OTE PÖYTÄKIRJASTA MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OTE PÖYTÄKIRJASTA MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttölautakunta 111 12.09.2012 Kunnanhallitus 221 24.09.2012"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVALUONNOKSESTA /12/2012 Maankäyttölautakunta Kaavoitusjohtajan päätösesitys: Päijät-Hämeen liiton maakuntahallitus päätti asettaa maakuntakaavan luonnosaineiston julkisesti nähtäville ja avata keskustelun tärkeistä periaatteellisista kysymyksistä ennen varsinaisen kaavaehdotuskartan laadintaa. Maakuntakaavaluonnoskartta ja selostus muodostavat yhdessä luonnosvaiheessa nähtäville asetettavan aineiston. Selvitysten ja valmistelujen perusteella sekä saatujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta valmistellaan maakuntavaltuustolle joulukuun 2012 kokoukseen ehdotus maakuntakaavatyön tarkemmiksi tavoitteiksi. Varsinainen maakuntakaavaehdotus laaditaan maakuntavaltuuston keskeisten periaatelinjausten ja tehtyjen selvitysten pohjalta. Tavanomainen kaavaehdotuskartta, merkinnät ja määräykset ja tarvittava liiteaineisto valmistellaan pääosin vuoden 2013 aikana ja laitetaan nähtäville ja maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi Luonnoskartalla keskitytään nostamaan esiin likimääräisesti ne alueet, joille kohdistuu nykyiseen lainvoimaiseen maakuntakaavaan merkittävimmät muutospaineet. Kaavaselostuksessa kuvataan, mitkä asiat vaikuttavat kullakin alueella tarpeeseen muuttaa nykyistä lainvoimaista maakuntakaavaa. Luonnoskartta ei sisällä kaikkia kohteita, joihin maakuntakaavaehdotuksessa tullaan tekemään muutoksia tai tarkennuksia. Kartalla esitetyt muutospainealueet ovat luonteeltaan informatiivisia ja niihin sisältyvät asiat ratkaistaan maakuntakaavan ehdotusvaiheessa. Tärkeässä roolissa kaavaselostuksessa ovat suuret periaatteelliset kysymykset, jotka on ratkaistava ennen kuin varsinainen maakuntakaavaehdotus voidaan laatia. Näitä periaatekysymyksiä ja niihin liittyviä lähtökohtia ja kysymyksen asettelua on selostettu kunkin ratkaistavan asian osalta luvussa 2. Maakuntavaltuustolle päätettäväksi esitettävät tavoitteet ja soveltuvin osin vastuullisen maakunnan kriteereihin nojaavaa vaikutustenarviointia kootaan lukuun 4 ottaen huomioon lausunnoista ja mielipiteistä saatu palaute. Lausunnot on annettava mennessä ja luonnosaineisto on nähtävillä Liitteenä on ote maakuntakaavaluonnoskartasta ja otteita luonnoksen selostusosasta, missä on tarkemmin selostettu mm. Hennan taajamaa ja lentokenttähanketta. (Valmistelija /Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Lauri Pouru, puh )

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus Maakäyttölautakunta esittää kunnanhallitukselle Mäntsälän kunnan lausuntona seuraavaa: Mäntsälä sijaitsee Helsinki-Lahti kehityskäytävässä ja Päijät-Hämeen ja pääkaupunkiseudun toiminnallisen ja taloudellisen yhteistyön kehittymisellä on merkitystä Mäntsälälle. On harmillista, että Uudenmaan ja Päijät-Hämeen maakuntakaavojen aikataulut eivät mene aivan yhteen. Aikatauluongelmat korostuvat erityisesti rajakunnissa kuten Mäntsälässä. Uudenmaan maakuntakaava on tarkoitus hyväksyä maakuntavaltuustossa jo kuluvan vuoden puolella ja Päijät-Häme vastaavasti vasta Uudenmaan maakuntakaavan yhtenä tarkistettuna tavoitteena oli mm. osoittaa sijaintipaikka Helsingin seudun lentokentälle asiallisiin selvityksiin ja vaikutusarviointeihin perustuen. Keväällä 2012 esillä olleessa maakuntakaavaehdotuksessa oli kuitenkin luovuttu sijaintipaikan osoittamisesta. Selostusosassa on lentokentän poisjättämistä perusteltu seuraavasti: Helsingin seudun lentokentästä ei ole tehty riittäviä tutkimuksia, joiden perusteella uuden kentän sijoituspäätös olisi ollut mahdollista tehdä, minkä vuoksi tavoite jää saavuttamatta. Siksi on outoa, että hanke otetaan nyt esille Päijät-Hämeen puolella, kun sitä ei ole tutkittu Uudellamaallakaan. Jos kenttää suunnitellaan kahden maakunnan raja-alueelle, tulisi suunnittelu tehdä ehdottomasti yhdessä, yhtä aikaa ja vaikutukset tutkien kummankin maakunnan puolella. Toisaalta lienee vielä liian aikaista tutkia hanketta, koska vielä ei ole löytynyt hankeen tilaaja ja maksajaa eikä siten ole tietoa kentän yksityiskohdista. Mäntsälän kunnanhallitus otti kielteisen kannan silloisiin suunnitelmiin lähteä mukaan Helsingin seudun yleisilmailukentän ympäristövaikutusten arvioinnin hankeprosessiin. Sen jälkeen ei ole ilmennyt uusia asioita, jotka olisivat muuttaneet tuolloista kantaa. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Kunnanhallitus 221 Liite 1. Ote maakuntakaavaluonnoskartasta Liite 2. Otteita luonnoksen selostusosasta Kj:n päätösesitys: Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttölautakunnan asiasta antaman lausunnon kunnan lausunnoksi. Käsittely: Kaavoitusjohtaja Lauri Pouru esitteli asiaa kokouksessa. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus OTE PÖYTÄKIRJASTA Liite 1. Ote maakuntakaavaluonnoskartasta Liite 2. Otteita luonnoksen selostusosasta Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Mäntsälä Esa Siikaluoma pöytäkirjanpitäjä Jakelu Päijät-Hämeen liitto Pouru Lauri

4 ~~.. Merkitlmasa av paranrienaua re kaksie~oratairien paaue tai ~Y.am ~ ~ ~= ~ % + ~ ~ nmi wa ~,- I~~nl~ 1. Vdtetidkentatie Uuai vaaetiejkantatie ~ r ~, ~~"~t Merkittsv9sti parennemave valktinkentatie r. ~Nr ~ ~...~. ~;~,~~ 6Y ~, 1 as ya `,rows / r ~ ~ V~ihtoeMOinen lei oh 1 enlinen vellnfielknntetie ~ ~ w~~ I.~PP~a a~ ~ ~ J ~~~ e J ~ Rii ~ Seulutie ta xekatu ~ ~ Uuei aeululie la. paekafu ~ /'~ ~L\ ~. ; ~ ~ ~ ~ `, ~ ~ ~- ''L,.~*~` ~'i jm_ ~~- ~ E," _.,~..~ ~ r.^ ~ ~;~; Y' rne~n~~ä w:~ ynayge~ _~ ~ k~~n~~~; : ~~ ~" ~, ~ r, ~~"~ OR8 ' r., ~' ~- Merkiltåve yhdywie -N- Veihbehlomen tai ohjedlinen yhdystie. _ ~ ~ ~ f I ~ ~ ~` ~ /, ~\ ~ ~iålyme \ ~ f ' k j~ ~, ORS pr `'i' I ~ ~ l~ nai.'-' 1 '., Enlasolrittymä ~. ~ ~ j.'.'-i _ y "'~ ~~,.,,,. r _~. i. i Uusi eritemintlym8 ~ ~~~, I I f,r ~ ~ ~...,I: ` _j_.~,. free ~,~. Erileaonsteys ikinen IidtymeA S ~ - - _,_~ _ ~ ~ p ~ ~ - ~ 1 Kehitldmisen kohdealue _.,,~~- -r~ --t -"- ~ j q ~rvr~ ~`` ~ t==i LiikennelunneF ~ ~ r/ -,f i ~" `,"y'/ Maaseudun kehinåmisen kohcealue, -,,`~,, r ~~~~ TieFikenteen yhleyslarve ~ I OR8?~.`.' }~~ ' ~~ Mnikeilun avi~kis ksen kehiamnisen kandealue Mwgltb ~, ' ~ {~F PeSrete ~a liikennepaikkp ~ ~ ~Y ~ ~~ ""'~'~"`~.. ~ Ntrkdtävästi DerennNteve rateosa Nature 2000 verkostoonkwlwafai eadotecu EluE ~ J~ i~t$ OhjeelFnen pänreln i..., ~+~ -~ ~!' k~' Meluelue.. ~ 1 ~,K~~~~ Fi-Fii YhdycrelaReolpsuusr2la ~~~ 4 _ J-'~' ~ ~ ~ OtyeelGnm ulkoilurei~ti KuiCuunymp9ristön ~i maiseman vaexmisen ;~ kermalla Fe~ceS alue ~~` Laivaveyle (~~.c ~ ~r,~ ~a~~~,~s _.Z KulMuunNetorien tai maiseman kennara MnYV.,arn ~ i vatlekunrcdll iaecti merkihävä alue ~~ ~:~ + '_~,/~ ~ Ohjeelhnen wsi syvavåylä 4 ~ ~ / Suojevyohyke / J ö-o-o Mclonla eit4 ;. MaBualoM ~~,.f a -~ Voimelinja Arvokas herjuslue tai muu geologinen muodestuma ~. -{? Uusi voirnalinja ~ b ^... _' ~ r Tdrkeh vedenhar~kmlaen swelluva pmgavesinlue.. -o- MerkAtåvSSti perennetlava voimelinje ~`. _ ~,~+"~ '. '- Er7yinln pohjevedensuojeluaiue O Naa-ja melsälalous~ ~ ~" ~ ~- zo-t VoimNigan ymeyatarve vellenron alue jolla on erilyisle ulkoilun ohjaemislerven A ~ -~ P6äknasWmje ~ Ka~reellisen kaupunkipuiston alue Maaseulumainen alue : OtryeelNnm pä9kaasulinje ~'~` Viki ery M q dame ~ Vesialue.a pt~~ h PBAves~huoflo5rya - Kummreja Sugelu~ja virkistysalueen vesialueeae sgoitluva osa ~~ r(/~r~ --~~ Ohjeeffnen kektetl0vå ptievssi~udfolnje -~ ~ AMekUnlBksevtrahieen raja D Vahvistamatta jååneen alueen raja YM1 / i_J

5 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTA VA 2014 Maakuntakaavaluonnoksen selostus Maakuntahallitus ote 3.7 HENNAN LENTOKENTTÄ Lähtökohdat: Päijät-Hämeessä tavoitellaan maakunnan kansainvälisten yhteyksien parantamista (masu o9). Valtakunnallisesti alueidenkäytöllä tuetsan elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista. Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee ottaa huomioon lentoliikenteen turvalfisuuteenliittyvät tekijät, erityisesti lentoesteiden korkeusrajoitukset, sekä lentomelun aiheuttamat rajoitukset. Uusia lentoasemia suunniteltaessa ja olemassa olevia kehitettäessä tulee ottaa huomioon asutus ja muut melulle herkät toiminnot. (VAT) Liikennepoliittisessa selonteossa (zo~2) valtioneuvosto on linjannut lentoliikenteen strategian laatimisesta, jossa selvitetään lentoliikenteen tulevaisuuden näkymiä sekä arvioidaan, erityisesti liikennepolitiikan näkökulmasta ja alueiden saavutettavuuden lähtökohdista, Suomen lentoasemaverkoston tarkoituksenmukaisuutta sekä valtion asemaa lentoliikennepalvelujenjärjestämisessä. Lisäksi strategiassa on tarkoitus sopia lentoliikenteen tavoitteista muuttuneessa toimintaympäristössä. Taustatietoa: Lahden A[ueen Kehittämisyhtiö Oy (LAKES) on sidosryhmäkeskustelujensa perusteella nostanut esiin tarpeen tarkastella uuden lentokentän tarvetta ja toteutusmandollisuuksia pääkaupunkiseudun läheisyydessä. LAKES teetti aiheesta esisefvityksen keväällä zo~z. Tarve uudelle lentokentälle ei ole akuutti, mutta pidemmällä tähtäimellä tarpeelle voi olla monta taustatekijää. Helsinki-Vantaan lentoasemalla on painetta lentoliikenteen kasvuun lentomat{custuksen ja lentorandin lisääntymisen myötä ja erityisesti, mikäli Finnairin Aasianstrategian menestys jatkuu. Helsinki-Vantaan ympäristölupa ja meluvaikutukset ssattavat kuitenkin tulevaisuudessa asettaa rajoituksia lentoaseman toiminnan lisäämiseen. Samalla Vantaan kaupungilla on tavoitteena lisätä asukasmääriä, mikä aiheuttaa lisää haasteita lentoliikenteen lisäämisen ja mefuvaikutusten yhteensovittamisel le. Helsingin kaupungilla puolestaan olisi pidemmällä aikavälillä tarve ottaa sijainniftaan arvokas Malmin lentokenttäalue tehokkaampaan käyttöön, kuten asutukseen. Tämä aiheuttaisi tarpeen Malmin toimintojen uudelleen sijoittamiselle. Myös puolustusvoimifla uoi olla omia tarpeita uudelle lentokentälle. Mahdollisena uuden lentokentän sijoituspaikkana Hennan alue on noussut esiin monesta syystä. Suomen nykyiset lentoasemat saattavat olla edellä mainittuihin tarpeisiin nähden liian kaukana pääkaupunkiseudusta. Hennan mahdollinen lentokenttäalue (ks. merkittävät maankäytön muutoskohteet: Hennan lentokenttäalue) sijaitsee nelostien ja Kerava Lahti oikoradan tuntumassa Päijät-Hämeen eteläosassa. Alueen sijainti on maantie- ja rautatieyhteyksien sekä logistisen sijainnin näkökulmasta erinomainen, erityisesti Helsinki- Vantaal[e suunnitellun lentokenttäradan toteuduttua. Yhteydet pääkaupunkiseudulle ovat paremmat kuin esimerkiksi Forssan seudulla Humppilassa, jossa on selvitetty edellytyksiä rahtikentän suunnittelulle. Samalla alue on poikkeuksellisen harvaan asuttu ollakseen niin lähellä pääkaupunkiseutua. Toisaalta Malmilla toimivan Rajavartiolaitoksen ja meripelastustoiminnan siirtämisen näkökulmasta Henna on kuitenkin liian kaukana rannikosta. Lahden vahva talousalue ja pääkaupunkiseudun läheisyys turvaisivat kuitenkin Lentoaseman toiminnoille työvoiman saannin. Lentokentän logistinen sijainti on esitetty a11a olevassa kartassa. Tarkempi sijainti on esitetty kaavan luonnoskartalla, Hankkeena Hennan lentokenttä on aivan alkuvaiheessa, eikä sillä ole vielä toteuttajia tai rahoittajia. Ennen kuin hankkeen jatkovalmistelusta päätetään, on tärkeä kuulla keskeisten sidosryhmien näkemyksiä pitkän tähtäimen tarpeesta uudelle lentokentälle ja Hennan alueesta sijoituspaikkana. Mikäli suunnittelua jatketaan,

6 on myös tehtävä hankkeen vaikutusten arviointi. On selvitettävä esimerkiksi lentokenttätolmintojen suorat työllisyysvaikutuksetls välillisesti matkailusta ja muusta liiketoiminnasta syntyvät tytillisyysvaikutukset. On selvitettävä lentokentän melu-)a muut ympär(stövaikutukset lähialueil[a sekä vaikutukset alueen maa- ja metsätalouteen ja kylätofmintaan. Myös hankkeen taloudelliset perusteet sekä mahdolliset toteuttajat ja rahoittajat on selvitettävä. Mahdollinen maakuntakaavamerkintä ja kaavamääräys on harkittava tarkkaan. Kaavamerkintä voitaisiin toteuttaa kevyemmin se[vitysalue-tai kehittämisen kohdealuemerkintänä tai varsinaisena aluevarausmerkintänä. Jälkimmäinen tarvittavine selvityksineen voi olla aikataulun osalta vaikea toteuttaa osana käynnissä olevaa maakuntakaavaprosessia. Maakuntakaavamääräyksissävoidaan ottaa kantaa merlcinnän aiheuttamiin rakentamisrajoituksiin ja muihin vaikutuksiin. Rakentamisrajoitukset voivat olla määräaikaisia. Rakennuslupaviranomaisen on huomioitava myös selvitysalue-tai kehittämisen kohdealuemerkinnät lupapäätöksissään. Mikäli lentokenttähanketta lähdetään viemään eteenpäin, sen suunnittelu ja toteutus kestäisivät vuosikymmeniä. Lentokenttätoiminta määräytyisi pitkälti sen mukaan, mikä nähdään taloudellisesti järkevänä kokonaisuutena. Alueella voisi aikanaan sijaita esimerkiksi kolmen kilometrin pituinen kiitorata, terminaali palveluineen, pysäköintialue, lentokonehalli, tarvittavat huolto- ja varastorakennukset, hotelli, logistiikkakeskus jajtai liiketoimintakeskus. Lentokenttäsuunnitelman tulisi sisältää liikenneyhteydet nelostielle ja oikoradalle. Lentokenttäalue voisi palvella esimerkiksi lomaeentoja (Charter-lentoja), halpalentoyhtiöiden reittilentoja, yksityisiä lentoja, lentorahtia ja muuta kaupallista toimintaa, harrasteilmailua ja lento-opetusta, Helsinki-Vantaan lentoja varalaskupaikkana jajtai puolustusvoimien tarpeita. PERIAATTEELLINEN KYSYMYS: Jatketaanko maakuntakaavatyössä Hennan lentokenttäasian valmistelua?

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 13.04.2015 klo 11:00-11:35 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 4 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava;

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaava Selostus

Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan liitto Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liitto 2007 Uudenmaan maakuntakaava

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot

Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot Julkaisuja 16/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Internetjulkaisu Maanmittauslaitos lupa nro 527/MYY/07 Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 813/MYY/06

Internetjulkaisu Maanmittauslaitos lupa nro 527/MYY/07 Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 813/MYY/06 2 Internetjulkaisu Maanmittauslaitos lupa nro 527/MYY/07 Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 813/MYY/06 Pohjakartta AffectoGenimap Finland Oy, Lupa L7051/07 3 TIIVISTELMÄ Helsingin seudun lentokenttäselvitys

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA)

Lisätiedot

LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIITOLLE MAAKUNTAKAAVAN LUONNOSAINEISTOSTA

LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIITOLLE MAAKUNTAKAAVAN LUONNOSAINEISTOSTA Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö PL 6 17201 VÄÄKSY LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIITOLLE MAAKUNTAKAAVAN LUONNOSAINEISTOSTA Lahti-Vesivehmaan lentopaikan pitäjänä on Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö antanut lausuntonsa

Lisätiedot

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pohjanmaan maakuntahallituksen hyväksymä 17.11.2008 Sisällys 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ

LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ SITO OY 20.5.2008 2 ESIPUHE Tässä selvityksessä on tarkasteltu alustavasti mahdollisuuksia käynnistää uuden lentokentän suunnitteluhanke Lohjan kaupungin alueella. Selvityksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt

Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt HELMIKUU/2009 Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 2 PLUGI PENTTI HOKKANEN Kestävä alueidenkäyttö on meidän kaikkien etu Ilmastonmuutos kyseenalaistaa

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ja merkitys

Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ja merkitys Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tässä liitteessä esitetään selostus ja yleisarvio siitä, mitkä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulevat huomioitaviksi Tolpanvaara-Jylhävaaran

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava, koonti luonnosvaiheen lausunnoista 20.11.2013 Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus Varsinais-Suomen ELY-keskus Kaavaselostus:

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista 1.6.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta

Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Toimeksiantaja: Ympäristöministeriö 06/2009 2 Sisällys

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LÄHTÖKOHDAT...2 VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN SUORITUSTAPA...3 VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN ETENEMINEN...4 YMPÄRISTÖ- JA TASA-ARVOVAIKUTUSTEN TYÖRYHMÄN KOKOUKSET...5 VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 1 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Vaikutusten arviointi 25..11.2013 KAAVASELOSTUKSEN ERILLISLIITE A SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN

Lisätiedot