EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21)"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Aika klo 15:30-17:30 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila (Nykyisissä kunnan työterveyshuollon tiloissa 2. krs) Saapuvilla olleet jäsenet Mattila Aimo Hakala Manu Kreula Jaakko Paavilainen Hannu Laine Eija Rinta-Keturi Mari Vihavainen Tiina Vähä-Vahe Sanna puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Poissa Laine Kirsi jäsen Muut saapuvilla olleet Vihervuori Juhani Lehtomäki Sanna-Tuulia Holmström Terhi Valtonen Tarja Uusitalo-Perkola Katriina Nurmi Markku khall edustaja perusturvajohtaja johtava lääkäri johtava sosiaalityöntekijä sosiaalipalvelupäällikkö johtava hoitaja Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. Asiat :t 1-12 Allekirjoitukset Aimo Mattila puheenjohtaja Tarja Valtonen pöytäkir janpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Kreula ja Mari Rinta-Keturi. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Eura Jaakko Kreula Mari Rinta-Keturi

2 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Pöytäkirjan nähtävilläolo Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä perusturvakeskuksessa perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki

3 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Käsitellyt asiat Sivu 1 Perusturvalautakunnan kokouspäivät vuonna 2014 ja koolle 4 kutsuminen 2 Perusturvan talouskatsaus Selvityksen antaminen aluehallintovirastolle hoitoon pääsyn toteutumisesta 4 Perusterveydenhuollon vieraskunta-/täyskustannuskorvaukset vuonna Hammashuollon röntgenkuvien CD-tallenteiden maksut 10 6 Omaishoidon tuen palkkioiden indeksikorotus Sosiaalihuollon asiakasmaksut lukien 12 8 Euran terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjauksen tilannekatsaus 9 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta / Attendo Oy / Attendo Jokilinnan tukiasunnot 10 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Ilmoitusasiat Vastaus vasemmistoliiton toivomusponteen 19

4 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan kokouspäivät vuonna 2014 ja koolle kutsuminen Petu 1 Euran kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokouksiensa ajankohdasta ja paikasta. Kokous voidaan pitää myös milloin puheenjoh taja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla. Perusturvalautakunta ko koontuu ensisijaisesti Euran Virastotalossa perusturvakeskuksessa Sata kunnankatu 12:ssa ellei muuta paikkaa erikseen sovita. Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomä ki, puh Perusturvalautakunta päättää, että perusturvalautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden toisena tiistaina alkaen klo seuraavina ajankohtina: , , , , , , , , ja Perustellusta syystä voidaan tarvittaessa poiketa yllä mainitusta ajan kohdasta. Perusturvalautakunta päättää, että esityslista lähetetään kokousta edeltä vän viikon keskiviikkona ja että lautakunta voidaan kiireellisis sä tapauksis sa tai asioiden niin vaatiessa kutsua koolle muunakin ajankohtana. Perusturvalautakunta päättää pitää kokouksensa ensisijaisesti perus turvakeskuksessa ja toissijaisesti terveyskeskuksessa sekä kokoon tua myös tarvittaessa perusturvalautakunnan alaisissa sekä muissa toimipaikoissa. ehdotus hyväksyttiin.

5 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Perusturvan talouskatsaus / /2013 Petu 2 Perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki esittelee kokouksessa alusta vaa perusturvan talouden ja toiminnan toteumaa ajalta Vuoden 2013 ostolaskuja on otettu vastaan saakka ja valtaosa vuodelle 2013 kuuluvista menoista on saatu kirjattua kunnan kirjanpitoon. Vuotta 2013 koskevia ulkoisia laskutuksia saavat hallintokunnat tehdä saakka. Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomä ki, puh Perusturvalautakunta merkitsee talouskatsauksen ajalta tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin.

6 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Selvityksen antaminen aluehallintovirastolle hoitoon pääsyn toteutumisesta 888/ /2013 Petu 3 Aluehallintovirasto on lähettänyt Euran perusturvalautakunnalle päivätyn selvitys- ja selityspyynnön koskien hoitoon pääsyn ongelmia terveyskeskuksessa. Tarkemmin ottaen ongelmia Eurassa esiin tyy yhteydensaannissa terveyskeskukseen. Selvityspyyntö on esityslistan liitteenä. Perusturvalautakunta antoi viimeksi vastaavassa asiassa selvityksensä Aluehallintovirastolle kokouksessaan Tämän jälkeen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on lokakuussa 2013 selvittänyt hoitoon pää syä Eurassa. Vastauksena todettiin, että ajoittain ongelmia yhteydensaan nissa terveyskeskukseen edelleen esiintyy. Selvityshetkellä Euran terveyskeskukseen soitetuista puheluista pääsi läpi 69 prosenttia. Tämänhetkisen tilanteen selvittämiseksi Aluehallintovirasto pyytää Euran kunnan perusturvalautakuntaa antamaan selvityksensä, josta ilmenee ainakin: 1 Miten yhteydensaannin toteutumista seurataan terveyskes kuk sessa? 2 Välittömän yhteydensaannin ongelman laajuus? 3 Mihin toimenpiteisiin terveyskeskuk senne on ryhtynyt, jotta potilas voi saa da arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen ja miten toimenpiteissä on onnistuttu. Alla olevaan on koottu vastaukset Aluehallintoviraston selvitykseen: Euran terveyskeskuksessa ja Panelian terveysasemalla yhteydensaannin toteutumista seurataan Solidus- puhelujen seurantajärjestelmällä. Viimeisen viikon tilanne yhteydensaannissa oli jo huomattavasti aikaisem paa parempi, eli 78,9 prosenttia. Eurassa erityisenä piirteenä on edelleen se, että vain 10% soittajista jättää takaisinsoittopyynnön. Takaisinsoitto pyyntöihin vastataan keskimäärin 10 minuutissa pisimmän takaisinsoitto ajan ollessa 30 minuuttia. Tavoitteeksi on asetettu takaisinsoittopyyntöjen määrän kasvattaminen siten, että 10 prosentin sijaan 25 prosenttia kaikista soittajista jättäisi takaisinsoittopyynnön. Toimintamalleja on uudistettu si ten, että takaisinsoitot pystytään suorittamaan erittäin kohtuullisessa ajas sa. Tiedotusta kuntalaisille takaisinsoiton hyödyntämisestä edelleen lisä tään. Terveyskeskukseen soittajia ja takaisinsoittopyynnön jättäjiä voidaan pal vella entistä paremmin ja nopeammin alla kuvattujen toimenpiteiden seu rauksena: 1. Terveyskeskuksen kaikki sisäiset puhe lut on nyt ohjattu väli ai kaisjärjestelyin aikaisemmasta poiketen muihin nume roihin, jotta ajanva rausja hoidontar peen arviointinumerot eivät kuormitu mis sään tilanteessa talon sisäisellä pu helinliikenteellä. Kunnassa ol laan val mistelemassa yh den puhelinvaihteen mallia, jolloin sosiaa li- ja terveydenhuol lon palvelukes kukset kuten terveyskes kus pää sevät käyttöönottamaan omaa asiakas kuntaansa paremmin ja suorem min palvelevia palvelunumeroita. Näin asiointia ja yhtey denottoa saadaan suo raviivaisemmaksi ja

7 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta asiakaslähtöi sem mäksi. 2. Jo aikaisemmin toimenpiteenä toteutet tiin hoitajaresurssin li säys E-reseptin käyttöönoton yhteydessä, jotta tämä oh jaus ei veisi pe rus työaikaa hoidontar peen arvioinnilta ja vaikeuttaisi yhtey den saantia terveys keskukseen. Tällä hetkellä E-reseptin vaatiman li säohjauk sen ja neuvon nan tarve on selvästi vä hentynyt, joten määräaikainen hoitajaresurssin li säys on nyt kohdistettu ajan va raus- ja hoidontarpeen arviointiin yh teyden saannin parantamisek si. 3. Marevan hoidon työprosessia on pää tetty muuttaa siten, että ko keiden tulos ten ilmoittaminen potilaille muuttuu asiakkaille suju vammak si ja työntekijöil le paremmin halittavaksi ja ennakoita vaksi. Tällä uudistuksella pystytään pa rantamaan ajanvarauksen- ja hoi don tarpeen arviointiin keskittymistä ja ai kaansaamaan kuntalaisil le parempaa palvelua ja tavoi tettavuutta. Uusi työpro sessi saa daan toimintaan viimeistään kolmen vii kon kuluttua. 4. Edellisen Aluehallintovirastolle annetun selvityksen jälkeen Euran kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen ilta- ja viikonloppuaikaisen terveyskeskuspäivystyksen keskittämisestä Satakunnan keskus sairaalan yhteispäivystykseen. Tämän päätöksen perustana on ni menomaan lähtökohta, että Euran terveyskeskuksen virka-aikaista toimivuutta on pystyttä vä merkittävästi parantamaan ja siihen tarvi taan päivystyksen keskittämi sen kautta saatavat neljän hoitajan työpanokset arkityöhön kahden viikon työvuorojaksolla. Hoitotyön resurssien uudelleen kohdennuksella perustyö aikaan pystytään to teuttamaan yhteydensaantia parantavia toimenpiteitä ja varmista maan samalla palvelujen kehittäminen lainsäädännön ja valtakun nallisten kehittämislinjausten mukaisesti. Keskittäminen tulee ta pahtumaan yhteistyösopimusten mahdollistamalla aikataululla eli kesällä Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos ohjaa kuntia muodostamaan laajempia järjestämisvastuuta kantavia kokonai suuksia. Eurassa uudistuksen valmistelua ohjaavana perusperiaat teena on aikaansaada yhdessä kuntien kanssa palvelurakenne, jo ka turvaa kunta laisille tarkoituksenmukaiset ja toimivat lähipalvelut. Euran kunta on omalta osaltaan panostamassa hyvin merkittävästi perusterveydenhuollon lähi-inf rastruktuuriin parhaillaan käynnissä olevalla kolmen vuoden laajalla sanee raus- ja lisärakentamishank keella. Miljoonien investointi perusterveyden huollon tilaratkaisuihin edellyttää luonnollisesti myös palvelumallien ja työ prosessien päi vittämistä, jotta raskas investointi tuottaa kuntalaisille par haan mahdollisen vastineen palvelun parantumisena. Tätä taustaa vas taan on aivan selvää, että Euran terveyskeskus tulee kehittämis työnsä kautta löytämään ratkaisut hoitoon pääsyn epäkohtiin siitä kin huolimatta, että terveyskeskus toimii saneeraushankkeesta johtuen osittain väistöti loissa ja henkilökunta joutuu sopeuttamaan toimintaansa jonkin verran ra kennushankkeen aikana. Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomä ki, puh Perusturvalautakunta päättää antaa Lounais-Suomen aluehallintoviraston selvitys- ja selityspyyntöön yllä olevan vastineen.

8 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta ehdotus hyväksyttiin.

9 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Perusterveydenhuollon vieraskunta-/täyskustannuskorvaukset vuonna / /2014 Petu 4 Sosiaali- ja perusterveydenhuollon vieraskuntalaskutus perustuu lainsäädäntöön. Säännökset velvoittavat kuntaa tarjoamaan määrätyissä tilanteis sa palveluja toisen kunnan asukkaalle ja toisaalta velvoittavat kuntaa suorittamaan korvauksen kuntalaisen toiselta kunnalta saamasta palvelusta. Kunnan on huolehdittava kiireellisissä tapauksissa ja olosuhteiden muutoin niin vaatiessa laitoshuollon järjestämisestä muullekin kunnassa oleskele valle henkilölle kuin kunnan asukkaalle. Antamastaan palvelusta kunnalla on oikeus saada korvaus kustannuksista siltä kunnalta, jolle palvelun järjestäminen olisi kuulunut. Perusterveydenhuollossa potilaan kotikunnan on korvattava potilaan sairaanhoidosta, kiireellisestä avosairaanhoidosta ja kiireellisestä hammashoidosta aiheutuvat kustannukset toisen kunnan terveyskeskuksessa, joll ei muuta ole kuntien kesken sovittu. Muu vieraskuntalaisen laskutus edel lyttää kotikunnan maksusitoumusta. Perittävä korvaus saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Lähtökohtai sesti säännöksissä lähdetään siitä, että laskutuksen perusteena ovat bud jetoidut bruttokustannukset, joista vähennetään asiakasmaksut ja muut kuin varsinaisen toiminnan tulot. Maksujen laskentaperusteena on ollut vuoden 2014 budjetoidut kustan nukset vähennettynä asiakasmaksu- ja muut toimintatulot. Suoritemäärät on arvioitu edellisen vuoden toteuman perusteella. Laskutus perustuu kui tenkin aina luovutettuihin palvelusuorituksiin. Esityslistan liitteenä on Terveydenhuoltolain 58 :n mukainen laskelma. Valmistelu ja lisätiedot: johtava lääkäri Terhi Holmström, puh. (02) ja perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki, puh Perusturvalautakunta päättää vahvistaa terveydenhuoltolain 58 :n mukai sen laskelman (vieraskunta-/ täyskustannuskorvaukset) seuraavasti: Lääkärin vastaanotto Hammashuolto Sairaalan hoitopäivä Sairaalan hoitopäivä / vaativampi vuodeos.hoito) Hoitajan vastaanotto (esim. sairaahoitaja, diabeteshoitaja, terveyden hoiaja Muut kulut esityslistan liitteenä olevan laskelman mukaan. 121,45 /käynti 133,13 /käynti 183,34 /hoitopvä 366,68 /hoitopvä 48,95 /käynti ehdotus hyväksyttiin.

10 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Hammashuollon röntgenkuvien CD-tallenteiden maksut 1082/ /2014 Petu 5 Hammashoitola kopioi pyydettäessä yksityiselle sektorille tai Satadiagin toimialueen ulkopuolella olevaan terveyskeskukseen hammashoitoon menevien yli 18-vuotiaiden asiakkaiden optg-kuvat cd-levylle. Tallenteista (CD-levy + työ) ei ole asiakasta veloitettu. Johtavan hammaslääkärin Han na Sarinin selvityksen mukaan tallenteista voidaan laskuttaa siitä aiheutu vat kustannukset. Satakunnan sairaanhoitopiiri laskuttaa yhden kuvan kopioimisesta 10 eu roa ja useamman kuvan kopioinnista 25 euroa. Valmistelu ja lisätiedot: johtava lääkäri Terhi Holmström, puh. (02) Perusturvalautakunta päättää, että mikäli maksullisen hammashoidon pii riin kuuluva asiakas pyytää Euran terveyskeskuksen hammashuollossa olevista hammasröntgenkuvistaan CD-tallennetta, peritään asiakkaalta alkaen yhdestä kuvasta 10 euroa useammasta kuvasta 25 euroa ehdotus hyväksyttiin.

11 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Omaishoidon tuen palkkioiden indeksikorotus Petu 6 Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 :ssä. Lain 6 :n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijäin eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2013 vahvistettu palkkakerroin on 1,327 ja vuodelle 2014 vahvistettu palkkakerroin on 1,350. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on lukien 381 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana makset tava hoitopalkkio on vähintään 761,99 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2014 vahvistettu palkkaker roin merkitsee hoitopalkkioihin noin 1,73 prosentin korotusta vuoteen 2013 verrattuna. Indeksitarkistuksen johdosta omaishoidon tuen maksuluokat Eurassa ovat lukien seuraavat: 1. maksuluokka, hoitopalkkio 381,00 /kk 2. maksuluokka, hoitopalkkio 478,45 /kk ja 3. maksuluokka, hoitopalkkio 590,03 /kk. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on 781,48 euroa kuukaudessa. Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a :n perus teella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Hoitopalkkioiden noin 1,73 prosentin korotus tehdään lukien myös omaishoidon tu kena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin. Indeksitarkistuksen johdosta toimeksiantosopimuksella järjestettävästä sijaishoidosta maksetaan Euras sa 91,56 euron suuruinen palkkio vuorokaudelta (24 h) ja 61,04 euron suu ruinen hoitopalkkio vähintään 12 tuntia mutta alle 24 tuntia kestävän tila päishoidon ajalta. Asiakasmaksuna omaishoitajalta peritään 11,30 euroa vuorokaudelta. Valmistelu ja lisätiedot: sosiaalipalvelupäällikkö Katriina Uusita lo-per kola, puh Merkitään tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin.

12 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Sosiaalihuollon asiakasmaksut lukien Petu 7 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja, kotihoidon palveluseteliä ja eräitä tulorajoja on tarkistettu 21. marraskuuta 2013 annetulla valtioneuvoston asetuksella ja sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksella. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja tarkistetaan lain mukaan jo ka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Samalla tarkistetaan kotona annettavan hoidon tulorajoja ja laitoshoidon vähimmäiskäyttövaroja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Kotona annettavat palvelut Kotona annettavien palveluiden kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Henkilöt Tuloraja / Tuloraja / Maksuprosentti Kun henkilömäärä on suurempi kuin 6, tulorajaa korotetaan 342 :lla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisista palveluista perittävä vuo rokausikohtainen asiakasmaksu on enintään 11,30 (aiemmin 10,60 ). Päivä- ja yöhoidon maksu on enintään 16,10 vuorokaudessa (aiemmin 15,10 ). Lyhytaikaisen laitoshoidon maksut Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä enintään 34,80 hoitopäivältä (aiemmin 32,60 ). Maksukaton ylittymisen jälkeen hoitopäivämaksu on 16,10 euroa hoitopäivältä (aiemmin 15,10 ). Pitkäaikaisen laitoshoidon maksut Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalla henkilökohtaiseen käyttöön on jätettävä vähintään 105 /kk (aiemmin 99 /kk). Valmistelu ja lisätiedot: sosiaalipalvelupäällikkö Katriina Uusita lo-per kola, puh Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

13 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Euran terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjauksen tilannekatsaus 901/ /2013 Petu 8 Euran terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjauksen II-vaihe on suunnil leen puolivälissä ja se valmistuu kesällä Myös peruskorjauksen I-vaihe on edelleen kesken ja sen pitäisi valmistua mennessä, jolloin se luovutetaan rakennuttajalle. Peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen valmistuessa saadaan käyttöön uudistetut keittiö-ja ruokasalitilat, keskusvarasto, vaatehuollon tilat, henkilökunnan sosiaalitilat sekä tekniset tilat mm. uusi varageneraattori. Keitti öön on asennettu uudet koneet,joiden käyttöön keittiöhenkilökunta on koulutettava. Sen takia keittiö ote taan tuotantokäyttöön parisen viikkoa sen jälkeen, kun tila on luovutettu rakennuttajalle eli näillä näkymin helmikuun alussa Terveyskeskussairaalan uudis osan eteläpäähän laajennusosaan rakennettu uusi kappeli on ollut käytössä jo loka kuun lopulta lähtien. Peruskorjauksen toisen vaiheen valmistuessa loppukesällä 2014 saadaan käyttöön uudistetut vastaanoton, laboratorion, röntgenin, fysioterapian, välinehuollon, toimistohenkilökunnan ja terveyskeskussairaalan vanhan osan tilat. Vastaanotto-osaston laajennusosaan takapihan puolelle tehdään erillinen sisäänkäynti akuuteille, sairasautolla tuotaville potilaille. Tämä tekee pääsisäänkäynnis tä ja odotusaulasta rauhallisemman odottaville asiakkail le ja nopeuttaa akuuttien potilaiden hoitoon ohjautumista terveyskeskuk sen sisällä. Terveyskeskussairaalassa yksi entinen neljän hengen huone muutetaan kuntoutustilaksi, mikä parantaa omalta osaltaan terveyskeskussairaalan potilaiden kuntoutusmahdollisuuksia. Peruskorjauksen II-vaiheen valmistuttua alkaa syksyllä 2014 III-vaihe. Kolmannessa vaiheessa peruskorjataan hammashuollon, neuvolan, työterveyshuollon ja vanhainkodin vanhan puolen tilat. Neuvola toimii jo tällä hetkellä väistöti loissa. Hammashuollon ja vanhainkodin vanhan osan väis tö tilat ovat suun nitteluvaiheessa ja ne selviävät kevään 2014 aikana. Hammashuolto saa peruskorjauksessa lisätilaa nykyisistä neuvolan tiloista ja neuvolalle raken netaan uudet tilat laajennusosaan siiven pohjoispäähän. Peruskorjauksen kolmas vaihe valmistuu keväällä Peruskorjauksen IV-vaiheessa peruskorjataan terveyskeskussairaalan ja vanhainkodin uudisosat. Neljännessä vaiheessa peruskorjaus ei ole enää niin mittava kuin aikaisemmissa vaiheissa, sillä vesijohto-, sähkö- ym. ver kostot ovat pää osin vielä hyvässä kunnossa ja niitä ei uusita. Neljäs vaihe ja koko terveyskes kus-vanhainkodin peruskorjaus valmistuu tammikuussa Valmistelu ja lisätiedot: johtava hoitaja Markku Nurmi, puh Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Euran ter veyskeskusvanhainkodin peruskorjauksen tilannekatsauksen. ehdotus hyväksyttiin.

14 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta / Attendo Oy / Attendo Jokilinnan tukiasunnot 1087/ /2014 Petu 9 Attendo Neliapila Oy on aloittanut yksityisen sosiaalipalvelutoiminnan At tendo Jokilinnan tukiasunnot Euran kunnassa Yhtiön toimitus johtajana toimii Pertti Karjalainen ja palvelujen vastuuhenkilönä Riina Tuo mola. Yrityksen kotikuntana on Helsinki. Rekisteriotteen mukaan Attendo Neliapila Oy:n toimialaan kuuluu hoitokotitoiminnan harjoittaminen. Yhtiö voi tuottaa sekä tehostettuja asumispalveluja että avohoitopalveluja ja koti hoitoa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa, hallita, vaihtaa tai vuokrata kiinteistöjä tai osakkeita. Yhtiö voi harjoittaa myös arvopapereiden vaih dantaa. Perusturvakeskuksesta on tehty tarkastuskäynti Atten do Jokilinnan tukiasuntoon Eurassa. Attendo Jokilinnan tukiasuntojen ar vioitu asiakaspaikkamäärä on neljä. Attendo Neliapila Oy on toimittanut yksityisestä sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukaisen ilmoituksen kirjallisena tarvittavine liitteineen. Sosiaalitoimi toimittaa ilmoituksen aluehallintovirastolle rekisterin pitoa var ten. Valmistelu ja lisätiedot: sosiaalipalvelupäällikkö Katriina Uusita lo-per kola, puh Perusturvalautakunta toteaa lausuntonaan, ettei toiminnan harjoittamiselle ole estettä. ehdotus hyväksyttiin.

15 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 917/ /2013 Petu 10 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut loppuraportin, jossa on todettu uudistuksen pääperiaatteet. Nämä periaatteet perustuvat pääministeri Katai sen hallitusohjelmaan ja hallituksen tekemiin tarkentaviin linjauksiin. Raportti on laadittu toimeksiannon mukaisesti hallituksen esityksen muo toon. Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja ra hoittamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt diaesityksen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksesta. Diaesitys löytyy Internet-osoitteesta: pdf. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot lakiesityksestä. Lausuntopyyntö ja lakiesitys löytyvät sosiaali- ja terveysministeriön Internet-osoitteesta: Valmisteluryhmän laatimaa ehdotusta hallituksen esitykseksi on täydennetty lisäämällä siihen sosiaali- ja terveysministeriössä virkamiesvalmisteluna laaditut yleisperustelujen jaksot 4-6 (mm. vaikutusarviointi) ja yksityiskohtaisten perustelujen jaksot 2-4 (mm. suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys). Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennet tuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnokseen liittyen. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Kyselyvastausten muotoon laaditut lausunnot tullaan huomioimaan hallituksen esityksen viimeistelytyössä Lakiesitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Kuntia tullaan kuulemaan lain vahvistamisen jälkeen sosiaali- ja terveysalueiden ja perustason alueiden sekä erityisvastuualueiden muodostamisesta. Lausunnot pyydetään antamaan torstaihin mennessä. Annetut vastaukset ovat julkisia. Kysely löytyy internet-osoitteesta: https://webropolsurveys.com/s/341ce5dd6609f9a7.par. Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomä ki, puh Perusturvalautakunta toteaa, että Euran kunnan lausunnon antaa kunnan halli tus. Pe rus tur va joh ta ja esit te lee lakiluonnosta ja sen sisältämien lin jausten mu kai sia Eu ran kun nalle mah dollisia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis vaihto eh toja. Lautakunta tutustuu kyselylomakkeeseen, jolla kunnan lausunto tullaan antamaan ja käy lausunnon valmistelua ohjaavan lähetekeskustelun.

16 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta ehdostus hyväksyttiin.

17 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Ilmoitusasiat Petu 11 1 Perusturvajohtajan, sosiaalipalvelupäällikön, johtavan sosiaalityöntekijän, sosiaalityöntekijöiden, kotipalveluohjaajan, vanhustyön ohjaajan, vanhainkodin johtajan, toimintakeskuksen johtajan ja vastaavan ohjaajan viranhaltijapäätökset Johtavan lääkärin, johtavan hoitajan sekä vastaanoton että terveyskeskussairaalan osastonhoitajien viranhaltijapäätökset ajalta Aluehallintovirastolle tullut ilmoitus LSAVI/2783/ /2013; Pyhäjärviseudun Hoi va pal ve lu Oy:ssä vastuuhenkilön vaihtuminen lukien (palveluista vastaava lähihoitaja Elina Levo-Juvakka) 4 Valviran päätökset Dnro 1795/ /2013; ilmoitus ja lu pa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Palvelun tuottaja: UniDoc Oy - Dnro 8809/ /2013; ilmoitus ja lu pa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Palvelun tuottaja: Exsarcio Oy 5 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy: - Säkylän kunnan jä tevedenpuhdistamon tutkimukset 11/2013, ja 12/2013, Valviran päätös , Dnro 8313/ /2013; Yksityisenterveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen, Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Eura; toimipaikan uusi osoite Satakunnankatu 12, Eura 7 Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfot: 8/2013; Toimeentulotuki lukien 9a/2013 (oikaisu kuntainfoon 9/2013); Sosiaali- ja tervey den huol lon asiakasmaksujen indeksitarkistukset voimaan lu kien 11/2013; Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat /2013; Perhehoidon palkkiot ja korvaukset v Satakunnan sairaanhoitopiirin kirje ; Kuntakierros tammikuussa, kuntainfo helmikuussa ja kumppanuusneuvottelut maaliskussa 2014 sekä perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäen esittämät keskustelunaiheet 9 Perusturvajohtajan ajankohtaiskatsaus Merkitään tiedoksi.

18 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi perusturvalautakunnalle tullut kutsu seudulliseen informaatio- ja keskustelu tilaisuuteen klo Tilaisuuden ai heena: Per he hoito seu dullisena yhteistyönä Sata kunnassa.

19 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta Vastaus vasemmistoliiton toivomusponteen 793/ /2013 Petu 12 Euran perusturvalautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Eurassa virka-ajan ulkopuolinen terveyskeskuspäivystys keskitettäisiin arkisin klo ja viikonloppuisin ja arkipyhinä 24 h vuorokaudessa Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystykseen Poriin. Kunnanhallitus päätti esittää perusturvalautakunnan esi tystä valtuustolle hyväksyttäväksi. Euran kunnanvaltuusto päätti kokouk sessaan yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdo tuksen. Valtuutettu Petri Salminen valtuutettu Simo Lähteenmäen kannattamana ehdotti vasemmistoliiton ryhmän toivomuspontena, että päivystystoiminta siir tyisi Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystykseen arkipäivisin klo 18 lukien klo 16. sijaan. Vastauksena toivomusponteen lausutaan seuraavaa: Päivystyksen keskittäminen liittyy Euran terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittämistarpeisiin. Kehittämistoimenpiteitä ja päivystysratkaisua valmisteltaessa on jo tarkasteltu yhtenä kehittämisehdotuksena terveyskeskuksen aukioloajan pidentämistä arkipäivisin. Aukiolon pidentämisen vaikuttavuus on kuitenkin todettu panoksiin nähden epätarkoituksenmukaiseksi ja lääkäreiden kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen on lisäksi to dettu, että se ei lisäisi työn houkuttelevuutta. Lääkärivajetilanteessa ei ole mahdollista määrätä työaikaa normaalia virka-aikaa pidemmäksi Eurassa. Sen sijaan on päädytty esittämään henkilöstöjaostolle ratkaisua, että halukkaille lääkäreille mahdollistettaisiin lisätyönä klo 16 jälkeinen työskente ly. Käytäntö on aloitettu kokeiluluonteisesti vuoden alusta. Klo 16 jälkeen ei ole potilasvastaanottoa, vaan lääkäri tekee klo 16 jälkeen työhön liittyvät paperityöt kuten lausunnot ja hoitaa potilaille tehtävät puhelut. Näin työai kaa jää virka-ajalla maksimaaliseksi nimenomaan välittömään potilasvastaanottoon, josta Eurassa on ollut puutetta. Lisäksi Euran terveyskeskuksessa käyttöönotetaan kevään aikana potilasryhmäkohtaisesti uusia palvelumalleja ja toteutetaan tehtäväsiirtoja, joilla vapautetaan lääkärin työaikaa vastaanottotyöhön. Päivystystoiminta siirtyy Poriin lukien. Ennen sitä Satakunnan keskussairaalan päivystystoiminnasta vastaavien tahojen kanssa on sovit tu pidettäväksi neuvottelut, joiden myötä yhteispäivystys valmistautuu euralaisten potilaiden vastaanottamiseen. Päivystysratkaisu on nostettu myös Euran ja sairaanhoitopiirin välisten kevään kumppanuusneuvottelu jen yhdeksi painopistealueeksi. Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomä ki, puh ja johtava lääkäri Terhi Holm ström, puh. (02) Perusturvalautakunta päättää todeta, että annettujen selvitysten perusteel la

20 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (21) Perusturvalautakunta ei ole aihetta pidentää terveyskeskuksen aukioloai kaa. ehdostus hyväksyttiin.

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (11)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (11) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Perusturvalautakunta Aika 14.04.2015 klo 15:30-16:30 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila Saapuvilla olleet et Mattila Aimo Kreula Jaakko Paavilainen Hannu

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2014 1 (15)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2014 1 (15) EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2014 1 (15) Perusturvalautakunta Aika 19.08.2014 klo 15:30-17:05 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila (Nykyisissä kunnan työterveyshuollon tiloissa 2. krs) Saapuvilla

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2016 1 (9) Perusturvalautakunta Aika 16.08.2016 klo 15:30-16:20 Paikka Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Saapuvilla olleet et Mattila Aimo Kreula Jaakko Paavilainen Hannu Laine

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 89

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 89 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 89 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 17.12.2015 klo 18.00 19.00

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Perusturvalautakunta 15.12.2015 AIKA 15.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 86 Kokouksen laillisuus 3 87 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 105 Perusturvalautakunta 12.06.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 56 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 107 57 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 108 58 HOITOVASTUUNSA

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 49 Peruspalvelulautakunta 16.05.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 51 33 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 34 Kuntalaisaloite/Alapitkän

Lisätiedot

Hyvinkään sairaala, Iso neuvotteluhuone Lasten yksikön alakerta. Asia Otsikko Sivu

Hyvinkään sairaala, Iso neuvotteluhuone Lasten yksikön alakerta. Asia Otsikko Sivu HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 3/2015 1 (12) Aika 09.04.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Hyvinkään sairaala, Iso neuvotteluhuone Lasten yksikön alakerta Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 23 HR-TUNNUSLUVUT

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1 (8) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Aika 03.03.2016 klo 18:00-19:00 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet et Hiljanen Joni Hirvelä Kimmo

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (21)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (21) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (21) Perusturvalautakunta Aika 10.02.2015 klo 15:30-19:10 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila Saapuvilla olleet jäsenet Mattila Aimo puheenjohtaja Kreula Jaakko

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 15.12.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 122 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarinen

Lisätiedot

Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1

Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kokousaika pe klo 8.00-8.55 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti Kunnanhallitus 252 01.10.2013 Kunnanhallitus 64 17.03.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti KH 01.10.2013 252 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu

Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 26.10.2016 kello 12:00-14:20 Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Kukkonen Pekka

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito ASIAKASMAKSUT 2016 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 32 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Mielenterveysneuvosto 07.11.2017 Aika 17:00-18:59 Paikka Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie 10 33470 Ylöjärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 12/ (11)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 12/ (11) EURAN KUNTA Pöytäkirja 12/2016 1 (11) Perusturvalautakunta Aika 11.10.2016 klo 15:30-17:05 Paikka Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Saapuvilla olleet et Mattila Aimo Kreula Jaakko Paavilainen Hannu Laine

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistaina 5.6.2017 klo 17.00

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta/euran kunnan lausunto

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta/euran kunnan lausunto Kunnanhallitus 147 08.09.2014 Perusturvalautakunta 74 30.09.2014 Kunnanhallitus 173 06.10.2014 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta/euran kunnan

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvoitteiden jatkamisesta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 1 Kokousaika T0 16.3.2017 klo 16.00 19.35 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (6) Kaavatoimikunta Aika 24.08.2015 klo 13:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Aaltonen Asta Kalli Timo Korhonen Esko Kyllöinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Konserniohjaus 5 4 Varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus 6 5 Muut asiat 7

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Konserniohjaus 5 4 Varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus 6 5 Muut asiat 7 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/2018 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 17.01.2018 klo 17:00-18:50 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.4.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 30.06.2015, klo 16:07-16:58 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 62 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 AIKA 09.04.2017 klo 17:04-20:50 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 12.5.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot