P u d a s j ä r v i. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ), päivitys likimääräinen raja. Kirkonkylä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "P u d a s j ä r v i. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ), päivitys 25.6.2015. likimääräinen raja. Kirkonkylä."

Transkriptio

1 P u d a s j ä r v i Törrönkan gas-riekinkan gas-kirkonseutu o sayleiskaava 2025 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ), päivitys Kirkonkylä Suunni tt elualueen j a sen laajennukse n likimääräinen raja Lentokenttä Kirkonseutu, Riekinkangas Törrönkangas Natura-alue Suunni tt elualueen j a sen laajennuks i en likimääräinen raja Pudasjärven kaupun ki - SWECO Ympäristö Oy Kaupunkikeskustan (Kurenala)n pohjoisosa

2 SUUNNITTELUN TARVE- TÖRRÖNKANGAS, JYRKKÄKOSKI, RIEKINKANGAS JA KIRKONSEUTU Törrönkankaan Jyrkkäkosken alueen maankäytön yleissuunnittelun käynnistyminen johtui tarpeesta sovittaa yhteen alueella jo olevia lukuisia, osin ristiriitaisiakin toimintoja ja tulevaisuuden tarpeita sekä aluevarauksia. Kyseessä on myös erittäin merkittävä virkistysalue keskustaajaman tuntumassa. Alueen kehittämisestä lähivirkistysalueena oli tehty valtuustoaloite. Riekinkankaalla, joka päätettiin kaavoituksen myöhemmässä luonnosvaiheessa liittää osaksi Törrönkankaan yleiskaavaa, ristiriidat ovat vähäisempiä. Alueella sijaitsee asutuksen lisäksi mm. kirkko, hautausmaa ja museo, joiden ympäristö on kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti valtakunnallisesti merkittävä alue. Suunnittelualue on pääosin vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta. Alueelle on tarkoitus laatia oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka Riekinkankaan ja Kirkonseudun rantavyöhykkeellä laaditaan MRL 72 :n mukaisena. Rakennuspaikkojen määrä ja likimääräinen sijainti osoitetaan tällä alueella kiinteistökohtaisesti, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää rakennusluvan perusteena. Asunto- ja loma-asuntoalueiden rakennuspaikkakohtaiset suurimmat sallitut rakennusoikeudet määrätään kaavamääräyksissä. Keskeisille yritys- ja matkailutoimintojen alueelle suositellaan laadittavaksi asemakaava. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA Suunnittelualue sijaitsee Pudasjärven pohjoispuolella. Törrönkankaan osa-alue sijaitsee Kivarinjoen/Kivarijärven ja Pudasjärven välissä noin 2,5-5 km etäisyydellä kaupungin keskustaajaman Kurenalan valtatien pääliittymästä. Suunnittelualueen Riekinkankaan ja Kirkonseudun osa-alueet sijaitsevat suunnittelualueen länsiosassa, mistä keskustaajaman, Kurenalan pääliittymään on noin 6,5-8 km. Alueen halki kulkee Pudasjärvi-Ranua-Rovaniemi maantie, jonka eteläpuolella Rauhalankankaalla on taajahkoa haja-asutusta ja Kontiotuotteen teollisuusalue. Pudasjärven pohjoispuolitse kulkee maatie kirkolle ja hautausmaalle, ja sen eteläpuolella Riekinkankaalla on muutamia pientaloja, entisiä maatilan talouskeskuksia ja loma-asuntoja. Jyrkkäkosken leirintäalueelle johtavan tien itäpuolella, yksityisten hevostallien yhteydessä on myös muutamia pientaloja. Pudasjärven kaupunki omistaa merkittäviä alueita mm. Jyrkkäkoskella, Riekinkankaalla sekä uimarannalla. Muilta osin alue on pääosin yksityisomistuksessa, lukuun ottamatta seurakunnan alueita kirkon ympäristössä. Suunnittelualue on kaupungin keskustaajaman vedenhankinnan kannalta tärkeää 1-luokan pohjavesialuetta (Törrönkangas ja Auralankangas). Törrönkankaan vedenottamo on toinen keskustaajaman päävedenottamoista. Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee Pudasjärven Natura-alue. Alueen toiminnot Kivarinjoki Suunnittelualueen likimääräinen rajaus Törrönkankaan ja Auralankankaan pohjavesialueen raja Pohjaveden varsinainen muodostumisalue Riekinkangas Kivarijärvi Ranuantie, kantatie 78 Törrönjoki Pudasjärvi (järvi ja tulvaniityt ovat Natura-aluetta). Järven vedenkorkeus vaihtelee, tulva-ajan + 110,50 ja kesäveden +106,50 välillä (NN) Kaupungin keskustaajama Kurenala sijaitsee noin 1,5-4 km etäisyydellä suunnittelualueen rajasta Pääosa alueesta on virkistys- ja ulkoilualueena toimivaa metsätalousaluetta. Alueella tai sen välittömässä tuntumassa sijaitsee lentokenttä, n työntekijän hirsitalotehdas (Kontiotuote Oy), Pudasjärven ammattioppilaitos, asuinaluetta, poro- ja nautateurastamo, vanhainkoti, lämpökeskus, leirintäalue, useita hevostalleja, maneesi ja raviharjoittelualueita sekä virkistystoimintoja: - mm. lukuisia hiihtolatuja, ulkoilureittejä, hyppyrimäki ja kiintorastiverkosto. Jyrkkäkosken huvikeskus on aikoinaan ollut hyvin vilkas ja suosittu, mutta toiminta

3 on sittemmin hiipunut. Pudasjärven rannalla kirkolle ja hautausmaalle johtavan maantien 855 eteläpuolella sijaitsee uimaranta. Pudasjärven kirkkomaisema on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäristö (RKY 2009) ja sisältyy laajempaan valtakunnallisesti tärkeään Aittojärvi-Kyngäs maisema-alueeseen. Aluekokonaisuus sisältää runsaasti kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuskohteita. Muu rakennuskanta on pääosin 1960-luvulta tai sitä nuorempaa. Vanhempia kohteita ovat mm. vanha Törrö (kunnan tukiasuntona) ja vanhan Kirkkotien ympäristössä olevat muutamat säilyneet rakennukset. Muinaisjäännöskohteita on aiemmissa inventoinneissa on löytynyt lähinnä Pudasjärven pohjoisrannalta, rannan tuntumasta. Alueella tehtiin syksyllä 2004 täydentävä inventointi, jossa maa-ainesten ottoalueelta löytyi kiviladelma ja Kivarinjoen tuntumasta kuoppakohteita. Harjualueelta on otettu maa-aineksia laajoilta alueilta. Osa ottoalueiden hiekkakuopista on muotoiltu paremmin ulkoilukäyttöön ja hiihtotapahtumien järjestämiseen sopiviksi. keskeiseltä harjualueelta on otettu maa-aineksia, ottoluvat ovat umpeutuneet 2004 ja Maa-ainesten ottoalueiden muotoilu ja metsittäminen on tärkeää pohjaveden suojelemiseksi, sekä alueen virkistyskäytön ja maiseman parantamiseksi. Törrönkankaalla on ollut Koillis-Pohjan Sähkö Oy:n pylväsvarasto, harjoitusraviradan lähellä on sijainnut kaatopaikka ja 1970-luvulla alueella on toiminut Nikulan saha: Edellä mainituista jo lakanneista toiminnoista on kuitenkin vain suhteellisen vähäisessä määrin päässyt haitallisia aineita pohjaveteen. Pohjavedensuojelun kanssa ristiriitaisia toimintoja ovat edelleen mm. lentokenttätoiminta, maatalous ja hevostalous ja teollisuus. Lentokenttä on ollut pääasiassa ilmailuharrastajien ja puolustusvoimien käytössä. Kiitoradan pidentämishanke on vireillä lähinnä ilmavoimien tarpeista johtuen. Tavoitteena oli myös, että charter-tyyppiset lennot kentältä olisivat mahdollisia n. 150-hengen koneilla. Charterlentoajatuksesta on kuitenkin luovuttu. Laajentamistarpeita on lähinnä Kontiotuotteella, lentokentän oheistoiminnoilla, leirintäalueen pitäjällä ja Pudasjärven ammattioppilaitoksella, joka maatalouden opetuksessa on erikoistumassa hevostalouden ja matkailualan opettamiseen. Koululla on maneesi ja hevostallit. Yksityisiä hevostalleja suunnittelualueella on neljä. Suunnittelualueella on nykyään tallitiloja n. 70:lle hevoselle. Hevosurheilutoiminta on alueella kasvava käyttömuoto ja asukastilaisuudessa toivottiin mm. lisää ratsastus- ja ajoreittejä. Camping-alueen yrittäjällä on ollut tarvetta laajentaa lomamökkialuetta ja kehittää erilaisia virkistysreittejä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Yksityisillä maanomistajilla on loma-asumis- ja asuinrakentamistoiveita Riekinkankaan osa-alueen rantavyöhykkeellä. Pääosa suunnittelualueen rakennuksista on yleisen viemärin ja vesijohdon piirissä. Suunnittelutilanne Maakuntakaavassa suunnittelualue kuuluu laajempiin kokonaisuuksiin: - Iijokilaakso kuuluu maaseudun kehittämisen kohdealueeseen jonka suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, maiseman hoitoon, vesistön vedenlaadun turvaamiseen ja ulkoilureitistöjen kehittämiseen. Tulvan aiheuttamat rajoitukset tulee ottaa huomioon. Maaseutuasutuksen alueita kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Alueita kehitetään jokiluontoon ja -maisemaan perustuvana sekä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin ja -kohteisiin tukeutuvana asumis-, virkistys- ja vapaa-ajan alueena ja luontomatkailuvyöhykkeenä, eri tavoitteet yhteen sovittaen. Loma-asutuksen ja matkailupalvelujen suunnitelmallisella kehittämisellä pyritään tukemaan maaseudun pysymistä asuttuna. - Luonnon monikäyttöalueilla tulee kiinnittää erityistä huomiota luontoalueiden virkistyskäyttömahdollisuuksien edistämiseen, niiden välisten reitistöjen muodostamiseen sekä maisema- ja ympäristöarvojen säilymiseen. - Arvokkaalla vesistöalueella osoitetaan lohikannan elvytysohjelmaan sisältyvien jokien pääuomat ja uhanalaisen eliölajiston kannalta erityisen arvokkaita virtavesistöjä. - Jokilaaksoon on osoitettu viheryhteystarve, jolla osoitettaan tavoitteellisia ulkoilun runkoreitistöjä viheralueineen. Merkintään sisältyy sekä olemassa olevia että kehitettäviä ulkoilu-, pyöräily-, melontaym. reittejä. Suunnittelulla tulee turvata virkistysalueiden ja -reittien seudullinen jatkuvuus ja kehittäminen sekä liittyminen virkistyskeskuksiin, suojelualueisiin ja kulttuuriympäristöihin. - Aluemerkintänä suunnittelualue on pääosin taajamatoimintojen aluetta A, millä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Maakuntakaavassa alueelle on lisäksi osoitettu Pudasjärven lentokenttä, pohjavesialue, Ranualle ja Rovaniemelle johtava kantatie ja moottorikelkkailureitit Syötteen, Yli-Iin, Iin ja Kurenalan - Oulun suuntiin. Pudasjärven itäosa yläpuolisine jokisuistoineen on osoitettu Natura-2000 verkostoon kuuluvaksi luonnonsuojelualueeksi. Maakuntakaavan uudistaminen on vireillä. Osalla suunnittelualuetta on voimassa Kurenalan osayleiskaava vuodelta 1984 (valtuusto hyväksynyt ). Yleiskaavassa alueelle on esitetty mm. lentokenttä (LL), Jyrkkäkosken uimaranta- ja leirintäalue (VV, RT), urheilu- ja retkeilyaluetta (VU, VR) ja niille tarkoitettuja paikoitusalueita (LP), teollisuusaluetta (T), 3

4 julkisten palvelujen aluetta (PY), puolustusvoimille varattu alue (EP) ja täydennysrakentamisalueita (AT-1). Nykyinen yleiskaava on vanhentunut, eikä ohjaa enää riittävästi rakentamista tai alemman asteen suunnittelua. Osayleiskaavan tarkistus on ollut vireillä 1990-luvun alusta alkaen, mutta laaditut suunnitelmat ovat jääneet virallistamatta. Suunnittelualueelle ei ole laadittu asemakaavoja. Törrönkankaalle ja sen länsipuolella sijaitsevalle Auralankankaalle on laadittu pohjavesialueiden suojelusuunnitelma vuonna Pudasjärven tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu vuonna Suunnitelman suositusten perusteella Ranuantien nopeusrajoitukseksi on keskeisellä suunnittelualueella asetettu 60 km/h ja tien eteläpuolelle on toteutettu kevytliikenneväylä. VUOROVAIKUTUS KAAVAA VALMISTELTAESSA Kaavan laatimista ohjaa kaupunginhallitus. Kaupunki päättää suunnittelun tavoitteista ja mitoitusperusteista. Suunnittelun pohjaksi laaditaan tarvittavat selvitykset. Asukkaat ja muut osalliset otetaan mukaan yleiskaavatyöhön alusta alkaen. Tämän arviointisuunnitelman mukaisen kuulemis- ja osallistumismenettelyn tavoitteena on, että asiat saadaan suunnittelun aikana yhdessä neuvotellen sovitettua yhteen. Kaavahankkeen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta on ilmoitettu kuntalaisille ja kirjeitse maanomistajille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä kaupungintalolla. Suunnittelun käynnistämistä koskeva informaatiotilaisuus järjestettiin Tilaisuudessa keskusteltiin suunnittelun lähtökohdista ja tavoitteista ja ideoitiin tulevia toimintoja. Yleiskaavaprosessi keskeytettiin n. kahdeksi vuodeksi, koska siihen tarvittavat varat tarvittiin laajaan asemakaavan muutos- ja laajennustyöhön Kurenalan eteläosassa, ja myöhemmin myös Törrönkankaan ja Kurenalan kaavaprosessien yhdistämiseksi ja keskeisten suunnittelualueiden käyttösuunnitelman laatimiseksi (LTK-suunnittelu). Viranomaisneuvotteluiden yhteydessä todettiin useampaan otteeseen tarve laajentaa osayleiskaavan suunnittelualuetta. Suunnittelualuetta on kaavaprosessin aikana laajennettu kaikkiaan kolme kertaa, ja alueen nimi ja aikataulu on muuttunut. Tästä johtuen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty aluerajauksen, uusien hankkeiden ja yhteystietojen osalta ja suunnitelma asetetaan päivitettynä uudelleen nähtäville. Tästä suunnitelmasta on mahdollisuus jättää kirjallisia mielipiteitä Pudasjärven kaupungin tekniseen toimistoon. Tarkoituksena on, että luonnosvaiheessa osallisilla on mahdollisuus tuoda uusia ajatuksia ja ideoita suunnittelun pohjaksi. Osayleiskaavaluonnos on pidetty nähtävänä 30 päivän ajan v ja Riekinkankaan alueen osalta erikseen nähtävillä kahden viikon ajan v. 2009, sekä 2013 vuoden lopulla (MRA 30 ). Luonnoksia on esitelty yleisötilaisuuksissa, jossa osallisilla on ollut tilaisuus arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta. Nähtävänäoloaikana osalliset ja muut kunnan jäsenet voivat halutessaan esittää luonnoksesta kirjallisen mielipiteen. Kaavaluonnoksen ja siitä saadun palautteen pohjalta laaditaan osayleiskaavaehdotus ja kaavaselostus, jotka pidetään julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan (MRA 19 ). Kaavaehdotuksesta pyydetään viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotusvaiheessa kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä ehdotuksesta muistutus, joka on toimitettava Pudasjärven kaupungille ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Kaavan hyväksymispäätöksestä voi 30 päivän kuluessa valittaa Oulun hallinto-oikeuteen. Nähtäville asettamisesta tiedotetaan ja kutsut yleisötilaisuuksiin esitetään sanomalehti-ilmoituksella paikallislehdissä. Tarvittaessa kaavan suunnittelija voi olla nähtäville asettamisten yhteydessä osallisten tavattavissa. KETKÄ OVAT OSALLISIA? Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne joiden asumisen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). Asukkaat, maanomistajat ja muut joiden elinkeinoon tai ympäristöön suunnitelma saattaa vaikuttaa - alueen ja lähiympäristön asukkaat - alueen ja lähiympäristön maanomistajat - alueen yrittäjät ja muut toimijat, - katso kohta yrittäjät, etujärjestöt ja muut tahot Kaupungin hallinto, kaupungin liikelaitokset ja muut yleishyödylliset liikelaitokset - kaupunginhallitus - kaupunginvaltuusto - kaupungin hallintokunnat 4

5 - kaupungin liikelaitokset ja yhtiöt kuten: - vesiyhtiöt ja -osuuskunnat (Pudasjärven Vesi ja Aittojärven vesiosuuskunta) - kaupungin vuokra-asuntoyhtiöt, - Törrönkankaan aluelämpökeskus - Pudasjärven lentokenttä (lentopaikan pitäjä ja omistaja on Pudasjärven kaupunki) - Viranomaiset - Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus - Pohjois-Pohjanmaan liitto - Museovirasto - Pohjois-Pohjanmaan museo - Oulu Koillismaa pelastuslaitos Yrittäjät, etujärjestöt ja muut tahot - Pudasjärven lentokenttä - Ilmailulaitos - Pohjois-Suomen aluelennonjohto - Puolustusvoimat / Lapin lennosto - Suomen Ilmailuliitto ry - Oulun Ilmailukerho ry - Fortum Sähkönjakelu Oy Koillismaa (Koillis-Pohjan Sähkö Oy) - Oulun seudun ammattiopisto / Pudasjärven yksikkö - Pudasjärven seurakunta - Kiinteistö Oy Pudasjärven teurastamo - Kontiotuote Oy - Jyrkkäkosken camping- alueen yrittäjät (alueen omistaa kaupunki) - Jyrkkäkosken huvikeskus / Pudasjärven Urheilijat Ry (alueen omistaa kaupunki) - Pudasjärven kalastuskunta - Urheilujärjestöt ja urheilutoiminta: - Moottoriurheilijat, Pudasjärvi Racing Team - Alueella toimivat yksityiset hevostallit (Tauno Siliämaa, Matti Holmström, Kalevi Seppänen, Seppo Tauriainen) MITEN RAKENTAMISEN JA MUUN MAANKÄYTÖN VAIKUTUKSIA SELVITETÄÄN? Kaavoitustyön kuluessa arvioidaan Maankäyttö- ja rakennuslain 9 :n ja asetuksen 1 :n mukaisesti vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, kyläkuvaan, maisemaan kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön, luonnonvaroihin, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen, sekä se miten hyvin alueen luonto-, maisema-, ym. arvot säilyvät ja miten alueen suunnittelulle asetetut muut tavoitteet toteutuvat. Suunnittelun kannalta merkittävät arvot selvitetään olemassa olevasta lähtötietoaineistosta, jota täydennetään erillisselvityksillä viranomaisten ohjeistuksen pohjalta. Tärkeitä arvioitavia tekijöitä ovat mm. ympäristön viihtyisyys- ja virkistysarvot, luonnonarvot, luonnonvarat (erityisesti pohjavesi), yritystoiminta ja muut säilyvät toiminnot, alue- ja yhdyskuntarakenne ja maisema sekä rakennettu ympäristö. Osallisten infotilaisuudessa kiinnitettiin huomiota pohjaveden suojeluun ja ilmailun aiheuttamiin ympäristöhaittoihin (lähinnä meluun). Kaavan ja mahdollisten vaihtoehtojen toteuttamisen vaikutuksia verrataan sanallisesti toisiinsa sekä nykytilaan. VIRANOMAISNEUVOTTELUT Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 18 :n mukaiset viranomaisneuvottelut on järjestetty , ja Viranomaisneuvottelut on pidetty luonnosvaiheessa, laajennetun suunnittelualueen luonnosvaiheessa ja luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen ennen ehdotuksen nähtäville asettamista. Tarvittaessa pidetään viranomaisneuvottelu myös ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen. Muista viranomaisneuvotteluista ja työpalavereista sovitaan työn kuluessa. Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavaluonnoksesta ja ehdotuksesta nähtävilläolojen yhteydessä. 5

6 Työpalavereja ELY-keskuksen edustajan kanssa on pidetty (Riekinkangas MRL 72 ) ja kesällä 2014 (kaavamerkinnät ja -määräykset). KAAVOITUKSEN VAIHEET JA AIKATAULU Työn käynnistäminen yleissuunnitteluna, OAS-luonnos kesä 2002 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS nähtävillä Lähtöaineisto, alustavat tavoitteet ja informaatiotilaisuus ( ) kesä - marraskuu -02 Luontoselvityksen laatiminen, viranomaisneuvottelu ( ), kesä - marraskuu suunnittelussa tauko, keskitytty asemakaavamuutoksiin, suunnittelualueen laajentaminen Luontoselvityksen täydentäminen, arkeologinen selvitys lokakuu 2004 helmikuu 2005 OAS:in päivittäminen, OAS nähtävillä (s-alue laajentunut, Törrönkangas) tammikuu 2006 Yleiskaavaluonnoksen laatiminen tammi-toukokuu 2006 Yleiskaavaluonnos nähtävillä (Törrönkangas Pudasjärven ranta uimarannalle asti) elo-syyskuu suunnittelussa tauko, tarkoituksena viedä eteenpäin yhdessä Kurenalan yleiskaavan kanssa --- Riekinkangas / kirkonkylä päätettiin liittää Törrönkankaan yleiskaavaan Päätettiin suunnitella Pudasjärven ranta-alueet Karvalammelta länteen MRL 72 :ää soveltaen. Asiaa koskeva viranomaistyöpalaveri pidettiin Riekinkankaan laajennusalueen luonnos nähtävillä / talvi 2009, yleisötilaisuus Lausunnot ja palautteen käsittely (Riekinkangas) / osa Iijokivarren osayleiskaavasta päätettiin liittää Törrönkankaan yleiskaavaan --- suunnittelussa tauko LTK-kehittämissuunnittelun ajan vuoden 2012 lopulle --- tulvauhan alaisten alueiden uudelleenmääritys laserkeilausaineistoon pohjautuen --- Pudasjärven Vesi teetti pohjavesialueesta ja pohjaveden virtaussuunnista tarkempaa selvitystä Muutokset LTK-suunnitelman ja alueen laajennuksen johdosta viranomaisneuvottelu , kaavamerkintäpalaveri kesä 2014 Yleiskaava luonnoksena nähtävillä , lausunnot, vastineet talvi 2013-kevät 2014 Viranomaisneuvottelu syksy Neuvottelut pohjavesialueen huomioon ottamiseksi kaupungin ja Pudasjärven talvi Veden välillä. Kaavaehdotuksen viimeistely neuvottelujen pohjalta Kaavaehdotus nähtävillä heinäkuu 2015 Vastineet ja mahdollinen yleiskaava-asiakirjojen viimeistely elo-syyskuu 2015 YHTEYSTIEDOT PUDASJÄRVEN KAUPUNKI SWECO Ympäristö Oy (ent. AIRIX Ympäristö) Tekninen osasto Oulun yksikkö Varsitie 7 Mäkelininkatu 17 A Pudasjärvi Oulu - tekn. joht. Ritva Kinnula ja vs. tekn. joht. Eero Talala - arkkitehti Kristiina Strömmer, YKS 260 puh , / puh maankäyttöinsinööri Markku Mattinen puh ,

TÖRRÖNKANGAS, RIEKINKANGAS JA KIRKONSEUTU

TÖRRÖNKANGAS, RIEKINKANGAS JA KIRKONSEUTU TÖRRÖNKANGAS, RIEKINKANGAS JA KIRKONSEUTU O S A Y L E I S K A A V A 2 0 2 5 Selostus 12/2014 Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@sweco.fi PUDASJÄRVI Hyväksytty

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki. Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kauhavan kaupunki. Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(14) Kauhavan kaupunki Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 62 Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) HAAPAVESI Jäähallin alue ASEMAKAAVAN MUUTOS Vireilletulo 19.12.2013 suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) 10.12.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kh 24.6.2014 102 LIITE 28 Maritta Heinilä Ypäjän kunta HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2014 P24359-P001 FCG Suunnittelu

Lisätiedot

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 )

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) 1 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 TUUSULAN KUNTA 1/8 Tuomala II, osayleiskaavan tarkistus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.4.2009, täydennetty 30.3.2010 LIITE 1 TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 Osallistumis-

Lisätiedot

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 1.6.2015 Kaavaluonnos (kaavan valmisteluaineisto) nähtävillä: 8.10. - 9.11.2012 Kaavaehdotus nähtävillä: 20.10. - 21.11.2014

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAILUODON KUNTA Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava Kaavaselostus / luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.4.2014, tark 25.6.2014 Kaavaselostus / luonnos 1 (56)

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KALAJOEN KAUPUNKI 9.3.2015 MÄKIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen osallistumisja

Lisätiedot

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot