MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1"

Transkriptio

1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 6 3 Keskusta - Asemaseudun osayleiskaavan ja Kanta-Mietoisten yleiskaavan tarkistaminen 4 Lausunto Turun seudun (rakennemallialue) liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta 5 Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittisen ohjelman hyväksyminen Maapoliittisen ohjelman tarkistaminen 20 7 Kaavoituskatsaus Kattelus 2 asemakaavoituksen aloittaminen 23 9 Suunnittelutarveratkaisu / Raunio Anssi, Mäkirinta 1: Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen toimikaudeksi Kunnanhallituksen valitseminen toimikaudeksi Eron myöntäminen Jukka Ågrénille teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Tasa-arvosuunnitelma Työsuojelun toimintaohjelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Valtuuston kokousten reaaliaikainen lähettäminen internetissä 18 Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kuntien kuntajakoselvitys 19 Osallistuminen Saaristomeren kalataloustoimintaryhmän rahoitukseen ohjelmakaudella Vastaus valtuutettu Arja Kitolan ja 25 muun valtuutetun 42

2 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ valtuustoaloitteeseen Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston toiminnan turvaamisesta 21 Vastaus valtuutettu Miska-Alexander Argillanderin ja perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen kyselytuntien käyttöönotosta ja niiden laajentaminen koskemaan myös kuntalaisia 22 Vastaus SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen sisällöstä 23 Valtuutettu Jorma Kantosen valtuustoaloite toimenpiteistä Ruotsinpellon asuinalueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi 24 Valtuutettu Jorma Kantosen valtuustoaloite luvattomien rakennusten ns. "armon vuosi" -menettelystä 25 Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite 8-tiellä olevan kunnan mainoskyltin uudistamisesta 26 Toimistosihteeri Marjo-Riitta Hakulan vuorotteluvapaahakemus 27 Mynämäen kunnan henkilökunnan työpaikka-aterioiden hinnat vuonna Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 29 Päätös ympäristölupamääräysten tarkistamisesta, olemassa oleva maidontuotantotila, Väinölä Marko Hallintokuntien pöytäkirjoja / ottokelpoiset päätökset Viranhaltijapäätökset Konserni- ja yhteistyöasiat Ilmoitusasiat 71

3 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Myllymäki Pekka kh:n puheenjohtaja Vanhanen Juha kh:n 1. vpj Nuutamo Antti kh:n 2. vpj Tamminen Ari kh:n 3. vpj Hyrsky-Heikkilä Anna-Liisa jäsen Jaakola Timo jäsen Kantonen Jorma jäsen Lassila Hanne jäsen Maisila Päivi jäsen Strand Eeva jäsen Vänni Hanna jäsen poistui klo :n 27 päätöksenteon jälkeen Alatalo Juuso kv:n puheenjohtaja Kitola Arja kv:n 1. vpj Lehtonen Aarne kv:n 2. vpj Karkoinen Kimmo kv:n 3. vpj Österberg Seija esittelijä Kärkkäinen Marja pöytäkirjanpitäjä Oja Timo tekninen johtaja läsnä klo :n 4-10 käsittelyn ajan POISSA Huiskala Marjaana varajäsen (Maisila) Huuskonen Petteri varajäsen (Lassila) Immonen Mikko varajäsen (Tamminen) Jaakkola Marianne varajäsen (Vänni) Laulumaa Eeva varajäsen (Kantonen) Lehto Ari-Pekka varajäsen (Myllymäki) Lehtonen Karri varajäsen (Vanhanen) Punta Päivi varajäsen (Hyrsky-Heikkilä) Puustinen Petri varajäsen (Jaakola) Rippstein Katja varajäsen (Strand) Varjonen Petri varajäsen (Nuutamo) ALLEKIRJOITUKSET Pekka Myllymäki puheenjohtaja Marja Kärkkäinen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-33 :t

4 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu Eeva Strand Juha Vanhanen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut nähtävillä kunnanviraston hallinto-osastolla Marja Kärkkäinen hallintojohtaja

5 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanhallitus 1 (pj): Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanhallitus 2 (pj): Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Eeva Strand ja Hanna Vänni. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Eeva Strand ja Juha Vanhanen.

7 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Keskusta - Asemaseudun osayleiskaavan ja Kanta-Mietoisten yleiskaavan tarkistaminen 593/ /2014 Kunnanhallitus Valmistelija (tekninen johtaja): Keskusta - Asemaseudun osayleiskaavan ehdotus oli nähtävillä Yleisötilaisuus pidettiin 3.6. MKTO:n auditoriossa. Kaavaselostuksen sivulla 45 (kohta 4.6) on mainittu lyhyesti eh dotus vai heen lausuntojen ja muistutusten perusteella tehdyt muutokset ai neis toon. Liitteessä nro 32 on esitetty lausunnot ja muistutukset se kä vastineet niihin. Muista liitteistä on päivitetty nrot 16, 23, 26 ja 29. Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan nähtävillä kunnan nettisivuilla Tekninen johtaja Timo Oja on kokouksessa läsnä selostamassa asiaa. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy osayleiskaavaan tehdyt muutokset sekä kaa van laa ti jan esittämät vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin. Lisäksi kunnanhallitus päättää laittaa osayleiskaavan uudelleen nähtä vil le ajalle Muutetusta kaavaehdotuksesta pyy de tään myös viranomaislausunnot. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus Tekninen johtaja Timo Oja oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Valmistelija (tekninen johtaja): Osayleiskaavan toinen tarkistettu ehdotus oli nähtävillä Nähtävilläoloaikana jätettiin 4 muistutusta. Vi ran omaislau sun to ja ei saatu; ELY-keskus kommentoi aineistoa säh kö pos titse. Nousiaisten kunnan lausunto oli, että kunnalla ei ole huo mau tetta vaa kaavasta.

8 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Osayleiskaavaan tehtiin yksi muutos annetun muistutuksen joh dosta. Kaavan laatijan vastineet muistutuksiin ovat kaava-aineiston liittee nä nro 33. Keskusta-Asemaseudun osayleiskaavan sekä Mietoisten kir kon kylän osayleiskaavan tarkistaminen on valmistunut. Osayleiskaavalla osoi te taan kehittämisalueet vuoteen 2040 saakka. Uusia asuin paikko ja osoitetaan yhteensä 350 ha, josta ensisijaisesti toteutettavia aluei ta on 89 ha. Loput asuinaluevaraukset on ajoitettu res-1 res-5 mer kin nöil lä (res-5 toteutus 2040 jälkeen). Keskustatoimintojen (C-merkintä) ulkopuolelle on osoitettu pal ve lualuei ta 31 ha. Työpaikka-alueita (T, TP, TY) on osoitettu yhteensä 177 ha, josta uusia alueita on 49 ha ja reservialueita 128 ha. Re servi aluei den toteutuminen on sidottu liikenneturvallisuusratkaisun toteu tu mi seen, esim. Roukkulin eritasoliittymä. Muita osayleiskaavassa osoitettuja alueita ovat virkistys-, erityis- ja maa- ja metsätalousalueet. Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan nähtävillä kunnan nettisivuilla Yritysvaikutukset: Osayleiskaavan toteutuminen työllistää sekä rakennusten että aluei den rakentajia ja tulevia yrittäjiä. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kes kus ta-ase ma seu dun osayleiskaavan ja Kanta-Mietoisten yleiskaa van tarkistamisen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanvaltuusto Tekninen johtaja Timo Oja oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Valmistelija (hj): Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan nähtävillä kunnan nettisivuilla Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02)

9 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus (kh): Kunnanvaltuusto hyväksyy Keskusta-Asemanseudun osa yleis kaavan ja Kanta-Mietoisten yleiskaavan tarkistamisen. Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti kunnanvaltuuston pu heen johta ja Juuso Alatalon ehdottamana ja valtuutettu Pekka Myllymäen kan nat ta ma na, että asia palautetaan kunnanhallitukselle uudelleen val mis tel ta vak si, koska Varsinais-Suomen maakuntamuseon lausun to osayleiskaavasta saapui myöhässä vasta kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen. Kunnanhallitus 3 Valmistelija (tekninen johtaja): Kaavanlaatija on laatinut vastineen Varsinais-Suomen maa kun ta museon lausuntoon. Kaava-aineistoon on tehty vähäisiä teknisiä muutok sia. Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan nähtävillä kunnan nettisivuilla Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kes kus ta-ase man seu dun osayleiskaavan ja Kanta-Mietoisten yleiskaa van tarkistuksen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen johtaja Timo Oja oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

10 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Lausunto Turun seudun (rakennemallialue) liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta 588/ /2014 Tekninen lautakunta Valmistelija (tekninen johtaja): Varsinais-Suomen liitto pyytää llausuntoa luonnoksesta Turun seudun (rakennemallialue) liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi. Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen on aloitettu helmikuussa Suunnitelman tavoitevuosi on Luonnos on ladattavissa osoitteessa: aavoitus/liikennejaerjestelmaesuunnittelu Suunnittelutyön tavoitteena on ollut tunnistaa vuonna 2012 kuntien hyväksymässä rakennemallityössä kuvatun maankäyttöratkaisun liikenteelliset vaikutukset ja konkretisoida tarvittavat kehittämistoimenpiteet nykyisten liikkumistarpeiden, suunnitellun maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämistavoitteiden pohjalta. Suunnitelmassa on esitetty seuraavat kehittämislinjaukset: 1. Kaupunkivyöhykkeet asumisen ja liikkumisen ympäristönä 2. Liikenneturvallisuus 3. Arjen liikkumisen helpottaminen 4. Liikenteen kysynnän hallinnan aktivointi 5. Jalankulun ja pyöräilyn kehittäminen 6. joukkoliikenteen kehittäminen 7. RM-alueen pääväylien palvelutason ylläpitäminen Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) (tekninen johtaja): Lautakunta toteaa lausuntonaan kunnanhallitukselle seuraavaa: Mynämäen kannalta tärkeimpiä linjauksia ovat likenneturvallisuus, arjen liikkumisen helpottaminen, jalankulun, pyöräilyn sekä joukkoliikenteen kehittäminen. Liikenneturvallisuuden kannalta toimivat kevyenliikenteen verkostot sekä joukkoliikenneyhteydet ovat kehittämistoimenpiteiden kärkipäässä. Kunta voi toimia osaltaan em. tavoitteiden edistämisessä maankäytön suunnittelun kautta. Kunta voi osallistua myös

11 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus esitettyihin työryhmiin. Kunnassa toimii myös oma liikenneturvallisuustyöryhmä liittyen ELY-keskuksen liikenneturvallisuustyöhön. Lautakunta hyväksyi esittelijän tekemän ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanhallitus Lisäksi lautakunta päätti lisätä tärkeimpien kehittämislinjausten luetteloon kohdan 7: RM-alueen pääväylien palvelutason ylläpitäminen; erityisesti VT-8:n liikenneturvallisuuden parantaminen. Valmistelija (hj): Luonnos on katsottavissa osoitteessa aavoitus/liikennejaerjestelmaesuunnittelu Lausunto tulee antaa mennessä. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) Kunnanhallitus esittää lausuntonaan Varsinais-Suomen liitolle Turun seu dun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnok ses ta teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti seuraavaa: Mynämäen kannalta tärkeimpiä linjauksia ovat liikenneturvallisuus, ar jen liikkumisen helpottaminen, jalankulun, pyöräilyn sekä jouk kolii ken teen kehittäminen ja RM-alueen pääväylien palvelutason yl lä pitä mi nen, erityisesti vt 8:n liikenneturvallisuuden parantaminen. Liiken ne tur val li suu den kannalta toimivat kevyenliikenteen verkostot sekä joukkoliikenneyhteydet ovat kehittämistoimenpiteiden kär ki päässä. Kunta voi toimia osaltaan em. tavoitteiden edistämisessä maan käytön suunnittelun kautta. Kunta voi osallistua myös esitettyihin työ ryhmiin. Kunnassa toimii myös oma liikenneturvallisuustyöryhmä liittyen ELY-kes kuk sen liikenneturvallisuustyöhön. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen johtaja Timo Oja oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

12 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Valmistelija (tekninen johtaja): Varsinais-Suomen liitto pyytää Turun seudun rakennemallialueen kuntia käsittelemään ja hyväksymään osaltaan Turun seudun (rakennemallialue) liikennejärjestelmäsuunnitelman. Suunnitelmaa on tarkistettu edellisen lausuntokierroksen jälkeen. Turun seudun liikennejärjestelmän viisi kehittämislinjausta ovat: 1. Viihtyisä ja vetovoimainen jalankulku- ja pyöräkaupunki 2. Palveleva joukkoliikennekaupunki 3. Toimiva autoliikenne 4. Kustannustehokkaat kuljetukset 5. Turvallinen liikenne ja viisaat valinnat Kehittämislinjausten tueksi on laadittu pääkohdittain kehittämisohjelma (suunnitelman kohta 5). Suunnitelma on ladattavissa Varsinais-Suomen liiton kotisivuilla osoitteessa: Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) (tekninen johtaja): Lautakunta toteaa lausuntonaan kunnanhallitukselle, että sillä ei ole huomautettavaa Turun seudun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmasta. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus. Kunnanhallitus 4 Valmistelija (tekninen johtaja): Varsinais-Suomen liitto pyytää Turun seudun rakennemallialueen kun tia käsittelemään ja hyväksymään osaltaan Turun seudun (raken ne mal li alue) liikennejärjestelmäsuunnitelman. Suunnitelmaa on tarkistettu edellisen lausuntokierroksen jälkeen. Tu run seudun liikennejärjestelmän viisi kehittämislinjausta ovat: 1. Viihtyisä ja vetovoimainen jalankulku- ja pyöräkaupunki 2. Palveleva joukkoliikennekaupunki 3. Toimiva autoliikenne 4. Kustannustehokkaat kuljetukset 5. Turvallinen liikenne ja viisaat valinnat

13 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kehittämislinjausten tueksi on laadittu pääkohdittain ke hit tä mis oh jelma (suunnitelman kohta 5). Suunnitelma on ladattavissa Varsinais-Suomen liiton kotisivuilla osoit tees sa: Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan Turun seudun (rakennemallialue) lii ken ne jär jes tel mä suun ni tel man ohjeellisena noudatettavaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen johtaja Timo Oja oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

14 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittisen ohjelman hyväksyminen 612/ /2014 Kunnanhallitus Valmistelija (tekninen johtaja): Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen työ ryhmä päätti kokouksessaan pyytää MAL-aiesopimukseen kuu lu vil ta kunnilta sekä ELY-keskukselta ja Varsinais-Suomen liitolta lau sun not kaupunkiseudun yhteisestä asunto- ja maapoliittisesta ohjel mas ta vuosille Samalla päätettiin lähettää Turun kaupun ki seu dun rakennemallia 2035 toteuttavat kuntakohtaiset toi menpi de- ja kaavoitusohjelmat ao. kuntien hyväksyttäviksi. Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisessä maankäytön, asu mi sen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksessa vuosille on sovittu kaupunkiseudun yhteisen maankäyttöstrategian to teut tami ses ta. Kunnat ovat MAL-aiesopimuksen toimenpiteen M1-1 mukai ses ti laatineet samansisältöiset kuntakohtaiset toimenpide- ja kaa voi tus oh jel mat rakennemallin toteuttamiseksi. Kuntien toimenpide- ja kaavoitusohjelmista on koottu Seudullinen raken ne mal lin toteuttamisohjelma. Toimenpide- ja kaavoitusohjelma si säl tää kunnan kaavoituksesta ja maankäytöstä vastaavien vir kamies ten arviot lainvoimaisten ja vireillä tai suunnitelmissa olevien ase ma kaa vo jen valmistumisesta ja asemakaavoista syntyvien tonttien rakentumisesta. Ohjelmassa on arvioitu erityisesti vuosien aikana rakentuvia tontteja, mutta epätarkemmalla ta solla, suuntaa-antavana tietona on voitu arvioida alueiden rakentumista jo pa rakennemallin tavoitevuoteen 2035 saakka. Aineisto ei myöskään täydellisesti kata koko vuotta Asuntojen ja asukkaiden määrät on laskettu rakennusoikeuden perus teel la mitoituslukujen avulla. Työpaikkatonteista on koottu tonttien pinta-alatiedot. Toimenpide- ja kaavoitusohjelmissa alueiden arvioi tu rakentuminen on esitetty yksityiskohtaisesti kuntatasolla. Ohjel mas sa on käsitelty lainvoimaisten ja vireillä tai suunnitelmissa olevien kaavojen varanto, arvioitu asuntojen ja asukkaiden määrän kasvu koko kunnan alueella sekä rakennemalliin perustuvilla pien aluejaoil la ja lisäksi esitetty arvioitu kasvun jakautuminen eri maan omista jien tonteille. Seudullisessa rakennemallin toteuttamisohjelmassa on ha vain nol listet tu tarkemmin rakennemallin tavoitteiden toteutumista MAL-kunnis sa vuodesta 2009 alkaen rakennemallin tavoitteisiin perustuvilla alue jaoil la. Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittiinen ohjelma sisältää

15 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus maa po li tii kan keskeiset periaatteet, jotka ovat yhtenevät Mynämäen kun nan maapoliittisen ohjelman tavoitteiden kanssa. Asemakaavoituksella pyritään tiivistämään kuntakeskuksen aluetta. Asut tu maaseutu pyrtään pitämään elävänä ohjaamalla asutusta ole mas sa ole viin kyliin. Liitteenä ovat seuraavat asiakirjat: - Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma (lau suntoa varten) - Mynämäen kunnan toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin to teu ta mi sek si (hyväksyttäväksi) - Seudullinen rakennemallin toteuttamisohjelma (oheisma te ri aa li) Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy rakennemallia toteuttavan Mynämäen kunnan toimenpide- ja kaavoitusohjelman. Lisäksi kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huo mautet ta vaa seudullisesta asunto- ja maapoliittisesta ohjelmasta. Pekka Myllymäki ehdotti, että kunnanhallitus antaa seuraavan lausun non: "Mynämäen kunta haluaa olla Turun kaupunkiseudun asunto- ja maa po liit ti ses sa ohjelmassa piloottialueena ja maalaiskuntana, jossa kaavoituksessa hyödynnetään hajautettua ja uusiutuvaa energiaa. Olemme vahvasti lähiruokaan ja hajautettuun kylärakenteen tu keu tu va kunta, jonka uusiutuvan energian potentiaali on tutkittu Suo men ympäristökeskuksen /SYKE) toimesta. Näiden laskelmien pe rus teel la Mynämäki pystyy tuottamaan uusiutuvalla energialla yli asukkaan tarvitseman asumisenergian. Yksittäisen ra kennus pai kan energiatehokkuus ja uusiutuvan energian hyödyntäminen se kä asumisen viihtyvyys ovat Mynämäen kilpailuvaltteja ja ve to voima te ki jöi tä. Mynämäen kunnanhallitus katsoo, että Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma on vain poliittinen asiakirja, jolla ei voida rajoittaa Mynämäen valtuuston kaavoitusvaltaa. Mynämäki pi dättää itselleen jatkossakin täyden harkintavallan alueensa yleis- ja ase ma kaa voi tuk ses ta sekä kylä- ja hajarakentamista. Koska rakennemallin noudattaminen saattaa joissakin tapauksissa ol la ristiriidassa lain säännösten kanssa ja niistä seuraavien pe ri aattei den kanssa, jonka johdosta numeroarvot tuleekin ymmärtää suun-

16 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 5 taa antaviksi em. ristiriidan välttämiseksi. Mynämäen tulevan kasvu vuoteen 2035 mennessä on lau sun topyyn nön maapoliittisessa ohjelmassa arvioitu asukkaak si ja tätä arviota voidaan pitää perusteltuna. Sen sijaan uusien asuk kai den sijoittuminen kuntamme eri keskuksiin ja kyliin sekä haja-asu tus alu eel le ei tule tällä tarkkuudella lähteä säätelemään. Työpaikkojen osalta Mynämäki haluaa lisätä alueensa teol li suus tonttei hin myös logistiikka- ja tiede & teknologiatonttien varaukset. Raken ne mal li ei saa estää työpaikkojen syntyä rakennemallialueella. My nä mä ki haluaa tulevaisuudessa hyödyntää kehittyvän 8-tien poten ti aa lin sa kuten myös tie 192 (Kustavintie) hyödyt. " Pekka Myllymäen ehdotus raukesi kannattamattomana. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Pekka Myllymäki jätti päätökseen kirjallisen eriävän mielipiteen. Eriävä mielipide on tämän pöytäkirjan liitteenä. Tekninen johtaja Timo Oja oli kokouksessa läsnä tämän asian kä sitte lyn ajan. Valmistelija (tekninen johtaja): Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisessä maankäytön, asu mi sen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksessa vuosille on sovittu kaupunkiseudun yhteisen maankäyttöstrategian to teut tami ses ta. MAL-aiesopimuksen toimenpiteessä M1-2 on sovittu, että kun nat laativat ja hyväksyvät yhteisen seudullisen asunto- ja maankäyt tö oh jel man vuosille Kuntien yhteistyönä laadittu ohjel ma on nimetty Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittiseksi oh jel mak si. Ohjelman asunto- ja maapolitiikan tavoitteet pohjautuvat Turun kaupun ki seu dun rakennemalli 2035:n tavoitteisiin. Ohjelmalla pyritään edis tä mään maankäytön suunnittelun ja asuntopolitiikan yhteistyötä se kä tehostamaan maa- ja asuntopoliittisia toimenpiteitä ra ken nemal lia tukevalla tavalla. Asunto- ja maapoliittista ohjelmaa tullaan nou dat ta maan kunnissa ohjeellisena. Kuntien tavoitteena on ylläpitää raakamaavarantoa aluksi vähintään 3 vuoden tarvetta vastaavasti ja tulevaisuudessa nostaa varanto vas taa maan 5 vuoden tarpeita. Asemakaavareserviä ylläpidetään 3 vuo den tarpeeseen ja yleiskaavavarantoa vähintään 10 vuoden päähän.

17 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Aktiivista maanhankintaa harjoitetaan keskeisiltä rakennemallin mukai sil ta kasvualueilta ennen asemakaavoitusta. Rakennemallissa esi tet ty vaiheistus otetaan huomioon maanhankinnoissa. Raa kamaan hinnoittelun periaatteet pyritään jatkossa yh den mu kais tamaan. Tätä varten jatkossa toteutetaan seurantaa esittämällä kuntien raakamaan hankinnat hintoineen kartalla. Maan käyt tö so pi muksia ei pääsääntöisesti tehdä kuntien keskeisillä raa ka maan han kinta-alueil la. Maankäyttösopimus tehdään, jos asemakaavassa osoitetaan yk sittäi sel le maanomistajalle vähintään 500 k-m² lisää rakennusoikeutta. Maan käyt tö so pi muk sin maanomistajalta peritään kaava-alueen raken ta mis ta palvelevan yhdyskuntarakentamisen kustannukset 100-pro sent ti ses ti. Sopimuskorvauksen vähimmäismäärä on 50 % ase ma kaa vas ta johtuvasta asemakaavan mukaisen tontin ar vonnou sus ta. Jos maanomistajia on useampia, kustannukset jaetaan saa ta van hyödyn suhteessa. Tontinluovutuksen valintatapa ja luovutusmuoto sekä -ehdot rat kaistaan itsenäisesti kunnissa. Tavoitteena on pitää tonttien mark ki nahin ta ta so kohtuullisena. Jatkossa tonttien hinnoittelua seurataan vuo sit tain esittämällä kuntien tonttikaupat hintoineen kartalla. Asemakaavojen toteutumisen edistämiseksi rakentamattomille asuin ton teil le määrätään korotettu kiinteistövero. Kuntien tulee myös ta paus koh tai ses ti harkita rakentamiskehotuksen antamista ja tontin lu nas ta mis ta rakentamiskäyttöön. Asemakaavoitetun alueen reunavyöhykkeen rakentamista ohjataan maan käyt tö- ja rakennuslain mukaisin keinoin. Asemakaavoitettaviksi ohjelmoidut alueet ovat suun nit te lu tar vealuei ta. Niiden maankäyttöä ja rakentamista ohjataan pääasiassa ase ma kaa val la. Asemakaavoitettavilla alueilla voidaan soveltaa myös suunnittelutarveharkintamenettelyä. Tällöin suun nit te lu tar vehar kin nas sa on suhtauduttava erityisen kriittisesti siihen, että ra kenta mi nen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle jär jes tä mi sel le. Asemakaava-alueen ulkopuolella haja-asutusalueilla rakennuslupa voi daan myöntää maakäyttö- ja rakennuslain määrittelemillä edel lytyk sil lä. Ranta-alueilla toimitaan voimassa olevan kaavan mu kai sesti. Loma-asuntojen käyttötarkoitusta ei muuteta, jos muutos ai heuttaa yhdyskuntarakenteen epätarkoituksenmukaista hajaantumista. Asuntotuotannossa varaudutaan rakennemallin tavoitteen mu kai sesti asukkaan kasvuun ja asunnon lisäykseen vuoteen 2035 mennessä. Seudun kasvu pyritään kohdentamaan aiempaa voi mak kaam min ydinkaupunkialueelle. Ydinkaupunkialueen ul ko-

18 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus puo lel la kasvu kohdistetaan pääasiassa rakennemallissa mää ri tel tyihin taajamiin. Kaupunkiseudun asuntotarjontaa monipuolistetaan siten, että eri laisten hallintamuotojen ja talotyyppien tarjonta on riittävää eri puolilla kau pun ki seu tua. Monipuolisuus huomioidaan sekä uusilla asuinalueil la että vanhoja asuinalueita täydennettäessä. Seudullisena tavoit tee na hallintamuotojen osalta on, että vuoteen 2025 mennessä uu sis ta asunnoista 65 % on vapaarahoitteisia omistusasuntoja, 14 % arava- ja korkotukivuokra-asuntoja, 19 % muita vuokra-asuntoja ja 2 % asumisoikeusasuntoja. Talotyyppien osalta tavoitteena on kasvattaa erityisesti ker ros ta lotuo tan non määrää ydinkaupunkialueella rakennemallin tavoitteiden to teut ta mi sen mahdollistamiseksi. Seudun uusista asunnoista 57 % on kerrostaloasuntoja, 19 % rivi- tai ketjutaloasuntoja sekä 23 % oma ko ti asun to ja. Erityisryhmien asumisen tulee olla koko seudun kuntien vastuulla. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy osal taan Turun kaupunkiseudun asunto- ja maa po liit ti sen ohjelman nou da tet ta vak si ohjeellisena. Timo Jaakola ehdotti Hanne Lassilan kannattamana, että kun nanhal li tus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto ei hyväksy Turun kau pun ki seu dun asunto- ja maapoliittista ohjelmaa tässä muodossa, kos ka 1. ohjelma ei riittävästi huomioi HINKU-hanketta eikä hyödynnä My nä mäen vahvuuksia, 2. Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma voi muut tua juridisesti sitovaksi ja 3. ohjelma haittaa uusien asukkaiden ja työpaikkojen saamista My nä mä keen. Erityisen vaikea on hyväksyä ohjelman sivuilta: a) Aiesopimuksen yleiset periaatteet (sivu 1 ja 4) eivät sovi maalais kun nal le b) Rakentamisen ohjaus (sivu 17) antaa vallan Turun kaa voit ta jille c) (sivu 18) Haja-asutusalueelle rakentaminen tulee vai keu tumaan Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu eh dotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta täytyy äänestää. Ää nes tys menet te lyk si hyväksyttiin nimenhuutoäänestys siten, että esittelijän eh-

19 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus do tus ta kannattavat äänestävät JAA ja Jaakolan ehdotusta kan natta vat äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Vanhanen, Nuuta mo, Tamminen, Strand ja Vänni), 5 EI-ääntä (Myllymäki, Hyrsky-Heik ki lä, Jaakola, Lassila ja Maisila) ja 1 tyhjä (Kantonen). Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen jälkeen äänet ovat tasan 5-5, jo ten asian ratkaiseen puheenjohtajan kanta. Näin ollen kunnanhallitus päätti, että kunnanhallitus esittää kun nanval tuus tol le, että valtuusto ei hyväksy Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittista ohjelmaa tässä muodossa. Tekninen johtaja Timo Oja oli kokouksessa läsnä tämän asian kä sitte lyn ajan.

20 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Maapoliittisen ohjelman tarkistaminen 787/ /2014 Kunnanhallitus Valmistelija (tekninen johtaja): Maapolitiikalla tarkoitetaan yleisesti kunnan maankäytön strategista suun nit te lua. Maapolitiikka on tiiviissä yhteydessä kaavoitukseen. Yleis kaa va on tärkeässä osassa maapolitiikkaa laadittaessa. Maapo li tiik ka ja kaavoitus muodostavat kunnan maankäyttöpolitiikan, jon ka avulla suunnitellaan ja toteutetaan kunnan eri toimintojen tarvit se mia maankäyttöratkaisuja. Maapoliittinen suunnittelu kulkee yleis kaa voi tuk sen kanssa 'käsi kädessä'. Yleiskaavassa esitettyjen rat kai su jen perusteena tulisi olla myös näkemys siitä, miten ao. ratkai sut toteutetaan. Maapolitiikan keinot ovat välineitä, joilla varmistetaan, että tarvittavat alu eet saadaan suunnitelmien mukaiseen käyttöön. Maapolitiikan toteut ta mi nen käytännössä tarkoittaa maan hankkimista, tonttien tai ra ken nus paik ko jen luovuttamista, kaavoitukseen liittyvien so pi musten tekoa sekä yksityisessä omistuksessa olevien tonttien ra ken tami sen edistämistä. Nämä keinot esitetään maapoliittisessa oh jelmas sa. Mynämäen kunnan harjoittama maapolitiikka ja kunnan yleis- ja asema kaa voi tus muodostavat yhdessä kunnan maankäyttöpolitiikan, jon ka avulla suunnitellaan ja toteutetaan kunnan eri toimintojen tarvit se mat maankäyttöratkaisut. Toteutus edellyttää muitakin kunnan toi mia, erityisesti kunnallistekniikan ja muun yhdyskuntatekniikan sekä julkisten palvelujen edellyttämää rakentamista. Onnistuminen maa po li tii kan hoidossa edellyttää toimivaa yhteistyötä kunnan ja maan omis ta jien välillä. Mynämäen kunnan nykyinen maapoliittinen ohjelma on hyväksytty kun nan val tuus tos sa Asiakirjaan on tehty tontti- ja ra kennus lu pa ti las to jen sekä oppilasennusteiden päivityksiä, tarkistettu väes tö en nus tei ta sekä lisätty kaavavarantotietoja. Lisäksi uutena osio na on lisätty Turun kaupunkiseudun rakennemalli kap pale. Muilta osin maapoliittiseen ohjelmaan ei ole tehty muutoksia. Yritysvaikutukset: Maapolitiikalla ja maankäytön suunnittelulla luodaan toi min ta edel lytyk siä yrityksille. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot