EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21)"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Aika klo 15:30-17:30 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila (Nykyisissä kunnan työterveyshuollon tiloissa 2. krs) Saapuvilla olleet jäsenet Mattila Aimo Hakala Manu Kreula Jaakko Paavilainen Hannu Laine Eija Rinta-Keturi Mari Vihavainen Tiina Vähä-Vahe Sanna puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Poissa Laine Kirsi jäsen Muut saapuvilla olleet Vihervuori Juhani Lehtomäki Sanna-Tuulia Holmström Terhi Valtonen Tarja Uusitalo-Perkola Katriina Nurmi Markku khall edustaja perusturvajohtaja johtava lääkäri johtava sosiaalityöntekijä sosiaalipalvelupäällikkö johtava hoitaja Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. Asiat :t 1-12 Allekirjoitukset Aimo Mattila puheenjohtaja Tarja Valtonen pöytäkir janpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Kreula ja Mari Rinta-Keturi. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Eura Jaakko Kreula Mari Rinta-Keturi

2 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Pöytäkirjan nähtävilläolo Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä perusturvakeskuksessa perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki

3 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Käsitellyt asiat Sivu 1 Perusturvalautakunnan kokouspäivät vuonna 2014 ja koolle 4 kutsuminen 2 Perusturvan talouskatsaus Selvityksen antaminen aluehallintovirastolle hoitoon pääsyn toteutumisesta 4 Perusterveydenhuollon vieraskunta-/täyskustannuskorvaukset vuonna Hammashuollon röntgenkuvien CD-tallenteiden maksut 10 6 Omaishoidon tuen palkkioiden indeksikorotus Sosiaalihuollon asiakasmaksut lukien 12 8 Euran terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjauksen tilannekatsaus 9 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta / Attendo Oy / Attendo Jokilinnan tukiasunnot 10 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Ilmoitusasiat Vastaus vasemmistoliiton toivomusponteen 19

4 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan kokouspäivät vuonna 2014 ja koolle kutsuminen Petu 1 Euran kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokouksiensa ajankohdasta ja paikasta. Kokous voidaan pitää myös milloin puheenjoh taja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla. Perusturvalautakunta ko koontuu ensisijaisesti Euran Virastotalossa perusturvakeskuksessa Sata kunnankatu 12:ssa ellei muuta paikkaa erikseen sovita. Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomä ki, puh Perusturvalautakunta päättää, että perusturvalautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden toisena tiistaina alkaen klo seuraavina ajankohtina: , , , , , , , , ja Perustellusta syystä voidaan tarvittaessa poiketa yllä mainitusta ajan kohdasta. Perusturvalautakunta päättää, että esityslista lähetetään kokousta edeltä vän viikon keskiviikkona ja että lautakunta voidaan kiireellisis sä tapauksis sa tai asioiden niin vaatiessa kutsua koolle muunakin ajankohtana. Perusturvalautakunta päättää pitää kokouksensa ensisijaisesti perus turvakeskuksessa ja toissijaisesti terveyskeskuksessa sekä kokoon tua myös tarvittaessa perusturvalautakunnan alaisissa sekä muissa toimipaikoissa. ehdotus hyväksyttiin.

5 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Perusturvan talouskatsaus / /2013 Petu 2 Perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki esittelee kokouksessa alusta vaa perusturvan talouden ja toiminnan toteumaa ajalta Vuoden 2013 ostolaskuja on otettu vastaan saakka ja valtaosa vuodelle 2013 kuuluvista menoista on saatu kirjattua kunnan kirjanpitoon. Vuotta 2013 koskevia ulkoisia laskutuksia saavat hallintokunnat tehdä saakka. Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomä ki, puh Perusturvalautakunta merkitsee talouskatsauksen ajalta tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin.

6 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Selvityksen antaminen aluehallintovirastolle hoitoon pääsyn toteutumisesta 888/ /2013 Petu 3 Aluehallintovirasto on lähettänyt Euran perusturvalautakunnalle päivätyn selvitys- ja selityspyynnön koskien hoitoon pääsyn ongelmia terveyskeskuksessa. Tarkemmin ottaen ongelmia Eurassa esiin tyy yhteydensaannissa terveyskeskukseen. Selvityspyyntö on esityslistan liitteenä. Perusturvalautakunta antoi viimeksi vastaavassa asiassa selvityksensä Aluehallintovirastolle kokouksessaan Tämän jälkeen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on lokakuussa 2013 selvittänyt hoitoon pää syä Eurassa. Vastauksena todettiin, että ajoittain ongelmia yhteydensaan nissa terveyskeskukseen edelleen esiintyy. Selvityshetkellä Euran terveyskeskukseen soitetuista puheluista pääsi läpi 69 prosenttia. Tämänhetkisen tilanteen selvittämiseksi Aluehallintovirasto pyytää Euran kunnan perusturvalautakuntaa antamaan selvityksensä, josta ilmenee ainakin: 1 Miten yhteydensaannin toteutumista seurataan terveyskes kuk sessa? 2 Välittömän yhteydensaannin ongelman laajuus? 3 Mihin toimenpiteisiin terveyskeskuk senne on ryhtynyt, jotta potilas voi saa da arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen ja miten toimenpiteissä on onnistuttu. Alla olevaan on koottu vastaukset Aluehallintoviraston selvitykseen: Euran terveyskeskuksessa ja Panelian terveysasemalla yhteydensaannin toteutumista seurataan Solidus- puhelujen seurantajärjestelmällä. Viimeisen viikon tilanne yhteydensaannissa oli jo huomattavasti aikaisem paa parempi, eli 78,9 prosenttia. Eurassa erityisenä piirteenä on edelleen se, että vain 10% soittajista jättää takaisinsoittopyynnön. Takaisinsoitto pyyntöihin vastataan keskimäärin 10 minuutissa pisimmän takaisinsoitto ajan ollessa 30 minuuttia. Tavoitteeksi on asetettu takaisinsoittopyyntöjen määrän kasvattaminen siten, että 10 prosentin sijaan 25 prosenttia kaikista soittajista jättäisi takaisinsoittopyynnön. Toimintamalleja on uudistettu si ten, että takaisinsoitot pystytään suorittamaan erittäin kohtuullisessa ajas sa. Tiedotusta kuntalaisille takaisinsoiton hyödyntämisestä edelleen lisä tään. Terveyskeskukseen soittajia ja takaisinsoittopyynnön jättäjiä voidaan pal vella entistä paremmin ja nopeammin alla kuvattujen toimenpiteiden seu rauksena: 1. Terveyskeskuksen kaikki sisäiset puhe lut on nyt ohjattu väli ai kaisjärjestelyin aikaisemmasta poiketen muihin nume roihin, jotta ajanva rausja hoidontar peen arviointinumerot eivät kuormitu mis sään tilanteessa talon sisäisellä pu helinliikenteellä. Kunnassa ol laan val mistelemassa yh den puhelinvaihteen mallia, jolloin sosiaa li- ja terveydenhuol lon palvelukes kukset kuten terveyskes kus pää sevät käyttöönottamaan omaa asiakas kuntaansa paremmin ja suorem min palvelevia palvelunumeroita. Näin asiointia ja yhtey denottoa saadaan suo raviivaisemmaksi ja

7 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta asiakaslähtöi sem mäksi. 2. Jo aikaisemmin toimenpiteenä toteutet tiin hoitajaresurssin li säys E-reseptin käyttöönoton yhteydessä, jotta tämä oh jaus ei veisi pe rus työaikaa hoidontar peen arvioinnilta ja vaikeuttaisi yhtey den saantia terveys keskukseen. Tällä hetkellä E-reseptin vaatiman li säohjauk sen ja neuvon nan tarve on selvästi vä hentynyt, joten määräaikainen hoitajaresurssin li säys on nyt kohdistettu ajan va raus- ja hoidontarpeen arviointiin yh teyden saannin parantamisek si. 3. Marevan hoidon työprosessia on pää tetty muuttaa siten, että ko keiden tulos ten ilmoittaminen potilaille muuttuu asiakkaille suju vammak si ja työntekijöil le paremmin halittavaksi ja ennakoita vaksi. Tällä uudistuksella pystytään pa rantamaan ajanvarauksen- ja hoi don tarpeen arviointiin keskittymistä ja ai kaansaamaan kuntalaisil le parempaa palvelua ja tavoi tettavuutta. Uusi työpro sessi saa daan toimintaan viimeistään kolmen vii kon kuluttua. 4. Edellisen Aluehallintovirastolle annetun selvityksen jälkeen Euran kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen ilta- ja viikonloppuaikaisen terveyskeskuspäivystyksen keskittämisestä Satakunnan keskus sairaalan yhteispäivystykseen. Tämän päätöksen perustana on ni menomaan lähtökohta, että Euran terveyskeskuksen virka-aikaista toimivuutta on pystyttä vä merkittävästi parantamaan ja siihen tarvi taan päivystyksen keskittämi sen kautta saatavat neljän hoitajan työpanokset arkityöhön kahden viikon työvuorojaksolla. Hoitotyön resurssien uudelleen kohdennuksella perustyö aikaan pystytään to teuttamaan yhteydensaantia parantavia toimenpiteitä ja varmista maan samalla palvelujen kehittäminen lainsäädännön ja valtakun nallisten kehittämislinjausten mukaisesti. Keskittäminen tulee ta pahtumaan yhteistyösopimusten mahdollistamalla aikataululla eli kesällä Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos ohjaa kuntia muodostamaan laajempia järjestämisvastuuta kantavia kokonai suuksia. Eurassa uudistuksen valmistelua ohjaavana perusperiaat teena on aikaansaada yhdessä kuntien kanssa palvelurakenne, jo ka turvaa kunta laisille tarkoituksenmukaiset ja toimivat lähipalvelut. Euran kunta on omalta osaltaan panostamassa hyvin merkittävästi perusterveydenhuollon lähi-inf rastruktuuriin parhaillaan käynnissä olevalla kolmen vuoden laajalla sanee raus- ja lisärakentamishank keella. Miljoonien investointi perusterveyden huollon tilaratkaisuihin edellyttää luonnollisesti myös palvelumallien ja työ prosessien päi vittämistä, jotta raskas investointi tuottaa kuntalaisille par haan mahdollisen vastineen palvelun parantumisena. Tätä taustaa vas taan on aivan selvää, että Euran terveyskeskus tulee kehittämis työnsä kautta löytämään ratkaisut hoitoon pääsyn epäkohtiin siitä kin huolimatta, että terveyskeskus toimii saneeraushankkeesta johtuen osittain väistöti loissa ja henkilökunta joutuu sopeuttamaan toimintaansa jonkin verran ra kennushankkeen aikana. Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomä ki, puh Perusturvalautakunta päättää antaa Lounais-Suomen aluehallintoviraston selvitys- ja selityspyyntöön yllä olevan vastineen.

8 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta ehdotus hyväksyttiin.

9 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Perusterveydenhuollon vieraskunta-/täyskustannuskorvaukset vuonna / /2014 Petu 4 Sosiaali- ja perusterveydenhuollon vieraskuntalaskutus perustuu lainsäädäntöön. Säännökset velvoittavat kuntaa tarjoamaan määrätyissä tilanteis sa palveluja toisen kunnan asukkaalle ja toisaalta velvoittavat kuntaa suorittamaan korvauksen kuntalaisen toiselta kunnalta saamasta palvelusta. Kunnan on huolehdittava kiireellisissä tapauksissa ja olosuhteiden muutoin niin vaatiessa laitoshuollon järjestämisestä muullekin kunnassa oleskele valle henkilölle kuin kunnan asukkaalle. Antamastaan palvelusta kunnalla on oikeus saada korvaus kustannuksista siltä kunnalta, jolle palvelun järjestäminen olisi kuulunut. Perusterveydenhuollossa potilaan kotikunnan on korvattava potilaan sairaanhoidosta, kiireellisestä avosairaanhoidosta ja kiireellisestä hammashoidosta aiheutuvat kustannukset toisen kunnan terveyskeskuksessa, joll ei muuta ole kuntien kesken sovittu. Muu vieraskuntalaisen laskutus edel lyttää kotikunnan maksusitoumusta. Perittävä korvaus saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Lähtökohtai sesti säännöksissä lähdetään siitä, että laskutuksen perusteena ovat bud jetoidut bruttokustannukset, joista vähennetään asiakasmaksut ja muut kuin varsinaisen toiminnan tulot. Maksujen laskentaperusteena on ollut vuoden 2014 budjetoidut kustan nukset vähennettynä asiakasmaksu- ja muut toimintatulot. Suoritemäärät on arvioitu edellisen vuoden toteuman perusteella. Laskutus perustuu kui tenkin aina luovutettuihin palvelusuorituksiin. Esityslistan liitteenä on Terveydenhuoltolain 58 :n mukainen laskelma. Valmistelu ja lisätiedot: johtava lääkäri Terhi Holmström, puh. (02) ja perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki, puh Perusturvalautakunta päättää vahvistaa terveydenhuoltolain 58 :n mukai sen laskelman (vieraskunta-/ täyskustannuskorvaukset) seuraavasti: Lääkärin vastaanotto Hammashuolto Sairaalan hoitopäivä Sairaalan hoitopäivä / vaativampi vuodeos.hoito) Hoitajan vastaanotto (esim. sairaahoitaja, diabeteshoitaja, terveyden hoiaja Muut kulut esityslistan liitteenä olevan laskelman mukaan. 121,45 /käynti 133,13 /käynti 183,34 /hoitopvä 366,68 /hoitopvä 48,95 /käynti ehdotus hyväksyttiin.

10 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Hammashuollon röntgenkuvien CD-tallenteiden maksut 1082/ /2014 Petu 5 Hammashoitola kopioi pyydettäessä yksityiselle sektorille tai Satadiagin toimialueen ulkopuolella olevaan terveyskeskukseen hammashoitoon menevien yli 18-vuotiaiden asiakkaiden optg-kuvat cd-levylle. Tallenteista (CD-levy + työ) ei ole asiakasta veloitettu. Johtavan hammaslääkärin Han na Sarinin selvityksen mukaan tallenteista voidaan laskuttaa siitä aiheutu vat kustannukset. Satakunnan sairaanhoitopiiri laskuttaa yhden kuvan kopioimisesta 10 eu roa ja useamman kuvan kopioinnista 25 euroa. Valmistelu ja lisätiedot: johtava lääkäri Terhi Holmström, puh. (02) Perusturvalautakunta päättää, että mikäli maksullisen hammashoidon pii riin kuuluva asiakas pyytää Euran terveyskeskuksen hammashuollossa olevista hammasröntgenkuvistaan CD-tallennetta, peritään asiakkaalta alkaen yhdestä kuvasta 10 euroa useammasta kuvasta 25 euroa ehdotus hyväksyttiin.

11 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Omaishoidon tuen palkkioiden indeksikorotus Petu 6 Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 :ssä. Lain 6 :n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijäin eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2013 vahvistettu palkkakerroin on 1,327 ja vuodelle 2014 vahvistettu palkkakerroin on 1,350. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on lukien 381 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana makset tava hoitopalkkio on vähintään 761,99 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2014 vahvistettu palkkaker roin merkitsee hoitopalkkioihin noin 1,73 prosentin korotusta vuoteen 2013 verrattuna. Indeksitarkistuksen johdosta omaishoidon tuen maksuluokat Eurassa ovat lukien seuraavat: 1. maksuluokka, hoitopalkkio 381,00 /kk 2. maksuluokka, hoitopalkkio 478,45 /kk ja 3. maksuluokka, hoitopalkkio 590,03 /kk. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on 781,48 euroa kuukaudessa. Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a :n perus teella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Hoitopalkkioiden noin 1,73 prosentin korotus tehdään lukien myös omaishoidon tu kena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin. Indeksitarkistuksen johdosta toimeksiantosopimuksella järjestettävästä sijaishoidosta maksetaan Euras sa 91,56 euron suuruinen palkkio vuorokaudelta (24 h) ja 61,04 euron suu ruinen hoitopalkkio vähintään 12 tuntia mutta alle 24 tuntia kestävän tila päishoidon ajalta. Asiakasmaksuna omaishoitajalta peritään 11,30 euroa vuorokaudelta. Valmistelu ja lisätiedot: sosiaalipalvelupäällikkö Katriina Uusita lo-per kola, puh Merkitään tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin.

12 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Sosiaalihuollon asiakasmaksut lukien Petu 7 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja, kotihoidon palveluseteliä ja eräitä tulorajoja on tarkistettu 21. marraskuuta 2013 annetulla valtioneuvoston asetuksella ja sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksella. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja tarkistetaan lain mukaan jo ka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Samalla tarkistetaan kotona annettavan hoidon tulorajoja ja laitoshoidon vähimmäiskäyttövaroja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Kotona annettavat palvelut Kotona annettavien palveluiden kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Henkilöt Tuloraja / Tuloraja / Maksuprosentti Kun henkilömäärä on suurempi kuin 6, tulorajaa korotetaan 342 :lla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisista palveluista perittävä vuo rokausikohtainen asiakasmaksu on enintään 11,30 (aiemmin 10,60 ). Päivä- ja yöhoidon maksu on enintään 16,10 vuorokaudessa (aiemmin 15,10 ). Lyhytaikaisen laitoshoidon maksut Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä enintään 34,80 hoitopäivältä (aiemmin 32,60 ). Maksukaton ylittymisen jälkeen hoitopäivämaksu on 16,10 euroa hoitopäivältä (aiemmin 15,10 ). Pitkäaikaisen laitoshoidon maksut Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalla henkilökohtaiseen käyttöön on jätettävä vähintään 105 /kk (aiemmin 99 /kk). Valmistelu ja lisätiedot: sosiaalipalvelupäällikkö Katriina Uusita lo-per kola, puh Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

13 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Euran terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjauksen tilannekatsaus 901/ /2013 Petu 8 Euran terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjauksen II-vaihe on suunnil leen puolivälissä ja se valmistuu kesällä Myös peruskorjauksen I-vaihe on edelleen kesken ja sen pitäisi valmistua mennessä, jolloin se luovutetaan rakennuttajalle. Peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen valmistuessa saadaan käyttöön uudistetut keittiö-ja ruokasalitilat, keskusvarasto, vaatehuollon tilat, henkilökunnan sosiaalitilat sekä tekniset tilat mm. uusi varageneraattori. Keitti öön on asennettu uudet koneet,joiden käyttöön keittiöhenkilökunta on koulutettava. Sen takia keittiö ote taan tuotantokäyttöön parisen viikkoa sen jälkeen, kun tila on luovutettu rakennuttajalle eli näillä näkymin helmikuun alussa Terveyskeskussairaalan uudis osan eteläpäähän laajennusosaan rakennettu uusi kappeli on ollut käytössä jo loka kuun lopulta lähtien. Peruskorjauksen toisen vaiheen valmistuessa loppukesällä 2014 saadaan käyttöön uudistetut vastaanoton, laboratorion, röntgenin, fysioterapian, välinehuollon, toimistohenkilökunnan ja terveyskeskussairaalan vanhan osan tilat. Vastaanotto-osaston laajennusosaan takapihan puolelle tehdään erillinen sisäänkäynti akuuteille, sairasautolla tuotaville potilaille. Tämä tekee pääsisäänkäynnis tä ja odotusaulasta rauhallisemman odottaville asiakkail le ja nopeuttaa akuuttien potilaiden hoitoon ohjautumista terveyskeskuk sen sisällä. Terveyskeskussairaalassa yksi entinen neljän hengen huone muutetaan kuntoutustilaksi, mikä parantaa omalta osaltaan terveyskeskussairaalan potilaiden kuntoutusmahdollisuuksia. Peruskorjauksen II-vaiheen valmistuttua alkaa syksyllä 2014 III-vaihe. Kolmannessa vaiheessa peruskorjataan hammashuollon, neuvolan, työterveyshuollon ja vanhainkodin vanhan puolen tilat. Neuvola toimii jo tällä hetkellä väistöti loissa. Hammashuollon ja vanhainkodin vanhan osan väis tö tilat ovat suun nitteluvaiheessa ja ne selviävät kevään 2014 aikana. Hammashuolto saa peruskorjauksessa lisätilaa nykyisistä neuvolan tiloista ja neuvolalle raken netaan uudet tilat laajennusosaan siiven pohjoispäähän. Peruskorjauksen kolmas vaihe valmistuu keväällä Peruskorjauksen IV-vaiheessa peruskorjataan terveyskeskussairaalan ja vanhainkodin uudisosat. Neljännessä vaiheessa peruskorjaus ei ole enää niin mittava kuin aikaisemmissa vaiheissa, sillä vesijohto-, sähkö- ym. ver kostot ovat pää osin vielä hyvässä kunnossa ja niitä ei uusita. Neljäs vaihe ja koko terveyskes kus-vanhainkodin peruskorjaus valmistuu tammikuussa Valmistelu ja lisätiedot: johtava hoitaja Markku Nurmi, puh Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Euran ter veyskeskusvanhainkodin peruskorjauksen tilannekatsauksen. ehdotus hyväksyttiin.

14 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta / Attendo Oy / Attendo Jokilinnan tukiasunnot 1087/ /2014 Petu 9 Attendo Neliapila Oy on aloittanut yksityisen sosiaalipalvelutoiminnan At tendo Jokilinnan tukiasunnot Euran kunnassa Yhtiön toimitus johtajana toimii Pertti Karjalainen ja palvelujen vastuuhenkilönä Riina Tuo mola. Yrityksen kotikuntana on Helsinki. Rekisteriotteen mukaan Attendo Neliapila Oy:n toimialaan kuuluu hoitokotitoiminnan harjoittaminen. Yhtiö voi tuottaa sekä tehostettuja asumispalveluja että avohoitopalveluja ja koti hoitoa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa, hallita, vaihtaa tai vuokrata kiinteistöjä tai osakkeita. Yhtiö voi harjoittaa myös arvopapereiden vaih dantaa. Perusturvakeskuksesta on tehty tarkastuskäynti Atten do Jokilinnan tukiasuntoon Eurassa. Attendo Jokilinnan tukiasuntojen ar vioitu asiakaspaikkamäärä on neljä. Attendo Neliapila Oy on toimittanut yksityisestä sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukaisen ilmoituksen kirjallisena tarvittavine liitteineen. Sosiaalitoimi toimittaa ilmoituksen aluehallintovirastolle rekisterin pitoa var ten. Valmistelu ja lisätiedot: sosiaalipalvelupäällikkö Katriina Uusita lo-per kola, puh Perusturvalautakunta toteaa lausuntonaan, ettei toiminnan harjoittamiselle ole estettä. ehdotus hyväksyttiin.

15 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 917/ /2013 Petu 10 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut loppuraportin, jossa on todettu uudistuksen pääperiaatteet. Nämä periaatteet perustuvat pääministeri Katai sen hallitusohjelmaan ja hallituksen tekemiin tarkentaviin linjauksiin. Raportti on laadittu toimeksiannon mukaisesti hallituksen esityksen muo toon. Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja ra hoittamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt diaesityksen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksesta. Diaesitys löytyy Internet-osoitteesta: pdf. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot lakiesityksestä. Lausuntopyyntö ja lakiesitys löytyvät sosiaali- ja terveysministeriön Internet-osoitteesta: Valmisteluryhmän laatimaa ehdotusta hallituksen esitykseksi on täydennetty lisäämällä siihen sosiaali- ja terveysministeriössä virkamiesvalmisteluna laaditut yleisperustelujen jaksot 4-6 (mm. vaikutusarviointi) ja yksityiskohtaisten perustelujen jaksot 2-4 (mm. suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys). Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennet tuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnokseen liittyen. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Kyselyvastausten muotoon laaditut lausunnot tullaan huomioimaan hallituksen esityksen viimeistelytyössä Lakiesitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Kuntia tullaan kuulemaan lain vahvistamisen jälkeen sosiaali- ja terveysalueiden ja perustason alueiden sekä erityisvastuualueiden muodostamisesta. Lausunnot pyydetään antamaan torstaihin mennessä. Annetut vastaukset ovat julkisia. Kysely löytyy internet-osoitteesta: https://webropolsurveys.com/s/341ce5dd6609f9a7.par. Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomä ki, puh Perusturvalautakunta toteaa, että Euran kunnan lausunnon antaa kunnan halli tus. Pe rus tur va joh ta ja esit te lee lakiluonnosta ja sen sisältämien lin jausten mu kai sia Eu ran kun nalle mah dollisia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis vaihto eh toja. Lautakunta tutustuu kyselylomakkeeseen, jolla kunnan lausunto tullaan antamaan ja käy lausunnon valmistelua ohjaavan lähetekeskustelun.

16 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta ehdostus hyväksyttiin.

17 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Ilmoitusasiat Petu 11 1 Perusturvajohtajan, sosiaalipalvelupäällikön, johtavan sosiaalityöntekijän, sosiaalityöntekijöiden, kotipalveluohjaajan, vanhustyön ohjaajan, vanhainkodin johtajan, toimintakeskuksen johtajan ja vastaavan ohjaajan viranhaltijapäätökset Johtavan lääkärin, johtavan hoitajan sekä vastaanoton että terveyskeskussairaalan osastonhoitajien viranhaltijapäätökset ajalta Aluehallintovirastolle tullut ilmoitus LSAVI/2783/ /2013; Pyhäjärviseudun Hoi va pal ve lu Oy:ssä vastuuhenkilön vaihtuminen lukien (palveluista vastaava lähihoitaja Elina Levo-Juvakka) 4 Valviran päätökset Dnro 1795/ /2013; ilmoitus ja lu pa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Palvelun tuottaja: UniDoc Oy - Dnro 8809/ /2013; ilmoitus ja lu pa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Palvelun tuottaja: Exsarcio Oy 5 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy: - Säkylän kunnan jä tevedenpuhdistamon tutkimukset 11/2013, ja 12/2013, Valviran päätös , Dnro 8313/ /2013; Yksityisenterveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen, Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Eura; toimipaikan uusi osoite Satakunnankatu 12, Eura 7 Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfot: 8/2013; Toimeentulotuki lukien 9a/2013 (oikaisu kuntainfoon 9/2013); Sosiaali- ja tervey den huol lon asiakasmaksujen indeksitarkistukset voimaan lu kien 11/2013; Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat /2013; Perhehoidon palkkiot ja korvaukset v Satakunnan sairaanhoitopiirin kirje ; Kuntakierros tammikuussa, kuntainfo helmikuussa ja kumppanuusneuvottelut maaliskussa 2014 sekä perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäen esittämät keskustelunaiheet 9 Perusturvajohtajan ajankohtaiskatsaus Merkitään tiedoksi.

18 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi perusturvalautakunnalle tullut kutsu seudulliseen informaatio- ja keskustelu tilaisuuteen klo Tilaisuuden ai heena: Per he hoito seu dullisena yhteistyönä Sata kunnassa.

19 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Vastaus vasemmistoliiton toivomusponteen 793/ /2013 Petu 12 Euran perusturvalautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Eurassa virka-ajan ulkopuolinen terveyskeskuspäivystys keskitettäisiin arkisin klo ja viikonloppuisin ja arkipyhinä 24 h vuorokaudessa Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystykseen Poriin. Kunnanhallitus päätti esittää perusturvalautakunnan esi tystä valtuustolle hyväksyttäväksi. Euran kunnanvaltuusto päätti kokouk sessaan yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdo tuksen. Valtuutettu Petri Salminen valtuutettu Simo Lähteenmäen kannattamana ehdotti vasemmistoliiton ryhmän toivomuspontena, että päivystystoiminta siir tyisi Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystykseen arkipäivisin klo 18 lukien klo 16. sijaan. Vastauksena toivomusponteen lausutaan seuraavaa: Päivystyksen keskittäminen liittyy Euran terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittämistarpeisiin. Kehittämistoimenpiteitä ja päivystysratkaisua valmisteltaessa on jo tarkasteltu yhtenä kehittämisehdotuksena terveyskeskuksen aukioloajan pidentämistä arkipäivisin. Aukiolon pidentämisen vaikuttavuus on kuitenkin todettu panoksiin nähden epätarkoituksenmukaiseksi ja lääkäreiden kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen on lisäksi to dettu, että se ei lisäisi työn houkuttelevuutta. Lääkärivajetilanteessa ei ole mahdollista määrätä työaikaa normaalia virka-aikaa pidemmäksi Eurassa. Sen sijaan on päädytty esittämään henkilöstöjaostolle ratkaisua, että halukkaille lääkäreille mahdollistettaisiin lisätyönä klo 16 jälkeinen työskente ly. Käytäntö on aloitettu kokeiluluonteisesti vuoden alusta. Klo 16 jälkeen ei ole potilasvastaanottoa, vaan lääkäri tekee klo 16 jälkeen työhön liittyvät paperityöt kuten lausunnot ja hoitaa potilaille tehtävät puhelut. Näin työai kaa jää virka-ajalla maksimaaliseksi nimenomaan välittömään potilasvastaanottoon, josta Eurassa on ollut puutetta. Lisäksi Euran terveyskeskuksessa käyttöönotetaan kevään aikana potilasryhmäkohtaisesti uusia palvelumalleja ja toteutetaan tehtäväsiirtoja, joilla vapautetaan lääkärin työaikaa vastaanottotyöhön. Päivystystoiminta siirtyy Poriin lukien. Ennen sitä Satakunnan keskussairaalan päivystystoiminnasta vastaavien tahojen kanssa on sovit tu pidettäväksi neuvottelut, joiden myötä yhteispäivystys valmistautuu euralaisten potilaiden vastaanottamiseen. Päivystysratkaisu on nostettu myös Euran ja sairaanhoitopiirin välisten kevään kumppanuusneuvottelu jen yhdeksi painopistealueeksi. Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomä ki, puh ja johtava lääkäri Terhi Holm ström, puh. (02) Perusturvalautakunta päättää todeta, että annettujen selvitysten perusteel la

20 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta ei ole aihetta pidentää terveyskeskuksen aukioloai kaa. ehdostus hyväksyttiin.

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2014 1 (15)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2014 1 (15) EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2014 1 (15) Perusturvalautakunta Aika 19.08.2014 klo 15:30-17:05 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila (Nykyisissä kunnan työterveyshuollon tiloissa 2. krs) Saapuvilla

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2016 1 (9) Perusturvalautakunta Aika 16.08.2016 klo 15:30-16:20 Paikka Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Saapuvilla olleet et Mattila Aimo Kreula Jaakko Paavilainen Hannu Laine

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1 (8) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Aika 03.03.2016 klo 18:00-19:00 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet et Hiljanen Joni Hirvelä Kimmo

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti Kunnanhallitus 252 01.10.2013 Kunnanhallitus 64 17.03.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti KH 01.10.2013 252 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Perusturvalautakunta 15.12.2015 AIKA 15.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 86 Kokouksen laillisuus 3 87 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 15.12.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (6) Kaavatoimikunta Aika 24.08.2015 klo 13:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Aaltonen Asta Kalli Timo Korhonen Esko Kyllöinen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (21)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (21) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (21) Perusturvalautakunta Aika 10.02.2015 klo 15:30-19:10 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila Saapuvilla olleet jäsenet Mattila Aimo puheenjohtaja Kreula Jaakko

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 Kunnanhallitus Aika 20.02.2017 klo 16:00-16:07 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki Vanhusten palvelujen asiakas esitettävät muutokset vuodelle 2016 Vanhusneuvosto 10.12.2015 Asiakasmaksulaki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992, ns. asiakasmaksulaki)

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 KOKOUSAIKA 13.08.2012 klo 17.00-18.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 15 LAUSUNTOPYYNTÖ ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Aika 28.06.2016 klo 15:00-15:15 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 21.12.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2010 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2010 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 08.11.2010 KOKOUSAIKA 08.11.2010 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 38 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2 39 MLL TUKIPERHEET 3 40 MLL:N ILMOITUS

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta 7 28.01.2016 Kunnanhallitus 43 15.02.2016 Kunnan vastaus aluehallintovirastolle selvityspyyntöön ESAVI/4431/05.07.03/2015, Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuollon kuukausikohtainen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.1.2016 Nro 1/2016 AIKA Ke27.1.2016 klo 16.30 19.35 PAI KKA Virastotalo, lounashuoneen kabinetti LÄSNÄ POISSA LISÄKSI Juhani Oksman

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Vapaa-ajan lautakunta 30.11.2015 AIKA 30.11.2015 klo 19:22-19:51 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot

Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 1/2017 KOKOUSAIKA 1.2.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Saapuneet asiakirjat 2 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 Valtuusto 14.04.2014 AIKA 14.04.2014 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot