VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA"

Transkriptio

1 VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

2 Sisältö 1. Alkusanat 2. Viestintästrategian lähtökohdat 3. OYY:n strategian tukeminen 3.1 Missio: Opiskelijan hyvä elämä 3.2 Viestinnän arvot Aktiivisuus: Näkyvyys, asiantuntijuus ja ajantasaisuus Kekseliäisyys: Nuorekkuus, ennakkoluulottomuus ja rohkeus Yhteisöllisyys: Vuorovaikutteisuus, tasa-arvoisuus ja avoimuus 4. Viestinnän periaatteet ja tavoitteet 4.1 Sisäinen viestintä 4.2 Ulkoinen viestintä 5. Viestinnän välineet millä viestitään? 6. Toimintaympäristö kenelle viestitään? 6.1 Ydinviestit kohderyhmittäin Motiiviryhmä Yhteistyöryhmä Taustaryhmä 7. Mittaus ja arviointi 8. Kehittämiskohteet strategiakaudelle

3 Alkusanat Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) viestintä tukee ylioppilaskunnan toimintaa ja 2010 laaditussa strategiassa määriteltyjen tavoitteiden toteutumista. OYY:ssa viestintä on kaikkien toimijoiden yhteinen asia, joka perustuu avoimuuteen ja vuoropuheluun. Ylioppilaskunnan viestintä perustuu toimivaan ja dynaamiseen sisäiseen viestintään, joka mahdollistaa keskustelevan sidosryhmäviestinnän ja kattavat mediasuhteet. Aidosti vuorovaikutteinen viestintä rohkaisee osallistumaan, auttaa sitouttamaan, herättää luottamusta ja vahvistaa OYY:n imagoa nuorekkaana asiantuntija- ja edunvalvontaorganisaationa. OYY:n viestintä kirkastaa kuvaa organisaatiosta, jolla on tahto ja voima muuttaa ympäröivää yhteiskuntaa. Viestintästrategia päivitetään vuonna 2012, jotta OYY pystyy vastaamaan yhä paremmin dynaamisen toimintaympäristönsä muutoksiin. Viestintä elää suurta murrosta sosiaalisen median ja uusien viestinnän välineiden ja käytäntöjen muokatessa totuttuja toimintamalleja. Ylioppilaskunnan on oltava hereillä, kun vanhat viestinnän välineet menettävät merkitystään ja uudet viestinnän muodot saavat sijaa. Yksi viestintästrategian tärkeimmistä päämääristä on asettaa keskiöön OYY:n oppimiskyky sekä tiedon vaihdannan ja jaon mahdollistavat rakenteet. Jotta ylioppilaskunta voi olla tahtonsa mukaisesti vaikuttava tekijä ympäröivässä yhteiskunnassa, sen on panostettava omaan oppimiskykyynsä ja asiantuntijuuden kasvattamiseen. Henkilöstön perehdytys ja sitouttaminen ovat tässä tärkeässä roolissa. Viestinnän avoimuuden ja tiedon vaihdon kautta OYY:n on mahdollista syventää omaa asiantuntijuuttaan opiskelijan hyvästä elämästä. Viestintästrategia kuvaa keinoja, joilla näihin päämääriin päästään ja lyhyesti määrittelee ne rakenteet, jotka tukevat OYY:n strategisia päämääriä. Viestintästrategiassa määritellään viestinnän tavoitteet, välineet ja painopistealueet suhteutettuna OYY:n kokonaisstrategiaan ja esitetään keinoja niiden toteuttamiseksi. 2. Viestintästrategian lähtökohdat OYY:n viestintästrategialle on tehty vuoden 2007 jälkeen vain hienosäätöä. Viestintäympäristön muuttuessa sosiaalisen median ja toimintaympäristön uudistumisen myötä perusteellisemmalle strategiapäivitykselle on suuri tarve. Strategian lähtökohdaksi laadittiin SWOT-analyysi kartoittamaan viestintäsektorin nykytilaa. Vahvuudet Heikkoudet usein vaihtuvat toimijat ja heidän uudet ideansa tiedonsiirron ongelmat yhdistettynä usein vaihtuviin vakiintunut toiminta ja toimintamallit toimijoihin laissa määritelty asema opiskelijat eivät tiedä, mikä OYY on asiantuntija-asema olemassa olevien resurssien tehoton käyttö paljon järjestöjä, joissa aktiivisia toimijoita byrokraattisuus ja jäykkyys toiminta- ja muutosvapaus muutosvastarinta ja resurssien niukkuus toimijoiden monipuolisuus opiskelijat eivät koe opiskelijaliikettä omakseen, nuorekkuus mielenkiinnottomuus OYY:a kohtaan halu ja innostuneisuus vaikuttaa viestintäjohtamisen puute toimivat vaikutuskanavat toimijoiden ylikuormittuminen viestintään on panostettu ja sen onnistuminen nähdään yhtenä menestystekijöistä 2

4 Mahdollisuudet Uhat olla laajasti vaikuttava ja vakuuttava toimija: muutoskyvyttömyys jäsentä! liian laajojen tavoitteiden ja liian niukasti resursoitujen viestintäsihteerin täysipäiväistäminen projektien kariutuminen uusien teknologisten sovellusten käyttöönotto tietovaje ja perehdytysten epäonnistuminen alumniverkosto ja ylioppilaskuntahenki opintoaikojen rajaus nuorten ja rohkeiden toimijoiden innovaatiovoima ristiriitaiset viestit ja toiminnan katkonaisuus/ epäjohdonmukaisuus tiivis työyhteistö ja joustavuus Oulun halu tehdä yhteistyötä halvaantuminen ja näkymättömyys, uskalluksen uudistunut sihteeristö ja uusi hallitus ja edustajisto puute piiloutuminen norsunluutorniin Taulukko 1: SWOT-analyysi viestinnän nykytilanteesta Analyysi osoittaa selkeästi, että OYY on edelleen vahvan jalansijan omaava paikallinen toimija. Sen toimijoiden nuoruus tuo tullessaan vahvuuksia ja mahdollisuuksia, mutta myös tarkasti viestinnässä huomioitavia heikkouksia ja uhkia. Viestintäsektorille on vuoden 2011 päätteeksi lisäresursoitu täysipäiväinen viestintäsihteeri. Näin merkittävästä lisäpanostuksesta on kyettävä ottamaan kaikki sen tuoma potentiaali irti. OYY:n on pysyttävä mukana ympäristönsä muutoksessa ellei jopa oltava joissain asioissa edelläkävijä. Tämän toteuttamiseksi ylioppilaskunnan on tarkasti mietittävä keinoja, joilla se saa toimijansa säilyttämään asiantuntijuutensa ja kasvattamaan sitä. Lisäksi erittäin huomionarvoista analyysissä on byrokraattisuus ja muutoskyvyttömyys, jotka pahimmillaan halvaannuttavat toimintaa ja syövät ylioppilaskunnan asemaa paikallisena opiskelijaelämän asiantuntijana ja merkittävänä yhteistyötahona OYY:n strategian tukeminen 3.1 Missio: Opiskelijan hyvä elämä OYY:n kaikki toiminta tähtää opiskelijan hyvän elämän toteutumiseen. Tätä missiota toteutetaan suunnitelmallisella edunvalvonnalla ja pitkäjänteisellä mielipidevaikuttamisella. Ylioppilaskunta nostaa aktiivisesti tärkeinä pitämiään asioita julkiseen keskusteluun sekä ottaa rohkeasti ja asiantuntevasti kantaa opiskelijan hyvinvointiin liittyviin asioihin ja Oulun kaupungin kehittämissuunnitelmiin. OYY:n visio sitoo yhteen opiskelijat, kaupungin ja yliopiston sekä niiden suhteet ylioppilaskuntaan. Visiossa opiskelijat ovat näkyvä, aikaansaava ja arvostettu ryhmä Oulun kaupungissa ja Oulun yliopistossa. Ylioppilaskunta panostaa mielipidevaikuttamiseen, jonka kohteena ovat erityisesti kaupungin päättäjät ja yliopiston hallinto. Strategiassa yksi tärkeistä päämääristä on, että kaikki Oulun yliopiston opiskelijat haluavat olla ylioppilaskunnan jäseniä. Tämän toteutuminen vaatii, että ylioppilaskunta viestii jäsenistölleen monipuolisesti jäsenpalveluistaan, opiskelijan vaikuttamismahdollisuuksista sekä ylioppilaskunnan onnistumisista. Ylioppilaskunnan tulee tuoda esille toimintaansa kiinnostavasti ja tehdä toiminnasta merkityksellistä opiskelijoille. Opiskelijoille jaetaan tietoa ja osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan myös englanniksi. OYY on sidosryhmilleen houkutteleva ja vaikuttava yhteistyökumppani. Ylioppilaskunnan on viestinnän keinoin vahvistettava asiantuntijuuttaan mahdollistamalla vaivaton tiedon jakaminen ja uuden oppiminen. OYY markkinoi asiantuntijuuttaan aktiivisesti sidosryhmilleen 3

5 ja profiloituu vakavasti otettavana opiskelijan edunvalvojana sekä houkuttelevana asiantuntija- ja yhteistyökumppanina. 3.2 Arvot OYY:n toiminnan pohjana ovat sen ydinarvot aktiivisuus, kekseliäisyys ja yhteisöllisyys. Nämä ovat myös ylioppilaskunnan viestinnän toiminnan ohjaajia. Arvot ohjaavat OYY:n toimintaa kohti niitä toimintatapoja, jotka edistävät opiskelijoiden aktiivista otetta elämään, opintoihin ja yhteiskuntaan. OYY pyrkii rohkeasti ja aidosti olemaan opiskelijan elämän asiantuntijana keskustelun kärjessä. Ylioppilaskunta nostaa aktiivisesti tärkeinä pitämiään asioita julkiseen keskusteluun. Ylioppilaskunnan strategisista arvoista on johdettu viestinnän arvot, jotka ovat kaiken OYY:n viestintätoiminnan taustalla Kuva 1: OYY:n strategisista arvoista kumpuavat viestinnän arvot Aktiivisuus: Näkyvyys, asiantuntijuus ja ajantasaisuus Viestinnällä kannustetaan ottamaan kantaa opiskelijan asioihin, ja ylioppilaskunnan jäsen kokee OYY:n luontevaksi väyläksi vaikuttaa opiskelijan rooliin ympäröivässä yhteisössä. Ylioppilaskunnan toimijoita kannustetaan ja koulutetaan yhteiskunnalliseen vaikuttamistyöhön. Viestintä on ajantasaista ja sidosryhmien keskuudessa näkyvää ja vaikuttavaa. Ylioppilaskunnan toimijoiden asiantuntijuutta rakennetaan johdonmukaisesti, ja tiedon vaihtaminen ja uuden tiedon luominen mahdol- 4

6 listetaan ottamalla käyttöön niitä palvelevia viestinnän välineitä ja käytäntöjä. Ylioppilaskunta näkyy ja kuuluu Oulussa, yliopistolla ja jäsenistön keskuudessa Kekseliäisyys: Nuorekkuus, ennakkoluulottomuus ja rohkeus Ylioppilaskunta pyrkii edistämään toimintamalleja, jotka tukevat yliopistoyhteisöstä nousevia uusia ideoita ja ponnistuksia. OYY on sitoutunut luomaan ennakkoluulottomasti uutta ja ottamaan käyttöönsä hyväksi havaittuja käytänteitä, jotka sopivat ylioppilaskunnan toimintaan ja yhteisöön. OYY:lla on rohkeutta haastaa vallitsevia käytänteitä ja toimia jäsenistönsä näköisenä edunvalvontaorganisaationa. Ylioppilaskunnan ydinviestien ja toimintamallien tulisi henkiä nuorekkuutta ja nuoren ihmisen rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta muuttaa ympäröivää yhteiskuntaa sekä ottaa kantaa opiskelijan hyvän elämän puolesta Yhteisöllisyys: Vuorovaikutteisuus, tasa-arvo ja avoimuus OYY edistää avoimella ja vuorovaikutteisella viestinnällään yhdessä tekemisen ilmapiiriä ja luottamuksen kulttuuria. Avoin viestintäkulttuuri yhdessä omaleimaisen opiskelijakulttuurin kanssa vahvistaa ilmapiiriä, joka luo halua kuulua oululaiseen opiskelijaporukkaan. Sidosryhmille tarjotaan riittävästi tietoa ja mahdollisuuksia osallistua keskusteluun opiskelijan tulevaisuudesta. Tasa-arvoisella viestinnällä mahdollistetaan kaikkien OYY:n jäsenten osallistuminen ylioppilaskunnan toimintaan. Uusien toimintamallien avulla ylioppilaskunta pyrkii yhä vuorovaikutteisempaan ja keskustelevampaan viestintään ympäristönsä kanssa. 4. Viestinnän periaatteet ja tavoitteet Viestinnän periaatteet kumpuavat OYY:n arvoista. OYY:n viestintä on integroitu osa ylioppilaskunnan toimintaa. Viestintä on suunnitelmallista ja aktiivista, ennakoivaa, nopeasti asioihin tarttuvaa ja luotettavaa, avointa ja vuorovaikutteista sekä kansainväliset jäsenet huomioivaa. OYY:ssa jokainen toimija on viestintäosaaja. Ylioppilaskunnan viestintäosaamista tuetaan ja arvostetaan oleellisena toiminnan rakentajana. 4.1 Sisäinen viestintä Sisäinen viestintä on tehokasta tiedonjakoa ja vuorovaikutusta, joka kehittää ja tukee OYY:n toimintaa. Sisäisellä viestinnällä luodaan ja ylläpidetään henkilökunnan ja toimijoiden muodostamaa sosiaalista verkostoa, ja sen tavoitteena on sitouttaa uudet jäsenet ja toimijat ylioppilaskuntaan sekä jouhevoittaa toiminnan tehokkuutta. Sisäinen viestintä tukee organisaation oppimista. Vastuu viestinnästä kokonaisuudessaan ja sen koordinoinnista on ylioppilaskunnan johdolla ja viestintävastaavalla, mutta jokainen työntekijä ja toimija on viestintävastuussa omasta asiantuntija-alastaan. 4.2 Ulkoinen viestintä OYY:n ulkoinen viestintä on tavoitteellista ja keskustelevaa viestintää sidosryhmien kanssa. Sen avulla ylioppilaskunta toteuttaa strategisia tavoitteitaan, joihin kuuluu oleellisena osana vahvana mielipidevaikuttajana toimiminen. Tehokkaalla viestinnällä jaetaan tietoa ylioppilaskunnan toiminnasta ja saavutuksista ja nostetaan esiin opiskelijan elämän epäkohtia ja niiden ratkaisuehdotuksia. Tiedotusvälineet ja media ovat osa ulkoisen viestinnän yhteistyöryhmää. OYY palvelee mediaa aktiivisesti ja pitää säännöllistä yhteyttä toimituksiin. Viestintävastaavalla ja ylioppilaskunnan johtajistolla on vastuu asianmukaisesta vies- 5

7 tinnästä. Viestintäsihteeri toimii johdon ja asiantuntijoiden tukena viestinnässä ja koordinoi viestinnän toteutusta. 5. Viestinnän välineet millä viestitään? Toimivassa ja tehokkaassa viestinnässä on oleellista mediarelevanttius. Väline on tärkeä osa viestintää ja sen valinnalla voidaan vaikuttaa myös viestinnän laatuun ja sen vastaanottoon. Ylioppilaskunnan painopiste on motiivi- ja yhteistyöryhmien osalta vuorovaikutteisessa viestinnässä. Keskustelevaa toimintamallia tukevat dialogiin pohjautuvat viestinnän keinot kuten tapaamiset, koulutukset, ylioppilaskunnan järjestämät tapahtumat ja esittelytilaisuudet sekä sosiaalinen media. Päivittäisviestinnän ja tiedon jaon välineitä ovat sähköpostin ohella OYY:n nettisivut, sähköpostilistat, ylioppilaskunnan ilmoitustaulut yliopistolla, intranet, opiskelijan aloitussivu sekä Ylkkäri ja lehden nettisivut, julisteet, esitteet ja muut painotuotteet. Kanava Kohdeyleisö Käyttötarkoitus Periaatteet Vastuu Tuottaja Strateginen merkitys Facebook jäsenistö tiedonjako, vuo- rovaikutuk- sellinen viestintä Nuorekas, välitön, avoin VS Koko OYY Nuorekkuus, vuorovaikutteisuus, näkyvyys Tumblr jäsenistö, aktiivit pikablogi, sisäpiiriläisen näkemys OYY:sta Kevyt, ajankohtainen, menossa mukana, sisällökäs VS Koko OYY Avoimuus, rohkeus, ennakkoluulottomuus Twitter Yammer opiskelijapolitiikasta kiinnostuneet työntekijät ja hallitus asiaa OYY:sta, opiskelijapolitiikkaa, asiatiedotus, mediaseuranta sisäisen viestinnän kanava, keskustelut ja tiedonjako Asiapitoinen, tiivis, napakka, ajankohtainen välitön, kaikkien aktiivisessa käytössä Viestintävastaava Hallitus Avoimuus, ajantasaisuus, asiantuntijuus VS Koko OYY Vuorovaikutteisuus, tasaarvoisuus Sähköposti (sisäinen viestintä) työntekijät ja hallitus + edustajisto tiedotuksellinen rooli asiallinen ja informatiivinen VS Koko OYY Avoimuus Sähköposti (ulkoinen viestintä) jäsenistö, sidosryhmät tiedotus, suhdeverkoston hoito, neuvonta, palautekanava reagoiva, asiallinen, kohtelias, informatiivinen VS Koko OYY Asiantuntijuus Sähköpostilistat teemoitettua, yksisuuntaista tiedotusta jäsenistö, sidosryhmät helppolukuinen, ymmärrettävä,informatiivinen VS Koko OYY Avoimuus, tasaarvoisuus, asiantuntijuus 6

8 Kanava Kohdeyleisö Käyttötarkoitus Periaatteet Vastuu Tuottaja Strateginen merkitys Kuukausitiedote jäsenistö, aktiivit tiedotus, tapahtumakalenteri kehittyvä, tiedotuksellinen, helppolukuinen VS VS Näkyvyys, asiantuntijuus, ajantasaisuus Julisteet jäsenistö tapahtumatiedotuksen tukena tarvittaessa nuorekas, tyylikäs, ammattimaisen näköiset, erottuvat VS Ostopalvelu Nuorekkuus, rohkeus Nettisivut tiedottaminen, tietopankki, ovi ylioppilaskuntaan jäsenet, sidosryhmät Helpostilähestyttävä, selkeä, informatiivinen, ajantasainen VS sektorit Nuorekkuus, asiantuntijuus Inforuudut Linnanmaan opiskelijat tärkeät ja pinnallaolevat asiat Ajantasainen, tiivis VS VS Ajantasaisuus Intra Työntekijät, hallitus Sisäinen tiedottaminen, tietopankki Päivittäisessä käytössä, ammattimainen VS Koko OYY Ajantasaisuus, asiantuntijuus, avoimuus, vuorovaikutteisuus Ilmoitustaulut jäsenistö tiedottaminen Ajantasainen, informatiivinen, helpostilähestyttävä Viestintävastaava koko OYY Avoimuus Ylkkäri jäsenet yhteisöllisyyden luominen, opiskelijanäkökulman esiintuominen Helpostilähestyttävä, nuorekas, jäsenistön näköinen Ylkkärin toimitus Viestintävastaava Ennakkoluulottomuus, rohkeus, näkyvyys Uudet sovellukset Viestinnässä ajan tasalla pysyminen Hyödyllisyys, tavoittavuus, helppous, ketteryys VS Nuorekkuus, ennakkoluulottomuus, avoimuus Taulukko 2: Viestinnän kanavat ja niiden käyttötarkoitus ja merkitys Viestinnän yhtenäisyyttä eri välineissä tukee ylioppilaskunnan graafinen ilme, joka perustuu OYY:n graafisiin ohjeisiin. Ylioppilaskunnan toimistotilat toimivat myös jäsenpalvelupisteenä, jonka ilme ja sisustus tukevat ja ilmentävät ylioppilaskunnan arvoja ja tavoitteita visuaalisin keinoin Toimintaympäristö kenelle viestitään? Edunvalvontaorganisaationa OYY toimii aktiivisesti sekä jäsenistönsä että jäsenistön asioista päättävien tahojen suuntaan. Viestinnän keinoja ja ydinviestejä on jaoteltu kohderyhmittäin, jotka ovat motiiviryhmä, yhteistyöryhmä ja taustaryhmä. 7

9 Motiiviryhmään kuuluvat tiiviisti ylioppilaskunnan ydintoiminnassa mukana olevat tahot. Motiiviryhmä on kiinnostunut ylioppilaskunnan toiminnasta ja haluaa olla kehittämässä sitä yhä paremmin opiskelijan hyvää elämää palvelevaksi organisaatioksi. Motiiviryhmä on vielä selkeyden vuoksi jaettu kahteen eri intiimiystasolla olevaan ryhmään: niihin, jotka ovat tiiviisti mukana ylioppilaskunnan päivittäisessä toiminnassa ja niihin, jotka toimivat heti tämän ydinryhmän välittömässä läheisyydessä. Yhteistyöryhmään kuuluu merkittäviä päätöksentekijöitä ja tahoja, jotka vaikuttavat opiskelijan hyvään elämään. Ryhmä koostuu erilaisista yhteistyökumppaneista, viranomaisista, poliittisista päättäjistä ja yliopistosta. Yhteistyöryhmän kanssa toimiminen vaatii ylioppilaskunnalta vahvaa asiantuntijuutta ja näkemyksellisyyttä jäsenistönsä tarpeista ja toiveista. Taustaryhmä vaikuttaa nimensä mukaisesti ylioppilaskunnan taustalla. Ylioppilaskunnan tulee ottaa toiminnassaan huomioon oma alumniverkostonsa tietämyksen ja näkemyksen lähteenä ja intressiryhmänä. Viestinnässä taustaryhmä tulee erityisesti huomioida imagon ja maineenhallinnan tasolla Kuva 2: OYY:n toimintaympäristö ja tärkeimmät sidosryhmät 6.1 Ydinviestit kohderyhmittäin Motiiviryhmä ylioppilaskunnan henkilökunta ja luottamustoimijat (sihteerit, hallitus, toimistotyöntekijät, Ylkkärin päätoimittaja ja toimitusapulainen ja edustajiston puheenjohtaja) edustajisto ja varajäsenet hallinnon opiskelijaedustajat jaostot sekä aine-, harraste- sekä nuorisopoliittiset järjestöt 8

10 opiskelijat ja kansainväliset opiskelijat a) Tavoitteet toimijoiden ja henkilöstön osalta: Ylioppilaskunta sitouttaa luottamushenkilöt ja henkilökunnan organisaatioon, sen toimintatapoihin, organisaatioon ja yhteisiin päämääriin. Henkilökunta ja toimijat tekevät töitä yhteisten sovittujen periaatteiden mukaisesti. Henkilökunnan ja toimijoiden motivointi ja työviihtyvyys varmistetaan. Pääasialliset viestinnän kanavat: Sähköpostilistat, intranet, keskustelut, tapaamiset, sosiaalinen media, testamentit, asiakirjat ja muistiot, koulutukset, perehdytykset. b) Tavoite jäsenten osalta: Opiskelijat kokevat ylioppilaskunnan jäsenyyden itselleen merkitykselliseksi. Pääasialliset viestinnän kanavat: OYY:n nettisivut, Ylkkäri, Ylkkärin nettisivut, inforuudut, opiskelijan aloitussivu, ylioppilaskunnan ilmoitustaulut yliopistolla ja ylioppilaskunnassa, sähköpostilistat, julisteet ja muut painotuotteet, sosiaalinen media. Ydinviesti: Toimintamme syntyy ja kehittyy yhdessä tekemisestä Yhteistyöryhmä yliopisto muut julkisoikeudelliset organisaatiot viranomaiset tiedotusvälineet valtakunnalliset ja kunnalliset päättäjät opiskelijayhteisöt (SYL, ylioppilaskunnat, OSAKO jne.) sisaryhteisöt (Uniresta, PSOAS, Ylioppilasapu ry) yritykset Tavoite: Profiloituminen houkuttelevana asiantuntija - ja yhteistyökumppanina. Pääasialliset viestinnän kanavat: tapaamiset, sähköpostit, puhelut, yhteiset tilaisuudet, vierailut, kannanotot, OYY:n järjestämät tapahtumat. Ydinviesti: Meillä on uusia ideoita ja luovaa energiaa tehdä Oulusta Suomen paras opiskelijakaupunki yhteistyön ja avoimen keskustelun avulla Taustaryhmä Oulun kaupunkilaiset Oulusta opiskelijakaupunkina kiinnostuneet nuoret Rauhala-klubin jäsenet ja muu alumnit Tavoite: Yleinen tunnettuus kaupungissa ja kansallisella tasolla. Pääasialliset viestinnän kanavat: Ylkkäri, nettisivut, tapahtumat ja OYY:n järjestämät tempaukset, mielipidekirjoitukset. Ydinviesti: Olemme nuorekas, paikallinen opiskelijoiden edunvalvontaorganisaatio, joka työskentelee väsymättä, jotta opiskelijat rakastuisivat Ouluun nyt ja tulevaisuudessa. 9

11 Mittaus ja arviointi Sisäisen viestinnän toimivuus on merkittävin työilmapiiriä ja -motivaatiota rakentava tekijä. Toimivuuteen voi vaikuttaa monin eri tavoin, joista yksi on varmistaa henkilökunnan ja toimijoiden hyvät viestintävalmiudet. Sisäisen viestinnän toimivuutta kartoitetaan säännöllisin työhyvinvointikyselyin ja kehityskeskusteluin kaksi kertaa vuodessa. Organisaation sisäistä tilaa luodataan kaksi kertaa vuodessa järjestettävän viestintäpäivän avulla. Henkilöstön omille kehittämisehdotuksille luodaan foorumi, jossa annettua palautetta käytetään kehittämistyön pohjana. Aitoa vuorovaikutteisuutta lisätään myös kyselyiden purkutapaamisilla, joissa kehitetään yhdessä ratkaisumalleja haasteiden voittamiseksi. OYY:n johtoryhmä, joka koostuu pääsihteeristä, hallituksen puheenjohtajasta, hallituksen viestintävastaavasta ja viestintäsihteeristä, seuraa suunnitelmallisesti viestinnän onnistumista, ylioppilaskunnan julkista kuvaa sekä toimiston työilmapiiriä. Mielipideilmaston heikot signaalit ja jäsenpalaute noteerataan. Jokaisen hallitusvuoden jälkeen tehdään luottamustehtävän kuormittavuusanalyysi, jonka perusteella seuraavan vuoden toimintaa kehitetään. Edunvalvontatyössä tavoitteiden läpimeno on yksi onnistuneen viestinnän mittari. OYY:n projektit dokumentoidaan ja niiden kehitystä voidaan helposti seurata ja lopputulosta mitata. Vuosittain laadittava toimintasuunnitelma ohjaa OYY:n toimintaa, ja sen onnistumiset näkyvät vuoden lopussa toimintakertomuksessa. Toimintakertomusta laadittaessa mitataan ja arvioidaan kriittisesti alkuvuonna tehtyjen suunnitelmien toteutumista. OYY:n näkyvyyttä mediassa ja ylioppilaskunnan viestin läpimenoa mitataan seurannalla, jonka tuloksia raportoidaan säännöllisesti. Konkreettista määrällistä tietoa antavat mittarit ovat edustajiston kokousten läsnäoloprosentit, edustajistovaalien ehdokasmäärät ja äänestysluvut, nettisivujen kävijämäärät, kannanottojen ja lausuntojen määrä sekä kävijämäärät ylioppilaskunnassa sekä sen järjestämissä tapahtumissa ja koulutuksissa. Lisäksi on tärkeää kerätä uudesta palvelupisteen kävijäpalautetta. Vastuu viestinnän mittariston kehittämisestä ja sen valvonnasta on OYY:n johdolla. Arvioinnin ja mittaustulosten perusteella OYY arvioi säännöllisesti kehittämiskohteitaan strategian toteuttamisessa ja resursoi niille tarvittavat määrärahat. 8. Kehittämiskohteet strategiakaudelle Vuosina ylioppilaskunnassa laaditaan ja otetaan käyttöön kriisi-, esimies- ja markkinointiviestintäsuunnitelmat. Viestintästrategian tueksi tehdään vuoden 2012 aikana viestintäsuunnitelma. OYY:n on tarkkaan arvioitava käyttämiään sisäisen ja ulkoisen viestinnän työkaluja ja päivitettävä niitä ajantasaisiksi taatakseen organisaation sisäisen tiedonkulun sujuvuuden, asiantuntijuuden kehittymisen ja toiminnan näkyväksi tekemisen sidosryhmille. OYY:n on seurattava tarkasti aikaansa, koska sen nuori jäsenistö tarttuu usein viestinnän uusimpiin sovelluksiin jo varhaisessa vaiheessa. 10

12 Viestinnän vaikuttavuuden arviointityökaluja on kehitettävä ja otettava aktiiviseen käyttöön. Seurantatyökalut ovat tällä hetkellä rajalliset ja puutteellisessa käytössä. Resurssien puitteissa on löydettävä työkaluja ja keinoja arvioida viestinnän uudistusten ja muutosten onnistumista, jotta mahdollisiin ongelmakohtiin voidaan reagoida ja löytää toimivampia viestimisen toimintatapoja. 11

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Viestintästrategian rooli Opiskelijakunta OSAKOssa viestintä ymmärretään osaksi kaikkea opiskelijakunnan toimintaa. OSAKO viestii erityisesti rekrytoidakseen

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko Johdanto yrityksen viestintään Päivi Maijanen-Kyläheiko Viestinnän strateginen merkitys! Mitä viestintä on? Viestintä on vuorovaikutusta, merkitysten välittämistä ja tulkitsemista. Merkitys syntyy vasta

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Uudenmaan liitto metropolimaakunnan kehittäjä

Uudenmaan liitto metropolimaakunnan kehittäjä Uudenmaan liitto metropolimaakunnan kehittäjä Uudenmaan liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoimien yhteensovittaja, maakuntakaavoittaja ja edunvalvoja. Kokoamme kunnat ja muut alueen

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan suunta

Ylioppilaskunnan suunta Ylioppilaskunnan suunta -työryhmä 12.5.2016 Ylioppilaskunnan suunta AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana Tavoite: AYY:n vaikuttaminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja proaktiivista Tavoite: AYY:n jäsenet

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt

MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt Työpajatyöskentely MAL-suunnittelun ulottuvuuksien kriittinen arviointi MAL strategisena tavoitteenasetteluna Mikä on MAL-suunnittelun asema osana strategisen

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Yhtymähallitus 13.12.2013 Liite 156

Lisätiedot

OSAKOn strategia 2014-2017

OSAKOn strategia 2014-2017 OSAKOn strategia 2014-2017 Johdanto, strategiatyöryhmän terveiset lukijalle Opiskelijakunnan edustajisto perusti vuoden 2013 ensimmäisessä kokouksessaan strategiatyöryhmän, johon nimettiin seitsemän OSAKOn

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Raaseporin Vasemmisto ry Käsitelty syyskokouksessa 16.10.2011. RAASEPORIN VASEMMISTO ry. RASEBORGS VÄNSTER rf

Raaseporin Vasemmisto ry Käsitelty syyskokouksessa 16.10.2011. RAASEPORIN VASEMMISTO ry. RASEBORGS VÄNSTER rf RAASEPORIN VASEMMISTO ry RASEBORGS VÄNSTER rf Toimintasuunnitelma 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2012 Raaseporin Vasemmiston poliittisena ja aatteellisena tehtävänä on vasemmistolaisen arvomaailman

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 1 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

1. AKIn toiminta-ajatus ja viestintä

1. AKIn toiminta-ajatus ja viestintä Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 21. 22.11.2007 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA 2008-2010 1. AKIn toiminta-ajatus ja viestintä AKIn toimintaympäristönä on työmarkkinakenttä sekä kirkko laajasti ymmärrettynä,

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Vaikuttava viestintä verkostoissa Viestin rinta rottingilla!

Vaikuttava viestintä verkostoissa Viestin rinta rottingilla! Vaikuttava viestintä verkostoissa Viestin rinta rottingilla! Hyppää GeroMetron kyytiin Aihetunniste: #gerometro Aloitusseminaari: Kuntoutus kotona Aika: ke 1.3.2017 klo 12-16 Paikka: Biomedicum, Tukholmankatu,

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE

VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE Hyväksytty valtuuston kokouksessa 24.11.2010 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA VUOSIKSI 2011-2014 Viestintästrategian on valmistellut AKIn hallituksen asettama viestintätyöryhmä, johon

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Virvatuli-itsearviointi ja arviointiaineiston käyttö

Virvatuli-itsearviointi ja arviointiaineiston käyttö Virvatuli-itsearviointi ja arviointiaineiston käyttö Virvatuli-mallin rakenne: Viisi arviointialuetta 1. Oppilaat - oppilaitoksen toiminnan ja opetuksen vaikutukset oppilaassa 2. Opettajat - Opettajien

Lisätiedot

Kohti Suomen halutuinta elämisen ympäristöä maakunnan tulevaisuuden viestintäpalvelut. Viestintäryhmän 2. vaiheen raportti 5.5.

Kohti Suomen halutuinta elämisen ympäristöä maakunnan tulevaisuuden viestintäpalvelut. Viestintäryhmän 2. vaiheen raportti 5.5. Kohti Suomen halutuinta elämisen ympäristöä maakunnan tulevaisuuden viestintäpalvelut Viestintäryhmän 2. vaiheen raportti 5.5.2017 Avoin, vastuullinen ja laaja-alainen kumppani Raportti sisältää viestintäryhmän

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Valmistuvien opettajien infotilaisuus 3.5.2017 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. 1 Opetusalan ammattijärjestö OAJ 2 JÄSENJAKAUMA 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 Lastentarhanopettajaliitto

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin Museoiden arviointi- ja kehittämismalli Arviointitoiminta on kokenut viimeisten vuosien aikana muodonmuutoksen Vanha paradigma Lineaarinen selittäminen Top-down -arviointiprosessi Riippumaton arvioitsija

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA Tuija Kautto Kohtaamo Lahti 23.9.2015 MITEN SELVITETTY Ohjaamokierros 2015 Projektisuunnittelijat kiertäneet Suomea Kaikkia Ohjaamoja ei ole vielä tavattu Tapahtumat, esimerkiksi

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Kuopion Yrittäjien strategia

Kuopion Yrittäjien strategia Kuopion Yrittäjien strategia 2018-2020 ARVOT Ohjaavat päätöksen tekoa Rohkeus Luotettavuus Uusiutumiskyky TOIMINNAN TARKOITUS, MISSIO Miksi olemme olemassa? Pidämme yritysten puolta ja yrittäjistä huolta

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

JOHTORYHMÄN MITTARI, lomake A

JOHTORYHMÄN MITTARI, lomake A Karl-Magnus Spiik 1 JOHTORYHMÄN MITTARI, lomake A Tämän mittarin avulla johtoryhmä voi seurata ja kehittää suunnitelmallisesti työskentelyään. Täydellisyyttä tai ehdottomia totuuksia ei etsitä, koska sellaisia

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen Varpu Ylhäinen Lyhyt katsaus strategiaan ja strategiajohtamiseen Klubin toimintasuunnitelma 2015-2016 29.10.2014 Copyright Varpu Ylhäinen 2 Lions Clubs International

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia Kajaanin Mamsellin toimintastrategia 2017 2018 Missio Kajaanin Mamselli tuottaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä ateria- ja puhtaanapitopalveluja sekä muita asiakkaan prosesseja tukevia palveluja. Palveluiden

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Tämä on Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen toimeenpanon viestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelma on tehty viestintäammattilaisten, mukana

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia Hyväksytty ISYY:n edustajiston kokouksessa

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia Hyväksytty ISYY:n edustajiston kokouksessa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia 2017-2018 Hyväksytty ISYY:n edustajiston kokouksessa 9.12.2016 Yleistä Viestintästrategia: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Viestinnän työkalut ja Best practices

Viestinnän työkalut ja Best practices Viestinnän työkalut ja Best practices ISYY:n ainejärjestökoulutus 11.2. Joensuu klo 13 15 (E102) 12.2. Kuopio klo 15 17 (S32) Esittelykierros - Mistä ainejärjestöstä/kerhosta tulet? Missä tehtävässä/roolissa

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot