Verksamhetsberättelse Toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verksamhetsberättelse Toimintakertomus"

Transkriptio

1 Musik / Musiikki Dans / Tanssi Verksamhetsberättelse Toimintakertomus 2-2

2 2

3 INNEHÅLL / SISÄLTÖ Allmänt om musikinstitutet... 4 Yleistä musiikkiopistosta... 5 Provsystem / Tasosuoristus... 6 Läsåret Lukuvuosi Kulturnämnden / Kulttuurilautakunta... 9 Sektionen / Jaosto... 9 Ekonomi / Talous... Personal / Henkilökunta... Elevstatistik / Oppilastilasto... Fördelning mellan huvud- och biämnen/jako pää- ja sivuaineisiin...2 Erhållna avgångsbetyg / Päättötodistuksen saaneet...2 Elevförteckning / Oppilasluettelo... Musikundervisning / Musiikinopetus... Förberedande musikundervisning / Musiikkivalmennus... 8 Dans / Tanssi... 9 Musiklekskola / Musiikkileikkikoulu... 2 Rytmik / Rytmiikka...2 Orkestrar och grupper / Orkesterit ja ryhmät...24 Aagda kursexamina / Suoritetut kurssitutkinnot...25 Kursexamensnämnder / Kurssitutkintolautakunnat Stipendier / Stipendit Elevkonserter / Oppilaskonsertit... Evenemangskalender / Tapahtumakalenteri...42 Terminsavgifter / Lukukausimaksut... 4

4 Allmänt om musikinstitutet Lite historia Rötterna till Korsholms musikinstitut går tillbaka till år 952, då Bjarne Berg inledde musikundervisning i. Fr.om. 959 kallades musikverksamheten musikskola. År 98 började musikskolan som första finlandssvenska musikskola få lagstadgat statsunderstöd. Hösten 982 utsträcktes den lagstadgade musikskolans verksamhet till hela Korsholms kommun under namnet s musikskola. 989 övertog Korsholms kommun musikskolan och samtidigt ändrades musikskolans namn till Korsholms musikskola. När rätten att ge undervisning också på institutsnivå erhölls år 995, fick musikskolan namnet Korsholms musikinstitut. En del av ett större system Korsholms musikinstitut hör till Finlands musikläroinrättningars förbund (FMF) tillsammans med 99 andra musikinstitut och konservatorier i Finland. FMF ansvarar för uppgörandet av anvisningar för nivåprov på grundnivå och institutsnivå. Läroplanen för Korsholms musikinstitut grundar sig på de av Utbildningsstyrelsens utgivna landsomfattande grunderna för läroplan. I grunderna för läroplanen ingår bl.a. instruktioner för aäggande och bedömning av nivåprov. Verksamhetsidé Korsholms musikinstitut är en läroanstalt som ordnar grundläggande undervisning i musik och dans enligt lagen om grundläggande konstundervisning. Musikinstitutet kan även ordna annan konstundervisning i anslutning till musik och dans samt annan verksamhet som främjar konsten. Undervisning ges på svenska och finska och verksamheten riktar sig i främsta hand till barn och unga. Inriktningar och nivåer Musikundervisningen vid Korsholms musikinstitut utgörs av undervisning på grundnivå och därpå baserade studier på musikinstitutsnivå. Dessa föregås av tidig musikfostran. Dessutom kan musikinstitutet erbjuda påbyggnadsundervisning efter aagda studier på musikinstitutsnivå. På grundnivå ges undervisning inom tre olika inriktningar, klassisk musik, rytmmusik och folkmusik. På musikinstitutsnivå ges undervisning i klassisk musik och rytmmusik. Undervisningens nivåer: Påbyggnadsundervisning Undervisning på musikinstitutsnivå Undervisning på grundnivå Tidig musikfostran 4

5 Yleistä musiikkiopistosta Vähän historiaa Mustasaaren musiikkiopiston juuret ulottuvat aina vuoteen 952, jolloin Bjarne Berg aloitti musiikinopetuksen Sulvalla. Vuonna 959 toimintaa jatkettiin musikskola-nimellä. Vuonna 98 musiikkikoulu alkoi ensimmäisenä suomenruotsalaisena musiikkikouluna saada lakisääteistä valtionapua. Lakisääteisen musiikkikoulun toiminta ulottui vuoden 982 syksystä lähtien koko Mustasaaren kuntaan s musikskolan nimellä. Vuonna 989 musiikkikoulun ylläpitäminen siirtyi Mustasaaren kunnalle ja samalla vaihtui myös nimi Mustasaaren musiikkikouluksi. Kun oikeus antaa myös opistotason opetusta saatin vuonna 995, musiikkikoulusta tuli Mustasaaren musiikkiopisto. Osa laajempaa järjestelmää Mustasaaren musiikkiopisto kuuluu Suomen musiikkioppilaitosten liittoon (SML), johon kuuluu kaikkiaan musiikkiopistoa ja konservatoriota eri puolilta Suomea. SML vastaa mm. musiikin perusasteen ja musiikkiopistoasteen kurssitutkintovaatimusten laadinnasta valtakunnallisella tasolla. Mustasaaren musiikkiopiston opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Opetussuunnitelman perusteet sisältävät mm. kurssitutkintojen suorittamista ja arvostelua koskevat ohjeet. Toiminta-ajatus Mustasaaren musiikkiopisto on oppilaitos, joka järjestää musiikin ja tanssin perusopetusta taiteen perusopetuksesta annetun lain nojalla. Musiikkiopisto voi järjestää myös muuta musiikkiin ja tanssiin liittyvää taiteen opetusta sekä muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa. Opetusta annetaan suomen ja ruotsin kielellä. Musiikkiopiston toiminta kohdistuu ensisijaisesti lapsiin ja nuoriin. Tasot ja suuntautumisvaihtoehdot Mustasaaren musiikkiopiston antama musiikinopetus muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta. Musiikkiopisto voi myös tarjota musiikkiopistotason opintojen jälkeistä lisäopetusta. Perustasolla on kolme suuntautumisvaihtoehtoa: klassinen musiikki, rytmimusiikki ja kansanmusiikki. Musiikkiopistotasolla oppilas voi opiskella joko klassista musiikkia tai rytmimusiikkia. Musiikinopetuksen rakenne: Lisäopetus Musiikkiopistotaso Musiikin perustaso Varhaisiän musiikkikasvatus 5

6 Provsystem Grundnivå: Musikinstitutsnivå: huvudämne grundnivå, 2 och huvudämne musikens teori och tonträffning grundnivå, 2 och tonträffning musikkunskap musikens teori samspel musikkunskap eller harmonilära frivilligt biinstrument (möjligt att börja då grundnivå 2 avklarats i huvudämnet) samspel frivilligt biinstrument När eleven har aagt erforderliga nivåprov, får han/hon avgångsbetyg på grund- eller institutsnivå. Tasosuoritus Perustaso: Musiikkiopistotaso: pääaine perustaso, 2 ja pääaine musiikin teoria ja säveltapailu, 2 ja säveltapailu musiikkitieto musiikin teoria yhteissoitto musiikkitieto tai harmoniaoppi vapaaehtoinen sivusoitin (mahdollisuus aloittaa, kun pääaineessa on suoritettu perustaso 2) yhteissoitto vapaaehtoinen sivusoitin Kun oppilas on suorittanut vaadittavat tasosuoritukset, hän saa perus- tai opistotason päättötodistuksen. 6

7 LÄSÅRET 2-2 Varför musik och dans? Det finns många positiva forskningsresultat kring undervisning i musik och dans. Inom musikundervisningen är en av de mest kända en forskning gjord i Berlin på 99-talet av musikvetaren Hans Günther Bastian om hur musikutövandet påverkar den emotionella och intellektuella utvecklingen hos barn. Bastian grundantagande var att alla barn är musikaliska oberoende av deras bakgrund. Han ville ta reda på vad som händer om barns musikaliska talang aktiveras, dvs. hur musikutövande påverkar barns intellektuella utveckling. I fem grundskolor i Berlin infördes en musikorienterad läroplan. Eleverna var i 6 7 års ålder när forskningen inleddes. Barnen fick två musiklektioner per vecka och undervisningen bestod av studier i något instrument och samspel i en mindre eller större ensemble. Referensgruppen bestod av två grundskolor i Berlin, där man följde en traditionell tysk löroplan, vilket innebar en stor fokus på de kunskapsorienterade ämnena. I referensgruppen fick barnen musikundervisning en timme per vecka men instrumentundervisning och samspel var inte en obligatorisk del av undervisningen. Själva forskningsresultaten var i många avseenden revolutionerande. Att spela ett instrument samt att musicera i ensemble: - förbättrade märkbart de sociala egenskaperna och som en följd av detta minskade mobbningen bland eleverna - studie- och prestationsförmågan förbättrades - förbättrade det allmänna intelligensvärdet - utvecklade koncentrationsförmågan - stärkte skapandet i allmänhet - utvecklade den emotionella kompetensen - minskade barns tillstånd av ångest och rädslor och - ledde till högre inlärningsresultat även i andra ämnen än musik trots att instrumentstudierna krävde mycket tid av barnen. Vid Korsholms musikinstitut ges undervisning i musik och dans. Verksamheten riktar sig i första hand till barn och unga. Personligen tror jag att de positiva effekterna som påvisas i Bastians forskning kan uppnås även inom dansundervisningen. Människor mår bra av att musicera och dansa och som Bastians forskning påvisar har musikutövning många positiva aspekter i barns utveckling och människors välbefinnande. Den verksamhet som bedrivs vid Korsholms musikinstitut är med andra ord en mycket viktig verksamhet. I tider av större ekonomisk osäkerhet är det av väsentlig betydelse att de allt stramare resurserna prioriteras rätt. Risken är uppenbar att minskade resurser till den grundläggande konstundervisningen i längden leder till ökade kostnader i specialundervisningen samt inom hälso- och sjukvården. Ett stort tack till er alla som på olika sätt stöder verksamheten vid Korsholms musikinstitut. Tomas Holmström rektor Texten om musikforskningen baserar sig på Kelvei Ahos referat 7

8 LUKUVUOSI 2-2 Miksi musiikkia ja tanssia? Musiikin ja tanssin opetuksesta on monia positiivisia tutkimustuloksia. Musiikin alalta tunnetuimpia on musiikkitieteilijä Hans Günther Bastianin Berliinissä 99-luvulla tekemä tutkimus musiikin harrastamisen vaikutuksesta lasten henkiseen kehitykseen. Bastianin perusoletuksena oli, että kaikki lapset ovat musikaalisia taustastaan riippumatta. Hänen pyrkimyksenään oli selvittää, mitä tapahtuu, jos tämä piilevä musikaalisuus aktivoidaan, eli miten musiikin harrastaminen vaikuttaa lasten henkiseen kehitykseen. Viiteen berliiniläiseen peruskouluun laadittiin musiikkipainotteinen opetusohjelma, joka alkoi jo ensimmäiseltä luokalta. Oppilaat olivat tutkimusta aloitettaessa siis 6 7-vuotiaita lapsia. Musiikkitunteja oli viikossa kaksi, ja tunnit koostuivat jonkun instrumentin opiskelusta sekä yhteissoitosta pienemmissä yhtyeissä tai laajemmissa kokoonpanoissa. Vertailuryhmänä oli kaksi berliiniläistä peruskoulua, joissa noudatettiin normaalia saksalaista, tietopuolisiin aineisiin painottunutta oppijärjestelmää. Tähänkin kuuluu tosin tunnin verran viikossa musiikkia, muttei pakollisena kuitenkaan soittoa eikä yhteissoittoa. Bastianin työryhmän tulokset olivat monilta osin suorastaan sensaatiomaiset. Soittaminen ja yhteissoitto - paransi merkittävästi sosiaalisia kykyjä ja vähensi samalla muun muassa koulukiusaamista - nosti oppimis- ja suoritusmotivaatiota - lisäsi yleistä älykkyysosamäärää - kehitti keskittymiskykyä - paransi yleisesti luovuutta - kehitti emotionaalista herkkyyttä ja emotionaalista vastaanottokykyä - vähensi lasten ahdistus- ja pelkotiloja - paransi oppimistuloksia kaikissa muissakin oppiaineissa siitä huolimatta, että soitonopiskelu vaati lapsilta paljon aikaa. Mustasaaren musiikkiopistossa annetaan opetusta musiikissa ja tanssissa. Opetus on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Henkilökohtaisesti uskon, että Bastianin tutkimuksessa esiin tulleet myönteiset vaikutukset lasten kehitykseen ovat saavutettavissa myös tanssinopetuksessa. Musiikin ja tanssin harrastaminen on ihmiselle hyväksi. Kuten Bastianin tutkimus osoittaa, musiikin harrastaminen vaikuttaa monella tavoin myönteisesti lasten kehitykseen ja ihmisten hyvinvointiin. Mustasaaren musiikkiopiston toiminta on toisin sanoen erittäin tärkeää. Taloudellisesti epävarmoina aikoina on äärimmäisen tärkeää, että yhä niukemmiksi käyvät resurssit kohdennetaan oikein. Taiteen perusopetuksen resurssien vähentämisestä olisi ajan mittaan ilmeisenä vaarana, että erityisopetuksen ja terveydenhuollon kustannukset kasvavat. Suurkiitokset teille kaikille, jotka olette eri tavoin tukeneet Mustasaaren musiikkiopiston toimintaa. Tomas Holmström rehtori (teksti Basthianin tutkimuksesta perustuu Kalevi Ahon referointiin 8

9 KULTUR- OCH BIBLIOTEKSNÄMNDEN / KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNTA Korsholms musikinstitut är underställt kultur- och biblioteksnämnden i Korsholms kommun. Mustasaaren musiikkiopisto kuuluu hallinnollisesti Mustasaaren kunnan kulttuuri- ja krijastolautakunnan alaisuuteen. Ordförande / Puheenjohtaja: Vice ordförande / Varapuheenjohtaja: Ledamöter / Jäsenet: Alf Burman Olli Orrenmaa Fjalar Ingo Tarja Kankaanpää-Salonen Johanna Karhulahti Gun-Britt Thomasfolk Tomas Rönn Helena Svahn Sture Sundell MUSIKINSTITUTETS SVENSKA SEKTION MUSIIKKIOPISTON RUOTSINKIELINEN JAOSTO Den svenska sektionen för musikinstitutet är underställt kultur- och biblioteksnämnden. Sektionen besluter om de uppgifter som enligt lagstiftningen kring grundläggande konstundervisning ankommer på kommunen och som gäller den egna språkgruppen. Ordförande / Puheenjohtaja: Vice ordförande / Varapuheenjohtaja: Ledamot / Jäsen: Johanna Karhulahti Kerstin Weckström Tore Carlson MUSIIKKIOPISTON SUOMENKIELINEN JAOSTO FINSK SEKTION FÖR MUSIKINSTITUTET Musiikkiopiston suomenkielinen jaosto toimii kulttuuri- ja kirjastolautakunnan alaisuudessa. Jaosto päättää sellaisista omaa kielirymäänsä koskevista asioista, jotka taiteen perusopetuksesta annetun lainsäädännön nojalla kuuluvat kunnalle. Ordförande / Puheenjohtaja: Vice ordförande / Varapuheenjohtaja: Ledamöter / Jäsenet: Olli Orrenmaa Tarja Kankaanpää-Salonen Riitta Back 9

10 EKONOMI / TALOUS Korsholms musikinstitut / Mustasaaren musiikkiopisto.-.2.2: Totala utgifter / Menot yhteensä: Inkomster / Tulot: Statsandelar / Valtionosuudet ,% Korsholms kommun / Mustasaaren kunta 52 27,% Elevavgifter / Oppilasmaksut ,9% Övriga inkomster / Muut tulot 86 6,% Sammanlagt / Yhteensä % Ekonomijämförelse 27-2 / Talousvertailu 27-2 Bokslut/Tilinp. Bokslut/Tilinp % % Bokslut/Tilinp. 29 % Bokslut/Tilinp. 2 % Utgifter/Menot Inkomster/Tulot Statsandelar Valtionosuudet Korsholms kommun Mustasaaren kunta Elevavgifter Oppilasmaksut Övriga inkomster Muut tulot

11 PERSONAL / HENKILÖKUNTA Kansli / Toimisto: Holmström Tomas Näsman Barbro Jakobsson Eva-Lotta Underv.tim./vecka: Viikott. opetustunnit: rektor / rehtori & trombon, trumpet / pasuuna, trumpetti kanslist/kanslisti, tj.ledig/virk.vapaa vik. kanslist/kanslistin sij. 6,8 slagverk/lyömäsoittimet sång / laulu violin / viulu tvärflöjt / poikkihuilu elgitarr, band / sähkökitara, bändi oboe piano, saxofon, dragspel / piano, saksofoni, harmonikka gitarr / kitara sång (klass. & rytm.) / laulu (klass. & rytm.) dragspel / harmonikka violin / viulu violin / viulu klarinett, blockflöjt / klarinetti, nokkahuilu piano fritt ackompanjemang / piano vapaa säestys violin / viulu teoretiska ämnen / teoria-aineet musiklekskola, orgel, piano / musiikkileikkikoulu, urut, piano trumpet / trumpetti sång (rytm) / laulu (rytm.) piano, musiklekskola / musiikkileikkikoulu fiol / viulu (kansanm.) dans / tanssi musiklekskola / musiikkileikkikoulu sång / laulu 8,5 6,, 9, 4,, 6,56 5,8 2, 4, 24,9,77 4,9 8,44,5 9,69 9,88,67 9, 24,7,67 7, 2, 5,67 Lärare / Opettajat: Aitoaho Tuukka Hortans Mariah Mikkola-Blomberg Sanna Bergman Catarina Franzén Rabbe Gyimes Zsofia Holmlund Roger Kuokkanen Vesa Lindfors Georgina Lund Bo Löfroth-Vidjeskog Päivi Mankkinen Ville Nedergård Elisabeth Nordström Johnny Nygård Lars-Erik Packalén Tom Pellinen Marja Roos Peter Rönnholm Linda Strömvall Trygve Svanström Synnöve Omars Mari Jern Ingrid Öhman Ulrika ELEVSTATISTIK / OPPILASTILASTO Under läsåret fick 6 elever instrument- eller sångundervisning vid Korsholms musikinstitut. Av dem avbröt elever sina studier under läsårets gång och 28 elever gjorde uppehåll i studierna. I den förberedande musikundervisningen deltog 9 elever varav 5 avbröt. I musiklekskolan/rytmik fullföljde 67 elever läsåret och på dansavdelningen var motsvarande tal 6 elever. Under läsåret deltog 8 elever från Korsholms kommun i Kuula-institutets dansundervisning. Mustasaaren musiikkiopistossa sai soitin- tai lauluopetusta lukuvuoden aikana 6 oppilasta, joista keskeytti opintonsa lukuvuoden kuluessa ja 28 piti tauon opiskelussaan. Musiikkivalmennukseen osallistui 9 oppilasta joista 5 keskeytti. 67 oppilasta osallistui musiikkileikkikouluun/rytmiikkaan koko lukuvuoden ajan, tanssiosastolla vastaava lukumäärä oli 6 oppilasta. Lukuvuoden aikana Mustasaaren kunnasta 8 oppilasta osallistui Kuula-opiston tanssinopetukseen.

12 Fördelning mellan huvud- och biämnen/ Jako pää- ja sivuaineisiin p tot p yht 5 % % 27,2,55 fl t p p tot yht Totalt / Yhteensä fl p t p , ,58 5,98,,,52 9,79 4, , ,6 4,64,52,,,55,52,52,52,6,55 9, Totalt / Yhteensä # = rytmmusik /rytmimusiikki += folkmusik/kansanmusiikki Huvudämne / Pääaine Biämne / Sivuaine fl t 42 piano piano # piano fr. ack/vap.säes. dragspel/harmonikka 4 violin/viulu 29 altviolin/alttoviulu cello/sello 2 fiol/viulu + gitarr/kitara 6 elgitarr/sähkökitara # elgitarr fritt ackomp./sähkökit. vapsäest. elbas/sähköbasso # tvärflöjt/poikkihuilu 9 blockflöjt/nokkahuilu klarinett/klarinetti 2 saxofon/saksofoni # trumpet/trumpetti trombon/vetopas. eufonium oboe slagverk/lyömäsoitt. # sång/laulu sång/laulu # 8 tot yht 5 26 ERHÅLLNA AVGÅNGSBETYG / PÄÄTTÖTODISTUKSEN SAANEET Grundnivå / Perustaso Elev / Oppilas Sini Konstari Clara Löfroth Janeta Österberg Rebecca Jern Jessica Österberg Instrument / Soitin gitarr / kitara violin / viulu dragspel / harmonikka sång / laulu violin / viulu Lärare / Opettaja Vesa Kuokkanen Päivi Löfroth-Vidjeskog Bo Lund Georgina Lindberg Päivi Löfroth-Vidjeskog 2

13 ELEVFÖRTECKNING / OPPILASLUETTELO Musik på grundnivå och institutsnivå / Musiikin perustaso ja opistotaso Följande förkortningar har använts i elevförteckningen: Seuraavia lyhennyksiä on käytetty oppilasluettelossa: # = pop/jazz perc = slagverk/lyömäsoittimet + = folkmusik/kansanmusiikki = piano fr.ack. = fritt ackompanjemang/vapaa säestys sax = saxofon/saksofoni acc = dragspel/harmonikka synt = synthesizer cl = klarinett/klarinetti trb = trombon/vetopasuuna elb = elbas/sähköbasso trp = trumpet/trumpetti elguit = elgitarr/sähkökitara = violin/viulu euf = eufonium a = altviolin/alttoviulu fl = tvärflöjt/poikkihuilu c = cello/sello guit = gitarr/kitara voc = sång/laulu Namn Nimi h.instr. pääaine biinstr. siv.aine inst.nivå op.taso föd.år synt.v. inskr.år kirjoitt.v. hemort kotipaikka Aaltonen Aino 2 26 Helsingby Aaltonen Fanni bl.fl Helsingby Aaltonen Lauri trp Helsingby Ahlbäck Isabella Ahläng Johanna Ahläng Sofia 2 27 Ala-Nikkola Wilma 999 Andersson Ida-Maria N Vallgrund Antell Sandra Li elb # Antus Johanna voc# Bertby Asplund Viktoria* kl V:hankmo Back Rasmus elguit # Iskmo Backman Emma elbas # Backström Lucas elguit # Kveax Berglund Julia Vörå Bergström Linn 2 28 Bergström Tilde 2 28 Bjon Rosita Björkman Sofia Björköby

14 Namn Nimi h.instr. pääaine Björkstrand Julia Björkstrand Susanna Braskén Therese* biinstr. siv.aine inst.nivå op.taso X föd.år synt.v. inskr.år kirjoitt.v. hemort kotipaikka # Buss Emma fl Dahlkar Sebastian trp Karperö Emaus Stina Kveax Engblom Johan elguit # Engelholm Elin* voc # Enges Kim* elguit Iskmo Erickson Isabella 22 2 Kveax Ericsson Minna voc # Helsingby Fant Teresia* Iskmo Franssi Nina voc Koivulahti Frants Annika* voc # klass Petsmo Granholm Oscar Hagman Nadine acc 2 2 Hagman Veronica fl 2 26 Hakala Joona* elguit # Petsmo Harju Roni* voc # Hassel Lina* guit Karperö Hauru Samu * Hautio Stella Hautio Netta sähköbasso# Helala Annukka 2 27 Helin Saku guit 2 2 Hellström Isak* elguit Iskmo Hendersson Felicé* Hendersson Fanny* c Hinttu Mathilda voc# Kveax Holm Fia 22 2 Holm Ylva fl Holmlund Isabella 2 28 Kveax Holmqvist Tobias Karperö Honkanen Hermanni perc # Hyvönen Helena fl Hyvönen Johannes sax voc# X 4

15 Namn Nimi h.instr. pääaine biinstr. siv.aine inst.nivå op.taso Häggström Elisa* # Korsholm Häyhä Simo perc # Karperö Jern Rebecka voc # Koskö Joki Minna voc Kveax Jokilehto Jessica 2 28 Helsingby Kalliokoski Timo elguit Karlsson Robin guit Karp Josefin klarinett Jungsund Kesti Fanny Kjellman Elin 2 2 Kveax Klemets Tobias elbas Helsingby Konstari Sini guit Koskinen Benjamin elguit Kuni Koskinen Edit Kuni Koskinen Edit Kuni Kull Jonathan perc # Helsingby Laaksoharju Rebecca acc Lakaniemi Liuliu 2 2 Landgärds Sandra Lehtinen Seela 2 2 Leppälä Antti* guit Vikby Leppänen Linda 99 2 Leppävuori Jere fr.ack Liikkanen Reija voc # Karperö Linde Jasmin Lindell Isabella fl Lindell Thomas elguit # Lindfors Lucas guit 2 2 Kveax Lindvik Felix 22 2 Replot Lithén Sofia* Singsby Lowndes Ida fl Singsby Luomala Joona trb 99 2 Helsingby Luomala Saana oboe 2 28 Helsingby Luomala Vilja trp Helsingby Löfroth Clara voc Löfroth Sara* c guit x föd.år synt.v. inskr.år kirjoitt.v. hemort kotipaikka 5

16 Namn Nimi h.instr. pääaine biinstr. siv.aine inst.nivå op.taso Mannil Mira 2 27 Martin Robin Helsingby Mattbäck Jenny 2 2 Muurimäki Tea* voc # Karperö Mäenpää Aatu # Nabb Cajsa-Stina voc# Björköby Nyback Julia # Björköby Nybo Maria 99 2 Nygård Kim Kveax Nylund Elin voc Kuni Nyman Joanna 99 2 Nyström Henrik guit 22 2 Nyström Louise Nyström Oscar guit Ojala Amanda Helsingby Ojala Martta* Ojala Siiri 2 26 Okkonen Helena fl Singsby Palola Tiia voc # Kveax Palola Martta Palomäki Nea Pataila Aleksi elbas# Pataila Antti Pellas Mikael perc # Karperö Penttilä Aleksi* guit Karperö Pohjanniemi Maija* Poti Anita 24 2 Veikkaala Pöyhänen Oona guit 2 Rantala Emmi 22 2 Renlund Nico* Renlund Michelle* Romar Robin elguit Ruuhinen Emma voc Karperö Rönnblom Viktor* trp Iskmo Rönnqvist Emil guit Kveax Rösgren Amanda 2 2 Tölby x föd.år synt.v. inskr.år kirjoitt.v. hemort kotipaikka 6

17 Namn Nimi h.instr. pääaine biinstr. siv.aine inst.nivå op.taso föd.år synt.v. inskr.år kirjoitt.v. hemort kotipaikka Rösgren Julia 2 2 Tölby Saari Jenni Saarikko Sofia voc# Kveax Sandvik Rebecka Vikby Sanchez Elinn Skeppar Andreas Skeppar Jonas guit Skogberg Noora guit Smedman SannaMaria voc# V:hankmo Smeds Amanda* Snickars Lina* Storm Christian elguit # Helsingby Streng Daniela voc # Kveax Streng Benjamin* elguit # Kveax Sundqvist Cajsa Sundqvist Jonathan fritt ack Sundström Diana guit 2 2 Kuni Svanström Magdalena* Karperö Svenns Ellie 2 2 Talso Aleksi guit Törnqvist Linn sax Petsmo Wahlman Johan perc# Vakimo Emmi 2 28 Helsingby Wasberg Karl-Oscar elbas Kuni Vataja Riina 2 2 Vataja Lassi perc # 2 2 Weber Susanna* voc # Helsingby Westerholm Sanna # 2 27 Vesterkvist Sofia Widjeskog Robin # Jungsund Wisbacka Annina voc# Wistbacka Emmy Åkers Rebecca voc # Österberg Janeta acc guit Österberg Jessica fl Österberg Tobias* elb # Kveax 7

18 Namn Nimi h.instr. pääaine Österberg Victor acc 2 29 Österåker Ellinor Singsby Östman Nicolai guit 2 27 Kveax * biinstr. siv.aine inst.nivå op.taso föd.år synt.v. inskr.år kirjoitt.v. hemort kotipaikka haft uppehåll i studierna / pitänyt tauon opinnoissaan Förberedande musikundervisning / Musiikkivalmennus Namn Nimi födelseår synt.vuosi inskrivn.år sis.kirjoitt.vuosi hemby kotikylä Andrén Simon 2 2 Kveax Ahläng Linnea 24 2 Backman Oskar 2 2 Forsbacka Rasmus 2 2 Karperö Franzén Jonatan 22 2 Gullberg Simon 2 2 Holm Sally 24 2 Kolehmainen Theo 2 29 Renkonen Noah 2 2 Singsby Rönnblom Amanda 2 2 Iskmo Saarela Tara 2 28 Veikkaala Saari Ronny 22 2 Helsingby Silfvast Rebecka 24 2 Österberg Lukas 22 2 Veikars Dans / Tanssi Namn Nimi födelseår synt.vuosi inskrivn.år sis.kirjoitt.vuosi hemby kotikylä Skapande dans I / Luovatanssi I Berts Tindra Karperö Franzén Agnes 25 2 Gästgivars Lizette 25 2 Singsby Karakan Erin 25 2 Singsby Karlsson Ciia Sofia 25 2 Ahlskog Minea 24 2 Singsby Esselström My

19 Esselström Wilma 25 2 Finnila Broman Ella 25 2 Koskinen Ellinore 25 2 Kuni Nyström Fredrika 25 2 Rajala Weronika 25 2 Takala Tilda 25 2 Karperö Wasberg Cornelia 25 2 Kuni Enelund Emilia 2 2 Forsman Janica 24 2 Kautiainen Jessica 2 2 Veikkaala Knuuttila Aamu Laitala Neea 24 2 Kuni Lindfors Elin Kveax Neuman Mina 2 28 Pada Amanda Pörn Anne 24 2 Veikkars Sandelin Lina 2 2 Helsingby Sandelin Nora 24 2 Helsingby Williamsson Sandra 2 29 Örnberg Emilia 24 2 Kuni Båsk Sonja 25 2 Tölby Bäck Nea 24 2 Vasa Hall Emilia 2 29 Jansson Felicia 24 2 Kecklund Tuva 24 2 Liljedahl Emilia 24 2 Lindén Nora 24 2 Nyholm Julia 24 2 Olander Lithea 24 2 Suomela Sonya Tölby Suuronen Nita 24 2 Vikby Särs Karin Tölby Wentjärvi Julia 24 2 Vasa Skapande dans Tölby-Vikby Skapande dans Tölby-Vikby 9

20 Nutidsdans åk -2 Finnilä-Broman Edda 22 2 Holmberg Frida 2 2 Karlsson Filippa 2 2 Karlsson Michelle 2 2 Raja Nita 2 28 Rantala Emmi 22 2 Rantala Ida Sandvik Sara 2 2 Strandback Frida 2 2 Vataja Riina 2 28 Almén Amanda 2 2 Kallenberg Sara Nutidsdans åk -4 Suoranta Kajsa Svens Elli 2 2 Ruhkala Laura Tuononen Mari Österback Kajsa 2 2 Ehrström Jessica 2 2 Hagman Nadine 2 2 Hagman Veronika 2 2 Westerholm Sanna 2 2 Dans på Kuula-institutet (köptjänst) / Kuula-opiston tanssi (ostopalvelu): Namn Nimi födelseår synt.vuosi Namn Nimi födelseår synt.vuosi Ala-Nikkola Vilma 999 Åsvik Elin 997 Byggningsbacka Lova 2 Palm Amanda 996 Dahl Felicia 995 Puska Eveliina 997 Hendersson Fanny 999 Saari Jenni 996 Hendersson Felicé 999 Vaaranmaa Salla 996 Lindgård Clarissa 997 Winberg Julia 992 Luikku Sanni 998 Snellman Ellen 997 Mandell Mira 999 Snellman Josefine 99 2

21 Namn Nimi födelseår synt.vuosi Rösgren Amanda 2 Rösgren Julia 2 Namn Nimi födelseår synt.vuosi inskrivn.år sis.kirjoitt.vuosi hemby kotikylä Musiklekskola / Musiikkileikkikoulu Namn Nimi födelseår synt.vuosi Musiklekskola, Herlin Agnes 2 Långåminne Hoxell Julina 2 Karls Fanny 26 2 Malax Kärkinen Emil 25 2 Nyman Felicia 26 2 Risku Hilja 27 2 Musiikkileikkikoulu I, Päiväkoti Kuperkeikka Alalauri Eleanoora 24 Hahto Justus 24 Huhtakallio Emma 24 Kuosa Nico Vainikainen Viivi 24 Vellamo Lewis 24 Musiikkileikkikoulu II, Päiväkoti Kuperkeikka Ahlskog Elias 26 Ahlskog Emma 26 Alalauri Elmeri 25 Johansson Veeti 25 Jussila Peppi 25 Karperö Lakaniemi Ina 25 Paavola Milla 25 Koivulahti Rajala Weronika 25 Siltanen Niki 25 Viertokangas Saara 25 2

22 Namn Nimi födelseår synt.vuosi inskrivn.år sis.kirjoitt.vuosi hemby kotikylä Musiikkileikkikoulu, Päiväkoti Kuperkeikka Forsman Janica 24 Gauffin-Kauste Nelly 24 Kaunismäki Suvi 24 Knuuttila Aamu 24 Niemelä Jiri 24 Musiikkileikkikoulu, Anttila Sisu 26 Anttila Viljami 27 Vaasa Högfors Noel 27 Singsby Knuuttila Aaron 26 Leskinen Lenni 26 Singsby Lukkarila Juuso 26 Niemi William Peter 26 Kalliokoski Saimi 2 Vaasa Kauranen Kerttu 2 Vaasa Koskinen Milja 2 Karperö Mezoti Essuon-Bonney 2 Poikus Anni 2 Grankvist Otto 29 Vaasa Knip Amelie 29 Koivisto Emma 29 Kujala Sara 29 Kuusiniemi Frida 29 Rytmiikka Rytmiikka, Taaperot Laitila Sara Sevola Olavi 29 Vaasa Svanfeldt-Winter Erik 29 Taipalus Iris 29 Vaasa 22

23 Rytmiikka, Naperot Backlund Mikael 27 Helsingby Carlson Matilda 28 Kveax Dahlgren Erik 29 Karperö Dahlgren Ida 26 Karperö Hietanen Hilma 28 Mäkisalo Ella 28 Peltonen My 28 Vöyri 29 Vaasa Rytmiikka, Naperot Finne Daniel Helo Saara Vaasa Helo Aaro 27 Vaasa Lehtisalo Ilona 29 Lindén Leo 27 Vaasa Mänepää Sandoo 27 Vaasa Mäntymäki Veeti 27 Palomäki Aada 29 Palomäki Aaron 27 Salo Iina 28 Salonen Sisu 28 Övermalax Talmat Lucas 29 2

24 ORKESTRAR OCH GRUPPER / ORKESTERIT JA RYHMÄT Band / Bändi Band I / Bändi I Storm Christian, elguit Kull Jonathan, tr Martin Robin, keyboard Klemets Tobias, bas Violingrupp / Viulukerho Palomäki Nea Kelala Annukka Jokilehto Jessica Lakaniemi Liuliu Ojala Siiri Aaltonen Aino Vakimo Emmi Kammarmusik / Kamarimusiikki Duo Löfroth Clara, Franssi Nina, Trio Linde Jasmin, Leppänen Linda, Franssi Nina, 24

25 AVLAGDA KURSEXAMINA / SUORITETUT KURSSITUTKINNOT Solistiska ämnen / Solistiset aineet: Elev / Oppilas Lärare / Opettaja Veronika Hagman Stella Hautio Ida Lowndes Catarina Bergman Catarina Bergman Catarina Bergman Helena Hyvönen Catarina Bergman Nicolai Östman Louise Nyström Noora Skogberg Vesa Kuokkanen Vesa Kuokkanen Vesa Kuokkanen Grundnivå 2 / Perustaso 2: Filip Östman Vesa Kuokkanen Grundnivå / Perustaso : Sini Konstari Antti Leppälä Vesa Kuokkanen Vesa Kuokkanen Sanna Westerholm Wilma Ala-Nikkola Elin Öling Mira Mannil Anastasiia Galchenko Trygve Strömvall Trygve Strömvall Tom Packalén Trygve Strömvall Trygve Strömvall Conny Holmqvist Ellinor Österåker Jonathan Streng Trygve Strömvall Trygve Strömvall Trygve Strömvall Flöjt / Huilu: Grundnivå / Perustaso : Grundnivå 2 / Perustaso 2: Gitarr / Kitara: Grundnivå / Perustaso : Piano: Grundnivå / Perustaso : Grundnivå 2 / Perustaso 2: Piano rytmmusik / Piano rytmimusiikki: Grundnivå / Perustaso : Robin Martin Johnny Nordström Grundnivå 2 / Perustaso 2: Kim Nygård Johnny Nordström Grundnivå / Perustaso : Susanna Björkstrand Johnny Nordström Annina Wistbacka Sanna-Maria Smedman Cajsa-Stina Nabb Elin Nylund Georgina Lindfors Georgina Lindfors Georgina Lindfors Georgina Lindfors Sång rytmmusik / Laulu rytmim.: Grundnivå / Perustaso : 25

26 Grundnivå 2 / Perustaso 2: Rebecka Jern Georgina Lindfors Institutnivå Daniella Streng Ulrika Öhman Janeta Österberg Bo Lund Grundnivå / Perustaso : Emmi Vakimo Noah Renkonen Martta Palola Jonathan Streng Päivi Löfroth-Vidjeskog Ville Mankkinen Päivi Löfroth-Vidjeskog Päivi Löfroth-Vidjeskog Grundnivå 2 / Perustaso 2: Magdalena Swanström Päivi Löfroth-Vidjeskog Fanny Kesti Päivi Löfroth-Vidjeskog Grundnivå / Perustaso : Jessica Österberg Axel Åhman Clara Löfroth Päivi Löfroth-Vidjeskog Lars-Erik Nygård Päivi Löfroth-Vidjeskog Institutnivå Rosita Bjon Ville Mankkinen Grundnivå / Perustaso : Simo Häyhä Hermanni Honkanen Oskar Nyström Tuukka Aitoaho Tuukka Aitoaho Tuukka Aitoaho Grundnivå 2 / Perustaso 2: Jonathan Kull Johan Wahlman Mikael Pellas Tuukka Aitoaho Tuukka Aitoaho Tuukka Aitoaho Grundnivå / Perustaso : Emil Rönnqvist Kim Berglund Christian Storm Johan Engblom Rabbe Franzén Rabbe Franzén Rabbe Franzén Rabbe Franzén Grundnivå / Perustaso Joona Hakala Rabbe Franzén Johannes Hyvönen Roger Holmlund Dragspel / Harmonikka: Grundnivå / Perustaso : Violin / Viulu: Trummor/ Rummut: Elgitarr / Sähkökitara: Saxofon / Saksofoni Grundnivå 2 / Perustaso 2: 26

Musik / Musiiki * Dans/Tanssi

Musik / Musiiki * Dans/Tanssi 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS 2013-2014 Musik / Musiiki * Dans/Tanssi 2 3 INNEHÅLL / SISÄLTÖ Allmänt om musikinstitutet... 4 Yleistä musiikkiopistosta... 5 Provsystem / Tasosuoristus... 6 Läsåret

Lisätiedot

VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO OPPILASVALINNAT VANDA MUSIKINSTITUT - VMISE ELEVANTAGNING

VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO OPPILASVALINNAT VANDA MUSIKINSTITUT - VMISE ELEVANTAGNING VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO OPPILASVALINNAT VANDA MUSIKINSTITUT - VMISE ELEVANTAGNING www.vmo.fi Vantaan musiikkiopisto - VMO Vanda musikinstitut - VMISE Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista!

Lisätiedot

Kannen kuva: Sambaorkesteri esiintyy Tampere-talossa, Suvi Kukkonen

Kannen kuva: Sambaorkesteri esiintyy Tampere-talossa, Suvi Kukkonen 1 Kannen kuva: Sambaorkesteri esiintyy Tampere-talossa, Suvi Kukkonen 2 2 Perustettu vuonna 1973 Keikyän musiikkiopisto 1973-1978 Keikyän musiikkikoulu 1978-1980 Äetsän musiikkikoulu 1981 2008 Sastamalan

Lisätiedot

KAUNISTA, KUKKIVAA KESÄÄ KAIKILLE LUKIJOILLEMME toivottaa Kaunis Granin toimitus palaamme asiaan 18.8.!

KAUNISTA, KUKKIVAA KESÄÄ KAIKILLE LUKIJOILLEMME toivottaa Kaunis Granin toimitus palaamme asiaan 18.8.! Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 8/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla EMMI SILVENNOINEN Metromorfoosi Blommans kronblad avautuu

Lisätiedot

Kesä! Ne, jotka jäävät kaupunkiin, voivat suunnistaa vaikka skeittipuistoon

Kesä! Ne, jotka jäävät kaupunkiin, voivat suunnistaa vaikka skeittipuistoon Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 8/14.6. 15.8.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ALEKSI JOKELA Kesä! Ne, jotka jäävät

Lisätiedot

ohjelma : s. 3 : program Koko kansan markkinat Marknad för alla Juontajana : Cesar [ex Buu-klubbis] konferencier

ohjelma : s. 3 : program Koko kansan markkinat Marknad för alla Juontajana : Cesar [ex Buu-klubbis] konferencier Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 7/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Hulluja tarjouksia Galna erbjudanden Move Kids Dance

Lisätiedot

Kuva Katariina Virtanen

Kuva Katariina Virtanen Kuva Katariina Virtanen Perustettu vuonna 1973 Keikyän musiikkiopisto 1973-1978 Keikyän musiikkikoulu 1978-1980 Äetsän musiikkikoulu 1981 alkaen Osastot: Varhaisiän musiikkikasvatus Musiikin perustaso

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti

Kauniaisten paikallislehti Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 15/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Lucia-perinne tekee hyvää n Luciat eivät yksinään muuta

Lisätiedot

Emoyhtiön ongelmat eivät liity Hairstore Graniin Frisersalongen i Grankulla har rena papper

Emoyhtiön ongelmat eivät liity Hairstore Graniin Frisersalongen i Grankulla har rena papper Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/ 3. 23.11.2009 Suomen suurin kampaamoketju Hairstore tuomittiin jälleen uudesta työrikoksesta. Kuvassa kampaaja

Lisätiedot

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI ELEKTRONISK KOMMUNIKATION LUKIJAKYSELY LÄSARENKÄT VAASAN

Lisätiedot

Kauniaisten Musiikkijuhlat Grankulla Musikfest 1.-6.11.2011

Kauniaisten Musiikkijuhlat Grankulla Musikfest 1.-6.11.2011 Rytmi, rakkaus, filosofia Rytm, kärlek, filosofi Kauniaisten Musiikkijuhlat Grankulla Musikfest 1.-6.11.2011 Ohjelma Program 1 kauniaistenmusiikkijuhlat.fi grankullamusikfest.fi Festivaalitoimisto, Kauniaisten

Lisätiedot

Vuosijulkaisu 2009 Årspublikation

Vuosijulkaisu 2009 Årspublikation Jalkapallo Fotboll Vuosijulkaisu 2009 Årspublikation FANITUOTTEET Tue Granin jalkapalloa - Stöd Grani fotboll pinssi pins 3 avainrengas nyckelring 5 autoviiri bilvimpel 6 kaulaliina halsduk 20 lippis keps

Lisätiedot

Kohti uusia haasteita Mot nya utmaningar

Kohti uusia haasteita Mot nya utmaningar I F S i b b o - V a r g a r n a Kohti uusia haasteita Mot nya utmaningar infoblad tiedotuslehti våren 2012 kevät 2012 www.aktia.fi 3 IF SIBBO-VARGARNA 1928 Entistä monipuolisempi Aktia - palveluksessasi

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti

Kauniaisten paikallislehti Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 6/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla NINA WINQUIST TÄRKEÄ KOHTAUSPAIKKA. Syksyllä 2010 uutena

Lisätiedot

KiVassa koulussa viihdytään ja voidaan hyvin I KiVa skolan trivs alla och mår bra

KiVassa koulussa viihdytään ja voidaan hyvin I KiVa skolan trivs alla och mår bra Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 10/7. 27.9.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla CHRISTINA JÄRVI Tunnelitie avataan liikenteelle

Lisätiedot

Futisleikkejä päiväkotilapsille

Futisleikkejä päiväkotilapsille Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 6/3. 23.5.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Fotbollslek för dagisbarnen SIDAN ARKISTO

Lisätiedot

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering V A A S A N K A U P U N G I N T I E D O T U S L E H T I 1 / 2 0 0 1 V A S A S T A D S I N F O R M A T I O N S T I D N I N G www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen

Lisätiedot

Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING. Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN

Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING. Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN 1 14 1 JÄSENEDUT Vapaa pääsy Suomen Taideyhdistyksen järjestämiin näyttelyihin kaikkialla Suomessa Alennushintainen sisäänpääsy Helsingin

Lisätiedot

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 www.foregangarna.fi INNEHÅLL Verksamhetsledarens årsöversikt... 3 Resurscentret Föregångarna... 4 Uppdrag, syfte och målsättning... 4 Värdegrund... 4 Organisation... 4

Lisätiedot

LAVALLA PÅ SCENEN TORILLA PÅ TORGET 17.00-20.00 KAUPUNGINTALON EDESSÄ FRAMFÖR STADSHUSET 17.00-20.00 KIRJASTON PUISTOSSA I BIBLIOTEKSPARKEN 17.

LAVALLA PÅ SCENEN TORILLA PÅ TORGET 17.00-20.00 KAUPUNGINTALON EDESSÄ FRAMFÖR STADSHUSET 17.00-20.00 KIRJASTON PUISTOSSA I BIBLIOTEKSPARKEN 17. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 7/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Musiikkia, esityksiä, tanssia ja tapahtumia ympäri keskustaa.

Lisätiedot

Simmarna plöjer vattnet! LUE LISÄÄ SIVUILLA 6 7 LÄS MERA PÅ SIDORNA 6 7

Simmarna plöjer vattnet! LUE LISÄÄ SIVUILLA 6 7 LÄS MERA PÅ SIDORNA 6 7 Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 9 / 11. 31.8.2009 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla OLEV KARTAU Kaunialaisseura Simmis Granin

Lisätiedot

KUNNALLISVAALIEN EHDOKASLISTAT JA ÄÄNESTYSPAIKAT KOMMUNALVALETS KANDIDATLISTOR OCH RÖSTNINGSTÄLLEN TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA

KUNNALLISVAALIEN EHDOKASLISTAT JA ÄÄNESTYSPAIKAT KOMMUNALVALETS KANDIDATLISTOR OCH RÖSTNINGSTÄLLEN TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA KUNNALLISVAALIEN EHDOKASLISTAT JA ÄÄNESTYSPAIKAT KOMMUNALVALETS KANDIDATLISTOR OCH RÖSTNINGSTÄLLEN TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA HÄLSOVÅRDSCENTRALEN INFORMERAR ONNISTUNEET ASUNTOMESSUT FRAMGÅNGSRIK BOSTADSMÄSSA

Lisätiedot

Kurkista Käenpesään! s.4 Allt eller inget s.14 LittFest Imagine s.40

Kurkista Käenpesään! s.4 Allt eller inget s.14 LittFest Imagine s.40 Kurkista Käenpesään! s.4 Allt eller inget s.14 LittFest Imagine s.40 LÄHDE KULTTUURIKIERROKSELLE VAASAAN! / GÖR EN KULTURTOUR I VASA! 32 Pohj Öste Kuntsi 24 Sisällys / Innehåll 2 Päätoimittaja/Chefredaktör:

Lisätiedot

Kansainvälinen näkökulma kielikylpyopettajakoulutukseen

Kansainvälinen näkökulma kielikylpyopettajakoulutukseen ANNIKA PELTONIEMI Kansainvälinen näkökulma kielikylpyopettajakoulutukseen Seminaariraportti Seminarierapport VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 200 III Julkaisija Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Våren har kommit till Jakobstad

Våren har kommit till Jakobstad 1 LEDARE, GÖRAN HONGA, stadsdirektör Tack för god budgetdisciplin Foto/kuva: Pirjo Salonen Våren har kommit till Jakobstad med kraft. Jag skriver denna ledare dagen efter första maj och nyss hemkommen

Lisätiedot

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/9.11. 29.11.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti

Lisätiedot

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Neuvoja monikielisille perheille KOULUVIRASTO ja RINKEBYN KIELENTUTKIMUSLAITOS SKOLVERKET och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET

Lisätiedot

No Nr 5/13.4. 3.5.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla

No Nr 5/13.4. 3.5.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 5/13.4. 3.5.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Tilinpäätös alijäämäinen Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Yritysneuvontaa yhdeltä luukulta All företagsrådgivning under samma tak 4 Suklaantekijäksi sattumalta Chokladmakare av en slump 11 Koulu on kylän sielu Skolan är byns själ

Lisätiedot

POHJONEN ALANKO CON NIÑO DE ELCHE TAKEO TAKAHASHI QUARTET JUKKA JA JYTÄMIMMIT HERTTAKUNINKAAT DAVID ROTHENBERG TUOMARI NURMIO MARJO LEVLIN LUOVA TUHO

POHJONEN ALANKO CON NIÑO DE ELCHE TAKEO TAKAHASHI QUARTET JUKKA JA JYTÄMIMMIT HERTTAKUNINKAAT DAVID ROTHENBERG TUOMARI NURMIO MARJO LEVLIN LUOVA TUHO 21.-23.8. 2015 POHJONEN ALANKO CON NIÑO DE ELCHE TAKEO TAKAHASHI QUARTET JUKKA JA JYTÄMIMMIT HERTTAKUNINKAAT DAVID ROTHENBERG TUOMARI NURMIO MARJO LEVLIN LUOVA TUHO festivalnorpas.org facebook.com/festivalnorpas

Lisätiedot