Musiikki. Opetuksen tehtävä. Opetuksen tavoitteet. Arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.2.24 Musiikki. Opetuksen tehtävä. Opetuksen tavoitteet. Arviointi"

Transkriptio

1 Musiikki Opetuksen tehtävä Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä. Omakohtainen musiikkisuhde vahvistaa itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukee itsetuntoa. Opiskelija oppii ymmärtämään musiikin monenlaisia ilmenemismuotoja ja merkityksiä. Tehtävänä on tarjota elämyksiä, taitoja ja tietoja, jotka lisäävät opiskelijan musiikillista sivistystä ja rohkaisevat häntä elinikäiseen musiikin harrastamiseen. Opetuksen tavoitteet Musiikinopetuksen tavoitteena on, että opiskelija tiedostaa oman suhteensa musiikkiin ja kykenee arvioimaan sitä sekä oppii arvostamaan erilaisia käsityksiä musiikista oppii ilmaisemaan itseään musiikillisesti, laulaen ja soittaen kehittää taitoaan kuunnella musiikkia ja tulkita kuulemaansa, myös musisoidessaan syventää tietojaan musiikin eri tyyleistä, lajeista ja historiasta tunnistaa oman kulttuuri-identiteettinsä sekä oppii ymmärtämään musiikkikulttuurien monimuotoisuutta ja toimimaan kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa oppii ymmärtämään musiikin ja äänen merkitystä mediassa osaa toimia vastuullisesti ja pitkäjänteisesti aktiivisessa vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa osaa asettaa musiikinopiskelulleen tavoitteita ja arvioida niiden toteutumista Musiikinopetus tarjoaa samanaikaisesti useita tapoja kehittää opiskelijoiden muusikkoutta ja musiikillista osaamista. Kukin opiskelija syventää musiikillisia valmiuksiaan sekä itsenäisesti että yhdessä ryhmän kanssa. Nämä musiikinopiskelun erityispiirteet edellyttävät jatkuvaa ja monipuolista arviointia, jolla suunnataan ja tarkennetaan oppimisprosessin kulkua. tukee myönteisesti opiskelijan musiikillista edistymistä ja hänen musiikkisuhteensa syventymistä. Luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä tapahtuva arviointi kohdistuu koko musiikinopiskelun prosessiin ja opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan lähtötaso sekä se, että opiskelijan osaaminen voi ilmetä millä tahansa musiikin osa-alueella. Opiskelijan itsearviointi on olennainen osa arviointia. Musiikissa arvioidaan opiskelijan musiikillista toimintaa koulussa, ei hänen musikaalisuuttaan. Tikkurilan lukio 242

2 Musiikinopetuksessa on keskeistä opiskelijan oma ilmaisu, luovuus, vuorovaikutustaidot ja myönteiset kokemukset. Musiikillinen osaaminen, ajattelu ja kyky oman toiminnan arviointiin kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Yhdessä musisoiminen on ainutlaatuista ryhmätoimintaa, joka vahvistaa sosiaalisia ja kommunikaatiotaitoja. Musiikin tuottaminen laulaminen, soittaminen ja musiikillinen keksintä ja kuunteleminen ovat opetuksen keskeisiä sisältöjä. Oppisisältöjen valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden erilainen suuntautuminen ja lähtötaso. Musiikin kursseilla pyritään tarjoamaan jokaiselle mielekkäitä musiikillisia tehtäviä. Taideaineena musiikin tulee tukea ja luoda koulun kulttuuritoimintaa. Se on tärkeä osa koulun juhlia ja muita tapahtumia. Musiikinopiskelu syventää oman ja muiden kulttuurien tuntemusta. Se auttaa arvostamaan kulttuurien monimuotoisuutta ja ymmärtämään kulttuurien- ja taiteidenvälistä vuorovaikutusta. Opiskelija saa valmiuksia taiteelliseen työskentelyyn, aktiiviseen kulttuurivaikuttamiseen, teknologian hyödyntämiseen musiikin alalla ja median tarjonnan kriittiseen tarkasteluun. Musiikin opetuksessa otetaan huomioon Tikkurilan lukion viestintäpainotus. Yhteistyötä pyritään tekemään erityisesti viestintä-, ilmaisu- sekä elokuvakurssien kanssa. Koulun ulkopuolisia yhteistyötahoja ovat mm. Heureka ja Vantaan teatteri. Kursseilla tehdään mahdollisuuksien mukaan konsertti- ja teatterikäyntejä. Osa tutustumiskohteista on maksullisia. Opiskelijat maksavat itse vierailuihin liittyvät matkakustannukset ja sisäänpääsymaksut. Opiskelijan diagnostisoidut vammat, sairaudet ja haitat otetaan opetusjärjestelyissä huomioon tarvittaessa yksilöllisesti siten, että järjestelyistä keskustellaan ja niitä suunnitellaan yhdessä opiskelijan sekä tarvittaessa hänen vanhempiensa, opinto-ohjaajansa ja oppilashuoltoryhmän kanssa. Aihekokonaisuudet Seuraavat aihekokonaisuudet otetaan huomioon musiikin opetuksessa kurssikohtaisesti sekä soveltuvin osin painottaen erityisesti kulloinkin ajankohtaisia teemoja Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys musiikin harrastusmahdollisuudet Hyvinvointi ja turvallisuus musiikin rooli henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäjänä Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus maailmanmusiikin ja kansanmusiikkikulttuurien hahmotus ja tuntemus musiikin vaikutus maailmankuvaan, arvoihin ja käyttäytymiseen musiikki yhteiskuntaa yhdistävänä, säilyttävänä tai hajottavana tekijänä Teknologia ja yhteiskunta musiikin tallennus, muokkaus ja julkaisu musiikin teknologia kuluttajan kannalta Viestintä- ja mediaosaaminen musiikin käyttö viestimenä musiikin rooli mediassa ja mainonnassa 243 Tikkurilan lukio

3 Kurssien suoritusjärjestys ja itsenäinen suorittaminen MU1 suoritetaan ennen muita musiikin kursseja Jos opiskelija haluaa suorittaa vain yhden pakollisen musiikin kurssin, on kurssi silloin MU1 MUS10 tulee suorittaa ennen MUS11:ta MUS8 tulee suorittaa ennen MUS9:ää Parhaiten itsenäisesti suoritettavaksi soveltuvat kurssit MUS7 ja MUS10 Ennen MUS6- kurssia täytyy opiskelijalla olla neljä musiikin kurssia suoritettuna Musiikki ja minä (MU1) Pakollinen kurssi Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella pohtii oman musiikkisuhteensa kautta musiikin merkitystä ihmiselle ja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle Keskeiset sisällöt Opiskelija tutkii omia mahdollisuuksiaan musiikin tekijänä ja tulkitsijana, kuuntelijana sekä kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan. Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin peruskäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon. Kurssi arvioidaan jatkuvan näytön ja koesuorituksen perusteella numeroarvosanalla. Moniääninen Suomi (MU2) Pakollinen kurssi Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja ja oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä huomaa eurooppalaisen taidemusiikin vaikutuksia suomalaiseen musiikkikulttuuriin Keskeiset sisällöt Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman ilmaisun sekä kuuntelu- Tikkurilan lukio 244

4 ja kommunikointivalmiuksien kehittämiseen. Sisältöjen tulee edustaa eri musiikinlajeja: populaari-, taide- ja perinnemusiikkia. Kurssi arvioidaan jatkuvan näytön ja koesuorituksen perusteella numeroarvosanalla. Ovet auki musiikille (MU3) Syventävä kurssi Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista Keskeiset sisällöt Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointi- ja tiedonhankintataitojaan Kurssi arvioidaan jatkuvan näytön ja koesuorituksen perusteella numeroarvosanalla. Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn painottuu jatkuvan näytön arvioinnissa. Koesuoritus voidaan järjestää myös ryhmä- tai projektityön muodossa. Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU4) Syventävä kurssi Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa perehtyy musiikin osuuteen esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja Internetissä tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen Keskeiset sisällöt Sisältöjen tarkastelussa ja työskentelytavoissa painottuu monipuolisuus. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa tai itse tuotettua materiaalia. Kurssi arvioidaan jatkuvan näytön ja koesuorituksen perusteella numeroarvosanalla. Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn painottuu jatkuvan näytön arvioinnissa. Koesuoritus voidaan järjestää myös ryhmä- tai projektityön muodossa. 245 Tikkurilan lukio

5 Musiikkiprojekti (MU5) Syventävä kurssi Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvälinen projekti. Keskeiset sisällöt Kurssin sisältää musisointia, laiteopintoja sekä koordinoinnin opiskelua. Kurssilla opiskellaan yhteistyötä koulumme eri viestintä- ja mediakurssien kanssa. Kurssi arvioidaan jatkuvan näytön ja projektityön perusteella numeroarvosanalla. Musiikin lukiodiplomi (MUS6) Yleistä kurssista Lukiodiplomi on ylioppilastutkintoon liittyvä lisänäyttö lukion aikana osoitetusta erityisharrastuneisuudesta ja tavallista vaativammasta osaamisesta. Lukiodiplomin suorittamisen ehdot vaihtelevat oppiaineiden luonteesta johtuen. Opetushallitus vahvistaa oppiaineittain valtakunnalliset lukiodiplomin suorittamisen ehdot, arviointikriteerit ja todistuksen muodon. Musiikin lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän musiikin lukiokurssin suorittaminen. Keskeiset sisällöt Opiskelija voi valita kahdesta seuraavassa esitellystä mallista, miten diplomin suorittaa. Näytesalkku lukioaikaisista töistä Musiikin lukiodiplomi on näytesalkku, johon opiskelija on valinnut näytteitä lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja -toiminnastaan. Näytesalkkuun sisällytetään 3-5 työtä, jotka edustavat seuraavia alueita: Esittäminen, laulaminen ja soittaminen Säveltäminen, sovittaminen ja improvisointi Kuuntelu, kuullun analyysi ja kritiikki Kirjoitelma Näytesalkku projektityöstä Näytesalkku voi olla aineen taidollista ja tiedollista hallintaa osoittava projektityö, jossa kokonaisuus muodostuu edellä luetelluista neljästä alueesta tai joistakin niistä. Näytesalkku voi sisältää esim. videoita, ääninauhoja, partituureja/nuotteja, esitelmiä, kirjoituksia yms. Salkkuun sisältyy opiskelijan perustelut valituille näytetöille, prosessikuvausta sekä oman edistymisen ja musiikissa kehittymisen arviointia. Tikkurilan lukio 246

6 Aktiivisesta osallistumisesta annetaan MUS6-kurssin suoritusmerkintä. Lukiodiplomin suorituksesta annetaan yleisarvosana asteikolla 1-5. Suorituksen arvioi oman lukion opettajan lisäksi koulun ulkopuolinen, kyseisen alan asiantuntija. Lukiodiplomi on lukion päättötodistuksen liite, joten todistuksen voi saada vain samanaikaisesti lukion päättötodistuksen kanssa. Bändikurssi (MUS7) Kurssin tavoitteena on oppia bändisoittimien ja -laulun perusteita. Pidemmälle ehtineille kurssi tarjoaa mahdollisuuden taitojen kartuttamiseen. Keskeiset sisällöt Elävää musisointia, jossa korostetaan ns. perus bändisoittimien opiskelua. Kurssilla järjestetään alkeisopetusta vasta-alkajille rummuissa, sähkökitarassa, sähköbassossa sekä kosketinsoittimissa. Laulajille opetetaan äänenkäyttöä ja mikrofonitekniikkaa. Opiskellaan yhteissoiton perusteita. Kurssilaisista muodostetaan 4-6 opiskelijan bändejä lähtötason mukaan. Harjoittelu tapahtuu itsenäisesti koulun bänditilassa. Opettaja kiertää ryhmissä tarpeen mukaan opettamassa ja koordinoimassa. Kurssilla tutustutaan myös äänitystekniikkaan ja esitysten järjestämiseen. Aktiivisesta osallistumisesta ja projektityön suorittamisesta annetaan suoritusmerkintä Kuoro 1 (MUS8) Kuorokurssin tavoitteena on henkilökohtaisen laulutaidon parantaminen sekä musiikillisen ilmaisun laajentaminen. Keskeiset sisällöt Kurssilla harjoitellaan rentoutta, hengitystekniikkaa, äänenmuodostusta sekä luonnollista äänenkäyttöä. Edetään yksiäänisistä lauluista moniäänisiin. Pyritään mahdollisuuksien mukaan esiintymään koulun tilaisuuksissa sekä äänittämään tallenne koulumme studiossa. Kuorokurssit MUS8 ja MUS9 muodostavat yhden kuoron. Opiskelija suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuotena MUS8- kurssin ja toisena opiskeluvuotena MUS9-kurssin. Aktiivisesta osallistumisesta annetaan suoritusmerkintä 247 Tikkurilan lukio

7 Kuoro 2 (MUS9) Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus kuorolaulun lisäopintoihin. Keskeiset sisällöt Kurssilla harjoitellaan rentoutta, hengitystekniikkaa, äänenmuodostusta sekä luonnollista äänenkäyttöä. Edetään yksiäänisistä lauluista moniäänisiin. Pyritään mahdollisuuksien mukaan esiintymään koulun tilaisuuksissa sekä äänittämään tallenne koulumme studiossa. MUS8 ja MUS9 muodostavat yhden kuoron. Opiskelija suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuotena MUS8- kurssin ja toisena opiskeluvuotena MUS9-kurssin. Aktiivisesta osallistumisesta annetaan suoritusmerkintä Musiikkiteknologian perusteet (MUS10) Kurssin tavoitteena on hahmottaa musiikin äänitysprosessin kulku. Opiskelija opiskelee perusteita mikrofonitekniikasta, digitaalisesta moniraitatekniikasta, äänenkäsittelystä, miksauksesta ja masteroinnista. Keskeiset sisällöt Kurssilla opiskellaan Protools HD/1- pohjaisen studion perusteet. Tutustumme äänenkäsittelyn ja editointiprosessin teoriaan. Opiskellaan studion huoltoa ja studiokäytöstä. Kurssi sisältää opettajan ohjaavaa opetusta sekä pienryhmissä tehtäviä harjoitus- ja projektitöitä. Aktiivisesta osallistumisesta ja tehdystä projektityöstä annetaan suoritusmerkintä Musiikkiteknologian jatkokurssi (MUS11) Kurssin keskeisenä tavoitteena on opastaa opiskelija itsenäiseen toimintaan studiossa. Harjoitustöiden kautta opiskelija saa tiedot ja taidot organisoida äänitystapahtuma alusta loppuun itsenäisesti. Keskeiset sisällöt Kurssilla opiskellaan Protools HD/1- pohjaisen studion hallinta. Tutustumme äänenkäsittelyn ja editointiprosessin teoriaan. MIDI- äänitys ja editointi. Tikkurilan lukio 248

8 Opettajan ohjaamaa opetusta, harjoitustöitä ja projekteja. Yhteistyötä järjestetään bändi- ja kuorokurssien kanssa. MUS10 tulee olla suoritettuna. Aktiivisesta osallistumisesta ja tehdystä projektityöstä annetaan suoritusmerkintä. Suoritus antaa opiskelijalle opettajan harkinnan mukaan oikeuden studion itsenäiseen käyttöön. Poplaulu workshop (MUS12) Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus henkilökohtaisen laulutaidon kehittämiseen. Keskeiset sisällöt Kurssilla harjoitellaan rentoutta, hengitystekniikkaa, äänenmuodostusta sekä luonnollista äänenkäyttöä. Kurssilla keskitytään opiskelijan henkilökohtaiseen laulutekniikkaan, ilmaisuun sekä tulkintaan. Harjoittelemme mikrofonitekniikkaa sekä esiintymistä soistina yhtyeessä. Opiskelijan tulee valita omaa ohjelmistoa kurssia varten. Kurssilla pyritään käyttämään myös vierailevia opettajia. Opiskelijoiden tulee varautua myös mahdollisiin materiaalimaksuihin sekä viikonloppuperiodeihin. Kurssi on läheisessä yhteistyössä MUS7-kurssin kanssa. Aktiivisesta osallistumisesta annetaan suoritusmerkintä Musiikkilinja Tikkurilan lukio tarjoaa musiikkia paljon harrastavalle nuorelle mahdollisuuden valita musiikin syventävän oppimäärän. Tavoitteena on taata opiskelijalle koko lukioajan tasaisesti jatkuva musiikin opiskelu sekä antaa mahdollisuus jatkaa aikaisempia koulun musiikkiopintoja, esim. yläkoulun musiikkiluokkaa. Musiikkilinjalle tuleva valitsee vähintään 10 musiikin kurssia sisältävän kokonaisuuden. Näissä hän voi suuntautua bändisoittoon, orkesterisoittoon, lauluun, kuoroon tai musiikkiteknologiaan. On myös mahdollista valita yhdistelmiä näistä musiikin osa-alueista. Opintojensa loppuvaiheessa opiskelijan tulee suunnitella ja toteuttaa lopputyö. Lopputyö voi olla musiikillinen tai musiikkituotannollinen projekti. Normaalin kahden pakollisen musiikin kurssin lisäksi opiskelijan on valittava kaksi musiikkilinjalaiselle suunnattua pakollista kurssia. (MUS13 ja MUS 14). Syventäviä kursseja tulee valita vähintään kaksi ja soveltavia kursseja vähintään neljä. Osan kursseista opiskelija voi kompensoida lukion ulkopuolisilla musiikin opinnoilla. 249 Tikkurilan lukio

9 Musiikkilinjalle haluava pyrkii Tikkurilan lukioon normaalin lukiohaun mukaisesti. Kouluun ilmoittautumisen yhteydessä kesäkuussa opiskelija laatii alustavan suunnitelman musiikin kursseistaan. Tikkurilan moderni lukio tarjoaa hyvät mahdollisuudet musiikin painotettuun opiskeluun. Koulussamme on hyvät opetus/harjoitustilat, laadukas äänitysstudio, harjoitusstudio sekä videolaboratorio. Lisäksi koulussamme on moderni auditorio, joka tarjoaa mahdollisuudet monimuotoisten esitysten järjestämiseen. Musiikkilinjan suorittaneet saavat opinnoistaan todistuksen lukion päästötodistuksen liitteeksi. Musiikkilinjan soveltavat kurssit: Musiikkitieto Musiikkitieto pitää sisällään musiikkilinjalaisille pakolliset kaksi musiikin soveltavaa kurssia. Kurssien tavoitteena on, että opiskelija oppii musiikinteorian, säveltapailun ja länsimaisen musiikkikulttuurin perusasiat. Opiskelija voi korvata toisen tai molemmat kurssit ulkopuolisilla musiikinteoria ja säveltapailuopinnoilla. Musiikkitieto 1 (MUS13) Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija musiikinteorian ja säveltapailun alkeisiin. Keskeiset sisällöt Kurssilla opiskellaan nuottien, rytmien, sävellajien ja harmonian alkeita. Teoriaharjoituksia ja -tehtäviä. Säveltapailu harjoituksia. Melodia- ja rytmidiktaatteja Tutustumista musiikkisanastoon Aktiivisesta osallistumisesta ja loppukokeen suorituksesta annetaan suoritusmerkintä Tikkurilan lukio 250

10 Musiikkitieto 2 (MUS14) Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija musiikinteorian ja säveltapailun perustasoon. Tavoitteena on myös antaa opiskelijalle perusnäkemys länsimaisen musiikin perusteista ja rakenteista Keskeiset sisällöt Kurssilla opiskellaan nuottien, rytmien, sävellajien ja harmonian perusteita. Teoriaharjoituksia ja -tehtäviä. Säveltapailu harjoituksia. Melodia- ja rytmidiktaatteja Tutustumista länsimaiseen musiikkikulttuuriin Aktiivisesta osallistumisesta ja loppukokeen suorituksesta annetaan suoritusmerkintä Bändikurssi 2(MUS15) Kurssin tavoitteena on kartuttaa käytännön taitoja bändisoittimissa ja -laulussa. Keskeiset sisällöt Elävää musisointia, jossa korostetaan oman bändisoittimen tai laulun opiskelua. Kurssilla järjestetään työpajoja rummuissa, sähkökitarassa, sähköbassossa sekä kosketinsoittimissa. Laulajille opetetaan äänenkäyttöä ja mikrofonitekniikkaa. Opiskellaan yhteissoittoa. Kurssilaisista muodostetaan 4-6 opiskelijan bändejä. Harjoittelu tapahtuu osaksi itsenäisesti osaksi ohjatusti. Opettaja kiertää ryhmissä tarpeen mukaan opettamassa ja koordinoimassa. Kurssilla tutustutaan äänitystekniikkaan ja esitysten järjestämiseen. Aktiivisesta osallistumisesta ja projektityön suorittamisesta annetaan suoritusmerkintä Bändikurssi 3(MUS16) 251 Tikkurilan lukio

11 Kurssin tavoitteena on kehittää luovaa yhtyetyöskentelyä, sekä tutustua erityylisten- ja kokoisten pop/rock/jazz yhtyeiden musisointiin Keskeiset sisällöt Elävää musisointia, jossa korostetaan sovittamista ja yhteismusisointia. Kurssilla järjestetään työpajoja rummuissa, sähkökitarassa, sähköbassossa, kosketinsoittimissa ja tarpeen mukaan muissakin bändisoittimissa. Laulajille opetetaan äänenkäyttöä ja mikrofonitekniikkaa. Kurssilla bändi harjoittelee, sovittaa ja tuottaa oman 2-3 kappaletta sisältävän demolevyn. Demo tuotetaan yhdessä studiokurssin kanssa. Kurssilaisista muodostetaan 4-6 opiskelijan bändejä. Harjoittelu tapahtuu osaksi itsenäisesti osaksi ohjatusti. Opettaja kiertää ryhmissä tarpeen mukaan opettamassa ja koordinoimassa. Kurssilla tutustutaan äänitystekniikkaan ja esitysten järjestämiseen. Aktiivisesta osallistumisesta ja projektityön suorittamisesta annetaan suoritusmerkintä Orkesteri 1(MUS17) Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijan henkilökohtaisia sekä yhtyesoitollisia taitoja orkesterisoitossa. Keskeiset sisällöt Elävää musisointia, jossa korostetaan yhteismusisointia. MUS17 ja MUS918 muodostavat yhdessä Tikkurilan lukion orkesterin. Opiskelija suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuotena MUS17- kurssin ja toisena opiskeluvuotena MUS18-kurssin. Orkesterin malli on soveltuvin osin sinfoniaorkesteri. Kurssi järjestetään ns. palkkien ulkopuolella, jolloin opetus tapahtuu kerran viikossa opettajan johdolla. Orkesterin ohjelmisto muodostuu helpohkosta orkesteri ja opiskelijaorkesterimateriaalista. Orkesterilla tehdään myös erilaisia projekteja ja esiintymisiä koulun konserteissa ja tilaisuuksissa. Aktiivisesta osallistumisesta annetaan suoritusmerkintä Orkesteri 2(MUS18) Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan henkilökohtaisia sekä yhtyesoitollisia taitoja orkesterisoitossa. Tikkurilan lukio 252

12 Keskeiset sisällöt Elävää musisointia, jossa korostetaan yhteismusisointia. MUS17 ja MUS918 muodostavat yhdessä Tikkurilan lukion orkesterin. Opiskelija suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuotena MUS17- kurssin ja toisena opiskeluvuotena MUS18-kurssin. Orkesterin malli on soveltuvin osin sinfoniaorkesteri. Kurssi järjestetään ns. palkkien ulkopuolella, jolloin opetus tapahtuu kerran viikossa opettajan johdolla. Orkesterin ohjelmisto muodostuu helpohkosta orkesteri ja opiskelijaorkesterimateriaalista. Orkesterilla tehdään myös erilaisia projekteja ja esiintymisiä koulun konserteissa ja tilaisuuksissa. Aktiivisesta osallistumisesta annetaan suoritusmerkintä Kuoro 3 (MUS19) Kuorokurssin tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijan henkilökohtaisia laulutaitoja sekä perehdyttää opiskelija toimimaan aktiivisena kuorolaisena. Keskeiset sisällöt Kurssilla harjoitellaan rentoutta, hengitystekniikkaa, äänenmuodostusta sekä luonnollista äänenkäyttöä. Harjoitellaan opiskelijan moniäänisiä lauluja. Pyritään mahdollisuuksien mukaan esiintymään koulun tilaisuuksissa sekä äänittämään tallenne koulumme studiossa. Kuorokurssit MUS8, MUS9 ja MUS 19 muodostavat yhden kuoron. MUS 19 on tarkoitettu lähinnä kolmannen vuoden musiikkilinjan opiskelijalle. Kurssi järjestetään ns. palkkien ulkopuolella, jolloin opetus tapahtuu kerran viikossa opettajan johdolla. Aktiivisesta osallistumisesta annetaan suoritusmerkintä Luova studiotyö (MUS20) 253 Tikkurilan lukio

13 Kurssin keskeisenä tavoitteena on opastaa opiskelija luovaan ja itsenäiseen toimintaan studiossa. Harjoitustöiden kautta opiskelija saa tiedot ja taidot organisoida äänitystapahtuma alusta loppuun itsenäisesti. Keskeiset sisällöt Kurssilla jatketaan Protools HD/1- pohjaisen studion hallinnan opiskelua. Tutustumme äänenkäsittelyn ja editointiprosessin teoriaan. MIDI- äänitys ja editointi. Kurssi on tarkoitettu lähinnä musiikkilinjan opiskelijalle, joka syventyy studiotekniikkaan. Opettajan ohjaamaa opetusta, harjoitustöitä ja projekteja. Yhteistyötä järjestetään bändi- ja kuorokurssien kanssa. Vierailu amattistudioon. Aktiivisesta osallistumisesta ja tehdystä projektityöstä annetaan suoritusmerkintä. Poplaulu 1 (MUS21) Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus henkilökohtaisen laulutaidon kehittämiseen. Keskeiset sisällöt Kurssilla harjoitellaan rentoutta, hengitystekniikkaa, äänenmuodostusta sekä luonnollista äänenkäyttöä. Kurssilla keskitytään opiskelijan henkilökohtaiseen laulutekniikkaan, ilmaisuun sekä tulkintaan. Harjoittelemme mikrofonitekniikkaa sekä esiintymistä soistina yhtyeessä. Opiskelijan tulee valita omaa ohjelmistoa kurssia varten. Kurssilla pyritään käyttämään myös vierailevia opettajia. Opiskelijoiden tulee varautua myös mahdollisiin materiaalimaksuihin sekä viikonloppuperiodeihin. Kurssi on seminaarityyppinen, jossa opetus tapahtuu osaksi yhdessä keskustelemalla. Aktiivisesta osallistumisesta annetaan suoritusmerkintä Poplaulu 2 (MUS22) Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus henkilökohtaisen laulutaidon kehittämiseen, sekä tarjota mahdollisuus pienyhtyelaulun harjoittelemiseen. Tikkurilan lukio 254

14 Keskeiset sisällöt Kurssilla harjoitellaan rentoutta, hengitystekniikkaa, äänenmuodostusta sekä luonnollista äänenkäyttöä. Kurssilla keskitytään opiskelijan henkilökohtaiseen laulutekniikkaan, ilmaisuun sekä tulkintaan lauluyhtyeessä. Harjoittelemme mikrofonitekniikkaa. Kurssilla pyritään käyttämään myös vierailevia opettajia. Opiskelijoiden tulee varautua myös mahdollisiin materiaalimaksuihin sekä viikonloppuperiodeihin. Kurssi on seminaarityyppinen, jossa opetus tapahtuu osaksi yhdessä keskustelemalla. Aktiivisesta osallistumisesta annetaan suoritusmerkintä Musiikkiprojekti 1 (MUS23) Syventävä kurssi Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvälinen projekti. Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu musiikkilinjan opiskelijalle. Kurssilla hän voi toteuttaa musiikkilinjan päättötyön. Keskeiset sisällöt Kurssin sisältää musisointia, laiteopintoja sekä koordinoinnin opiskelua. Kurssilla opiskellaan yhteistyötä koulumme eri viestintä- ja mediakurssien kanssa. Kurssi arvioidaan jatkuvan näytön ja projektityön perusteella numeroarvosanalla. Voiko taiteella muuttaa maailmaa? (MUS25/FIS12) Kurssi on musiikin ja filosofian opettajien pitämä yhteiskurssi. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kehittää ymmärrystään taiteen olemuksesta harjaantuu tarkastelemaan taidetta käsitteellisesti arvioi mahdollista omaa musiikkiharrastustaan filosofian näkökulmasta kehittää kykyään pohtia taiteen ja filosofian risteyskohtia 255 Tikkurilan lukio

15 Keskeiset sisällöt taiteen historia taiteen olemus ja kriteerit taide ja uskonto taide ja yhteiskunta taide muutosvoimana sensuuri taiteenlukutaito taide, musiikki, taidemusiikki Työtavoista sovitaan kurssin alkaessa. Kurssilla pyritään kiinnittämään huomiota ajankohtaisiin ilmiöihin ja keskustelemaan näistä. Mahdollisuuksien mukaan kurssin aikana vieraillaan koulun ulkopuolisissa kohteissa. Kurssista saa suoritusmerkinnän. Hyväksyttävän suorituksen kriteerit tarkentuvat työtapojen myötä ja sisältävät aktiivisen tuntityöskentelyn lisäksi esitelmän / itsenäisen kirjallisen työn / raportin vierailukohteesta. Tikkurilan lukio 256

16 Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa opiskelijalle mahdollisuuden taiteesta nauttimiseen, onnistumisen kokemuksiin ja itselle tärkeiden asioiden ilmaisemiseen. Opetuksessa tuetaan opiskelijan mielikuvituksen, luovan ajattelun ja assosiaatiokyvyn kehittymistä. Opiskelijaa ohjataan pohtimaan ja perustelemaan esteettisiä ja eettisiä arvovalintojaan omassa elämässä, kuvataiteessa, mediassa ja kulttuuriympäristössä. Opetuksen keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää taiteen merkityksen omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Opetuksessa syvennetään visuaalisen kulttuurin yleissivistyksen perusteet ja luodaan riittävät edellytykset jatkoopinnoille. Opetuksen sisältöjä ovat kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen, ympäristön suunnittelu, arkkitehtuuri ja muotoilu sekä median visuaaliset tekstit. Opetuksessa pyritään oppiaineen sisäiseen integraatioon, jossa taidolliset ja tiedolliset sisällöt täydentävät toisiaan. Oppisisällöistä rakennetaan teemallisia kokonaisuuksia ja opetuksessa tehdään yhteistyötä eri taiteen- ja tieteenalojen kanssa. Opetuksen lähtökohtana on opiskelijan oma kokemus, jonka pohjalta opiskelija toteuttaa monipuolisia kuvien tuottamis- ja tulkintaprosesseja. Oppiaineiden välistä yhteistyötä tehdään kouluympäristön viihtyvyyden ja kulttuuritoiminnan lisäämiseksi. Opiskelija hankkii projekti- ja kulttuuriosaamista työskennellessään yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Pääkaupunkiseudun runsaan, kuvataiteeseen liittyvän kulttuuritarjonnan hyödyntäminen on osa opetusta. Kuvataiteen kursseilla tarvittavien kuluvien materiaalien (esim. piirtimet, värit, paperit, valokuvausmateriaalit jne.) hankinta on oppilaan vastuulla. Oppilas voi käyttää kursseilla omia välineitään ja materiaalejaan mikäli ilmoittaa siitä kurssin alussa. Jos omia välineitä ei ole, oppilas voi osallistua yhteishankintaan maksamalla materiaalimaksun. Materiaalimaksu vaihtelee kurssin materiaalien hinnan mukaan. Materiaalimaksun tarkoitus on tarjota oppilaille halvempi ja vaivattomampi tapa saada taidemateriaalit käyttöönsä. Maksu ei ole pakollinen mikäli oppilas käyttää omia materiaalejaan. Opetuksen tavoitteet Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija Oppii tunnistamaan, ymmärtämään ja arvottamaan kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Tuntee kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin keskeisiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa. Harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin sekä yhteistyöhön. 257 Tikkurilan lukio

17 Oppii valitsemaan ja käyttämään tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja, tekniikoita ja välineitä kuvallisessa ilmaisussaan. Tuntee nykytaidetta ja kuvataiteen historiaa. Ymmärtää mediakulttuuria ja sen vaikutusta ihmiseen ja yhteiskuntaan. Oppii mediatuotannon visuaalisen sisällön suunnittelua, tuottamista ja esteettistä arviointia ja osaa soveltaa mediateknologiaa omassa kuvallisessa työskentelyssään. Tuntee arkkitehtuurin, muotoilun ja esinekulttuurin visuaalista kieltä ja historiaa. Tiedostaa oman toimintansa vaikutukset luontoon, kulttuurimaisemaan, rakennettuun ympäristöön ja niitä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Osaa käyttää ja arvostaa kulttuuripalveluja. Aihekokonaisuudet kuvataiteessa Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus: Kuvataiteessa omaa työskentelyä peilataan kotimaiseen, eurooppalaiseen ja globaaliin kuvataiteeseen ja kuvataiteen historiaan, mikä auttaa hahmottamaan omaa kulttuuria ja sen rakentumista suhteessa muihin kulttuureihin. Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys. Vierailut paikkakunnalla toimiviin taidegallerioihin, työpajoihin ja museoihin sekä visuaalisen ja taideteollisen alan ammattilaisiin tutustuminen antaa esimerkkejä kuvataiteeseen liittyvän kulttuurin kuluttamiseen ja yrittäjyyteen liittyvistä mahdollisuuksista. Hyvinvointi ja turvallisuus: Oikeiden työtapojen opettelu ja kurssikohtaiset työsuojeluohjeet lisäävät turvallisuutta. Moniaististen havaintojen ja kokemusten kautta syntynyt tieto taiteesta, luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä auttaa oivaltamaan, miten tärkeä merkitys hyvällä, terveellä ja esteettisellä ympäristöllä sekä muilla esteettisillä kokemuksilla on ihmisen hyvinvoinnille. Kestävän kehityksen ja ekologisen elämäntavan periaatteet näkyvät kuvataiteessa mahdollisimman ympäristöystävällisinä materiaalivalintoina ja työskentelytapoina. Kuvataiteen aihepiirejä tarkastellaan myös kestävän kehityksen näkökulmasta. Teknologia ja yhteiskunta. Kuvataiteessa arvioidaan nykyteknologian vaikutuksia erityisesti taideilmaisuun, rakentamiseen ja tavaratuotantoon sekä luonnonympäristön estetiikkaan. Kuvalliseen viestintään liittyvä teknologia ja sen vaikutukset taiteeseen ja yhteiskuntaan ovat erityisen huomion kohteena. Viestintä- ja mediaosaaminen. Ympäristön kuvakielen havainnoiminen ja kriittinen erittely on osa kaikkia kuvataiteen kursseja. Viestintävälineiden käyttö palvelee kuvataidetta havaintoja tallennettaessa, suunnittelun apuvälineinä sekä varsinaisina ilmaisuvälineinä. Median ja viestintävälineiden käyttö on oleellinen osa kuvataiteellista työskentelyä. Kuvataiteen arvioinnin yleiset periaatteet Kuvataiteen arviointi on pitkäkestoista ja vuorovaikutteista. Arvioinnin tulee antaa tietoa opiskelijan edistymisestä ja samalla kannustaa häntä ilmaisemaan itseään rohkeasti luottaen omaan kuvalliseen ilmaisuunsa. Kuvataideopetuksen tulee kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja. Arvioinnin kohteina ovat työprosessit, työskentelyn tulokset, sisällölliset, ilmaisulliset ja tekniset taidot ja Tikkurilan lukio 258

18 kyky soveltaa teoriatietoa omassa ilmaisussaan. Kuvataidekurssien arvioinnissa otetaan huomioon kuvalliset ja kirjalliset yksilö- ja ryhmätehtävät, luonnokset, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja yleinen aktiivisuus. Suoritusjärjestys Opiskelija voi valita opinto-ohjelmaansa kumman tahansa pakollisiksi nimitetyistä kursseista KU01 ja KU02 tai molemmat kurssit. Kuvataiteen kurssit KU03, KU04 ja KU05 ovat syventäviä kursseja. Kurssit KUS06, KUS07, KUS08, KUS09, KUS10, KUS13 ovat soveltavia kursseja. Syventävät ja soveltavat kurssit ovat opiskelijan vapaasti valittavissa. Minä, kuva ja kulttuuri (KU1) Pakollinen kurssi Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee visuaalisen kulttuurin sisältöjä ja perusteita oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen keinoin ja tekemään omakohtaisia ratkaisuja oppii käyttämään taiteen käsitteistöä tarkastellessaan ja arvioidessaan omia, muiden opiskelijoiden, taiteen ja median kuvia oppii tarkastelemaan visuaalisen kulttuurin ilmiöitä kriittisesti ja tulkitsemaan niiden sisältöjä, muotoja ja merkityksiä yksilön ja yhteiskunnan kannalta sekä soveltamaan oppimaansa omassa työskentelyssään ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Keskeiset sisällöt mitä taide on: taide yksilön ja yhteiskunnan kannalta ja erilaiset taidekäsitykset kuvan valta ja vallan kuva kulttuurissa taide kulttuurin tulkkina: suomalaisuus, pohjoismaisuus, eurooppalaisuus ja Euroopan ulkopuolisia kulttuureita oma kuvallinen ilmaisu: piirtäminen, maalaaminen, kolmiulotteinen työskentely, digitaalisen kuvan käyttö kuvan rakentamisen keinot: sommittelu, muoto, väri, liike, tila ja aika kuvan tulkinta ja analysointi kuvallisin ja sanallisin keinoin, analysointitapoihin, kuten formalistiseen, semioottiseen, ikonografiseen ja reseptioanalyyttiseen tulkintaan tutustuminen vaihtelevat käsiteltävien aihepiirien mukaan. Harjoitustöitä, luentoja, tutkielmia ja opintokäynti. Kurssiin kuuluu harjoitustöitä yllä olevista perustekniikoista, luentoja, tutkielman kirjoittamista, tutkimuspäiväkirjan työstämistä ja opintokäynti. 259 Tikkurilan lukio

19 Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja harjoitustöiden suorittamista. Kuvallisten töiden arvioinnissa painotetaan taiteellisen ilmaisun käsitteiden ymmärtämistä ja teknisen toteutuksen hallintaa, teoksen henkilökohtaista ja kulttuurista merkittävyyttä, aiheen ja ilmaisutavan kriittistä kehittelyä sekä valitun materiaalin hallintaa. Kirjallisissa töissä arvioidaan prosessityöskentelyn taitoja, kriittistä ja analyyttistä ajattelua, kuvataiteen käsitteiden hallintaa, lähteiden käyttöä, taiteentuntemusta sekä ulkoasua. Hyväksytysti suoritettu kurssi arvioidaan numeroarvosanalla. Ympäristö, paikka ja tila (KU2) Pakollinen kurssi Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita, ilmaisutapoja, materiaalituntemusta, estetiikkaa ja suunnitteluprosesseja oppii ympäristön suunnittelussa ja muotoilussa tekemään havaintoja eri näkökulmista, kuten esteettiseltä ja eettiseltä sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen kannalta oppii tarkastelemaan ympäristöä luonnonvaraisena, rakennettuna, sosiaalisena ja psyykkisenä ilmiönä sekä kulttuurisena viestinä ymmärtää yhteisö- ja ympäristötaiteen merkityksen ympäristösuunnittelussa ja laajemmin visuaalisessa kulttuurissa. Keskeiset sisällöt tila käsitteenä: tilan kokeminen psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena paikkana arkkitehtuurin ja muotoilun peruskäsitteet: mittakaava, liike, tila, suhdejärjestelmät, rakenne, väri, muoto ja materiaali maisema, rakennus, esine ja taideteos materiaalisena, henkisenä, esteettisenä ja oman aikansa kulttuurihistoriallisena viestinä arkkitehtuuri ja muotoilu kulttuurisesti kestävän kehityksen ja talouselämän näkökulmasta mallintaminen, havainnekuvat, pienoismallit ja materiaalikokeilut vaihtelevat käsiteltävien aihepiirien mukaan. Kurssiin kuuluu harjoitustöitä yllä olevista perustekniikoista, luentoja, tutkielma, tutkimuspäiväkirjan työstämistä ja opintokäynti. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja harjoitustöiden suorittamista. Kuvallisten töiden arvioinnissa painotetaan taiteellisen ilmaisun käsitteiden ymmärtämistä ja teknisen toteutuksen hallintaa, teoksen henkilökohtaista ja kulttuurista merkittävyyttä, aiheen ja ilmaisutavan kriittistä kehittelyä sekä valitun materiaalin hallintaa. Kirjallisissa töissä arvioidaan prosessityöskentelyn taitoja, kriittistä ja analyyttistä ajattelua, kuvataiteen käsitteiden hallintaa, lähteiden käyttöä, taiteentuntemusta sekä ulkoasua. Hyväksytysti suoritettu kurssi arvioidaan numeroarvosanalla. Tikkurilan lukio 260

20 Media ja kuvien viestit (KU3) Syventävä kurssi Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii erittelemään ja tulkitsemaan median kuvaaman maailman suhdetta kulttuuriin ja todellisuuteen ymmärtää kuvailmaisun vaikutuskeinoja mediassa oppii käyttämään erilaisia kuvia ja tekniikoita eri viestintäympäristöissä oman ilmaisunsa välineenä oppii analysoimaan ja kehittämään omaa mediasuhdettaan. Keskeiset sisällöt kuva mediassa: kuvajournalismi, mainonta, viihteen kuvat, populaarikulttuuri, sarjakuva, www-sivujen ja tietokonepelien kuvailmaisu graafinen suunnittelu: taitto, typografia, kuvan muokkaus- ja siirtomenetelmät mediakuvien aatekriittinen ja kulttuurinen tarkastelu eri aikoina, paikoissa ja osakulttuureissa valokuva mediassa elokuva ja video: perinteinen ja uudistuva kuvakerronta visuaalisuus tuotteistamisessa ja tuotemerkkien luomisessa vaihtelevat käsiteltävien aihepiirien mukaan. Kurssiin kuuluu harjoitustöitä yllä olevista perustekniikoista, luentoja, tutkielma, tutkimuspäiväkirjan työstämistä ja mahdollinen opintokäynti. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja harjoitustöiden suorittamista. Kuvallisten töiden arvioinnissa painotetaan taiteellisen ilmaisun käsitteiden ymmärtämistä ja teknisen toteutuksen hallintaa, teoksen henkilökohtaista ja kulttuurista merkittävyyttä, aiheen ja ilmaisutavan kriittistä kehittelyä sekä valitun materiaalin hallintaa. Kirjallisissa töissä arvioidaan prosessityöskentelyn taitoja, kriittistä ja analyyttistä ajattelua, kuvataiteen käsitteiden hallintaa, lähteiden käyttöä, taiteentuntemusta sekä ulkoasua. Hyväksytysti suoritettu kurssi arvioidaan numeroarvosanalla. Taiteen kuvista omiin kuviin (KU4) Syventävä kurssi Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa kuvataiteen historian pääpiirteitä teemallisesti ja kronologisesti ymmärtää kuvataiteen sisältöjä ja ilmaisutapoja eri aikoina ja eri kulttuureissa käyttää omassa ilmaisussaan hyväkseen taiteen tuntemustaan 261 Tikkurilan lukio

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

Kurssimaksu määräytyy kurssilla käytetyn materiaalin perusteella.

Kurssimaksu määräytyy kurssilla käytetyn materiaalin perusteella. 5.18 Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö Kuvataide Tavoitteet ja sisältö Lukion kuvataiteen opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan omakohtaista kuvailmaisua, kykyä tulkita ja arvostaa omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Opetuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi 2015-2016 info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA... 3 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT...

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKIO Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2013 100 Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2.9.2014 111: LI11 ja LI12 Muhoksen opetus- ja

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2004 ALKAEN Laki 633/1998 A 813/1998 1. luku Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ VANAJAVEDEN OPISTO Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa Yleinen oppimäärä [YHA 20.3.2013 LIITE 4] [Tämän Opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Musiikki Sanataide Tanssi Esittävät taiteet Sirkustaide Teatteritaide Visuaaliset taiteet Arkkitehtuuri Audiovisuaalinen taide

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2.

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. 1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus... 4 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA 1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS PERUSOPETUKSEN ARVOT PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT EHEYTTÄMINEN

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Klikkaa oppiaineen nimeä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELI VIERAAT KIELET MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 2.2 Arvoperusta 23(78.6(1727(877$0,1(1

2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 2.2 Arvoperusta 23(78.6(1727(877$0,1(1 RLNROXHWWX Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2005 2 23(78668811,7(/0$1/$$7,0,1(1 /8.,2.28/878.6(17(+7b9b-$$5923(5867$ 2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 2.2 Arvoperusta 23(78.6(1727(877$0,1(1

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952 13 1377

Lisätiedot

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 Turun kaupungin kulttuurilautakunnan hyväksymä 31.8.2011 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS 2 2 ARVOT, YLEISET TAVOITTEET,

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Koulutuslautakunta 15.6.2011, 87 Päivitetty osin; Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 9.10.2013, 76, 19.3.2014, 29 ja 32 1. SEINÄJOEN KOULUTOIMEN

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot