Lausuntopyyntö Lapuan kaupungin kulttuuristrategiasta Sivistyslautakunnan päätös liitteineen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausuntopyyntö Lapuan kaupungin kulttuuristrategiasta 2012-2020. Sivistyslautakunnan päätös 20.11.2011 5 liitteineen"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNGIN SIVISTYSKESKUS HALLINTOYKSIKKÖ Valtuustontie 8, Lapua Puh , Fax Sähköposti: Lausuntopyyntö Lapuan kaupungin kulttuuristrategiasta Lapuan kaupungin sivistyslautakunta on kokouksessaan päättänyt lähettää Lapuan kaupungin kulttuuristrategia luonnoksen lausuntopyynnölle eri tahoille. Lausunto strategialuonnoksesta pyydetään lähettämään osoitteella Lapuan kaupunki, Sivistyskeskus, Valtuustontie 8, Lapua mennessä. Lapualla SIVISTYSKESKUS Liitteet Sivistyslautakunnan päätös liitteineen

2 Lapuan kaupunki Ote pöytäkirjasta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kulttuurikeskus Vanhan Paukun strategia / Lapuan kaupungin kulttuuristrategia Sivla Valmistelija: museotoimenjohtaja Esa Honkimäki puh , Tausta Lapuan kulttuurikeskus on toiminut Vanhassa Paukussa nyt noin 12 vuotta. Yleisesti on to dettavissa, että alkuperäinen toimintamalli kulttuuri- ja yri tyskeskuksena on toteutunut myös käytännössä. Kehitys kulttuuri- ja opetuspalveluiden, kolmannen sektorin ja yritysten osalta on ollut a ja uusia toimintoja on syntynyt lähes joka vuosi. Lapuaa pi detäänkin Ete lä-pohjanmaalla esimerkkinä, jossa kaupungin strate gian ja käytännön toiminnan tasolla kulttuurista on kehitetty kes kei nen asukkaiden hyvinvointia ja kaupungin imagoa kohottava voi ma vara. Patruunatehtaan historia ja kulttuurikeskuksen nykyiset toiminnot muodostavat ihmisten ar kipäivän kulkureiteille Lapuan kulttuurisen kiasman, joka on lajissaan ainutlaatuinen. Taidemuseon esitteessä oleva lause kuvaa menneisyyden ja nykyi syyden risteyskohtaa ja alueen helppoa saavutettavuutta. Peruskävijämäärän kulttuurikeskukseen tuovat kaupungin kulttuuripalvelut, jonka ihmisvirtaa yrityselämä hyödyntää. On arvioitu, että vuosittainen kävijämäärä Vanhan Paukun alueella on välillä (kulttuuritoimi , kirjasto , kansalaisopisto opiskelijaa, musiikkiopisto 300 opiskelijaa). Näiden lisäksi tulevat yritysten omat asiakkaat. Kävijämäärien suhteen kaupungin palveluista kirjaston merkitys on ylitse muiden. Koko kulttuurikeskus hiljeni dramaattisesti muutama vuosi sitten, kun kirjasto oli suljettuna lainausohjelmiston vaihdon ajan. Kaupungin budjetin käyttötalousmenoista Vanhan Paukun yksikköjen osuus on alle 4 %. Kaupungin strategia 2015 mukaisesti on kulttuurikeskuksessa tietoisesti pyritty luomaan yh teistoimintasuhteet maakunnan keskeisiin toimijoihin. Näitä ovat mm. Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakun ta, Seinäjoen Ammatti korkeakoulun kulttuurialan koulutusohjelmat, Seinä joen Teknologia keskus, Etelä-Pohjanmaan Käsi- ja taideteolli suus ry ja Seinäjoen kaupungin kulttuuritoimi. Kehittämisyhdistys Ai sapari ja Pohjanmaan taidetoimikunta ovat myös oleelli sia alu-

3 Lapuan kaupunki Ote pöytäkirjasta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta eelli sia yhteistyökumppanei ta. Näiden lisäksi tulevat jokaisen palveluyk sikön omat yh teistyö kumppanit valtakunnan tasolle asti. Kansainvälisen toiminnan välttämättömyyttä ja merkitystä ei liene tänä päivänä enää tarpeel lista korostaa, sillä se on muuttunut osaksi arkipäivän toimintaa. Kulttuuritoimi on tehnyt kv-toiminnassaan strategisen va linnan ja keskittyy kulttuurin ja eri taiteenalojen yhteistoiminnassa kaupungin ystävyyskaupunkeihin (Hohenlockstedt, Rakvere, Co.Louth, Kiskerös, Lan tana) sekä Etelä-Pohjanmaan liiton kv-toi mintaan (Eurooppalainen kulttuurimaakunta). Maakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyö eivät ole itsetarkoituksia, vaan niiden tavoitteena on viime kädessä lapualaisten hyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisääminen sekä uusien asukkai den saaminen. Asia on ilmaistu kaupungin strategia 2015:ssa seuraavasti: Edistetään alueelliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön panosta malla oman kulttuurin par haiden piirteiden tunnistamista ja kehittä mismahdollisuuksien havaitsemista. On kuitenkin huomattava, että kulttuurin ja taiteen käyttö välineenä edellyttää myös niiden it seisarvon tunnustamista. Asiaa voidaan verrata tieteessä perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen väliseen suhteeseen. Nykyinen tavarantuotanto on länsimaisissa yhteiskunnissa tullut vaiheeseen, jossa se ei kan nata, sitä on liikaa ja se aiheuttaa jäteongelman. Tavarantuotanto on siirtynyt Aasiaan, mutta se ei poista ongelmia, sillä ilmastonmuutoksen kautta olemme niissä kaikki osallisina. Ratkaisumalliksi on otettu kestävä kehitys, johon pyritään päästöjä vähentämäl lä, hiilijalanjälkeä pienentämällä ja luovalla taloudella. Luova talous pyrkii kohti aineettomia hyödykkeitä tai kestävämpiä tavaroita ja sen keskiössä ovat ihmisen luovuus, taide eri muodoissaan ja tietotekniikka verkostoineen. Kulttuuritoimen mottona on ollut 1990-luvun alusta lähtien ent. maailmanpankin johtajan Jaques Attalin aja tus luominen on ainoa järkevä korvike väkivallalle ja tavaran keräämiselle. Tämä on jokai sen asia. Tavoitteena on, ettei kukaan jää sivustakatsojaksi, vaan jokainen pyrkii vapauttaan käyttämällä antamaan demokratialle mielen, mikä tähtää ihmisen elämänsisällön muuttami seen taideteokseksi. Tähtäimenä ovat luovuus, osallisuus, elämän mielekkyys ja ihmisen kasvu kukoistukseen. Nykytilanne Kulttuurikeskuksen henkilöstö on ollut tekemisissä viime kahden kuukauden aikana sekä Rakveren että Co.Louthin ja Cornwallin kulttuuritoimijoiden kanssa ja jokaisessa näistä osal listuttiin seminaariin, jonka aiheena oli luova talous.

4 Lapuan kaupunki Ote pöytäkirjasta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Luovassa taloudessa on kehittämisen kohteena luovien alojen yritysten ja muiden alojen yhteistyö. Kehit tämisen erityinen tavoite on luoda toimintamalleja, joiden avulla luovien alojen toimijat voivat omalla palve lutoiminnallaan auttaa muiden alojen yritysten menestymistä edistämällä näiden innovaatiotoimintaa. Kaupungin kulttuuritoimi on kv-hankkeiden (Cultural Entrepreneurship, Networks of Cultural Entrepreneurship I ja II) kautta pyrkinyt selvittämään ja edistämään kulttuuriyrittäjyyttä ja ha kemaan kulttuurikeskuksen roolia siinä. Seinäjoen aluekeskusohjelmaan liittyen on Seinäjoen Teknologiakeskus tehnyt selvitystyön Nikkarikeskuksen, Rytmikorjaamon ja Vanhan Paukun toimintojen ja yhteistyön kehittämises tä. Tämä edesauttaa hanketoiminnalla saatujen tulosten ja Vanhan Paukun roolin löytämistä myös maakunnallisella tasolla Etelä-Pohjanmaan liitto on julkaissut jo Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritys ten kehittämissuunnitelman, joten maakunnassa on oltu varsin hyvin kehityksen tasalla. Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategiaa ollaan parhaillaan päivittämässä ja liiton edustajien mu kaan kuntia innostetaan laatimaan myös oma kulttuuristrategiansa. Seinäjoki ja Kauhajoki ovat sen jo aikaisemmin tehneet. Liitto on esittänyt, että myös Lapua tulisi prosessiin mu kaan. Myös Lapuan kaupunki on päivittämässä strategiaansa vuoteen Alustavassa luonnoksessa ( ) Vanhan Paukun kehittämisen kokonaisuus ei hahmotu luovan talouden nä kökulmasta, koska kulttuurikeskusta ja kulttuuria käsitellään sekä yrittäjyyden ja kulttuurin osioissa. Vanhan Paukun saavuttama maakunnallinen, osin valtakunnallinen ja eurooppalaisissa ys tävyyskunnissa huomioitu status antaa perus teita siihen, että kulttuurikeskus mainittaisiin erikseen eräänä La puan kehittämisen kohteista. Vanhan Paukun yhdistys on laatinut alueelle matkailustrategian, joka tarkoi tuksena on alueen matkailun kehittäminen ja markkinointi. Kulttuuri keskuksen ja yrittäjien tavoitteet ovat tässä strategiassa yhteneväi set, mutta lisäksi kaiken yllämainitun perusteella on syntynyt tarve nähdä Vanhan Paukun Kulttuurikeskuksen toiminta ja tulevaisuuden haasteet kokonaisuute na alkuperäisen kulttuuri- ja yritysmallin mu kaan. Yllämainittuun liittyvät myös Vanhan Paukun vahvistettavana oleva kaava, joka antaa mah dollisuuden toimintojen kehittämiseen ja suuntaami seen. Museotoimenjohtaja: Esitän, että

5 Lapuan kaupunki Ote pöytäkirjasta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Vanhan Paukun Kulttuurikeskukselle laaditaan strate gia, jo ka on ensisijaisesti johdettu kaupungin ja kulttuurikeskuk sessa ole vien kaupun gin palveluyksikköjen tavoitteista, mutta jossa on otettu huomi oon maakunnalliset strategiat ja yhteistyö sekä kulttuuri- ja tai dealojen omat tarpeet. 2. laadittavassa strategiassa otetaan huomioon myös kaupungin matkailustrategian ja Vanhan Paukun yrittäjien matkailun kehittämisstrategian näkökulmat. 3. strategiatyön vastuuhenkilöksi nimetään museotoimenjohtaja ja työryhmään kuuluvat lisäksi kirjastotoimenjohtaja, musiikkiopiston rehtori ja kansalaisopiston rehtori. 4. strategian valmistumisaika on syyskuun 2010 loppuun mennessä. Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta hyväksyy museotoimenjohtajan esityksen. Sivistyslautakunta hyväksyi sivistysjohtajan esityksen ja lisäksi päätti toimittaa musiikkiopiston rehtori Lasse Katajan laatiman selvi tyk sen Ala jo ki-salin käytöstä ja varaamisesta työryhmän käyttöön. LIITE 2/Sivla Lisätietoja: museotoimenjohtaja Esa Honkimäki puh , Sivla 5 Valmistelija: museotoimenjohtaja Esa Honkimäki puh , Etelä-Pohjanmaan liiton alueella 19 kunnasta 16:ssa valmistellaan kulttuuristrategiaa. Arvion mukaan vuoden 2011 aikana valmistuu niistä noin puolet, joista ensimmäisenä on painettu Ähtärin kaupungin kult tuu ri stra tegia Liiton kulttuurilautakunta on päättänyt tu kea strategioiden tekemistä ja seurata työn edistymistä. Lapuan osalta työ lähti matkaan keväällä 2011 yksikönjohtajien alkusuunnittelulla ja sen jälkeen yleisötilaisuudella. Syksyllä kulttuuritoimen henkilöstö työsti asiaa eteenpäin intendentti Teppo Ylitalon alustuksin. Hän otti myös tehtäväkseen jatkovalmistelun ja kirjoitustyön. Ennen sivistyslautakunnan ensimmäistä käsittelyä sivistysjohtaja ja ovat käyneet läpi strategialuonnosta. Tavoitteena on, että sivistyslautakunnan käsittelyn jälkeen luonnos

6 Lapuan kaupunki Ote pöytäkirjasta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta menee lausuntokierrokselle lautakuntiin sekä yleisön kommentoitavaksi ja sivistyslautakunnan päätettäväksi vuoden 2102 alus sa. Kaupunginhallitus ja -valtuustokäsittelyt olisivat tammi-helmi kuussa Prosessin kuluessa Kulttuurikeskus Vanhan Paukun strategia on laajentunut kattamaan koko lapualaisen kulttuuritoiminnan. Matkan varrella on käynyt selväksi, että keskittyminen pelkkään kulttuurikeskukseen olisi jättänyt huomattavan osan lapualaista kult tuu ri toi mintaa sen ulkopuolelle. Lisäksi kulttuuritoimen rooli ja mah dol li suudet yh teiskunnallisessa kehityksessä sekä kaupungin strate gian to teutta ja na olisivat jääneet monelta osin hahmottumatta. Keskeisiä kulttuuritoimen pitkän ajan tavoitteita ovat: 1) Lapuan kehityksessä kulttuuri on todellinen yhteisöllinen ja hyvinvoinnin voimavara. 2) Kulttuuri toimii Lapuan yhtenä keskeisenä veto voimatekijänä. 3) Luova talous, jonka tärkein foorumi Vanha Paukku kulttuuriyrityskes kuk se na on, tar joaa li sään ty väs sä mää rin lii ke toi min ta mah dollisuuksia ja työ paik ko ja. 4) Kulttuuritoiminnassa hyö dyn ne tään laa jasti yhteistyö ver kostoja pai kallisesta kansainväliseen ta soon as ti sekä erilaista ul ko puolista ra hoitusta. Tavoiteasettelulla vastataan ajan yhteiskunnallisiin haasteisiin, jotka ilmenevät kulttuuristrategian arvoissa. Nämä ovat myös kult tuu ri nen nä kökulma kaupungin strategian 2020 arvopohjaan. Kulttuuristrategian arvot (suluissa kaupungin strategian arvot) 1) Ennaltaehkäisevä kulttuurityö (turvallisuus ja terveys) Kulttuuritoiminnalla ja taiteella on todettu olevan merkittäviä vaikutuksia hyvinvointiin, terveyteen ja elämän laatuun. Niiden kautta voidaan ennaltaehkäistä ongelmia sekä tuottaa kustannussäästöjä. 2) Identiteetti ja yhteisöllisyys (kumppanuus ja yhteistoiminta) Kaupungin strategiassa Lapuan on todettu olevan "vahvan identiteetin kaupunki". Ihmisten identiteettiä ja juurtumista yhteisöön voi daan tukea kulttuuriperinnön hyö dyn tä mi sellä ja oma lei mai sella kulttuuritoiminnalla. Näillä voidaan luoda myös matkailullista ja luovan talouden vetovoimaa. 3) Kulttuuritoiminnan rajattomuus ja laatu (resurssit) Luovuudelle ja itseilmaisulle on annettava mahdollisuus toteutua ilman esteitä. Kulttuuritoiminnan laatu muodostuu useista eri tekijöistä, kuten kulttuuri- ja taidesisältöjen tasosta, saavutettavuudesta, osallisuudes ta,kustannustehokkuudesta sekä sen yhteiskunnallisis ta vaikutuksis ta.

7 Lapuan kaupunki Ote pöytäkirjasta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta ) Sivistys (oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus) Sisäinen kypsyys, tiedollinen ja henkinen kasvaminen sekä avarakatseisuus ovat ihmisyyden keskeisiä päämääriä. Sivistykseen kuuluu myös oikeus ja tahto elinikäiseen oppimiseen ja itseilmaisuun. Se merkitsee yhteisten arvojen kunnioittamista ja yhteistä vastuuta yh teisön kehittämisestä. Valmisteilla oleva kulttuuristrategia on ensimmäinen, kokonaisvaltainen esitys kau pun gin kulttuuritoiminnasta, jossa on pyritty huomioimaan koko kenttä. Pääosa kulttuurista on lapualaisten itsensä tekemää, oma eh toista toimintaa, jossa kulttuuri toimi voi olla vain virikkeiden antajana, tukijana,liikkeellepanijana ja hiukan mahdollistajana. Tämä näkyy kulttuuristrategian toimenpiteis sä ja osin vastuutahojen kohdalla. Oleellista tavoitteiden saavuttamisessa ja toiminnan järjestämisessä on myös yhteistyö ja sen virittäminen. Jotta strategian toimenpiteiden toteuttaminen olisi mahdollista ja että siinä onnistuttaisiin on kulttuuritoimen organisaatioon tehty rakenteellisia muutoksia, jossa myös jokainen työntekijä joutuu uusien haasteiden eteen. Tämä edellyttää toimenkuvien tar kis ta mista. Oleellisimmat muutokset strategialuonnoksen mukaan ovat Vanhan Paukun johtamisjärjestelmän parantaminen ja museoiden toiminnan ottaminen omaksi tehtäväksi. Tämä tarkoittaa nykyisistä os to pal veluista luo pu mista. Muutokseen kuuluu myös uutena resurssina mahdollinen vahtimestarin toimi, jolla myyntisihteerin työtä voidaan paremmin suunnata Vanhan Paukun markkinointiin ja myyntitoimintoihin. Ostopalveluista vapautuvilla resursseilla voidaan huolehtia strategianmukaisista kulttuurituottajan tehtävistä ja samalla säilyttää edellytykset museon valtionosuuden hakemiseen. Strategiassa esitetty organisaatiomalli on nykytilanteessa optimaalisin. Vaihtoehdot ovat joko kalliimpia tai tavoitetasoa joudutaan laskemaan ja palveluja karsimaan. Ensimmäisessä vaihtoehdossa ostopalveluista ei luovuta ja kulttuurituottajan ja intendentin tehtävät hoidetaan nykyisellä henkilöstöllä. Tämä merkitsee sitä, että Vanhan Paukun johtajana toimiva kulttuuri joh taja otetaan ulkopuolelta. Tehtävän hoitamiseen tarvitaan uusi mää räraha. Toisessa vaihtoehdossa ostopalveluista ei luovuta ja nykyinen henkilöstö jakaa esitetyn strategian mukaiset tehtävät keskenään. Kun strategialuonnos merkitsee nykyiselle henkilöstölle uusien haas tei-

8 Lapuan kaupunki Ote pöytäkirjasta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta den ottamista, jouduttaisiin kulttuurituottajan tehtävien jakamisella avaamaan radikaalisti koko henkilöstön työkenttä. Nykyisellä henkilöstöllä ei kuitenkaan ole kokonaisuudessa resursseja hoitaa kaikkia tehtäviä ja näin palveluja jouduttaisiin karsimaan ja tavoitetasoa alentamaan. Tämä koskisi eniten toimenpiteitä, jotka tukevat lapualaisten omaehtoista kulttuuritoimintaa. Vaihtoehdot merkitsevät myös sitä, että strategia on valmisteltava uudelta pohjalta. Kulttuurilla ja taiteella on se sisäänrakennettu ominaisuus, että ihmis ten luo vuu den kaut ta näkymättömästä syntyy näkyvää. Niiden vai kutta vuus pii lee juu ri täs sä. Kun ih misillä on lisäksi intohimoa ja mo tivaa tiota luomiseen, näkyvyys kasvaa entistä suuremmaksi. Pienin pa noksin ja yhteistyöllä saadaan suuria aikaan. Jos kulttuuritoimen asemaa kaupungin organisaatiossa katsotaan taloudelliselta kannalta, puhutaan käyttötalousmenojen osalta marginaalisista summista. Tämä auttaa suhteuttamaan nyt esitetyn kulttuuristrategian tavoitteiden ja siihen käytettävien panosten suhdetta. Sivistystoimen budjetissa vuodelle 2012 yleisen kulttuuritoimen ja Vanhan Paukun yhteenlas kettu osuus on 4 % ( ). Kaupungin toimintamenoista (2011) vastaava osuus on 0,6 %. Museotoimenjohtaja: Esitän, että 1. sivistyslautakunta keskustelee Lapuan kulttuuristrategiasta ja linjaa sen jatkovalmis telua. 2. lähettää strategian lausuntopyynnölle vapaa-ajan lautakuntaan, tekniseen lautakuntaa, perusturvalautakuntaan, yrityskeskukseen, nuorisovaltuustolle, E-P:n liittoon sekä jul kisesti kom mentoita vaksi La puan kau pun gin koti sivuille ja kaupun gin kir jastoon. Intendentti Teppo Ylitalo, strategialuonnoksen laatijana ja kokoajana, ja mu seo toi men joh ta ja Esa Honkimäki on kutsuttu lautakunnan ko kouk seen kerto maan La puan kaupungin kulttuuristrategiasta tarkemmin. Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta kuulee intendentti Teppo Ylitaloa ja museotoimenjohtaja Esa Honkimäkeä asiassa ja hyväksyy museo toimenjoh tajan esityksen. Sivistyslautakunta kuuli museotoimenjohtaja Esa Honkimäkeä ja intendentti Teppo Ylitaloa asiassa ja hyväksyi sivistysjohtajan esityksen. Lisätietoja: museotoimenjohtaja Esa Honkimäki

9 Lapuan kulttuuristrategia Alkusanat ja johdanto Kulttuuri Lapualla 2011 Kaupungin kulttuuriyksiköt Kulttuuri- ja taidealat Visio ja arvot Tavoitteet ja toimenpiteet Itseilmaisu ja harrastustoiminta 2. Vetovoimaisuus ja luova talous 3. Hyvinvointi, identiteetti ja osallisuus 4. Vanha Paukku 5. Resurssit Seuranta ja arviointi LUONNOS

10 2 Alkusanat ja johdanto Kirjoitetaan keskustelu- ja kommenttikierroksen jälkeen. Strategiaprosessin eteneminen: -yleisötilaisuus 3/2011 -yksikönjohtajien alkusuunnittelu kevät yleisen kulttuuritoimen keskustelujen perusteella pohjapaperi 9 10/2011 -yksikönjohtajien kokoontumisten myötä jalostaminen ja loppuunkirjoitus 10 11/2011 -keskustelussa Sivlassa 11/2011 ja Vaplassa 12/2011 -yleinen kommentti- ja lausuntokierros 12/2011 1/2012 -korjaukset ja muutokset 12/2011 1/2012 -hyväksyminen 1 2/2012 -taitto, painatus ja jakelu 2 3/2012

11 3 Kulttuuri Lapualla 2011 Kaupungin kulttuuriyksiköt LAPUAN KANSALAISOPISTO toteuttaa lähipalveluna vapaan sivistystyön opintoja kaikenikäisille lapualaisille lain vapaasta sivistystyöstä 632/1998 mukaisesti. Kuvataide-, käsityö- ja teatterikouluissa annetaan taiteiden perusopetusta (laki taiteen perusopetuksesta 633/1998) yleisen oppimäärän mukaan. Taidekoulujen vastuulla on lasten ja nuorten tavoitteellinen taideopetus paikkakunnalla. Kuvataidekoulu tarjoaa myös aikuisten taiteen perusopetusta. Avoin yliopisto-opetus tarjoaa tutkintotavoitteista opiskelua paikkakunnalla ja avoimen väylän yliopistoon. Opistolla on vahva kokemus koulutuspalvelujen tuottajana ja se tarjoaa myös kursseja, luentoja ja koulutusta maksupalvelutoimintana kaupungin eri toimialoille, yrityksille ja yhteisöille. Lapuan kansalaisopiston keskeiset pitkän aikavälin tavoitteet: - edistetään a, omaehtoista oppimista, tasa-arvoa, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, omien voimavarojen löytämistä, hyvinvointia ja terveyttä, kansalaisvalmiuksia ja aktiivisena kansalaisena toimimista, monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyttä, palvelujen saavutettavuutta ja kestävää kehitystä -monipuolisella kurssitarjonnalla pyritään vastaamaan ajan haasteisiin ja ennakoimaan tulevaa -koulutuspalvelujen kehittämiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa LAPUAN KAUPUNGINKIRJASTO toteuttaa kirjastolain 904/1998 säätämiä kirjasto- ja tiedonhallintapalveluja. Toimintaa järjestetään pääkirjastossa Vanhassa Paukussa, Tiistenjoen sivukirjastossa sekä kirjastoautossa, joka liikennöi koko kaupungin alueella ja vierailee myös alakouluilla, päiväkodeissa ja hoitolaitoksissa. Lisäksi hoidetaan lukion kirjastoa ja ylläpidetään siirtokirjakokoelmia hoitolaitoksissa. Kirjaston kotipalvelu tarjoaa kirjastopalveluita liikuntaesteisille. Kirjaston omien kokoelmien käyttö ja lainaus ovat kirjastolain mukaisesti maksuttomia. Kaupunginkirjasto kuuluu Isonkyrön, Jalasjärven, Kauhavan ja Vähänkyrön kirjastojen kanssa Laki-kirjatoihin, joilla on yhteinen kirjastojärjestelmä ja aineiston kuljetusjärjestelmä. Rakveren kirjaston kanssa on solmittu kansainvälinen yhteistyösopimus. Samanlainen on tekeillä Kiskörösin kirjaston kanssa. Lapuan kaupunginkirjaston keskeiset pitkän aikavälin tavoitteet: -vuosittainen aineistohankinta säilyy OKM:n laatusuositusten tasolla, ja aineistokokoelma pysyy monipuolisena ja laaja-alaisena -kirjastossa on ajantasainen ja moderni kirjasto- ja tiedonhakujärjestelmä -kirjastoautopalveluita kehitetään sti -toiminnan kehittämisessä ja kokeiluhankkeissa hyödynnetään aktiivisesti projektirahoitusta

12 4 LAPUAN MUSIIKKIOPISTO toteuttaa lain taiteen perusopetuksesta 633/1998 mukaisesti laajan oppimäärän mukaista musiikin perusopetusta, sille rakentuvaa musiikkiopistotason opetusta sekä varhaisiän musiikkikasvatusta. Opintoihin voi kuulua myös sivu- ja valinnaisaineopintoja. Opetusta ohjaa sivistyslautakunnan vahvistama opetussuunnitelma, joka perustuu opetushallituksen antamaan määräykseen 41/011/2002. Opetusta annetaan vuonna 2011 kaikkiaan 24 soittimessa. Yksilöopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu yhteissoittoa ja musiikin perusteiden opintoja. Musiikkiopiston keskeisenä tehtävänä on laadukkaan ja korkeatasoisen musiikinopetuksen tarjoaminen, monipuolisen soitin-, orkesteri- ja yhtyetoiminnan ylläpitäminen, yhteistyö kaupungin eri yksiköiden, lähialueen musiikkiopistojen sekä muiden toimijoiden kanssa. Lapuan musiikkiopiston keskeiset pitkän aikavälin tavoitteet: -oppilas saavuttaa hyvät taidolliset ja tiedolliset valmiudet musiikilliseen ilmaisuun ja omaehtoiseen musiikin harrastamiseen varsinaisten opintojen päätyttyä -opiskelu antaa valmiudet musiikkialan ammattiopistoihin -opetuksessa noudatetaan Suomen musiikkioppilaitosten liiton tasosuoritusvaatimuksia -toiminnan kehittämisessä hyödynnetään aktiivisesti projekteja ja alueellista yhteistyötä NUORISOTOIMI huolehtii kulttuurisen nuorisotyön toteuttamisesta nuorisolain 72/2006 mukaisesti. Kulttuurisella nuorisotyöllä tuetaan nuorten harrastustoimintaa ja kannustetaan nuoria erilaisten harrastusten pariin. Erityisen tärkeää harrastustoiminta on nuorilla, joille on kasautunut monia syrjäytymisen riskitekijöitä. Nuorisotoimi ohjaa myös nuorisovaltuuston toimintaa. Yhteistyö ilmenee varsinkin erilaisten tapahtumien järjestämisessä, esimerkkiä bändiillat, open mike -tapahtuma. Nuorisotoimi tukee myös osallistumista nuorisoalan merkittävimpään Nuori Kulttuuri-tapahtumaan. Lisäksi toimitaan aktiivisesti netissä. Nuorisotoimen omat toimisto- ja nuorisotilat sijaitsevat nuorisotalolla rautatieaseman vieressä. Nuorisotalo toimii myös eri harrastajaryhmien harjoitus- ja kokoontumistilana, esimerkkinä teatteri-, tanssi- ja kuorotoimijat. Nuorisotalolla sijaitsee myös Jibbo-nuorisotiedotuspiste. Lapualla on omia nuorisotiloja lisäksi tuomiokirkko-, helluntai- ja vapaaseurakunnilla. Merkittäviä kokoontumispaikkoja ovat myös kylien nuorisoseurojen talot. Lapuan nuorisotoimen keskeiset pitkän aikavälin tavoitteet: -kaikilla lapualaislapsilla ja -nuorilla on jokin mielekäs vapaa-ajan harrastus ja mahdollisuus toteuttaa itseään luovan toiminnan keinoin -nuorisotalo toimii nuorten kohtaamis- ja toimintakeskuksena -nuorisovaltuusto toimii nuorten aktiivisena äänitorvena ja etujärjestönä -kulttuurisessa nuorisotyössä hyödynnetään laajaa yhteistyöverkostoa

13 5 YLEISEN KULTTUURITOIMEN tehtävistä huolehtii Lapualla kaupungin KULTTUURIPALVELUT (aiemmin kulttuuritoimisto). Se on ensisijainen toteuttaja laissa kuntien kulttuuritoiminnasta (728/1992) määrätyille tehtäville. Kulttuuripalvelut edistää kuntalaisten hyvinvointia, aktiivisuutta ja elämänhallintaa tuottamalla kulttuuripalveluja sekä tukemalla harrastustoimintaa, taiteen tekemistä, kulttuurituotantoa ja luovan talouden yrittäjyyttä. Lisäksi aktivoidaan ihmisiä omaehtoiseen itsensä toteuttamiseen ja toimitaan kuntalaisten pahoinvointia ja sairastumista ennaltaehkäisevästi. Hallinnollisesti yleisen kulttuuritoimen yhteydessä toimivat myös LAPUAN KAUPUNGIN MUSEOT sekä Lapuan kulttuuritoiminnan keskeisin näyttämö, VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUS. Yleisen kulttuuritoimen keskeiset pitkän ajan tavoitteet: -kulttuuri on Lapualla todellinen yhteisöllinen ja hyvinvoinnin voimavara: kaikilla lapualaisilla on hyvät ja esteettömät mahdollisuudet luovuuteen, itseilmaisuun ja taiteen tekemiseen, minkä lisäksi vahva kulttuuriperintö luo paikkakunnalle vahvan omaleimaisen identiteetin -kulttuuri toimii Lapuan yhtenä keskeisenä vetovoimatekijänä: Lapualla on tarjolla runsaasti laadukasta ja monipuolista harrastustoimintaa ja kulttuuritapahtumia -luova talous tarjoaa lisääntyvässä määrin työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia: Vanhasta Paukusta kasvaa monipuolinen kulttuuriyrityskeskus -kulttuuritoiminnassa hyödynnetään laajasti paikallisia, alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja sekä avustus- ja hankerahoitusta Kulttuuri- ja taidealat ARKKITEHTUURI JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ Lapualla on kolme valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä: tuomiokirkko ympäristöineen, rautatieasema sekä Vanha Paukku. Kulttuuriympäristössä huomiota herättävää ovat myös Alajoen viljelylakeus, pohjalaistalot sekä lukuisat hyvin hoidetut puistot. Arkkitehtuurin ja kulttuuriympäristön osalta yhteiskunnallista keskustelua virittää Kulttuuriyhdistys Nurkkakivi. Kulttuuriperinnön osalta alan toimintaa järjestää kotiseutuyhdistys Lapua-Seura. Toimialaa sivutaan myös Lapuan luontokerhon ja Lapuan ympäristöyhdistyksen toiminnassa. Arkkitehtuurin ja kulttuuriympäristön opetusta antaa kansalaisopisto kurssimuotoisena sekä kuvataiteen perusopetuksen yhteydessä. Lapualla toimii useita arkkitehtitoimistoja.

14 6 ELOKUVA JA MEDIATAIDE Alan paikallisena harrastusyhteisönä toiminut Lapuan elokuvakerho ei ole tällä hetkellä aktiivinen. Elokuvan ja mediataiteen opetusta annetaan kansalaisopistossa kurssimuotoisena sekä kuvataiteen perusopetuksen yhteydessä. Vanhan Paukun alueella toimii paikkakunnan ainoa elokuvateatteri Bio Marilyn. Lisäksi Lapualla on joitakin videotuotantoa harjoittavia yrityksiä. KIRJALLISUUS JA SANATAIDE Keskeisenä lukemisen, kirjallisuuden ja sanataiteen edistäjänä ja kehittäjänä toimii Lapuan kaupunginkirjasto. Lainauksen ja tietopalvelun lisäksi se järjestää mm. kirjanäyttelyitä, kirjailijavierailuja, kirjavinkkausta ja satutunteja. Harrastajakirjailijoita tai -runoilijoita Lapualla on kymmenkunta. Paikallisena kirjallisuusseurana toimii Kyösti Vilkuna -seura, joka julkaisee vuosittain Lapuan joulu-lehteä sekä järjestää erilaisia kirjailijatilaisuuksia. Sanataiteen koulusta järjestää kansalaisopisto. Lapualla on joitakin ammatikseen kirjoittavia kirjailijoita, kuten Arto Juurakko ja Jyrki Tuulari. Lapualta on lisäksi kotoisin useita kirjallisuuden ammattilaisia. Lapua-Säätiö julkaisee paikallislehti Lapuan sanomia ja ilmaisjakelulehteä Lapuan linkkiä. Kirjakauppatoimintaa harjoittaa Kipa-kirjakauppa. Kirjallisuutta on myynnissä muissakin liikkeissä laajasti. KULTTUURIMATKAILU Kulttuurimatkailua suuntautuu Lapualle kohtuullisessa määrin. Lapuan kaupungin matkailutoimisto ja infopiste sijaitsevat Vanhassa Paukussa; lisäksi Jokilaakson matkailupuutarhassa on miehittämätön infopiste. Matkailuesitteitä julkaistaan useita; kaupungin ja Simpsiön yhteisesite päivitetään vuosittain. Niitä jaetaan Lapualla infopisteiden lisäksi huoltoasemilla ja keskeisissä matkailukohteissa. Opastustoiminnasta vastaavat Lapuan oppaat -yhdistyksen auktorisoidut paikallisoppaat. Lisäksi Vanhassa Paukussa on ollut palkattuna kesäsesongin aikana rooliopas. Auktorisoitujen oppaiden pieni lukumäärä on työllistänyt runsaasti muutamia oppaita. Uusia oppaita kurssitetaan kansalaisopistossa. Lapua on jäsenenä Pohjanmaan matkailu ry:ssä ja Suomen sinisessä tiessä. Keskeisiä kulttuurimatkailukohteita ovat Vanha Paukku, Jokilaakson matkailupuutarha ja Simpsiö. Lapuanjoki ja Alajoki ovat matkailullisesti vielä vähän hyödynnettyjä. Muita kulttuurikäyntikohteita on kohtuullisesti. Suurten tapahtumien aikana paikkakunnan majoituskapasiteetti jää puutteelliseksi.

15 7 KULTTUURIPERINTÖ Lapualla on vahva paikalliskulttuuriin ja tapakulttuuriin liittyvä imago ja identiteetti. Käytössä on paljon kulttuuriperintöön liittyviä tapoja ja erityisiä käytäntöjä. Ulospäin Lapuan kulttuuriperinnön kuva näyttäytyy kuitenkin usein turhan yksipuolisena. Kulttuuriperinnön keskeisiä säilyttäjiä ovat kulttuurihistorialliset museot. Lapuan kaupunki ylläpitää Vanhassa Paukussa Lapuan patruunatehtaan museota, Pyhälahden valokuvaamomuseota sekä Lapuanliikkeen museota. Wanhassa Karhunmäessä sijaitsevaa Körttimuseota ylläpitää Karhunmäki-säätiö ja Ränkimäen talomuseota Lapua-Seura. Kyläkunnan hallitsema Paavolan museo Tiistenjoella on ollut pitkään ilman hoitoa ja avoinna ainoastaan satunnaisesti. Kaupungin omistama Lapuan kotiseutuarkisto toimii Vanhalla Paukulla, samoin kansatieteellistä kokoelmaa hallitseva Ala-Könni instituutti. Kyläkirjoja ja muita historiikkeja on julkaistu kymmeniä. Lisäksi Lapuan sanomat ja Lapuan joulu julkaisevat kohtuullisen runsaasti paikallishistoriaan liittyvää materiaalia. Kouluopetuksessa on jonkin verran paikallishistoriallisia sisältöjä, minkä lisäksi kansalaisopisto järjestää paikallishistoriaan liittyviä luentoja ja kursseja. Lapuan kotiseutuyhdistyksenä toimii Lapua-Seura. Karjalaista perinnettä säilyttää Lapuan karjalaiset. Sukututkimusyhdistyksenä toimii Lapuan sukututkijat ja veteraaniperinnettä koordinoi kattojärjestönä Lapuan veteraaniperinnetoimikunta. Kulttuuriperintöharrastusta edustavat omalta osaltaan myös Classic car club ja Lapuan postimerkkikerho. Keskeisiä kulttuuriperintötapahtumia ovat veteraanipäivä 27.4., Lapuan päivä ja itsenäisyyspäivä Lisäksi vietetään sotiin liittyviä muistopäiviä. KUVATAITEET Kuvataiteita harrastetaan Lapualla runsaasti. Kuvataiteilijoiden keskeisenä yhdyssiteenä toimii Lapuan taiteilijaseura. Lapuan taidemuseo toimii keskeisenä kuvataiteen edistäjänä ja kehittäjänä. Erityisenä painopisteenä on museopedagogiikka. Taidemuseo järjestää vuodessa neljä kutsunäyttelyä. Muita näyttelytiloja ovat Patruunagalleria Vanhassa Paukussa, Puutarhagalleria Jokilaakson matkailupuutarhassa sekä Hopearinteen ja Saarenpääkodin näyttelytilat ja yksityinen Kantri-Galleria Hirvijoella. Kuvataidetta opetetaan peruskouluissa ja lukiossa. Kansalaisopistossa opetusta annetaan kuvataiteen kursseina sekä kuvataiteen perusopetuksena lapsille, nuorille ja aikuisille. Lapuan kansalaisopiston aikuisille antama kuvataiteen perusopetus on maakunnassa ainutlaatuista. Taidemuseossa annetaan laajaa peruskoululaisille suunnattua museopedagogista opetusta.

16 8 Lapualla toimii joitakin kuvataiteen ammattitaiteilijoita, kuten kuvanveistäjä Timo Suvanto ja kuvataiteilija Panu Hemminki. KÄSITYÖ Käsityöllä ja erityisesti kankaankudonnalla on Lapualla vahvat perinteet, jotka periytyvät jo kotiteollisuudesta. Käsitöitä voitaneen pitää paikkakunnan yleisimpänä kulttuuriharrastuksena. Erityisen suosittua se on naisten keskuudessa keski-iästä lähtien. Käsityöharrastus toteutuu leimallisesti vapaamuotoisena ja järjestäytymättömänä. Käsityön opetusta annetaan peruskoulujen lisäksi kansalaisopistossa runsaan ja monipuolisen kurssitoiminnan muodossa sekä käsityötaiteen perusopetuksena. Käsityötaiteilijoita Lapualla on muutamia lähinnä tekstiilityön saralla, kuten tekstiilitaiteilija Henna Mantere. Käsityötuotteiden valmistusta harjoittaa reilut puolenkymmentä yritystä. Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus hoitaa Lapuan taidemuseon avoinna pitoa sekä pitää sen yhteydessä omaa TaitoPaukku-myymäläänsä. Paikkakunnalla on lisäksi muutama käsityön erikoisliike. MUSIIKKI Musiikin harrastaminen on Lapualla erittäin runsasta ja sillä on pitkät perinteet. Yksittäisiä soittajia ja laulajia on paljon. Heistä monet myös esiintyvät eri kokoonpanoissa harrastajapohjalta tai puoliammattimaisesti. Pitkäaikaisimpia kuoroja ovat Lapuan sekakuoro, Lapuan mieslaulajat, Karhunmäen seudun sekakuoro, Lapuan tuomiokirkon kuoro, Lapuan nuorisokuoro, Kauhajärven ja Tiistenjoen kirkkokuorot sekä Lapuan veteraanikuoro. Lisäksi on useita pienempiä laulukokoonpanoja. Osa kuoroista toimii seurakuntien tai kansalaisopiston yhteydessä. Musiikkiopistossa toimii puhallinorkestereita, kamariorkesteri sekä erilaisia jousiorkestereita. Opiston yhteydessä toimii myös muita yhtyeitä ja kokoonpanoja klassisen, kansanmusiikin ja kevyen musiikin alalla. Musiikinopiskelun tukena toimii oppilastukiyhdistys Prima Vista. Lapuan musiikkiopiston oppilaita on mukana alueen musiikkiopistojen oppilaista koostuvassa Etelä-Pohjanmaan Sinfoniaorkesterissa. Omina yhdistyksinään tai kansalaisopiston ryhminä toimivat Lapua jazz, Lapuan harmonikkakerho ja Lapuan kevyen musiikin orkesteri.

17 9 Rytmimusiikin paikallisena yhdistyksenä toimii Ämyri ry. Harrastajapohjalta toimivia rytmimusiikin yhtyeitä on kymmenkunta, ammattimaisia joitakin. Paikkakunnalla on kaksi musiikkialan ohjelmatoimistoa. Musiikkileikkikouluja järjestävät kansalaisopisto, musiikkiopisto ja tuomiokirkkoseurakunta. Musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta. Kansalaisopiston musiikkiopetus on vapaatavoitteista ja kaikille ikäryhmille suunnattua. Keskeisiä musiikkitapahtumia ovat jokavuotinen Vanhan Paukun festivaali sekä Lapuan urkufestivaali joka toinen vuosi. Musiikkiäänitteitä myydään laajasti eri kaupoissa. Musiikin erikoisliikettä paikkakunnalla ei ole. TANSSI Tanssia harrastetaan Lapualla jonkun verran. Erityisesti tanssitaiteen ja modernin tanssin suhteen on selvää puutetta. Keskeinen tanssivaikuttaja on tanssiseura Lapuan Huisku. Omina yhdistyksinään toimivat lasten balettiyhdistys Illuusia. Haapakosken nuorisoseurassa toimii useita lasten tanhuryhmiä sekä aikuisten tanhuryhmä Yhyrenlaaset. Tanssin kurssimuotoista opetusta tarjoaa kansalaisopisto. Paikallisia tanssikeskuksia ovat talvisaikaan Latosaari sekä kesäaikaan Luhurikan lava Tiistenjoella, Ritamäen lava Ritamäellä ja Rantapuiston lava Kauhajärvellä. TEATTERI JA NÄYTTÄMÖTAIDE Teatteriharrastuksella on Lapualla toista sataa vuotta pitkät, vankat perinteet. Erityisen voimallisia harrastajanäyttämöitä on ollut nuorisoseuroilla ja työväentalolla. Nykyisiä harrastajateattereita on kaksi. Teatteri Lapua (virallisesti Lapuan harrastajanäyttelijät) järjestää esityksiä Vanhalla Paukulla monipuolisessa teatteritilassa TeatteriHiomossa ja kesäteltassa. Larvateatterilla on kesäteatteri Tiistenjoella tanssilava Luhurikan yhteydessä. Lisäksi tuomiokirkkoseurakunta järjestää ajoittain kirkkonäytelmiä. Ensi-iltoja on vuosittain yhteensä 2 6. Kansalaisopisto antaa näyttämötaiteen opetusta sekä kurssimuotoisesti että teatteritaiteen perusopetuksena. Lapualla ei ole teatterialan ammattilaisia. Useat harrastajanäyttelijät ovat kuitenkin vierailleet myös ammattiteatterien näyttämöillä. VALOKUVA

18 10 Vain omiin ja perhetarpeisiin tapahtuma valokuvaharrastus on Lapuallakin laajaa, joskin sen mittasuhteista on vaikea sanoa mitään varmaa. Harrastajavalokuvaajien yhdistyksenä toimii Lapuan kamerakerho, joka pitää esillä myös Kuukauden valokuvaa Vanhassa Paukussa. Lapualla sijaitseva Pohjanmaan valokuvakeskus on kolmen maakunnan alueella toimiva valokuvataiteen aluekeskus. Valokuvakeskuksella on oma näyttelytila Vanhassa Paukussa, jota pyöritetään yhteistyössä kaupungin kulttuuripalvelujen kanssa. Myös muissa kaupungin näyttelytiloissa on satunnaisesti valokuvanäyttelyitä. Vanhalla Paukulla on harrastajien vapaassa käytössä kulttuuripalveluiden hallinnoima pimiö. Kansalaisopisto järjestää alan kurssitoimintaa, josta osa kuvataiteen perusopetuksen yhteydessä. Valokuvataiteen ammattilaisia paikkakunnalla on ainoastaan palkittu luontokuvaaja Benjam Pöntinen, jolla on myös oma näyttelytila ja taiteilijakoti Villa Ukuli Alahellassa. Paikkakunnalla on muutama valokuvaamoalan yrittäjä. MONIALAINEN KULTTUURITOIMINTA Usean lapualaisjärjestön kulttuuritoiminta on monialaista ja vaikeasti luokiteltavaa. Suuria kulttuuritoimijoita ovat ennen muuta nuorisoseurat, kyläyhdistykset ja ystävyysseurat. Monimuotoista kulttuuria sisältyy myös 4-H-, rotary- ja leijonatoimintaan sekä partiojärjestöjen Simpsiön Karhujen ja Simpsiön Siskojen ja Lapuan vesaisten toimintaan. Erityisharrastukseen kohdistuvia järjestöjä ovat mm. Lapuan matemaattis-luonnontieteellinen seura Fii, Lapuan moto-poppoo, Oilhill motorcycle club ja Lapuan radiokerho. Myös muut kuin kulttuurialan toimijat järjestävät monipuolisia kulttuuritapahtumia. Tällaisia järjestäjiä ovat mm. urheiluseurat Lapuan Virkiä, Lapuan Ponnistus, Haapakosken Kiri ja Kauhajärven Töpinä sekä Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Pelastakaa lapset.

19 11 VISIO Vuonna 2020 Lapua on omaleimainen, identiteetiltään vahva ja luovasti monisärmäinen kasvamisen, harrastamisen ja kulttuuritapahtumien aktiivinen kansainvälistyvä näyttämö. ARVOT Lapset, nuoret ja lapsiperheet Lapua on perhekoon kaupunki. Myös kulttuuritoiminnassa lapset ja nuoret ovat erityinen painopiste. Heille luodaan mahdollisuuksia monipuoliseen ja laadukkaaseen itseilmaisuun, luovuuteen, kulttuuriharrastuksiin ja taiteen tekemiseen. Ennaltaehkäisevä kulttuurityö Kulttuuritoiminnalla ja taiteella on todettu olevan merkittäviä vaikutuksia hyvinvointiin, terveyteen ja elämän laatuun. Niiden kautta voidaan ennaltaehkäistä ongelmia sekä tuottaa kustannussäästöjä. Ennaltaehkäisevän työn painopisteet ovat nuorten syrjäytyminen, työhyvinvointi ja seniorien elämänlaatu. Identiteetti ja yhteisöllisyys Muuttavassa maailmassa identiteetin merkitys on kasvanut suureksi. Aktiivisella kulttuuriperinnön hyödyntämisellä ja omaleimaisella kulttuuritoiminnalla voidaan tukea ihmisten identiteettiä ja juurtumista yhteisöön sekä luoda matkailullista ja luovan talouden vetovoimaa. Kulttuuritoiminnan rajattomuus ja laatu Luovuuden ja itseilmaisun tulee voida toteutua mahdollisimman monipuolisena ilman hallinnollisia, asenteellisia ja konkreettisia esteitä. Kulttuuritoiminnan laatu muodostuu saavutettavuudesta, kulttuuri- ja taidesisällön tasosta, osallisuudesta, alueellisesta tasa-arvoisuudesta, kustannustehokkuudesta sekä hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, yrittäjyyttä ja vetovoimaisuutta tukevista vaikutuksista. Sivistys Sisäinen kypsyys, tiedollinen ja henkinen kasvaminen sekä avarakatseisuus ovat ihmisyyden keskeisiä päämääriä. Sivistys merkitsee asennetta, jossa kaikilla on oikeus elinikäiseen oppimiseen ja itseilmaisuun. Toisaalta se merkitsee myös yhteisten arvojen kunnioittamista ja yhteistä vastuuta yhteisön kehittämisestä.

20 12 1. ITSEILMAISU JA HARRASTUSTOIMINTA Itsensä ilmaiseminen ja luovuus ovat ihmisen perustarpeita. Kulttuuriharrastukset ja taiteelliset elämykset antavat elämään sisältöä ja iloa, auttavat jäsentämään omia kokemuksia ja ajatuksia sekä edistävät identiteetin ja itsetunnon rakentumista. Hyvä olo sekä vahva identiteetti ja itsetunto heijastuvat myös terveyteen. Kulttuuriharrastuksissa oleellista ovat osallistuminen ja sosiaalisen pääoman kasvattaminen, onnistumisen ja epäonnistumisen kokemukset, elämyksellisyys, ilo ja maailmankuvan avartuminen. Valtakunnallisen ajankäyttötutkimuksen 2009 mukaan luovia taideharrastuksia (soittaminen, laulaminen, näytteleminen, kaunokirjallisten tekstien kirjoittaminen ja kuvataiteet) on 30 prosentilla 10 vuotta täyttäneestä väestöstä. Taideharrastukset ovat yleisimpiä lapsilla; kaikista vuotiaista luova taideharrastus on 75 prosentilla. Aikuisista naiset ovat miehiä aktiivisempia. Valtakunnallisesti tarkasteltuna viimeisten 20 vuoden aikana valokuvauksen (27 %) ja videokuvauksen (9 %) suosio on selvästi lisääntynyt, erityisesti nuorten tyttöjen suosiossa olevan kirjoittamisen (13 %) harrastus on hieman noussut, kuvataiteen (14 %), soittamisen (14 %), laulamisen (7 %) ja näyttelemisen (2 %) harrastaminen on pysynyt suunnilleen yhtä laajana, tanssin (6 %) taas vähentynyt. Luovuutta ja itseilmaisua ei ole tarpeen suuremmasti ohjailla, sillä sen täytyy toteutua myös yhteisön normeja koetellen ja sitä kautta niitä määrittäen ja vahvistaen. Sen sijaan julkisten kulttuuripalvelujen tehtävänä on auttaa ihmisiä löytämään kullekin sopivia keinoja ja välineitä itseilmaisuun ja luovuuteen sekä sitä kautta elinikäiseen oppimiseen, sivistykseen ja hyvään elämään. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä aktiivisten harrastajien ja passiivisten syrjäytyvien syvenevään kuiluun sekä huono-osaisuuden kasautumiseen. TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUUTAHO MITTARIT Lapualla on tarjolla runsaasti laadukkaita ja monipuolisia kulttuurin ja taiteen harrastusmahdollisuuksia Tuetaan kuntalaisten mahdollisuuksia löytää sopivia itsensä toteuttamisen muotoja tiedotuksen ja ohjauksen kautta Esitellään kulttuuritoiminnan mahdollisuuksia aktiivisesti kouluissa harrastajien, tiedotuksen ja ohjauksen määrä käyntien määrä ja tuloksellisuus Tuetaan yhdistysten toimintaedellytyksiä luomalla jatkuvia käytäntöjä sekä tukemalla toiminnan avoimuutta ja hiljaisen tiedon siirtämistä kansalaisopisto, yhdistykset yhdistysten aktiivisuus ja osaamisen taso

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen Hankasalmen kulttuuritoimi Hankasalmi 14.2.2012 Ellinoora Auvinen Mitä kulttuuri merkitsee yksilölle ja yhteisölle? 2 YKSILÖLLE ehkä tätä Elämyksiä, luovuutta ja identiteetin vahvistamista Mahdollisuus

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) KULTTUURITOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KULTTUURILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Toimiala

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas KULTTUURITOIMINTA- KOKEILUT Anita Kangas KESKI-SUOMEN KULTTUURITOIMINTAKOKEILUN TAUSTA (VUOSINA 1976-1979) ARVO SALON JOHTAMA KULTTUURITOIMINTAKOMITEA 1974:2. KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET: TASA-ARVON

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Mikkolan navetta 21.1.2012 Ellinoora Auvinen kulttuurituottaja Hanksalmen kunta Hankasalmi Kolme taajamaa: Kirkonkylä, Asema ja Niemisjärvi Noin neljännes asukkaista

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2006-2012

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2006-2012 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2006-2012 Kulttuurilautakunta 28.9.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KULTTUURIPALVELUIDEN SUUNNITTELUN LÄHTÖ- 3 KOHTIA 3. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Yleisiä kirjastoja koskevan lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yleisiä kirjastoja koskevan lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yleisiä kirjastoja koskevan lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Laki yleisistä kirjastoista opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintoviraston järjestämä

Lisätiedot

Kulttuuri saavutettavaksi Satakunnassa - hanke moottorina uudistuksille?

Kulttuuri saavutettavaksi Satakunnassa - hanke moottorina uudistuksille? Kulttuuri saavutettavaksi Satakunnassa - hanke moottorina uudistuksille? Emma Susi, kulttuurituottaja Porin kaupungin kulttuuriasiainkeskus Kulttuuri saavutettavaksi Satakunnassa hankkeen päätösseminaari

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO ARVOT-VISIO-STRATEGIA 2012 2020 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO Kankaanpään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt strategian 22.12.2011 Kankaanpään kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Ajankohtaista opetushallinnosta

Ajankohtaista opetushallinnosta Ajankohtaista opetushallinnosta Pääjohtaja Aulis Pitkälä Rovaniemi 13.9.2016 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 si-, perus- ja lisäpetuksen ops-perusteet

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa. Keskustelutilaisuus Oulu

Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa. Keskustelutilaisuus Oulu Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa Keskustelutilaisuus Oulu 27.2.2017 Teemaryhmät Mikä on opetuksen, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön tulevaisuuden kuva kunnassa? Millaisia ovat haasteet? Mitä

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Turun kaupunginorkesterin operatiivinen sopimus 2015

Turun kaupunginorkesterin operatiivinen sopimus 2015 Turun kaupunginorkesterin operatiivinen sopimus 2015 1. Kaupungin strategisten tavoitteiden (strategiset ohjelmat, U2, lautakunnan/toimialan painopisteet) toteutuminen orkesterissa Linjaus/painopiste 3.2.3.

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Osaava kirjasto ovi tulevaisuuteen Itä-Suomen kirjastopäivät 7.-8.6.2016, Mikkeli Leena Aaltonen Kirjastolain uudistaminen ei ole helppoa!

Lisätiedot

Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista

Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista Lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa. Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015

Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa. Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015 Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015 1. Kulttuuri on oleellinen osa hyvinvointiyhteiskuntaa

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Yhdessä enemmän Kohtaamisia, sisältöä, mielekästä tekemistä Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta ja kulttuurikuntoa,

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Kuva: Nina Tienhaara, Osaamispolku-hanke 2013 Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Marja Susi, Turun AMK /Taideakatemia. Diat, Anna-Mari Rosenlöf Taustaa Turun Kulttuuripääkaupunkivuosi

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

KULTTUURIOHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA

KULTTUURIOHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA KULTTUURIOHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA Sisältö Kulttuurin vuoro...3 Laki kuntien kulttuuritoiminnasta...5 Visio vuodelle 2016...5 Nurmijärven kunnan arvot...6 Arvot kulttuurin näkökulmasta...7 Kriittiset menestystekijät...9

Lisätiedot

Kulttuurin ja vapaa-ajan hyvinvointivaikutukset

Kulttuurin ja vapaa-ajan hyvinvointivaikutukset Kulttuurin ja vapaa-ajan hyvinvointivaikutukset Esa Pirnes Kulttuuriasiainneuvos, YTT Iisalmi 5.2.2013 Kulttuuri ja hyvinvointi (Tilasto)tieto Vakuuttava / Vaikuttava Uskottava / Uskouttava Kattava / Syventävä

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Avin kuulumiset Laki ja hankkeet. Keski-Suomen maakuntakirjastokokous

Avin kuulumiset Laki ja hankkeet. Keski-Suomen maakuntakirjastokokous Avin kuulumiset Laki ja hankkeet Keski-Suomen maakuntakirjastokokous 17.11.2016 [Marjariitta Viiri, Länsi- ja Sisä-Suomen avi, OKT vastuualue] 21.11.2016 1 Kirjastolaki (hallituksen esitys) 1 Lain soveltamisala

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Lähtökohtana on asukkaiden hyvä

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 8220/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 8220/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 6 Asianro 8220/12.03.01.03/2015 Kuopion kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma 2016 Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 4 KULTTUURILAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kulttuurilautakunnassa 2.12.2014, tulee voimaan 1.1.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2

Lisätiedot

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle.

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Kirjasto on arjen luksusta Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Arvostettu edelläkävijä Lisää hyvinvointia Kirjasto on niin tuttu osa

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa

Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa Sivistystoimen asiat uudistuvassa aluehallinnossa 14.10.2009 Kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju Taustaa 1/2 Lääninhallituslain (22/1997) 2 :n

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA

VUOSISUUNNITELMA 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa 31/5 2016 VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Työtä teatterista. Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke. Hakemus

Työtä teatterista. Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke. Hakemus Työtä teatterista Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke Hakemus OKM / Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittäminen sekä vapaan kentän tuki 08.05.2013

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin Museoiden arviointi- ja kehittämismalli Arviointitoiminta on kokenut viimeisten vuosien aikana muodonmuutoksen Vanha paradigma Lineaarinen selittäminen Top-down -arviointiprosessi Riippumaton arvioitsija

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Strateginen tavoite Strategiamittarit Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus

Strateginen tavoite Strategiamittarit Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus Vapaa-ajan lautakunta LIITE 1 vapaa-ajan ltk 38 /20.10.2016 Kärsämäen kunnan vuosille 2016-2021 laaditun strategian vision mukaan Kärsämäki on luova ja kansainvälinen, yrittäjyyttä ja asukkaiden viihtyvyyttä

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016.

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. Toimintaympäristön kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry

Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1.- 31.12.2012 Summat tuhansina euroina HANKE NRO HANKKEEN

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot