SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN"

Transkriptio

1 1 (24) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu ja vanhusten tehostetun asumispalvelun hoitomaksu tarkistetaan alkaen Hyväksytty SoTe tilaajalautakunta

2 2 (24) Sisällys 1. AVOPALVELUMAKSUT Kotona annettava palvelu Tilapäinen kotona annettava palvelu ja kotisairaanhoito Tehostettu vanhusten asumispalvelu Päiväkeskustoiminta ja palvelupäivät Vanhusten päiväkeskus ja palvelupäivämaksut Kuljetustuet Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu PALI- palveluliikenne (muut kuin edellä mainitut käyttäjät) Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Tukipalvelut Hälytyskäynti Ateriapalvelu Muut tukipalvelut Palvelutalojen, ryhmäkotien ja tehostetun asumispalvelun tukipalvelumaksut Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut Kehitysvammaisten asumispalvelut Ensi- ja turvakotimaksut TERVEYSPALVELUN MAKSUT Avoterveydenhoidon maksut Yksilökohtaisen fysioterapian maksu Sairaalan poliklinikkamaksut Päiväkirurgiamaksu 8a Suun terveydenhoidon asiakasmaksut Suun ja hampaiden tutkimus Suun ja leukojen erikoissairaanhoito 9a Sairaankuljetuksen maksut Sarjassa annettava hoito LAITOSHOIDON MAKSUT Lyhytaikainen laitoshoito Päivä- ja yöhoidon maksut Kuntoutushoidon maksut Pitkäaikainen laitoshoito

3 3 (24) 4. MUUT MAKSUT Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset palvelut Perhehoito Vanhusten perhehoito Lastensuojelun maksut Kehitysvammaisten erityishuoltoon liittyvä ylläpito Hengityshalvauspotilaalle järjestettävä hoito Tilojen vuokrat Puhelinmaksut Myytävät apuvälinetarvikkeet (fysioterapiaosasto) TODISTUSMAKSUT Maksu lääkärintodistuksesta ULKOMAALAINEN ASIAKAS, PERUUTTAMATON AIKA JA MAKSUKATTO Muualta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu Käyttämättä tai peruttamatta jätetystä käyntiajasta perittävä maksu Maksukatto ja maksujen seuranta 26a-b MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIIN MAKSUIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT ERINÄISET SÄÄDÖKSET KUNNAN MUILTA PALVELUNTUOTTAJILTA OSTETUT PALVELUIDEN ASIAKAMAKSUT... 24

4 4 (24) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN Noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen määräyksiä. Tekstissä mainitut pykäläkohdat viittaavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun asetukseen ( /912) ja siihen myöhemmin tehtyihin muutoksiin. 1. AVOPALVELUMAKSUT 1.1. Kotona annettava palvelu 3 Kotona annettavasta palvelusta peritään käyntikertojen ja asiakkaiden maksukyvyn mukaan kuukausimaksuna seuraavan taulukon perusteella määräytyvä prosenttiosuus tuloista. Asiakkaalta perittävä maksu ei saa ylittää tuotantokustannuksia. (Asiakkaalta perittävä maksu ei voi ylittää 32 e/tunti.) Perheen koko Maksuttomuuden tuloraja 0-5 h/kk % 6-14 h/kk % h/kk % yli 30 h/kk % 1 hlö hlöä hlöä hlöä hlöä hlöä Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 316 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. - Tukipalvelumaksut (ateria-, asiointi-, yms. tukipalvelut) määritellään erikseen - Säännöllisen kotihoidon asiakkaan kanssa laaditaan yhdessä hoito- ja palvelusuunnitelma. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa tarkistetaan aina asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa. Asiakasmaksuja tarkistetaan aina kun perheen koossa, kuukausituloissa tai palvelun tarpeessa tapahtuu oleellisia muutoksia. Maksupäätös uusitaan siitä päivästä alkaen kun todetaan muutoksen olevan pysyvä. Maksua ei peritä sotilasvammalain mukaisilta vähintään 25 %:n elinkoronsaajilta, joiden osalta valtiokonttori korvaa palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset.

5 5 (24) 1.2. Tilapäinen kotona annettava palvelu ja kotisairaanhoito Lääkärin, hammaslääkärin käynti 13,70 Muun henkilön suorittama kotikäynti 8,70 Erikoissairaanhoidon henkilöstön kotikäyntimaksu 27,40 Kotihoito käyntikerta 2-4 tuntia 20 Kotihoito käyntikerta yli 4 tuntia 30 Tilapäinen asiakkuus kotihoidossa voi kestää enintään 3 kuukautta. Tämän jälkeen asiakkaalle määritetään säännöllinen kk-maksu Tehostettu vanhusten asumispalvelu Hoitomaksuna peritään asiakasmaksulain mukainen jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta perittävä korvaus (ks. kohta 1.1) Tilapäinen asumispalvelu Osapäivähoito (alle 2h, sis. aterian) Osapäivähoito (n. 2h-8h, sis. ateriat) 27 /vrk 9 / krt 15 /krt Kun asiakkaalle ostetaan asumispalvelu yksityiseltä palvelun tuottajalta peritään asiakkaalta vastaavat maksut kuin kunnan itsensä tuottamista palveluista. Käyttövarat: Asiakasmaksuja vahvistettaessa ja perittäessä varmistetaan asiakkaan lakisääteisen käyttövaran turvaaminen. Tehostetun asumispalvelun maksun määräämisessä sovelletaan asiakasmaksulain (734/1992) 7 c 1 mom. määriteltyä asiakkaalle henkilökohtaiseen käyttöön jäävää vähimmäismäärää. Asiakasmaksujen perinnän jälkeen asiakkaalle on jäätävä henkilökohtaiseen käyttöön vähintään viimeksi maksuasetuksella vahvistettua henkilökohtaiseen käyttöön jätettävää käyttövaraa vastaava euromäärä kaksikertaisena = 194. Käyttövaralaskelmassa huomioidaan vähennyksenä asiakkaalle lääkeannosjakelusta aiheutuvat kustannukset, vuokra, hoitomaksu, ateriamaksu ja tukipalvelumaksu sekä mahdollinen edunvalvojan palkkio Päiväkeskustoiminta ja palvelupäivät Vanhusten päiväkeskus ja palvelupäivämaksut Päiväkeskuksen päivämaksu 18,00 /päivä (sis. aamupalan, lounaan, päiväkahvin, kuntoutus- ja viriketoiminnan sekä hoidon ja hoivan) Päivähinta päiväkeskuksen osapäivämaksu (sis. lounas, jumppa ja viriketoiminta) Päiväkeskuskuljetus 10,00 /päivä 6,50 /edestakainen matka

6 6 (24) Palvelupäivä 18,00 /päivä (sis. kuljetuksen, lounaan, päiväkahvin, saunotuksen, hoidon ja ohjelman) 1.5. Kuljetustuet Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun tarkoituksena on tukea ja edistää iäkkäiden henkilöiden liikkumista, omatoimista asiointia ja kotona asumista. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen palvelu, jota myönnetään määrärahojen puitteissa. ShL-kuljetuspalvelun myöntämisperusteet alkaen. Sosiaalihuoltolain (20 ) mukaisia kuljetuspalveluja myönnetään henkilölle: - joka on täyttänyt 65 vuotta - jolla on ikääntymisen ja sairauksien myötä vaikeuksia käyttää julkisia joukkoliikenteen palveluja (haittaluokan tulee olla 2-3 keskivaikea-vaikea) - jonka nettotulot ovat enintään 950 euroa/kk ja pariskunnan 1900 euroa/kk - kuljetuspalvelu kohdennetaan kotona asuville (hakija ei ole laitoshoidossa eikä vanhusten tehostetun palveluasumisen piirissä). ShL-kuljetuspalvelun tavoitteena on tukea omassa kodissa asumista ja itsenäistä asioimista. - palvelu kohdennetaan niille alueille, joilla ei ole palveluliikennettä (PALI) tai julkista joukkoliikennettä käytettävissä. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voidaan erityisin perustein myöntää itsenäistymisvaiheessa olevan vammaisen nuoren itsenäisen toiminnan ja yhteiskuntaan osallistumisen tukemiseen niiden nuorten kohdalla, joilla eivät täyty vammaispalvelulain mukaiset vaikeavammaisuuden kriteerit suhteessa liikkumiseen. Sosiaalihuoltolain mukaisena kuljetuspalveluna myönnetään vuonna 2011 kahdeksan (8) yhdensuuntaista taksimatkaa/kk taksikorttina. Kuljetuspalvelu myönnetään asiakkaalle henkilökohtaisena etuutena. Saattajan matkaa ei makseta ShL:n mukaisena kuljetuspalveluna. Kuljetuspalvelua saa käyttää oman asuinkunnan alueella ja sosiaalityöntekijän erillispäätöksellä lähikuntien alueella, mikäli välttämättä tarvittavat lähipalvelut sijaitsevat naapurikunnassa. Omavastuuosuus on linja-autotaksan mukainen. Palveluliikenteessä (PALI) ShL:n mukaisesta kuljetuspalvelusta ei peritä omavastuuosuutta PALI- palveluliikenne (muut kuin edellä mainitut käyttäjät) Kutsuohjattu palveluliikenne on tarkoitettu kaikille kuntalaisille. Omavastuuosuus on aj on taajama-alueella 3 euroa ja taajama-alueen ulkopuolella 4 euroa /yhdensuuntainen matka alkaen omavastuuosuudet ovat linja-autotaksan mukaiset kaikilla alueilla (julkisen liikenteen seuraava ajokauden muutos tapahtuu ).

7 7 (24) Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät kykene vammasta tai sairaudesta johtuen käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Vaikeavammaiselle henkilölle myönnetään välttämättömät työ- ja opiskelumatkat ja sen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa kuukaudessa. Matkoja voidaan myöntää harkinnanvaraisesti vähemmän, jos vaikeavammaisella on oma tai perheen käytössä on auto, johon on myönnetty autoveronpalautus ja auton hankintakustannuksiin on maksettu vammaispalvelulain mukainen autoavustus (KHO , taltio 2720). Kuljetuspalvelumatkat myönnetään taksi- tai invataksimatkoina. Kuljetuspalveluna ei myönnetä sairasvakuutuslain alaisia (Kelan korvaamia) matkoja eikä muita matkoja, joihin on mahdollisuus saada korvausta muun lain perusteella. Jämsässä asuvien osalta matkat voivat ulottua Jyväskylään, Kuhmoisiin, Keuruulle, Mänttä-Vilppulaan, Orivedelle, Juupajoelle ja Petäjävedelle. Kuhmoisissa asuvien osalta matkat voivat ulottua Jämsään, Padasjoelle, Orivedelle ja Kangasalalle. Kuljetuspalvelun omavastuuosuus on linja-autotaksan suuruinen. Alle 12-vuotiaalla 50 % aikuisten taksasta. Kuljetuspalvelua saavat vaikeavammaiset voivat käyttää palveluliikennettä (PALI) ilman omavastuuosuuden maksamista, samoin muiden yhteistaksikuljetusten käytöstä ei peritä omavastuuosuutta. Poikkeuksena ovat vaikeavammaisten oppilaiden koulukuljetukset, joista omavastuu peritään voimassaolevan opiskelijataksan mukaisesti. Kunnan järjestämän laitoshoidon piirissä olevien henkilöiden kohdalla tulee laitoksen järjestää asukkaalleen kuljetukset tarvittavassa laajuudessa. 1.6.Tukipalvelut Hälytyskäynti Turvapuhelinhälytys käynti 8,70 Turvapuhelin/kaupungin laite ja hälytyspäivystys 22,00 /kk Turvapuhelin/asiakkaan laite hälytyspäivystys 10,00 /kk Ovihälytin 11,60 /kk Lisäranneke 4,25 /kk Gsm-moduuli 6,00 /kk Ateriapalvelu Kehitysvammaisten palvelut

8 8 (24) Lamminhovi, Linnakoti Ateriapalvelut Kokopäivän ateriapaketti Osapäivän ateriapaketti (peritään työ-, päivätoiminta- ja koulupäiviltä). 381 /kk, 12,70 /pv 7,80 /vrk Täysiltä poissaolopäiviltä ei peritä ateriapalvelumaksuja. Kuhmoisten asuntola Kokopäivän ateriapaketti Osapäivän ateriapaketti (peritään toimintakeskuspäivältä) Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta Kuhmoisten toimintakeskus Ateriamaksu (sisältää lounaan ja kahvin) 8,00 /pv 5,50 /pv 6,00 /pv Vanhusten palvelut Kotiin kuljetettu ateria 6,50 /kpl Lounas palvelupisteessä 5,00 /kpl Päivällinen palvelupisteessä 3,90 /kpl Aamu- tai iltapala (ei käytössä kaikissa palvelutaloissa) 2,90 /kpl Päiväkahvi (ei käytössä kaikissa palvelutaloissa) 1,40 /kpl Aamupuuro (ei käytössä kaikissa palvelutaloissa) 1,00 /annos Vierasateria 6,70 /kpl Ateriapalvelun kk-maksu 441 /kk (14,70 /vrk) (sis. aamupalan, lounaan, kahvin/välipalan, päivällisen ja iltapalan) Muut tukipalvelut Asiointipalvelu (kuljetus kauppa/apteekki) 6,50 /kerta Asiointipalvelumaksu peritään asiakkaalta säännöllisen hoito- tai käyntimaksun lisäksi. Asiointipalvelumaksua ei peritä muun hoitokäynnin yhteydessä toimitettujen apteekissa annosjaettujen lääkkeiden kuljetuksesta kotihoitotoimistolta asiakkaan kotiin. Kylvetyspalvelun kuljetus Vaatehuolto 6,50 /edestakainen matka 6,50 /krt/max. kone 5 kg Palvelutalojen, ryhmäkotien ja tehostetun asumispalvelun tukipalvelumaksut Linnakartanon ja Saksalan rivitalot 20,00 /kk (sis. turvahälytyspäivystyksen ja palvelutalojen yhteisten välineiden käytön)

9 9 (24) Koskentien pt, Hallin pt, Peltotien pt, Säterintien pt 30,00 /kk (sis. turvahälytyspäivystyksen, palvelutalon viriketoiminnan ja palvelutalon yhteisten välineiden käytön) Kotimäki, Koskentien rk, Linnatupa, Linnahovi, Suuntola ja Päijännekodin palveluasunnot 60,00 /kk (sis. turvahälytyspäivystyksen, pyykkihuollon, kodin päivittäisen siistimisen, siivouksen 1 x kk, siivousvälineet, aineet, tarvikkeet, wc- ja käsipyyhepaperit, suojakäsineet, pesulaput, hygieniatarvikkeet, yleisten tilojen tv-luvat, palvelutalon viriketoiminnan ja palvelutalon yhteisten välineiden käytön) Dementiakoti Lammenranta, Hallin palvelutalo, Kuhmoisten palvelutalo, Länkipohjan palvelutalo ja muut tehostetut yksiköt 60,00 /kk (sis. yö- ja kulunvalvonnan turvapalvelut, pyykkihuollon, kodin päivittäisen siistimisen, siivouksen 1 x kk, siivousvälineet, aineet, tarvikkeet, wc- ja käsipyyhepaperit, suojakäsineet, pesulaput, hygieniatarvikkeet, yleisten tilojen tv-luvat, palvelutalon viriketoiminnan ja palvelutalon yleisten välineiden käytön) Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut Asumispalveluja järjestetään sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain nojalla. Asiakasmaksun määräytymiseen vaikuttaa se, minkä lain nojalla asumispalvelu on järjestetty. Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua ja tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä. Asumispalveluja järjestetään vanhuksille, kehitysvammaisille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai asetuksessa, joten kunta voi periä niistä päättämänsä maksun. Maksun määräytyminen Huomioon otettavat tulot - eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot, rahana maksettavaksi määrätty syytinki - pääomatulot, myös laskennallinen metsätulo - asiakkaan ensisijaiset etuudet (asumistuki, hoitotuki) edellytetään haettaviksi Tulot otetaan huomioon nettomääräisenä. Tuloista tehtävät vähennykset - vuokra, mikäli asukas saa asumistukea, vuokrana otetaan huomioon oma osuus - ateriamaksut (kun asukas maksaa ne itse)

10 10 (24) - jatkuvat, huomattavan suuret terveydenhuoltomenot, joita Kela ei korvaa ja joista voidaan esittää luotettava selvitys. Tavanomaiset menot kuuluvat käyttövaralla korvattavaksi Käyttövarat Muuta huomioitavaa - 18% edellisessä kohdassa mainittujen vähennysten jälkeisistä nettotuloista - kuitenkin vähintään 194 euroa/kk Hoitomaksua määrättäessä otetaan huomioon myös asiakasmaksulain 7 c :n (puolison elatuksen turvaaminen) sekä 11 :n (maksun perimättä jättäminen ja alentaminen) säädökset. Maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä viranhaltijapäätöksellä, mikäli vahvistettu maksu aiheuttaisi toimeentulotuen tarpeen. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Hoitomaksut määritellään samojen perusteiden mukaan sekä omassa toiminnassa että kunnan ostaessa asumispalvelua yksityisiltä palveluntuottajilta Kehitysvammaisten asumispalvelut Kotikuntalain muutoksella (1377/2010) ja sosiaalihuoltolain muutoksella (1378/2010) lisättiin vanhusten ja vammaisten oikeutta valita vapaasti oma asuinpaikkansa. Kotikuntalain 3a :n mukaan Jos henkilö on sijoitettu perhehoitoon, laitoshoitoon tai asumispalvelujen avulla järjestettyyn asumiseen muun kuin kotikuntansa alueelle, voi hän 3 :n 1 kohdan estämättä valita uudeksi kotikunnakseen sen kunnan, jonka alueella olevassa toimintayksikössä tai asunnossa hän asuu. Valintaoikeuden käyttäminen edellyttää, että hoidon tai asumisen arvioidaan kestävän tai on kestänyt yli vuoden. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92) 4:2 :n mukaan kehitysvammaisten erityshuollosta annetussa laissa (519/77) tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 :ssä tarkoitettu kuljetus ovat maksuttomia. Kehitysvammaisen ylläpidosta voidaan kuitenkin periä enintään siitä aiheutuvat kustannukset. Lukuun ottamatta alle 16- vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpitoa ja lain 28 :ssä tarkoitettua opetusta saavan lapsen osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta. Ylläpitomaksu saa olla enintään asumispalvelun järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten suuruinen. Lamminhovin ohjattu asuntola Linnakodin autettu asuntola Kuhmoisten asuntola Asumisesta kehitysvammahuollon asumisyksiköissä peritään huoneenvuokralain mukaiseen vuokrasopimukseen perustuva käypä vuokra, sähkö-, vesi- ja ateriamaksut sekä yl-

11 11 (24) Lamminhovi läpitokorvaus (tarvikemaksu). Tarvikemaksu sisältää pesu- ja puhdistusaineet, siivousvälineet ja aineet, wc- ja talouspaperit sekä muut kodin materiaalit/tarvikkeet. Asukkaan kanssa tehdään huoneenvuokralain mukainen vuokrasopimus ja vuokrataso määritellään paikkakunnalla käyvän tason mukaan. Jos asuntola on sen toiminnallisesta syystä suljettu, asukkaat maksavat ko. ajalta vain vuokran. Ateriat on jaettu kokopäivän ateriapakettiin ja osapäivän ateriapakettiin. Täysiltä poissaolopäiviltä ei peritä ateriapalvelumaksuja Maksuja vahvistettaessa ja perittäessä on varmistettava asukkaan toimeentulo. Asukkaan käyttövaraksi on jäätävä vähintään 194 euroa ja talletusten ja ym. muiden varojen ollessa vähintään euroa käyttövaraksi on jätettävä 97 euroa. Maksut peritään kuukausittain jälkikäteen, toteutuneiden suoritteiden mukaisesti. Vuokra Vesimaksu (sisältää saunan) Sähkömaksu Tarvikemaksu 6,20 / m 2 /kk (266 / asukas) 12,00 /hlö/kk 16,00 /hlö/kk 60 /hlö/kk (2 /hlö/vrk) Lamminhovin asuntolan tukiasukkaat Säterintie 26 Asuntolan tukiasunnoissa asuvilta peritään tukikäynneistä ja Lamminhovin tilojen sekä laitteiden/aineiden käytöstä yms. Ns. tehostetussa tukiasumisessa (sis. useita kotikäyntejä/vko) 25 /hlö/kk 50 /hlö/kk Linnakoti Vuokra ,54 / m²/kk alk. 7,54 /m²/kk Vesimaksu (sisältää saunan) 12,00 /hlö/kk Sähkömaksu 16,00 /hlö/kk Tarvikemaksu 60,00 /hlö/kk 2,00 /hlö/vrk Kuhmoisten asuntola Vuokra yksiö (26 m² tai 36 m²) 5,88 /m² soluasunto 200 /kk Vesimaksu (sis. saunan) 7 /hlö/kk Sähkömaksu 12 /asunto Tarvikemaksu 60,00 /kk

12 12 (24) Lyhytaikaispaikat (tilapäismaksut) Ympärivuorokautinen paikka (läsnä koko vrk) 24,00 /henkilö/vrk Ympärivuorokautinen paikka (työ- tai koulupäivän poissaolo) 19,00 Päiväpaikka (aamu-ilta, peritään ateriapaketti) 12,70 Osapäiväpaikka 3,90 (1 ateria) 7,80 (2 ateriaa) Alle 16-vuotiaan kehitysvammaisen lapsen erityishuoltona järjestetty ympärivuorokautinen asumispalvelu (korvaus täydestä ylläpidosta/vrk) 12,70 (täysi vrk) 7, 80 (koulupv) Asiakkaiden retket ja matkat Muut asumispalvelut Kehitysvammaisen henkilön osallistuminen retkille ja leireille on vapaaehtoista. Tämän vuoksi kehitysvammainen henkilö voi maksaa kuluja omilla varoillaan. Kun kunta järjestää palvelut ostamalla ne yksityiseltä palveluntuottajalta, asiakkaalta peritään samat maksut ja korvaukset kuin kunnan itse tuottamista vastaavista palveluista. (Suomen Kuntaliiton yleiskirje nro 14/80/2000). Asumispalveluissa peritään vuokra (+sähkö ja vesi) siten kuin asumisyksikössä on erikseen vahvistettu tai ostopalvelusopimuksessa on käytännöksi sovittu. Ateriamaksut sekä tarvikemaksu peritään samansuuruisena kuin Linnakodin ja Lamminhovin asuntolassa. Maksut peritään kuukausittain jälkikäteen, toteutuneiden suoritteiden mukaisesti. Maksuja vahvistettaessa ja perittäessä on varmistettava asukkaan toimeentulo. Asukkaan käyttövaraksi on jäätävä vähintään 194 euroa ja talletusten ollessa vähintään 4000 euroa käyttövaraksi on jätettävä 97 euroa. Tarvittaessa maksuja alennetaan 1. tarvikemaksusta ja 2. ateriamaksuista. Kehitysvammaisten erityishuoltona järjestetystä alle 16-vuotiaan asiakkaan osittaisesta ylläpidosta ei peritä maksua. Alle 16-vuotiaan erityishuoltona järjestetystä ympärivuorokautisesta asumispalvelusta (täysi ylläpito) peritään ateriamaksut; kokopäivän ateriat 12,70 /vrk tai osapäivän ateriat 7,80 /vrk (esim. koulupäiviltä). (Hämeenlinnan hallintooikeus numero 09/0075/4.) 1.9. Ensi- ja turvakotimaksut Aikuisilta perittävä maksu Alle 18-vuotias lapsi 24,00 /vrk 12,70 /vrk

13 13 (24) 2. TERVEYSPALVELUN MAKSUT 2.1. Avoterveydenhoidon maksut 7 Terveyskeskusmaksu Asiakas voi suorittaa käyntimaksun tai ellei asiakas suorita vuosimaksua, peritään asiakkaalta kertamaksu käyntikertojen lukumäärästä riippumatta Vuosimaksu 27,40 voimassa kalenterivuoden siinä terveyskeskuksessa, johon maksu on suoritettu; jos palvelun käyttäjä ei suorita vuosimaksua, peritään asiakkaalta kertamaksu käyntikertojen lukumäärästä riippumatta. Kertamaksu 13,70 Terveyskeskuksen päivystysmaksu Asiakkaalta perittävä päivystysmaksu terveyskeskusmaksun sijasta, päivystysmaksulla ei ole käyntimääräkohtaista rajoitusta Päivystysmaksu arkisin klo 20-08, lauantaisin, sunnuntaisin ja 18,80 pyhäpäivinä Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta eikä rintamaveteraanitunnuksen tai rintamasotilastunnuksen esittäviltä henkilöiltä. Jos potilas päivystyksessä suoritetun tarkastuksen jälkeen otetaan välittömästi Jokilaakson sairaalaan hoidettavaksi, häneltä ei peritä terveyskeskusmaksua vaan laitoshoidon maksu Yksilökohtaisen fysioterapian maksu Terveyskeskuksen fysioterapiakäynti, joka perustuu hoitavan lääkärin arvioon, hoitosuunnitelmaan tai hoidon tarve on todettu muulla tavoin terveyskeskuksessa. Fysioterapiamaksu 7, Sairaalan poliklinikkamaksut 8 Sairaalan poliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta peritään poliklinikkamaksu käynniltä. Poliklinikkamaksu 27,40

14 14 (24) 2.4. Päiväkirurgiamaksu 8a Päiväkirurginen toimenpide, joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa laajaa lääkitystä Päiväkirurgiamaksu 89, Suun terveydenhoidon asiakasmaksut Suun ja hampaiden tutkimus 9 Hammashoidon perusmaksu suuhygienistillä 7,50 Hammashoidon perusmaksu hammaslääkärillä 9,60 Hammashoidon perusmaksu erikoishammaslääkärillä 13,90 Perusmaksun lisäksi voidaan tutkimuksesta ja hoidosta periä toimenpidemaksu vaativuusluokan mukaan 0-2 6, , , , ,20 Proteettiset toimenpiteet proteesin hoito pohjauksella 40,00 proteesin korjaus 27,40 akryyliosa- ja kokoproteesi 133,70 kruunut ja sillat, per hammas 133,70 rankaproteesi 162,40 Suun ja hampaiden tutkimus- ja hoitomaksuja ei peritä alle 18-vuotiailta. Henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai jolla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 :ssä tarkoitettu todistus lain 1 :n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei saa periä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä. Oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä peritään aiheutuneet hammastekniset kulut todellisten kustannusten mukaisina. Erikoismateriaaleista peritään todelliset kustannukset. Oikomislaitteen häviämisestä tai vahingoittumisesta peritään uuden laitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset.

15 15 (24) Suun ja leukojen erikoissairaanhoito 9a Suun ja leukojen erikoissairaanhoidon tutkimuksesta ja hoidosta peritään 9 :ssä säädettyjen maksujen sijasta sairaalan poliklinikka maksua vastaava maksu Sairaankuljetuksen maksut 10 Sairaankuljetuspalvelun tuottaja voi periä asiakkaalta enintään liikenneministeriön vahvistaman taksan mukaisen maksun. Tämä maksu voidaan periä myös silloin, kun annetun ensi hoidon ansiosta potilaan tila on korjaantunut siinä määrin, että kuljetusta hoitopaikkaan ei ole tarvinnut suorittaa Sarjassa annettava hoito 11 Sarjassa annettavasta hoidosta kuten jatkuvasta dialyysihoidosta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, jalkojenhoidosta, hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta, ravitsemusterapian pitkästä hoitojaksosta tai muusta vastaavasta hoidosta peritään (myös yksityiseltä palveluntuottajalta maksusitoumuksella hankituista hoidoista) hoitokerralta yli 18-vuotiailta enintään 45 käynniltä/vuosi 7,50 3. LAITOSHOIDON MAKSUT Laitoshoidon maksuja peritään yksiköissä, jotka antavat ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa eli Jokilaakson sairaalassa, Terveyskeskuksen vuodeosastohoidossa, vanhainkodit - Jokilaakson sairaala 32,50 /hpv - Terveyskeskuksen vuodeosastot, lyhytaikainen hoito 32,50 /hpv - Vanhainkodit, lyhytaikainen hoito 32,50 /hpv -katkaisuhoito päihdeklinikalla -kuntoutushoito päihdeklinikalla -psykiatrinen laitoshoito 15,00 /hpv 15,00 /hpv 15,00 /hpv 3.1. Lyhytaikainen laitoshoito 12 Lyhytaikaisen laitoshoidon maksut hoidosta ja ylläpidosta hoitopäivältä. Laitoshoidon maksut ovat asiakasmaksulain maksukaton piirissä. Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 15,00 hoitopäivältä. Hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudelta. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy.

16 16 (24) Alle 18-vuotiailta maksuja peritään enintään seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa Päivä- ja yöhoidon maksut 13 Alle 18-vuotiailta maksuja peritään enintään seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa.yli 3 kk:n hoidosta asiakasmaksu määräytyy asiakkaan/potilaan maksukyvyn mukaan Kuntoutushoidon maksut 14 15,00 /hpv Vammaiselle henkilölle laitoshoitona annetusta lääkinnällisestä kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta peritään hoitopäivältä 11,30 Alle 18-vuotiailta maksuja peritään enintään seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa Pitkäaikainen laitoshoito 15 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan/potilaan maksukyvyn mukaan. Maksun perimisessä noudatetaan asiakasmaksulain 7 c :n mukaisia enimmäismääriä. Päätös pitkäaikaisen laitoshoidon maksusta peritään hoidon alkamisesta lähtien, kun ympärivuorokautisen laitoshoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta tai kun henkilö on ollut laitoshoidossa yli 3 kuukautta ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että häntä on edelleen hoidettava laitoksessa. Laitoshoidon maksu voidaan periä tulopäivältä, seuraavilta hoitovuorokausilta sekä lähtöpäivältä. Jos henkilö siirretään suoraan toiseen laitokseen, ei lähettävä laitos peri asiakasmaksua enää lähtöpäivältä. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Jos puolisoista suurempituloinen on laitoshoidossa, maksu on 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista. Myös kotona olevan puolison vammaisetuudet otetaan tulona huomioon asiakasmaksulain nojalla. Asiakkaalle taataan kuitenkin henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain vähintään 97 euroa. Asiakasmaksun suuruudesta päättää vanhusten palvelujen johtaja, vammaispalvelujohtaja (kehitysvammaisten laitoshoito), talouspäällikkö tai taloussihteeri. Psykiatrisen laitoshoidon ja siihen rinnastettavan psykiatrisen perhehoidon asiakasmaksun suuruudesta päättää sosiaalityöntekijän esityksestä mielenterveystyön vastuualueen esimies. Kehitysvammaisten perhehoidosta perittävä maksu rinnastetaan pitkäaikaislaitoshoidon maksuihin ja asiakasmaksun suuruus määrätään samalla tavoin kuin pitkäaikaislaitoshoidon maksut. Lisäksi otetaan huomioon Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 10 b :n 4 momentin 1 kohdan mukainen muutos, että vammaisetuudet

17 17 (24) otetaan huomioon pitkäaikaishoidettavan tuloina asiakasmaksua määrättäessä. Asiakasmaksun suuruudesta päättää vammaispalvelujohtaja. Ylimääräistä rintamalisää saavien rintamaveteraanien korotettuun ja ylimpään hoitotukeen aletaan maksaa 50 euron suuruista veteraanilisää alkaen. Veteraanilisä otetaan huomioon pitkäaikaisen laitoshoidon maksun perusteena. 4. MUUT MAKSUT 4.1. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset palvelut (Laki asiakasmaksuista 6b) Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Palveluista, jotka kunta järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaapäivän ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, peritään Vuorokaudelta (24 h), enintään 3 vrk/kk 10,60 /vrk 4.2. Perhehoito 19 Sosiaalihuoltolain 25 :ssä tarkoitetusta perhehoidosta lukuun ottamatta lastensuojelulain perusteella järjestettyä perhehoitoa, voidaan periä asiakasmaksulain 7 c :ssä säädetty maksu pitkäaikaisen laitoshoidon maksuperusteiden mukaisesti Vanhusten perhehoito Pitkäaikaisesta vanhusten perhehoidosta peritään pitkäaikaisen laitoshoidon mukainen maksu (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 7 C ja asetus 19 ). Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan kuukausituloista lukuun ottamatta hoitotukea. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä vähintään 97 kuukaudessa. Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettav ista tekijöistä, maksun määräämisen perusteena olevista tuloista ja tuloista tehtävistä vähennyksistä on säädetty asiakasmaksulain 10, 10 b ja 10 c :ssä. Lyhytaikaisesta vanhusten perhehoidosta voidaan periä asiakasmaksuasetuksen 12 ja 13 :n mukainen maksu. Lyhytaikaisesta ympärivuorokautisesta perhehoidosta peritään maksu siten kuin lyhytaikaisesta laitoshoidosta on vahvistettu (vuonna 2010 = /vrk). Osapäiväisestä vanhusten perhehoidosta peritään maksu siten kuin laitoshoidon päivä- ja yöhoidosta on vahvistettu (v = 15 /Päivä). Mikäli lyhytaikaista perhehoitoa järjestetään omaishoitajan vapaan ajaksi, peritään hoidosta asiakkaalta (v = 10,60 /vrk, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 6 b ).

18 18 (24) 4.3. Lastensuojelun maksut 20 Vanhemmilta perittävät asiakasmaksut Asiakasmaksulain 7 :n 1 momentin mukaan lapsen vanhemmilta voidaan periä lastensuojelun asiakasmaksu, jos lapsi on sijoitettuna avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona perhehoitoon, laitoshuoltoon tai asumispalveluihin. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan ja se saa määrältään olla enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1 3 :n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen. Jos henkilö tai perhe on varaton tai vähävarainen, maksua ei peritä. Vaikka vanhemmalle ei määrättäisi maksua, tulee se todeta ja perustella. Vanhemmilta peritään asiakasmaksu käytettävissä olevien nettokuukausitulojen perusteella. Lastensuojelupalveluista vanhemmilta perittävässä maksussa otetaan huomioon huollettavien määrä ja tulot elatusvelvollisuuden mukaan. Yhdessä asuville vanhemmille määritellään asiakasmaksu kummankin vanhemman nettotulojen perusteella erikseen ja molemmille tehdään oma päätös. Huomioon otettavat tulot: Ansiotulojen lisäksi tuloina otetaan huomioon eläkkeet, elinkorot, rahana maksettavaksi määrätty syytinki, pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko-, osinko- ja vuokratulot sekä itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot. Lapsilisä, elatusapu ja elatustuki peritään suoraan hoidon korvaukseksi, jolloin niitä ei pidetä vanhempien tulona. Huomioon otettavat menot: Asiakasmaksua määriteltäessä nettotuloista vähennetään asumismenojen omavastuu (vuokra/yhtiövastike, josta vähennetään mahdollinen asumistuki, asuntolainan lainanhoitokulut/kk) ja maksetut elatusavut. Vanhemman nettotuloista tehdään nk. lapsivähennys. Yhdessä asuvilta vanhemmilta vähennetään 75 euroa/huollettava kotona asuva lapsi/vanhempi. Yksin asuvalta vanhemmalta vähennetään 150 euroa/huollettava kotona asuva lapsi. Lapsivähennystä ei tehdä sijoitettujen lasten osalta. Vanhemmilta, joille ei ole vahvistettu elatusapua tai sitä ei peritä, peritään lastensuojelun asiakasmaksu alla olevan taulukon mukaisesti: Tulot /kk vähennysten jälkeen Perintä / kk maksua ei peritä % % % %

19 19 (24) Kun vanhemmalle on määrätty taulukon mukainen asiakasmaksu ja sijoitettuja lapsia on useampia, maksua korotetaan sijoitettujen lasten lukumäärän mukaan seuraavasti: Sijoitettuja lapsia (lkm) Korotus % 1 Ei korotusta 2 15 % 3 30 % 4 45 % 5 tai useampi 60 % Vanhempien maksukykyä arvioitaessa voidaan kuitenkin ottaa huomioon myös perheen kokonaistilanne. Lastensuojelun asiakasmaksu ei saa missään tilanteessa vaarantaa perheen toimeentuloa ja pyrkimyksiä selviytyä omatoimisesti ongelmistaan. Lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista perittävä korvaus Asiakasmaksulain 7 :n 3 momentin mukaan lastensuojelulaissa tarkoitetuista perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi voidaan periä kohtuulliseksi katsottava maksu myös lapsen tai nuoren asiakasmaksulain 14 :n mukaisista tuloista, korvauksista tai saamisista. Näitä tuloja ovat mm. eläke, elinkorko, avustukset tai muut jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot, korvaukset tai saamiset, jotka maksetaan siltä ajalta, jonka laitoshoito tai perhehoito kestää. Lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista tai saamisista perittävä korvaus saa olla enintään 1.337,20 /kk (2010), eikä se saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia. Lisäksi lastensuojelulain 77 :n mukaan lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista tai saamisista on varattava aina vähintään 40% hänen itsenäistymisvaroihinsa, 60% voidaan käyttää hoidon korvauksena Kehitysvammaisten erityishuoltoon liittyvä ylläpito 21 Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan järjestetystä täydestä ylläpidosta peritään maksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa 12 :n mukaisena ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksulain 7 c :n enimmäismäärien mukaisena. Alle 18-vuotiaalta maksuja ei saa periä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän ja lyhytaikaisen laitoshoidon maksua ei saa periä kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/77) tarkoittamasta erityishuollosta Hengityshalvauspotilaalle järjestettävä hoito 22 Hengityshalvauspotilaalle järjestettävä kunnallinen hoito ja hoitoon liittyvät kuljetukset ovat maksuttomia.

20 20 (24) 4.6. Tilojen vuokrat Päiväkeskuksen tai muun tilan juhlasali 40 /kerta (sis. alv 23 %) Auditorion 15 /tunti (sis. alv 23 %) Muun neuvottelutilan vuokra 10 /tunti (sis. alv 23 %) Atk-koulutustilan ja tilan laitteiden vuokra 20 /tunti (sis. alv 23 %) Sopimusvuokraaja esim. Työväenopisto 8 /tunti (sis. alv 23 %) Päiväkeskuksen keittiö ja astiat 25 /kerta (sis.alv 23 %) Päiväkeskuksen juhlasalin vuokraa ei peritä vanhustyötä tekeviltä järjestöiltä eikä myöskään vanhainkodin ja palvelutalon asukkaiden merkkipäivien viettotilaisuuksista tai näiden muistotilaisuuksista 4.7. Puhelinmaksut Taksin tilaaminen puhelimitse terveysasemilla, poliklinikalla ym. 1,00 euro/puhelu (sis. alv 23 %) Potilaspuhelinjärjestelmän mukaiset puhelinmaksut puhelun avausmaksu 0,17 euro/puhelu (sis. alv 23 %) puhelun sykäysmaksu 0,50 euroa/sykäys (Alv 23 %) 4.8. Myytävät apuvälinetarvikkeet (fysioterapiaosasto) PEF-mittari 23,00 (sis. alv 23 %) Kylmäpakkaus 6,50 (sis. alv 23 %) Kävelykeppi 15,00 (sis. alv 23 %) Jääpiikki 6,15 (sis. alv 23 %) Kenkälusikka 5,90 (sis. alv 23 %) Kyynärsauvat, 1 kpl 17,50 (sis. alv 23 %) Kyynärsauvat, 2 kpl 35,00 (sis. alv 23 %) Sukanvetolaite 25,00 (sis. alv 23 %) Tarttumapihti 30,00 (sis. alv 23 %) 5. TODISTUSMAKSUT 5.1. Maksu lääkärintodistuksesta 23 Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta peritään todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen enintään 33,80 euroa. Tieliikennelaissa (267/1981) säädetyn ajooikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta ym. vastaavista lääkärintodistuksista peritään enintään 40,70 euroa. Maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liitty-

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 1 MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 1 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.)

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.) Lastensuojelun asiakasmaksut ohjeistus 1.3.2014 Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetuista perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista

Lisätiedot

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17 Kirjoittajat: Päivitys: Anne Saaristo Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Anne Saaristo 1. painos 1999 2. täysin

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET VUODELLE 2015

SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET VUODELLE 2015 SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET VUODELLE 2015 1 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON HOITOPALKKIO, KULU- JA KÄYNNISTÄMIS 3 Saarikan maksama

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET V.2014

SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET V.2014 SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET V.2014 1 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON HOITOPALKKIO, KULU- JA KÄYNNISTÄMIS 3 Saarikan maksama hoitopalkkio

Lisätiedot

ISBN 978-952-486-122-9 (nid.) ISBN 978-952-486-123-6 (pdf)

ISBN 978-952-486-122-9 (nid.) ISBN 978-952-486-123-6 (pdf) DIABEETIKON SOSIAALITURVA 2012 Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Mervi Lyytinen Taitto: Aino Myllyluoma Paino: Hämeen Kirjapaino Oy, 2012 ISBN 978-952-486-122-9

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Vammaispalveluopas Yhteystiedot www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Käyntiosoite: Perusturvakeskus (Rentto) Suutarinkatu 2 C, 4 krs 05900 Hyvinkää

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE 1 LUKIJALLE Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2013

PIENI PALVELUOPAS 2013 PIENI PALVELUOPAS 2013 www.invalidiliitto.fi/pienipalveluopas 1 Sisällysluettelo: sivu Yleistä palvelujen hakemisesta 3 - Hakemukset 3 - Päätös 3 - Muutoksenhaku 3 - Subjektiivinen oikeus eli erityinen

Lisätiedot

Sosiaalisia etuuksia 2012

Sosiaalisia etuuksia 2012 Sosiaalisia etuuksia 2012 Sisällysluettelo Yleistä palvelujen hakemisesta... 4 Kansaneläkkeen määrät... 6 Eläkkeen maksupäivät... 6 Ajankohtaista tietoa 2010... 6 Yöpymisraha... 7 Terveydenhuollon maksukatto...

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

Avuksi arkeen. Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin

Avuksi arkeen. Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin Avuksi arkeen Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin Sisällysluettelo A Ajankohtaista tietoa (tiedot vuodelta 2013) 9 Ammatillinen erityisopetus 13 Ammatinvalinnanohjaus 13 Ammatillinen kuntoutus

Lisätiedot

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tervetuloa

Lisätiedot