Lausuntopyyntö Lapuan kaupungin kulttuuristrategiasta Sivistyslautakunnan päätös liitteineen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausuntopyyntö Lapuan kaupungin kulttuuristrategiasta 2012-2020. Sivistyslautakunnan päätös 20.11.2011 5 liitteineen"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNGIN SIVISTYSKESKUS HALLINTOYKSIKKÖ Valtuustontie 8, Lapua Puh , Fax Sähköposti: Lausuntopyyntö Lapuan kaupungin kulttuuristrategiasta Lapuan kaupungin sivistyslautakunta on kokouksessaan päättänyt lähettää Lapuan kaupungin kulttuuristrategia luonnoksen lausuntopyynnölle eri tahoille. Lausunto strategialuonnoksesta pyydetään lähettämään osoitteella Lapuan kaupunki, Sivistyskeskus, Valtuustontie 8, Lapua mennessä. Lapualla SIVISTYSKESKUS Liitteet Sivistyslautakunnan päätös liitteineen

2 Lapuan kaupunki Ote pöytäkirjasta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kulttuurikeskus Vanhan Paukun strategia / Lapuan kaupungin kulttuuristrategia Sivla Valmistelija: museotoimenjohtaja Esa Honkimäki puh , Tausta Lapuan kulttuurikeskus on toiminut Vanhassa Paukussa nyt noin 12 vuotta. Yleisesti on to dettavissa, että alkuperäinen toimintamalli kulttuuri- ja yri tyskeskuksena on toteutunut myös käytännössä. Kehitys kulttuuri- ja opetuspalveluiden, kolmannen sektorin ja yritysten osalta on ollut a ja uusia toimintoja on syntynyt lähes joka vuosi. Lapuaa pi detäänkin Ete lä-pohjanmaalla esimerkkinä, jossa kaupungin strate gian ja käytännön toiminnan tasolla kulttuurista on kehitetty kes kei nen asukkaiden hyvinvointia ja kaupungin imagoa kohottava voi ma vara. Patruunatehtaan historia ja kulttuurikeskuksen nykyiset toiminnot muodostavat ihmisten ar kipäivän kulkureiteille Lapuan kulttuurisen kiasman, joka on lajissaan ainutlaatuinen. Taidemuseon esitteessä oleva lause kuvaa menneisyyden ja nykyi syyden risteyskohtaa ja alueen helppoa saavutettavuutta. Peruskävijämäärän kulttuurikeskukseen tuovat kaupungin kulttuuripalvelut, jonka ihmisvirtaa yrityselämä hyödyntää. On arvioitu, että vuosittainen kävijämäärä Vanhan Paukun alueella on välillä (kulttuuritoimi , kirjasto , kansalaisopisto opiskelijaa, musiikkiopisto 300 opiskelijaa). Näiden lisäksi tulevat yritysten omat asiakkaat. Kävijämäärien suhteen kaupungin palveluista kirjaston merkitys on ylitse muiden. Koko kulttuurikeskus hiljeni dramaattisesti muutama vuosi sitten, kun kirjasto oli suljettuna lainausohjelmiston vaihdon ajan. Kaupungin budjetin käyttötalousmenoista Vanhan Paukun yksikköjen osuus on alle 4 %. Kaupungin strategia 2015 mukaisesti on kulttuurikeskuksessa tietoisesti pyritty luomaan yh teistoimintasuhteet maakunnan keskeisiin toimijoihin. Näitä ovat mm. Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakun ta, Seinäjoen Ammatti korkeakoulun kulttuurialan koulutusohjelmat, Seinä joen Teknologia keskus, Etelä-Pohjanmaan Käsi- ja taideteolli suus ry ja Seinäjoen kaupungin kulttuuritoimi. Kehittämisyhdistys Ai sapari ja Pohjanmaan taidetoimikunta ovat myös oleelli sia alu-

3 Lapuan kaupunki Ote pöytäkirjasta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta eelli sia yhteistyökumppanei ta. Näiden lisäksi tulevat jokaisen palveluyk sikön omat yh teistyö kumppanit valtakunnan tasolle asti. Kansainvälisen toiminnan välttämättömyyttä ja merkitystä ei liene tänä päivänä enää tarpeel lista korostaa, sillä se on muuttunut osaksi arkipäivän toimintaa. Kulttuuritoimi on tehnyt kv-toiminnassaan strategisen va linnan ja keskittyy kulttuurin ja eri taiteenalojen yhteistoiminnassa kaupungin ystävyyskaupunkeihin (Hohenlockstedt, Rakvere, Co.Louth, Kiskerös, Lan tana) sekä Etelä-Pohjanmaan liiton kv-toi mintaan (Eurooppalainen kulttuurimaakunta). Maakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyö eivät ole itsetarkoituksia, vaan niiden tavoitteena on viime kädessä lapualaisten hyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisääminen sekä uusien asukkai den saaminen. Asia on ilmaistu kaupungin strategia 2015:ssa seuraavasti: Edistetään alueelliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön panosta malla oman kulttuurin par haiden piirteiden tunnistamista ja kehittä mismahdollisuuksien havaitsemista. On kuitenkin huomattava, että kulttuurin ja taiteen käyttö välineenä edellyttää myös niiden it seisarvon tunnustamista. Asiaa voidaan verrata tieteessä perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen väliseen suhteeseen. Nykyinen tavarantuotanto on länsimaisissa yhteiskunnissa tullut vaiheeseen, jossa se ei kan nata, sitä on liikaa ja se aiheuttaa jäteongelman. Tavarantuotanto on siirtynyt Aasiaan, mutta se ei poista ongelmia, sillä ilmastonmuutoksen kautta olemme niissä kaikki osallisina. Ratkaisumalliksi on otettu kestävä kehitys, johon pyritään päästöjä vähentämäl lä, hiilijalanjälkeä pienentämällä ja luovalla taloudella. Luova talous pyrkii kohti aineettomia hyödykkeitä tai kestävämpiä tavaroita ja sen keskiössä ovat ihmisen luovuus, taide eri muodoissaan ja tietotekniikka verkostoineen. Kulttuuritoimen mottona on ollut 1990-luvun alusta lähtien ent. maailmanpankin johtajan Jaques Attalin aja tus luominen on ainoa järkevä korvike väkivallalle ja tavaran keräämiselle. Tämä on jokai sen asia. Tavoitteena on, ettei kukaan jää sivustakatsojaksi, vaan jokainen pyrkii vapauttaan käyttämällä antamaan demokratialle mielen, mikä tähtää ihmisen elämänsisällön muuttami seen taideteokseksi. Tähtäimenä ovat luovuus, osallisuus, elämän mielekkyys ja ihmisen kasvu kukoistukseen. Nykytilanne Kulttuurikeskuksen henkilöstö on ollut tekemisissä viime kahden kuukauden aikana sekä Rakveren että Co.Louthin ja Cornwallin kulttuuritoimijoiden kanssa ja jokaisessa näistä osal listuttiin seminaariin, jonka aiheena oli luova talous.

4 Lapuan kaupunki Ote pöytäkirjasta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Luovassa taloudessa on kehittämisen kohteena luovien alojen yritysten ja muiden alojen yhteistyö. Kehit tämisen erityinen tavoite on luoda toimintamalleja, joiden avulla luovien alojen toimijat voivat omalla palve lutoiminnallaan auttaa muiden alojen yritysten menestymistä edistämällä näiden innovaatiotoimintaa. Kaupungin kulttuuritoimi on kv-hankkeiden (Cultural Entrepreneurship, Networks of Cultural Entrepreneurship I ja II) kautta pyrkinyt selvittämään ja edistämään kulttuuriyrittäjyyttä ja ha kemaan kulttuurikeskuksen roolia siinä. Seinäjoen aluekeskusohjelmaan liittyen on Seinäjoen Teknologiakeskus tehnyt selvitystyön Nikkarikeskuksen, Rytmikorjaamon ja Vanhan Paukun toimintojen ja yhteistyön kehittämises tä. Tämä edesauttaa hanketoiminnalla saatujen tulosten ja Vanhan Paukun roolin löytämistä myös maakunnallisella tasolla Etelä-Pohjanmaan liitto on julkaissut jo Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritys ten kehittämissuunnitelman, joten maakunnassa on oltu varsin hyvin kehityksen tasalla. Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategiaa ollaan parhaillaan päivittämässä ja liiton edustajien mu kaan kuntia innostetaan laatimaan myös oma kulttuuristrategiansa. Seinäjoki ja Kauhajoki ovat sen jo aikaisemmin tehneet. Liitto on esittänyt, että myös Lapua tulisi prosessiin mu kaan. Myös Lapuan kaupunki on päivittämässä strategiaansa vuoteen Alustavassa luonnoksessa ( ) Vanhan Paukun kehittämisen kokonaisuus ei hahmotu luovan talouden nä kökulmasta, koska kulttuurikeskusta ja kulttuuria käsitellään sekä yrittäjyyden ja kulttuurin osioissa. Vanhan Paukun saavuttama maakunnallinen, osin valtakunnallinen ja eurooppalaisissa ys tävyyskunnissa huomioitu status antaa perus teita siihen, että kulttuurikeskus mainittaisiin erikseen eräänä La puan kehittämisen kohteista. Vanhan Paukun yhdistys on laatinut alueelle matkailustrategian, joka tarkoi tuksena on alueen matkailun kehittäminen ja markkinointi. Kulttuuri keskuksen ja yrittäjien tavoitteet ovat tässä strategiassa yhteneväi set, mutta lisäksi kaiken yllämainitun perusteella on syntynyt tarve nähdä Vanhan Paukun Kulttuurikeskuksen toiminta ja tulevaisuuden haasteet kokonaisuute na alkuperäisen kulttuuri- ja yritysmallin mu kaan. Yllämainittuun liittyvät myös Vanhan Paukun vahvistettavana oleva kaava, joka antaa mah dollisuuden toimintojen kehittämiseen ja suuntaami seen. Museotoimenjohtaja: Esitän, että

5 Lapuan kaupunki Ote pöytäkirjasta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Vanhan Paukun Kulttuurikeskukselle laaditaan strate gia, jo ka on ensisijaisesti johdettu kaupungin ja kulttuurikeskuk sessa ole vien kaupun gin palveluyksikköjen tavoitteista, mutta jossa on otettu huomi oon maakunnalliset strategiat ja yhteistyö sekä kulttuuri- ja tai dealojen omat tarpeet. 2. laadittavassa strategiassa otetaan huomioon myös kaupungin matkailustrategian ja Vanhan Paukun yrittäjien matkailun kehittämisstrategian näkökulmat. 3. strategiatyön vastuuhenkilöksi nimetään museotoimenjohtaja ja työryhmään kuuluvat lisäksi kirjastotoimenjohtaja, musiikkiopiston rehtori ja kansalaisopiston rehtori. 4. strategian valmistumisaika on syyskuun 2010 loppuun mennessä. Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta hyväksyy museotoimenjohtajan esityksen. Sivistyslautakunta hyväksyi sivistysjohtajan esityksen ja lisäksi päätti toimittaa musiikkiopiston rehtori Lasse Katajan laatiman selvi tyk sen Ala jo ki-salin käytöstä ja varaamisesta työryhmän käyttöön. LIITE 2/Sivla Lisätietoja: museotoimenjohtaja Esa Honkimäki puh , Sivla 5 Valmistelija: museotoimenjohtaja Esa Honkimäki puh , Etelä-Pohjanmaan liiton alueella 19 kunnasta 16:ssa valmistellaan kulttuuristrategiaa. Arvion mukaan vuoden 2011 aikana valmistuu niistä noin puolet, joista ensimmäisenä on painettu Ähtärin kaupungin kult tuu ri stra tegia Liiton kulttuurilautakunta on päättänyt tu kea strategioiden tekemistä ja seurata työn edistymistä. Lapuan osalta työ lähti matkaan keväällä 2011 yksikönjohtajien alkusuunnittelulla ja sen jälkeen yleisötilaisuudella. Syksyllä kulttuuritoimen henkilöstö työsti asiaa eteenpäin intendentti Teppo Ylitalon alustuksin. Hän otti myös tehtäväkseen jatkovalmistelun ja kirjoitustyön. Ennen sivistyslautakunnan ensimmäistä käsittelyä sivistysjohtaja ja ovat käyneet läpi strategialuonnosta. Tavoitteena on, että sivistyslautakunnan käsittelyn jälkeen luonnos

6 Lapuan kaupunki Ote pöytäkirjasta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta menee lausuntokierrokselle lautakuntiin sekä yleisön kommentoitavaksi ja sivistyslautakunnan päätettäväksi vuoden 2102 alus sa. Kaupunginhallitus ja -valtuustokäsittelyt olisivat tammi-helmi kuussa Prosessin kuluessa Kulttuurikeskus Vanhan Paukun strategia on laajentunut kattamaan koko lapualaisen kulttuuritoiminnan. Matkan varrella on käynyt selväksi, että keskittyminen pelkkään kulttuurikeskukseen olisi jättänyt huomattavan osan lapualaista kult tuu ri toi mintaa sen ulkopuolelle. Lisäksi kulttuuritoimen rooli ja mah dol li suudet yh teiskunnallisessa kehityksessä sekä kaupungin strate gian to teutta ja na olisivat jääneet monelta osin hahmottumatta. Keskeisiä kulttuuritoimen pitkän ajan tavoitteita ovat: 1) Lapuan kehityksessä kulttuuri on todellinen yhteisöllinen ja hyvinvoinnin voimavara. 2) Kulttuuri toimii Lapuan yhtenä keskeisenä veto voimatekijänä. 3) Luova talous, jonka tärkein foorumi Vanha Paukku kulttuuriyrityskes kuk se na on, tar joaa li sään ty väs sä mää rin lii ke toi min ta mah dollisuuksia ja työ paik ko ja. 4) Kulttuuritoiminnassa hyö dyn ne tään laa jasti yhteistyö ver kostoja pai kallisesta kansainväliseen ta soon as ti sekä erilaista ul ko puolista ra hoitusta. Tavoiteasettelulla vastataan ajan yhteiskunnallisiin haasteisiin, jotka ilmenevät kulttuuristrategian arvoissa. Nämä ovat myös kult tuu ri nen nä kökulma kaupungin strategian 2020 arvopohjaan. Kulttuuristrategian arvot (suluissa kaupungin strategian arvot) 1) Ennaltaehkäisevä kulttuurityö (turvallisuus ja terveys) Kulttuuritoiminnalla ja taiteella on todettu olevan merkittäviä vaikutuksia hyvinvointiin, terveyteen ja elämän laatuun. Niiden kautta voidaan ennaltaehkäistä ongelmia sekä tuottaa kustannussäästöjä. 2) Identiteetti ja yhteisöllisyys (kumppanuus ja yhteistoiminta) Kaupungin strategiassa Lapuan on todettu olevan "vahvan identiteetin kaupunki". Ihmisten identiteettiä ja juurtumista yhteisöön voi daan tukea kulttuuriperinnön hyö dyn tä mi sellä ja oma lei mai sella kulttuuritoiminnalla. Näillä voidaan luoda myös matkailullista ja luovan talouden vetovoimaa. 3) Kulttuuritoiminnan rajattomuus ja laatu (resurssit) Luovuudelle ja itseilmaisulle on annettava mahdollisuus toteutua ilman esteitä. Kulttuuritoiminnan laatu muodostuu useista eri tekijöistä, kuten kulttuuri- ja taidesisältöjen tasosta, saavutettavuudesta, osallisuudes ta,kustannustehokkuudesta sekä sen yhteiskunnallisis ta vaikutuksis ta.

7 Lapuan kaupunki Ote pöytäkirjasta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta ) Sivistys (oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus) Sisäinen kypsyys, tiedollinen ja henkinen kasvaminen sekä avarakatseisuus ovat ihmisyyden keskeisiä päämääriä. Sivistykseen kuuluu myös oikeus ja tahto elinikäiseen oppimiseen ja itseilmaisuun. Se merkitsee yhteisten arvojen kunnioittamista ja yhteistä vastuuta yh teisön kehittämisestä. Valmisteilla oleva kulttuuristrategia on ensimmäinen, kokonaisvaltainen esitys kau pun gin kulttuuritoiminnasta, jossa on pyritty huomioimaan koko kenttä. Pääosa kulttuurista on lapualaisten itsensä tekemää, oma eh toista toimintaa, jossa kulttuuri toimi voi olla vain virikkeiden antajana, tukijana,liikkeellepanijana ja hiukan mahdollistajana. Tämä näkyy kulttuuristrategian toimenpiteis sä ja osin vastuutahojen kohdalla. Oleellista tavoitteiden saavuttamisessa ja toiminnan järjestämisessä on myös yhteistyö ja sen virittäminen. Jotta strategian toimenpiteiden toteuttaminen olisi mahdollista ja että siinä onnistuttaisiin on kulttuuritoimen organisaatioon tehty rakenteellisia muutoksia, jossa myös jokainen työntekijä joutuu uusien haasteiden eteen. Tämä edellyttää toimenkuvien tar kis ta mista. Oleellisimmat muutokset strategialuonnoksen mukaan ovat Vanhan Paukun johtamisjärjestelmän parantaminen ja museoiden toiminnan ottaminen omaksi tehtäväksi. Tämä tarkoittaa nykyisistä os to pal veluista luo pu mista. Muutokseen kuuluu myös uutena resurssina mahdollinen vahtimestarin toimi, jolla myyntisihteerin työtä voidaan paremmin suunnata Vanhan Paukun markkinointiin ja myyntitoimintoihin. Ostopalveluista vapautuvilla resursseilla voidaan huolehtia strategianmukaisista kulttuurituottajan tehtävistä ja samalla säilyttää edellytykset museon valtionosuuden hakemiseen. Strategiassa esitetty organisaatiomalli on nykytilanteessa optimaalisin. Vaihtoehdot ovat joko kalliimpia tai tavoitetasoa joudutaan laskemaan ja palveluja karsimaan. Ensimmäisessä vaihtoehdossa ostopalveluista ei luovuta ja kulttuurituottajan ja intendentin tehtävät hoidetaan nykyisellä henkilöstöllä. Tämä merkitsee sitä, että Vanhan Paukun johtajana toimiva kulttuuri joh taja otetaan ulkopuolelta. Tehtävän hoitamiseen tarvitaan uusi mää räraha. Toisessa vaihtoehdossa ostopalveluista ei luovuta ja nykyinen henkilöstö jakaa esitetyn strategian mukaiset tehtävät keskenään. Kun strategialuonnos merkitsee nykyiselle henkilöstölle uusien haas tei-

8 Lapuan kaupunki Ote pöytäkirjasta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta den ottamista, jouduttaisiin kulttuurituottajan tehtävien jakamisella avaamaan radikaalisti koko henkilöstön työkenttä. Nykyisellä henkilöstöllä ei kuitenkaan ole kokonaisuudessa resursseja hoitaa kaikkia tehtäviä ja näin palveluja jouduttaisiin karsimaan ja tavoitetasoa alentamaan. Tämä koskisi eniten toimenpiteitä, jotka tukevat lapualaisten omaehtoista kulttuuritoimintaa. Vaihtoehdot merkitsevät myös sitä, että strategia on valmisteltava uudelta pohjalta. Kulttuurilla ja taiteella on se sisäänrakennettu ominaisuus, että ihmis ten luo vuu den kaut ta näkymättömästä syntyy näkyvää. Niiden vai kutta vuus pii lee juu ri täs sä. Kun ih misillä on lisäksi intohimoa ja mo tivaa tiota luomiseen, näkyvyys kasvaa entistä suuremmaksi. Pienin pa noksin ja yhteistyöllä saadaan suuria aikaan. Jos kulttuuritoimen asemaa kaupungin organisaatiossa katsotaan taloudelliselta kannalta, puhutaan käyttötalousmenojen osalta marginaalisista summista. Tämä auttaa suhteuttamaan nyt esitetyn kulttuuristrategian tavoitteiden ja siihen käytettävien panosten suhdetta. Sivistystoimen budjetissa vuodelle 2012 yleisen kulttuuritoimen ja Vanhan Paukun yhteenlas kettu osuus on 4 % ( ). Kaupungin toimintamenoista (2011) vastaava osuus on 0,6 %. Museotoimenjohtaja: Esitän, että 1. sivistyslautakunta keskustelee Lapuan kulttuuristrategiasta ja linjaa sen jatkovalmis telua. 2. lähettää strategian lausuntopyynnölle vapaa-ajan lautakuntaan, tekniseen lautakuntaa, perusturvalautakuntaan, yrityskeskukseen, nuorisovaltuustolle, E-P:n liittoon sekä jul kisesti kom mentoita vaksi La puan kau pun gin koti sivuille ja kaupun gin kir jastoon. Intendentti Teppo Ylitalo, strategialuonnoksen laatijana ja kokoajana, ja mu seo toi men joh ta ja Esa Honkimäki on kutsuttu lautakunnan ko kouk seen kerto maan La puan kaupungin kulttuuristrategiasta tarkemmin. Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta kuulee intendentti Teppo Ylitaloa ja museotoimenjohtaja Esa Honkimäkeä asiassa ja hyväksyy museo toimenjoh tajan esityksen. Sivistyslautakunta kuuli museotoimenjohtaja Esa Honkimäkeä ja intendentti Teppo Ylitaloa asiassa ja hyväksyi sivistysjohtajan esityksen. Lisätietoja: museotoimenjohtaja Esa Honkimäki

9 Lapuan kulttuuristrategia Alkusanat ja johdanto Kulttuuri Lapualla 2011 Kaupungin kulttuuriyksiköt Kulttuuri- ja taidealat Visio ja arvot Tavoitteet ja toimenpiteet Itseilmaisu ja harrastustoiminta 2. Vetovoimaisuus ja luova talous 3. Hyvinvointi, identiteetti ja osallisuus 4. Vanha Paukku 5. Resurssit Seuranta ja arviointi LUONNOS

10 2 Alkusanat ja johdanto Kirjoitetaan keskustelu- ja kommenttikierroksen jälkeen. Strategiaprosessin eteneminen: -yleisötilaisuus 3/2011 -yksikönjohtajien alkusuunnittelu kevät yleisen kulttuuritoimen keskustelujen perusteella pohjapaperi 9 10/2011 -yksikönjohtajien kokoontumisten myötä jalostaminen ja loppuunkirjoitus 10 11/2011 -keskustelussa Sivlassa 11/2011 ja Vaplassa 12/2011 -yleinen kommentti- ja lausuntokierros 12/2011 1/2012 -korjaukset ja muutokset 12/2011 1/2012 -hyväksyminen 1 2/2012 -taitto, painatus ja jakelu 2 3/2012

11 3 Kulttuuri Lapualla 2011 Kaupungin kulttuuriyksiköt LAPUAN KANSALAISOPISTO toteuttaa lähipalveluna vapaan sivistystyön opintoja kaikenikäisille lapualaisille lain vapaasta sivistystyöstä 632/1998 mukaisesti. Kuvataide-, käsityö- ja teatterikouluissa annetaan taiteiden perusopetusta (laki taiteen perusopetuksesta 633/1998) yleisen oppimäärän mukaan. Taidekoulujen vastuulla on lasten ja nuorten tavoitteellinen taideopetus paikkakunnalla. Kuvataidekoulu tarjoaa myös aikuisten taiteen perusopetusta. Avoin yliopisto-opetus tarjoaa tutkintotavoitteista opiskelua paikkakunnalla ja avoimen väylän yliopistoon. Opistolla on vahva kokemus koulutuspalvelujen tuottajana ja se tarjoaa myös kursseja, luentoja ja koulutusta maksupalvelutoimintana kaupungin eri toimialoille, yrityksille ja yhteisöille. Lapuan kansalaisopiston keskeiset pitkän aikavälin tavoitteet: - edistetään a, omaehtoista oppimista, tasa-arvoa, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, omien voimavarojen löytämistä, hyvinvointia ja terveyttä, kansalaisvalmiuksia ja aktiivisena kansalaisena toimimista, monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyttä, palvelujen saavutettavuutta ja kestävää kehitystä -monipuolisella kurssitarjonnalla pyritään vastaamaan ajan haasteisiin ja ennakoimaan tulevaa -koulutuspalvelujen kehittämiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa LAPUAN KAUPUNGINKIRJASTO toteuttaa kirjastolain 904/1998 säätämiä kirjasto- ja tiedonhallintapalveluja. Toimintaa järjestetään pääkirjastossa Vanhassa Paukussa, Tiistenjoen sivukirjastossa sekä kirjastoautossa, joka liikennöi koko kaupungin alueella ja vierailee myös alakouluilla, päiväkodeissa ja hoitolaitoksissa. Lisäksi hoidetaan lukion kirjastoa ja ylläpidetään siirtokirjakokoelmia hoitolaitoksissa. Kirjaston kotipalvelu tarjoaa kirjastopalveluita liikuntaesteisille. Kirjaston omien kokoelmien käyttö ja lainaus ovat kirjastolain mukaisesti maksuttomia. Kaupunginkirjasto kuuluu Isonkyrön, Jalasjärven, Kauhavan ja Vähänkyrön kirjastojen kanssa Laki-kirjatoihin, joilla on yhteinen kirjastojärjestelmä ja aineiston kuljetusjärjestelmä. Rakveren kirjaston kanssa on solmittu kansainvälinen yhteistyösopimus. Samanlainen on tekeillä Kiskörösin kirjaston kanssa. Lapuan kaupunginkirjaston keskeiset pitkän aikavälin tavoitteet: -vuosittainen aineistohankinta säilyy OKM:n laatusuositusten tasolla, ja aineistokokoelma pysyy monipuolisena ja laaja-alaisena -kirjastossa on ajantasainen ja moderni kirjasto- ja tiedonhakujärjestelmä -kirjastoautopalveluita kehitetään sti -toiminnan kehittämisessä ja kokeiluhankkeissa hyödynnetään aktiivisesti projektirahoitusta

12 4 LAPUAN MUSIIKKIOPISTO toteuttaa lain taiteen perusopetuksesta 633/1998 mukaisesti laajan oppimäärän mukaista musiikin perusopetusta, sille rakentuvaa musiikkiopistotason opetusta sekä varhaisiän musiikkikasvatusta. Opintoihin voi kuulua myös sivu- ja valinnaisaineopintoja. Opetusta ohjaa sivistyslautakunnan vahvistama opetussuunnitelma, joka perustuu opetushallituksen antamaan määräykseen 41/011/2002. Opetusta annetaan vuonna 2011 kaikkiaan 24 soittimessa. Yksilöopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu yhteissoittoa ja musiikin perusteiden opintoja. Musiikkiopiston keskeisenä tehtävänä on laadukkaan ja korkeatasoisen musiikinopetuksen tarjoaminen, monipuolisen soitin-, orkesteri- ja yhtyetoiminnan ylläpitäminen, yhteistyö kaupungin eri yksiköiden, lähialueen musiikkiopistojen sekä muiden toimijoiden kanssa. Lapuan musiikkiopiston keskeiset pitkän aikavälin tavoitteet: -oppilas saavuttaa hyvät taidolliset ja tiedolliset valmiudet musiikilliseen ilmaisuun ja omaehtoiseen musiikin harrastamiseen varsinaisten opintojen päätyttyä -opiskelu antaa valmiudet musiikkialan ammattiopistoihin -opetuksessa noudatetaan Suomen musiikkioppilaitosten liiton tasosuoritusvaatimuksia -toiminnan kehittämisessä hyödynnetään aktiivisesti projekteja ja alueellista yhteistyötä NUORISOTOIMI huolehtii kulttuurisen nuorisotyön toteuttamisesta nuorisolain 72/2006 mukaisesti. Kulttuurisella nuorisotyöllä tuetaan nuorten harrastustoimintaa ja kannustetaan nuoria erilaisten harrastusten pariin. Erityisen tärkeää harrastustoiminta on nuorilla, joille on kasautunut monia syrjäytymisen riskitekijöitä. Nuorisotoimi ohjaa myös nuorisovaltuuston toimintaa. Yhteistyö ilmenee varsinkin erilaisten tapahtumien järjestämisessä, esimerkkiä bändiillat, open mike -tapahtuma. Nuorisotoimi tukee myös osallistumista nuorisoalan merkittävimpään Nuori Kulttuuri-tapahtumaan. Lisäksi toimitaan aktiivisesti netissä. Nuorisotoimen omat toimisto- ja nuorisotilat sijaitsevat nuorisotalolla rautatieaseman vieressä. Nuorisotalo toimii myös eri harrastajaryhmien harjoitus- ja kokoontumistilana, esimerkkinä teatteri-, tanssi- ja kuorotoimijat. Nuorisotalolla sijaitsee myös Jibbo-nuorisotiedotuspiste. Lapualla on omia nuorisotiloja lisäksi tuomiokirkko-, helluntai- ja vapaaseurakunnilla. Merkittäviä kokoontumispaikkoja ovat myös kylien nuorisoseurojen talot. Lapuan nuorisotoimen keskeiset pitkän aikavälin tavoitteet: -kaikilla lapualaislapsilla ja -nuorilla on jokin mielekäs vapaa-ajan harrastus ja mahdollisuus toteuttaa itseään luovan toiminnan keinoin -nuorisotalo toimii nuorten kohtaamis- ja toimintakeskuksena -nuorisovaltuusto toimii nuorten aktiivisena äänitorvena ja etujärjestönä -kulttuurisessa nuorisotyössä hyödynnetään laajaa yhteistyöverkostoa

13 5 YLEISEN KULTTUURITOIMEN tehtävistä huolehtii Lapualla kaupungin KULTTUURIPALVELUT (aiemmin kulttuuritoimisto). Se on ensisijainen toteuttaja laissa kuntien kulttuuritoiminnasta (728/1992) määrätyille tehtäville. Kulttuuripalvelut edistää kuntalaisten hyvinvointia, aktiivisuutta ja elämänhallintaa tuottamalla kulttuuripalveluja sekä tukemalla harrastustoimintaa, taiteen tekemistä, kulttuurituotantoa ja luovan talouden yrittäjyyttä. Lisäksi aktivoidaan ihmisiä omaehtoiseen itsensä toteuttamiseen ja toimitaan kuntalaisten pahoinvointia ja sairastumista ennaltaehkäisevästi. Hallinnollisesti yleisen kulttuuritoimen yhteydessä toimivat myös LAPUAN KAUPUNGIN MUSEOT sekä Lapuan kulttuuritoiminnan keskeisin näyttämö, VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUS. Yleisen kulttuuritoimen keskeiset pitkän ajan tavoitteet: -kulttuuri on Lapualla todellinen yhteisöllinen ja hyvinvoinnin voimavara: kaikilla lapualaisilla on hyvät ja esteettömät mahdollisuudet luovuuteen, itseilmaisuun ja taiteen tekemiseen, minkä lisäksi vahva kulttuuriperintö luo paikkakunnalle vahvan omaleimaisen identiteetin -kulttuuri toimii Lapuan yhtenä keskeisenä vetovoimatekijänä: Lapualla on tarjolla runsaasti laadukasta ja monipuolista harrastustoimintaa ja kulttuuritapahtumia -luova talous tarjoaa lisääntyvässä määrin työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia: Vanhasta Paukusta kasvaa monipuolinen kulttuuriyrityskeskus -kulttuuritoiminnassa hyödynnetään laajasti paikallisia, alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja sekä avustus- ja hankerahoitusta Kulttuuri- ja taidealat ARKKITEHTUURI JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ Lapualla on kolme valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä: tuomiokirkko ympäristöineen, rautatieasema sekä Vanha Paukku. Kulttuuriympäristössä huomiota herättävää ovat myös Alajoen viljelylakeus, pohjalaistalot sekä lukuisat hyvin hoidetut puistot. Arkkitehtuurin ja kulttuuriympäristön osalta yhteiskunnallista keskustelua virittää Kulttuuriyhdistys Nurkkakivi. Kulttuuriperinnön osalta alan toimintaa järjestää kotiseutuyhdistys Lapua-Seura. Toimialaa sivutaan myös Lapuan luontokerhon ja Lapuan ympäristöyhdistyksen toiminnassa. Arkkitehtuurin ja kulttuuriympäristön opetusta antaa kansalaisopisto kurssimuotoisena sekä kuvataiteen perusopetuksen yhteydessä. Lapualla toimii useita arkkitehtitoimistoja.

14 6 ELOKUVA JA MEDIATAIDE Alan paikallisena harrastusyhteisönä toiminut Lapuan elokuvakerho ei ole tällä hetkellä aktiivinen. Elokuvan ja mediataiteen opetusta annetaan kansalaisopistossa kurssimuotoisena sekä kuvataiteen perusopetuksen yhteydessä. Vanhan Paukun alueella toimii paikkakunnan ainoa elokuvateatteri Bio Marilyn. Lisäksi Lapualla on joitakin videotuotantoa harjoittavia yrityksiä. KIRJALLISUUS JA SANATAIDE Keskeisenä lukemisen, kirjallisuuden ja sanataiteen edistäjänä ja kehittäjänä toimii Lapuan kaupunginkirjasto. Lainauksen ja tietopalvelun lisäksi se järjestää mm. kirjanäyttelyitä, kirjailijavierailuja, kirjavinkkausta ja satutunteja. Harrastajakirjailijoita tai -runoilijoita Lapualla on kymmenkunta. Paikallisena kirjallisuusseurana toimii Kyösti Vilkuna -seura, joka julkaisee vuosittain Lapuan joulu-lehteä sekä järjestää erilaisia kirjailijatilaisuuksia. Sanataiteen koulusta järjestää kansalaisopisto. Lapualla on joitakin ammatikseen kirjoittavia kirjailijoita, kuten Arto Juurakko ja Jyrki Tuulari. Lapualta on lisäksi kotoisin useita kirjallisuuden ammattilaisia. Lapua-Säätiö julkaisee paikallislehti Lapuan sanomia ja ilmaisjakelulehteä Lapuan linkkiä. Kirjakauppatoimintaa harjoittaa Kipa-kirjakauppa. Kirjallisuutta on myynnissä muissakin liikkeissä laajasti. KULTTUURIMATKAILU Kulttuurimatkailua suuntautuu Lapualle kohtuullisessa määrin. Lapuan kaupungin matkailutoimisto ja infopiste sijaitsevat Vanhassa Paukussa; lisäksi Jokilaakson matkailupuutarhassa on miehittämätön infopiste. Matkailuesitteitä julkaistaan useita; kaupungin ja Simpsiön yhteisesite päivitetään vuosittain. Niitä jaetaan Lapualla infopisteiden lisäksi huoltoasemilla ja keskeisissä matkailukohteissa. Opastustoiminnasta vastaavat Lapuan oppaat -yhdistyksen auktorisoidut paikallisoppaat. Lisäksi Vanhassa Paukussa on ollut palkattuna kesäsesongin aikana rooliopas. Auktorisoitujen oppaiden pieni lukumäärä on työllistänyt runsaasti muutamia oppaita. Uusia oppaita kurssitetaan kansalaisopistossa. Lapua on jäsenenä Pohjanmaan matkailu ry:ssä ja Suomen sinisessä tiessä. Keskeisiä kulttuurimatkailukohteita ovat Vanha Paukku, Jokilaakson matkailupuutarha ja Simpsiö. Lapuanjoki ja Alajoki ovat matkailullisesti vielä vähän hyödynnettyjä. Muita kulttuurikäyntikohteita on kohtuullisesti. Suurten tapahtumien aikana paikkakunnan majoituskapasiteetti jää puutteelliseksi.

15 7 KULTTUURIPERINTÖ Lapualla on vahva paikalliskulttuuriin ja tapakulttuuriin liittyvä imago ja identiteetti. Käytössä on paljon kulttuuriperintöön liittyviä tapoja ja erityisiä käytäntöjä. Ulospäin Lapuan kulttuuriperinnön kuva näyttäytyy kuitenkin usein turhan yksipuolisena. Kulttuuriperinnön keskeisiä säilyttäjiä ovat kulttuurihistorialliset museot. Lapuan kaupunki ylläpitää Vanhassa Paukussa Lapuan patruunatehtaan museota, Pyhälahden valokuvaamomuseota sekä Lapuanliikkeen museota. Wanhassa Karhunmäessä sijaitsevaa Körttimuseota ylläpitää Karhunmäki-säätiö ja Ränkimäen talomuseota Lapua-Seura. Kyläkunnan hallitsema Paavolan museo Tiistenjoella on ollut pitkään ilman hoitoa ja avoinna ainoastaan satunnaisesti. Kaupungin omistama Lapuan kotiseutuarkisto toimii Vanhalla Paukulla, samoin kansatieteellistä kokoelmaa hallitseva Ala-Könni instituutti. Kyläkirjoja ja muita historiikkeja on julkaistu kymmeniä. Lisäksi Lapuan sanomat ja Lapuan joulu julkaisevat kohtuullisen runsaasti paikallishistoriaan liittyvää materiaalia. Kouluopetuksessa on jonkin verran paikallishistoriallisia sisältöjä, minkä lisäksi kansalaisopisto järjestää paikallishistoriaan liittyviä luentoja ja kursseja. Lapuan kotiseutuyhdistyksenä toimii Lapua-Seura. Karjalaista perinnettä säilyttää Lapuan karjalaiset. Sukututkimusyhdistyksenä toimii Lapuan sukututkijat ja veteraaniperinnettä koordinoi kattojärjestönä Lapuan veteraaniperinnetoimikunta. Kulttuuriperintöharrastusta edustavat omalta osaltaan myös Classic car club ja Lapuan postimerkkikerho. Keskeisiä kulttuuriperintötapahtumia ovat veteraanipäivä 27.4., Lapuan päivä ja itsenäisyyspäivä Lisäksi vietetään sotiin liittyviä muistopäiviä. KUVATAITEET Kuvataiteita harrastetaan Lapualla runsaasti. Kuvataiteilijoiden keskeisenä yhdyssiteenä toimii Lapuan taiteilijaseura. Lapuan taidemuseo toimii keskeisenä kuvataiteen edistäjänä ja kehittäjänä. Erityisenä painopisteenä on museopedagogiikka. Taidemuseo järjestää vuodessa neljä kutsunäyttelyä. Muita näyttelytiloja ovat Patruunagalleria Vanhassa Paukussa, Puutarhagalleria Jokilaakson matkailupuutarhassa sekä Hopearinteen ja Saarenpääkodin näyttelytilat ja yksityinen Kantri-Galleria Hirvijoella. Kuvataidetta opetetaan peruskouluissa ja lukiossa. Kansalaisopistossa opetusta annetaan kuvataiteen kursseina sekä kuvataiteen perusopetuksena lapsille, nuorille ja aikuisille. Lapuan kansalaisopiston aikuisille antama kuvataiteen perusopetus on maakunnassa ainutlaatuista. Taidemuseossa annetaan laajaa peruskoululaisille suunnattua museopedagogista opetusta.

16 8 Lapualla toimii joitakin kuvataiteen ammattitaiteilijoita, kuten kuvanveistäjä Timo Suvanto ja kuvataiteilija Panu Hemminki. KÄSITYÖ Käsityöllä ja erityisesti kankaankudonnalla on Lapualla vahvat perinteet, jotka periytyvät jo kotiteollisuudesta. Käsitöitä voitaneen pitää paikkakunnan yleisimpänä kulttuuriharrastuksena. Erityisen suosittua se on naisten keskuudessa keski-iästä lähtien. Käsityöharrastus toteutuu leimallisesti vapaamuotoisena ja järjestäytymättömänä. Käsityön opetusta annetaan peruskoulujen lisäksi kansalaisopistossa runsaan ja monipuolisen kurssitoiminnan muodossa sekä käsityötaiteen perusopetuksena. Käsityötaiteilijoita Lapualla on muutamia lähinnä tekstiilityön saralla, kuten tekstiilitaiteilija Henna Mantere. Käsityötuotteiden valmistusta harjoittaa reilut puolenkymmentä yritystä. Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus hoitaa Lapuan taidemuseon avoinna pitoa sekä pitää sen yhteydessä omaa TaitoPaukku-myymäläänsä. Paikkakunnalla on lisäksi muutama käsityön erikoisliike. MUSIIKKI Musiikin harrastaminen on Lapualla erittäin runsasta ja sillä on pitkät perinteet. Yksittäisiä soittajia ja laulajia on paljon. Heistä monet myös esiintyvät eri kokoonpanoissa harrastajapohjalta tai puoliammattimaisesti. Pitkäaikaisimpia kuoroja ovat Lapuan sekakuoro, Lapuan mieslaulajat, Karhunmäen seudun sekakuoro, Lapuan tuomiokirkon kuoro, Lapuan nuorisokuoro, Kauhajärven ja Tiistenjoen kirkkokuorot sekä Lapuan veteraanikuoro. Lisäksi on useita pienempiä laulukokoonpanoja. Osa kuoroista toimii seurakuntien tai kansalaisopiston yhteydessä. Musiikkiopistossa toimii puhallinorkestereita, kamariorkesteri sekä erilaisia jousiorkestereita. Opiston yhteydessä toimii myös muita yhtyeitä ja kokoonpanoja klassisen, kansanmusiikin ja kevyen musiikin alalla. Musiikinopiskelun tukena toimii oppilastukiyhdistys Prima Vista. Lapuan musiikkiopiston oppilaita on mukana alueen musiikkiopistojen oppilaista koostuvassa Etelä-Pohjanmaan Sinfoniaorkesterissa. Omina yhdistyksinään tai kansalaisopiston ryhminä toimivat Lapua jazz, Lapuan harmonikkakerho ja Lapuan kevyen musiikin orkesteri.

17 9 Rytmimusiikin paikallisena yhdistyksenä toimii Ämyri ry. Harrastajapohjalta toimivia rytmimusiikin yhtyeitä on kymmenkunta, ammattimaisia joitakin. Paikkakunnalla on kaksi musiikkialan ohjelmatoimistoa. Musiikkileikkikouluja järjestävät kansalaisopisto, musiikkiopisto ja tuomiokirkkoseurakunta. Musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta. Kansalaisopiston musiikkiopetus on vapaatavoitteista ja kaikille ikäryhmille suunnattua. Keskeisiä musiikkitapahtumia ovat jokavuotinen Vanhan Paukun festivaali sekä Lapuan urkufestivaali joka toinen vuosi. Musiikkiäänitteitä myydään laajasti eri kaupoissa. Musiikin erikoisliikettä paikkakunnalla ei ole. TANSSI Tanssia harrastetaan Lapualla jonkun verran. Erityisesti tanssitaiteen ja modernin tanssin suhteen on selvää puutetta. Keskeinen tanssivaikuttaja on tanssiseura Lapuan Huisku. Omina yhdistyksinään toimivat lasten balettiyhdistys Illuusia. Haapakosken nuorisoseurassa toimii useita lasten tanhuryhmiä sekä aikuisten tanhuryhmä Yhyrenlaaset. Tanssin kurssimuotoista opetusta tarjoaa kansalaisopisto. Paikallisia tanssikeskuksia ovat talvisaikaan Latosaari sekä kesäaikaan Luhurikan lava Tiistenjoella, Ritamäen lava Ritamäellä ja Rantapuiston lava Kauhajärvellä. TEATTERI JA NÄYTTÄMÖTAIDE Teatteriharrastuksella on Lapualla toista sataa vuotta pitkät, vankat perinteet. Erityisen voimallisia harrastajanäyttämöitä on ollut nuorisoseuroilla ja työväentalolla. Nykyisiä harrastajateattereita on kaksi. Teatteri Lapua (virallisesti Lapuan harrastajanäyttelijät) järjestää esityksiä Vanhalla Paukulla monipuolisessa teatteritilassa TeatteriHiomossa ja kesäteltassa. Larvateatterilla on kesäteatteri Tiistenjoella tanssilava Luhurikan yhteydessä. Lisäksi tuomiokirkkoseurakunta järjestää ajoittain kirkkonäytelmiä. Ensi-iltoja on vuosittain yhteensä 2 6. Kansalaisopisto antaa näyttämötaiteen opetusta sekä kurssimuotoisesti että teatteritaiteen perusopetuksena. Lapualla ei ole teatterialan ammattilaisia. Useat harrastajanäyttelijät ovat kuitenkin vierailleet myös ammattiteatterien näyttämöillä. VALOKUVA

18 10 Vain omiin ja perhetarpeisiin tapahtuma valokuvaharrastus on Lapuallakin laajaa, joskin sen mittasuhteista on vaikea sanoa mitään varmaa. Harrastajavalokuvaajien yhdistyksenä toimii Lapuan kamerakerho, joka pitää esillä myös Kuukauden valokuvaa Vanhassa Paukussa. Lapualla sijaitseva Pohjanmaan valokuvakeskus on kolmen maakunnan alueella toimiva valokuvataiteen aluekeskus. Valokuvakeskuksella on oma näyttelytila Vanhassa Paukussa, jota pyöritetään yhteistyössä kaupungin kulttuuripalvelujen kanssa. Myös muissa kaupungin näyttelytiloissa on satunnaisesti valokuvanäyttelyitä. Vanhalla Paukulla on harrastajien vapaassa käytössä kulttuuripalveluiden hallinnoima pimiö. Kansalaisopisto järjestää alan kurssitoimintaa, josta osa kuvataiteen perusopetuksen yhteydessä. Valokuvataiteen ammattilaisia paikkakunnalla on ainoastaan palkittu luontokuvaaja Benjam Pöntinen, jolla on myös oma näyttelytila ja taiteilijakoti Villa Ukuli Alahellassa. Paikkakunnalla on muutama valokuvaamoalan yrittäjä. MONIALAINEN KULTTUURITOIMINTA Usean lapualaisjärjestön kulttuuritoiminta on monialaista ja vaikeasti luokiteltavaa. Suuria kulttuuritoimijoita ovat ennen muuta nuorisoseurat, kyläyhdistykset ja ystävyysseurat. Monimuotoista kulttuuria sisältyy myös 4-H-, rotary- ja leijonatoimintaan sekä partiojärjestöjen Simpsiön Karhujen ja Simpsiön Siskojen ja Lapuan vesaisten toimintaan. Erityisharrastukseen kohdistuvia järjestöjä ovat mm. Lapuan matemaattis-luonnontieteellinen seura Fii, Lapuan moto-poppoo, Oilhill motorcycle club ja Lapuan radiokerho. Myös muut kuin kulttuurialan toimijat järjestävät monipuolisia kulttuuritapahtumia. Tällaisia järjestäjiä ovat mm. urheiluseurat Lapuan Virkiä, Lapuan Ponnistus, Haapakosken Kiri ja Kauhajärven Töpinä sekä Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Pelastakaa lapset.

19 11 VISIO Vuonna 2020 Lapua on omaleimainen, identiteetiltään vahva ja luovasti monisärmäinen kasvamisen, harrastamisen ja kulttuuritapahtumien aktiivinen kansainvälistyvä näyttämö. ARVOT Lapset, nuoret ja lapsiperheet Lapua on perhekoon kaupunki. Myös kulttuuritoiminnassa lapset ja nuoret ovat erityinen painopiste. Heille luodaan mahdollisuuksia monipuoliseen ja laadukkaaseen itseilmaisuun, luovuuteen, kulttuuriharrastuksiin ja taiteen tekemiseen. Ennaltaehkäisevä kulttuurityö Kulttuuritoiminnalla ja taiteella on todettu olevan merkittäviä vaikutuksia hyvinvointiin, terveyteen ja elämän laatuun. Niiden kautta voidaan ennaltaehkäistä ongelmia sekä tuottaa kustannussäästöjä. Ennaltaehkäisevän työn painopisteet ovat nuorten syrjäytyminen, työhyvinvointi ja seniorien elämänlaatu. Identiteetti ja yhteisöllisyys Muuttavassa maailmassa identiteetin merkitys on kasvanut suureksi. Aktiivisella kulttuuriperinnön hyödyntämisellä ja omaleimaisella kulttuuritoiminnalla voidaan tukea ihmisten identiteettiä ja juurtumista yhteisöön sekä luoda matkailullista ja luovan talouden vetovoimaa. Kulttuuritoiminnan rajattomuus ja laatu Luovuuden ja itseilmaisun tulee voida toteutua mahdollisimman monipuolisena ilman hallinnollisia, asenteellisia ja konkreettisia esteitä. Kulttuuritoiminnan laatu muodostuu saavutettavuudesta, kulttuuri- ja taidesisällön tasosta, osallisuudesta, alueellisesta tasa-arvoisuudesta, kustannustehokkuudesta sekä hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, yrittäjyyttä ja vetovoimaisuutta tukevista vaikutuksista. Sivistys Sisäinen kypsyys, tiedollinen ja henkinen kasvaminen sekä avarakatseisuus ovat ihmisyyden keskeisiä päämääriä. Sivistys merkitsee asennetta, jossa kaikilla on oikeus elinikäiseen oppimiseen ja itseilmaisuun. Toisaalta se merkitsee myös yhteisten arvojen kunnioittamista ja yhteistä vastuuta yhteisön kehittämisestä.

20 12 1. ITSEILMAISU JA HARRASTUSTOIMINTA Itsensä ilmaiseminen ja luovuus ovat ihmisen perustarpeita. Kulttuuriharrastukset ja taiteelliset elämykset antavat elämään sisältöä ja iloa, auttavat jäsentämään omia kokemuksia ja ajatuksia sekä edistävät identiteetin ja itsetunnon rakentumista. Hyvä olo sekä vahva identiteetti ja itsetunto heijastuvat myös terveyteen. Kulttuuriharrastuksissa oleellista ovat osallistuminen ja sosiaalisen pääoman kasvattaminen, onnistumisen ja epäonnistumisen kokemukset, elämyksellisyys, ilo ja maailmankuvan avartuminen. Valtakunnallisen ajankäyttötutkimuksen 2009 mukaan luovia taideharrastuksia (soittaminen, laulaminen, näytteleminen, kaunokirjallisten tekstien kirjoittaminen ja kuvataiteet) on 30 prosentilla 10 vuotta täyttäneestä väestöstä. Taideharrastukset ovat yleisimpiä lapsilla; kaikista vuotiaista luova taideharrastus on 75 prosentilla. Aikuisista naiset ovat miehiä aktiivisempia. Valtakunnallisesti tarkasteltuna viimeisten 20 vuoden aikana valokuvauksen (27 %) ja videokuvauksen (9 %) suosio on selvästi lisääntynyt, erityisesti nuorten tyttöjen suosiossa olevan kirjoittamisen (13 %) harrastus on hieman noussut, kuvataiteen (14 %), soittamisen (14 %), laulamisen (7 %) ja näyttelemisen (2 %) harrastaminen on pysynyt suunnilleen yhtä laajana, tanssin (6 %) taas vähentynyt. Luovuutta ja itseilmaisua ei ole tarpeen suuremmasti ohjailla, sillä sen täytyy toteutua myös yhteisön normeja koetellen ja sitä kautta niitä määrittäen ja vahvistaen. Sen sijaan julkisten kulttuuripalvelujen tehtävänä on auttaa ihmisiä löytämään kullekin sopivia keinoja ja välineitä itseilmaisuun ja luovuuteen sekä sitä kautta elinikäiseen oppimiseen, sivistykseen ja hyvään elämään. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä aktiivisten harrastajien ja passiivisten syrjäytyvien syvenevään kuiluun sekä huono-osaisuuden kasautumiseen. TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUUTAHO MITTARIT Lapualla on tarjolla runsaasti laadukkaita ja monipuolisia kulttuurin ja taiteen harrastusmahdollisuuksia Tuetaan kuntalaisten mahdollisuuksia löytää sopivia itsensä toteuttamisen muotoja tiedotuksen ja ohjauksen kautta Esitellään kulttuuritoiminnan mahdollisuuksia aktiivisesti kouluissa harrastajien, tiedotuksen ja ohjauksen määrä käyntien määrä ja tuloksellisuus Tuetaan yhdistysten toimintaedellytyksiä luomalla jatkuvia käytäntöjä sekä tukemalla toiminnan avoimuutta ja hiljaisen tiedon siirtämistä kansalaisopisto, yhdistykset yhdistysten aktiivisuus ja osaamisen taso

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus Jokaisella on oikeus ja tasaarvoinen

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen Hankasalmen kulttuuritoimi Hankasalmi 14.2.2012 Ellinoora Auvinen Mitä kulttuuri merkitsee yksilölle ja yhteisölle? 2 YKSILÖLLE ehkä tätä Elämyksiä, luovuutta ja identiteetin vahvistamista Mahdollisuus

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) KULTTUURITOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KULTTUURILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Toimiala

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 117 15.11.2016 Kulttuurilautakunta 42 11.04.2017 Kaupunginhallitus 102 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 45 09.05.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite lasten harrastustakuusta 3492/12.05.00/2016

Lisätiedot

Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana

Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana Kuntien kulttuuritoimintalaki uudistuu 7.12.2017 Johanna Selkee Erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Kulttuuripalvelujen visio 2025 Kulttuuripalveluiden merkitys

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

Kulttuuri saavutettavaksi Satakunnassa

Kulttuuri saavutettavaksi Satakunnassa Kulttuuri saavutettavaksi Satakunnassa Porin kulttuuritoimi veturina Emma Susi, kulttuurituottaja Porin kaupungin kulttuuriasiainkeskus Ideasta hankkeeksi koulutuspäivä Porin kaupunginkirjasto 3.10.2011

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Taidetoimijoiden ja taiteilijoiden yhteistyön kehittäminen sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla 2. Taidemuseon merkityksen kasvattaminen

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 Vapaa-ajanlautakunta 28.2.2017 Sisällysluettelo VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 KULTTUURIPALVELUT... 4 LIIKUNTAPALVELUT... 6 NUORISOPALVELUT... 8

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas KULTTUURITOIMINTA- KOKEILUT Anita Kangas KESKI-SUOMEN KULTTUURITOIMINTAKOKEILUN TAUSTA (VUOSINA 1976-1979) ARVO SALON JOHTAMA KULTTUURITOIMINTAKOMITEA 1974:2. KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET: TASA-ARVON

Lisätiedot

Polvijärven kulttuurikasvatussuunnitelma

Polvijärven kulttuurikasvatussuunnitelma Polvijärven kulttuurikasvatussuunnitelma Varhaiskasvatus Vierailu, Esitys, Muu, Vierailu, Esitys, Muu Mikä on osallistuva lapsi- tai ryhmämäärä? Tarvitaanko kuljetuksia? Mitkä ovat arvioidut kustannukset?

Lisätiedot

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Vapaa-aikalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Toteutuminen: Selvitys vaihtoehtoisista

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Mikkolan navetta 21.1.2012 Ellinoora Auvinen kulttuurituottaja Hanksalmen kunta Hankasalmi Kolme taajamaa: Kirkonkylä, Asema ja Niemisjärvi Noin neljännes asukkaista

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

4 Etelä-Pohjanmaa. 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

4 Etelä-Pohjanmaa. 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 4 Etelä-Pohjanmaa 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 4.1 ETELÄ-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 13 kpl Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuurituottajana kunnassa Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuuri käsitteenä, ymmärretäänkö se? Kulttuuri yhdistetään vielä usein niin

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Tapiolan keskus uudistuu

Tapiolan keskus uudistuu Tapiolan keskus uudistuu Tapiolan keskuksen uudistamisen nykyvaihe ja keskeiset hankkeet Projektinjohtaja Antti Mäkinen, Espoon kaupunki Kulttuurikeskus uudistuu ja monipuolistuu Kulttuurijohtaja Susanna

Lisätiedot

KULTTUURITALO VALVE Saatavuuden ja saavutettavuuden toteuttaminen monialaisena yhteistyönä

KULTTUURITALO VALVE Saatavuuden ja saavutettavuuden toteuttaminen monialaisena yhteistyönä KULTTUURITALO VALVE Saatavuuden ja saavutettavuuden toteuttaminen monialaisena yhteistyönä Arja Huotari kulttuuritalon johtaja Sivistys- ja kulttuuripalvelut Oulun kaupunki 7.2.2018 Kulttuuritalo Valve

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO

PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO Hyvä kirjasto elävä alue Mikkeli 13.11.2012 13.11.2012 Kirjastotoimenjohtaja Eila Ainali 1 Kirja pienen kirjaston tarpeisiin - viime vuoden urakkana oli kirja 13.11.2012

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2006-2012

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2006-2012 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2006-2012 Kulttuurilautakunta 28.9.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KULTTUURIPALVELUIDEN SUUNNITTELUN LÄHTÖ- 3 KOHTIA 3. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

KIRJASTOISSA JÄRJESTETTÄVÄT TAPAHTUMAT JA TILANKÄYTTÖ SEKÄ KIRJASTOTYÖN EETTISET PERIAATTEET SAVINAINEN PÄIVI, KUOPION KAUPUNGINKIRJASTO

KIRJASTOISSA JÄRJESTETTÄVÄT TAPAHTUMAT JA TILANKÄYTTÖ SEKÄ KIRJASTOTYÖN EETTISET PERIAATTEET SAVINAINEN PÄIVI, KUOPION KAUPUNGINKIRJASTO KIRJASTOISSA JÄRJESTETTÄVÄT TAPAHTUMAT JA TILANKÄYTTÖ SEKÄ KIRJASTOTYÖN EETTISET PERIAATTEET SAVINAINEN PÄIVI, KUOPION KAUPUNGINKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTO PÄÄKKÖLÄ JOUNI, OULUN KAUPUNGINKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTO

Lisätiedot

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa.

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa. Kuntien kulttuuritoiminnan kustannukset 2010 Vastausohjeet Yleiset vastausohjeet Tässä kyselyssä kootaan tietoa kuntien kulttuuritoiminnan kustannuksista. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan kirjastoissa,

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia. Pori kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia. Pori kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia Pori 12.12.2017 kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö Creative Industries Finland/Sanna Peurakoski Taustaa ja tilastoja

Lisätiedot

Kulttuuri saavutettavaksi Satakunnassa - hanke moottorina uudistuksille?

Kulttuuri saavutettavaksi Satakunnassa - hanke moottorina uudistuksille? Kulttuuri saavutettavaksi Satakunnassa - hanke moottorina uudistuksille? Emma Susi, kulttuurituottaja Porin kaupungin kulttuuriasiainkeskus Kulttuuri saavutettavaksi Satakunnassa hankkeen päätösseminaari

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9. - ammatillinen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO ARVOT-VISIO-STRATEGIA 2012 2020 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO Kankaanpään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt strategian 22.12.2011 Kankaanpään kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Uutta luovaa taloutta Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Murros Meneillään on talouden murros. Tiedon, osaamisen, luovuuden ja merkitysten rooli kasvaa. Uudistuva talous, digitalisoituva

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Yleisiä kirjastoja koskevan lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yleisiä kirjastoja koskevan lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yleisiä kirjastoja koskevan lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Laki yleisistä kirjastoista opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintoviraston järjestämä

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot

PIRKANMAAN ALUEELLINEN KULTTUURIHYVINVOINTI- SUUNNITELMA

PIRKANMAAN ALUEELLINEN KULTTUURIHYVINVOINTI- SUUNNITELMA PIRKANMAAN ALUEELLINEN KULTTUURIHYVINVOINTI- SUUNNITELMA KULTTUURIHYVINVOINTI- SUUNNITELMA Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma on strateginen alueellinen asiakirja, joka sijoittuu alueelliseen

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 Kulttuuriperintövuosi Projekteja, tapahtumia, aloitteita, kampanjoita ympäri Eurooppaa. Toteuttajina EU:n jäsenvaltiot, alueelliset ja paikalliset viranomaiset/toimijat,

Lisätiedot

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Palvelujohtaja Ari Karimäki

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Palvelujohtaja Ari Karimäki Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 21.8.2017 Palvelujohtaja Ari Karimäki Kulttuuripalvelut sekä liikuntapalvelut lukuina 2017 KULTTUURI- OSALLISTUJIA 9780 VARHAISKASVATUKSESTA (0-6 -VUOTIAAT) PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa. Keskustelutilaisuus Oulu

Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa. Keskustelutilaisuus Oulu Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa Keskustelutilaisuus Oulu 27.2.2017 Teemaryhmät Mikä on opetuksen, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön tulevaisuuden kuva kunnassa? Millaisia ovat haasteet? Mitä

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 Vapaa-ajanlautakunta 19.12.2017 Sisällysluettelo 2 Vapaa-ajanlautakunta yhteensä 3 Kulttuuripalvelut 4 Liikuntapalvelut 6 Nuorisopalvelut 8 2 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2013 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa / 2014 VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Yleisten kirjastojen neuvoston kokous 9.11.2017, Porvoo Leena Aaltonen ja Tapani Sainio Valtionavustukset 2018 vuoden 2018 talousarvioesityksessä kirjastomomentin

Lisätiedot

Kulttuuri sivistyskunnassa - mitä muutoksia tulossa?

Kulttuuri sivistyskunnassa - mitä muutoksia tulossa? Kulttuuri sivistyskunnassa - mitä muutoksia tulossa? Kuntamarkkinat Johanna Selkee Erityisasiantuntija, kirjastot ja kulttuuri Muutossuuntia Tulevaisuuden sivistyskunta - kuntia koskevan kulttuuritoimintalain

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu SVV- luentosarja 2015-2016 Ma= Korolainen, Pilvi Mansikkamäki, Ma= Saari Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632 ja 29.12.2009/1765) 1 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Laki yleisistä kirjastoista pykälät käytäntöön Rovaniemi 28.3.2017 Leena Aaltonen Lakien jatkumo 1928, 1961, 1986, 1998,

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Kirjastopalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin

Lisätiedot

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Aaltoa kulttuurimatkaillen Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Alvar Aalto Seinäjoella Seinäjoki on Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus ja yksi Suomen voimakkaimmin kasvavista kaupunkikeskuksista.

Lisätiedot

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri tuo esille lapset ja nuoret taiteen tekijöinä Ohjelmaidea, tarkoitus ja kohderyhmät

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Ajankohtaista opetushallinnosta

Ajankohtaista opetushallinnosta Ajankohtaista opetushallinnosta Pääjohtaja Aulis Pitkälä Rovaniemi 13.9.2016 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 si-, perus- ja lisäpetuksen ops-perusteet

Lisätiedot

KULTTUURIOHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA

KULTTUURIOHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA KULTTUURIOHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA Sisältö Kulttuurin vuoro...3 Laki kuntien kulttuuritoiminnasta...5 Visio vuodelle 2016...5 Nurmijärven kunnan arvot...6 Arvot kulttuurin näkökulmasta...7 Kriittiset menestystekijät...9

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa. Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015

Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa. Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015 Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015 1. Kulttuuri on oleellinen osa hyvinvointiyhteiskuntaa

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma. Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma. Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma TAVOITE: Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen mahdollistamalla

Lisätiedot

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude: Projektin tavoite 1) Winter is attitude projektin avulla halutaan elävöittää

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 Rikas elämä kaiken ikää. 21.2.2011 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN TARKOITUS 3 2. STRATEGIAN TAUSTAA 3 3. STRATEGIAN

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot