MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUKSEN KOKONAISUUDEN SELVITYSTYÖ ASIKKALASSA JA PADASJOELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUKSEN KOKONAISUUDEN SELVITYSTYÖ ASIKKALASSA JA PADASJOELLA 2007 2009"

Transkriptio

1 PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUKSEN KOKONAISUUDEN SELVITYSTYÖ ASIKKALASSA JA PADASJOELLA Lahdessa Frans Winstén SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMAT ASIAKASARVIOINTI 4 5. HALLINTO 5 6. TALOUS OPPILASMAKSUT TUNTIEN PITUUDET.7 7. OPISKELIJA- JA TUNTIMÄÄRÄT OPISKELIJAMÄÄRÄT TUNTIMÄÄRÄT TUTKINNOT MUUT TUNNIT OPETUSTILAT HENKILÖKUNTA KANNATUSYHDISTYKSET KÄYTÄNTEET OPPILAAKSI OTTAMISESTA JA TUTKINTOJEN VASTAANOTTAMISESTA KUNTIEN SOPIMUKSET OPETUKSEN JÄRJESTÄJIEN KANSSA ASMON JA WELLAMO-OPISTON TOIMINTOJEN RINNAKKAISUUKSIEN KARTOITUS/ Hannu Marjamäki SELVITYSTYÖN AIKANA TEHDYT HAASTATTELUT JA SWOT-ANALYYSI JOHTOPÄÄTÖKSET LIITTEET LAHDEN KONSERVATORION SELVITYS SOPIMUKSISTA SWOT-ANALYYSI KOOSTE TAITEEN PERUSOPETUKSEN SISÄLTÖ.18 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO, PL 50, (Hämeenkatu 9 A), Lahti, p ,

2 2 1. TIIVISTELMÄ Asikkalan ja Padasjoen kuntia koskevan taiteen perusopetuksen selvitystyön tavoitteena on antaa kunnille tietoa taiteen perusopetuksen nykyisestä tilasta. Selvitystyön rahoittajana on toiminut Päijät-Hämeen Liitto. Selvitystyö kuuluu palvelurakenteiden kehittämishankkeeseen (Paketti-hanke). Projekti on rahoitettu Euroopan Aluekehitysrahaston osarahoituksella (EAKR) kuntien vastatessa omarahoituksesta. Päijät-Hämeen liitto toimii projektin hallinnoijana. Selvitystyön tekijöinä ovat olleet Hannu Marjamäki ja Frans Winstén Wellamo-opistosta. Päävastuun työstä on kantanut F.Winstén. Ohjausryhmään ovat kuuluneet puheenjohtajana Juha Leppialho Asikkalan sivistystoimenjohtaja ja ohjausryhmän puheenjohtaja, Esa Rouvila Padasjoen sivistystoimen johtaja, Riitta Koskenkangas Asikkalan seudun Musiikkiopiston johtaja, Immo Virtanen Asikkalan seudun Musiikkiopiston kannatusyhdistyksen pj, Lauri Kuukasjärvi Päijät-Hämeen Liitton projektipäällikkö, Mari Ylä-Sankola-Peltola Wellamo-opiston rehtori, Päivikki Tapiola Wellamo-opiston apulaisrehtori, Hannu Marjamäki Wellamo-opiston musiikinopettaja ja ohjausryhmän sihteerinä Frans Winstén Wellamo-opiston musiikinopettaja. Sopimuksessa Päijät-Hämeen Liiton ja Lahden kaupungin sivistystoimialaan kuuluvan Wellamo-opiston kanssa on selvitystyön tehtäviksi määritelty musiikin taiteen perusopetuksen kokonaisuuden selvittäminen Asikkalassa ja Padasjoella, opiskelijoiden tietojen kirjaaminen hallintorekisteriin, opiskelijoille tiedottaminen, tuntiopettajien koulutus ja yhteisöllisyyden luominen ja valmius opetuksen liittämiseksi Wellamo-opiston kurssitarjontaan. Ohjausryhmä on kokoontunut elokuun 2009 ja tammikuun 2010 välisenä aikana 4 kertaa ja jatkaa toimintaansa syksyyn 2010 asti. Tarvittaessa siirtymäajan puitteissa pidempäänkin. Eduskunnan sivistysvaliokunnassa on noussut keskusteluun seuraava: kansalaisopistojen yksikköhinta on 77,14 euroa vuonna 2010 ja taiteen perusopetuksen yksikköhinta on 69 euroa. Edellinen voi sivistysvaliokunnan mielestä osaltaan vaikuttaa kuntien valintaan taiteen perusopetuksen järjestämisessä. Tästä syystä parhaillaan käydään keskustelua yleisen ja laajan taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen ja taideoppilaitosten välisestä suhteesta. Keskustelulla voi olla vaikutuksia vapaan sivistystyön lakiin ja rahoitusperusteisiin. Työssä on verrattu Asikkalan seudun Musiikkiopiston toimintaa ja Wellamo-opiston taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän toimintaan Nastolassa. Selvityksestä käy ilmi samankaltaisuus toiminnan tavoitteissa ja sisällöissä, oppilasmäärissä, opetettavissa instrumenteissa, tutkintojen ja pääsykokeiden sisällöissä ja opetushenkilökunnan määrässä. Kummankin opiston toiminta perustuu taiteen perusopetuksen lakiin ja asetuksiin sekä Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton ohjeistukseen. Eroavuuksina on kahden opiston taloudellinen tilanne. Asikkalan Seudun Musiikkiopisto kattaa toimintansa oppilasmaksuista ja kuntien avustuksista saamillaan varoilla kun taas Wellamoopisto saa valtion osuutta toimintaansa, jota Asmon ei saa. Lähtökohtana on tulevaisuudessa järjestää taiteen perusopetus Asikkalan ja Padasjoen kunnissa musiikin ainealueella siten, että toiminnan jatkuvuus ja kehittyminen ovat vakaalla ja kestävällä pohjalla. Myös hallinnossa on selkeitä eroja. Wellamo-opiston käytössä on laajempi opetustyötä tukeva organisaatio esimerkiksi toimiston palvelujen kautta. Opetushenkilöstön työehtosopimuksissa on joitakin eroavuuksia. Asikkalan seudun Musiikkiopiston taloudellinen tilanne on viime vuosina pakottanut opiston säästöihin, jotka ovat näkyneet opetushenkilöstön palkkauksessa ja kulukorvauksissa. Käytetty PTYOTES-sopimus on antanut tähän mahdollisuuden. Opettajien palkka on myös jaettu 12 kuukaudelle vaikka työkausi on vain syksy- ja kevätlukukauden kestävä. Tämä on yleinen käytäntö musiikkioppilaitoksissa. OVETESiä noudattava Wellamo-opisto maksaa opetushenkilöstölleen tutkintoihin ja työkokemukseen perustuvaa palkkaa ja kulukorvauksia ja tekee työsopimukset määräaikaisina työkauden ajaksi. Erona on myös se, että Asmon toimintaan olennaisena osana kuuluvat sekä musiikkileikkikoulu että valmentava soitin opetus. Wellamo-opistossa edellä mainitut toiminnat ovat vapaan

3 3 sivistystyön puolella olevia tosin läheisesti Nastolan laajan taiteen perusopetuksen yhteydessä esimerkiksi samojen opetustilojen kautta. Asmon mahdollinen yhdistyminen osaksi Wellamo-opiston musiikin taiteen perusopetusta antaisi mahdollisuuden tehdä yhteistyötä eri opetustasojen, kuten vapaa sivistystyö sekä taiteen yleisen ja laaja oppimäärän välillä esimerkiksi musiikin perusteiden ja yhtyeiden ja kuorojen opetuksen kohdalla. Wellamo-opiston musiikinopettaja Hannu Marjamäki on omassa osuudessaan (luku 13.)selvittänyt näitä rinnakkaisia toimintoja ja kartoittanut yhteistyömahdollisuuksia. Asikkalan seudun Musiikkiopiston kannatusyhdistys ja em. opiston johtaja ovat vuosien aikana tehneet suuren työn säilyttääkseen toiminnan entisellään. Kyseinen musiikkiopisto ei saa valtiolta tukea toimintaansa. Vaikka selvitystyön rahoittajan puolesta työn tavoitteena on ollut Asikkalan seudun Musiikkiopiston liittyminen Wellamo-opistoon on selvityksessä tuotu esiin myös Lahden Musiikkiopiston ja Lahden Konservatorion näkemyksiä. Myös Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton toiminnanjohtajaa Timo Klemettistä on tätä työtä tehtäessä haastateltu. Swot-analyysiin avulla on etsitty aihealueita, jotka on otettava huomioon yhdistyttäessä. Näkökulmana analyysiin on ollut yhdistyminen Wellamo-opiston kanssa (Liite 2). Lopputulos näyttäisi olevan se, että Asikkalan ja Padasjoen kuntien sivistystoimialojen on kevään 2010 aikana tehtävä päätös taiteen perusopetuksen muutoksista. Selvitystyön tuloksena on perusteltua sanoa, että nykyinen toimintamalli ei takaa jatkuvaa ja kehittyvää musiikkikasvatusta edellä mainituissa kunnissa. Ohjausryhmän suositus on, että sekä Asikkalan että Padasjoen kunnat tekevät päätöksen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetuspalvelujen tilaamiseksi Wellamo-opistolta kevään 2010 aikana. Asikkalan seudun musiikkiopiston johtokunnan olisi purettava taiteen perusopetuksen järjestämissopimuksensa edellä mainittujen kuntien kanssa myös kevään 2010 aikana. Wellamo-opiston johtokunnan olisi tehtävä päätös laajan taiteenperusopetuksen palvelujen tuottamisesta sekä Asikkalan että Padasjoen kunnille viimeistään kesäkuussa Mikäli edellä olevan aikataulusuosituksen mukaan edetään voidaan yhdistyminen suorittaa vuoden 2011 alusta ja käyttää syksy 2010 toimintojen yhdistämiseen ja henkilöstön koulutukseen. Lahdessa Frans Winstén, Wellamo-opiston musiikinopettaja/taiteen perusopetus Kirkkokatu Lahti

4 4 2. JOHDANTO Taiteen perusopetus musiikissa perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) sekä sitä täydentävään asetukseen (813/1998). Laajan oppimäärän mukainen taiteen perusopetus on tasolta toiselle etenevää lapsille ja nuorille suunnattua ja opiskelijalähtöistä opetusta. Opetushenkilöstön kelpoisuus perustuu asetukseen opetustoimen henkilötön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998). Laissa taiteen perusopetuksesta todetaan (2 ), että kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Asikkalan ja Padasjoen sivistyslautakunnat määrittävät osaltaan kuntiensa alueella taiteen perusopetusta antavat tahot. Rahoituksesta laissa todetaan (11 ), että kunta joka järjestää taiteen perusopetusta. Saa valtionosuutta kunnan asukasmäärän mukaan. Henkilöstöstä, laki taiteen perusopetuksesta toteaa (9 ), että jokaisella oppilaitoksella, jossa järjestetään tässä laissa tarkoitettua koulutusta, tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Rehtorin ja opettajien kelpoisuusvaatimuksia säädetään asetuksella Opetuksessa noudatetaan Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton ohjeistusta. Opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elinikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiuksia musiikkialan ammattiopintoihin. Selvitystyön tehtävänä on kartoittaa Asikkalan seudun Musiikkiopiston (edempänä Asmo) ja Asikkalan ja Padasjoen kuntien nykyinen musiikin taiteen perusopetuksen tilanne ja antaa tietoa kuntien päätöksentekoa varten. Selvitystyön rahoittajana toimii Päijät-Häme Liitto ja ohjausryhmään kuuluvat edellisen lisäksi Asikkalan ja Padasjoen sivistystoimialan johtajat, Asikkalan seudun musiikkiopiston johtaja, Asikkalan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistyksen puheenjohtaja, Wellamo-opiston rehtori ja apulaisrehtori sekä Wellamo-opiston kaksi päätoimista musiikinopettajaa. Projekti on rahoitettu Euroopan Aluekehitysrahaston osarahoituksella (EAKR) kuntien vastatessa omarahoituksesta. Päijät-Hämeen liitto toimii projektin hallinnoijana. Selvitystyö on annettu Wellamo-opiston musiikinopettajien tehtäväksi. 3. OPETUSSUUNNITELMAT Asikkalan seudun Musiikkiopisto ja Wellamo-opiston musiikin laaja ja yleinen taiteen perusopetus ovat tehnyt toimintaansa ohjaamaan opetussuunnitelmat, jotka perustuvat lakiin ja asetukseen musiikin laajan oppimäärän mukaisesta taiteen perusopetuksesta sekä Suomen Musiikkioppilaitosten liiton ohjeisiin. Instrumenttikohtaisia opetussuunnitelmia ei ole tehty. Wellamon laajan tpon ja Asmon opetusviikkojen määrä on 33 lukuvuoden aikana. Erona on että Asmossa syyslukukausi on 16 viikkoa ja kevät 17 kun Wellamon laajassa tpossa syksy on 15 ja kevät 18 viikkoa. 4. ASIAKASARVIOINTI Laki taiteen perusopetuksesta toteaa (7 ): Koulutuksen arvioinnin tarkoituksena on tukea koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä. Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin Wellamo-opistossa noudatetaan opiston johtokunnassa hyväksyttyä arviointisuunnitelmaa joka kattaa toiminnan arvioinnin vuosien Vuonna 2009 on tehty musiikin alaa koskeva asiakaskysely, jonka tulokset on musiikin päätoimisten opettajien toimesta käyty opetusryhmien tuntiopettajien kanssa läpi. Tulevana vuonna arvioinnin pääpaino on kielet ja Wellamo-opiston tuntiopettajat, sidosryhmäkuntien kunnanjohtajat, sivistystoimialajohtajat ja sivistyslautakuntien jäsenet. Arviointia koordinoi suunnittelijaopettaja Merja Kittelä.

5 5 Asikkalan seudun Musiikkiopistolla ei ole systemaattista arviointia. 5. HALLINTO Wellamo-opisto on seudullinen kansalaisopisto, joka on perustettu Opetusministeriön ylläpitämisluvalla. Opistoa ylläpitää Lahden kaupunki, muut yhdeksän kuntaa ovat sopimuskuntia. Opiston toimialueen muodostavat Lahden kaupungin lisäksi Asikkala, Artjärvi, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Myrskylä, Nastola, Orimattila ja Padasjoki. Opiston hallinnosta määrätään Lahden kaupungin sivistystoimialan johtosäännössä ja Lahden kaupungin sivistyslautakunnan johtosäännössä. Opistolla on 9-jäseninen seudullinen johtokunta, joka päättää mm. opiston työ- ja loma-ajoista sekä opetussuunnitelman yleisistä linjoista. Päätoimista henkilökuntaa on 28 sekä tuntiopettajia lukuvuosittain noin 400 ja toimipisteitä kymmenen kunnan alueella yhteensä noin 150. Toimintaa johtaa rehtori, joka on Lahden kaupungin sivistystoimialan palveluyksikön päällikkö. Wellamo-opiston neljä palvelukokonaisuutta muodostuvat seuraavasti; vapaa sivistystyö, taiteen perusopetus, avoin yliopisto-opetus ja tilauskoulutus. Musiikin laajaa taiteen perusopetusta annetaan Nastolassa. Kuluneen aikana opiskelijoiden hallintorekisteriohjelmaa Hellewiä on kehitetty ohjelman tekijöiden toimesta vastaamaan paremmin taiteen perusopetuksen erityistarpeita. Opiskelijoilla on kevään aikana mahdollisuus saada tietoa suorituksistaan, esiintymisistään, edistymisestään, arvioinnistaan ja opiskeluajastaan Wellamo-opiston opistosihteereiltä. Asikkalan seudun Musiikkiopistossa opiston hallintoa johtaa johtaja, joka myös kantaa vastuun kanslian toiminnasta. Tilipito on annettu tilitoimiston tehtäväksi. Päätoimisia tuntiopettajia on yksi ja lukuvuonna sivutoimisia tuntiopettajia on ollut 17. Kannatusyhdistys organisoi ja johtaa musiikkiopiston toimia.

6 6 6. TALOUS Wellamo-opiston perustamissopimuksessa määritellään kuntien maksukäytänteiden periaate seuraavasti: "Sopimuskuntien maksuosuus saadaan, kun yhteisistä käyttötalousmenoista ja mahdollisista käyttöomaisuushankinnoista vähennetään kansalaisopiston toimintaan saatu laskennallinen valtionosuus ja mahdollinen muu yhteisiin käyttömenoihin kohdistuva rahoitus sekä kurssimaksutulot. Yhteisiin käyttömenoihin lisätään hallintokuluprosenttina 4. Jäljelle jäävä netto-osuus yhteisistä käyttömenoista jaetaan sopimuskuntien kesken, kunnissa kyseessä olevana vuotena pidettyjen opetustuntien suhteessa. Jokainen kunta vastaa omista yksinkustannettavista menoistaan (opetustilojen käyttökustannukset ja käyttöomaisuus). Yhteisten Lahdessa sijaitsevien hallintotilojen vuokran maksavat ylläpitäjäkunta ja muut sopimuskunnat." Laajan taiteen perusopetuksen kulut ovat riippumattomia opetusta antavasta yksiköstä. Suurin osa kuluista on palkkakuluja, jotka perustuvat henkilökunnan koulutustasoon. Myös opetuksen sisällöstä ja määrästä on annettu lailla selkeät ohjeet. Asmon ja Wellamo-opiston rahoituslähteet ovat erilaiset. Wellamo saa koko toimintaansa valtiolta avustuksen, joka jakaantuu kuntiin. Muut kulut katetaan opiskelijamaksuin. Kunnat maksavat Wellamo-opistolle pidetyistä tunneista. Taiteen perusopetus Wellamossa ei saa korvamerkittyä rahaa vaan saa toimintaansa resurssit samasta lähteestä kuin kansalaisopistotoiminta yleensäkin. Asmo toimii kuntien avustuksen ja oppilasmaksujen turvin. Tuntiperusteista valtionosuutta ei Asmo ole toimintaansa saanut.

7 7 6.1 OPPILASMAKSUT MAKSUT Maksut ovat lukukausi maksuja. Lukuvuosi x ASMO WELLAM O Soitinopetus 360,00 280,00 Sivusoitin 225,00 Avoin osasto/aikuisopetu s 450,00 Soitinvalmennus 190,00 Musiikkileikkikoulu 1-4 vuotiaat 140,00 85, vuotiaat 160,00 95, WELLAM ASMO O 380,00 280,00 225,00 445,00 190,00 140,00 160, WELLAM ASMO O 390,00 310,00 225,00 445,00 190,00 140,00 160,00 vauvamuskarit/kert a 8,00 45,00 8,00 8,00 Ulkopuolisten mupe-opetus 160,00 76,00 160,00 80,00 160,00 80,00 Maksut ovat lukukausimaksuja. Lukuvuosi x TUNTIEN PITUUDET TUNTIEN PITUUDET ASMO WELLAMO LAAJA Instrumenttiopetus tasosuorituksen jälkeen Opistotaso Mupe (=Musiikin perusteet) valmentava mupe taso taso taso Musiikkileikkikoulu 45 Valmentava opetus 45 Vertailtaessa Asikkalan seudun Musiikkiopiston ja Wellamo-opiston musiikin laajan taiteen perusopetuksen oppilashintoja ja tuntien pituuksia voidaan todeta että Asmossa tuntien pituus

8 8 määräytyy opiskelija tason perusteella toisin kuin Wellamon tpossa oppilas saa saman opetusajan riippumatta opintojensa tasosta (45min/vko). Asmossa opiskelija suoritettuaan 1. tasosuorituksen saa viikoittain pidemmän instrumenttiopetustunnin. (30 min/vko -> 45min/vko). Siirtyessään musiikkiopistotasolle pitenee instrumenttiopetustunnin pituus 60 min/vko. Musiikin perusteiden opetusajassa on myös eroja näiden kahden opiston välillä. 1. ja 2. Tasosuorituksen ajan oppilas saa Wellamon tpossa kaksinkertaisen opetustuntimäärän viikossa verrattuna Asmoon. Kolmannen tasosuorituksen kohdalla ero on 30 min/vko. Asikkalan seudun Musiikkiopistossa voidaan opiskella aikuisosastolla ja myös sivuinstrumentteja mitä ei Wellamo-opiston laajassa taiteen perusopetuksessa ole tarjolla vaan opiskelijat voivat hakeutua omaehtoisesti opiskelemaan yleisen taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opintoihin laajentaakseen osaamistaan. Myös musiikkileikkikouluopetus ja valmentava instrumenttiopetus on kytketty Asmossa taiteen perusopetukseen. Wellamoopistossa musiikkileikkikoulutoiminta on vapaan sivistystyö alaisuuteen kuuluvaa. 7. OPISKELIJA- JA TUNTIMÄÄRÄT Seuraavassa on tehty vertailua Asikkalan seudun Musiikkiopiston ja Wellamon laajan taiteen perusopetuksen opiskelija- ja tuntimäärien sekä tuntien pituuden suhteen. 7.1 OPISKELIJAMÄÄRÄT OPPILASMÄÄRÄT ASIKKALA/ASMO KEVÄT 2007 SYKSY 2007 KEVÄT 2008 SYKSY 2008 KEVÄT 2009 Soitinoppilaat Soitinvalmennus Aikuisoppilaat Musiikkileikkikoulu YHTEENSÄ Sivusoitin Bändiohjaus Lyömäsoitinkurssi 9 7 PADASJOKI/ASMO KEVÄT 2007 SYKSY 2007 KEVÄT 2008 SYKSY 2008 KEVÄT 2009 Soitinoppilaat Soitinvalmennus Aikuisoppilaat Musiikkileikkikoulu YHTEENSÄ Sivusoitin NASTOLA/WELLAMO KEVÄT 2007 SYKSY 2007 KEVÄT 2008 SYKSY 2008 KEVÄT 2009 Soitinoppilaat Soitinvalmennus Aikuisoppilaat Musiikkileikkikoulu

9 9 7.2 TUNTIMÄÄRÄT Tuntimääriä verrattaessa esiin nousi järjestelmien erilaisuuden vertailukelpoisuuden ongelma. Wellamo-opiston laskennan perusteena on pidetyt tunnit, joihin kunnilta opiston saama avustus perustuu. Musiikkioppilaitosten laskennan perusteena on oppilaspaikat, joka sisältää eripituisia tunteja riippuen tasosta, jolla opiskelija opiskelee. Alla oleviin taulukoihin on saatujen tietojen perusteella koottu tuntimäärät keväästä 2007 syksyyn 2009 siten, että ensimmäisessä taulukossa on esitettynä lukuvuoden aikana pidettyjen tuntien määrä ja toisessa kalenterivuosittain pidettyjen tuntien määrä. Viimeisessä taulukossa on laskettu kunnan avustus/pidettyjen tuntien määrällä vuosille PIDETYTY TUNNIT LUKUVUONNA SYKSY 2006 KEVÄT 2007 YHTEENSÄ ASIKKALA/ASMO PADASJOKI/ASMO NASTOLA/WELLAMO TPO PIDETYT TUNNIT LUKUVUONNA SYKSY 2007 KEVÄT 2008 YHTEENSÄ ASIKKALA/ASMO PADASJOKI/ASMO NASTOLA/WELLAMO TPO PIDETYT TUNNIT LUKUVUONNA SYKSY 2008 KEVÄT 2009 YHTEENSÄ ASIKKALA/ASMO PADASJOKI/ASMO NASTOLA/WELLAMO TPO PIDETYT TUNNIT LUKUVUONNA SYKSY 2009 KEVÄT 2010 YHTEENSÄ ASIKKALA/ASMO PADASJOKI/ASMO NASTOLA/WELLAMO TPO PIDETYT TUNNIT VUOSITTAIN ASIKKALA/ASMO PADASJOKI/ASMO NASTOLA/WELLAMO TPO

10 10 PIDETYT TUNNIT VUOSITTAIN ASIKKALA/ASMO PADASJOKI/ASMO NASTOLA/WELLAMO TPO Nastolan tuntien vähenemiseen vaikuttaa musiikkileikkikoulutoiminnan siirtyminen laajan taiteen perusopetuksen puolesta vapaan sivistystyön puolelle KUNNAN TUKI/OPETUSTUNTI ASIKKALA/ASMO Kunnan avustus Pidettyjä tunteja Kunnan tuki/opetustunti 7,45 7,46 7,41 PADASJOKI/ASMO Kunnan avustus Pidettyjä tunteja Kunnan tuki/opetustunti 7,86 8,44 7,62 NASTOLA/WELLAMO TPO Kunnan avustus 42090, , Pidettyjä tunteja Kunnan tuki/opetustunti 4,46 5,59 5,81 Lukuvuonna Lammilla on pidetty 1034 tuntia ja lukuvuonna on pidetty 1067 tuntia. Laskelmissa on esitettynä vain Asikkalan ja Padasjoen tuntimäärät. Edellisissä taulukoissa WELLAMO TPO:lla tarkoitetaan Nastolassa annettavaa laajaa taiteen perusopetusta Yhteissoittoon Asmossa on varattu 60 minuuttia viikossa. Vuodessa opetusta on 44 tuntia. Opetusmuotoina yhtyesoitossa ovat olleet bändisoitto ja jousiyhtye. Wellamon laajassa tpossa yhtyesoittoon on varattu 90 minuuttia viikossa. Vuodessa opetusta on annettu 66 tuntia. Tunnit ovat jakaantuneet kahdelle kansanmusiikkiyhtyeelle Pikkupelimanneille ja syksystä 2009 alkaen Gines-yhtyeelle. Vuosien aikana opetusta yhtyesoitossa sai Riemukupla-yhtye.

11 TUTKINNOT ASMON TUTKINNOT Musiikin perustason tutkinnot YHT Perusasteen päättötodistuksia Musiikkiopistotaso D-kurssi, instrumenttiopinnot NASTOLA/WELLAMON TPON TUTKINNOT Musiikin perustason tutkinnot YHT Perusasteen päättötodistuksia Musiikkiopistotaso D-kurssi, instrumenttiopinnot Tutkintoihin ei ole laskettu musiikin perusteissa tehtyjä suorituksia. Mupe (=musiikin perusteet) ja musiikin tuntemus suoritus vaaditaan musiikinperustason päättötodistukseen instrumenttiopintojen ohella. Musiikkiopistotason päättötodistukseen vaadittavia suorituksia ei tässä ole tuotu esille lainkaan. 7.4 MUUT TUNNIT Asmossa ei opettajille ole säännönmukaisesti maksettu esimerkiksi matineoiden ja tutkintojen säestämisestä, tutkintolautakunnan jäsenenä olemisesta, matineoissa oppilaiden ohjaamisesta palkkaa tai matkakorvauksia Wellamo-opiston tpo-opetuksessa noudatetaan OVTESin säädöksiä ja opettajille maksetaan heidän ammattitutkintonsa perusteella palkkaa. Julkisten näyttöjen tunnit maksetaan niistä matineoista ja tutkinnoista, jotka ovat Wellamo-opiston johtokunnan hyväksymässä virallisessa toimintasuunnitelmassa. Näistä opetustilaisuuksista korvataan myös matkakulut samoin perustein kuin opetustuntienkin kohdalla. MATINEAT JA OPPILASKONSERTIT ASMON MATINEAT NASTOLA/WELLAMON TPON MATINEAT Tilastoon ei ole laskettu mukaan sellaisia esiintymisiä, jotka eivät ole virallisia oppilasmatineoita kuten esiintymismatkat, vierailut yms. 8. OPETUSTILAT

12 12 Asmolla on käytössään Vääksyn ja Anianpellon kouluista sekä Kullasvuoren koulusta Padasjoelta tiloja. Tämän lisäksi käytössä on Musiikkiopiston toimintaan annetut tilat. Tiloista ei aiheudu kuluja Asmolle vaan ovat kunnan ylläpitämiä tiloja Wellamo-opistolla on laajan tpon käytössä opistotalolta luokkahuoneita sekä Rakokiven koululta tiloja. Opistotalon tilat ovat olleet entisen Nastolan Musiikkikoulun tiloina ja siirtyneet Wellamo-opiston käyttöön yhdistymisen kautta. Jokainen kunta vastaa omista yksinkustannettavitsa menoistaan Ote Wellamo-opiston sopimuksesta kuntien kanssa. Edellisen perusteella kunnat antavat opetustiloja myös Wellamo-opiston toimintaa varten. 9. HENKILÖKUNTA Asmolla on opettajia ollut lukuvuonna kpl ja kpl ja nykyisin 13 kpl. Yksi opettajista on ollut päätoiminen ja muut sivutoimisia. Toimintaa johtaa musiikkiopiston johtaja. Muuta palkattua henkilökuntaa ei ole. Asmossa opetussuunnitelman mukaisesti on valmentava opetus ja muskarit mukana taiteen perusopetuksessa. Wellamo-opiston laajan tpon opettajia on ollut vuosina kpl, joista yksi on päätoiminen virassa oleva opettaja ja yksi päätoiminen virassa oleva johtava opettaja. Toimintaa johtaa Wellamo-opiston rehtori. Muuta palkattua henkilökuntaa ei toiminnalla ole. Huomioitavaa on että markkinointia ja hallintoa varten on Wellamo-opistossa oma henkilökuntansa. Valmentava opetus ja muskarit eivät ole olleet mukana taiteen perusopetuksessa syksystä 2008 lähtien. OPETTAJIEN TUNTIMÄÄRÄT JA INSTRUMENTIT 2009 ASIKKALA/ASMO TUNNIT/vko INSTRUMENTTI Niemelä, Kristiina 20 piano Koskinen, Anne 9 piano Koskenkangas, Riitta 17,6 mupe, musiikkileikkikoulu Luts, Lea 5 soitinvalmennus, mus.leikkik. Näveri, Ossi 6,3 kitara Manninen, Timo 4 lyömäsoittimet Sundberg, Irina 10 viulu Ojantausta, Liisa 6 harmonikka Oinonen, Hanna-Mari 5,1 huilu Taavitsainen, Saara 13 vs,soitinvalm.,mus.leikkikoulu Kemppi, Marko 1,3 bändiopetus Äikäs, Pilvi 5 laulu Viljamaa, Antti 2,6 sähkökitara NASTOLA/WELLAMO TPO LAAJA Koskinen, Anne 18 piano, säestys Nora, Elina 20 viulu, yhtyesoitto Pöyry, Juha 5 harmonikka Lehto, Janina 12 huilu Saarikko, Anniina 2,8 sello Popov, Dimitar 8 kitara Rossi, Jaakko 2 sähkökitara Kemppi, Marko 9,3 mupe Winstén, Rosina 6 piano, viulu Winstén, Frans 2 mupe 10. KANNATUSYHDISTYKSET

13 13 Asikkalassa Asmon toimintaa ylläpitää Asikkalan seudun Musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. Päätäntävaltaa käyttää kannatusyhdistyksen johtokunta, jonka sihteerinä musiikkiopiston johtaja toimii. Johtokunnassa on oppilaiden vanhempien ja opettajakunnan edustus. Kaikkiaan johtokuntaan on kuulunut vuodesta 2007 alkaen 8-10 jäsentä ja varajäseniä 4. Nastolan toimipisteessä musiikin laajan tpon opetusta ylläpitää Wellamo-opisto. Entisen Nastolan Musiikkikoulun kannatusyhdistys Mesenat ry toimii läheisessä yhteydessä opistoon. Mesenat ryn tehtävänä on tukea ja avustaa nastolalaisia laajan tpon opiskelijoita myöntämällä stipendejä, järjestämällä leirejä ja matkoja ja vuokraamalla instrumentteja opiskelijoille. Mesenat ry toimii itsenäisesti ja koostuu opiskelijoiden vanhemmista sekä opettajista. Johtava opettaja on kokouksissa läsnä tarvittaessa. Molemmissa kunnissa kannatusyhdistysten toiminta on merkittävää. Yhdistysten toimintaperiaatteet ovat samanlaiset. Erona on että Nastolassa toimiva Mesenat ry ei ole opetuksen järjestäjä. 11. KÄYTÄNTEET OPPILAAKSI OTTAMISESTA JA TUTKINTOJEN VASTAANOTTAMISESTA Sekä Asmossa että Wellamo-opistossa oppilaaksi tullaan pääsykokeiden kautta. Koe järjestetään keväisin lukukauden loppuessa. Opistojen opettajista koostuva raati pisteyttää hakijat. Oppilaita otetaan vapautuville paikoille. Pääsykoekäytänteet noudattavat molemmissa opistoissa musiikin laajan taiteen perusopetuksesta säädettyä lakia ja säädöksiä sekä SML:n (Suomen Musiikkioppilaitosten Liitto) ohjeita sekä opistojen omaa opetussuunnitelmaa. Myös tutkintokäytänteet noudattavat edellä mainittuja säädöksiä ja ohjeita. Molemmissa opistoissa tutkinnot vastaanottaa instrumenttiaineissa opettajista koostuva raati ja teoriaaineissa niitä opettavat opettajat. Musiikin perustason 3.tasosuorituksissa ja musiikkiopistotason tasosuorituksissa tutkinnoissa (3. tasosuoritus ja D-kurssi) raatiin kuuluu myös opistojen ulkopuolinen opponentti. Tarvittaessa ulkopuolista opponenttia käytetään myös 2. tasosuorituksen tutkinnoissa. Päättötodistuksen antamisoikeus ja oppilaaksi ottamisoikeus on Asmon johtajalla ja Wellamoopiston rehtorilla. 12. KUNTIEN SOPIMUKSET OPETUKSEN JÄRJESTÄJIEN KANSSA Asikkalan kunnalla ei tällä hetkellä ole voimassa olevia sopimuksia kuin Asmon kanssa. Sopimus on astunut voimaan Padasjoen kunnalla on voimassa oleva sopimus Asmon lisäksi myös Lahden konservatorion kanssa Irtisanomisaika on sopimuksen mukaan määritelty seuraavasti: Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen kesäkuun loppuun mennessä siten, että irtisanominen astuu voimaan aikaisintaan irtisanomisajankohtaa seuraavan kokonaisen kalenterivuoden lopussa Nastolan kunnalla on sopimukset voimassa sekä Wellamo-opiston että Lahden Konservatorion kanssa. Sopimuksessa on määritelty se milloin oppilas voi siirtyä Lahden Konservatorion oppilaaksi. Periaatteena on, että yleisimmissä instrumenteissa opetusta annetaan Nastolassa musiikin perustasolla. Suoritettuaan em. tason voi oppilas siirtyä Konservatorion oppilaaksi hakumenettelyä noudattaen. Niissä instrumenteissa, joissa opetusta ei Wellamon tpon puolesta Nastolassa anneta voi oppilas hakeutua perustasolle Lahden Konservatoriolle. 13. ASMON JA WELLAMO-OPISTON TOIMINTOJEN RINNAKKAISUUKSIEN KARTOITUS/ Hannu Marjamäki

14 14 Yleistä Wellamo-opistossa annetaan vapaan sivistyön (vst) mukaista musiikinopetusta Asikkalan ja Padasjoen kunnissa. Asikkalan Seudun Musiikkiopisto (ASMO) toimii molemmissa kunnissa oman opetussuunnitelmansa mukaisesti noudattaen Taiteen perusopetuksen laajaa opetussuunnitelmaa (tpo). Mainitut oppilaitokset antavat useiden instrumenttien opetusta, joista seuraavia opetetaan molemmissa: kitaransoitto, pianonsoitto, lyömäsoittimet. ASMOn opetus on yksilöopetusta, jossa oppitunnin pituus on 30 minuuttia sekä pidemmälle ehtineillä 45 minuuttia. Opetusviikkoja on 33 lukuvuodessa. Wellamo-opistossa on kyseisissä aineissa joko yksilöopetusta, jolloin tunnin pituus on 22,5 minuuttia tai opetus on ryhmäopetusta. Opetusviikkoja on 25 lukuvuodessa. ASMOn opetus on tutkintotavoitteista ja noudattaa laajan tpon mukaista opetussuunnitelmaa. Ryhmäopetus ASMOssa Ryhmäopetusta ASMOssa edustavat musiikin perusteet, soitinvalmennus ja bändisoitto. Musiikin perusteet 9 ryhmää Ryhmäkoko 3-9 oppilasta Soitinvalmennus (piano, lyömäsoittimet, kitara) 5 ryhmää ryhmäkoko 2-3 oppilasta Bändi 1 ryhmä ryhmäkoko 4-5 oppilasta Yhteistyöstä Jos Asikkalan ja Padasjoen musiikin perusopetus siirtyy kokonaisuudessaan Wellamo-opiston järjestettäväksi, voivat sekä laaja taiteen perusopetus että vst-opetus hyötyä yhteistyöstä. Vst-opiskelijoille voidaan tietyin edellytyksin antaa mahdollisuus osallistua tpo:n ryhmäopetukseen, jolloin ryhmien toteutuminen helpottuu. Näin myös opetustarjontaa voidaan sekä laajassa tpo:ssa että vapaan sivistystyön mukaisessa opetuksessa lisätä. Tällaisia ryhmiä ovat esim. säveltapailu- ja musiikinteoriaryhmät, yleinen musiikkitieto, orkesteri, kuorot ja yhtyeet. Sinänsä laajan tpon musiikinopetus pää- ja sivuinstrumenttien osalta noudattaa omaa opetussuunnitelmaansa. Edellä ehdotettu yhteistyö koskisi Tpon näkökulmasta lähinnä teoriaaineita, bändiryhmiä sekä mahdollisesti perustettavaa orkesteri- ja kuorotoimintaa. Järjestely lisäisi vapaaehtoisten aineiden määrää tpo-opetuksessa. Yhteistyö antaa myös mahdollisuuden kehittää Asikkalaan ja Padasjoelle taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisia opintoja musiikinopetukseen. Yleinen TPO tarjoaisi lisämahdollisuuksia erityisesti vapaan sivistystyön piirissä opiskeleville. Jatkossa taiteen perusopetuksen piiriin voidaan ottaa myös aikuisia opiskelijoita (ATPO). Wellamo-opistossa on suunnitteilla Lahteen perustettava orkesteri erityisesti Nastolan, Orimattilan ja Asikkalan-Padasjoen tpo-opiskelijoita varten. Sen on suunniteltu aloittaa toimintansa jo lukuvuonna , aluksi projektiluonteisesti. 14. SELVITYSTYÖN AIKANA TEHDYT HAASTATTELUT JA SWOT ANALYYSI Selvitystyön taustaan tutkimiseksi on tähän mennessä tehty kolme haastattelua. Haastateltavina ovat olleet rehtori Juha Pulkki Lahden Musiikkiopistosta, rehtori Eero Pulkkinen Lahden Konservatoriosta ja toiminnanjohtaja Timo Klemettinen Suomen Musiikkioppilaitosten Liitosta. Haastattelut ovat olleet vapaamuotoisia ja avoimia. Selvitystyöntekijä on ensin kertonut saamastaan tehtävästä ja pyytänyt haastateltavaa kertomaan oman näkemyksensä asiasta. Haastattelun aikana on tehty muistiinpanoja, jotka on luettu haastateltavalle haastattelun päätteeksi. Haastateltavat ovat toivoneet, että muistiinpanot säilyvät kahdenkeskisinä ja tästä johtuen niitä ei liitetä selvitystyöhön.

15 JOHTOPÄÄTÖKSET Selvitystyössä on pyritty tuomaan objektiivisesti esille eri näkökulmia. Keskustelu kansalaisopistojen roolista musiikin laajan tpon tuottajana on vellonut vilkkaana viime vuosina valtakunnallisella tasolla. Tämän vuoksi selvitystyöhön on tuotu sekä paikallisten että valtakunnallisten toimijoiden näkökulmat. Jäljempänä esitettävät vaihtoehdot ovat selvitystyön tekijän käsityksiä ja pohjautuvat selvitystyön aikana tehtyyn tutkimukseen. Asikkalan Seudun Musiikkiopisto on merkittävä toimija alueellaan ja tehnyt hyvää työtä jo vuosien ajan. Huoli opetuksen laadun säilymisestä ei ole vain asikkalalaisten vaan sen jakavat niin alueelliset kuin myös valtakunnalliset tahot. Tosin selvitystyötä tehdessä on käynyt ilmi, että tilanne on nykyisellään haastava niin Asmon kuin myös kunnan puolelta. Myös Asmon johtajan tulevaisuuden turvaaminen on noussut useaan otteeseen esiin työn aikana. Musiikkikasvatuksella on Suomessa pitkät perinteet. Olemme monien mittareiden mukaan parhaita musiikkikasvattajia. Tänne luodut koulutusjärjestelmät ja oppilaitokset ovat tuottaneet sekä elinikäisiä musiikin harrastajia että ammattilaisia. Tällä hetkellä kunnat ovat suurien haasteiden edessä. Taantuma tuntuu jokaisen kuntapäättäjän toimissa. Kaikki haastatellut tahot ovat yksimielisesti tuoneet esille huolen siitä, miten taiteen perusopetusta antaville yksiköille käy. Selvitystyön johtopäätöksenä voidaan todeta, että taiteen perusopetuksen palveluiden turvaaminen Asikkalan ja Padasjoen kuntalaisille on järjestettävissä Wellamo-opiston puitteissa. Kuntien sivistystoimialojen tehtävänä on kevään 2010 aikana tehdä päätöksiä taiteen perusopetuksen palveluntuottajasta kuntiensa alueella. Asikkalan seudun musiikkiopiston johtokunta ja Wellamo-opiston johtokunta tulee käsittelemään asiaa kevään aikana. Asmon sopimus on voimassa edellä mainittujen kuntien kanssa ja mikäli sopimus puretaan kuntien toimesta on se tehtävä kesäkuun 2010 aikana. Sopimus raukeaa tällöin 2011 lopussa Asmon ja kuntien välillä. Tällöin uuden palveluntuottajan toiminta voisi alkaa tammikuussa Mikäli Asmo päättää johtokunnassaan purkaa sopimuksen kuntien kanssa kevään 2010 on toiminta mahdollista aloittaa uuden palvelutuottajan kanssa 2011 tammikuussa. Molemmat vaihtoehdot tarvitsevat siirtymäkauden ennen palvelujen siirtymistä. Lopputuloksena voidaan todeta, että yhteisen tahtotilan löytyminen asian ratkaisemiseksi kevään 2010 aikana, on taiteen perusopetuksen oppilaiden kannalta tärkeää. Jatkumon luominen nykyiselle toiminnalle on ensisijainen tavoite. Laadullisen taiteen perusopetuksen uudelleen organisointia varten on selvitystyö antanut tietoa kuntien päätöksen tekoa varten

16 16 LIITE 1 Selvitystyötä tehtäessä pyydettiin sekä Lahden musiikkiopistolta että Lahden Konservatoriolta tietoja heidän voimassa olevista sopimuksistaan kuntien kanssa. Konservatorion rehtori toimitti koosteen sopimuksista heidän ja kuntien välillä. Viitekirjeessään hän totesi, että heillä on samanlainen sopimus kuntien kanssa. Kunnat määrittelevät eri tavoin oppilaspaikkansa. Käytänteitä on kolmenlaisia. 1) Kunnat antavat summan, jonka puitteissa oppilaita voidaan pitää 2) Kunnat määrittävät oppilaspaikkojen määrän, jonka puitteissa toimitaan 3) Kunnat luottavat luottavat pääsykokeeseen ja hyväksyvät sisäänoton, joka aina varmistetaan kunnalta ennen lopullista päätöstä Alla Lahden Konservatorion sopimukset ja niiden luonteet eri kuntien kanssa LAHDEN KONSERVATORIO KUNTA OPPILASKIINTIÖ AVUSTUS HUOM. Artjärvi ei määritelty 1500 Asikkala ei määritelty 4000 sop.päättynyt Hollola ei määritelty Hämeenkoski ei määritelty Kärkölä 9 toteutunee opp.määrän mukaan Lahti ei määritelty Lammi Myrskylä Nastola 10 toteutunee opp.määrän mukaan Orimattila 10 toteutunee opp.määrän mukaan Padasjoki 9 toteutunee opp.määrän mukaan AVOIMELLA JA AIKUISOSASTOLLA OPISKELEVAT KUNNITTAIN LAHDEN KONSERVATORIO KUNTA AIKUISTENOSASTO AVOINOSASTO Artjärvi Asikkala 7 Hollola 7 1 Hämeenkoski

17 17 Kärkölä 1 Lahti Nastola 2 5 Orimattila 2 1 Padasjoki LIITE 2 SWOT ANALYYSI KOOSTE SISÄISET VAHVUUDET Yhdistymisen kauttaa saavutettaisiin vakaampi ja kestävämpi taloudellinen pohja, joka pitäisi opiskelijamaksut kohtuullisina. Laajemmassa organisaatiossa voidaan opettajien ammatillista pätevyyttä hyödyntää monipuolisen instrumenttitarjonnan ja laajemman yhtenäisen pedagogiikan kautta opetuksessa ja tutkinnoissa Ammattimaiset tukipalvelut, laajemmat henkilöstöresurssit, eritasoisen opetustarjonnan (tpo yleinen/laaja ja vapaa sivistystyö) saatavuus yhdeltä palveluntarjoajalta turvaavat toiminnan kehittymisen ja suunnitelmallisen jatkuvuuden. SISÄISET HEIKKOUDET Wellamo-opiston johtokunta ei hallitse tpon erityispiirteitä ja on etäällä toiminnan keskiöstä Ison organisaation kyky muuntua ja vastata kentän tarpeisiin heikompi kuin pienemmän organisaation Kansalaisopiston imago tpo-opetuksen tuottajana heikompi kuin musiikkioppilaitosten Wellamo-opiston erilainen opetuksen aikataulutus tuottaa muutosvastarintaa ULKOISET UHAT Kuntien ja Wellamo-opiston tpohon suunnattujen resurssien muuttuminen saattaa vähentää opetustarjonnan laajuutta. Kannatusyhdistyksen roolin muuttuminen ja paikallisen talkootyön vähentyminen vaikuttaa heikentävästi toiminnan näkyvyyteen, opetuksen ulkoiseen imagoon ja vaikuttavuuteen aluetasolla. ULKOISET MAHDOLLISUUDET Toiminnan pedagogisten ja organisatoristen mahdollisuuksien, kuten opetettavien instrumenttien määrä, useamman kunnan yhteistyö opetusryhmiä ja toimintoja yhdistettäessä, henkilöstön parempi rekrytoitavuus, kehittymisen kautta saavutetaan opetuksen jatkuminen eri kunnissa. Organisaation johtamisen jakaantuminen, resurssien tehokkaampi käyttö, henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen ja työolojen turvaaminen sekä yhteistyömahdollisuudet eri kuntien toimijoiden kanssa turvaavat asiakkaille hyvän ja kehittyvän palvelutarjonnan.

18 18 LIITE 3 MUSIIKIN YLEISEN JA LAAJAN OPINTOJEN RAKENNE Opintokokonaisuudet eroavat toisistaan siten, että yleisen oppimäärän laskennallinen tuntimäärä on 500 tuntia ja laajan 1300 tuntia. Yleinen oppimäärä koostuu soittimen ja musiikin perusteiden opetuksesta sekä mahdollisuuksien mukaan myös muista Wellamoopistossa opetettavista taiteen aloista. Laajan oppimäärän mukainen opetus sisältää edellisten lisäksi yhteissoiton opiskelua. Myös tunnit ovat pidempiä ja opiskelu antaa valmiuksia ammatillisiin opintoihin. Tarkemmin yleisen ja laajan oppimäärän mukaisen opetuksen sisällöistä saa tieto opetussuunnitelmista, jotka on nähtävissä Wellamo-opiston toimistolla ja nettisivuilla.

19 LAAJAN OPPIMÄÄRÄN MUKAISEN OPETUKSEN RAKENNE 19

20 20

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA17.11.2016 TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI TIMO KLEMETTINEN, TOIMINNANJOHTAJA MUSIIKKIOPPILAITOSTEN TOIMIPISTEET JA SIVUTOIMIPISTEET Jäsenoppilaitoksia 96 Valtionosuutta saavia

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

Musiikin laajan taiteen perusopetuksen kokonaisuus Asikkalassa ja Padasjoella

Musiikin laajan taiteen perusopetuksen kokonaisuus Asikkalassa ja Padasjoella Musiikin laajan taiteen perusopetuksen kokonaisuus Asikkalassa ja Padasjoella PAKETTI / Johtoryhmä 16.3.2010 Rehtori Mari Ylä-Sankola-Peltola Hankerahoitus ajalle 1.8.2009 30.9.2010 / 17 000 euroa Tausta:

Lisätiedot

OPETUSTARJOTIN

OPETUSTARJOTIN OPETUSTARJOTIN 2017 2018 Taiteen perusopetus Soitinvalmennus Karuselli Musiikkileikkikoulu Avoin opetus Lyhytkurssit Muut maksut Ilmoittautuminen TAITEEN PERUSOPETUS Perusopetus - laaja oppimäärä Laaja

Lisätiedot

Kyläkulttuuria paikallisuus vahvistuu 12.3.2009 Sysmä

Kyläkulttuuria paikallisuus vahvistuu 12.3.2009 Sysmä Kyläkulttuuria paikallisuus vahvistuu 12.3.2009 Sysmä Vapaan sivistystyön laki: Tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä

Lisätiedot

MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN KEHITTÄMISKOHTEET

MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN KEHITTÄMISKOHTEET MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN KEHITTÄMISKOHTEET YLEISTÄ Nykyinen rahoitusmalli musiikin laajassa oppimäärässä ei ole epäselvä => ei muutostarvetta - yleisen oppimäärän toimintaa ei

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan SISÄLLYS 1.8.2016 MUSIIKKILEIKKIKOULU 1 Musiikkileikkikoulu 2 2 Kuvismuskari yhteistyössä Taidekoulun kanssa 2 VALMENTAVA SOITONOPETUS..2 3 Soitinvuokra 2 4 Oppimateriaalimaksu 2 5 Soitinryhmät 2 6 Koulupajat

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA Info uusille opettajille Wellamo opisto 29.8.2016 Päivikki Tapiola VAPAA SIVISTYSTYÖ: villiä ja vapaata? Laki vapaasta sivistystyöstä (932 / 1998) Vapaan sivistystyön tarkoituksena

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2013 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa / 2014 VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa.

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa. Op 401 L taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633 1. Taiteen perusopetuksen tarkoitus. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen HakuTIEDOTE 2009 Kirkkonummen musiikkiopisto Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille.

Lisätiedot

Ilmoittautuminen Musiikkikoulu Musiken oppilaaksi lukuvuodelle 2014-2015

Ilmoittautuminen Musiikkikoulu Musiken oppilaaksi lukuvuodelle 2014-2015 Ilmoittautuminen Musiikkikoulu Musiken oppilaaksi lukuvuodelle 2014-2015 Lämpimästi tervetuloa Musiikkikoulu Musiken oppilaaksi lukuvuodelle 2014-2015. Tästä tiedotteesta löydät: opetusaineet hinnaston

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9. - ammatillinen

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ!

SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ! SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ! SALON MUSIIKKIOPISTO Salon musiikkiopisto on Salon kaupungin

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Toiminta...1 1.1 Toiminnan järjestäminen...1 1.2 Toiminta-ajatus...1 2. Arvot ja yleiset tavoitteet...1 3. Oppimiskäsitys, opiskeluympäristö

Lisätiedot

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv 2016-2017 -opetussuunnitelma-uudistus 2017-2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous 12.10.2017 Kuvat: Sara Hildén -akatemia 1 26.9.2017 Taiteen perusopetus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, 14.6.2016 tehtyine muutoksineen. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Yliopistolain (558/2009) 14 : nojalla yliopiston hallitus

Lisätiedot

turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt

turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt 2 Yleistä Tähän järjestyssääntöön/opinto-oppaaseen on koottu musiikkioppilaitoksia ja taiteen perusopetusta koskevia yleisiä sääntöjä sekä

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016

ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016 ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016 Muskattilaisten ilmoittautuminen ensi lukuvuoden ryhmiin on ajankohtaista. Ilmoittautuminen tapahtuu ohessa jaettavalla ilmoittautumiskaavakkeella. Kaavakkeeseen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Toimintaamme

Lisätiedot

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Ilmoittautuminen lukuvuodelle Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2016-2017 Muskattilaisten ilmoittautuminen ensi lukuvuodelle on nyt ajankohtaista. Ilmoittautuminen tapahtuu ohessa olevalla ilmoittautumiskaavakkeella. Kaavakkeeseen merkitään

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2013-2014

YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2013-2014 YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2013-2014 Hyvä musiikkiopiston opiskelija ja huoltajasi! Säilytä tämä kirje, niin pysyt selvillä lukuvuoden opetuspäivistä ja muista opiskelua

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2016-2017 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö EMO Espoon musiikkiopisto EMO Johtosääntö ESPOON MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ jonka Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys r.y. on hyväksynyt 12.4.2007. Johtosääntö korvaa 1989 hyväksytyn ohjesäännön.

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS Länsi-Pohjan musiikkiopisto on Kemin kaupungin ylläpitämä kunnallinen musiikkiopisto, joka tarjoaa toiminta-alueellaan taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaan.

Lisätiedot

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Ilmoittautuminen lukuvuodelle Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2017-2018 Muskattilaisten ilmoittautuminen ensi lukuvuodelle on nyt ajankohtaista. Ilmoittautuminen tapahtuu ohessa olevalla ilmoittautumiskaavakkeella. Kaavakkeeseen merkitään

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2013-2014 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas

Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas 2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS 5 PERUSTASO 7 MUSIIKKIOPISTOTASO

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 2. Opetuksen toteuttaminen 2 2.1. Oppimiskäsitys ja opiskeluympäristö 2 3. Opetuksen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

Länsi-Pohjan musiikkiopisto

Länsi-Pohjan musiikkiopisto Länsi-Pohjan musiikkiopisto Oppilaan opas 2014-2015 OHJEITA MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVILLE SEKÄ NYT OPISKELUNSA ALOITTAVILLE OPPILAILLE Musiikkikasvatus lienee eräs arvokkaimmista nuorisotyön muodoista.

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

Hyväksytty syksy 2005 Päivitetty kevät 2009 OPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

Hyväksytty syksy 2005 Päivitetty kevät 2009 OPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Musiikkikoulu Tauko Oy (Rytmimusiikkiopisto Tauko) Kuitinmäen toimipiste: Leppävaaran toimipiste: Pihatörmä 1 a 2 krs. Nikkarinkuja 5 02240 ESPOO 02650 ESPOO Hyväksytty syksy 2005 Päivitetty kevät 2009

Lisätiedot

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon Perusopetus Ilmoittautuminen testeihin 11.4. 15.5.2015 Testipäivät Keskustassa ti to 26.5. 28.5.2015 Veikkolassa ma 25.5.2015 Avoin osasto 11.4. 15.5.2015 Musiikkileikkikoulu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 20.03.2013 Sivu 1 / 1 1428/12.01.01/2013 107 Taiteen perusopetus varhaiskasvatuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Mattila Virpi, puh. (09) 816 23022 Suihkonen Jaana, puh. (09) 816 52353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Opas perusopetukseen pyrkivälle

Opas perusopetukseen pyrkivälle Musiikin perusopetus Opas perusopetukseen pyrkivälle Sisältö 2 Tervetuloa Helsingin Konservatorioon...3 Musiikkileikkikoulu...4 Soiton ryhmäopetus...4 Soitinvalmennus...4 Nuorten laulukoulu...4 Musiikin

Lisätiedot

Perustiedot. Koulun nimi, yhteystiedot. Pop & Jazz Konservatorio Käyntiosoite: Arabiankatu 2 00560 Helsinki. Rehtorin nimi, yht.

Perustiedot. Koulun nimi, yhteystiedot. Pop & Jazz Konservatorio Käyntiosoite: Arabiankatu 2 00560 Helsinki. Rehtorin nimi, yht. Perustiedot Koulun nimi, yhteystiedot Pop & Jazz Konservatorio Käyntiosoite: Arabiankatu 2 00560 Helsinki Rehtorin nimi, yht.tiedot Rehtori Janne murto sähköposti: janne.murto@popjazz.fi Apulaisrehtori

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman päivitys on hyväksytty Vantaan kaupungin Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunnassa 1.10.2012. Opetussuunnitelma

Lisätiedot

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta,

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta, EV 92/998 vp - HE 50/998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 50/998 vp eräiden opetustointa koskevien

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Voimassa 1.1.2011 alkaen Sisällys 1 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS... 3 1.1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 14.4. 18.5.2012 www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto Testipäivät Keskustassa ti to 29.5. 31.5.2012 Veikkolassa ma 28.5.2012

Lisätiedot

Turun konservatorio 2010, päivitetty Taitto: Tommi Saalas

Turun konservatorio 2010, päivitetty Taitto: Tommi Saalas Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010, päivitetty 13.9.2016 Taitto: Tommi Saalas 2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

Lisätiedot

Länsi-Pohjan musiikkiopisto

Länsi-Pohjan musiikkiopisto Länsi-Pohjan musiikkiopisto Oppilaan opas 2016-2017 OHJEITA MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVILLE SEKÄ NYT OPISKELUNSA ALOITTAVILLE OPPILAILLE Musiikkikasvatus lienee eräs arvokkaimmista nuorisotyön muodoista.

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS 2007. Toimielin: Musiikkiopisto. Tehtävä: Musiikin perusopetus

KÄYTTÖTALOUS 2007. Toimielin: Musiikkiopisto. Tehtävä: Musiikin perusopetus KÄYTTÖTALOUS 2007 Toimielin: Musiikkiopisto Tehtävä: Musiikin perusopetus Toiminta-ajatus: Kuhmon musiikkiopisto on Kuhmon ja Sotkamon alueella toimiva lakisääteistä valtionapua nauttiva musiikkioppilaitos.

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

17 Päijät-Häme. 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

17 Päijät-Häme. 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 17 Päijät-Häme 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 17.1. PÄIJÄT-HÄME Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 3 kpl Maaseutumaiset: 5 kpl Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/7 n opetustoiminnan johtosääntö 1-4, 8, 11, 14, 16-19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 5-7, 9-10, 12-13, 15 voimassa 13.6.2017 lähtien (hallitus 13.6.2017, 10 ) Sisältö 1 Toiminnan

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö Hyväksytty Turun konservatorion kannatusyhdistys - Garantiföreningen för Åbo konservatorium ry:n hallituksen kokouksessa 27.12.2012. I luku Toimiala l Toiminnan

Lisätiedot

Etelä-Espoon Musiikkikoulu Tauko Oy ( Musiikkikoulu Tauko ) Pihatörmä 1 a 2 krs. Nikkarinkuja 5 02240 ESPOO 02650 ESPOO

Etelä-Espoon Musiikkikoulu Tauko Oy ( Musiikkikoulu Tauko ) Pihatörmä 1 a 2 krs. Nikkarinkuja 5 02240 ESPOO 02650 ESPOO Etelä-Espoon Musiikkikoulu Tauko Oy ( Musiikkikoulu Tauko ) Kuitinmäen toimipiste: Leppävaaran toimipiste: Pihatörmä 1 a 2 krs. Nikkarinkuja 5 02240 ESPOO 02650 ESPOO Hyväksytty syksy 2005 Päivitetty syksy

Lisätiedot

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPAS OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPAS OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPAS OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN Tämä opas käsittelee opiskelua Härmänmaan musiikkiopistossa. Härmänmaan musiikkiopisto on alueellinen, kunnallinen, tuntiperusteista valtionosuutta

Lisätiedot

Henkilöstömenojen lisäksi toinen kohta talousarviossa, jota täytyy tarkastella kriittisesti, on Sotkamon

Henkilöstömenojen lisäksi toinen kohta talousarviossa, jota täytyy tarkastella kriittisesti, on Sotkamon 1 KÄYTTÖTALOUS 2008 Toimielin: Musiikkiopisto Tehtävä: Musiikin perusopetus Toiminta-ajatus: Kuhmon musiikkiopisto on Kuhmon ja Sotkamon alueella toimiva lakisääteistä valtionapua nauttiva musiikkioppilaitos.

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp -

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp - EV 207/1996 vp - HE 186/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 186/1996 vp ammatillisen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

LUKUVUODEN SUUNNITTELUOHJEET

LUKUVUODEN SUUNNITTELUOHJEET LUKUVUODEN 2017 2018 SUUNNITTELUOHJEET 20.2.2017 Lukuvuoden 2017 2018 työ ja loma ajat Vapaan sivistystyön työ ja loma ajat (12+13viikkoa): 4.9. 3.12.2017, viikko 43 syysloma 8.1. 15.4.2018, viikko 9 talviloma

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS lukuvuosi 2015-2016 Hyvät oppilaat Musiikkiopiston aukioloajat Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa työskentelyänne Lauttasaaren musiikkiopistossa. Tähän

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen vuosikertomus Tampereella

Taiteen perusopetuksen vuosikertomus Tampereella Taiteen perusopetuksen vuosikertomus Tampereella Annika Anttila: Refuge Kuvat: Sara Hildén -akatemia Tampereen balettiopisto Birgitta Kiviniemi-Cheremeteff Mitä kysyttiin? 1. Oppilasmäärät 2. Henkilöstömäärät

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

PERUSSOPIMUS 2010 LIITE 1

PERUSSOPIMUS 2010 LIITE 1 PERUSSOPIMUS 2010 LIITE 1 SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 ALUEOPISTON SIJAINTIKUNTA... 3 4 ALUEOPISTON TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA... 3 5 ALUEOPISTON NIMI

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Käsitelty Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunnassa 19.6.2007/ 32 Käsitelty Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunnassa 13.9.2007/ 45 Hyväksytty Tohmajärven

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 Turun seudun musiikkiopisto-åbonejdens musikinstitut Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 1. Toiminta-ajatus... 2 2. Oppimiskäsitys... 2 3. Opiskeluympäristö... 2 4. Oppilaitoksen rakenne

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma Opetussuunnitelma Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Toiminta-ajatus... 3 2. Arvot... 3 3. Yleiset tavoitteet... 3 4. Oppimiskäsitys... 4 5. Opiskeluympäristö... 4 6. Oppilaaksi ottaminen... 4 7.

Lisätiedot

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI RINNAKKAISSEMINAARI 8: Rehtorin työnkuva, pätevyysvaatimukset ja opetusalan työaikajärjestelyt tulevaisuudessa Matti Lahtinen, OPH Kristiina Haavisto,

Lisätiedot

NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO

NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Tämä opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen antamien perusteiden mukaisesti (määräys 41/011/2002) ja

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari Opetushallitus

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari Opetushallitus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari 24.11.2009 Opetushallitus Kirsti Kupiainen Hallituksen esitys (107/2009) Eduskunnalle 26.6.2009 Ehdotetut muutokset -säädetään

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSHALLITUS 2002 SISÄLLYSLUETTELO OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 OPPIMISKÄSITYS

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008 Turun seudun musiikkiopisto-åbonejdens musikinstitut Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008 1. Toiminta-ajatus...2 2. Oppimiskäsitys...2 3. Opiskeluympäristö...2 4. Oppilaitoksen rakenne ja

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015 päivitetty 4.5.2015 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Leevi Madetojan katu 1 Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON

Lisätiedot

TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015

TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015 1 TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015 Tervetuloa takaisin musiikkiopiston opintojen pariin kesätauon jälkeen. Tervetuloa mukaan musiikkiopiston toimintaan myös kaikki uudet oppilaat ja heidän vanhempansa. Seuraavassa

Lisätiedot

KIVALO - OPISTO KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI

KIVALO - OPISTO KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI KIVALO - OPISTO 1.1.2014 KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI Kivalo-opisto on perustettu 1.1.2014 entisten Kemin työväenopiston sekä Kivalojen seutuopiston (Keminmaan, Tervolan ja Simon kansalaisopistot)

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 12/2009 PÖYTÄKRIJA Aika: Keskiviikko klo 12.55 14.15 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot 1 KIVALO-OPISTO Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi Yhteystiedot Kemin toimipiste: Käyntiosoite: Kemin kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi Puhelin: 0400 328 435, rehtori, 040-748 3672, toimisto

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Liite 6: SÄÄSTÖLASKELMAT

Liite 6: SÄÄSTÖLASKELMAT LIITE 6 PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI ASIKKALA-PADASJOKI-SYSMÄ PALVELUYHTEISTYÖSELVITYS Projekti on rahoitettu Euroopan Aluekehitysrahaston osarahoituksella (EAKR) kuntien vastatessa

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO

YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2015-2016 Hyvä musiikkiopiston opiskelija ja huoltajasi! Säilytä tämä kirje, niin pysyt selvillä lukuvuoden opetuspäivistä ja muista opiskelua

Lisätiedot