Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva"

Transkriptio

1 Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva Flybe Finland Oy Finnish Cabin association Pro ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry

2 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA ULKOPUOLISEN TYÖVOIMAN KÄYTTÄMINEN TYÖN JOHTO JA JAKAMINEN SEKÄ JÄRJESTÄYTYMISOIKEUS TYÖHÖN OTTAMINEN, EDISTYMINEN JA TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN Työsopimuksen kesto ja koeaika Virkaikä Eteneminen Työsuhteen päättyminen Irtisanomisesta ilmoittaminen Irtisanomisen perusteen ilmoittaminen Irtisanomisen toimittaminen CA:n kuuleminen Lomautus Lomautusilmoitusajat Poikkeukselliset lomautustilanteet Lomautuksen peruuttaminen Lomautuksen siirtäminen Lomautuksen keskeyttäminen TYÖPAIKKA ASEMAPAIKKA KOMENNUS ILMOITUSAIKA KOMENNUKSELLE TYÖMATKAKORVAUKSET ASEMAPAIKALLA MUILLA PAIKKAKUNNILLA MUUT KORVAUKSET TEHTÄVÄT PALKKAUS Päiväpalkka ja tuntipalkka Vajaa työkuukausi Ylityö Palkkaukseen liittyvät lisät Lentotuntilisä Home Base -töihintulolisä Pyhälisä Hälytys- ja työvuoronmuutoslisä Yötyölisä CC-lisä Muut palkan määräytymiseen liittyvät asiat Taukoaika Koulutusvuorot Toimistotyö...13 Flybe Finland Oy

3 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: STAND BY (päivystys) PÄIVÄRAHA JA YÖPYMINEN PÄIVÄRAHA JA YÖPYMINEN Yöpyminen TYÖAIKA VAPAAPÄIVÄT P-päivät (erikseen anottu vapaapäivä) VUOSILOMA Vuosiloman kertyminen Lomaraha SAIRAUSAJAN JA PERHEVAPAIDEN PALKKA SEKÄ PERHEPOLIITTISET OIKEUDET Sairausajan palkka Raskaus Äitiysvapaan palkka Isyysvapaan palkka Äitiysvapaa/adoptiovapaa/vanhempainvapaa/isyysvapaa/hoitovapaa Osittainen hoitovapaa Lapsen sairastuminen Palkalliset poissaolot VIRKAPUKU VAKUUTUKSET Ryhmähenkivakuutus Lentotapaturma- ja matkustajavakuutus LUOTTAMUSMIESTOIMINTA Korvaus ja ajankäyttö Tiedonsaantioikeus KOKOONTUMINEN TYÖPAIKALLA JÄSENMAKSUJEN PERIMINEN TYÖRAUHA ERINÄISET MÄÄRÄYKSET PALKANTARKISTUKSET JA TYÖRYHMÄT Palkantarkistukset vuonna Palkantarkistukset vuosina 2012 ja Työryhmät Määritelmätyöryhmä Työaikatyöryhmä...20 Flybe Finland Oy

4 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: Työvuorosuunnittelutyöryhmä ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA...20 Flybe Finland Oy

5 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: MÄÄRITELMÄT Ammattiliitto Pro ry Toinen sopimusosapuoli, johon Finnish Cabin association Pro ry kuuluu jäsenjärjestönä. Asemapaikka (Home Base) Helsinki-Vantaa. Paikka, josta matkustamohenkilökunta aloittaa ja lopettaa työvuoron tai peräkkäisten työvuorojen sarja ja jossa yhtiö ei vastaa hänen majoituksestaan. Block to block aika Aika, joka alkaa, kun ilma-alus lähtee paikoitusalueelta liikkeelle lentoonlähtöä varten, ja päättyy, kun ilma-alus pysähtyy osoitetulle pysäköintipaikalle. Cabin Attendant (CA) Yhtiön palveluksessa oleva matkustamohenkilökunnan jäsen. CAM Cabin Attendant Manual. Matkustamohenkilökunnan työohjekirja. Chief of Cabin (CC) Yhtiön palveluksessa oleva matkustamohenkilökuntaa kuuluva lentoemäntä/stuertti, joka vaaditun koulutuksen jälkeen voi toimia yli 50-paikkaisen ilma-aluksen matkustamohenkilökunnan vanhimpana. EU-OPS EU:n ja JAA:n (Joint Aviation Authorities) määrittelemät turvallisuuteen ja siihen liittyvät säännökset kaupalliselle ja rahtilentoliikenteelle. Ilmailumääräys Ilmailuhallinnon antama yhtiötä velvoittava määräys. Kiinteä lisä Muuttumaton joka kuukausi maksettava kiinteä palkan osa, esim. CC-lisä. Komennus Yhtiön solmima väliaikainen sopimus, jonka perustella CA joutuu lentämään toisen yhtiön koneella asemapaikalla tai oman tai toisen yhtiön koneella määräaikaisella asemapaikalla. Lentotyövuoro Aika, joka alkaa, kun matkustamohenkilökunnan on ilmoittauduttava lennon sisältävää työvuoroa varten, ja päättyy viimeisen sellaisen lennon lentoajan lopussa, jolla matkustamohenkilökunta on toiminut työssä olevan miehistön jäsenenä. Lepoaika Määritelty 12 tuntia tai pidempi keskeytymätön ajanjakso asemapaikalla tai 10 tuntia tai pidempi ajanjakso ulkoasemalla, jonka aikana matkustamohenkilökunta ei tee töitä eikä päivystä. Matkustamohenkilökunta Yhtiön palveluksessa oleva, lentotyöhön määrätty lentoemäntä tai stuertti, jolla on tehtävän vaatima kelpoisuus. Muuttuva lisä Peruspalkan lisäksi maksettava työvuoroon liittyvä lisä: lentotuntilisä, Home Base töihintulolisä, pyhälisä, hälytys- ja työvuoronmuutoslisä, yötyölisä, kouluttajalisät. Flybe Finland Oy

6 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: Määräaikainen asemapaikka Asemapaikka, josta yhtiö liikennöi oman tai toisen yhtiön koneilla väliaikaisesti. OM-A Operation Manual part A (sisältää mm. työaikasäännökset) Operations Control (OPS) Yhtiön liikenteenohjausyksikkö P-päivä Erikseen anottu vapaapäivä. Palkallinen tauko Työvuorossa olevan tauon pituus on alle neljä tuntia. Palvelualojen työnantajat Palta ry Toinen sopimusosapuoli, johon Finnish Commuter Airlines Oy / Flybe Finland Oy kuuluu työnantajana. Siirtyminen Matkustamohenkilökunnan siirtyminen työtehtäviin ulkoasemalta asemapaikalle tai päinvastoin (esim. teknisen syyn takia) joko omalla koneella ilman matkustajia tai toisella oman tai muun yhtiön koneella tai muulla kulkuneuvolla. Stand by (päivystys) Määrätty ajanjakso, jonka aikana matkustamohenkilökunnan on oltava saatavissa lentotyöhön. Päivystys on työaikalaissa tarkoitettua varallaoloa. Tauko Lepojaksoa lyhyempi aika, jolloin matkustamohenkilökunta on vapaa kaikista työtehtävistään, mutta joka kuitenkin luetaan lentotyövuoroon. Työ Matkustamohenkilökunnan toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä ovat esimerkiksi lentotyö, koulutus, opetus ja toimistotyö. Työaika Aika, joka alkaa, kun matkustamohenkilökunnan on yhtiön määräyksestä ilmoittauduttava työhön, ja päättyy kun matkustamohenkilökunta on vapautunut kaikista työtehtävistään työvuoron mukaisesti asemapaikalla tai ulkoasemalla. Työaika on aina palkallista aikaa. Ulkoasema Muu kuin asemapaikka Vapaapäivä Kalenterivuorokausi (24 tuntia), jolloin matkustamohenkilökunta ei tee töitä eikä päivystä. Viikonloppuvapaa La-su (48 tuntia), jolloin matkustamohenkilökunta ei tee töitä eikä päivystä. Yhdistys Matkustamohenkilökunnan paikallinen yhdistys nimeltään Finnish Cabin association Pro ry (tai FinnCA). Yhtiö Finnish Commuter Airlines Oy / Flybe Finland Oy Yhtiöryhmä (koskien virkaikäpykälää) Flybe Finland Oy:n yli 50 % omistamat lentoyhtiöt tai muuten tosiasiallisesti yhtiön käyttämä määräysvalta yhtiössä omistuksen, sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella. Määritelmien muutoksista sovitaan työehtosopimukseen tehtävällä lisäpöytäkirjalla. Flybe Finland Oy

7 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA Tällä sopimuksella Finnish Commuter Airlines Oy (myöhemmin yhtiö), Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja Finnish Cabin association Pro ry ja Ammattiliitto Pro ry sopivat yhtiöön työsuhteessa olevien lentoemäntien ja stuerttien (myöhemmin CA) työehdot yhtiön olennaisilta osiltaan tämän sopimuksen solmimishetkellä harjoittaman liiketoimintamallin mukaisessa lentoliikenteessä. Tätä sopimusta ei noudateta erillisen työsopimuksen tehneisiin matkustamopalveluosaston esimiehiin. Työaika ja muut työehdot palkanmaksun perusteeksi määräytyvät tämän työehtosopimuksen, työsopimuksen ja muun työlainsäädännön mukaan, riippumatta siitä, että pakottavissa ilmailumääräyksissä saattaa olla työaikaan tai -ehtoihin liittyviä määritelmiä tai ehtoja. 2 ULKOPUOLISEN TYÖVOIMAN KÄYTTÄMINEN Alihankintaa tai työvoiman vuokrausta koskeviin sopimuksiin otetaan ehto, jossa alihankkija tai työvoimaa vuokraava yritys sitoutuu noudattamaan tätä työehtosopimusta sekä työ- ja sosiaalilainsäädäntöä. Jos yhtiö suunnittelee tekevänsä toisen yhtiön kanssa sopimuksen, jonka perusteella matkustamohenkilökunta joutuu lentämään toisen yhtiön koneella tai reiteillä tai toisen yhtiön matkustamohenkilökunta lentää yhtiön koneilla tai reiteillä, on yhtiön tiedotettava, mikäli mahdollista etukäteen/ mahdollisimman nopeasti, asiasta luottamusmiehelle ennen sopimuksen tekemistä. Asiasta ilmoitettaessa on selvitettävä niiden matkustamohenkilökunnan määrä ja työtehtävät, joita sopimus koskee, sekä sopimuksen kestoaika. 3 TYÖN JOHTO JA JAKAMINEN SEKÄ JÄRJESTÄYTYMISOIKEUS Yhtiöllä on oikeus johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa toimeen ja siitä erottaa CA:ita riippumatta siitä, ovatko nämä järjestäytyneitä vai eivät. CA:iden on palveluksessa noudatettava yhtiön, esimiesten, viranomaisten ja lentotoiminnan turvallisuutta koskevia ohjeita ja määräyksiä. CA ei ole oikeutettu ulkopuoliselle ilmaisemaan yhtiötä koskevia luottamuksellisesti tietoonsa saamiaan seikkoja. Järjestäytymisoikeus on molemmin puolin loukkaamaton. Yhtiö jakaa CA:iden palvelun siten, että heidän työmääränsä sekä pyhätyönsä sunnuntaisin ja juhlapäivinä jakautuvat mahdollisimman tasapuolisesti. Yhdistyksellä on tarkistamisoikeus. 4 TYÖHÖN OTTAMINEN, EDISTYMINEN JA TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN Työntekijät valitaan henkilöistä, jotka täyttävät EU-OPS:n ja ilmailuviranomaisen matkustamohenkilökunnalle asettamat pätevyysvaatimukset ja jotka ovat hyväksyttävästi suorittaneet vähintään EU-OPS:n mukaisen peruskoulutuksen. 4.1 Työsopimuksen kesto ja koeaika Työsopimus voidaan tehdä joko määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Työ voi olla osa-aikaista tai kokopäiväistä. Työsopimus tehdään enintään neljän kuukauden koeajalla, jonka kestäessä työsuhde voidaan molemmin puolin purkaa ilman irtisanomisaikaa. Flybe Finland Oy

8 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: Virkaikä CA:ista ylläpidetään yhtiön sisäverkossa (Finntra) virkaikäluetteloa ja hallinnollista virkaikäluetteloa. CA-virkaikäluettelo laaditaan siten, että siinä otetaan huomioon palvelusaika saman yhtiön tai yhtiöryhmän palveluksessa CA:na sekä enintään puolet palvelusajasta CA:na muissa yhtiöissä, kuitenkin enintään viisi vuotta. Virkaikä määrittää CA:n senioriteetin yhtiössä. Hallinnollinen virkaikä tarkoittaa työsuhteen tai työsuhteiden kestoaikaa yhtiön palveluksessa. Hallinnollinen virkaikä määrittää CA:n palkkaluokan. CA:t koulutetaan uuteen konetyyppiin virkaikäjärjestyksessä (vanhin ensin) miehistötarvelaskelmat huomioiden. Jos CA on kalenterivuoden aikana ollut muulla palkattomalla vapaalla kuin erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla yhteensä yli 62 päivää, vähennetään tämä aika kokonaisuudessaan CA:n hallinnollisesta virkaiästä. Siis kalenterivuoden aikana enintään 62 palkatonta päivää kerryttää virkaikää, 63 tai enemmän ei kerrytä yhtään. Palvelukseen tulevien CA:iden virkaikäjärjestys kursseittain määräytyy fyysisen iän perusteella, vanhin ensin. Samana päivänä syntyneiden virkaikä määräytyy kurssin alkaessa vallinneen aakkosjärjestyksen mukaan. Mikäli henkilöillä on kertynyt virkaikää saman verran, ratkaisee ensisijaisesti fyysinen ikä (vanhempi ensin) ja toissijaisesti aakkosjärjestys (sukunimi, etunimi). Valitessaan CA:ita kouluttaja- tai muihin vastaaviin tehtäviin yhtiö ei ole sidottu CA-virkaikäjärjestykseen. 4.3 Eteneminen CA:iden siirtäminen ja kouluttaminen paremmin palkattuun tehtävään tapahtuu vapaaehtoisuuden pohjalta yhtiön asettamat pätevyysvaatimukset sekä virkaikäjärjestys ja muut nimitykseen vaikuttavat tekijät huomioiden. Yhtiö pyrkii julkistamaan aloitettavat koulutukset sekä avoimet tehtävät hyvissä ajoin ennen niiden alkamista, jotta kaikilla CA:illa on tasapuoliset mahdollisuudet hakea niihin. Valintakriteerit tulee tuoda julki ja CA:ille tulee kussakin vuosittaisessa kehityskeskustelussa antaa tietoa siitä, mitkä hänen vahvuutensa ja mahdollisuutensa ovat yhtiön erilaisia tehtäviä ajatellen. 4.4 Työsuhteen päättyminen Irtisanomisajat ovat työntekijän puolelta 2 kuukautta ja työnantajan puolelta 3 kuukautta. Irtisanominen tulee tapahtua kirjallisesti. Mikäli yhtiö joutuu taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla irtisanomaan CA:ita, irtisanomisjärjestys on hallinnollinen virkaikäjärjestys, nuorin ensin. Työsuhteen päättyessä koko lopputili maksetaan päättymispäivää vastaavana säännönmukaisena palkanmaksupäivänä. Lopputilin maksamisen edellytyksenä on, että CA on palauttanut yhtiölle kuuluvan omaisuuden yhtiön erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Mikäli CA on irtisanoutunut/irtisanottu tehtävästään, työnantaja päättää irtisanomisajalla päivitettävien erilaisten pitkäaikaisten kulujen korvaamisesta työtarpeen mukaan (mm. passin uusiminen, työvaatteet). Irtisanomisajalla pitämättömistä lomista voidaan sopia erikseen työnantajan ja työntekijän välillä Irtisanomisesta ilmoittaminen (Ote osin Työsopimuslain 9. luku 4 ) Työsopimuksen irtisanomisilmoitus on toimitettava työnantajalle tai tämän edustajalle tai CA:lle henkilökohtaisesti. Jollei tämä ole mahdollista, ilmoitus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Tällaisen ilmoituksen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun ilmoitus on lähetetty. CA:n ollessa lain tai sopimuksen mukaisella vuosilomalla tai työajan tasaamiseksi annetulla vähintään kahden viikon pituisella vapaalla, katsotaan kirjeitse tai sähköisesti lähetettyyn ilmoitukseen perustuva työsopimuksen irtisanominen toimitetuksi kuitenkin aikaisintaan loman tai vapaan päättymistä seuraavana päivänä. Flybe Finland Oy

9 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: Irtisanomisen perusteen ilmoittaminen Työnantajan on CA:n pyynnöstä viivytyksettä ilmoitettava tälle kirjallisesti työsopimuksen päättymispäivämäärä sekä ne hänen tiedossaan olevat irtisanomisen syyt, joiden perusteella työsopimus on päätetty Irtisanomisen toimittaminen Työnantajan on toimitettava työsopimuksen irtisanominen kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun työnantaja sai tiedon CA:n henkilöön liittyvästä irtisanomisen perusteesta CA:n kuuleminen Ennen kuin työnantaja irtisanoo työsopimuksen, hänen on varattava CA:lle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen syistä. CA:lla on oikeus häntä kuultaessa käyttää avustajaa. CA ei saa ilman yhtiöltä saatua nimenomaista lupaa osallistua toisen lentoyhtiön/miehistöä vuokraavan yhtiön matkustamohenkilökunnalle tarkoitetuille kursseille tai muuhun toimintaan hänen ollessaan työsuhteessa yhtiöön. 4.5 Lomautus Lomautusilmoitusajat Ellei toisin ole lomauttamisen yhteydessä sovittu, työnantajan on lomauttaessaan CA:n taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuvan työn vähentymisen vuoksi noudatettava vähintään 14 päivän lomautusilmoitusaikaa Poikkeukselliset lomautustilanteet Lomautuksen peruuttaminen Mikäli työnantajalle lomautusilmoitusaikana ilmaantuu uutta työtä, voidaan lomautuksen peruuttaminen ilmoittaa ennen lomautuksen alkamista Lomautuksen siirtäminen Jos lomautusilmoitusaikana ilmaantuu (tilapäistä) työtä, lomautuksen alkamista voidaan siirtää myöhempään ajankohtaan uutta lomautusilmoitusta antamatta. (Siirto voidaan suorittaa vain kerran ja enintään sillä määrällä, jonka lomautusilmoitusaikana ilmaantunut työ kestää.) Lomautuksen keskeyttäminen Työnantaja ja CA voivat myös sopia lomautuksen keskeyttämisestä tilapäisen työn suorittamisen ajaksi, jolloin lomautus jatkuu uutta ilmoitusta antamatta välittömästi työn tekemisen jälkeen. Tällainen sopimus on syytä tehdä ennen työn alkamista ja samalla selvittää tilapäisen työn arvioitu kestoaika. Flybe Finland Oy

10 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: TYÖPAIKKA 5.1 Asemapaikka CA on velvollinen tekemään työtään työsopimuksessa sovitulla paikkakunnalla, jota jäljempänä kutsutaan asemapaikaksi. Mikäli uusia asemapaikkoja avataan, CA:ta ei voida velvoittaa muuttamaan pois kotipaikkakunnaltaan ilman tämän suostumusta. CA:n siirtyminen uudelle tai määräaikaiselle asemapaikalle tapahtuu vapaaehtoisuuden perusteella CAvirkaikäjärjestyksessä (vanhin ensin). Mikäli yhtiö joutuu määräämään, käytetään käänteistä virkaikäjärjestystä (nuorin ensin, tarvittavat pätevyydet huomioiden). Mikäli yhtiö perustaa uusia asemapaikkoja, yhtiö kutsuu koolle toimikunnan käsittelemään asiaa. Toimikuntaan kuuluu kaksi yhtiön ja kaksi yhdistyksen edustajaa. CA:ta ei voida ilman hänen suostumustaan velvoittaa myöskään muuttamaan Suomen rajojen ulkopuolelle. 5.2 Komennus Mikäli yhtiö tekee toisen yhtiön kanssa pitkäaikaisen sopimuksen, jonka perusteella CA joutuu lentämään toisen yhtiön koneella tai toisen yhtiön CA:t lentävät yhtiön koneilla, yhtiö ilmoittaa asiasta työntekijöille ennen sopimuksen tekoa Ilmoitusaika komennukselle CA:lle pyritään ilmoittamaan viimeistään viikkoa ennen komennusta. Komennukselle valitaan CA:ita ensisijaisesti vapaaehtoisuuden perusteella. Mikäli komennukselle määrätään, komennus voi kestää kerrallaan korkeintaan 7 vuorokautta. Komennuksen periaatteista ja käytännön järjestelyistä määräaikaiselle asemapaikalle informoidaan luottamusmiestä mahdollisimman varhain, jos mahdollista jo suunnitteluvaiheessa. 5.3 Työmatkakorvaukset Asemapaikalla Milloin julkisten kulkuyhteyksien säännölliset vuorot puuttuvat, on työntekijöillä oikeus asemapaikan lähiliikenteessä (< 20 km) käyttää taksia työmatkaan tai sen osaan (lyhyemmän matkan valiten lähimmälle julkisen kulkuyhteyden yhteysasemalle/yhteysasemalta tai lentoasemalle/lentoasemalta pois). Erikoistilanteessa yhtiön Operations Control yksikkö voi poikkeuksellisesti myöntää työntekijälle erillisen luvan taksin käyttöön työmatkaansa varten (esimerkiksi tilanteessa, jossa paikataan kiireellistä miehistövajetta hälyttämällä työntekijä vapaapäivänään töihin, jos työntekijän muunlainen kulku työpaikalle myöhästyttäisi lennon lähtöä) Muilla paikkakunnilla Kuljetukset muualla kuin asemapaikalla yhtiön järjestämän tai hyväksymän majoituspaikan ja lentokentän tai muun työpaikan välillä kustantaa yhtiö. Mikäli matkustamohenkilökunta teknisten tai muun syyn vuoksi ei pääse jatkamaan takaisin määräasemalle, työnantaja huolehtii kyseisessä tilanteessa matkajärjestelyistä (esim. mahdollinen majoitus, kuljetukset ja vastaavat kulut tai niiden korvaaminen tarvittaessa jälkikäteen). Flybe Finland Oy

11 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: Muut korvaukset Palvelustehtävissä tarvittavat passit valokuvineen ja viisumit sekä viranomaisen määräämät rokotukset maksaa yhtiö. Sikäli kuin voimassaoleva verolainsäädäntö edellyttää, käsitellään nämä kuitenkin palkanlaskennassa luontaisetuna. 6 TEHTÄVÄT CA:n tehtävänä on hoitaa matkustamopalvelua koneessa siten, että matkustajien turvallisuus,mukavuus ja viihtyvyys taataan yhtiön edellyttämällä tavalla. Matkustajat perehdytetään koneen turvallisuuslaitteisiin ja valvotaan, että matkustajat noudattavat annettuja turvallisuusmääräyksiä. Pysyvistä järjestelyistä toimisto- ja muissa maatehtävissä palvelun suhteen sovitaan tarvittaessa yhdistyksen kanssa. CA suorittaa koneessa lennon aikana myyntiä matkustajille ja tilittää myynnistä saadut tulot yhtiön ohjeiden mukaan. Yhtiön tulee maksaa CA:lle myyntiprovisio. Yhdistys ja yhtiö sopivat sen määrästä ja toteuttamistavasta paikallisesti. Jos olosuhteet niin vaativat, CA voidaan tilapäisesti määrätä suorittamaan muutakin hänelle soveltuvaa työtä hänen ansiotaan vähentämättä. Tällöin otetaan huomioon CA:n ammatti ja koulutus. CA:t määrätään tällaiseen työhön hallinnollisen virkaikäluettelon tarkoittamassa nuoremmuusjärjestyksessä. CA:n tulee ilmoittaa esimiehelleen mahdollisesti havaitsemansa puutteellisuudet ja tehdä esityksiä puutteellisuuksien korjaamiseksi. 7 PALKKAUS Työntekijän kuukausittaiset peruspalkat ja lisät alkaen sekä osin ovat palkkaliitteessä. 7.1 Päiväpalkka ja tuntipalkka Kuukausipalkkaisen työntekijän päiväpalkka lasketaan peruspalkka jaettuna luvulla 21 ja kiinteät lisät (tehtävään perustuvat lisät) jaettuna luvulla 21. Päiväpalkkajakajaa käytetään palkattomien päivien kiinteän palkan jakajana. Tuntipalkkajakajaa 140 käytetään pyhälisän jakajana. (Katso kohta 7.4.4) 7.2 Vajaa työkuukausi Vajaalta työkuukaudelta (esimerkiksi myönnetty palkaton vapaa) jakajana olevien tuntien määrää alennetaan samassa suhteessa kuin kiinteää peruspalkkaa. 7.3 Ylityö Ylityökorvaus on 165 tuntia ylittävältä osalta 24 ensimmäiseltä tunnilta 50 % ja seuraavat tunnit 100 % korotettuna. Ylityötä saa tehdä vain yhtiön kanssa erikseen niin sovittaessa ja työntekijän suostumuksella. 7.4 Palkkaukseen liittyvät lisät Lentotuntilisä CA:lle maksetaan lentotuntilisää työtuntipohjaisesti kustakin toteutuneesta työvuorosta (ks. palkkataulukko) ensimmäisestä hyväksytyn reittikoulutuksen jälkeen suoritettavasta lentotyövuorosta lukien. Lentotuntilisä lasketaan check-in ajan alkamisesta lukien, päättyen 15 minuuttia työvuoron viimeisen block-ajan päättymisen jälkeen, Helsinki- Vantaan lentoasemalla kuitenkin 30 minuuttia suunnitellun viimeisen block-ajan päättymisen jälkeen, tai todellisen, kumpi myöhempi. Työntekijä on velvollinen kirjaamaan asianmukaisesti check-in ja check out -ajan ja muut mahdolliset työaikaseurantaan vaikuttavat seikat työvuoron päätyttyä työaikaseurantajärjestelmään välittömästi. Mikäli lentotyövuoroa ei ole peruutettu puhelimitse tai tekstiviestillä (viestin lähettäminen riittää) viimeistään 4 tuntia ennen check-in -ajan alkamista, on CA:lla oikeus lentotuntilisään myös työvuoron peruuntuessa. Flybe Finland Oy

12 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: Home Base -töihintulolisä CA:n palkkaan lisätään Home Base töihintulolisä CA:n ilmoittautuessa lentopalvelukseen asemapaikassa. Home Base töihintulolisän tarkoituksena on osaltaan korvata CA:lle suoritettavalle lentotyövuorolle valmistautuminen. Mikäli lentotyövuoroa ei ole peruutettu puhelimitse tai tekstiviestillä (viestin lähettäminen riittää) viimeistään tuntia ennen check-in ajan alkamista, on työntekijällä oikeus Home Base töihintulolisään myös lentotyövuoron peruuntuessa Pyhälisä Pyhätyöksi lasketaan sunnuntaina tai arkipyhänä klo välillä tehdyt työtunnit. Pyhätyöksi lasketaan myös joulu-, uudenvuoden- ja juhannusaatto klo lähtien. Ajan määrittelyssä käytetään asemapaikan/ määräaikaisen asemapaikan aikaa. Pyhälisän laskentakaava: [kiinteä palkka (sis. mm. mahdollisen cc-lisän, loma-ajan kiinteän palkan) + muuttuvat ko. kuukauden lisät (tuntipalkat ja lentotuntilisät, stand by tunnit, Home Base töihintulolisä, kouluttaja- ja koulutuslisät, mahdollisen vuosilomapalkan muuttuva osa ja sairasajan lisät)] : Hälytys- ja työvuoronmuutoslisä Ylimääräisistä työvuoroista, joista tieto tulee alle 48 h ennen ilmoittautumista, maksetaan työvuoron mukaisen lentotuntilisän ja Home Base -töihintulolisän lisäksi kertakorvauksena hälytyslisä, johon edellytetään myös CA:n suostumusta. Mikäli työvuoroa muutetaan siten, että työvuoro alkaa aikaisemmin tai päättyisi aikataulun mukaisesti myöhemmin kuin alkuperäinen työvuoro, ja muutos tapahtuu alle 48 h ennen ilmoittautumista, maksetaan tästä vuoronmuutoslisä, jolloin myös työvuoron muutokseen edellytetään CA:n suostumusta. Mikäli työvuoro pitenee teknisestä ongelmasta, säästä, slot-ajoista tms. syystä johtuen, ei kyseessä ole työvuoron muutos eikä kyseistä lisää makseta, eikä myöskään suostumusta edellytetä. Mikäli työvuoro ainoastaan lyhenee tai sen sisältö muuttuu, ei tämän kohdan mukaista muutoslisää makseta tai suostumusta edellytetä. Tämän kohdan mukaiset lisät eivät koske CA:n keskenään vapaaehtoisesti tekemiä lennon vaihtoja tai lennonjärjestelyjä Yötyölisä Yötyölisä maksetaan klo väliseltä lentotyöajalta CC-lisä Jos CA:lla on pätevyys toimia ja hän toimii yhtiön määräysten mukaan yli 50-paikkaisen lentokonetyypin lennoilla hänen lisäkseen vähintään yhden muun työntekijän käsittävän matkustamohenkilökunnan vanhimpana, hänelle maksetaan korvauksena tästä erityistehtävästä CC-lisä. Korvaus on kiinteä palkan osa ja sitä maksetaan sen kuukauden alusta lukien, kun CA on ensimmäisen kerran toiminut matkustamohenkilökunnan vanhimpana. 7.5 Muut palkan määräytymiseen liittyvät asiat Taukoaika Taukoaika (block-aikojen välinen maassa oloaika) lasketaan palkalliseksi työajaksi, sikäli kuin tauon pituus on alle 4 tuntia. Pitkä tauko asemapaikalla (yli 4 tuntia block to block); lentotyön palkanmaksu alkaa pitkän tauon jälkeen 35 minuuttia ennen suunniteltua block on aikaa. Yöpyvän työvuoron jatkuessa aamulla lentotyön palkanmaksu alkaa yön jälkeen 35 minuuttia ennen sunniteltua block on aikaa. Lentoajasta vapaata aikaa ei muussa tapauksessa lasketa mukaan palkanmaksun perusteena käytettävään työaikaan, riippumatta siitä, onko kyseinen lentotyöstä vapaa aika ilmailumääräysten tarkoittamaa työ- tai taukoaikaa, ellei kyseistä aikaa työvuorolistassa nimenomaisesti ole merkitty palkalliseksi työajaksi. Flybe Finland Oy

13 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: Koulutusvuorot Kouluttajien koulutusvuorojen työtunnit korvataan lentotuntilisän sekä Home Base töihintulolisän muodossa. Tämän lisäksi maksetaan työvuorokohtainen kouluttajalisä reittikoulutus- tai teoriakoulutusvuoroa kohti. Koulutettavalle CA:lle lentotehtäviin liittyvän teoriakoulutuksen työtunnit korvataan lentotuntilisän sekä Home Base töihintulolisän muodossa (ei kuitenkaan ennen kuin CA on suorittanut hyväksytysti ensimmäisen yhtiön tuottaman reittikoulutuksen) Toimistotyö Toimistotöissä palkka määräytyy CA:n keskiansion mukaan. Keskiansion laskentakaava toimistotöissä: siirtymistä edeltävän 12 kk:n jakson keskiansio ilman pyhä-, häly-, yö-, ja vuoronmuutoslisiä sekä mahdollista lomarahaa. 8 STAND BY (PÄIVYSTYS) Stand by -vuorolla (päivystys) tarkoitetaan sellaista aikaa, jolloin CA on tavoitettavissa puhelimitse ja jolloin CA:n on työhön kutsuttaessa ilmoittauduttava työpaikalla yhden (1) tunnin kuluessa soitosta. Stand-by vuorosta maksetaan työvuoron mukaan korvausta 50 %:n mukaisesti verrattuna normaaliin lentotuntilisään. Mikäli CA kutsutaan töihin stand-by vuoron aikana, maksetaan Home Base töihintulolisä ja lentoon liittyvä lentotuntilisä päivystyksen alusta lukien. Lentotyövuoron (check-in ajasta laskettuna) on alettava viimeistään tunnin kuluttua stand-by vuoroksi merkityn ajan päättymisestä. Jouluna (aatto klo 18 eteenpäin, 1. ja 2 joulupäivänä) varallaolosta maksetaan 100% lentotuntilisä. Mikäli CA:n suunniteltu työvuoro peruuntuu sitä edeltävän stand-by vuoron lepoaikasäännösten vuoksi, maksetaan CA:lle peruuntuneen työvuoron lentotuntilisä täysimääräisenä. Mikäli CA on kutsuttu töihin stand-by-vuoron aikana ja työvuoro päättyy ennen stand-by-vuoron alkuperäistä päättymisaikaa eikä päivystysvelvoitetta enää työvuoron jälkeen ole, maksetaan lentotuntilisä tehdyn työvuoron päättymiseen asti. 9 PÄIVÄRAHA JA YÖPYMINEN 9.1 PÄIVÄRAHA JA YÖPYMINEN Lentohenkilökunnalle maksetaan kokopäiväraha tai puolipäiväraha kotimaassa ja ulkomailla kulloinkin voimassaolevaa valtion matkustusohjesääntöä (verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista) vastaavasti. Päivärahalla tarkoitetaan sitä korvausta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joka työntekijälle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta. Sopimuksen allekirjoitushetkellä voimassa olevan verohallinnon tulkinnan mukaan päivärahaan oikeuttava aika alkaa lähtökohtaisesti 75 minuuttia ennen ensimmäisen lennon aikataulun mukaista lähtöaikaa ja päättyy 45 minuuttia viimeisen lennon aikataulun mukaisen laskeutumisajan tai sitä myöhemmän todellisen laskeutumisajan jälkeen. Mikäli työvuorossa oleva tauko asemapaikalla ylittää kaksi tuntia (laskettuna edeltävän lennon laskeutumisesta seuraavan lennon lähtöön), päivärahan laskenta katkeaa. Päiväraha määräytyy tällöin erikseen kummastakin em. työvuoron osasta. Mikäli työtehtävien suorittamiseksi työntekijä matkustaa työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi toimiston tai asemapaikan ulkopuolelle (pääkaupunkiseutu = Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen) korvaa yhtiö kohtuulliset matkakustannukset asemapaikalta eteenpäin. Yhtiön kanssa erikseen sovitut oman auton käyttö ja siitä johtuvat korvaukset maksetaan noudattaen kulloinkin voimassa olevia verohallituksen määräyksiä. Kodin ja asemapaikan välisiä työmatkoja ei korvata. Flybe Finland Oy

14 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: Yöpyminen Yöpyminen lentotehtävissä poissa asemapaikaltaan yhtiö järjestää työntekijöilleen kylpy- tai suihkuhuoneella varustetun yhden hengen huoneen riittävän rauhallisesta paikasta. Milloin näin ei voida tehdä, molemmat osapuolet myötävaikuttavat järkevän miehistökäytännön mahdollistavaan ratkaisuun. Mikäli miehistö joutuu jakamaan yhtiön määräyksestä huoneen, maksetaan kompensaatiota EUR 50/ huoneen jakanut työntekijä. 10 TYÖAIKA CA:iden maksimityöajoissa noudatetaan yhtiön OM A:n määräyksiä sellaisena kuin ne kulloinkin ovat voimassa, sekä tämän työehtosopimuksen lisäksi voimassaolevan työaikalain jaksotyöaikaa koskevia määräyksiä sikäli kuin ne eivät ole ristiriidassa työehtosopimuksen kanssa. CA on aina velvollinen suorittamaan työvuoron mukaiset lennot, ilmailun pakottavan työaikalainsäädännön rajoitukset huomioon ottaen. Jaksotyön työaika on enintään 165 tuntia kalenterikuukaudessa. Toimistotyö, oppi- ja harjoitustunnit lasketaan työajaksi. Siirtyessään toimistotöihin CA noudattaa toimistotyöaikoja ja siihen liittyviä vapaapäiviä. Suunniteltu yhtäjaksoinen työaika on reittiliikenteessä 13 tuntia, charterin sisältävässä työvuorossa 14 tuntia. Vaikka työaika lennon aikana tulee ylittämään edellä mainitun maksimityöajan, CA on velvollinen jatkamaan työtään 16 tuntiin asti. Yhtiö pyrkii mahdollisuuksien mukaan välttämään työvuorojen muodostumista siten, että samalle CA:lle tulee kaksi peräkkäistä työvuoroa saman vuorokauden aikana, johon kuuluu yöpyminen ulkoasemalla. Mahdolliset peräkkäiset yöpymiset ulkoasemilla tulee jakaa tasapuolisesti kaikkien CA:iden kesken. CA tekee jaksotyötä kalenterikuukauden jaksoissa. Jakson seurannasta vastaa yhtiö. Julkaistua työvuorolistaa täydennetään viimeistään 24 tuntia ennen kunkin työvuoron alkua lisätiedoilla kuten reittinumeroilla tai kohteilla, tiedolla mahdollisista tauoista ja niiden kestoista, tiedoilla koulutusten suorituspaikoista, tiedolla miehistön kokoonpanosta ja mahdollisesta ruokatarjoilusta. Täydennys voidaan toimittaa CA:lle sähköpostitse, ellei muuta ole erikseen sovittu. Yhtiöllä on oikeus muuttaa lisätietoja ilman CA:n suostumusta ja niissä tapahtuvat muutokset eivät oikeuta mahdollisiin lisiin. Lepoajat määräytyvät kulloinkin voimassaolevien ilmailumääräysten ja ilmailun pakottavan työaikalainsäädännön mukaisesti. 11 VAPAAPÄIVÄT CA:lla tulee kuukaudessa olla 9 vapaapäivää, kuitenkin niin että vapaapäivien kokonaismäärä on 30 vuosineljänneksessä. Vapaapäivät järjestetään siten, että kalenterikuukaudessa on vähintään yksi viikonloppuvapaa (la-su). Vuosineljänneksen aikana näistä yhden tulee olla 72 tunnin mittainen. Yksittäisellä vapaapäivällä tässä yhteydessä tarkoitetaan kalenterivuorokautta. Välittömästi vuosiloman jälkeen työ pyritään suunnittelemaan alkavaksi aikaisintaan klo 06:00 tai sen mukaisesti, mikä on henkilön kuormittavuuden kannalta paras vaihtoehto. Kuussa, jossa CA pitää lomaa, ei lomapäiviä lasketa vapaapäiviksi. Vapaapäiviä tulee olla työpäivien ja lomapäivien suhteessa pyöristettynä lähimpään P-päivät (erikseen anottu vapaapäivä) P-päivät sisältyvät minimivapaisiin. P-päiviä voidaan pyynnöstä myöntää 1-3 kalenterikuukaudessa ilman ansion menetystä, nämä sisältävät myös anotut viikonloppuvapaat. Kahden kuukauden p-päiviä ei voi kuitenkaan yhdistää. Mikäli P-päivät hylätään, CA:lla on oikeus saada perustelu hylkäämisestä. Kaikki pyynnöt on tultava P-päiväpyyntöjärjestelmän kautta. Flybe Finland Oy

FINNAIR OYJ:N MATKUSTAMOHENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TYÖEHDOT 2010-2013. Finnair TES -kooste

FINNAIR OYJ:N MATKUSTAMOHENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TYÖEHDOT 2010-2013. Finnair TES -kooste FINNAIR OYJ:N MATKUSTAMOHENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TYÖEHDOT 2010-2013 Finnair TES -kooste Palvelualojen Toimialaliitto ry Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys ry 1 Sisällysluettelo Työehtosopimus 1 Sopimuksen

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.4.2010 30.9.2012 soveltamisala työsuhde työaika palkka poissaolot vuosiloma matkat paikallinen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

Kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus

Kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus Kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus 1.5.2012-31.5.2014 Palvelualojen työnantajat PALTA Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI ry/kirkon alat ry Palvelualojen työnantajat PALTA PL 62 (Eteläranta

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET....5

Lisätiedot

Taloushallintoalan työehtosopimus

Taloushallintoalan työehtosopimus 1000 750 500 250 0 Taloushallintoalan työehtosopimus 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA/ Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Ammattiliitto Pro Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO 2001

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus

Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus 1.11.2010 30.4.2012 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Markkinointipalvelujen Työnantajayhdistys Palvelualojen ammattiliitto PAM PALVELUALOJEN

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja

Lisätiedot

FINNAIR Oyj:n teknisiä toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2012 30.6.2014

FINNAIR Oyj:n teknisiä toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2012 30.6.2014 FINNAIR Oyj:n teknisiä toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2012 30.6.2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Finnairin Tekniset ry Ammattiliitto Pro ry SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen TERMINAALITOIMINTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen TERMINAALITOIMINTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen TERMINAALITOIMINTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen soveltamisala...

Lisätiedot

ohjelmapalvelualan työehtosopimus

ohjelmapalvelualan työehtosopimus ohjelmapalvelualan työehtosopimus Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry OHJELMAPALVELUALAN työehtosopimus

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET...5

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

Optikoiden työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017

Optikoiden työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017 Optikoiden työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017 Suomen Optometrian Ammattilaiset 1 Optikoiden työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017 SISÄLLYS 1. SOVELTAMISALA 6 1 Sopimuksen ulottuvuus 6 2 Paikallinen sopiminen

Lisätiedot

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA Urheilutyönantajat ry PL 62 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000, Faksi 020 595 5001 www.palta.fi

Lisätiedot

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014 ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry SISÄLLYSLUETTELO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Työehtosopimuksen soveltamisala...

Lisätiedot

1. SOVELTAMISALA 1 Sopimuksen ulottuvuus 2 Paikallinen sopiminen Ulottuvuus Sopimismenettely

1. SOVELTAMISALA 1 Sopimuksen ulottuvuus 2 Paikallinen sopiminen Ulottuvuus Sopimismenettely SISÄLLYS 1. SOVELTAMISALA 1 Sopimuksen ulottuvuus 2 Paikallinen sopiminen Ulottuvuus Sopimismenettely 2. TYÖSUHDE 3 Työnjohto 4 Työsopimus ja koeaika 5 Määräaikainen työsopimus 6 Työsuhteen päättyminen

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus a Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 1 S I S Ä L L Y S AAKKOSELLINEN

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 09 1728 5600, Faksi 09 175 814 www.sosiaaliala.fi Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenliitto Työsuhdeasiat Maiju Kettunen 09 1728

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.10.2007 28.2.2010 Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 3 3 Työsuhteen alkaminen... 4 4 Työsuhteen

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.12.2011

METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.12.2011 METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN JA RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.12.2011 SISÄLTÖ 1 Sopimuksen soveltamisala 1 2 Järjestäytymisoikeus 1 3 Työsuhteen alkaminen, työn

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS LIIKENNELENTÄJÄT

TYÖEHTOSOPIMUS LIIKENNELENTÄJÄT Suomen Liikennelentäjäliitto ry TYÖEHTOSOPIMUS LIIKENNELENTÄJÄT 15.12.2011-31.1.20 014 Palvelualojen työnantajat PALTAA ry 1 Soveltamisala... 3 2 Järjestäytyminen... 3 3 Ulkopuoliset sopimukset... 3 4

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS :n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYS Sivu ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

Hiusalan. työehtosopimus 1.6.2008 31.10.2010

Hiusalan. työehtosopimus 1.6.2008 31.10.2010 Hiusalan työehtosopimus 1.6.2008 31.10.2010 TES 2008-2010 Hiusalan työehtosopimus 1.6.2008-31.10.2010 Hiusalan työehtosopimus 2008-2010 Hakusanat... 6 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA...9 1 Sopimuksen

Lisätiedot