V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 5/2000. Sponsorointi valtionhallinnossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 5/2000. Sponsorointi valtionhallinnossa"

Transkriptio

1 V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 5/2000 Sponsorointi valtionhallinnossa HELSINKI 2000

2 Julkaisija: KUVAILULEHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ Tekijät (toimielimessä: toimielimen nimi, puheenjohtaja): Sponsorointi valtionhallinnossa työryhmä Puheenjohtaja: Hannu Taipale Sihteerit: Marita Virtanen, Tuula Hämäläinen Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen): Sponsorointi valtionhallinnossa Julkaisun osat: Julkaisun laji: Työryhmän muistio Toimeksiantaja: Valtiovarainministeriö Toimielimen asettamispäivä: Tiivistelmä: Työryhmän tehtävänä oli selvittää valtion virastojen ja laitosten toimintaan kohdistuva sponsorointi sekä siinä noudatettavat menettelytavat, arvioida sponsoroinnin merkitys ja hyväksyttävyys osana virastojen ja laitosten toiminnan rahoitusta sekä tällaisen yksityisrahoituksen lisäämismahdollisuudet, hahmotella sponsorisopimuksissa sekä virastojen ja laitosten taloudenhoidossa sponsorointiin sovellettavat periaatteet ja menettelytavat, arvioida edellisen perusteella mahdolliset lainsäädännön ja ohjeistuksen kehittämistarpeet sekä esittää tarvittavat lainsäädäntö- ja muut ehdotukset. Työryhmä katsoi, että myös valtionhallinnossa sponsorirahoituksen hankkiminen voi tietyin edellytyksin ja oikein toteutettuna mahdollistaa lisäresurssien saamisen valtion virastoille ja laitoksille. Työryhmä arvioi kuitenkin, ettei sponsorirahoituksen merkitys valtionhallinnon toimintojen kokonaisrahoituksessa voi jatkossakaan kasvaa kovin suureksi, kun otetaan huomioon virastojen ja laitosten julkisoikeudelliset tehtävät sekä tehtävien hoidon edellyttämä riippumattomuus ja yleinen luottamus. Työryhmä katsoi, ettei virastojen ja laitosten perustoiminnan rahoitus voi rakentua yrityksiltä saatavan, luonteeltaan usein satunnaisen rahoituksen varaan. Tämän vuoksi sponsorirahoituksen hankkimisen tavoitteena voi työryhmän mielestä olla ainoastaan pyrkimys saada lisäresursseja tiettyihin erikseen määriteltyihin kohteisiin. Työryhmä katsoi, että sponsorirahoitusta voidaan hankkia ja käyttää lähtökohtaisesti vain silloin, kun rahoituksen kohteena olevan viraston tehtävät ovat sellaisia, ettei niiden yhteydessä käytetä julkista valtaa hallinnollisen sääntelyn tai valvonnan alueella. Niissä tapauksissa, joissa sponsorituen hankkimiseen tai vastaanottamiseen päädytään, on erityistä huomiota työryhmän mielestä kiinnitettävä siihen, ettei kyseinen rahoitustilanne ja sen mukanaan tuomat velvoitteet vaaranna viraston objektiivisuutta ja riippumattomuutta julkisen vallan käyttäjänä. Sponsorirahoituksen mahdollisuudet työryhmä arvioi parhaimmiksi sponsoroinnin perinteisillä kiinnostavuusalueilla. Valtionhallintoon sopeutettuna tämä tarkoittaa käytännössä lähinnä tiedettä sekä kulttuuri- ja taidelaitoksia, niiden toimintaan liittyviä projekteja ja tilaisuuksia sekä muita erillishankkeita, joiden julkisuusarvo on poikkeuksellisen suuri. Työryhmä ei katsonut tarkoituksenmukaiseksi eikä edes mahdolliseksi tehdä ehdotusta ohjeiksi sponsoriyhteistyöhön valtionhallinnossa sovellettavista yksityiskohtaisista menettelytavoista. Työryhmä piti kuitenkin välttämättömänä tuoda esiin sellaisia yleisiä periaatteita, joiden huomioon ottaminen sponsoriyhteistyössä oli sen mielestä oleellista. Kiinnittäessään huomiota näihin periaatteisiin työryhmän tarkoituksena ei ole estää tai häiritä meneillään olevien hankkeiden jatkamista tai uusien yhteistyöhankkeiden alkamista, vaan auttaa hallinnollisten toimintatapojen sekä sponsoriyhteistyössä noudatettavien menettelytapojen hahmottamisessa. Työryhmän korostamat periaatteet liittyvät niihin 1) erityispiirteisiin, jotka julkista tehtävää suorittavien virastojen ja laitosten on otettava huomioon, 2) sponsorille asetettaviin vaatimuksiin, 3) sponsorihankintaan ja sponsorisopimuksiin, 4) sponsoripanoksiin ja vastikkeisiin sekä 5) sponsoriyhteistyön hallinnolliseen käsittelyyn virastossa. Työryhmä katsoi lisäksi, että sponsoriyhteistyön kautta saatavaan rahoitukseen tulee valtion taloushallinnossa soveltaa samoja menettelytapoja kuin muuhunkin viraston omaehtoiseen rahoituksen hankintaan. Merkittävästä sponsoriyhteistyöstä ja sen huomioon ottamisesta budjetoinnissa tulee keskustella ohjaavan viranomaisen kanssa osana virastojen tulosohjausmenettelyä. Työryhmä ehdotti myös, että ns. suoraa budjettirahoitusta täydentävään rahoitukseen (sponsorirahoitus, maksullinen toiminta, lahjoitukset ja yhteisrahoitteinen toiminta) valtion taloushallinnossa sovellettavien periaatteiden selkeyttämiseksi ja täsmentämiseksi asetettaisiin erillinen jatkoselvitys, joka analysoisi tilannetta vuoden 1999 tilinpäätös- ym. tietojen perusteella. Avainsanat: Sponsorointi, sponsoriyhteistyö, budjetin ulkopuolinen rahoitus, maksullinen toiminta, yhteisrahoitteinen toiminta, lahjoitukset Muut tiedot: Sarjan nimi ja numero: Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 5/2000 Kokonaissivumäärä: 27 Kieli: Suomi Jakaja: Valtiovarainministeriö, budjettiosasto ISSN: Hinta: 50 mk + alv Kustantaja: Valtiovarainministeriö ISBN: Luottamuksellisuus: Julkinen

3 Valtiovarainministeriölle Valtiovarainministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli mennessä - selvittää valtion virastojen ja laitosten toimintaan tällä hetkellä kohdistuva sponsorointi sekä siinä noudatettavat menettelytavat, - arvioida sponsoroinnin merkitys ja hyväksyttävyys osana virastojen ja laitosten toiminnan rahoitusta sekä tällaisen yksityisrahoituksen lisäämismahdollisuudet, - hahmotella sponsorointisopimuksissa sekä virastojen ja laitosten taloudenhoidossa sponsorointiin sovellettavat periaatteet ja menettelytavat, - arvioida edellisen perusteella mahdolliset lainsäädännön ja ohjeistuksen kehittämistarpeet, sekä - esittää tarvittavat lainsäädäntö- ja muut ehdotukset. Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin lainsäädäntöneuvos Hannu Taipale ja jäseneksi budjettineuvos Arto Merimaa valtiovarainministeriöstä. Työryhmän jäseniksi kutsuttiin ylitarkastaja Riitta Laitinen ulkoasiainministeriöstä, hallitusneuvos Arto Nieminen sisäasiainministeriöstä, ylitarkastaja Juhani Dammert ja hallitusneuvos Riitta Kaivosoja opetusministeriöstä, erikoistutkija Marita Virtanen Valtiokonttorista sekä hallintojohtaja Jukka Wallin ja lakimies Tuula Hämäläinen Valtion taidemuseosta. Jäsenet Virtanen ja Hämäläinen toimivat myös työryhmän sihteereinä. Työryhmä otti nimekseen Sponsorointi valtionhallinnossa -työryhmä. Työryhmän kuuli asiantuntijoina budjettineuvos Vesa Jatkolaa valtiovarainministeriön budjettiosastolta ja toimitusjohtaja Raoul Grünsteinia Image Match Oy:stä. Työryhmä piti työnsä aikana yhteensä 24 kokousta. Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa kunnioittavasti muistionsa valtiovarainministeriölle. Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2000 Hannu Taipale Juhani Dammert Tuula Hämäläinen Riitta Kaivosoja Riitta Laitinen Arto Merimaa Arto Nieminen Marita Virtanen Jukka Wallin

4 Sisällys Kuvailulehti Luovutuskirje Lukuohje Sponsoroinnin määrittelystä Sponsorointi valtionhallinnossa Sponsoroinnista Suomen valtionhallinnossa Sponsoroinnista eräiden kohdemaiden valtionhallinnoissa Sponsoroinnin hyväksyttävyydestä valtionhallinnossa Viraston tehtävät ja toiminnan rahoitus Toiminnan objektiivisuuden ja riippumattomuuden vaatimus Kannanotot sponsorirahoituksen hyväksyttävyydestä Työryhmän arvio valtion virastojen mahdollisuuksista saada sponsorirahoitusta Sponsoriyhteistyössä noudatettavista periaatteista Yleistä sponsoroinnista Sponsoriyhteistyön hallinnollinen käsittely Sponsorille asetettavat vaatimukset Sponsorihankinnasta Sponsorisopimuksista Sponsoriyhteistyön sisällöstä Sponsorille annettava vastike Näkyvyys ja imagon luovuttaminen markkinointikampanjoiden yhteydessä tai laitoksen viestinnässä Vieraanvaraisuuspalvelut Sponsoripanos Sponsorointi rahoitusmuotona Maksullinen toiminta Lahjoitukset valtiolle Yhteisrahoitteinen toiminta Rahoitusmuotojen vertailua Johtopäätökset Sponsoroinnista Budjetoinnista ja kirjanpidosta yleensä LIITE 1 Kysely eräiden maiden valtion yksiköiden sponsorointiin liittyvien käytäntöjen selvittämiseksi LIITE 2 Kansainvälisen kauppakamarin laatimat sponsoroinnin kansainväliset perussäännöt

5 5 Lukuohje Tässä muistiossa sponsorointia valtionhallinnossa käsitelleen työryhmän kannanotot ja suositukset on esitetty sisäänvedettynä kursiivitekstinä. Selkeyssyistä sisäänvetojen yhteydessä on tarvittaessa käytetty numerointia erottelemaan kannanottojen/suositusten asiakohdat toisistaan. Muistioon ei sisälly erillistä yhteenvetoa kuvailulehden tiivistelmän lisäksi. 1. Sponsoroinnin määrittelystä Jokapäiväisessä kielenkäytössä käsitettä sponsorointi käytetään monenlaisissa yhteyksissä ja tästä johtuen se on saanut myös monia merkityksiä. Julkisessa sanassa ja yleiskielessä sanat mainonta, sponsorointi ja hyväntekeväisyys usein sekoitetaan. Yleisesti sponsoroinnilla on kuitenkin viimekädessä tarkoitettu rahoituksen saamista johonkin toimintaan tai hankkeeseen. Tuen saajana voi olla yksityinen henkilö, aatteellinen yhdistys, kulttuuritapahtuma tai vaikkapa televisio-ohjelma. Tuen antajana on yleensä elinkeinoelämä. Sponsoritoiminnan kirjalliset määritelmät painottavat eri tavoin siihen kuuluvia elementtejä. Sivistyssanakirjan mukaan sana sponsor tarkoittaa takaajaa, tukijaa, esittelijää, suosittelijaa 1. Kansainvälinen kauppakamari on määritellyt sponsoroinnin sisältävän kaikki liikeyhteydet, joissa sponsori sopimuksen mukaan rahoittaa tai muuten tukee tapahtumaa, toimintaa, organisaatiota tai yksilöä myönteisen mielleyhtymän aikaansaamiseksi sponsorin imagon, identiteetin, tuotemerkkien, tuotteiden tai palvelujen ja sponsoroidun osapuolen välillä. 2 Joissakin tapauksissa sponsorointi rinnastetaan yrityksen mainontaan ja markkinointiin. Esimerkiksi televisio ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 2 1 mom:n 9 kohdan mukaan tarkoitetaan sponsoroinnilla kaikenlaista osallistumista televisio- tai radiotoiminnassa lähetettävien ohjelmien rahoitukseen, jos rahoitus tulee sellaiselta julkiselta tai yksityiseltä yritykseltä, joka ei harjoita televisio- tai radiotoimintaa tai audiovisuaalisten teosten tuotantoa, ja tarkoituksena on mainostaa yrityksen nimeä, tavaramerkkiä, mielikuvaa, toimintaa tai tuotteita. Kuluttaja-asiamies on lausunut oman käsityksensä sponsoroinnin ja muun markkinoinnin välisestä erosta kannanotossaan 3, joka koskee markkinointia ja sponsorointia kouluissa. Sen mukaan sponsoroinnista on kyse silloin, kun jokin taho rahoittaa, tukee taloudellisesti, kustantaa tai takaa jotakin hanketta. Sponsorointia on esimerkiksi se, että yritys tarjoaa tuotettaan opetuskäyttöön vastikkeetta. Tällöin sponsorilla on oikeus saada tunnistava logonsa näkyviin hankkeen yhteydessä. Toisaalta tunnistava logo myös tiedottaa kuluttajille siitä, että kyseessä on sponsoroitu hanke. Kaikki muu on muuta markkinointia. Sponsori ei esimerkiksi saa esittää tuotteidensa kuvia tai mainoslauseita tunnistavan logonsa yhteydessä, koska silloin on jo kysymys muusta markkinoinnista. Sponsorointi-ilmiön luonne on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana. Sponsorointi katsottiin 70-luvulla resurssien antamiseksi tai lainaamiseksi henkilöille tai organisaatioille, joiden tuotteiden tai palveluiden pyrkimyksenä oli parantaa elämän laatua. Ny- 1 Uusi sivistyssanakirja, Otava, Keuruu Kansainvälinen kauppakamari: Sponsoroinnin kansainväliset perussäännöt, Kansainvälisen kauppakamarin Suomen osasto, Kuluttajavirasto: Markkinointi ja sponsorointi kouluissa. Kuluttaja-asiamiehen lausunto Dnro 99/05/3090

6 6 kyisin sponsorointi nähdään sijoittamiseksi johonkin yleishyödylliseen aktiviteettiin sen edistämiseen liittyvän kaupallisen arvon hyödyntämiseksi osana yrityksen kansalaisvastuuseen (corporate citizenship) liittyvää toimintaa ja viestintää. Sponsorointi on muuttanut olennaisesti luonnettaan toiminnan kehittymisen myötä. Täsmällisempää olisikin puhua yhteistyöstä ja yhteistyökumppaneista. Tällöin korostuu sponsorointitoiminnan molemminpuolinen etu ja vastikkeiden monipuolistuminen. Vaikka painotukset sponsoroinnin luonteen arvioinnissa jossain määrin vaihtelevat, voidaan sanoa, että aina on kysymys jonkin materiaalisen hyödyn (raha, tavara, palvelu) siirtymisestä sponsoroidulle osapuolelle ja vähintään aineettoman hyödyn, esim. yrityksen imagon tai tunnettuuden lisääntymisestä yhteistyön tuloksena. 2. Sponsorointi valtionhallinnossa Sponsoroinnin merkitys yritysten markkinointiviestinnän rinnalla on kasvanut viime vuosina. Kun Suomessa vuonna 1994 sponsorointiin käytettiin 180 miljoonaa markkaa, oli vastaava määrä vuonna 1998 jo 410 miljoonaa markkaa. 4 Mainostajien liiton maaliskuussa 2000 julkaiseman sponsorointibarometrin mukaan yritysten kiinnostus sponsorointiin on edelleen lisääntymässä. Kuviossa 1 on tarkasteltu Mainostajien liiton vuosittain tekemän jäsenkyselyn perusteella saatua kuvaa sponsoroinnin kehityksestä Suomessa. Siinä kiinnostuksen suuruutta on mitattu saldoluvulla, joka on saatu vähentämällä sponsorointia lisäävien yritysten määrästä sponsorointia vähentävien yritysten määrä. Vuonna 2000 tämä saldoluku oli 15. Vuosina 1998 ja 1999 vastaava luku oli 0. SPONSOROINTIBAROMETRI 2000 SALDOLUVUN KEHITYS % KASVAA ENNALLAAN VÄHENEE Mainostajien Liitto/tietopalvelu Kuvio 1. Yritysten kiinnostus sponsorointiin Suomessa vuosina Vuonna 1999 suosituinta oli edelleen urheilun sponsorointi. Urheilua eri muodoissaan 4 Suomen Gallup-Media Oy: Mainonnan määrä Suomessa, 1999

7 7 sponsoroi 85 % vastaajista. Suunta on kuitenkin viime vuosina ollut hienoisesti laskeva. Samalla kulttuurin ja koulutuksen osuus kiinnostuksen kohteina ovat lisääntyneet. Seuraavassa taulukossa on esitetty sponsorikohteiden kiinnostavuuden kehittymistä sponsorointibarometrin mukaan. 5 SALDO 6 KASVAA (%) VÄHENEE (%) SPONSOROINTIKOHTEIDEN MUUTOSSUUNNAT Taidetapahtumat Viihdetapahtuma Sosiaaliset/yhteiskunnalliset kohteet Koulutus Taidelaitokset Ympäristökohteet Yksilöurheilu Tiede Yksittäinen taiteilija Urheilutapahtuma Tv, radio, elokuva Joukkueurheilu Taulukko 1. Sponsorointikohteiden muutossuunnat Suomessa Sponsoroinnista Suomen valtionhallinnossa Valtiovarainministeriö kartoitti hallinnonalakohtaisesti virastoihin ja laitoksiin 7 kohdistuvan sponsoroinnin muotoja ja laajuutta syksyllä Ministeriöiltä saatujen vastausten perusteella sponsorointia voidaan pitää varsin vähäisenä ja se näyttää enimmäkseen liittyneen yksittäisten tapahtumien, kuten näyttelyiden, kansainvälisten kokousten tms. järjestämiseen. Saatu tuki on ollut usein rahaa, mutta joissakin tapauksissa virasto on saattanut saada sponsorilta myös tavaraa, palvelua tai muuta siihen rinnastettavaa, kuten mediatilaa. Vastikkeeksi sponsorille on tarjottu mm. näkyvyyttä viraston toiminnassa. Kyselyn perusteella tehtyihin johtopäätöksiin on kuitenkin suhtauduttava varovaisesti, koska sponsoroinnin käsite on näissä yhteyksissä osoittautunut jossain määrin epäselväksi. Valtion taidemuseossa ja EU-puheenjohtajuuteen liittyen ulkoasiainministeriössä sponsorointi on ollut monimuotoisempaa ja laajuudeltaan merkittävämpää kuin valtion virastoissa yleensä. Valtion taidemuseossa merkittävin sponsorointihanke on ollut Nykytaiteen museon Kiasman markkinointikampanjaan liittynyt yhteistyö, jonka tavoitteena oli museon yleisösuhteen luominen, kehittäminen ja ylläpitäminen. Sponsorirahoitus suunnattiin ennen muuta Kiasman markkinoinnin ja mainostamisen menoihin. Vuosina 1996 ja 1997 tehtyjen kolmivuotisten sopimusten arvo oli noin 20 miljoonaa markkaa. Kiasma on jatkanut sponsoriyhteistyötä vuoden 2000 alussa alkaneilla uusilla sponsorisopimuksilla, joiden rahallinen arvo on tuntuvasti pienempi. Myös muut Valtion taidemuseon yksiköt ovat harjoittaneet sponsoriyhteistyötä esimerkiksi yksittäisten näyttelyprojektien markkinointiin liittyvissä yhteyksissä. Suomen EU-puheenjohtajakauteen kohdistunut sponsorointi toteutettiin puolestaan kokousjärjestelyjen vaatimien tavaroiden ja palveluiden muodossa. Sponsorointiyhteistyön 5 Mainostajien liitto: Sponsorointibarometri Pyöristyseroista johtuen saldoluku ei vastaa aina kasvaa ja vähenee -sarakkeiden välistä erotusta. 7 Jatkossa virastoista ja laitoksista käytetään lyhennettyä muotoa virastot.

8 8 tuloksena saatiin puheenjohtajamaan käyttöön kokousten vaatima kuljetuskalusto, kopiointilaitteet, kokousjuomat, paperituotteet ja tietty määrä maksuttomia lentoja. Sopimusten markkamääräinen arvo on vaikeasti arvioitavissa, mutta yritysten yhteinen panos oli 5 10 miljoonan markan välillä. Tieteen alueella ulkopuolinen rahoitus on monen tyyppistä ja hankkeissa on usein monia rahoittajatahoja. Tämän johdosta puhtaan sponsorirahoituksen erottaminen muista rahoitusmuodoista on joissakin tapauksissa ongelmallista. Sponsoroinniksi luonnehdittava yritysten tuki tieteelle ei toistaiseksi ole ollut merkittävää. Sen osuuden voidaan kuitenkin ennustaa kasvavan. Julkisuudessa ovat viime aikoina olleet esimerkiksi Helsingin kauppakorkeakoulun tekemät sponsorisopimukset. Tieteen tukeminen sponsoroinnin avulla tullee aina suuntautumaan rajoitettuihin kohderyhmiin ja tukijoina ovat pääsääntöisesti yritykset, jotka samaistuvat huippuosaamiseen ja haluavat myös luoda kontakteja potentiaalisiin tuleviin työntekijöihinsä. Yliopistolaitoksen maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan kautta saama rahoitus on voimakkaasti kasvanut. Näiden rahoitusmuotojen lisäksi yliopistot ovat saaneet lahjoituksia yrityksiltä tai yhteisöiltä. Lahjoitukset ovat olleet pääosin professuureja tai ne ovat osoitetut määrättyjen koulutusalojen tukemiseen muutoin. Yliopistojen sponsorointi kanavoituu usein niiden tukisäätiöiden kautta. 2.2 Sponsoroinnista eräiden vertailumaiden valtionhallinnoissa Työryhmä pyrki selvittämään myös valtion yksikköjen sponsorointia ulkomailla sekä sponsorointiin liittyvää sääntelyä, ohjeistusta sekä sovellettuja käytäntöjä. Selvitys rajattiin koskemaan tilannetta pohjoismaissa sekä Alankomaissa, Itävallassa, Portugalissa, Ranskassa, Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Suomenkielinen kyselykirje on liitteenä (Liite 1). Kyselyyn saatujen vastausten perusteella voidaan johtopäätöksenä todeta, että virastoihin ja laitoksiin kohdistuu jonkinasteista sponsorointia kaikissa kohdemaissa Alankomaita lukuun ottamatta. Alankomaita koskevassa vastauksessa todettiin, ettei kyselyssä mainittua sponsorointia ole, koska julkiset virastot ja laitokset ovat non-profit -organisaatioita, jotka toimivat verovaroilla. Selkeää ja luotettavaa tietoa sponsoroinnin määristä tai sen kohdentumisesta valtion virastoihin ja laitoksiin ei selvityksen perusteella saatu. Vaikka valtion virastoihin ja laitoksiin kohdistuvaa sponsorointia esiintyy, ei sponsorointiin liittyviä menettelytapoja juurikaan ole saatujen vastausten mukaan ohjeistettu. Ainoa sponsorointia koskeva toimintaohje kyselyssä mukana olleista maista saatiin Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriöstä FCO Sponsorship Guidelines 8, joka koskee ao. ulkoministeriön toimintaan liittyvässä sponsoroinnissa sovellettavia periaatteita ja menettelytapoja. Tämän lisäksi työryhmä sai tietoonsa, että Australian National Audit Office on laatinut vastaavantyyppisen valtion virastojen sponsorointia koskevan toimintaohjeen 9. 8 Foreign & Commonwealth Office: FCO Sponsorshhip Guidelines, London Australian National Audit Office: Better Practice Guide, Management of Corporate Sponsorship, 1997

9 3. Sponsoroinnin hyväksyttävyydestä valtionhallinnossa 9 Tavoitteet, joita yritykset asettavat valtion virastojen kanssa toteutettavalle sponsoriyhteistyölle, eivät sinänsä poikkea sponsoroinnin yleisistä tavoitteista. Kuitenkin virastojen julkisoikeudelliset, lakeihin perustuvat tehtävät sekä niiden toiminnan perinteinen rahoittaminen ja ohjaaminen valtion talousarvion kautta asettavat virastojen sponsoriyhteistyöhön osallistumisen erityisten sopivuustarkastelun alaiseksi - voiko virasto ottaa vastaan sponsorirahoitusta ja miten sponsoriyhteistyö on järjestettävä, jotta siihen mahdollisesti liittyvät ongelmat voidaan välttää. Valtion virastojen toiminta perustuu niitä koskevaan lainsäädäntöön sekä toimintaa varten valtion talousarviossa osoitettuihin määrärahoihin. Lisäksi virastojen hallintotoimintaa ja harkintaa ohjaavat yleiset hyvää hallintoa koskevat oikeusperiaatteet, kuten yhdenvertaisuus-, objektiivisuus-, suhteellisuus- ja luottamuksensuojaperiaate. Nämä lähtökohdat ja periaatteet on otettava huomioon arvioitaessa sponsorirahoituksen hyväksyttävyyttä virastojen toiminnan rahoitusmuotona. 3.1 Viraston tehtävät ja toiminnan rahoitus Valtion virastojen tehtävistä on säädetty niitä koskevissa hallintolaeissa ja -asetuksissa. Virastojen toiminnan ohjaus perustuu ministeriön asettamiin tulostavoitteisiin ja niiden toteuttamiseksi eduskunnan myöntämään budjettirahoitukseen. Viraston saaman budjettirahoituksen ja sen harjoittaman toiminnan välillä on tällöin selkeä riippuvuus - rahoituksella ohjataan viraston toimintaa. Edellä mainituista seikoista johtuen virastot eivät saa missään olosuhteissa joutua sellaiseen tilanteeseen, jossa niiden lakisääteinen toiminta olisi riippuvaista ulkopuolisesta tahosta. Virastojen perustoiminta ei siis voi rakentua yrityksiltä tai muilta ulkopuolisilta tahoilta saatavan rahoituksen varaan. 3.2 Toiminnan objektiivisuuden ja riippumattomuuden vaatimus Kaikki viranomaiset käyttävät julkista valtaa. Viranomaiset ovat kuitenkin julkisen vallan käyttäjinä erilaisia. Sponsoroinnin hyväksyttävyyden arvioinnin kannalta ratkaisevaa on se, käyttääkö virasto julkista valtaa hallinnollisen sääntelyn tai valvonnan alueella. Esimerkkeinä tällaisista viranomaisista voidaan erityisesti mainita lupa- ja valvontaviranomaiset, yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaavat viranomaiset, erilaisia etuuksia myöntävät viranomaiset sekä veroviranomaiset. Näiden viranomaisten toimintaan kohdistuva sponsorirahoitus luo rahoituksen antajan ja saajan välille riippuvuussuhteen, joka on omiaan heikentämään viranomaiselta vaadittavaa objektiivisuutta ja riippumattomuutta viranomaistehtävien hoitamisessa. Tämän vuoksi tällaiseen toimintaan kohdistuvaan sponsorirahoitukseen on suhtauduttava kielteisesti aina silloin, kun sponsorin toiminta on edellä mainitulla tavalla riippuvaista viranomaisen toiminnasta. Vaikkei edellä tarkoitettu riippuvuussuhde viraston ja sponsorin välillä käytännössä konkretisoituisikaan sen vuoksi, että viraston ja sponsorin välillä ei ole viranomaisen asemasta johtuvaa hallintosuhdetta, on sponsorirahoituksen vastaanottamista harkittaessa aina kuitenkin otettava huomioon viranomaistehtävien luonteesta johtuva yleinen julkisuuskuva ja toiminnan vaatima erityinen julkinen luottamus.

10 10 Tilanne on toinen sellaisten virastojen kohdalla, joiden toimintaan ei kuulu edellä kuvatunlaista julkisen vallan käyttöä sääntelyn ja valvonnan alueella. Tällöin sponsorirahoituksen hankkimiseen ja vastaanottamiseen voidaan suhtautua sinänsä myönteisesti. Sponsoriyhteistyöhön saattaa kuitenkin näilläkin viranomaistoiminnan alueilla liittyä eitoivottuja vaikutuksia, ellei niitä tiedosteta etukäteen ja niin, että niiden syntyminen voidaan sponsoriyhteistyön suunnittelussa ja toteuttamisessa välttää. Väärällä tavalla toteutettu sponsoriyhteistyö saattaa vaarantaa tai heikentää viranomaisen toiminnan luotettavuutta, hämärtää viraston julkisuuskuvaa tai suunnata sen toimintaa rahoittajan toivomalla tavalla. 3.3 Kannanotot sponsorirahoituksen hyväksyttävyydestä Työryhmä toteaa, että sponsorirahoitus on nykyisin laajasti käytetty rahoitusmuoto yhteiskunnan eri alueilla. Myös valtionhallinnossa sen avulla voidaan hankkia lisäresursseja toiminnan rahoittamiseksi. Edellä kohtiin 3.1 ja 3.2 perustuen työryhmä esittää käsityksenään sponsorirahoituksen hyväksyttävyydestä valtion virastojen ja laitosten rahoituksessa seuraavaa: 1. Virastojen lakisääteisten tehtävien suorittamisen ja käytössä olevan tulosohjausmallin toimivuuden turvaamiseksi valtion virastojen perustoiminta ei voi rakentua yrityksiltä saatavan, luonteeltaan usein satunnaisen rahoituksen varaan. Tästä syystä sponsorirahoituksen hankkimisen tavoitteeksi voidaan hyväksyä pyrkimys hankkia lisäresursseja viraston toimintaa varten. Siinäkin tapauksessa, että jokin hanke on toteutettavissa vain sponsorirahoituksen turvin, hankkeen on oltava viraston tavoitteiden mukaista toimintaa tai sen on liityttävä välittömästi tähän toimintaan. Mikäli tällainen hanke on merkittävä, sen tulee kuulua tulosohjauksen piiriin. 2. Sponsorirahoitusta voidaan hankkia ja käyttää lähtökohtaisesti vain silloin, kun rahoituksen kohteena olevan viraston tehtävät ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niiden yhteydessä käytetä julkista valtaa hallinnollisen sääntelyn tai valvonnan alueella. Niissä tapauksissa, joissa sponsorituen hankkimiseen tai vastaanottamiseen päädytään, on erityistä huomiota kiinnitettävä siihen, ettei kyseinen rahoitustilanne ja sen mukanaan tuomat velvoitteet vaaranna viraston tai laitoksen objektiivisuutta ja riippumattomuutta julkisen vallan käyttäjänä ja sitä kautta luotettavuutta kansalaisten silmissä. Näitä riskejä arvioitaessa tärkeä lähtökohta on, että sponsoriyhteistyöhön liittyvien järjestelyjen on aina kestettävä kriittinenkin julkinen tarkastelu. 3.4 Työryhmän arvio valtion virastojen mahdollisuuksista saada sponsorirahoitusta Sponsorirahoituksen hankkiminen on voimakkaasti kilpailtu alue, jossa menestyminen vaatii erityisosaamista ja joka sitoo myös viraston omia resursseja. Sen vuoksi, ennen sponsorirahoituksen hankintaan ryhtymistä, viraston on tarpeen arvioida realistisesti omat mahdollisuutensa potentiaalisena sponsorirahoituksen hankkijana. Tämän vuoksi aktiivinen sponsorirahoituksen hankinta valtiolle kuuluvien toimintojen rahoitukseen olisi työryhmän käsityksen mukaan tuloksellisinta ja tarkoituksenmukaisinta keskittää erityisiin ja tarkoin harkittuihin kohteisiin. Parhaat sponsorointirahoituksen hankkimismahdollisuudet lienevät niillä sektoreilla, joihin sponsorointi yhteiskunnassa yleensäkin kohdistuu. Valtionhallintoon sopeutettuna tämä tarkoittaisi käytännössä lähinnä tiedettä sekä kulttuuri- ja tai-

11 11 delaitoksia, niiden toimintaan liittyviä projekteja ja tilaisuuksia sekä muissakin tapauksissa erillishankkeita, joiden julkisuusarvo on poikkeuksellisen suuri. 4. Sponsoriyhteistyössä noudatettavista periaatteista Edellä työryhmä on esittänyt arvionsa sponsorirahoituksen hyödyntämismahdollisuuksista ja kannanottonsa sen hyväksyttävyydestä valtion virastojen budjettirahoituksen täydentäjänä. Tältä pohjalta työryhmä arvioi, että sponsorirahoituksen merkitys valtionhallinnon toimintojen kokonaisrahoituksessa ei voi jatkossakaan kasvaa kovin suureksi. Tämän vuoksi työryhmä ei pidä tarkoituksenmukaisena laatia erikseen ehdotusta ohjeiksi sponsoriyhteistyöhön valtionhallinnossa sovellettavista yksityiskohtaisista menettelytavoista. Yksityiskohtaisten ohjeiden antaminen ei liene mahdollistakaan, koska jokaiseen sponsorointitapahtumaan liittyy virastojen erilaisuudesta johtuen yksilöllisiä piirteitä. Työryhmä katsoo kuitenkin välttämättömäksi tuoda esiin sellaisia yleisiä periaatteita, joiden huomioon ottaminen sponsorointiyhteistyöhön ryhdyttäessä on sen mielestä oleellista ja välttämätöntä. Työryhmä on tutustunut Kansainvälisen kauppakamarin julkaisemiin Sponsoroinnin kansainvälisiin perussääntöihin 10 (Liite 2). Perussääntöjen mukaiset sponsoroinnin perusperiaatteet ovat seuraavat: 1. Kaiken sponsoroinnin tulee olla rehellistä ja totuudenmukaista sekä lakien ja hyvän liiketavan mukaista. 2. Sponsoroinnin ehtojen ja toteuttamisen tulee perustua kaikkien osapuolten keskeiseen oikeudenmukaisuuteen ja luottamukseen. 3. Sponsoroinnin tulee perustua osapuolten keskenään sopimiin velvoitteisiin. Sponsoroinnin tulee olla yleisesti hyväksyttyä eikä se saa olla harhaanjohtavaa. 4. Kaikki sponsorit, joilla on laillinen oikeus liiketoimintaan, saavat vapaasti sponsoroida mitä tahansa toimintaa, tapahtumaa tai ohjelmaa ja määritellä oman sponsorointinsa tavoitteet, kunhan sponsorointi noudattaa näissä ja muissa perussäännöissä määriteltyjä oikeudenmukaisuuden ja luottamuksen periaatteita. Kansainvälisen kauppakamarin sponsoroinnin kansainvälisiin perussääntöihin sisältyvissä varsinaisissa säännöissä sponsoroinnilta edellytetään selkeyttä ja täsmällisyyttä (1 art), sponsoroidun osapuolen oikeutta hoitaa itsenäisesti toimintansa ja omaisuutensa (2 art), jäljittelyn välttämistä (3 art), osapuolten toiminnan kunnioittamista (4 art), yleisön informoimista sponsoroinnista (5 art), ettei lapsia ja nuoria vahingoiteta (6 art), ettei taiteellisia ja historiallisia kohteita vaaranneta (7 art), sopimuksellista selkeyttä monisponsorointitilanteissa (8 art), ettei televisio-, radio- ja elokuvalähetysten sisältöön vaikuteta (9 art) ja sponsoroinnista mahdollisesti johtuvien ympäristövaikutusten huomioimista (10 art). Työryhmä suosittaa, että myös valtion virastot ja laitokset ottavat sponsorointiyhteistyössään soveltuvin osin huomioon Kansainvälisen kauppakamarin sponsorointia koskevat perussäännöt. Kohdissa on lueteltu tärkeimpiä ja sponsoriyhteistyössä noudatettaviksi suositeltavia lähtökohtia ja menettelytapoja. Nämä täydentävät Kansainvälisen kauppakama- 10 Kansainvälinen kauppakamari: Sponsoroinnin kansainväliset perussäännöt, Kansainvälisen kauppakamarin Suomen osasto, 1993

12 12 rin sääntöjä sekä ottavat huomioon ne hyväksyttävyyden kriteerit, joita on käsitelty luvussa 3. Käytännön sponsoriyhteistyötä eli sponsoripanoksia ja vastikkeita käsitellään luvussa 5. Sponsorirahoituksen taloushallinnollista käsittelyä tarkastellaan luvussa Yleistä sponsoroinnista 1. Sponsoroinnin on kohdistuttava virastoon, ei sen virkamiehiin. 2. Sponsoriyhteistyön kautta saatava rahoitus kuuluu valtion taloushallinnon piiriin. Sen budjetoinnissa, kirjanpidossa, varojen säilyttämisessä ja maksuliikkeessä noudatetaan samoja menettelytapoja kuin muussakin budjettirahoitteisessa toiminnassa. 3. Sponsorointi ei saa johtaa siihen, että virastolle syntyisi sopimuksen ulkopuolella velvoitteita sponsoria kohtaan. Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa tilanteissa, joissa on kyse arvoltaan merkittävästä tai toistuvasta sponsoroinnista. 4. Sponsorointi ja muut samojen osapuolten väliset taloudelliset suhteet on pidettävä selkeästi erillään. 5. Sponsorointi ei saa rajoittaa tai ohjata viraston toiminnan sisältöjä. 6. Sponsorointi ei saa missään olosuhteissa vaarantaa viraston luotettavuutta. 7. Sponsoriyhteistyön tulee olla viraston julkisuuskuvaan sopivaa. 8. Sponsoriyhteistyössä tulee ottaa huomioon kilpailulainsäädäntö ja valtion hankintoja koskeva lainsäädäntö. 4.2 Sponsoriyhteistyön hallinnollinen käsittely 1. Sponsoriyhteistyö käsitellään ohjaavan viranomaisen kanssa osana virastojen tulosohjausmenettelyä. Arvio saatavan rahoituksen määrästä ja siihen liittyvän toiminnan tulostavoitteista sisällytetään vuosittaisissa tulosneuvotteluissa käsiteltäviin suunnittelu- ja seuranta-asiakirjoihin. 2. Sponsoriyhteistyö valmistellaan ja päätökset siitä tehdään viraston päätöksentekoa koskevien määräysten ja toimivaltasuhteiden mukaisesti. Lisäksi sponsorisopimusten toteutumisen seuranta ja valvonta on järjestettävä asianmukaisesti. 3. Jos virasto osallistuu jatkuvasti tai muutoin laajasti sponsoriyhteistyöhön, on siinä sovellettavat periaatteet sekä toimintatavat syytä harkita kirjattaviksi virastokohtaiseen toimintaohjeeseen. Näissä olisi mahdollista ottaa huomioon myös viraston omista lähtökohdista johtuvat sponsoriyhteistyöhön sekä sen hallinnointiin ja toteuttamiseen liittyvät erityistarpeet.

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET:

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET: SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. YLIOPISTOJEN TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS 3 1.1. Säädösperusta, määrittely ja lähteet 3 1.2. Täydentävän rahoituksen käsittely talousarviossa 4 1.2.1. Täydentävän rahoituksen muodot 4 1.2.2.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 8/2001 Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta - maksuperustelain soveltamisesta hallinnonalalla ISBN 951-804-205-5

Lisätiedot

YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003

YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003 YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003 YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ BUDJETTIOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin (09)

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi

Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 1/2002 ISSN: 0788-6322 ISBN: 951-804-282-9 Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi Vuoden 2001 budjetointityöryhmän keskustelumuistio

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

Talousarviolainsäädännön

Talousarviolainsäädännön Talousarviolainsäädännön kehittämishanke Nykytilan kartoitus ja kehittämislinjausten alustava arviointi 27/2008 Budjetti Talousarviolainsäädännön kehittämishanke Nykytilan kartoitus ja kehittämislinjausten

Lisätiedot

Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch. Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278

Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch. Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278 Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino Oy Helsinki 2004 Sisältö Taulukko- ja kuvioluettelo

Lisätiedot

Lahjonnanvastaiset periaatteet. Soveltamisohjeet

Lahjonnanvastaiset periaatteet. Soveltamisohjeet Lahjonnanvastaiset periaatteet Soveltamisohjeet Vaikka lahjonnanvastaisten periaatteiden soveltamisohjeisto on Transparency Internationalin tuottama, sen sisältö ei kirjaimellisesti noudata TI:n virallista

Lisätiedot

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 38/2001 1SBN: 951-804-274-8 ISSN: 07888 Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä HELSINKI 2001 Julkaisija: Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Internet:

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt. Markku Lampola, Tuomas Aho. Sitran raportteja

Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt. Markku Lampola, Tuomas Aho. Sitran raportteja Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt Markku Lampola, Tuomas Aho Sitran raportteja 73 Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt Sitran raportteja 73 Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 12/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.02.2006 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ. Välimietinnön taustaselvitykset

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ. Välimietinnön taustaselvitykset PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ Välimietinnön taustaselvitykset Valtiovarainministeriö 13.4.2000 Sisällysluettelo 1 TALLETUSTEN VASTAANOTTAMISTA KOSKEVA NYKYINEN SÄÄNTELY...1 1.1 EUROOPAN YHTEISÖJEN SÄÄNTELY...1

Lisätiedot

Kokonaiskustannusten. laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus 9/2007

Kokonaiskustannusten. laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus 9/2007 Kokonaiskustannusten laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus Kokonaiskustannusmallia yhteisrahoitteisten hankkeiden budjetoinnissa ja seurannassa selvittävän hankkeen loppuraportti 9/2007 Työryhmämuistioita

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:9. Rikollisuusvaikutusten huomioon ottaminen säädösvalmistelussa ja muussa julkisessa suunnittelutyössä

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:9. Rikollisuusvaikutusten huomioon ottaminen säädösvalmistelussa ja muussa julkisessa suunnittelutyössä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:9 Rikollisuusvaikutusten huomioon ottaminen säädösvalmistelussa ja muussa julkisessa suunnittelutyössä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:9 Rikollisuusvaikutusten huomioon ottaminen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. 2 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET 3.1 13 3.2 15 3.3 15 4.1 17 4.

TIIVISTELMÄ. 2 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET 3.1 13 3.2 15 3.3 15 4.1 17 4. SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA... 8 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET... 13 3.1 Kansalaistoiminnan erityispiirteet Suomessa...

Lisätiedot

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN?

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan Suomen Kylätoiminta ry 2014 Kylien bisneskeissit -hanke Teksti: Sirkka Suomäki Paula Pylkkänen (s. 4) Juhani Nenonen (s. 32-34) Veli-Matti

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10/2004 ISBN 951-53-2676-1 (nid) ISBN 951-53-2677-X

Lisätiedot

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 Helsinki 2007 Ulkoasu ja taitto: Innocorp

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2014 Sisällys ALKUSANAT...3 I II III IV V VI VII SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...4 YLEISET PERIAATTEET...5 OHJEET LÄÄKKEIDEN MARKKINOINTIIN...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2013 Sisällys Alkusanat...3 I II III IV V VI Soveltamisala ja määritelmät...4 Yleiset periaatteet...5 Ohjeet lääkkeiden markkinointiin...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA

KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA Helena Vennonen Hanne Kanerva Tove Thomasson KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA HAAGA-HELIA TUTKIMUKSIA 2/2007 Helena Vennonen Hanne Kanerva Tove Thomasson Kuluttajat ja sponsorit

Lisätiedot

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 ISBN 978-951-53-3147-2 (nid.) ISBN 978-951-53-3148-9

Lisätiedot

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄN MUISTIO 16/2000. Valtiovarainministeriö

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄN MUISTIO 16/2000. Valtiovarainministeriö PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄN MUISTIO 16/2000 Valtiovarainministeriö 2 V a l t i o v a r a i n m i n i s t e r i ö l l e 1. Työryhmän toimeksianto Valtiovarainministeriö asetti 9.9.1999 työryhmän, jonka tehtävänä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Pro gradu tutkielma, markkinointi Miia Marttinen 30.11.2010

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja VALTIOVARAINMINISTERIÖ VM 42/01/2006 Valtion hankintakäsikirja Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö ja HAUS kehittämiskeskus Oy 1.2, 30.5.2007 2 Saate Valtion hankintakäsikirjan tavoitteena on

Lisätiedot

Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä

Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 14/2009 Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä Työryhmämuistio Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa Kristiina Patja Amos Pasternack 1 Ei siis kukaan lääkärikään, sikäli kuin on todellinen lääkäri, tähtää lääkärin etuun eikä

Lisätiedot