Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Liimatainen Tiina jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Liimatainen Tiina jäsen"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta AIKA klo 18:00-19:12 PAIKKA Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Tenkanen Sami puheenjohtaja Piiparinen Katri varapuheenjohtaja Aittakumpu Birgit jäsen Warvas Sirkka varajäsen Kerisalo Alla jäsen Koskinen Esa jäsen Liimatainen Tiina jäsen Mikkonen Anja jäsen Järvinen Tiina varajäsen Saarinen Markku jäsen Turunen Janne jäsen Zweygberg Sari jäsen POISSA Grönlund Antti jäsen Hillner Tom jäsen Puurunen Merja jäsen MUUT Rintanen Leo kaupunginhallituksen edustaja Puhakka Melissa nuorisovaltuuston edustaja Kalske Katri sivistysjohtaja, esittelijä Ahtela Eero kulttuuripäällikkö Lindroos Raija hallintopäällikkö Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja, läsnä klo von Willebrand Felix Lohjan kaupunginorkesterin intendentti, läsnä 3, klo Alatalo Johanna tekninen asiantuntija Syrjälä Juha-Pekka tekninen asiantuntija Hassinen Pia pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t 1-9 ALLEKIRJOITUKSET Sami Tenkanen Puheenjohtaja Pia Hassinen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Esa Koskinen Lohja

2 PÖYTÄKIRJA 1/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI Asiakaspalvelukeskus, Karstuntie 4, Lohja NÄHTÄVÄNÄ Pia Hassinen, hallintosihteeri

3 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastaja 5 3 Lohjan kaupunginorkesterin ohjelma kevätkaudelle Musiikinopettaja, diplomilaulaja Sirkka Lyylikki Salon stipendirahaston apurahojen jakaminen 5 Tutkimushanke taiteen ja kulttuurin maailmasta ja merkityksestä paikallistason perspektiivistä 6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet Tiedotusluontoiset asiat 17 9 Viranhaltijapäätökset

4 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KUVALK Esitys Sj Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Hyväksyttiin Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä ympäristöjohtaja Pekka Puis to sa lo esitteli Aurlahden kesäkatsomoa klo

5 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Pöytäkirjan tarkastaja 201/ /2013 KUVALK Esitys Sj Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen Esa Koskinen. Päätös Hyväksyttiin

6 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Lohjan kaupunginorkesterin ohjelma kevätkaudelle 2015 KUVALK Lohjan kaupunginorkesterin ohjelma kevätkaudelle 2015 on päätetty. Ohjel ma on monipuolinen ja runsas. Erityisesti kevään ohjelmassa näkyy Sibe liuk sen juhlavuosi ja orkesterin oma 50-vuotisjuhla. Erikseen jaettavat asiakirjat: - Orkesterin ohjelma kevätkaudelle 2015 Esitys Sj Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee kaupunginorkesterin ohjelman ke vät kau del le 2015 tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin Lohjan kaupunginorkesterin intendentti Felix von Willebrand poistui kokouk ses ta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

7 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Musiikinopettaja, diplomilaulaja Sirkka Lyylikki Salon sti pen di rahas ton apurahojen jakaminen 771/ /2014 KUVALK Musiikinopettaja, diplomilaulaja Sirkka Lyylikki Salon stipendirahasto perus tet tiin vuonna Stipendirahasto on sääntöjen mukaan tarkoitettu Län si-uu den maan musiikkiopiston välityksellä nuorten mu siik ki kas va tuksen tukemiseen. Ilmoitus stipendeistä julkaistiin kaupungin ilmoitustaululla, kaupungin in ter net-si vuil la sekä Länsi-Uusimaa ja Västra Nyland -lehdissä. Lisäksi il moi tus toimitettiin Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston eri toimipisteiden il moi tus tau luil le. Hakuaika päättyi Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 3 kpl. Hakemukset toimitettiin sääntöjen mukaan Länsi-Uudenmaan mu siik kiopis toon jakoesitystä varten. Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto esittää, että apurahat myönnetään seuraa vas ti: Ovaska, Johanna 3500, soittimen hankintakuluihin Broder, Claudia 2000, soittimen hankintakuluihin Juvonen, Elviira - Erikseen jaettavat asiakirjat - stipendirahaston säännöt - stipendejä koskeva hakuilmoitus - yhteenveto stipendihakemuksista - rehtorin perustelut apurahan myöntämistä varten Esitys Sj Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää jakaa musiikinopettaja, dip lo milau la ja Sirkka Lyylikki Salon stipendirahaston apurahat musiikkiopiston esi tyk sen mukaisesti yhteensä seuraavasti: Päätös Hyväksyttiin Ovaska, Johanna 3500 Broder, Claudia 2000 Juvonen, Elviira -

8 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tutkimushanke taiteen ja kulttuurin maailmasta ja merkityksestä pai kal lis ta son perspektiivistä 28/ /2015 KUVALK Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore ja Uudenmaan liitto ovat aloittamassa Lohjan, Porvoon ja Hyvinkään kanssa tutkimushanketta, jon ka avulla kehitetään menetelmiä kulttuurin vaikutusten ja vai kut ta vuuden ymmärtämiseksi. Julkisesti tuetun kulttuuritoiminnan ja sen vai ku tusten arviointi on Suomessa hankalaa, koska kulttuurin käsitteen rajaamisen vai keuk sis ta ja rahoitusjärjestelmien monimutkaisuudesta johtuen on vaikea muodostaa kokonaiskuvaa siitä, mitä yksittäisellä paik ka kun nal la, alueella tai koko yhteiskunnassa kulttuurielämässä tapahtuu sekä min kälai sin resurssein taide- ja kulttuuripalveluja tuotetaan. Kun tätä ko ko nais kuvaa ei saavuteta, on myös työlästä tehdä luotettavaa analyysiä siitä, minkä lais ta merkitystä ja minkälaisia vaikutuksia ja vaikuttavuutta kult tuu ril la on paikallisesti ja alueellisesti. Näin ollen tarvitaan uudenlainen tar kas te lunä kö kul ma, joka kykenee selvitykseen valitusta kulttuuritoiminnan ra jaukses ta käsin ottamaan huomioon tarkasti ja systemaattisesti koko kult tuu rin kentän, valtion ja kuntien julkisen kulttuurin tuen sekä taide- ja kult tuu ri toimin nan yksityisen (ml. säätiöt) rahoituksen. Tällainen uusi näkökulma voidaan saavuttaa ottamalla tarkastelun läh tökoh dak si esimerkiksi yksi paikkakunta ja selvittämällä sen taide- ja kult tuuri toi mi jat sekä toimijalähtöisesti paikkakunnan kulttuurielämän rakenteet ja toi min nal li set piirteet. Tällaista analyysiä ei ole Suomessa toistaiseksi toteu tet tu. Tarkastelutapaa täytyy pilotoida siten, että pilottiselvityksen kohteek si otetaan yksi paikkakunta, jossa olisi riittävän monipuolinen kult tuu ritar jon ta mutta joka olisi mittasuhteiltaan sellainen, että taiteen ja kulttuurin pai kal li nen infrastruktuuri voitaisiin selvittää kohtuullisilla kustannuksilla. Täl lai sia paikkakuntia ovat Uudellamaalla esimerkiksi Lohja, Hyvinkää ja Por voo. Tarkasteluun otettava paikkakunta saa pilotoinnin avulla tarkkaa tietoa oman kuntansa taide- ja kulttuurielämästä sekä sen rahoitus- ja toi min tape ri aat teis ta ja kulttuuritoiminnan laajemmasta merkityksestä. Maakunnan muut kunnat ja kaupungit saavat pilotoinnista havainnollistavan esimerkin, jon ka avulla voitaisiin tarkastella oman paikkakunnan kulttuurielämää uudes ta hedelmällisestä näkökulmasta. Pilotointi nostaa myös esille paik kakun nan kulttuuritoimijoiden kuntarajat ylittävän alueellisen toiminnan. Suoma lai nen yhteiskunta saa pilotoinnin avulla alkuun sellaisen menetelmän ke hit tä mi sen, jonka avulla voidaan nostaa keskustelua kulttuurista ja sen vai ku tuk sis ta ja vaikuttavuudesta uudelle tasolle. Pilotoinnin toteuttaja Cupore on Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edis tä missää tiön ylläpitämä tutkimuskeskus. Cuporessa on kansallisen ja paikallisen kult tuu ri po li tii kan vankka asiantuntemus, joka on syntynyt muun muassa kol men vuoden välein yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa to teu te tusta suurimpien kaupunkien kulttuuritoiminnan rakenteiden ja kustannusten selvittämisestä. Tuorein selvitys julkistettiin marraskuussa Cuporessa on myös tutkittu laajasti taide- ja kulttuuripolitiikan vai ku tuk sia ja vaikuttavuutta sekä osallistuttu kulttuuripolitiikan indikaattoreiden ke hittä mi seen sekä valtio- että paikallisella tasolla.

9 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Pilotointiselvitys on tarkoitus toteuttaa vuonna 2015 siten, että sen lop pura port ti luovutettaisiin joulukuussa Edellä mainittujen kaupunkien tapauk ses sa tarkoituksenmukaisen pilotoinnin suorittaminen maksaa arviolta euroa. Pilotoinnin lopullinen kustannusarvio riippuu siitä, kuin ka laajasti kulttuuri pilotoinnissa määritellään ja kuinka syvälle ana lyysis sä edetään. Pilotoinnin kohteena olevan kaupungin tulee sitoutua yhteistyöhön siten, et tä kaupungin edustajia voidaan lähestyä erilaisin tietopyynnöin. Tämä edis tää selvityksen tekemistä, nostaa tulosten laatua ja säästää sel vi tyksen kustannuksia. Uudenmaan liitolta haetaan Maakunnallista kehittämisrahaa puoleen kustan nuk sis ta. Toisen puolen kustannuksista tullevat jakamaan tasasuuruisin erin Uudenmaan liito, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö, Lohjan, Porvoon ja Hyvinkään kaupungit. Lohjan maksuosuus on n Puolet tuosta maksuosuudesta tulee olla rahana ja toinen puoli oma na työnä. Tutkimus jakautuu seuraaviin osiin: 1. Tutkimuksen piiriin tulevien toimijoiden määrittäminen 2. Tilat ja niiden käyttö 3. Talous 4. Toiminta 5. Tuotokset 6. Vaikuttavuus Hankkeen ohjausryhmään on kaavailtu tulevan johtaja Pasi Saukkonen Cu po res ta, kulttuuripäällikkö Eero Ahtela Lohjalta, kulttuuri- ja va paa-ai kajoh ta ja Merja Kukkonen Porvoosta, sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen Hy vin kääl tä, erityisasiantuntija Tarja Haili Uudenmaan liitosta sekä edus tajat Tilastokeskuksesta, Helsingin kaupungin tietokeskuksesta ja Kun ta liitos ta. Esitys Sj Lautakunta merkitsee asian tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin

10 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion käyt tö suun ni telma vuodelle / /2014 KUVALK Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuosia koskevan taloussuunnitelman. Ta lous ar vio käsittää kunkin toimielimen sitovat tavoitteet, seurattavat suorit teet ja tunnusluvut sekä määrärahaksi vahvistetun toimielin-/toimialakohtaisen toimintakatteen, joka muodostuu arvioitujen toimintatuottojen ja toi min ta ku lu jen erotuksesta. Talousarvion sitovuusmääräysten ja päätösvaltuuksien mu kaan toi min nasta vastaavan toimielimen on tammikuun 10. päivään mennes sä hy väk syttä vä määrärahojen tarkistetut käyttösuunnitelmat ja tavoitteet tu losalueille ja tu losyksiköille sekä määri teltävä tarvittaessa ne toimenpiteet, joilla tavoit teet toteutetaan. Samassa yhteydessä toimielimen on määriteltä vä osa mää rä ra ho jen käyttövaltuudet tulosyksiköille ja viranhaltijoille. Valtuuston hyväksy mä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 ta lous ar vio: TA2014 Muutettu TA2015 TA2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate HALLINTOPALVELUT Hallintopalvelut sisältävät henkilö kunnan palkat ja toimistosta johtuvat menot sekä luottamushenkilö palkkiot. Kokouspalkkiot on varattu 11 kokoukselle. TA2014 euroa TA2015 euroa Tulot 0 0 Menot Netto KULTTUURIPALVELUT muutettu TA2014 euroa TA2015 euroa Tulot Menot Netto Kulttuuripalvelujen tulosalueeseen kuuluvat seuraavat tulosyksiköt: Hiiden Opis to, Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto, muu taiteen perusopetus ja muu ope tus, Lohjan museo, Lohjan kaupunginorkesteri, Lohjan Teatteri, yleinen kult tuu ri toi mi sekä kirjastopalvelut.

11 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Hii den Opiston valtionosuustun nit vuodelle 2015 ovat tuntia (v. 2014; ) ja suunnitellut tunnit tuntia. Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston tuntimäärä on tun tia sisältäen pe rus ope tuk sen, musiikkileik kikoulun ja aikuisopetuksen. Val tionosuustunnit (v. 2014; ). Taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten sopimusperusteiset avus tukset: Kuvataidekoulu e/v Tanssistudio Funka e/v Tanssikoulu Un Dos Tres e/v Rytmi-Omena e/v Uudenmaan Taito-käsityökoulu Lohjan Helmi e/v Lasten ja nuorten Teatteri Aploodi e/v Taito Uusimaan Lohjalla toimivan kotiteollisuuden neuvon ta-aseman avustamiseen on varattu euron määräraha. Museotoiminnassa määrärahoihin sisältyy mm. näyttelyihin ja ko koel matyö hön tarvittavat määrärahat. Lohjan Museon talousarviossa on varaus opas tuk siin, kaivosmuseon ylläpitoon ja pienimuotoisiin huoltopalveluihin. Vas taa vat tulot on lisätty museon vuokratuloihin. Kaivosmuseotoimintaa jat ke taan vuoden 2014 mallin mukaisesti yhteistyössä kaupungin mat kai lupal ve lu kes kuk sen ja Lohjan oppaiden kanssa. Orkesteri osallistuu yhteistyöhankkeisiin kaupungin sisällä sekä on mu kana kansallisissa produktioissa määrärahojensa puitteissa. Konserttien ja esiin ty mi sien määräksi arvioidaan 70. Yleinen kulttuuritoimi jakautuu seuraavasti (summat nettosummia): - Loh jan Kesän tapahtumat, mm. kesälehti, esite ja markkinointi eu roa. - Menneen ajan joulumarkkinat euroa - Kässän henkilöstö- ja kiinteis tömenot euroa - Laurentius-salin hen kilöstö- ja kiinteistömenot euroa - Työväenta lon kiinteistömenot euroa - Muu yleinen kulttuuritoimi (mm. kulttuuripolku, itsenäisyysjuhla ja ju hannus juh la, avus tukset ja kulttuuritoimen hen kilöstömenot) euroa. - Historiikkeihin eikä seurain- ja työväentalojen korjausavustuksiin ole mää rä ra ha va raus ta v Avustusten osuus yleisen kulttuuritoiminnan määrärahoista: Avustukset euroa - toiminta-avustukset kohdeavustukset Kulttuuripalkinto Lojobygdens kulturpris ulkopuoliset tapahtumat + muut asukasyhdistykset YHTEENSÄ

12 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kulttuuripäällikkö päättää enintään euron kohdeavustuksista. Taidehankintoihin ei ole erillistä määrärahavarausta v Mahdollisista kult tuu ri toi men talousar vion puitteissa tehtävistä taidehankinnoista päättää tai de työ ryh mä, jonka muodostavat kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjoh taja ja varapu heenjohtaja, kulttuuripäällikkö sekä sivistysjohtaja. Kirjaston aineistomääräraha e, vähennystä n. 4,9 % vuoteen 2014 ver rat tu na. LIIKUNTAPALVELUT muutettu TA2014 TA2015 euroa Tulot Menot Netto Lohjan Liikuntakeskus Oy:n osuus on euroa. Liikuntahallit Oy:n osuus on eu roa. Voi mai lu ti lan vuok raan on eu ron määrära ha. Ten na rin lu kio sa lin vuok raan on euron määräraha va raus, jo ka on 50 % lukiosalin vuokrasta (50 % kasvatus- ja opetuslautakunnan ta lous ar vios sa; yhteensä euroa). Sam matin lii kunta ohjaa ja palvelu si säl tyy nuoriso toimen talousarvi oon. Lii kun takeskus ostaa tarvit ta vat palve lut nuo risotoi melta. KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YH TEENSÄ TA2014 TA2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Investointeihin valtuusto on varannut seuraavat määrärahat vuosille : Irtain omaisuus 2015 euroa 2016 (1.000 ) 2017 (1.000 ) Jääkone YHTEENSÄ TULOT Sivistystoimen erittelemätön sisältää varauksen sivistystoimen alaisten laitosten toimintavarustuksen uusimiseen. Teknisen lautakunnan investointi osaan sisältyy kulttuuri- ja va paa-ai ka lauta kun nan kohteita: 2015 euroa 2016 (1.000 ) 2017 (1.000 ) Lohjan Liikuntakeskus Oy:n rakennukset

13 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kulttuurin ja vapaa-ajan erittelemättömät Sammatin kirjasto 200 Teatterin vesikaton uusiminen 150 Virkkalan kirjasto 300 Kesäteatteri 200 TILAHANKKEET YHTEENSÄ Esitys Sj Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää Päätös Hyväksyttiin hyväksyä vuoden 2015 käyttösuunnitelman sekä siihen sisällytetyt, tulos alu eil le/tu losyk si köil le kohdennetut osamäärärahat edellä esitetyllä tulos alue ta sol la; sekä 2. oikeuttaa tulosalueen esimiehet hyväksymään tulosalueiden käyt tö suunni tel mat sekä tekemään tulosalueen sisällä tulosyksiköiden välisiä osamää rä ra ho jen muutoksia sekä organisoimaan toiminnan siten, että ta voitteet/osa ta voit teet ovat toteutettavissa käyttösuunnitelman mukaisesti.

14 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet / /2014, 19/ /2015 KUVALK Valtionosuusjärjestelmä uudistui (laki 676/2014). Kunnan val tionosuus ra hoi tus muodostuu kahdesta osasta: Valtiovarainministeriön hal linnoi mas ta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kult tuu ritoi men rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jo ta hallinnoi Opetus- ja kulttuuriministeriö. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta myönnetään kunnille mm. eri koissai raan hoi don, terveydenhuollon, sosiaali-, opetus- ja kulttuuritoimen palve lu jen järjestämiseen. Peruspalvelujen valtionosuusprosentti vuodelle 2015 on 25,44 % ja kunnan omarahoitusosuus on 3 520,93 euroa/asukas. Kunnan peruspalvelujan valtionosuuden laskennallinen peruste muodostuu ikä ra ken teen, sairastavuuden ja muiden laskennallisten kustannusten mää räy ty mis te ki jöi den perusteella. Kunnan peruspalvelujen val tion osuuteen sisältyvät myös lisäosat, valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäyk set ja verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen rahoituksen eu ro mää räises ti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yk sik kö hin tara hoi tus lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja am mat ti kor keakou luil le. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen op pi las koh tais ta lisärahoitusta ja rahoituksen muuhun opetus- ja kult tuu ritoi min taan. Opetuksen järjestäjälle maksetaan lisärahoituksena (6-15-vuo tiai den ikäluokan mukaan määräytyvän valtionosuuden lisäksi) oppi las koh tais ta rahoitusta perusopetuksen lisäopetuksesta, maa han muut tajien perusopetuksen valmistavasta opetuksesta, muille kuin oppivelvollisille jär jes tet tä väs tä esi- ja perusopetuksesta, pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuu lu vas ta perusopetuksesta (vammaisopetus). Lisäksi kunnan saamiin valtionosuuksiin kuuluvat liikunnan, nuorisotyön, kan sa lais- ja työväenopistojen, museoiden, teattereiden ja orkestereiden se kä aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuudet. Opetuksen järjestäjä on oikeutettu kotikuntakorvaukseen oppilaan suo rittaes sa oppivelvollisuuttaan muussa kuin oman kotikuntansa esi- tai pe rusope tuk ses sa. Kotikuntakorvaus määräytyy oppilaan iän ja kotikunnan mukaan. Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmä sisältyy kunnan pe ruspal ve lu jen valtionosuuteen. Kotikuntakorvaustulot ja -menot perustuvat oppi laan kotikunnan kotikuntakorvauksen perusosaan ja opetuksen jär jes täjän kotikuntakorvauskyselyssä tilastointiajankohdan tilanteesta ilmoit ta maan oppilasmäärään. Kaikkien edellä mainittujen valtionosuuksien, kotikuntakorvausten ja ra hoituk sen maksatus tapahtuu kootusti yhtenä kokonaisuutena. Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut sivistystoimen valtionosuuden pe rus ta na olevat yksikköhinnat.

15 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Laskennallinen Yksikköhinta pe rus te Perusopetus: vaik. kehitysvammaiset oppilas ,45 Perusopetus: Muut oppilas ,33 vammaiset Perusopetus: Maahanmuutt. oppilas ,92 valm. opetus Esiopetus: 5-vuotiaat oppilas 8.552,26 Aamu- ja iltapäivätoiminta ohjaustunti 26,00 Lukiokoulutus opiskelija 5.726,53 Lukiokoulutus: yli 18 v. opiskelija 3.321,39 Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto tunti 75,48 Hiiden Opisto tunti 79,44 Liikuntatoiminta asukasmäärä 12,00 Nuorisotyö alle 29-v. 15,00 Lohjan museo henkilötyövuosi ,00 Lohjan kaupunginorkesteri henkilötyövuosi ,00 Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vähennetään kunnan oma ra hoitus osuus, joka kaikissa kunnissa asukasta kohti yhtä suuri. V kunnan omarahoitus on 3 520,93 euroa/asukas. Muista opetus- ja kult tuu ri toimen valtionosuuksista vähennetään kunnan rahoitusosuus, joka mää räytyy koko maassa saman yksikköhinnan ja kunnan asukasluvun mukaan. V rahoitusosuus on 300,13 euroa/asukas. Valtionosuudet ovat las kennal li sia, eivätkä ohjaudu suoraan kyseisten palvelujen järjestämiseen. Valtion osuuk sien käytöstä päätetään kaupungin talousarviossa. Valtionvarainministeriön päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksesta kun nil le vuonna 2015 on päivätty Opetus- ja kult tuu ri mi nis teriön rahoituspäätös Lohjan sivistystoimen valtionosuudesta vuodelle 2015 on saapunut Oikaisuvaatimus päätöksiin on tehtävä kolmen kuu kau den kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Erikseen jaettavissa asiakirjoissa on Valtionvarainministeriön päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja Opetus- ja kulttuuriministeriön yk si tyis koh tai nen laskelma käyttökustannuksiin myönnetystä opetus- ja kult tuu ri toi men rahoituksesta annetun lain mukaisesta val tion osuus ra hoituk ses ta,. Vuoden 2015 valtionosuuden laskennallisista perusteista, yksikköhinnoista ja kokonaisrahoituksen laskelmasta voidaan todeta, ettei niiden osalta ole huo maut ta mis ta. (Raija Lindroos) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan ve rotu loi hin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuon na 2015 (VM) - Yksityiskohtainen laskelma käyttökustannuksiin myönnetystä val ti onosuu des ta/ra hoi tuk ses ta vuodelle 2015 (OKM)

16 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Esitys Sj Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää todeta, että sillä ei ole huo mautet ta vaa sivistystoimen valtionosuuspäätöksen 2015 suhteen. Päätös Hyväksyttiin

17 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tiedotusluontoiset asiat KUVALK Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion toteutuminen esitellään erikseen jaettavissa asiakirjoissa. 2. Ohjekirje yleisten kirjastojen perustamishankkeiden valtionavustuksiin liittyen esitellään erikseen jaettavissa asiakirjoissa. Erikseen jaettavat asiakirjat: - Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion toteutuminen joulukuu Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan palkkavertailu joulukuu Ohjekirje yleisten kirjastojen perustamishankkeiden valtionavustuksiin liittyen Esitys Sj Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee asiat tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin

18 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Viranhaltijapäätökset KUVALK Kuntalain 51 :ssä säädetyssä tarkoituksessa kulttuuri- ja va paa-ai ka lau takun nal le esitellään kulttuuri- ja vapaa-aikatointa koskevat sivistysjohtajan, hal lin to pääl li kön ja kulttuuripäällikön päätökset ajalta Dynastia -järjestelmään tehdyt päätökset - Kulttuuripäällikön :t Sivistysjohtajan päätökset :t 37 - Sivistyskeskuksen hallintopäällikön päätökset :t 17 Erikseen jaettavat asiakirjat - Viranhaltijoiden päätösluettelot ajalta Web-tallennetut palkkauspäätökset ajalta Esitys Sj Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä edellä esitetyt pää töspöy tä kir jat tiedoksi ja todeta, ettei lautakunta käytä tehtyjen päätösten osal ta otto-oikeuttaan. Päätös Hyväksyttiin

19 PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nal lis va litus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 1-3, 5, 7-8 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät 4, 6 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta va lit ta mal la Pykälät ja valituskieltojen perusteet - OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Karstuntie 4, PL LOHJA LOHJA sähköposti: Pykälät 4, 6 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti näh täväk si. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän ku lut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie dok si saan ti todis tuk seen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos mää rä ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on kes key tettä vä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Sivistyslautakunta 17.11.2015 AIKA 17.11.2015 kello 18:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 64 Sivistyslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja 3 65

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Julkaistu 25.4.2013 Päivitetty 19.6.2013 Päivitetty 6.9.2013 Päivitetty 10.12.2013 Päivitetty Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien

Lisätiedot

Perusopetuksen talousarvio 2015

Perusopetuksen talousarvio 2015 Sivistyslautakunta 103 15.12.2014 Kunnanhallitus 39 26.01.2015 Perusopetuksen talousarvio 2015 632/13/2014 Sivistyslautakunta 15.12.2014 103 Sivistyslautakunta on hyväksynyt sivistystoimen talousarvion

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %)

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %) Sivistyslautakunta 31 23.04.2015 Sivistyslautakunta 36 04.05.2015 Sivistystoimen talousraportti I 175/02.02.02/2015 Sivltk 23.04.2015 31 Kunnanvaltuusto on vahvistanut 8.12.2014 63 sivistystoimen vuoden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 225 09.12.2014 Tekninen lautakunta 13 27.01.2015 Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma 160/02.02.00/2014 TEKLA 09.12.2014 225 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 11 Liikunta- ja nuorisoyhdistysten perusavustukset 3. 12 Liikunta- ja nuorisoyhdistysten kohdeavustukset 6

Sisällysluettelo. 11 Liikunta- ja nuorisoyhdistysten perusavustukset 3. 12 Liikunta- ja nuorisoyhdistysten kohdeavustukset 6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Vapaa-aikalautakunta 22.05.2014 Sisällysluettelo Sivu 11 Liikunta- ja nuorisoyhdistysten perusavustukset 3 12 Liikunta- ja nuorisoyhdistysten kohdeavustukset 6 13

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Valtionosuuslaskelmat vuodelle 2015

Valtionosuuslaskelmat vuodelle 2015 Valtionosuuslaskelmat vuodelle 2015 Päivitetty Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Valtionosuuspäätökset 2015 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM) VM/2633/02.02.06.00/2014, 31.12.2014 Opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 130

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 130 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 130 Tekninen lautakunta 11.12.2014 AIKA 11.12.2014 klo 16:00-18:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 132

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous koulutusluokassa klo 17:00-17:55

Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous koulutusluokassa klo 17:00-17:55 Pöytäkirja 6/2016 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta Aika 16.08.2016 klo 17:00-18:24 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 205 Käsitellyt asiat Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Toimintakertomus vuodelta 2015 / tekninen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Niemimaa Juha jäsen. Ilmarinen Pekka varajäsen

Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Niemimaa Juha jäsen. Ilmarinen Pekka varajäsen PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Suomenkielinen koulutusjaosto 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 19:36-19:46 PAIKKA Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Tommila Eija puheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 tarkastusta varten 02.09.2009 AIKA 02.09.2009 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 107 16.12.2014 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 395/00.04.041/2014 Tekla 107 Hallintosihteeri Katja Dahlman: Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 15.12.2014 Harjavallan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot