KAIKKEA SITÄ, MITÄ ON TYÖLLISYYDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VÄLISSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAIKKEA SITÄ, MITÄ ON TYÖLLISYYDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VÄLISSÄ"

Transkriptio

1 KAIKKEA SITÄ, MITÄ ON TYÖLLISYYDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VÄLISSÄ Selvitys pääkaupunkiseudun välityömarkkinatoimijoista Net Effect Oy Timo Aro ja Marjukka Laiho Huhtikuu 2008 Graafinen ohjeisto

2

3 KAIKKEA SITÄ, MITÄ ON TYÖLLISYYDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VÄLISSÄ Selvitys pääkaupunkiseudun välityömarkkinatoimijoista Net Effect Oy Timo Aro ja Marjukka Laiho Huhtikuu 2008

4 TIIVISTELMÄ Tämä Uudenmaan TE-keskuksen tilaama selvitys keskittyy pääkaupunkiseudun eli Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten työvoimatoimistoalueen välityömarkkinoihin. Selvityksen aluksi perehdytään välityömarkkinoiden taustaan ja tematiikkaan. Välityömarkkinatkäsitettä pyritään avaamaan erilaisista näkökulmista, mm. sisarkäsitteiden sekä välityömarkkinoiden toimenpiteiden ja tarkoituksen kautta. Tässä selvityksessä välityömarkkinoilla tarkoitetaan avoimien työmarkkinoiden ja työttömyyden välissä olevia tuettuja palveluita, aktiiviohjelmia ja työtilaisuuksia, joiden avulla tarjotaan yksilöllisiä tarvelähtöisiä ratkaisuja heikossa työmarkkinaasemassa oleville henkilöille. Selvityksessä kartoitettiin pääkaupunkiseudun aktiiviset välityömarkkinatoimijat, joille suunnattujen haastattelujen ja dialogipajojen avulla kerättiin tietoa välityömarkkinoista. Selvityksen tulokset kattavat seuraavat osa-alueet: pääkaupunkiseudun välityömarkkinatoimijoiden tarjoamat palvelut, työllistämisen lisäämiseen liittyvät mahdollisuudet, työllistämisen lisäämiseen liittyvät rajoitteet, toimijoiden välinen yhteistyö, yritysyhteistyö, yhteistyömuodot, pääkaupunkiseudun välityömarkkinoiden keskeisimmät toimijat, sekä työhallintoon kohdistuvat odotukset ja tarpeet. Keskeisinä johtopäätöksinä voidaan nostaa esiin muun muassa välityömarkkinoiden hajanaisuus sekä käsitteellisesti että toiminnallisesti. Eri rahoitusmuotoja käyttävien toimijoiden näkemykset ja kokemukset välityömarkkinoista poikkesivat usein merkittävästi. Kokonaisuudessaan välityömarkkinoilla tarjotaan tämän selvityksen mukaan eniten koulutusta ja valmennusta sekä työllistämiseen liittyviä palveluita. Välityömarkkinatoimijat kokivat itsensä usein välittäjäorganisaationa viranomaisen ja työttömän välillä. Tarve entistä koordinoidummalle, keskitetymmälle ja pitkäjänteisemmälle toiminnalle korostui. Koordinointivastuu välityömarkkinoista annettiin selkeästi TE-keskukselle. Yhteisenä haasteena koettiin yritysyhteistyön parantaminen. Johtopäätösten pohjalta selvityksessä muotoiltiin seuraavat kehittämissuositukset: 1. Tukirakenne koordinoimaan pääkaupunkiseudun välityömarkkinoita: 2. Työhallinnon hallinnointi- ja kehittämisroolin selkiyttäminen: 3. Työhallinnon sisäiseen työnjakoon liittyvät prosessikuvaukset: 4. Verkosto- ja kumppanuussuhteiden edistäminen: 5. Siirtymätyöpaikkojen järjestelmällinen etsiminen ja rekrytointikynnyksen alentaminen: 6. Yritysyhteistyön lisääminen: 7. Työvoiman palvelukeskusten tunnettuuden lisääminen ja tehokkaampi hyödyntäminen: 8. Palvelutuottajien ryhmittely ja palvelutuottajarekisterin luominen. Selvityksen tekijöinä ovat toimineet Net Effect Oy:stä VTT Timo Aro ja YTM Marjukka Laiho. Haastateltavien puhelinhaastattelut ostettiin alihankintana Taloustutkimus Oy:ltä, jossa yhdyshenkilönä toimi Pauliina Aho.

5 Sisällysluettelo 1. Johdanto Välityömarkkinat työvoimapoliittisena välineenä Selvityksen kohde Potentiaalisten välityömarkkinatoimijoiden tunnistaminen Selvityksessä käytettävät tutkimusmenetelmät Sisällönanalyysi Haastattelujen analysointi ja tilastollinen käsittely Dialogi-istunnot Yhteenveto tutkimusaineistoista ja -menetelmistä Aktiivisen toimijaverkoston haastattelut Haastateltavat välityömarkkinatoimijat Pääkaupunkiseudun välityömarkkinatoimijoiden tarjoamat palvelut Työllistämisen lisäämiseen liittyvät mahdollisuudet Työllistämisen lisäämiseen liittyvät rajoitteet Toimijoiden välinen yhteistyö Yritysyhteistyö Yhteistyömuotoja Pääkaupunkiseudun välityömarkkinoiden keskeisimmät toimijat Työhallintoon kohdistuvat odotukset ja tarpeet... 38

6 5. Dialogipajat Yritysyhteistyön hyvät toimintamallit ja rajoitteet pääkaupunkiseudun välityömarkkinoilla? Pääkaupunkiseudun välityömarkkinoiden verkostoitumisen ja kumppanuuden tukeminen Työhallinnon rooli kehittämiskumppanina Johtopäätökset Kehittämissuositukset Net Effect Oy:n kehittämissuositukset Välityömarkkinaseminaarin osallistujien palaute esitetyistä kehittämissuosituksista Liite 1: Haastattelujen kohteet Liite 2: Kutsu dialogipajaan... 57

7 1. Johdanto «««««««««««««««««««««««««««««Välityömarkkinat tarjoavat työskentelymahdollisuuksia henkilöille, joilla on vaikeuksia sijoittua työhön avoimille työmarkkinoille. Välityömarkkinoilla toteutetaan aktiivisen työvoima- ja sosiaalipolitiikan mahdollistamia keinoja. Tavoitteena on tarjota työhön sijoittumista ja työssä selviytymistä tukevia palveluja, jotka parantavat osallistuneiden henkilöiden ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa. Aktiivisten toimenpiteiden avulla pyritään varmistumaan, että vaikeasti työllistyvistä mahdollisimman suuri osa saadaan yksilöllisten palvelujen ja aktiiviohjelmien avulla työhön avoimille työmarkkinoille. Välityömarkkinoiden toimenpiteet tähtäävät pääsyyn avoimille työmarkkinoille eli työmarkkinoille, joiden palkkauskustannuksiin ei käytetä yhteiskunnan taloudellisia subventioita. Välityömarkkinat on käsitteenä eräänlainen yläkäsite. Välityömarkkinat sijoittuvat avointen työmarkkinoiden ja työttömyyden väliselle harmaalle alueelle. Kolmannesta sektorista välityömarkkinat poikkeavat ennen muuta siinä, että työttömälle henkilölle maksetaan rahallista korvausta. Välityömarkkinat on toisin sanoen aktiivinen vaihtoehto pitkäaikaistyöttömyydelle. Välityömarkkinoilla toteutettavat toimenpiteet liittyvät esimerkiksi tuettuihin työllisyyspolkuihin, edelleen sijoittamiseen, sosiaaliseen työllistämiseen, työmarkkinoille siirtymistä tukeviin tukipalveluihin, kuntoutukseen, työelämävalmiuksien kehittämiseen, työhön sijoittamisen tukemiseen, työvalmennukseen, työnetsintään, palkkatukiseteleihin jne. Toimenpiteiden yhteisenä piirteenä on se, että ne sijoittuvat työttömyyden ja avointen työmarkkinoiden väliin, sisältävät työskentelymahdollisuuksia sekä korvauksen työttömälle. Välityömarkkinoiden kehittämisen lähtökohdat perustuvat muun muassa Vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelman ja työn ja yrittäjyyden politiikkaohjelman, ESR:n valtakunnallisen kehittämisohjelman, TUPO 2 -työryhmän ja työvoimapolitiikan yleisiin strategisiin linjauksiin. Välityömarkkinoiden kehittämisen tavoitteena on kohottaa työllisyysastetta ja pyrkiä saamaan potentiaalinen työvoimareservi täyskäyttöön. Keskeiset strategiset linjaukset kytkeytyvät työvoimapolitiikan toimeenpanoon aluetasolla (TE-keskus) ja paikallistasolla (työvoimatoimistot, työvoiman palvelukeskukset). Välityömarkkinoiden toimintaa ohjaavat keskeiset periaatteet kytkeytyvät rakenteellisen työttömyyden alentamiseen, työvoimapolitiikan painopisteen muutoksiin passiivisesta aktiiviseen, aktivointiasteen nostamiseen ja työvoiman palvelukeskusten kasvavaan koordinoivaan rooliin niin yhteistyörakenteena kuin välityömarkkinoiden yleisessä kehittämisessä. Käsillä oleva selvitys keskittyy pääkaupunkiseudun eli Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten työvoimatoimistoalueen välityömarkkinoihin. Selvityksessä kartoitettiin pääkaupunkiseudun aktiiviset ja passiiviset välityömarkkinatoimijat. Aktiiviselle välityömarkkinaverkostolle tehtiin organisaatiokohtaiset haastattelut, joiden avulla päästiin pureutumaan keskeisiin välityömarkkinoiden 7

8 toimintaan liittyviin mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin. Selvityksessä esitetään pääkaupunkiseudun välityömarkkinatoimijoiden haastatteluiden ja dialogi-istuntojen keskeiset tulokset. Lopuksi esitetään pääkaupunkiseudun välityömarkkinoiden kehittämisen kannalta yleiset johtopäätökset ja kehittämissuositukset. Kehittämissuosituksia on testattu erikseen pidetyssä välityömarkkinaseminaarissa. Selvityksen tekijöinä ovat toimineet Net Effect Oy:stä VTT Timo Aro ja YTM Marjukka Laiho. Haastateltavien puhelinhaastattelut ostettiin alihankintana Taloustutkimus Oy:ltä, missä selvityksen yhdyshenkilönä toimi Pauliina Aho. 8

9 2. Välityömarkkinat työvoimapoliittisena välineenä «««««««««««««««««««««««««««««Työllisyyspolitiikan painopistealueet ( ) liittyvät osaavan työvoiman saannin turvaamiseen, rakenteellisen työttömyyden alentamiseen ja työperäisen maahanmuuton edistämiseen. Vanhasen toisen hallituksen (2007 ) työllisyyspolitiikan yhtenä keskeisenä tavoitteena on parantaa työvoimapoliittisten tavoitteiden vaikuttavuutta. Työllisyysmäärärahoja kohdennetaan erityisesti yrityksissä tapahtuvaan tukityöllistämiseen, pienten yritysten palveluiden parantamiseen ja välityömarkkinoiden toimivuuden parantamiseen luomalla edellytyksiä matalan kynnyksen työllistämiselle. Työhallinnon uudistumisstrategian kulmakivenä on tehostaa työvoimavarojen tehokasta käyttöä, mikä edellyttää työpolitiikan painopisteen muuttamista passiivisesta aktiiviseen. Työministeriö käynnisti välityömarkkinoiden kehittämistyön osana työvoiman palvelukeskusten ja työvoimatoimiston palvelurakenteen ja verkostoyhteistyön kehittämistä vuonna Kyseisen vuoden lopulla oli rakenteelliseen työttömyyteen luettavia henkilöitä koko maassa keskimäärin noin Rakennetyöttömyyden alentamisessa välityömarkkinat on nostettu keskeiseen rooliin. Toisin sanoen mahdollisimman suuri osa niin sanotusta rakennetyöttömyyden työvoimareservistä yritetään saada työllistetyksi takaisin avoimille työmarkkinoille. Uudenmaan TE-keskuksen alueella oli työtöntä työnhakijaa helmikuun lopussa Työttömyysaste oli 5,2 %. Joka neljäs työttömästä työnhakijasta oli pitkäaikaistyötön eli työttömyys oli jatkunut yhtäjaksoisesti yli 12 kuukautta. Työttömyyden keskimääräinen kestoaika oli 47 viikkoa, joka oli neljä viikkoa korkeampi kuin keskimäärin koko maassa. Aktiivisen työvoimapolitiikan kohteena oli noin työnhakijaa. Kunnittain tarkasteltuna Uudenmaan matalin työttömyysaste oli Kauniaisissa (2,8 %). Espoossa (4,4 %), Helsingissä (6,0 %) ja Vantaalla (6,4 %) päästiin myös lähelle ns. täystyöllisyyttä. Neljässä pääkaupunkiseudun kunnassa oli yhteensä noin työtöntä työnhakijaa. Pääkaupunkiseudun rakennetyöttömyyttä kuvaa se, että samanaikaisesti oli avoimia työpaikkoja noin ja pitkäaikaistyöttömiä henkilöä. Lisäksi työttömistä työnhakijoista henkilöä oli yli 50-vuotiaita. 1 Tässä selvityksessä välityömarkkinoilla tarkoitetaan avoimien työmarkkinoiden ja työttömyyden välissä olevia tuettuja palveluita, aktiiviohjelmia ja työtilaisuuksia, joiden avulla tarjotaan yksilöllisiä tarvelähtöisiä ratkaisuja heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille. Välityömarkkinoiden täsmällinen määrittely on, kuten todettua, varsin haastavaa. Olemme keränneet tämän vuoksi seuraavaan asetelmaan välityömarkkinoihin liittyvää keskeistä sisarkäsitteistöä : 1 Uudenmaan TE-keskuksen työllisyyskatsaus. Helmikuu

10 Työllistämispalvelut = Tarkoitetaan laajaa palvelu- ja toimenpidekokonaisuutta, jonka tavoitteena on edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien yksilöiden työllistymistä. Palvelukokonaisuus voi pitää sisällään keskeisiä työllistämiseen liittyviä toimenpiteitä, kuten tuettua työtä, työkokeilua, työharjoittelua, työvalmennusta, työtoimintaa, työpajatoimintaa, valmentavaa työvoimakoulutusta, palveluohjausta ja kuntouttavaa työllistämistä. Sosiaalinen työllistäminen = Sosiaalisella työllistämisellä tarkoitetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien toimintakyvyn ylläpitämistä ja työllistämisen edistämistä tarjoamalla aktiiviohjelmia ja -palveluita. Heikossa työmarkkina-asemassa olevat = Vaikeasti työllistettävissä olevat henkilöt tai ryhmät, joilla on heikentyneen toimintakyvyn tms. syiden vuoksi poikkeuksellisen suuria vaikeuksia päästä avoimille työmarkkinoille. Työllistämiseen tarvitaan eri viranomaisten ja palveluntuottajien moniammatillista yhteistyötä. Heikossa työmarkkina-asemassa olevia ryhmiä ovat muun muassa pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät, perus- tai toisen asteen koulutuksen keskeyttäneet nuoret, päihdeongelmaiset, etniset vähemmistöt, osin maahanmuuttajat ja vajaakuntoiset. Rakennetyöttömyys = Työvoiman tarjonnasta ja kysynnästä aiheutuvat tarpeet eivät eri tekijöiden vuoksi vastaa toisiaan. Voidaan määritellä myös työvoiman kohtaantoongelmaksi. Samanaikaisesti voi esiintyä niin työttömyyttä kuin työvoimapulaa. Työvoiman ammattitaito- ja osaamisvaatimukset eivät vastaa kysyntää. Rakennetyöttömyys voi liittyä työn kannustavuudesta, työn tuottavuudesta, alueellisista ja toimialakohtaisista eroista liittyviin tekijöihin. Kuntouttava työtoiminta = Kuntien järjestämää toimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa henkilöiden elämänhallintaa ja luoda edellytyksiä työllistämiselle. Kunta voi järjestää itse kuntouttavia työtoimintapalveluita tai ostaa palvelut kolmannen sektorin muilta toimijoilta. Välityömarkkinoiden toimenpiteet liittyvät mm. työvoimakoulutukseen, palkkatukeen, kuntouttavaan työtoimintaan, työllistämisvalmiuksien kehittämiseen, työvalmentaja- ja työnetsijäpalveluihin, palkkatukiseteliin, projektien järjestämiin toimenpiteisiin, sosiaaliseen työtoimintaan, kartoituksiin jne. Yhteisenä piirteenä kaikille toimenpiteille on se, että ne kohdistuvat heikossa työmarkkina-asemassa oleviin ryhmiin eli vaikeasti työllistettäville henkilöille. Näiden ryhmien työllistämiseen tarvitaan työvoima- ja sosiaalipolitiikan palvelujärjestelmien syvempää integraatiota ja työmarkkinoilla vaikuttavien toimijoiden syvällisempää yhteistyötä. Välityömarkkinoilla tarkoitetaan avoimien työmarkkinoiden ja työttömyyden välissä olevia tuettuja palveluita, aktiiviohjelmia ja työtilaisuuksia. Välityömarkkinat toimivat eräänlaisina pehmeinä työmarkkinoina : väli- tai siirtymäpaikkoina tai ponnahduslautana avoimille työmarkkinoille. 10

11 Avoimet työmarkkinat tarkoittavat työmarkkinoita, joissa palkkauskustannuksiin ei käytetä yhteiskunnan taloudellista tukea. Välityömarkkinoilla tarjotaan aktiivisen työvoima- ja sosiaalipolitiikan työmahdollisuuksien lisäksi työhön sijoittumista ja työssä selviytymistä tukevia palveluita. Välityömarkkinoiden tavoitteena on tarjota yksilöllisiä ratkaisuja henkilöille, joiden ammatillinen tai sosiaalinen selviytyminen on heikentynyt pitkäaikaisen työttömyyden tai muun syyn vuoksi. Välityömarkkinoiden keskeisimmät toimijat kuuluvat usein niin sanotun kolmannen sektorin toimijoihin, kuten järjestöihin, yhdistyksiin tai säätiöihin, mutta ne voivat usein olla myös välittäviä tahoja, kuten projekteja, työpajoja, osuuskuntia, sosiaalisia yrityksiä jne. Välityömarkkinat voidaan edelleen jakaa niin sanottuihin siirtymätyömarkkinoihin ja välittäviin työmarkkinoihin. Siirtymätyömarkkinoilla työttömät työnhakijat ovat joko työmarkkinatoimenpiteessä tai palkkatuetussa työssä. Työnhakijoille järjestettävät toimenpiteet tukevat työhön sijoittumista. Siirtymätyömarkkinoiden kehittäminen edellyttää työllistämisvalmiuksien kehittämistä varsinkin yrityssektorilla. Tavoitteena on parantaa työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuutta etsimällä ja kehittämällä uusia toimintatapoja, kuten työhön- ja työvalmentajapalveluita, työnetsijäpalveluita, edelleen sijoittamista ja edistämällä palkkatukisetelin käyttöä. Välittävillä työmarkkinoilla työttömille työnhakijoille pyritään muodostamaan sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta lisääviä työllistämispolkuja. Järjestettävät toimenpiteet luovat valmiuksia tulevaan työssä selviytymiseen. Siirtymätyömarkkinoilla korostuvat aktiiviseen työvoimapolitiikkaan ja välittävillä työmarkkinoilla aktiiviseen sosiaalipolitiikkaan liittyvät toimenpiteet. Kuviossa 1 on esitetty tiivistettynä siirtymä- ja välittävien työmarkkinoiden keskeiset eroavaisuudet. Kuvio 1. Välityömarkkinoiden jakautuminen siirtymä- ja välittäviin työmarkkinoihin 11

12 3. Selvityksen kohde «««««««««««««««««««««««««««««Selvityksen kohteena olivat pääkaupunkiseudun välityömarkkinat. Aluerajaus perustui Helsingin, Espoon ja Vantaan työvoimatoimistojen alueella olevien välityömarkkinatoimijoiden kartoittamiseen. Lisäksi selvityksen kohteeksi otettiin alueen ulkopuolelta tulevia toimijoita, jos toiminnan todelliset vaikutukset ulottuivat pääkaupunkiseudulle tai toiminnalla oli muuta yleistä merkitystä pääkaupunkiseudun välityömarkkinoiden kehittämisen kannalta. Pääkaupunkiseudun välityömarkkinoiden toimijaverkoston määrittelyssä noudatettiin niin kutsutun lumipallo-otannan mukaista informanttiverkoston kokoamistapaa. Lumipallo-otannassa informantit eli haastateltavat valitaan erikseen määriteltyjen avainhenkilöiden avulla, joita pyydetään ehdottamaan sellaisia henkilöitä, jotka voisivat parhaiten soveltua haastattelun kohteeksi tai tarjota merkittävää lisä- tai täydentävää informaatiota tutkimuskohteesta. Tässä tutkimuksessa avainhenkilöitä olivat Uudenmaan TE-keskuksen Välityömarkkinat -työryhmän jäsenet sekä selvityshankkeen ohjausryhmän jäsenet. Näiden avainhenkilöiden ja heidän käytettävissään olevien asiakasrekisterien perusteella kerättiin aktiivisten välityömarkkinatoimijoiden tietokanta Potentiaalisten välityömarkkinatoimijoiden tunnistaminen Avainhenkilöiltä kerätyn tiedon jälkeen aloitettiin potentiaalisten välityömarkkinatoimijoiden kartoitus, joka perustui Uudenmaan TE-keskuksen ja pääkaupunkiseudun työvoimatoimistojen sekä työvoiman palvelukeskusten asiakasrekisterien läpikäymiseen. Asiakasrekisterien läpikäymisen johtolankana oli tunnistaa määrättyjen tukimuotojen ja rahoitusvälineiden käyttäjät tiettynä ajanjaksona. Potentiaalisia haastateltavia luokiteltiin ja jäsenneltiin kolmeen eri toimijatyyppiin liittyen lähinnä tuki-instrumenttiin: työvoimakoulutuksen järjestäjät, työllisyyspoliittisen projektiavustuksen (kansallinen projektituki) hyödyntäjät ja EU-projektien (ESR ja EQUAL) toteuttajat. Toimijarekisteri rajattiin alueelliselta kattavuudeltaan pääsääntöisesti Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella toimiviin tahoihin. Asiakasrekisterien rajauksena käytettiin tukimuotojen ja rahoitusvälineiden lisäksi aikajännettä ja aluetta. Projektituen ja valmentavan työvoimakoulutuksen kohdalla aikarajauksena käytettiin vuosina toteutettuja toimenpiteitä ja EU-projektien kohdalla ohjelmakautta Rajausten perusteella kartoitettiin potentiaalinen pääkaupunkiseudun välityömarkkinatoimijoiden joukko työhallinnon näkökulmasta. Tämän lisäksi tehtiin täydentävä sähköinen kysely ja erillinen soittokierros pääkaupunkiseudun työvoimatoimistoihin ja työvoiman palvelukeskuksiin, jonka avulla täydennettiin asiakasrekistereistä mahdollisesti puuttuvia tietoja. Kyselyn avulla haluttiin erityisesti tunnistaa yksittäisten työvoimatoimistojen ja palvelukeskusten omat välityömarkkina-asiakkaat, jotka eivät tulleet näkyviin eri tukimuotojen ja rahoitusvälineiden kohdalla. 12

13 Lähtötilannekartoituksen tavoitteena oli erottaa toisistaan pääkaupunkiseudun välityömarkkinoiden kannalta niin sanottu aktiivinen ja passiivinen välityömarkkinaverkosto. Aktiivisen pääkaupunkiseudun välityömarkkinatoimijan oli täytettävä neljä ennakkoehtoa: I. II. III. IV. tukimuodon/rahoitusvälineen käyttö, yhteys TE-keskukseen tai työhallintoon, toimiminen pääkaupunkiseudulla ja potentiaalinen mahdollisuus lisätä työllistämistä tulevaisuudessa. Näin kyettiin erottamaan pääkaupunkiseudun aktiivinen välityömarkkinaverkosto passiivisesta. Aktiivista toimijaverkostoa luokiteltiin tämän jälkeen palvelutarpeen ja kohderyhmien mukaan palvelutyyppeihin. Välityömarkkinatoimijoiden segmentoinnin tarkoituksena oli jäsentää toimijoiden omaan osaamiseen, toiminnan kehittämiseen, verkosto- ja kumppanuusyhteistyöhön, työllistämisen mahdollisuuksiin ja esteisiin ja työhallintoyhteyksiin liittyviä tekijöitä. Palvelutyypittelyllä päästiin samalla kiinni mahdollisiin palveluaukkoihin ja katvealueisiin. Asiakasrekisterien läpikäymisen jälkeen päätettiin yksilöllisten haastatteluiden kohteet. Lähtökohdaksi otettiin tavoittaa kaikki potentiaaliset toimijat. Taloustutkimus Oy toteutti pääkaupunkiseudun välityömarkkinoiden erikseen valittujen toimijoiden (identifiointi syyskuussa 2007) puhelinhaastattelut marraskuussa Yli 100 toimijan rekisteristä haastattelut toteutettiin erikseen valitulle 80 toimijalle. Haastateltaville tehtiin yhteinen teemahaastattelurunko, joka työstettiin yhteistyössä selvityksen tilaajan ja ohjausryhmän kanssa. Teemahaastattelurungon tärkeimmät pääulottuvuudet liittyivät taustamuuttujien lisäksi oman toiminnan laajuuteen ja kehittämiseen, tuen ja ohjauksen tarpeeseen, yhteistyöhön, toiminnallisiin ja lainsäädännöllisiin esteisiin, toiminnan rahoitukseen ja työhallintoa koskeviin odotuksiin ja tarpeisiin. Tutkimuksessa haastattelujen kohteeksi valikoituneet tahot on eritelty liitteessä 1 (Liite 1: Haastattelujen kohteet). Toteutuneet haastattelut jakautuivat toimijatyypeittäin seuraavasti: Toimijatyyppi Haastateltujen lukumäärä Haastateltujen % -osuus kaikista haastatelluista Projektit/työllisyyspoliittinen avustus 42 52,5 Projektit/ESR 14 17,5 Kouluttajat/työvoimakoulutus 24 30,0 YHTEENSÄ ,00 Taulukko 1. Selvityksessä toteutuneet haastattelut toimijatyypeittäin Aktiivisen välityömarkkinoiden toimijaverkoston lisäksi haastatteluja toteutettiin pääkaupunkiseudun muille potentiaalisille välityömarkkinatoimijoille. Tavoitteena oli luoda yleistettävissä oleva vertailuaineisto. Potentiaalisen toimijaverkoston kohteet valittiin Fonecta Oy:n tietokannasta. Identifioinnissa hyödynnettiin Fonectan ProFinder B2B -työkalua. Tämän kohdistamistyökalun avulla rajattiin ja kohdennettiin pääkaupunkiseudun järjestötoimijoista sellaiset tahot, joiden toimenkuva nähtiin samankaltaisena aktiivisen välityömarkkinoiden toimijaverkoston kanssa, 13

14 mutta jotka eivät kuuluneet aktiiviseen toimijaverkostoon. Näiden toimijoiden kiinnostusta ja mahdollisuuksia toimia välityömarkkinoilla kartoitettiin erillisen kyselyn avulla. Haastatteluja toteutettiin 20. Vertailuaineistoa koski vain osa haastattelujen kysymyksistä. Selvityksen toteuttaminen jaettiin kolmeen erilliseen vaiheeseen seuraavan kuvion osoittamalla tavalla. Kuvio 2. Selvityksen toteuttamisvaiheet 3.2. Selvityksessä käytettävät tutkimusmenetelmät Selvityksen tutkimusmenetelminä käytettiin olemassa olevaan dokumentaatioon perustuvaa sisällönanalyysiä, haastattelujen analysointia, haastatteluaineiston tilastollista käsittelyä (SPSS) ja vuorovaikutteista dialogimenetelmää. Lisäksi selvitysraportin alustavia kehittämissuosituksia testattiin lähinnä työhallinnon toimijoille järjestetyssä vuorovaikutteisessa välityömarkkinaseminaarissa Sisällönanalyysi Selvityksen aikana kerättiin monipuolinen ja laaja välityömarkkinoihin liittyvä tutkimusaineisto, joka piti sisällään ohjauksellista, strategista ja toiminnallista aineistoa. Ohjauksellinen aineisto liittyi työministeriön välityömarkkinoita koskeviin ohjeisiin, tausta-aineistoihin, ohjauskirjeisiin, työsuunnitelmiin, työryhmien muistioihin yms. Strateginen aineisto sisälsi muun muassa hallitusohjelmaan, hallitusohjelman politiikkaohjelmaan, TUPO II -työryhmän, ESR:n kehittämisohjelman, työhallinnon strategioiden jne. liittyvää aineistoa. Toiminnallinen aineisto sisälsi muun muassa eri TE-keskusten tekemiä alueellisia toimintasuunnitelmia välityömarkkinoiden kehittämisestä, yksittäisten projektien aineistoa ja erilaisten tuki- ja välittäjärakenteiden dokumentaatiota. Käytettävissä oleva dokumentaatio analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. 14

15 Haastattelujen analysointi ja tilastollinen käsittely Haastattelut analysoitiin sekä laadullisin että määrällisin menetelmin. Laadullisia menetelmiä käytettiin erityisesti avoimien kysymysten analyysissä. Tätä aineistoa käsiteltiin sekä sisällönanalyysin että teemoittelun ja tyypittelyn keinoin. Lisäksi haastattelujen analysoinnissa käytettiin tilastollisia menetelmiä, erityisesti tilastollista kuvausta ja ristiintaulukointia. Apuna käytettiin SPSS-ohjelmaa. Jokainen esikoodattu tutkimuskysymys purettiin aluksi suoriksi jakaumiksi. Tämän jälkeen valittiin selvityksen tavoitteiden kannalta keskeisimmät kysymykset ristiintaulukoitavaksi. SPSS-tilastoajoissa toimijoita käsiteltiin sekä kokonaisjoukkona että toimijatyypeittäin luokiteltuna. Ristiintaulukoinnin taustamuuttujat olivat: I. II. III. IV. Mitä työllistymistä tukevia palveluja edustamanne organisaatio pääasiassa tarjoaa? (tulossa) Minä vuonna organisaationne toiminta on alkanut? Kuinka monta palkattua henkilöä organisaatiossa työskentelee? Kuinka monta vaikeasti työllistettävää henkilöä organisaatio keskimäärin työllistää? Taustamuuttujat ristiintaulukoitiin muiden haastattelun esikoodattujen kysymysten kanssa (luokittelut, vaihtoehdot jne.). Tilastollisesti merkittäviä tuloksia tuli vaihtelevassa määrin. Näihin merkittävyyksiin kiinnitettiin analyysissä huomiota ja tilastollisen merkittävyyden lisäksi tuloksia arvioitiin niiden tilastollisen kuvaavuuden arviointia Dialogi-istunnot Haastattelujen tulosten keskeisiä tuloksia syvennettiin erillisissä työpajoissa. Dialogityöpajojen osallistujat valittiin jälleen aktiivisen toimijaverkoston tavoin lumipallo-otannan tuella. Keskeisiä avaintoimijoita olivat pääasiassa samat henkilöt kuin haastattelujen toimijaverkoston kartoituksessa. Ehdotuksia dialogipajojen osallistujiksi pyydettiin sekä hankkeen ohjausryhmältä että Uudenmaan TE-keskuksen Välityömarkkinat -työryhmältä. Dialogipajoihin pyrittiin kutsumaan mahdollisimman monipuolisesti osallistuja pääkaupunkiseudun eri alueilta ja erilaisista organisaatioista. Sähköinen kutsu dialogipajoihin lähetettiin yhteensä yli 40 henkilölle. Myös ennakkomateriaali ja taustatietoa työpajoista lähetettiin kutsun yhteydessä (Liite 2: Kutsu dialogipajaan). Työpajojen luomisessa päädyttiin teemaperustaiseen työotteeseen. Jokaiseen pajaan haluttiin kerätä sellaisia toimijoita, joiden taustaorganisaatiot, toiminnan tavoitteet, sisältö ja kohderyhmät ovat mahdollisimman samankaltaisia. Samankaltaisuudella pyrittiin löytämään yhteinen kieli mahdollisimman nopeasti haastateltavien pariin. Työpajat kohdennettiin erikseen erilaisille teemoille, joita olivat järjestöt, oppilaitokset ja työhallinto. 15

16 Dialogi-istuntoihin osallistuvat henkilöt saivat 1 2 viikkoa ennen tapaamista nähtäväkseen keskeiset teemakysymykset, jotka toimivat istuntojen jäsenneltynä perustana. Menetelmä takasi sen, että arvioinnin kehittämisotteeksi nousi ulkopuolisen arviointiotteen lisäksi ns. interaktioon ja vertailukehittämiseen perustuva eteneminen, mikä korostaa arvioinnin suorittajien ja kohteiden yhteistoimintaa havaintojen ja arviointitulosten tuottamisprosessissa. Työpajat olivat toisin sanoen samalla luonteeltaan vuorovaikutteisia vertailukehittämiseen perustuvia kokemustenvaihtofoorumeja. Dialogin keskeinen vahvuus selvityksen tavoitteiden kannalta oli siinä, että sen avulla päästiin käsittelemään haastatteluissa esiin nousseita merkittäviä kysymyksenasetteluja ja saatiin samalla kertaa kaikkien osallistujien mielipiteet käsiteltävästä asiasta Yhteenveto tutkimusaineistoista ja -menetelmistä Seuraavaan kuvioon on kerätty yhteenvetona selvityksessä käytettävät tutkimusaineistot: Kuvio 3. Selvityksessä käytetyt tutkimusaineistot ja -menetelmät 16

17 4. Aktiivisen toimijaverkoston haastattelut «««««««««««««««««««««««««««««4.1. Haastateltavat välityömarkkinatoimijat Pääkaupunkiseudun aktiivinen välityömarkkinaverkosto valittiin luvussa 3.1 esitetyllä tavalla. Haastateltu joukko voidaan luonnehtia tarkkaan valikoiduksi välityömarkkinoiden valiojoukoksi. Haastateltavat täyttivät erikseen määritellyt ennakkoehdot, mikä on otettava huomioon haastateltavien vastausten tulkinnoissa. Suurin osa haastatelluista edusti pienehköjä, alle 20 henkilön organisaatioita. Työllisyyspoliittisen avustuksen tuella toteutettujen projektin taustalla oli useimmiten pieni taustaorganisaatio. Sen sijaan ESR-projektien ja työvoimakouluttajien taustaorganisaatioissa oli merkittävä määrä suuria, yli 100 hengen organisaatioita. Vastaajat olivat pääasiassa melko tai erittäin tyytyväisiä työhallinnon palveluihin Palkallisten työntekijöiden määrä luokiteltuna toimijatyypeittäin (%). > Kouluttajat/työvoimakoulutus Projektit/ESR Projektit/työllisyyspoliittinen avustus <20 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Kuvio 4. Palkallisten työntekijöiden määrä luokiteltuna toimijatyypeittäin (%) Toimijatyyppien välillä ei ollut havaittavissa suuria eroja siinä, miten monta vaikeasti työllistettävää henkilöä organisaatio työllistää vuodessa. Kaikissa toimijatyypeissä noin puolet organisaatioista työllistää yli 20 vaikeasti työllistettävää henkilöä vuodessa, ja puolet alle 20 vaikeasti työllistettävää henkilöä vuodessa. 17

18 Suurin osa haastatteluiden kohteena olevista organisaatioista oli aloittanut toimintansa ennen vuotta Työllisyyspoliittisen avustuksen tuella toteutetuista projekteista 2/5 oli aloittanut toimintansa vasta vuoden 2000 jälkeen Pääkaupunkiseudun välityömarkkinatoimijoiden tarjoamat palvelut Vastaajat yhdistivät lähes poikkeuksetta välityömarkkinat tuettuun työhön, palkkatukeen, sosiaalisiin yrityksiin, työpajoihin, kuntoutukseen, harjoitteluun, työssäoppimiseen, työvalmennukseen yms. vastaajille tutuiksi koettuihin työvoima- ja sosiaalipolitiikan toimenpiteisiin. Useat vastaajat toivat korostetusti esiin kolmannen sektorin roolin ja/tai keskeisen merkityksen välityömarkkinoilla. Välityömarkkinoiden tunnettuus oli varsin polarisoitunut: osa vastaajista pystyi kuvaamaan välityömarkkinoiden tarkoituksen varsin hyvin ja osa taas kuuli koko käsitteen ensimmäistä kertaa. Käsitteelle annettu sisältö ja painotukset riippuivat vastaajan taustasta, joita kuvaavat seuraavat esimerkit: Ne markkinat, joilla pyritään siirtämään ihmisiä matalin askelin kohden täystyöllisyyttä. Kun henkilölle ei ole pysyvää työpaikkaa, niin silloin hänelle etsitään väliaikainen työpaikka, jonka aikana voi hankkia pysyvämpää työtä. Kaikkea sitä, mitä on työllisyyden ja työttömyyden välissä. Matalan kynnyksen työpaikat, jossa työn tuottavuuden vaatimus ei ole yhtä suuri kuin avoimilla markkinoilla esim. järjestöjen työpaikat tai työpajat. Neljä viidestä haastatellusta toimijasta tarjosi asiakkailleen ensisijaisesti koulutukseen ja valmennukseen liittyviä palveluita. Joka toinen vastaaja ilmoitti asiakkaiden työllistämisessä palkkatuen olevan keskeisin väline. Tulokset olivat ymmärrettäviä toiminnan luonteen ja rahoituksen lähteiden näkökulmasta. Oleellista vastauksen tulkinnoissa on se, että toimijat tarjoavat samanaikaisesti monenlaisia palveluja. Yksi kolmesta haastatellusta näki merkittävimpinä yksilö- ja ryhmäohjauspalvelut ja työssäoppimisen. Kuntouttavan työtoiminnan merkitys työllistymispalveluna oli muita vähäisempi. Arviointien, kartoitusten muiden kehittämistoimenpiteiden rooli koettiin marginaaliseksi tai korkeintaan muiden palveluiden tukipalveluiksi. Seuraavaan kuvioon on kerätty kaikki työllistymistä tukevat palvelut, joita välityömarkkinatoimijat ensi- ja toissijaisesti tarjoavat asiakkailleen. 18

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

Missä lymyävät hyvät käytännöt?

Missä lymyävät hyvät käytännöt? Missä lymyävät hyvät käytännöt? Rakennetyöttömyys ja hyvät käytännöt rakennerahastoissa Sosiaalikehitys Oy Robert Arnkil, Timo Spangar, Jarmo Nieminen, Sari Pitkänen LTT-Tutkimus Oy Jari Karjalainen Työelämän

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

MaNu. Nuorten pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen kohdistuneiden projektien arviointihanke.

MaNu. Nuorten pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen kohdistuneiden projektien arviointihanke. MaNu Nuorten pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen kohdistuneiden projektien arviointihanke Loppuraportti Sosiaalikehitys Oy Rissanen, Pekka, Partanen, Leila, Pitkänen,

Lisätiedot

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti Joulukuu 2007 Esiselvityshanke rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti S02149 Joulukuu 2007 Laatija: Päivi

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1.1.2008 30.6.2011 2 TIIVISTELMÄ Välke välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 oli alueen kuntien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKI Työllisyydenhoidon palveluyksikkö SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ Loppuraportti 10.9.2013 Mikko Kesä, Innolink Research Oy Riitta Kinnunen, Sosiaalikehitys Mika Ala-kauhaluoma,

Lisätiedot

SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA

SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA PATANA, ELINA Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Raportti työllisyyspoliittisista hankkeista Hämeen ELY-keskuksen alueella 2011-2013 7 1 Kustaa Ylitalo,

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

SOSIAALISTEN YRITYSTEN PERUSTAMISNEUVONTA NEUVONTATARPEET JA SOSIAALISTEN YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

SOSIAALISTEN YRITYSTEN PERUSTAMISNEUVONTA NEUVONTATARPEET JA SOSIAALISTEN YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ SOSIAALISTEN YRITYSTEN PERUSTAMISNEUVONTA NEUVONTATARPEET JA SOSIAALISTEN YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ VATES-säätiö Jarmo Kujanpää 4.6.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. SOSIAALISEN YRITYKSEN MÄÄRITELMÄ...4

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Juha Koskela Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Esiselvitysraportti Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisuja C. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 54 Rovaniemi 2013 ISSN 1237-2676

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot