Asia. Perustelut JAKELU LIITE. apulaiskaupunginjohtaja \'-, '\ rl.--*^* \-_:r^ ---l-r:r-r-.\,(', VIRANHALTIJAPAAT6S PORVOON KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asia. Perustelut JAKELU LIITE. apulaiskaupunginjohtaja \'-, '\ rl.--*^* \-_:r^ ---l-r:r-r-.\,(', VIRANHALTIJAPAAT6S PORVOON KAUPUNKI"

Transkriptio

1 PORVOON KAUPUNKI ap u la iskau p un g i njohtaja VIRANHALTIJAPAAT6S S Vireillepan ija Asia Perustelut NUMEERISEN POHJAKARTAN LAATIMINEN, LASERKEILAUS JA RUNKOMITTAUS ILOLAN KYLASSA Maapolitiikan kaupunkimittausyksikk6 on pyytanyt tarjouksia ilmakuvauksesta, laserkeilauksesta, runkomittauksesta, asemakaavan pohjakartan laatimisesta ja ortokuvamosaiikista llolassa. Alue on noin 299 ha. Tarjouksessa tuli ilmoittaa tydn kokonaishinta ja sen lisdksi yksikkohinta hehtaaria kohti, mikdli alueen koko muuttuu jonkin verran tydohjelman mukaisesta rajauksesta. Hankintamenettely on avoin. Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin. Maeraaikaan klo mennessa saapui tarjous kolmelta yritykseltd: Terra Tec Oy, Blom Kartta Oy ja Tripodi Finland Oy. Vertailun jilkeen Blom Kartta Oy:n tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin. Talousarviossa on varattu kaupunkimittausyksikolle maareraha numeerisen pohjakartan laatimista varten. Paatos Lisatietqa antaa: JAKELU LIITE Porvoon kaupunki hyviiksyy Blom Kartta Oy:n tarjouksen, jossa arvonlisaveroton kokonaishinta on euroa ja mahdollisen aluemuutoksen hinta on 4,95 euroa hehtaarilta '\ rl.--*^* \-_:r^ ---l-r:r-r-.\,(', Fredrick von Schoultz, \ apulaiskaupunginjohtaja \'-, Terhi Pollanen, puh tai terhi. Henrik Siren, puh. (019) tai Kaupunkikehityslautakunta Tarjouksen jdttiineet Terhi P6lldnen Henrik Siren tarjousten avauspdytiikirja

2 PORVOON KAUPUNKI apulaiskaupunginjohtaja VIRANHALTIJAPAATOS S MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusperuste Kunnan viranomaisen paatokseen saa jokainen hakea muutosta silla perusteella, etta paatos loukkaa henen oikeuttaan. Kunnan.jesen saa hakea muutosta peetokseen my6s sille perusteella, ettd paetos on syntynyt virheellisessa jarjestyksessa taikka menee viranomaisen toimivaltaa ulommaksi tai muutoin on lainvastainen. Oikaisuvaatimusviranomainen Kaupunginhallitus/ lautakunta/jaosto Tiedoksianto Lahetetty postitse/luovutettu Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehteva 14 paivan kuluessa paatoksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen paatokseste tiedon, jollei muuta neyteta, seitseman paiven kuluttua kirjeen laheftamisesta. Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimus on tehtave kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava - hakrjan nimi, asuinkunta.ia postiosoite - peatos, johon haetaan muutosta - milta osin peatoksesta haetaan muutosta - muutosvaatimuksen perusteet

3 OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (yleinen) lulkista hankintaa koskevaan pedtokseen tai muuhun hankintamenettelyssd tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksikolte oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan my6s saattaa valituksella markkinaoikeuden kesiteltaveksi, mikali hankinnan arvo ylitt5a hankintalain 15 S:n mukaisen kynnysarvon. I Oikaisuohje HankintayksikOn paat6kseen tai muuhun hankintamenettelyssd tehtyyn ratkaisuun tyytymet6n voi tehde hankintalain :n mukaan hankintayksikdlle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehde tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemu ksen tehnyt ehdokas eli se, johon pdetds on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun peetds vailittdmesti vaikuttaa (asianosainen). Hankintaoikaisun tekoaika Asianosaisen on tehtavd hankintaoikaisu 14 peivan kuluessa siite, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikon p66toksestd tai muusta hankintamenettelysse tehdyste ratkaisusta. Sehkoista tiedoksiantoa kaytettaess6 hankintapaetds oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sine peiviina, jolloin paatdksen oheisasiakirjoineen sis6ltdv6 sehkdinen viesti on vastaanottajan kaytettaivissd tamen vastaanottolaitteessa siten, ette viestie voidaan kesitellai. Tallaisena ajankohtana pidetadn viestin lehettemispiiivii:i, jollei asiassa esitet6 luotettavaa selvityst6 tieto liikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sahkdinen viesti on saapunut vastaanottajalle mydhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeelle vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsementend paivand sen l6heftemisesta, jollei tiedoksiannon neytete tapahtuneen myohemmin. Keytefteess6 todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saa ntitod istu ksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedo ksisaantitod istu k- seen merkittyna aikana. Hankintaoikaisun sisaltii Hankintaoikaisusta on kaytava ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on keytevs ilmi oikaisua vaativan nimi seka tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitetteva asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijd vetoaa, jolleivat ne jo ole hankintayksik6n hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikolle. Hankintayksikon yhteystiedot: Porvoon kaupunki PL 23,06101 Porvoo keyntiosoite: Raatihuoneenkatu Porvoo sehkdposti: Dorvoo.fi Hankintaoikaisun vireilletulo ja k.isittely eiv5t vaikuta siihen mddraaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

4 f I Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistu mishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho/ jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden kdsiteltevdksi tekemella valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 5:n mukaan puitejarjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus my6nn:i asiassa kesittelylupaa. Lupa on mydnnetevd, jos: 1) asian kasittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tarkeda; tai 2) siihen on painava, hankintayksikon menettelyyn liittyve syy. Jollei toisin saadeta, valitus on tehtevd kiiallisesti 14 paiven kuluessa siitd, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta psstokseste valitusosoituksineen. Valitus on tehteva 30 peiven kuluessa pa6toksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikko on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 g:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehteva kuuden kuukauden kuluessa hankintapsatdksen tekemiseste siin6 tapauksessa, ettd ehdokas tai taioaja on saanut tiedon hankintapaetdksesta valitusosoituksineen ja hankintapd5tos tai valitusosoitus on ollut o/ennaisesti puutteellinen. Sehkoiste tiedoksiantoa k6ytett6esse hankintapaet6s oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sina paivanii, jolloin padtdksen oheisasiakirjoineen siseltdva sdhkoinen viesti on vastaanottajan keytettavissa tamen vastaanottolaitteessa siten, efta viestie voidaan kasitelle. T6llaisena ajankohtana pidetddn viestin lehettiimispeivaiii, jollei asiassa esiteta luotettavaa selvitysta tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sahkoinen viesti on saapunut vastaanottajalle myohemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeelle vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemdntena pdivane sen lehett5misesta, jollei tiedoksiannon naytetd tapahtuneen myohemmin. K6ytetteessa todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saa ntitod istu ksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittyna aikana. Valituksen siseltii Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, seks valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. PuitejArjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmessa on esiteftev6, minke vuoksi kesittelylupa tulisi mydnt6d. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimija kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa keyttiiai henen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos valituksen laatija on joku muu henki16, valituksessa on ilmoitettava myos tsman nimi ja kotikunta. Lisaksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero. joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelme. Valitukseen on liitetevd alkuperaisena tai jaljennoksena pe5tos, johon haetaan muutosta, sekd todistus siit6, mind piiivene p5etos on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liiteftavd asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liiteftave valituskirjelm66n valtakirja, kuten hallintolainkayttdlain 21 5:ss6 seddeteen. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perilla valitusajan viimeisena paivene ennen markkinaoikeuden virka-ajan p.iiittymiste. Itse tiedoksisaantipaivea ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkildkohtaisesti, asiamieste k6yttden, lehetin valityksellai, postitse, telekopiona tai sshkdpostin avulla kuten laissa sehkdisesta asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) seedetaan. Jos vireillepanon viimeinen paiva on pyhepaive, itsenaisyyspdivd, vapunpdive, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipaivenii.

5 Valituskielto Hankintalain 102 q:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eika hallintolainkayftdlain nojalla. Pu itej iirjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla/ jollei markkinaoikeus myonnd asiassa kasittelylupaa hankintalain 86 5:n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikiille Hankintalain 88 S:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikolle asian saattamisesta markkinaoikeuden kdsiteltdvaksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikdlle viimeistdan silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksik6n kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, HELSINKI puh fax. O , ehk6posti :

6 Kaupunkikehitys Kaupunkimittaus TARJOUSTEN AVAUSPOYTAKIRJA Numeerisen pohjakartan laatiminen, laserkeilaus ja runkomittaus llolan kyliissi Porvoon kaupungissa Aika Paikka Lasna klo Kaupunkimittaus, Rihkamatori A, 4 krs. Terhi P6lldnen, pj. Henrik Sir6n Jaanatuulia Suoninen, siht. Mearaaikaan mennessii ke18.2. klo saapui kolme tarjousta.,1. BLOM KARTTA OY 2. Terra Tec Oy 3. Tripodi Finland Oy Porvoossa fu?zrz';- Terhi Pdllanen, pj

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Ympäristöalan asiantuntijapalvelut, päätöksen muuttaminen HEL 2013-002442 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa teknisen johtajan päätöstä 24.5.2013,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 02/0044/1 PL 120, Ratapihantie 9 00521 HELSINKI p. (09) 173 531, f. (09) 1735 3479 22.1.2002 04930/01/1000 s-posti helsinki.hao@om.fi ASIA Verovalitus MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 1993 inventoinnin korvaamisesta sen vuonna 2009 valmistuneella tarkistuksella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi Mäntyharju Pöytäkirja 2/2015 1 (13) Aika 04.05.2015, klo 18:00-19:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta 11 päivänä tammikuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1/EEO/1999)

Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta 11 päivänä tammikuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1/EEO/1999) D 68 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Asetus nro 15/EEO/2001 Päivämäärä 13.6.2001 Dnro 1718/00/2000 Voimaantulo- ja voimassaoloaika -toistaiseksi Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Alueen rauhoitusmääräyksiin sisältyy mm. liikkumisrajoituksia, joiden mukaan on kiellettyä

Alueen rauhoitusmääräyksiin sisältyy mm. liikkumisrajoituksia, joiden mukaan on kiellettyä Nestorin suojelualue saimaannorpan turvaksi Etelä-Savon ympäristökeskus on perustanut 10.11.2009 Nestorisäätiön hakemuksesta yksityisen luonnonsuojelualueen Savonlinnan Joutenvedelle Haponlahden kanavan

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 VALVONTOJEN VASTAANOTTAMINEN SEKÄ JAKOLUETTELO- EHDOTUKSEN JA JAKOLUETTELON LAATIMINEN 1 YLEISTÄ 1.1 Pääkohdat konkurssivalvonnasta Konkurssilain

Lisätiedot

25 Anttolan yhtenäiskoulun kohdeavustus matkan Saksaan Ostholsteinisssa sijaitsevaan Pönitzin kouluun 25.-30.4.2015

25 Anttolan yhtenäiskoulun kohdeavustus matkan Saksaan Ostholsteinisssa sijaitsevaan Pönitzin kouluun 25.-30.4.2015 Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1 (15) Aika 21.04.2015, klo 18:00-19:37 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31 Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Anttolan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot