Kansainvälisyyskasvatuksen tila opettajankoulutuksessa 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälisyyskasvatuksen tila opettajankoulutuksessa 2006"

Transkriptio

1 1

2 Kansainvälisyyskasvatuksen tila opettajankoulutuksessa 2006 Selvitys opettajaksi opiskelevien kokemuksista ja näkemyksistä kansainvälisyyskasvatuksen toteutumisesta opettajankoulutuksessa. Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton (SOOL ry) ja ulkoministeriön ja Opetushallituksen Maailma haasteena ohjelman tekemä kysely Selvityksestä vastasi tutkimustiimi, johon kuuluivat: Jari Kivistö, Teemu Korhonen, Anna-Kaarina Pösö, Minna Vanhala ja Johanna Ylinen. 2

3 Sisällysluettelo Johdanto 1. Kyselyn tavoitteet, toteutus ja tulosten raportointi 1.1. Tavoitteet 1.2. Toteutus ja aineiston keruu 1.3. Raportointi 2. Kyselyn tulokset ja niiden analyysi 2.1. Opiskelijoiden muisti- ja mielikuvat kansainvälisyyskasvatuksesta omalta kouluajaltaan Opiskelijoiden yleisiä käsityksiä kansainvälisyyskasvatuksesta 3. Kansainvälisyyskasvatus opettajankoulutuksessa 3.1. Kansainvälisyyskasvatus tai sen osa-alueet opettajankoulutuslaitosten opetussuunnitelmissa 3.2. Kansainvälisyyskasvatus opiskelijoitten kokemuksen perusteella 3

4 Johdanto Kun seuraa uutisia maailmalta, vaikka vain sivusilmällä, jää päällimmäiseksi havainnoksi pirstaleisuus ja kaaos. Kokonaisuuksia on vaikea hahmottaa. Maailma muuttuu kuitenkin hitaammin kuin mielikuvamme, sillä mediateknologian ja viestinnän nopea kehitys on moninkertaistanut maailman kuvien tulvan. Joskus on vaikea erottaa, milloin on kyse maailman muuttumisesta ja milloin taas kyse siitä, että käsityksemme maailmasta on muuttunut. Todellisuus ja kuva todellisuudesta ovat kietoutuneet toisiinsa niin, ettei tätä eroa aina voi nähdä. Kansainvälisyyskasvatus on samanaikaisesti arvopohja ja menetelmä maailman hahmottamisen tueksi. Se on punainen lanka, joka kulkee niin perusopetuksen kuin lukionkin opetussuunnitelmien läpi eri oppiaineissa ja aihekokonaisuuksissa. Se tarjoaa näkökulman, joka auttaa tarkastelemaan ihmisoikeuksia, konflikteja, tasaarvokysymyksiä, köyhyyttä tai kulttuurien kohtaamisia sekä maailmalla että kotimaassa. Samalla kun se auttaa ihmisiä hahmottamaan maailmaa ja ymmärtämään sen tapahtumia, se tarjoaa mahdollisuuden toimia aktiivisena kansalaisena maailman muuttamiseksi. SOOL ry (Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto) ja ulkoministeriön ja Opetushallituksen Maailma haasteena ohjelma päättivät järjestää koulutuspoliittisen seminaarin, jossa käsiteltäisiin kansainvälisyyskasvatuksen tilaa opettajankoulutuksessa. Samassa yhteydessä syntyi ajatus, että seminaaria varten olisi hyvä kartoittaa, kuinka kansainvälisyyskasvatus toteutuu opettajankoulutuksessa. Kartoitus tehtiin kesän ja syksyn 2006 aikana. Selvitystyön varovainen tulkinta antoi kansainvälisyyskasvatuksen asemasta opettajankoulutuksessa yhtä pirstaleisen kuvan, kuin mikä siitä on käytännön koulutyössäkin. Kansainvälisyyskasvatuksen teemat ovat esillä siellä, missä pedagogit ja didaktikot ovat itse innostuneet tai kiinnostuneet aiheesta, ja silloin se näkyy eri aineitten sisällä muiden teemojen yhteydessä. Toisaalta kansainvälisyyskasvatus näkyy myös erillisissä opintokokonaisuuksissa, joissa käsitellään esim. monikulttuurisuutta tai kulttuurien kohtaamista. Opiskelijoiden selkeä viesti oli se, että kansainvälisyyskasvatusta tarvitaan lisää ja sen pitäisi näkyä entistä vahvemmin opettajien peruskoulutuksessa. Tämän jälkeen olisi paikallaan selvittää, millaista kansainvälisyyskasvatuksen pitäisi olla ja kuinka sen roolia opettajakoulutuksessa voisi vahvistaa niin, että tulevat opettajat osaisivat käyttää koko maailmaa monipuolisine resursseineen hyväkseen opetustaan suunnitellessa. 4

5 1. Kyselyn tavoitteet, toteutus ja tulosten raportointi 1.1. Tavoitteet Kyselyn tekemistä motivoi kaksi tavoitetta. Ensinnäkin haluttiin kartoittaa opettajaksi opiskelevien käsityksiä, mielikuvia ja mielipiteitä kansainvälisyyskasvatuksesta ja sen eri teemoista. Samalla selvitettiin heidän näkemystään teemojen mielekkyydestä osana opettajaksi opiskelua. Toisena tavoitteena oli selvittää kansainvälisyyskasvatuksen ja sen eri teemojen esiintyminen ja näkyvyys opettajankoulutuksessa. Kyselyllä ja selvitystyöllä etsittiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: I Opettajaksi opiskelevien käsitykset ja mielikuvat kansainvälisyyskasvatuksesta. - Millaisia käsityksiä opiskelijoilla on kansainvälisyyskasvatuksesta ja siihen liittyvistä teemoista? - Miten kehitysyhteistyö- ja kehitysmaateemat liittyvät opiskelijoiden omaan elämään tai sivuavat sitä? - Millaisia mielikuvia ja elämyksiä opiskelijoilla on kansainvälisyyskasvatuksesta omalta kouluajaltaan? II Kansainvälisyyskasvatuksen ilmeneminen käytännössä opettajankoulutuksessa. - Miten kansainvälisyyskasvatuksen eri osa-alueet näkyvät opettajankoulutuslaitosten opetusohjelmissa? - Kuinka paljon kansainvälisyyskasvatuksen eri osa-alueita on käsitelty opettajankoulutuksessa opiskelijoiden mielestä? - Miten opiskelijat näkevät kansainvälisyyskasvatuksen toteutuneen omissa opinnoissaan? - Pitäisikö kansainvälisyyskasvatukseen satsata enemmän opettajankoulutuksessa? 1.2. Toteutus ja aineiston keruu Selvityksessä kerättiin tietoa yliopistojen opettajakoulutuslaitosten virallisista opetussuunnitelmista sekä opiskelijoille suunnatulla kyselyllä. Painopiste kyselyssä oli opiskelijoiden käsityksillä ja mielipiteillä. Kyselyyn osallistui 290 luokan-, erityis- ja aineen- sekä lastentarhanopettajaksi opiskelevaa Helsingistä, Hämeenlinnasta, Jyväskylästä, Joensuusta, Kajaanista, Oulusta, Raumalta, Rovaniemeltä, Tampereelta, Savonlinnasta sekä Turusta. Vajaa puolet vastanneista opiskeli luokanopettajaksi (41,4%), neljännes aineenopettajaksi (26,6%) ja loput eritysopettajaksi (14,1%), lastentarhanopettajaksi (15,9%) tai olivat muilta koulutusaloilta (2,1%). Kysely tehtiin verkkolomakkeella, joka lähetettiin sähköpostilla Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton jäsenverkoston kautta eri oppilaitosten opiskelijoille. Kysely oli avoinna verkossa Alustava kartoitus laitosten opetusohjelmista tehtiin toukokuussa ja sitä täydennettiin syksyn aikana. 5

6 Taulukko 1. Kyselyyn vastanneitten opiskelijoiden määrät koulutusaloittain. Opiskelusuuntaus Vastanneitten määrä Prosentit Luokanopettajat ,4 % Lastentarhanopettajat 46 15,9 % Aineenopettajat 77 26,6 % Erityisopettajat 41 14,1 % Opinto-ohjaajat 2 0,7 % Ammatilliset opettajat 4 1,4 % 1.3. Raportointi Kyselyllä saatuja vastauksia analysoitiin sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti. Osa tuloksista saatiin suoraan tilastollisina lukuina ja niissä kuvataan opiskelijoiden mielipiteitä ja käsityksiä. Osa vastauksista perustui muisti- ja mielikuviin ja ne analysoitiin ja raportoitiin tulkinnallisella otteella. 6

7 2. Kyselyn tulokset ja niiden analyysi 2.1. Opiskelijoiden muisti- ja mielikuvat kansainvälisyyskasvatuksesta omalta kouluajaltaan. Kyselylomakkeessa pyydettiin opiskelijoita kirjoittamaan vapaaseen tekstikenttään mieleen painuneita kokemuksia tai elämyksiä kansainvälisyyskasvatuksesta omilta kouluajoilta. Vastausten perusteella kansainvälisyyskasvatuksen liittyvät kokemukset ja elämykset voitiin jakaa seuraaviin ryhmiin: - Koulussa järjestetty teemapäivä tai viikko (15) - Suomalainen vierailija (13) - Jotakin muuta kulttuuria edustava vierailija (12) - Keräykseen osallistuminen (12) - Maahanmuuttajataustainen oppilas tai vaihto-oppilas luokassa (11) - Ulkomaanmatka (9) - Kokemus normaalin oppitunnin puitteissa (8) - Ruoka (6) - Kirjeenvaihtotoveri (5) - Opettajan omat kokemukset (4) - Projekti (3) - Näyttelyt (3) - Kummilapsi (2) Koulussa järjestetty teemapäivä tai viikko Erilaiset kansainvälisyyskasvatukseen liittyvät maa-, maanosa- ja kulttuurikohtaiset sekä jonkin teeman ympärille rakennetut teemapäivät tai viikot olivat yleisin opiskelijoiden mieleen jäänyt kokemus tai elämys omalta kouluajaltaan. Vastausten moninaisuus kertoo myös siitä, että kansainvälisyyskasvatusta ei käsitteenä mielletä kovin selkeästi ja että siihen lasketaan kuuluvaksi myös oppilaitoksen kansainvälistyminen. Lähinnä muistot liittyvät YK:n päivään, keräysten yhteydessä on saattanut olla jokin pieni yhteinen tilaisuus tai jokin kouluarjesta poikkeava juttu. Ala-asteella ollessani meillä oli eräänä vuonna Afrikka-viikko. Muun muassa pari maahanmuuttajaa kävi koulussa juttelemassa. Viikon jälkeen minä ja ystäväni kehittelimme pehmoleluilla Afrikka-leikin. Leikissä pehmolelut nukkuivat afrikkalaisissa majoissa, söivät hirssipuuroa jne. Yläasteella meillä oli suvaitsevaisuuspäivä. Yläasteella oppilaille järjestettiin erityinen teemapäivä kehitysmaista ja niiden avuntarpeesta yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa. Koko päivän ajan kierrettiin luokissa, joissa asiantuntijat kertoivat kehitysmaiden lasten elämästä ja humanitäärisen avun merkityksestä. Erityisesti mieleen jäi se kun lueteltiin mitä kaikkea elämän apua yksi kehitysmaiden lapsi voi saada vain muutaman 7

8 markan avustuksella. Sen jälkeen onkin tullut annettua joka vuosi rahaa mm. nälkäpäiväkeräykseen :) Yläasteella vietimme jonkinlaista Intia-viikkoa, ainoana asiana on jäänyt mieleen, että ruokalassa tarjottiin intialaista ruokaa ja söimme lattialla ja käsin. Suomalaisen lähetys- tai kehitysyhteistyöntekijän vierailu koulussa Vierailijat olivat kaiken kaikkiaan yleisin mieleen jäänyt kokemus kansainvälisyyskasvatuksesta. Puolet kokemuksista liittyi suomalaisiin, jotka olivat työskennelleet jossain ulkomailla pääasiassa kehitysmaissa. Useimmiten vierailija oli ollut lähetystyöntekijä mutta myös erilaisissa kehitysyhteistyötehtävissä olleet ihmiset olivat vierailleet koululla. Eräs Pakistanissa työssä ollut anestesiahoitaja piti jonkun tunnin köyhistä oloista ja se jäi elävästi mieleen(positiivisesti). Aamunavaus vai mahtoiko olla joku teemapäivä oikein, kun oli kehitysmaassa työssä olleita ihmisiä kertomassa työstään siellä. He kertoivat myös paikan arjesta ja ihmisistä yleensä ja heillä oli erilaisia paikallisia esineitä mukana. Ensimmäisellä luokalla ollessani luokassamme oli suomalainen poika, joka oli syntynyt Tansaniassa. Hänen perheensä tuli kertomaan (pukeutuminen, kulttuuri, ruoka) Tansaniasta koko luokalle. Se jäi mieleen, että heillä oli sen kulttuurin vaatteet päällä ja sitten leikimme jotain heidän leikkiään. Lähetystyöntekijöiden vierailut koululla. Heidän esittämänsä kuvat ja kertomansa tarinat sekä mukana olleet vieraat esineet ovat jääneet mieleni sopukoihin. Muutama tuli joskus kertomaan kansainvälisyyskurssillemme lukiossa kokemuksistaan jossain Afrikan maassa ja Nepalissa. Muistan vain, että nämä ihmiset saivat minut inspiroitumaan entisestäänkin vastuullisesta kansainvälisyydestä. Jostain muusta kulttuurista tai maasta tulleet vierailijat Toisen puolikkaan muodostivat maahanmuuttajataustaiset tai muista kulttuureista tulleet ihmiset. Silloisella ala-asteella meille tuli tummaihoinen perhe kertomaan omasta maastaan. Se oli aika huisaa!! Lukiossa meillä oli puhumassa nigeriasta joku setä, joka kertoi meiningistä niilläpäin. lähes vuosittain kävi muutenkin koko peruskoulun ja lukion ajan joku ulkomaalainen puhumassa. Mieleeni on jäänyt ensimmäiseltä tai toiselta luokalta somalialaisten maahanmuuttajien vierailu luokkaamme. Joimme somalialaista mausteteetä ja 8

9 ihmiset kertoivat itsestään ja elämästään. Halutessaan sai hennatatuoinnin käteensä. Yläasteella luokassa kävi vierailija Japanista. Kirjoitettiin omat nimet japaniksi, vaikka yhteistä kieltä ei tainnut pahemmin olla. Meillä kävi ala-asteella paljon ihmisiä eri maista kertomassa omasta kulttuuristaan ja elämästään. Ihmisten tapaaminen kasvotusten oli mielenkiintoista ja jäi mieleen. Ala-asteella ollessani (2.lk muistaakseni) kolmen arabinaisen ryhmä tekin vierailun luokkaamme. Kokemus oli aika ikimuistoinen, voin yhä tänäkin päivänä muistaa heidän kertomiaan juttuja ja paikallisia tapoja. Erilaisiin varainkeräyksiin ja tempauksiin osallistuminen Koulujen arjen kansainvälisyyskasvatusta ovat myös erilaiset taksvärkin kaltaiset keräykset tai UNICEf kävelyn tyyppiset tempaukset, joissa kartutetaan varoja jonkin hyvän hankkeen tai järjestön hyväksi. Ollessani n. 4.luokalla ala-asteelle koulumme oppilaat lahjoittivat jonkun Albanialaisen koulun oppilaille koulutarvikkeita (vihkoja, kyniä, reppuja). Nälkäpäivänä koulussa oli aina puuroa ja rahakeräys kiersi luokissa. Myös julisteita oli seinillä. Peruskoulu pikkuruisella ala-asteella ei paljon tällaisia kokemuksia antanut, muistan ainoastaan SPR:n nälkäpäiväkeräyksen ja siihen liittyvän (yksipuolisen) keskustelun afrikkalaisten köyhyydestä. Ainoaa kansainvälisyyskasvatukseen liittyvää ovat varmaankin olleet nälkäpäiväkeräykset ala- ja yläasteella sekä taksvärkkipäivä lukiossa missä kerättiin rahaa kehitysmaihin. SPR:n nälkäpäiväkeräykset. Silloin saatiin koulusta vapaapäivä, tehtiin kotona hommia ja vanhemmat maksoivat palkan, joka sitten lahjoitettiin kokonaan SPR:lle. Maahanmuuttajataustainen oppilas tai vaihto-oppilas luokassa Omalla luokalla ollut vaihto-oppilas tai maahanmuuttajataustainen koulutoveri koettiin osaksi kansainvälisyyskasvatusta. Vaihto-oppilas Japanista oli kv-kasvatusta käytännössä. Olin viidennellä luokalla koulussa Vantaalla, kun ensimmäiset somalit tulivat Suomeen. Omalla luokallani oli somalityttöjä ja -poikia sekä iranilaisia poikia. Emme kuitenkaan olleet tekemisissä keskenämme! Opettajat eivät tuolloin tienneet, miten toimia... Kvk kehittynyt noilta ajoilta paljon!!! Vaikka monille opeille edelleen uusi asia... 9

10 Ylä-asteella oli maahanmuuttajia paikkakunnalla sijaitsevasta vastaanottokeskuksesta, mutta vielä kouluaikanani (1996) eivät suomalaiset ja maahanmuuttajaoppilaat olleet paljon tekemisissä, toivottavasti nykyään kyllä. Ala-asteella luokallemme tuli maahanmuuttajaoppilas ja hänen kulttuuriinsa ja erilaisiin tapoihinsa totutellessani sain eniten varsinaisia elämyksiä (opettaja pohjusti hänen tulonsa mielestäni mukavasti ja pyysi meitä ymmärtämään ja olemaan hänelle kaveri). Ensimmäisen luokan ajan luokassani oli kaksi australialaista poikaa, joihin oli hauskaa tutustua. Matkustan ympäri maailmaa, laukussa leipää ja piimää vaan..."). Ainut kontakti ulkomaalaiseen koulun puitteissa oli lukiossa USAlainen vaihtari, jota ei enkun opettaja tarpeeksi osannut/halunnut(?) hyödyntää, kulttuurikasvatuksellisestihan kyseinen oppilas olisi ollut varmasti hedelmällinen ja ennen kaikkea autenttinen lähde, raukkaparka vain tunneillamme istui ja kuunteli opetusta... Lukiossa luokallani oli virolainen tyttö. Hän oli tosi mukava ja oppi suomenkin tosi nopeasti. Muistan kun kouluumme tuli paljon maahanmuuttajaoppilaita ja heille järjestettiin oma luokka. Silloin puhuttuun kansainvälisyydestä ja maahanmuuttajista. Muuten en muista, että asiasta olisi puhuttu. Ulkomaanmatka Koulun tekemät matkat on koettu elämyksinä ja moni koki näiden matkojen liittyneen kansainvälisyyskasvatukseen, ja jos ei suoranaisesti siihen, niin ainakin omaan kasvuun ja maailmankuvan avartumiseen. Kävimme koulun kanssa tutustumassa Eu:n ja Euroopan neuvoston toimintaan Strasbourgissa. Hyvä matka, jossa näki kuinka Eurooppaa pyöritetään. Tapahtui ollessani lukiossa. Lukiossa kävin uskonnon kansainvälisyyskasvatuskurssin, jonka puitteissa teimme matkan Lontooseen. Vierailimme kirkoissa, mm. myös merimieskirkko, ja turistikohteissa... hyvä matka oli, mutta linkki kansainvälisyyskasvatukseen jäi hieman uupumaan... Kaikista hienoimpia muistoja ovat kuitenkin luokkaretket (musiikkiluokan kanssa) Wieniin, Prahaan ja Lontooseen - niissä sisältönä ei varsinaisesti ollut kansainvälisyyskasvatus (suvaitsevaisuus jne), vaan musiikki ja taide eri kulttuureissa, mutta kyllähän siinä paljon oppi. Olen itse osallistunut oppilasvaihtoon yläasteen luokalla ja lukiossa. MEillä oli viikon ajan vierailija oppilaita Murmanskista (kotimajoituksessa ja koulussamme) Olin itse viikon tutustumassa Apatiitin kaupunkiin ja kouluihin. Erittäin avartavis kokemuksia molemmat!!! 10

11 Minulla oli yläasteella valinnaisaineena kansainvälisyyskasvatus ja teimme 9- luokalla parin viikon matkan Saksaan. Se oli todella mukava reissu ja opetti paljon saksalaisesta kulttuurista. Mikäli kouluilla vain resurssit riittävät, kannattaa järjestää mahdollisimman paljon matkoja kansainvälisyyskasvatuksen yhteydessä. Omakohtainen vieraaseen kulttuuriin tutustuminen ja lyhyen ajan vieraassa maassa asuminenkin oli nuorena todella hieno asia. Normaalin oppitunnin tai oppiaineen sisällä tapahtuva toiminta Osa kansainvälisyyskasvatukseen liittyvistä kokemuksista oli saatu tavallisella oppitunnilla normaalin opetuksen yhteydessä. Tähän voisi liittää opettajan välittämät omat henkilökohtaiset kokemukset, jotka kuitenkin käsittelemme omana ryhmänään. Maantiedontunnilla on käsitelty asioita Mietittiin joskus ala-asteella sotien vaikutusta lapsiin. Mihin asioihin vaikuttaa jne. Milloin Suomessa oli sota? Millaista silloin oli? Missä on sotia tällä hetkellä? Omilta kouluajoilta muistan laulun ("monenlaista lasta täällä nähdä saa..."), jota laulettiin paljon YK:n päivän lähestyessä. En muista oliko aiheeseen liittyviä keskusteluja tms. Lukiossa aiheesta ainakin yritettiin keskustella eri tunneilla (tosin melko pinnallisesti ja lyhyesti). Euroopan unioniin liittymisen aikoina, olin siihen aikaan lukiossa - Eurooppalaisuutta käsiteltiin laajasti - mutta historian ja uskonnon tunneilta ja kieliopintojen parista löytyi epäsuorasti jonkinlaista kans.väl.kasvatusta. Lukiossa järjestetty "kulttuurit kohtaavat" -kurssi antoi kattavan kuvan erilaisista kulttuuriyhteisöistä. Erittäin hyvä ja mieleen painuva kurssi. Ruoka Ruoka koettiin elämyksenä, joka liittyy kansainvälisyyskasvatukseen. Kulttuurien tuntemuksen kannalta se muistettiin erilaisten ruokakulttuurien yhteydestä. Koulussa saattoi olla jonkin kulttuurin, maan tai maanosan ruokaviikko. Toisaalta ruokaan liittyvät kokemukset olivat osa esim. nälkäpäivää tai köyhyysteemaa, jonka yhteydessä haettiin kokemusta niukasta ruokavaliosta. Kehitysmaapäivät, jolloin syötiin lähestulkoon siten, kuten kehitysmaissa syödään. Ruokana taisi olla vähän riisiä ja joku omena. Saimme syödä sellaista ruokaa mitä siellä syödään ja näimme kuvia alueelta. Illalla arvosti kovasti omaa sänkyä ja kunnon ruokaa... Useampaan kertaan muistan törmänneeni ruokaloissa teemaviikkoihin, jolloin on tarjottu ruokia eri maista. Kansainvälisyyskasvatusta sekin, tavallaan... 11

12 Köksän tunnilla ryhmissä tehtiin esitelmät eri maiden ruokakulttuureista. Meillä oli koulussa kansainvälisyyspäivä, johon oli valmisteltu ryhmätöitä ja taisi olla eksoottista ruokaa. Opettajan omat kokemukset Niistä muutamista kommenteista, joissa omalla opettajalla oli ollut kokemuksia esim. kehitysmaissa työskentelystä, tuntui jääneen vahva kokemus tai elämys oppilaille. Aikuisen ihmisen esimerkki välittää voimakasta viestiä. Yläasteen ja lukion uskonnon opemme oli perustamassa erästä pakolaisleiriä ja kertoi sieltä kokemuksiaan. Hänen kanssaan olimme kirjeenvaihdossa leiriläiläisten kanssa. Oma opettajamme ala-asteella kävi vaihdossa Senegalissa, jonka jälkeen lauloimme ja tanssimme afrikkalaisia lauluja. Meillä kävi myös jotain SPR ihmisiä keromassa kehitysyhteistyöstä. Kävimme ala-asteella paljon kehitysmaihin ja kehitysyhteistyöhön liittyviä asioita läpi, sillä opettajamme oli asunut monta vuotta Tansaniassa. Näkökulma oli tietenkin hyvin neutraali ikämme vuoksi - tutustuimme lähinnä Tansanian kulttuuriin opettajan johdolla. Erityisen vaikutuksen minuun teki opinto-ohjaajani ennakkoluuloton suhtautuminen vieraista kulttuureista tulleiseen oppilaisiin ja heidän vanhempiinsa. Esimerkillistä kansainvälisyyskasvatusta! Olen varma, että nuoret ottavat paljon enemmän mallia opettajien omasta suhtautumisesta ja käyttäytymisestä, kuin suunnitellusta opetuksesta. Koulussamme oli henkilökunnan edustaja kahdenkymmenen vuoden ajan antanut kuukausittain pienen avustuksen kehitysmaan lapselle ja tämä kyseinen lapsi oli nyt parikymppisenä terveenä ja koulutettuna tullut meille puhumaan. Projektityöskentely Projektit joihin koulut osallistuvat pitävät usein sisällään kansainvälisyyskasvatukseen liittyviä elementtejä. Erityisesti Comenius -hankkeet mainittiin tässä yhteydessä. Niissä toimittiin muiden eurooppalaisten partnereiden kanssa, jolloin kulttuurien kohtaaminen koettiin osaksi kansainvälisyyskasvatusta. Usein myös projektien teemat, kuten kestävä kehitys, olivat selkeästi johonkin kvk teemaan liittyviä. Lukiossa teimme muutaman ulkomaisen ystäväkoulun kanssa luonnontieteellisiä tutkimuksia (metsäekologia, vesibiologia, saastelaskeumamittaukset...). Tämän kokemuksen voisi mielestäni laskea myös kansainvälisyyskasvatukseen (yhteistyö, eri kulttuurit, toisen maan ympäristöasioihin tutustuminen..) 12

13 Comenius -projekti lukiossa. Oltiin yhteydessä ystävyyskouluun Englannissa ja heidän oppilaisiinsa, jotka olivat projektissa mukana. Teimme nettiin erilaisia tietoiskuja Suomesta ja paikkakunnastamme, joita he lukivat ja toisinpäin. Osa meistä myös vieraili heidän luonaan ja osa heistä meidän luonamme. EU rahoitti projektia. Comenius-projekti ja erilaiset hankkeet ulkomaalaisten koulujen kanssa. Kirjeenvaihtotoveri Kirjeenvaihtotoveri on ollut yksi tapa laajentaa omaa käsitystään maailmasta ja solmia yhteyksiä muista maista olevien nuorten kanssa. Ala-asteella oppilailla oli kirjeenvaihtotovereita Afrikasta ja muistan oman kirjekaverini, jonka kanssa kirjoittelin. Olin ehkä viidennellä tai kuudennella luokalla ja kirjoitimme englanniksi. Silloin tuntui kummalliselta, kun hän kirjoitti niin eri tavalla samaa kieltä. Itse tykkäsin kirjoitella hänen kanssaan! Yläasteella olimme mukana projektissa, jossa saimme kirjekaverit saksasta ja projektin lopussa yhdeksännellä luokalla syksyllä saksalaiset vierailivat suomessa ja keväällä me suomalaiset vierailimme heidän luonaan saksassa. Saimme kolmannella luokalla ostaa IYS -kirjeystäviä. Sammumaton innostukseni kansainvälisiin kysymyksiin ja muita kulttuureita kohtaa syttyi silloin. Olen yhä edelleen kirjeenvaihdossa kolmannella luokalla saamani ystäväni kanssa ja uusia ystäviä minulla on kymmeniä, jokaisella mantereella. Audiovisuaaliset elämykset Elämys, joka muistetaan, liittyi johonkin elokuvaan, videoon tai diaesitykseen. Monen mieleen oli jäänyt erityisesti diaesitys, johon liittyi joku ihminen, joka kertoi samalla omista kokemuksistaan. Diaesitys jostakin Afrikan maasta. Ei ollut erikoinen, mutta laittoi pohtimaan erilaisia elinoloja. Lähetyssaarnaajien diaesitykset ala-asteella. Ne jäi mieleen, koska ne oli jotain eksoottista - Tarzanien maasta" En muista mitään tapausta. Koulun ulkopuolella tutustuin ystäväni kautta Reilun Kaupan tuotteisiin. Alakoulussa mieleenpainuvia olivat lähetystyöntekijöiden vierailut koululla. Asiat, joista he kertoivat tuntuivat pienestä suomalaiskoululaisesta jotenkin niin kaukaisilta ja epätodellisilta. Heidän näyttämänsä kuvat/diat kertoivat totisesti enemmän kuin tuhat sanaa! 13

14 Kummilapsi Luokan yhteinen kummilapsi antoi monelle koululaiselle mahdollisuuden tutustua kehitysyhteistyöhön ja lasten elämään toisella puolella maapalloa. Ghanassa kummityttö, jonka koulunkäynnin me oppilaat maksoimme. Meille pieni summa, mutta hänelle iso asia. Ala-asteella meidän luokalla oli oma kummioppilas Afrikasta. Hänen kuvansa oli luokan seinällä ja kävimme kirjeenvaihtoa hänen kanssaan. Kerran vuodessa lähetimme hänelle paketin koulutarvikkeita, vaatteita ym. tarpeellista tavaraa. Tuntui hyvältä auttaa. Näyttely Näyttelyssä käyminen, kouluun pystytetty kiertävä näyttely tai näyttelyn rakentamiseen osallistuminen muistettiin. Ala-asteella ollessani kävimme myös seurakuntatalolla jossakin lähetystyönäyttelyssä. Sain tehdä parin muun oppilaan kanssa ala-asteella lasivitriiniin esittelyn Kiinasta itsenäisesti. En muista mitä muut ryhmät tekivät, mutta meidän ryhmä sai vapaat kädet suunnitella vitriiniin kattava esittely Kiinasta, sen kulttuurista ja tuotteista. Ahtaisiin kirjastotiloihin pystytetty näyttely, jossa oli esillä kehitysmaissa käytettäviä esineitä sekä siellä tehtyjä tarvekaluja, tuotteita ja matkamuistoja. Muistan, että ollessani kymmenisen vuotta sitten yläasteella, koulun seinillä oli mustavalkoisia julisteita "kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia". Niistä ei muistaakseni keskusteltu sen enempää. Ystävyyskoulutoiminta Ystävyyskoulutoiminta ja oppilaiden vierailut puolin ja toisin muistuivat monen mieleen. Toiminta ystävyyskoulujen kanssa koettiin kansainvälisyyskasvatusta edistäväksi vaikka se olisi reilusti kuulunut kansainvälistymisen ja Eurooppatietouden piiriin Ystävyyskoulutoiminta ala-asteella. Mielestäni sekin on kuitenkin huono kokemus; aihetta käsiteltiin hyvin pintapuolisest, tyyliiin että "siellä on sellainen ystävyyskoulu, tässä on sieltä kuvia ja siellä on sellaista ja sellaista". Aihetta olisi voinut lähestyä paljon mielekkäämminkin... Meille ei annettu oikeasti edes tilaa kiinnostua aiheesta. Lukiossa oli joku kurssi (liittyen muistaakseni kieliopintoihin), jolloin Sloveniasta tuli saman ikäisiä nuoria kouluumme ja he kertoivat/näyttivät kuvia kotimaastaan sekä esittivät erilaisia esityksiä ja tarjosivat maistiaisia perinne ruuistaan. Vastaavasti lukiostamme lähti sitten opiskelijoita Sloveniaan. 14

15 Yhteistyö Sisilialaisen koulun kanssa. Kävimme siellä vierailulla, mutta heidän vastavierailu jäi väliin. Muitankin yhteistyömuotoja oli Opiskelijoiden yleisiä käsityksiä kansainvälisyyskasvatuksesta Useimmat opiskelijat olivat sitä mieltä, että kehitysmaihin liittyvistä asioista ei puhuta riittävästi koulussa. Samalla opiskelijat kuitenkin suhtautuivat jossain määrin varauksella ajatukseen, että opettajien olisi kannatettava kehitysyhteistyövarojen nostamista ja puolustettava siihen käytettäviä verorahoja. Opiskelijat näkevät kehitykseen liittyvien teemojen esillä pitämisen koulussa oleellisena mutta pitävät samalla tärkeänä, että kehitysyhteistyön keinoihin suhtaudutaan kriittisesti eri vaihtoehtoja puntaroiden. Kriittisen ajattelun puolesta puhuu myös se, että suurin osa vastanneista oli sitä mieltä, ettei median välittämää kuvaa maailmasta kyseenalaisteta riittävästi. Mediakasvatus koettiin tärkeäksi. Vaikka monet vastanneista uskoivat rasismin kasvavan Suomessa, niin sitä ei kuitenkaan pidetty yksiselitteisesti uhkana tai ongelmana. Samalla oltiin kuitenkin sitä mieltä, että suvaitsevaisuutta ja ennakkoluuloja ei käsitellä kouluissa tarpeeksi. Maahanmuuttajataustaiset oppilaat koettiin lähes yksiselitteisesti rikkautena kouluyhteisössä. Vastanneet eivät olleet kokeneet kansainvälisyyskasvatuksen teemoista puhumista ja niiden käsittelyä oppilaiden kanssa erityisen vaikeaksi. Vaikka opiskelijoiden mielipiteet hiukan hajosivatkin, niin suurin osa koki esim. ihmisoikeuksista puhumisen nuorille helpoksi eikä esim. reilun kaupan asiat olleet vastanneiden mielestä erityisen vaikeita käsiteltäväksi alakoulun oppilaiden kanssa. 15

16 Taulukko 2. Opiskelijoiden käsityksiä kansainvälisyyskasvatuksesta. Kansainvälisyyskasvatukseen liittyviä väittämiä Kehitysmaihin liittyvistä asioista ei puhuta riittävästi koulussa. Ihmisoikeuksista on helppoa puhua lasten ja nuorten kanssa. Reiluun kauppaan liittyvät asiat ovat liian vaikeita käsiteltäväksi ala-asteella. Opettajan tehtävänä on puolustaa kehitysyhteistyötä ja siihen tarvittavia yhteisiä verovaroja. Suvaitsevaisuutta ja ennakkoluuloisuutta käsitellään koulussa riittävästi. Rasismi on kasvava ongelma Suomessa Kehitysyhteistyö on hyvä keino köyhyyden hävittämiseksi esim. Afrikan valtioista. Median välittämää kuvaa maailmasta ei kyseenalaisteta tarpeeksi. Maahanmuuttajataustaiset oppilaat ovat rikkaus koululuokassa Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Vaikea sanoa Melko eri mieltä 30,7 % 48,3 % 12,1 % 7,9 % 1 % 22,8 % 41,7 % 17,9 % 17,6 % 0 % Täysin eri mieltä 0,7 % 7,3 % 10,7 % 49,8 % 31,5 % 9,3 % 43,6 % 25,6 % 16,3 % 5,2 % 0,7 % 15,5 % 12,4 % 56,9 % 14,5 % 8,3 % 41,2 % 27,7 % 20,8 % 2,1 % 9 % 49,8 % 34,3 % 5,5 % 1,4 % 35,3 % 50,5 % 10,4 % 3,5 % 0,3 % 47,2 % 40,3 % 10 % 1,4 % 1 % Opettajaksi opiskelevat luonnehtivat omaa kontaktipintaansa kehitysyhteistyöhön ja kehitykseen liittyviin kysymyksiin. 4/5 vastanneista oli antanut rahaa johonkin keräykseen ja saman kokoinen joukko oli ostanut jotain kehitysmaakaupan tai reilun kaupan tuotteita. Vajaa puolet vastanneista oli kiinnostunut lähtemään töihin johonkin kehitysmaahan. Reilut 10 prosenttia toimi jossain kehitysyhteistyötä harjoittavassa järjestössä ja 10 prosenttia oli käsitellyt kehityskysymyksiä jossain opetusharjoittelunsa vaiheessa. 12 prosentilla vastanneista ei ollut mitään erityistä kytköstä em. kysymyksiin. 16

17 3. Kansainvälisyyskasvatus opettajankoulutuksessa Kansainvälisyyskasvatus tai sen osa-alueet opettajankoulutuslaitosten opetussuunnitelmissa Aluksi selvitimme oppilaitosten www-sivuilta, millaista opetusta järjestetään liittyen kansainvälisyyskasvatukseen. Koska sivuilta löytynyt tieto ei välttämättä vastaa nykytilannetta, teimme tarkennetun kyselyn soittaen jokaiselle opettajankoulutusta järjestävälle yksikölle. Kaikkiin ei kuitenkaan useista yrityksistä huolimatta saatu yhteyttä Tarkennetun kyselyn avulla pyrimme selvittämään onko kansainvälisyyskasvatusta pakollisina opintoina, wwwsivuilta saamamme tiedon lisäksi onko kvk:ta mahdollisesti osana jotain kurssia / kokonaisuutta. onko kvk:ta ollut aiemmin, jos näin, niin miksi lopetettiin. onko suunnitelmissa aloittaa kvk jossain muodossa. hyviä käytänteitä kvk:n toteuttamiseksi. Tässä on koottuna kaikki ne kurssit, joihin liittyy kansainvälisyyskasvatusta ja siihen viittaavaa koulutusta paikkakuntakohtaisesti. Olemme listanneet tähän myös ne kurssit, joilla saattaisi olla pieninkin mahdollisuus käsitellä kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta, kestävää kehitystä jne. Olemme pääsääntöisesti kuitenkin jättäneet pois kaikki maininnat uskonnon-, etiikan- ja maantiedon kursseista, koska niillä lähes poikkeuksetta käsitellään eri kulttuureihin liittyviä asioita. Kurssien laajuus on merkitty opintopisteinä. Joissain saamissamme tiedoissa edelleen käytettiin opintoviikkoja, joita emme ryhtyneet muuntamaan opintopisteiksi, koska yksiköillä on erilaiset muuntokertoimet. Mikäli opintopistemäärä puuttuu, ei siihen ollut saatavilla varmaa tietoa. HELSINKI Soveltavan kasvatustieteen laitos / aineen-, lastentarhan- ja luokanopettajien koulutus Monikulttuurisuuskasvatuksen opintokokonaisuus 15 ov / 25 op (erillinen opintokokonaisuus). Kotitalous- ja käsityötieteen laitos Kasvatustieteen aineopinnot: Opettajan työn yhteiskunnalliset haasteet 5 op. Analysoidaan opettajan työn yhteiskunnallisia ja kulttuurisia haasteita. Kehitetään taitoja, joilla muutoksiin voidaan opetettavassa aineessa vastata. Kehitetään opetusta, ennakoidaan muutosta, ideoidaan ja kokeillaan uutta. Luokanopettajakoulutuksessa monikulttuurisuuskiintiö, hakijat monikulttuurisuustaustan omaavia opiskelijoita. Helia/Ammatillisen opettajan koulutus 17

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA Sarja B. Projektiraportit ja selvitykset 21, 2011 Riikka Jalonen LAPSEN oikeuksien SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lapsen

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN

NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN Globaaliin vastuuseen kasvaminen NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN toimittaja: Jari Kivistö taitto ja kuvitus: Jaakko Pesonen julkaisija: Ulkoasiainministeriö 2. painos. Kirjan tekijät

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYSKASVATUSAIHEISIA DRAAMATUOKIOITA 4 5-VUOTIAILLE

KANSAINVÄLISYYSKASVATUSAIHEISIA DRAAMATUOKIOITA 4 5-VUOTIAILLE KANSAINVÄLISYYSKASVATUSAIHEISIA DRAAMATUOKIOITA 4 5-VUOTIAILLE Soile Kristola C9824 Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

Lisätiedot

Soolibooli 3/11 13.5.2011. Vuoden opeopiskelija Janni Vanhanen s. 6

Soolibooli 3/11 13.5.2011. Vuoden opeopiskelija Janni Vanhanen s. 6 Soolibooli 3/11 13.5.2011 Vuoden opeopiskelija Janni Vanhanen s. 6 Matkalla digiopettajuuteen s.13 Pekka Räihä: Mitä valintakoeuudistus toi tullessaan? s. 8 Sisällys SB on opeopiskelijan lehti. JULKAISIJA

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä. Anna Romo

MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä. Anna Romo MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä Anna Romo Toukokuu 2009 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 2 MEDIAKASVATUKSEN HAASTEET... 7 2.1 Media ja mediakasvatus...7 2.2

Lisätiedot

YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA

YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA Ritva Lahtinen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos Tampereen yliopisto Marraskuu 2009 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia

Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia KansalaisvaiKuttamisen edistäminen Koulussa ja K ansal aisvaikut tamisen edistäminen Koulussa ja opet ta jankoulutuksessa Kansalaisvaikuttamisen edistäminen koulussa ja opettajankoulutuksessa 5 Jukka Rantala

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAN KULTTUURIKOMPETENSSI

AMMATILLISEN OPETTAJAN KULTTUURIKOMPETENSSI LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 8 Marja-Leena Piispanen AMMATILLISEN OPETTAJAN KULTTUURIKOMPETENSSI Copyright tekijät ja Laurea-ammattikorkeakoulu ISSN 1796-7325 ISBN 978-951-799-158-2 Vantaa,

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Aina voi jatkaa yhteydenpitoa Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Pro Gradu -tutkielma Sonja Savola Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto Syksy 2014

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen Suuntana maailma Sisällys Johdanto Valmiina lähtöön? Millä eväin maailmalle? Ilmari lähtee vapaaehtoistyöhön Sofia lähtee harjoitteluun Tehtävä: Kansainvälisyys ja minä Kaisla lähtee opiskelemaan Marko

Lisätiedot

MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ!

MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! 116 TA I D E - J A TA I T O K A S VAT U K S E N J U L K A I S U 2 0 0 9 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! Toimittanut: Opetushallituksen taide- ja taitokasvatuksen

Lisätiedot

Soolibooli 5/11. Tutkijat: Opettajan tutkimustaidot eivät ole työllistymisvaltti s. 6 OTTAKAA OSAA! 24. 26.2. 4.11.2011

Soolibooli 5/11. Tutkijat: Opettajan tutkimustaidot eivät ole työllistymisvaltti s. 6 OTTAKAA OSAA! 24. 26.2. 4.11.2011 Soolibooli 5/11 4.11.2011 Tutkijat: Opettajan tutkimustaidot eivät ole työllistymisvaltti s. 6 OTTAKAA OSAA! 24. 26.2. Sisällys >>> 3 SOOL vaikuttaa Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia poimintoja.

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

JOKAINEN IHMINEN ON SAMANARVOINEN Erilaisuuden ymmärtäminen Elävässä kirjastossa

JOKAINEN IHMINEN ON SAMANARVOINEN Erilaisuuden ymmärtäminen Elävässä kirjastossa Paula Manninen JOKAINEN IHMINEN ON SAMANARVOINEN Erilaisuuden ymmärtäminen Elävässä kirjastossa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 23.11.2010

Lisätiedot

Peru-opas suomalaisille vaihto-opiskelijoille. Anu-Riikka Turunen, Ann-Christine Weck

Peru-opas suomalaisille vaihto-opiskelijoille. Anu-Riikka Turunen, Ann-Christine Weck Peru-opas suomalaisille vaihto-opiskelijoille Anu-Riikka Turunen, Ann-Christine Weck Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Matkailun koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Anu-Riikka Turunen,

Lisätiedot

TAUSTAA: MONIKULTTUURISEN JA KANSAINVÄLISEN NUORISOTYÖN HANKE TAMPEREEN MONIKULTTUURINEN TILANNE: TILASTOJA JA FAKTOJA

TAUSTAA: MONIKULTTUURISEN JA KANSAINVÄLISEN NUORISOTYÖN HANKE TAMPEREEN MONIKULTTUURINEN TILANNE: TILASTOJA JA FAKTOJA SISÄLLYSLUETTELO: TAUSTAA: MONIKULTTUURISEN JA KANSAINVÄLISEN NUORISOTYÖN HANKE TERMINOLOGIA TAMPEREEN MONIKULTTUURINEN TILANNE: TILASTOJA JA FAKTOJA MONIKULTTUURINEN NUORISOTYÖ TAMPEREELLA MITÄ NUORET

Lisätiedot

OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIOPINTOIHIN

OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIOPINTOIHIN JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN SELOSTEITA UNIVERSITY OF JOENSUU BULLETINS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 1 Ritva Kantelinen & Riitta Mertanen (toim.) OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I HANKKEEN YHTEISKUNTAPOLIITTINEN MERKITYS... 5 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLISEN MATEMATIIKAN TEORIAA...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Suvi Hämäläinen YRITTÄJYYSKASVATUS YHTEISTYÖVERKOSTOISSA 1. työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Timo Pihkala

Lisätiedot

Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä. Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008

Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä. Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008 Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

MEIDÄN MAAILMA OPAS KANSAINVÄLISEEN NUORISOTOIMINTAAN

MEIDÄN MAAILMA OPAS KANSAINVÄLISEEN NUORISOTOIMINTAAN MEIDÄN MAAILMA OPAS KANSAINVÄLISEEN NUORISOTOIMINTAAN Innostu kansainvälisyydestä! Miten kansainvälisyys saadaan yhdistettyä järjestön toimintaan? Mitä tapoja on järjestää kansainvälistä toimintaa ja

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuorten mediapaja. Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuorten mediapaja. Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot -liike on ihmisen muotoinen 2 2013 Nuorten mediapaja Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot 2 13 Setlementtiliitto 3 5 7 9 12 16 20 24 26 28 [ pääkirjoitus ] Tehdään

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot