Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004"

Transkriptio

1 Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa Teknologiaohjelmaraportti 5/2005 Loppuraportti

2 Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 5/2005 Helsinki 2005

3 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija. Tekesin toiminta auttaa yrityksiä, tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja korkeakouluja luomaan uutta tietoa ja osaamista ja lisäämään verkottumista. Tekes jakaa rahoituksellaan teollisuuden ja palvelualojen tutkimus- ja kehitystyön riskejä. Toiminnallaan Tekes vaikuttaa liiketoiminnan kehittymiseen, elinkeinoelämän uudistumiseen, kansantalouden kasvuun, työllisyyden vahvistumiseen ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina runsaat 400 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehitysprojektien rahoitukseen. Teknologiaohjelmat Tekesin valintoja suomalaisen osaamisen kehittämiseksi Tekesin teknologiaohjelmat ovat laajoja monivuotisia kokonaisuuksia, jotka on suunnattu elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeille alueille. Teknologiaohjelmilla luodaan uutta osaamista ja yhteistyöverkostoja. Ohjelmien aiheiden valinnat perustuvat Tekesin strategian sisältölinjauksiin. Vuonna 2005 on käynnissä 24 teknologiaohjelmaa. Tekes ohjaa noin puolet yrityksille, yliopistoille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille myöntämästään rahoituksesta teknologiaohjelmien kautta. Copyright Tekes Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Tekesille tai kolmansille osapuolille. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Julkaisun sisältö on tekijöiden näkemys, eikä edusta Tekesin virallista kantaa. Tekes ei vastaa mistään aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lainattaessa on lähde mainittava. ISSN ISBN Kansi: Oddball Graphics Oy Sisäsivut: DTPage Oy Paino: Libris Oy, 2005

4 Esipuhe Tekes käynnisti Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa -teknologiaohjelman vuonna Taustalla oli tuolloin vuosien aikana tapahtunut voimakas muutos suomalaisessa jätehuollossa, jolloin yhdyskuntien jätehuolto monin osin organisoitui uudelleen. Lisäksi murroksen ennakoitiin vielä jatkuvan tulevien lainsäädännön muutosten ja muuttuvien markkinatilanteiden johdosta luvulla kasvoi myös jätemateriaalien kysyntä uusiokäyttöön ja -hyödyntämiseen. Uusia materiaaliryhmiä nousi kysynnän piiriin jatkuvasti. Tekesin Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelmassa jätteiden energiakäyttöä ja sen tekniikoita sekä energiakäytön ja materiaalihyötykäytön integrointia oli kehitetty sopivasti ennen Streams-ohjelman alkua. Streams-ohjelma jatkoi osin tässä ohjelmassa aloitettua kehitystyötä, kuitenkin niin että varsinaisten energiakäyttötekniikkojen kehittäminen jätettiin uuden ohjelman ulkopuolelle. Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa -teknologiaohjelman tavoitteena oli luoda uutta, kansainvälisesti kilpailukykyistä liiketoimintaa yhdyskuntien jätevirroista. Lisätavoitteina oli jätealan osaamisen ja tutkimuksen tason nostaminen ja tutkimuksen tulosten hyödyntäminen yritysten liiketoiminnoissa. Streams-teknologiaohjelman aikana käynnistyi yhteensä 76 projektia, joiden kokonaiskustannukset olivat noin 27,3 miljoonaa euroa. Tästä Tekes rahoitti noin 14,8 miljoonaa euroa. Projektit jakaantuivat siten, että ohjelmassa oli 37 tutkimusyksiköiden projektia ja 39 yritysprojektia. Kaikkiaan 182 yritystä ja 37 tutkimusyksikköä osallistui ohjelman projekteihin. Ohjelman päätyttyä ulkopuolinen arvioitsija arvioi ohjelman ja arviointiraporttia voi tilata Tekesistä teknologiaohjelmaraporttisarjassa; Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä 7/2005. Yhdyskuntajäte muodostuu kotitalouksien ja kaupan jätteistä sekä niistä pienteollisuuden jätteistä, jotka yhtyvät yhdyskunnan jätevirtaan. Ohjelman keskeiset painoalueet olivat: jätteiden synnyn ehkäisy, jätemateriaalivirtojen hallinta, jätteiden käsittelyteknologiat, työstö raaka-aineiksi tai uusiksi tuotteiksi sekä loppusijoituksen teknologiat. Streams-ohjelman aihepiirin ulkopuolelle jätettiin teollisuuden prosessijätteet sekä energiantuotannon jätteet. Jätehuoltoalalla ei ole ns. omaa jäteteknologiaa. Jätepuolella on pystytty soveltamaan eri teknologioita ja alun perin muihin sovelluksiin kehitettyjä valmiimpia teknologisia ratkaisuja tuotiin tälle toimialalle. Ohjelman aikana korostuivat mm. älykkäät jätehuoltotuotteet. Suomalaisen korkeatasoisen informaatioteknologian hyödyntäminen jätealan sovelluksissa nähtiin haasteena ja mahdollisena kilpailuetuna kansainvälisillä markkinoilla. Teknologisten painotusten lisäksi ohjelman aihepiiriin kuuluivat myös yritysten uudet palvelu- ja konsultointituotteet sekä liiketoimintakonseptit.

5 Ohjelman aikana tutkimusta suunnattiin jätehuollon sovelluksiin, esimerkiksi bioteknologiaa kompostointi/mädätysprosesseihin, informaatioteknologiaa jätekuljetusten optimointiin tai RFID-teknologiaa materiaalien tunnistukseen ja seurantaan kierrätysprosesseissa. Sovellusten lisäksi perusosaamista kasvatettiin jätehuollon eri osa-alueilla, muun muassa kaatopaikkojen käytön ja sulkemisen jälkeiseen päästöjen hallintaan. Ohjelmassa toteutetuilla kansainvälisillä kartoituksilla avarrettiin kuvaa teknologioiden tasosta kohdemaissa ja suomalaisten tuotteiden mahdollisuuksista uusilla markkinoilla. Streams-ohjelmaa, tutkimusprojekteja ja osallistuvia yrityksiä esiteltiin kansainvälisissä tilaisuuksissa. Lisäksi useilla järjestetyillä tapaamisilla luotiin yrityksille edellytyksiä verkottua uusien kumppaneiden kanssa. Lähes puolet ohjelman tutkimushankkeista sisälsi myös kansainvälistä yhteistyötä eri muodoissaan. Hankkeet ja saavutetut tulokset jakautuivat ohjelman painoaluille tasaisesti, ainoastaan jätteen synnyn ehkäisyn alue koetaan selvästi vielä liian haasteelliseksi sekä tutkimuksen että etenkin yritysten puolella. Jätteen synnyn ehkäisy on EU:n jätehierarkiassa keskeisessä asemassa, mutta alueen liiketoimintamahdollisuuksien ja markkinoiden tunnistaminen on vielä hankalaa. Muutokset yhdyskuntien jätehuollossa jatkuvat edelleen. Lainsäädäntö tulee vielä pitkään olemaan keskeinen muutoksia ajava voima mentäessä kohti kestävää kulutusta. Yhteiskunnan suuret muutostrendit tulevat vaatimat myös jätehuoltoalan jatkuvaa sopeutumista uusiin tilanteisiin. Yritysrakenteiden osalta kehitys näyttää kulkevan kohti markkina-aluekohtaista integroitumista. Uusien teknologisten innovaatioiden hyödyntäminen tuotteissa ja tuotantoprosesseissa sekä myös kasvavassa määrin uusissa palvelu- tai liiketoimintakonsepteissa luo jatkossakin liiketoimintamahdollisuuksia erikokoisille yrityksille. Suomalaisen alan tutkimuksen on myös kyettävä olemaan kansainvälisesti korkeatasoista ja osaltaan tuottamaan tietoa ja osaamista yritysten käyttöön. Tekes haluaa kiittää kaikkia ohjelmaan, sen tilaisuuksiin ja hankkeisiin osallistuneita. Erityisesti Tekes kiittää ohjelman aktiivista johtoryhmää ja sen puheenjohtajana toiminutta Juha Kailaa. Merkittävän panoksensa ohjelman toteutukseen antoivat ohjelmapäällikköinä toimineet Arto Silvennoinen Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:stä ja Aila Valkila A&E Valkila Oy:stä. Helsinki, lokakuu 2005 Teknologian kehittämiskeskus Tekes

6 Tiivistelmä Tekesin Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa -teknologiaohjelma käynnistyi vuoden 2001 alusta ja kesti vuoden 2004 loppuun. Streams-teknologiaohjelman tavoitteena oli luoda uutta liiketoimintaa yhdyskuntien kiinteiden jätteiden vähentämisen, käsittelyn ja hyötykäytön sekä loppusijoituksen alueilla. Ohjelmalla oli lisäksi tavoitteina nostaa alan tutkimuksen tasoa, kehittää teknologista kilpailukykyä ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ohjelma painottui seuraaviin osa-alueisiin: 1. Jätteiden synnyn ehkäisy Materiaalisia hyödykkeitä korvaavat palvelutuotteet Jätteiden synnyn ehkäisyn tukemiseksi kehitetyt metodit 2. Keräys, kuljetus ja jätemateriaalivirtojen hallinta Uudet älykkäät menetelmät ja tuotteet Kokonaisjärjestelmät 3. Jätteiden käsittelyteknologiat Integroidut, useamman jätejakeen käsittelylaitokset Esikäsittelytekniikat Prosessien hallinta ja lopputuotteiden laatu 4. Työstö raaka-aineiksi ja uusiksi tuotteiksi Uuteen liiketoimintaan tähtäävät teknologiat ja tuotteet Kehittyneet, automatisoidut kierrätysprosessit 5. Loppusijoituksen teknologiat Kaatopaikkojen prosessien ja ympäristön hallintamenetelmät ja -tuotteet Jätteenkäsittelyn ja loppusijoituksen kokonaisvaltainen hallinta. Suomessa syntyi vuonna 2003 yhdyskuntajätettä yhteensä tonnia. Jätemäärä on laskenut noin 11 % vuodesta 2000, mutta valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaista hyötykäyttöastetta (70 %) ei vielä ole saavutettu. Yhdyskuntajätteen kokonaishyötykäyttöaste oli vuonna 2003 vain 37 %. Hyötykäyttöaste ei ole juuri muuttunut 2000-luvulla, vaikka jätemäärä onkin hieman vähentynyt. Suomalainen jätehuolto seuraa Eurooppalaisia trendejä niin teknisesti kuin järjestelminäkin. Euroopan jätehuoltoa kuvaa konservatiivisuus. Jätealan palvelujen tuottajat toimivat useimmiten paikallisesti. Vaikka palvelua tarjoava yritys olisi suurikin, halutaan paikallisuuden kuitenkin näkyvän. Jätehuoltoala on myös erittäin sirpaleinen. Euroopan kymmenen suurinta jätehuoltoalan palveluita tarjoavaa yritystä hallitsevat markkinaosuudesta vain n. 15 %. Jäte on kuitenkin vähitellen muuttumassa haitasta raaka-aineeksi. Kiristyvät hyötykäyttövaatimukset yhdessä jäteveron, kaatopaikkamaksujen ja kohoavien poltto- ja raaka-ainehintojen kanssa muuttavat jätteen statusta jatkuvasti haluttavammaksi materiaalivirraksi. Jätevirtojen halutuimmista jakeista (metallit, paperit, energiajae) jo kilpaillaan. Jätteen omistuksesta on tulossa hyvää vauhtia kilpailuvaltti. Uudistunut lainsäädäntö tuo mukanaan uusia elementtejä jätteen hyödyntämiseen, koska tuottajavastuun toteutuminen tullaan hoitamaan pääasiassa yksityisten yritysten toimesta. Jätehuollon kustannukset kohoavat myös loppusijoituksen teknisten vaatimusten myötä. Jätteenpolttolaitokset ovat tulevaisuuden merkittävä jätteenkäsittelymuoto. Huolimatta siitä, että jätevirroista on tulossa liiketaloudellisesti haluttavia, ei loppusijoitus kuitenkaan tule päättymään lähivuosikymmeninä. Yhdyskuntajätteen synnyn ehkäisy, jätteen keräily ja lajittelu sekä hyötykäyttömenetelmät kehittyvät vähitellen, mutta suuret muutokset jätealalla ovat hitaita.

7 Jätehuoltoalalla tarvitaan tulevaisuudessa niin uusia käsittelymenetelmiä kuin toimintamallejakin. Merkittäväksi nousee myös tiedon hallinta, joka on voimakkaasti tulossa jätteen käsittelyyn. Tämä ilmenee kehittyneiden hallintajärjestelmien, prosessien ohjauksen, tiedon käsittelyn ja taloudellisen ohjauksen muodoissa. Tulevaisuus onkin älykkään jätehuollon. Streams-teknologiaohjelman aikana käynnistyi yhteensä 76 projektia joiden kokonaiskustannukset ovat noin 27,3 miljoonaa euroa. Tästä Tekes rahoitti noin 14,8 miljoonaa euroa. Projektit jakaantuivat siten, että ohjelmassa oli 37 tutkimusyksiköiden projektia ja 39 yritysprojektia. Lisäksi ohjelmaan raportoi kolme muiden ohjelmien piiriin kuulunutta projektia. Ohjelman projekteihin osallistui eri tavoin kaikkiaan 182 yritystä. Tutkimuslaitosten projekteissa oli mukana 37 eri tutkimusyksikköä. Monessa tutkimushankkeissa rakennettiin kansallista osaamispohjaa sekä muodostettiin yrityskytkentöjä tulosten hyödyntämistä varten. Usean tutkimushankkeen tulokset osoittavat selvästi, että tutkimuksen pohjalta on mahdollista kehittää jätealan tuotteita, palvelukonsepteja ja liiketoimintamalleja. Tutkimushankkeet synnyttivät myös uutta yritystoimintaa. Ohjelman näkyviä verkottumistapahtumia olivat ohjelman järjestämät seminaarit, etenkin vuosiseminaarit. Nämä kokosivat säännöllisesti yhteen merkittävän osan alan toimijoista. Vuosiseminaarien yhteydessä julkaistiin ohjelman vuosikirjoja yhtensä neljä kappaletta. Ohjelma päättyi keväällä 2005 pidettyyn päätösseminaariin. Lisätietoja ohjelmasta ja sen tuloksista on ohjelman kotisivuilla: Streams-teknologiaohjelman näkyvimpiä tuloksia olivat ohjelmaan osallistuneiden yritysten uudet tuotteet sekä ohjelman aikana syntyneet uudet yritykset. Yrityshankkeiden tuloksina syntyi 25 uutta tuotetta, palvelutuotetta tai prosessia. Lisäksi yrityshankkeissa syntyi 6 menetelmää tai ohjelmistoa.

8 Summary The technology programme Streams Recycling Technologies and Waste Management of Tekes, the National Technology Agency of Finland, was launched at the start of 2001 and wound up at the end of The purpose of the programme was to generate new business in the sectors engaged in the reduction, handling, recovery and disposal of solid municipal waste. It was also intended to boost the development of competitive technologies, raise the level of expertise and research in the sector and to transform research results into successful commercial applications. The programme focused on the following: 1. Waste prevention Replacing materials with service products Methods for supporting waste prevention 2. Collection, transportation and management of waste streams New intelligent methods and products Integrated systems 3. Waste handling technologies Integrated facilities for handling more than one waste fraction Pre-treatment technologies Process management and quality of end products 4. Processing waste into raw materials and new products Technologies and products helping to generate new business Advanced automated recycling processes 5. Landfill-site technologies Methods and products for managing landfill processes and for protecting the surrounding areas Integrated management of waste handling and disposal. In 2003, a total of tonnes of municipal waste was generated in Finland. Even though the figure has dropped by 11% since 2000, the recovery target of 70% laid down in the national waste plan has still not been reached. In 2003, the overall municipal waste recovery rate was only 37%, and the figure has remained steady since 2000 even though the amount of waste has decreased slightly. Finland has closely followed European trends in waste management technologies and systems. The sector is very conservative: most service providers in Europe operate locally and even large companies want to emphasize their localness. The sector is also extremely fragmented: the ten biggest European providers of waste management services only command a market share of 15%. Waste is, however, gradually turning from a nuisance into a raw material. Increasingly stringent recovery requirements, waste taxes, landfill charges and rising fuel and raw material prices are all helping to make waste into a coveted material. In fact, there is already competition on the most sought-after waste (metals, paper, energy). Ownership of waste is rapidly becoming a competitive advantage. New legislation is adding new elements to the process of waste recovery. This is because in the future, most of the producer liability obligations will be managed by private companies. Changing technological requirements for disposal will also push up waste management costs. Incineration will be an important waste handling method of the future. Even though waste streams are becoming attractive commercially, it will be decades before landfills are a thing of the past. The systems for preventing, collecting, sorting and recovering municipal waste are gradually becoming more effective but the waste sector is changing only slowly. Future challenges can only be met if new waste handling methods and operational approaches

9 are introduced. Information management will also assume an increasingly important role as a component in advanced management systems, process control, data processing, and economic instruments. The future belongs to intelligent waste management. A total of 76 projects with a combined budget of EUR 27.3 million were launched during the Streams technology programme. EUR 14.8 million of this total came from Tekes. There were 37 research unit projects (involving 37 research institutions) and 39 company projects in the programme. At the same time, a total of 182 companies participated in programme projects. Reports from three projects coming under other programmes were also processed as part of the Streams programme. The new products generated by the participant companies and the new companies established during the programme were the most visible results of the Streams technology programme. The company projects resulted in 25 new products, services and processes and six new methods and software concepts. The research projects helped to build a national expertise base and establish links with companies that can eventually lead to practical applications. It also became clear during the programme that many of the research results are a sound basis for waste management products, service concepts and business models. Practical testing carried out in the programme as part of basic research has also helped to generate new business. Seminars, particularly those held on an annual basis, brought together many of the actors in waste management and provided them with excellent networking opportunities. A total of four programme yearbooks were published in connection with the annual seminars. The final seminar held in spring 2005 also concluded the programme. For more information about the programme and its results, go to

10 Sisällysluettelo Esipuhe Tiivistelmä Summary 1 Yhdyskuntien jätehuolto Muuttuva toimintaympäristö Yhdyskuntien jätehuolto kehittyy hitaasti Kaatopaikat vähenevät ja sulkeutuvat Jätteen hyötykäyttö lisääntyy Lainsäädäntö Jätevirrat Suomessa Jätteen kokonaismäärä vähenee Jätteen koostumus Yhdyskuntajätteen hyötykäyttö Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa -teknologiaohjelma Ohjelman tausta ja tavoitteet Taustaa Tavoitteet Ohjelman rakenne ja organisaatio Ohjelman johtoryhmä Ohjelman toteuttaminen Kansallinen yhteistyö Viestintä Kansainvälinen yhteistyö Kansainvälinen yhteistyö ohjelman projekteissa Ohjelmakokonaisuuden tavoitteiden toteutuminen ja tulokset Tavoitteiden toteutuminen Ohjelmakokonaisuuden tulokset Yleistä Tutkimushankkeet Yrityshankkeet Painoalueiden tulokset ja niiden merkitys Jätteiden synnyn ehkäisy Johdanto Tuloksia pääryhmittäin Tulosten merkitys Liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia Jätemateriaalivirtojen hallinta Johdanto Tuloksia pääryhmittäin...32

11 4.2.3 Tulosten merkitys Liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia Jätteiden käsittelytekniikat Johdanto Tuloksia pääryhmittäin Tulosten merkitys Liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia Työstö raaka-aineiksi ja uusiksi tuotteiksi Johdanto Tuloksia pääryhmittäin Tulosten merkitys Liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia Loppusijoituksen teknologiat Johdanto Tuloksia pääryhmittäin Tulosten merkitys Liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia Jätehuollon tulevaisuuden haasteet Jätehuollon näkymät Euroopassa Jätehuollon visio Jätehuollon tutkimus Tutkimus Suomessa Jätehuollon tutkimuksen tulevia haasteita Tutkimushankkeet Jätteiden synnyn ehkäisy Jätteiden synnyn ehkäisy liiketoimintana Palveluilla parempaan materiaalitehokkuuteen Tekstiilituotteisiin liittyvien jätteiden synnyn ehkäisy sekä kierrätys- ja hyödyntämisjärjestelmän kehittäminen tuottaja-kauppakuluttajaketjussa Jätemateriaalivirtojen hallinta Elinkaarinäkökulma jätehuollon kestävyyteen Etätunnistinteknologian käyttö sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystiedon hallinnassa Jätehuollon älykäs tietojärjestelmä Jätelogistiikan kehittäminen JÄTKÄ Jätteenkeräyksen ja -kuljetuksen suunnittelu- ja käyttöjärjestelmä Kotitalouksien jätehuoltojärjestelmän kehittäminen Paikallisten sivuainevirtojen hyödyntäminen hajautetuissa energiajärjestelmissä Uudentyyppinen biojätteen keräysajoneuvo Jätteiden käsittelyteknologiat Biojätteiden anaerobinen hajottaminen Biojätteiden kompostoinnin tehostaminen ja ympäristöhaittojen eliminointi TEHOKOMP Biojätteen kompostointikäsitelyn tehostaminen ja parempi hallinta BIOTEHO

12 6.3.4 Biojätteiden kompostointi: Prosessin kinetiikka, ohjaus ja lopputuotteen hyötykäyttö KEITTIÖBIOJÄTTEET Mittaustekniikoiden kehittäminen kompostiprosessin hallintaan MONIKOMP Biojätteiden mädätyksen kokonaisprosessiratkaisuja Gasification of shredder residue Kierrätyspolttoaineiden eurooppalainen standardisointi biohajoavan osuuden mittaaminen Liiketoiminta hajautetussa energiantuotannossa Menetelmä kaasuntuoton lisäämiseksi ja lietemäärän vähentämiseksi mädätyksessä Miljöriktigt tillvaratagande av ammoniumkväve Perustuotannon biojätteiden paineistettu anaerobinen biokonversio Sähkö- ja elektroniikkaromun murskausprosessin kehittäminen Työympäristön vaarojen arviointi kiinteiden jätteiden käsittelylaitoksilla Älykäs kompostointi prosessin ohjaus ja hajunmuodostuksen hallinta BIOTEHO Työstö raaka-aineiksi tai uusiksi tuotteiksi CCA-kyllästettyjen puupylväiden uudelleenkäyttö Jätekompostit rakeiksi tuhkaseostuksella käyttöarvon parantaminen Kierrätetty monitorilasi keramiikka- ja lasiteollisuuden raaka-aineeksi Pesula-alan yritysten poistotekstiilien kierrätys Yhdyskuntajätelietteiden turvallinen loppukäyttö Yhdyskuntajätteen kaatopaikkojen biokaasun puhdistaminen liikennekäyttöön Yhdyskuntajätteiden termisen käsittelyn kuonista ja tuhkista hyötykäytettäviä ja loppusijoitettavia tuotteita Loppusijoituksen teknologiat Jätteiden loppusijoituksen tutkimustarpeet Suomessa Kaatopaikan prosessien ohjaus Kaatopaikkakaasujen kenttämittaukset Kaatopaikkojen eristemateriaaleina käytettävien teollisuuden sivutuotteiden ympäristökelpoisuus Kaatopaikkojen kaasupäästöjen ja haihdunnan mikrometeorologisten mittausmenetelmien kehittäminen Loppupäätelmät Liitteet 1 Lähteet Streams Yhdyskuntien jätehuollosta liiketoimintaa -teknologiaohjelman projektit Tutkimustahot ja yritykset Julkaisut, opinnäytteet ja patentit Tekesin teknologiaohjelmaraportteja

13 1 Yhdyskuntien jätehuolto 1.1 Muuttuva toimintaympäristö Yhdyskuntien jätehuolto kehittyy hitaasti Suomen jätehuoltoa ja jätehuollon toteutusta voidaan syystä kutsua erityiseksi. Suomessa joudutaan toteuttamaan jätehuolto yleiseurooppalaisten vaatimusten mukaisesti kaikkialla maassa huolimatta suhteellisen pienistä jätemääristä ja suurista etäisyyksistä. Maan eteläosan ruuhkaisuus ja itä- ja pohjoisosien harvaanasutut alueet nostavat jätehuollon toteutuksessa merkityksellisiksi aivan eri seikat. Ruuhka-alueiden jätehuollon pitää hoitaa tehokkaasti suuret jätemäärät pienillä välimatkoilla, ja harvaan asutulla alueella sama palvelu täytyisi taata asukkaille yhtä kustannustehokkaasti. Määräykset ja toteutusvaatimukset ovat samat koko maassa. Jätehuoltoa ja jätealaa yleensä ohjataan hyvin voimakkaasti lainsäädännöllisin toimin. Näitä toimia ovat EU:n direktiivit, kotimainen lainsäädäntö ja asetukset sekä viranomaismääräykset. Koko EU:n alueella jätelainsäädännön periaatteina ovat ns. läheisyysperiaate (the proximity principle) ja aiheuttamisperiaate (the polluter pays principle). Läheisyysperiaatteen mukaan jätteet on hyödynnettävä syntypaikallaan eli jätteen määrää vähennetään tai ainakin niitä hyödynnetään tai käsitellään mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa. Aiheuttamisperiaatteen mukaan kustannukset on kohdistettava jätteen tuottajalle ja joissakin tapauksissa tuotteen valmistajille. Kaikki jätemateriaali ei kuitenkaan aina ole päätynyt suoraan kaatopaikalle. Jo 1900-vuosisadan alussa oli lumppujen kerääminen ja hyödyntäminen merkittävä elinkeino. Metallien kerääminen ja kierrättäminen tehostui voimakkaasti Suomes- Jätehuolto on muuttunut tällä vuosituhannella voimakkaasti. Eniten jätealaan ovat vaikuttanut jätelainsäädännön kehittyminen, kunnallisen jätehuollon muutokset sekä jätevirrasta eroteltujen materiaalien kysynnän kasvaminen. Näistä vaikuttavimpana voi pitää jätemateriaalien kysynnän lisääntymistä, koska se on nopeimmin jätteen hyötykäytön lisääntymiseen vaikuttava trendi. Jätemateriaalien jalostaminen uusiomateriaaliksi tai energiahyödyntämistä varten vaikuttaa suoraan loppusijoitettavan jätemäärän vähenemiseen ja siten edesauttaa valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden toteutumista. Jätemateriaalien kysynnän kasvu on painottunut nimenomaan 2000-luvulle. Streams-teknologiaohjelma on ollut panostus juuri jätteen jalostukseen ja jätemäärien vähentämiseen. Ohjelma on luonut tutkimuksellisen alkusysäyksen eri materiaalivirtojen keräyksen tehostamiseen, hyödyntämisen lisäämiseen, hyödyntämisprosessien kehittämiseen sekä liiketoiminnan käynnistämiseen. Kuva 1. Jätehuolto toteutetaan Suomessakin yleiseurooppalaisten vaatimusten mukaan. Kuva: Lassila&Tikanoja Oyj 1

14 Kuva 2. YTV:n jätteenkäsittelykeskus Espoossa on suurin Suomessa toimiva jätteenkäsittelykeskus. Kuva: YTV sa talvi- ja jatkosotien aikaan, kun kaikesta materiaalista oli pulaa. Tämä trendi jatkui vahvana sotien jälkeenkin sotakorvausten aikana, kun Suomen kansantalous oli ennätyksellisen tiukoilla. Metallien kierrättämisen ohella myös muita helposti hyödynnettäviä materiaaleja on kerätty hyötykäyttöön. Yksi tällainen materiaaliryhmä on keräyspaperi, jota jo 60-luvulla kerättiin mm. koululaisten toimin. Useat koulut hankkivatkin ensimmäiset televisiot juuri paperinkeräystoiminnan avulla. Vuosien aikana suomalaisessa jätehuollossa oli meneillään voimakas murroskausi kuntien jätehuollon organisoituessa uudelleen. Kunnat olivat 1990-luvun puoliväliin saakka hoitaneet itsenäisesti jätehuoltonsa käyttäen omia kaatopaikkojaan loppusijoitukseen. Kaatopaikat olivat syntyneet vuosikymmeniä aiemmin, osin sattumalta ja osin suunniteltuina. Pieniä ja puutteellisesti varusteltuja sekä sijainniltaan sopimattomia kaatopaikkoja on poistettu käytöstä jätelain (1994) ja kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen (1997) voimaantultua 1990-luvun loppupuolelta lähtien ja niitä tullaan sulkemaan vielä vuoden 2006 loppuun saakka. Vuonna 1999 tehdyn kartoituksen mukaan lopetettuja kaatopaikkoja oli 1514 kappaletta, ja toimivia oli tuolloin 327 kappaletta. Vuosituhannen vaihteessa Suomessa oli siten 1841 toimivaa tai suljettua kaatopaikkaa. /1/ (Numero vinoviivojen välissä viittaa lähteeseen: Liite 1. Lähteet, lähde 1) Kaatopaikat vähenevät ja sulkeutuvat EU:n tiukentama kaatopaikkalainsäädäntö oli lähtökohtana kaatopaikkojen määrän radikaalille vähentämiselle sekä niiden rakenteiden yhdenmukaistamiselle. Samassa yhteydessä perustettiin kuntayhtymiä ja kuntien yhteisiä jätehuolto- 2

15 yhtiöitä, jotka keskittivät loppusijoituksen yhteisille uudentyyppisille kaatopaikoille. Näissä jätekeskuksissa on loppusijoituksen lisäksi useita muitakin toimintoja. Nykyisin kuntien ja kuntayhtymien omistamia jätelaitosyhtiöitä on 31 kpl. /2/ Vuonna 2004 yleisiä tavanomaisen yhdyskuntajätteen kaatopaikkoja oli yhteensä 87, kun niitä vielä vuonna 1998 oli 268. Jätteen kaatopaikkakäsittely on keskitetty alueellisten jäteasemien nykyaikaiset vaatimukset täyttäville kaatopaikoille. Yleisten kaatopaikkojen lisäksi on käytössä 61 teollisuuden yksityistä laitoskaatopaikkaa tavanomaisten teollisuusjätteiden loppusijoittamiseen. Ongelmajätteiden loppusijoitukseen on käytössä 17 kaatopaikkaa. Edellisten lisäksi on käytössä noin 19 pysyvän jätteen (inertti jäte) kaatopaikkaa. Suomessa oli kaatopaikkoja käytössä vuonna 2004 yhteensä 184. /1/ Kuva 3. Jätelaitosyhtiöiden kattavuus Suomessa Kuva: Jätelaitosyhdistys Jätteiden käsittely kaatopaikoilla kehittyy jatkuvasti. Tähän on vaikuttanut valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (1997), joka on nostanut kaatopaikkojen laatutasoa sekä jäteverolaki (1996), jonka mukaan yleiselle kaatopaikalle vastaanotetusta jätteestä on maksettava jäteveroa. Koska hyödynnettävästä jätteestä ei makseta jäteveroa, se johtaa kaatopaikkojen määrän vähenemiseen sekä siirtokuormausasemien ja muiden hyödyntämistarkoitusta varten perustettavien välivarastointipaikkojen lisääntymiseen. Kaatopaikkojen määrän kehitys Suomessa Kuntien ja teollisuuden kaatopaikat Vuosi Kuva 4. Kaatopaikkojen lukumäärä vähenee. 3

16 sekä energiahyötykäyttöä ja vasta viimeisenä vaihtoehtona on loppusijoitus. Vuoden 2005 alusta alkaen kaatopaikoille saa sijoittaa vain esikäsiteltyä jätettä. Vähimmäisvaatimuksena on jätteen syntypaikkalajittelu. Kaatopaikalle ei saa sijoittaa renkaita ja myös biohajoavan asuinjätteen kaatopaikkakäsittelyä rajoitetaan: vuoden 2005 alusta lähtien kaatopaikalle saa ottaa vastaan vain sellaista yhdyskuntajätettä, jonka sisältämästä biohajoavasta jätteestä on suurin osa kerätty talteen hyödynnettäväksi esimerkiksi biojätteenä ja keräyspaperina. Kuva 5. Kaatopaikkaa tiivistetään. Kuva: Tekes Jätteen hyötykäyttö lisääntyy Jätehierarkian mukaisesti jätteiden syntyä tulee ensisijaisesti vähentää, toissijaisesti lisätä hyödyntämistä materiaalina (kierrätys, uusiokäyttö) Nämä tiukentuneet määräykset kaatopaikkojen vastaanotossa kiihdyttävät hyötykäytön etsimistä eri materiaaliryhmille. Kaatopaikkadirektiivin nojalla neuvosto on antanut myös ns. kaatopaikkakelpoisuuspäätöksen (2003/33/EY), jolla asetetaan kriteereitä loppusijoitettavalle jätteelle sekä tällaisen jätteen testaukselle. Samalla on käynnissä toinen, samaan suuntaan tähtäävä trendi, jätteen lajittelun tehostaminen. Materiaalihyötykäytön perusedellytys on mahdollisimman puhdas materiaalivirta. Jätehuollon kiristyvät määräykset edesauttavat jätteenkäsittelyn kehittymistä ja hyötykäytön lisäämistä. Kohoavat jätemaksut ja kiristyvä jäte- Kuva 6. Jätteiden lajittelua pienjäteasemalla. Kuva: YTV 4

Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001

Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Teknologiaohjelmaraportti 14/2003 Loppuraportti Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 14/2003

Lisätiedot

Diagnostiikka 2000 -teknologiaohjelma 2000 2003

Diagnostiikka 2000 -teknologiaohjelma 2000 2003 Diagnostiikka 2000 -teknologiaohjelma 2000 2003 Teknologiaohjelmaraportti 4/2004 Loppuraportti Diagnostiikka 2000 -teknologiaohjelma 2000 2003 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 4/2004 Helsinki 2004

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 1/2010. Loppuraportti. SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu

Tekesin ohjelmaraportti 1/2010. Loppuraportti. SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Tekesin ohjelmaraportti 1/2010 Loppuraportti SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Etunimi Loppuraportti Sukunimi SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 1/2010 Helsinki 2010 3

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Teknologiaohjelmaraportti 15/2003 Loppuraportti Ohjelmistotuotteet SPIN 2000 2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteilla kansainväliseen menestykseen

Lisätiedot

NewPro Uusiutuva metalliteknologia uudet tuotteet 2004 2009. Tekesin ohjelmaraportti 2/2009

NewPro Uusiutuva metalliteknologia uudet tuotteet 2004 2009. Tekesin ohjelmaraportti 2/2009 NewPro Uusiutuva metalliteknologia uudet tuotteet 2004 2009 Tekesin ohjelmaraportti 2/2009 Loppuraportti 12 NewPro Uusiutuva metalliteknologia uudet tuotteet 2004 2009 Tekesin ohjelmaraportti 2/2009 Helsinki

Lisätiedot

ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004

ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004 ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004 Teknologiaohjelmaraportti 4/2005 Loppuraportti ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 4/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä

Lisätiedot

Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002

Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Teknologiaohjelmaraportti 9/2003 Loppuraportti Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Loppuraportti Markku Rantama Ari-Veikko Kettunen Esko Kukkonen Kristina Saarela

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

TULI-ohjelman väliarviointi

TULI-ohjelman väliarviointi TULI-ohjelman väliarviointi Jari Kuusisto, Soile Kotala, Riikka Kulmala, Anmari Viljamaa ja Sirpa Vinni Teknologiaohjelmaraportti 8/2004 Väliarviointiraportti TULI-ohjelman väliarviointi Väliarviointiraportti

Lisätiedot

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Pekka Stenholm, Ulla Hytti Teknologiaohjelmaraportti 12/2006 Arviointiraportti Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Arviointiraportti

Lisätiedot

Kiviteollisuuden teknologia- ja kehittämisohjelma

Kiviteollisuuden teknologia- ja kehittämisohjelma Kiviteollisuuden teknologia- ja kehittämisohjelma 1999 2002 Teknologiaohjelmaraportti 16/2003 Loppuraportti Kiviteollisuuden teknologia- ja kehittämisohjelma 1999 2002 Loppuraportti Pekka Jauhiainen Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Taustaselvitys Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten linjauksiin Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Katri Haila ja Soile

Lisätiedot

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu Ramboll Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu 31.1.2008 Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen

Lisätiedot

Talonrakennustyömaan jätehuollon kehittäminen

Talonrakennustyömaan jätehuollon kehittäminen VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1883 Talonrakennustyömaan jätehuollon kehittäminen Hannu Koski, Jari Lehtinen, Anna-Leena Perälä & Markku Kiviniemi VTT Rakennustekniikka Jari Pölönen Skanska

Lisätiedot

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi RAPORTTI 4/2013 Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo 10 Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo Energiatutkimusta

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Marko Torkkeli (toim.) Tekesin katsaus 233/2008 Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen

Lisätiedot

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen

Lisätiedot

Puhtaasti asiakkaalle

Puhtaasti asiakkaalle Tekesin katsaus 268/2010 Puhtaasti asiakkaalle suomalaisen kemianteollisuuden menestyksen tekijät globaalissa kilpailussa Marja Mäenpää, Jani Saarinen, Peter Sikow, Pekka Pesonen Marja Mäenpää Jani Saarinen

Lisätiedot

RAPORTTI 5/2013. Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012

RAPORTTI 5/2013. Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012 RAPORTTI 5/2013 Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012 10 Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012 Loppuraportti Tekesin raportti 5/2013 Helsinki 2013 3 Tekes rahoitusta ja

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

Kaupunkikiinteistön jätehuollon kehittäminen - Case Kiinteistö Oy Luna

Kaupunkikiinteistön jätehuollon kehittäminen - Case Kiinteistö Oy Luna Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Kaupunkikiinteistön jätehuollon kehittäminen - Case Kiinteistö Oy Luna Logistiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Elina Hulkkonen 2013 Tieto- ja palvelutalouden laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama ja Matleena Saarakkala Tekesin katsaus 245/2009 Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama Matleena Saarakkala Marko Järvenpää Marko Kohtamäki

Lisätiedot

Kemiantehtaan jätehuoltosuunnitelman päivittäminen ja orgaanisen karboksimetyyliselluloosajätteen biologinen käsittely

Kemiantehtaan jätehuoltosuunnitelman päivittäminen ja orgaanisen karboksimetyyliselluloosajätteen biologinen käsittely Kemiantehtaan jätehuoltosuunnitelman päivittäminen ja orgaanisen karboksimetyyliselluloosajätteen biologinen käsittely Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Uusiutuvan energian koulutusohjelma

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

Lainsäädännöllis-hallinnollisen ympäristösääntelyn vaikutukset kalkkikivilouhinnan materiaalitehokkuustavoitteiden

Lainsäädännöllis-hallinnollisen ympäristösääntelyn vaikutukset kalkkikivilouhinnan materiaalitehokkuustavoitteiden Pro gradu -tutkielma Lainsäädännöllis-hallinnollisen ympäristösääntelyn vaikutukset kalkkikivilouhinnan materiaalitehokkuustavoitteiden saavuttamiseen Maija Nurmi Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot