Maatilan rakennusopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatilan rakennusopas"

Transkriptio

1 Maatilan rakennusopas Kirjoittanut: Sakari Alasuutari, Työtehoseura Toimittanut: Erkki Eskola, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Julkaistu 2013

2 1 1. SUUNNITTELU Top 2 Suunnittelussa lyödään lukkoon 80 % kustannuksista ja työympäristöstä Pyrittävä hallittuun tapaturmasuunnitteluun, tavoitteena 0 tapaturmaa Toimivuuden varmistaminen (ToVa) ToVa- toiminnassa päätavoitteena on pyrkiä toimivuuden kannalta hyviin ratkaisuihin ja estää virheiden syntymistä ja toteutumista jo ennakolta. Rakennuksen laatuun ja elinkaarikustannuksiin vaikutetaan eniten rakentamishankkeen alkupäässä. Sama periaate soveltuu myös toimivuuden varmistukseen. Ongelmien syntymistä etukäteen estävät toimenpiteet vähentävät jälkikäteen tehtäviä korjauksia. Tuloksena on rakennuksen käytettävyyden paraneminen. ToVa- toiminnan nimetty vetäjä laatii toiminnalle suunnitelmat ja jakaa vastuut. Hankkeiden vetäjät, suunnittelijat, urakoitsijat ja toimittajat osallistuvat ToVa toimintaan kukin oman sopimuksensa puit- teissa. ToVa- toiminta voi painottua ulkopuoliseen tarkistamiseen. Tällöin ToVa- tiimin vetäjänä toimiva ulko- puolinen konsultti tarkistaa tavoitteita, suunnitelmia, sopimuksia ja todentavia asiakirjoja sekä ehdottaa tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. ToVa- konsultin tulee rytmittää toimintansa muun muassa suunnit- teluprosessin etenemisen mukaan. Maatilojen ToVa- toiminnalla on seuraavat tavoitteet tuottaa turvalliset, terveelliset ja lajille luonteenomaiset olosuhteet eläimille kehittää energiatehokkuutta vähentää käyttökustannuksia kehittää kannattavuutta kehittää rakennusten talotekniikkaa ja rakenteita kehittää suunnittelun laatua tehokkaalla palautejärjestelmällä varmistaa, että eri järjestelmät ovat yhteensopivia kehittää omistajien, työntekijöiden, laitetoimittajien ja huoltohenkilöstön koulutusta kehittää tiedonhallintaa koko elinkaaren ajan tyydyttää omistajien tarpeet ja odotukset sekä täyttää omistajien vaatimukset. ToVa- toiminnan lähtökohdat systemaattinen tavoitteiden ja vaatimusten määrittely ja dokumentointi tarpeet rakennuksen sisätilojen määrälle, laadulle ja sisäilmastolle tarvemäärittelyn perusteella täsmennetään sisäilmasto- ja energiatehokkuusvaatimukset rajausten ja reunaehtojen huomioon ottaminen rakennus jaetaan kattavasti eri järjestelmiin: - vaippa - ilmastointi - lämmitys - vesi ja viemäröinti - salaojitus

3 - valaistus - tietoliikenne ja automaatio turva- ym. järjestelmät vaatimusten ja tavoitteiden hallinta on läpi hankkeen etenevä prosessi tavoitteiden ja vaatimusten läpinäkyvyys mahdollistaa, että asetetut tavoitteet voidaan osoittaa saavutetuiksi ja havaita mahdolliset poikkeamat ongelmien syntymistä etukäteen estävät toimenpiteet vähentävät jälkikäteen tehtäviä korjauksia ToVa- prosessi 2 Ensimmäisen ToVa- vaiheen tehtävät tarve- ja hankesuunnittelussa painottuvat tilaajan ja käyttäjien tuotantotoiminnalle asetettavien tavoitteiden määrittelyyn ja tarkistamiseen sekä ToVa- organisaation kokoamiseen sekä tehtävien budjetointiin. Toinen ToVa- vaihe liittyy erityisesti suunnittelutavoitteisiin ja suunnittelun lähtötietoihin. Ne ovat myös suunnittelusopimusten laadinnan perusteita. Lopuksi tarkistetaan, että suunnitelmat ovat valmiit raken- nusluvan hakemiseksi. Kolmas ToVa- vaihe keskittyy suunnitteluratkaisuihin. Tässä vaiheessa korostetaan vaihtoehtoisia ratkai- suja ja vertaillaan niitä asetettuja tavoitteita vasten sekä huolehditaan järjestelmien välisestä integroin- nista. Neljännessä ToVa- vaiheessa varmistetaan, että työ-, valmistus- ja asennuspiirustukset työselityksineen ovat kunnossa urakkakyselyjä, hankintoja sekä työmaata varten. Oleellinen näkökulma on eri järjestel- mien ja hankintojen keskinäinen integrointi. Viimeistään tässä vaiheessa on myös päätettävä, millä mit- tareilla toimivuutta tullaan arvioimaan ja mitä fyysisiä mittauksia (instrumentointeja) tarvitaan. Viidennessä ToVa- vaiheessa pääpaino on loppukokeisiin, säätöihin ja luovutukseen valmistautumisessa. Loppukokeiden ja säätöjen yhteydessä varmistetaan, että järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla ja niiden avulla saavutetaan haluttu sisäilmastotaso. Tässä vaiheessa on tarkistettava myös luovutusasia- kirjojen sekä käyttö- ja huolto- ohjeiden sisältö (huoltokirja). Kuudennessa ToVa- vaiheessa eli ennen rakennuksen luovutusta tarkistetaan, että toimivuusvaatimuk- set täyttyvät ja että järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla. Tavoitteena on, että lopputarkistuksissa virheitä ja toimivuusvajeita ei enää löydy. Seitsemännessä ToVa- vaiheessa tehdään kiinteistön käyttöön liittyviä toimenpiteitä suunniteltuina ajankohtina rakennuksen ollessa jo käytössä. Tarvittaessa kiinteistön kuntoa ja toimivuutta voidaan tut- kia tarkemmin mittauksin, katselmuksin tai kuntotutkimuksin.

4 3 ToVa- prosessissa keskeistä on edellä kuvattujen päävaiheiden välinen tiedonsiirto ja toimenpiteiden dokumentointi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakentamisen ja käytön yhteydessä mahdollisesti tehtäviin muutoksiin ja siihen, miten ne vaikuttavat alkuperäisiin suunnitelmiin. Onnistuneen ToVa- prosessin keskeinen edellytys on, että dokumentointi hoidetaan hyvin ja että tiedonhallinta kattaa kaikki hankkeen osapuolet koko sen elinkaaren ajan. Lisätietoa ToVa - toiminnasta ToVa- käsikirja (http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/t2413.pdf ) Maatalouden työsuojelusta Työsuojelun tavoitteena on henkilön fyysisen ja henkisen terveyden sekä työolojen turvallisuuden yllä- pitäminen ja edistäminen. Tapaturmien vähentämiseksi ja terveyden edistämiseksi maatalouteen on kohdistettu lukuisia työsuojelutoimenpiteitä. Kuitenkaan ei ole saatu kovin hyvää näyttöä maatiloille kohdistettujen työsuojelutoimenpiteiden tehokkuudesta tapaturmien vähentämisessä. On kuitenkin tunnistettu tekijöitä, jotka edistävät turvallisten toimintatapojen ja ratkaisujen yleistymistä ja käyttöön- ottoa maatiloilla. Työturvallisuuden huomioon ottamista edistäviä tekijöitä Havahtuminen jonkin tapahtuman seurauksena, esimerkiksi toiselle sattunut tapaturma Läheltä- piti - tilanteet Koulutus Ammattitaito Harrastukset, vapaaehtoistyö Mielikuvaharjoittelu Maatalouden ergonomiaratkaisut Hyvät ergonomiaratkaisut tekevät maataloustyöstä sujuvaa ja turvallista. Työterveyslaitos on koonnut www- sivuilleen ratkaisupankin myös mm. maatalouden ergonomiaratkaisuista: Maatilan turvallisuussuunnitelma Maatilojen turvallisuussuunnitelma perustuu vuonna 2003 säädettyyn pelastuslakiin. Pelastuslaki velvoittaa suurehkot maatilat omaehtoiseen varautumiseen onnettomuuksien varalle. Suurehkolla maatilalla tarkoitetaan laissa 30 lypsylehmän, 80 lihanaudan, 210 lihasian tai 60 emakon yksikköä. Lain piiriin kuuluu myös kaikki yli m 2 :n tuotantorakennukset. Tuetun rakennusinvestoin- nin yhteydessä rahoittaja vaatii eläinten pelastussuunnitelman esitettäväksi lopputarkastuksessa. Pe- lastussuunnitelmien valvonta kuuluu paikallisille pelastuslaitoksille ja yleensä suunnitelma vaaditaan tuotantorakennuksen palotarkastuksen yhteydessä. Vuoden 2012 eläinten hyvinvoinnin tuki edellyttää pelastussuunnitelmaa.

5 4 Maatilan pelastus- ja turvallisuussuunnitelman sisältö Pelastuslaitoksen hyväksymä eläinten pelastussuunnitelma Henkilö-, omaisuus- ja ympäristöriskien kartoitus ja selvitys niiden vähentämiseksi ja poistamiseksi Tuotantorakennuksen pohja- ja asemakuvat tarvittavine merkintöineen (pelastusohjataulut A3 - koossa, kosteudenkestäviksi laminoitu) 2 kpl jälkivalaisevia eläinten poistumistieopasteita, tarvittaessa myös muita opaskilpiä Turvallisuuskansio, joka sisältää pelastussuunnitelman ja paperiset pohja- ja asemakuvat Pelastuslaitokselle toimitettava kansio, sisältää lomakeosuuden, pohja- ja asemakuvat ja sähköisen version CD:llä Turvallisuussuunnittelupaketti sisältää kaksi tilakäyntiä: ensimmäisellä kerralla täytetään pelastussuunnitelma ja muotoillaan pohja- ja asemakuva tarvittavine merkintöineen. Toisella käynnillä kiinnitetään opasteet ja pelastusohjetaulut paikoilleen ja toimitetaan valmis suunnitelma paikalliselle pelastuslaitokselle. Maatilojen turvallisuussuunnittelu Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu Tuotannon suunnitteluvaiheessa voidaan merkittävimmin vaikuttaa maatalousyrityksen työturvallisuu- teen. Keskeinen keino parantaa maatilan työturvallisuutta on huolehtia työntekijöiden riittävästä levosta ja työssä jaksamisesta. Töiden huolellinen suunnittelu vähentää kiirettä ja väsymystä. Kun työnmenekki pysyy hallinnassa, jää voimia kiinnittää huomiota työn tekemisen turvallisuuteen. Suhteellisesti vaaralli- simpia maataloustöitä voidaan myös ulkoistaa ammattilaisten tehtäviksi. Vuoden 2003 alussa tuli voimaan uusi työturvallisuuslaki, joka painottaa ennakoivaa työturvallisuutta. Laki tähtää työpaikan oma- aloitteiseen turvallisuuden hallintaan. Lain mukaan: Rakennuttajan on huolehdittava siitä, että rakennushankkeen suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa otetaan huomioon rakennustyön toteuttaminen siten, että työt voidaan tehdä turvallisesti ja aiheut- tamatta haittaa työntekijöiden terveydelle. Turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan rakennushankkeeseen nimeämä tehtävistään vastuul- linen edustaja, joka huolehtii rakennuttajalle säädetyistä velvoitteista Rakennushankkeen päätoteuttaja vastaa rakennustyömaan yleisestä ja yhteisestä turvallisuudesta. Päätoteuttajalla on päävastuu työmaan turvallisuusjohtamisesta, - suunnittelusta ja - seurannasta. Turvallisuussuunnitteluun kuuluvat mm. työmaa- alueen käytön suunnittelu, vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelu, ennen rakennustyön alkua tapahtuva turvallisuuden varmistamiseksi tehty suunnittelu ja mahdollinen vaara- ja haittatekijöiden arviointi sekä niiden poistamiseen liittyvien suunnitelmien ja muiden toimenpiteiden laatiminen. Rakennustöiden turvallisuussuunnittelussa kiinnitettävä erityinen huomio Työmaan järjestelyt sekä hyvän järjestyksen ylläpito työpisteissä ja materiaalien käsittelyssä eri rakennusvaiheissa Räjäytys-, louhinta- ja kaivutyöt Maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta

6 5 Rakennustyönaikainen sähköistys ja valaistus Työmenetelmät Koneiden ja laitteiden käyttö Nostotyöt ja siirrot Putoamissuojauksen toteuttaminen Työ- ja tukitelinetyö Elementtien, muottien ja muiden suurten rakenteiden varastointi, nostot ja asennus Pölyn vähentäminen ja sen leviämisen estäminen Työhygieenisten mittausten menettelyt Purkutyö Eri töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto sekä niiden yhteensovittamisen järjestäminen rakennustöiden edistymisen mukaan Eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen rakennustyömaalla tai rakennustyön vaikutus- piirissä toteutettavan teollisen toiminnan, muiden vastaavien työtoimintojen ja yleisen liikenteen kanssa Vaaraa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit Henkilönsuojainten käyttötarpeet ja - ajankohdat Toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa Työturvallisuuskortti Työturvallisuuskorttikoulutus ( ) on valtakunnallinen menettelytapa, jonka tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen työturvallisuutta. Työturvallisuuskorttikäytäntö otettiin laajamittaisesti käyttöön vuoden 2003 alusta. Suoritettuja Työturvallisuuskortteja on ( ). Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankki- joidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin. Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskort- tikurssin hyväksyttyä suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta. Korttimenettely on laadittu ennen kaikkea teollisuuden yhteisille työpaikoille, mutta se soveltuu myös rakennusalalle, julkiselle sektorille, telakoille jne. Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla antaa perustietoa työsuojelusta vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita Kurssin toteutuksesta vastaa kouluttajakoulutuksen suorittanut kurssinjohtaja. Koulutusten laatua val- votaan yhtenäisen käytännön ja laadun varmistamiseksi. Työturvallisuuskorttitoimintaa ohjaa ja valvoo Työturvallisuuskeskuksen hallituksen asettama työturvallisuuskorttitoimikunta, jossa on työpaikkojen, työmarkkinajärjestöjen ja vakuutusalan edustus.

7 6 Pihapiiri Tuotantopihan suunnittelussa huomioon: maidon keräily eläinten kuljetukset lantaliikenne rehuliikenne henkilöliikenne tavoitteena: - tehokkaat työrutiinit - rehujen ja ruokintaketjun puhtaana pysyminen - järkevä laajennettavuus - siisti yleiskuva Navetan kattorakenteet. Yksityiskohtia Maidonkeruu maitoauton päästävä maitohuoneen ovelle suoraan ajamalla tai yhdellä peruutuksella maitoauton reitti ei saa ylittää tilan rehu- tai lantareittejä ajoväylän kannettava kaikkina vuodenaikoina maitohuoneen oven edustan tulee olla kallistettu ja viemäröity hyvä valaistus maitohuoneen edessä katolta tippuvat sadevedet ja lumet tulee johtaa pois oven edestä Eläinten siirrot ja kuljetukset teurasauto, vasikkavälitys, raatokeräily nuorkarjan siirrot eri rakennuksiin laidunnus, jaloittelu eläinreittien ei tule kulkea ristikkäin puhtaiden, rehu- ja maitoreittien kanssa eläinten kulkureittien ovenedustat ja lastauspaikat tulee olla kiinteäpohjaisia, helposti puhdistettavia ja hyvin valaistuja Rehuvarastot ja ruokintaliikenne rehuvarastojen sijoitus lähelle navettaa varastojen laajennusvara otettava huomioon helppo puhdistettavuus selkeät reitit

8 7 Lantaliikenne ajotiet ja liittymät kestettävä raskaita koneita oma liittymä pois talouskeskuksesta, tai voitava puhdistaa ajon jälkeen ei saa kulkea ristikkäin puhtaiden reittien kanssa Henkilöliikenne mm. eläinlääkärin, siementäjän ja tuotantoneuvojan käynteihin varauduttava henkilöautoille pysäköintitilaa vierailijoille mahdollisuuksien mukaan oma sisäänkäynti navettaan turvalliset kulkureitit navetassa, ettei tarvitse kulkea eläinten joukossa Pihavalaistus selvitetään yleisimmät pimeän aikana käytetyt reitit ja työskentelyalueet katuvalotyyppisiä valaisimia m välein, asennuskorkeus 5 8 m puistovalaisintyylisiä valaisimia 8 12 m välein, asennuskorkeus 3 5 m ovien edustat ja portaat kannattaa valaista tarvittaessa erillisellä valaisimella pihavalaistuksen sytytys esim. kello- tai hämäräkytkimellä työskentelyalueiden valokatkaisijat oltava yleisvalaistuksen piirissä valaisinpylväisiin kannattaa asentaa tarvittavat pistorasiat

9 8 Tilasijoittelu Eläintenhoitajan työympäristön viihtyisyyden merkitys korostuu suurissa kotieläintuotantoyksiköissä. Hyvät ja käytännölliset huoltotilat lisäävät työympäristön viihtyisyyttä ja parantavat työntekijöiden henkistä hyvinvointia ja työssä jaksamista. Siistit huoltotilat myös parantavat töiden sujuvuutta ja vähentävät maidontuotannon hygieniariskejä. Huoltotilat voidaan jakaa tilaan liittyvien toimintojen perusteella neljään ryhmään: 1. Sosiaalitilat wc-, peseytymis- ja pukeutumistilat työvaatteiden huolto-, säilytys- ja kuivaustilat taukotilat tautiriskin vähentämiseksi tilan omalle työvoimalle ja ulkopuolisille olisi hyvä tehdä erilliset peseytymis- ja pukeutumistilat sekä työvaatteiden säilytystilat 2. Toimistotilat eläinten hoitotöiden automatisoituminen on lisännyt toimistotilojen tarvetta eläinten tarkkailu toimistotiloista onnistuu, kun toimistotiloja on korotettu eläintilaan verrattuna toimistotilan ikkuna kannattaa sijoittaa tuotantopihaan päin, jolloin toimistosta pystytään valvomaan pihan tapahtumia 3. Tekniset tilat tilan mitoitus riippuu tarvittavien laitteiden ja koneiden koosta ja määrästä eri huoltotehtävien vaatima tilan tarve on otettava huomioon mitoituksessa ja sijoituksessa on syytä käyttää sähkösuunnittelijaa oma sisäänkäynti 4. Varastotilat säilytetään kaikkia navetassa säännöllisesti käytettäviä välineitä, materiaaleja ja koneiden ja laitteiden yleisimpiä varaosia säilytystilat sijoitettava keskitetysti, kuitenkin niin, että työpisteissä tarvittavat välineet löytyvät läheltä työturvallisuuden kannalta on tärkeää, ettei lattioilla säilytetä tavaroita, joihin voi kompastua Huolto- ja korjaustilan yleisiä toiminnallisia vaatimuksia 1. Pohjaratkaisun selkeys 2. Koneiden pesupaikka huolto- ja korjaustilan läheisyydessä 3. Riittävästi tilaa, jotta isommatkin koneet mahtuvat sisään 4. Pysyvät säilytystilat erilaisille tavaroille, laitteille ja varaosille 5. Ergonomiset työskentelytasot 6. Koneiden säilytystilat lähellä 7. Turvalliset ja helppohoitoiset pintamateriaalit 8. Lämpöeristetty tila, lisälämmitys 9. Riittävästi valo- ja voimavirtasähköpistorasioita 10. Useampia paineilmaliitäntöjä ja letkukela 11. Riittävä valaistus 12. Toimiva ilmanvaihto 13. Paloturvallisuus otettu huomioon 14. Nostomahdollisuus

10 9 Torjunta- aineet ja kemikaalit kuiva, viileä, valolta ja pakkaselta suojattu tila oltava ilmanvaihto valuma- altaalla varustettu, mutta ei saa olla lattiakaivoa lukittava, jotta mm. lapset ja eläimet eivät pääse käsiksi aineet pidettävä alkuperäisissä pakkauksissa varaston yhteydessä aineiden käyttöturvallisuustiedotteet varasto merkittävä selvästi kilvellä, että varastossa on terveydelle vaarallisia aineita AIV- liuokset varastointi esim. kuljetukseen tarkoitetuissa ko. aineen kuljettamiseen tyyppihyväksytyissä IBC- pakkauksissa tai muissa vaarallisten aineiden kuljetukseen (VAK) hyväksytyissä pakkauksissa jotta VAK- pakkauksia voidaan maatiloilla käyttää varastointiin, tulee niiden olla VAK- tarkastuslaitoksen hyväksymiä ja määrävälein tarkastettuja hyväksynnästä ja tarkastuksista on oltava selkeä merkintä pakkauksessa kaikkien muovisten VAK- pakkausten maksimikäyttöikä on viisi vuotta varaston ilmanvaihdosta ja järjestyksestä on huolehdittava jos muurahaishappoa varastoidaan yli 10 tonnia, tulee varastoinnista tehdä ilmoitus pelastuslaitokselle lisätietoa: Torjunta- ainevarasto IBC- pakkaus Huoltotilojen työturvallisuus navetoissa tapahtuvista työtapaturmista suurin osa tapahtuu eläintiloissa huoltotiloissa yleensä liukastumisia ja kompastumisia tasoerot suositusten mukaiset lattiamateriaali, riittävät kallistukset lattioissa ulko- oven edusta on suunniteltava huolella, kannattaa rakentaa kunnollinen katos, joka estää lumen ja jään kertymisen oven edustalle

11 10 Huoltotilojen tärkeimmät toiminnot ja niiden suunnitteluohjeistus: Toiminnot Ohjeistus Varustus, tila Saappaiden pesu Useampia pesupaikkoja: Lattiasyvennys ritilöineen ulkona, eteisessä, työvaate- ja käsisuihkuineen tai syvä huoltotilassa, eläintilassa teräksinen pesuallas Saappaiden kuivaus Kuivuttava yön aikana Lattialämmitys, hyvä ilmanvaihto Saappaiden säilytys 10 saapasparille 2500 mm tilaa Ritilähylly Tautisulku Penkki erottamaan puhdas Penkki, saappaiden säilytys, alue likaisesta alueesta naulakko, käsienpesupiste, kosketusvapaa hana Käsien pesu Eteisessä, wc:ssä, toimistossa Pesuallas, jonka sijoitus- korkeus lattiasta on mm, saippua- annostelija, kosketusvapaa hana, käsi- pyyheteline, jäteastia Riisuminen ja pukeminen Vapaata tilaa, voitava istua Tilan vähimmäiskoko 4 m 2, istuin ja naulakko Työvaatteiden säilytys Haalarit säilytetään naula- Vaatetankoa 15 cm/haalari, kossa ja tangolla. Tilantarve yhteensä vähintään 80 cm, käyttäjien mukaan. säilytyskorit ja hyllyt käsineille, päähineille, sukille ja suojaimille Työvaatteiden pesu Työvaatetilassa Kiinteistöpesulakone 5 6 kg Työvaatteiden kuivaus Työvaatteet voitava ripustaa Lattialämmitys ja hyvä ilman- vaatepuille avoimesti kuivumaan vaihto ovat tärkeitä tässä tilassa. Vaatetanko sijoitetaan 2 m korkeudelle Henkilökohtainen Suihkutilan tarve lisääntyy, Erillinen suihkutila väh. 90 x peseytyminen kun tilalla on ulkopuolisia 90 cm, jossa on suihkujakkara, työntekijöitä ja telineet pesuaineille Siivous Siivouskomero sijoitetaan Hyllytilaa pesuaineille, korkeaa työvaatetilaan, etesieen tai tilaa pitkävartisille lastoille, toimistoon. Isoissa tuotanto- harjoille, pölynimurille jne. tiloissa erillisen siivoushuoneen Teräsallas laskutasoineen tarve kasvaa siivousvälineiden puhdistukseen. Toimistotyöt Seurataan eläinten ruokintaa ja Tilavaraukset ja liitännät kahdelle muita toimenpiteitä. Siirretään tietokoneelle, työpöytää ja tietoa eteenpäin. hyllytilaa, lääkekaappi. Tauko / ruokailu Levähdetään ja ruokaillaan, Sohva, työpöytää, vesipiste ja viihtyvyys tärkeää jaksamisen kahvinkeitin, jääkaappi, mikro- kannalta. aaltouuni, tilavaraus ja liitännät astianpesukoneelle, ruokapöytä ja penkit, kaappitilaa astioille ja ruokatarvikkeille, jäteastiat Säilytystilat Useita varastotiloja, työkaluille, Hyllyjä ja naulakoita varaosille, suojaimille, pesuaineille jne.

12 11 Poikima- ja erottelu/sairaskarsinat riittävästi: - karja poikii ympäri vuoden: 0,05 x karjakoko, (minimi 0,03 x karjakoko) - pääosin 6 kk:n aikana: 0,09 x karjakoko, (minimi 0,06 x karjakoko) - pääosin 4 kk:n aikana: 0,13 x karjakoko, (minimi 0,09 x karjakoko) tarpeeksi isoja: suomalainen suositus 11 m 2 /lehmä (minimi 8 m 2 /lehmä) eläin- ja ihmisliikenteen reitti karsinoihin lyhyt ja suora toimiva erotteluliikenne lukittava etuaita mahdollisuus kytkeä nauta toimenpiteitä varten esim. etuosasta nivelöidyllä parrenerottajalla ei kiinteitä parsikalusteita vähätöinen kuivitus- ja lannanpoistojärjestely tasainen, kynnyksetön lattia helppo lypsymahdollisuus varautuminen kuolleen eläimen poistoon Maitohuone lypsykarjatilan tärkein huoltotila navettatyyppi vaikuttaa sijoitukseen, mitoitukseen ja kalustukseen saa käyttää vain maidon ja lypsyvälineiden käsittelyyn liittyvään toimintaan lypsyasema ja maitohuone muodostavat yhtenäisen lypsykeskuksen => suunniteltava mahdollista laajennusta ajatellen maitohuoneesta saa olla suora yhteys (= yksi ovi) lypsyasemalle, joka on erillään eläinten- pitotilasta (=seinät kattoon asti) eläintilassa olevaan asemaan tai lypsyrobottiin ei saa olla suoraa yhteyttä maitohuoneesta maitohuone ja lypsyasema/lypsyrobotti mahdollisimman lähellä toisiaan maitohuoneen ja lypsyaseman väliset ovet molemmin puolin avautuviksi maitohuoneen rakentamisesta on lisätietoa Maitohygienialiiton julkaisemassa Maito- huoneoppaassa (Brännes ym. 2002)

13 12 Eläinten siirrot ja käsittely Karjanhoitotöissä sattuu lukumääräisesti eniten tapaturmia tuotantoeläinten siirtojen yhteydessä. Vuo- sittain eläinten siirroissa ja kuljetuksissa sattuu tapaturmaa. Kotieläimet aiheuttavat äkillisillä liikkeillään suurimman osan karjanhoitotöissä sattuvista tapatur- mista. Naudat aiheuttavat kahdeksan kymmenestä kotieläinten aiheuttamista tapaturmista. Näistä hieman yli puolet sattuu miehille. Erityisen runsaasti tapaturmia aiheuttavat hiehot ja nuoret lypsylehmät. Eläinten siirroissa tärkeää etukäteissuunnittelu reitin käyminen etukäteen läpi eläinten silmin : hidastavat tekijät ja riskit selville tarvittavien korjaus- ja valmistelutoimenpiteiden tekeminen varattava tarpeeksi aikaa, kiire aiheuttaa hermostumista, joka tarttuu myös eläimiin selvä työnjako työhön osallistuvien kesken, siirtoja ei pidä koskaan tehdä yksin tarvittavat apuvälineet varattava saataville ennen siirtoa eläinten hyvä kohtelu Apuvälineitä eläinten siirtoihin kujat, irtoaidat ja portit käsittelypilttuuseen, vaakaan tai lastaukseen johtavan kujan tulisi olla kaareva, jotta eläimet eivät näe perille saakka kujan sopiva leveys on cm ja irtoaidan korkeus vähintään 150 cm automaattinen ajolaite: lehmät keräilytilasta lypsyasemalle ohjailulevyt ohjainkeppi, köydet koulutettu paimenkoira koiraan tottuneilla naudoilla

14 13 Eläinten siirrot ja käsittelyt huomioon rakennusten suunnittelussa Riittävän tilavat käytävät Kulku- ja pakoaukot karsina- aitoihin hoitajaa varten Lukittava etuaita ainakin osalla ruokintapöytää Oikein sijoitetut portit eläinten siirtoreitille Lattiapinnat pitäviksi, tarvittaessa kuviointi Siirtoreiteillä mahdollisimman tasainen valaistus Toimiva ilmanvaihto ja tasainen ilmanvirtaus edistävät sujuvaa siirtotyötä Tulipalon varalta ulos johtavat reitit selkeitä ja lyhyitä Eläin- ja rehuliikenne eivät risteä Tuleville ja lähteville eläimille erilliset tilat Lehmien siirrot lypsyn yhteydessä Sisääntulo lypsyasemalle mahdollisimman suoraksi Kapea, suppilomainen keräilytila paras Keräilytilan mitoitus, ettei ryhmäkoko ylitä tunnissa lypsettävien määrää Keräilytilassa nousua 5 7 % lypsyasemalle päin Poistuminen mahdollisimman suoraksi ja lyhyeksi Kotieläinrakennuksissa tapahtuvien eläinten siirtojen arviointilomake Lomakkeen tavoitteena on kartoittaa tuotantorakennuksen tila- ja rakenneratkaisujen vaikutusta eläin- ten siirtotöiden turvallisuuteen, sujuvuuteen ja hygieenisyyteen sekä löytää kyseisen rakennuksen toi- minnalliset puutteet ja ongelmakohdat. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa apuvälineiden käyttöä eläinten siirroissa. Lomake löytyy tulostettavassa muodossa Työtehoseuran kotisivuilta osoitteesta: Nautojen sorkkahoito Sorkkahoitotoiminnan lähtötiedot rakennussuunnittelulle Sorkkahoitotelineitä on hydraulisia ja käsin veivattavia Hydrauliset vaativat enemmän tilaa yleistyvät karjakoon kasvaessa Sorkat hoidetaan 2 3 kertaa vuodessa Oltava nopeaa ja turvallista Sorkkahoitaja käy tilalla 2 5 kertaa vuodessa Lehmien siirtely onnistuu parhaiten ennestään tutussa ympäristössä Erillistä sorkkienhoitohuonetta ei tarvitse tehdä Hoitotelineen paras sijoituspaikka on navetan eläintilassa tai hoitokarsinassa - Kun hoidettava lehmä saa olla lauman parissa, stressi vähenee - Tapaturmavaara pienenee - Sorkkahoitotyö nopeutuu ja sisällä voidaan tehdä myös esim. kengitykset säästä riippumatta Lehmät kulkevat parhaiten kulman taakse, minne eivät näe sorkkahoitotoimenpidettä edelliselle lehmälle. - näköesteet, ohjausportit tai kaarevat kujat Huomioitava hygienia sorkkahoitotelinettä ei rehutiloihin

15 Hoitotelineen siirtoon ja sijoitteluun oikeat mitoitukset - vähentää tautiriskejä - nopeuttaa työtä - vähentää hoitajan tapaturmariskiä - vähentää laitteiden rikkoutumista Sorkkahoidon sijoitus mahdollisimman kauas lypsyrobotista että sorkkahoito ei häiritse robottilypsyä Sorkkahoitotelineen tilantarve oviaukolle, kun teline siirretään navettaan kuljetusalustalla Oviaukon vapaa leveys cm (traileri noin 2,2 m 2,6 m) Oviaukon vapaa korkeus > 260cm (teline trailerilla noin 2,4 m) Oven kynnys saa olla korkeintaan 5 cm, mieluummin ilman kynnystä (oven laahustiivisteet) Ovelle pitää pystyä peruuttamaan suoraan. Kuljetusyhdistelmän vaatima tila oven edessä > 12 m Hoitotelineen tilantarve oviaukolle, kun teline siirretään navettaan apupyörästöllä Oviaukon vapaa leveys 200 cm Oviaukon vapaakorkeus 250 cm Oven kynnys korkeintaan 2 cm mieluummin ilman kynnystä (oven laahustiivisteet) Oven edessä ulkopuolella 300 x 300 cm tasainen betonilaatta telineen siirtoa ja kääntämistä varten Sorkkahoidon vaatima tila ja eläinten siirtely navetassa Hoitoteline on cm pitkä ja cm leveä. Se vaatii molemmille sivuille vähintään 50 cm tilaa hoitajalle = kokonaisleveys cm. Eteen ja taakse lehmä tarvitsee 150cm kääntymis- /poistumistilaa => pituussuunnassa tila = =650 cm Hoitoalueen mitat siis: 300 x 650 cm ( min. 250 x 500 cm) Lisäksi ennen hoitoaluetta eläinten kokoomatila 5-10 eläimelle = noin m 2 Telineen korkeus on hoitotilanteessa 280 cm => huom. vapaa korkeus Jos kokoomatila parsirivien välissä, niin parsiin pääsy estetään Näköesteet hoitopaikkaan esim. vaneri tai pressuseinät Muita yksityiskohtia Hyvä valaistus Sähköpistoke, valovirta ja voimavirta Vesipiste, huuhtelumahdollisuus telineelle sorkkahoitojen jälkeen (perusteellisen pesun sorkkahoitaja tekee kotonaan) Kuiviketta saatavilla (kutteri, turve) Huomioitava telineen paino n kg lehmän kanssa rakenteiden mitoituksessa Sorkkahoito parsinavetoissa Hoitopaikan mitat ja kulkuleveydet kuten pihatossa Hoitopaikan sijoitus lehmien laiduntamisreitin varrelle - tuttu reitti Lehmien kulkureitin leveys 120 cm - työturvallisuus - kulkureitillä ei seinällä ulokkeita - - lantakoneikot > 2m lattiasta - - vesihanat - - sähköpistokkeet Lisätietoja (www.sorkkahoito.com ) 14

16 15 Rehuvarastot ja rehun käsittely Tuotantoyksiköiden koon kasvaessa ja ulkopuolisten toimijoiden määrän lisääntyessä kasvaa rehujen toimittamiseen ja varastointiin liittyvien virheiden riski. Yhtenäinen rehuvarastojen merkintäjärjestelmä yhdistettynä rehun toimittajien tietojärjestelmiin lisää rehutoimitusten luotettavuutta ja vähentää riske- jä rehujen sekoittumisesta tai päätymisestä väärään varastoon. Salmonella- ym. poikkeamatilanteissa voidaan saastuneen tai tarkoitukseen sopimattoman rehun jakelu takaisinvetotilanteissa jäljittää varas- ton tarkkuudella. Hyvät rehuvarastojen merkintätavat kotieläintiloille - ohje (http://www.etl.fi/www/fi/julkaisut/ ) on hyvän käytännön kansallinen ohje, jonka käyttäminen on kotieläintiloille vapaaehtoista. Hyvät varastointikäytännöt Rehujen sekoittumisen estäminen kotieläintiloilla eläinten ruokintaan käytettävien rehujen varastointipaikkojen tulee olla yksilöidysti tunnistettavissa eri tuotantoeläinlajeille tarkoitetut rehut tulee pitää erillään kunkin eläinlajin irtorehujen varastointia varten tulee olla omat varastointipaikat kalajauhoa sisältävät rehut, kokkidiostaatteja sisältävät rehut sekä lääkerehut tulee pitää erillään muista rehuista lääkerehun käytön lopettamisen jälkeen tulee rehunkäsittelylaitteisto puhdistaa lääkejäämien välttämiseksi prosessoidut ja prosessoimattomat rehut tulee varastoida erillään Varastointihygienia varastoitava niin, ettei varastoihin kerry vanhaa, pilaantunutta rehua rehuvarastot tulee pääsääntöisesti puhdistaa vähintään kerran vuodessa varastoitavan rehulajin vaihtuessa tulee rehuvarasto aina puhdistaa vanhasta rehusta Tuhoeläintorjunta rehuvarastot tulee suojata linnuilta, jyrsijöiltä ja muilta tuhoeläimiltä lintujen pääsy rehuvarastoihin estetään kattamalla varastot ja/tai suojaamalla ne verkolla jyrsijät torjutaan myrkkysyötein rehuvarastojen ympäristö puhdistettava säännöllisesti, ettei rehuntähteet houkuttele tuhoeläimiä paikalle lintuja ei tule ruokkia rehuvarastojen läheisyydessä Kirjanpito varastoitavista rehuista tilalla tulee olla elintarviketuotantoon tarkoitettujen eläinten rehuista kirjanpito, josta eläinlaji- ja ryhmäkohtaisesti käy ilmi: - rehun nimi tai luonne - rehun määrä - rehun myyjän tai toimittajan nimi ja osoite - rehun toimituspäivä - rehun käytön lopettamisaika, jos rehun käyttöön liittyy varoaika myös kotoisista rehuista tulee pitää kirjaa tiedot tulee säilyttää vähintään viiden vuoden ajan

Sorkkahoitotilojen huomioiminen rakennussuunnittelussa

Sorkkahoitotilojen huomioiminen rakennussuunnittelussa Sorkkahoitotilojen huomioiminen rakennussuunnittelussa Valio Navettaseminaari 12.2.2008 Timo Korpela ProAgria Etelä-Pohjanmaa Sorkkahoitotoiminnan lähtötiedot rakennussuunnittelulle Sorkkahoitotelineitä

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1 Lainsäädäntöä Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 29.5.1986/410

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti, verkkosivut Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä Perehdyttämisaika alkaa

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon kaupungin 100 % omistama yhtiö Suomen toiseksi suurin kunnallinen vuokrataloyhtiö Kiinteistöjä 275 kpl Asuntoja 14.400 Asukkaita n. 32.000 Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Mukava olo. Lihanautakasvattamon rakenneratkaisut

Mukava olo. Lihanautakasvattamon rakenneratkaisut Mukava olo Lihanautakasvattamon rakenneratkaisut Tilavaatimukset Karsinaratkaisut lämmin- ja kylmäkasvattamoissa Ryhmittelyn merkitys Tautivastustus Eläinten siirrot Tilavaatimukset Ritiläpalkki Kiinteäpohjainen

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi Perehdytettävä Perehdyttäjä Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, palveluryhmä Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Painojussit Oy 8., uudistettu painos 2014 ISBN 978-951-810-532-2

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK)

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK) Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKAT JA NAUDAT YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA JA NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

Maatilojen turvallisuussuunnitelma

Maatilojen turvallisuussuunnitelma Maatilojen turvallisuussuunnitelma Maatilojen turvallisuussuunnittelu Mika Koukkari Jokikyläntie 190 92830 Veneheitto 040-5649267 mika.koukkari@pp2.inet.fi http://personal.inet.fi/palvelu/turvallisuussuunnittelu

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon.

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. PERUSASIAT KUNTOON työssä ja kotona Siisteys ja järjestys ehkäisevät tapaturmia, lisäävät työtehoa ja viihtyvyyttä merkittävästi niin työpaikalla kuin kotonakin.

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.5.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito...

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015. Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015. Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus 1 YHTEINEN TYÖPAIKKA Työturvallisuuslaki (738/2002) 6. luku 49-54 Valtioneuvoston

Lisätiedot

MILJOONA LITRAA YKSILLÄ HARTEILLA -

MILJOONA LITRAA YKSILLÄ HARTEILLA - 2.2.2017 MILJOONA LITRAA YKSILLÄ HARTEILLA - HUOMIO TYÖN TEHOKKUUTEEN JO NAVETTASUUNNITTELUSSA Kehittämisneuvoja OSK ItäMaito 1 2.2.2017 HUIPPUOSAAJA. MILLÄ EVÄILLÄ..? 2 Valtakunnallinen huippuosaaja Navetan

Lisätiedot

MOISION AYRSHIRE UUDEN PIHATON RAKENTAMINEN KESÄ 2015

MOISION AYRSHIRE UUDEN PIHATON RAKENTAMINEN KESÄ 2015 UUDEN PIHATON RAKENTAMINEN KESÄ 2015 Rakentamispäätöksen lähtökohdat Vanhan navetan remontointi kallis, ei uusia lehmäpaikkoja, nuorkarjan tilat? Uuden rakentaminen pihatto vai parsinavetta? Tuotannon

Lisätiedot

ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen

ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen MÄÄRITELMÄ Työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen, on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta,

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007 Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA (44/2006, 701/2006) Laissa säädetään menettelystä

Lisätiedot

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 Tarkastuspäivämäärä Tarkastuksen tekijän nimi Tarkastuksen tekijän asema Virkaeläinlääkäri Hevosjalostusliiton tj. Yksityinen eläinlääkäri Valmentaja (omavalvonta) Valmentaja

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 10.11.2014 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Matti Orrainen 2.2. 1 Säädöksissä vaaditus turvallisuusasiakirjat 2.2.1. 1 Suunnittelun ja valmistelun turvallisuusasiakirja Valtioneuvoston asetuksessa (205/2006)

Lisätiedot

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta KUVALLINEN HENKILÖTUNNISTE Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä, työtehtävästä riippumatta, on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste,

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista PEREHDYTTÄJÄLLE JA PEREHDYTETTÄVÄLLE Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä

Lisätiedot

Maatilarakentamisen turvallisuus

Maatilarakentamisen turvallisuus Maatilarakentamisen turvallisuus VENE Verkostot karjatalouden edistäjinä OULU - EDEN 7.2. 2012 Tapani Kivinen, MTT-KEL (kotieläintuotannon tutkimus) Maarit Hellstedt, MTT-KEL (kotieläintuotannon tutkimus)

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa. Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect.

Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa. Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect. Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect.fi 1 Esitelmän sisältö Esittelyt Tuotantomuutokset ja turvallisuus riskit

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen Itä-Suomen työturvallisuuskilpailu 2017 Kuopio Iso-Valkeinen 30.3.2016 Työturvallisuusjohtaminen Kimmo Anttonen Työmaan perustiedot Työmaan vaihe ja perustiedot Vaikuttaa työmaan kokonaisarviointiin 3

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Mika Liuhamo, palvelukeskuksen päällikkö Työterveyslaitos, Asiakasratkaisut mika.liuhamo@ttl.fi Hyvinvointia työstä Nolla on mahdollisuus! Tapaturmat

Lisätiedot

Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi

Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu kolmannen vaiheen auditointiin (KUP 3), joka tehdään viimeistään 1 kk ennen seisokkia. Seisokin

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus. Naudat 2015 9.4.2015 1

Eläinten hyvinvointikorvaus. Naudat 2015 9.4.2015 1 Eläinten hyvinvointikorvaus Naudat 2015 9.4.2015 1 Yleistä sitoumuksesta Sitoumus tehdään 1.5.2015 31.12.2016 väliseksi ajaksi Seuraava mahdollisuus hakea sitoumusta 11/2016, koskien vuotta 2017 (vuonna

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Jukka Mäittälä www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Jukka Mäittälä www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työympäristö Jukka Mäittälä, FM, kehittämispäällikkö Työterveyslaitos Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikkö (Mytky) jukka.maittala@ttl.fi 040 7532017 www.ttl.fi/maatalous

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Valion Navettaseminaari 12.2.2014 Rantasipi Airport Congress Center Esa Manninen Valio Oy AMS tilasto 2013 12.2.2014 Alkutuotanto 2 Sisältö A. Siilotilasäiliöt maitohuone:

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Muutokset täydentävien ehtojen vaatimuksiin Elintarvikehygienia

Muutokset täydentävien ehtojen vaatimuksiin Elintarvikehygienia Muutokset täydentävien ehtojen vaatimuksiin Elintarvikehygienia Viljelijätukihakukoulutus 14.3 ja 16.3.2017 (21.3.2017 sv) Evira / Elintarvikehygienia Ylitarkastaja Noora Tolin Ajankohtaista 2017 Elintarvikkeiden

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 29.2.2016, Janne

Lisätiedot

Rehut täydentävissä ehdoissa kotieläintiloilla. Kaisa Kauranen Maaseutupalvelut yksikkö

Rehut täydentävissä ehdoissa kotieläintiloilla. Kaisa Kauranen Maaseutupalvelut yksikkö Rehut täydentävissä ehdoissa kotieläintiloilla 5.2.2015 Rehusäädösten noudattaminen Rehulainsäädännön vaatimukset koskevat kaikkia rehualan alkutuotannon toimijoita: - elintarviketuotantoeläimiä ruokkivia.

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla)

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 3 / 2 / 2015 Hyvän sisäilman osatekijät Estetään ulkoa

Lisätiedot

9. Utareterveysongelmat isoilla tiloilla Laura Kulkas Valio Oy Ongelmien luonne Ison karjan hallinta vaatii hyvin suunnitellun ja toimivan systematiikan! Pienemmissä karjoissa voi selvitä vähäläisellä

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

2. Työvälineiden, materiaalien ja menetelmien hallinta

2. Työvälineiden, materiaalien ja menetelmien hallinta Työskentely maatalousalalla 1. Työprosessin hallinta Maatilan tai maaseutuyrityksen työtehtävien tekeminen Tyydyttävä T1 noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti suhtautuu myönteisesti

Lisätiedot

RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY. Kari Lohva 24.10.2013

RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY. Kari Lohva 24.10.2013 RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY Kari Lohva 24.10.2013 Turvallisuustavoitteita Ei kuolemantapauksia Ei vakavia tapaturmia Nolla tapaturmaa Tapaturmapyramidi - Vähentämällä tapaturmien määrää vähenevät

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 2 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto 01.03.2016 01.03.2016 Rakennusteollisuus RT 2 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N TURVALLISUUSKANNAOTTO VUOSILLE 2016-2017

Lisätiedot

Jaloittelutarhat Naudan näkökulma

Jaloittelutarhat Naudan näkökulma Jaloittelutarhat Naudan näkökulma Tampere 2.2.2012 ELL Ulla Eerola Tuotantoeläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Mitä enemmän eläin voi vaikuttaa omaan oloonsa omalla käyttäytymisellään, sitä suuremmat

Lisätiedot

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 8.3.2017 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

Maitovalmennus, Helsinki 3.9.2015 Pihaton suunnittelulla voidaan vaikuttaa arjen sujuvuuteen Jouni Pitkäranta, arkkitehti SAFA

Maitovalmennus, Helsinki 3.9.2015 Pihaton suunnittelulla voidaan vaikuttaa arjen sujuvuuteen Jouni Pitkäranta, arkkitehti SAFA Maitovalmennus, Helsinki 3.9.2015 Pihaton suunnittelulla voidaan vaikuttaa arjen sujuvuuteen Jouni Pitkäranta, arkkitehti SAFA Pihatto on kuin akkuporakone, maidontuotanto on kuin taulun kiinnittäminen

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma Polvijärven kunta Rakennussuunnitelma 08.10.2013 Polvijärven kunta 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3. Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.4.2017 Sivu 1/8 Tilaaja: Iisalmen kaupunki / Tekninen toimiala PL 10 74101 IISALMI Hanke: Kauppis-Heikin koulun purku-urakka TURVALLISUUSASIAKIRJA Iisalmen kaupungin Toimitilat Pohjolankatu 14, 74100

Lisätiedot

Miten työturvallisuuslain turvallisuusjohtaminen näkyy viranomaisvalvonnassa

Miten työturvallisuuslain turvallisuusjohtaminen näkyy viranomaisvalvonnassa Miten työturvallisuuslain turvallisuusjohtaminen näkyy viranomaisvalvonnassa Ratuke-seminaari 30.10.2012 Jokaiselta työpaikalta löytyvä vaikutusketju ja sen sääntely Turvallisuuden johtaminen = työpaikan

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014. Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki

Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014. Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014 Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki Puheenvuoron pitäjän työhistoriasta konsulttisopimus työsuojeluhallituksen kanssa

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 19.2.2014 1 Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 kuulutusjärjestelmä on puutteellinen tai sitä ei ole kaiuttimia ei ole kaikkiin opetustiloihin ovien lukitus on puutteellinen

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja Sillanrakentamisurakka 9.4.2014 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Eri osapuolten tehtävät ja vastuut Opettaja varmistaa työpaikan sopivuuden ennen työssäoppimissopimuksen allekirjoittamista (työturvallisuuslain 10:n

Lisätiedot

Neitsytmäen kunnallistekniikka

Neitsytmäen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Neitsytmäen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Turvallisuusasiakirja 1 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot