LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014"

Transkriptio

1 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) KOKOUSAIKA Torstai klo KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu Koivula Maija Määttänen Seppo Pulkkinen Merja Ryynänen Aimo Saarelainen Ahti Kiiskinen, Rauni Tukiaisen varajäsen Kaija Öystilä Rauni Tukiainen MUUT LÄSNÄ- Matti Ponkilainen, kirkkovaltuuston pj (KJ 9:3) OLLEET Leena Kokkonen, kirkkovaltuuston vpj. (KJ 9:3), poistui klo Pentti Tapanen, talouspäällikkö (OS 7 ) Heikki Nevalainen, metsäpäällikkö :ien 1-7 ajan ASIAT 1 22 N Lea El Bardi Pentti Tapanen Seppo Pulkkinen ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja sihteeri sihteeri JA VARMENNUS :t 1-13 ja N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi. Lieksassa Kaija Öystilä Maija Ikonen NÄHTÄVILLÄOLO- Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lieksan seurakunnan kirkko- TODISTUS herranvirastossa Lea El Bardi kirkkoherra Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Lieksan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Seija Hermiö toimistosihteeri

2 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja Aimo Saarelainen pitää alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja Aimo Saarelainen piti alkuhartauden, jonka lopuksi virsi 52:1-2,5. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). n kokoukset eivät ole julkisia. Kokouskutsu esitysluetteloineen postitettiin jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Päätösehdotus (pj): Esitän, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. 3 NTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa, tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. (OS 9 ). Päätösehdotus (pj): Esitän, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Valittiin Kaija Öystilä ja Maija Ikonen. 4 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätetään asioiden käsittelyjärjestyksestä. Päätösehdotus (pj): Esitän, että asiat käsitellään esitysluettelon mukaisessa järjestyksessä. Kohtaan Muut mahdolliset asiat lisättiin kaksi (2) asiaa muutoin päätösehdotus hyväksyttiin.

3 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) 5 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN JOHTOKUNTIEN PÄÄTÖKSISTÄ Johtokunnan tekemästä päätöksestä on ilmoitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle viiden (5) päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. määrää, miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa johtokunnan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa sen johtokunnan puheenjohtajalle, joka on päättänyt asian, seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 Lähetystyön johtokunnan päätökset /2014: Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan päätökset /2014: Palvelutyön johtokunnan päätökset 6/ : Keskustelua diakonian asioista Pekka Turusen lahjoitusrahaston hoitotoimikunnan kokouspäätökset 3/2013. Päätösehdotus (pj): Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja: kirkkoherra Lea El Bardi

4 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) 6 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSISTÄ n puheenjohtajan on toimitettava varapuheenjohtajalle ja talousjohtajan ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 :n 2. momentissa tarkoitettujen viranhaltijoiden kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ilmoitus tehdystä ratkaisusta viiden (5) päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä. määrää miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa viranhaltijan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa asianomaiselle viranhaltijalle seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 n puheenjohtajan päätökset 2013: 19 ja 21: Virkavapauden myöntäminen sairauden takia 20: Kanttorin viran hoitaminen Päätökset 2014: Virkavapauden myöntäminen sairauden takia Talouspäällikön päätökset 2013: 29 ja 30: Vuosisidonnaisten palkanosien myöntäminen seurakuntapastoreille Päätökset 2014: Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi vuodelta 2013 Vuosisidonnaisen palkanosan laskennan perusteeksi hyväksytty työaika Metsäpäällikön päätökset 2014: Seurakuntapuutarhurin päätökset 2014: Lapsityönohjaajan päätökset 2014: Palvelutyön johtokunnan sihteerin päätökset 2014: Päätösehdotus (pj): Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja: kirkkoherra Lea El Bardi

5 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) 7 ESITYKSEN TEKEMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE UUDEN METSÄSUUNNITELMAN HYVÄKSYMISESTÄ Seurakunnan ja seurakuntayhtymän metsiä tulee metsälain tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman tulee olla metsänhoidon ammattiasiantuntemusta edustavan yhteisön tai henkilön laatima. KJ 15 luku 10. Metsäpäällikkö Heikki Nevalainen on valmistellut Lieksan seurakunnan uuden metsäsuunnitelman. Uusi suunnitelma käsittää vuodet Vuosi 2013 mentiin vanhan suunnitelman mukaisesti. Tämä johtui siitä, että metsätaloudessa oli käynnissä merkittäviä muutoksia metsälainsäädännössä vuosien 2012 ja 2013 aikana. Erityisesti metsien käsittelyyn tuli lisää vaihtoehtoisia hakkuutapoja kuten poimintahakkuu, yläharvennus ja pienaukkohakkuu. Tämän vuoksi viivästettiin metsäsuunnitelman valmistumista, jotta siinä voitaisiin ottaa huomioon nämä uudet muutokset metsien käsittelyssä. ssa käydyn periaatekeskustelun perusteella todettiin, että metsäsuunnitelma laaditaan noudattaen hyvän metsänhoidon menetelmiä. Se tarkoittaa, että metsätaloutta harjoitetaan kestävästi sekä luontoarvot (luonnon monimuotoisuus) että virkistyskäyttö huomioiden. Lieksan seurakunnalla on yhteensä ha metsätalousmaata. Kuten jäljempänä tässä suunnitelmassa olevista taulukoista käy ilmi ovat seurakunnan metsät ravinteisuudeltaan enimmäkseen kuivan kankaan metsiä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että ne ovat pääasiassa mäntyvaltaisia. Ikäjakaumaltaan metsät ovat suurimmaksi osaksi vuotiaita, joka tarkoittaa, että hakkuut tulevat olemaan ensiharvennus- tai harvennushakkuita. Uudet tulevat metsien käsittelyohjeet mahdollistavat myös näidenkin ikäluokkien avohakkuun, sillä avohakkuissa ei tarvitse enää noudattaa uudistamisikä- eikä rinnankorkeusläpimittarajoja. Taloustilanteen niin vaatiessa on siis mahdollista metsistä irrottaa suuriakin rahasummia. Kuitenkin kannattaa harkita onko järkevää syödä puustopääomaa silloin kun sen tuotto on parhaimmillaan. Nuorten varsinkin hoidettujen metsien kasvu ja arvokasvu ovat niin voimakkaita, että vastaavaa riskitöntä tuottoa on vaikea muualta saada. Lieksan seurakunnan metsiä hakattiin 1980-luvulla voimakkaasti johtuen siitä, että uuden kirkon lainat pyrittiin maksamaan mahdollisimman pian pois. Tämä johti voimakkaisiin avohakkuisiin. Niinpä ja 2000-luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä on keskitytty hoitamaan syntyneitä taimikoita ja harventamaan nuoria metsiä. Myös ja 1970-luvulla suoritettujen ojitusten kunnostukset tulivat ajankohtaisiksi. Niinpä metsänhoitomenojen osuus suhteessa tuloihin on kahtena edellisenä vuosikymmenenä ollut suhteettoman suuri ns. normaali tilanteeseen nähden. Parhaiten metsien tilanteesta kertoo kiintokuutiomäärä/hehtaari. Vuosien metsäsuunnitteleman keskimääräinen kiintokuutiomäärä hehtaarilla oli 67 ja vuosien vastaava luku oli 92 km 3 /ha. Tämän suunnitelman keskimääräinen kuutiomäärä hehtaarilla on jo 131. Nuorten metsien kasvu on siis ollut erittäin voimakasta ja näin myös hakkuusuunnite on jo km 3 /vuosi. Euromääräinen metsistä hakkuilla saatava tulo ei kuitenkaan kasva samassa suhteessa kuin metsien kasvu, sillä eurot tulevat pääasiassa harvennushakkuista. Edellä todettujen seikkojen vuoksi metsien hoito tulee keskittymään nuorten metsien käsittelyyn, jotta ne säilyvät tuottavina. Myös järkevät kunnostusojitukset (=harvennettavaa puustoa) on järkevää toteuttaa. Kaikki metsänkasvulle parhaat mahdolliset olosuhteet luodaan jo huolellisella taimikoiden perustamisella, oikea-

6 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) aikaisilla taimikonhoidoilla ja harvennushakkuilla. Harvennusten voimakkuus on syytä pitää sellaisella tasolla, että puustopääoma ei liian paljon vähene. Näin menetellen Lieksan seurakunnan metsistä saadaan sekä riittävää taloudellista tuottoa että mahdollistetaan myös virkistyskäyttö hyvällä tasolla. Luontoarvoltaan arvokkaat alueet säilytetään ja tarvittaessa suojellaan, kuten nyt jo on tehtykin perustamalla yksityisiä suojelualueita noin 62 hehtaaria METSO-ohjelman avulla. Metsäpäällikkö esittää, että hakkuusuunnitteeksi vuosille kirkkoneuvosto vahvistaa km 3 /v. Metsäpäällikkö esittelee metsäsuunnitelman tarkemmin kokouksessa. Päätösehdotus (tp): hyväksyy metsäsuunnitelman ja esittää sen edelleen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. hyväksyi metsäpäällikön esityksen hakkuusuunnitteeksi ja hyväksyi metsäsuunnitelman esitettäväksi edelleen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Tiedoksi: Viranhaltijat/Työntekijät Lisätietoja: metsäpäällikkö Heikki Nevalainen (013) talouspäällikkö Pentti Tapanen (013)

7 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) 8 TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEEN ANTAMINEN Liite 1 n on huolehdittava siitä, että kaikki asianomaiset hallintoelimet ja viranhaltijat saavat tiedon kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvion täytäntöönpanoon liittyvistä ohjeista. (Taloussääntö 4 ). Seurakunnan kaikissa toiminnoissa noudatetaan hyväksyttyä taloussääntöä ja sen lisäksi kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä muiden lakien ja asetusten määräyksiä. n ohjesääntö määrittelee kirkkoneuvoston, kirkkoherran ja talouspäällikön ratkaisuvallan. Virkasäännön alaisen muun viranhaltijan ratkaisuvallasta määrätään kirkkovaltuuston hyväksymässä tukipalvelujen johtosäännössä. Kirkkovaltuusto on hyväksynyt talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman täytäntöönpanosta annettavan ohjeen sisältö ei vuosittain oleellisesti muutu. Ohje sisältää tärkeimpiä talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman täytäntöönpanossa ja taloussäännön soveltamisessa huomioon otettavia määräyksiä. Päätösehdotus (tp): antaa ohjeen talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman täytäntöönpanosta. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Lisätietoja: Viranhaltijat/Työntekijät talouspäällikkö Pentti Tapanen (013)

8 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) 9 HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2014 Liite 2 Henkilöstön jatkuvalla ja suunnitelmallisella kehittämisellä varmistetaan seurakunnan toiminnan ja kokonaiskirkon tarpeiden edellyttämä osaaminen, edistetään työntekijöiden työhyvinvointia, tuetaan uusien tehtävien omaksumista sekä muutoksen hallintaa. Kehittämisen tavoitteena on, että työntekijät ovat koko työuransa ajan työssään osaavia ja motivoituneita ja seurakunnan toiminta tuottavaa ja tuloksellista. Kehittämissopimus 2. luku 2 Työnantaja voi järjestää ja hankkia henkilöstölleen koulutusta, jolla pidetään yllä ja parannetaan työntekijöiden ammatillisia valmiuksia toimia työssään ja työyhteisössään. Koulutustarpeita arvioidaan työntekijöiden virka- tai työtehtäviä ja seurakunnan toimintaa ohjaavia strategisia tavoitteita vasten sekä ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon myös kokonaiskirkon koulutukselliset tarpeet. Kehittämissopimus 3. luku 5 Silloin kun työnantaja pitää henkilöstökoulutukseen osallistumista työntekijän tehtävien hoidon kannalta välttämättömänä, työntekijä määrätään osallistumaan siihen. Tällaiseen henkilöstökoulutukseen osallistumisen ajalta työntekijä on oikeutettu saamaan varsinaisen palkkansa. Lisäksi hänelle korvataan aiheutuneet matkakustannukset kirkon yleisen virka- ja työehtoehtosopimuksen mukaisesti sekä muutkin koulutuksesta välittömästi aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Kehittämissopimus 3. luku 6 1 mom. Silloin kun työnantaja pitää työntekijän henkilöstökoulutukseen osallistumista seurakunnan tai kokonaiskirkon henkilöstökoulutuksellisten tarpeiden kannalta tarkoituksenmukaisena, työntekijälle myönnetään hakemuksesta virka- tai työvapaata tällaiseen henkilöstökoulutukseen osallistumista varten. Virka- tai työvapaan ajalta työntekijälle voidaan maksaa palkkaa työnantajan harkinnan mukaan osaksi tai kokonaan yhteensä enintään 30 kalenteripäivän ajalta kalenterivuodessa. Erityisestä syystä 30 kalenteripäivän enimmäisaika voidaan ylittää. Lisäksi voidaan kohtuullisessa määrin korvata koulutuksesta välittömästi aiheutuneita kustannuksia. Kehittämissopimus 3. luku 6 2 mom. Seurakunnan vuoden 2014 talousarvioon on varattu henkilökunnan kouluttamiseen, mikä on n. 0,58 % palkkasummasta (suositus 0,5 1,3 %). Välttämättömällä täydennyskoulutuksella pyritään virka- tai työtehtävien edellyttämien tietojen ja taitojen säilyttämiseen, ajan tasalla pitämiseen ja kehittämiseen. Koulutuksen arviointi virka- tai työtehtävien hoidon kannalta välttämättömäksi kuuluu koulutussuunnitelman vahvistajalle. Välttämättömään koulutukseen ei ole tarpeen myöntää virkavapautta/työlomaa koulutuksen luonteen takia, koska työantaja maksaa koulutuksen ajalta palkan ja korvaa siitä aiheutuvat kustannukset. Myös tarkoituksenmukaisena pidettävän täydennyskoulutuksen on oltava seurakunnan henkilöstökoulutukselleen asettamien tavoitteiden mukaista. Koulutuksen arviointi virka- ja työtehtävien hoidon kannalta tarkoituksenmukaiseksi kuuluu koulutussuunnitelman vahvistajalle. Koulutukseen osallistuminen edellyttää virkavapauden/työloman myöntämistä. Kun tarkoituksenmukainen koulutus hyväksytään koulutussuunnitelmaan, on samalla päätettävä mahdollisesti maksettavista taloudellisista etuuksista.

9 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) Yhteistyötoimikunta on käsitellyt koulutussuunnitelman kokouksessaan torstaina ja antanut siitä puoltavan lausunnon kirkkoneuvostolle. Päätösehdotus (pj): päättää 1. hyväksyä seurakunnan koulutussuunnitelman vuodelle 2014; 2. korvata kulut koulutussopimuksen mukaisesti koulutukseen varatusta määrärahasta ja lähettää suunnitelman tiedoksi tuomiokapitulille. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Asianosaiset Taloustoimisto Koulutuskansio Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli Lisätietoja: kirkkoherra Lea El Bardi

10 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) 10 DIAKONIAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Lieksan seurakunnassa avautuu diakonian virka eläköitymisen johdosta. Päätösehdotus (pj): Esitän, että kirkkoneuvosto julistaa diakonian viran haettavaksi. Viran hakuun liittyvät käytännön tehtävät annetaan kirkkoherran ja viranhaltijoiden tehtäväksi. Hakuilmoitus laitetaan kirkon rekrytointisivustolle. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Viranhaltijat Taloustoimisto Lisätietoja: kirkkoherra Lea El Bardi

11 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) 11 PEKKA TURUSEN LAHJOITUSRAHASTON JA MAANVILJELIJÄ SAMI JÄÄSKELÄISEN VÄLI- NEN MAANVUOKRASOPIMUS Liite 3 Maanviljelijä Eero ja Sanna-Maija Eskelisen ja Pekka Turusen lahjoitusrahaston välinen viljelysmaan (n. 3,55 ha) vuokrasopimus, joka koskee Viekin kylän Yrjölän tilan RN:o 11:70 eräitä peltolohkoja, päättyi Viljelysmaan vuokra oli 125 /ha eli yhteensä 443,75 /v. Eskeliset eivät halua jatkaa vuokrasopimusta. Maanviljelijä Sami Jääskeläinen haluaa vuokrata kyseisen viljelysmaan. Pekka Turusen lahjoitusrahaston hoitotoimikunta on tehnyt asiasta päätöksen kokouksessaan : Hoitotoimikunta on päättänyt vuokrata kyseisen 3,55 ha:n viljelysmaan maanviljelijä Sami Jääskeläiselle kymmenen vuoden ajaksi alkaen , vuosivuokralla 125,00 euroa/ha. Vuokrasopimuksen laatimisen on hoitotoimikunta esittänyt taloustoimiston tehtäväksi. Päätösehdotus (tp): vahvistaa Pekka Turusen hoitotoimikunnan päätöksen, hyväksyy vuokrasopimuksen ja nimeää sen allekirjoittajaksi talouspäällikkö Pentti Tapasen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Toimeenpano: Lisätietoja: Pekka Turusen rahaston hoitotoimikunta/juha Myllynen Sami Jääskeläinen Taloustoimisto Sopimuksen allekirjoittaminen talouspäällikkö Pentti Tapanen (013) ,

12 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) 12 HARKINNANVARAISEN PALKANOSAN KÄYTTÖÖN OTTAMINEN Liitteet 4 a ja 4 b Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoa valmistelevassa neuvottelussa käytiin läpi HAVAan liittyvät työntekijäkohtaiset tavoiteasettelu- ja itsearviointilomakkeet, arviointimatriisi ja työsuorituksen arviointilomake. Nämä asiapaperit olivat aikaisemmin olleet lausunnolla myös seurakunnan yhteistyötoimikunnassa. Neuvottelussa mietittiin lisäksi harkinnanvaraisen palkanosan suuruutta eri suoritustasoilla. Neuvottelussa todettiin, että tavoiteasettelu- ja itsearviointilomakkeeseen, arviointimatriisiin eikä työsuorituksen esimiesarviointilomakkeeseen ole tarpeen tehdä muutoksia ja ne hyväksyttiin liitteiden mukaisina. Todettiin yksimielisesti, että harkinnanvaraisen palkanosan suuruus tulisi määritellä euromääräisenä ja samansuuruisena kaikissa vaativuusryhmissä. Ohjeen mukaan palkanosa suositellaan määritettäväksi prosenttiosuudeltaan samansuuruisena eri vaativuusryhmissä. Tämä johtaisi kuitenkin siihen, että palkkaerot eri työntekijäryhmien välillä edelleenkin kasvaisivat. Neuvottelussa päätettiin, että normaalista työsuorituksesta ei esitetä maksettavaksi HAVAosuutta, hyvän suorituksen lisä olisi 70,00 euroa ja erinomaisen 100,00 euroa. Edellä mainittuihin arvoihin päästiin tekemällä laskelma palkkaerän määrittämiseksi tasasuuruisena euromääränä kaikissa vaativuusryhmissä. Hyvän suorituksen HA- VAosuuden laskemiseksi otettiin pohjaksi vaativuusryhmän 401 alarajan sekä vaativuusryhmän 602 alarajan mukaan laskettu kolmen (3) prosentin suuruinen lisä. Näin muodostuneista luvuista laskettiin keskiarvo, 72,55 euroa, joka pyöristettiin 70,00 euroon. Erinomaisen suorituksen euromääräiseksi palkanosaksi esitetään 100,00 euroa, joka on 5,54 % vaativuusryhmän 401 vähimmäispalkasta ja 3,29 % vaativuusryhmän 602 vähimmäispalkasta. Tasasuuruista euromääräistä erää perustellaan neuvottelijoiden yksimielisellä käsityksellä siitä, että tämä tapa on oikeudenmukaisin kaikkia työntekijöitä kohtaan, jokainen hyvä tai erinomainen suoritus on yhtä arvokas, riippumatta suorituksen tekijän palkkaluokasta. Lieksan seurakunnassa ei tällä palkkajärjestelyllä haluta lähteä kasvattamaan palkkaeroja, kuten tapahtuisi, mikäli erä laskettaisiin prosentuaalisena osuutena kaikkien vaativuusryhmien vähimmäispalkoista. Miten palkkaerä tulee jakautumaan henkilöstön kesken, määräytyy tehtyjen arviointien (itsearvioinnit ja esimiesten suorittamat) perusteella. Harkinnanvaraisen erän käyttöönottoon liittyvä puolen vuoden kylmäharjoittelu pidettiin välisenä aikana. Esimiehet ovat yhdessä käyneet läpi arviointikriteeristöä, jotta jokainen esimies arvioi työntekijöitä samalla tavalla, ja on aikaansaatu mahdollisimman objektiivinen ja samoin painotuksin tapahtuva arviointi. Harjoittelujaksolta saatujen kokemusten perusteella esitetään arviointijakson pituudeksi toimintakautta syyskuusta-elokuun loppuun. Vuodelle 2014 on varattu euron määrärahaa harkinnanvaraisen palkanosan käyttöä varten. Päätettiin esittää harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottaminen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Talousarvioon on varattu rahaa HAVAn käyttöön ottamiseksi vuonna Rahasumma on suuruudeltaan 0,83 % palkkasummasta. Neuvoston tulee vielä tehdä päätös järjestelmän käyttöön ottamisesta sekä rahasummista, joita maksetaan.

13 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) Esimiehet esittävät, että arviointikausi olisi vuosittain työkausi syyskuusta seuraavan vuoden elokuun loppuun ja edelleen eri työsuorituksille seuraavia rahasummia: työsuoritus, joka on arvioitu 3,5 eli normaali puoli 35, 4 eli hyvä 70,- hyvä puoli eli 4,5 vastaa rahasummaa 85,- ja erinomainen eli 5 on 100,- Tulevissa arvioinneissa asenteella työhön, työtehtäviin ja työyhteisöön on painoarvoa. Päätösehdotus (tp): päättää, että 1) harkinnanvarainen palkanosa otetaan käyttöön Lieksan seurakunnassa lukien; 2) arviointijakson pituus on koko työkausi alkaen syyskuusta ja päättyen elokuun loppuun; 3) harkinnanvaraisen erän suuruus on yllä olevan esityksen mukainen eri suoriutumistasoilla. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Henkilökunta Taloustoimisto Kirkon työmarkkinalaitos Lisätietoja: talouspäällikkö Pentti Tapanen (013) ,

14 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) 13 TALOUSSIHTEERI SALME KÄRKKÄISEN IRTISANOUTUMINEN TALOUSSIHTEERIN VIRASTA LUKIEN Taloussihteeri Salme Kärkkäinen on päivätyllä kirjeellä ilmoittanut irtisanoutuvansa taloussihteerin virkasuhteesta lukien eläkkeelle jäämisen takia. KirVESTES Liite 11/3 kohta 3: Irtisanomisaika viranhaltijan irtisanoutuessa on vähintään kaksi kuukautta, kun palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli kymmenen vuotta. Taloussihteeri Salme Kärkkäinen on tullut seurakunnan palvelukseen vuonna Päätösehdotus (tp): päättää myöntää taloussihteeri Salme Kärkkäiselle eron lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Taloussihteeri Salme Kärkkäinen Taloustoimisto Lisätietoja: talouspäällikkö Pentti Tapanen (013)

15 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) 14 TALOUSPÄÄLLIKÖN MÄÄRÄAIKAISEN VIRKASUHTEEN MUUTTAMINEN TOISTAISEKSI VOI- MASSAOLEVAKSI käsitteli talouspäällikön viran täyttämistä kokouksessaan 3/2011, asiakohdassa 70: KN 3/2011: LUVAN ANTAMINEN TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMISEEN MÄÄRÄ- AJAKSI Seurakunnan talouden tasapainotussuunnitelman mukaan keskeiset keinot menojen vähentämiseksi ovat: 1. tehtävien ja toimintojen arviointi ja uudelleen järjestäminen 2. henkilöstömenojen vähentäminen 3. toimitilojen ja kiinteistömenojen karsiminen 4. uusinvestointien siirtäminen ja jakaminen osiin Henkilöstömenojen vähentäminen: Seurakunnan toiminta- ja talousvastuuta on tarpeen tarkastella laajemmin kuin yksittäisen työalan näkökulmasta, kun henkilöstömenoja sopeutetaan tuloihin ja toimintaan. Nämä laajemmat toiminta- ja talousvastuuyksiköt, joissa henkilöstömenojen sopeuttaminen toteutetaan, ovat 1. Seurakunnallinen toiminta (seurakuntatyö työaloineen) 2. Kiinteistö ja hautaustoimi 3. Seurakunnan toimisto (kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto) Ilman näissä toimintayksiköissä tapahtuvaa omaa toimintojen ja tehtävien priorisoimista ja tulojen ja menojen sopeuttamissuunnitelma ei ollut mahdollista laatia suunnitelmaa henkilöstömenojen vähentämisestä. Yksityiskohtaisen suunnitelman laatii henkilöstösuunnittelutoimikunta. Toimikunnan työ on kesken. Kun virka tai muu palvelussuhde tulee avoimeksi, palvelussuhteen täyttölupa on haettava kirkkoneuvostolta, jos uusi palvelussuhde tulee olemaan pidempi kuin 6 kuukautta. Toiminta- ja talousvastuuyksiköiden esimiehet neuvottelevat palvelussuhdejärjestelystä ennen esityksen tekemistä kirkkoneuvostolle. Neuvottelevat virkamiehet ovat kirkkoherra ja talouspäällikkö sekä kiinteistö- ja hautatoimen osalta myös kiinteistöpäällikkö ja seurakuntapuutarhuri. Neuvotteluryhmään kutsutaan myös kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Neuvottelumenettely koskee myös vakinaisten pappien ja kanttorin virkoja. Esitetään, että näitä Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin hallinnoimia virkoja ei julistettaisi haettavaksi ennen kirkkoneuvoston lausuntoa. Neuvottelun jälkeen tehdään esitys palvelussuhteen täyttämisestä, täyttämättä jättämisestä tai muusta järjestelystä kirkkoneuvostolle, joka päättää asiasta työalaa kuultuaan. Vaihtoehtona palvelussuhteen täyttämiselle toistaiseksi on täyttää se määräajaksi tai osa-aikaisesti. Jos palvelussuhdetta ei voida täyttää, tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin ja ratkaisut neuvotellaan samalla tavalla toiminta- ja talousvastuuyksikössä. Virkojen perustaminen ja lakkauttaminen kuuluu kirkkovaltuustolle. Vaihtoehtoja taloushallinnon tehtävien uudelleenjärjestelemiseksi on selvitetty. Kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus aloittaa toimintansa vuonna 2012.

16 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) Myös Lieksan seurakunnan kirjanpito ja palkanlaskenta siirtyy muutaman vuoden viiveellä palvelukeskuksen Kuopion toimipisteeseen. Vaikutusta työvoimatarpeeseen on vielä vaikea ennustaa. Tehtävien jakamisesta jäljelle jäävän henkilökunnan kesken ei näytä löytyvän ratkaisua ellei joitakin tehtäviä ulkoisteta tai onnistuta hoitamaan yhteistyössä naapuriseurakunnan kanssa. Suomen kunta- ja seurakuntarakenteessa oletetaan tapahtuvan lisää muutoksia lähivuosina. Selvitysryhmä päätyi ehdottamaan, että talouspäällikön virka täytettäisiin näissä olosuhteissa kolmen vuoden määräajaksi. Päätösehdotus: Kirkkoherra: antaa luvan ryhtyä täyttämään seurakunnan talouspäällikön virkaa alkaen kolmen vuoden määräajaksi. Pätevyysvaatimukset, tehtävät ja ratkaisuvalta määritellään erikseen vahvistettavassa johtosäännössä, jota valmistellaan. Keskusteltiin viran täyttämisestä. Joissakin puheenvuoroissa viiden vuoden määräaikaa pidettiin parempana vaihtoehtona Varapuheenjohtaja Seppo Pulkkinen kertoi kuinka päädyttiin kolmen vuoden määräaikaan. Kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskukseen on liityttävä ennen kirjanpitäjän ja palkanlaskijan tehtäviä hoitavan taloussihteerin eläkkeelle jäämistä, minkä oletetaan tapahtuvan alkuvuodesta Viimeistään tuolloin taloustoimiston työvoimatarvetta tarkastellaan uudelleen. Laajan keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. Hakuilmoitus valmistellaan virkamiestyönä ja julkaistaan Kotimaa lehdessä, Kirkon rekrytointisivustolla netissä, työvoimahallinnon nettisivulla mol.fi ja jos mahdollista Lieksan kaupungin nettisivuilla kohdassa Avoimet työpaikat. Haastatteluun kutsuttavista ja valinnan valmistelusta päätetään kirkkoneuvostossa erikseen. Talouspäällikön määräaikaisen viran täyttämisestä kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 4/2011, asiakohdassa 101: KN 4/2011: TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN MÄÄRÄAJAKSI Liite , 70 : Päätösehdotus: Kirkkoherra: antaa luvan ryhtyä täyttämään seurakunnan talouspäällikön virkaa alkaen kolmen vuoden määräajaksi. Pätevyysvaatimukset, tehtävät ja ratkaisuvalta määritellään erikseen vahvistettavassa johtosäännössä, jota valmistellaan. Keskusteltiin viran täyttämisestä. joissakin puheenvuoroissa viiden vuoden määräaikaa pidettiin parempana vaihtoehtona. Varapuheenjohtaja Seppo Pulkkinen kertoi kuinka selvitystyöryhmässä

17 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) : päädyttiin kolmen vuoden määräaikaan. Kirjanpidon ja palkkalaskennan palvelukeskukseen on liityttävä ennen kirjanpitäjän ja palkanlaskijan tehtäviä hoitavan taloussihteerin eläkkeelle jäämistä, minkä oletetaan tapahtuvan alkuvuodesta Viimeistään tuolloin taloustoimiston työvoimatarvetta tarkastellaan uudelleen. Laajan keskustelun jälkeen päätös ehdotus hyväksyttiin. Hakuilmoitus valmistellaan virkamiestyönä ja julkaistaan Kotimaalehdessä, Kirkon rekrytointisivustolla netissä, työvoimahallinnon nettisivulla mol.fi ja jos mahdollista Lieksan kaupungin nettisivulla kohdassa Avoimet työpaikat. Haastatteluun kutsuttavista ja valinnan valmistelusta päätetään kirkkoneuvostossa erikseen. Määräaikaan mennessä seurakuntaan oli toimitettu 10 hakemusta. Kirkkoherran koolle kutsuma työryhmä, johon kuuluivat kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, kiinteistöpäällikkö sekä kirkkoherra tutustuivat hakupapereihin Tarkastelukriteerinä: virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai opistoasteinen tutkinto, kirkollisen hallinnon kokemus, vuorovaikutus-, esimies ja neuvottelutaidot sekä riittävä seurakuntaelämän tuntemus. Hakijoista kaksi henkilöä täyttivät kriteerit. Asian kiireellisyyden takia kirkkoneuvoston puheenjohtaja päätti haastattelun järjestämisestä Haastatteluun kutsuttiin Markku Jokela ja Pentti Tapanen. Haastattelun suorittivat kirkkoherran lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kiinteistöpäällikkö. Molemmille haastateltaville varattiin aikaa yksi tunti. Haastattelun jälkeen työryhmä kokoontui punnitsemaan molempien haastateltavien vastauksia etukäteen valmistettuihin 16 kysymykseen. Haastatteluryhmän mielestä Pentti Tapanen täyttää talouspäällikön virkaan valittavan pätevyys- ja soveltuvuusehdot. Näkemys oli yksimielinen. ottaa seurakunnan taloushallinnon viranhaltijat ja työsopimussuhteiset työntekijät, ellei palvelussuhteeseen ottaminen ohjetai johtosäännön perusteella kuulu muulle viranomaiselle (Taloushallinnon johtosääntö : 5 2 mom.). Kirkon työmarkkinalaitoksen kirje : Talous- ja henkilöstöhallinnon työantajaviran ja sen haltijan palkkaus. Päätösehdotus: Kirkkoherra: valitsee Lieksan seurakunnan talouspäällikön virkaan Pentti Tapasen alkaen vuoden 2014 loppuun.

18 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) 1. Virasta maksetaan palkkaa KirVESTES vaativuusryhmän 602 mukaan ja kirkkoneuvosto määrää viranhaltijan tehtävänmukaiseksi peruspalkaksi (=vaativuusosa) 3.315,34 /kk. 2. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. 3. Ennen viran vastaanottamista valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Lieksan seurakunta on ollut Kirkon palvelukeskuksen asiakkaana lukien. Asiakkuudesta saatujen kokemusten perusteella voidaan todeta, että aikanaan päätettäessä talouspäällikön viran määräaikaisuudesta ei ollut riittävää tietoa, jonka perusteella olisi pystytty oikein arvioimaan talouspäällikön viran tarpeellisuutta seurakunnassa palvelukeskuksen asiakkaaksi liittymisen jälkeen. Kirkon palvelukeskuksen mukanaan mahdollisesti tuomista tehtävien vähentymisistä oli liian optimistinen käsitys: itseasiassa seurakunnassa tehdään vieläkin samoja tehtäviä taloushallinnossa kuin ennenkin, ainoastaan talous- ja palkkahallinnon tallennustyön tekee palvelukeskus, talouspäällikön tehtäviin palvelukeskus ei ole tuonut lainkaan helpotusta. Kokonaisvaltainen talouden suunnittelu on edelleen seurakunnan omaa työtä sisältäen talous- ja henkilöstöhallinnon, kiinteistöhallinnon, hautaustoimen ja talousarvion ja tilinpäätösten valmistelut sekä seurakuntahallinnon valmistelutehtävät. Seurakunnan taloushallinnosta tulee vuosityövoimasta vähenemään yksi henkilö palvelukeskukseen siirtymisen johdosta kun taloussihteerin virka vapautuu eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Talouspäällikön määräaikainen virkasuhde päättyy Lieksan seurakunta tarvitsee edelleenkin taloushallintoon työntekijän, joka vastaa seurakunnan talouden suunnittelusta ja hoidosta, koska näitä tehtäviä ei pystytä muutoin hoitamaan. Päätösehdotus (pj): päättää 1) jatkaa talouspäällikön virkasuhdetta lukien; 2) muuttaa samalla talouspäällikön määräaikaisen virkasuhteen toistaiseksi voimassa olevaksi. Talouspäällikkö poistui asian käsittelyn ajaksi. Sihteerinä toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Seppo Pulkkinen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Talouspäällikkö Pentti Tapanen Taloustoimisto Lisätietoja: kirkkoherra Lea El Bardi

19 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) 15 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Liite 5 Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset (työsuojelun toimintaohjelma). Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. (Työturvallisuuslaki). Toimintaperiaatteet: Työsuojelun toimintaohjelma tehostaa ennakoivaa työsuojelua ja parantaa suunnitelmallisesti työoloja työpaikan omien edellytysten mukaan. Työolojen kehittämistarpeet ja työympäristötekijöiden vaikutukset arvioidaan käyttämällä riskinarviointimenetelmiä. Arvioinnin tuloksista voidaan johtaa ja päätellä kehittämiskohteet ja painopisteet, jotka muokataan tavoitteiksi ja tehtäviksi. Työnantaja käsittelee tavoitteet yhdessä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Työsuojelu on osa yrityksen jokapäiväistä toimintaa, kun johto ja henkilöstö sitoutuvat noudattamaan ohjelman toimintaperiaatteita. Työsuojelun toimintaohjelma on jatkuvasti toteutettava ja aina uudistuva. Se voidaan kuitenkin laatia määräajaksi, esimerkiksi kalenterivuodeksi tai työsuojelutoimikunnan toimikaudeksi. Tänä aikana ohjelmaa seurataan ja tarvittaessa korjataan ajan tasalle. Sen sisältö tarkistetaan myös toiminnan oleellisesti muuttuessa. Usein ohjelmassa nimetään henkilöt, jotka vastaavat sen toteuttamisesta eri tasoilla. Yhteistyötoimikunta käsitteli seurakunnan työsuojelun toimintaohjelman vuosille Toimintasuunnitelma on päivitetty edellisen suunnitelman pohjalta. Yhteistyötoimikunta puoltaa työsuojelun toimintaohjelman hyväksymistä. Päätösehdotus (tp): hyväksyy työsuojelun toimintaohjelman ja täydentää sitä tarvittaessa. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Lisätietoja Työsuojelupäällikkö Yhteistyötoimikunta Työalat talouspäällikkö Pentti Tapanen (013) ,

20 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/ (30) 16 KOLEHTISUUNNITELMAN HYVÄSKYMINEN AJALLE Liite 6 Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL 4:2,2 ). Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8 ). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi). Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle. Kolehtisuunnitelma koskee seurakunnan jumalanpalveluksia, jotka vietetään pyhäpäivän jumalanpalveluksena ja toteutetaan kirkkokäsikirjan pääjumalanpalveluksiin tarkoitetun kaavan mukaan. Seurakunnassa voi olla useita pääjumalanpalveluksia, joissa kaikissa on noudatettava määrättyjen kolehtien suunnitelmaa. Päätösehdotus (pj): vahvistaa laaditun kolehtisuunnitelman ajalle Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja: kirkkoherra Lea El Bardi

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. 392/2016 23 Helsingin seurakuntien vuositilasto 2015 Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi. Selostus Helsingin seurakuntayhtymän

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) AIKA Keskiviikko klo 16.30 17.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Matti Hokkanen Tiina Ihalainen Maija Ikonen Marja Kettunen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden 149/2015 127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden puitesopimukseen Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää, että Malmin seurakunta sitoutuu KL- Kuntahankinnat kilpailuttamaan

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9. AIKA Torstai klo (Kahvitus klo 18.30)

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9. AIKA Torstai klo (Kahvitus klo 18.30) LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9 AIKA Torstai 26.10. klo 19.00 (Kahvitus klo 18.30) PAIKKA Lohtajan pappila KOKOUSASIAT 71 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 Kirkkoneuvosto 5/ / sivut KOKOUSAIKA: torstai kello 16.

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 Kirkkoneuvosto 5/ / sivut KOKOUSAIKA: torstai kello 16. IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 140 KOKOUSAIKA: torstai 31.5.2017 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Koivikko Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi Juha Salo Miikka

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19 Kirkkovaltuusto 3/ / sivut 19-25

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19 Kirkkovaltuusto 3/ / sivut 19-25 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.11.2017 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 19/19 Alanen Margit Leppänen Reijo Heiska Virve Salo Miikka Salo Eija Talonen Tuula

Lisätiedot

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous Seurakuntaneuvosto 20.3.2015 sivu 1 (9) VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS Aika 20.3.2015 klo 16.00 Paikka Sähköpostikokous Osallistujat: Ahlroth Riitta Huvila Raimo Koivula

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta

Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta 336/2016 40 Hoivamuusikko projektin jatkoanomus Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. Selostus Liitteet

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) Aika: Tiistai 10.3.2015 klo 18.00-19.15 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Päivi Harsia Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Ville Mielonen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Aika 8.2.2016 klo 17:15-17:45 Paikka Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 86 Kirkkoneuvosto 10/ / sivut 86-93

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 86 Kirkkoneuvosto 10/ / sivut 86-93 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 86 KOKOUSAIKA: keskiviikko 16.12.2016 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Hakala Taina Mansoniemi Juha Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) KOKOUSAIKA Torstai 0 klo 17.15 17:31 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Martti Hara Leena Kokkonen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) Aika: Keskiviikko 27.3.2013 kello 16.30-17.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti 1 PÖYTÄKIRJA 1/2017 Aika Tiistai 10.1.2017 klo 18.00-18.55. Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Läsnä Ojala Ville puheenjohtaja Lavikainen Tuula Lehikoinen Tarja Makkonen

Lisätiedot

jäsen, kirkkoneuvoston vpj

jäsen, kirkkoneuvoston vpj IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 87 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 30.09.2015 kello 16.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Majalahti Auli Mattila Esko Salo Miikka

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto /2017. Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja

Seurakuntaneuvosto /2017. Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja 1 PÖYTÄKIRJA 2/2017 Aika Maanantai 13.2.2017 klo 17.00 Paikka Enon seurakuntatalo Yläpappilantie 1 81200 Eno Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Haaranen Paula Heiskanen

Lisätiedot

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti 1 PÖYTÄKIRJA 3/2017 Aika Tiistai 14.3.2017 klo 16.30-17.40. Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Läsnä Ojala Ville puheenjohtaja Heikkilä Aki Lavikainen Tuula Lehikoinen

Lisätiedot

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden. 1(5) Aika Keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Muut osallistujat Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Matti Heikkinen Terttu Herukka Leena Jokinen Arto

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00-18.35 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Jari Lippo Pekka Mättö Silja Neiglick

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko kello 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntatalo, Kummunkatu 19 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hirvonen Sini, varajäsen (Heikkinen-Rummukainen

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1 LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/ Seurakuntaneuvosto 1 AIKA 24.10. klo 18.30 PAIKKA Lohtajan pappila Kokousasiat 74 Kokouksen avaus 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 76 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1)

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1) HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2015 AIKA Maanantai 20.4.2015 klo 17.30 18.10 PAIKKA

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KOKOUSAIKA 28.5.2013 klo 18-18.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Haapsaari Tuula

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Aika 3.11.2016 klo 17.30-17.58 Paikka Messukylän seurakuntakoti, Messukylänkatu 36 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen, Riina-Eveliina

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika: ma 11.6.2012 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vaara-Karjalan seurakunta 1 PÖYTÄKIRJA 9/2012 Aika 12.12.2012 klo 18.00-18.55 Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Angervo Anne, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jeskanen

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 43 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 15.04..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kirkkosali Läsnä: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Mansoniemi Juha Mattila Esko

Lisätiedot

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 _ KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti KUTSUTUT / PAIKALLA OLLEET Jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: x Arja Huuskonen, khra, puheenjohtaja -Jarkko Rekonen, varapuheenjohtaja.

Lisätiedot

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto /2017

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto /2017 1 PÖYTÄKIRJA 6/2017 Aika Tiistai 6.6.2017 klo 17.15-19.15 Paikka Ortodoksinen kulttuurikeskus, Alasali Kauppakatu 44 80100 Joensuu Läsnä Käyhkö Tuomo puheenjohtaja Ketonen Matti varapuheenjohtaja, poistui

Lisätiedot

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Pvm 29.03.2016 OSALLISTUJAT JÄSENET Martti Puontila kirkkoherra, pj. Juha Berg jäsen POISSA Marja-Liisa Husa Toivo Höynälä Sari Juntura

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen

71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen 355/2014 71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto päättää 1) merkitä tiedoksi vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11. Kasvun johtokunta Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, Kangasala)

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11. Kasvun johtokunta Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, Kangasala) Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11 Kasvun johtokunta 31.05.2016 Aika 31.05.2016 klo 18:00-19:32 Paikka Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, 36200 Kangasala) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Kokouksen

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Järjestelytoimikunta Kokous 29.1.2014. Juhani Räsänen Päivi Salminen

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Järjestelytoimikunta Kokous 29.1.2014. Juhani Räsänen Päivi Salminen TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Aika keskiviikko 29.1.2014 klo 17:30-18:15 Paikka Härmälän kirkko, Talvitie 26 Osallistujat Jäsenet Jussi Mäkinen puheenjohtaja Jarno Parviola Sirpa

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Kirkkovaltuusto 1/ / sivut 1-8

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Kirkkovaltuusto 1/ / sivut 1-8 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA: Torstai 12.1.2017 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 19/19 Heiska Virve Salo Miikka Karjalainen Anni Salo Eija Talonen Tuula Härkki Leena Alanen

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) 24.4.2015 Aika Torstai 23.4.2015 klo 16.30 17.15 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Rönkä Kaisa, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht.

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Aika Keskiviikko 2.5.2012 klo 17.00 18.10 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heikura Kauko Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Aika Maanantaina 13.2.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1, Puolanka Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Terttu Herukka Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Reijo Mikkonen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Aika Paikka 3.2.2016 klo 17:00 18:21 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Alajoki, Heidi puheenjohtaja Arvonen, Tero poissa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2014

KIRKKONEUVOSTO 4/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2014 AIKA MAANANTAI 28.04.2014

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo. Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa.

Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo. Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa. 6 Muut asiat Ei muita asioita. 84/2017 7 Seuraavat kokoukset Päätösehdotus Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo Päätös Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa. Johtokunta päätti, että seuraava kokous

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 7. päivänä marraskuuta n. klo 17.00 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen. 105 Kokouksen avaus 106 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PYKÄLÄT KOKOUSAIKA: Pe 3.2. klo LÄSNÄ: Mariitta Lahti puheenjohtaja

PYKÄLÄT KOKOUSAIKA: Pe 3.2. klo LÄSNÄ: Mariitta Lahti puheenjohtaja JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PYKÄLÄT 1-11 KOKOUSAIKA: Pe 3.2. klo 13.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakoti LÄSNÄ: Mariitta Lahti puheenjohtaja Lauri Kontti jäsen Anneli Moisio jäsen Ulla Sorvali jäsen

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden.

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden. Helsingin seurakuntayhtymä Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 14.04.2016 klo 18:05-19:25 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Pakarinen, puheenjohtaja Salli Ahtiainen Tiina Hieta

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 28 Kirkkoneuvosto 4/ / sivut 28-35

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 28 Kirkkoneuvosto 4/ / sivut 28-35 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 28 KOKOUSAIKA: torstai 18.4.2017 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17.00 18.20 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija Mustonen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto /2018. Läsnä Rautavuori Armi kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja

Seurakuntaneuvosto /2018. Läsnä Rautavuori Armi kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja 1 PÖYTÄKIRJA 1/2018 Aika Tiistai 9.1.2018 klo 17.00 Paikka Enon seurakuntatalo Yläpappilantie 1 81200 Eno Läsnä Rautavuori Armi kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Haaranen Paula Heiskanen Senni

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 22.9.2015 7/2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA

Seurakuntaneuvosto 22.9.2015 7/2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA 1 PÖYTÄKIRJA 7/2015 Aika Ke 7.10.2015 klo 18.00-20.25 Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Anne Angervo puheenjohtaja, vs. kirkkoherra Meriläinen Anne Piipponen Jorma

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 8/2011 1 (13) 21.9.2011

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 8/2011 1 (13) 21.9.2011 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 8/2011 1 (13) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Marja-Leena Ilvonen, poistui :n 183 käsittelyn

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu 10.12.2015 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirja on tarkastettu 10.12.2015 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkovaltuusto Aika 09.12.2015 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntatalo, Pyhän Ristin Sali, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Ahonen Minna Ahonen Paavo Grün

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 9/2017 Kirkkoneuvosto. Simeon-talo, kirkkoherran työhuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 9/2017 Kirkkoneuvosto. Simeon-talo, kirkkoherran työhuone KOKOUSKUTSU 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Torstai 19.10.2017 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-talo, kirkkoherran työhuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 144 Kokouksen avaus 145 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 62 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.07.2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Aila Juha, ovo kirkkoherra Alanen Margit Haveri Juhani Salo Miikka Majalahti Auli

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 22.1.2013 1/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 22.1.2013 1/2013 1 (15) Kokouspäivä Paikka ja aika: Seurakuntatalo sali 4, Seurakunnantie 1, 22.1.2013 klo 18.00 Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka Erkkilä Pentti Kaurila Tuija Lumijärvi Johanna Nieminen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/2014

KIRKKONEUVOSTO 8/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 8/2014 AIKA MAANANTAI 3.11.2014

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11. Kasvun johtokunta Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, Kangasala

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11. Kasvun johtokunta Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, Kangasala Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11 Kasvun johtokunta 14.01.2016 Aika 14.01.2016 klo 18:00-19:38 Paikka Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) PÖYTÄKIRJA 29201 Harjavalta 2/2013 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKONEUVOSTO AIKA MAANANTAI 11.3.2013

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2013 1/5 KOKOUSAIKA 19.3.2013 klo 18-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka Ulla Maija

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkoneuvosto

Hartolan seurakunta Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston kokous 8/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika torstaina 29.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali I, Kirkkotie 2, Hartola Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 8/2013 Aika Keskiviikko 11.12.2013 klo 17.00 17.48 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Koistinen Markku puheenjohtaja Heikura Kauko Heiskanen Viljo Lappalainen Martta Laukkanen Seija Mustonen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2013 1 (11) 23.1.2013

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2013 1 (11) 23.1.2013 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2013 1 (11) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Keskiviikko klo 18.00 18.50 PAIKKA Lieksan seurakuntatalo LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen Ahtola Sirkka (-) ( ) Ikonen Maija

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 ESITYSLISTA 3/2013 Aika Keskiviikko 17.4.2013 klo 17.00 17.50 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija Mustonen

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kokousaika: ma 25.2.2013 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

Pöytäkirja Sylvi Aapasuo Ritva Asula-Myllynen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Seurakuntatoimisto 30.9.-14.10.2014

Pöytäkirja Sylvi Aapasuo Ritva Asula-Myllynen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Seurakuntatoimisto 30.9.-14.10.2014 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(8) Aika 28.9.2014klo 16.00-18.15 Paikka Osallistujat Lielahden kirkko Järvinen, Veli-Pekka Aapasuo, Sylvi Asula-Myllynen, Ritva Järvinen, Asko Järvinen,

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

X Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra. - Laila Aikio, jäsen X Aarre Vilponen. - Ulla Kemppainen, jäsen - Aslak Pekkala

X Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra. - Laila Aikio, jäsen X Aarre Vilponen. - Ulla Kemppainen, jäsen - Aslak Pekkala INARIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 5/2014 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Tiistai 9.12.2014. klo 17.30 17.37 Paikka: Ivalon kirkon alakerrassa Kirkkokuja 1, 99800 Ivalo Läsnä: Varsinainen jäsen Varajäsen X Jouko

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto /2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, TUUPOVAARA

Seurakuntaneuvosto /2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, TUUPOVAARA 1 Pöytäkirja 6/2015 Aika Ti 22.9.2015 klo 18.00-18.22. Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Uimonen Jari puheenjohtaja Meriläinen Anne Piipponen Jorma Röning Mirja Sagulin

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kirkonkranni, kokoustila 1, 1.krs. Osallistujat Nimi rooli kokouksessa, poissaolo yms.

Pöytäkirja. Kirkonkranni, kokoustila 1, 1.krs. Osallistujat Nimi rooli kokouksessa, poissaolo yms. Pöytäkirja 1/2017 ALUENEUVOSTON KOKOUS Kokousaika Kokouspaikka klo 16:00 Kirkonkranni, kokoustila 1, 1.krs Osallistujat Nimi rooli kokouksessa, poissaolo yms. Sihto Paula puheenjohtaja, paikalla Hautala

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto 29-38 :t 3/2015

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto 29-38 :t 3/2015 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto 29-38 :t 3/2015 KOKOUSAIKA: torstai 25.6.2015 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: Osallistujat seurakuntakoti Rajala Juhani Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto

1 Seurakuntaneuvosto 1 PÖYTÄKIRJA 9/2012 Aika Keskiviikko 12.12.2012 klo 17.00 18.50 Paikka Villa Koivurannan Sali, Keskustie 5, Uimaharju Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heikura Kauko Heiskanen Viljo Ignatius Merja poistui

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot