VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA"

Transkriptio

1 VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

2 Sisältö 1. Alkusanat 2. Viestintästrategian lähtökohdat 3. OYY:n strategian tukeminen 3.1 Missio: Opiskelijan hyvä elämä 3.2 Viestinnän arvot Aktiivisuus: Näkyvyys, asiantuntijuus ja ajantasaisuus Kekseliäisyys: Nuorekkuus, ennakkoluulottomuus ja rohkeus Yhteisöllisyys: Vuorovaikutteisuus, tasa-arvoisuus ja avoimuus 4. Viestinnän periaatteet ja tavoitteet 4.1 Sisäinen viestintä 4.2 Ulkoinen viestintä 5. Viestinnän välineet millä viestitään? 6. Toimintaympäristö kenelle viestitään? 6.1 Ydinviestit kohderyhmittäin Motiiviryhmä Yhteistyöryhmä Taustaryhmä 7. Mittaus ja arviointi 8. Kehittämiskohteet strategiakaudelle

3 Alkusanat Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) viestintä tukee ylioppilaskunnan toimintaa ja 2010 laaditussa strategiassa määriteltyjen tavoitteiden toteutumista. OYY:ssa viestintä on kaikkien toimijoiden yhteinen asia, joka perustuu avoimuuteen ja vuoropuheluun. Ylioppilaskunnan viestintä perustuu toimivaan ja dynaamiseen sisäiseen viestintään, joka mahdollistaa keskustelevan sidosryhmäviestinnän ja kattavat mediasuhteet. Aidosti vuorovaikutteinen viestintä rohkaisee osallistumaan, auttaa sitouttamaan, herättää luottamusta ja vahvistaa OYY:n imagoa nuorekkaana asiantuntija- ja edunvalvontaorganisaationa. OYY:n viestintä kirkastaa kuvaa organisaatiosta, jolla on tahto ja voima muuttaa ympäröivää yhteiskuntaa. Viestintästrategia päivitetään vuonna 2012, jotta OYY pystyy vastaamaan yhä paremmin dynaamisen toimintaympäristönsä muutoksiin. Viestintä elää suurta murrosta sosiaalisen median ja uusien viestinnän välineiden ja käytäntöjen muokatessa totuttuja toimintamalleja. Ylioppilaskunnan on oltava hereillä, kun vanhat viestinnän välineet menettävät merkitystään ja uudet viestinnän muodot saavat sijaa. Yksi viestintästrategian tärkeimmistä päämääristä on asettaa keskiöön OYY:n oppimiskyky sekä tiedon vaihdannan ja jaon mahdollistavat rakenteet. Jotta ylioppilaskunta voi olla tahtonsa mukaisesti vaikuttava tekijä ympäröivässä yhteiskunnassa, sen on panostettava omaan oppimiskykyynsä ja asiantuntijuuden kasvattamiseen. Henkilöstön perehdytys ja sitouttaminen ovat tässä tärkeässä roolissa. Viestinnän avoimuuden ja tiedon vaihdon kautta OYY:n on mahdollista syventää omaa asiantuntijuuttaan opiskelijan hyvästä elämästä. Viestintästrategia kuvaa keinoja, joilla näihin päämääriin päästään ja lyhyesti määrittelee ne rakenteet, jotka tukevat OYY:n strategisia päämääriä. Viestintästrategiassa määritellään viestinnän tavoitteet, välineet ja painopistealueet suhteutettuna OYY:n kokonaisstrategiaan ja esitetään keinoja niiden toteuttamiseksi. 2. Viestintästrategian lähtökohdat OYY:n viestintästrategialle on tehty vuoden 2007 jälkeen vain hienosäätöä. Viestintäympäristön muuttuessa sosiaalisen median ja toimintaympäristön uudistumisen myötä perusteellisemmalle strategiapäivitykselle on suuri tarve. Strategian lähtökohdaksi laadittiin SWOT-analyysi kartoittamaan viestintäsektorin nykytilaa. Vahvuudet Heikkoudet usein vaihtuvat toimijat ja heidän uudet ideansa tiedonsiirron ongelmat yhdistettynä usein vaihtuviin vakiintunut toiminta ja toimintamallit toimijoihin laissa määritelty asema opiskelijat eivät tiedä, mikä OYY on asiantuntija-asema olemassa olevien resurssien tehoton käyttö paljon järjestöjä, joissa aktiivisia toimijoita byrokraattisuus ja jäykkyys toiminta- ja muutosvapaus muutosvastarinta ja resurssien niukkuus toimijoiden monipuolisuus opiskelijat eivät koe opiskelijaliikettä omakseen, nuorekkuus mielenkiinnottomuus OYY:a kohtaan halu ja innostuneisuus vaikuttaa viestintäjohtamisen puute toimivat vaikutuskanavat toimijoiden ylikuormittuminen viestintään on panostettu ja sen onnistuminen nähdään yhtenä menestystekijöistä 2

4 Mahdollisuudet Uhat olla laajasti vaikuttava ja vakuuttava toimija: muutoskyvyttömyys jäsentä! liian laajojen tavoitteiden ja liian niukasti resursoitujen viestintäsihteerin täysipäiväistäminen projektien kariutuminen uusien teknologisten sovellusten käyttöönotto tietovaje ja perehdytysten epäonnistuminen alumniverkosto ja ylioppilaskuntahenki opintoaikojen rajaus nuorten ja rohkeiden toimijoiden innovaatiovoima ristiriitaiset viestit ja toiminnan katkonaisuus/ epäjohdonmukaisuus tiivis työyhteistö ja joustavuus Oulun halu tehdä yhteistyötä halvaantuminen ja näkymättömyys, uskalluksen uudistunut sihteeristö ja uusi hallitus ja edustajisto puute piiloutuminen norsunluutorniin Taulukko 1: SWOT-analyysi viestinnän nykytilanteesta Analyysi osoittaa selkeästi, että OYY on edelleen vahvan jalansijan omaava paikallinen toimija. Sen toimijoiden nuoruus tuo tullessaan vahvuuksia ja mahdollisuuksia, mutta myös tarkasti viestinnässä huomioitavia heikkouksia ja uhkia. Viestintäsektorille on vuoden 2011 päätteeksi lisäresursoitu täysipäiväinen viestintäsihteeri. Näin merkittävästä lisäpanostuksesta on kyettävä ottamaan kaikki sen tuoma potentiaali irti. OYY:n on pysyttävä mukana ympäristönsä muutoksessa ellei jopa oltava joissain asioissa edelläkävijä. Tämän toteuttamiseksi ylioppilaskunnan on tarkasti mietittävä keinoja, joilla se saa toimijansa säilyttämään asiantuntijuutensa ja kasvattamaan sitä. Lisäksi erittäin huomionarvoista analyysissä on byrokraattisuus ja muutoskyvyttömyys, jotka pahimmillaan halvaannuttavat toimintaa ja syövät ylioppilaskunnan asemaa paikallisena opiskelijaelämän asiantuntijana ja merkittävänä yhteistyötahona OYY:n strategian tukeminen 3.1 Missio: Opiskelijan hyvä elämä OYY:n kaikki toiminta tähtää opiskelijan hyvän elämän toteutumiseen. Tätä missiota toteutetaan suunnitelmallisella edunvalvonnalla ja pitkäjänteisellä mielipidevaikuttamisella. Ylioppilaskunta nostaa aktiivisesti tärkeinä pitämiään asioita julkiseen keskusteluun sekä ottaa rohkeasti ja asiantuntevasti kantaa opiskelijan hyvinvointiin liittyviin asioihin ja Oulun kaupungin kehittämissuunnitelmiin. OYY:n visio sitoo yhteen opiskelijat, kaupungin ja yliopiston sekä niiden suhteet ylioppilaskuntaan. Visiossa opiskelijat ovat näkyvä, aikaansaava ja arvostettu ryhmä Oulun kaupungissa ja Oulun yliopistossa. Ylioppilaskunta panostaa mielipidevaikuttamiseen, jonka kohteena ovat erityisesti kaupungin päättäjät ja yliopiston hallinto. Strategiassa yksi tärkeistä päämääristä on, että kaikki Oulun yliopiston opiskelijat haluavat olla ylioppilaskunnan jäseniä. Tämän toteutuminen vaatii, että ylioppilaskunta viestii jäsenistölleen monipuolisesti jäsenpalveluistaan, opiskelijan vaikuttamismahdollisuuksista sekä ylioppilaskunnan onnistumisista. Ylioppilaskunnan tulee tuoda esille toimintaansa kiinnostavasti ja tehdä toiminnasta merkityksellistä opiskelijoille. Opiskelijoille jaetaan tietoa ja osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan myös englanniksi. OYY on sidosryhmilleen houkutteleva ja vaikuttava yhteistyökumppani. Ylioppilaskunnan on viestinnän keinoin vahvistettava asiantuntijuuttaan mahdollistamalla vaivaton tiedon jakaminen ja uuden oppiminen. OYY markkinoi asiantuntijuuttaan aktiivisesti sidosryhmilleen 3

5 ja profiloituu vakavasti otettavana opiskelijan edunvalvojana sekä houkuttelevana asiantuntija- ja yhteistyökumppanina. 3.2 Arvot OYY:n toiminnan pohjana ovat sen ydinarvot aktiivisuus, kekseliäisyys ja yhteisöllisyys. Nämä ovat myös ylioppilaskunnan viestinnän toiminnan ohjaajia. Arvot ohjaavat OYY:n toimintaa kohti niitä toimintatapoja, jotka edistävät opiskelijoiden aktiivista otetta elämään, opintoihin ja yhteiskuntaan. OYY pyrkii rohkeasti ja aidosti olemaan opiskelijan elämän asiantuntijana keskustelun kärjessä. Ylioppilaskunta nostaa aktiivisesti tärkeinä pitämiään asioita julkiseen keskusteluun. Ylioppilaskunnan strategisista arvoista on johdettu viestinnän arvot, jotka ovat kaiken OYY:n viestintätoiminnan taustalla Kuva 1: OYY:n strategisista arvoista kumpuavat viestinnän arvot Aktiivisuus: Näkyvyys, asiantuntijuus ja ajantasaisuus Viestinnällä kannustetaan ottamaan kantaa opiskelijan asioihin, ja ylioppilaskunnan jäsen kokee OYY:n luontevaksi väyläksi vaikuttaa opiskelijan rooliin ympäröivässä yhteisössä. Ylioppilaskunnan toimijoita kannustetaan ja koulutetaan yhteiskunnalliseen vaikuttamistyöhön. Viestintä on ajantasaista ja sidosryhmien keskuudessa näkyvää ja vaikuttavaa. Ylioppilaskunnan toimijoiden asiantuntijuutta rakennetaan johdonmukaisesti, ja tiedon vaihtaminen ja uuden tiedon luominen mahdol- 4

6 listetaan ottamalla käyttöön niitä palvelevia viestinnän välineitä ja käytäntöjä. Ylioppilaskunta näkyy ja kuuluu Oulussa, yliopistolla ja jäsenistön keskuudessa Kekseliäisyys: Nuorekkuus, ennakkoluulottomuus ja rohkeus Ylioppilaskunta pyrkii edistämään toimintamalleja, jotka tukevat yliopistoyhteisöstä nousevia uusia ideoita ja ponnistuksia. OYY on sitoutunut luomaan ennakkoluulottomasti uutta ja ottamaan käyttöönsä hyväksi havaittuja käytänteitä, jotka sopivat ylioppilaskunnan toimintaan ja yhteisöön. OYY:lla on rohkeutta haastaa vallitsevia käytänteitä ja toimia jäsenistönsä näköisenä edunvalvontaorganisaationa. Ylioppilaskunnan ydinviestien ja toimintamallien tulisi henkiä nuorekkuutta ja nuoren ihmisen rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta muuttaa ympäröivää yhteiskuntaa sekä ottaa kantaa opiskelijan hyvän elämän puolesta Yhteisöllisyys: Vuorovaikutteisuus, tasa-arvo ja avoimuus OYY edistää avoimella ja vuorovaikutteisella viestinnällään yhdessä tekemisen ilmapiiriä ja luottamuksen kulttuuria. Avoin viestintäkulttuuri yhdessä omaleimaisen opiskelijakulttuurin kanssa vahvistaa ilmapiiriä, joka luo halua kuulua oululaiseen opiskelijaporukkaan. Sidosryhmille tarjotaan riittävästi tietoa ja mahdollisuuksia osallistua keskusteluun opiskelijan tulevaisuudesta. Tasa-arvoisella viestinnällä mahdollistetaan kaikkien OYY:n jäsenten osallistuminen ylioppilaskunnan toimintaan. Uusien toimintamallien avulla ylioppilaskunta pyrkii yhä vuorovaikutteisempaan ja keskustelevampaan viestintään ympäristönsä kanssa. 4. Viestinnän periaatteet ja tavoitteet Viestinnän periaatteet kumpuavat OYY:n arvoista. OYY:n viestintä on integroitu osa ylioppilaskunnan toimintaa. Viestintä on suunnitelmallista ja aktiivista, ennakoivaa, nopeasti asioihin tarttuvaa ja luotettavaa, avointa ja vuorovaikutteista sekä kansainväliset jäsenet huomioivaa. OYY:ssa jokainen toimija on viestintäosaaja. Ylioppilaskunnan viestintäosaamista tuetaan ja arvostetaan oleellisena toiminnan rakentajana. 4.1 Sisäinen viestintä Sisäinen viestintä on tehokasta tiedonjakoa ja vuorovaikutusta, joka kehittää ja tukee OYY:n toimintaa. Sisäisellä viestinnällä luodaan ja ylläpidetään henkilökunnan ja toimijoiden muodostamaa sosiaalista verkostoa, ja sen tavoitteena on sitouttaa uudet jäsenet ja toimijat ylioppilaskuntaan sekä jouhevoittaa toiminnan tehokkuutta. Sisäinen viestintä tukee organisaation oppimista. Vastuu viestinnästä kokonaisuudessaan ja sen koordinoinnista on ylioppilaskunnan johdolla ja viestintävastaavalla, mutta jokainen työntekijä ja toimija on viestintävastuussa omasta asiantuntija-alastaan. 4.2 Ulkoinen viestintä OYY:n ulkoinen viestintä on tavoitteellista ja keskustelevaa viestintää sidosryhmien kanssa. Sen avulla ylioppilaskunta toteuttaa strategisia tavoitteitaan, joihin kuuluu oleellisena osana vahvana mielipidevaikuttajana toimiminen. Tehokkaalla viestinnällä jaetaan tietoa ylioppilaskunnan toiminnasta ja saavutuksista ja nostetaan esiin opiskelijan elämän epäkohtia ja niiden ratkaisuehdotuksia. Tiedotusvälineet ja media ovat osa ulkoisen viestinnän yhteistyöryhmää. OYY palvelee mediaa aktiivisesti ja pitää säännöllistä yhteyttä toimituksiin. Viestintävastaavalla ja ylioppilaskunnan johtajistolla on vastuu asianmukaisesta vies- 5

7 tinnästä. Viestintäsihteeri toimii johdon ja asiantuntijoiden tukena viestinnässä ja koordinoi viestinnän toteutusta. 5. Viestinnän välineet millä viestitään? Toimivassa ja tehokkaassa viestinnässä on oleellista mediarelevanttius. Väline on tärkeä osa viestintää ja sen valinnalla voidaan vaikuttaa myös viestinnän laatuun ja sen vastaanottoon. Ylioppilaskunnan painopiste on motiivi- ja yhteistyöryhmien osalta vuorovaikutteisessa viestinnässä. Keskustelevaa toimintamallia tukevat dialogiin pohjautuvat viestinnän keinot kuten tapaamiset, koulutukset, ylioppilaskunnan järjestämät tapahtumat ja esittelytilaisuudet sekä sosiaalinen media. Päivittäisviestinnän ja tiedon jaon välineitä ovat sähköpostin ohella OYY:n nettisivut, sähköpostilistat, ylioppilaskunnan ilmoitustaulut yliopistolla, intranet, opiskelijan aloitussivu sekä Ylkkäri ja lehden nettisivut, julisteet, esitteet ja muut painotuotteet. Kanava Kohdeyleisö Käyttötarkoitus Periaatteet Vastuu Tuottaja Strateginen merkitys Facebook jäsenistö tiedonjako, vuo- rovaikutuk- sellinen viestintä Nuorekas, välitön, avoin VS Koko OYY Nuorekkuus, vuorovaikutteisuus, näkyvyys Tumblr jäsenistö, aktiivit pikablogi, sisäpiiriläisen näkemys OYY:sta Kevyt, ajankohtainen, menossa mukana, sisällökäs VS Koko OYY Avoimuus, rohkeus, ennakkoluulottomuus Twitter Yammer opiskelijapolitiikasta kiinnostuneet työntekijät ja hallitus asiaa OYY:sta, opiskelijapolitiikkaa, asiatiedotus, mediaseuranta sisäisen viestinnän kanava, keskustelut ja tiedonjako Asiapitoinen, tiivis, napakka, ajankohtainen välitön, kaikkien aktiivisessa käytössä Viestintävastaava Hallitus Avoimuus, ajantasaisuus, asiantuntijuus VS Koko OYY Vuorovaikutteisuus, tasaarvoisuus Sähköposti (sisäinen viestintä) työntekijät ja hallitus + edustajisto tiedotuksellinen rooli asiallinen ja informatiivinen VS Koko OYY Avoimuus Sähköposti (ulkoinen viestintä) jäsenistö, sidosryhmät tiedotus, suhdeverkoston hoito, neuvonta, palautekanava reagoiva, asiallinen, kohtelias, informatiivinen VS Koko OYY Asiantuntijuus Sähköpostilistat teemoitettua, yksisuuntaista tiedotusta jäsenistö, sidosryhmät helppolukuinen, ymmärrettävä,informatiivinen VS Koko OYY Avoimuus, tasaarvoisuus, asiantuntijuus 6

8 Kanava Kohdeyleisö Käyttötarkoitus Periaatteet Vastuu Tuottaja Strateginen merkitys Kuukausitiedote jäsenistö, aktiivit tiedotus, tapahtumakalenteri kehittyvä, tiedotuksellinen, helppolukuinen VS VS Näkyvyys, asiantuntijuus, ajantasaisuus Julisteet jäsenistö tapahtumatiedotuksen tukena tarvittaessa nuorekas, tyylikäs, ammattimaisen näköiset, erottuvat VS Ostopalvelu Nuorekkuus, rohkeus Nettisivut tiedottaminen, tietopankki, ovi ylioppilaskuntaan jäsenet, sidosryhmät Helpostilähestyttävä, selkeä, informatiivinen, ajantasainen VS sektorit Nuorekkuus, asiantuntijuus Inforuudut Linnanmaan opiskelijat tärkeät ja pinnallaolevat asiat Ajantasainen, tiivis VS VS Ajantasaisuus Intra Työntekijät, hallitus Sisäinen tiedottaminen, tietopankki Päivittäisessä käytössä, ammattimainen VS Koko OYY Ajantasaisuus, asiantuntijuus, avoimuus, vuorovaikutteisuus Ilmoitustaulut jäsenistö tiedottaminen Ajantasainen, informatiivinen, helpostilähestyttävä Viestintävastaava koko OYY Avoimuus Ylkkäri jäsenet yhteisöllisyyden luominen, opiskelijanäkökulman esiintuominen Helpostilähestyttävä, nuorekas, jäsenistön näköinen Ylkkärin toimitus Viestintävastaava Ennakkoluulottomuus, rohkeus, näkyvyys Uudet sovellukset Viestinnässä ajan tasalla pysyminen Hyödyllisyys, tavoittavuus, helppous, ketteryys VS Nuorekkuus, ennakkoluulottomuus, avoimuus Taulukko 2: Viestinnän kanavat ja niiden käyttötarkoitus ja merkitys Viestinnän yhtenäisyyttä eri välineissä tukee ylioppilaskunnan graafinen ilme, joka perustuu OYY:n graafisiin ohjeisiin. Ylioppilaskunnan toimistotilat toimivat myös jäsenpalvelupisteenä, jonka ilme ja sisustus tukevat ja ilmentävät ylioppilaskunnan arvoja ja tavoitteita visuaalisin keinoin Toimintaympäristö kenelle viestitään? Edunvalvontaorganisaationa OYY toimii aktiivisesti sekä jäsenistönsä että jäsenistön asioista päättävien tahojen suuntaan. Viestinnän keinoja ja ydinviestejä on jaoteltu kohderyhmittäin, jotka ovat motiiviryhmä, yhteistyöryhmä ja taustaryhmä. 7

9 Motiiviryhmään kuuluvat tiiviisti ylioppilaskunnan ydintoiminnassa mukana olevat tahot. Motiiviryhmä on kiinnostunut ylioppilaskunnan toiminnasta ja haluaa olla kehittämässä sitä yhä paremmin opiskelijan hyvää elämää palvelevaksi organisaatioksi. Motiiviryhmä on vielä selkeyden vuoksi jaettu kahteen eri intiimiystasolla olevaan ryhmään: niihin, jotka ovat tiiviisti mukana ylioppilaskunnan päivittäisessä toiminnassa ja niihin, jotka toimivat heti tämän ydinryhmän välittömässä läheisyydessä. Yhteistyöryhmään kuuluu merkittäviä päätöksentekijöitä ja tahoja, jotka vaikuttavat opiskelijan hyvään elämään. Ryhmä koostuu erilaisista yhteistyökumppaneista, viranomaisista, poliittisista päättäjistä ja yliopistosta. Yhteistyöryhmän kanssa toimiminen vaatii ylioppilaskunnalta vahvaa asiantuntijuutta ja näkemyksellisyyttä jäsenistönsä tarpeista ja toiveista. Taustaryhmä vaikuttaa nimensä mukaisesti ylioppilaskunnan taustalla. Ylioppilaskunnan tulee ottaa toiminnassaan huomioon oma alumniverkostonsa tietämyksen ja näkemyksen lähteenä ja intressiryhmänä. Viestinnässä taustaryhmä tulee erityisesti huomioida imagon ja maineenhallinnan tasolla Kuva 2: OYY:n toimintaympäristö ja tärkeimmät sidosryhmät 6.1 Ydinviestit kohderyhmittäin Motiiviryhmä ylioppilaskunnan henkilökunta ja luottamustoimijat (sihteerit, hallitus, toimistotyöntekijät, Ylkkärin päätoimittaja ja toimitusapulainen ja edustajiston puheenjohtaja) edustajisto ja varajäsenet hallinnon opiskelijaedustajat jaostot sekä aine-, harraste- sekä nuorisopoliittiset järjestöt 8

10 opiskelijat ja kansainväliset opiskelijat a) Tavoitteet toimijoiden ja henkilöstön osalta: Ylioppilaskunta sitouttaa luottamushenkilöt ja henkilökunnan organisaatioon, sen toimintatapoihin, organisaatioon ja yhteisiin päämääriin. Henkilökunta ja toimijat tekevät töitä yhteisten sovittujen periaatteiden mukaisesti. Henkilökunnan ja toimijoiden motivointi ja työviihtyvyys varmistetaan. Pääasialliset viestinnän kanavat: Sähköpostilistat, intranet, keskustelut, tapaamiset, sosiaalinen media, testamentit, asiakirjat ja muistiot, koulutukset, perehdytykset. b) Tavoite jäsenten osalta: Opiskelijat kokevat ylioppilaskunnan jäsenyyden itselleen merkitykselliseksi. Pääasialliset viestinnän kanavat: OYY:n nettisivut, Ylkkäri, Ylkkärin nettisivut, inforuudut, opiskelijan aloitussivu, ylioppilaskunnan ilmoitustaulut yliopistolla ja ylioppilaskunnassa, sähköpostilistat, julisteet ja muut painotuotteet, sosiaalinen media. Ydinviesti: Toimintamme syntyy ja kehittyy yhdessä tekemisestä Yhteistyöryhmä yliopisto muut julkisoikeudelliset organisaatiot viranomaiset tiedotusvälineet valtakunnalliset ja kunnalliset päättäjät opiskelijayhteisöt (SYL, ylioppilaskunnat, OSAKO jne.) sisaryhteisöt (Uniresta, PSOAS, Ylioppilasapu ry) yritykset Tavoite: Profiloituminen houkuttelevana asiantuntija - ja yhteistyökumppanina. Pääasialliset viestinnän kanavat: tapaamiset, sähköpostit, puhelut, yhteiset tilaisuudet, vierailut, kannanotot, OYY:n järjestämät tapahtumat. Ydinviesti: Meillä on uusia ideoita ja luovaa energiaa tehdä Oulusta Suomen paras opiskelijakaupunki yhteistyön ja avoimen keskustelun avulla Taustaryhmä Oulun kaupunkilaiset Oulusta opiskelijakaupunkina kiinnostuneet nuoret Rauhala-klubin jäsenet ja muu alumnit Tavoite: Yleinen tunnettuus kaupungissa ja kansallisella tasolla. Pääasialliset viestinnän kanavat: Ylkkäri, nettisivut, tapahtumat ja OYY:n järjestämät tempaukset, mielipidekirjoitukset. Ydinviesti: Olemme nuorekas, paikallinen opiskelijoiden edunvalvontaorganisaatio, joka työskentelee väsymättä, jotta opiskelijat rakastuisivat Ouluun nyt ja tulevaisuudessa. 9

11 Mittaus ja arviointi Sisäisen viestinnän toimivuus on merkittävin työilmapiiriä ja -motivaatiota rakentava tekijä. Toimivuuteen voi vaikuttaa monin eri tavoin, joista yksi on varmistaa henkilökunnan ja toimijoiden hyvät viestintävalmiudet. Sisäisen viestinnän toimivuutta kartoitetaan säännöllisin työhyvinvointikyselyin ja kehityskeskusteluin kaksi kertaa vuodessa. Organisaation sisäistä tilaa luodataan kaksi kertaa vuodessa järjestettävän viestintäpäivän avulla. Henkilöstön omille kehittämisehdotuksille luodaan foorumi, jossa annettua palautetta käytetään kehittämistyön pohjana. Aitoa vuorovaikutteisuutta lisätään myös kyselyiden purkutapaamisilla, joissa kehitetään yhdessä ratkaisumalleja haasteiden voittamiseksi. OYY:n johtoryhmä, joka koostuu pääsihteeristä, hallituksen puheenjohtajasta, hallituksen viestintävastaavasta ja viestintäsihteeristä, seuraa suunnitelmallisesti viestinnän onnistumista, ylioppilaskunnan julkista kuvaa sekä toimiston työilmapiiriä. Mielipideilmaston heikot signaalit ja jäsenpalaute noteerataan. Jokaisen hallitusvuoden jälkeen tehdään luottamustehtävän kuormittavuusanalyysi, jonka perusteella seuraavan vuoden toimintaa kehitetään. Edunvalvontatyössä tavoitteiden läpimeno on yksi onnistuneen viestinnän mittari. OYY:n projektit dokumentoidaan ja niiden kehitystä voidaan helposti seurata ja lopputulosta mitata. Vuosittain laadittava toimintasuunnitelma ohjaa OYY:n toimintaa, ja sen onnistumiset näkyvät vuoden lopussa toimintakertomuksessa. Toimintakertomusta laadittaessa mitataan ja arvioidaan kriittisesti alkuvuonna tehtyjen suunnitelmien toteutumista. OYY:n näkyvyyttä mediassa ja ylioppilaskunnan viestin läpimenoa mitataan seurannalla, jonka tuloksia raportoidaan säännöllisesti. Konkreettista määrällistä tietoa antavat mittarit ovat edustajiston kokousten läsnäoloprosentit, edustajistovaalien ehdokasmäärät ja äänestysluvut, nettisivujen kävijämäärät, kannanottojen ja lausuntojen määrä sekä kävijämäärät ylioppilaskunnassa sekä sen järjestämissä tapahtumissa ja koulutuksissa. Lisäksi on tärkeää kerätä uudesta palvelupisteen kävijäpalautetta. Vastuu viestinnän mittariston kehittämisestä ja sen valvonnasta on OYY:n johdolla. Arvioinnin ja mittaustulosten perusteella OYY arvioi säännöllisesti kehittämiskohteitaan strategian toteuttamisessa ja resursoi niille tarvittavat määrärahat. 8. Kehittämiskohteet strategiakaudelle Vuosina ylioppilaskunnassa laaditaan ja otetaan käyttöön kriisi-, esimies- ja markkinointiviestintäsuunnitelmat. Viestintästrategian tueksi tehdään vuoden 2012 aikana viestintäsuunnitelma. OYY:n on tarkkaan arvioitava käyttämiään sisäisen ja ulkoisen viestinnän työkaluja ja päivitettävä niitä ajantasaisiksi taatakseen organisaation sisäisen tiedonkulun sujuvuuden, asiantuntijuuden kehittymisen ja toiminnan näkyväksi tekemisen sidosryhmille. OYY:n on seurattava tarkasti aikaansa, koska sen nuori jäsenistö tarttuu usein viestinnän uusimpiin sovelluksiin jo varhaisessa vaiheessa. 10

12 Viestinnän vaikuttavuuden arviointityökaluja on kehitettävä ja otettava aktiiviseen käyttöön. Seurantatyökalut ovat tällä hetkellä rajalliset ja puutteellisessa käytössä. Resurssien puitteissa on löydettävä työkaluja ja keinoja arvioida viestinnän uudistusten ja muutosten onnistumista, jotta mahdollisiin ongelmakohtiin voidaan reagoida ja löytää toimivampia viestimisen toimintatapoja. 11

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Raaseporin Vasemmisto ry Käsitelty syyskokouksessa 16.10.2011. RAASEPORIN VASEMMISTO ry. RASEBORGS VÄNSTER rf

Raaseporin Vasemmisto ry Käsitelty syyskokouksessa 16.10.2011. RAASEPORIN VASEMMISTO ry. RASEBORGS VÄNSTER rf RAASEPORIN VASEMMISTO ry RASEBORGS VÄNSTER rf Toimintasuunnitelma 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2012 Raaseporin Vasemmiston poliittisena ja aatteellisena tehtävänä on vasemmistolaisen arvomaailman

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin Museoiden arviointi- ja kehittämismalli Arviointitoiminta on kokenut viimeisten vuosien aikana muodonmuutoksen Vanha paradigma Lineaarinen selittäminen Top-down -arviointiprosessi Riippumaton arvioitsija

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE

VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE Hyväksytty valtuuston kokouksessa 24.11.2010 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA VUOSIKSI 2011-2014 Viestintästrategian on valmistellut AKIn hallituksen asettama viestintätyöryhmä, johon

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

N UORTEN ÄÄN ELLÄ 2020

N UORTEN ÄÄN ELLÄ 2020 Suomen Ratsastajainliitto ry N UORTEN ÄÄN ELLÄ 2020 Ratsastuksen nuorisotoiminnan strategia N uorten ään ellä Strateginen tahtotila/visio Ratsastuksen ytimessä on hevonen, joka innostaa ja yhdistää. Ratsastusyhteisössä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Tämä on Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen toimeenpanon viestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelma on tehty viestintäammattilaisten, mukana

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015 LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA Strategia päivitetty 27.10.2015 Tämän LC klubin strategian on laatinut klubin hallitukselle Ehdollepano- ja kehitystoimikunta. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Työelämä painopisteet 2016

Työelämä painopisteet 2016 Työelämä painopisteet 2016 VALTUUTETUN ROOLIN VAKIINNUTTAMINEN TYÖELÄMÄN TOIMIJANA Tiivis yhteistyö työsuojeluviranomaisen kanssa Sovinnollisten ratkaisujen edistäminen työelämän syrjintätapauksissa Neuvonta

Lisätiedot

Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset

Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset Popinniemen Iskun historia Popinniemen Isku RY on perustettu vuonna 16.02.1960 Popinniemen Ponnistus erosi 1960 TUL:sta, jolloin ne jäsenet, jotka halusivat

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma

Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma Keski-Suomen LUMA-keskus, LUMA-KS, on Jyväskylän yliopiston matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan koordinoima kehittämishanke, joka toimii osana valtakunnallista

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi

Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi 13.12.2012 Gaia Consulting Oy Sanna Ahvenharju, Mikko Halonen, Erkka Ryynänen, Alina Pathan Sisältö Taustoja mallien kehitykselle -

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM

Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM 10.2.2017 VNK:n tarjoamat viestinnän tukitoimet ja -välineet Selvitys- ja tutkimushankkeilta edellytetään aktiivista

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Esisuunnitelmavaihe

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Esisuunnitelmavaihe Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Esisuunnitelmavaihe 10.2.2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ: 1. Viestinnän tehtävä 2. Viestinnän tavoitteet 3. Viestinnän arvot 4. Viestinnän vastuut 5.

Lisätiedot

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma CHAMP II työpaja Tampere 4.5.2010 Pekka Salminen Ilmastoviestinnän suunnitelma Strategisessa ilmastoviestinnän suunnitelmassa voidaan mm. määritellä: Miksi

Lisätiedot

Viestintästrategia

Viestintästrategia Hallituksen hyväksymä 1.11.2016 Viestintästrategia 2017 2020 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sisällys Johdanto... 1 Strategian lähtökohdat... 1 Viestinnän kohderyhmät ja tekijät... 2 Viestinnän toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiontalouden tarkastusviraston sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä 9.12.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus Tavoitteena oli selvittää valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia Hyväksytty ISYY:n edustajiston kokouksessa

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia Hyväksytty ISYY:n edustajiston kokouksessa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia 2017-2018 Hyväksytty ISYY:n edustajiston kokouksessa 9.12.2016 Yleistä Viestintästrategia: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia

Lisätiedot

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto.

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto. OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-liitto 29.3.2008 Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ. Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki

ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ. Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki HAAPAJÄRVEN LUKIO Lukiolaiset vastaavat asiakastyytyväisyyskyselyyn joulukuussa ja toukokuussa. Kyselyyn on yhdistetty

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015 Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Ilmatieteen laitos - talo täynnä tarinoita Aihealueemme ihmislähtöisiä, siis jatkuvasti mediaa kiinnostavia

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Tausta Viestintätoimikunnan pj. MD-PRC Auvo Mäkinen ilmoitti puhelimessa 20.2.2011 LC Jyväskylä/Harjun Jouni Huotarille, että Lions-liitto

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus 1.3.2011 LIITE 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus XXXXXX 1 (9) Sisällysluettelo Alkusanat 1 Henkilöstöpoliittiset periaatteet... 3 2 Johtaminen ja esimiestyö... 3 4

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään

Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään Pauliina Palttala, Hannu Rantanen ja Marita Vos Viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, Pelastusopisto Tutkimuksen tavoite Esitellä kriisiviestinnän

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot