EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21)"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Aika klo 15:30-17:30 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila (Nykyisissä kunnan työterveyshuollon tiloissa 2. krs) Saapuvilla olleet jäsenet Mattila Aimo Hakala Manu Kreula Jaakko Paavilainen Hannu Laine Eija Rinta-Keturi Mari Vihavainen Tiina Vähä-Vahe Sanna puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Poissa Laine Kirsi jäsen Muut saapuvilla olleet Vihervuori Juhani Lehtomäki Sanna-Tuulia Holmström Terhi Valtonen Tarja Uusitalo-Perkola Katriina Nurmi Markku khall edustaja perusturvajohtaja johtava lääkäri johtava sosiaalityöntekijä sosiaalipalvelupäällikkö johtava hoitaja Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. Asiat :t 1-12 Allekirjoitukset Aimo Mattila puheenjohtaja Tarja Valtonen pöytäkir janpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Kreula ja Mari Rinta-Keturi. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Eura Jaakko Kreula Mari Rinta-Keturi

2 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Pöytäkirjan nähtävilläolo Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä perusturvakeskuksessa perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki

3 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Käsitellyt asiat Sivu 1 Perusturvalautakunnan kokouspäivät vuonna 2014 ja koolle 4 kutsuminen 2 Perusturvan talouskatsaus Selvityksen antaminen aluehallintovirastolle hoitoon pääsyn toteutumisesta 4 Perusterveydenhuollon vieraskunta-/täyskustannuskorvaukset vuonna Hammashuollon röntgenkuvien CD-tallenteiden maksut 10 6 Omaishoidon tuen palkkioiden indeksikorotus Sosiaalihuollon asiakasmaksut lukien 12 8 Euran terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjauksen tilannekatsaus 9 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta / Attendo Oy / Attendo Jokilinnan tukiasunnot 10 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Ilmoitusasiat Vastaus vasemmistoliiton toivomusponteen 19

4 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan kokouspäivät vuonna 2014 ja koolle kutsuminen Petu 1 Euran kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokouksiensa ajankohdasta ja paikasta. Kokous voidaan pitää myös milloin puheenjoh taja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla. Perusturvalautakunta ko koontuu ensisijaisesti Euran Virastotalossa perusturvakeskuksessa Sata kunnankatu 12:ssa ellei muuta paikkaa erikseen sovita. Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomä ki, puh Perusturvalautakunta päättää, että perusturvalautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden toisena tiistaina alkaen klo seuraavina ajankohtina: , , , , , , , , ja Perustellusta syystä voidaan tarvittaessa poiketa yllä mainitusta ajan kohdasta. Perusturvalautakunta päättää, että esityslista lähetetään kokousta edeltä vän viikon keskiviikkona ja että lautakunta voidaan kiireellisis sä tapauksis sa tai asioiden niin vaatiessa kutsua koolle muunakin ajankohtana. Perusturvalautakunta päättää pitää kokouksensa ensisijaisesti perus turvakeskuksessa ja toissijaisesti terveyskeskuksessa sekä kokoon tua myös tarvittaessa perusturvalautakunnan alaisissa sekä muissa toimipaikoissa. ehdotus hyväksyttiin.

5 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Perusturvan talouskatsaus / /2013 Petu 2 Perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki esittelee kokouksessa alusta vaa perusturvan talouden ja toiminnan toteumaa ajalta Vuoden 2013 ostolaskuja on otettu vastaan saakka ja valtaosa vuodelle 2013 kuuluvista menoista on saatu kirjattua kunnan kirjanpitoon. Vuotta 2013 koskevia ulkoisia laskutuksia saavat hallintokunnat tehdä saakka. Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomä ki, puh Perusturvalautakunta merkitsee talouskatsauksen ajalta tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin.

6 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Selvityksen antaminen aluehallintovirastolle hoitoon pääsyn toteutumisesta 888/ /2013 Petu 3 Aluehallintovirasto on lähettänyt Euran perusturvalautakunnalle päivätyn selvitys- ja selityspyynnön koskien hoitoon pääsyn ongelmia terveyskeskuksessa. Tarkemmin ottaen ongelmia Eurassa esiin tyy yhteydensaannissa terveyskeskukseen. Selvityspyyntö on esityslistan liitteenä. Perusturvalautakunta antoi viimeksi vastaavassa asiassa selvityksensä Aluehallintovirastolle kokouksessaan Tämän jälkeen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on lokakuussa 2013 selvittänyt hoitoon pää syä Eurassa. Vastauksena todettiin, että ajoittain ongelmia yhteydensaan nissa terveyskeskukseen edelleen esiintyy. Selvityshetkellä Euran terveyskeskukseen soitetuista puheluista pääsi läpi 69 prosenttia. Tämänhetkisen tilanteen selvittämiseksi Aluehallintovirasto pyytää Euran kunnan perusturvalautakuntaa antamaan selvityksensä, josta ilmenee ainakin: 1 Miten yhteydensaannin toteutumista seurataan terveyskes kuk sessa? 2 Välittömän yhteydensaannin ongelman laajuus? 3 Mihin toimenpiteisiin terveyskeskuk senne on ryhtynyt, jotta potilas voi saa da arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen ja miten toimenpiteissä on onnistuttu. Alla olevaan on koottu vastaukset Aluehallintoviraston selvitykseen: Euran terveyskeskuksessa ja Panelian terveysasemalla yhteydensaannin toteutumista seurataan Solidus- puhelujen seurantajärjestelmällä. Viimeisen viikon tilanne yhteydensaannissa oli jo huomattavasti aikaisem paa parempi, eli 78,9 prosenttia. Eurassa erityisenä piirteenä on edelleen se, että vain 10% soittajista jättää takaisinsoittopyynnön. Takaisinsoitto pyyntöihin vastataan keskimäärin 10 minuutissa pisimmän takaisinsoitto ajan ollessa 30 minuuttia. Tavoitteeksi on asetettu takaisinsoittopyyntöjen määrän kasvattaminen siten, että 10 prosentin sijaan 25 prosenttia kaikista soittajista jättäisi takaisinsoittopyynnön. Toimintamalleja on uudistettu si ten, että takaisinsoitot pystytään suorittamaan erittäin kohtuullisessa ajas sa. Tiedotusta kuntalaisille takaisinsoiton hyödyntämisestä edelleen lisä tään. Terveyskeskukseen soittajia ja takaisinsoittopyynnön jättäjiä voidaan pal vella entistä paremmin ja nopeammin alla kuvattujen toimenpiteiden seu rauksena: 1. Terveyskeskuksen kaikki sisäiset puhe lut on nyt ohjattu väli ai kaisjärjestelyin aikaisemmasta poiketen muihin nume roihin, jotta ajanva rausja hoidontar peen arviointinumerot eivät kuormitu mis sään tilanteessa talon sisäisellä pu helinliikenteellä. Kunnassa ol laan val mistelemassa yh den puhelinvaihteen mallia, jolloin sosiaa li- ja terveydenhuol lon palvelukes kukset kuten terveyskes kus pää sevät käyttöönottamaan omaa asiakas kuntaansa paremmin ja suorem min palvelevia palvelunumeroita. Näin asiointia ja yhtey denottoa saadaan suo raviivaisemmaksi ja

7 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta asiakaslähtöi sem mäksi. 2. Jo aikaisemmin toimenpiteenä toteutet tiin hoitajaresurssin li säys E-reseptin käyttöönoton yhteydessä, jotta tämä oh jaus ei veisi pe rus työaikaa hoidontar peen arvioinnilta ja vaikeuttaisi yhtey den saantia terveys keskukseen. Tällä hetkellä E-reseptin vaatiman li säohjauk sen ja neuvon nan tarve on selvästi vä hentynyt, joten määräaikainen hoitajaresurssin li säys on nyt kohdistettu ajan va raus- ja hoidontarpeen arviointiin yh teyden saannin parantamisek si. 3. Marevan hoidon työprosessia on pää tetty muuttaa siten, että ko keiden tulos ten ilmoittaminen potilaille muuttuu asiakkaille suju vammak si ja työntekijöil le paremmin halittavaksi ja ennakoita vaksi. Tällä uudistuksella pystytään pa rantamaan ajanvarauksen- ja hoi don tarpeen arviointiin keskittymistä ja ai kaansaamaan kuntalaisil le parempaa palvelua ja tavoi tettavuutta. Uusi työpro sessi saa daan toimintaan viimeistään kolmen vii kon kuluttua. 4. Edellisen Aluehallintovirastolle annetun selvityksen jälkeen Euran kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen ilta- ja viikonloppuaikaisen terveyskeskuspäivystyksen keskittämisestä Satakunnan keskus sairaalan yhteispäivystykseen. Tämän päätöksen perustana on ni menomaan lähtökohta, että Euran terveyskeskuksen virka-aikaista toimivuutta on pystyttä vä merkittävästi parantamaan ja siihen tarvi taan päivystyksen keskittämi sen kautta saatavat neljän hoitajan työpanokset arkityöhön kahden viikon työvuorojaksolla. Hoitotyön resurssien uudelleen kohdennuksella perustyö aikaan pystytään to teuttamaan yhteydensaantia parantavia toimenpiteitä ja varmista maan samalla palvelujen kehittäminen lainsäädännön ja valtakun nallisten kehittämislinjausten mukaisesti. Keskittäminen tulee ta pahtumaan yhteistyösopimusten mahdollistamalla aikataululla eli kesällä Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos ohjaa kuntia muodostamaan laajempia järjestämisvastuuta kantavia kokonai suuksia. Eurassa uudistuksen valmistelua ohjaavana perusperiaat teena on aikaansaada yhdessä kuntien kanssa palvelurakenne, jo ka turvaa kunta laisille tarkoituksenmukaiset ja toimivat lähipalvelut. Euran kunta on omalta osaltaan panostamassa hyvin merkittävästi perusterveydenhuollon lähi-inf rastruktuuriin parhaillaan käynnissä olevalla kolmen vuoden laajalla sanee raus- ja lisärakentamishank keella. Miljoonien investointi perusterveyden huollon tilaratkaisuihin edellyttää luonnollisesti myös palvelumallien ja työ prosessien päi vittämistä, jotta raskas investointi tuottaa kuntalaisille par haan mahdollisen vastineen palvelun parantumisena. Tätä taustaa vas taan on aivan selvää, että Euran terveyskeskus tulee kehittämis työnsä kautta löytämään ratkaisut hoitoon pääsyn epäkohtiin siitä kin huolimatta, että terveyskeskus toimii saneeraushankkeesta johtuen osittain väistöti loissa ja henkilökunta joutuu sopeuttamaan toimintaansa jonkin verran ra kennushankkeen aikana. Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomä ki, puh Perusturvalautakunta päättää antaa Lounais-Suomen aluehallintoviraston selvitys- ja selityspyyntöön yllä olevan vastineen.

8 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta ehdotus hyväksyttiin.

9 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Perusterveydenhuollon vieraskunta-/täyskustannuskorvaukset vuonna / /2014 Petu 4 Sosiaali- ja perusterveydenhuollon vieraskuntalaskutus perustuu lainsäädäntöön. Säännökset velvoittavat kuntaa tarjoamaan määrätyissä tilanteis sa palveluja toisen kunnan asukkaalle ja toisaalta velvoittavat kuntaa suorittamaan korvauksen kuntalaisen toiselta kunnalta saamasta palvelusta. Kunnan on huolehdittava kiireellisissä tapauksissa ja olosuhteiden muutoin niin vaatiessa laitoshuollon järjestämisestä muullekin kunnassa oleskele valle henkilölle kuin kunnan asukkaalle. Antamastaan palvelusta kunnalla on oikeus saada korvaus kustannuksista siltä kunnalta, jolle palvelun järjestäminen olisi kuulunut. Perusterveydenhuollossa potilaan kotikunnan on korvattava potilaan sairaanhoidosta, kiireellisestä avosairaanhoidosta ja kiireellisestä hammashoidosta aiheutuvat kustannukset toisen kunnan terveyskeskuksessa, joll ei muuta ole kuntien kesken sovittu. Muu vieraskuntalaisen laskutus edel lyttää kotikunnan maksusitoumusta. Perittävä korvaus saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Lähtökohtai sesti säännöksissä lähdetään siitä, että laskutuksen perusteena ovat bud jetoidut bruttokustannukset, joista vähennetään asiakasmaksut ja muut kuin varsinaisen toiminnan tulot. Maksujen laskentaperusteena on ollut vuoden 2014 budjetoidut kustan nukset vähennettynä asiakasmaksu- ja muut toimintatulot. Suoritemäärät on arvioitu edellisen vuoden toteuman perusteella. Laskutus perustuu kui tenkin aina luovutettuihin palvelusuorituksiin. Esityslistan liitteenä on Terveydenhuoltolain 58 :n mukainen laskelma. Valmistelu ja lisätiedot: johtava lääkäri Terhi Holmström, puh. (02) ja perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki, puh Perusturvalautakunta päättää vahvistaa terveydenhuoltolain 58 :n mukai sen laskelman (vieraskunta-/ täyskustannuskorvaukset) seuraavasti: Lääkärin vastaanotto Hammashuolto Sairaalan hoitopäivä Sairaalan hoitopäivä / vaativampi vuodeos.hoito) Hoitajan vastaanotto (esim. sairaahoitaja, diabeteshoitaja, terveyden hoiaja Muut kulut esityslistan liitteenä olevan laskelman mukaan. 121,45 /käynti 133,13 /käynti 183,34 /hoitopvä 366,68 /hoitopvä 48,95 /käynti ehdotus hyväksyttiin.

10 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Hammashuollon röntgenkuvien CD-tallenteiden maksut 1082/ /2014 Petu 5 Hammashoitola kopioi pyydettäessä yksityiselle sektorille tai Satadiagin toimialueen ulkopuolella olevaan terveyskeskukseen hammashoitoon menevien yli 18-vuotiaiden asiakkaiden optg-kuvat cd-levylle. Tallenteista (CD-levy + työ) ei ole asiakasta veloitettu. Johtavan hammaslääkärin Han na Sarinin selvityksen mukaan tallenteista voidaan laskuttaa siitä aiheutu vat kustannukset. Satakunnan sairaanhoitopiiri laskuttaa yhden kuvan kopioimisesta 10 eu roa ja useamman kuvan kopioinnista 25 euroa. Valmistelu ja lisätiedot: johtava lääkäri Terhi Holmström, puh. (02) Perusturvalautakunta päättää, että mikäli maksullisen hammashoidon pii riin kuuluva asiakas pyytää Euran terveyskeskuksen hammashuollossa olevista hammasröntgenkuvistaan CD-tallennetta, peritään asiakkaalta alkaen yhdestä kuvasta 10 euroa useammasta kuvasta 25 euroa ehdotus hyväksyttiin.

11 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Omaishoidon tuen palkkioiden indeksikorotus Petu 6 Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 :ssä. Lain 6 :n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijäin eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2013 vahvistettu palkkakerroin on 1,327 ja vuodelle 2014 vahvistettu palkkakerroin on 1,350. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on lukien 381 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana makset tava hoitopalkkio on vähintään 761,99 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2014 vahvistettu palkkaker roin merkitsee hoitopalkkioihin noin 1,73 prosentin korotusta vuoteen 2013 verrattuna. Indeksitarkistuksen johdosta omaishoidon tuen maksuluokat Eurassa ovat lukien seuraavat: 1. maksuluokka, hoitopalkkio 381,00 /kk 2. maksuluokka, hoitopalkkio 478,45 /kk ja 3. maksuluokka, hoitopalkkio 590,03 /kk. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on 781,48 euroa kuukaudessa. Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a :n perus teella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Hoitopalkkioiden noin 1,73 prosentin korotus tehdään lukien myös omaishoidon tu kena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin. Indeksitarkistuksen johdosta toimeksiantosopimuksella järjestettävästä sijaishoidosta maksetaan Euras sa 91,56 euron suuruinen palkkio vuorokaudelta (24 h) ja 61,04 euron suu ruinen hoitopalkkio vähintään 12 tuntia mutta alle 24 tuntia kestävän tila päishoidon ajalta. Asiakasmaksuna omaishoitajalta peritään 11,30 euroa vuorokaudelta. Valmistelu ja lisätiedot: sosiaalipalvelupäällikkö Katriina Uusita lo-per kola, puh Merkitään tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin.

12 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Sosiaalihuollon asiakasmaksut lukien Petu 7 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja, kotihoidon palveluseteliä ja eräitä tulorajoja on tarkistettu 21. marraskuuta 2013 annetulla valtioneuvoston asetuksella ja sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksella. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja tarkistetaan lain mukaan jo ka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Samalla tarkistetaan kotona annettavan hoidon tulorajoja ja laitoshoidon vähimmäiskäyttövaroja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Kotona annettavat palvelut Kotona annettavien palveluiden kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Henkilöt Tuloraja / Tuloraja / Maksuprosentti Kun henkilömäärä on suurempi kuin 6, tulorajaa korotetaan 342 :lla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisista palveluista perittävä vuo rokausikohtainen asiakasmaksu on enintään 11,30 (aiemmin 10,60 ). Päivä- ja yöhoidon maksu on enintään 16,10 vuorokaudessa (aiemmin 15,10 ). Lyhytaikaisen laitoshoidon maksut Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä enintään 34,80 hoitopäivältä (aiemmin 32,60 ). Maksukaton ylittymisen jälkeen hoitopäivämaksu on 16,10 euroa hoitopäivältä (aiemmin 15,10 ). Pitkäaikaisen laitoshoidon maksut Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalla henkilökohtaiseen käyttöön on jätettävä vähintään 105 /kk (aiemmin 99 /kk). Valmistelu ja lisätiedot: sosiaalipalvelupäällikkö Katriina Uusita lo-per kola, puh Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

13 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Euran terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjauksen tilannekatsaus 901/ /2013 Petu 8 Euran terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjauksen II-vaihe on suunnil leen puolivälissä ja se valmistuu kesällä Myös peruskorjauksen I-vaihe on edelleen kesken ja sen pitäisi valmistua mennessä, jolloin se luovutetaan rakennuttajalle. Peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen valmistuessa saadaan käyttöön uudistetut keittiö-ja ruokasalitilat, keskusvarasto, vaatehuollon tilat, henkilökunnan sosiaalitilat sekä tekniset tilat mm. uusi varageneraattori. Keitti öön on asennettu uudet koneet,joiden käyttöön keittiöhenkilökunta on koulutettava. Sen takia keittiö ote taan tuotantokäyttöön parisen viikkoa sen jälkeen, kun tila on luovutettu rakennuttajalle eli näillä näkymin helmikuun alussa Terveyskeskussairaalan uudis osan eteläpäähän laajennusosaan rakennettu uusi kappeli on ollut käytössä jo loka kuun lopulta lähtien. Peruskorjauksen toisen vaiheen valmistuessa loppukesällä 2014 saadaan käyttöön uudistetut vastaanoton, laboratorion, röntgenin, fysioterapian, välinehuollon, toimistohenkilökunnan ja terveyskeskussairaalan vanhan osan tilat. Vastaanotto-osaston laajennusosaan takapihan puolelle tehdään erillinen sisäänkäynti akuuteille, sairasautolla tuotaville potilaille. Tämä tekee pääsisäänkäynnis tä ja odotusaulasta rauhallisemman odottaville asiakkail le ja nopeuttaa akuuttien potilaiden hoitoon ohjautumista terveyskeskuk sen sisällä. Terveyskeskussairaalassa yksi entinen neljän hengen huone muutetaan kuntoutustilaksi, mikä parantaa omalta osaltaan terveyskeskussairaalan potilaiden kuntoutusmahdollisuuksia. Peruskorjauksen II-vaiheen valmistuttua alkaa syksyllä 2014 III-vaihe. Kolmannessa vaiheessa peruskorjataan hammashuollon, neuvolan, työterveyshuollon ja vanhainkodin vanhan puolen tilat. Neuvola toimii jo tällä hetkellä väistöti loissa. Hammashuollon ja vanhainkodin vanhan osan väis tö tilat ovat suun nitteluvaiheessa ja ne selviävät kevään 2014 aikana. Hammashuolto saa peruskorjauksessa lisätilaa nykyisistä neuvolan tiloista ja neuvolalle raken netaan uudet tilat laajennusosaan siiven pohjoispäähän. Peruskorjauksen kolmas vaihe valmistuu keväällä Peruskorjauksen IV-vaiheessa peruskorjataan terveyskeskussairaalan ja vanhainkodin uudisosat. Neljännessä vaiheessa peruskorjaus ei ole enää niin mittava kuin aikaisemmissa vaiheissa, sillä vesijohto-, sähkö- ym. ver kostot ovat pää osin vielä hyvässä kunnossa ja niitä ei uusita. Neljäs vaihe ja koko terveyskes kus-vanhainkodin peruskorjaus valmistuu tammikuussa Valmistelu ja lisätiedot: johtava hoitaja Markku Nurmi, puh Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Euran ter veyskeskusvanhainkodin peruskorjauksen tilannekatsauksen. ehdotus hyväksyttiin.

14 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta / Attendo Oy / Attendo Jokilinnan tukiasunnot 1087/ /2014 Petu 9 Attendo Neliapila Oy on aloittanut yksityisen sosiaalipalvelutoiminnan At tendo Jokilinnan tukiasunnot Euran kunnassa Yhtiön toimitus johtajana toimii Pertti Karjalainen ja palvelujen vastuuhenkilönä Riina Tuo mola. Yrityksen kotikuntana on Helsinki. Rekisteriotteen mukaan Attendo Neliapila Oy:n toimialaan kuuluu hoitokotitoiminnan harjoittaminen. Yhtiö voi tuottaa sekä tehostettuja asumispalveluja että avohoitopalveluja ja koti hoitoa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa, hallita, vaihtaa tai vuokrata kiinteistöjä tai osakkeita. Yhtiö voi harjoittaa myös arvopapereiden vaih dantaa. Perusturvakeskuksesta on tehty tarkastuskäynti Atten do Jokilinnan tukiasuntoon Eurassa. Attendo Jokilinnan tukiasuntojen ar vioitu asiakaspaikkamäärä on neljä. Attendo Neliapila Oy on toimittanut yksityisestä sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukaisen ilmoituksen kirjallisena tarvittavine liitteineen. Sosiaalitoimi toimittaa ilmoituksen aluehallintovirastolle rekisterin pitoa var ten. Valmistelu ja lisätiedot: sosiaalipalvelupäällikkö Katriina Uusita lo-per kola, puh Perusturvalautakunta toteaa lausuntonaan, ettei toiminnan harjoittamiselle ole estettä. ehdotus hyväksyttiin.

15 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 917/ /2013 Petu 10 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut loppuraportin, jossa on todettu uudistuksen pääperiaatteet. Nämä periaatteet perustuvat pääministeri Katai sen hallitusohjelmaan ja hallituksen tekemiin tarkentaviin linjauksiin. Raportti on laadittu toimeksiannon mukaisesti hallituksen esityksen muo toon. Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja ra hoittamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt diaesityksen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksesta. Diaesitys löytyy Internet-osoitteesta: pdf. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot lakiesityksestä. Lausuntopyyntö ja lakiesitys löytyvät sosiaali- ja terveysministeriön Internet-osoitteesta: Valmisteluryhmän laatimaa ehdotusta hallituksen esitykseksi on täydennetty lisäämällä siihen sosiaali- ja terveysministeriössä virkamiesvalmisteluna laaditut yleisperustelujen jaksot 4-6 (mm. vaikutusarviointi) ja yksityiskohtaisten perustelujen jaksot 2-4 (mm. suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys). Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennet tuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnokseen liittyen. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Kyselyvastausten muotoon laaditut lausunnot tullaan huomioimaan hallituksen esityksen viimeistelytyössä Lakiesitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Kuntia tullaan kuulemaan lain vahvistamisen jälkeen sosiaali- ja terveysalueiden ja perustason alueiden sekä erityisvastuualueiden muodostamisesta. Lausunnot pyydetään antamaan torstaihin mennessä. Annetut vastaukset ovat julkisia. Kysely löytyy internet-osoitteesta: https://webropolsurveys.com/s/341ce5dd6609f9a7.par. Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomä ki, puh Perusturvalautakunta toteaa, että Euran kunnan lausunnon antaa kunnan halli tus. Pe rus tur va joh ta ja esit te lee lakiluonnosta ja sen sisältämien lin jausten mu kai sia Eu ran kun nalle mah dollisia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis vaihto eh toja. Lautakunta tutustuu kyselylomakkeeseen, jolla kunnan lausunto tullaan antamaan ja käy lausunnon valmistelua ohjaavan lähetekeskustelun.

16 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta ehdostus hyväksyttiin.

17 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Ilmoitusasiat Petu 11 1 Perusturvajohtajan, sosiaalipalvelupäällikön, johtavan sosiaalityöntekijän, sosiaalityöntekijöiden, kotipalveluohjaajan, vanhustyön ohjaajan, vanhainkodin johtajan, toimintakeskuksen johtajan ja vastaavan ohjaajan viranhaltijapäätökset Johtavan lääkärin, johtavan hoitajan sekä vastaanoton että terveyskeskussairaalan osastonhoitajien viranhaltijapäätökset ajalta Aluehallintovirastolle tullut ilmoitus LSAVI/2783/ /2013; Pyhäjärviseudun Hoi va pal ve lu Oy:ssä vastuuhenkilön vaihtuminen lukien (palveluista vastaava lähihoitaja Elina Levo-Juvakka) 4 Valviran päätökset Dnro 1795/ /2013; ilmoitus ja lu pa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Palvelun tuottaja: UniDoc Oy - Dnro 8809/ /2013; ilmoitus ja lu pa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Palvelun tuottaja: Exsarcio Oy 5 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy: - Säkylän kunnan jä tevedenpuhdistamon tutkimukset 11/2013, ja 12/2013, Valviran päätös , Dnro 8313/ /2013; Yksityisenterveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen, Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Eura; toimipaikan uusi osoite Satakunnankatu 12, Eura 7 Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfot: 8/2013; Toimeentulotuki lukien 9a/2013 (oikaisu kuntainfoon 9/2013); Sosiaali- ja tervey den huol lon asiakasmaksujen indeksitarkistukset voimaan lu kien 11/2013; Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat /2013; Perhehoidon palkkiot ja korvaukset v Satakunnan sairaanhoitopiirin kirje ; Kuntakierros tammikuussa, kuntainfo helmikuussa ja kumppanuusneuvottelut maaliskussa 2014 sekä perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäen esittämät keskustelunaiheet 9 Perusturvajohtajan ajankohtaiskatsaus Merkitään tiedoksi.

18 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi perusturvalautakunnalle tullut kutsu seudulliseen informaatio- ja keskustelu tilaisuuteen klo Tilaisuuden ai heena: Per he hoito seu dullisena yhteistyönä Sata kunnassa.

19 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Vastaus vasemmistoliiton toivomusponteen 793/ /2013 Petu 12 Euran perusturvalautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Eurassa virka-ajan ulkopuolinen terveyskeskuspäivystys keskitettäisiin arkisin klo ja viikonloppuisin ja arkipyhinä 24 h vuorokaudessa Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystykseen Poriin. Kunnanhallitus päätti esittää perusturvalautakunnan esi tystä valtuustolle hyväksyttäväksi. Euran kunnanvaltuusto päätti kokouk sessaan yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdo tuksen. Valtuutettu Petri Salminen valtuutettu Simo Lähteenmäen kannattamana ehdotti vasemmistoliiton ryhmän toivomuspontena, että päivystystoiminta siir tyisi Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystykseen arkipäivisin klo 18 lukien klo 16. sijaan. Vastauksena toivomusponteen lausutaan seuraavaa: Päivystyksen keskittäminen liittyy Euran terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittämistarpeisiin. Kehittämistoimenpiteitä ja päivystysratkaisua valmisteltaessa on jo tarkasteltu yhtenä kehittämisehdotuksena terveyskeskuksen aukioloajan pidentämistä arkipäivisin. Aukiolon pidentämisen vaikuttavuus on kuitenkin todettu panoksiin nähden epätarkoituksenmukaiseksi ja lääkäreiden kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen on lisäksi to dettu, että se ei lisäisi työn houkuttelevuutta. Lääkärivajetilanteessa ei ole mahdollista määrätä työaikaa normaalia virka-aikaa pidemmäksi Eurassa. Sen sijaan on päädytty esittämään henkilöstöjaostolle ratkaisua, että halukkaille lääkäreille mahdollistettaisiin lisätyönä klo 16 jälkeinen työskente ly. Käytäntö on aloitettu kokeiluluonteisesti vuoden alusta. Klo 16 jälkeen ei ole potilasvastaanottoa, vaan lääkäri tekee klo 16 jälkeen työhön liittyvät paperityöt kuten lausunnot ja hoitaa potilaille tehtävät puhelut. Näin työai kaa jää virka-ajalla maksimaaliseksi nimenomaan välittömään potilasvastaanottoon, josta Eurassa on ollut puutetta. Lisäksi Euran terveyskeskuksessa käyttöönotetaan kevään aikana potilasryhmäkohtaisesti uusia palvelumalleja ja toteutetaan tehtäväsiirtoja, joilla vapautetaan lääkärin työaikaa vastaanottotyöhön. Päivystystoiminta siirtyy Poriin lukien. Ennen sitä Satakunnan keskussairaalan päivystystoiminnasta vastaavien tahojen kanssa on sovit tu pidettäväksi neuvottelut, joiden myötä yhteispäivystys valmistautuu euralaisten potilaiden vastaanottamiseen. Päivystysratkaisu on nostettu myös Euran ja sairaanhoitopiirin välisten kevään kumppanuusneuvottelu jen yhdeksi painopistealueeksi. Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomä ki, puh ja johtava lääkäri Terhi Holm ström, puh. (02) Perusturvalautakunta päättää todeta, että annettujen selvitysten perusteel la

20 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta ei ole aihetta pidentää terveyskeskuksen aukioloai kaa. ehdostus hyväksyttiin.

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (11)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (11) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Perusturvalautakunta Aika 14.04.2015 klo 15:30-16:30 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila Saapuvilla olleet et Mattila Aimo Kreula Jaakko Paavilainen Hannu

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25) EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25) Valtuusto Aika 16.12.2013 klo 18:00-20:43 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Ansio Teemu Anttila Tarja Arvola Hannu Hakala Manu Heikkilä Hannu Helander-Nieminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 245

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 245 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 245 Kunnanhallitus 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 16:00-19:36 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 172 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 247 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) Kunnanhallitus Aika 23.06.2014 klo 16:00-18:20 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen poistui klo 18.10

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1 Yhtymähallitus Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15 Paikka Yhtymähallinto, os. Urheilukentänkatu 9 3. krs Osallistujat Lueteltu seuraavalla sivulla

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot