LAURINTIE KORTTELI 700 OSA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000. Alueen määrittely: Suunnittelualue on Lahdentien (Mt 140) Riihenmäen teollisuusalueella.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAURINTIE KORTTELI 700 OSA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000. Alueen määrittely: Suunnittelualue on Lahdentien (Mt 140) Riihenmäen teollisuusalueella."

Transkriptio

1

2 2 MÄNTSÄLÄ Työ 230 LAURINTIE KORTTELI 700 OSA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 1. päivänä maalis 2013 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely: Asemakaavamuutos koskee Mäntsälän kunnan kirkonkylän korttelin 700 tontteja 5 ja 6. Asemakaavamuutoksella muodostuvat Mäntsälän kunnan kirkonkylän korttelin 700 tontit 5-6 ja Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue on Lahdentien (Mt 140) Riihenmäen teollisuusalueella. Mäntsälän keskustaan on n. 1,0 km. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Nimi Laurintie 700 osa asemakaavan muutos 1:1000 Kaavatunnus 230 ASEMAKAAVAN MUUTOS Tarkoitus Asemakaavamuutoksella on tarkoitus muuttaa teollisuusrakennusten korttelialuetta (T) yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y).

3 3 MÄNTSÄLÄ LAURINTIE KORTTELI 700 OSA Työ 230 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 3 2. TIIVISTELMÄ Käsittelyvaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen 4 3. LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Yhdyskuntarakenne Rakennukset Palvelut Liikenne Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Tekninen huolto Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Luonnonympäristö Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava, rakennusjärjestys ja -kiellot Muut aluetta koskevat suunnitelmat ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Osallisten tavoitteet Kunnan tavoitteet Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö ASEMAKAAVAN KUVAUS Yleiskuvaus Mitoitus Palvelut Kaavan vaikutukset TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liitteet: 1 Asemakaavan seurantalomakkeet 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

4 4 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Käsittelyvaiheet Maankäyttölautakunta / 112 käynnistäminen Kunnanhallitus / 222 ehdotus ja OAS nähtävillä Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus 00 / X hyväksyminen 00 / X vahvistaminen 2.2 Asemakaava Asemakaavan muutoksella muodostuu 5 tonttia 2:sta aiemmasta. Tonttien pinta-ala on 1,6685 ha. Rakennusoikeutta tonteille muodostuu tehokkuusluvulla e=0,5 yht k-m2 Rakennusoikeus ei lisäänny voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna. Liikennöinti tonteille tapahtuu Laurintien kautta. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Rakentaminen toteutuu pääosin 5 vuoden kuluessa kaavan vahvistumisesta.

5 5 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Korttelin 700 osa eteläosassa toimii palvelukoti. Vaikka asemakaavassa alue on merkitty teollisuusalueeksi (T) on korttelissa omakotitaloasutusta. Rakentamattomilta osilta alue on vesoittunutta peltoa. Kuva 1. Palvelukoti kaavamuutosalueen eteläosassa, kuva Laurintieltä. Kuva 2. Rakentamaton osa korttelista 700 oikeallapalvelukodin vieressä, kuva Laurintieltä.

6 Yhdyskuntarakenne Kortteli on Mäntsälän Kruunun yritysalueella Lahdentien Mt140 länsipuolela n. 1 km keskustasta pohjoiseen. Alue on toiminnoiltaan seka-alue, jossa ei ole pääkäyttömuotoa. 40- ja 50-luvuilla rakennettiin Laurintien varteen rintamamiestaloja, jotka ovat korttelissa edelleen. Kruunun teollisuusalueella on yrityksiä, mm. kaavamuutosalueen kohdalla Laurintien vastapuolella on pesula ja lähistöllä korjaamoja ym. työvaltaisia toimintoja. Logistisesti sijainti on huono teollisuudelle, koska Mäntsälän liikenne ja yritysalueet ovat painottuneet moottoritien eteläliittymän läheisyyteen. Kuva 3. Lahdentie pohjoisesta etelään, asemakaavan muutosaluetta on pelto keskellä Rakennukset Kaavamuutosalueella ei ole palvelukodin lisäksi muita rakennuksia. Naapurirakennukset ovat yksityinen palvelukoti etelärajalla ja rintamamiestalo ja I-kerroksinen yritysrakennus pohjoispuolella. Kuva 4. Pohjoispuoliset naapurirakennukset Lahdentieltä kuvattuina.

7 Palvelut Mäntsälän kaupallinen keskusta palveluineen on n.1 km etäisyydellä etelässä. Lähialueella ovat lounaskahvila, kunnallisia yleisiä palveluja ja yrityksiä kuten autokorjaamo, maalausyritys ym. PK-yrityksiä Liikenne Liikenne tapahtuu kokonaan Laurintien kautta, liittymiä Lahdentielle Mt 140 ei myönnetä. Lahdentie on keskustan pohjoinen sisääntulotie, jonka vuorokausiliikenne tällä kohden on noin määräinen vuorokausiliikenne on 3520 ajoneuvoa. Kevyt liikenne ja virkistysyhteydet Valaistu kevyen liikenteen väylä on Lahdentien Mt 140 varressa, Laurintiellä ei ole jalkakäytävää. Joukkoliikenne Lähiliikenteen linja-autopysäkki on vieressä Lahdentiellä Mt Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Rakennushistoriallisesti arvokkaat alueet Alueella ei ole rakennushistoriallisesti merkittäviä kohteita. Rakennussuojelualueet Alueella ei ole merkittäviä kulttuuriympäristökokonaisuuksia. Yksittäiset kohteet, kuten muinaismuistot ja muistomerkit Alueella ei ole säilytettäviä muinaismuistoja eikä muistomerkkejä Tekninen huolto Alue kuuluu kunnallisen vesi- ja viemäriverkoston piiriin. Vesihuolto Vesihuolto on valmiina. Sähkö Kaapelointi on tiealueella ja mahdollisia puistomuuntamoita sijoitetaan tonteille tien varteen.

8 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Melu Ramboll Oy: teki meluselvityksen. Kuva 5. Meluselvitys päivä- ja yöajan äänitasoista nykyinen tilanne.

9 9 Kuva 6. Meluselvitys päivä- ja yöajan äänitasoista ennuste v Ote meluselvityksestä / T. Korkee Ramboll Oy: Melu korttelialueilla on ennustetilanteessa v on päivällä db ja yöllä db. Rakennusten ulkokuoren eritysvaatimus uusille Lahdentien puoleisille rakennusten seinille on 30 db. Lahdentie Mt 140 on alle 100 metrin etäisyydellä, joten rakennukset ja rakenteet tulee suunnitella pihaa suojaten. Tärinä Alueella ei ole tehty tärinämittauksia. Ilman laatu Ilman laadun pitoisuusarvoja ei ole tutkittu suunnittelualueella. Pilaantuneet maa-alueet Alueella ei ole pilaantuneita maa-alueita.

10 Luonnonympäristö Kuva 7. Asemakaavan muutosalueen puut Lahdentien suunnasta kuvattuna. Pohjois- ja eteläpuolinen puusto on paikoin tiheää ja havupuuvoittoista. Kaavaalue on lähes puuton, pohjoisreunassa on harva koivikko verhopuustona. Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. Alue on tasainen, maaperä on savea tai silttiä. Suunnittelualueella ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Hulevedet ohjautuvat ympäröiviin ojiin Maanomistus Alue on Mäntsälän kunnan omistuksessa palvelukodin tonttia lukuun ottamatta.

11 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Alue on ympäristöministeriön vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa merkitty taajamatoimintojen alueeksi.

12 Yleiskaava Oikeusvaikutteisessa Kirkonkylän osayleiskaava 2020:ssa alue on merkitty palvelujen ja hallinnon alueeksi (P-1). Kvalt. hyv , lainvoimainen.

13 Asemakaava, rakennusjärjestys ja -kiellot Alueella on voimassa asemakaava, vahvistettu Kaava on vanhentunut, koska osayleiskaavassa alue on päätetty muutettavaksi Palvelujen ja hallinnon alueeksi (P-1). POISTUVA ASEMAKAAVA

14 14 Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa Rakennuskiellot Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa Muut aluetta koskevat suunnitelmat Ei ole. 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Osallisten tavoitteet 4.2 Kunnan tavoitteet Asemakaavamuutoksella on tarkoitus muuttaa teollisuusrakennusten korttelialuetta yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). 4.3 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Maankäyttölautakunta / 112 käynnistäminen Kunnanhallitus / 222 ehdotus ja OAS nähtävillä Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus 00 / X hyväksyminen 00 / X vahvistaminen 4.4 Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavaehdotus oli nähtävillä välisenä aikana. Kuulemisen johdosta jätettyjen lausuntojen ja muistutuksen johdosta asemakaavaehdotukseen päivätty tehtiin seuraavat muutokset: Yleisten rakennusten korttelialueita (Y) koskien: - Rakennusten julkisivujen äänieristävyyden tulee olla vähintään 32dBA. - Piha tulee suojata meluaidalla, jonka korkeus on vähintään 160cm. - Rakennukset ja rakenteet tulee sijoittaa siten, että ne suojaavat oleskelupihaa melulta.

15 Lisättiin määräys: Asuin- ja liikerakennukset tulee liittää alueelliseen kaukolämpöverkkoon. Määräys koskee uudisrakennuksia. Määräystä sovelletaan rakennukseen, jonka rakennuslupaa haettaessa kaukolämpöverkko on toteutettu siten, että siihen liittyminen on mahdollista rakennuspaikan välittömässä läheisyydessä. Liittymisvelvollisuus ei koske rakennuksia, joiden pääasiallinen lämmitysjärjestelmä on uusiutuviin energialähteisiin (aurinkoenergia, maalämpö, biopolttoaineet) perustuva vähäpäästöinen lämmitysjärjestelmä. Liittymisvelvollisuudesta voidaan poiketa myös, mikäli rakennuksen laskennallinen lämpöhäviö on enintään 60 % rakennukselle määritetystä vertailulämpöhäviöstä. 15

16 16 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Yleiskuvaus Asemakaavalla muodostuu palveluasumisen korttelin osa joka täydentää viereistä eteläpuolella olevaa palvelurakentamista. Kuva 8. Alustava suunniteltu rakentaminen tyyppi-havainnekuvana. Tämän asemakaavaselostuksen kannessa on rakentamisen miljööstä tehty havainnekuva. Käyttötarkoitus muutettiin teollisuusalueesta Kirkonkylän osayleiskaavan 2020 mukaiseksi: YLEISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE (Y), jota koskevat määräykset: - RAKENNUSTEN JULKISIVUJEN ÄÄNIERISTÄVYYDEN TULEE OLLA VÄHINTÄÄN 32DBA. - PIHA TULEE SUOJATA MELUAIDALLA, JONKA KORKEUS ON VÄHINTÄÄN 160CM. - RAKENNUKSET JA RAKENTEET TULEE SIJOITTAA SITEN, ETTÄ NE SUOJAAVAT OLESKELUPIHAA MELULTA. - KORTTELIALUEELLA KAAVAN MUKAINEN RAKENNUSOIKEUS SISÄLTÄÄ VSS- TILAT. - AUTOJEN SÄILYTYSTÄ, JÄTEHUOLTOA JA KIERRÄTYSTÄ PALVELEVAT TILAT SAA RAKENTAA - KAAVAAN MERKITYN RAKENNUSOIKEUDEN LISÄKSI.

17 RAKENNUSLUPA-ASIAKIRJOIHIN TULEE LIITTÄÄ MILJÖÖ- JA VIHERSUUNNITELMA: - JALANKULKUREITIT, AUTOPAIKOITUS JA AJOTIET TONTILLA SEKÄ LIITTYMÄ- JA NÄKEMÄALUEET. - PIHAN OSA-ALUEIDEN KÄYTTÖTARKOITUS JA TILALLINEN JÄSENTELY (KULKUREITIT, OLESKELU, JÄTEHUOLTO SEKÄ LAAJALLE NÄKYVÄ, RAJATTU, YLEINEN, YKSITYINEN PIHAN OSA). - MAAN PINTAMATERIAALI, KASVILLISUUS (KIVEYS, LAATOITUS, ASFALTTI, SORA, NURMI), SEKÄ ISTUTUKSET JA HOITOTAPA (PUUT, PENSAAT, RAKENTEET). - AIDAT JA RAJAAVAT RAKENTEET (KORKEUS, MATERIAALIT JA TYYPPIKUVAT). - RAKENNUSTEN JA PIHOJEN YLEIS- JA KOHDEVALAISTUS SEKÄ TURVALLISUUDEN HUOMIOINTI. ASUIN- JA LIIKERAKENNUKSET TULEE LIITTÄÄ ALUEELLISEEN KAUKOLÄMPÖVERKKOON. MÄÄRÄYS KOSKEE UUDISRAKENNUKSIA. MÄÄRÄYSTÄ SOVELLETAAN RAKENNUKSEEN,JONKA RAKENNUSLUPAA HAETTAESSA KAUKOLÄMPÖVERKKO ON TOTEUTETTU SITEN,ETTÄ SIIHEN LIITTYMINEN ON MAHDOLLISTA RAKENNUSPAIKAN VÄLITTÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ. LIITTYMISVELVOLLISUUS EI KOSKE RAKENNUKSIA, JOIDEN PÄÄASIALLINEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ ON UUSIUTUVIIN ENERGIALÄHTEISIIN (AURINKOENERGIA, MAALÄMPÖ, BIOPOLTTOAINEET) PERUSTUVA VÄHÄPÄÄSTÖINEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ. LIITTYMISVELVOLLISUUDESTA VOIDAAN POIKETA MYÖS, MIKÄLI RAKENNUKSEN LASKENNALLINEN LÄMPÖHÄVIÖ ON ENINTÄÄN 60 % RAKENNUKSELLE MÄÄRITETYSTÄ VERTAILULÄMPÖHÄVIÖSTÄ Mitoitus 5.3 Palvelut Tonttien yhteenlaskettu pinta-ala on m2, ei muutosta aiempaan. Rakennusoikeutta tonteille muodostuu tehokkuusluvulla e=0,5 yht k-m2, ei lisäystä aiempaan. Alueella ovat kaikki kunnalliset verkostot. 5.4 Kaavan vaikutukset Toimiva aluerakenne Ei vaikuta yhdyskuntarakennetta hajauttavasti. Kunnallistekniset verkostot ovat valmiina. Kunnalliset palvelut ja päivittäistavarakaupat ovat 1 2km:n etäisyydellä. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Hoivakoti pyritään sijoittamaan omaan hieman erilliseksi, kuitenkin lähelle keskustaa. Rakennukset ja siihen liittyvä piha muodostavat kokonaisuuden. Ilmeisesti myös viereinen tontti otetaan yhdistäen mukaan jolloin saadaan aikaan laajempi suojattu ja samalla viihtyisämpi ja toimivampi piha. Vaikutukset luonnonoloihin ja ympäristöihin Ei vaikuta laajemmin ympäristöön Vaikutukset liikenteeseen Alueen rakentamisen muutos ei lisää liikennettä.

18 18 7. Toteutus Alueen käyttöönoton aiheuttamat vaikutukset Alueen käytön muutoksella ei ole vaikutuksia muihin toimintoihin. Pohja- ja pintavesi Alue on savipeltoa eikä pohjavettä muodostu, pintavedet ohjautuvat pihaa kiertäviin ojiin. Alueelta ulos virtaavan huleveden säilyy jokseenkin ennallaan. Pöly- ja meluhaitat Asemakaavan muutos ei vaikuta pöly tai meluhaittoihin. 7.1 Toteuttaminen ja ajoitus Alue rakennetaan 1 vuoden kuluessa asemakaavan vahvistumisesta. Mäntsälässä 1. päivänä maaliskuuta 2013 Tapio Sillfors dipl. ins, arkkit yo, SNIL

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (13) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2089 Moisio-Hakkarin asemakaavan muutos, Hattulanmäki LUONNOS 12.2.2015 Kunta: Kylä: LEMPÄÄLÄ KULJU Kaava-alue

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 17. SUTELA RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 19.11.2014 12.6.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Rasinkylä (0214)

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS UKONKAIVOS HAUKIPUTAAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS UKONKAIVOS HAUKIPUTAAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS UKONKAIVOS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa Kirkonkylän asemakaavan korttelista 2703 Ukonkaivoksen alueella. Asemakaavan muutoksella muodostuvat Haukiputaan kirkonkylän

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA

AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA PÖYTYÄN KUNTA AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA asemakaavan selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Auvaisten kylän asemakaava Pöytyän kunta, Auvaisten asemakaava-alue, korttelit 1, 2, 3, 4 Selostus

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk.

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk. S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA Uutelan asemakaava Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.2.2014 P188-P18868 Kaavaselostus, ehdotus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Asemakaavan muutos, selostus. Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Korttelit 200-201, 212-214, 223 ja 228

Hausjärven kunta. Asemakaavan muutos, selostus. Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Korttelit 200-201, 212-214, 223 ja 228 Hausjärven kunta Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Ehdotus 12.4.2010, tarkistukset 20.5.2011 KValt 24.1.2012 9 Lainvoimainen 1.3.2012 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555)

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Maantiekylä 20.5.2015 (nähtävilläoloajat lisätty selostukseen 8.6.2015) Tämä selostus koskee 20.5.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. nro 3555 KKL hallitus

Lisätiedot

Kirkonkylä, tiealueen asemakaavan muutos ja kumoaminen

Kirkonkylä, tiealueen asemakaavan muutos ja kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TERVON KUNTA Kirkonkylä, Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa), 10, 11, 14, 30, 35(osa), 36, 37, 39(osa), 48, 50, 51(osa), 52, 53, 101 ja 102 sekä yleisen pysäköinti-,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan erityisaluetta ja 26. kaupunginosan kortteleita 7 ja 8 sekä erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV 13.6.2013 LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot