Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Liimatainen Tiina jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Liimatainen Tiina jäsen"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta AIKA klo 18:00-19:12 PAIKKA Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Tenkanen Sami puheenjohtaja Piiparinen Katri varapuheenjohtaja Aittakumpu Birgit jäsen Warvas Sirkka varajäsen Kerisalo Alla jäsen Koskinen Esa jäsen Liimatainen Tiina jäsen Mikkonen Anja jäsen Järvinen Tiina varajäsen Saarinen Markku jäsen Turunen Janne jäsen Zweygberg Sari jäsen POISSA Grönlund Antti jäsen Hillner Tom jäsen Puurunen Merja jäsen MUUT Rintanen Leo kaupunginhallituksen edustaja Puhakka Melissa nuorisovaltuuston edustaja Kalske Katri sivistysjohtaja, esittelijä Ahtela Eero kulttuuripäällikkö Lindroos Raija hallintopäällikkö Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja, läsnä klo von Willebrand Felix Lohjan kaupunginorkesterin intendentti, läsnä 3, klo Alatalo Johanna tekninen asiantuntija Syrjälä Juha-Pekka tekninen asiantuntija Hassinen Pia pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t 1-9 ALLEKIRJOITUKSET Sami Tenkanen Puheenjohtaja Pia Hassinen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Esa Koskinen Lohja

2 PÖYTÄKIRJA 1/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI Asiakaspalvelukeskus, Karstuntie 4, Lohja NÄHTÄVÄNÄ Pia Hassinen, hallintosihteeri

3 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastaja 5 3 Lohjan kaupunginorkesterin ohjelma kevätkaudelle Musiikinopettaja, diplomilaulaja Sirkka Lyylikki Salon stipendirahaston apurahojen jakaminen 5 Tutkimushanke taiteen ja kulttuurin maailmasta ja merkityksestä paikallistason perspektiivistä 6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet Tiedotusluontoiset asiat 17 9 Viranhaltijapäätökset

4 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KUVALK Esitys Sj Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Hyväksyttiin Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä ympäristöjohtaja Pekka Puis to sa lo esitteli Aurlahden kesäkatsomoa klo

5 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Pöytäkirjan tarkastaja 201/ /2013 KUVALK Esitys Sj Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen Esa Koskinen. Päätös Hyväksyttiin

6 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Lohjan kaupunginorkesterin ohjelma kevätkaudelle 2015 KUVALK Lohjan kaupunginorkesterin ohjelma kevätkaudelle 2015 on päätetty. Ohjel ma on monipuolinen ja runsas. Erityisesti kevään ohjelmassa näkyy Sibe liuk sen juhlavuosi ja orkesterin oma 50-vuotisjuhla. Erikseen jaettavat asiakirjat: - Orkesterin ohjelma kevätkaudelle 2015 Esitys Sj Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee kaupunginorkesterin ohjelman ke vät kau del le 2015 tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin Lohjan kaupunginorkesterin intendentti Felix von Willebrand poistui kokouk ses ta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

7 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Musiikinopettaja, diplomilaulaja Sirkka Lyylikki Salon sti pen di rahas ton apurahojen jakaminen 771/ /2014 KUVALK Musiikinopettaja, diplomilaulaja Sirkka Lyylikki Salon stipendirahasto perus tet tiin vuonna Stipendirahasto on sääntöjen mukaan tarkoitettu Län si-uu den maan musiikkiopiston välityksellä nuorten mu siik ki kas va tuksen tukemiseen. Ilmoitus stipendeistä julkaistiin kaupungin ilmoitustaululla, kaupungin in ter net-si vuil la sekä Länsi-Uusimaa ja Västra Nyland -lehdissä. Lisäksi il moi tus toimitettiin Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston eri toimipisteiden il moi tus tau luil le. Hakuaika päättyi Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 3 kpl. Hakemukset toimitettiin sääntöjen mukaan Länsi-Uudenmaan mu siik kiopis toon jakoesitystä varten. Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto esittää, että apurahat myönnetään seuraa vas ti: Ovaska, Johanna 3500, soittimen hankintakuluihin Broder, Claudia 2000, soittimen hankintakuluihin Juvonen, Elviira - Erikseen jaettavat asiakirjat - stipendirahaston säännöt - stipendejä koskeva hakuilmoitus - yhteenveto stipendihakemuksista - rehtorin perustelut apurahan myöntämistä varten Esitys Sj Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää jakaa musiikinopettaja, dip lo milau la ja Sirkka Lyylikki Salon stipendirahaston apurahat musiikkiopiston esi tyk sen mukaisesti yhteensä seuraavasti: Päätös Hyväksyttiin Ovaska, Johanna 3500 Broder, Claudia 2000 Juvonen, Elviira -

8 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tutkimushanke taiteen ja kulttuurin maailmasta ja merkityksestä pai kal lis ta son perspektiivistä 28/ /2015 KUVALK Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore ja Uudenmaan liitto ovat aloittamassa Lohjan, Porvoon ja Hyvinkään kanssa tutkimushanketta, jon ka avulla kehitetään menetelmiä kulttuurin vaikutusten ja vai kut ta vuuden ymmärtämiseksi. Julkisesti tuetun kulttuuritoiminnan ja sen vai ku tusten arviointi on Suomessa hankalaa, koska kulttuurin käsitteen rajaamisen vai keuk sis ta ja rahoitusjärjestelmien monimutkaisuudesta johtuen on vaikea muodostaa kokonaiskuvaa siitä, mitä yksittäisellä paik ka kun nal la, alueella tai koko yhteiskunnassa kulttuurielämässä tapahtuu sekä min kälai sin resurssein taide- ja kulttuuripalveluja tuotetaan. Kun tätä ko ko nais kuvaa ei saavuteta, on myös työlästä tehdä luotettavaa analyysiä siitä, minkä lais ta merkitystä ja minkälaisia vaikutuksia ja vaikuttavuutta kult tuu ril la on paikallisesti ja alueellisesti. Näin ollen tarvitaan uudenlainen tar kas te lunä kö kul ma, joka kykenee selvitykseen valitusta kulttuuritoiminnan ra jaukses ta käsin ottamaan huomioon tarkasti ja systemaattisesti koko kult tuu rin kentän, valtion ja kuntien julkisen kulttuurin tuen sekä taide- ja kult tuu ri toimin nan yksityisen (ml. säätiöt) rahoituksen. Tällainen uusi näkökulma voidaan saavuttaa ottamalla tarkastelun läh tökoh dak si esimerkiksi yksi paikkakunta ja selvittämällä sen taide- ja kult tuuri toi mi jat sekä toimijalähtöisesti paikkakunnan kulttuurielämän rakenteet ja toi min nal li set piirteet. Tällaista analyysiä ei ole Suomessa toistaiseksi toteu tet tu. Tarkastelutapaa täytyy pilotoida siten, että pilottiselvityksen kohteek si otetaan yksi paikkakunta, jossa olisi riittävän monipuolinen kult tuu ritar jon ta mutta joka olisi mittasuhteiltaan sellainen, että taiteen ja kulttuurin pai kal li nen infrastruktuuri voitaisiin selvittää kohtuullisilla kustannuksilla. Täl lai sia paikkakuntia ovat Uudellamaalla esimerkiksi Lohja, Hyvinkää ja Por voo. Tarkasteluun otettava paikkakunta saa pilotoinnin avulla tarkkaa tietoa oman kuntansa taide- ja kulttuurielämästä sekä sen rahoitus- ja toi min tape ri aat teis ta ja kulttuuritoiminnan laajemmasta merkityksestä. Maakunnan muut kunnat ja kaupungit saavat pilotoinnista havainnollistavan esimerkin, jon ka avulla voitaisiin tarkastella oman paikkakunnan kulttuurielämää uudes ta hedelmällisestä näkökulmasta. Pilotointi nostaa myös esille paik kakun nan kulttuuritoimijoiden kuntarajat ylittävän alueellisen toiminnan. Suoma lai nen yhteiskunta saa pilotoinnin avulla alkuun sellaisen menetelmän ke hit tä mi sen, jonka avulla voidaan nostaa keskustelua kulttuurista ja sen vai ku tuk sis ta ja vaikuttavuudesta uudelle tasolle. Pilotoinnin toteuttaja Cupore on Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edis tä missää tiön ylläpitämä tutkimuskeskus. Cuporessa on kansallisen ja paikallisen kult tuu ri po li tii kan vankka asiantuntemus, joka on syntynyt muun muassa kol men vuoden välein yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa to teu te tusta suurimpien kaupunkien kulttuuritoiminnan rakenteiden ja kustannusten selvittämisestä. Tuorein selvitys julkistettiin marraskuussa Cuporessa on myös tutkittu laajasti taide- ja kulttuuripolitiikan vai ku tuk sia ja vaikuttavuutta sekä osallistuttu kulttuuripolitiikan indikaattoreiden ke hittä mi seen sekä valtio- että paikallisella tasolla.

9 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Pilotointiselvitys on tarkoitus toteuttaa vuonna 2015 siten, että sen lop pura port ti luovutettaisiin joulukuussa Edellä mainittujen kaupunkien tapauk ses sa tarkoituksenmukaisen pilotoinnin suorittaminen maksaa arviolta euroa. Pilotoinnin lopullinen kustannusarvio riippuu siitä, kuin ka laajasti kulttuuri pilotoinnissa määritellään ja kuinka syvälle ana lyysis sä edetään. Pilotoinnin kohteena olevan kaupungin tulee sitoutua yhteistyöhön siten, et tä kaupungin edustajia voidaan lähestyä erilaisin tietopyynnöin. Tämä edis tää selvityksen tekemistä, nostaa tulosten laatua ja säästää sel vi tyksen kustannuksia. Uudenmaan liitolta haetaan Maakunnallista kehittämisrahaa puoleen kustan nuk sis ta. Toisen puolen kustannuksista tullevat jakamaan tasasuuruisin erin Uudenmaan liito, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö, Lohjan, Porvoon ja Hyvinkään kaupungit. Lohjan maksuosuus on n Puolet tuosta maksuosuudesta tulee olla rahana ja toinen puoli oma na työnä. Tutkimus jakautuu seuraaviin osiin: 1. Tutkimuksen piiriin tulevien toimijoiden määrittäminen 2. Tilat ja niiden käyttö 3. Talous 4. Toiminta 5. Tuotokset 6. Vaikuttavuus Hankkeen ohjausryhmään on kaavailtu tulevan johtaja Pasi Saukkonen Cu po res ta, kulttuuripäällikkö Eero Ahtela Lohjalta, kulttuuri- ja va paa-ai kajoh ta ja Merja Kukkonen Porvoosta, sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen Hy vin kääl tä, erityisasiantuntija Tarja Haili Uudenmaan liitosta sekä edus tajat Tilastokeskuksesta, Helsingin kaupungin tietokeskuksesta ja Kun ta liitos ta. Esitys Sj Lautakunta merkitsee asian tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin

10 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion käyt tö suun ni telma vuodelle / /2014 KUVALK Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuosia koskevan taloussuunnitelman. Ta lous ar vio käsittää kunkin toimielimen sitovat tavoitteet, seurattavat suorit teet ja tunnusluvut sekä määrärahaksi vahvistetun toimielin-/toimialakohtaisen toimintakatteen, joka muodostuu arvioitujen toimintatuottojen ja toi min ta ku lu jen erotuksesta. Talousarvion sitovuusmääräysten ja päätösvaltuuksien mu kaan toi min nasta vastaavan toimielimen on tammikuun 10. päivään mennes sä hy väk syttä vä määrärahojen tarkistetut käyttösuunnitelmat ja tavoitteet tu losalueille ja tu losyksiköille sekä määri teltävä tarvittaessa ne toimenpiteet, joilla tavoit teet toteutetaan. Samassa yhteydessä toimielimen on määriteltä vä osa mää rä ra ho jen käyttövaltuudet tulosyksiköille ja viranhaltijoille. Valtuuston hyväksy mä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 ta lous ar vio: TA2014 Muutettu TA2015 TA2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate HALLINTOPALVELUT Hallintopalvelut sisältävät henkilö kunnan palkat ja toimistosta johtuvat menot sekä luottamushenkilö palkkiot. Kokouspalkkiot on varattu 11 kokoukselle. TA2014 euroa TA2015 euroa Tulot 0 0 Menot Netto KULTTUURIPALVELUT muutettu TA2014 euroa TA2015 euroa Tulot Menot Netto Kulttuuripalvelujen tulosalueeseen kuuluvat seuraavat tulosyksiköt: Hiiden Opis to, Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto, muu taiteen perusopetus ja muu ope tus, Lohjan museo, Lohjan kaupunginorkesteri, Lohjan Teatteri, yleinen kult tuu ri toi mi sekä kirjastopalvelut.

11 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Hii den Opiston valtionosuustun nit vuodelle 2015 ovat tuntia (v. 2014; ) ja suunnitellut tunnit tuntia. Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston tuntimäärä on tun tia sisältäen pe rus ope tuk sen, musiikkileik kikoulun ja aikuisopetuksen. Val tionosuustunnit (v. 2014; ). Taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten sopimusperusteiset avus tukset: Kuvataidekoulu e/v Tanssistudio Funka e/v Tanssikoulu Un Dos Tres e/v Rytmi-Omena e/v Uudenmaan Taito-käsityökoulu Lohjan Helmi e/v Lasten ja nuorten Teatteri Aploodi e/v Taito Uusimaan Lohjalla toimivan kotiteollisuuden neuvon ta-aseman avustamiseen on varattu euron määräraha. Museotoiminnassa määrärahoihin sisältyy mm. näyttelyihin ja ko koel matyö hön tarvittavat määrärahat. Lohjan Museon talousarviossa on varaus opas tuk siin, kaivosmuseon ylläpitoon ja pienimuotoisiin huoltopalveluihin. Vas taa vat tulot on lisätty museon vuokratuloihin. Kaivosmuseotoimintaa jat ke taan vuoden 2014 mallin mukaisesti yhteistyössä kaupungin mat kai lupal ve lu kes kuk sen ja Lohjan oppaiden kanssa. Orkesteri osallistuu yhteistyöhankkeisiin kaupungin sisällä sekä on mu kana kansallisissa produktioissa määrärahojensa puitteissa. Konserttien ja esiin ty mi sien määräksi arvioidaan 70. Yleinen kulttuuritoimi jakautuu seuraavasti (summat nettosummia): - Loh jan Kesän tapahtumat, mm. kesälehti, esite ja markkinointi eu roa. - Menneen ajan joulumarkkinat euroa - Kässän henkilöstö- ja kiinteis tömenot euroa - Laurentius-salin hen kilöstö- ja kiinteistömenot euroa - Työväenta lon kiinteistömenot euroa - Muu yleinen kulttuuritoimi (mm. kulttuuripolku, itsenäisyysjuhla ja ju hannus juh la, avus tukset ja kulttuuritoimen hen kilöstömenot) euroa. - Historiikkeihin eikä seurain- ja työväentalojen korjausavustuksiin ole mää rä ra ha va raus ta v Avustusten osuus yleisen kulttuuritoiminnan määrärahoista: Avustukset euroa - toiminta-avustukset kohdeavustukset Kulttuuripalkinto Lojobygdens kulturpris ulkopuoliset tapahtumat + muut asukasyhdistykset YHTEENSÄ

12 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kulttuuripäällikkö päättää enintään euron kohdeavustuksista. Taidehankintoihin ei ole erillistä määrärahavarausta v Mahdollisista kult tuu ri toi men talousar vion puitteissa tehtävistä taidehankinnoista päättää tai de työ ryh mä, jonka muodostavat kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjoh taja ja varapu heenjohtaja, kulttuuripäällikkö sekä sivistysjohtaja. Kirjaston aineistomääräraha e, vähennystä n. 4,9 % vuoteen 2014 ver rat tu na. LIIKUNTAPALVELUT muutettu TA2014 TA2015 euroa Tulot Menot Netto Lohjan Liikuntakeskus Oy:n osuus on euroa. Liikuntahallit Oy:n osuus on eu roa. Voi mai lu ti lan vuok raan on eu ron määrära ha. Ten na rin lu kio sa lin vuok raan on euron määräraha va raus, jo ka on 50 % lukiosalin vuokrasta (50 % kasvatus- ja opetuslautakunnan ta lous ar vios sa; yhteensä euroa). Sam matin lii kunta ohjaa ja palvelu si säl tyy nuoriso toimen talousarvi oon. Lii kun takeskus ostaa tarvit ta vat palve lut nuo risotoi melta. KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YH TEENSÄ TA2014 TA2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Investointeihin valtuusto on varannut seuraavat määrärahat vuosille : Irtain omaisuus 2015 euroa 2016 (1.000 ) 2017 (1.000 ) Jääkone YHTEENSÄ TULOT Sivistystoimen erittelemätön sisältää varauksen sivistystoimen alaisten laitosten toimintavarustuksen uusimiseen. Teknisen lautakunnan investointi osaan sisältyy kulttuuri- ja va paa-ai ka lauta kun nan kohteita: 2015 euroa 2016 (1.000 ) 2017 (1.000 ) Lohjan Liikuntakeskus Oy:n rakennukset

13 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kulttuurin ja vapaa-ajan erittelemättömät Sammatin kirjasto 200 Teatterin vesikaton uusiminen 150 Virkkalan kirjasto 300 Kesäteatteri 200 TILAHANKKEET YHTEENSÄ Esitys Sj Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää Päätös Hyväksyttiin hyväksyä vuoden 2015 käyttösuunnitelman sekä siihen sisällytetyt, tulos alu eil le/tu losyk si köil le kohdennetut osamäärärahat edellä esitetyllä tulos alue ta sol la; sekä 2. oikeuttaa tulosalueen esimiehet hyväksymään tulosalueiden käyt tö suunni tel mat sekä tekemään tulosalueen sisällä tulosyksiköiden välisiä osamää rä ra ho jen muutoksia sekä organisoimaan toiminnan siten, että ta voitteet/osa ta voit teet ovat toteutettavissa käyttösuunnitelman mukaisesti.

14 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet / /2014, 19/ /2015 KUVALK Valtionosuusjärjestelmä uudistui (laki 676/2014). Kunnan val tionosuus ra hoi tus muodostuu kahdesta osasta: Valtiovarainministeriön hal linnoi mas ta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kult tuu ritoi men rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jo ta hallinnoi Opetus- ja kulttuuriministeriö. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta myönnetään kunnille mm. eri koissai raan hoi don, terveydenhuollon, sosiaali-, opetus- ja kulttuuritoimen palve lu jen järjestämiseen. Peruspalvelujen valtionosuusprosentti vuodelle 2015 on 25,44 % ja kunnan omarahoitusosuus on 3 520,93 euroa/asukas. Kunnan peruspalvelujan valtionosuuden laskennallinen peruste muodostuu ikä ra ken teen, sairastavuuden ja muiden laskennallisten kustannusten mää räy ty mis te ki jöi den perusteella. Kunnan peruspalvelujen val tion osuuteen sisältyvät myös lisäosat, valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäyk set ja verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen rahoituksen eu ro mää räises ti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yk sik kö hin tara hoi tus lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja am mat ti kor keakou luil le. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen op pi las koh tais ta lisärahoitusta ja rahoituksen muuhun opetus- ja kult tuu ritoi min taan. Opetuksen järjestäjälle maksetaan lisärahoituksena (6-15-vuo tiai den ikäluokan mukaan määräytyvän valtionosuuden lisäksi) oppi las koh tais ta rahoitusta perusopetuksen lisäopetuksesta, maa han muut tajien perusopetuksen valmistavasta opetuksesta, muille kuin oppivelvollisille jär jes tet tä väs tä esi- ja perusopetuksesta, pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuu lu vas ta perusopetuksesta (vammaisopetus). Lisäksi kunnan saamiin valtionosuuksiin kuuluvat liikunnan, nuorisotyön, kan sa lais- ja työväenopistojen, museoiden, teattereiden ja orkestereiden se kä aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuudet. Opetuksen järjestäjä on oikeutettu kotikuntakorvaukseen oppilaan suo rittaes sa oppivelvollisuuttaan muussa kuin oman kotikuntansa esi- tai pe rusope tuk ses sa. Kotikuntakorvaus määräytyy oppilaan iän ja kotikunnan mukaan. Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmä sisältyy kunnan pe ruspal ve lu jen valtionosuuteen. Kotikuntakorvaustulot ja -menot perustuvat oppi laan kotikunnan kotikuntakorvauksen perusosaan ja opetuksen jär jes täjän kotikuntakorvauskyselyssä tilastointiajankohdan tilanteesta ilmoit ta maan oppilasmäärään. Kaikkien edellä mainittujen valtionosuuksien, kotikuntakorvausten ja ra hoituk sen maksatus tapahtuu kootusti yhtenä kokonaisuutena. Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut sivistystoimen valtionosuuden pe rus ta na olevat yksikköhinnat.

15 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Laskennallinen Yksikköhinta pe rus te Perusopetus: vaik. kehitysvammaiset oppilas ,45 Perusopetus: Muut oppilas ,33 vammaiset Perusopetus: Maahanmuutt. oppilas ,92 valm. opetus Esiopetus: 5-vuotiaat oppilas 8.552,26 Aamu- ja iltapäivätoiminta ohjaustunti 26,00 Lukiokoulutus opiskelija 5.726,53 Lukiokoulutus: yli 18 v. opiskelija 3.321,39 Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto tunti 75,48 Hiiden Opisto tunti 79,44 Liikuntatoiminta asukasmäärä 12,00 Nuorisotyö alle 29-v. 15,00 Lohjan museo henkilötyövuosi ,00 Lohjan kaupunginorkesteri henkilötyövuosi ,00 Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vähennetään kunnan oma ra hoitus osuus, joka kaikissa kunnissa asukasta kohti yhtä suuri. V kunnan omarahoitus on 3 520,93 euroa/asukas. Muista opetus- ja kult tuu ri toimen valtionosuuksista vähennetään kunnan rahoitusosuus, joka mää räytyy koko maassa saman yksikköhinnan ja kunnan asukasluvun mukaan. V rahoitusosuus on 300,13 euroa/asukas. Valtionosuudet ovat las kennal li sia, eivätkä ohjaudu suoraan kyseisten palvelujen järjestämiseen. Valtion osuuk sien käytöstä päätetään kaupungin talousarviossa. Valtionvarainministeriön päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksesta kun nil le vuonna 2015 on päivätty Opetus- ja kult tuu ri mi nis teriön rahoituspäätös Lohjan sivistystoimen valtionosuudesta vuodelle 2015 on saapunut Oikaisuvaatimus päätöksiin on tehtävä kolmen kuu kau den kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Erikseen jaettavissa asiakirjoissa on Valtionvarainministeriön päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja Opetus- ja kulttuuriministeriön yk si tyis koh tai nen laskelma käyttökustannuksiin myönnetystä opetus- ja kult tuu ri toi men rahoituksesta annetun lain mukaisesta val tion osuus ra hoituk ses ta,. Vuoden 2015 valtionosuuden laskennallisista perusteista, yksikköhinnoista ja kokonaisrahoituksen laskelmasta voidaan todeta, ettei niiden osalta ole huo maut ta mis ta. (Raija Lindroos) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan ve rotu loi hin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuon na 2015 (VM) - Yksityiskohtainen laskelma käyttökustannuksiin myönnetystä val ti onosuu des ta/ra hoi tuk ses ta vuodelle 2015 (OKM)

16 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Esitys Sj Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää todeta, että sillä ei ole huo mautet ta vaa sivistystoimen valtionosuuspäätöksen 2015 suhteen. Päätös Hyväksyttiin

17 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tiedotusluontoiset asiat KUVALK Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion toteutuminen esitellään erikseen jaettavissa asiakirjoissa. 2. Ohjekirje yleisten kirjastojen perustamishankkeiden valtionavustuksiin liittyen esitellään erikseen jaettavissa asiakirjoissa. Erikseen jaettavat asiakirjat: - Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion toteutuminen joulukuu Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan palkkavertailu joulukuu Ohjekirje yleisten kirjastojen perustamishankkeiden valtionavustuksiin liittyen Esitys Sj Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee asiat tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin

18 PÖYTÄKIRJA 1/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Viranhaltijapäätökset KUVALK Kuntalain 51 :ssä säädetyssä tarkoituksessa kulttuuri- ja va paa-ai ka lau takun nal le esitellään kulttuuri- ja vapaa-aikatointa koskevat sivistysjohtajan, hal lin to pääl li kön ja kulttuuripäällikön päätökset ajalta Dynastia -järjestelmään tehdyt päätökset - Kulttuuripäällikön :t Sivistysjohtajan päätökset :t 37 - Sivistyskeskuksen hallintopäällikön päätökset :t 17 Erikseen jaettavat asiakirjat - Viranhaltijoiden päätösluettelot ajalta Web-tallennetut palkkauspäätökset ajalta Esitys Sj Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä edellä esitetyt pää töspöy tä kir jat tiedoksi ja todeta, ettei lautakunta käytä tehtyjen päätösten osal ta otto-oikeuttaan. Päätös Hyväksyttiin

19 PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nal lis va litus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 1-3, 5, 7-8 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät 4, 6 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta va lit ta mal la Pykälät ja valituskieltojen perusteet - OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Karstuntie 4, PL LOHJA LOHJA sähköposti: Pykälät 4, 6 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti näh täväk si. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän ku lut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie dok si saan ti todis tuk seen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos mää rä ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on kes key tettä vä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 kello 17:00-18:33 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot