Pääkaupunkiseudun välityömarkkinaselvityksen johtopää. äätöksiä ja suosituksia. VTT, kehitysjohtaja Timo Aro, Net Effect Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun välityömarkkinaselvityksen johtopää. äätöksiä ja suosituksia. VTT, kehitysjohtaja Timo Aro, Net Effect Oy"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun välityömarkkinaselvityksen johtopää äätöksiä ja suosituksia VTT, kehitysjohtaja Timo Aro, Net Effect Oy

2 Ei osata täyttää lomakkeita tai hakea rahoitusta. Perusosaamista puuttuu. Vaatii perehtymistä. Monella on sellainen käsitys, että kun vain laittaa paperin menemään, niin tilille tulee rahaa. Moni ei ole ymmärtänyt, kuinka isosta prosessista on kyse ja kuinka paljon sen eteen joutuu tekemään työtä -Projektiasiakas-

3 Työhallinnon osalta selkeät ohjeet, mihin tukea voidaan käyttää ja mihin ei. Pitää käyttää hallinnointiin, mutta ei työn tekemiseen. Tarkoitus oli kai luoda alun perin työpaikkoja ihmisille, mutta se on tehty koko ajan vaikeammaksi ja vaikeammaksi -Projektiasiakas-

4 Jos tulee jokin uusi yhdistys tai järjestö, niin vaikea ymmärtäämääräyksiäja ohjeita. Vanhat oppineet kantapään kautta. Perustuu viranomaisten järjestämään koulutukseen, ohjauksen, paikan päälläkouluttamiseen jne Uusille yhdistyksille sisältötärkeää, mutta yhtätärkeäätaloushallinnon asiallinen järjestäminen -Työhallinnon edustaja-

5 Ensimmäinen kysymys uudelle toimijalle, onko taloushallinnon osaamista ja kokemusta. Uusien yhdistyksen puheenjohtajalla tai hallituksen puheenjohtajalla ei ole käsitystä projektikulttuurin vaatimuksista. Asenne- ja arvomuutosta tarvitaan yhdistyksissä järjestöissä projektiosaamisen suhteen -Työhallinnon edustaja-

6 Sisältö»Selvityksen tausta ja tavoitteet»aktiivisen toimijaverkoston haastatteluiden tulokset»dialogi-istuntojen tulokset»alustavat johtopäätökset»alustavat kehittämissuositukset

7 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet

8 Pääkaupunkiseudun välityömarkkinat v alussa» Uudenmaan TE-keskuksen alueella noin (5,2 %) työtöntätyönhakijaa, joista keskimäärin aktiviisen työvoimapolitiikan kohteena noin henkilöä» Työttömyyden kesto keskimäärin 47 viikkoa» Pääkaupunkiseudulla noin työtöntätyönhakijaa, joista joka kolmas yli 50-vuotias» Avoimia työpaikkoja noin » Pitkäaikaistyöttömiä henkilöä» Kunnittaiset työttömyysasteet lähellä täystyöllisyyttä»kauniainen 2,8 %»Espoo 4,4 %»Helsinki 6,0 %»Vantaa 6,4 %

9 Selvityksen haasteena välityömarkkinat käsitteen moniselitteisyys.

10 Dikotominen jako Välityömarkkinat jakaantuvat: Aktiivisen työvoimapolitiikan ja Aktiivisen sosiaalipolitiikan PALVELUIHIN!

11 Aktiivinen työvoimapoliitiikka: eli näin virallisesti Aktiivinen sosiaalipolitiikka: Tarkoitettu työnhakijoille, joilla edellytyksiä sijoittua eri toimenpiteiden avulla työmarkkinoille Toimenpiteitä ovat muun muassa räätälöidyt koulutusmallit, koulutuksen ja palkkatukityön n yhdistelmät t sekä työel elämä- ja työnhakuvalmennukset Palvelut ylläpitävät työnhakijoiden työkykyä ja parantavat elämänlaatua Palveluilla pyritään luomaan työllistymisedellytyksiäniille asiakkaille, joiden nopea työllistyminen on epätodennäköistä Pyritää ään n toimenpidekokonaisuuksiin, joilla työnhakijoiden osaamista, amattitaitoa ja työllistymiedellytyksi llistymiedellytyksiä voidaan parantaa Palveluja järjestj rjestävät t (tuottavat itse tai hankkivat) pääp ääasiassa työhallinto / työvoimatoimistot, Kela ja kunnat Pääasiassa TEM:n vastuualuetta Aktiivisen sosiaalipolitiikan toimenpiteitäovat esimerkiksi kuntotuttava työtoiminta ja sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta Pääasiassa STM:n vastuualuetta

12 toimenpiteitäja palveluja Palkkatuettu työ Ammattitaito- ja osaamiskartoitukset Ryhmäpalvelut Ohjaava ja valmentava työvoimakoulutus Ammatinvalinnan ohjaus Työharjoittelu, työelämävalmennus Työkokeilut, koulutuskokeilut Työhönvalmennus TYP:n täydentävät palvelut Kuntouttava työtoiminta Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta Eläkeselvittely (Elma)

13

14 Selvityksessäkäytetty määritelmä Avoimien työmarkkinoiden ja työttömyyden välissäolevia tuettuja palveluita, aktiiviohjelmia ja työtilaisuuksia, joiden avulla tarjotaan yksilöllisiätarvelähtöisiä ratkaisuja heikossa työmarkkinaasemassa oleville henkilöille

15 AKTIIVINEN TYÖVOIMAPOLITIIKKA VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVINEN SOSIAALIPOLITIIKKA Kansallinen taso: -TEM -STM -Muut TYÖHÖN N SIJOITTUMISTA EDISTÄVÄT T PALVELUT: -Työmarkkinatoimenpiteet -Palkkatuet - Työllisyyspoliittiset avustukset - Projektien toimenpiteet Yhdistykset, järjestöt Projektit TYÖSS SSÄSELVITYMISTÄ EDISTÄVÄT T PALVELUT: -Kuntouttava työtoiminta - Sosiaalinen työtoiminta - Kuntouspalvelut - Kartoitukset - Projektien toimenpiteet Aluetaso: -TEK Työpajat Sosiaaliset yritykset Säätiöt yms. Paikallistaso: -Palvelukeskus - Työvoimatsto

16 Sisarkäsitteitä Työllistämispalvelut: Tarkoitetaan laajaa palvelu-ja toimenpidekokonaisuutta, jonka tavoitteena on edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien yksilöiden työllistymistä. Palvelukokonaisuus voi pitää sisällään keskeisiätyöllistämiseen liittyviätoimenpiteitä, kuten tuettua työtä, työkokeilua, työharjoittelua, työvalmennusta, työtoimintaa, työpajatoimintaa, valmentavaa työvoimakoulutusta, palveluohjausta ja kuntouttavaa työllistämistä. Sosiaalinen työllistäminen= Sosiaalisella työllistämisellätarkoitetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien toimintakyvyn ylläpitämistä ja työllistämisen edistämistä tarjoamalla aktiiviohjelmia ja palveluita. Heikossa työmarkkina-asemassa olevat= Vaikeasti työllistettävissäolevat henkilöt tai ryhmät, joilla on heikentyneen toimintakyvyn tms. Syiden vuoksi poikkeuksellisen suuria vaikeuksia päästäavoimille työmarkkinoille. Työllistämiseen tarvitaan eri viranomaisten ja palveluntuottajien moniammattillista yhteistyötä. Heikossa työmarkkina-asemassa olevia ryhmiäovat muun muassa pitkäaikais-ja toistuvaistyöttömät, perus-tai toisen asteen koulutuksen keskeyttäneet nuoret, päihdeongelmaiset, etniset vähemmistöt, osin maahanmuuttajat ja vajaakuntoiset. Rakennetyöttömyys = Työvoiman tarjonnasta ja kysynnästäaiheutuvat tarpeet eivät eri tekijöiden vuoksi vastaa toisiaan. Voidaan määritellä myös työvoiman kohtaanto ongelmaksi. Samanaikaisesti voi esiintyä niin työttömyyttäkuin työvoimapulaa. Työvoiman ammattitaito-ja osaamisvaatimukset eivät vastaa kysyntää. Rakennetyöttömyys voi liittyätyön kannustavuudesta, työn tuottavuudesta, alueellisista ja toimialakohtaisista eroista liittyviin tekijöihin. Kuntouttava työtoiminta = Kuntien järjestämäätoimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa henkilöiden elämänhallintaa ja luoda edellytyksiätyöllistämiselle. Kunta voi järjestääitse kuntouttavia työtoimintapalveluita tai ostaa palvelut kolmannen sektorin muilta toimijoilta.

17

18 Selvityksen toteuttaminen

19 Aktiiviset toimijat tukimuodoittain Toimijatyyppi Projektituki/työllisyyspoliittinen avustus Haastateltujen Haastateltujen %- lukumäärä osuus kaikista haastatelluista 42 52,5 EU-projektit/ESR ja EQUAL 14 17,5 Kouluttajat/valmentava työvoimakoulutus 24 30,0 YHTEENSÄ ,00

20 Aktiivisen välityömarkkinaverkoston haastattelut» Taloustutkimus teki määrämuotoisen ja esikoodatun lomakkeen perusteella 80 haastattelua aktiiviseeen verkostoon» Lisäksi vertailun vuoksi 20 haastattelua Fonectan tietokannasta» Haastattelujen vastaukset analysoitiin ja ristiintaulukoitiin SPSS-tilasto-ohjelmiston avulla» Haastattelujen syventämiseksi järjestettiin vuorovaikuttaiset dialogi-pajat oppilaitosten, järjestöjen ja työhallinnon edustajille» Dialogi-istunnoissa kaikille yhteiset kolme teemaa, jotka perustuivat haastattelujen perusteella nousseisiin kriittisiin kehittämishaasteisiin

21 2. Aktiivisen toimijaverkoston haastattelujen tulokset

22 Mitä palveluita välityömarkkinatoimijat tarjoavat?

23 Toiminnan keskeisimmät kohderyhmät

24 Työllistämispotentiaali?

25 Toimijoiden kokemat tuen tarpeet

26 Tuen tarpeet toimijatyypeittäin

27 Työllistymisen lisäämiseen liittyviä rajoitteita Tukipolitiikan lyhytkestoisuus ja vaihtuvat painopisteet Määräaikaiset rahoitusvälineet (projektit) Työvoimatston vähäiset ohjausresurssit Lyhyet sopimukset Resurssit Byrokratia Jäykkyys, joustamattomuus Kannustinloukot Työttömyysturvan käytäntöön soveltaminen Työnhakijoiden ja työnantajien ennakkoluulot Tiedon puute tuetusta työstä ja tuetusta työmarkkinoista Asenteet Muut Lyhyet koulutusjaksot Hyvien työnhakijoiden saaminen (kohtaanto)

28 Yhteistyötoimijoiden välillä KENEN KANSSA TEHDÄÄN YHTEISTYÖTÄ KENEN KANSSA HALUTAAN TEHDÄ LISÄÄ YHTEISTYÖTÄ

29 Yhteistyötä lisääviä parannusehdotuksia

30 Kenen pitäisi koordinoida ja kehittää pääkaupunkiseudun välityömarkkinoita?

31 Kenen pitäisi koordinoida ja kehittääpääkaupunkiseudun välityömarkkinoita toimijatyypeittäin?

32 Millaisia tukipalveluita toivotaan työhallinnolta?» Selkokieliset ohjeet eri tukimuodoista» Ajantasalla pitäminen eri tukimuodoista ja niihin liittyvistä tulkinnoista» Henkilökohtaista palvelua ja panostusta ohjauksen tukemiseen» Koulutustilaisuuksia, teemapäiviä» Räätälöityjä ja kohdennettuja asiakastilaisuuksia» Tiiviimpääyhteydenpitoa» Ajankohtaista informaatiota, infotilaisuuksia, tietoiskuja» Selkeitäpelisääntöjä( enemmän tietoa ja vähemmän lomakkeiden täyttämistä )» Valtakunnallisia linjauksia ja tulkintoja yleisiin ongelmakohtiin, kipupisteisiin» Nettitiedottamisen lisäämistä» Oppaita, käsikirjoja» Yhteistyöseminaareja ja kehittämispalavereita» Seminaareja kouluttajille

33 3. Dialogi-istuntojen tulokset

34 Dialogipajojen kysymykset» Vastaajina oppilaitoksen, järjestöjen ja työhallinnon edustajista muodostuneet ryhmät» Kysymykset: Millaisia hyviätoimintamalleja ja rajoitteita on yritysyhteistyössävälityömarkkinoilla? Miten välityömarkkinatoimijoiden verkostoitumista ja kumppanuutta voidaan tukea? Millainen on/voisi olla työhallinnon rooli kehittämiskumppanina välityömarkkinoilla?

35 Yritysyhteistyöhön liittyvät hyvät toimintamallit ja rajoitteet Johtopäätöksiä:» Henkilökohtaiset ja pitkäaikaiset kontaktit» Henkilökohtaisten kontaktien ylikorostuminen» Henkilökohtaisten kontaktien pitkäkestoisuus saman yhteyshenkilön kautta» Toiminnan keskitetty koordinointi» Yritykset kokevat ongelmana useiden toimijoiden ja erilaisten toimintatapojen sekavan kaaoksen» Yritysten jatkuva pommittaminen toisista tietämättä» Yrityskontaktien tasalaatuisuuden varmistaminen ja yhtenäisten käytäntö-jen löytäminen» Työhallinnon rooli yritysyhteistyön järjestämisessä: missäollaan mukana ja missä ei» Oikeat henkilöt oikeaan paikkaan» Uskottavuuden ja luottamuksen rakentaminen työnhakijoiden välittämiseen» Enemmän taustatyötä: kartoitukset, haastattelut jne.» Työllistävien järjestöjen palvelutarjonnon yhdenmukaistaminen ja laajentaminen» Viestintäkulttuurin kehittäminen» Ei hallintokieltä, vaan selkeitä, lyhyitä ja täsmällisiä ohjeita» Työhallinnon vaikeiden asioiden muuntaminen yritysten ymmärtämälle kielelle» Resurssien ja työllistämismallien kehittäminen» Ohjaukseen panostaminen pitkäkestoiselle ja vaikuttavalla tavalla» Ohjauksen kaikenlaiset jatkuvan kehittämisen ja jatkuvan aktivoinnin mallit keskiöön» Tiedottamisen lisääminen» Kärki asenteisiin ja arvoihin vaikuttamisessa

36 Keskinäisen kumppanuuden ja yhteistyön lisääminen Johtopäätöksiä:» Yhteiset tilaisuudet, seminaarit jne.» Säännöllisesti toistuvat kumppanuustilaisuudet» TE-keskus järjestäjän rooliin esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa» Paikallinen ja alueellinen verkostoitumisen koordinointi» Jokin hanke/toimija voisi ottaa vastuun kokemustenvaihtofooru-mien ja verkostotilaisuuksien järjestämisestä» Samalla päästäisiin kehittämään toimijoiden välistä vertaistukea» Verkkotiedottamisen lisääminen» Tiedon kerääminen, jalostaminen ja edelleenjakaminen» Ajanmukaiset hankelistaukset teemoittain, ei rahoitusinstrumenttien mukaan» Hankkeiden välisen kilpailun poistaminen tiedottamisen ja yhteistyön keinoin» Epäterveeseen kilpailuun työllistettävistä puuttuminen» Yhteisten tavoitteiden ja visioiden määrittely esim. kumppanuustilaisuuksissa» Alueellisten rajojen madaltaminen» Yhteisten pelisääntöjen luominen» Työllistäminen yli kuntarajojen

37 Työhallinnon rooli kehittämiskumppanina 1 (2) Johtopäätöksiä: Työhallinnon rooli koordinaattorina ja välittäjänä: Työhallintoon kohdistuu paljon odotuksia erityisesti koordinoivan roolin kehittämisessä. Työhallinto nähdään keskeisenätoimijana välityömarkkinoiden kehittämisessäja kokonaisuuden hallinnassa. Koordinaatiorooliin toivotaan yhävahvistuvan sekäsuhteessa välityömarkkinoilla toimiviin järjestöihin, projekteihin ja kouluttajiin ettäsuhteessa yrittäjiin ja yritysyhteistyöhön. Käytännön esimerkiksi nostetaan muun muassa mahdollisuus työhallinnon edustajan ja kouluttajan muodostamiin työpareihin, joiden rooli vaikuttavan ja yhäparemmin toimivan työvoimapoliittisen koulutuksen organisoinnissa voisi olla merkittävä. Myös tiedottamisen merkitystä osana koordinaattorin ja välittäjän roolia korostetaan. Työhallinnon resurssit ja rahoitus: Työhallinnon resursseja tulisi kehittääyhäparemmin vastaamaan todellisia tarpeita. Esimerkkiävoitaisiin hakea esimerkiksi Ruotsista, missäon kyetty puuttumaan mm. tukijaksojen kattavuuteen ja kestoon eri asiakasryhmien mukaan. Näin vältettäisiin tilanteita, joissa asiakkaan valmentaminen ja kuntoutus päättyvät ikään kuin puolitiehen taloudellisten resurssien päättyessä. Rahoituksen tarkoituksenmukainen ohjaaminen edelleen esimerkiksikunnille pitäisi myös taata, jotta alueellisia eroja voitaisiin madaltaa.

38 Työhallinnon rooli kehittämiskumppanina 2 (2) Johtopäätöksiä: Työhallinnon ammatillisuuden kehittäminen: Työhallinnon sisällänähdään tarve toiminnan terävöittämiselle kokonaisuudessaan. Myös järjestöt nostavat esiin hallinnon tempoilevuuden ja jatkuvat muutokset. Työhallinnon tulisikin päästäeroon harrastemaisesta iltapäiväkerhotoiminnasta ja lyhytjänteisyydestä ja siirtyä kohti vaikuttavaa ja pitkäkestoista toimintaa. Palautejärjestelmän kehittäminen: Poissa silmistä, poissa mielestä ajattelusta tulisi päästäeroon. Työhallinnon toiminnan tueksi kaivataan siis selkeääja toimivaa palautejärjestelmää. Järjestetyistä toimenpiteistä pitäisi jatkuvasti tehdä järjestelmällistä seurantaa, jotta välityömarkkinoiden toimivuutta ja mahdollisia esteitä voitaisiin tarkastella.

39 4. Alustavat johtopäätökset

40 Johtopäätöksiä välityömarkkinoiden kehittämisen kannalta 1 (2)» Välityömarkkinat käsitteenäja toimintamallina varsin kryptinen onko tarpeen välityömarkkina käsitteen uusi brändäys, sillä asiaa on totuttu tarkastelemaan vain työttömien työnhakijoiden näkökulmasta ja keinona alentaa rakenteellista työttömyyttä, mutta työmarkkinatilanteessa tapahtuvat muutokset korostavat työllisyyteen ja työvoiman saatavuuteen liittyviä asioita?» Rahoitusvälineiden ja toimenpiteiden pirstaleisuus» Aktiiviset toimijat urautuneita suhteessa työhallintoon» Aktiiviset toimijat korostavat toiminnassaan välittäjäorganisaatioille ominaisia tunnuspiirteitä» Halu ja valmius työllistämispotentiaalin kannalta hyvä (oman toiminnan kehittämisen tarpeet vs. asiakkaiden tarpeet)» Suurimmat puutteet verkosto- ja kumppanuusyhteistyössä

41 Johtopäätöksiä välityömarkkinoiden kehittämisen kannalta 2 (2)» Työllistämisen esteet liittyvät resursseihin (todellinen vai oletettu puute?, lainsäädäntöön ja ennen muuta työmarkkinoiden arvoihin ja asenteisiin» Yhteistyöhakuisuus (muodollinen vs. syvä yhteistyö)» Yritysyhteistyöriittämätöntä(henkilökohtaiset kontaktit ylikorostuneessa roolissa)» Työhallinnolta odotetaan konkreettista ja henkilökohtaista tukea/apua sekä jalkautumista kentälle» Koordinointi-ja kehittämisvastuu ensisijaisesti TE-keskuksella

42 5. Alustavat kehittämissuositukset

43 1. Tukirakenne koordinoimaan pääkaupunkiseudun välityömarkkinoita:» Välityömarkkinoiden koordinointiin ja kehittämiseen tarvitaan erillinen tukirakenne tai sateenvarjohanke, jonka tehtävänäon järjestääkoulutus-, konsultaatio-, verkostoitumis-, hallinnointi-ja muita tarvelähtöisiätukipalveluita toimijoille.» Vastuutaho voi olla viranomainen tai viranomaisen erikseen määrittelemätaho, jolle viranomainen antaa kehittämismandaatin, mutta pidättääitselleen viranomaisrooliin liittyvät hallinnointi-ja valvontatehtävät.» Perustettavan tukirakenteen tehtävänäolisi edelleen jakaa välityömarkkinoilla olevat toimijat palvelutarpeen, kohderyhmän tai rahoitusmuodon perusteella samankaltaisiin teemaryhmiin.» Teemaperustaisen työskentelyn ohjaavana periaatteena johdetut ja vuorovaikutteiset tuotosten siirtämistätukevat kehittämisfoorumit, joiden avulla pyritään vaikuttamaan hyvien käytäntöjen ja toimintamallien tunnistamiseen, levittämiseen, hyödyntämiseen ja vakiinnuttamiseen.

44 Case Inno Pro/Satakunta

45 Projektin toteutus Inno Pro Pilottihanke tuki- ja välittäjärakenteen luomiseksi Satakuntaan Tavoite 3-ohjelma, kesto: Kerätä yhteen ESR-projektit ja kansallisen projektituen hankkeet Tavoitteet: Tukea projektien lisäksi niiden taustalla olevia taustaorganisaatioita Päästäkiinni projektien hyviin käytäntöihin ja toimintamalleihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Edistää projektien tuotosten hyödyntämistä, siirrettävyyttä ja yleistä tunnettuutta Tarjotasatakuntalaisille projektiorganisaatioille yleistäja erityistätukea kehittämiseen liittyvillä osa-alueilla

46 Pilottikohteena olleet projektit ESR-projektit: Valtti: Pohjois-Satakunnan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus Varikko: Porin aikuiskoulutuskeskus ja Innova SEVERI: Harjavallan sosiaali-ja terveysalan oppilaitos E-Verkko-oppimiskeskus: Porin aikuiskoulutuskeskus Satakunnan ympäristöalan verkosto-ja tutkimusohjelma: Satafood ry Satakunnan Luki-keskus: Harjavallan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos URAPISTE: Porin ammattiopisto Projektituen hankkeet: Fenix/Kaarna: Rauman seudun katulähetys ry Kätevä työpaja säätiö(+ KeVe ja RaTu): Länsi-Suomen diakonialaitoksen Hyvinvointia Poriin HyPo hanke: Pormestarinluodon asukasyhdistys Heinä hanke: Merikarvian seudun työnhakijat Hatu/Zemppi : Harjavallan seudun invalidit ja Harjavallan seudun työllistämisyhdistys OT SO kulttuurityöpaja: Porilaiset kulttuurijärjestöt ry PROJEKTIT ELINKAAREN ERI VAIHEISSA!!! Taitokehä taitajien tukijoukot: Pohjois- Satakunnan ammatti-instituutti

47 Keinot Eli

48 Jhjl Keinot (osa 2)

49 Käytännössä Avoimia koulutustilaisuuksia Project Scorecard eli projektien tuloskortiston luominen: Määrälliset tavoitteet ja mittarit Laadulliset, toiminnalliset tavoitteet ja mittarit Vaikutusketjukortit Yleinen kehittämis-ja asiantuntijatuki tarvekartoitusten perusteella Kokemustenvaihtofoorumit, vertailukehittäminen yms.

50 2. Työhallinnon hallinnointi- ja kehittämisroolin selkiyttäminen 1 (2)» Viranomaistoimintaan liittyy runsaasti lainsäädäntöön perustuvaa seurantaa ja valvontaa. Hallinnointirooli edellyttääjatkuvaa virallista ja epävirallista ajantasolla olevaa ohjeistuista väärinkäsitysten ja väärinkäytösten estämiseksi. Tiedon kohdentaminen nousee aikaisempaa merkittävämpään asemaan.» Kehittämisrooli taas liittyy tuettavan toiminnan tuotosten, tulosten ja vaikutusten edistämiseen. Pääkaupunkiseudun välityömarkkinatoimijat ovat napanuoramaisessa suhteessa TEkeskukseen, työvoimatoimistoihin ja työvoiman palvelukeskuksiin. Lisäämälläyleistätiedottamista (netti-ja kirjalliset tiedotteet, tiedotustilaisuudet, asiakas-ja teematapaamiset, vierailu-ja laatukäynnit jne.) ja henkilökohtaista ohjausta, neuvontaa, perehdytystäja koulutustavoidaan merkittävästi tukea toimijoiden tuloksellista ja vaikuttavampaa toimintaa.

51 2. Työhallinnon hallinnointi- ja kehittämisroolin selkiyttäminen 2 (2)» Viranomaisten kannattaisi panostaa aikaisempaa enemmän projektiohjausvälineiden kehittämiseen ja erilaisten avoimeen dialogiin perustuvien vuorovaikutusfoorumien lisäämiseen. Ohjausvälineiden kehittämisellävoidaan osaltaan vaikuttaa toimijoiden taloushallintoon ja projektiosaamiseen liittyvien puutteiden ratkaisemiseen.» Säännöllisilläja johdetuilla vuorovaikutusfoorumeilla lisätään toimijoiden välistäaktivista vuorovaikutusta ja kyetään tunnistamaan aikaisemmassa vaiheessa sellaisia lupaavia ja hyviä käytäntöjä/toimintamalleja, joilla on yleistä merkitystävälityömarkkinoiden kehittämisessä.

52 3. Luottamuskulttuuriin panostaminen 6. AKTIIVINEN YHTEISTYÖ 1. HANKE 5. TOIMINNAN TUTTUUS 2. KOKE- MUS 4. LUOTTA- MUS 3. OSAAMI- NEN

53 4. Työhallinnon sisäiseen työnjakoon liittyvät prosessikuvaukset 1 (2):» Välityömarkkinoiden kehittämiseen osallistuvat TE-keskus, työvoimatoimistot ja työvoiman palvelukeskukset. Työhallinnon eri toimijoiden roolit ja vastuut vaihtelevat välityömarkkinoiden kehittämisen suhteen. Työhallinnon toimijoiden sisäiset prosessikuvaukset suhteessa välityömarkkinatoimijoihin jäsentäisivät ja tehostaisivat asiakasprosessia. Prosessikuvausten avulla voitaisiin sekäkarsia palveluketjussa olevia päällekkäisyyksiäettätunnistaa mahdollisia palveluaukkoja. Työhallinnon organisaatioiden olisi tarkoituksenmukaista pohtia, kuinka pitkälle olisi päästäniin sanotun yhden luukun periaatteen kehittämisessä.» Pääkaupunkiseudun välityömarkkinatoimijoiden kannalta merkittäväälisäarvoa tuottaisi se, jos työhallinnon organisaatiot kykenisivät pääkaupuniseudulla sopimaan sisäisestäneuvonta-ja kehittämisvastuusta työllistämistätukevien eri teema-alueiden osalta: esimerkiksi kuka vastaa työvalmentajapalveluiden, työpajatoiminnan, kuntouttavan työtoiminnan, ohjaus-ja neuvontapalveluiden, työvalmentajapalveluiden jne. neuvonnasta ja kehittämisestä. Työhallinnon sisällä on jokaisen välityömarkkinoiden kanssa tekemisissä olevan pystyttävä tiedostamaan, kuka on vastuussa asiakkaasta ja kuka itse prosessista.

54 4. Työhallinnon sisäiseen työnjakoon liittyvät prosessikuvaukset 2 (2):» Työhallinnon sisälläeri toimijoiden rooli saattaa olla selkeä, mutta ulkopuoliset palveluntuottajat eivät kaikilta osin tunnista työhallinnon sisäistätyönjakoa. Mitäparemmin toimijat tuntevat ja tietävät työhallinnon eri organisaatioiden roolin, sitä paremmin he pystyvät toiminnassaan hyödyntämään tai välittämään täysimääräisesti viranomaispalveluja.» Ulkoisen roolin selkiyttämisen jälkeen palveluntuottajat pystyvät helpommin määrittelemään oman roolinsa osassa kokonaisuutta. Tämätehostaa samalla viranomaisten ja palveluntuottajien välistä verkottumista.

55 5. Verkosto- ja kumppanuussuhteiden edistäminen:» Pääkaupunkiseudun välityömarkkinatoimijat tekevät runsaasti yhteistyötä keskenään. Haasteita aiheuttaa se, että monet toimijat tekevät yhteistyötä niiden tuttujen toimijoiden kanssa ja uusia yhteistyö-ja kehittämiskumppanuussuhteista ei synny riittävästi.» Toimijat odottavat työhallinnolta ja erityisesti TE-keskukselta verkostojohtajuuteen perustuvaa kehittämis-ja koordinointiroolia. Viranomaiset voivat myötävaikuttaa asiaan lisäämällä toimijoiden välistä verkostoitumista omalla aloitteellisuudellaan.» Käytännön verkosto- ja kumppanuusyhteistyötä saattaisi edistää yhteistyöfoorumin tai klubin perustaminen pääkaupunkiseudun välityömarkkinatoimijoille. Tämäedellyttäisi säännöllisten keskustelutilaisuuksien, kokemustenvaihtofoorumien tai toistuvien teematilaisuuksien järjestämistäkeskeisille toimijoille.» Verkostoyhteistyön kehittämisen kannalta on oleellista, että verkostoon kuuluvat ymmärtävät välityömarkkinoiden kehittämiseen liittyvän toiminnan yleistavoitteet (so. työllistämismahdollisuuksien lisääminen) ja tuntevat mahdollisimman hyvin toistensa toimintaa.

56 6. Siirtymätyöpaikkojen järjestelmällinen etsiminen ja rekrytointikynnyksen alentaminen 1 (2):» Työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuustavoitteiden saavuttaminen edellyttääyritysyhteistyön lisäämistäja mahdollisten edelleensijoitus-ja siirtymätyöpaikkojen järjestelmällistäkartoittamista.» Välityömarkkinatoimijat hyödyntävät omia kontaktejaan ilman syvempääkoordinaatiota. TE-keskuksen ja työhallinnon intressien mukaista olisi mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää ja koordinoida siirtymätyöpaikkojen etsimisessä käytettävissä olevaa tarvelähtöistä tietoa. Tämä edellyttää sopivien yritysten kartoittamista, yhteydenottoa, jalkautumista ja säännöllisiätapaamisia niiden kanssa.

57 6. Siirtymätyöpaikkojen järjestelmällinen etsiminen ja rekrytointikynnyksen alentaminen 2 (2):» Siirtymätyöpaikkojen järjestelmällisessä kartoittamisessa pitäisi olla käytössä yhtenäinen ja keskitetty tiedonkeruumenetelmä, jonka avulla saataisiin jatkuvasti haastattelujen ja kyselyiden avulla täsmällistäpaikallista (pääkaupunkiseutua) tietoa työmarkkinoiden tarpeesta mahdollisimman pienelläaikaviiveellä. Ennakointi-ja työvoimatarvetiedustelut yms. palvelevat hyvin keskipitkän aikavälin kehittämistä, mutta sen rinnalle tarvittaisiin kevyempi ja reaaliajassa oleva tiedonkeruutapa. Tieto pitäisi kyetä välittämään työnantajien, palveluntuottajien ja viranomaisten lisäksi aikaisempaa enemmän myös suoraan työttömille työnhakijoille.» Esimerkiksi Varsinais-Suomessa on käytössäyritysharava niminen menetelmä, jossa kerätään yhteen alueellista tietoa yritysten tarpeista lähtevälläkehitysmenetelmällä. Säännönmukaisen tiedonkeruumenetelmän avulla voidaan nykyistä nopeammin välittää tietoa määritellyllätoimijajoukolle ja samalla alentaa rekrytointikynnystä.

58 7. Yritysyhteistyön lisääminen:» TE-keskuksen ja työhallinnon pitäävelvoittaa toimijoita panostamaan aikaisempaa enemmän yritysyhteistyön järjestämiseen.» Palvelun tuottajille oma kannuste- tai bonusjärjestelmä» Viranomaiset voisivat tuoda kannustavina esimerkkeinä järjestelmällisesti esiin onnistuneita yritysyhteistyöhön liittyviä toimintamalleja. Samalla voitaisiin luoda edellytyksiä vertailukehittämiselle eri organisaatioiden välillä.» Lisäksi viranomaiset voisivat järjestääyhteistyössävalittujen organisaatioiden kanssa yhteisiätapaamisia, tilaisuuksia ja koulutuksia toimiviksi osoittautuneista yritysyhteistyömalleista.

59 8. Työvoiman palvelukeskusten tunnettuuden lisääminen ja tehokkaampi hyödyntäminen:» Työvoiman palvelukeskuksilla on keskeinen rooli välityömarkkinoiden kehittämisessä. Palvelukeskuksiin ohjautuu erittäin haastavia ja moniammatillisia palveluita tarvitsevia asiakkaita. Haastateltavassa kohdejoukossa (80) tuli esiin, ettätoimijat tuntevat varsin huonosti työvoiman palvelukeskusten toimintaa ja eivät osaa täysimääräisesti hyödyntääpalvelukeskusten osaamista.» Pääkaupunkiseudun välityömarkkinoiden kehittämisen kannalta on oleellista, ettätyövoiman palvelukeskusten rooli vahvistuisi suhteessa välityömarkkinatoimijoihin ja sen tunnettuus lisääntyisi edelleen toimijoiden piirissä.» Palvelukeskusten jalkautuminen ja road-show toimijoiden pariin ja omaehtoisen aloitteellisuuden lisääminen

60 9. Palvelutuottajien ryhmittely ja palvelutuottajarekisterin luominen 1 (2)» Viranomaisten ja palveluntuottajien yhteisenäetuna on segmentoida tuottajat eri palveluryhmiin tai palvelutyyppeihin. Palveluiden segmentoinnissa voitaisiin hyödyntääesimerkiksi työvoiman palvelukeskuksissa käytössäolevaa työmarkkinapolkuun perustuvaa ryhmittelyä(kuntouttavat palvelut, aktivoivat palvelut, ammatillisesti kehittävät palvelut ja poluttavat palvelut) tai muuta pääkaupunkiseudun tarpeisiin soveltuvaa ryhmittelyä.» Ryhmittelyn avulla voidaan tehostaa eri asiakasryhmiin liittyvää palveluketjua, karsia olemassa olevia päällekkäisyyksiä ja korostaa palveluntuottajien profilointia. Palveluntuottajien erikoistuminen lisää samalla ostohankintaprosessien tehokkuutta ja tuloksellisuutta niin ostajan kuin myyjän näkökulmasta. Työhalinnon näkökulmasta palvelutuottajien ryhmittely selkiyttääpäätöksentekoa sen suhteen, mitätuotetaan itse ja mihin tarvitaan ulkopuolisia ostopalveluita.

61 9. Palvelutuottajien ryhmittely ja palvelutuottajarekisterin luominen 2 (2)» Ryhmittelyn jälkeen olisi tarkoituksenmukaista kuvata palveluntuottajien palvelutuotteet, erikoisosaamisalat, keskeiset referenssit jne. yhteisessä palvelutuottajarekisterissä. Yhteinen ja määrämuotoinen rekisteri edesauttaisi yhteiseen viitekehykseen perustuvan laatuajattelun sisäistämistä. Tämän jälkeen voitaisiin vieläkuvata keskeisten palveluntuottajien rooli palveluketjun eri vaiheissa. Näin päästäisiin samalla palveluiden porrastamiseen tarkoituksenmukaisella tavalla.» Pääkaupunkiseudun välityömarkkinatoimijoiden ja viranomaisten pitäisi luoda yhteinen palveluketjustrategia, jossa kiinnitettäisiin varsinaisten toimenpiteiden lisäksi työmarkkinapolun alku-ja loppupäähän. Alkuvaiheessa pitäisi kiinnittääerityistähuomiota ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja varhaiseen puuttumiseen liittyviin malleihin sekä loppupäässäjälkiseurantaan liittyviin vastuisiin.

62 Tärkeimmät tekijät kehittämistyössä (ei listattu tärkeysjärjestyksessä) 1. Ihmiset 2. Ihmiset 3. Ihmiset 4. Ihmiset 5. Ihmiset

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi 2014 Jukka Lidman Riitta Kinnunen SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Arvioinnista... 2 2.1. Arviointiaineisto...

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Missä lymyävät hyvät käytännöt?

Missä lymyävät hyvät käytännöt? Missä lymyävät hyvät käytännöt? Rakennetyöttömyys ja hyvät käytännöt rakennerahastoissa Sosiaalikehitys Oy Robert Arnkil, Timo Spangar, Jarmo Nieminen, Sari Pitkänen LTT-Tutkimus Oy Jari Karjalainen Työelämän

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1.1.2008 30.6.2011 2 TIIVISTELMÄ Välke välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 oli alueen kuntien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen

Lisätiedot

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus OULUN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN PALVELUTUOTANNON JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.10.2005-30.4.2008 Oulun työvoiman palvelukeskus 19.5.2008 Hanketiivistelmä Hankenimi: Oulun työvoiman

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKI Työllisyydenhoidon palveluyksikkö SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ Loppuraportti 10.9.2013 Mikko Kesä, Innolink Research Oy Riitta Kinnunen, Sosiaalikehitys Mika Ala-kauhaluoma,

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Projektia hallinnoiva organisaatio: Forssan seudun terveydenhuollon ky (FSTKY)

Projektia hallinnoiva organisaatio: Forssan seudun terveydenhuollon ky (FSTKY) Sisällysluettelo 1. Hanketiedot... 3 1.1 Yhteystiedot... 3 1.2 Toimintaympäristö ja toimijat... 3 1.2.1 Terveydenhuollon järjestämistapa... 4 1.2.2 Työ- ja elinkeinohallinto ja työllisyyden kehitys...

Lisätiedot

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Raportti työllisyyspoliittisista hankkeista Hämeen ELY-keskuksen alueella 2011-2013 7 1 Kustaa Ylitalo,

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti Joulukuu 2007 Esiselvityshanke rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti S02149 Joulukuu 2007 Laatija: Päivi

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot