... - Hyvinvoivat ihmiset STRATEGIA ALAVUS KUORTANE SOINI ÄHTÄRI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "... - Hyvinvoivat ihmiset STRATEGIA 2014-2020... ALAVUS KUORTANE SOINI ÄHTÄRI"

Transkriptio

1 Elava.... maaseutu - Hyvinvoivat ihmiset STRATEGIA ALAVUS KUORTANE SOINI ÄHTÄRI

2 SISÄLLYSLUETTELO Teks : Tai" o: Paula Erkkilä Hanna Ahonpää Hanna Ahonpää Johdanto...3 Toiminta-alueen kuvaus...4 Sijain! ja väestö...4 Koulutus- ja työllistymismahdollisuudet...4 Elinkeinorakenne...5 Alueanalyysi kehi"ämisen lähtökohtana...5 Yhteistyö ja opit edellisiltä ohjelmakausilta...6 Strategian laadintaprosessi...7 Teemat ja tavoi" eet ohjelmakaudella Visio ja tavoi"eet...8 Kehi"yvät elinkeinot ja yri"äjyys...8 Uusia tuulia teollisuuteen...9 Lähellä tuote"ua energiaa...9 Ruokaa omasta maasta...9 Vetovoimaa matkailuun...10 Palveluita läheltä...10 Vihreää hyvinvoin!a...10 Luovuu"a maaseudulle...11 Määrälliset ja laadulliset tavoi"eet...12 Asuminen, ihmiset ja ympäristö...13 Viihtyvyys ja vapaa-ajan mahdollisuudet...13 Kul"uuriympäristö...14 Luonnonympäristö...14 Määrälliset ja laadulliset tavoi"eet...15 Toimenpiteet käytäntöön...16 Arvot...16 Vies!ntä...16 Oppimissuunnitelma...17 Hankevalmistelu...18 Yhteensovitusmene"ely ELY-keskuksen kanssa...18 Hallinnoin ja seuranta...19 Jäsenet, hallitus ja toimihenkilöt...19 Hallinnon tärkeimmät tavoi"eet...19 Kustannukset ja rahoituslähteet...20

3 JOHDANTO Kuudestaan ry on Etelä-Pohjanmaalla toimiva maaseudun kehiämisyhdistys, jonka tehtävänä on lisätä toiminta-alueensa elinvoimaisuua ja ak voida sen ihmisiä osallistumaan ja vaikuamaan oman alueensa kehiämiseen. Yhdistyksen yleistavoieita ovat maaseutualueiden elinvoimaisuuden säilyäminen, toimintaedellytysten parantaminen ja työpaikkojen luominen. Haluamme kannustaa toimijoita yhteistyöhön alueensa kehiämiseksi sekä lisätä maaseudun kehiämiseen liiyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri alueiden välillä, kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien. Olemme laa neet tämän kehiämisstrategian rahoiteavaksi Leader-ohjelmasta ja sillä haetaan samalla Kuudestaan ry:tä Leader-ryhmäksi ohjelmakaudelle Strategian tavoieena on edistää alueen hyvinvoin a, yrittäjyyä ja tunneuua sekä kansainvälistymistoimenpiteitä. Elävä maaseutu hyvinvoivat ihmiset kuvaa hyvin strategiamme sisältöä. Visionamme on viihtyisä ja elinvoimainen alue, jossa on hyvä asua ja yriää. Strategian toteuamisalueina ovat Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri, ja sen toteutukseen haetaan 8 miljoonan euron rahoitusta. Olemme valmistelleet strategiaa yhdessä oman alueemme asukkaiden kanssa, joten se vastaa hyvin paikallisia tarpeita. Valmistelutyöhön on osallistunut yhteensä yli henkilöä asiantun jatahoilta, teemaryhmissä, kokouksissa, tapaamisissa ja avoimen ideahaun kaua. Leader-strategiamme on jakautunut kahteen eri painopisteeseen, jotka tuovat esiin alueemme kehiämistarpeet ja tavoieet: Kehiyvät elinkeinot ja yriäjyys ak voin yriäjyyteen ja yriäjyyden kehiäminen Asuminen, ihmiset ja ympäristö asukkaiden ja ympäristön hyvinvoinnin kehiäminen alueen vahvuuksien esille tuominen ja kehiäminen Tarkemmat teemat ja tavoieet ohjelmakaudelle esitellään tässä strategiassa. Euroopan komissio on määritellyt ohjelmakauden strategioiden läpileikkaaviksi teemoiksi innovaa ot, ilmastonmuutos ja ympäristö, ja nämä on huomioitu oman paikallisen kehiämisstrategian valmistelussa. Aiemmilla ohjelmakausilla yhdistyksemme kaua rahoitetut hankkeet ovat luoneet pohjaa toiminnalle, jota haluamme viedä eteenpäin jatkossakin. Hankkeilta on saatu arvokasta etoua uuteen ohjelmaan. Esille on noussut myös uusia kehiämistarpeita, joiden toteuamiseen tarvitaan lisäresursseja. Esimerkkeinä voidaan mainita asukkaiden hyvinvoin in liiyvien palvelujen ja alueen elinkeinojen kehittäminen. Kuluuriin, luontoon ja ympäristökohteisiin liiyviin toimenpiteisiin halutaan myös panostaa. Nuoria tullaan kannustamaan en stä enemmän mukaan kehiämis- ja kansainvälistymistoimiin. Kansainvälistä yhteistyötä toteutetaan kaikissa strategian teemoissa. Kansainvälinen yhteistyö tuo oppimisen, uusien ideoiden, verkostojen ja hyvien käytäntöjen väliämisen kaua lisäarvoa maaseutualueille. Ohjelmakaudella halutaan panostaa maaseudun kehiämisen verkostoitumiseen eurooppalaisella tasolla. Yksi keskeisimmistä päämääristä on maaseututoimijoiden tuominen lähemmäksi toisiaan. Tavoieena on parantaa maaseudun kehiämistoimia. Käytännössä tämä tarkoiaa edonkulun tehostamista ja verkostoitumista eri toimijoiden ja tasojen välillä Euroopan sisällä. Kansainvälisten yhteistyöhankkeiden odotetaan tuottavan alueelle todellista lisäarvoa. Rajojen yli tapahtuvalla yhteistyöllä tavoitellaan uua etoa ja uusia ajatuksia, toisilta mailta oppimista sekä innovaa oiden syntymistä. Alavudella Paula Erkkilä Toiminnanjohtaja Kuudestaan ry Kuudestaan ry 3

4 TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS Sijain ja väestö Toiminta-alueemme koostuu Alavuden ja Ähtärin kaupungeista ja Kuortaneen ja Soinin kunnista, jotka kaikki sijaitsevat Etelä-Pohjanmaan maakunnan kaakkoiskulmassa. Edelliseltä ohjelmakaudelta toiminta-alueemme on muuunut. En nen Leh mäen kunta, joka nyt kuuluu Alajärven kaupunkiin, on siirtynyt Aisapari ry:n toiminta-alueeseen, ja lisäksi kuntaliitoksen takia Töysän kunnan alue on osa Alavuden kaupunkia. Toiminta-alueemme on pienentynyt käsiämään neljä kuntaa, jotka yhdessä muodostavat noin asukkaan maaseutualueen. Alueen pinta-ala on noin neliökilometriä, josta 7 % on vesistöjä. Keskustaajamien ohella asutus on sijoiunut perinteisiin kyläkeskuksiin. Harvaanasutuksi maaseuduksi luokitellaan puolet alueen kunnista (Soini ja Ähtäri). Alue on maisemaltaan monipuolinen, länsiosissa näkyy piirteitä Pohjanmaan lakeuksista ja itäosat ovat mäkisiä. Etelä-Pohjanmaan maakunnan korkein kohta, Soinin Raitamäki sijaitsee alueellamme. Järviä on Etelä-Pohjanmaan oloissa poikkeuksellisen runsaas, ja tästä syystä loma-asutustakin on muuhun maakuntaan verrauna paljon. Metsäisyys ja suot ovat tunnusomaisia piirteitä luonnonympäristölle. Väki toiminta-alueellamme on vähentynyt samoin kuin muissa maakunnan itäosissa, jotka ovat muuotappioaluea. Väestön väheneminen on ollut vuosina yhteensä henkeä. Väestön ja ikärakenteen kehiyminen alueella huolestuavat. Nuoren aikuisväestön väheneminen tulee tulevaisuudessa vääristämään alueen ikärakennea, joka on painoumassa muuta maata hieman enemmän vanhusväestön suuntaan. Ikärakenteen lastoista on pääteltävissä, eä väheneminen on tapahtunut lähinnä työikäisten henkilöiden ryhmässä. Samalla huoltosuhde on pienentynyt. Koulutus- ja työllistymismahdollisuudet Alueen koulutustaso on alhainen. Lähinnä ongelmana on ylemmän korkeakoulutuksen saaneiden vähäisyys, joka on kytköksissä ylemmän tason työpaikkojen pieneen määrään. Korkea-asteen suorianeiden osuus yli 15-vuo aista on kasvanut vain hiukan vuodesta 2004, osuus on tällä hetkellä noin 17 %. Tilannea pahentaa maakuntakorkeakoulun metsätalousinsinöörikoulutuksen lopeaminen Ähtärissä. Amma llisessa koulutuksessa on tapahtunut hallinnollisia muutoksia, mua nämä eivät ainakaan vielä ole vaikuaneet koulutustarjontaa rajoiavas. Uutena avauksena alueemme koulutustarjontaan on tullut Järviseudun amma!-ins tuu n järjestämä puutarha-alan amma llinen koulutus, Seinäjoen seudun amma!-ins tuu n lähihoitajaopinnot ja syksyllä 2014 alkavat Kuudestaan ry 4

5 Seinäjoen ammakorkeakoulun tradenomiopinnot. Koulutustarjonnan voidaan todeta olevan alueen tarpeisiin nähden rii ävä. Oppilaitosten yhteistyön kehi ämisorganisaa oiden, kun en ja yritysten välillä opintopolkujen kehi ämisessä odotetaan lisäävät osaavien työntekijöiden määrää. Rakennustuotannon kehi ämiseksi, osaamisen vahvistamiseksi ja ammataitoisen työvoiman saamiseksi on alueella tehty koulutus- ja rekrytoin selvityksiä. Alumiinin käsi ely on erikoisosaamista vaa vaa eikä siihen ole koulutusta tarjolla, vaan taidot kasataan useasta eri koulutusohjelmista, esimerkiksi rakennus- ja metallialan perustutkinnoista. Työnantajat ja oppilaitokset ovat yhteistyössä laa neet suunnitelmia yritysten tarpeisiin vastaavien koulutusten järjestämiseksi. Työ ömyysaste on edellisen ohjelman laa misajankohdasta kasvanut ja oli huh kuun 2014 lopussa toimintaalueellamme noin 9 %. Työllisyyden heikentymiseen ovat vaiku aneet rakennuspuusepänteollisuuden globaalit muutokset ja suurten yritysten toimialajärjestelyt, jotka ovat johtaneet toimipisteiden sulkemiseen. Työ ömyysaste on maakunnan keskiarvoa korkeampi, mu a koko maan tasoa parempi. Maakunnan korkein työ ömyysasten on Ähtärissä 10,9 %. Nuorten työllisyys on maakunnan keskiarvoa parempi. ( Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) Tulevina vuosina ikärakenteen vääristymä tulee vaikuttamaan työvoimapulaan alueella. Maaltamuu o ja ikärakenteen vääristyminen vaiku avat työpaikkojen ja työvoiman pysymiseen. Erityises nuoret ja hyvin koulutetut muu avat pois alueelta, ja juuri heitä alueemme tarvitsee. Elinkeinorakenne Leimallista toimialueemme elinkeinorakenteelle on kaupan ja palveluiden paino uminen. Päivi äistavarakauppaan on viime vuosina tehty merki äviä toimi lainvestointeja. Vähittäiskaupan hentymä, sen matkailullinen vaikutus ja valtakunnalliset asiakasvirrat ruokkivat alueen erikoisliikkeitä. Uhkatekijän muodostavat kuitenkin maakuntakeskuksen mi avat investoinnit vähi äiskauppaan sekä valtakunnalliset matkailulliset ostoskeskukset (esim. Ideapark ja IKEA Lempäälässä). Sähköinen kaupankäyn on orastamassa alueilla, joissa paikkakukunnan oma ostovoima ei väl ämä ä riitä takaamaan kanna avaa toimintaa (esim. Soini). Uudet toimipaikat syntyvät valtaosaltaan palvelualalle. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan matkailualalle odotetaan syntyvän Suomessa uu a työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Matkailuala on tulevaisuuden ala myös Etelä-Pohjanmaalla, ja sen kehi äminen luo kasvua ja edellytyksiä koko maakunnan menestykselle. Matkailijoiden alueelle tuoma rahamäärä on kasvanut 162 % kymmenessä vuodessa. Matkailu työllistää paljon nuoria sekä heijastusvaikutuksina myös muiden alojen osaajia. (Etelä-Pohjanmaan matkailustrategia vuosille ). Toiminta-alueemme on matkailullises Etelä-Pohjanmaalle tärkeää seutua. Tänne kohdistuu vuosi ain noin kolmannes koko maakunnan matkailutuloista. Maakunnan seitsemästä strategises tärkeästä matkailu- ja palvelukeski ymästä kolme sijaitsee en sen toiminta-alueellamme: Ähtärin matkailukeski ymä, Tuurin ostosmatkailukeski ymä ja Kuortaneen liikuntamatkailukeski ymä. Myönteisenä kehityksenä nähdään alueen matkailun kärkityritysten en sestään ivistynyt yhteistyö ja toisiaan täydentävät toiminta-ajatukset sekä uusien ulkomaisten asiakasryhmien tavoi aminen. Alueen teollisuus on kokenut viime vuosina kovia. Rakennuspuusepänteollisuuden globaalit muutosvoimat ovat johtaneet etenkin liimalevyteollisuudessa mi aviin saneeraustoimiin ja ir sanomisiin. Suurten yritysten toimialajärjestelyt ovat sulkeneet yrityksiä ja johtaneet tuotannon alasajoon niin rakennuspuusepän-, kuin myös metalliteollisuudessa. Rakennustuotantoalaan lii yen alueellemme toimii kuitenkin vielä esimerkiksi laadukkaita hirsirakentamisen, puu- ja puualumiini-ikkunoita sekä ovia valmistavia yrityksiä ja useampia erikoistuo eita (esim. portaita, lasite uja terasseja, saunan sisustuselemen ejä) valmistavia yrityksiä. Teollisuuden alalla myönteisenä ilmiönä voidaan nähdä alumiiniteollisuuden säilyminen ja vahvistuminen. Yritykset valmistavat tuo eita suoraan kulu ajille ja komponen eja teollisuuden vaihteleviin tarpeisiin. Alueellamme toimii Euroopan suurin alumiiniveneiden valmistuskeski ymä, 80 % eurooppalaisista veneistä valmistetaan täällä. Alueellemme on sijoi unut useita alumiiniprofiilien puristamiseen ja pintakäsi elyyn erikoistuneita, erikoistankkeja ja säiliöitä valmistavia sekä metallisia rakennuselemen ejä valmistavia yrityksiä. Julkisivuteollisuuden hentymä, sen kasvu sekä erikoissäiliöiden valmistuksen suotuisa kehitys ja kasvuhalu alueella ovat myös posi ivisia seikkoja. Maatalous potee jatkajapulaa. Sukupolvenvaihdosten määrä on muuta maakuntaa vähäisempää. Rakennemuutos on vähentänyt sikatalouden merkitystä ja elinkeinon hentymää muun muassa Alavudella. Alueelle ominainen nurmiviljely on mahdollistanut muutamien suurten maidontuotantoon keski yneiden maa lojen syntymisen. Elintarvikkeiden jalostus perustuu paikalliseen ostovoimaan, lukuun o ama a yhtä teollisten leipomotuo eiden valmistuksen yritystä, joka on omalla toimialallaan edelleen merki ävä toimija ko markkinoilla. Maaseudun infrastruktuuri ja etenkin alemman everkon huono kunto ja ylläpito huole avat maaseudun asukkaita ja yri äjiä. Maaseudulla asumisen ja yri ämisen kannalta everkon kunnostus on erityisen tärkeää, jo a maaseudun elinkelpoisuus voidaan taata. Alueellemme on rakenne u valokuituverkko, joka luo mahdollisuuksia nopeita e- toliikenneyhteyksiä vaa van yritystoiminnan kehi ymiselle. Alueanalyysi kehi!ämisen lähtökohtana Kehi ämisstrategian valmistelussa on lähde y liikkeelle toiminta-alueen vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamisesta sekä niihin perustuvien tulevaisuuden mahdollisuuksien ja uhkien analysoimisesta. Alueanalyysin työvälineenä on käytetty SWOT-analyysia, jonka sisältö on saatu strategiatyöryhmiltä ja Kuudestaan ry:n hallitukselta, Etelä-Pohjanmaan tulevaisuustyöpajasta, alueen kylä- ja maaseutusuunnitelmista ja paikallisen kehi ämisen työpajoista. Kuudestaan ry 5

6 Vahvuudet - Vahva maa- ja metsätalous - Eri toimialojen vahvat kärkiyritykset - Mahdollisuus paikallisen energiantuotantoon - Toimivat liikenneyhteydet ja seutuverkko - Turvallinen ja rauhallinen asuinympäristö - Suositut matkailukohteet - Luonto ja arvokkaat maisema-alueet - Yhteistyön perinne sekä järjestötoiminta - Kuluuriperinne Mahdollisuudet - Maaseudun arvostuksen kasvu - Matkailuvirtojen hyödyntäminen - Innova iviset palveluratkaisut - Yhteistyö veturiyritysten kanssa - Etätyöskentely - Energiaraaka-aineiden hyödyntäminen - Lähiruoan tuotanto - Arvokkaiden luonto- ja maisema-alueiden monipuolinen hyödyntäminen - Kuluuriympäristöjen parantaminen Heikkoudet - Ylempiasteisten työpaikkojen puuuminen - Matala koulutusaste - Suhdanneherkät elinkeinot - Yriäjien verkostoitumisen vähäisyys - Alemman luokan estö ja teiden kunto - Paikallisen imagon kehiymäömyys - Markkinoin osaamisen puute - Arka suhtautuminen kansainvälistymiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön Uhat - Maaltamuuo - Ikärakenteen vääristyminen - Koulutusmahdollisuuksien ja työpaikkojen väheneminen - Maatalouden epävarma tulevaisuus ja heikko kannaavuus - Palvelujen keskiäminen - Perintökohteiden rappeutuminen - Kaupan alan yritysten kannaavuuden heikkeneminen maakuntakeskusten investoin en vuoksi Strategian valmistelussa mukana olevien arviot toiminta-alueemme vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista. YHTEISTYÖ JA OPIT EDELLISILTÄ OHJELMAKAUSILTA Toimintamme on perustunut paikallisten verkostojen kaua saatuun etoon ruohonjuuritason tunnoista ja toiveista. Paikallisen verkostomme muodostavat alueen yleishyödylliset järjestöt, muun muassa kyläyhdistykset, urheiluseurat, 4Hyhdistykset, MLL ja kunnat sekä muut yhteistyökumppanit. Paikallista kehiämistyötä olemme tehneet osallistumalla eri verkostojen toimintaan ja toteuamalla omia kehiämishankkeita, jotka ak voivat kylätoimintaa, luovat kansainvälisiä kontakteja ja lisäävät ympäristö- ja jätevesi etoua. Lisäksi toteute!in koordinoin hankkeita, joilla saa in rahoiteua kylille tarpeellisia pieniä investoin toimenpiteitä. Ohjelmakaudella Leader-ryhmämme nousi nopeas alueellamme merkiävään rooliin yritysten tukijana ja elinkeinollisten kehiämistoimien rahoiajana. Yritystoiminnan verkostolla on ollut tärkeä rooli onnistumisessamme elinkeinojen kehiäjänä. Kuudestaan ry:n yritystukijaosto ja Kuusiokun en ja Järviseudun alueen Yritys-Suomi -työryhmät on koeu tärkeiksi osaamisen- ja edonvaihdon kanaviksi, työryhmien toiminnan jatkumisesta vuosina on soviu. Yriäjäjärjestöt ja oppilaitokset ovat läheisiä yhteistyökumppaneitamme elinkeinotoiminnan kehiämisessä, yhteistapaamisia järjestetään useamman kerran vuodessa. Kansainvälistymistoimissa yhteistyö Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan Leader-ryhmien kanssa on tärkeää. Yksiäinen Leader-ryhmä on usein liian pieni kumppani eurooppalaisessa toimijakentässä. Tarviavia kumppaneita ei aina löydy riittäväs yhdeltä toiminta-alueelta. Alkukaudesta Kuudestaan ry:llä ja Aisapari ry:llä oli yhteinen kansainvälisten asioiden koordinaaori. Ak voinnista huolimaa kansainvälinen toiminta ei toteutunut suunnitelmien mukaan, vaikka kansainvälisiä hankkeita oli suunnieilla useita. Osa hankkeista pysähtyi hanketoimijoiden liian raskaaksi kokemaan byrokra aan. Edellä mainitusta oppineena aikomuksenamme on lisätä tukea toimijoille kansainvälisten toimenpiteiden toteuamisessa. Onnistumisia koimme Ruotsin Leader Milandin kanssa toteuamassamme nuorten yriäjyyteen, yrityskasvatukseen ja kansainvälistymiseen liiyvässä Idea- Camp- hankkeessa, jossa nuoret olivat ak ivisina toimijoina. Leader Milandin kanssa on soviu yhteistyön jatkamisesta tulevalla kaudella. Toinen kansainvälinen hankkeemme oli Kuudestaan ry 6

7 IntoRiding, jossa tehin yhteistyötä kouluratsastustoimintaan lii yen. Hanketoimijat saivat hollanlaisia ja tanskalaisia yhteistyökumppaneita jatkamaan yhteistyötä hankkeen jälkeenkin. Kuudestaan ry oli osarahoi ajana Culture Callinghankkeessa, jonka teemana oli kuvataide ja taidemuseot. Hankkeen avulla saimme luotua kontakteja Italiaan, Latviaan ja Lie uaan. Saksan Schleswig-Holsteinin alueen Leader -ryhmien kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaan olemme tehneet yhteistyötä matkailuun, bioenergiaan, tuulivoimaan ja kul uurin lii yen. Kumppaneita olemme saaneet Espanjasta, Latviasta ja Lie uasta, ja näiden maiden kanssa olemme alustavas sopineet yhteistyöstä nuoriin, matkailuun ja kulttuuriin lii yen ohjelmakaudella Maakunnallisissa verkostoissa toimimalla olemme päässeet vaiku amaan maakunnallisiin rahoituslinjauksiin, edonvaihtoon ja toisilta oppimiseen. Tähän verkostoon kuuluvat muun muassa Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät, ELYkeskus, ProAgria, MTK, Uusyrityskeskus, Etelä-Pohjanmaan yri äjät, maakuntakorkeakoulut, yliopistot, amma -instuu- t ja osaamiskeskukset. Leader-ryhmien tärkeys Etelä-Pohjanmaan kehi ämistyössä on tunnuste u, siitä esimerkkinä voidaan mainita Leader- ryhmien yhteisen jäsenen ja varajäsenen paikkojen myöntäminen Maakunnan yhteistyöryhmään (MYR) ja vastaavat paikat Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristöön. Leader-ryhmät ovat sopineet vuosi ain edustajan kumpaankin ryhmään. Kuudestaan ry:n toiminnanjohtaja toimii vuodet Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenenä. STRATEGIAN LAADINTAPROSESSI Elävä maaseutu hyvinvoivat ihmiset -strategian laadinnan pohjana ovat opit menneiltä ohjelmakausilta. Strategian valmisteluun on osallistunut lukuisa joukko alueen akivisia toimijoita. Strategian päivi äminen aloite in keväällä Valmistelun pohjaksi halusimme selvi ää Leader-ryhmämme vaiku avuu a, onnistumisia, mielikuvaa ohjelmakauden toteutumisesta, kehi ämiskoha ja toimijoiden tulevaisuuden kehi ämistoiveita. Kyselyn teemme Etelä-Pohjanmaan Pro- Agrialla kesällä 2012, ja se kohdenne in hanketoimijoille, yri äjille ja kunen edustajille. Kyselyn vastausprosen oli varsin hyvä ja saimme siitä paljon materiaalia strategian tueksi. Samassa yhteydessä kuntajohtajat ja kunen elinkeinotoimesta vastaavat henkilöt haastatelin henkilökohtaises. Strategiatyön tausta-aineistoa kerä in alueelta lukuisissa laisuuksissa. Lisäksi Leader-rahoituksella toteutetut hankkeet ovat toimineet hyvinä informaaolähteinä. Strategian valmisteluun peruste in kolme työryhmää: Kehi y- vät elinkeinot ja yri äjyys, Viihtyisyys ja vapaa-ajan mahdollisuudet ja Hoide u ja viihtyisä ympäristö. Työryhmien jäsenten työskentelyä vauhdi amaan kutsu in kunkin alan asiantunjoita, joilla oli osaamista työryhmätyöskentelystä. Työryhmiltä saimme runsaas konkree sia hankeideoita ja toimenpide-ehdotuksia uudelle ohjelmakaudelle. Ryhmien jäsenet osallistuivat alueella järjeste yihin kyläiltoihin ja kuntakohtaisiin laisuuksiin. Lisäksi työryhmän jäsenet tuo vat itsenäises ideoita strategiaan ja kommentoivat luonnosta. Nuorilta keräsimme ideoita oppilaitosvierailujen yhteydessä, messutapahtumissa, kansainvälisen nuorisohankkeemme IdeaCampin kokoontumisissa ja Nuorten yri äjyyskasvatushankkeen laisuuksissa. Nuorten tuo amat ideat lii yivät lähinnä yri äjyyteen, kansainväliseen yhteistyöhön ja harrastusmahdollisuuksien ja viihtyvyyden lisäämiseen. Monin eri menetelmin kerä y materiaali on koo u ohjelmakauden strategiaksi. Sen painopisteet, tavoi eet ja esimerkit toimenpiteistä perustuvat alueen todellisiin tarpeisiin ja asukkaiden esille tuomiin ideoihin. Strategiasta muodostui laaja-alainen, joka on hyvin tyypillistä, koska yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kirjo alueellamme on varsin suuri. Strategian avainasioiksi ovat nousseet yhteistyö eri toimijoiden kesken, elinkeinojen kehi äminen, uusiin avauksiin kannustaminen ja alueen viihtyvyyteen panostaminen. Leader-ryhmämme rooli nähdään merki ävänä alueen ruohonjuuritason akvoinnissa, pienten toimijoiden tukemisessa ja verko ajana toimijan kokoon katsoma a. Kuudestaan ry:n hallitus on antanut oman panoksensa strategian valmisteluun hallituksen kokouksissa, kyselyissä ja työryhmätyöskentelyssä kommentoimalla strategialuonnoksia. Strategian ensimmäinen versio esitelin kunen päättäville elimille jo syksyllä 2012 ja saadut palau eet huomioi- in strategian valmistelussa. Tilaisuus kpl Osallistujat Kyläillat Akvoinlaisuudet ja työryhmät Messut ja tapahtumat Kuntalaisuudet Yhteensä: Indikaa oriedoista löytyvät strategiaan lii yvät laisuudet ja osallistujat ajalta Kuudestaan ry 7

8 TEEMAT JA TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA VISIO 2020: Alueemme on viihtyisä ja elinvoimainen, ja täällä on hyvä asua ja yriää. TAVOITTEET: Yritystoiminta on kehiynyt ja kasvanut. Kehiämismyönteisellä ilmapiirillä edistetään innovaa!oiden syntymistä. Kylissä on elämää ja ko!seudulla viihdytään. Lähellä sijaitsevat työpaikat, palvelut, vapaa-ajan mahdollisuudet ja hoideu ja turvallinen ympäristö tekevät alueesta kilpailukykyisen asuinpaikan ja matkailukohteen. KEHITTYVÄT ELINKEINOT JA YRITTÄJYYS Kuudestaan ry :n rahoiamien elinkeinollisten kehiämishankkeiden tuloksena on syntynyt uua yriäjyyä, yritysten kehiämistoimenpiteitä ja investointeja sekä suunnitelmia kehiämistyön jatkamiseksi. Elinkeinollisia kehiämishankkeita on rahoiteu matkailun, hitsaus- ja rakennusteollisuuden, green care -toiminnan sekä maaseudun palvelujen edistämiseksi. Neuvoeluja jatkotoimenpiteistä on käyty kun en, yriäjien ja muiden kehiämisorganisaa oiden kanssa. Aiemmista elinkeinollisista hankkeista olemme saaneet suuntaviivoja strategian työstämiseen ja tulevien kehiämistoimenpiteiden suunnieluun. Yrityksillä ja elinkeinotoimijoilla on suuret odotukset tulevalle kaudelle elinkeinojen ja yritysten tukemisessa. Harvaan asutulla maaseudulla työelämän nopea kehittyminen ja muutosten huomioiminen ovat tuoneet amma l- liselle koulutukselle haasteita, joihin innova ivisella oeella voidaan vastata. Amma taitovaa mukset kasvavat teollisuudessa sekä maa- ja metsätaloudessa, joten pieniin alihankintatyötä tekeviin yrityksiin tarvitaan laaja-alaista osaamista. Suurin osa oppimisesta tapahtuu työn kaua, joten yritysten, oppilaitosten ja opiskelijoiden kiinteä yhteistyö on perusedellytys kehiymiselle ja uusille innovaa oille. Elinikäinen oppiminen on nykyaikaa, työ ja koulutus limiyvät jatkuvas toisiinsa. Maaseutuyritysten kilpailukyky on riippuvainen erityisosaamisesta ja uusien tuoeiden ja tuotantomenetelmien kehiämisestä. Innovaa oiden syntyminen on saumanvaraista, mua kehiämismyönteisellä ilmapiirillä pyrimme luomaan olosuhteet, joissa niiden syntymistä voidaan edistää. Kuudestaan ry 8

9 Innovaaoita odotetaan alueellamme syntyvän muun muassa metalliteollisuudessa, palvelualalla, energiantuotannossa, kilpaurheiluun lii yvässä toiminnassa ja terveysmatkailun alalla. Kolmiulo eisen tulostuksen (3D-tulostus) ja nopean etoliikenneverkon hyödynne ävyys ovat yksi merki ävä tekijä yritystoiminnan kehi ämisessä maaseudulla. Nuorten yri äjyy ä on alueellamme tue u systemaa ses. Oemme rahoi aneet hankkeita, jotka ovat lisänneet nuorten etoisuu a yri äjyydestä ja kannustaneet heitä yri äjyyteen. Yri äjyyskasvatus on ote u lähes kaikissa alueemme peruskouluissa mukaan opintosuunnitelmaan. Ammallisten oppilaitosten kanssa teemme yhteistyötä viemällä yri äjyysetou a oppitunneille ja edo amalla tukimahdollisuuksista amma in valmistuville opiskelijoille. Alueen nuorille on myös järjeste y yritysideakilpailuja. Yksi tällainen toteute in kansainvälisessä IdeaCamp -nuorisohankkeessa keväällä Kilpailun kau a saatuja liikeidoita arvioiin yhdessä alueen yri äjien, elinkeinotoimesta vastaavien virkamiesten ja Leader-toimiston henkilökunnan kanssa. Ideoista anne in palaute a nuorille ja neuvo in, kuinka ne voisi muu aa oikeaksi yritystoiminnaksi. Parhaat yritysideat palkit- in paikallisten yri äjien luovu amien lahjoitusten avulla. Haluamme jatkaa yri äjyyskasvatuksen edistämistä alueellamme ohjelmakaudella Uusia tuulia teollisuuteen Tavoi eenamme on yhteistyön, osaamisen, toiminnan ja kilpailukyvyn kasva aminen metalliteollisuudessa, rakennustuotantoalalla, puusepänteollisuudessa sekä alihankintaa ja palveluja tuo avissa yrityksissä. Alihankintatyötä tekevät pienet yritykset ovat tärkeitä suuremmille yrityksille. Alueellamme on laadi u suunnitelma muun muassa verkostomaisen hitsauksen kehi ämiskeskuksen perustamiseksi. Hitsauksen kehi ämiskeskus varmistaisi metallialan yritysten kehi ymismahdollisuudet, teknologisen osaamisen, turvaisi työvoiman saatavuuden ja amma taidon kehi ämisen. Kehi ämiskeskus avustaisi yrityksiä innovaaoiden synnyttämisessä, teknologisen osaamisen kehi ämisessä, koulutushankkeiden suunni elussa ja toteutuksessa sekä yritysten verkostoitumisessa. Suurin osa pienistä ja keskisuurista yrityksistä toimii kansainvälisillä markkinoilla ja ne pyrkivät valmistamaan tuo eensa energiatehokkaas. Alueellemme on systemaa ses kehite y puualan osaamista. Hankkeiden avulla on ediste y rakentamisklusteriin kuuluvien yritysten yhteistoimintaa ja verkostoitumista keskenään ja valtakunnallises sekä sopimushankintasuhteiden ja uusien yritysten syntymistä. Kehi ämistoimet ovat edistäneet alueen puuteknologiakeskuksen muotoutumista, kehi ymistä ja verkostoitumista. Lähellä tuote!ua energiaa Energian hinnannousu aiheu aa lähitulevaisuudessa paineita hajautetun uusiutuvan energian tuotannon kehi ämiseen ja käynnistämiseen. Alueemme innovaaoiden odotetaan syntyvän juuri uusiutuvan ja hajautetun energiantuotannon alalle. Toimenpiteitä uusiutuvan energian tuotannon käynnistämiseksi on jo aloite u. Metsäbioenergiaa hyödynnetään jo nyt jossain määrin, mu a mahdollisuuksia sen käytön laajentamiseen on olemassa. Peltobiomassojen käy öä on selvite y, mu a vielä tarvitaan lisäselvityksiä tuotannon kehi ämiseksi ja laajentamiseksi. Energiakasveja voidaan viljellä kesantopelloilla ja elintarviketuotannosta poistetuilla pelloilla sekä vanhoilla turvesoilla. Maaloilla syntyvät biojä eet ja eläinten lanta, kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden liete ja puunjalostus- ja elintarviketeollisuuden orgaaniset jä eet soveltuisivat myös biokaasun raaka-aineiksi. Tuulivoima on alueellamme yksi varteenote ava vaihtoehto uusiutuvan energian tuotannossa. Etelä-Pohjanmaan lii o on laanut kartoituksen tuulivoimatuotantoon soveltuvista alueista kul uuri- ja luonnonympäristönäkökulmat huomioiden. Kartoituksen mukaan Etelä-Pohjanmaa on potenaaliltaan yksi parhaista sisämaan tuulivoiman tuotannon alueista. Tuulivoimalan sijoi umisesta Soinin kunnan alueelle on jo käynniste y toimenpiteitä. Paikallisen hajautetun energian tuotannon kehi äminen siten e ä pienet tuo ajat voisivat hyödyntää markkinoita, on tulevaisuutemme haaste ja myös mahdollisuus. Verkostomaisen toimintatavan käy ööno o energiantuotannossa ja yritysten välisen yhteistyön avulla on mahdollista lisätä yrityksen kilpailukykyä ja alueen omavaraisuu a energiantuotannossa. Ruokaa omasta maasta Alueellamme tuotetaan lihaa, maitoa, viljaa, juureksia, kananmunia ja jalostetaan pienimuotoises lähes kaikkia näitä sekä lisäksi öljytuo eita. Useimmiten tuo eet menevät keskusliikkeiden kau a kulu ajille ja siten leviävät laajalle markkinaalueelle. Lähiruoka ja lähellä tuote avien elintarvikkeiden kysyntä on noussut merki äväs lyhyellä aikavälillä. Alueellamme lähiruoka voidaan nähdä ruoantuotantona ja -kulutuksena, joka käy ää oman alueen raaka-aineita ja tuotantopanoksia ja näin edistää paikallistalou a ja työllisyy ä. Lähiruoan merkitys on kasvanut ja tulevaisuudessa sen odotetaan olevan huoma ava. Lähiruoka mielletään ekologiseksi vaihtoehdoksi. Kysynnän ja tarjonnan välillä on kuilu, joka muodostaa samalla suurimman esteen paikallisten tuo eiden pääsylle kauppojen ja matkailuyri äjien tuotevalikoimiin. Kulu ajat haluavat elintarvikkeita, joiden makua ei ole pila u ylipakkaamisella ja pitkillä kuljetusmatkoilla. Perusongelmana on myös se, e ä tuo ajat ovat pieniä toimijoita, joiden tuotantomäärät ja resurssit eivät riitä vastaamaan kysyntään ja markkinoinin eikä tuo eita pystytä toimi amaan säännöllises. Pienten tuo ajien on mahdotonta pärjätä yksin julkisten hankintojen kilpailutuksessa. Monien yksi äisten toimijoiden kanssa asioin on kaupoille ja matkailualan yrityksille ongelma. Tuo ajilla esimerkiksi logisikkakustannukset nousevat suuriksi ja tuo eiden hinnat samalla liian korkeiksi. Suoramyynnin lisääminen mahdollistaisi kulu ajalle mutka oman tavan suosia paikallises tuote uja elintarvik- Kuudestaan ry 9

10 keita ja näin tukea maataloustuotantoa. Alueellemme perustetut lähiruokapiirit on oteu ilolla vastaan, ja toiminnan odotetaan kehiyvän tulevaisuudessa. Ohjelmakaudella teimme uuden avauksen lähiruoan markkinoinnissa. Toteu mme yhdessä muiden eteläpohjalaisten Leader-ryhmien kanssa pilo hankkeen, jossa alueillamme kiertävää paikallisia tuoeita väliävää ruokabussia markkinoidaan. Luonnontuoteala on yksi vähemmälle huomiolle jääneitä aloja, vaikka alueemme luonto antaa mahdollisuudet laajempaakin luonnontuoeiden hyödyntämiseen. Ravintola- ja matkailuala sekä alueella vierailevat matkailijat ovat kiinnostuneita luonnonvaraisista marjoista, sienistä, yrteistä, kalasta ja riistasta. Alueellamme ei sijaitse suuria luonnontuotealan yrityksiä, joten marjojen ja sienien keräys on lähinnä ko tarvelähtöistä ja erinomainen mahdollisuus hankkia sivutuloja. Vähiäiskauppojen ja lähiruokaa tuoavien yhteistyöstä on jo olemassa esimerkkejä, mua vielä tarvitaan toimia, joilla lähiruoka saisi lisää hylly laa kaupoissa. Verkostojen kehiämistä ja uusia yhteistyömuotoja tuoajien ja tuoeita käyävien välille on luotu, mua toiminta on vielä pienimuotoista. Vetovoimaa matkailuun Alueellamme sijaitsevat matkailukeskiymät toimivat vetureina pienemmille matkailutoimijoille, ja välillises niiden kehiämisestä on hyötyä koko seudulle. Pienillä matkailu- ja palvelualan yriäjillä on mahdollisuus täydentää isojen toimijoiden palvelutarjontaa tuoamalla esimerkiksi elämyspalveluja, ja osallistua siten matkailualan kehiämiseen. Puhdas luonto ja vaihtelevat maisemat luovat edellytyksiä matkailun kehiämiselle. Hoideu ympäristö ja hyvinvoivat kylät lisäävät seudullista vetovoimaa ja toimivat samalla alueen matkailuvaleina. Tavoieena on tarjota matkailijoille elämyksiä ja mahdollisuus tutustua alueen kuluuriin, osallistua niihin ja oppia niistä. Alueella toteutetaan vuosiain useita kuluuritapahtumia paikallisista kesämarkkinoista valtakunnallises kiinnostaviin suurtapahtumiin, jotka vaikuavat myös alueen vetovoimaisuuteen matkailukohteena. Matkailualan ja muiden alojen toimijoita verkoamalla on mahdollista saada tuoteua uudenlaisia elämyksiä täällä vieraileville. Lähellä tuoteu puhdas ja luonnosta löytyvä ruoka on jo löytänyt ensä useimpien alueemme ravintola- ja matkailualan yritysten pöy in. Palveluita läheltä Kunta- ja palvelurakenneuudistus heijastuu strategiaan. Palvelurakenteiden muutospaineissa on ryhdyy mie mään alueen palveluiden riiävyyä, saatavuua ja uudelleenjärjestelyjä. Tavanomaisen siivouksen ja kodinhoidon lisäksi tarvitaan muun muassa lasten, vanhusten ja vammaisten hoitopalveluja, fysioterapiaa ja muita hyvinvoin palveluja sekä esimerkiksi koneiden ja laieiden korjaukseen ja huoltoon liittyvää pienyriäjyyä. Yriäjyyteen kannustamalla ja yritystoimintaa tukemalla alueen kilpailukyvyn uskotaan parantuvan ja hyvinvoinnin lisääntyvän. Väestön ikääntyminen, alhainen koulutustaso, maaltamuuo, pienenevä huoltosuhde ja vähenevä koulutus- ja työpaikkojen määrä tulevat olemaan suuri haaste kehiämisstrategian palveluosion menestyksekkäälle toteuamiselle. Kuudestaan ry on rahoianut Kehiämissopimuksilla vauh a yriäjyyteen Kuusiokunnissa! - ja Palveluita ko in Kuusiokunnissa -hankkeet, joiden tekemiä selvityksiä on tässä strategian osiossa hyödynney. Alueemme hyvinvoinnin yksi suurimpia osatekijöitä ovat palvelut, ja on eriäin tärkeää, eä niitä on saatavissa mahdollisimman lähellä kuluajaa. Kuntaliitokset, palveluiden karkaaminen harvaan asutuilta alueilta kasvukeskuksiin, väestön ikääntyminen ja eliniän pidentyminen luovat paineita suuremmille palvelutarpeille, joihin kun en on pyriävä vastaamaan. Kun en vähenevät resurssit eivät tule riiämään, joten alalle tarvitaan yksityisyriäjiä ja yhteisöjä täydentämään palveluiden tarvea. On odoteavissa, eä etenkin koteihin tuoteavien hyvinvoin palveluiden kysyntä lisääntyy en sestään. Tähän vaikuavat sekä asiakkaan mahdollisuus hyödyntää ko talousvähennys eä väestön ikääntyminen. Voidaan oleaa, eä myös alueemme pienyritykset ja niiden yhteenliiymät tulevat olemaan jatkossa keskeisessä asemassa koteihin tuoteavien palveluiden tarjoamisessa. Mikroyritysten merkitys on muutenkin keskeinen, sillä suurin osa alueemme yrityksistä työllistää alle 10 henkilöä ja näistä suurin osa on yksi tai kaksi henkilöä työllistäviä yrityksiä. Järjestöt ja yritykset tarjoavat laajas kodeissa tuoteavia palveluita. Kysyntä on kasvanut ko talousvähennyksen myötä, mua palveluiden hinta saattaa edelleen muodostua ostamisen esteeksi. Yritykset ovat kuitenkin kiinnostuneita laajentamaan toimintaansa kodeissa tuoteaviin palveluihin ja tekemään yhteistyötä muiden alalla toimivien kanssa. Yriäjän on hyvä tuntea alansa toimijoita, joa yrityksen toimintaedellytykset säilyisivät ja vahvistuisivat kilpailu lanteen muuuessakin. Palvelualalla yriäjät tai järjestöt ovat kiinnostuneita uusien, luoteavien työntekijöiden palkkaamisesta, mua sitoutuvia työntekijöitä on vaikea löytää. Uusia työntekijöitä kaipaavat alueella toimivat järjestöt, osuuskunnat sekä sii-vousringit. Palvelualalle tarvitaan myös pelisääntöjen luomista kun en ja yritysten väliseen yhteistyöhön ja hyvien käytäntöjen vaihtoon, joa hyvät käytännöt eivät jäisi vain - eyjen työntekijöiden varaan. Vihreää hyvinvoin!a Maaseudun elinkeinotoiminnan kehiämisessä hyvinvoinpalveluilla arvioidaan olevan merkiävä rooli. Hyvinvoin - ja terveyspalveluiden tuoaminen maaseutuympäristössä on kasvava eurooppalainen suuntaus. Maaseutu antaa mahdollisuuksia tarjota ja kehiää uudenlaista hoiva- ja hyvinvoin palveluiden yritystoimintaa. Väestön ikääntymisen ja hoivasuhteen kapeutumisen takia alueella on kasvava tarve Kuudestaan ry 10

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Kunnioittavasti Maa- ja metsätalousministeriölle 6 6 Kauhajoella.. 2014 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 1 1.1 Kuvaus alueesta 1 1.2

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 3 1.1 Kuvaus alueesta 3 1.2

Lisätiedot

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET POKO RY:N TOIMIKAUDELLE 2014-2020 Otto Huttunen, Helena Kairamo, Markku

Lisätiedot

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö!

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! Johdanto... 2 1. Toiminta-alue... 3 1.1. Toimintaryhmän kehityshistoria... 3 1.2.

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Kohdealue... 1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi... 3 3. Alueen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Paikallista Pyhäjärviseudulta

Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUDUN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN LEADER-STRATEGIA 2014-2020 Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUTU Eura Köyliö Säkylä Elämyksiä kaikille aisteille VISIO 2020 Pyhäjärviseutu on kilpailukykyinen,

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

MYÖTÄLE RY MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013

MYÖTÄLE RY MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 MYÖTÄLE RY MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Päivitetty 17.8.2010 Minusta tulee isona puunkasvattaja (Maiju, IV luokka) JOHDANTO Linja-auton laskeuduttua Jussilanmäkeä kirkonkylään ja pysähdyttyä meidän

Lisätiedot

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY 1 1 STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1 ALUEEN KUVAUS... 3

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. A. Toimintaryhmän ja toiminta-alueen kuvaus 2. B. Alueen nykytila 5

SISÄLLYSLUETTELO. A. Toimintaryhmän ja toiminta-alueen kuvaus 2. B. Alueen nykytila 5 SISÄLLYSLUETTELO A. Toimintaryhmän ja toiminta-alueen kuvaus 2 B. Alueen nykytila 5 C. Strategia 8 1. Johdanto 8 2. Kokemukset kehittämistyöstä 11 3. Nelikenttäanalyysit 13 4. Näkökulmatarkastelut 19 5.

Lisätiedot

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan ELY-keskus 1.10.2014 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. STRATEGISET VALINNAT... 3 Painopiste 1: Menestyvä elinkeinoelämä... 4 Painopiste 2. Energiatehokas

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN 28.09.2006 Esipuhe Tämän ohjelman laatiminen on vienyt mietteet lähes vuosikymmenen taakse. Veturin ensimmäisen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020

Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020 Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020 1. Tiivistelmä Kainuun ja Koillismaan Kalaleader strategiaa toteutetaan 12 kunnan alueella Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Strategian hallinnoijana

Lisätiedot

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA Mirva Tarvainen Opinnäytetyö Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 2 01 5 MAASEUTUVERKOSTON LOPPUR APORT TI 2009 Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 Loppuraportti Maaseutuverkostoyksikkö 23.2.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot