POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä"

Transkriptio

1 J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim Karlsson ja Elina Kopu (toim.)

2

3 POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Anne Aalto, Seija Eskola, Kim Karlsson ja Elina Kopu (toim.) Taitto ja kansi: Petri Alander Invalidiliiiton julkaisuja R. 23., 2007 ISBN ISSN

4 1 KUVA: PETRI ALANDER Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus INVALIDILIITTO RY:N YLLÄPITÄMÄ INVALIDILIITON JÄRVENPÄÄN KOULUTUSKESKUS, IJKK, on ammatillinen oppilaitos, jonka erityisenä koulutustehtävänä on huolehtia erityisopetuksen järjestämisestä, erityisopetuksen yhteydessä annettavasta valmentavasta ja kuntouttavasta opetuksesta ja ohjauksesta sekä opetukseen liittyvistä kehittämis-, ohjaus ja tukitehtävistä. Koulutuskeskus toimii ammatillisen erityisopetuksen kehittämis- ja palvelukeskuksena, jonka tehtävänä on tukea muiden ammatillisten oppilaitosten erityisopetusta asiantuntijapalveluita tarjoamalla. IJKK:ssa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon kulttuurin, luonnontieteiden, tekniikan ja liikenteen sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla. Myös ammattitutkintokoulutusta järjestetään. Opiskelijoita on IJKK:ssa noin 530. Näistä kolmasosa opiskelijoista opiskelee valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen ryhmissä. Erityinen-projekti Erityinen on ESR-rahoitteinen projekti, jota valvoo ja ohjaa Etelä-Suomen lääninhallitus. Projekti kuuluu tavoite 3-ohjelmaan, josta rahoitus on myönnetty ajalle Projektia hallinnoi Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus, yhteistyökumppanina on Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä, Keuda. Projektin tavoitteena on ollut kehittää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssäoppimista, työllistymisen tukemista sekä yhteistyötä työelämän ja viranomaisten kanssa. Kohderyhmänä ovat olleet opettajat sekä työpaikkaohjaajat. Projektin toimenpiteitä ovat olleet mm. opettajien työelämäjaksot, opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutus, verkostoyhteistyö, koulutuspalveluiden kehittäminen, työssäoppimisen käytäntöjen kehittäminen sekä työllistymisen tukipalvelujen kehittäminen. 4

5 4 J o h d a n t o Sisällysluettelo 1. Johdanto Kim Karlsson 2. Työelämäyhteistyö 2.1. YHTEISTYÖSTÄ KUMPPANUUDEKSI TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN TOIMINTAMALLI, RISTO TERVAKORPI, KIM KARLSSON 2.2. TYÖELÄMÄKUMPPANINA AW-STORE OY, HARRI HEINONEN, TONI NYMAN 2.3. TYÖELÄMÄKUMPPANINA MANPOWER OY, MARJO LIPPONEN 2.4. TYÖELÄMÄKUMPPANINA KYNNYS RY, KALLE KÖNKKÖLÄ 3. Opettajien työelämäjaksot 3.1. OPETTAJIEN TYÖELÄMÄJAKSOT ERITYINEN-PROJEKTISSA, KIM KARLSSON 3.2. KOKEMUKSIA TYÖELÄMÄJAKSOLTA MANPOWER OY:SSA, TUULI OVASKA 3.3. KURVISTA PUNAVUOREEN, TYÖELÄMÄJAKSONI KOLMANNELLA SEKTORILLA, ANNE AALTO 4. Työpaikkaohjaajien koulutus 4.1. ERITYINEN-PROJEKTIN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS, KIM KARLSSON 4.2. TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS YHTEISTYÖNÄ, SEIJA ESKOLA, LIISA IMMONEN, SENJA LAAKSO 4.3. KOHTAAMISIA TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUKSESSA, ANNE AALTO 4.4. VUOROPUHELU ERI KERROSTEN VÄLILLÄ, PÄIVI LAINE-SIEVERS 5. Työssäoppimisen hyvät käytännöt 5.1. TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI INVALIDILIITON JÄRVENPÄÄN KOULUTUSKESKUKSESSA, SEIJA ESKOLA 5.2. TYÖSSÄOPPIMISEN VERKKO-OHJAUS, JARKKO KORHONEN 5.3. KUN TYÖSSÄOPPIMISESSA TARVITAAN PALJON TUKEA, KIM KARLSSON, PIRJO TYÖLÄJÄRVI-LESKINEN, SINIKKA WINQVIST 5.4. TYÖVALTAISESTI TUTKINTOON - KARIN TARINA, PEKKA PÄIVINEN 6. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työllistymisen tukeminen 6.1. OPISKELIJOIDEN JATKOSUUNNITELMIEN TUKEMINEN, ARJA PITKÄNEN 6.2. TYÖLLISTYMISEN VAIHTOEHTOJA, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON, ARJA PITKÄNEN 6.3. TYÖLLISTYMISEN TUKIVERKOSTO, KIM KARLSSON 6.4. TYÖNHAKUOHJAUSTA VALMISTUVILLE SUURTALOUSKOKEILLE, TITTA SIIKALA 6.5. TYÖSSÄOPPIMALLA TYÖELÄMÄÄN - LEENAN TARINA, TUULI OVASKA 7. Kehittämis- ja palvelukeskustoiminta 7.1. ERITYISOPETUKSEN KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUSTOIMINTA YLEISTEN OPPILAITOSTEN TUKENA, SEIJA ESKOLA 7.2. YHTEISTYÖKUMPPANINA KESKI-UUDENMAAN AMMATTIKOULUTUSYHTYMÄ KEUDA, TAPANI HILTUNEN 8. Lopuksi, Jorma Varkila Kirjoittajat Liitteet

6 1. J o h d a n t o

7 Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen myötä työelämäsuhteet ovat nousseet merkittävään asemaan ammatillisten oppilaitosten toiminnassa 2000-luvulla. Uudistukset ovat tuoneet mukanaan oppimis- ja opetuskulttuurin muutoksen, jossa osa opetusta ja sen arviointia viedään sinne missä työkin tehdään. Oppilaitoksen näkökulmasta muutos oppilaitoskeskeisestä oppimiskulttuurista työelämälähtöiseen toimintaan on suuri haaste. Työelämälähtöinen toimintatapa edellyttää uusien toimintatapojen omaksumista ja yhteistyön vahvistamista työelämäkumppaneiden kanssa. Uusi toimintatapa on haaste myös työpaikoille, joiden tulisi tarjota opiskelijoille mahdollisuus työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Tämä edellyttää hyvää suunnittelua ja yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Työpaikan johdon lisäksi työpaikkaohjaajilla on keskeinen rooli opiskelijoiden työssäoppimisen ja näyttöjen onnistumisessa. Ammatillisen erityisopetuksen näkökulmasta työelämälähtöinen koulutus tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille on tärkeää saada työelämäkokemuksia tulevaisuuden suunnitelmiensa tueksi. Työssäoppimisjaksot ja ammattiosaamisen näytöt tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden omien vahvuuksiensa löytämiseen. Samalla opiskelija saa palautetta kehittymistarpeistaan ja selviytymismahdollisuuksistaan työelämässä. Haasteena on kuitenkin sellaisten työssäoppimispaikkojen löytyminen, jossa paljon tukea tarvitsevat opiskelijat saavat tarvitsemaansa ohjausta ja tukea yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Ammatillisen koulutuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on että opiskelija voi tutkinnon suoritettuaan sijoittua työelämään. Koulutuksen tulee siis edistää työllistymistä. Edelleen koulutuksen tavoitteena on että koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiseksi jokaisella tulee olla erilaisista oppimisedellytyksistä riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ammatilliseen koulutukseen sekä sijoittua koulutuksen jälkeen työhön ja yhteiskuntaan täysivaltaisena kansalaisena. Ammatillinen erityisopetus pyrkii yksilön lähtökohdat huomioon ottaen ammatillisen koulutuksen perustavoitteeseen - kaikilla opiskelijoilla tulisi olla mahdollisuus työllistävään ammatilliseen koulutukseen. Erityinen-projekti on tarjonnut koulutuskeskuksemme opetushenkilöstölle mahdollisuuden työelämäyhteistyön kehittämiseen sekä verkostoitumiseen. Projektin toimenpiteiden tavoitteena on ollut vahvistaa työelämäsuhteita, henkilöstön osaamista sekä tarjota osaamistamme työpaikkojen, ammatillisten oppilaitosten sekä muiden yhteistyökumppaneiden käyttöön. Jo nyt voidaan todeta, että projektilla on ollut vaikutusta työelämäsuhteiden kehittymiseen, vaikka osa tuloksista näkyy vasta hieman tuonnempana. Projektin toimintamallina on ollut osaamisen jakaminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen. Yhdessä olemme enemmän kuvaa hyvin pyrkimystämme moniammatillisesti lähestyä erityisopetuksen haasteita. Tämä julkaisu esittelee kokemuksia ammatillisen erityisoppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittämisestä. Julkaisuun on koottu projektiin osallistuneiden omia kokemuksia ja ajatuksia työelämäyhteistyöstä. Kim Karlsson

8 2 2. T y ö e l ä m ä y h t e i s t y ö 8

9 T y ö e l ä m ä y h t e i s t y ö 2.1. Yhteistyöstä kumppanuudeksi työelämäyhteistyön toimintamalli Risto Tervakorpi, Kim Karlsson Työelämäyhteistyön haasteet Työelämäyhteistyön kehittäminen Erityinen-projektissa alkoi syksyllä 2004, jolloin työryhmä aloitti työelämäyhteistyön tarvekartoituksen eri koulutusaloilla haastattelemalla koulutuskeskuksen johtoa ja opettajia. Tavoitteena oli selvittää, millaista työelämäyhteistyötä on tehty ja millaisia yhteistyötarpeita on. Kartoituksessa hyödynnettiin myös oppilaitoksessa tehtyjä aikaisempia selvityksiä sekä muiden oppilaitosten kokemuksia. Kartoituksessa esiin tulleita aikaisempia käytäntöjä olivat seuraavat: oppilaitoksella ei ollut varsinaista suunnitelmaa työelämäyhteistyön tekemiseksi osalla työssäoppimista ohjaavista opettajista oli runsaasti henkilökohtaisia suhteita yksittäisiin pk-yrityksiin muutamalla koulutusalalla opettajat olivat mukana työelämän neuvottelukunnissa tai opettajat olivat mukana ammattialansa järjestötoiminnassa liiketalouden ja hallinnon työssäoppimistiimillä oli oma työpaikkarekisteri muutaman yrityksen kanssa yhteistyö on ollut pitkäjänteistä ja yhteistyöstä on tehty kirjallinen suunnitelma tai sopimus. Kartoituksessa tuli esiin työelämäyhteistyön kehittämistarpeita: eri koulutusaloilla työelämäyhteistyön kehittämisen tarpeet olivat vaihtelevia (osalla työssäoppimispaikkoja on helppo löytää ja kontakteja oli paljon, osalla taas oli vaikeaa löytää työssäoppimispaikkoja paljon tukea tarvitseville opiskelijoille) koulutuskeskuksemme on valtakunnallinen oppilaitos, jonka opiskelijat ovat kotoisin usealta eri paikkakunnalta, tämä vaikeuttaa pysyvän verkoston luomista yhteistyössä tarvitaan laajempaa kontaktipintaa yrityksen ja oppilaitoksen välillä. Mitä oppilaitos voisi tarjota työpaikoille yhteistyötä tehtäessä: opettajien työelämäjaksot tarjoavat työpaikalle mahdollisuuden saada opettajan työpanos työpaikalle n. kahden kuukauden ajaksi (projektin rahoituksella yritykselle maksuton) työpaikkaohjaajakoulutus, joka tukee myös työpaikan omia kehittämistarpeita (projektin rahoituksella yritykselle) mahdollisuus saada työssäoppijoita työpaikalle mahdollisuus rekrytoida työntekijöitä työssäoppimisen kautta. 9

10 2 Yhteistyöneuvottelut työpaikkojen kanssa Seuraavassa vaiheessa kartoitettiin mahdollisia työelämän yhteistyökumppaneita ja aloitettiin yhteistyöneuvottelut. Neuvottelussa hyödynnettiin mm. Kuntoutussäätiön Terttuprojektissa saatuja kokemuksia siitä, miten työpaikkoja kannattaa lähestyä. Hyviksi käytännöiksi neuvotteluissa osoittautuivat mm. seuraavat asiat: Oppilaitoksella tulisi olla työpaikasta ennakolta mahdollisimman paljon tietoa: miten työpaikka toimii ja millaisesta yhteistyöstä työpaikassa ollaan kiinnostuneita, mitä yhteistyötä on jo mahdollisesti tehty. Etukäteen tulisi myös selvittää, millaista yhteistyötä oppilaitos voi yritykselle tarjota. Ennakkotietojen avulla arvioidaan, kannattaako työpaikan kanssa aloittaa neuvottelut yhteistyöstä. Ennakkotietojen perusteella arvioidaan myös, mitkä koulutusalat saattaisivat hyötyä yhteistyöstä. Lähestytään ensin työpaikan johtotasoa ja ehdotetaan neuvottelua. Valmistellaan yhteistyöneuvottelu oppilaitoksessa huolellisesti. sovitaan mm., mikä on käynnin tavoite ja mistä asioista keskustellaan. hyväksi käytännöksi osoittautui mm. esityslistan teko ja sen lähettäminen ennakolta työpaikalle. Samalla on hyvä ilmoittaa, ketkä oppilaitoksesta osallistuvat neuvotteluun. Neuvottelussa on oppilaitoksesta mukana johdon edustaja, jolla on neuvotteluja päätöksentekovaltuudet. Lisäksi mukana on eri alojen opettajia. Neuvottelussa on tärkeää löytää ne yhteistyön muodot, jotka tuottavat hyötyä molemmille osapuolille sekä tehdä konkreettisia päätöksiä, miten asiassa edetään. Paras tulos saatiin sellaisista neuvotteluista, joissa oppilaitoksella oli jo aikaisempia yhteyksiä työpaikkaan. Yhteydet saattoivat olla peräisin yksittäisen opiskelijan työssäopppimisjaksosta. Hyviä uusia kontakteja syntyi myös opettajien työelämäjaksojen kautta. Joissakin tapauksissa neuvottelupyyntö tuli myös työpaikalta. Työpaikkojen toiveet Yhteistyöneuvotteluissa olemme saaneet tietoa työpaikkojen yhteistyötoiveista. Silloin kuin tavoitteena on pidempiaikainen kumppanuus, johon myös työpaikka panostaa omia resurssejaan, oppilaitokselta toivotaan mm., että oppilaitos sitoutuu yhteistyöhön ja yhteistyö on pitkäjänteistä oppilaitos on aktiivinen, pitää yhteyttä, esittää uusia ideoita ja tekee aloitteita yhteistyö on joustavaa oppilaitoksessa on nimetty työpaikan yhteyshenkilö, jonka lisäksi yhteyttä pidetään myös johtajatasolla työpaikka hyötyy yhteistyöstä tavalla tai toisella. Osa erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista tarvitsee hyvin paljon ohjausta työssäoppimisjaksonsa aikana. Silloin on olemassa riski, että opiskelijan työpanos jää työpaikan 1 0

11 T y ö e l ä m ä y h t e i s t y ö näkökulmasta liian pieneksi. Tässä kohdin oppilaitosten tulisi kehittää uusia toimintamuotoja, jolla työpaikkoja voidaan tukea opiskelijan ohjauksessa. Työelämäyhteistyön toimintamalli Yhteistyöneuvotteluista ja opettajien työelämäjaksoista saatujen kokemusten perusteella Erityinen-projektissa on kehitetty työelämäyhteistyön toimintamalli. Toimintamallin avulla pyritään löytämään oppilaitosta parhaiten hyödyttäviä työelämän yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voidaan tehdä pitkäjänteistä ja laajaa yhteistyötä: työpaikka voi tarjota työssäoppimispaikkoja myös kaikkein eniten tukea tarvitseville opiskelijoille erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen työpaikoilla on mahdollista opiskelijoille voidaan tehdä yksilöllisiä koulutusratkaisuja mm. ylimääräisen työssäoppimisen avulla työelämäyhteistyö tukee opiskelijoiden työllistymistä yhteistyön kautta saadaan työelämän edustajia mukaan opetuksen kehittämiseen. Yhteistyökumppanina voi olla yritys, julkinen sektori tai järjestö. Erityinen-projektin aikana yhteistyötä on tehty yhteensä 42 eri organisaation kanssa. Yhteydenotto on tapahtunut joko opettajan työelämäjakson kautta (22 työpaikkaa) tai yhteistyöneuvottelujen kautta (20 työpaikkaa). Organisaatioista 16 on yksityisiä yrityksiä, 16 edustaa kolmatta sektoria ja 10 on julkisen sektorin edustajia. Oppilaitoksen näkökulmasta työelämäkumppanit voidaan ryhmitellä kolmeen eri ryhmään: aktiivikumppanuus, jatkuvakumppanuus sekä satunnaiskumppanuus. Seuraavassa esitellään tarkemmin ryhmittely ja niiden edellyttämät toimenpiteet oppilaitoksen näkökulmasta. 1 1

12 2 AKTIIVIKUMPPANUUS P E R U S T E E T suuri työpaikka, jolla on monipuolista toimintaa laajalla alueella toimialat ovat yhtenevät oppilaitoksen koulutusalojen kanssa työpaikalla on valmius ottaa useita erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita työssäoppimaan työpaikalta löytyy vaikeusasteeltaan vaihtelevia työtehtäviä työpaikalla on suuri kiinnostus tehdä yhteistyötä (yhteistyötyössä mukana sekä johto että työntekijätaso) työpaikan kanssa on tehty yhteistyösopimus, joka tarkistetaan vuositasolla O P P I L A I T O K S E N T O I M E N P I T E E T työpaikkaan ollaan yhteydessä säännöllisesti ja aktiivisesti yhteydenpitoon osallistuu sekä johdon että opettajien edustajat (vastuu nimetty yhdelle opettajalle) yhteistyösopimus tarkistetaan vuosittain työpaikan edustajia kutsutaan vuosittain koulun järjestämiin tilaisuuksiin kuunnellaan työpaikan yhteistyötarpeita ja pyritään vastaamaan niihin tutustutaan työpaikan toimintaan mm. opettajien työelämäjaksojen avulla tarjotaan työpaikkaohjaajakoulutusta tarjotaan työpaikalle näkyvyyttä yhteistyön kautta vaatii resursseina mm. työryhmän työajan ja tilaisuuksien järjestämiseen tarvittavat resurssit JATKUVA KUMPPANUUS L U O K I T T E L U P E R U S T E E T yhteistyö lähinnä työntekijätasolla koskee usein lyhytaikaista tarvetta pk/ mikroyritys työpaikan kanssa tehty puitesopimus työssäoppimisesta tai työharjoittelusta O P P I L A I T O K S E N T O I M E N P I T E E T opettajat pitävät työpaikkaan yhteyttä tarpeen mukaan tarjotaan mahdollisuutta osallistua vuosittaisiin yhteistyöpäiviin ei vaadi suuria resursseja työpaikkaohjaajakoulutus suotavaa SATUNNAISKUMPPANUUS L U O K I T T E L U P E R U S T E E T opiskelijan kautta saatu oletettavasti kertaluontoinen yhteistyökumppani ei edellytyksiä kehittää laajaa yhteistyötä jatkossa O P P I L A I T O K S E N T O I M E N P I T E E T kannattaa kartoittaa, voiko yhteistyötä lisätä 1 2

13 T y ö e l ä m ä y h t e i s t y ö Eritasoiset yhteistyökumppanit ovat oppilaitokselle kaikki arvokkaita, mutta aktiivikumppaneiden yhteistyöhön panostetaan enemmän ja yhteyttä niihin pidetään laajalti. Aktiivikumppanien kanssa toimittaessa oppilaitoksen toiminnan tulisi olla suunnitelmallista ja jatkuvuutta korostavaa. Kehitystyö jatkuu Erityinen-projektissa on saatu myönteisiä kokemuksia oppilaitoksen ja työpaikkojen yhteistyöstä. Käytännön hyötyjen näkyminen oppilaitoksen toiminnassa vie kuitenkin oman aikansa. Yhteistyön kehittyminen todelliseksi kumppanuudeksi oppilaitoksen ja työpaikan välillä on pitkä prosessi. Tavoitteena on, että työelämäyhteistyö jatkuu Erityinen-projektin jälkeen oppilaitoksessamme. Jatkossa yhteistyön toimivuutta tulisi arvioida vuosittain ja pitää yllä suhteita hyviin yhteistyökumppaneihin jatkuvasti. Uusia yhteistyökumppaneita tulisi etsiä tarpeen mukaan ottamalla yhteyttä yrityksiin, julkisiin organisaatioihin sekä kolmannen sektorin organisaatioihin. Joillakin aloilla esiintyvä työvoimapula voi lisätä työpaikkojen kiinnostusta myös vajaakuntoisten henkilöiden palkkaamiseen, mutta tukipalvelujen vaikeaselkoisuus voi olla esteenä työllistymiselle. Yksi tulevaisuuden yhteistyömuoto työpaikkojen kanssa voisi olla tiedon tarjoaminen vajaakuntoisten opiskelijoiden työllistymiseen liittyvistä tukipalveluista. 1 3

14 Työelämäkumppanina AW-Store oy Harri Heinonen, Toni Nyman AW-STORE OY ON SUOMEN POSTI OYJ:N TUUSULASSA JA VANTAALLA TOIMIVA TYTÄRYH- AW-Store Oy on tehnyt yhteistyötä Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen TIÖ. VARASTOPINTA-ALAA AW-STORELLA ON YHTEENSÄ NOIN M2 JA TYÖNTEKIJÖITÄ kanssa vuodesta 2000 alkaen. Yritys tarjoaa NOIN 130. AW-STORE TARJOAA ASIAKKAILLEEN erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille ERILAISIA VARASTOINTI-, UUDELLEENPAKKAUS-, mahdollisuuden työssäoppimiseen yrityksen tiloissa. AW-Storessa työskentelevät TARROITUS- SEKÄ RAPORTOINTIPALVELUJA. Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen opiskelijat ovat valmentavan opetuksen opiskelijoita, joiden opinnot kestävät yhden vuoden. Opintojen tavoitteena on valmentaa opiskelijoita työelämään ja opettaa heille logistiikan perusasioita, jotta työllistyminen olisi opintojen jälkeen mahdollista. Yhteistyö yrityksen ja oppilaitoksen välillä lähti alkuun opettaja Risto Tervakorven yhteydenotosta. Hän tiedusteli mahdollisuutta tulla opiskelijaryhmänsä kanssa työharjoitteluun yrityksen tiloihin. Yrityksen näkökulmasta ehdotus oli uusi, mutta ehdottomasti kokeilemisen arvoinen. Hyvin pian ensimmäisen yhteydenoton jälkeen opettaja ja kahdeksan opiskelijaa tulivat työpaikalle ja aloittivat pakkaustehtävien tekemisen AW- Storella. Aluksi kuitenkin käytiin yhdessä läpi työtehtäviin ja työturvallisuuteen liittyvät asiat henkilökunnan ja opettajan kesken. Opettajan hyvä varastoalan ammattitaito ja halu tehdä yhteistyötä edesauttoivat toiminnan suunnittelua, joten yhteisen sävelen löytyminen oli helppoa. Yritys oppimisympäristönä AW-Store tarjoaa opiskelijoille aidon oppimisympäristön, jossa käydään tekemässä oikeita varastoalan töitä kahtena päivänä viikossa. Opettaja toimii opiskelijoiden ohjaajana työpaikalla ja hänen esimerkkinsä on opiskelijoille hyvin tärkeä. Opettajan tapa pistää itsensä peliin tekemällä työtä yhdessä opiskelijoiden kanssa on tehnyt vaikutuksen yrityksen henkilökuntaan. Opettaja saa omalla esimerkillään opiskelijat innostumaan työn tekemisestä. Yritykselle opiskelijoiden työpanoksesta on ollut paljon hyötyä. Opiskelijoiden avulla voidaan tasata ruuhkahuippuja, kun saadaan tarvittaessa ylimääräisiä käsiä töitä tekemään. Joitakin opiskelijoita on harjoittelun jälkeen siirtynyt myös vakituiseen työsuhteeseen AW-Storeen. Pitkän harjoittelun aikana työnantajalla on ollut hyvä mahdollisuus saada riittävästi tietoa opiskelijan osaamisesta. Samalla tulevan työntekijän perehdytys on tullut hyvin hoidetuksi ja työtehtävistä toiseen siirtyminen on ollut myöhemmin helppoa. 1 4

15 T y ö e l ä m ä y h t e i s t y ö Yritys antaa opiskelijoiden käyttöön työtilat sekä tarvittavat koneet ja välineet. Opiskelijoille varattujen työtehtävien suunnittelu edellyttää ennakointia työnjohdolta. Lisäksi yrityksen henkilökunta vastaa uuden opetushenkilöstön perehdyttämisestä yritykseen. AW-Storen henkilökunta on myös mukana uuden opiskelijaryhmän perehdyttämisessä mm. yrityksen tiloihin ja työturvallisuusmääräyksiin. Vaikka päävastuu opiskelijoiden ohjauksesta on opettajalla, niin henkilökunta osallistuu päivittäin opiskelijoiden työnopastukseen sekä työskentelyn seurantaan. Toimiva kumppanuus AW-Storen näkökulmasta Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on ollut yhteistyökumppanina aktiivinen ja joustava. Yrityksessä arvostetaan myös yhteistyön pitkäjänteisyyttä. Oppilaitoksessa on opettaja, joka vastaa yhteistyöstä AW-Storen kanssa. Opettaja ja työntekijät tapaavat toisiaan viikoittain, lisäksi tarvittaessa ollaan yhteydessä puhelimitse. Viime aikoina yhteistyöhön on tullut mukaan lisää oppilaitoksen väkeä. Yhteistyö ammatillisen erityisoppilaitoksen kanssa koetaan yrityksessä positiivisena asiana. On hienoa olla mukana tarjoamassa opiskelijoille mahdollisuutta kehittyä ja sitä kautta työllistyä. Joustavuus yhteistyössä on ollut tärkeää silloin, kun työtehtävien määrä yrityksessä on vaihdellut ja vakituisista työajoista on jouduttu poikkeamaan. Yrityksen näkökulmasta on ollut myös tärkeää, että oppilaitoksen työntekijät tuntevat hyvin yrityksen toimintatavat ja ovat valmiita kuuntelemaan yrityksen tarpeita. Lisäksi henkilöstön varastoalan osaaminen on yhteistyötä tehtäessä ensiarvoisen tärkeää. 1 5

16 Työelämäkumppanina Manpower oy Marjo Lipponen Manpower Oy aloitti yhteistyön Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen kanssa vuonna 2002, jolloin yritys ehdotti yhteistyökumppanuutta oppilaitokselle. Vuonna 2003 tehtiin ensimmäinen yhteistyösopimus, jossa sovittiin mm. opiskelijoiden työnhakuvalmennuksesta sekä yhteistyöstä liiketalouden perustutkinnon ja tietojenkäsittelyn perustutkinnon kummiluokkien kanssa. MANPOWER ON MAAILMAN JOHTAVIA REK- RYTOINTI- JA HENKILÖSTÖALAN YRITYKSIÄ. YHTIÖ ON PERUSTETTU 1948 USA:SSA JA SE KATTAA NYKYISIN TOIMISTOA 72 MAASSA. MANPOWER TYÖLLISTÄÄ VUOSITTAIN YLI 2,5 MILJOONAA IHMISTÄ. SUOMESSA MANPOWER OY ALOITTI 1997 JA TOIMISTOT SIJAITSEVAT YLI KYMMENELLÄ PAIKKAKUNNALLA. MANPOWERIN PALVELUJA OVAT REKRYTOINTI, HENKILÖSTÖ- VUOKRAUS, ULKOISTUSHANKKEET JA HR-KON- SULTOINTI. Monipuolista yhteistyötä Yhteistyö on ollut vuosien varrella monipuolista. Manpower on tarjonnut koulutuskeskuksen opiskelijoille mahdollisuuden osallistua työnhakukoulutukseen, jossa on käyty läpi työnhakuprosessin eri vaiheita. Luennoilla on kerrottu yleisistä työnhakuun liittyvistä asioista ja opiskelijoilla on ollut mahdollisuus saada henkilökohtaista työnhakuohjausta ja palautetta työhakemuksista ja ansioluetteloista. Manpower on tehnyt myös tempauksen koululla 10 konsultin voimin järjestämällä haastatteluita, jolloin opiskelijat saivat harjoitella työnhakua aidon kaltaisessa työnhakutilanteessa. Haastattelun jälkeen jokainen opiskelija sai henkilökohtaisen palautteen työpaikkahakemuksestaan ja haastattelusta. Merkonomien ja datanomien opintojen päättäville luokille on järjestetty work-shop tyyppisiä oppitunteja, joissa opiskelijat ovat voineet harjoitella työhakemusten tekemistä sekä valmentautua työhaastatteluihin. Opiskelijoilla on ollut myös mahdollisuus tehdä TeleSkill asiakaspalvelusimulaatio, joka testaa hakijan kykyä toimia haasteellisessa puhelinpalvelutilanteessa. Simulaatiosta on annettu myös henkilökohtainen palaute. Kummiluokkien opiskelijoille on näiden toimenpiteiden lisäksi tarjottu myös mahdollisuuksia työssäoppimisjakson suorittamiseen Manpowerissa. Manpowerin konsultit ovat osallistuneet liiketalouden perustutkinnon näyttöjen vastaanottoon. Työelämään valmentavan opetuksen opiskelijoille Manpower on tarjonnut mahdollisuuden työharjoitteluun yrityksessä. Kaksi opiskelijaa on työllistynyt Manpoweriin työharjoittelun jälkeen. 1 6

17 T y ö e l ä m ä y h t e i s t y ö Kumppanuuden kehittyminen vaatii pitkäjänteisyyttä Perinteisesti Manpowerin oppilaitosyhteistyön tavoitteena on ollut markkinoida yritystä valmistuville opiskelijoille työnhakukanavana sekä työnantajana. Yhteistyökumppaneina ovat pääasiassa korkeakoulut sekä ammattikorkeakoulut. Yhteistyö ammatillisen erityisoppilaitoksen kanssa on tuonut uusia ulottuvuuksia oppilaitosyhteistyöhön. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa työskenteleminen on avannut uusia näkökulmia Manpowerin henkilöstölle, jonka tehtävänä on ensisijaisesti välittää korkeasti koulutettuja huippuosaajia asiakasyrityksiinsä. Oppilaitoksen ja yrityksen välinen yhteistyö vaatii pitkäjänteisyyttä. Erityisen tärkeää on tuntea toistensa tavoitteita ja toimintapoja, jotta yhteistyöstä tulisi molempia osapuolia hyödyttävää kumppanuutta. Erityinen-projektissa Manpowerilla on ollut mahdollisuus osallistua projektin ohjausryhmän toimintaan ja näin saada tietoa oppilaitoksen toimintaympäristöstä. Erityinen-projektin järjestämällä työelämäjaksolla puolestaan yksi opettaja työskenteli Manpowerissa ja tutustui yrityksen toimintaan. Toimitusjohtaja Fredrik Karlsson oli puhumassa Erityinen projektin Koulutuksesta työelämään - seminaarissa marraskuussa 2005 aiheesta Yhteiskuntavastuu työllistäjänä mahdollisuudet ja haasteet? Manpowerin panostus yhteistyöhön on henkilöstön osaamisen antaminen oppilaitoksen käyttöön. Oppilaitosyhteistyössä Manpower arvostaa pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Yritys odottaa oppilaitokselta myös aktiivista kehittämistyötä sekä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Yrityksen näkökulmasta on ollut tärkeää, että Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa on nimetyt yhdyshenkilöt, jotka pitävät säännöllisesti yhteyttä yritykseen päin. Toisaalta tulevaisuudessa on tärkeää saada yhteistyöhön mukaan lisää osallistujia sekä yrityksestä että oppilaitoksesta, jotta yhteinen kontaktipinta olisi mahdollisimman laaja. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymiseen tähtäävät tukitoimenpiteet ja kehitysohjelmat ovat merkittävä osa Manpower-konsernin yhteiskuntavastuuta, ja yhtiö on toteuttanut useita erityisryhmien työllistämishankkeita monissa maissa. Tässä työssä mukana oleminen toteuttaa Manpowerin yhteiskuntavastuun mukaisia arvoja, ja tätä vastuullisuutta halutaan kehittää myös Suomessa. 1 7

18 Työelämäkumppanina Kynnys ry KAlle Könkkölä KYNNYS RY ON ERI TAVOIN VAMMAISTEN Yhteistyö Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen kanssa alkoi noin neljä vuotta sitten, kun koulutuskeskuksen ensimmäinen opiskelija aloitti työssäoppimisjaksonsa Kynnyksessä. Sen jälkeen Kynnyksessä on ollut työssäoppimassa useita liiketalouden ja tietojenkäsittelyn perustutkinnon sekä valmentavan opetuksen opiskelijoita. Lisäksi Kynnyksessä on koko ajan harjoittelijoina paljon myös muiden oppilaitosten opiskelijoita sekä työvoimahallinnon asiakkaita. IHMISTEN PERUS- JA IHMISOIKEUSJÄRJESTÖ. SEN PERUSTIVAT VAMMAISET OPISKELIJAT VUONNA JÄRJESTÖ TOIMII VAMMAISTEN HENKILÖI- DEN ETUJÄRJESTÖNÄ. TAVOITTEENA ON MYÖS AKTIVOIDA JA TUKEA VAMMAISIA TOIMIMAAN ITSE OMIEN OIKEUKSIENSA PUOLESTA. ERI TAVOIN VAMMAISET HENKILÖT VASTAAVAT YHDISTYKSEN TOIMINNASTA PÄÄTÖKSESTÄ TOIMEENPANOON. KYNNYKSELLÄ ON N JÄSENTÄ. Kynnyksessä on huomattu, että vammaisten opiskelijoiden on vaikeaa löytää työssäoppimispaikkoja. Työssäoppimispaikkojen tarjoaminen vaikeavammaisille opiskelijoille onkin osa Kynnyksen perustehtävää sen toimiessa vammaisten etujärjestönä. Järjestössä pyritään tukemaan vammaisten pääsyä työelämään monin eri tavoin. Esimerkiksi valtaosa Kynnyksen omasta henkilökunnasta on vammaisia. Työssäoppijoille Kynnys tarjoaakin hyvän toimintamallin ja vertaistukea: myös vammaisena voi olla mukana työelämässä, kun löytää omat vahvuutensa ja hallitsee työelämän pelisäännöt. Kynnyksen edellytykset ottaa työssäoppijoita paranivat huomattavasti, kun Helsingin toimisto siirtyi uusiin toimitiloihin Hakaniemeen. Nykyiset tilat ovat entisiä suuremmat ja siellä on tarpeeksi pöytiä myös muutamalle työssäoppijalle. Keväällä 2006 Kynnys solmi kirjallisen työssäoppimisen puitesopimuksen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen kanssa. Sopimuksen mukaan viisi opiskelijaa vuodessa voi suorittaa työssäoppimisjaksonsa Kynnyksessä. Koulutuskeskuksesta tulevat opiskelijat tarvitsevat työssäoppimisessa paljon tukea ja ohjausta ja esteettömät työtilat. Onkin tärkeää, että myös vaikeavammaisilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada omakohtaista kokemusta työelämästä. Kynnys järjestää työnantajakoulutusta henkilöille, jotka käyttävät henkilökohtaista avustajaa. Näille ns. pomokursseille on osallistunut Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen opiskelijoita. Kynnyksen kouluttajat ovat järjestäneet koulutusta myös koulutuskeskuksessa osana opiskelijoiden opintoja. 1 8

19 T y ö e l ä m ä y h t e i s t y ö Keväällä 2006 koulutuskeskuksen opettaja oli työelämäjaksolla Kynnyksessä. Työelämäjakso tarjosi opettajalle mahdollisuuden tutustua Kynnyksen toimintaan sekä työtehtäviin. Opettaja sai jakson aikana tietoa työelämän vaatimuksista, jota hän voi hyödyntää ohjatessaan opiskelijoiden työssäoppimista. Kynnyksessä opettajan tietotekniikan osaamista hyödynnettiin mm. yhdistyksen kotisivujen uudistamisessa sekä henkilökunnan tietotekniikkakoulutuksessa. Tällä hetkellä Kynnys tarjoaa yhdelle koulutuskeskuksen opiskelijalle pitkäaikaisen työssäoppimispaikan, jossa opiskelija suorittaa opintojaan tekemällä taloushallinnon työtehtäviä. Opiskelijan työssäoppiminen toteutetaan ESR-rahoitteisen Työvalta-projektin puitteissa, jossa Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen liiketalouden ja hallinnon opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan työvaltaisesti. Kynnykselle erityisopetusta antavat oppilaitokset ovat tärkeä yhteistyökumppani. Järjestö haluaa kannustaa opiskelijoita aktiivisiksi toimijoiksi yhteiskunnassa.. Tulevaisuudessa järjestö haluaisi olla mukana kehittämässä täsmäkoulutuksia, joissa otetaan huomioon erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistyminen. 1 9

20 3 3. O p e t t a j i e n t y ö e l ä m ä j a k s o t 2 0

21 O p e t t a j i e n t y ö e l ä m ä j a k s o t 3.1. Opettajien työelämäjaksot Erityinen-projektissa Kim Karlsson OPETTAJAN TYÖELÄMÄJAKSON TAVOITTEENA Työelämäjaksojen tavoitteet Erityinen-projektissa tavoitteita täsmennettiin opetushallituksen ohjeiden perusteella. Työelämäjaksojen tavoitteina olivat opettajan oman ammattiosaamisen päivittäminen oppilaitoksen ja työelämäyhteistyön kehittäminen erityisopetuksen näkökulmasta (OPETUSHALLITUS 2006). koulutusalakohtaisten opetussuunnitelmien kehittäminen erityisopetuksen näkökulmasta erityisopetuksen työssäoppimisen käytänteiden kehittäminen työpaikkaohjaajien kouluttaminen opiskelijoiden työllistymisen tukemisen kehittäminen. ON, ETTÄ OPETTAJA PÄIVITTÄÄ TYÖELÄMÄOSAA- MISTAAN TYÖSKENTELEMÄLLÄ KOULUTUSALAAN- SA VASTAAVASSA TYÖPAIKASSA. JAKSON AIKANA OPETTAJALLA ON MAHDOLLISUUS PEREHTYÄ MM. TYÖPAIKAN TOIMINTAKULTTUURIIN JA ALAN TEKNISEEN KEHITYKSEEN. TYÖELÄMÄJAKSO ON MYÖS HYVÄ MAHDOLLISUUS EDISTÄÄ OPPILAI- TOKSEN JA TYÖPAIKAN VÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ. Opettajilla oli mahdollisuus painottaa työelämäjaksonsa tavoitteita yksilöllisesti ja koulutusalakohtaisesti. Yhtenä kriteerinä tavoitteenasettelussa oli se, että henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi opettaja ottaa huomioon työpaikan ja oppilaitoksen tarpeet. Tavoitteista opettajat keskustelivat projektipäällikön kanssa ennen jaksolle lähtöä. Ryhtyessäni miettimään sopivaa paikkaa työelämäjaksolle, yhtenä kriteerinä mielessäni oli se, että paikan pitäisi olla sellainen, jossa käy säännöllisesti työssäoppijoita. Hyvä asia olisi myös, jos paikka edustaisi kolmatta sektoria. Projektin määrällisenä tavoitteena oli 30 opettajan osallistuminen n. kahden kuukauden pituisille työelämäjaksoille. Määrällistä tavoitetta voidaan pitää melko vaativana, sillä sen saavuttamiseksi työelämäjaksoille tuli osallistua lähes puolet koulutuskeskuksen päätoimisista opettajista. Aikaa työelämäjaksojen toteuttamiseksi oli Erityinen-projektissa 2,5 vuotta. Aikataulu oli kireä ja haasteellinen. Eniten ongelmia esiintyi sopivan ajankohdan löytymisessä jaksolle sekä sijaisjärjestelyjen hoitamisessa. 2 1

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Aalto, Anne - Eskola, Seija - Ihalainen, Anna-Kaisa - Winqvist, Sinikka (toim.) nvalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on Invalidiliiton

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Johdanto 4 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 5 1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 5 2 Koutsin

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Lisäksi ohjausryhmä on toiminut edellisvuosien tapaan.

Lisäksi ohjausryhmä on toiminut edellisvuosien tapaan. 1(14) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot VUOSIRAPORTTI vuodelta 2006 1. Perustiedot projektista Projektin nimi: ERITYINEN Projektikoodi: 84510 Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja:

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Miten ohjaat työssäoppijoita

Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Terttu-projekteissa kehitetty koulutusmateriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille Pirjo Lehtoranta Harri Leivo Seija Haapasalo Miten

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Erilaiset oppijat monta tapaa oppia A N N E A A LTO M A A R I T A H TO L A S AT U A L P P I S E I J A E S KO L A S I R PA J O N N I N E N Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA?

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Anna Launonen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Päättyneiden tavoite 3 -ohjelman ESR-projektien 2000 2003 loppuraporttien

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET

KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET Sisällys JOHDANTO 8 Busineksen ja luovien alojen liitto luo uusia mahdollisuuksia! Kirjoittajat: Raimo Pelli,

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot