3/2007. syyskuu september

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3/2007. syyskuu september"

Transkriptio

1 3/2007 syyskuu september

2 Sisältö Perusturva / Grundtrygghet Nro / nr 3/2007 Tiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa Julkaisija Suomen Kuntaliitto Sosiaali ja terveys -yksikkö Toinen linja Helsinki Puh. (09) Koonnut Heli Sahala Jaana Viemerö Painopaikka Savion Kirjapaino Oy Kerava Kannen kuva Future Image bank Tiedote on myös Internetissä Kuntaliiton kotisivulla soster Tilaukset ja osoitteenmuutokset Perusturva-tiedote jaetaan jokaiseen kuntaan, sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymiin ja eräille muille alan toimijoille maksutta. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma uusia sosiaali- ja terveyspoliittisia linjauksia 3 Utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården nya sosial- och hälsopolitiska riktlinjer 4 Uutta lainsäädäntöä 5 Kalleusluokituksen poistuminen vaikuttaa toimeentulotukeen 5 Ajankohtaista 5 Hallituksen talousarvioesitys vuodelle Palveluseteli käyttöön myös kotisairaanhoidossa 6 Kansaneläkelainsäädäntö uudistuu vuoden 2008 alusta 6 Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishanke käynnistynyt 8 Päihdetapauslaskenta Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta 9 Vuoden 2008 Hyvinvointikunta-foorumin lämmittelyä Hyvinvointikeitaalla 9 Kunta- ja palvelurakenneuudistus 10 PARAS etenee hyvää vauhtia toista aaltoa odotetaan 10 Kuntien toimeenpanosuunnitelmien arviointi sosiaali- ja terveydenhuollossa 11 Hallinto ja asiakkaat 12 Ajankohtaista sosiaalihuollon asiakirjahallinnosta 12 Kuntien sosiaali- ja terveystoimen hallinto Henkilöstö 15 Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävärakenteesta suositus 15 Terveydenhuolto 16 Terveydenhuollon kustannukset nousivat edelleen 16 Terveydenhuoltomme edullinen ainakin muihin maihin verrattuna 17 HOPE-asiantuntijavaihto 19 Lapset ja nuoret 20 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi 20 Kelan lastenhoidon tuen uudet kuntalisäehdot alkaen 20 Vanhukset 22 Selvitys vanhuksille suunnattujen ehkäisevien kotikäyntien toteutuksesta 22 Uutta henkilöstöä 23 Jaana Viemerö erityisasiantuntijaksi 23 Svenska sidor 24 Statens budgetproposition för år Servicesedlar också inom hemsjukvården 24 Uusia julkaisuja 25 Koulutusta 25 Ilmoituksia 28 Lisätilaukset ja muiden kuin Kuntaliiton jäsenyhteisöjen tilaukset ovat maksullisia. Vuosikerran hinta on jäsenyhteisöille 17 euroa ja muille 34 euroa (yli 5 tilauksesta alennus). Seuraava tiedote Ilmestyy joulukuussa ISSN Perusturva 3/2007

3 Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma uusia sosiaali- ja terveyspoliittisia linjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelman valmistelu on käynnistynyt peruspalveluministeri Risikon johdolla. Ohjelman on tarkoitus valmistua syksyn kuluessa ja sitä toimeenpannaan vuosina Ministeri Risikko on todennut, että kansallisella kehittämisohjelmalla pyritään konkreettisin toimenpitein kehittämään sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja tukemaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteita. Ohjelman tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, edistää väestön terveyttä ja vähentää terveyseroja sekä parantaa palvelujen saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta. Ohjelma tulee täsmentämään hallitusohjelman linjauksia ja olemaan valtion talousarvion kanssa yhteensopiva asiakirja. Se tulee sisältämään lähivuosien keskeisimmät sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet ja painopisteet sekä ohjelman toimeenpanoa tukevat toimenpiteet, kuten lainmuutokset ja suositukset. Keinovalikoima on perinteinen ja perustuu ennalta ehkäisyn ja varhaisen puuttumisen vahvistamiseen, henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin parantamiseen sekä palvelurakenteen ja -tuotannon uudistamiseen. Uutta on tavoitteiden ja keinojen täsmentämisprosessi: syksyn kuluessa järjestetään viisi alueellista ja yksi järjestöjen kuulemistilaisuus. Tilaisuuksissa kootaan alueellisten toimijoiden ja kansalaisjärjestöjen näkemyksiä kehittämisohjelman painopisteistä ja kehittämistarpeista. Tilaisuuksissa haetaan yhteistä näkemystä, johon kaikki toimijat voivat sitoutua. Näissä tilaisuuksissa kuntien ääni kuuluu ja paikalliset kehittämistarpeet nousevat esille. Erittäin keskeistä on, että alueiden näkemykset välittyvät ohjelmaan sisältöihin ja ohjelmasta muodostuu toimijoiden kannalta uskottava, tavoiteltava ja realistinen. Yhtenä riskinä on toiminnan fokusoitumisen vaikeus. Kehittämistarpeet ovat lähes loputtomat, joten kohteet ja painopisteet tulee rajata rohkeasti. Toisena riskinä on se, ettei alueiden näkemyksille anneta riittävää painoarvoa, eikä ohjelma saa kiinnekohtaa kentän toimijoihin. Norsunluutornista ohjattu ohjelma ei ole uskottava, eikä sen toteuttaminen ole realistista. Kehittämisohjelman valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa ministeri Risikon vetämä neuvottelukunta. Neuvottelukunnan työtä tukee kolme jaosta; konsernijaos, aluejaos ja järjestötoimijoista koostuva kansalaisjaos. Aluejaos koostuu pääasiassa kuntien ja kuntayhtymien toimijoista. Sen alaisuudessa toimivat erikoissairaanhoidon erityisvastuualueiden maatieteellisen jaon mukaiset alueelliset johtoryhmät. Johtoryhmien tehtävänä on käydä dialogia jaosten ja neuvottelukunnan kanssa ohjelman sisällöistä sekä laatia alueelleen kehittämissuunnitelma. Suunnitelman tulisi olla paikallisten tarpeiden ja resurssien määrittämä tulkinta ohjelman yleisistä tavoitteista. Näin yleiset tavoitteet saavat paikallisen ja relevantin konkretisoinnin ja ovat realistisia toteuttaa. Neuvottelukunnan, jaosten ja alueellisten johtoryhmien tehtävät ovat määritelty jokseenkin tarkkaan ja järkevästi valtioneuvoston päätöksellä. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoimintaan varattujen valtionavustusten kohdentamismekanismia ei kuitenkaan ole selkeästi määritelty. Ohjelman toimeenpanon kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää, että alueellisille johtoryhmillä olisi keskeinen rooli määrärahojen kohdentamisessa. Kehittämisohjelman valmistelu antaa aihetta optimismiin; ohjelmassa tavoitellaan yhteistä valtakunnallista näkemystä, joka muodostuu keskushallinnon ja kentän toimijoiden dialogissa. Optimismin ylläpitämiseksi ja toteuttamiskelpoisen ohjelman aikaansaamiseksi tätä dialogia tulee vaalia. Jussi Merikallio Perusturva 3/2007 3

4 Utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården nya social- och hälsopolitiska riktlinjer 4 Perusturva 3/2007 Beredningen av det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården har inletts under ledning av omsorgsminister Risikko. Det är meningen att programmet ska bli klart under hösten och genomföras år Minister Risikko har konstaterat att man genom det nationella utvecklingsprogrammet strävar efter att med konkreta åtgärder utveckla social-, hälso- och sjukvården och stödja målen i kommun- och servicestrukturreformen. Programmet har som mål att förebygga utslagning, främja befolkningens hälsa och minska skillnaderna i hälsa samt öka servicetillgången och förbättra servicens kvalitet och verkan. Programmet kommer att precisera regeringsprogrammets riktlinjer och vara förenligt med statsbudgeten. Det kommer att innehålla de viktigaste social- och hälsopolitiska målen och tyngdpunkterna för de närmaste åren samt åtgärder som stödjer programmets genomförande, såsom lagändringar och rekommendationer. Urvalet av metoder är sedvanligt och grundar sig på ökat förebyggande arbete och tidigt ingripande, förbättrad kompetens och välbefinnande bland personalen och reformering av servicestrukturen och serviceproduktionen. Nytt är processen med att precisera mål och metoder: under hösten arrangeras fem regionala samrådsmöten och ett för organisationer. Vid mötena sammanställs de regionala aktörernas och medborgarorganisationernas synpunkter på tyngdpunkterna och utvecklingsbehoven i utvecklingsprogrammet. Vid mötena eftersträvas ett gemensamt synsätt som alla aktörer kan omfatta. Vid dessa möten blir kommunernas röst hörd och de lokala utvecklingsbehoven lyfts fram. Det är speciellt viktigt att regionernas synpunkter förmedlas till programmets innehåll och att programmet blir trovärdigt, eftersträvansvärt och realistiskt för aktörerna. En av riskerna är svårigheten med att fokusera verksamheten. Utvecklingsbehoven är nästan oändliga och därför måste man avgränsa utvecklingsobjekten och tyngdpunkterna ordentligt. En annan risk är att regionernas synpunkter inte ges tillräckligt stor vikt och programmet inte får något fäste bland aktörerna inom fältet. Ett program som styrs från ett elfenbenstorn är inte trovärdigt och genomförandet är inte realistiskt. För beredningen och genomförandet av utvecklingsprogrammet ansvarar en delegation som leds av minister Risikko. Delegationens arbete är uppdelat i tre sektioner: koncernsektionen, regionsektionen och medborgarsektionen som består av organisationer. Regionsektionen består huvudsakligen av kommunernas och samkommunernas aktörer. Under denna sektion arbetar regionala styrgrupper enligt den geografiska indelningen i upptagningsområden för högspecialiserad sjukvård. Styrgruppernas uppgift är att föra en dialog med sektionerna och delegationen om programmets innehåll och att utarbeta en utvecklingsplan för sina områden. Planen bör vara en tolkning av programmets allmänna mål utgående från lokala behov och resurser. Därigenom konkretiseras programmets allmänna mål på ett lokalt och relevant sätt och genomförandet blir realistiskt. Delegationens, sektionernas och de regionala styrgruppernas uppgifter definieras ganska noggrant och förnuftigt genom statsrådets beslut. Mekanismen för anvisandet av statsbidrag som reserverats för utveckling av social-, hälso- och sjukvården har dock inte definierats klart. Med tanke på genomförandet av programmet är det av största vikt att de regionala styrgrupperna har en central roll när anslag anvisas. Utvecklingsprogrammets beredning ger anledning till optimism; programmet eftersträvar en gemensam riksomfattande syn som utformas i en dialog mellan centralförvaltningen och aktörerna inom fältet. För att upprätthålla denna optimism och åstadkomma ett genomförbart program bör man slå vakt om denna dialog. Jussi Merikallio

5 UUTTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Kalleusluokituksen poistuminen vaikuttaa toimeentulotukeen Kuntien kalleusluokituksen poistuminen vaikuttaa perustoimeentulotuen määrään alkaen. Toimeentulotuen perusosat määräytyvät vuoden 2008 alusta kaikissa kunnissa ensimmäisen kalleusluokan mukaan. Laki kuntien yleisestä kalleusluokituksesta (1125/2005) on voimassa vuoden 2007 loppuun. Kalleusluokituksen poistumisen johdosta toimeentulotukilain 9 on muutettu siten, että viittaukset kuntaryhmiin on poistettu ja perusosa nousee kaikissa kunnissa ensimmäisen kuntaryhmän mukaiseksi. Vuoden 2008 alusta toimeentulotuki muutetaan ilman hakemusta muutetun 9 :n mukaan maksettavaksi. Toimeentulotuen muutosta koskevat säädökset (583/2007) sisältyvät lakipakettiin, jossa muutettiin kansaneläkelakia ja useita sellaisia sosiaaliturvaa koskevia lakeja, joihin sovelletaan kuntien kalleusluokitusta (HE 90/2006). Toimeentulotuen menojen on arvioitu lisääntyvän muutoksen johdosta siten, että lisäys valtion menoihin olisi noin 10 miljoonaa euroa ja kuntien menoihin noin 11 miljoonaa euroa. Menojen arvioinnissa on otettu huomioon muiden sosiaalietuuksien korotuksista aiheutuva toimeentulotukimenojen säästö. Kuntien kalleusluokituksen poistumista on selostettu tarkemmin Kuntatataloustiedotteessa 3/ 2007 Lisätiedot: Sirkka-Liisa Karhunen, puh. (09) AJANKOHTAISTA Hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2008 Hallituksen esitys vuoden 2008 talousarvioksi on käsitelty hallituksen budjettiriihessä ja menossa eduskuntakäsittelyyn Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta talousarvioesityksen keskeisimmät kysymykset liittyvät valtionosuuksiin. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan budjettilait painottuivat sosiaalivakuutukseen ja niiden heijastusvaikutukset kuntatalouteen ovat varsin vähäiset. Talousarvioesitys perustuu sekä hallitusohjelmaan että peruspalveluohjelmaan. Peruspalveluohjelma on uusi lakisääteinen suunnitteluinstrumentti, jonka tarkoituksena on tuoda tasapaino kuntien tehtävien ja rahoituksen välille. Peruspalveluohjelman tulee kehittyä koko valtionhallintoa ohjaavaksi kuntapolitiikan välineeksi, joka osaltaan turvaa kestävän kuntatalouden varmistamalla kuntien tehtävien ja rahoituksen tasapaino. Hallitusohjelma sisältää lukuisia sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevia kirjauksia, joiden kustannusvaikutuksia ei ole arvioitu. Hallitusohjelmaa toimeenpantaessa tulevat suuret pitkän aikavälin hankkeet korostumaan, joten hallitusohjelman suorat kuntiin kohdistuvat kustannusvaikutukset tulevat näkymään vasta hallituskauden lopulla. Talousarvioesityksessä valtionosuuksia tullaan korottamaan ja korotukset perustuvat kustannustenjaon tarkistukseen ja indeksitarkistukseen. Kustannustenjaon tarkistus tuo kunnille ensi vuodelle lisärahoitusta 252 miljoona euroa ja täysmääräinen indeksitarkistus 310 miljoonaa euroa. Toisaalta kuntien valtionosuutta vähentää edellisen kustannustenjaon tarkistuksen viimeisen erän hyvittäminen verotuloina 2007, aiemmin leikattujen indeksien palautus kustannuksiin ja kasvavaa asiakasmaksukertymää vastaava leikkaus. Vaikka korotukset ovat euromääräisesti suurempia kuin vähennykset, kuntien menojen kasvun takia valtionosuusprosentti laskee 2,39 % (33,88 %:sta 31,49 %:iin). Siksi euromääräisen muutosten takia valtionosuuksia tulisi arvioida niiden rahoitusosuuden mukaan. Kuntien taloutta rasittaa kustannusten ja väestön palvelutarpeen kasvu ja tätä kustannuspainetta lisää valtionosuuksien rahoitusosuuden merkittävä lasku. Perusturva 3/2007 5

6 Rahoitusosuuden laskun ohella vuoden 2008 valtionosuusmuutoksessa huolestuttava piirre on valtionosuuden leikkaus asiakasmaksujen korotuksesta kertyvää lisätuloa vastaavasti. Leikkauksen rahoitusosuuden laskua merkittävämpi on periaatteellinen ratkaisu. Kuntien keräämät asiakasmaksutulot siirtyvät tältä osin hallitusohjelman muiden toimenpiteiden rahoittamiseksi. Kuntaliiton ehdoton näkemys on se, että kuntien keräämien asiakasmaksujen tulee jäädä kuntien käyttöön palvelujen rahoittamiseksi. Valtionavustus kuntien ja kuntayhtymien kehittämistoimintaan laskee 31 miljoonasta eurosta noin 25 miljoonaan euroon. Jotta kehittämistoiminnan myönteiset vaikutukset voidaan turvata jatkossa vähenevin määrärahoin, tulee avustusten myöntämiskäytäntöjä uudistaa. Kehittämisrahan kohdentamisen uudistamistyö on käynnistynyt sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelmassa ja suotavaa olisi, että kehittämisohjelman yhteydessä perustettavat alueelliset johtoryhmät saavat merkittävän roolin kehittämisrahoja kohdennettaessa. Lisätiedot: Jussi Merikallio, puh. (09) Palveluseteli käyttöön myös kotisairaanhoidossa Kansanterveyslakia ja sosiaalihuoltolakia esitetään (HE 34/2007) muutettaviksi siten, että palveluseteliä voitaisiin käyttää kotisairaanhoidossa samoin perustein kuin sosiaalihuollon kotipalveluissa. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2008 alusta. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän selvittämään sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävän palvelusetelin käyttöalan laajentamista. Työryhmän tehtävinä on arvioida palvelusetelin soveltuvuutta eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, tehdä ehdotukset palvelusetelijärjestelmän käyttöalan laajentamiseksi sekä valmistella ehdotukset tarvittaviksi lainsäädäntömuutoksiksi siten, että muutokset voisivat tulla voimaan vuonna Työryhmän tulee käsitellä ainakin palvelusetelin omavastuun ja asiakasmaksulain suhde, verotuskysymykset ja kuntien elinkeinotoiminnan sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö. Työryhmän toimikausi on Lisätietoja: > muut sosiaalipalvelut Kansaneläkelainsäädäntö uudistuu vuoden 2008 alusta Kelan maksamia eläkkeitä ja vammaisetuuksia koskeva lainsäädäntö muuttuu vuoden 2008 alusta. Kansaneläkelainsäädännön uudistus on osa sosiaaliturvalainsäädännön kokonaisuudistusta. Vaikka kyseessä on pääsääntöisesti lainsäädäntötekninen uudistus, lakeihin sisältyy myös useita asiallisia muutoksia tulevat voimaan uusi kansaneläkelaki (568/2007), laki kansaneläkelain voimaanpanosta (569/2007), laki vammaisetuuksista (570/2007) ja laki eläkkeensaajan asumistuesta (571/2007). Myös maahanmuuttajan erityistuesta annettua lakia ja eräitä muita lakeja on muutettu. Kansaneläkelaki sisältää säännökset kansaneläkkeestä, perhe-eläkkeestä ja lapsikorotuksesta. Vammaisetuuksia koskevat säännökset sisältyvät vammaisetuuksista annettuun lakiin. Eläkkeensaajan asumistuesta säädetään erillisellä lailla. KUNTAKALLEUSLUOKITUS POISTUU Asuinkunnan kalleusluokka ei enää vaikuta vuoden 2008 alusta kansaneläkkeen, leskeneläkkeen, maahanmuuttajan erityistuen, pitkäaikaistyöttömien eläketuen eikä eräiden muiden tukien määrään. Toisessa kuntakalleusluokassa asuvien eläkkeet korotetaan nykyisen 1. kuntakalleusluokan tasolle. Noin kansaneläkkeen saajan ja Kelan leskeneläkettä saavan eläke korottuu enimmillään 21 euroa kuukaudessa. Muutos korottaa myös muiden kansaneläkkeeseen sidottujen etuuksien kuten toimeentulotuen perusosan määrää. ELÄKKEISIIN TASOKOROTUS Kuntakalleusluokituksen poistumisen lisäksi kaikkiin edellä mainittuihin Kelan maksamiin etuuksiin on vuoden vaihteessa tulossa hallitusohjelmassa luvattu 20 euron tasokorotus ja sen saa yli Kelan eläkkeensaajaa. Myös Kelan maksaman lapsen perhe-eläkkeen täydennysmäärää korotetaan noin yhdeksän euroa kuukaudessa. Lisäksi eräiden veteraanien kansaneläke nousee, kun sotilasvammalain mukaisen elinkoron omaiskorotus ei enää pienennä kansaneläkkeen määrää. LESKEN ALKUELÄKE MUUTTUU Alle 65-vuotiaalle leskelle tai sen jälkeen myönnettävä alkueläke on kaikille samansuuruinen. Sen määrä vuonna 2007 olisi 261 euroa kuukaudessa. Siihen ei makseta enää tulojen perusteella määräytyvää täydennysmäärää. Leski saa 6 Perusturva 3/2007

7 alkueläkettä kuuden kuukauden ajalta edunjättäjän kuolemasta. OMAISUUDEN VAIKUTUS MUUTTUU Omaisuus ei enää ensi vuonna vaikuta leskeneläkkeen täydennysmäärään, maahanmuuttajan erityistukeen eikä sotilasavustukseen. Omaisuuden tuotto kuitenkin pienentää edelleen mainittujen etuuksien määrää. Eläkkeensaajan asumistukeen ja yleiseen asumistukeen omaisuus ja sen tuotto vaikuttavat kuitenkin edelleen. KULUTUSLUOTTOJEN KORKOJEN VÄHENNYSOIKEUS POIS ELÄKKEEN- SAAJAN ASUMISTUESTA Kulutusluottojen korkoja ei vuoden 2008 alusta saa vähentää asumistukeen vaikuttavista tuloista. Ennen lainmuutosta myönnetyistä asumistuista kulutusluottojen korkojen vaikutus poistetaan asteittain viidessä vuodessa. Poistaminen toteutetaan siten, että jokaisen vuoden alussa kulutusluottojen korkojen yhteismäärää pienennetään 20 %, kuitenkin vähintään 250 euroa. Korkojen poistaminen aloitetaan ja se koskee noin asumistuen saajaa, joista suurimmalla osalla asumistuen maksettava määrä pienenee. Muutoksesta annetaan asumistuensaajalle päätös. Asumistuessa huomioon otettavan lapsen ikäraja korottuu 16 vuodesta 18 vuoteen. Jos lapsi on jo lain voimaantullessa täyttänyt 16 vuotta, ikärajan korotus huomioidaan vasta seuraavassa lainmuutoksen jälkeen tehtävässä asumistuen tarkistuksessa. VAMMAISETUUKSIEN MUUTOKSIA Vammaisetuuksien nimet muuttuvat lapsen hoitotuki muuttuu alle 16-vuotiaan vammaistueksi, vammaistuki 16 vuotta täyttäneen vammaistueksi ja eläkkeensaajien hoitotuki eläkettä saavan hoitotueksi. Etuudet ovat edelleen kolmiportaisia eikä niihin tule muita korotuksia kuin indeksikorotus. Keliakiaa sairastaville henkilöille voidaan erillisenä vammaisetuutena maksaa ruokavaliokorvausta. Vuoden 2008 alusta vammaistukea voidaan maksaa 65 vuotta täyttäneelle henkilölle, jos hän ei saa eläkettä. Vammaistuki lakkaa, kun henkilö jää vanhuuseläkkeelle esimerkiksi 63-vuotiaana. Eläkettä saavan hoitotuki voidaan puolestaan jatkossa myöntää myös sellaiselle alle 65-vuotiaalle henkilölle, joka saa työeläkkeenä maksettavaa vanhuuseläkettä. Ulkomailla asuttu aika ei enää vaikuta eläkettä saavan hoitotuen määrään. Nykyistä useammilla ulkomailta Suomeen muuttaneilla henkilöillä voi jatkossa olla oikeus hoitotukeen, asuttuaan Suomessa kolme vuotta. Alle 16-vuotiaan vammaistukea (entinen lapsen hoitotuki) ei lukien voi enää myöntää yksinomaan taloudellisen rasituksen perusteella. TAKAUTUVA HAKUAIKA Kansaneläkelain ja vammaisetuuksista annetun lain mukaisissa etuuksissa, eläkkeensaajan asumistuessa ja pitkäaikaistyöttömien eläketuessa takautuva hakuaika muuttuu nykyisestä yhdestä vuodesta kuuteen kuukauteen. Etuuksia ei näin ollen voida yleensä myöntää pidemmältä kuin kuuden kuukauden ajalta takautuen. ELÄKE- JA VAMMAISETUUKSIEN MAKSAMINEN KUNNALLE MUUTTUU Eläke- ja vammaisetuudet voidaan maksaa kunnan sosiaalihuollon toimielimelle käytettäväksi etuudensaajan ja hänen perheenjäsentensä elatukseen, jos maksaminen etuudensaajalle itselleen vaarantaa hänen tai hänen perheenjäsentensä toimeentulon. Myös eläkkeensaajan asumistuki voidaan maksaa kunnalle vastaavasti asumismenojen korvaukseksi. Kunnalle maksaminen ei enää lukien edellytä etuudensaajan antamaa suostumusta. Esityksen etuuden maksamisesta kunnan toimielimelle voi tehdä etuudensaaja, hänen avio- tai avo-puolisonsa, muu omainen tai hänestä pääasiallisesti huolehtiva henkilö taikka kunnan sosiaalihuollon toimielin. Esitys tehdään nykyiseen tapaan Kelan lomakkeella 241N (Esitys etuuden maksamisesta kunnalle) ja siinä on esitettävä selkeät perustelut sille, miksi etuuden maksamisen etuudensaajalle itselleen voidaan katsoa vaarantavan hänen tai hänen perheenjäsentensä toimeentulon. Kela kuulee etuudensaajaa esityksen johdosta ja tekee päätöksen kunnalle maksamisesta vasta tämän jälkeen. Ajalta ennen etuutta ei voida maksaa kunnalle ilman etuudensaajan suostumusta. MUUTOSTEN TOTEUTTAMINEN Kansaneläkkeeseen, perhe-eläkkeeseen, pitkäaikaistyöttömien eläketukeen ja maahanmuuttajan erityistukeen korotukset tehdään Kelassa ilman hakemusta. Etuudensaajalle annetaan päätös vain hänen pyynnöstään. Määrät selviävät maahanmuuttajan erityistukea lukuun ottamatta eläkkeensaajalle tammikuussa lähetettävästä vuosi-ilmoituksesta. Jos maahanmuuttajan erityistuen saaja saa myös kansaneläkettä tai Kelan maksamaa leskeneläkkeen täydennysmäärää, erityistuki tarkistetaan vuodenvaihteessa ja tulot otetaan huomioon korotettuna. Tarkistuksesta annetaan päätös. Perusturva 3/2007 7

8 Lukuun ottamatta edellä mainittuja korotuksia ja eläkkeensaajan asumistuen korkojen vähennysoikeuden muutosta ennen vuotta 2008 myönnettyjen eläke- ja vammaisetuuksien maksaminen jatkuu pääsääntöisesti ennallaan kunnes etuus lakkaa tai se tarkistetaan. Lainsäädäntömuutosten johdosta Kelan eläkeja vammaisetuuksien käsittelyajat saattavat vuoden vaihteessa olla normaalia pidempiä. Kehittämishanke työttömien terveydenhuoltokäytäntöjen kehittämiseksi on käynnistynyt. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja pitkäaikaistyöttömien terveydenhuolto-, kuntoutus- ja aktivointipalveluihin. Valtion vuoden 2007 talousarviossa on hankkeelle varattu 1,5 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa. Hankerahoituksen piiriin on valittu 17 paikallista ja seudullista osahanketta. Kunnat, terveyskeskukset, TYP:t ja muut toimijat, jotka haluavat seurata hankkeen toteutumista ja osallistua toimintojen kehittämiseen, voivat ilmoittautua kehittämiskumppanuuden valtakunnalliseen verkostoon ja sillä tavoin saada käyttöönsä hanketta koskevan informaation. Hanketta johtaa sosiaali- ja terveysministeriö. Hankkeen johtoryhmässä ovat mukana: sosiaali- ja terveysministeriö, työministeriö, Stakes, Kansaneläkelaitos, Työterveyslaitos, Kansanterveyslaitos, Kuntaliitto, Työvoiman palvelukeskus Vantaalta, Terveyden edistämisen keskus ja Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö. Stakes vastaa hankkeen hallinnoinnista, koordinoinnista ja arvioinnista. Hanke kestää huhtikuun loppuun Lisätiedot: Päihdetapauslaskenta LAITOSHOITORAJOITUKSEN POISTO SUUNNITTEILLA Suunnitteilla on myös laitoshoitorajoituksen poistuminen kansaneläkkeestä, leskeneläkkeen täydennysmäärästä, maahanmuuttajan erityistuesta ja pitkäaikaistyöttömien eläketuesta. Uudistuksen jälkeen edellä mainittujen etuuksien määrää ei alennettaisi henkilön jouduttua laitoshoitoon. Eläke maksettaisiin samansuuruisena sekä avo- että laitoshoidon asiakkaille. Laitoshoidon vaikutuksen poistaminen korottaisi noin henkilön eläkettä. Vammaisetuuksien ja eläkkeensaajan asumistuen maksamiseen laitoshoito vaikuttaisi kuitenkin edelleen. Laitoshoitorajoituksen poistuminen on alustavan tiedon mukaan suunniteltu poistuvan vuoden 2008 alusta. Marjukka Turunen Etuuspäällikkö, Kansaneläkelaitos, eläke- ja toimeentuloturvaosasto Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishanke käynnistynyt 8 Perusturva 3/2007 Stakes tekee lokakuussa kuudennen päihdetapauslaskennan. Laskennassa pyritään kirjaamaan kaikki yhden vuorokauden aikana tapahtuvat päihde-ehtoiset asioinnit sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Päihdetapauslaskentoja on tehty neljän vuoden välein vuodesta 1987 lähtien. Tänä vuonna laskentavuorokausi on Laskennassa saadaan tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen päihde-ehtoisesta käytöstä, asiakaskunnan ominaisuuksista ja käytetyistä päihteistä sekä näissä tapahtuneista muutoksista. Laskennassa ovat mukana kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon kunnalliset ja yksityiset palvelut mukaan lukien päihdehuollon erityispalvelut. Laskennan kohteena ovat päihdetapaukset eli päihde-ehtoiset asiointikerrat tai palvelujen käytöt. Laskenta on kohtalaisen kevyt ja toistaiseksi ainoa menetelmä, jolla saadaan kattavasti tietoa päihde-ehtoisesta palvelujen käytöstä koko palvelujärjestelmässä. Laskentojen avulla voidaan seurata päihdetilanteen kehitystä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmässä ja kehittää palveluja saatujen tulosten pohjalta. SUKUPOLVENVAIHDOS KÄYNNISSÄ Edellisessä, vuoden 2003 päihdetapauslaskennassa kirjattiin yhden vuorokauden aikana lähes päihde-ehtoista asiointia. Keski-ikäiset miehet olivat edelleen päihdepalveluja eniten käyttävä ryhmä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että sukupolven vaihdos on käynnistymässä. Nuorempien ikäryhmien osuus oli selvässä kasvussa ja näille asiakkaille on aika yleistä myös huumeiden ja lääkkeiden käyttö. Alkoholi on ehdottomasti suomalainen valtapäihde, yhdeksän kymmenestä päihdetapauksesta käytti sitä. Kuitenkin vähintään kahta eri päihdettä käytti lähes kaksi viidestä luvulla vaikeutunut huumetilanne näkyi myös päihdepalvelujen käytössä. Kun laittomia huumausaineita käyttäviä todettiin vuonna prosenttia niin tämä osuus oli vuonna 2003 noussut 27 prosenttiin. Näistä tapauksista käytti ainakin viidennes huumeita pistämällä. Myös lääkkeiden päihdekäyttö näytti kääntyneen nousuun ja oli 27 prosenttia vuonna 2003.

9 Naisten päihde-ehtoinen asiointi on jatkuvasti tasaisesti lisääntynyt noin kahden prosentin vauhdilla. Kun heidän osuutensa oli vuonna prosenttia, niin vuonna 2003 naisia oli 26 prosenttia. Vuoden 2003 laskennassa kysyttiin ensimmäistä, onko asiakkaalla todettu jokin muu kuin päihteisiin liittyvä mielenterveyden häiriö. Tällaisia häiriöitä raportoitiin lähes kahdella viidestä. Naisilla näitä häiriöitä esiintyi melkein puolella ja miehillä kolmasosalla. Lisätiedot: Yrjö Nuorvala, Stakes, puh. (09) Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta Valtioneuvosto asetti sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan asettaminen perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) sekä sen nojalla annettuun asetukseen (683/2007). Neuvottelukunta kokoontui ensimmäisen kerran ja sen työtä organisoidaan syksyn aikana. NEUVOTTELUKUNNAN TEHTÄVÄT Neuvottelukunnan tehtäväksi on säädetty: edistää valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteutusta ja kehittämistä sekä palvelujen käyttäjien sähköisten tietojärjestelmien yhtenäistämistä ja kehittämistä; osallistua sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon alaan kuuluvien säädösten, ohjeiden ja määritysten valmisteluun sekä seurata ja arvioida niiden kehittämistarpeita; seurata ja arvioida valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteutuksen, talouden ja muiden voimavarojen sekä käyttäjämaksujen kehitystä; seurata sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alaan kuuluvaa kansainvälistä kehitystä; sekä hoitaa muut sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelukunnalle antamat valmistelutehtävät. LAAJA KOKOONPANO Neuvottelukunnassa ovat edustettuina sosiaali- ja terveysministeriö, Stakes, Kela, TEO, tietosuojavaltuutetun toimisto, Kansanterveyslaitos, Kuntaliitto, sairaanhoitopiirit, kuntien perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi, yksityiset sosiaali- ja lääkäripalvelujen tuottajat, apteekit. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Kari Välimäki. Sihteereinä toimivat neuvotteleva virkamies Annakaisa Iivari ja hallitussihteeri Päivi Salo STM:stä. Kuntaliiton edustajana neuvottelukunnassa on varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen ja hänen varajäsenenään projektipäällikkö Heli Sahala. KANSALLINEN TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELU RAKENTEILLA Sosiaali- ja terveydenhuoltoon rakennetaan kansallinen tietojärjestelmäpalvelu, joka mahdollistaa potilasturvallisuuden, hoidon jatkuvuuden ja laadun parantamisen sekä kustannustehokkaampien toimintamallien käyttöönoton. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä velvoittaa kaikki terveydenhuollon julkiset toimijat liittymään 4 vuoden siirtymäajan kuluessa kansalliseen sähköiseen potilasasiakirjojen arkistopalveluun. Sähköistä lääkemääräystä koskevan lain mukaan kaikilla terveydenhuollon organisaatioilla sekä apteekeilla on oltava valmius ereseptiin 4 vuoden siirtymäajan kuluessa. Neuvottelukunnasta ja tietojärjestelmien kehittämisestä löytyy lisätietoja ministeriön kotisivuilta > vastuualueet > sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinta. Lisätiedot: Heli Sahala, puh Vuoden 2008 Hyvinvointikunta-foorumin lämmittelyä Hyvinvointikeitaalla Toimittaja Arto Tuominen toimi puhemiehenä, kun pari sataa kuntien hyvinvointityön johtajaa, päättäjää ja tekijää treffasi ministeri Paula Risikon Hyvinvointikeitaalla Kuntamarkkinoilla. Syrjäytymisen ehkäisy, terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen sekä hyvinvointityön vaikuttavuus ovat keskeisiä sisältöjä valmisteilla olevassa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa. Ministeri kiertää keskustelemassa kuntien edustajien kanssa ohjelmaan tarvittavista ehdotuksista. Risikko kehotti kuntia järjestämään myös avoimia keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia kuntien Paras-suunnitelmista, sillä muutostyöhön tarvitaan kuntalaiset mukaan. Keitaan osallistujat muistuttivat, että sosiaalija terveydenhuollolla on vain rajalliset keinot vaikuttaa syrjäytymiskehitykseen tai hyvinvointieroihin ja siksi tarvitaan laajaa kokonaisnäkemystä ja yhteistyötä mm. yhdyskuntarakentamisen, työhal- Perusturva 3/2007 9

Sisältö. Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010. Pääkirjoitus: Askel eteenpäin pitkällä tiellä 3. Ledare: Ett steg på den långa vägen 4

Sisältö. Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010. Pääkirjoitus: Askel eteenpäin pitkällä tiellä 3. Ledare: Ett steg på den långa vägen 4 Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net Koonnut Jaana Viemerö Painopaikka

Lisätiedot

Perusturva Grundtrygghet 2/12

Perusturva Grundtrygghet 2/12 Perusturva Grundtrygghet 2/12 kesäkuu juni Sisältö Pääkirjoitus: Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet uudistuvat 3 Ledare: Strukturerna inom social- och hälsovården förnyas 4 Perusturva/ Grundtrygghet

Lisätiedot

Perusturva Grundtrygghet

Perusturva Grundtrygghet Perusturva Grundtrygghet 4/12 joulukuu december Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 4/2012 Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net Koonnut Jaana Viemerö

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09 maaliskuu mars Sisältö Sairaalaviesti 1/2009 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 1 2/2011 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiosta 2013:15 Sosiaali - ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI ESOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2013 2 Sosiaali-

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sosiaalihuoltolaki. Lain tarkoitus

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:45 Sosiaali- ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki 2013 2 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Sosiaali-

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 2/2008 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Arkistolaitos 28.8.2009 AL/6640/07.01.01.00/2009 versio 1.0 Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JOHDON ROOLI JA VASTUUT...2 3. ERILAISTEN

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä C:6 19.10.2012/IK Julkaisija Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

Hyvinvoinnin arki maaseudulla Tekeviä käsiä ja tietoteknologiaa

Hyvinvoinnin arki maaseudulla Tekeviä käsiä ja tietoteknologiaa 1 Riitta Haverinen ja Katja Ilmarinen (toim.) Hyvinvoinnin arki maaseudulla Tekeviä käsiä ja tietoteknologiaa Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2008 2 HYVINVOINNIN ARKI MAASEUDULLA YTR ja

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti sosiaalialan riippumaton ammattilehti 2 2007 Hyvinvointi 2015 -ohjelmaan palautetta: Osallisuuden näkökulma toisi tarvittavaa uutta otetta Pitkä sairaalahoito lisää velkaantumisriskiä Ammattilaisen on

Lisätiedot

Esitys kuntien rahoitusja valtionosuusperusteiden. tarkistamiseksi. Kunnat

Esitys kuntien rahoitusja valtionosuusperusteiden. tarkistamiseksi. Kunnat Esitys kuntien rahoitusja valtionosuusperusteiden tarkistamiseksi Kunnat SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 52/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.12.2004 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Katsaus toimintaan vuodelta 2008 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2008 2. Tietosuojan vuosi 2008 2.1. Sidosryhmäyhteistyötä tehostamalla lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta 2.2 Aktiivista

Lisätiedot