LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014"

Transkriptio

1 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) KOKOUSAIKA Torstai klo KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu Koivula Maija Määttänen Seppo Pulkkinen Merja Ryynänen Aimo Saarelainen Ahti Kiiskinen, Rauni Tukiaisen varajäsen Kaija Öystilä Rauni Tukiainen MUUT LÄSNÄ- Matti Ponkilainen, kirkkovaltuuston pj (KJ 9:3) OLLEET Leena Kokkonen, kirkkovaltuuston vpj. (KJ 9:3), poistui klo Pentti Tapanen, talouspäällikkö (OS 7 ) Heikki Nevalainen, metsäpäällikkö :ien 1-7 ajan ASIAT 1 22 N Lea El Bardi Pentti Tapanen Seppo Pulkkinen ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja sihteeri sihteeri JA VARMENNUS :t 1-13 ja N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi. Lieksassa Kaija Öystilä Maija Ikonen NÄHTÄVILLÄOLO- Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lieksan seurakunnan kirkko- TODISTUS herranvirastossa Lea El Bardi kirkkoherra Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Lieksan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Seija Hermiö toimistosihteeri

2 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja Aimo Saarelainen pitää alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja Aimo Saarelainen piti alkuhartauden, jonka lopuksi virsi 52:1-2,5. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). n kokoukset eivät ole julkisia. Kokouskutsu esitysluetteloineen postitettiin jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Päätösehdotus (pj): Esitän, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. 3 NTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa, tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. (OS 9 ). Päätösehdotus (pj): Esitän, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Valittiin Kaija Öystilä ja Maija Ikonen. 4 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätetään asioiden käsittelyjärjestyksestä. Päätösehdotus (pj): Esitän, että asiat käsitellään esitysluettelon mukaisessa järjestyksessä. Kohtaan Muut mahdolliset asiat lisättiin kaksi (2) asiaa muutoin päätösehdotus hyväksyttiin.

3 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) 5 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN JOHTOKUNTIEN PÄÄTÖKSISTÄ Johtokunnan tekemästä päätöksestä on ilmoitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle viiden (5) päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. määrää, miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa johtokunnan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa sen johtokunnan puheenjohtajalle, joka on päättänyt asian, seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 Lähetystyön johtokunnan päätökset /2014: Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan päätökset /2014: Palvelutyön johtokunnan päätökset 6/ : Keskustelua diakonian asioista Pekka Turusen lahjoitusrahaston hoitotoimikunnan kokouspäätökset 3/2013. Päätösehdotus (pj): Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja: kirkkoherra Lea El Bardi

4 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) 6 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSISTÄ n puheenjohtajan on toimitettava varapuheenjohtajalle ja talousjohtajan ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 :n 2. momentissa tarkoitettujen viranhaltijoiden kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ilmoitus tehdystä ratkaisusta viiden (5) päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä. määrää miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa viranhaltijan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa asianomaiselle viranhaltijalle seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 n puheenjohtajan päätökset 2013: 19 ja 21: Virkavapauden myöntäminen sairauden takia 20: Kanttorin viran hoitaminen Päätökset 2014: Virkavapauden myöntäminen sairauden takia Talouspäällikön päätökset 2013: 29 ja 30: Vuosisidonnaisten palkanosien myöntäminen seurakuntapastoreille Päätökset 2014: Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi vuodelta 2013 Vuosisidonnaisen palkanosan laskennan perusteeksi hyväksytty työaika Metsäpäällikön päätökset 2014: Seurakuntapuutarhurin päätökset 2014: Lapsityönohjaajan päätökset 2014: Palvelutyön johtokunnan sihteerin päätökset 2014: Päätösehdotus (pj): Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja: kirkkoherra Lea El Bardi

5 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) 7 ESITYKSEN TEKEMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE UUDEN METSÄSUUNNITELMAN HYVÄKSYMISESTÄ Seurakunnan ja seurakuntayhtymän metsiä tulee metsälain tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman tulee olla metsänhoidon ammattiasiantuntemusta edustavan yhteisön tai henkilön laatima. KJ 15 luku 10. Metsäpäällikkö Heikki Nevalainen on valmistellut Lieksan seurakunnan uuden metsäsuunnitelman. Uusi suunnitelma käsittää vuodet Vuosi 2013 mentiin vanhan suunnitelman mukaisesti. Tämä johtui siitä, että metsätaloudessa oli käynnissä merkittäviä muutoksia metsälainsäädännössä vuosien 2012 ja 2013 aikana. Erityisesti metsien käsittelyyn tuli lisää vaihtoehtoisia hakkuutapoja kuten poimintahakkuu, yläharvennus ja pienaukkohakkuu. Tämän vuoksi viivästettiin metsäsuunnitelman valmistumista, jotta siinä voitaisiin ottaa huomioon nämä uudet muutokset metsien käsittelyssä. ssa käydyn periaatekeskustelun perusteella todettiin, että metsäsuunnitelma laaditaan noudattaen hyvän metsänhoidon menetelmiä. Se tarkoittaa, että metsätaloutta harjoitetaan kestävästi sekä luontoarvot (luonnon monimuotoisuus) että virkistyskäyttö huomioiden. Lieksan seurakunnalla on yhteensä ha metsätalousmaata. Kuten jäljempänä tässä suunnitelmassa olevista taulukoista käy ilmi ovat seurakunnan metsät ravinteisuudeltaan enimmäkseen kuivan kankaan metsiä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että ne ovat pääasiassa mäntyvaltaisia. Ikäjakaumaltaan metsät ovat suurimmaksi osaksi vuotiaita, joka tarkoittaa, että hakkuut tulevat olemaan ensiharvennus- tai harvennushakkuita. Uudet tulevat metsien käsittelyohjeet mahdollistavat myös näidenkin ikäluokkien avohakkuun, sillä avohakkuissa ei tarvitse enää noudattaa uudistamisikä- eikä rinnankorkeusläpimittarajoja. Taloustilanteen niin vaatiessa on siis mahdollista metsistä irrottaa suuriakin rahasummia. Kuitenkin kannattaa harkita onko järkevää syödä puustopääomaa silloin kun sen tuotto on parhaimmillaan. Nuorten varsinkin hoidettujen metsien kasvu ja arvokasvu ovat niin voimakkaita, että vastaavaa riskitöntä tuottoa on vaikea muualta saada. Lieksan seurakunnan metsiä hakattiin 1980-luvulla voimakkaasti johtuen siitä, että uuden kirkon lainat pyrittiin maksamaan mahdollisimman pian pois. Tämä johti voimakkaisiin avohakkuisiin. Niinpä ja 2000-luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä on keskitytty hoitamaan syntyneitä taimikoita ja harventamaan nuoria metsiä. Myös ja 1970-luvulla suoritettujen ojitusten kunnostukset tulivat ajankohtaisiksi. Niinpä metsänhoitomenojen osuus suhteessa tuloihin on kahtena edellisenä vuosikymmenenä ollut suhteettoman suuri ns. normaali tilanteeseen nähden. Parhaiten metsien tilanteesta kertoo kiintokuutiomäärä/hehtaari. Vuosien metsäsuunnitteleman keskimääräinen kiintokuutiomäärä hehtaarilla oli 67 ja vuosien vastaava luku oli 92 km 3 /ha. Tämän suunnitelman keskimääräinen kuutiomäärä hehtaarilla on jo 131. Nuorten metsien kasvu on siis ollut erittäin voimakasta ja näin myös hakkuusuunnite on jo km 3 /vuosi. Euromääräinen metsistä hakkuilla saatava tulo ei kuitenkaan kasva samassa suhteessa kuin metsien kasvu, sillä eurot tulevat pääasiassa harvennushakkuista. Edellä todettujen seikkojen vuoksi metsien hoito tulee keskittymään nuorten metsien käsittelyyn, jotta ne säilyvät tuottavina. Myös järkevät kunnostusojitukset (=harvennettavaa puustoa) on järkevää toteuttaa. Kaikki metsänkasvulle parhaat mahdolliset olosuhteet luodaan jo huolellisella taimikoiden perustamisella, oikea-

6 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) aikaisilla taimikonhoidoilla ja harvennushakkuilla. Harvennusten voimakkuus on syytä pitää sellaisella tasolla, että puustopääoma ei liian paljon vähene. Näin menetellen Lieksan seurakunnan metsistä saadaan sekä riittävää taloudellista tuottoa että mahdollistetaan myös virkistyskäyttö hyvällä tasolla. Luontoarvoltaan arvokkaat alueet säilytetään ja tarvittaessa suojellaan, kuten nyt jo on tehtykin perustamalla yksityisiä suojelualueita noin 62 hehtaaria METSO-ohjelman avulla. Metsäpäällikkö esittää, että hakkuusuunnitteeksi vuosille kirkkoneuvosto vahvistaa km 3 /v. Metsäpäällikkö esittelee metsäsuunnitelman tarkemmin kokouksessa. Päätösehdotus (tp): hyväksyy metsäsuunnitelman ja esittää sen edelleen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. hyväksyi metsäpäällikön esityksen hakkuusuunnitteeksi ja hyväksyi metsäsuunnitelman esitettäväksi edelleen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Tiedoksi: Viranhaltijat/Työntekijät Lisätietoja: metsäpäällikkö Heikki Nevalainen (013) talouspäällikkö Pentti Tapanen (013)

7 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) 8 TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEEN ANTAMINEN Liite 1 n on huolehdittava siitä, että kaikki asianomaiset hallintoelimet ja viranhaltijat saavat tiedon kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvion täytäntöönpanoon liittyvistä ohjeista. (Taloussääntö 4 ). Seurakunnan kaikissa toiminnoissa noudatetaan hyväksyttyä taloussääntöä ja sen lisäksi kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä muiden lakien ja asetusten määräyksiä. n ohjesääntö määrittelee kirkkoneuvoston, kirkkoherran ja talouspäällikön ratkaisuvallan. Virkasäännön alaisen muun viranhaltijan ratkaisuvallasta määrätään kirkkovaltuuston hyväksymässä tukipalvelujen johtosäännössä. Kirkkovaltuusto on hyväksynyt talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman täytäntöönpanosta annettavan ohjeen sisältö ei vuosittain oleellisesti muutu. Ohje sisältää tärkeimpiä talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman täytäntöönpanossa ja taloussäännön soveltamisessa huomioon otettavia määräyksiä. Päätösehdotus (tp): antaa ohjeen talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman täytäntöönpanosta. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Lisätietoja: Viranhaltijat/Työntekijät talouspäällikkö Pentti Tapanen (013)

8 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) 9 HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2014 Liite 2 Henkilöstön jatkuvalla ja suunnitelmallisella kehittämisellä varmistetaan seurakunnan toiminnan ja kokonaiskirkon tarpeiden edellyttämä osaaminen, edistetään työntekijöiden työhyvinvointia, tuetaan uusien tehtävien omaksumista sekä muutoksen hallintaa. Kehittämisen tavoitteena on, että työntekijät ovat koko työuransa ajan työssään osaavia ja motivoituneita ja seurakunnan toiminta tuottavaa ja tuloksellista. Kehittämissopimus 2. luku 2 Työnantaja voi järjestää ja hankkia henkilöstölleen koulutusta, jolla pidetään yllä ja parannetaan työntekijöiden ammatillisia valmiuksia toimia työssään ja työyhteisössään. Koulutustarpeita arvioidaan työntekijöiden virka- tai työtehtäviä ja seurakunnan toimintaa ohjaavia strategisia tavoitteita vasten sekä ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon myös kokonaiskirkon koulutukselliset tarpeet. Kehittämissopimus 3. luku 5 Silloin kun työnantaja pitää henkilöstökoulutukseen osallistumista työntekijän tehtävien hoidon kannalta välttämättömänä, työntekijä määrätään osallistumaan siihen. Tällaiseen henkilöstökoulutukseen osallistumisen ajalta työntekijä on oikeutettu saamaan varsinaisen palkkansa. Lisäksi hänelle korvataan aiheutuneet matkakustannukset kirkon yleisen virka- ja työehtoehtosopimuksen mukaisesti sekä muutkin koulutuksesta välittömästi aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Kehittämissopimus 3. luku 6 1 mom. Silloin kun työnantaja pitää työntekijän henkilöstökoulutukseen osallistumista seurakunnan tai kokonaiskirkon henkilöstökoulutuksellisten tarpeiden kannalta tarkoituksenmukaisena, työntekijälle myönnetään hakemuksesta virka- tai työvapaata tällaiseen henkilöstökoulutukseen osallistumista varten. Virka- tai työvapaan ajalta työntekijälle voidaan maksaa palkkaa työnantajan harkinnan mukaan osaksi tai kokonaan yhteensä enintään 30 kalenteripäivän ajalta kalenterivuodessa. Erityisestä syystä 30 kalenteripäivän enimmäisaika voidaan ylittää. Lisäksi voidaan kohtuullisessa määrin korvata koulutuksesta välittömästi aiheutuneita kustannuksia. Kehittämissopimus 3. luku 6 2 mom. Seurakunnan vuoden 2014 talousarvioon on varattu henkilökunnan kouluttamiseen, mikä on n. 0,58 % palkkasummasta (suositus 0,5 1,3 %). Välttämättömällä täydennyskoulutuksella pyritään virka- tai työtehtävien edellyttämien tietojen ja taitojen säilyttämiseen, ajan tasalla pitämiseen ja kehittämiseen. Koulutuksen arviointi virka- tai työtehtävien hoidon kannalta välttämättömäksi kuuluu koulutussuunnitelman vahvistajalle. Välttämättömään koulutukseen ei ole tarpeen myöntää virkavapautta/työlomaa koulutuksen luonteen takia, koska työantaja maksaa koulutuksen ajalta palkan ja korvaa siitä aiheutuvat kustannukset. Myös tarkoituksenmukaisena pidettävän täydennyskoulutuksen on oltava seurakunnan henkilöstökoulutukselleen asettamien tavoitteiden mukaista. Koulutuksen arviointi virka- ja työtehtävien hoidon kannalta tarkoituksenmukaiseksi kuuluu koulutussuunnitelman vahvistajalle. Koulutukseen osallistuminen edellyttää virkavapauden/työloman myöntämistä. Kun tarkoituksenmukainen koulutus hyväksytään koulutussuunnitelmaan, on samalla päätettävä mahdollisesti maksettavista taloudellisista etuuksista.

9 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) Yhteistyötoimikunta on käsitellyt koulutussuunnitelman kokouksessaan torstaina ja antanut siitä puoltavan lausunnon kirkkoneuvostolle. Päätösehdotus (pj): päättää 1. hyväksyä seurakunnan koulutussuunnitelman vuodelle 2014; 2. korvata kulut koulutussopimuksen mukaisesti koulutukseen varatusta määrärahasta ja lähettää suunnitelman tiedoksi tuomiokapitulille. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Asianosaiset Taloustoimisto Koulutuskansio Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli Lisätietoja: kirkkoherra Lea El Bardi

10 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) 10 DIAKONIAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Lieksan seurakunnassa avautuu diakonian virka eläköitymisen johdosta. Päätösehdotus (pj): Esitän, että kirkkoneuvosto julistaa diakonian viran haettavaksi. Viran hakuun liittyvät käytännön tehtävät annetaan kirkkoherran ja viranhaltijoiden tehtäväksi. Hakuilmoitus laitetaan kirkon rekrytointisivustolle. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Viranhaltijat Taloustoimisto Lisätietoja: kirkkoherra Lea El Bardi

11 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) 11 PEKKA TURUSEN LAHJOITUSRAHASTON JA MAANVILJELIJÄ SAMI JÄÄSKELÄISEN VÄLI- NEN MAANVUOKRASOPIMUS Liite 3 Maanviljelijä Eero ja Sanna-Maija Eskelisen ja Pekka Turusen lahjoitusrahaston välinen viljelysmaan (n. 3,55 ha) vuokrasopimus, joka koskee Viekin kylän Yrjölän tilan RN:o 11:70 eräitä peltolohkoja, päättyi Viljelysmaan vuokra oli 125 /ha eli yhteensä 443,75 /v. Eskeliset eivät halua jatkaa vuokrasopimusta. Maanviljelijä Sami Jääskeläinen haluaa vuokrata kyseisen viljelysmaan. Pekka Turusen lahjoitusrahaston hoitotoimikunta on tehnyt asiasta päätöksen kokouksessaan : Hoitotoimikunta on päättänyt vuokrata kyseisen 3,55 ha:n viljelysmaan maanviljelijä Sami Jääskeläiselle kymmenen vuoden ajaksi alkaen , vuosivuokralla 125,00 euroa/ha. Vuokrasopimuksen laatimisen on hoitotoimikunta esittänyt taloustoimiston tehtäväksi. Päätösehdotus (tp): vahvistaa Pekka Turusen hoitotoimikunnan päätöksen, hyväksyy vuokrasopimuksen ja nimeää sen allekirjoittajaksi talouspäällikkö Pentti Tapasen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Toimeenpano: Lisätietoja: Pekka Turusen rahaston hoitotoimikunta/juha Myllynen Sami Jääskeläinen Taloustoimisto Sopimuksen allekirjoittaminen talouspäällikkö Pentti Tapanen (013) ,

12 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) 12 HARKINNANVARAISEN PALKANOSAN KÄYTTÖÖN OTTAMINEN Liitteet 4 a ja 4 b Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoa valmistelevassa neuvottelussa käytiin läpi HAVAan liittyvät työntekijäkohtaiset tavoiteasettelu- ja itsearviointilomakkeet, arviointimatriisi ja työsuorituksen arviointilomake. Nämä asiapaperit olivat aikaisemmin olleet lausunnolla myös seurakunnan yhteistyötoimikunnassa. Neuvottelussa mietittiin lisäksi harkinnanvaraisen palkanosan suuruutta eri suoritustasoilla. Neuvottelussa todettiin, että tavoiteasettelu- ja itsearviointilomakkeeseen, arviointimatriisiin eikä työsuorituksen esimiesarviointilomakkeeseen ole tarpeen tehdä muutoksia ja ne hyväksyttiin liitteiden mukaisina. Todettiin yksimielisesti, että harkinnanvaraisen palkanosan suuruus tulisi määritellä euromääräisenä ja samansuuruisena kaikissa vaativuusryhmissä. Ohjeen mukaan palkanosa suositellaan määritettäväksi prosenttiosuudeltaan samansuuruisena eri vaativuusryhmissä. Tämä johtaisi kuitenkin siihen, että palkkaerot eri työntekijäryhmien välillä edelleenkin kasvaisivat. Neuvottelussa päätettiin, että normaalista työsuorituksesta ei esitetä maksettavaksi HAVAosuutta, hyvän suorituksen lisä olisi 70,00 euroa ja erinomaisen 100,00 euroa. Edellä mainittuihin arvoihin päästiin tekemällä laskelma palkkaerän määrittämiseksi tasasuuruisena euromääränä kaikissa vaativuusryhmissä. Hyvän suorituksen HA- VAosuuden laskemiseksi otettiin pohjaksi vaativuusryhmän 401 alarajan sekä vaativuusryhmän 602 alarajan mukaan laskettu kolmen (3) prosentin suuruinen lisä. Näin muodostuneista luvuista laskettiin keskiarvo, 72,55 euroa, joka pyöristettiin 70,00 euroon. Erinomaisen suorituksen euromääräiseksi palkanosaksi esitetään 100,00 euroa, joka on 5,54 % vaativuusryhmän 401 vähimmäispalkasta ja 3,29 % vaativuusryhmän 602 vähimmäispalkasta. Tasasuuruista euromääräistä erää perustellaan neuvottelijoiden yksimielisellä käsityksellä siitä, että tämä tapa on oikeudenmukaisin kaikkia työntekijöitä kohtaan, jokainen hyvä tai erinomainen suoritus on yhtä arvokas, riippumatta suorituksen tekijän palkkaluokasta. Lieksan seurakunnassa ei tällä palkkajärjestelyllä haluta lähteä kasvattamaan palkkaeroja, kuten tapahtuisi, mikäli erä laskettaisiin prosentuaalisena osuutena kaikkien vaativuusryhmien vähimmäispalkoista. Miten palkkaerä tulee jakautumaan henkilöstön kesken, määräytyy tehtyjen arviointien (itsearvioinnit ja esimiesten suorittamat) perusteella. Harkinnanvaraisen erän käyttöönottoon liittyvä puolen vuoden kylmäharjoittelu pidettiin välisenä aikana. Esimiehet ovat yhdessä käyneet läpi arviointikriteeristöä, jotta jokainen esimies arvioi työntekijöitä samalla tavalla, ja on aikaansaatu mahdollisimman objektiivinen ja samoin painotuksin tapahtuva arviointi. Harjoittelujaksolta saatujen kokemusten perusteella esitetään arviointijakson pituudeksi toimintakautta syyskuusta-elokuun loppuun. Vuodelle 2014 on varattu euron määrärahaa harkinnanvaraisen palkanosan käyttöä varten. Päätettiin esittää harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottaminen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Talousarvioon on varattu rahaa HAVAn käyttöön ottamiseksi vuonna Rahasumma on suuruudeltaan 0,83 % palkkasummasta. Neuvoston tulee vielä tehdä päätös järjestelmän käyttöön ottamisesta sekä rahasummista, joita maksetaan.

13 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) Esimiehet esittävät, että arviointikausi olisi vuosittain työkausi syyskuusta seuraavan vuoden elokuun loppuun ja edelleen eri työsuorituksille seuraavia rahasummia: työsuoritus, joka on arvioitu 3,5 eli normaali puoli 35, 4 eli hyvä 70,- hyvä puoli eli 4,5 vastaa rahasummaa 85,- ja erinomainen eli 5 on 100,- Tulevissa arvioinneissa asenteella työhön, työtehtäviin ja työyhteisöön on painoarvoa. Päätösehdotus (tp): päättää, että 1) harkinnanvarainen palkanosa otetaan käyttöön Lieksan seurakunnassa lukien; 2) arviointijakson pituus on koko työkausi alkaen syyskuusta ja päättyen elokuun loppuun; 3) harkinnanvaraisen erän suuruus on yllä olevan esityksen mukainen eri suoriutumistasoilla. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Henkilökunta Taloustoimisto Kirkon työmarkkinalaitos Lisätietoja: talouspäällikkö Pentti Tapanen (013) ,

14 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) 13 TALOUSSIHTEERI SALME KÄRKKÄISEN IRTISANOUTUMINEN TALOUSSIHTEERIN VIRASTA LUKIEN Taloussihteeri Salme Kärkkäinen on päivätyllä kirjeellä ilmoittanut irtisanoutuvansa taloussihteerin virkasuhteesta lukien eläkkeelle jäämisen takia. KirVESTES Liite 11/3 kohta 3: Irtisanomisaika viranhaltijan irtisanoutuessa on vähintään kaksi kuukautta, kun palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli kymmenen vuotta. Taloussihteeri Salme Kärkkäinen on tullut seurakunnan palvelukseen vuonna Päätösehdotus (tp): päättää myöntää taloussihteeri Salme Kärkkäiselle eron lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Taloussihteeri Salme Kärkkäinen Taloustoimisto Lisätietoja: talouspäällikkö Pentti Tapanen (013)

15 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) 14 TALOUSPÄÄLLIKÖN MÄÄRÄAIKAISEN VIRKASUHTEEN MUUTTAMINEN TOISTAISEKSI VOI- MASSAOLEVAKSI käsitteli talouspäällikön viran täyttämistä kokouksessaan 3/2011, asiakohdassa 70: KN 3/2011: LUVAN ANTAMINEN TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMISEEN MÄÄRÄ- AJAKSI Seurakunnan talouden tasapainotussuunnitelman mukaan keskeiset keinot menojen vähentämiseksi ovat: 1. tehtävien ja toimintojen arviointi ja uudelleen järjestäminen 2. henkilöstömenojen vähentäminen 3. toimitilojen ja kiinteistömenojen karsiminen 4. uusinvestointien siirtäminen ja jakaminen osiin Henkilöstömenojen vähentäminen: Seurakunnan toiminta- ja talousvastuuta on tarpeen tarkastella laajemmin kuin yksittäisen työalan näkökulmasta, kun henkilöstömenoja sopeutetaan tuloihin ja toimintaan. Nämä laajemmat toiminta- ja talousvastuuyksiköt, joissa henkilöstömenojen sopeuttaminen toteutetaan, ovat 1. Seurakunnallinen toiminta (seurakuntatyö työaloineen) 2. Kiinteistö ja hautaustoimi 3. Seurakunnan toimisto (kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto) Ilman näissä toimintayksiköissä tapahtuvaa omaa toimintojen ja tehtävien priorisoimista ja tulojen ja menojen sopeuttamissuunnitelma ei ollut mahdollista laatia suunnitelmaa henkilöstömenojen vähentämisestä. Yksityiskohtaisen suunnitelman laatii henkilöstösuunnittelutoimikunta. Toimikunnan työ on kesken. Kun virka tai muu palvelussuhde tulee avoimeksi, palvelussuhteen täyttölupa on haettava kirkkoneuvostolta, jos uusi palvelussuhde tulee olemaan pidempi kuin 6 kuukautta. Toiminta- ja talousvastuuyksiköiden esimiehet neuvottelevat palvelussuhdejärjestelystä ennen esityksen tekemistä kirkkoneuvostolle. Neuvottelevat virkamiehet ovat kirkkoherra ja talouspäällikkö sekä kiinteistö- ja hautatoimen osalta myös kiinteistöpäällikkö ja seurakuntapuutarhuri. Neuvotteluryhmään kutsutaan myös kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Neuvottelumenettely koskee myös vakinaisten pappien ja kanttorin virkoja. Esitetään, että näitä Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin hallinnoimia virkoja ei julistettaisi haettavaksi ennen kirkkoneuvoston lausuntoa. Neuvottelun jälkeen tehdään esitys palvelussuhteen täyttämisestä, täyttämättä jättämisestä tai muusta järjestelystä kirkkoneuvostolle, joka päättää asiasta työalaa kuultuaan. Vaihtoehtona palvelussuhteen täyttämiselle toistaiseksi on täyttää se määräajaksi tai osa-aikaisesti. Jos palvelussuhdetta ei voida täyttää, tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin ja ratkaisut neuvotellaan samalla tavalla toiminta- ja talousvastuuyksikössä. Virkojen perustaminen ja lakkauttaminen kuuluu kirkkovaltuustolle. Vaihtoehtoja taloushallinnon tehtävien uudelleenjärjestelemiseksi on selvitetty. Kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus aloittaa toimintansa vuonna 2012.

16 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) Myös Lieksan seurakunnan kirjanpito ja palkanlaskenta siirtyy muutaman vuoden viiveellä palvelukeskuksen Kuopion toimipisteeseen. Vaikutusta työvoimatarpeeseen on vielä vaikea ennustaa. Tehtävien jakamisesta jäljelle jäävän henkilökunnan kesken ei näytä löytyvän ratkaisua ellei joitakin tehtäviä ulkoisteta tai onnistuta hoitamaan yhteistyössä naapuriseurakunnan kanssa. Suomen kunta- ja seurakuntarakenteessa oletetaan tapahtuvan lisää muutoksia lähivuosina. Selvitysryhmä päätyi ehdottamaan, että talouspäällikön virka täytettäisiin näissä olosuhteissa kolmen vuoden määräajaksi. Päätösehdotus: Kirkkoherra: antaa luvan ryhtyä täyttämään seurakunnan talouspäällikön virkaa alkaen kolmen vuoden määräajaksi. Pätevyysvaatimukset, tehtävät ja ratkaisuvalta määritellään erikseen vahvistettavassa johtosäännössä, jota valmistellaan. Keskusteltiin viran täyttämisestä. Joissakin puheenvuoroissa viiden vuoden määräaikaa pidettiin parempana vaihtoehtona Varapuheenjohtaja Seppo Pulkkinen kertoi kuinka päädyttiin kolmen vuoden määräaikaan. Kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskukseen on liityttävä ennen kirjanpitäjän ja palkanlaskijan tehtäviä hoitavan taloussihteerin eläkkeelle jäämistä, minkä oletetaan tapahtuvan alkuvuodesta Viimeistään tuolloin taloustoimiston työvoimatarvetta tarkastellaan uudelleen. Laajan keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. Hakuilmoitus valmistellaan virkamiestyönä ja julkaistaan Kotimaa lehdessä, Kirkon rekrytointisivustolla netissä, työvoimahallinnon nettisivulla mol.fi ja jos mahdollista Lieksan kaupungin nettisivuilla kohdassa Avoimet työpaikat. Haastatteluun kutsuttavista ja valinnan valmistelusta päätetään kirkkoneuvostossa erikseen. Talouspäällikön määräaikaisen viran täyttämisestä kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 4/2011, asiakohdassa 101: KN 4/2011: TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN MÄÄRÄAJAKSI Liite , 70 : Päätösehdotus: Kirkkoherra: antaa luvan ryhtyä täyttämään seurakunnan talouspäällikön virkaa alkaen kolmen vuoden määräajaksi. Pätevyysvaatimukset, tehtävät ja ratkaisuvalta määritellään erikseen vahvistettavassa johtosäännössä, jota valmistellaan. Keskusteltiin viran täyttämisestä. joissakin puheenvuoroissa viiden vuoden määräaikaa pidettiin parempana vaihtoehtona. Varapuheenjohtaja Seppo Pulkkinen kertoi kuinka selvitystyöryhmässä

17 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) : päädyttiin kolmen vuoden määräaikaan. Kirjanpidon ja palkkalaskennan palvelukeskukseen on liityttävä ennen kirjanpitäjän ja palkanlaskijan tehtäviä hoitavan taloussihteerin eläkkeelle jäämistä, minkä oletetaan tapahtuvan alkuvuodesta Viimeistään tuolloin taloustoimiston työvoimatarvetta tarkastellaan uudelleen. Laajan keskustelun jälkeen päätös ehdotus hyväksyttiin. Hakuilmoitus valmistellaan virkamiestyönä ja julkaistaan Kotimaalehdessä, Kirkon rekrytointisivustolla netissä, työvoimahallinnon nettisivulla mol.fi ja jos mahdollista Lieksan kaupungin nettisivulla kohdassa Avoimet työpaikat. Haastatteluun kutsuttavista ja valinnan valmistelusta päätetään kirkkoneuvostossa erikseen. Määräaikaan mennessä seurakuntaan oli toimitettu 10 hakemusta. Kirkkoherran koolle kutsuma työryhmä, johon kuuluivat kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, kiinteistöpäällikkö sekä kirkkoherra tutustuivat hakupapereihin Tarkastelukriteerinä: virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai opistoasteinen tutkinto, kirkollisen hallinnon kokemus, vuorovaikutus-, esimies ja neuvottelutaidot sekä riittävä seurakuntaelämän tuntemus. Hakijoista kaksi henkilöä täyttivät kriteerit. Asian kiireellisyyden takia kirkkoneuvoston puheenjohtaja päätti haastattelun järjestämisestä Haastatteluun kutsuttiin Markku Jokela ja Pentti Tapanen. Haastattelun suorittivat kirkkoherran lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kiinteistöpäällikkö. Molemmille haastateltaville varattiin aikaa yksi tunti. Haastattelun jälkeen työryhmä kokoontui punnitsemaan molempien haastateltavien vastauksia etukäteen valmistettuihin 16 kysymykseen. Haastatteluryhmän mielestä Pentti Tapanen täyttää talouspäällikön virkaan valittavan pätevyys- ja soveltuvuusehdot. Näkemys oli yksimielinen. ottaa seurakunnan taloushallinnon viranhaltijat ja työsopimussuhteiset työntekijät, ellei palvelussuhteeseen ottaminen ohjetai johtosäännön perusteella kuulu muulle viranomaiselle (Taloushallinnon johtosääntö : 5 2 mom.). Kirkon työmarkkinalaitoksen kirje : Talous- ja henkilöstöhallinnon työantajaviran ja sen haltijan palkkaus. Päätösehdotus: Kirkkoherra: valitsee Lieksan seurakunnan talouspäällikön virkaan Pentti Tapasen alkaen vuoden 2014 loppuun.

18 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) 1. Virasta maksetaan palkkaa KirVESTES vaativuusryhmän 602 mukaan ja kirkkoneuvosto määrää viranhaltijan tehtävänmukaiseksi peruspalkaksi (=vaativuusosa) 3.315,34 /kk. 2. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. 3. Ennen viran vastaanottamista valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Lieksan seurakunta on ollut Kirkon palvelukeskuksen asiakkaana lukien. Asiakkuudesta saatujen kokemusten perusteella voidaan todeta, että aikanaan päätettäessä talouspäällikön viran määräaikaisuudesta ei ollut riittävää tietoa, jonka perusteella olisi pystytty oikein arvioimaan talouspäällikön viran tarpeellisuutta seurakunnassa palvelukeskuksen asiakkaaksi liittymisen jälkeen. Kirkon palvelukeskuksen mukanaan mahdollisesti tuomista tehtävien vähentymisistä oli liian optimistinen käsitys: itseasiassa seurakunnassa tehdään vieläkin samoja tehtäviä taloushallinnossa kuin ennenkin, ainoastaan talous- ja palkkahallinnon tallennustyön tekee palvelukeskus, talouspäällikön tehtäviin palvelukeskus ei ole tuonut lainkaan helpotusta. Kokonaisvaltainen talouden suunnittelu on edelleen seurakunnan omaa työtä sisältäen talous- ja henkilöstöhallinnon, kiinteistöhallinnon, hautaustoimen ja talousarvion ja tilinpäätösten valmistelut sekä seurakuntahallinnon valmistelutehtävät. Seurakunnan taloushallinnosta tulee vuosityövoimasta vähenemään yksi henkilö palvelukeskukseen siirtymisen johdosta kun taloussihteerin virka vapautuu eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Talouspäällikön määräaikainen virkasuhde päättyy Lieksan seurakunta tarvitsee edelleenkin taloushallintoon työntekijän, joka vastaa seurakunnan talouden suunnittelusta ja hoidosta, koska näitä tehtäviä ei pystytä muutoin hoitamaan. Päätösehdotus (pj): päättää 1) jatkaa talouspäällikön virkasuhdetta lukien; 2) muuttaa samalla talouspäällikön määräaikaisen virkasuhteen toistaiseksi voimassa olevaksi. Talouspäällikkö poistui asian käsittelyn ajaksi. Sihteerinä toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Seppo Pulkkinen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Talouspäällikkö Pentti Tapanen Taloustoimisto Lisätietoja: kirkkoherra Lea El Bardi

19 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) 15 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Liite 5 Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset (työsuojelun toimintaohjelma). Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. (Työturvallisuuslaki). Toimintaperiaatteet: Työsuojelun toimintaohjelma tehostaa ennakoivaa työsuojelua ja parantaa suunnitelmallisesti työoloja työpaikan omien edellytysten mukaan. Työolojen kehittämistarpeet ja työympäristötekijöiden vaikutukset arvioidaan käyttämällä riskinarviointimenetelmiä. Arvioinnin tuloksista voidaan johtaa ja päätellä kehittämiskohteet ja painopisteet, jotka muokataan tavoitteiksi ja tehtäviksi. Työnantaja käsittelee tavoitteet yhdessä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Työsuojelu on osa yrityksen jokapäiväistä toimintaa, kun johto ja henkilöstö sitoutuvat noudattamaan ohjelman toimintaperiaatteita. Työsuojelun toimintaohjelma on jatkuvasti toteutettava ja aina uudistuva. Se voidaan kuitenkin laatia määräajaksi, esimerkiksi kalenterivuodeksi tai työsuojelutoimikunnan toimikaudeksi. Tänä aikana ohjelmaa seurataan ja tarvittaessa korjataan ajan tasalle. Sen sisältö tarkistetaan myös toiminnan oleellisesti muuttuessa. Usein ohjelmassa nimetään henkilöt, jotka vastaavat sen toteuttamisesta eri tasoilla. Yhteistyötoimikunta käsitteli seurakunnan työsuojelun toimintaohjelman vuosille Toimintasuunnitelma on päivitetty edellisen suunnitelman pohjalta. Yhteistyötoimikunta puoltaa työsuojelun toimintaohjelman hyväksymistä. Päätösehdotus (tp): hyväksyy työsuojelun toimintaohjelman ja täydentää sitä tarvittaessa. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Lisätietoja Työsuojelupäällikkö Yhteistyötoimikunta Työalat talouspäällikkö Pentti Tapanen (013) ,

20 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) 16 KOLEHTISUUNNITELMAN HYVÄSKYMINEN AJALLE Liite 6 Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL 4:2,2 ). Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8 ). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi). Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle. Kolehtisuunnitelma koskee seurakunnan jumalanpalveluksia, jotka vietetään pyhäpäivän jumalanpalveluksena ja toteutetaan kirkkokäsikirjan pääjumalanpalveluksiin tarkoitetun kaavan mukaan. Seurakunnassa voi olla useita pääjumalanpalveluksia, joissa kaikissa on noudatettava määrättyjen kolehtien suunnitelmaa. Päätösehdotus (pj): vahvistaa laaditun kolehtisuunnitelman ajalle Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja: kirkkoherra Lea El Bardi

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 9.9.2014 klo 19.00 21:42. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Litja Tuovi

Lisätiedot

Aika Torstaina 2. päivänä lokakuuta 2014 klo 18.-20.25 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Aika Torstaina 2. päivänä lokakuuta 2014 klo 18.-20.25 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra Sivu 1 / 15 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 6/2014 Aika Torstaina 2. päivänä lokakuuta 2014 klo 18.-20.25 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 13.8.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 15.8.2014-29.8.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 KOKOUSAIKA: keskiviikko 9.4.2014 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: LÄSNÄ: srk koti Alarotu Kreetta Alatalo Juho Harhala Tauno Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/2014 17.9.2014 32 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona 17.9.2014 klo 18.30 22.01 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 21.8.2013 klo 17.30-18.20 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Seppo Karjalainen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012. 1 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2012 Aika Maanantaina 22. päivänä lokakuuta 2012 klo 18.-20.00 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Ismo

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 2-2015 Aika 19.02.2015 kello 18.30 21.15 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi x Varapuheenjohtaja Lilja Lasse x Jäsenet

Lisätiedot