marraskuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät"

Transkriptio

1 marraskuu SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät

2 YLEISTÄ Satakunnan yritysten liikevaihto lähti alkuvuonna nopeahkoon kasvuun. Kasvu palautti maakunnan koko maan kehitystä vastaavalle kasvu-uralle. Palkkasumman kasvu jäi kuitenkin Satakunnassa koko maata hitaammaksi ja työllisyys heikkeni selvästi. Maakunnan yrityksissä odotukset ovat positiiviset. Mikäli maailmantalouden kasvu jatkuu häiriöttä, voidaan liikevaihdon kasvun olettaa jatkuvan. Myös työllisyyskehitys voi muuttua positiiviseksi muun muassa telakkateollisuuden hyvien näkymien vuoksi. Suhdannekuva SATAKUNNAN TALOUS marraskuu 2 Maailmantalouden nopea kasvu on jatkunut jo lähes kaksi vuotta Yhdysvaltojen ja Aasian vetämänä. Eurooppa ja Suomi ovat päässeet kasvuun mukaan vasta aivan viime aikoina, kun maailmantalous elää useiden arvioiden mukaan jo suhdanteen huippuvaihetta. Mikäli kasvu maailmantaloudessa kuitenkin vielä jatkuu, on Suomessakin odotettavissa nopeaa kasvua. Kasvun jatkumista uhkaavat Yhdysvalloissa julkisen talouden ja vaihtotaseen suuret alijäämät ja Aasiassa ylikuumenemisvaaran aiheuttamat talouspoliittiset hillitsemistoimenpiteet. Lisäksi öljyn korkea hinta on saanut useat taloudelliset tutkimuslaitokset tarkistamaan kasvuennusteitaan alaspäin. Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan tästä huolimatta kasvavan lähivuosina n. 3 % vuodessa, mikä on enemmän kuin useimmissa euroalueen maissa. Kuluvan vuoden alkupuolella tuotannon kasvu perustui vielä pääosin yksityiseen kulutukseen ja kotimarkkinatoimialoihin, mutta lähitulevaisuudessa on odotettavissa viennin roolin vahvistuminen kasvun lähteenä. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) viimeisimmän luottamusindikaattorin mukaan palvelualojen yritysten odotukset lähitulevaisuudesta ovat aiempaa positiivisempia, mutta teollisuudessa ja rakentamistoimialalla odotukset ovat hieman heikentyneet pysyen kuitenkin positiivisina. Satakuntalaisten pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähitulevaisuudesta ovat koko maan tapaan kaikilta osin positiivisia. Tämä ilmenee Finnveran ja Suomen yrittäjien lokakuun lopussa julkistamasta Pk-yritysbarometrista. Satakunnassa yleiset suhdanteita koskevat odotukset ovat barometrin mukaan hieman koko maata heikommalla tasolla ja ne ovat heikentyneet viimeisen vuoden aikana jonkin verran. Kuitenkin satakuntalaiset pk-yritykset odottavat työllisyyden kasvavan seuraavan vuoden aikana ja odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat yhtä positiiviset kuin Suomessa keskimäärin. Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometri, joka kattaa Pk-yritysten lisäksi myös suuret yritykset, antaa lähitulevaisuutta koskevista odotuksista hieman erilaisen kuvan. Barometrin mukaan henkilökuntansa määrän kasvuun uskoo vain 2 % Lounais-Suomen yrityksistä ja kolmasosassa yrityksistä henkilökunnan määrän odotetaan vähenevän. Näkymät ovat tältä osin Lounais-Suomessa olennaisesti heikommat kuin koko maassa keskimäärin. Tuotannon määrän sen sijaan alueella uskotaan loppuvuonna kasvavan, vaikkakin tilauskantaa pidetään tavanomaista heikompana. Suhdanneodotukset ovat EK:n barometrin mukaan Lounais-Suomen yrityksissä likimain koko maan keskimääräisellä tasolla: suhdanteiden odotetaan pysyvän ennallaan. Liikevaihto ja palkkasumma kasvussa alkuvuonna Satakunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto alkoi alkuvuodesta kasvaa vuonna 2003 tapahtuneen notkahduksen jälkeen. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla liikevaihto oli 5,3 % viime vuoden vastaavan ajankohdan liikevaihtoa korkeammalla tasolla. Koko maassa liikevaihdon kasvu oli samaan aikaan hieman nopeampaa, noin 5,8 %. Alkuvuoden kasvun ansiosta Satakunnan liikevaihto palautui koko maan pitkän aikavälin kasvua vastaavalle kasvu-uralle. Myynnin arvo kasvoi Satakunnassa koko maata nopeammin lähes kaikilla teollisuuden alatoimialoilla rakentamisen ja palvelujen liikevaihdon kehittyessä koko maata hitaammin. Liikevaihdon laskua ei vuoden alkupuoliskolla nähty millään toimialalla Satakunnassa. Liikevaihdon kasvu ei vielä alkuvuodesta 2004 heijastunut Satakunnan palkkasummaan, vaan palkkasumma kasvoi maakunnassa koko maata hitaammin. Telakoilla tapahtunut palkkasumman väheneminen painoi koko maakunnan palkkasummaa alas. Vuoden alkupuoliskolla maksettu palkkasumma oli Satakunnassa 3,3 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa korkeammalla tasolla, kun koko maassa kasvua kertyi lähes prosenttiyksikön verran enemmän. Palkkasumman kasvu nopeutui hieman sekä Satakunnassa että koko maassa vuoden toisella neljänneksellä. Palkkasumman kasvu oli Satakunnassa huomattavan nopeaa elintarviketeollisuudessa, koneiden ja laitteiden valmistuksessa sekä liike-elämän palvelujen toimialalla. Metallituotteiden valmistuksessa ja rakentamistoiminnassa sekä telakkateollisuudessa palkkasumma sen sijaan laski viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Metalliteollisuudessa palkkasumman heikkoa kehitystä selittänee se, että merkittävä osa alan liikevaihdon kasvusta johtui metallien hintojen rajusta noususta. Viennin veto voimistui alkuvuonna Suomalaisten vientituotteiden menekkiä maailmantalouden kasvualueilla haittaava euron kurssinousu on pysähtynyt, mut-

3 4 marraskuu 2004 Yleistä 2 Väestö,työpaikat ja työllisyys 4 Villilän studioklusteri 6 Liikevaihdon kehitys Satakunnassa ja koko maassa Toimialarakenteen muutos 7 Teknologiateollisuus 9 Elintarviketeollisuus 12 Metsäteollisuus 12 Kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistus 13 Rakentaminen 13 Palvelualat 14 Palkkasumman muutos (%) edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä Satakunnassa ja koko maassa. Katsauksessa liikevaihdon, palkkasumman ja viennin kehitystä on kuvattu Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuottamilla indeksisarjoilla. Indeksisarjat kuvaavat tarkasteltavan muuttujan (esim. liikevaihto) kehitystä suhteessa perusvuoteen Indeksisarjojen tulkinnassa olennaista on, minkä kahden ajankohdan välistä kehitystä arvioidaan. Esimerkiksi mitä alemmalta (perusvuotta alemmalta) tasolta indeksisarja lähtee vuonna 1995, sitä nopeampaa kasvu on ollut vuosien välisenä aikana. Trendikuvioiden tarkastelussa on lisäksi huomioitava, että niiden loppuosa saattaa tarkistua (revisoitua) tulevien kuukausitietojen päivittämisen jälkeen. Muut katsauksessa esitetyt tilastotiedot perustuvat Tilastokeskuksen ja Satakunnan TE-keskuksen tuottamiin tilastoihin. TEKSTI: Jani-Petri Laamanen Viennin kehitys Satakunnassa ja koko maassa Anna-Maija Kohijoki Merja Mannelin Eevaleena Mattila Heikki Rantala JULKAISIJAT: TuKKK Porin Yksikkö Satakuntaliitto Satakunnan TE-keskus Satakunnan yrittäjät ry Satakunnan Kauppakamari Prizztech Oy Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy TAITTO: Mainostoimisto 400 kepposta Oy Viennin muutos (%) Satakunnassa edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. 3 SATAKUNNAN TALOUS marraskuu

4 ta kurssi on edelleen pysytellyt korkeana. Tästä huolimatta viennin volyymit ovat alkaneet hitaasti kasvaa. Satakunnassa viennin arvo kasvoi alkuvuonna 2004 voimakkaasti. Kasvua kertyi koko teollisuudessa 12,6 %, metalliteollisuudessa 30,7 % ja metsäteollisuudessa huomattavasti vähemmän, 2,2 %. Koko maassa viennin arvon kasvu oli merkittävästi hitaampaa ja vietyjen tuotteiden yhteenlaskettu arvo oli n. 5,7 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla. On huomattava, että merkittävä osa metalliteollisuuden viennin arvossa tapahtuneesta kasvusta johtuu metallien maailmanmarkkinahintojen voimakkaasta noususta. Lähitulevaisuudessa maailmantalouden kasvun uskotaan kasvattavan viennin volyymia ja optimistisimpien arvioiden mukaan kasvu jatkuu pitkälle ensi vuoteen. Positiivinen piirre viennin kehityksessä on, että kaikki keskeiset vientitoimialat näyttävät päässeen maailmantalouden imuun mukaan. Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin mukaan viennin näkymät ovat teollisuudessa maltillisen positiiviset. Teknologiateollisuudessa viennin kasvuun uskotaan vahvemmin kuin muilla teollisuudenaloilla. EK:n barometrissa Lounais-Suomen yritysten usko viennin kasvuun on vahvempaa kuin maassa keskimäärin. Barometrin tulokset enteilevät siten Satakunnan viennin kehittyvän positiivisesti lähitulevaisuudessa. maassa keskimäärin. Työttömyys on lisääntynyt lähes kaikilla aloilla. Pientä paranemista on tapahtunut vain kuljetuksessa ja liikenteessä sekä rakennusalalla. Terveydenhuollossa ja sosiaalialalla sekä palvelutyössä tapahtunut selkeä työllisyyden heikkeneminen on näkynyt myös naisten työllisyystilanteen vaikeutumisena. Satakunnassa oli vuoden 2004 syyskuussa työttömiä työnhakijoita ja työttömyysaste oli 13,3 %. Lomautettuja oli lähes 300 enemmän kuin vuosi sitten. Vuoden alkupuoliskolla työllisiä oli lähes (2,4 %) vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työllisyyden merkittävimmät vähennykset ovat tapahtuneet metalliteollisuudessa ja liike-elämän palveluiden toimialalla. Toisaalta kaupan alan työllisyys kasvoi voimakkaasti alkuvuonna. Maakunnassa vallitseva heikko työllisyystilanne ja palkkasumman hidas kasvu on näkynyt myös Satakunnan kuntien taloudessa vähenevinä verotuloina. Parannusta työllisyystilanteeseen on odotettavissa viimeistään ensi vuoden alkupuolella kun lomautusten määrä telakkateollisuudessa vähenee. Työllisyyden kehitys jo pitkään heikkoa näkymät varovaisen positiivisia Teksti: Merja Mannelin Työllisyyden kehitys ei ollut alkuvuonna 2004 aivan odotusten mukaisesta. Työttömien työnhakijoiden määrä on noussut vuoden 2004 alkupuolella lähinnä meriteollisuuden irtisanomisten ja lomautusten konkretisoituessa. Verrattaessa alkuvuoden tilannetta vuoden takaiseen tilanteeseen työttömien määrä on lisääntynyt Satakunnassa 3 % eli voimakkaammin kuin koko Työllisten määrän muutos (%) edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä Satakunnassa. Teksti: Anna-Maija Kohijoki VÄESTÖ, TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS Satakunta on väkiluvultaan Suomen 7. suurin maakunta ja Satakunnan väkiluvun kehityssuunta on ollut laskeva jo tiheämmin asuttu kuin koko maa keskimäärin. Satakunta jakautuu kolmeen seutukuntaan, jotka muodostuvat 28 kunnasrähdyksiä, esimerkiksi Porin seutukunnassa 1990-luvun alus- luvulta lähtien. Seutukunnittain on tapahtunut pieniä kasvupyta. Satakunnan seutukunnista Porin seutu on väestöltään runsaslukuisin ja tiheimmin asuttu kun taas Pohjois-Satakunnan Väkiluku on noussut monessa kunnassa 1990-luvun vaihteessa, sa. Kunnittainen väkiluvun muutos on ollut melko vaihtelevaa. seutukunta on väkiluvultaan pienin ja harvimmin asuttu. Kunnista Pori ja Rauma kuuluvat Suomen 20 suurimman kaupunvilan kunnissa väkiluku on nykyään korkeampi kuin 1980-lu- mutta kääntynyt sitten laskuun. Ainoastaan Noormarkun ja Ulgin joukkoon. Myös Harjavalta, Huittinen, Kankaanpää ja Ulvila lasketaan kaupunkimaisiksi kunniksi. Suurin osa Satakunnevä syntyvyys ja taantuva tulomuutto. Väestön määrän muuvulla. Jatkuvan väestön vähenemisen taustalla on ollut pienenan kunnista on luokiteltu asukastiheytensä vuoksi maaseutumaisiksi alueiksi. kuolleiden määrän toksen on liittynyt myös väestön vanheneminen ja sitä kautta kasvu. SATAKUNNAN TALOUS marraskuu 4

5 Tässä katsauksessa Satakunnan väkiluvun muutosta tarkastellaan vertaamalla vuoden 2004 tammi-kesäkuun väkiluvun keskiarvoa edellisen vuoden tammi-kesäkuun keskiarvoon. Vuoden 2004 tammi-kesäkuun väkiluvun keskiarvo koko maakunnan alueella oli , joka on noin 0,3 prosenttia vähemmän kuin saman ajanjakson keskiarvo vuonna Pitkään jatkunut väestön väheneminen maakunnassa on jonkin verran hidastunut tämän ja viime vuoden aikana. Satakunnan seutukuntien väkiluvussa tapahtunut muutos oli alkuvuodesta 2003 alkuvuoteen 2004 samanlainen kuin koko maakunnassakin. Väkiluku laski sekä suhteellisesti että absoluuttisesti eniten Pohjois-Satakunnan seutukunnassa ja vähiten Porin seutukunnassa. Valtakunnan tasolla kehityssuunta oli päinvastainen, sillä väkiluku nousi noin 0,3 prosenttia vuoden 2003 tammi-kesäkuun keskiarvosta. Kunnittain tarkasteltuna väkiluvun muutos oli melko vaihtelevaa tarkasteluajanjakson aikana. Väkiluku nousi kahdessa Rauman seutukunnan kunnassa (Eura ja Eurajoki) sekä neljässä Porin seutukunnan kunnassa (Harjavalta, Luvia, Noormarkku ja Pori). Suhteellisesti eniten väkiluku nousi Noormarkussa (0,6%). Väestötappiollisimpia kuntia olivat Lavia, Merikarvia, Honkajoki, Punkalaidun, Jämijärvi sekä Karvia, jotka kaikki luokitellaan harvaanasuttuun maaseutuun. Satakunnan työllisyysaste on pitkällä aikavälillä noussut työttömyyden alenemisen myötä, mutta alueelliset erot ovat edelleen suuret. Vuonna 2003 koko maakunnan työllisyysaste oli Tilastokeskuksen mukaan 65,9 prosenttia kun se koko maassa oli 67,3 prosenttia. Työllisyysaste kuvastaa työikäisten ( vuotiaat) työllisten osuutta kaikista työikäisistä. Rauman seutukunnan työllisyysaste oli vuonna 2003 Satakunnan korkein. Työpaikkojen toimialoittainen jakautuminen Satakunnan seutukuntien välillä on hyvin tavanomainen. Mitä kaupunkimaisempi alue on ja mitä tiheämpää on asutus, sitä palvelualavaltaisempi alue yleensä on työpaikkojen suhteen. Alkutuotantovaltaisella alueella kaupunkimainen asutus on vähäistä ja näin myös väestöntiheys on pieni. Pohjois-Satakunnassa alkutuotannon osuus on suurempi (16 %) kuin muissa Satakunnan seutukunnissa. Vastaavasti Rauman seutukunnassa teollisuuden osuus (31 %) on seutukunnista suurin. Porin seutukunta puolestaan on palveluvaltaisin (63 %). 5 SATAKUNNAN TALOUS marraskuu

6 KATSAUS KULTTUURITOIMIALAAN: VILLILÄN STUDIOKLUSTERI Luovuuden ja kulttuurin merkitys alueellisina menestystekijöinä on korostunut talouden kehitystä koskevassa keskustelussa. Villilän elokuvakeskus Nakkilan kunnassa on esimerkki, jossa kulttuuriin ja luovuuteen perustuva toimiala synnytetään uudelle maantieteelliselle alueelle. Villilä Studioihin kohdistuvat odotukset ovat suuria: elokuvakeskus on Satakunnan kehittämisen kärkihanke. Teksti: Heikki Rantala Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä toteutettiin kesällä 2004 esiselvitys Villilän elokuvakeskuksen alueellisista vaikutuksista. Tuona ajankohtana Villilä Studiot valmistautui Timo Koivusalon Kaksipäisen kotkan varjossa -elokuvan kuvauksiin, jotka alkoivat 9. elokuuta. Selvityksen kohteena oli Villilä Studioiden ympärille kesäkuuhun 2004 mennessä rakentunut toimijaverkosto. Verkostoa voidaan nimittää studioklusteriksi. Selvityksen tarkoitus oli määrittää alkutilanne, johon Villilä Studioiden toimintaa voidaan verrata tulevina vuosina. Lisäksi tutkimuksessa määriteltiin indikaattorit, joiden avulla Villilän kehitystä on tarkoituksenmukaista mitata. Suomalaisella elokuvalla kasvun mahdollisuuksia Vuosina suomalaisten ensi-iltaelokuvien määrä on kasvanut noin kahteentoista elokuvaan vuodessa. Myös katsojien ja elokuvakopioiden määrät ovat kasvaneet kotimaisten elokuvien määrän myötä. Kotimaisen elokuvan menestystarina on hyvä esimerkki kulttuurialan potentiaalista. Kotimaisten elokuvien katsojaluvut ovat kasvaneet vuoden 1996 kahdestasadastatuhannesta viime vuoden miljoonaan seitsemäänsataantuhanteen. Elokuvan potentiaalia kuvaa myös se, että Suomen elokuvasäätiön Suomalaisen elokuvan tavoiteohjelmassa todetaan Suomessa yhteiskunnan tuen elokuvalle olevan alle puolet vastaavasta määrästä kaikissa muissa pohjoismaissa. Muiden pohjoismaiden esimerkki osoittaa, että yhteiskunnan vahva panos elokuvatuotantoon luo pohjan myös liiketaloudellisesti vahvemmalle elokuva-alalle. Vahva kansallinen perusrahoitus takaa vahvan tuotantopohjan ja tekee elokuvista uskottavia sijoituskohteita myös rahoittajille. Elokuvatuotantojen kasvu lisää myös elokuvan alueellisia vaikutuksia. Villilän studioklusteri. Elokuva-alan yleinen kehitys vaikuttaa keskeisesti Villilä Studioiden toimintaedellytyksiin. Lisäksi alueellisten vaikutusten kannalta on suuri merkitys, kuinka suuri Villilän palveluja käyttävän elokuvatuotannon budjetti on, kuinka suuri osuus siitä käytetään Villilä Studioiden vaikutusalueella ja montako tuotantoa Villilässä vuoden aikana kuvataan. Elokuvatuotannon erityisyys on sen suhteellisen lyhyt mutta intensiivinen työvoiman tarve kuvausvaiheessa. Elokuvan kuvausvaihetta ajallisesti pidemmät esi- ja jälkituotantovaiheet sitovat suhteellisen vähän työvoimaa. Sitä vastoin kuvausvaihe työllistää runsaasti henkilöstöä. Elokuvatuotannolla paljon alueellisia vaikutuksia Elokuvatuotanto tarvitsee paitsi studiot ja kuvauspaikat, myös elokuvahenkilökuntaa, esiintyjiä, erilaisia kuljetuksia, lavasteita, pukuja, maskeerausta ja kampausta, elokuvateknistä välineistöä, erilaisia materiaaleja ja monenlaiseen toimintaan liittyviä tukipalveluja. Elokuvan tekoon liittyvien toimintojen lisäksi Villilä Studioiden ympärille on muotoutunut toimijaverkosto hyvin monentyyppisistä palveluntuottajista (ravintolat, majoitus, henkilö- ja tavarakuljetuspalvelut, henkilöstönvuokraus jne.) SATAKUNNAN TALOUS marraskuu 6

7 Villilä Studioiden jo toteutuneita ja odotettuja alueellisia vaikutuksia kartoitettiin sähköpostikyselyillä ja puhelinhaastatteluilla. Villilän studioklusterin toimijat jaettiin neljään ryhmään toiminnan luonteen mukaan: Palveluntuottajat ovat yrityspalvelu-tyyppisiä yrityksiä tai freelancereita, jotka myyvät tuotteitaan ja palveluksiaan Villilä Studiolle, tuotantoyhtiölle tai matkailijoille. Oppilaitokset koostuvat Nakkilan kouluista sekä Satakunnassa ja muualla Suomessa sijaitsevista opistoista, ammattikor- keakouluista ja yliopistojen yksiköistä, joilla on ollut tai jotka suunnittelevat koulutukseen liittyvää yhteistoimintaa Villilä Studioiden kanssa. Tuotantoyhtiöt tekevät elokuvaa tai ovat neuvotelleet elokuvatuotannosta Villilä Studioiden kanssa. Kehittäjäorganisaatiot ovat Villilä Studioiden julkisia rahoittajia, mm. Villilän EU-projektien rahoituksesta päättäviä viranomaisia, kuntia sekä muita aluekehitykseen liittyviä viranomaisia ja hankkeita. Esimerkkejä Villilän studioklusterin taloudellisista vaikutuksista Kesällä 2004 Villilän studioklusteriin kuului 35 palveluntuottajaa. Näistä 20 sijaitsi Nakkilassa. Kesällä 2004 Villilän studioklusteriin kuului 27 oppilaitosta, 14 tuotantoyhtiötä ja 48 kehittäjäorganisaatiota. Kyselyiden mukaan kesään 2004 mennessä syntyneet Villilä Studioiden aluetaloudelliset vaikutukset ulottuvat selvimmin Nakkilan kunnassa sijaitseviin yrityksiin. Tämä on suora seuraus siitä tavasta, jolla Villilän palvelukonsepti on rakennettu: Villilä Studiot hyödyntää paikallisten yrittäjien tarjoamia palveluja. Heinäkuussa 2004 Villilässä vieraili noin matkailijaa. Nakkilan Tappuri-tapahtuman yhteydessä Villilässä vieraili elokuuta yhden viikonlopun aikana noin vierasta tutustumassa Kaksipäisen kotkan varjossa -elokuvan lavasteisiin. Kyselyiden mukaan työvoiman rekrytointitarve erityisesti Nakkilalaisissa yrityksissä tulee lisääntymään. Elokuvia tullaan kuvaamaan laajalti Satakunnan alueella. Tällöin myös alueelliset vaikutukset tulevat olemaan laajempia. Kyselyiden mukaan Villilä Studioiden vaikutus satakuntalaisten itsetuntoon ja Satakunnan imagoon on ollut yksinomaan myönteistä. Villilä Studiot on onnistunut parantamaan Satakunnan ulkoista kuvaa. TOIMIALARAKENTEEN MUUTOS Elinkeinotoiminnan painopiste on Suomessa kuten muissakin teollistuneissa maissa siirtymässä alkutuotannosta ja perinteisestä teollisesta valmistustoiminnasta korkean jalostusasteen tuotteiden valmistamiseen ja palvelualoille. Samalla perinteisten toimialojen tuotantotekniikat muuttuvat pääomavaltaisemmiksi ja näiden alojen kyky työllistää on aiempaa heikompi. Tapahtuva toimialarakenteen muutos johtuu osittain tavara- ja palvelukysynnän rakenteen muutoksesta, osittain kansainvälisen työnjaon ja tuotannon erikoistumisen lisääntymisestä. Nykyglobalisaation olosuhteissa Satakunnan ja muiden aluetalouksien kyky menestyä riippuu olennaisesti niiden valmiudesta sopeutua yleisen elinkeinorakenteen ja tuotantotapojen muutoksiin. Korkean työllisyyden ja taloudellisen kasvun edellytyksenä on tuotantotapojen jatkuva uudistaminen jo toimivilla aloilla ja elinkeinotoiminnan laajentaminen uusille, nopeasti kasvaville aloille. Satakuntalaisen elinkeinotoiminnan toimialarakenne on ollut erilainen kuin Suomessa keskimäärin. Teknologiateollisuuden ja muiden teollisuudenalojen osuus tuotannosta ja työllisyydestä on Satakunnassa ollut korkeampi kuin muualla Suomessa yleensä. Toimialarakenteessa tapahtuneet muutokset ovat kuitenkin Satakunnassa hyvin samansuuntaisia kuin muuallakin Suomessa. Sekä Satakunnassa että koko Suomessa teollisuuden osuus henkilöstöstä on vähentynyt palvelualojen osuuden kasvaessa. Henkilöstöosuuksilla mitaten huomattavimmat muutokset ovat tapahtuneet liike-elämän palvelujen toimialalla, rakentamistoiminnassa ja metsäteollisuudessa. Satakunnan telakkateollisuudessa tapahtuneet muutokset ovat lisäksi suuria. Teknologiateollisuudessa puolestaan alatoimialat ovat kehittyneet sekä Satakunnassa että koko Suomessa hyvin eri tavoin. Satakunnassa, kuten koko Suomessakin liike-elämää palve- 7 SATAKUNNAN TALOUS marraskuu

8 leva elinkeinotoiminta on ollut voimakkaassa kasvussa. Satakunnassa alan osuus katsauksessa tarkasteltavien toimialojen henkilöstöstä on kasvanut vuosien aikana 9,8 %:sta 12,4 %:in. Likimain neljännes liike-elämän palvelujen kasvusta Satakunnassa ja koko maassa selittyy tietojenkäsittelypalvelujen, erityisesti ohjelmistosuunnittelun henkilöstön nopealla kasvulla. Myös työvoiman vuokraus ja siivouspalvelut sekä liikkeenhoidon konsultointi ovat ripeästi kasvaneita aloja sekä Satakunnassa että koko Suomessa. Satakunnan liike-elämän palveluissa nopeasti kasvavia toimintoja ovat lisäksi kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut, kone- ja prosessisuunnittelu sekä etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelut. Liike-elämän palvelujen ohella toinen merkittävästi kasvava ala on rakentaminen. Rakentamisen henkilöstöosuus on noussut vuosien aikana 2,4 %-yksikköä niin Satakunnassa kuin koko maassakin. Rakentamistoiminnan kasvu on ollut nopeaa erityisesti talonrakentamisessa ja erilaisissa asennustöissä. Metsäteollisuuden henkilöstöosuus katsauksen toimialojen henkilöstöstä on laskenut Satakunnassa 1,8 %-yksikköä ja koko maassa 1,7 %-yksikköä. Suurimpana syynä tähän on ollut puutavaran ja puutuotteiden valmistuksen henkilöstömäärän väheneminen. Paperiteollisuuden henkilöstömäärä on Satakunnassa pysynyt kutakuinkin ennallaan ja koko maassa jonkin verran kasvanut vuosina maata nopeampaa, noin 2,5 %-yksikköä vuosien aikana. Teknologiateollisuuden sisällä alatoimialojen henkilöstöosuudet ovat muuttuneet eri tavoin. Metalliteollisuuden painopiste on siirtymässä kohti korkeamman jalostusasteen ja teknologian tuotteita niin Satakunnassa kuin koko maassakin. Tämä näkyy metallien jalostuksen henkilöstöosuuden vähenemisenä. Vastaavasti metallista valmistettujen tuotteiden tuotannossa työskentelevän henkilöstön osuus on kasvanut. Henkilöstöosuuttaan kasvattaneita teknologiateollisuuden alatoimialoja ovat myös Satakunnassa koneiden ja laitteiden valmistus ja koko maassa elektroniikan ja sähkötuotteiden valmistus. Satakunnassa elektroniikan ja sähkötuotteiden valmistus ei juuri ole kasvanut vuosien aikana. Alan kasvu on Suomessa perustunut suurelta osin matkapuhelinten ja tietoliikennelaitteiden valmistuksen kasvuun. Satakuntalaisessa teknologiateollisuudessa vastaavien tuotteiden valmistus on erittäin vähäistä. Merkittävä osa Satakunnan teknologiateollisuutta ovat Porissa ja Raumalla sijaitsevat telakat, jotka oman tuotantonsa ohella työllistävät välillisesti myös muilla toimialoilla. Telakkateollisuuden osuus Satakunnan teknologiateollisuudesta on noin viidennes, kun koko Suomessa vastaava osuus on vain 5 %:n luokkaa. Telakoiden työtilanteessa tapahtuu jatkuvasti suuria vaihteluja, mikä näkyy suurina muutoksina alan henkilöstömäärässä. Telakkateollisuuden painoarvo toimialarakenteessa on kuitenkin ollut vuosina suhteellisen samansuuruinen. Henkilöstöosuudessa ei ole Satakunnassa nähtävissä trendinomaista lisäystä tai vähennystä, vaikka vuonna 2002 alan henkilöstöosuus olikin tilapäisesti n. 1,9 %-yksikköä pienempi kuin vuonna Teknologiateollisuuden henkilöstöosuus on vuosien aikana pienentynyt Suomessa. Satakunnassa alan henkilöstöosuuden pieneneminen on ollut koko Toimialarakenteen muutos Satakunnassa ja koko maassa SATAKUNNAN TALOUS marraskuu 8

9 TEKNOLOGIA- TEOLLISUUS Teknologiateollisuuden liikevaihdon viime vuonna alkanut kasvu voimistui kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Maailmantalouden kasvun lisätessä vientikysyntää volyymit ovat kasvaneet, mutta merkittävä osa liikevaihdon kasvusta selittyy kuitenkin metallien hintojen nousulla. Teknologiateollisuuden myynnin arvo kasvoi tammi-kesäkuussa Satakunnassa 23,2 % ja koko maassa 8 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihdon kasvu oli Satakunnassa likimain yhtä nopeaa vuoden ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä, kun taas koko maassa kasvu voimistui toisella neljänneksellä. Teknologiateollisuuden alatoimialoista liikevaihdon kasvu oli huomattavan nopeaa metallien jalostustoiminnassa. Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa koettiin Satakunnassa nopeaa liikevaihdon kasvua, mutta koko maassa alan liikevaihto laski. Teknologiateollisuuden yrityksissä maksettu palkkasumma kasvoi alkuvuonna Satakunnassa 2,9 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Koko maassa palkkasumma kasvoi samaan aikaan 5,6 %. Satakunnassa palkkasumma kasvoi nopeimmin elektroniikka- ja sähköteollisuudessa, jonka osuus tosin on koko teknologiateollisuuden palkkasumman muutoksesta pieni. Liikevaihdon rajusta kasvusta huolimatta teknologiateollisuuden työllisyys on Satakunnassa ollut laskussa. Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun mukaan toimialan suomalaisten yritysten tilauskanta on kehittynyt maltillisen myönteisesti kuluvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Sekä tilauskanta että uusien tilausten määrä näyttäisi nousseen vuoden takaista korkeammalle tasolle. Alan näkymät ovat siis positiiviset olettaen, että maailmantalouden kasvu jatkuu voimistaen teollisuustuotteiden vientikysyntää. Myös Elinkeinoelämän keskusliiton tuore suhdannebarometri enteilee teknologiateollisuuden tuotannon kasvavan loppuvuonna. Työllisyyden kannalta teknologiateollisuuden suhdannenousun vaikutus on vähäinen. Teknologiateollisuus ry:n mukaan alan henkilöstömäärä on vähentynyt tammi-elokuussa vuoden takaiseen verrattuna. Negatiivisen työllisyyskehityksen voi ennakoida jatkuvan, sillä taloudellisten tutkimuslaitosten mukaan teollisuuden työpaikat eivät ainakaan lisäänny lähivuosina. Teknologiateollisuuden heikot työllisyysnäkymät selittyvät ainakin osittain alan tuotannollisten investointien suuntautumisella ulkomaille kotimaan Teknologiatelollisuuden (pl. telakat) liikevaihdon kehitys Satakunnassa ja koko maassa Teknologiateollisuuden (pl. telakat) palkkasumman kehitys Satakunnassa ja koko maassa sijaan. Kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi erityisesti matalan jalostusasteen tuotteita valmistavissa yrityksissä nähdään tärkeäksi tuottavuuden lisääminen esimerkiksi investoimalla automatiikkaan ja robotiikkaan. Metallien jalostus Metallien jalostuksessa eletään tällä hetkellä voimakkaan noususuhdanteen aikoja ja tilauskanta on alalla hyvä. Jalostuksen liikevaihto kasvoi vuoden alkupuoliskolla 34,7 % viime vuoden alkupuoliskoon verrattuna. Koko maassa kehitys oli lähes yhtä nopeaa ja myynnin arvo kasvoi 32,7 %. Valtaosa myynnin arvon kasvusta metallien jalostuksessa selittyy metallien maailmanmarkkinahintojen kasvulla. Tosin maailmantalouden kasvu on myös lisännyt vientikysyntää alalla, minkä seurauksena myös volyymit ovat jonkin verran kasvaneet. Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun mukaan alan volyymien kasvu on ollut alkuvuonna koko Suomessa n. 2 3 % viime vuoden vas- 9 SATAKUNNAN TALOUS marraskuu

10 taavaan ajankohtaan verrattuna. Volyymien kasvu on ollut suurinta (n. 10 %) Satakunnassa tärkeiden valimotuotteiden tuotannossa. Viimeisen vuoden aikana metallien jalostuksessa tapahtunut liikevaihdon nopea kasvu on ollut poikkeuksellista, kun otetaan huomioon, että alan liikevaihto ei tätä ennen ole juuri kasvanut useaan vuoteen. Hintakehityksen roolista liikevaihdon kasvussa kielii myös alan palkkasumman kehitys. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna Satakunnassa 1,9 % ja koko maassa 2,6 %, mikä on merkittävästi vähemmän kuin metalliteollisuudessa keskimäärin. Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien hinnan nousu näkyy myös pidemmälle jalostettujen metallituotteiden liikevaihdossa. Metallituotteiden valmistuksen liikevaihto kasvoi Satakunnassa vuoden alkupuoliskolla 17 % ja koko maassa 5,8 %, mikä on nopeammin kuin useaan vuoteen. Koneiden ja laitteiden valmistuksessa liikevaihdon kasvu oli Satakunnassa maltillisempaa, mutta koko maassa nopeampaa kuin metallituotteiden valmistuksessa. Alan liikevaihto kasvoi alkuvuonna Satakunnassa 4,6 % ja koko maassa 11,8 %. Teknologiateollisuus ry:n mukaan volyymit kasvoivat alkuvuonna koneiden ja laitteiden valmistuksessa, mutta metallituotteiden tuotanto pysyi vuoden takaisella tasolla. Kuluvan vuoden jälkipuoliskolla näkymät ovat alalla heikompia, mikä näkyy tilauskannan ja uusien tilausten määrän pienenemisenä vuoden takaiseen verrattuna. Metallien jalostuksen liikevaihdon kehitys Satakunnassa ja koko maassa Metallituotteiden valmistuksen liikevaihdon kehitys Satakunnassa ja koko maassa Palkkasumman kehitys on metallituoteteollisuudessa ollut hidasta jo useita vuosia, mutta koneiden ja laitteiden valmistuksessa teknologiateollisuuden keskimääräistä kehitystä nopeampaa. Satakunnan metallituotteita valmistavien yritysten maksama palkkasumma laski 0,4 % alkuvuonna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Koko maassa alan palkkasumma ei muuttunut. Koneiden ja laitteiden valmistuksessa Satakunnan palkkasumma kasvoi alkuvuonna viime vuodesta 4,5 % ja koko maassa kasvua kertyi samaan aikaan 3,1 %. Satakunnassa alan palkkasumma kasvoi teknologiateollisuuden keskimääräistä kasvua nopeammin ja koko maassa kasvu oli keskimääräistä hitaampaa. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus Satakunnassa elektroniikka- ja sähkötuotealan tuotanto on painottunut sähkökoneiden ja -laitteiden valmistukseen, kun taas koko maassa suurin osa alan tuotannosta on radio-, TV- ja tietoliikennevälineiden (ml. matkapuhelimet) valmistusta. Toimialan kehitys onkin melko erisuuntaista Satakunnassa ja koko maassa. Tämän vuoden alkupuoliskolla alan liikevaihto kasvoi Satakunnassa voimakkaasti (12,6 %), mutta laski koko maassa hieman (-0,6 %) viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimialan palkkasumman kehitys sen sijaan oli muuta teknologiateollisuutta nopeampaa sekä Satakunnassa, että koko maassa. Satakunnassa palkkasumman kasvua kertyi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 6,5 % ja koko maassa 8,3 %. Koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihdon kehitys Satakunnassa ja koko maassa Sähköteknisten tuotteiden liikevaihdon kehitys Satakunnassa ja koko maassa Teknologiateollisuus ry:n mukaan volyymi- ja hintakehitys oli elektroniikka- ja sähkötuotteissa kahdensuuntaista alkuvuonna. Satakuntalaisen tuotannon kannalta merkittävien sähkökoneiden ja -laitteiden volyymit kasvoivat koko maassa n. 6 % vuoden takaiseen verrattuna. Tietoliikennelaitteiden volyymit kasvoivat tätäkin voimakkaammin (11 %), mutta niiden hintakehi- SATAKUNNAN TALOUS marraskuu 10

5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät 1 SATAKUNNAN TALOUS 5 kesäkuu 2005 YLEISTÄ Satakunnan yritysten yhteenlasketun liikevaihdon kasvu jatkui melko nopeana viime vuoden loppupuolella.

Lisätiedot

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät 27.5.2015 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö saku.vahasantanen@utu.fi 050 520 0780 LIIKEVAIHTO Satakunnan

Lisätiedot

Pirkanmaan talous 2011. Toimialojen nykytila ja näkymät

Pirkanmaan talous 2011. Toimialojen nykytila ja näkymät Pirkanmaan talous 2011 Toimialojen nykytila ja näkymät Pirkanmaa on All Bright! Pirkanmaan talous 2011, toimialojen nykytila ja näkymät Sisältö 2 Pirkanmaa on All Bright! 3 Pirkanmaan liikevaihto löysi

Lisätiedot

Aikajana. Keski-Suomen

Aikajana. Keski-Suomen 2 KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN KEHITYSKUVA 4 KESKI-SUOMEN TALOUDEN RAKENNE 6 KESKI-SUOMEN AVAINALAT 8 KESKI-SUOMEN TOIMIALARYHMÄT 9 KESKI-SUOMEN PLUSSAT, MIINUKSET JA KYSYMYSMERKIT 10 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

Lisätiedot

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010 Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010 Alueelliset talousnäkymät Jouko Nieminen 1/2010 TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Alueelliset talousnäkymät

Lisätiedot

Satakunnan elinvoima ja kilpailukyky

Satakunnan elinvoima ja kilpailukyky Satakunnan elinvoima ja kilpailukyky 11.2.2014 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö saku.vahasantanen@utu.fi 050 520 0780 2 Satakunnan väestökehitys 3 Satakunnan

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Tulevaisuuden työvoima Kymenlaaksossa

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 www.toimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät 1/2014

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa KESKI-SUOMEN TYÖTTÖMYYDEN R AKENNE PAIKK ATIETO VASTAA KYSYMYKSIIN MITÄ, MISSÄ ja MILLOIN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNTA- VALLANKUMOUS UUDISTUNUT KESKISUOMI.INFO KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT II /212

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Raportteja 32 2013 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun Ahlgren-Holappa Johanna Andolin Mikael Joutsensaari Riikka Niskanen Annamari Niskavirta

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous &3/2004 Y hteiskunta Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot Koulutuksen tuotto ennuste 2004-2005 &3/2004 Y hteiskunta 32. vuosikerta 4 numeroa vuodessa 3 2004 Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2002 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012 Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012 Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012 Alueelliset kehitysnäkymät 2/2012 Jouko Nieminen TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, kevät 2010

Suhdannekatsaus, kevät 2010 Tutkimusyksikkö Suhdannekatsaus, kevät 21 Kansainväliset suhdannenäkymät...1 Suomen metalliteollisuuden näkymät... 3 suomen metalliteollisuuden taloudellinen tilanne... 5 palkkakehitys... 6 metalliteollisuuden

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015 RAPORTTEJA 28 215 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 215 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun SALMINEN VESA KARINEN RISTO LAITINEN LASSE JOUTSENSAARI RIIKKA MÄKINEN TUULA VOLANEN

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 www.toimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät 2/2014

Lisätiedot

Kysyntä. Kulutus. tuonti että erityisesti vienti kasvoivat vuonna 2004 helmikuun ennakkoarviota. kasvuvaikutusarvio on muuttunut

Kysyntä. Kulutus. tuonti että erityisesti vienti kasvoivat vuonna 2004 helmikuun ennakkoarviota. kasvuvaikutusarvio on muuttunut Kysyntä Kuvio 8. Kysyntäerien vaikutus kasvuun* Prosenttiyksikköä 8 7 6 5 4 4 6 4 4 e 5 e 6 e 7. Vienti 5. Yksityiset investoinnit. Tuonti 6. Varastojen muutos ja tilastollinen ero. Yksityinen kulutus

Lisätiedot

Ennusteseuranta 2001. Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu. Sisäisiä julkaisuja 9/2001

Ennusteseuranta 2001. Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu. Sisäisiä julkaisuja 9/2001 Ennusteseuranta 2001 Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu Sisäisiä julkaisuja 9/2001 Ennusteseuranta 2001 Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Alueelliset kehitysnäkymät Jouko Nieminen 1/2015 TEM:N

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Alueelliset kehitysnäkymät Jouko Nieminen 1/2015 TEM:N

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 1 KUVAT JA GRAAFINEN SUUNNITTELU JAN LUSTIG KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO REAGOINNISTA RAKENNEMUUTOKSEN ENNAKOINTIIN...

Lisätiedot

2011 Talouden näkymät. Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00

2011 Talouden näkymät. Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00 3 2011 Talouden näkymät Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00 Sisällys Pääkirjoitus...1 Suomen Pankin ennusteet...3 Ennusteen kokonaiskuva...4 Viimeaikainen kehitys...6 Kehikko 1. Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen

Lisätiedot