Maatilan rakennusopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatilan rakennusopas"

Transkriptio

1 Maatilan rakennusopas Kirjoittanut: Sakari Alasuutari, Työtehoseura Toimittanut: Erkki Eskola, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Julkaistu 2013

2 1 1. SUUNNITTELU Top 2 Suunnittelussa lyödään lukkoon 80 % kustannuksista ja työympäristöstä Pyrittävä hallittuun tapaturmasuunnitteluun, tavoitteena 0 tapaturmaa Toimivuuden varmistaminen (ToVa) ToVa- toiminnassa päätavoitteena on pyrkiä toimivuuden kannalta hyviin ratkaisuihin ja estää virheiden syntymistä ja toteutumista jo ennakolta. Rakennuksen laatuun ja elinkaarikustannuksiin vaikutetaan eniten rakentamishankkeen alkupäässä. Sama periaate soveltuu myös toimivuuden varmistukseen. Ongelmien syntymistä etukäteen estävät toimenpiteet vähentävät jälkikäteen tehtäviä korjauksia. Tuloksena on rakennuksen käytettävyyden paraneminen. ToVa- toiminnan nimetty vetäjä laatii toiminnalle suunnitelmat ja jakaa vastuut. Hankkeiden vetäjät, suunnittelijat, urakoitsijat ja toimittajat osallistuvat ToVa toimintaan kukin oman sopimuksensa puit- teissa. ToVa- toiminta voi painottua ulkopuoliseen tarkistamiseen. Tällöin ToVa- tiimin vetäjänä toimiva ulko- puolinen konsultti tarkistaa tavoitteita, suunnitelmia, sopimuksia ja todentavia asiakirjoja sekä ehdottaa tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. ToVa- konsultin tulee rytmittää toimintansa muun muassa suunnit- teluprosessin etenemisen mukaan. Maatilojen ToVa- toiminnalla on seuraavat tavoitteet tuottaa turvalliset, terveelliset ja lajille luonteenomaiset olosuhteet eläimille kehittää energiatehokkuutta vähentää käyttökustannuksia kehittää kannattavuutta kehittää rakennusten talotekniikkaa ja rakenteita kehittää suunnittelun laatua tehokkaalla palautejärjestelmällä varmistaa, että eri järjestelmät ovat yhteensopivia kehittää omistajien, työntekijöiden, laitetoimittajien ja huoltohenkilöstön koulutusta kehittää tiedonhallintaa koko elinkaaren ajan tyydyttää omistajien tarpeet ja odotukset sekä täyttää omistajien vaatimukset. ToVa- toiminnan lähtökohdat systemaattinen tavoitteiden ja vaatimusten määrittely ja dokumentointi tarpeet rakennuksen sisätilojen määrälle, laadulle ja sisäilmastolle tarvemäärittelyn perusteella täsmennetään sisäilmasto- ja energiatehokkuusvaatimukset rajausten ja reunaehtojen huomioon ottaminen rakennus jaetaan kattavasti eri järjestelmiin: - vaippa - ilmastointi - lämmitys - vesi ja viemäröinti - salaojitus

3 - valaistus - tietoliikenne ja automaatio turva- ym. järjestelmät vaatimusten ja tavoitteiden hallinta on läpi hankkeen etenevä prosessi tavoitteiden ja vaatimusten läpinäkyvyys mahdollistaa, että asetetut tavoitteet voidaan osoittaa saavutetuiksi ja havaita mahdolliset poikkeamat ongelmien syntymistä etukäteen estävät toimenpiteet vähentävät jälkikäteen tehtäviä korjauksia ToVa- prosessi 2 Ensimmäisen ToVa- vaiheen tehtävät tarve- ja hankesuunnittelussa painottuvat tilaajan ja käyttäjien tuotantotoiminnalle asetettavien tavoitteiden määrittelyyn ja tarkistamiseen sekä ToVa- organisaation kokoamiseen sekä tehtävien budjetointiin. Toinen ToVa- vaihe liittyy erityisesti suunnittelutavoitteisiin ja suunnittelun lähtötietoihin. Ne ovat myös suunnittelusopimusten laadinnan perusteita. Lopuksi tarkistetaan, että suunnitelmat ovat valmiit raken- nusluvan hakemiseksi. Kolmas ToVa- vaihe keskittyy suunnitteluratkaisuihin. Tässä vaiheessa korostetaan vaihtoehtoisia ratkai- suja ja vertaillaan niitä asetettuja tavoitteita vasten sekä huolehditaan järjestelmien välisestä integroin- nista. Neljännessä ToVa- vaiheessa varmistetaan, että työ-, valmistus- ja asennuspiirustukset työselityksineen ovat kunnossa urakkakyselyjä, hankintoja sekä työmaata varten. Oleellinen näkökulma on eri järjestel- mien ja hankintojen keskinäinen integrointi. Viimeistään tässä vaiheessa on myös päätettävä, millä mit- tareilla toimivuutta tullaan arvioimaan ja mitä fyysisiä mittauksia (instrumentointeja) tarvitaan. Viidennessä ToVa- vaiheessa pääpaino on loppukokeisiin, säätöihin ja luovutukseen valmistautumisessa. Loppukokeiden ja säätöjen yhteydessä varmistetaan, että järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla ja niiden avulla saavutetaan haluttu sisäilmastotaso. Tässä vaiheessa on tarkistettava myös luovutusasia- kirjojen sekä käyttö- ja huolto- ohjeiden sisältö (huoltokirja). Kuudennessa ToVa- vaiheessa eli ennen rakennuksen luovutusta tarkistetaan, että toimivuusvaatimuk- set täyttyvät ja että järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla. Tavoitteena on, että lopputarkistuksissa virheitä ja toimivuusvajeita ei enää löydy. Seitsemännessä ToVa- vaiheessa tehdään kiinteistön käyttöön liittyviä toimenpiteitä suunniteltuina ajankohtina rakennuksen ollessa jo käytössä. Tarvittaessa kiinteistön kuntoa ja toimivuutta voidaan tut- kia tarkemmin mittauksin, katselmuksin tai kuntotutkimuksin.

4 3 ToVa- prosessissa keskeistä on edellä kuvattujen päävaiheiden välinen tiedonsiirto ja toimenpiteiden dokumentointi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakentamisen ja käytön yhteydessä mahdollisesti tehtäviin muutoksiin ja siihen, miten ne vaikuttavat alkuperäisiin suunnitelmiin. Onnistuneen ToVa- prosessin keskeinen edellytys on, että dokumentointi hoidetaan hyvin ja että tiedonhallinta kattaa kaikki hankkeen osapuolet koko sen elinkaaren ajan. Lisätietoa ToVa - toiminnasta ToVa- käsikirja (http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/t2413.pdf ) Maatalouden työsuojelusta Työsuojelun tavoitteena on henkilön fyysisen ja henkisen terveyden sekä työolojen turvallisuuden yllä- pitäminen ja edistäminen. Tapaturmien vähentämiseksi ja terveyden edistämiseksi maatalouteen on kohdistettu lukuisia työsuojelutoimenpiteitä. Kuitenkaan ei ole saatu kovin hyvää näyttöä maatiloille kohdistettujen työsuojelutoimenpiteiden tehokkuudesta tapaturmien vähentämisessä. On kuitenkin tunnistettu tekijöitä, jotka edistävät turvallisten toimintatapojen ja ratkaisujen yleistymistä ja käyttöön- ottoa maatiloilla. Työturvallisuuden huomioon ottamista edistäviä tekijöitä Havahtuminen jonkin tapahtuman seurauksena, esimerkiksi toiselle sattunut tapaturma Läheltä- piti - tilanteet Koulutus Ammattitaito Harrastukset, vapaaehtoistyö Mielikuvaharjoittelu Maatalouden ergonomiaratkaisut Hyvät ergonomiaratkaisut tekevät maataloustyöstä sujuvaa ja turvallista. Työterveyslaitos on koonnut www- sivuilleen ratkaisupankin myös mm. maatalouden ergonomiaratkaisuista: Maatilan turvallisuussuunnitelma Maatilojen turvallisuussuunnitelma perustuu vuonna 2003 säädettyyn pelastuslakiin. Pelastuslaki velvoittaa suurehkot maatilat omaehtoiseen varautumiseen onnettomuuksien varalle. Suurehkolla maatilalla tarkoitetaan laissa 30 lypsylehmän, 80 lihanaudan, 210 lihasian tai 60 emakon yksikköä. Lain piiriin kuuluu myös kaikki yli m 2 :n tuotantorakennukset. Tuetun rakennusinvestoin- nin yhteydessä rahoittaja vaatii eläinten pelastussuunnitelman esitettäväksi lopputarkastuksessa. Pe- lastussuunnitelmien valvonta kuuluu paikallisille pelastuslaitoksille ja yleensä suunnitelma vaaditaan tuotantorakennuksen palotarkastuksen yhteydessä. Vuoden 2012 eläinten hyvinvoinnin tuki edellyttää pelastussuunnitelmaa.

5 4 Maatilan pelastus- ja turvallisuussuunnitelman sisältö Pelastuslaitoksen hyväksymä eläinten pelastussuunnitelma Henkilö-, omaisuus- ja ympäristöriskien kartoitus ja selvitys niiden vähentämiseksi ja poistamiseksi Tuotantorakennuksen pohja- ja asemakuvat tarvittavine merkintöineen (pelastusohjataulut A3 - koossa, kosteudenkestäviksi laminoitu) 2 kpl jälkivalaisevia eläinten poistumistieopasteita, tarvittaessa myös muita opaskilpiä Turvallisuuskansio, joka sisältää pelastussuunnitelman ja paperiset pohja- ja asemakuvat Pelastuslaitokselle toimitettava kansio, sisältää lomakeosuuden, pohja- ja asemakuvat ja sähköisen version CD:llä Turvallisuussuunnittelupaketti sisältää kaksi tilakäyntiä: ensimmäisellä kerralla täytetään pelastussuunnitelma ja muotoillaan pohja- ja asemakuva tarvittavine merkintöineen. Toisella käynnillä kiinnitetään opasteet ja pelastusohjetaulut paikoilleen ja toimitetaan valmis suunnitelma paikalliselle pelastuslaitokselle. Maatilojen turvallisuussuunnittelu Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu Tuotannon suunnitteluvaiheessa voidaan merkittävimmin vaikuttaa maatalousyrityksen työturvallisuu- teen. Keskeinen keino parantaa maatilan työturvallisuutta on huolehtia työntekijöiden riittävästä levosta ja työssä jaksamisesta. Töiden huolellinen suunnittelu vähentää kiirettä ja väsymystä. Kun työnmenekki pysyy hallinnassa, jää voimia kiinnittää huomiota työn tekemisen turvallisuuteen. Suhteellisesti vaaralli- simpia maataloustöitä voidaan myös ulkoistaa ammattilaisten tehtäviksi. Vuoden 2003 alussa tuli voimaan uusi työturvallisuuslaki, joka painottaa ennakoivaa työturvallisuutta. Laki tähtää työpaikan oma- aloitteiseen turvallisuuden hallintaan. Lain mukaan: Rakennuttajan on huolehdittava siitä, että rakennushankkeen suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa otetaan huomioon rakennustyön toteuttaminen siten, että työt voidaan tehdä turvallisesti ja aiheut- tamatta haittaa työntekijöiden terveydelle. Turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan rakennushankkeeseen nimeämä tehtävistään vastuul- linen edustaja, joka huolehtii rakennuttajalle säädetyistä velvoitteista Rakennushankkeen päätoteuttaja vastaa rakennustyömaan yleisestä ja yhteisestä turvallisuudesta. Päätoteuttajalla on päävastuu työmaan turvallisuusjohtamisesta, - suunnittelusta ja - seurannasta. Turvallisuussuunnitteluun kuuluvat mm. työmaa- alueen käytön suunnittelu, vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelu, ennen rakennustyön alkua tapahtuva turvallisuuden varmistamiseksi tehty suunnittelu ja mahdollinen vaara- ja haittatekijöiden arviointi sekä niiden poistamiseen liittyvien suunnitelmien ja muiden toimenpiteiden laatiminen. Rakennustöiden turvallisuussuunnittelussa kiinnitettävä erityinen huomio Työmaan järjestelyt sekä hyvän järjestyksen ylläpito työpisteissä ja materiaalien käsittelyssä eri rakennusvaiheissa Räjäytys-, louhinta- ja kaivutyöt Maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta

6 5 Rakennustyönaikainen sähköistys ja valaistus Työmenetelmät Koneiden ja laitteiden käyttö Nostotyöt ja siirrot Putoamissuojauksen toteuttaminen Työ- ja tukitelinetyö Elementtien, muottien ja muiden suurten rakenteiden varastointi, nostot ja asennus Pölyn vähentäminen ja sen leviämisen estäminen Työhygieenisten mittausten menettelyt Purkutyö Eri töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto sekä niiden yhteensovittamisen järjestäminen rakennustöiden edistymisen mukaan Eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen rakennustyömaalla tai rakennustyön vaikutus- piirissä toteutettavan teollisen toiminnan, muiden vastaavien työtoimintojen ja yleisen liikenteen kanssa Vaaraa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit Henkilönsuojainten käyttötarpeet ja - ajankohdat Toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa Työturvallisuuskortti Työturvallisuuskorttikoulutus ( ) on valtakunnallinen menettelytapa, jonka tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen työturvallisuutta. Työturvallisuuskorttikäytäntö otettiin laajamittaisesti käyttöön vuoden 2003 alusta. Suoritettuja Työturvallisuuskortteja on ( ). Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankki- joidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin. Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskort- tikurssin hyväksyttyä suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta. Korttimenettely on laadittu ennen kaikkea teollisuuden yhteisille työpaikoille, mutta se soveltuu myös rakennusalalle, julkiselle sektorille, telakoille jne. Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla antaa perustietoa työsuojelusta vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita Kurssin toteutuksesta vastaa kouluttajakoulutuksen suorittanut kurssinjohtaja. Koulutusten laatua val- votaan yhtenäisen käytännön ja laadun varmistamiseksi. Työturvallisuuskorttitoimintaa ohjaa ja valvoo Työturvallisuuskeskuksen hallituksen asettama työturvallisuuskorttitoimikunta, jossa on työpaikkojen, työmarkkinajärjestöjen ja vakuutusalan edustus.

7 6 Pihapiiri Tuotantopihan suunnittelussa huomioon: maidon keräily eläinten kuljetukset lantaliikenne rehuliikenne henkilöliikenne tavoitteena: - tehokkaat työrutiinit - rehujen ja ruokintaketjun puhtaana pysyminen - järkevä laajennettavuus - siisti yleiskuva Navetan kattorakenteet. Yksityiskohtia Maidonkeruu maitoauton päästävä maitohuoneen ovelle suoraan ajamalla tai yhdellä peruutuksella maitoauton reitti ei saa ylittää tilan rehu- tai lantareittejä ajoväylän kannettava kaikkina vuodenaikoina maitohuoneen oven edustan tulee olla kallistettu ja viemäröity hyvä valaistus maitohuoneen edessä katolta tippuvat sadevedet ja lumet tulee johtaa pois oven edestä Eläinten siirrot ja kuljetukset teurasauto, vasikkavälitys, raatokeräily nuorkarjan siirrot eri rakennuksiin laidunnus, jaloittelu eläinreittien ei tule kulkea ristikkäin puhtaiden, rehu- ja maitoreittien kanssa eläinten kulkureittien ovenedustat ja lastauspaikat tulee olla kiinteäpohjaisia, helposti puhdistettavia ja hyvin valaistuja Rehuvarastot ja ruokintaliikenne rehuvarastojen sijoitus lähelle navettaa varastojen laajennusvara otettava huomioon helppo puhdistettavuus selkeät reitit

8 7 Lantaliikenne ajotiet ja liittymät kestettävä raskaita koneita oma liittymä pois talouskeskuksesta, tai voitava puhdistaa ajon jälkeen ei saa kulkea ristikkäin puhtaiden reittien kanssa Henkilöliikenne mm. eläinlääkärin, siementäjän ja tuotantoneuvojan käynteihin varauduttava henkilöautoille pysäköintitilaa vierailijoille mahdollisuuksien mukaan oma sisäänkäynti navettaan turvalliset kulkureitit navetassa, ettei tarvitse kulkea eläinten joukossa Pihavalaistus selvitetään yleisimmät pimeän aikana käytetyt reitit ja työskentelyalueet katuvalotyyppisiä valaisimia m välein, asennuskorkeus 5 8 m puistovalaisintyylisiä valaisimia 8 12 m välein, asennuskorkeus 3 5 m ovien edustat ja portaat kannattaa valaista tarvittaessa erillisellä valaisimella pihavalaistuksen sytytys esim. kello- tai hämäräkytkimellä työskentelyalueiden valokatkaisijat oltava yleisvalaistuksen piirissä valaisinpylväisiin kannattaa asentaa tarvittavat pistorasiat

9 8 Tilasijoittelu Eläintenhoitajan työympäristön viihtyisyyden merkitys korostuu suurissa kotieläintuotantoyksiköissä. Hyvät ja käytännölliset huoltotilat lisäävät työympäristön viihtyisyyttä ja parantavat työntekijöiden henkistä hyvinvointia ja työssä jaksamista. Siistit huoltotilat myös parantavat töiden sujuvuutta ja vähentävät maidontuotannon hygieniariskejä. Huoltotilat voidaan jakaa tilaan liittyvien toimintojen perusteella neljään ryhmään: 1. Sosiaalitilat wc-, peseytymis- ja pukeutumistilat työvaatteiden huolto-, säilytys- ja kuivaustilat taukotilat tautiriskin vähentämiseksi tilan omalle työvoimalle ja ulkopuolisille olisi hyvä tehdä erilliset peseytymis- ja pukeutumistilat sekä työvaatteiden säilytystilat 2. Toimistotilat eläinten hoitotöiden automatisoituminen on lisännyt toimistotilojen tarvetta eläinten tarkkailu toimistotiloista onnistuu, kun toimistotiloja on korotettu eläintilaan verrattuna toimistotilan ikkuna kannattaa sijoittaa tuotantopihaan päin, jolloin toimistosta pystytään valvomaan pihan tapahtumia 3. Tekniset tilat tilan mitoitus riippuu tarvittavien laitteiden ja koneiden koosta ja määrästä eri huoltotehtävien vaatima tilan tarve on otettava huomioon mitoituksessa ja sijoituksessa on syytä käyttää sähkösuunnittelijaa oma sisäänkäynti 4. Varastotilat säilytetään kaikkia navetassa säännöllisesti käytettäviä välineitä, materiaaleja ja koneiden ja laitteiden yleisimpiä varaosia säilytystilat sijoitettava keskitetysti, kuitenkin niin, että työpisteissä tarvittavat välineet löytyvät läheltä työturvallisuuden kannalta on tärkeää, ettei lattioilla säilytetä tavaroita, joihin voi kompastua Huolto- ja korjaustilan yleisiä toiminnallisia vaatimuksia 1. Pohjaratkaisun selkeys 2. Koneiden pesupaikka huolto- ja korjaustilan läheisyydessä 3. Riittävästi tilaa, jotta isommatkin koneet mahtuvat sisään 4. Pysyvät säilytystilat erilaisille tavaroille, laitteille ja varaosille 5. Ergonomiset työskentelytasot 6. Koneiden säilytystilat lähellä 7. Turvalliset ja helppohoitoiset pintamateriaalit 8. Lämpöeristetty tila, lisälämmitys 9. Riittävästi valo- ja voimavirtasähköpistorasioita 10. Useampia paineilmaliitäntöjä ja letkukela 11. Riittävä valaistus 12. Toimiva ilmanvaihto 13. Paloturvallisuus otettu huomioon 14. Nostomahdollisuus

10 9 Torjunta- aineet ja kemikaalit kuiva, viileä, valolta ja pakkaselta suojattu tila oltava ilmanvaihto valuma- altaalla varustettu, mutta ei saa olla lattiakaivoa lukittava, jotta mm. lapset ja eläimet eivät pääse käsiksi aineet pidettävä alkuperäisissä pakkauksissa varaston yhteydessä aineiden käyttöturvallisuustiedotteet varasto merkittävä selvästi kilvellä, että varastossa on terveydelle vaarallisia aineita AIV- liuokset varastointi esim. kuljetukseen tarkoitetuissa ko. aineen kuljettamiseen tyyppihyväksytyissä IBC- pakkauksissa tai muissa vaarallisten aineiden kuljetukseen (VAK) hyväksytyissä pakkauksissa jotta VAK- pakkauksia voidaan maatiloilla käyttää varastointiin, tulee niiden olla VAK- tarkastuslaitoksen hyväksymiä ja määrävälein tarkastettuja hyväksynnästä ja tarkastuksista on oltava selkeä merkintä pakkauksessa kaikkien muovisten VAK- pakkausten maksimikäyttöikä on viisi vuotta varaston ilmanvaihdosta ja järjestyksestä on huolehdittava jos muurahaishappoa varastoidaan yli 10 tonnia, tulee varastoinnista tehdä ilmoitus pelastuslaitokselle lisätietoa: Torjunta- ainevarasto IBC- pakkaus Huoltotilojen työturvallisuus navetoissa tapahtuvista työtapaturmista suurin osa tapahtuu eläintiloissa huoltotiloissa yleensä liukastumisia ja kompastumisia tasoerot suositusten mukaiset lattiamateriaali, riittävät kallistukset lattioissa ulko- oven edusta on suunniteltava huolella, kannattaa rakentaa kunnollinen katos, joka estää lumen ja jään kertymisen oven edustalle

11 10 Huoltotilojen tärkeimmät toiminnot ja niiden suunnitteluohjeistus: Toiminnot Ohjeistus Varustus, tila Saappaiden pesu Useampia pesupaikkoja: Lattiasyvennys ritilöineen ulkona, eteisessä, työvaate- ja käsisuihkuineen tai syvä huoltotilassa, eläintilassa teräksinen pesuallas Saappaiden kuivaus Kuivuttava yön aikana Lattialämmitys, hyvä ilmanvaihto Saappaiden säilytys 10 saapasparille 2500 mm tilaa Ritilähylly Tautisulku Penkki erottamaan puhdas Penkki, saappaiden säilytys, alue likaisesta alueesta naulakko, käsienpesupiste, kosketusvapaa hana Käsien pesu Eteisessä, wc:ssä, toimistossa Pesuallas, jonka sijoitus- korkeus lattiasta on mm, saippua- annostelija, kosketusvapaa hana, käsi- pyyheteline, jäteastia Riisuminen ja pukeminen Vapaata tilaa, voitava istua Tilan vähimmäiskoko 4 m 2, istuin ja naulakko Työvaatteiden säilytys Haalarit säilytetään naula- Vaatetankoa 15 cm/haalari, kossa ja tangolla. Tilantarve yhteensä vähintään 80 cm, käyttäjien mukaan. säilytyskorit ja hyllyt käsineille, päähineille, sukille ja suojaimille Työvaatteiden pesu Työvaatetilassa Kiinteistöpesulakone 5 6 kg Työvaatteiden kuivaus Työvaatteet voitava ripustaa Lattialämmitys ja hyvä ilman- vaatepuille avoimesti kuivumaan vaihto ovat tärkeitä tässä tilassa. Vaatetanko sijoitetaan 2 m korkeudelle Henkilökohtainen Suihkutilan tarve lisääntyy, Erillinen suihkutila väh. 90 x peseytyminen kun tilalla on ulkopuolisia 90 cm, jossa on suihkujakkara, työntekijöitä ja telineet pesuaineille Siivous Siivouskomero sijoitetaan Hyllytilaa pesuaineille, korkeaa työvaatetilaan, etesieen tai tilaa pitkävartisille lastoille, toimistoon. Isoissa tuotanto- harjoille, pölynimurille jne. tiloissa erillisen siivoushuoneen Teräsallas laskutasoineen tarve kasvaa siivousvälineiden puhdistukseen. Toimistotyöt Seurataan eläinten ruokintaa ja Tilavaraukset ja liitännät kahdelle muita toimenpiteitä. Siirretään tietokoneelle, työpöytää ja tietoa eteenpäin. hyllytilaa, lääkekaappi. Tauko / ruokailu Levähdetään ja ruokaillaan, Sohva, työpöytää, vesipiste ja viihtyvyys tärkeää jaksamisen kahvinkeitin, jääkaappi, mikro- kannalta. aaltouuni, tilavaraus ja liitännät astianpesukoneelle, ruokapöytä ja penkit, kaappitilaa astioille ja ruokatarvikkeille, jäteastiat Säilytystilat Useita varastotiloja, työkaluille, Hyllyjä ja naulakoita varaosille, suojaimille, pesuaineille jne.

12 11 Poikima- ja erottelu/sairaskarsinat riittävästi: - karja poikii ympäri vuoden: 0,05 x karjakoko, (minimi 0,03 x karjakoko) - pääosin 6 kk:n aikana: 0,09 x karjakoko, (minimi 0,06 x karjakoko) - pääosin 4 kk:n aikana: 0,13 x karjakoko, (minimi 0,09 x karjakoko) tarpeeksi isoja: suomalainen suositus 11 m 2 /lehmä (minimi 8 m 2 /lehmä) eläin- ja ihmisliikenteen reitti karsinoihin lyhyt ja suora toimiva erotteluliikenne lukittava etuaita mahdollisuus kytkeä nauta toimenpiteitä varten esim. etuosasta nivelöidyllä parrenerottajalla ei kiinteitä parsikalusteita vähätöinen kuivitus- ja lannanpoistojärjestely tasainen, kynnyksetön lattia helppo lypsymahdollisuus varautuminen kuolleen eläimen poistoon Maitohuone lypsykarjatilan tärkein huoltotila navettatyyppi vaikuttaa sijoitukseen, mitoitukseen ja kalustukseen saa käyttää vain maidon ja lypsyvälineiden käsittelyyn liittyvään toimintaan lypsyasema ja maitohuone muodostavat yhtenäisen lypsykeskuksen => suunniteltava mahdollista laajennusta ajatellen maitohuoneesta saa olla suora yhteys (= yksi ovi) lypsyasemalle, joka on erillään eläinten- pitotilasta (=seinät kattoon asti) eläintilassa olevaan asemaan tai lypsyrobottiin ei saa olla suoraa yhteyttä maitohuoneesta maitohuone ja lypsyasema/lypsyrobotti mahdollisimman lähellä toisiaan maitohuoneen ja lypsyaseman väliset ovet molemmin puolin avautuviksi maitohuoneen rakentamisesta on lisätietoa Maitohygienialiiton julkaisemassa Maito- huoneoppaassa (Brännes ym. 2002)

13 12 Eläinten siirrot ja käsittely Karjanhoitotöissä sattuu lukumääräisesti eniten tapaturmia tuotantoeläinten siirtojen yhteydessä. Vuo- sittain eläinten siirroissa ja kuljetuksissa sattuu tapaturmaa. Kotieläimet aiheuttavat äkillisillä liikkeillään suurimman osan karjanhoitotöissä sattuvista tapatur- mista. Naudat aiheuttavat kahdeksan kymmenestä kotieläinten aiheuttamista tapaturmista. Näistä hieman yli puolet sattuu miehille. Erityisen runsaasti tapaturmia aiheuttavat hiehot ja nuoret lypsylehmät. Eläinten siirroissa tärkeää etukäteissuunnittelu reitin käyminen etukäteen läpi eläinten silmin : hidastavat tekijät ja riskit selville tarvittavien korjaus- ja valmistelutoimenpiteiden tekeminen varattava tarpeeksi aikaa, kiire aiheuttaa hermostumista, joka tarttuu myös eläimiin selvä työnjako työhön osallistuvien kesken, siirtoja ei pidä koskaan tehdä yksin tarvittavat apuvälineet varattava saataville ennen siirtoa eläinten hyvä kohtelu Apuvälineitä eläinten siirtoihin kujat, irtoaidat ja portit käsittelypilttuuseen, vaakaan tai lastaukseen johtavan kujan tulisi olla kaareva, jotta eläimet eivät näe perille saakka kujan sopiva leveys on cm ja irtoaidan korkeus vähintään 150 cm automaattinen ajolaite: lehmät keräilytilasta lypsyasemalle ohjailulevyt ohjainkeppi, köydet koulutettu paimenkoira koiraan tottuneilla naudoilla

14 13 Eläinten siirrot ja käsittelyt huomioon rakennusten suunnittelussa Riittävän tilavat käytävät Kulku- ja pakoaukot karsina- aitoihin hoitajaa varten Lukittava etuaita ainakin osalla ruokintapöytää Oikein sijoitetut portit eläinten siirtoreitille Lattiapinnat pitäviksi, tarvittaessa kuviointi Siirtoreiteillä mahdollisimman tasainen valaistus Toimiva ilmanvaihto ja tasainen ilmanvirtaus edistävät sujuvaa siirtotyötä Tulipalon varalta ulos johtavat reitit selkeitä ja lyhyitä Eläin- ja rehuliikenne eivät risteä Tuleville ja lähteville eläimille erilliset tilat Lehmien siirrot lypsyn yhteydessä Sisääntulo lypsyasemalle mahdollisimman suoraksi Kapea, suppilomainen keräilytila paras Keräilytilan mitoitus, ettei ryhmäkoko ylitä tunnissa lypsettävien määrää Keräilytilassa nousua 5 7 % lypsyasemalle päin Poistuminen mahdollisimman suoraksi ja lyhyeksi Kotieläinrakennuksissa tapahtuvien eläinten siirtojen arviointilomake Lomakkeen tavoitteena on kartoittaa tuotantorakennuksen tila- ja rakenneratkaisujen vaikutusta eläin- ten siirtotöiden turvallisuuteen, sujuvuuteen ja hygieenisyyteen sekä löytää kyseisen rakennuksen toi- minnalliset puutteet ja ongelmakohdat. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa apuvälineiden käyttöä eläinten siirroissa. Lomake löytyy tulostettavassa muodossa Työtehoseuran kotisivuilta osoitteesta: Nautojen sorkkahoito Sorkkahoitotoiminnan lähtötiedot rakennussuunnittelulle Sorkkahoitotelineitä on hydraulisia ja käsin veivattavia Hydrauliset vaativat enemmän tilaa yleistyvät karjakoon kasvaessa Sorkat hoidetaan 2 3 kertaa vuodessa Oltava nopeaa ja turvallista Sorkkahoitaja käy tilalla 2 5 kertaa vuodessa Lehmien siirtely onnistuu parhaiten ennestään tutussa ympäristössä Erillistä sorkkienhoitohuonetta ei tarvitse tehdä Hoitotelineen paras sijoituspaikka on navetan eläintilassa tai hoitokarsinassa - Kun hoidettava lehmä saa olla lauman parissa, stressi vähenee - Tapaturmavaara pienenee - Sorkkahoitotyö nopeutuu ja sisällä voidaan tehdä myös esim. kengitykset säästä riippumatta Lehmät kulkevat parhaiten kulman taakse, minne eivät näe sorkkahoitotoimenpidettä edelliselle lehmälle. - näköesteet, ohjausportit tai kaarevat kujat Huomioitava hygienia sorkkahoitotelinettä ei rehutiloihin

15 Hoitotelineen siirtoon ja sijoitteluun oikeat mitoitukset - vähentää tautiriskejä - nopeuttaa työtä - vähentää hoitajan tapaturmariskiä - vähentää laitteiden rikkoutumista Sorkkahoidon sijoitus mahdollisimman kauas lypsyrobotista että sorkkahoito ei häiritse robottilypsyä Sorkkahoitotelineen tilantarve oviaukolle, kun teline siirretään navettaan kuljetusalustalla Oviaukon vapaa leveys cm (traileri noin 2,2 m 2,6 m) Oviaukon vapaa korkeus > 260cm (teline trailerilla noin 2,4 m) Oven kynnys saa olla korkeintaan 5 cm, mieluummin ilman kynnystä (oven laahustiivisteet) Ovelle pitää pystyä peruuttamaan suoraan. Kuljetusyhdistelmän vaatima tila oven edessä > 12 m Hoitotelineen tilantarve oviaukolle, kun teline siirretään navettaan apupyörästöllä Oviaukon vapaa leveys 200 cm Oviaukon vapaakorkeus 250 cm Oven kynnys korkeintaan 2 cm mieluummin ilman kynnystä (oven laahustiivisteet) Oven edessä ulkopuolella 300 x 300 cm tasainen betonilaatta telineen siirtoa ja kääntämistä varten Sorkkahoidon vaatima tila ja eläinten siirtely navetassa Hoitoteline on cm pitkä ja cm leveä. Se vaatii molemmille sivuille vähintään 50 cm tilaa hoitajalle = kokonaisleveys cm. Eteen ja taakse lehmä tarvitsee 150cm kääntymis- /poistumistilaa => pituussuunnassa tila = =650 cm Hoitoalueen mitat siis: 300 x 650 cm ( min. 250 x 500 cm) Lisäksi ennen hoitoaluetta eläinten kokoomatila 5-10 eläimelle = noin m 2 Telineen korkeus on hoitotilanteessa 280 cm => huom. vapaa korkeus Jos kokoomatila parsirivien välissä, niin parsiin pääsy estetään Näköesteet hoitopaikkaan esim. vaneri tai pressuseinät Muita yksityiskohtia Hyvä valaistus Sähköpistoke, valovirta ja voimavirta Vesipiste, huuhtelumahdollisuus telineelle sorkkahoitojen jälkeen (perusteellisen pesun sorkkahoitaja tekee kotonaan) Kuiviketta saatavilla (kutteri, turve) Huomioitava telineen paino n kg lehmän kanssa rakenteiden mitoituksessa Sorkkahoito parsinavetoissa Hoitopaikan mitat ja kulkuleveydet kuten pihatossa Hoitopaikan sijoitus lehmien laiduntamisreitin varrelle - tuttu reitti Lehmien kulkureitin leveys 120 cm - työturvallisuus - kulkureitillä ei seinällä ulokkeita - - lantakoneikot > 2m lattiasta - - vesihanat - - sähköpistokkeet Lisätietoja (www.sorkkahoito.com ) 14

16 15 Rehuvarastot ja rehun käsittely Tuotantoyksiköiden koon kasvaessa ja ulkopuolisten toimijoiden määrän lisääntyessä kasvaa rehujen toimittamiseen ja varastointiin liittyvien virheiden riski. Yhtenäinen rehuvarastojen merkintäjärjestelmä yhdistettynä rehun toimittajien tietojärjestelmiin lisää rehutoimitusten luotettavuutta ja vähentää riske- jä rehujen sekoittumisesta tai päätymisestä väärään varastoon. Salmonella- ym. poikkeamatilanteissa voidaan saastuneen tai tarkoitukseen sopimattoman rehun jakelu takaisinvetotilanteissa jäljittää varas- ton tarkkuudella. Hyvät rehuvarastojen merkintätavat kotieläintiloille - ohje (http://www.etl.fi/www/fi/julkaisut/ ) on hyvän käytännön kansallinen ohje, jonka käyttäminen on kotieläintiloille vapaaehtoista. Hyvät varastointikäytännöt Rehujen sekoittumisen estäminen kotieläintiloilla eläinten ruokintaan käytettävien rehujen varastointipaikkojen tulee olla yksilöidysti tunnistettavissa eri tuotantoeläinlajeille tarkoitetut rehut tulee pitää erillään kunkin eläinlajin irtorehujen varastointia varten tulee olla omat varastointipaikat kalajauhoa sisältävät rehut, kokkidiostaatteja sisältävät rehut sekä lääkerehut tulee pitää erillään muista rehuista lääkerehun käytön lopettamisen jälkeen tulee rehunkäsittelylaitteisto puhdistaa lääkejäämien välttämiseksi prosessoidut ja prosessoimattomat rehut tulee varastoida erillään Varastointihygienia varastoitava niin, ettei varastoihin kerry vanhaa, pilaantunutta rehua rehuvarastot tulee pääsääntöisesti puhdistaa vähintään kerran vuodessa varastoitavan rehulajin vaihtuessa tulee rehuvarasto aina puhdistaa vanhasta rehusta Tuhoeläintorjunta rehuvarastot tulee suojata linnuilta, jyrsijöiltä ja muilta tuhoeläimiltä lintujen pääsy rehuvarastoihin estetään kattamalla varastot ja/tai suojaamalla ne verkolla jyrsijät torjutaan myrkkysyötein rehuvarastojen ympäristö puhdistettava säännöllisesti, ettei rehuntähteet houkuttele tuhoeläimiä paikalle lintuja ei tule ruokkia rehuvarastojen läheisyydessä Kirjanpito varastoitavista rehuista tilalla tulee olla elintarviketuotantoon tarkoitettujen eläinten rehuista kirjanpito, josta eläinlaji- ja ryhmäkohtaisesti käy ilmi: - rehun nimi tai luonne - rehun määrä - rehun myyjän tai toimittajan nimi ja osoite - rehun toimituspäivä - rehun käytön lopettamisaika, jos rehun käyttöön liittyy varoaika myös kotoisista rehuista tulee pitää kirjaa tiedot tulee säilyttää vähintään viiden vuoden ajan

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Mukava olo. Lihanautakasvattamon rakenneratkaisut

Mukava olo. Lihanautakasvattamon rakenneratkaisut Mukava olo Lihanautakasvattamon rakenneratkaisut Tilavaatimukset Karsinaratkaisut lämmin- ja kylmäkasvattamoissa Ryhmittelyn merkitys Tautivastustus Eläinten siirrot Tilavaatimukset Ritiläpalkki Kiinteäpohjainen

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK)

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK) Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKAT JA NAUDAT YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n

Lisätiedot

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 Tarkastuspäivämäärä Tarkastuksen tekijän nimi Tarkastuksen tekijän asema Virkaeläinlääkäri Hevosjalostusliiton tj. Yksityinen eläinlääkäri Valmentaja (omavalvonta) Valmentaja

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi

Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu kolmannen vaiheen auditointiin (KUP 3), joka tehdään viimeistään 1 kk ennen seisokkia. Seisokin

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Valion Navettaseminaari 12.2.2014 Rantasipi Airport Congress Center Esa Manninen Valio Oy AMS tilasto 2013 12.2.2014 Alkutuotanto 2 Sisältö A. Siilotilasäiliöt maitohuone:

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 29.2.2016, Janne

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Toiminnallisuuteen vaikuttaa: -sujuva materiaalivirta, lyhyet siirtymiset -ristikkäisten toimintojen välttäminen -teknisillä ratkaisuilla tuotannon

Lisätiedot

Kuivittamiseen on erilaisia ratkaisuja

Kuivittamiseen on erilaisia ratkaisuja Tavoitteena 2000 litraa maitoa lypsyrobotilta päivässä 22.3.2016 Kuivittamiseen on erilaisia ratkaisuja Reetta Palva, TTS AMS-hankkeen kysely: Mitkä työvaiheet tai työt koette tilallanne tällä hetkellä

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Hygieniariskin hallinta

Hygieniariskin hallinta Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa Toinen luentokerta Keudan aikuisopisto - Palvelualat KEUDA 1 Hygieniariskin hallinta KEUDA 2 1 Hygieniariskin hallinta Vesi Tekstiilit Kontaminoituminen

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Lihanautatilan ja emolehmätilan omavalvontakuvaus

Lihanautatilan ja emolehmätilan omavalvontakuvaus Lihanautatilan ja emolehmätilan omavalvontakuvaus Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista 134/2006 edellyttää alkutuotannon

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET

ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET Tarkastuspäivämäärä Virkatoimitunnus Tarkastuksen tekijä Virka-asema Puhelinnumero Kunta Aluehallintovirasto Eläinten omistaja/ haltija Osoite Puhelinnumero Tarkastuksessa

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - ankat - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - ankat - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS ANKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys tuotantoeläinten suojelua koskevan direktiivin

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

`Nautojen ja hevosten paikkamäärä eri eläinsuojarakennuksissa (tuleva tilanne) Liite 7.1 Haudat ja hevoset

`Nautojen ja hevosten paikkamäärä eri eläinsuojarakennuksissa (tuleva tilanne) Liite 7.1 Haudat ja hevoset `Nautojen ja hevosten paikkamäärä eri eläinsuojarakennuksissa (tuleva tilanne) Liite 7.1 Haudat ja hevoset Eläinsuoja (nimeä rakennus) Eläinsuoja (nimeä rakennus) Eläinsuoja (nimeä rakennus) Eläinsuoja

Lisätiedot

Broilerien kasvatus optimaalisissa olosuhteissa. Elina Santavuori HK Agri Oy

Broilerien kasvatus optimaalisissa olosuhteissa. Elina Santavuori HK Agri Oy Broilerien kasvatus optimaalisissa olosuhteissa Elina Santavuori HK Agri Oy Broilerin kasvatus Kasvattamon valmistelut ennen untuvikkojen tuloa Untuvikkoaika Olosuhteet Hoitotoimet kasvatusaikana Päiväkirjan

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

1. Jos hevosten pito on ammattimaista tai muuten laajamittaista, onko toiminnasta tehty kirjallinen ilmoitus lääninhallitukselle?

1. Jos hevosten pito on ammattimaista tai muuten laajamittaista, onko toiminnasta tehty kirjallinen ilmoitus lääninhallitukselle? Hyvinvointi, turvallisuus ja ympäristöasioista huolehtiminen on oleellinen osa hevosalan yrittäjän arkea. Hevostilan ja sen ympäristön vastuullinen hoitaminen luo hyvinvointia ja turvallisuutta paitsi

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Tarttuvat sorkkasairaudet. Ennaltaehkäisy ja saneeraus ELT, Minna Kujala

Tarttuvat sorkkasairaudet. Ennaltaehkäisy ja saneeraus ELT, Minna Kujala Tarttuvat sorkkasairaudet Ennaltaehkäisy ja saneeraus ELT, Minna Kujala .. Yleisiä Altistavia tekijöitä: likaisuus, kosteus, korkea ammoniakkipitoisuus, palkkien tai lattian märkyys, Huono ilmanvaihto

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Aluehallintovirasto. Tilatunnus. emakoita karjuja porsaita <10 vk kasvatus-/lihasikoja muita yht.

Aluehallintovirasto. Tilatunnus. emakoita karjuja porsaita <10 vk kasvatus-/lihasikoja muita yht. Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 2008/120/EY sisältämien,

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 10/07 Tapahtumakuvaus Koneet ja laitteet Työnantajan toimiala Vahingoittuneen ammatti Työympäristö Työtehtävä

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1.3.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Pirkkalan kunta Hanke: Nuolialan yhtenäiskoulu JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 1.3.2016, Luotu turvallisuusasiakirja suunnittelua varten ALUSTAVA!

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto 9.1.2017 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 9.1.2017 kello 11.30 12.30 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne, veronumeron ja ilmoitusmenettelyn

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 ISS Proko Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.3.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Urjalan kunta PL 33 31761 URJALA Hanke: Urjalan yhtenäiskoulu TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 6.3.2015 luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA 7.5.2014 Lehtinen Armi, työsuojeluvaltuutettu, opettaja, ympäristöala Eskeli Heidi, opettaja, laboratorioala xx, opiskelija, KOMEN13AOP xx, opiskelija, KOMEN12AOP xx, opiskelija,

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009 Tekninen johtaja Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Sisältö Rakli lyhyesti Työturvallisuustavoitteita

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 3. Yhteisten työpaikkojen tapausten ominaisuuksia TOT -tapauksiin 1999-2004 (n=171) (tapaus=menehtynyt)

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

TAUTIRISKIEN HUOMIOIMINEN NAVETTASUUNNITTELUSSA

TAUTIRISKIEN HUOMIOIMINEN NAVETTASUUNNITTELUSSA TAUTIRISKIEN HUOMIOIMINEN NAVETTASUUNNITTELUSSA VENE- HANKE OULU 06.02.2012 Olli Ruoho Terveydenhuoltoeläinlääkäri, ETT ry Dipl. ECBHM Tautiriskien vähentäminen Rakennuspaikan valinta osa tautiriskien

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE. Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE. Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen Eläinten hyvinvointi Käyttäytymistarpeiden toteuttaminen liikkuminen, laumakäyttäytyminen

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän (enintään 5kg eläin)

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän (enintään 5kg eläin) Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS ANKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot