MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUKSEN KOKONAISUUDEN SELVITYSTYÖ ASIKKALASSA JA PADASJOELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUKSEN KOKONAISUUDEN SELVITYSTYÖ ASIKKALASSA JA PADASJOELLA 2007 2009"

Transkriptio

1 PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUKSEN KOKONAISUUDEN SELVITYSTYÖ ASIKKALASSA JA PADASJOELLA Lahdessa Frans Winstén SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMAT ASIAKASARVIOINTI 4 5. HALLINTO 5 6. TALOUS OPPILASMAKSUT TUNTIEN PITUUDET.7 7. OPISKELIJA- JA TUNTIMÄÄRÄT OPISKELIJAMÄÄRÄT TUNTIMÄÄRÄT TUTKINNOT MUUT TUNNIT OPETUSTILAT HENKILÖKUNTA KANNATUSYHDISTYKSET KÄYTÄNTEET OPPILAAKSI OTTAMISESTA JA TUTKINTOJEN VASTAANOTTAMISESTA KUNTIEN SOPIMUKSET OPETUKSEN JÄRJESTÄJIEN KANSSA ASMON JA WELLAMO-OPISTON TOIMINTOJEN RINNAKKAISUUKSIEN KARTOITUS/ Hannu Marjamäki SELVITYSTYÖN AIKANA TEHDYT HAASTATTELUT JA SWOT-ANALYYSI JOHTOPÄÄTÖKSET LIITTEET LAHDEN KONSERVATORION SELVITYS SOPIMUKSISTA SWOT-ANALYYSI KOOSTE TAITEEN PERUSOPETUKSEN SISÄLTÖ.18 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO, PL 50, (Hämeenkatu 9 A), Lahti, p ,

2 2 1. TIIVISTELMÄ Asikkalan ja Padasjoen kuntia koskevan taiteen perusopetuksen selvitystyön tavoitteena on antaa kunnille tietoa taiteen perusopetuksen nykyisestä tilasta. Selvitystyön rahoittajana on toiminut Päijät-Hämeen Liitto. Selvitystyö kuuluu palvelurakenteiden kehittämishankkeeseen (Paketti-hanke). Projekti on rahoitettu Euroopan Aluekehitysrahaston osarahoituksella (EAKR) kuntien vastatessa omarahoituksesta. Päijät-Hämeen liitto toimii projektin hallinnoijana. Selvitystyön tekijöinä ovat olleet Hannu Marjamäki ja Frans Winstén Wellamo-opistosta. Päävastuun työstä on kantanut F.Winstén. Ohjausryhmään ovat kuuluneet puheenjohtajana Juha Leppialho Asikkalan sivistystoimenjohtaja ja ohjausryhmän puheenjohtaja, Esa Rouvila Padasjoen sivistystoimen johtaja, Riitta Koskenkangas Asikkalan seudun Musiikkiopiston johtaja, Immo Virtanen Asikkalan seudun Musiikkiopiston kannatusyhdistyksen pj, Lauri Kuukasjärvi Päijät-Hämeen Liitton projektipäällikkö, Mari Ylä-Sankola-Peltola Wellamo-opiston rehtori, Päivikki Tapiola Wellamo-opiston apulaisrehtori, Hannu Marjamäki Wellamo-opiston musiikinopettaja ja ohjausryhmän sihteerinä Frans Winstén Wellamo-opiston musiikinopettaja. Sopimuksessa Päijät-Hämeen Liiton ja Lahden kaupungin sivistystoimialaan kuuluvan Wellamo-opiston kanssa on selvitystyön tehtäviksi määritelty musiikin taiteen perusopetuksen kokonaisuuden selvittäminen Asikkalassa ja Padasjoella, opiskelijoiden tietojen kirjaaminen hallintorekisteriin, opiskelijoille tiedottaminen, tuntiopettajien koulutus ja yhteisöllisyyden luominen ja valmius opetuksen liittämiseksi Wellamo-opiston kurssitarjontaan. Ohjausryhmä on kokoontunut elokuun 2009 ja tammikuun 2010 välisenä aikana 4 kertaa ja jatkaa toimintaansa syksyyn 2010 asti. Tarvittaessa siirtymäajan puitteissa pidempäänkin. Eduskunnan sivistysvaliokunnassa on noussut keskusteluun seuraava: kansalaisopistojen yksikköhinta on 77,14 euroa vuonna 2010 ja taiteen perusopetuksen yksikköhinta on 69 euroa. Edellinen voi sivistysvaliokunnan mielestä osaltaan vaikuttaa kuntien valintaan taiteen perusopetuksen järjestämisessä. Tästä syystä parhaillaan käydään keskustelua yleisen ja laajan taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen ja taideoppilaitosten välisestä suhteesta. Keskustelulla voi olla vaikutuksia vapaan sivistystyön lakiin ja rahoitusperusteisiin. Työssä on verrattu Asikkalan seudun Musiikkiopiston toimintaa ja Wellamo-opiston taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän toimintaan Nastolassa. Selvityksestä käy ilmi samankaltaisuus toiminnan tavoitteissa ja sisällöissä, oppilasmäärissä, opetettavissa instrumenteissa, tutkintojen ja pääsykokeiden sisällöissä ja opetushenkilökunnan määrässä. Kummankin opiston toiminta perustuu taiteen perusopetuksen lakiin ja asetuksiin sekä Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton ohjeistukseen. Eroavuuksina on kahden opiston taloudellinen tilanne. Asikkalan Seudun Musiikkiopisto kattaa toimintansa oppilasmaksuista ja kuntien avustuksista saamillaan varoilla kun taas Wellamoopisto saa valtion osuutta toimintaansa, jota Asmon ei saa. Lähtökohtana on tulevaisuudessa järjestää taiteen perusopetus Asikkalan ja Padasjoen kunnissa musiikin ainealueella siten, että toiminnan jatkuvuus ja kehittyminen ovat vakaalla ja kestävällä pohjalla. Myös hallinnossa on selkeitä eroja. Wellamo-opiston käytössä on laajempi opetustyötä tukeva organisaatio esimerkiksi toimiston palvelujen kautta. Opetushenkilöstön työehtosopimuksissa on joitakin eroavuuksia. Asikkalan seudun Musiikkiopiston taloudellinen tilanne on viime vuosina pakottanut opiston säästöihin, jotka ovat näkyneet opetushenkilöstön palkkauksessa ja kulukorvauksissa. Käytetty PTYOTES-sopimus on antanut tähän mahdollisuuden. Opettajien palkka on myös jaettu 12 kuukaudelle vaikka työkausi on vain syksy- ja kevätlukukauden kestävä. Tämä on yleinen käytäntö musiikkioppilaitoksissa. OVETESiä noudattava Wellamo-opisto maksaa opetushenkilöstölleen tutkintoihin ja työkokemukseen perustuvaa palkkaa ja kulukorvauksia ja tekee työsopimukset määräaikaisina työkauden ajaksi. Erona on myös se, että Asmon toimintaan olennaisena osana kuuluvat sekä musiikkileikkikoulu että valmentava soitin opetus. Wellamo-opistossa edellä mainitut toiminnat ovat vapaan

3 3 sivistystyön puolella olevia tosin läheisesti Nastolan laajan taiteen perusopetuksen yhteydessä esimerkiksi samojen opetustilojen kautta. Asmon mahdollinen yhdistyminen osaksi Wellamo-opiston musiikin taiteen perusopetusta antaisi mahdollisuuden tehdä yhteistyötä eri opetustasojen, kuten vapaa sivistystyö sekä taiteen yleisen ja laaja oppimäärän välillä esimerkiksi musiikin perusteiden ja yhtyeiden ja kuorojen opetuksen kohdalla. Wellamo-opiston musiikinopettaja Hannu Marjamäki on omassa osuudessaan (luku 13.)selvittänyt näitä rinnakkaisia toimintoja ja kartoittanut yhteistyömahdollisuuksia. Asikkalan seudun Musiikkiopiston kannatusyhdistys ja em. opiston johtaja ovat vuosien aikana tehneet suuren työn säilyttääkseen toiminnan entisellään. Kyseinen musiikkiopisto ei saa valtiolta tukea toimintaansa. Vaikka selvitystyön rahoittajan puolesta työn tavoitteena on ollut Asikkalan seudun Musiikkiopiston liittyminen Wellamo-opistoon on selvityksessä tuotu esiin myös Lahden Musiikkiopiston ja Lahden Konservatorion näkemyksiä. Myös Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton toiminnanjohtajaa Timo Klemettistä on tätä työtä tehtäessä haastateltu. Swot-analyysiin avulla on etsitty aihealueita, jotka on otettava huomioon yhdistyttäessä. Näkökulmana analyysiin on ollut yhdistyminen Wellamo-opiston kanssa (Liite 2). Lopputulos näyttäisi olevan se, että Asikkalan ja Padasjoen kuntien sivistystoimialojen on kevään 2010 aikana tehtävä päätös taiteen perusopetuksen muutoksista. Selvitystyön tuloksena on perusteltua sanoa, että nykyinen toimintamalli ei takaa jatkuvaa ja kehittyvää musiikkikasvatusta edellä mainituissa kunnissa. Ohjausryhmän suositus on, että sekä Asikkalan että Padasjoen kunnat tekevät päätöksen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetuspalvelujen tilaamiseksi Wellamo-opistolta kevään 2010 aikana. Asikkalan seudun musiikkiopiston johtokunnan olisi purettava taiteen perusopetuksen järjestämissopimuksensa edellä mainittujen kuntien kanssa myös kevään 2010 aikana. Wellamo-opiston johtokunnan olisi tehtävä päätös laajan taiteenperusopetuksen palvelujen tuottamisesta sekä Asikkalan että Padasjoen kunnille viimeistään kesäkuussa Mikäli edellä olevan aikataulusuosituksen mukaan edetään voidaan yhdistyminen suorittaa vuoden 2011 alusta ja käyttää syksy 2010 toimintojen yhdistämiseen ja henkilöstön koulutukseen. Lahdessa Frans Winstén, Wellamo-opiston musiikinopettaja/taiteen perusopetus Kirkkokatu Lahti

4 4 2. JOHDANTO Taiteen perusopetus musiikissa perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) sekä sitä täydentävään asetukseen (813/1998). Laajan oppimäärän mukainen taiteen perusopetus on tasolta toiselle etenevää lapsille ja nuorille suunnattua ja opiskelijalähtöistä opetusta. Opetushenkilöstön kelpoisuus perustuu asetukseen opetustoimen henkilötön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998). Laissa taiteen perusopetuksesta todetaan (2 ), että kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Asikkalan ja Padasjoen sivistyslautakunnat määrittävät osaltaan kuntiensa alueella taiteen perusopetusta antavat tahot. Rahoituksesta laissa todetaan (11 ), että kunta joka järjestää taiteen perusopetusta. Saa valtionosuutta kunnan asukasmäärän mukaan. Henkilöstöstä, laki taiteen perusopetuksesta toteaa (9 ), että jokaisella oppilaitoksella, jossa järjestetään tässä laissa tarkoitettua koulutusta, tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Rehtorin ja opettajien kelpoisuusvaatimuksia säädetään asetuksella Opetuksessa noudatetaan Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton ohjeistusta. Opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elinikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiuksia musiikkialan ammattiopintoihin. Selvitystyön tehtävänä on kartoittaa Asikkalan seudun Musiikkiopiston (edempänä Asmo) ja Asikkalan ja Padasjoen kuntien nykyinen musiikin taiteen perusopetuksen tilanne ja antaa tietoa kuntien päätöksentekoa varten. Selvitystyön rahoittajana toimii Päijät-Häme Liitto ja ohjausryhmään kuuluvat edellisen lisäksi Asikkalan ja Padasjoen sivistystoimialan johtajat, Asikkalan seudun musiikkiopiston johtaja, Asikkalan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistyksen puheenjohtaja, Wellamo-opiston rehtori ja apulaisrehtori sekä Wellamo-opiston kaksi päätoimista musiikinopettajaa. Projekti on rahoitettu Euroopan Aluekehitysrahaston osarahoituksella (EAKR) kuntien vastatessa omarahoituksesta. Päijät-Hämeen liitto toimii projektin hallinnoijana. Selvitystyö on annettu Wellamo-opiston musiikinopettajien tehtäväksi. 3. OPETUSSUUNNITELMAT Asikkalan seudun Musiikkiopisto ja Wellamo-opiston musiikin laaja ja yleinen taiteen perusopetus ovat tehnyt toimintaansa ohjaamaan opetussuunnitelmat, jotka perustuvat lakiin ja asetukseen musiikin laajan oppimäärän mukaisesta taiteen perusopetuksesta sekä Suomen Musiikkioppilaitosten liiton ohjeisiin. Instrumenttikohtaisia opetussuunnitelmia ei ole tehty. Wellamon laajan tpon ja Asmon opetusviikkojen määrä on 33 lukuvuoden aikana. Erona on että Asmossa syyslukukausi on 16 viikkoa ja kevät 17 kun Wellamon laajassa tpossa syksy on 15 ja kevät 18 viikkoa. 4. ASIAKASARVIOINTI Laki taiteen perusopetuksesta toteaa (7 ): Koulutuksen arvioinnin tarkoituksena on tukea koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä. Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin Wellamo-opistossa noudatetaan opiston johtokunnassa hyväksyttyä arviointisuunnitelmaa joka kattaa toiminnan arvioinnin vuosien Vuonna 2009 on tehty musiikin alaa koskeva asiakaskysely, jonka tulokset on musiikin päätoimisten opettajien toimesta käyty opetusryhmien tuntiopettajien kanssa läpi. Tulevana vuonna arvioinnin pääpaino on kielet ja Wellamo-opiston tuntiopettajat, sidosryhmäkuntien kunnanjohtajat, sivistystoimialajohtajat ja sivistyslautakuntien jäsenet. Arviointia koordinoi suunnittelijaopettaja Merja Kittelä.

5 5 Asikkalan seudun Musiikkiopistolla ei ole systemaattista arviointia. 5. HALLINTO Wellamo-opisto on seudullinen kansalaisopisto, joka on perustettu Opetusministeriön ylläpitämisluvalla. Opistoa ylläpitää Lahden kaupunki, muut yhdeksän kuntaa ovat sopimuskuntia. Opiston toimialueen muodostavat Lahden kaupungin lisäksi Asikkala, Artjärvi, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Myrskylä, Nastola, Orimattila ja Padasjoki. Opiston hallinnosta määrätään Lahden kaupungin sivistystoimialan johtosäännössä ja Lahden kaupungin sivistyslautakunnan johtosäännössä. Opistolla on 9-jäseninen seudullinen johtokunta, joka päättää mm. opiston työ- ja loma-ajoista sekä opetussuunnitelman yleisistä linjoista. Päätoimista henkilökuntaa on 28 sekä tuntiopettajia lukuvuosittain noin 400 ja toimipisteitä kymmenen kunnan alueella yhteensä noin 150. Toimintaa johtaa rehtori, joka on Lahden kaupungin sivistystoimialan palveluyksikön päällikkö. Wellamo-opiston neljä palvelukokonaisuutta muodostuvat seuraavasti; vapaa sivistystyö, taiteen perusopetus, avoin yliopisto-opetus ja tilauskoulutus. Musiikin laajaa taiteen perusopetusta annetaan Nastolassa. Kuluneen aikana opiskelijoiden hallintorekisteriohjelmaa Hellewiä on kehitetty ohjelman tekijöiden toimesta vastaamaan paremmin taiteen perusopetuksen erityistarpeita. Opiskelijoilla on kevään aikana mahdollisuus saada tietoa suorituksistaan, esiintymisistään, edistymisestään, arvioinnistaan ja opiskeluajastaan Wellamo-opiston opistosihteereiltä. Asikkalan seudun Musiikkiopistossa opiston hallintoa johtaa johtaja, joka myös kantaa vastuun kanslian toiminnasta. Tilipito on annettu tilitoimiston tehtäväksi. Päätoimisia tuntiopettajia on yksi ja lukuvuonna sivutoimisia tuntiopettajia on ollut 17. Kannatusyhdistys organisoi ja johtaa musiikkiopiston toimia.

6 6 6. TALOUS Wellamo-opiston perustamissopimuksessa määritellään kuntien maksukäytänteiden periaate seuraavasti: "Sopimuskuntien maksuosuus saadaan, kun yhteisistä käyttötalousmenoista ja mahdollisista käyttöomaisuushankinnoista vähennetään kansalaisopiston toimintaan saatu laskennallinen valtionosuus ja mahdollinen muu yhteisiin käyttömenoihin kohdistuva rahoitus sekä kurssimaksutulot. Yhteisiin käyttömenoihin lisätään hallintokuluprosenttina 4. Jäljelle jäävä netto-osuus yhteisistä käyttömenoista jaetaan sopimuskuntien kesken, kunnissa kyseessä olevana vuotena pidettyjen opetustuntien suhteessa. Jokainen kunta vastaa omista yksinkustannettavista menoistaan (opetustilojen käyttökustannukset ja käyttöomaisuus). Yhteisten Lahdessa sijaitsevien hallintotilojen vuokran maksavat ylläpitäjäkunta ja muut sopimuskunnat." Laajan taiteen perusopetuksen kulut ovat riippumattomia opetusta antavasta yksiköstä. Suurin osa kuluista on palkkakuluja, jotka perustuvat henkilökunnan koulutustasoon. Myös opetuksen sisällöstä ja määrästä on annettu lailla selkeät ohjeet. Asmon ja Wellamo-opiston rahoituslähteet ovat erilaiset. Wellamo saa koko toimintaansa valtiolta avustuksen, joka jakaantuu kuntiin. Muut kulut katetaan opiskelijamaksuin. Kunnat maksavat Wellamo-opistolle pidetyistä tunneista. Taiteen perusopetus Wellamossa ei saa korvamerkittyä rahaa vaan saa toimintaansa resurssit samasta lähteestä kuin kansalaisopistotoiminta yleensäkin. Asmo toimii kuntien avustuksen ja oppilasmaksujen turvin. Tuntiperusteista valtionosuutta ei Asmo ole toimintaansa saanut.

7 7 6.1 OPPILASMAKSUT MAKSUT Maksut ovat lukukausi maksuja. Lukuvuosi x ASMO WELLAM O Soitinopetus 360,00 280,00 Sivusoitin 225,00 Avoin osasto/aikuisopetu s 450,00 Soitinvalmennus 190,00 Musiikkileikkikoulu 1-4 vuotiaat 140,00 85, vuotiaat 160,00 95, WELLAM ASMO O 380,00 280,00 225,00 445,00 190,00 140,00 160, WELLAM ASMO O 390,00 310,00 225,00 445,00 190,00 140,00 160,00 vauvamuskarit/kert a 8,00 45,00 8,00 8,00 Ulkopuolisten mupe-opetus 160,00 76,00 160,00 80,00 160,00 80,00 Maksut ovat lukukausimaksuja. Lukuvuosi x TUNTIEN PITUUDET TUNTIEN PITUUDET ASMO WELLAMO LAAJA Instrumenttiopetus tasosuorituksen jälkeen Opistotaso Mupe (=Musiikin perusteet) valmentava mupe taso taso taso Musiikkileikkikoulu 45 Valmentava opetus 45 Vertailtaessa Asikkalan seudun Musiikkiopiston ja Wellamo-opiston musiikin laajan taiteen perusopetuksen oppilashintoja ja tuntien pituuksia voidaan todeta että Asmossa tuntien pituus

8 8 määräytyy opiskelija tason perusteella toisin kuin Wellamon tpossa oppilas saa saman opetusajan riippumatta opintojensa tasosta (45min/vko). Asmossa opiskelija suoritettuaan 1. tasosuorituksen saa viikoittain pidemmän instrumenttiopetustunnin. (30 min/vko -> 45min/vko). Siirtyessään musiikkiopistotasolle pitenee instrumenttiopetustunnin pituus 60 min/vko. Musiikin perusteiden opetusajassa on myös eroja näiden kahden opiston välillä. 1. ja 2. Tasosuorituksen ajan oppilas saa Wellamon tpossa kaksinkertaisen opetustuntimäärän viikossa verrattuna Asmoon. Kolmannen tasosuorituksen kohdalla ero on 30 min/vko. Asikkalan seudun Musiikkiopistossa voidaan opiskella aikuisosastolla ja myös sivuinstrumentteja mitä ei Wellamo-opiston laajassa taiteen perusopetuksessa ole tarjolla vaan opiskelijat voivat hakeutua omaehtoisesti opiskelemaan yleisen taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opintoihin laajentaakseen osaamistaan. Myös musiikkileikkikouluopetus ja valmentava instrumenttiopetus on kytketty Asmossa taiteen perusopetukseen. Wellamoopistossa musiikkileikkikoulutoiminta on vapaan sivistystyö alaisuuteen kuuluvaa. 7. OPISKELIJA- JA TUNTIMÄÄRÄT Seuraavassa on tehty vertailua Asikkalan seudun Musiikkiopiston ja Wellamon laajan taiteen perusopetuksen opiskelija- ja tuntimäärien sekä tuntien pituuden suhteen. 7.1 OPISKELIJAMÄÄRÄT OPPILASMÄÄRÄT ASIKKALA/ASMO KEVÄT 2007 SYKSY 2007 KEVÄT 2008 SYKSY 2008 KEVÄT 2009 Soitinoppilaat Soitinvalmennus Aikuisoppilaat Musiikkileikkikoulu YHTEENSÄ Sivusoitin Bändiohjaus Lyömäsoitinkurssi 9 7 PADASJOKI/ASMO KEVÄT 2007 SYKSY 2007 KEVÄT 2008 SYKSY 2008 KEVÄT 2009 Soitinoppilaat Soitinvalmennus Aikuisoppilaat Musiikkileikkikoulu YHTEENSÄ Sivusoitin NASTOLA/WELLAMO KEVÄT 2007 SYKSY 2007 KEVÄT 2008 SYKSY 2008 KEVÄT 2009 Soitinoppilaat Soitinvalmennus Aikuisoppilaat Musiikkileikkikoulu

9 9 7.2 TUNTIMÄÄRÄT Tuntimääriä verrattaessa esiin nousi järjestelmien erilaisuuden vertailukelpoisuuden ongelma. Wellamo-opiston laskennan perusteena on pidetyt tunnit, joihin kunnilta opiston saama avustus perustuu. Musiikkioppilaitosten laskennan perusteena on oppilaspaikat, joka sisältää eripituisia tunteja riippuen tasosta, jolla opiskelija opiskelee. Alla oleviin taulukoihin on saatujen tietojen perusteella koottu tuntimäärät keväästä 2007 syksyyn 2009 siten, että ensimmäisessä taulukossa on esitettynä lukuvuoden aikana pidettyjen tuntien määrä ja toisessa kalenterivuosittain pidettyjen tuntien määrä. Viimeisessä taulukossa on laskettu kunnan avustus/pidettyjen tuntien määrällä vuosille PIDETYTY TUNNIT LUKUVUONNA SYKSY 2006 KEVÄT 2007 YHTEENSÄ ASIKKALA/ASMO PADASJOKI/ASMO NASTOLA/WELLAMO TPO PIDETYT TUNNIT LUKUVUONNA SYKSY 2007 KEVÄT 2008 YHTEENSÄ ASIKKALA/ASMO PADASJOKI/ASMO NASTOLA/WELLAMO TPO PIDETYT TUNNIT LUKUVUONNA SYKSY 2008 KEVÄT 2009 YHTEENSÄ ASIKKALA/ASMO PADASJOKI/ASMO NASTOLA/WELLAMO TPO PIDETYT TUNNIT LUKUVUONNA SYKSY 2009 KEVÄT 2010 YHTEENSÄ ASIKKALA/ASMO PADASJOKI/ASMO NASTOLA/WELLAMO TPO PIDETYT TUNNIT VUOSITTAIN ASIKKALA/ASMO PADASJOKI/ASMO NASTOLA/WELLAMO TPO

10 10 PIDETYT TUNNIT VUOSITTAIN ASIKKALA/ASMO PADASJOKI/ASMO NASTOLA/WELLAMO TPO Nastolan tuntien vähenemiseen vaikuttaa musiikkileikkikoulutoiminnan siirtyminen laajan taiteen perusopetuksen puolesta vapaan sivistystyön puolelle KUNNAN TUKI/OPETUSTUNTI ASIKKALA/ASMO Kunnan avustus Pidettyjä tunteja Kunnan tuki/opetustunti 7,45 7,46 7,41 PADASJOKI/ASMO Kunnan avustus Pidettyjä tunteja Kunnan tuki/opetustunti 7,86 8,44 7,62 NASTOLA/WELLAMO TPO Kunnan avustus 42090, , Pidettyjä tunteja Kunnan tuki/opetustunti 4,46 5,59 5,81 Lukuvuonna Lammilla on pidetty 1034 tuntia ja lukuvuonna on pidetty 1067 tuntia. Laskelmissa on esitettynä vain Asikkalan ja Padasjoen tuntimäärät. Edellisissä taulukoissa WELLAMO TPO:lla tarkoitetaan Nastolassa annettavaa laajaa taiteen perusopetusta Yhteissoittoon Asmossa on varattu 60 minuuttia viikossa. Vuodessa opetusta on 44 tuntia. Opetusmuotoina yhtyesoitossa ovat olleet bändisoitto ja jousiyhtye. Wellamon laajassa tpossa yhtyesoittoon on varattu 90 minuuttia viikossa. Vuodessa opetusta on annettu 66 tuntia. Tunnit ovat jakaantuneet kahdelle kansanmusiikkiyhtyeelle Pikkupelimanneille ja syksystä 2009 alkaen Gines-yhtyeelle. Vuosien aikana opetusta yhtyesoitossa sai Riemukupla-yhtye.

11 TUTKINNOT ASMON TUTKINNOT Musiikin perustason tutkinnot YHT Perusasteen päättötodistuksia Musiikkiopistotaso D-kurssi, instrumenttiopinnot NASTOLA/WELLAMON TPON TUTKINNOT Musiikin perustason tutkinnot YHT Perusasteen päättötodistuksia Musiikkiopistotaso D-kurssi, instrumenttiopinnot Tutkintoihin ei ole laskettu musiikin perusteissa tehtyjä suorituksia. Mupe (=musiikin perusteet) ja musiikin tuntemus suoritus vaaditaan musiikinperustason päättötodistukseen instrumenttiopintojen ohella. Musiikkiopistotason päättötodistukseen vaadittavia suorituksia ei tässä ole tuotu esille lainkaan. 7.4 MUUT TUNNIT Asmossa ei opettajille ole säännönmukaisesti maksettu esimerkiksi matineoiden ja tutkintojen säestämisestä, tutkintolautakunnan jäsenenä olemisesta, matineoissa oppilaiden ohjaamisesta palkkaa tai matkakorvauksia Wellamo-opiston tpo-opetuksessa noudatetaan OVTESin säädöksiä ja opettajille maksetaan heidän ammattitutkintonsa perusteella palkkaa. Julkisten näyttöjen tunnit maksetaan niistä matineoista ja tutkinnoista, jotka ovat Wellamo-opiston johtokunnan hyväksymässä virallisessa toimintasuunnitelmassa. Näistä opetustilaisuuksista korvataan myös matkakulut samoin perustein kuin opetustuntienkin kohdalla. MATINEAT JA OPPILASKONSERTIT ASMON MATINEAT NASTOLA/WELLAMON TPON MATINEAT Tilastoon ei ole laskettu mukaan sellaisia esiintymisiä, jotka eivät ole virallisia oppilasmatineoita kuten esiintymismatkat, vierailut yms. 8. OPETUSTILAT

12 12 Asmolla on käytössään Vääksyn ja Anianpellon kouluista sekä Kullasvuoren koulusta Padasjoelta tiloja. Tämän lisäksi käytössä on Musiikkiopiston toimintaan annetut tilat. Tiloista ei aiheudu kuluja Asmolle vaan ovat kunnan ylläpitämiä tiloja Wellamo-opistolla on laajan tpon käytössä opistotalolta luokkahuoneita sekä Rakokiven koululta tiloja. Opistotalon tilat ovat olleet entisen Nastolan Musiikkikoulun tiloina ja siirtyneet Wellamo-opiston käyttöön yhdistymisen kautta. Jokainen kunta vastaa omista yksinkustannettavitsa menoistaan Ote Wellamo-opiston sopimuksesta kuntien kanssa. Edellisen perusteella kunnat antavat opetustiloja myös Wellamo-opiston toimintaa varten. 9. HENKILÖKUNTA Asmolla on opettajia ollut lukuvuonna kpl ja kpl ja nykyisin 13 kpl. Yksi opettajista on ollut päätoiminen ja muut sivutoimisia. Toimintaa johtaa musiikkiopiston johtaja. Muuta palkattua henkilökuntaa ei ole. Asmossa opetussuunnitelman mukaisesti on valmentava opetus ja muskarit mukana taiteen perusopetuksessa. Wellamo-opiston laajan tpon opettajia on ollut vuosina kpl, joista yksi on päätoiminen virassa oleva opettaja ja yksi päätoiminen virassa oleva johtava opettaja. Toimintaa johtaa Wellamo-opiston rehtori. Muuta palkattua henkilökuntaa ei toiminnalla ole. Huomioitavaa on että markkinointia ja hallintoa varten on Wellamo-opistossa oma henkilökuntansa. Valmentava opetus ja muskarit eivät ole olleet mukana taiteen perusopetuksessa syksystä 2008 lähtien. OPETTAJIEN TUNTIMÄÄRÄT JA INSTRUMENTIT 2009 ASIKKALA/ASMO TUNNIT/vko INSTRUMENTTI Niemelä, Kristiina 20 piano Koskinen, Anne 9 piano Koskenkangas, Riitta 17,6 mupe, musiikkileikkikoulu Luts, Lea 5 soitinvalmennus, mus.leikkik. Näveri, Ossi 6,3 kitara Manninen, Timo 4 lyömäsoittimet Sundberg, Irina 10 viulu Ojantausta, Liisa 6 harmonikka Oinonen, Hanna-Mari 5,1 huilu Taavitsainen, Saara 13 vs,soitinvalm.,mus.leikkikoulu Kemppi, Marko 1,3 bändiopetus Äikäs, Pilvi 5 laulu Viljamaa, Antti 2,6 sähkökitara NASTOLA/WELLAMO TPO LAAJA Koskinen, Anne 18 piano, säestys Nora, Elina 20 viulu, yhtyesoitto Pöyry, Juha 5 harmonikka Lehto, Janina 12 huilu Saarikko, Anniina 2,8 sello Popov, Dimitar 8 kitara Rossi, Jaakko 2 sähkökitara Kemppi, Marko 9,3 mupe Winstén, Rosina 6 piano, viulu Winstén, Frans 2 mupe 10. KANNATUSYHDISTYKSET

13 13 Asikkalassa Asmon toimintaa ylläpitää Asikkalan seudun Musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. Päätäntävaltaa käyttää kannatusyhdistyksen johtokunta, jonka sihteerinä musiikkiopiston johtaja toimii. Johtokunnassa on oppilaiden vanhempien ja opettajakunnan edustus. Kaikkiaan johtokuntaan on kuulunut vuodesta 2007 alkaen 8-10 jäsentä ja varajäseniä 4. Nastolan toimipisteessä musiikin laajan tpon opetusta ylläpitää Wellamo-opisto. Entisen Nastolan Musiikkikoulun kannatusyhdistys Mesenat ry toimii läheisessä yhteydessä opistoon. Mesenat ryn tehtävänä on tukea ja avustaa nastolalaisia laajan tpon opiskelijoita myöntämällä stipendejä, järjestämällä leirejä ja matkoja ja vuokraamalla instrumentteja opiskelijoille. Mesenat ry toimii itsenäisesti ja koostuu opiskelijoiden vanhemmista sekä opettajista. Johtava opettaja on kokouksissa läsnä tarvittaessa. Molemmissa kunnissa kannatusyhdistysten toiminta on merkittävää. Yhdistysten toimintaperiaatteet ovat samanlaiset. Erona on että Nastolassa toimiva Mesenat ry ei ole opetuksen järjestäjä. 11. KÄYTÄNTEET OPPILAAKSI OTTAMISESTA JA TUTKINTOJEN VASTAANOTTAMISESTA Sekä Asmossa että Wellamo-opistossa oppilaaksi tullaan pääsykokeiden kautta. Koe järjestetään keväisin lukukauden loppuessa. Opistojen opettajista koostuva raati pisteyttää hakijat. Oppilaita otetaan vapautuville paikoille. Pääsykoekäytänteet noudattavat molemmissa opistoissa musiikin laajan taiteen perusopetuksesta säädettyä lakia ja säädöksiä sekä SML:n (Suomen Musiikkioppilaitosten Liitto) ohjeita sekä opistojen omaa opetussuunnitelmaa. Myös tutkintokäytänteet noudattavat edellä mainittuja säädöksiä ja ohjeita. Molemmissa opistoissa tutkinnot vastaanottaa instrumenttiaineissa opettajista koostuva raati ja teoriaaineissa niitä opettavat opettajat. Musiikin perustason 3.tasosuorituksissa ja musiikkiopistotason tasosuorituksissa tutkinnoissa (3. tasosuoritus ja D-kurssi) raatiin kuuluu myös opistojen ulkopuolinen opponentti. Tarvittaessa ulkopuolista opponenttia käytetään myös 2. tasosuorituksen tutkinnoissa. Päättötodistuksen antamisoikeus ja oppilaaksi ottamisoikeus on Asmon johtajalla ja Wellamoopiston rehtorilla. 12. KUNTIEN SOPIMUKSET OPETUKSEN JÄRJESTÄJIEN KANSSA Asikkalan kunnalla ei tällä hetkellä ole voimassa olevia sopimuksia kuin Asmon kanssa. Sopimus on astunut voimaan Padasjoen kunnalla on voimassa oleva sopimus Asmon lisäksi myös Lahden konservatorion kanssa Irtisanomisaika on sopimuksen mukaan määritelty seuraavasti: Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen kesäkuun loppuun mennessä siten, että irtisanominen astuu voimaan aikaisintaan irtisanomisajankohtaa seuraavan kokonaisen kalenterivuoden lopussa Nastolan kunnalla on sopimukset voimassa sekä Wellamo-opiston että Lahden Konservatorion kanssa. Sopimuksessa on määritelty se milloin oppilas voi siirtyä Lahden Konservatorion oppilaaksi. Periaatteena on, että yleisimmissä instrumenteissa opetusta annetaan Nastolassa musiikin perustasolla. Suoritettuaan em. tason voi oppilas siirtyä Konservatorion oppilaaksi hakumenettelyä noudattaen. Niissä instrumenteissa, joissa opetusta ei Wellamon tpon puolesta Nastolassa anneta voi oppilas hakeutua perustasolle Lahden Konservatoriolle. 13. ASMON JA WELLAMO-OPISTON TOIMINTOJEN RINNAKKAISUUKSIEN KARTOITUS/ Hannu Marjamäki

14 14 Yleistä Wellamo-opistossa annetaan vapaan sivistyön (vst) mukaista musiikinopetusta Asikkalan ja Padasjoen kunnissa. Asikkalan Seudun Musiikkiopisto (ASMO) toimii molemmissa kunnissa oman opetussuunnitelmansa mukaisesti noudattaen Taiteen perusopetuksen laajaa opetussuunnitelmaa (tpo). Mainitut oppilaitokset antavat useiden instrumenttien opetusta, joista seuraavia opetetaan molemmissa: kitaransoitto, pianonsoitto, lyömäsoittimet. ASMOn opetus on yksilöopetusta, jossa oppitunnin pituus on 30 minuuttia sekä pidemmälle ehtineillä 45 minuuttia. Opetusviikkoja on 33 lukuvuodessa. Wellamo-opistossa on kyseisissä aineissa joko yksilöopetusta, jolloin tunnin pituus on 22,5 minuuttia tai opetus on ryhmäopetusta. Opetusviikkoja on 25 lukuvuodessa. ASMOn opetus on tutkintotavoitteista ja noudattaa laajan tpon mukaista opetussuunnitelmaa. Ryhmäopetus ASMOssa Ryhmäopetusta ASMOssa edustavat musiikin perusteet, soitinvalmennus ja bändisoitto. Musiikin perusteet 9 ryhmää Ryhmäkoko 3-9 oppilasta Soitinvalmennus (piano, lyömäsoittimet, kitara) 5 ryhmää ryhmäkoko 2-3 oppilasta Bändi 1 ryhmä ryhmäkoko 4-5 oppilasta Yhteistyöstä Jos Asikkalan ja Padasjoen musiikin perusopetus siirtyy kokonaisuudessaan Wellamo-opiston järjestettäväksi, voivat sekä laaja taiteen perusopetus että vst-opetus hyötyä yhteistyöstä. Vst-opiskelijoille voidaan tietyin edellytyksin antaa mahdollisuus osallistua tpo:n ryhmäopetukseen, jolloin ryhmien toteutuminen helpottuu. Näin myös opetustarjontaa voidaan sekä laajassa tpo:ssa että vapaan sivistystyön mukaisessa opetuksessa lisätä. Tällaisia ryhmiä ovat esim. säveltapailu- ja musiikinteoriaryhmät, yleinen musiikkitieto, orkesteri, kuorot ja yhtyeet. Sinänsä laajan tpon musiikinopetus pää- ja sivuinstrumenttien osalta noudattaa omaa opetussuunnitelmaansa. Edellä ehdotettu yhteistyö koskisi Tpon näkökulmasta lähinnä teoriaaineita, bändiryhmiä sekä mahdollisesti perustettavaa orkesteri- ja kuorotoimintaa. Järjestely lisäisi vapaaehtoisten aineiden määrää tpo-opetuksessa. Yhteistyö antaa myös mahdollisuuden kehittää Asikkalaan ja Padasjoelle taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisia opintoja musiikinopetukseen. Yleinen TPO tarjoaisi lisämahdollisuuksia erityisesti vapaan sivistystyön piirissä opiskeleville. Jatkossa taiteen perusopetuksen piiriin voidaan ottaa myös aikuisia opiskelijoita (ATPO). Wellamo-opistossa on suunnitteilla Lahteen perustettava orkesteri erityisesti Nastolan, Orimattilan ja Asikkalan-Padasjoen tpo-opiskelijoita varten. Sen on suunniteltu aloittaa toimintansa jo lukuvuonna , aluksi projektiluonteisesti. 14. SELVITYSTYÖN AIKANA TEHDYT HAASTATTELUT JA SWOT ANALYYSI Selvitystyön taustaan tutkimiseksi on tähän mennessä tehty kolme haastattelua. Haastateltavina ovat olleet rehtori Juha Pulkki Lahden Musiikkiopistosta, rehtori Eero Pulkkinen Lahden Konservatoriosta ja toiminnanjohtaja Timo Klemettinen Suomen Musiikkioppilaitosten Liitosta. Haastattelut ovat olleet vapaamuotoisia ja avoimia. Selvitystyöntekijä on ensin kertonut saamastaan tehtävästä ja pyytänyt haastateltavaa kertomaan oman näkemyksensä asiasta. Haastattelun aikana on tehty muistiinpanoja, jotka on luettu haastateltavalle haastattelun päätteeksi. Haastateltavat ovat toivoneet, että muistiinpanot säilyvät kahdenkeskisinä ja tästä johtuen niitä ei liitetä selvitystyöhön.

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Julkaisija Vantaan kaupunki 2013

Lisätiedot

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Sisältö 1 Yhteenveto... 4 2 Johdanto ja taustaa... 7 3 Kansallinen katsaus... 8 Tulevaan rahoitukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu. Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013

Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu. Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013 Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013 3.4.2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO 1 TAUSTATIETOA 1.1 VIITASALO-OPISTO 1.1.1 Henkilökunta

Lisätiedot

Soitonopiskelua joustavasti ja yhteisöllisesti

Soitonopiskelua joustavasti ja yhteisöllisesti Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve Toive Osaraportti 6 Ulla Pohjannoro Soitonopiskelua joustavasti ja yhteisöllisesti Musiikkioppilaitosten kehitysnäkymiä rehtoreiden arvioimana Ulla Pohjannoro

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 2009-2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 2009-2015 Jaana Simola (toim.) PÄIJÄTHÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 20092015 Maakunnallinen lukioverkkoselvitys Kirjasto ja tietopalvelustrategia Taiteen perusopetuksen selvitys PÄIJÄTHÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS

Lisätiedot

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008 Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3976-9

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT

MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT Kaisa Kärkkäinen Miksi kulttuurialan koulutusta kannattaa järjestää, vaikka se taloudelliselta kannalta voi vaikuttaa perusteettomalta? Julkaisussa valotetaan tätä ajankohtaista kysymyksenasettelua musiikkialan

Lisätiedot

MUUSIKKO EILEN, TÄNÄÄN JA HUOMENNA

MUUSIKKO EILEN, TÄNÄÄN JA HUOMENNA MUSIIKKIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖT JA OSAAMISTARVE TOIVE, LOPPURAPORTTI SIBELIUS-AKATEMIAN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 13/2011 Minna Muukkonen, Mirka Pesonen ja Ulla Pohjannoro (toim.) MUUSIKKO EILEN, TÄNÄÄN

Lisätiedot

EMO Elävän musiikin oma

EMO Elävän musiikin oma EMO Elävän musiikin oma OPS Espoon musiikkiopiston opetussuunnitelma 1.1.2011 (Päivitetty 1.8.2012) Espoon musiikkiopisto puhelin: 09-816 57260/09-816 57262 Kotisivut: www.emo.fi fax: 09-816 57261 Käyntiosoite:

Lisätiedot

Esiselvitys kansalaisopistojen yhteistyömahdollisuuksista

Esiselvitys kansalaisopistojen yhteistyömahdollisuuksista Esiselvitys kansalaisopistojen yhteistyömahdollisuuksista Marjo Soininen Tampere 2009 TIIVISTELMÄ Esiselvitys luo yleiskuvan Tampereen kaupunkiseudun kunnallisista kansalaisopistoista ja niiden tulevaisuuden

Lisätiedot

TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI

TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. JOHDANTO... 4 3. NYKYTILANTEEN KUVAUS... 4 3.1. VIERASKIELINEN OPETUS, CLIL...

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUT VUONNA 2010

LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUT VUONNA 2010 LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUT VUONNA 2010 Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto 2011 MINNA STENROOS LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUT VUONNA 2010 SISÄLTÖ Kyselyyn osallistuneet oppilaitokset

Lisätiedot

Tunnusta ja tunnista opittu!

Tunnusta ja tunnista opittu! Tunnusta ja tunnista opittu! Vapaan sivistystyön opitun tunnustaminen formaalissa oppilaitoksissa Selvitys muodoista, käytänteistä, yhteistyösuhteista ja ongelmista. Jukka Määttä 30.9.2003 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus

Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus Yleiskuvaus 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus 1. Valkeakoski-opiston perustiedot Valkeakoski-opisto muodostuu kolmesta oppilaitoksesta: kansalaisopistosta, musiikkiopistosta ja kuvataidekoulusta. Kansalaisopisto

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2015 2(15) Sisällys 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 Turun kaupungin kulttuurilautakunnan hyväksymä 31.8.2011 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS 2 2 ARVOT, YLEISET TAVOITTEET,

Lisätiedot

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 Päivitetty 4.9.2013 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013 2014 1 Perustiedot Valkeakoski-opistosta... 3 2 Markkinat... 3 2.1 Kysyntä... 3 2.2 Kilpailu... 4 2.3 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

Finnish International School of Tampere hanke Loppuraportti 2.2.2010

Finnish International School of Tampere hanke Loppuraportti 2.2.2010 1 Finnish International School of Tampere hanke Loppuraportti 2.2.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...3 1 KANSAINVÄLISEN KOULUN TARVE JA TAUSTAA...6 1.1 Vieraskielisen opetuksen nykytarjonta...6 1.1.1

Lisätiedot

KATSAUS TAMPEREEN SUZUKIKOULUN TOIMINTAAN JA TULEVAISUUTEEN

KATSAUS TAMPEREEN SUZUKIKOULUN TOIMINTAAN JA TULEVAISUUTEEN KATSAUS TAMPEREEN SUZUKIKOULUN TOIMINTAAN JA TULEVAISUUTEEN Haapanen Niina Jeskanen Sari Opinnäytetyö Joulukuu 2009 Musiikin koulutusohjelma Musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehto Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ VANAJAVEDEN OPISTO Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa Yleinen oppimäärä [YHA 20.3.2013 LIITE 4] [Tämän Opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen

Lisätiedot

Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007. Esa Print Oy, Tampere

Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007. Esa Print Oy, Tampere 1 Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007 2 Toimittanut Valokuvat Julkaisija Graafinen työ Paino Timo Mäkelä Timo Mäkelä Koulutuskeskus Salpaus Katja Myyryläinen Esa Print Oy,

Lisätiedot