Verksamhetsberättelse Toimintakertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verksamhetsberättelse Toimintakertomus"

Transkriptio

1 Musik / Musiikki Dans / Tanssi Verksamhetsberättelse Toimintakertomus 2-2

2 2

3 INNEHÅLL / SISÄLTÖ Allmänt om musikinstitutet... 4 Yleistä musiikkiopistosta... 5 Provsystem / Tasosuoristus... 6 Läsåret Lukuvuosi Kulturnämnden / Kulttuurilautakunta... 9 Sektionen / Jaosto... 9 Ekonomi / Talous... Personal / Henkilökunta... Elevstatistik / Oppilastilasto... Fördelning mellan huvud- och biämnen/jako pää- ja sivuaineisiin...2 Erhållna avgångsbetyg / Päättötodistuksen saaneet...2 Elevförteckning / Oppilasluettelo... Musikundervisning / Musiikinopetus... Förberedande musikundervisning / Musiikkivalmennus... 8 Dans / Tanssi... 9 Musiklekskola / Musiikkileikkikoulu... 2 Rytmik / Rytmiikka...2 Orkestrar och grupper / Orkesterit ja ryhmät...24 Aagda kursexamina / Suoritetut kurssitutkinnot...25 Kursexamensnämnder / Kurssitutkintolautakunnat Stipendier / Stipendit Elevkonserter / Oppilaskonsertit... Evenemangskalender / Tapahtumakalenteri...42 Terminsavgifter / Lukukausimaksut... 4

4 Allmänt om musikinstitutet Lite historia Rötterna till Korsholms musikinstitut går tillbaka till år 952, då Bjarne Berg inledde musikundervisning i. Fr.om. 959 kallades musikverksamheten musikskola. År 98 började musikskolan som första finlandssvenska musikskola få lagstadgat statsunderstöd. Hösten 982 utsträcktes den lagstadgade musikskolans verksamhet till hela Korsholms kommun under namnet s musikskola. 989 övertog Korsholms kommun musikskolan och samtidigt ändrades musikskolans namn till Korsholms musikskola. När rätten att ge undervisning också på institutsnivå erhölls år 995, fick musikskolan namnet Korsholms musikinstitut. En del av ett större system Korsholms musikinstitut hör till Finlands musikläroinrättningars förbund (FMF) tillsammans med 99 andra musikinstitut och konservatorier i Finland. FMF ansvarar för uppgörandet av anvisningar för nivåprov på grundnivå och institutsnivå. Läroplanen för Korsholms musikinstitut grundar sig på de av Utbildningsstyrelsens utgivna landsomfattande grunderna för läroplan. I grunderna för läroplanen ingår bl.a. instruktioner för aäggande och bedömning av nivåprov. Verksamhetsidé Korsholms musikinstitut är en läroanstalt som ordnar grundläggande undervisning i musik och dans enligt lagen om grundläggande konstundervisning. Musikinstitutet kan även ordna annan konstundervisning i anslutning till musik och dans samt annan verksamhet som främjar konsten. Undervisning ges på svenska och finska och verksamheten riktar sig i främsta hand till barn och unga. Inriktningar och nivåer Musikundervisningen vid Korsholms musikinstitut utgörs av undervisning på grundnivå och därpå baserade studier på musikinstitutsnivå. Dessa föregås av tidig musikfostran. Dessutom kan musikinstitutet erbjuda påbyggnadsundervisning efter aagda studier på musikinstitutsnivå. På grundnivå ges undervisning inom tre olika inriktningar, klassisk musik, rytmmusik och folkmusik. På musikinstitutsnivå ges undervisning i klassisk musik och rytmmusik. Undervisningens nivåer: Påbyggnadsundervisning Undervisning på musikinstitutsnivå Undervisning på grundnivå Tidig musikfostran 4

5 Yleistä musiikkiopistosta Vähän historiaa Mustasaaren musiikkiopiston juuret ulottuvat aina vuoteen 952, jolloin Bjarne Berg aloitti musiikinopetuksen Sulvalla. Vuonna 959 toimintaa jatkettiin musikskola-nimellä. Vuonna 98 musiikkikoulu alkoi ensimmäisenä suomenruotsalaisena musiikkikouluna saada lakisääteistä valtionapua. Lakisääteisen musiikkikoulun toiminta ulottui vuoden 982 syksystä lähtien koko Mustasaaren kuntaan s musikskolan nimellä. Vuonna 989 musiikkikoulun ylläpitäminen siirtyi Mustasaaren kunnalle ja samalla vaihtui myös nimi Mustasaaren musiikkikouluksi. Kun oikeus antaa myös opistotason opetusta saatin vuonna 995, musiikkikoulusta tuli Mustasaaren musiikkiopisto. Osa laajempaa järjestelmää Mustasaaren musiikkiopisto kuuluu Suomen musiikkioppilaitosten liittoon (SML), johon kuuluu kaikkiaan musiikkiopistoa ja konservatoriota eri puolilta Suomea. SML vastaa mm. musiikin perusasteen ja musiikkiopistoasteen kurssitutkintovaatimusten laadinnasta valtakunnallisella tasolla. Mustasaaren musiikkiopiston opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Opetussuunnitelman perusteet sisältävät mm. kurssitutkintojen suorittamista ja arvostelua koskevat ohjeet. Toiminta-ajatus Mustasaaren musiikkiopisto on oppilaitos, joka järjestää musiikin ja tanssin perusopetusta taiteen perusopetuksesta annetun lain nojalla. Musiikkiopisto voi järjestää myös muuta musiikkiin ja tanssiin liittyvää taiteen opetusta sekä muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa. Opetusta annetaan suomen ja ruotsin kielellä. Musiikkiopiston toiminta kohdistuu ensisijaisesti lapsiin ja nuoriin. Tasot ja suuntautumisvaihtoehdot Mustasaaren musiikkiopiston antama musiikinopetus muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta. Musiikkiopisto voi myös tarjota musiikkiopistotason opintojen jälkeistä lisäopetusta. Perustasolla on kolme suuntautumisvaihtoehtoa: klassinen musiikki, rytmimusiikki ja kansanmusiikki. Musiikkiopistotasolla oppilas voi opiskella joko klassista musiikkia tai rytmimusiikkia. Musiikinopetuksen rakenne: Lisäopetus Musiikkiopistotaso Musiikin perustaso Varhaisiän musiikkikasvatus 5

6 Provsystem Grundnivå: Musikinstitutsnivå: huvudämne grundnivå, 2 och huvudämne musikens teori och tonträffning grundnivå, 2 och tonträffning musikkunskap musikens teori samspel musikkunskap eller harmonilära frivilligt biinstrument (möjligt att börja då grundnivå 2 avklarats i huvudämnet) samspel frivilligt biinstrument När eleven har aagt erforderliga nivåprov, får han/hon avgångsbetyg på grund- eller institutsnivå. Tasosuoritus Perustaso: Musiikkiopistotaso: pääaine perustaso, 2 ja pääaine musiikin teoria ja säveltapailu, 2 ja säveltapailu musiikkitieto musiikin teoria yhteissoitto musiikkitieto tai harmoniaoppi vapaaehtoinen sivusoitin (mahdollisuus aloittaa, kun pääaineessa on suoritettu perustaso 2) yhteissoitto vapaaehtoinen sivusoitin Kun oppilas on suorittanut vaadittavat tasosuoritukset, hän saa perus- tai opistotason päättötodistuksen. 6

7 LÄSÅRET 2-2 Varför musik och dans? Det finns många positiva forskningsresultat kring undervisning i musik och dans. Inom musikundervisningen är en av de mest kända en forskning gjord i Berlin på 99-talet av musikvetaren Hans Günther Bastian om hur musikutövandet påverkar den emotionella och intellektuella utvecklingen hos barn. Bastian grundantagande var att alla barn är musikaliska oberoende av deras bakgrund. Han ville ta reda på vad som händer om barns musikaliska talang aktiveras, dvs. hur musikutövande påverkar barns intellektuella utveckling. I fem grundskolor i Berlin infördes en musikorienterad läroplan. Eleverna var i 6 7 års ålder när forskningen inleddes. Barnen fick två musiklektioner per vecka och undervisningen bestod av studier i något instrument och samspel i en mindre eller större ensemble. Referensgruppen bestod av två grundskolor i Berlin, där man följde en traditionell tysk löroplan, vilket innebar en stor fokus på de kunskapsorienterade ämnena. I referensgruppen fick barnen musikundervisning en timme per vecka men instrumentundervisning och samspel var inte en obligatorisk del av undervisningen. Själva forskningsresultaten var i många avseenden revolutionerande. Att spela ett instrument samt att musicera i ensemble: - förbättrade märkbart de sociala egenskaperna och som en följd av detta minskade mobbningen bland eleverna - studie- och prestationsförmågan förbättrades - förbättrade det allmänna intelligensvärdet - utvecklade koncentrationsförmågan - stärkte skapandet i allmänhet - utvecklade den emotionella kompetensen - minskade barns tillstånd av ångest och rädslor och - ledde till högre inlärningsresultat även i andra ämnen än musik trots att instrumentstudierna krävde mycket tid av barnen. Vid Korsholms musikinstitut ges undervisning i musik och dans. Verksamheten riktar sig i första hand till barn och unga. Personligen tror jag att de positiva effekterna som påvisas i Bastians forskning kan uppnås även inom dansundervisningen. Människor mår bra av att musicera och dansa och som Bastians forskning påvisar har musikutövning många positiva aspekter i barns utveckling och människors välbefinnande. Den verksamhet som bedrivs vid Korsholms musikinstitut är med andra ord en mycket viktig verksamhet. I tider av större ekonomisk osäkerhet är det av väsentlig betydelse att de allt stramare resurserna prioriteras rätt. Risken är uppenbar att minskade resurser till den grundläggande konstundervisningen i längden leder till ökade kostnader i specialundervisningen samt inom hälso- och sjukvården. Ett stort tack till er alla som på olika sätt stöder verksamheten vid Korsholms musikinstitut. Tomas Holmström rektor Texten om musikforskningen baserar sig på Kelvei Ahos referat 7

8 LUKUVUOSI 2-2 Miksi musiikkia ja tanssia? Musiikin ja tanssin opetuksesta on monia positiivisia tutkimustuloksia. Musiikin alalta tunnetuimpia on musiikkitieteilijä Hans Günther Bastianin Berliinissä 99-luvulla tekemä tutkimus musiikin harrastamisen vaikutuksesta lasten henkiseen kehitykseen. Bastianin perusoletuksena oli, että kaikki lapset ovat musikaalisia taustastaan riippumatta. Hänen pyrkimyksenään oli selvittää, mitä tapahtuu, jos tämä piilevä musikaalisuus aktivoidaan, eli miten musiikin harrastaminen vaikuttaa lasten henkiseen kehitykseen. Viiteen berliiniläiseen peruskouluun laadittiin musiikkipainotteinen opetusohjelma, joka alkoi jo ensimmäiseltä luokalta. Oppilaat olivat tutkimusta aloitettaessa siis 6 7-vuotiaita lapsia. Musiikkitunteja oli viikossa kaksi, ja tunnit koostuivat jonkun instrumentin opiskelusta sekä yhteissoitosta pienemmissä yhtyeissä tai laajemmissa kokoonpanoissa. Vertailuryhmänä oli kaksi berliiniläistä peruskoulua, joissa noudatettiin normaalia saksalaista, tietopuolisiin aineisiin painottunutta oppijärjestelmää. Tähänkin kuuluu tosin tunnin verran viikossa musiikkia, muttei pakollisena kuitenkaan soittoa eikä yhteissoittoa. Bastianin työryhmän tulokset olivat monilta osin suorastaan sensaatiomaiset. Soittaminen ja yhteissoitto - paransi merkittävästi sosiaalisia kykyjä ja vähensi samalla muun muassa koulukiusaamista - nosti oppimis- ja suoritusmotivaatiota - lisäsi yleistä älykkyysosamäärää - kehitti keskittymiskykyä - paransi yleisesti luovuutta - kehitti emotionaalista herkkyyttä ja emotionaalista vastaanottokykyä - vähensi lasten ahdistus- ja pelkotiloja - paransi oppimistuloksia kaikissa muissakin oppiaineissa siitä huolimatta, että soitonopiskelu vaati lapsilta paljon aikaa. Mustasaaren musiikkiopistossa annetaan opetusta musiikissa ja tanssissa. Opetus on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Henkilökohtaisesti uskon, että Bastianin tutkimuksessa esiin tulleet myönteiset vaikutukset lasten kehitykseen ovat saavutettavissa myös tanssinopetuksessa. Musiikin ja tanssin harrastaminen on ihmiselle hyväksi. Kuten Bastianin tutkimus osoittaa, musiikin harrastaminen vaikuttaa monella tavoin myönteisesti lasten kehitykseen ja ihmisten hyvinvointiin. Mustasaaren musiikkiopiston toiminta on toisin sanoen erittäin tärkeää. Taloudellisesti epävarmoina aikoina on äärimmäisen tärkeää, että yhä niukemmiksi käyvät resurssit kohdennetaan oikein. Taiteen perusopetuksen resurssien vähentämisestä olisi ajan mittaan ilmeisenä vaarana, että erityisopetuksen ja terveydenhuollon kustannukset kasvavat. Suurkiitokset teille kaikille, jotka olette eri tavoin tukeneet Mustasaaren musiikkiopiston toimintaa. Tomas Holmström rehtori (teksti Basthianin tutkimuksesta perustuu Kalevi Ahon referointiin 8

9 KULTUR- OCH BIBLIOTEKSNÄMNDEN / KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNTA Korsholms musikinstitut är underställt kultur- och biblioteksnämnden i Korsholms kommun. Mustasaaren musiikkiopisto kuuluu hallinnollisesti Mustasaaren kunnan kulttuuri- ja krijastolautakunnan alaisuuteen. Ordförande / Puheenjohtaja: Vice ordförande / Varapuheenjohtaja: Ledamöter / Jäsenet: Alf Burman Olli Orrenmaa Fjalar Ingo Tarja Kankaanpää-Salonen Johanna Karhulahti Gun-Britt Thomasfolk Tomas Rönn Helena Svahn Sture Sundell MUSIKINSTITUTETS SVENSKA SEKTION MUSIIKKIOPISTON RUOTSINKIELINEN JAOSTO Den svenska sektionen för musikinstitutet är underställt kultur- och biblioteksnämnden. Sektionen besluter om de uppgifter som enligt lagstiftningen kring grundläggande konstundervisning ankommer på kommunen och som gäller den egna språkgruppen. Ordförande / Puheenjohtaja: Vice ordförande / Varapuheenjohtaja: Ledamot / Jäsen: Johanna Karhulahti Kerstin Weckström Tore Carlson MUSIIKKIOPISTON SUOMENKIELINEN JAOSTO FINSK SEKTION FÖR MUSIKINSTITUTET Musiikkiopiston suomenkielinen jaosto toimii kulttuuri- ja kirjastolautakunnan alaisuudessa. Jaosto päättää sellaisista omaa kielirymäänsä koskevista asioista, jotka taiteen perusopetuksesta annetun lainsäädännön nojalla kuuluvat kunnalle. Ordförande / Puheenjohtaja: Vice ordförande / Varapuheenjohtaja: Ledamöter / Jäsenet: Olli Orrenmaa Tarja Kankaanpää-Salonen Riitta Back 9

10 EKONOMI / TALOUS Korsholms musikinstitut / Mustasaaren musiikkiopisto.-.2.2: Totala utgifter / Menot yhteensä: Inkomster / Tulot: Statsandelar / Valtionosuudet ,% Korsholms kommun / Mustasaaren kunta 52 27,% Elevavgifter / Oppilasmaksut ,9% Övriga inkomster / Muut tulot 86 6,% Sammanlagt / Yhteensä % Ekonomijämförelse 27-2 / Talousvertailu 27-2 Bokslut/Tilinp. Bokslut/Tilinp % % Bokslut/Tilinp. 29 % Bokslut/Tilinp. 2 % Utgifter/Menot Inkomster/Tulot Statsandelar Valtionosuudet Korsholms kommun Mustasaaren kunta Elevavgifter Oppilasmaksut Övriga inkomster Muut tulot

11 PERSONAL / HENKILÖKUNTA Kansli / Toimisto: Holmström Tomas Näsman Barbro Jakobsson Eva-Lotta Underv.tim./vecka: Viikott. opetustunnit: rektor / rehtori & trombon, trumpet / pasuuna, trumpetti kanslist/kanslisti, tj.ledig/virk.vapaa vik. kanslist/kanslistin sij. 6,8 slagverk/lyömäsoittimet sång / laulu violin / viulu tvärflöjt / poikkihuilu elgitarr, band / sähkökitara, bändi oboe piano, saxofon, dragspel / piano, saksofoni, harmonikka gitarr / kitara sång (klass. & rytm.) / laulu (klass. & rytm.) dragspel / harmonikka violin / viulu violin / viulu klarinett, blockflöjt / klarinetti, nokkahuilu piano fritt ackompanjemang / piano vapaa säestys violin / viulu teoretiska ämnen / teoria-aineet musiklekskola, orgel, piano / musiikkileikkikoulu, urut, piano trumpet / trumpetti sång (rytm) / laulu (rytm.) piano, musiklekskola / musiikkileikkikoulu fiol / viulu (kansanm.) dans / tanssi musiklekskola / musiikkileikkikoulu sång / laulu 8,5 6,, 9, 4,, 6,56 5,8 2, 4, 24,9,77 4,9 8,44,5 9,69 9,88,67 9, 24,7,67 7, 2, 5,67 Lärare / Opettajat: Aitoaho Tuukka Hortans Mariah Mikkola-Blomberg Sanna Bergman Catarina Franzén Rabbe Gyimes Zsofia Holmlund Roger Kuokkanen Vesa Lindfors Georgina Lund Bo Löfroth-Vidjeskog Päivi Mankkinen Ville Nedergård Elisabeth Nordström Johnny Nygård Lars-Erik Packalén Tom Pellinen Marja Roos Peter Rönnholm Linda Strömvall Trygve Svanström Synnöve Omars Mari Jern Ingrid Öhman Ulrika ELEVSTATISTIK / OPPILASTILASTO Under läsåret fick 6 elever instrument- eller sångundervisning vid Korsholms musikinstitut. Av dem avbröt elever sina studier under läsårets gång och 28 elever gjorde uppehåll i studierna. I den förberedande musikundervisningen deltog 9 elever varav 5 avbröt. I musiklekskolan/rytmik fullföljde 67 elever läsåret och på dansavdelningen var motsvarande tal 6 elever. Under läsåret deltog 8 elever från Korsholms kommun i Kuula-institutets dansundervisning. Mustasaaren musiikkiopistossa sai soitin- tai lauluopetusta lukuvuoden aikana 6 oppilasta, joista keskeytti opintonsa lukuvuoden kuluessa ja 28 piti tauon opiskelussaan. Musiikkivalmennukseen osallistui 9 oppilasta joista 5 keskeytti. 67 oppilasta osallistui musiikkileikkikouluun/rytmiikkaan koko lukuvuoden ajan, tanssiosastolla vastaava lukumäärä oli 6 oppilasta. Lukuvuoden aikana Mustasaaren kunnasta 8 oppilasta osallistui Kuula-opiston tanssinopetukseen.

12 Fördelning mellan huvud- och biämnen/ Jako pää- ja sivuaineisiin p tot p yht 5 % % 27,2,55 fl t p p tot yht Totalt / Yhteensä fl p t p , ,58 5,98,,,52 9,79 4, , ,6 4,64,52,,,55,52,52,52,6,55 9, Totalt / Yhteensä # = rytmmusik /rytmimusiikki += folkmusik/kansanmusiikki Huvudämne / Pääaine Biämne / Sivuaine fl t 42 piano piano # piano fr. ack/vap.säes. dragspel/harmonikka 4 violin/viulu 29 altviolin/alttoviulu cello/sello 2 fiol/viulu + gitarr/kitara 6 elgitarr/sähkökitara # elgitarr fritt ackomp./sähkökit. vapsäest. elbas/sähköbasso # tvärflöjt/poikkihuilu 9 blockflöjt/nokkahuilu klarinett/klarinetti 2 saxofon/saksofoni # trumpet/trumpetti trombon/vetopas. eufonium oboe slagverk/lyömäsoitt. # sång/laulu sång/laulu # 8 tot yht 5 26 ERHÅLLNA AVGÅNGSBETYG / PÄÄTTÖTODISTUKSEN SAANEET Grundnivå / Perustaso Elev / Oppilas Sini Konstari Clara Löfroth Janeta Österberg Rebecca Jern Jessica Österberg Instrument / Soitin gitarr / kitara violin / viulu dragspel / harmonikka sång / laulu violin / viulu Lärare / Opettaja Vesa Kuokkanen Päivi Löfroth-Vidjeskog Bo Lund Georgina Lindberg Päivi Löfroth-Vidjeskog 2

13 ELEVFÖRTECKNING / OPPILASLUETTELO Musik på grundnivå och institutsnivå / Musiikin perustaso ja opistotaso Följande förkortningar har använts i elevförteckningen: Seuraavia lyhennyksiä on käytetty oppilasluettelossa: # = pop/jazz perc = slagverk/lyömäsoittimet + = folkmusik/kansanmusiikki = piano fr.ack. = fritt ackompanjemang/vapaa säestys sax = saxofon/saksofoni acc = dragspel/harmonikka synt = synthesizer cl = klarinett/klarinetti trb = trombon/vetopasuuna elb = elbas/sähköbasso trp = trumpet/trumpetti elguit = elgitarr/sähkökitara = violin/viulu euf = eufonium a = altviolin/alttoviulu fl = tvärflöjt/poikkihuilu c = cello/sello guit = gitarr/kitara voc = sång/laulu Namn Nimi h.instr. pääaine biinstr. siv.aine inst.nivå op.taso föd.år synt.v. inskr.år kirjoitt.v. hemort kotipaikka Aaltonen Aino 2 26 Helsingby Aaltonen Fanni bl.fl Helsingby Aaltonen Lauri trp Helsingby Ahlbäck Isabella Ahläng Johanna Ahläng Sofia 2 27 Ala-Nikkola Wilma 999 Andersson Ida-Maria N Vallgrund Antell Sandra Li elb # Antus Johanna voc# Bertby Asplund Viktoria* kl V:hankmo Back Rasmus elguit # Iskmo Backman Emma elbas # Backström Lucas elguit # Kveax Berglund Julia Vörå Bergström Linn 2 28 Bergström Tilde 2 28 Bjon Rosita Björkman Sofia Björköby

14 Namn Nimi h.instr. pääaine Björkstrand Julia Björkstrand Susanna Braskén Therese* biinstr. siv.aine inst.nivå op.taso X föd.år synt.v. inskr.år kirjoitt.v. hemort kotipaikka # Buss Emma fl Dahlkar Sebastian trp Karperö Emaus Stina Kveax Engblom Johan elguit # Engelholm Elin* voc # Enges Kim* elguit Iskmo Erickson Isabella 22 2 Kveax Ericsson Minna voc # Helsingby Fant Teresia* Iskmo Franssi Nina voc Koivulahti Frants Annika* voc # klass Petsmo Granholm Oscar Hagman Nadine acc 2 2 Hagman Veronica fl 2 26 Hakala Joona* elguit # Petsmo Harju Roni* voc # Hassel Lina* guit Karperö Hauru Samu * Hautio Stella Hautio Netta sähköbasso# Helala Annukka 2 27 Helin Saku guit 2 2 Hellström Isak* elguit Iskmo Hendersson Felicé* Hendersson Fanny* c Hinttu Mathilda voc# Kveax Holm Fia 22 2 Holm Ylva fl Holmlund Isabella 2 28 Kveax Holmqvist Tobias Karperö Honkanen Hermanni perc # Hyvönen Helena fl Hyvönen Johannes sax voc# X 4

15 Namn Nimi h.instr. pääaine biinstr. siv.aine inst.nivå op.taso Häggström Elisa* # Korsholm Häyhä Simo perc # Karperö Jern Rebecka voc # Koskö Joki Minna voc Kveax Jokilehto Jessica 2 28 Helsingby Kalliokoski Timo elguit Karlsson Robin guit Karp Josefin klarinett Jungsund Kesti Fanny Kjellman Elin 2 2 Kveax Klemets Tobias elbas Helsingby Konstari Sini guit Koskinen Benjamin elguit Kuni Koskinen Edit Kuni Koskinen Edit Kuni Kull Jonathan perc # Helsingby Laaksoharju Rebecca acc Lakaniemi Liuliu 2 2 Landgärds Sandra Lehtinen Seela 2 2 Leppälä Antti* guit Vikby Leppänen Linda 99 2 Leppävuori Jere fr.ack Liikkanen Reija voc # Karperö Linde Jasmin Lindell Isabella fl Lindell Thomas elguit # Lindfors Lucas guit 2 2 Kveax Lindvik Felix 22 2 Replot Lithén Sofia* Singsby Lowndes Ida fl Singsby Luomala Joona trb 99 2 Helsingby Luomala Saana oboe 2 28 Helsingby Luomala Vilja trp Helsingby Löfroth Clara voc Löfroth Sara* c guit x föd.år synt.v. inskr.år kirjoitt.v. hemort kotipaikka 5

16 Namn Nimi h.instr. pääaine biinstr. siv.aine inst.nivå op.taso Mannil Mira 2 27 Martin Robin Helsingby Mattbäck Jenny 2 2 Muurimäki Tea* voc # Karperö Mäenpää Aatu # Nabb Cajsa-Stina voc# Björköby Nyback Julia # Björköby Nybo Maria 99 2 Nygård Kim Kveax Nylund Elin voc Kuni Nyman Joanna 99 2 Nyström Henrik guit 22 2 Nyström Louise Nyström Oscar guit Ojala Amanda Helsingby Ojala Martta* Ojala Siiri 2 26 Okkonen Helena fl Singsby Palola Tiia voc # Kveax Palola Martta Palomäki Nea Pataila Aleksi elbas# Pataila Antti Pellas Mikael perc # Karperö Penttilä Aleksi* guit Karperö Pohjanniemi Maija* Poti Anita 24 2 Veikkaala Pöyhänen Oona guit 2 Rantala Emmi 22 2 Renlund Nico* Renlund Michelle* Romar Robin elguit Ruuhinen Emma voc Karperö Rönnblom Viktor* trp Iskmo Rönnqvist Emil guit Kveax Rösgren Amanda 2 2 Tölby x föd.år synt.v. inskr.år kirjoitt.v. hemort kotipaikka 6

17 Namn Nimi h.instr. pääaine biinstr. siv.aine inst.nivå op.taso föd.år synt.v. inskr.år kirjoitt.v. hemort kotipaikka Rösgren Julia 2 2 Tölby Saari Jenni Saarikko Sofia voc# Kveax Sandvik Rebecka Vikby Sanchez Elinn Skeppar Andreas Skeppar Jonas guit Skogberg Noora guit Smedman SannaMaria voc# V:hankmo Smeds Amanda* Snickars Lina* Storm Christian elguit # Helsingby Streng Daniela voc # Kveax Streng Benjamin* elguit # Kveax Sundqvist Cajsa Sundqvist Jonathan fritt ack Sundström Diana guit 2 2 Kuni Svanström Magdalena* Karperö Svenns Ellie 2 2 Talso Aleksi guit Törnqvist Linn sax Petsmo Wahlman Johan perc# Vakimo Emmi 2 28 Helsingby Wasberg Karl-Oscar elbas Kuni Vataja Riina 2 2 Vataja Lassi perc # 2 2 Weber Susanna* voc # Helsingby Westerholm Sanna # 2 27 Vesterkvist Sofia Widjeskog Robin # Jungsund Wisbacka Annina voc# Wistbacka Emmy Åkers Rebecca voc # Österberg Janeta acc guit Österberg Jessica fl Österberg Tobias* elb # Kveax 7

18 Namn Nimi h.instr. pääaine Österberg Victor acc 2 29 Österåker Ellinor Singsby Östman Nicolai guit 2 27 Kveax * biinstr. siv.aine inst.nivå op.taso föd.år synt.v. inskr.år kirjoitt.v. hemort kotipaikka haft uppehåll i studierna / pitänyt tauon opinnoissaan Förberedande musikundervisning / Musiikkivalmennus Namn Nimi födelseår synt.vuosi inskrivn.år sis.kirjoitt.vuosi hemby kotikylä Andrén Simon 2 2 Kveax Ahläng Linnea 24 2 Backman Oskar 2 2 Forsbacka Rasmus 2 2 Karperö Franzén Jonatan 22 2 Gullberg Simon 2 2 Holm Sally 24 2 Kolehmainen Theo 2 29 Renkonen Noah 2 2 Singsby Rönnblom Amanda 2 2 Iskmo Saarela Tara 2 28 Veikkaala Saari Ronny 22 2 Helsingby Silfvast Rebecka 24 2 Österberg Lukas 22 2 Veikars Dans / Tanssi Namn Nimi födelseår synt.vuosi inskrivn.år sis.kirjoitt.vuosi hemby kotikylä Skapande dans I / Luovatanssi I Berts Tindra Karperö Franzén Agnes 25 2 Gästgivars Lizette 25 2 Singsby Karakan Erin 25 2 Singsby Karlsson Ciia Sofia 25 2 Ahlskog Minea 24 2 Singsby Esselström My

19 Esselström Wilma 25 2 Finnila Broman Ella 25 2 Koskinen Ellinore 25 2 Kuni Nyström Fredrika 25 2 Rajala Weronika 25 2 Takala Tilda 25 2 Karperö Wasberg Cornelia 25 2 Kuni Enelund Emilia 2 2 Forsman Janica 24 2 Kautiainen Jessica 2 2 Veikkaala Knuuttila Aamu Laitala Neea 24 2 Kuni Lindfors Elin Kveax Neuman Mina 2 28 Pada Amanda Pörn Anne 24 2 Veikkars Sandelin Lina 2 2 Helsingby Sandelin Nora 24 2 Helsingby Williamsson Sandra 2 29 Örnberg Emilia 24 2 Kuni Båsk Sonja 25 2 Tölby Bäck Nea 24 2 Vasa Hall Emilia 2 29 Jansson Felicia 24 2 Kecklund Tuva 24 2 Liljedahl Emilia 24 2 Lindén Nora 24 2 Nyholm Julia 24 2 Olander Lithea 24 2 Suomela Sonya Tölby Suuronen Nita 24 2 Vikby Särs Karin Tölby Wentjärvi Julia 24 2 Vasa Skapande dans Tölby-Vikby Skapande dans Tölby-Vikby 9

20 Nutidsdans åk -2 Finnilä-Broman Edda 22 2 Holmberg Frida 2 2 Karlsson Filippa 2 2 Karlsson Michelle 2 2 Raja Nita 2 28 Rantala Emmi 22 2 Rantala Ida Sandvik Sara 2 2 Strandback Frida 2 2 Vataja Riina 2 28 Almén Amanda 2 2 Kallenberg Sara Nutidsdans åk -4 Suoranta Kajsa Svens Elli 2 2 Ruhkala Laura Tuononen Mari Österback Kajsa 2 2 Ehrström Jessica 2 2 Hagman Nadine 2 2 Hagman Veronika 2 2 Westerholm Sanna 2 2 Dans på Kuula-institutet (köptjänst) / Kuula-opiston tanssi (ostopalvelu): Namn Nimi födelseår synt.vuosi Namn Nimi födelseår synt.vuosi Ala-Nikkola Vilma 999 Åsvik Elin 997 Byggningsbacka Lova 2 Palm Amanda 996 Dahl Felicia 995 Puska Eveliina 997 Hendersson Fanny 999 Saari Jenni 996 Hendersson Felicé 999 Vaaranmaa Salla 996 Lindgård Clarissa 997 Winberg Julia 992 Luikku Sanni 998 Snellman Ellen 997 Mandell Mira 999 Snellman Josefine 99 2

21 Namn Nimi födelseår synt.vuosi Rösgren Amanda 2 Rösgren Julia 2 Namn Nimi födelseår synt.vuosi inskrivn.år sis.kirjoitt.vuosi hemby kotikylä Musiklekskola / Musiikkileikkikoulu Namn Nimi födelseår synt.vuosi Musiklekskola, Herlin Agnes 2 Långåminne Hoxell Julina 2 Karls Fanny 26 2 Malax Kärkinen Emil 25 2 Nyman Felicia 26 2 Risku Hilja 27 2 Musiikkileikkikoulu I, Päiväkoti Kuperkeikka Alalauri Eleanoora 24 Hahto Justus 24 Huhtakallio Emma 24 Kuosa Nico Vainikainen Viivi 24 Vellamo Lewis 24 Musiikkileikkikoulu II, Päiväkoti Kuperkeikka Ahlskog Elias 26 Ahlskog Emma 26 Alalauri Elmeri 25 Johansson Veeti 25 Jussila Peppi 25 Karperö Lakaniemi Ina 25 Paavola Milla 25 Koivulahti Rajala Weronika 25 Siltanen Niki 25 Viertokangas Saara 25 2

22 Namn Nimi födelseår synt.vuosi inskrivn.år sis.kirjoitt.vuosi hemby kotikylä Musiikkileikkikoulu, Päiväkoti Kuperkeikka Forsman Janica 24 Gauffin-Kauste Nelly 24 Kaunismäki Suvi 24 Knuuttila Aamu 24 Niemelä Jiri 24 Musiikkileikkikoulu, Anttila Sisu 26 Anttila Viljami 27 Vaasa Högfors Noel 27 Singsby Knuuttila Aaron 26 Leskinen Lenni 26 Singsby Lukkarila Juuso 26 Niemi William Peter 26 Kalliokoski Saimi 2 Vaasa Kauranen Kerttu 2 Vaasa Koskinen Milja 2 Karperö Mezoti Essuon-Bonney 2 Poikus Anni 2 Grankvist Otto 29 Vaasa Knip Amelie 29 Koivisto Emma 29 Kujala Sara 29 Kuusiniemi Frida 29 Rytmiikka Rytmiikka, Taaperot Laitila Sara Sevola Olavi 29 Vaasa Svanfeldt-Winter Erik 29 Taipalus Iris 29 Vaasa 22

23 Rytmiikka, Naperot Backlund Mikael 27 Helsingby Carlson Matilda 28 Kveax Dahlgren Erik 29 Karperö Dahlgren Ida 26 Karperö Hietanen Hilma 28 Mäkisalo Ella 28 Peltonen My 28 Vöyri 29 Vaasa Rytmiikka, Naperot Finne Daniel Helo Saara Vaasa Helo Aaro 27 Vaasa Lehtisalo Ilona 29 Lindén Leo 27 Vaasa Mänepää Sandoo 27 Vaasa Mäntymäki Veeti 27 Palomäki Aada 29 Palomäki Aaron 27 Salo Iina 28 Salonen Sisu 28 Övermalax Talmat Lucas 29 2

24 ORKESTRAR OCH GRUPPER / ORKESTERIT JA RYHMÄT Band / Bändi Band I / Bändi I Storm Christian, elguit Kull Jonathan, tr Martin Robin, keyboard Klemets Tobias, bas Violingrupp / Viulukerho Palomäki Nea Kelala Annukka Jokilehto Jessica Lakaniemi Liuliu Ojala Siiri Aaltonen Aino Vakimo Emmi Kammarmusik / Kamarimusiikki Duo Löfroth Clara, Franssi Nina, Trio Linde Jasmin, Leppänen Linda, Franssi Nina, 24

25 AVLAGDA KURSEXAMINA / SUORITETUT KURSSITUTKINNOT Solistiska ämnen / Solistiset aineet: Elev / Oppilas Lärare / Opettaja Veronika Hagman Stella Hautio Ida Lowndes Catarina Bergman Catarina Bergman Catarina Bergman Helena Hyvönen Catarina Bergman Nicolai Östman Louise Nyström Noora Skogberg Vesa Kuokkanen Vesa Kuokkanen Vesa Kuokkanen Grundnivå 2 / Perustaso 2: Filip Östman Vesa Kuokkanen Grundnivå / Perustaso : Sini Konstari Antti Leppälä Vesa Kuokkanen Vesa Kuokkanen Sanna Westerholm Wilma Ala-Nikkola Elin Öling Mira Mannil Anastasiia Galchenko Trygve Strömvall Trygve Strömvall Tom Packalén Trygve Strömvall Trygve Strömvall Conny Holmqvist Ellinor Österåker Jonathan Streng Trygve Strömvall Trygve Strömvall Trygve Strömvall Flöjt / Huilu: Grundnivå / Perustaso : Grundnivå 2 / Perustaso 2: Gitarr / Kitara: Grundnivå / Perustaso : Piano: Grundnivå / Perustaso : Grundnivå 2 / Perustaso 2: Piano rytmmusik / Piano rytmimusiikki: Grundnivå / Perustaso : Robin Martin Johnny Nordström Grundnivå 2 / Perustaso 2: Kim Nygård Johnny Nordström Grundnivå / Perustaso : Susanna Björkstrand Johnny Nordström Annina Wistbacka Sanna-Maria Smedman Cajsa-Stina Nabb Elin Nylund Georgina Lindfors Georgina Lindfors Georgina Lindfors Georgina Lindfors Sång rytmmusik / Laulu rytmim.: Grundnivå / Perustaso : 25

26 Grundnivå 2 / Perustaso 2: Rebecka Jern Georgina Lindfors Institutnivå Daniella Streng Ulrika Öhman Janeta Österberg Bo Lund Grundnivå / Perustaso : Emmi Vakimo Noah Renkonen Martta Palola Jonathan Streng Päivi Löfroth-Vidjeskog Ville Mankkinen Päivi Löfroth-Vidjeskog Päivi Löfroth-Vidjeskog Grundnivå 2 / Perustaso 2: Magdalena Swanström Päivi Löfroth-Vidjeskog Fanny Kesti Päivi Löfroth-Vidjeskog Grundnivå / Perustaso : Jessica Österberg Axel Åhman Clara Löfroth Päivi Löfroth-Vidjeskog Lars-Erik Nygård Päivi Löfroth-Vidjeskog Institutnivå Rosita Bjon Ville Mankkinen Grundnivå / Perustaso : Simo Häyhä Hermanni Honkanen Oskar Nyström Tuukka Aitoaho Tuukka Aitoaho Tuukka Aitoaho Grundnivå 2 / Perustaso 2: Jonathan Kull Johan Wahlman Mikael Pellas Tuukka Aitoaho Tuukka Aitoaho Tuukka Aitoaho Grundnivå / Perustaso : Emil Rönnqvist Kim Berglund Christian Storm Johan Engblom Rabbe Franzén Rabbe Franzén Rabbe Franzén Rabbe Franzén Grundnivå / Perustaso Joona Hakala Rabbe Franzén Johannes Hyvönen Roger Holmlund Dragspel / Harmonikka: Grundnivå / Perustaso : Violin / Viulu: Trummor/ Rummut: Elgitarr / Sähkökitara: Saxofon / Saksofoni Grundnivå 2 / Perustaso 2: 26

Musik / Musiiki * Dans/Tanssi

Musik / Musiiki * Dans/Tanssi 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS 2013-2014 Musik / Musiiki * Dans/Tanssi 2 3 INNEHÅLL / SISÄLTÖ Allmänt om musikinstitutet... 4 Yleistä musiikkiopistosta... 5 Provsystem / Tasosuoristus... 6 Läsåret

Lisätiedot

VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015 Musik / Musiiki * Dans/Tanssi 2 3 INNEHÅLL / SISÄLTÖ Allmänt om musikinstitutet... 4 Yleistä musiikkiopistosta... 5 Provsystem / Tasosuoristus... 6 Läsåret

Lisätiedot

VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS

VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS 2015-2016 Musik / Musiiki * Dans/Tanssi INNEHÅLL / SISÄLTÖ Allmänt om musikinstitutet... 3 Yleistä musiikkiopistosta... 4 Provsystem / Tasosuoristus... 5 Läsåret

Lisätiedot

XXXI Knattekarnevalen Smedsby centralplan, Korsholm Kilpailijat

XXXI Knattekarnevalen Smedsby centralplan, Korsholm Kilpailijat IF Drott 335 Laaksonen Alex IF Drott 12.8.2004 P09 40 m 34360090 335 Laaksonen Alex IF Drott 12.8.2004 P09 Pituus 34360090 336 Laaksonen Casper IF Drott 19.4.2006 P07 40 m 34360091 336 Laaksonen Casper

Lisätiedot

VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS Musik / Musiiki * Dans/Tanssi

VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS Musik / Musiiki * Dans/Tanssi VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS 2016-2017 Musik / Musiiki * Dans/Tanssi INNEHÅLL / SISÄLTÖ Allmänt om musikinstitutet... 3 Yleistä musiikkiopistosta... 4 Provsystem / Tasosuoristus... 5 Läsåret

Lisätiedot

ÖID:n piirinmestaruuskisa maantiejuoksussa 13.4 2013

ÖID:n piirinmestaruuskisa maantiejuoksussa 13.4 2013 ÖID:n piirinmestaruuskisa maantiejuoksussa 13.4 2013 Pojat 9 vuotta 1km Forsbacka William IK Falken 108 0:03:49 0:03:49 1 Björk Adam IK Falken 111 0:04:14 0:04:14 2 Nylund Albin IF Drott 105 0:04:23 0:04:23

Lisätiedot

Seurataitokilpailut/Föreningens tekniktävlingar 2010: Ikäluokka P15 Pojat/-95 Kulta alle 55 Hopea alle 65 Pronssi alle 75

Seurataitokilpailut/Föreningens tekniktävlingar 2010: Ikäluokka P15 Pojat/-95 Kulta alle 55 Hopea alle 65 Pronssi alle 75 Ikäluokka P15 Pojat/-95 Kulta alle 55 Hopea alle 65 Pronssi alle 75 1 Holmgren Hampus VIFK 24,8-15 9,8 24,2-10 14,2 32,4 25,0-10 85-17 54,4 KULTA 2 Ketonen Jeremias VIFK 28,6-24 4,6 26,3-11 15,3 34,0 25,1-4

Lisätiedot

YLEISURHEILUN VAASANMESTARUUSKILPAILUT/VASAMÄSTERSKAPEN I FRIIDROTT 2014

YLEISURHEILUN VAASANMESTARUUSKILPAILUT/VASAMÄSTERSKAPEN I FRIIDROTT 2014 YLEISURHEILUN VAASANMESTARUUSKILPAILUT/VASAMÄSTERSKAPEN I FRIIDROTT 2014 To 28.8 M/H 200 m (tuuli/vind) 1. Vili Eskola VaaVa 24.68 M/H 17 200 m (tuuli/vind 1,6) 1. Sakari Tuominen VaaVa 24.35 2. Tobias

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

Laji 1, 25m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat # Nimi Synt Seura Aika Tila

Laji 1, 25m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat # Nimi Synt Seura Aika Tila Sivu: 1 Päivämäära: 07 syyskuu 2015 Aika: 22:28:52 Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (väliajat, ei pisteitä) Kilpailu: Syysuinnit Kilpailun paikkakunta: Vaasa Järjestäjä: Vaasan Uimaseura- Vasa Simsällskap

Lisätiedot

VaaSu Harjoituskilpailu pe :43 Tulokset OE2010 Stephan Krämer SportSoftware Sij Nimi Seura Aika Ero

VaaSu Harjoituskilpailu pe :43 Tulokset OE2010 Stephan Krämer SportSoftware Sij Nimi Seura Aika Ero Sivu 1 D8RRS (43) 1,5 km 6 R 1 Ines, Lervik Solf IK 10:26 0:00 2 Haapaniemi, Aino Vaasan Suunnistajat 11:03 +0:37 3 Elli, Mickelsson Solf IK 11:37 +1:11 4 Marie, Kytömäki Vaasan Suunnistajat 12:35 +2:09

Lisätiedot

TYÖPAJA-TAPAHTUMAPÄIVÄ PERJANTAINA 20.11.2015

TYÖPAJA-TAPAHTUMAPÄIVÄ PERJANTAINA 20.11.2015 Laitila, Kustaa Hiekan lukutupa TYÖPAJA-TAPAHTUMAPÄIVÄ klo 15.00-15.40 Työpaja A Näppäri Fredrika-sali MAX. 30 Gyldén Jasmin Jalonen Maria Kauranen Aino Kauranen Elisa Lännistö Silja Vuorela Hilda Vuorre

Lisätiedot

Esbo IF klubbmästerskap- seuramestaruus

Esbo IF klubbmästerskap- seuramestaruus Esbo IF klubbmästerskap- seuramestaruus 29-30.8.2017 P5 Pituus 1) Lucas Mwale EsboIF 1,58, 2) Anton Halin EsboIF 1,41, 3) Aukusti Keski- Rekilä EsboIF 1,37, 4) Lucas Lindholm-Helsingius EsboIF 1,26, 5)

Lisätiedot

OPETUSTARJOTIN

OPETUSTARJOTIN OPETUSTARJOTIN 2017 2018 Taiteen perusopetus Soitinvalmennus Karuselli Musiikkileikkikoulu Avoin opetus Lyhytkurssit Muut maksut Ilmoittautuminen TAITEEN PERUSOPETUS Perusopetus - laaja oppimäärä Laaja

Lisätiedot

VIS Wintergames Botniahallen Kilpailijat

VIS Wintergames Botniahallen Kilpailijat IF Drott 102 Backman Lydia IF Drott 20.5.2008 T09 40 m 34431473 102 Backman Lydia IF Drott 20.5.2008 T09 Keihäs 34431473 102 Backman Lydia IF Drott 20.5.2008 T09 Pituus 34431473 105 Backman Mia IF Drott

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

1. Harri Laiholahti NousSu 55,60 2. Olle Holmbäck PargIF 50,53

1. Harri Laiholahti NousSu 55,60 2. Olle Holmbäck PargIF 50,53 Distriktstävling/Piirikunnalliset kisat Pargas/Parainen 13.6.2013 TULOKSET Moukari M 1. Harri Laiholahti NousSu 55,60 2. Olle Holmbäck PargIF 50,53 150 m P9 1. Simon Engström ÅIFK 27,41 2. Filip Björkman

Lisätiedot

Kurikan koululaishiihdot 3.2.2015 Mietaalla

Kurikan koululaishiihdot 3.2.2015 Mietaalla Kurikan koululaishiihdot 3.2.2015 Mietaalla Tulokset 2.lk tytöt 1 km 1 4 Sanni Rajala Tuiskula 2.lk t 0:02:00 0:05:50 0:03:50 2 3 Ella Huuskonen Mieto 2.lk t 0:01:30 0:05:46 0:04:16 3 12 Sonja Hietamäki

Lisätiedot

Kyrön Voima,

Kyrön Voima, Kyrön Voima, 14.4.2012 B-luokka, 2003-2004 -syntyneet hy no pu pe kategoria 1 Ella Kärki 2004 VTT 8,5-9 8-8,5 9-9,5 8,5-9 V 2 Milja Alahäivälä 2003 VTT 8,5-9 8,5-9 8,5-9 8-8,5 V 3 Veera Ylipulli 2003 VTT

Lisätiedot

Tulokset yleisurheilun kuntaottelu Kommunkampen i friidrott resultat

Tulokset yleisurheilun kuntaottelu Kommunkampen i friidrott resultat Tulokset yleisurheilun kuntaottelu 11.9.2011 Kommunkampen i friidrott resultat Joukkueet/Lagen: Loviisa/Lovisa, Myrskylä/Mörskom, Ruotsinpyhtää/Strömfors, Liljendal, Pyhtää/Pyttis, Pernaja/Pernå Pisteytys:

Lisätiedot

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA17.11.2016 TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI TIMO KLEMETTINEN, TOIMINNANJOHTAJA MUSIIKKIOPPILAITOSTEN TOIMIPISTEET JA SIVUTOIMIPISTEET Jäsenoppilaitoksia 96 Valtionosuutta saavia

Lisätiedot

POJAT 5 40 m 40 m pallonheitto pallonheitto pisteet nimi aika pisteet m pisteet yhteensä 1 Viljanen Tomi 8, , Rintala Lari-Antton

POJAT 5 40 m 40 m pallonheitto pallonheitto pisteet nimi aika pisteet m pisteet yhteensä 1 Viljanen Tomi 8, , Rintala Lari-Antton POJAT 5 40 m 40 m pallonheitto pallonheitto pisteet 1 Viljanen Tomi 8,9 267 18,60 495 763 2 Rintala Lari-Antton 9,3 211 11,40 238 450 3 Iso-Tuisku Anton 9,5 188 11,12 230 418 4 Tuomisto Lassi 9,9 151 9,80

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

TAITOKILPAILUN SUORITUSKORTTI pvm paikka Amospark, Kimito Vädret: + 12 uppehåll, vind 6-8 m/s

TAITOKILPAILUN SUORITUSKORTTI pvm paikka Amospark, Kimito Vädret: + 12 uppehåll, vind 6-8 m/s TAITOKILPAILUN SUORITUSKORTTI pvm. 9.10.2013 paikka Amospark, Kimito Vädret: + 12 uppehåll, vind 6-8 m/s ikäluokka C15 pojkar (1998) 1 Selim Laurén 69,6 pronssi 14,8 12,1-13,4 25,5-7 37,6 2 Diego Garcia

Lisätiedot

MAANANTAIKISAT (115 osanottajaa)

MAANANTAIKISAT (115 osanottajaa) MAANANTAIKISAT 22.6.2015 (115 osanottajaa) JUOKSU (30 M) P1 1) Iltanen Topias 17.9 T2 1) Ihanamäki Josefiina 14.2 2) Jämiäluoma Erin 14.7 3) Järvensivu Juliet 16.7 4) Alho Adalmiette 17.9 5) Niiniharju

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen HakuTIEDOTE 2009 Kirkkonummen musiikkiopisto Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille.

Lisätiedot

SFSIM 2010 Smedsby Kilpailijat

SFSIM 2010 Smedsby Kilpailijat Ekenäs Gymnasium Jensen Jasmine Ekenäs Gymnasium Flickor A - Kula Pihlström Sandra Ekenäs Gymnasium Flickor A - Kula Pihlström Sandra Ekenäs Gymnasium Flickor A - 100 mh Tulostettu: 01.09.2010 23:10.39

Lisätiedot

MUSTASAAREN MUSIIKKIOPISTO

MUSTASAAREN MUSIIKKIOPISTO 1 2 SOITINKOKEILUPÄIVÄ 13.04.2016 Nyt sinulla on mahdollisuus tutustua erilaisiin soittimiin. Mustasaaren musiikkiopisto järjestää soitinkokeilupäivän 13.04.2016 klo 18.00-19.00 musiikkiopistolla Sepänkylässä,

Lisätiedot

Orava Cup 5. osakilpailu, , Siikainen

Orava Cup 5. osakilpailu, , Siikainen Orava Cup 5. osakilpailu, 08.08.2012, Siikainen H14 : 3,0 km 1. Konsta Jutila RasKa 29.36 2. Tuukka Mäkinen LLuja 32.36 +3.00 3. Juho Tuominen KanSu 35.21 +5.45 4. Roope Lohikoski RasKa 37.40 +8.04 5.

Lisätiedot

VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO OPPILASVALINNAT VANDA MUSIKINSTITUT - VMISE ELEVANTAGNING

VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO OPPILASVALINNAT VANDA MUSIKINSTITUT - VMISE ELEVANTAGNING VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO OPPILASVALINNAT VANDA MUSIKINSTITUT - VMISE ELEVANTAGNING WWW.VMO.FI Vantaan musiikkiopisto - VMO Vanda musikinstitut - VMISE Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista!

Lisätiedot

3.-4.lk 60 m tytöt tulokset 8 nopeinta aikojen perusteella finaaliin

3.-4.lk 60 m tytöt tulokset 8 nopeinta aikojen perusteella finaaliin 3.-4.lk 60 m tytöt tulokset 8 nopeinta aikojen perusteella finaaliin Sija Nimi Koulu Aika Finaaliaika 1 Moona Ojaniemi Koivisto 9,84 9,86 2 Oona Kriikkula Kangas 10,37 10,34 3 Emma Latvala Tuiskula 10,47

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

YU-kilpailut lk pojat. 2. lk tytöt. 2.lk pojat. 3. lk tytöt

YU-kilpailut lk pojat. 2. lk tytöt. 2.lk pojat. 3. lk tytöt YU-kilpailut 2014 1. lk tytöt 60 m Sija Pituus Sija Pallo Sija SIJAPIST. 1 Koivumäki Janica 13,9 2 185 2 11,44 1 5 2 Lehtonen Elsa 13,6 1 194 1 6,56 5 7 3 Kuru Milja 15,1 4 185 2 10,20 2 8 4 Koivisto Aliisa

Lisätiedot

Satakunnan Kansan Junior- ja seuracup 2/4 Vapaa

Satakunnan Kansan Junior- ja seuracup 2/4 Vapaa Satakunnan Kansan Junior- ja seuracup 2/4 Vapaa 31.01.2016 Merikarvian Into tulosluettelo Satakunnan Kansan Junior- ja seuracup 2/4, 31.01.2016, Merikarvia N6 : 0,5 km Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty:

Lisätiedot

Sija Nimi Koulu Aika TP7

Sija Nimi Koulu Aika TP7 TP7 Sarja T7 800 m 1 Ruth Toivola Pikku-Tapis 3.44,7 2 Alisa Heijasto Tapainlinna 3.49,3 3 Elsa Summanen Puolimatkan koulu 3.55,2 4 Aino Tonteri Martin koulu 4.28,9 5 Hanna Maavuori Pikku Tapis 4.31,7

Lisätiedot

Laji 1, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat # Nimi Synt Seura Aika Tila

Laji 1, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat # Nimi Synt Seura Aika Tila Sivu: 1 Päivämäära: 24 toukokuu 2015 Aika: 17:38:04 Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (väliajat, ei pisteitä) Kilpailu: Toukokuu uinnit Kilpailun paikkakunta: Vaasa Järjestäjä: Vaasan Uimaseura- Vasa

Lisätiedot

MLL / PAKILA Kesäkisat 2014

MLL / PAKILA Kesäkisat 2014 Pituushyppy Tytöt 2002-2003 1 Lehikoinen Iiris 2,6 50m Juoksu Tytöt 2002-2003 1 Lehikoinen Iiris 9,37 Pituushyppy Pojat 2002-2003 1 Räsylä Riki 2,81 2 Virrantuomi Veeti 2,68 3 Aho Anssi 2,25 4 Nygren Oscar

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Humppilan Hippokisat 2012 Humppilan Urheilukenttä TULOKSET. P4 ( ) 40 m

Humppilan Hippokisat 2012 Humppilan Urheilukenttä TULOKSET. P4 ( ) 40 m Humppilan Hippokisat 2012 Humppilan Urheilukenttä 16.8.2012 TULOKSET P4 (2008 - ) 40 m 1. Hermanni Mäkinen 11,3 2. Jasper Kieho 11,7 3. Otto Uusitalo 11,9 4. Rasmus Salminen 12,3 5. Henri Hyytiäinen 12,5

Lisätiedot

HAKUOPAS Lukuvuosi 2015-2016

HAKUOPAS Lukuvuosi 2015-2016 HAKUOPAS Lukuvuosi 2015-2016 1 2 SOITINKOKEILUPÄIVÄ 16.04.2015 Nyt sinulla on mahdollisuus tutustua erilaisiin soittimiin. Mustasaaren musiikkiopisto järjestää soitinkokeilupäivän 16.04.2015 klo 18.00-19.00

Lisätiedot

Taitokilpailut 2013 SPL:n Keski-Suomen piiri. Tytöt C15 (-98) Kuljetus-Laukaus

Taitokilpailut 2013 SPL:n Keski-Suomen piiri. Tytöt C15 (-98) Kuljetus-Laukaus Tytöt C15 (-98) Pituuspotku Kuljetus-Keskitys Nimi Seura aika väh. Syöttö Pujottelu Pusku o/m v/m aika väh. aika merkki 1 Markkanen Iina JyPK 29,5-20 9,5 38,3 26,7-8 37 30-13,4 35,8-9 26,8 79,9 Hopea 2

Lisätiedot

Resultat Nallestafetten Tulokset Nalleviestit 2012 Vörå IF

Resultat Nallestafetten Tulokset Nalleviestit 2012 Vörå IF Resultat Nallestafetten 2012 - Tulokset Nalleviestit 2012 Vörå IF 15.3.2012 MIX 8, 4x 0,7 km K/P OBS: Placeringarna rätt, tiderna kanske inte 100 %-iga Huom! Järjestys oikein, ajat ehkä ei satavarmaa!

Lisätiedot

Esbo IF 2013 statistik - Tilastot. Pojkar - Pojat. 100 m

Esbo IF 2013 statistik - Tilastot. Pojkar - Pojat. 100 m Esbo IF 2013 statistik - Tilastot 100 m Pojkar - Pojat 15 11.72 1.6 Tuukka Huuskola 14 12.11 1.3 Otto Lindroos 15 12.33-1.2 Robert Viloma 15 12.89-1.9 Peik Holopainen 15 13.16-2.2 Samuel Hylton 15 13.16-1.9

Lisätiedot

Kokemäen Hippo-kisat kisailtiin sunnuntaina 17.5.2015 Ohessa kaikkien lajien tulokset.

Kokemäen Hippo-kisat kisailtiin sunnuntaina 17.5.2015 Ohessa kaikkien lajien tulokset. Kokemäen Hippo-kisat kisailtiin sunnuntaina 17.5.2015 Ohessa kaikkien lajien tulokset. T3 40m 1. Ella Salonen 13,3 2. Ilona Sinivaara 15,2 3. Aada Vainionpää 17,2 4. Sofia Alavuo 19,5 5. Lilli Tarkanmäki

Lisätiedot

Koulujenväliset YU-kilpailut 2013

Koulujenväliset YU-kilpailut 2013 Koulujenväliset YU-kilpailut 2013 1. lk tytöt 1 Heikkilä Alviina 14,0 1 175 1 9,13 4 6 2 Soini Maija 14,1 2 151 3 10,44 1 6 3 Halminen Tanja 14,6 4 160 2 9,64 2 8 4 Lehtimäki Alina 14,9 6 131 6 9,21 3

Lisätiedot

Kurikan koululaisuinnit

Kurikan koululaisuinnit Kurikan koululaisuinnit 24.11.2014 1.lk tytöt 25 m 1 Aino Tolonen Peura 30,30 2 Sanni Kahila Paulaharju 35,60 3 Jenna Syväoja Paulaharju 38,22 1.lk pojat 25 m 1 Elias Kivistö Koivisto 31,28 2 Aapo Koivuniemi

Lisätiedot

MAANANTAIKISAT (130 osanottajaa)

MAANANTAIKISAT (130 osanottajaa) MAANANTAIKISAT 20.6.2016 (130 osanottajaa) JUOKSU (30 M) P1 1) Välimaa Rasmus 1.07.9 2) Sjöman Valtteri 1.42.8 T2 1) Kuronen Iida 12.7 2) Rajamäki Eevi 12.9 3) Kannosto Jennika 16.2 4) Itäsalo Alessa 17.0

Lisätiedot

5.-6.lk 60 m tytöt tulokset 8 nopeinta aikojen perusteella finaaliin

5.-6.lk 60 m tytöt tulokset 8 nopeinta aikojen perusteella finaaliin 5.-6.lk 60 m tytöt tulokset 8 nopeinta aikojen perusteella finaaliin sija nimi koulu aika Finaaliaika 1 Oona Köykkä Paulaharju 9,53 9,41 2 Ellen Ojanen Paulaharju 9,47 9,46 3 Linda Kankaanpää Mieto 9,66

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYS Toimintavuoden tärkeimpiä tapahtumia ja asioita... 3 Hallinto... 4 Opetushenkilökunta... 5 Opiskelijamäärät ja ikäjakauma... 7 Tasosuoritukset... 9 Lukukausimaksut...

Lisätiedot

Sarjahiihto , perinteinen sprintti, Hollolan Urheilijat -46, Hollolan Nasta, Lahden Hiihtoseura

Sarjahiihto , perinteinen sprintti, Hollolan Urheilijat -46, Hollolan Nasta, Lahden Hiihtoseura Sarjahiihto 27.1.2016, perinteinen sprintti, Hollolan Urheilijat -46, Hollolan Nasta, Lahden Hiihtoseura T6 v 0,3 km P6 v 0,3 km T8 0,6 km P8 0,6 km AIKA-AJOT T10 0,6 km 1 Johanna Jokinen Lahden hiihtoseura

Lisätiedot

PM taitokilpailut / DM tekniktävlingen 2013: Ikäluokka P10 (-03) Pojat Kulta alle 95 Hopea alle 115 Pronssi alle 135

PM taitokilpailut / DM tekniktävlingen 2013: Ikäluokka P10 (-03) Pojat Kulta alle 95 Hopea alle 115 Pronssi alle 135 Ikäluokka P10 (-03) Pojat Kulta alle 95 Hopea alle 115 Pronssi alle 135 1 Samuel Mantila VPS-j 30,4-11 19,4 35,8 10,3 25,3-13 77,8 KULTA 2 Iiro Murto-Koivisto VPS-j 30,0-10 20,0 36,4 15,1 26,2-8 89,7 KULTA

Lisätiedot

H13 Rastivälien ajat Sija Nimi M Tulos

H13 Rastivälien ajat Sija Nimi M Tulos Orava Cup 5. osakilpailu, 08.08.2012, Siikainen H14 Tilanne rasteilla Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos 1. Jutila Konsta 1-1.12 1-2.13 5-5.50 1-12.02 1-14.03 1-16.03 1-18.15 1-20.43

Lisätiedot

Tanelinrannan Hiihdot PK (V) 4.2.2016 Järj: Seinäjoen HIihtoseura

Tanelinrannan Hiihdot PK (V) 4.2.2016 Järj: Seinäjoen HIihtoseura Tanelinrannan Hiihdot PK (V) 4.2.216 Järj: Seinäjoen HIihtoseura 3.2.16 9.45.32 Sarja N8 (1, km) 1 18.1. 2 18.1.3 3 18.2. Viola Kurunmäki 4272356 4 18.2.3 Sanni Korpi 4343664 5 18.3. Anni Hietamäki 4359755

Lisätiedot

MARTTILAN HIPPOKISAT ke Marttilan urheilukentällä, yhteistyössä Marttilan Osuuspankki ja Marttilan Murto TULOKSET

MARTTILAN HIPPOKISAT ke Marttilan urheilukentällä, yhteistyössä Marttilan Osuuspankki ja Marttilan Murto TULOKSET MARTTILAN HIPPOKISAT ke 24.8.2016 Marttilan urheilukentällä, yhteistyössä Marttilan Osuuspankki ja Marttilan Murto TULOKSET P2007 40 m 1) Kasper Nousiainen 7.3 1) Samuli Vuori 7.3 3) Akseli Koskivainio

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN MESTARUUSKILPAILUT : TULOKSET

RAISION KAUPUNGIN MESTARUUSKILPAILUT : TULOKSET RAISION KAUPUNGIN MESTARUUSKILPAILUT 31.8.2009: TULOKSET P7 150m 1. Severi Rautio 28,54 (+2,1) 2. Joona Hämäläinen 31,90 (+1,5) 3. Tommi Lehtihuhta 32,95 (+2,1) 4. Kalle Murtojärvi 33,24 (+2,1) 5. Jesse

Lisätiedot

VIROLAHDEN ALAKOULUJEN YLEISURHEILU- MESTARUUSKILPAILUT VIROJOEN URHEILUKENTÄLLÄ

VIROLAHDEN ALAKOULUJEN YLEISURHEILU- MESTARUUSKILPAILUT VIROJOEN URHEILUKENTÄLLÄ VIROLAHDEN ALAKOULUJEN YLEISURHEILU- MESTARUUSKILPAILUT 11.9.2017 VIROJOEN URHEILUKENTÄLLÄ TYTÖT 8 VUOTTA 60 M 60 M 1 Sonja Lahti Virojoki 11,0 1 Samu Piispa Klamila 11,2 2 Pauliina Lehtinen Virojoki 11,2

Lisätiedot

AIKATAULU JA LUISTELUJÄRJESTYS

AIKATAULU JA LUISTELUJÄRJESTYS 24.2.2015 Vihdin Taitoluistelijoiden yksinluistelun kutsukilpailu 28.2.2015 klo 8:00 21:00 Kisakalliossa Lohjalla. AIKATAULU JA LUISTELUJÄRJESTYS Tintit 2007 tai myöhemmin synt., tytöt ja pojat 8:00 9:00

Lisätiedot

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun haettaessa ennakkotehtäviä ja/tai soveltuvuuskoe

Lisätiedot

VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO OPPILASVALINNAT VANDA MUSIKINSTITUT - VMISE ELEVANTAGNING

VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO OPPILASVALINNAT VANDA MUSIKINSTITUT - VMISE ELEVANTAGNING VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO OPPILASVALINNAT VANDA MUSIKINSTITUT - VMISE ELEVANTAGNING www.vmo.fi Vantaan musiikkiopisto - VMO Vanda musikinstitut - VMISE Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista!

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Vakka-Suomen rataviestit Sorvakon urheilukentällä. P9 4 * 50m

Vakka-Suomen rataviestit Sorvakon urheilukentällä. P9 4 * 50m Vakka-Suomen rataviestit 15.6.2017 Sorvakon urheilukentällä P9 4 * 50m 1. Laitilan Jyske 34.49 10 Einari Vuorela Onni Salminen Oskari Metsärinta Oskari Aaltonen 2. Maskun Kataja 34.80 9 Toivo Ylikännö

Lisätiedot

Hippokisat 3.8.2011 Hankasalmi

Hippokisat 3.8.2011 Hankasalmi Hippokisat 3.8.2011 Hankasalmi Tytöt 5.v 40m 1. Helmi Moisio 10.0 2. Nella Suuronen 10.0 3. Jenniina Pöyhönen 10.4 4. Kira Karjalainen 10.6 5. Anna Kuronen 11.1 6. Seela Säntti 11.3 7. Viivi Kytöjoki 11.6

Lisätiedot

TSEMPPITOUR FINAALI JA TSEMPPIS 2013 JOUKKUEKILPAILU TEXAS SCRAMBLE Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 9.8.2013 EASY

TSEMPPITOUR FINAALI JA TSEMPPIS 2013 JOUKKUEKILPAILU TEXAS SCRAMBLE Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 9.8.2013 EASY Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 9.8.2013 EASY Nieminen Santeri Saari Elias 82 50 32 Haapala Onni Honkanen Miikka Schuvalow Oskari 80 42 38 Leino Julius Leminen Jiro Ojala Touko 86 38 48 Roos Matias

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Lähtölista Kilpailu: Vire-uinnit Kilpailun paikkakunta: Kaarina Järjestäjä:

Lähtölista Kilpailu: Vire-uinnit Kilpailun paikkakunta: Kaarina Järjestäjä: Sivu: 1 Päivämäära: 18 marraskuu 2015 Aika: 20:51:13 Lähtölista Kilpailu: Vire-uinnit Kilpailun paikkakunta: Kaarina Järjestäjä: Laji 1, 25m Vapaauinti Naiset Loppukilpailut (4) 1 Sanni Virtanen 2006 06A359

Lisätiedot

Sukuselvityksen kohde. Anders "Antti" Bro. s. 1748. ja hänen jälkeläisiään yhteensä 25 taulua. Tulostettu: 20.04.2015

Sukuselvityksen kohde. Anders Antti Bro. s. 1748. ja hänen jälkeläisiään yhteensä 25 taulua. Tulostettu: 20.04.2015 Sukuselvityksen kohde Anders "Antti" Bro s. 1748 ja hänen jälkeläisiään yhteensä 25 taulua Tulostettu: 20.04.2015 Tekijä: Asko Vuorinen Lokirinne 8 A 25 02320 Espoo Puhelin 0440-451022 askovuorinen@gmail.com

Lisätiedot

Aikataulu 19.3.2016 9.00-9.30

Aikataulu 19.3.2016 9.00-9.30 Aikataulu 19.3.2016 Aluedebytantit 8.00-8.36 1 Maiju Oksanen Hyvinkään Taitoluistelijat, HyTL 2 Stella Sjöblom Tuusulan Luistelijat, TL 3 Anni Rantanen Vihdin Taitoluistelijat, VTL 4 Anette Rönkkö Tuusulan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 9.9.2014. P 6. LK 50 m

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 9.9.2014. P 6. LK 50 m KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 9.9.2014 P 6. LK 50 m 1 Aleksi Joensuu Keskusta 7,58 2 Nil Smolin Kyynärjärvi 7,76 3 Henri Hirvinen Keskusta 7,93 4 Samuli Kuusinen

Lisätiedot

Koulujenväliset & Pitäjänmesta 2015

Koulujenväliset & Pitäjänmesta 2015 Koulujenväliset & Pitäjänmesta 2015 T U L O K S E T Simon Kiri T; P; T; P1; T1; P2; T2; P3; T3; P4; T4; P5; T5; P6; T6; P7-9; T7-9; NYL; MYL; Tytöt v. 2010- syntyneet 0.2 km V 1. Siiri Patokoski Simo 0.43,0

Lisätiedot

Avoimet Koskenkorvan mestaruuskilpailut Honkalanmäen kentällä.

Avoimet Koskenkorvan mestaruuskilpailut Honkalanmäen kentällä. Avoimet Koskenkorvan mestaruuskilpailut 5.8.2013 Honkalanmäen kentällä. TYTÖT 5 1 Hautaniemi Anni 9,4 200 10,03 196 396 2 Laasanen Olivia 9,4 200 5,98 88 287 3 Talala Siiri 9,7 168 6,59 102 271 4 Uusitupa

Lisätiedot

HUOM! Viestikilpailun tulokset kokonaisuutena (päivitetty 23.02.2016)) N8 - (0.4V + 0.4V + 0.4V + 0.4V km) - Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0

HUOM! Viestikilpailun tulokset kokonaisuutena (päivitetty 23.02.2016)) N8 - (0.4V + 0.4V + 0.4V + 0.4V km) - Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0 HUOM! Viestikilpailun tulokset kokonaisuutena (päivitetty 23.02.2016)) N8 - (0.4V + 0.4V + 0.4V + 0.4V km) - Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0 1. 168 Vehkalahden Veikot 15.44,4 Osuus 1 Maria Emilia

Lisätiedot

Juoksu 30m, 1v. pojat (2016) Juoksu 30m, 1v. tytöt (2016) Juoksu 30m, 2v. pojat (2015) Juoksu 30m, 2v. tytöt (2015) Juoksu 30m, 3v.

Juoksu 30m, 1v. pojat (2016) Juoksu 30m, 1v. tytöt (2016) Juoksu 30m, 2v. pojat (2015) Juoksu 30m, 2v. tytöt (2015) Juoksu 30m, 3v. Juoksu 30m, 1v. pojat (2016) 1. Santikko Jooa 26,1 Juoksu 30m, 1v. tytöt (2016) 1. Lepistö Iisa 25,8 2. Soininen Sofia 1,13,3 Juoksu 30m, 2v. pojat (2015) 1. Alarotu Kasper 13,3 2. Välimäki Samuel 20,6

Lisätiedot

Silja Line Seurakisojen tulokset: ke

Silja Line Seurakisojen tulokset: ke Tytöt 5v. Silja Line Seurakisojen tulokset: ke 2.7.2014 1. Aliisa Mononen 2.28 2. Venla Niemi 1.87 3. Aliisa 1.68 4. Martta Laitinen 1.61 5. Martta 1.60 6. Erin Nygård 1.53 7. Olivia Olli 1.48 8. Alma-Sofia

Lisätiedot

Laji 1, 25m VU T13, 15, 17, N, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat # Nimi Synt Seura Aika Tila

Laji 1, 25m VU T13, 15, 17, N, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat # Nimi Synt Seura Aika Tila Sivu: 1 Päivämäära: 10 joulukuu 2016 Aika: 15:35:12 Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (väliajat, ei pisteitä) Kilpailu: Joulukuu/VUS-VSS Mestaruus Kilpailun paikkakunta: Vaasa Järjestäjä: Vaasan Uimaseura-

Lisätiedot

Fyrrypinkaasut 2012 Kyrölän kenttä TULOKSET

Fyrrypinkaasut 2012 Kyrölän kenttä TULOKSET Fyrrypinkaasut 2012 Kyrölän kenttä 3.7.2012 TULOKSET M 100 m (-1,7): 1) Emmanuel Owusu Ansah VaasTo 11,19, 2) Aleksi Ala-Prinkkilä KauhajKa 11,69, 3) Ryan Walker VaasTo 12,90, Kilpailun ulkopuolella: Teemu

Lisätiedot

Hippo-hiihdot. Vuonna 2012 syntyneet tytöt 0.1 km V Lähtöaika Sarja Lisenssinro Nro Nimi Seura. Vuonna 2012 syntyneet pojat 0.

Hippo-hiihdot. Vuonna 2012 syntyneet tytöt 0.1 km V Lähtöaika Sarja Lisenssinro Nro Nimi Seura. Vuonna 2012 syntyneet pojat 0. Hippo-hiihdot Lähtölista Vuonna 2012 syntyneet tytöt 0.1 km V 11:10:30 2012T 1 Olivia Raassina 11:11:00 2012T 2 Saana Mäkynen 11:11:30 2012T 3 Anni Seppälä 11:12:00 2012T 4 Lilja Juvonen 11:12:30 2012T

Lisätiedot

MLL / PAKILA Kesäkisat MLL / PAKILA Kesäkisat m juoksu Tytöt Sijoitus Sukunimi Etunimi Tulos

MLL / PAKILA Kesäkisat MLL / PAKILA Kesäkisat m juoksu Tytöt Sijoitus Sukunimi Etunimi Tulos 50 m juoksu Tytöt 2011-2012 1 Hoikka Bea 15,52 2 Niemi Lilja 16,56 3 Naskali Linnea 16,75 4 Hellen Mimosa 16,78 5 Lavila Lydia 17,55 6 Eskola Martta 17,56 7 Liemola Nea 17,88 8 Vepsäläinen Soila 17,96

Lisätiedot

Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 15.1.2015 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura

Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 15.1.2015 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 15.1.2015 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura 14.01.15 17.16.26 Sarja T2010 (0,3 km) 1 18.31.00 2 18.31.15 3 18.31.30 Minnea Lemberg 4 18.31.45 Vanilja Luoma 5 18.32.00 Anni Eerikäinen

Lisätiedot

KP-Cup ( P ) ja pm-viestit ( 1P + 2 V ) Alavieskan Viri

KP-Cup ( P ) ja pm-viestit ( 1P + 2 V ) Alavieskan Viri Tulostettu 29.01.17 klo 14.17.50 Sivu 1 N16 Lähti : 4 Keskeytti : 1 Hylätty : 0 1 104 Haapajärven Kiilat 34.07,6 Osuus 1 Hanna Alahäivälä 2 10.17,6 Osuus 2 Jennina Salmela 2 22.38,7 2 12.21,0 Osuus 3 Laura

Lisätiedot

NTV kilpalinjan luokkakilpailut 18.10.2009, Espoo Tuulimäki

NTV kilpalinjan luokkakilpailut 18.10.2009, Espoo Tuulimäki B LUOKKA sijoitus Sukunimi Etunimi Seura Kategoria 1 Värjä Maria LrV VI 2 Tähtinen Oona Kieppi V 3 Montonen Hanna LrV V 4 Ehtonen Satu HämVS V 5 Salmi Saara HämVS V 6 Silvola Nea AS V 7 Kinnunen Minni

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Leijonien ja Siilien kevätkisan tulokset, Kellokoski

Leijonien ja Siilien kevätkisan tulokset, Kellokoski Leijonien ja Siilien kevätkisan tulokset, Kellokoski 13.5.2015 T5 Tuuli Jäntti 12,1 Lumia Lindberg 13,3 Sara Boman 11,1 Mira Boman 15,3 Jadelina Korjus 10,8 Ronja Heiskanen 13,3 Kerttu Heiskanen 16,1 Lilli

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

Raision Kuulan mestaruuskilpailut Kerttulassa sähköajat. M 400 m. 1. Miikka Laiho RaisKu 54,80. M keihäs

Raision Kuulan mestaruuskilpailut Kerttulassa sähköajat. M 400 m. 1. Miikka Laiho RaisKu 54,80. M keihäs Raision Kuulan mestaruuskilpailut Kerttulassa 5.9.2011 sähköajat M 400 m 1. Miikka Laiho RaisKu 54,80 M keihäs 1. Petri Korte RaisKu 53,42 2. Petteri Soininen RaisKu 39,41 3. Juha-Pekka Triipponen RaisKu

Lisätiedot

5.-6.lk 60 m tytöt 8 nopeinta aikojen perusteella juossut finaalissa

5.-6.lk 60 m tytöt 8 nopeinta aikojen perusteella juossut finaalissa 5.-6.lk 60 m tytöt 8 nopeinta aikojen perusteella juossut finaalissa sija nimi koulu alkuerä finaali 1 Liisa Rinta-Tassi Säntti 9,59 9,31 2 Matilda Uusitalo Paulaharju 9,52 9,44 3 Aada Mäki Peura 9,76

Lisätiedot

Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut

Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut 17.8.2011 Tytöt 5v 40m Tojat 5v 40m sija nimi tulos sija nimi tulos 1. Anni Nieminen 9,6 1. Jahvetti Parviainen 9,1 2. Neea Tuomala 9,7 2. Antti Kujala 9,2 3.

Lisätiedot

Koulujenväliset maastojuoksut Sällillä 26.4.

Koulujenväliset maastojuoksut Sällillä 26.4. Koulujenväliset maastojuoksut Sällillä 26.4. Tytöt 1.-2.lk 1. Iines Kuoppakangas Paulaharju 4:53 2. Jesmiina Mannila Paulaharju 5:05 3. Emilia Virolainen Koivisto 5:11 4. Jenni Vierikko Paulaharju 5:15

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Toimintaamme

Lisätiedot

TSEMPPIS JOUKKUEKILPAILU TEXAS SCRAMBLE Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 1.8.2011 EASY

TSEMPPIS JOUKKUEKILPAILU TEXAS SCRAMBLE Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 1.8.2011 EASY väylällä pelattujen erikoisrastien pisteiden määrä (max 51 pistettä). EASY Gerkman Elmo Honkoliini Riku 45 Palo Tomi Järvinen Teemu Kyllönen Lenni 49 3) Lahtinen Jenna Leminen Fia 67 Nurkkala Olivia Jenna

Lisätiedot

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Seppälä Oona 1PR Edustusryhmä ma 16:00

Lisätiedot

SUMMARY. Junioreiden SM kisa Summary. Kokkola. 11 Apr 2015

SUMMARY. Junioreiden SM kisa Summary. Kokkola. 11 Apr 2015 Summary SUMMARY Medal Standings... 2 Medallists by Event... 3 Entries by Country... 4 Final Ranking Individual... 6 Yleinen 20 tähtäin... 6 Naiset 20 tähtäin... 7 Talja 20... 8 Tähtäin 17... 9 Tähtain

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA Soiton/laulunopiskelu konservatoriossa on tavoitteellinen harrastus, joka vaatii tunneilla käymisen lisäksi sitoutumisen säännölliseen kotiharjoitteluun. Oppilaan viikoittainen

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista! Vantaan musiikkiopisto on Vantaan kaupungin oma oppilaitos, jossa

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Koululaisten uintikisat 4.2.2016

Koululaisten uintikisat 4.2.2016 Koululaisten uintikisat 4.2.2016 Laji 1, 25m Selkäuinti T5-6 lk 1 Emilia Karppinen PB Lehtikankaan koulu 21.55 2 Veera Juntunen Nakertajan koulu 21.80 3 Anni Liuski Lohtajan koulu 22.12 4 Nella Valtanen

Lisätiedot

Heinävesi, Wikärit

Heinävesi, Wikärit Heinävesi, Wikärit 1.9.2011 Seurojen väliset yhteispisteet LeppVi 281 VarkKV 212 HeinYU 143 P15 600m 1 Valtteri Saukkonen LeppVi 1.42,7 P15 Pituus 1 Riku Rundelin VarkKV 502-0.4 2 Henri Vierimaa LeppVi

Lisätiedot

LASTEN OLYMPIALAISET HANKASALMEN ASEMAN URHEILUKENTÄLLÄ

LASTEN OLYMPIALAISET HANKASALMEN ASEMAN URHEILUKENTÄLLÄ LASTEN OLYMPIALAISET 14.7.2010 HANKASALMEN ASEMAN URHEILUKENTÄLLÄ Järjestäjänä LC Hankasalmi apunaan Hangan yleisurheilujaosto ja tukijana OL Keskimaa. Tulokset: Pojat 15 v. 100 m: 1. Sami Suuronen 13.4

Lisätiedot

Taitokilpailut 2012 SPL:n Keski-Suomen piiri. Tytöt C15 (-97)

Taitokilpailut 2012 SPL:n Keski-Suomen piiri. Tytöt C15 (-97) Tytöt C15 (-97) Nimi Seura Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujot- Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Loppu- SPL aika väh. telu aika väh. o/m v/m aika MERKKI 1. Putkonen Melina JyPK 35,9-9 26,9-4 40,7 28,7 29,4-13

Lisätiedot

Seinäjoen Uimarit -58 päivitetty NAISET 20 parasta uinti aikaa ajalta Naiset 25 m VU ( uimakoulut ) Naiset 50 m VU

Seinäjoen Uimarit -58 päivitetty NAISET 20 parasta uinti aikaa ajalta Naiset 25 m VU ( uimakoulut ) Naiset 50 m VU Seinäjoen Uimarit -58 päivitetty 05.11.2012 NAISET 20 parasta uinti aikaa ajalta 01.01.2003-05.11.2012 Lajit Sija Aika Nimi SV Seura Kilpailut Naiset 25 m VU ( uimakoulut ) Naiset 50 m VU 1 20,72 Mira

Lisätiedot