Pääkaupunkiseudun välityömarkkinaselvityksen johtopää. äätöksiä ja suosituksia. VTT, kehitysjohtaja Timo Aro, Net Effect Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun välityömarkkinaselvityksen johtopää. äätöksiä ja suosituksia. VTT, kehitysjohtaja Timo Aro, Net Effect Oy"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun välityömarkkinaselvityksen johtopää äätöksiä ja suosituksia VTT, kehitysjohtaja Timo Aro, Net Effect Oy

2 Ei osata täyttää lomakkeita tai hakea rahoitusta. Perusosaamista puuttuu. Vaatii perehtymistä. Monella on sellainen käsitys, että kun vain laittaa paperin menemään, niin tilille tulee rahaa. Moni ei ole ymmärtänyt, kuinka isosta prosessista on kyse ja kuinka paljon sen eteen joutuu tekemään työtä -Projektiasiakas-

3 Työhallinnon osalta selkeät ohjeet, mihin tukea voidaan käyttää ja mihin ei. Pitää käyttää hallinnointiin, mutta ei työn tekemiseen. Tarkoitus oli kai luoda alun perin työpaikkoja ihmisille, mutta se on tehty koko ajan vaikeammaksi ja vaikeammaksi -Projektiasiakas-

4 Jos tulee jokin uusi yhdistys tai järjestö, niin vaikea ymmärtäämääräyksiäja ohjeita. Vanhat oppineet kantapään kautta. Perustuu viranomaisten järjestämään koulutukseen, ohjauksen, paikan päälläkouluttamiseen jne Uusille yhdistyksille sisältötärkeää, mutta yhtätärkeäätaloushallinnon asiallinen järjestäminen -Työhallinnon edustaja-

5 Ensimmäinen kysymys uudelle toimijalle, onko taloushallinnon osaamista ja kokemusta. Uusien yhdistyksen puheenjohtajalla tai hallituksen puheenjohtajalla ei ole käsitystä projektikulttuurin vaatimuksista. Asenne- ja arvomuutosta tarvitaan yhdistyksissä järjestöissä projektiosaamisen suhteen -Työhallinnon edustaja-

6 Sisältö»Selvityksen tausta ja tavoitteet»aktiivisen toimijaverkoston haastatteluiden tulokset»dialogi-istuntojen tulokset»alustavat johtopäätökset»alustavat kehittämissuositukset

7 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet

8 Pääkaupunkiseudun välityömarkkinat v alussa» Uudenmaan TE-keskuksen alueella noin (5,2 %) työtöntätyönhakijaa, joista keskimäärin aktiviisen työvoimapolitiikan kohteena noin henkilöä» Työttömyyden kesto keskimäärin 47 viikkoa» Pääkaupunkiseudulla noin työtöntätyönhakijaa, joista joka kolmas yli 50-vuotias» Avoimia työpaikkoja noin » Pitkäaikaistyöttömiä henkilöä» Kunnittaiset työttömyysasteet lähellä täystyöllisyyttä»kauniainen 2,8 %»Espoo 4,4 %»Helsinki 6,0 %»Vantaa 6,4 %

9 Selvityksen haasteena välityömarkkinat käsitteen moniselitteisyys.

10 Dikotominen jako Välityömarkkinat jakaantuvat: Aktiivisen työvoimapolitiikan ja Aktiivisen sosiaalipolitiikan PALVELUIHIN!

11 Aktiivinen työvoimapoliitiikka: eli näin virallisesti Aktiivinen sosiaalipolitiikka: Tarkoitettu työnhakijoille, joilla edellytyksiä sijoittua eri toimenpiteiden avulla työmarkkinoille Toimenpiteitä ovat muun muassa räätälöidyt koulutusmallit, koulutuksen ja palkkatukityön n yhdistelmät t sekä työel elämä- ja työnhakuvalmennukset Palvelut ylläpitävät työnhakijoiden työkykyä ja parantavat elämänlaatua Palveluilla pyritään luomaan työllistymisedellytyksiäniille asiakkaille, joiden nopea työllistyminen on epätodennäköistä Pyritää ään n toimenpidekokonaisuuksiin, joilla työnhakijoiden osaamista, amattitaitoa ja työllistymiedellytyksi llistymiedellytyksiä voidaan parantaa Palveluja järjestj rjestävät t (tuottavat itse tai hankkivat) pääp ääasiassa työhallinto / työvoimatoimistot, Kela ja kunnat Pääasiassa TEM:n vastuualuetta Aktiivisen sosiaalipolitiikan toimenpiteitäovat esimerkiksi kuntotuttava työtoiminta ja sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta Pääasiassa STM:n vastuualuetta

12 toimenpiteitäja palveluja Palkkatuettu työ Ammattitaito- ja osaamiskartoitukset Ryhmäpalvelut Ohjaava ja valmentava työvoimakoulutus Ammatinvalinnan ohjaus Työharjoittelu, työelämävalmennus Työkokeilut, koulutuskokeilut Työhönvalmennus TYP:n täydentävät palvelut Kuntouttava työtoiminta Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta Eläkeselvittely (Elma)

13

14 Selvityksessäkäytetty määritelmä Avoimien työmarkkinoiden ja työttömyyden välissäolevia tuettuja palveluita, aktiiviohjelmia ja työtilaisuuksia, joiden avulla tarjotaan yksilöllisiätarvelähtöisiä ratkaisuja heikossa työmarkkinaasemassa oleville henkilöille

15 AKTIIVINEN TYÖVOIMAPOLITIIKKA VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVINEN SOSIAALIPOLITIIKKA Kansallinen taso: -TEM -STM -Muut TYÖHÖN N SIJOITTUMISTA EDISTÄVÄT T PALVELUT: -Työmarkkinatoimenpiteet -Palkkatuet - Työllisyyspoliittiset avustukset - Projektien toimenpiteet Yhdistykset, järjestöt Projektit TYÖSS SSÄSELVITYMISTÄ EDISTÄVÄT T PALVELUT: -Kuntouttava työtoiminta - Sosiaalinen työtoiminta - Kuntouspalvelut - Kartoitukset - Projektien toimenpiteet Aluetaso: -TEK Työpajat Sosiaaliset yritykset Säätiöt yms. Paikallistaso: -Palvelukeskus - Työvoimatsto

16 Sisarkäsitteitä Työllistämispalvelut: Tarkoitetaan laajaa palvelu-ja toimenpidekokonaisuutta, jonka tavoitteena on edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien yksilöiden työllistymistä. Palvelukokonaisuus voi pitää sisällään keskeisiätyöllistämiseen liittyviätoimenpiteitä, kuten tuettua työtä, työkokeilua, työharjoittelua, työvalmennusta, työtoimintaa, työpajatoimintaa, valmentavaa työvoimakoulutusta, palveluohjausta ja kuntouttavaa työllistämistä. Sosiaalinen työllistäminen= Sosiaalisella työllistämisellätarkoitetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien toimintakyvyn ylläpitämistä ja työllistämisen edistämistä tarjoamalla aktiiviohjelmia ja palveluita. Heikossa työmarkkina-asemassa olevat= Vaikeasti työllistettävissäolevat henkilöt tai ryhmät, joilla on heikentyneen toimintakyvyn tms. Syiden vuoksi poikkeuksellisen suuria vaikeuksia päästäavoimille työmarkkinoille. Työllistämiseen tarvitaan eri viranomaisten ja palveluntuottajien moniammattillista yhteistyötä. Heikossa työmarkkina-asemassa olevia ryhmiäovat muun muassa pitkäaikais-ja toistuvaistyöttömät, perus-tai toisen asteen koulutuksen keskeyttäneet nuoret, päihdeongelmaiset, etniset vähemmistöt, osin maahanmuuttajat ja vajaakuntoiset. Rakennetyöttömyys = Työvoiman tarjonnasta ja kysynnästäaiheutuvat tarpeet eivät eri tekijöiden vuoksi vastaa toisiaan. Voidaan määritellä myös työvoiman kohtaanto ongelmaksi. Samanaikaisesti voi esiintyä niin työttömyyttäkuin työvoimapulaa. Työvoiman ammattitaito-ja osaamisvaatimukset eivät vastaa kysyntää. Rakennetyöttömyys voi liittyätyön kannustavuudesta, työn tuottavuudesta, alueellisista ja toimialakohtaisista eroista liittyviin tekijöihin. Kuntouttava työtoiminta = Kuntien järjestämäätoimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa henkilöiden elämänhallintaa ja luoda edellytyksiätyöllistämiselle. Kunta voi järjestääitse kuntouttavia työtoimintapalveluita tai ostaa palvelut kolmannen sektorin muilta toimijoilta.

17

18 Selvityksen toteuttaminen

19 Aktiiviset toimijat tukimuodoittain Toimijatyyppi Projektituki/työllisyyspoliittinen avustus Haastateltujen Haastateltujen %- lukumäärä osuus kaikista haastatelluista 42 52,5 EU-projektit/ESR ja EQUAL 14 17,5 Kouluttajat/valmentava työvoimakoulutus 24 30,0 YHTEENSÄ ,00

20 Aktiivisen välityömarkkinaverkoston haastattelut» Taloustutkimus teki määrämuotoisen ja esikoodatun lomakkeen perusteella 80 haastattelua aktiiviseeen verkostoon» Lisäksi vertailun vuoksi 20 haastattelua Fonectan tietokannasta» Haastattelujen vastaukset analysoitiin ja ristiintaulukoitiin SPSS-tilasto-ohjelmiston avulla» Haastattelujen syventämiseksi järjestettiin vuorovaikuttaiset dialogi-pajat oppilaitosten, järjestöjen ja työhallinnon edustajille» Dialogi-istunnoissa kaikille yhteiset kolme teemaa, jotka perustuivat haastattelujen perusteella nousseisiin kriittisiin kehittämishaasteisiin

21 2. Aktiivisen toimijaverkoston haastattelujen tulokset

22 Mitä palveluita välityömarkkinatoimijat tarjoavat?

23 Toiminnan keskeisimmät kohderyhmät

24 Työllistämispotentiaali?

25 Toimijoiden kokemat tuen tarpeet

26 Tuen tarpeet toimijatyypeittäin

27 Työllistymisen lisäämiseen liittyviä rajoitteita Tukipolitiikan lyhytkestoisuus ja vaihtuvat painopisteet Määräaikaiset rahoitusvälineet (projektit) Työvoimatston vähäiset ohjausresurssit Lyhyet sopimukset Resurssit Byrokratia Jäykkyys, joustamattomuus Kannustinloukot Työttömyysturvan käytäntöön soveltaminen Työnhakijoiden ja työnantajien ennakkoluulot Tiedon puute tuetusta työstä ja tuetusta työmarkkinoista Asenteet Muut Lyhyet koulutusjaksot Hyvien työnhakijoiden saaminen (kohtaanto)

28 Yhteistyötoimijoiden välillä KENEN KANSSA TEHDÄÄN YHTEISTYÖTÄ KENEN KANSSA HALUTAAN TEHDÄ LISÄÄ YHTEISTYÖTÄ

29 Yhteistyötä lisääviä parannusehdotuksia

30 Kenen pitäisi koordinoida ja kehittää pääkaupunkiseudun välityömarkkinoita?

31 Kenen pitäisi koordinoida ja kehittääpääkaupunkiseudun välityömarkkinoita toimijatyypeittäin?

32 Millaisia tukipalveluita toivotaan työhallinnolta?» Selkokieliset ohjeet eri tukimuodoista» Ajantasalla pitäminen eri tukimuodoista ja niihin liittyvistä tulkinnoista» Henkilökohtaista palvelua ja panostusta ohjauksen tukemiseen» Koulutustilaisuuksia, teemapäiviä» Räätälöityjä ja kohdennettuja asiakastilaisuuksia» Tiiviimpääyhteydenpitoa» Ajankohtaista informaatiota, infotilaisuuksia, tietoiskuja» Selkeitäpelisääntöjä( enemmän tietoa ja vähemmän lomakkeiden täyttämistä )» Valtakunnallisia linjauksia ja tulkintoja yleisiin ongelmakohtiin, kipupisteisiin» Nettitiedottamisen lisäämistä» Oppaita, käsikirjoja» Yhteistyöseminaareja ja kehittämispalavereita» Seminaareja kouluttajille

33 3. Dialogi-istuntojen tulokset

34 Dialogipajojen kysymykset» Vastaajina oppilaitoksen, järjestöjen ja työhallinnon edustajista muodostuneet ryhmät» Kysymykset: Millaisia hyviätoimintamalleja ja rajoitteita on yritysyhteistyössävälityömarkkinoilla? Miten välityömarkkinatoimijoiden verkostoitumista ja kumppanuutta voidaan tukea? Millainen on/voisi olla työhallinnon rooli kehittämiskumppanina välityömarkkinoilla?

35 Yritysyhteistyöhön liittyvät hyvät toimintamallit ja rajoitteet Johtopäätöksiä:» Henkilökohtaiset ja pitkäaikaiset kontaktit» Henkilökohtaisten kontaktien ylikorostuminen» Henkilökohtaisten kontaktien pitkäkestoisuus saman yhteyshenkilön kautta» Toiminnan keskitetty koordinointi» Yritykset kokevat ongelmana useiden toimijoiden ja erilaisten toimintatapojen sekavan kaaoksen» Yritysten jatkuva pommittaminen toisista tietämättä» Yrityskontaktien tasalaatuisuuden varmistaminen ja yhtenäisten käytäntö-jen löytäminen» Työhallinnon rooli yritysyhteistyön järjestämisessä: missäollaan mukana ja missä ei» Oikeat henkilöt oikeaan paikkaan» Uskottavuuden ja luottamuksen rakentaminen työnhakijoiden välittämiseen» Enemmän taustatyötä: kartoitukset, haastattelut jne.» Työllistävien järjestöjen palvelutarjonnon yhdenmukaistaminen ja laajentaminen» Viestintäkulttuurin kehittäminen» Ei hallintokieltä, vaan selkeitä, lyhyitä ja täsmällisiä ohjeita» Työhallinnon vaikeiden asioiden muuntaminen yritysten ymmärtämälle kielelle» Resurssien ja työllistämismallien kehittäminen» Ohjaukseen panostaminen pitkäkestoiselle ja vaikuttavalla tavalla» Ohjauksen kaikenlaiset jatkuvan kehittämisen ja jatkuvan aktivoinnin mallit keskiöön» Tiedottamisen lisääminen» Kärki asenteisiin ja arvoihin vaikuttamisessa

36 Keskinäisen kumppanuuden ja yhteistyön lisääminen Johtopäätöksiä:» Yhteiset tilaisuudet, seminaarit jne.» Säännöllisesti toistuvat kumppanuustilaisuudet» TE-keskus järjestäjän rooliin esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa» Paikallinen ja alueellinen verkostoitumisen koordinointi» Jokin hanke/toimija voisi ottaa vastuun kokemustenvaihtofooru-mien ja verkostotilaisuuksien järjestämisestä» Samalla päästäisiin kehittämään toimijoiden välistä vertaistukea» Verkkotiedottamisen lisääminen» Tiedon kerääminen, jalostaminen ja edelleenjakaminen» Ajanmukaiset hankelistaukset teemoittain, ei rahoitusinstrumenttien mukaan» Hankkeiden välisen kilpailun poistaminen tiedottamisen ja yhteistyön keinoin» Epäterveeseen kilpailuun työllistettävistä puuttuminen» Yhteisten tavoitteiden ja visioiden määrittely esim. kumppanuustilaisuuksissa» Alueellisten rajojen madaltaminen» Yhteisten pelisääntöjen luominen» Työllistäminen yli kuntarajojen

37 Työhallinnon rooli kehittämiskumppanina 1 (2) Johtopäätöksiä: Työhallinnon rooli koordinaattorina ja välittäjänä: Työhallintoon kohdistuu paljon odotuksia erityisesti koordinoivan roolin kehittämisessä. Työhallinto nähdään keskeisenätoimijana välityömarkkinoiden kehittämisessäja kokonaisuuden hallinnassa. Koordinaatiorooliin toivotaan yhävahvistuvan sekäsuhteessa välityömarkkinoilla toimiviin järjestöihin, projekteihin ja kouluttajiin ettäsuhteessa yrittäjiin ja yritysyhteistyöhön. Käytännön esimerkiksi nostetaan muun muassa mahdollisuus työhallinnon edustajan ja kouluttajan muodostamiin työpareihin, joiden rooli vaikuttavan ja yhäparemmin toimivan työvoimapoliittisen koulutuksen organisoinnissa voisi olla merkittävä. Myös tiedottamisen merkitystä osana koordinaattorin ja välittäjän roolia korostetaan. Työhallinnon resurssit ja rahoitus: Työhallinnon resursseja tulisi kehittääyhäparemmin vastaamaan todellisia tarpeita. Esimerkkiävoitaisiin hakea esimerkiksi Ruotsista, missäon kyetty puuttumaan mm. tukijaksojen kattavuuteen ja kestoon eri asiakasryhmien mukaan. Näin vältettäisiin tilanteita, joissa asiakkaan valmentaminen ja kuntoutus päättyvät ikään kuin puolitiehen taloudellisten resurssien päättyessä. Rahoituksen tarkoituksenmukainen ohjaaminen edelleen esimerkiksikunnille pitäisi myös taata, jotta alueellisia eroja voitaisiin madaltaa.

38 Työhallinnon rooli kehittämiskumppanina 2 (2) Johtopäätöksiä: Työhallinnon ammatillisuuden kehittäminen: Työhallinnon sisällänähdään tarve toiminnan terävöittämiselle kokonaisuudessaan. Myös järjestöt nostavat esiin hallinnon tempoilevuuden ja jatkuvat muutokset. Työhallinnon tulisikin päästäeroon harrastemaisesta iltapäiväkerhotoiminnasta ja lyhytjänteisyydestä ja siirtyä kohti vaikuttavaa ja pitkäkestoista toimintaa. Palautejärjestelmän kehittäminen: Poissa silmistä, poissa mielestä ajattelusta tulisi päästäeroon. Työhallinnon toiminnan tueksi kaivataan siis selkeääja toimivaa palautejärjestelmää. Järjestetyistä toimenpiteistä pitäisi jatkuvasti tehdä järjestelmällistä seurantaa, jotta välityömarkkinoiden toimivuutta ja mahdollisia esteitä voitaisiin tarkastella.

39 4. Alustavat johtopäätökset

40 Johtopäätöksiä välityömarkkinoiden kehittämisen kannalta 1 (2)» Välityömarkkinat käsitteenäja toimintamallina varsin kryptinen onko tarpeen välityömarkkina käsitteen uusi brändäys, sillä asiaa on totuttu tarkastelemaan vain työttömien työnhakijoiden näkökulmasta ja keinona alentaa rakenteellista työttömyyttä, mutta työmarkkinatilanteessa tapahtuvat muutokset korostavat työllisyyteen ja työvoiman saatavuuteen liittyviä asioita?» Rahoitusvälineiden ja toimenpiteiden pirstaleisuus» Aktiiviset toimijat urautuneita suhteessa työhallintoon» Aktiiviset toimijat korostavat toiminnassaan välittäjäorganisaatioille ominaisia tunnuspiirteitä» Halu ja valmius työllistämispotentiaalin kannalta hyvä (oman toiminnan kehittämisen tarpeet vs. asiakkaiden tarpeet)» Suurimmat puutteet verkosto- ja kumppanuusyhteistyössä

41 Johtopäätöksiä välityömarkkinoiden kehittämisen kannalta 2 (2)» Työllistämisen esteet liittyvät resursseihin (todellinen vai oletettu puute?, lainsäädäntöön ja ennen muuta työmarkkinoiden arvoihin ja asenteisiin» Yhteistyöhakuisuus (muodollinen vs. syvä yhteistyö)» Yritysyhteistyöriittämätöntä(henkilökohtaiset kontaktit ylikorostuneessa roolissa)» Työhallinnolta odotetaan konkreettista ja henkilökohtaista tukea/apua sekä jalkautumista kentälle» Koordinointi-ja kehittämisvastuu ensisijaisesti TE-keskuksella

42 5. Alustavat kehittämissuositukset

43 1. Tukirakenne koordinoimaan pääkaupunkiseudun välityömarkkinoita:» Välityömarkkinoiden koordinointiin ja kehittämiseen tarvitaan erillinen tukirakenne tai sateenvarjohanke, jonka tehtävänäon järjestääkoulutus-, konsultaatio-, verkostoitumis-, hallinnointi-ja muita tarvelähtöisiätukipalveluita toimijoille.» Vastuutaho voi olla viranomainen tai viranomaisen erikseen määrittelemätaho, jolle viranomainen antaa kehittämismandaatin, mutta pidättääitselleen viranomaisrooliin liittyvät hallinnointi-ja valvontatehtävät.» Perustettavan tukirakenteen tehtävänäolisi edelleen jakaa välityömarkkinoilla olevat toimijat palvelutarpeen, kohderyhmän tai rahoitusmuodon perusteella samankaltaisiin teemaryhmiin.» Teemaperustaisen työskentelyn ohjaavana periaatteena johdetut ja vuorovaikutteiset tuotosten siirtämistätukevat kehittämisfoorumit, joiden avulla pyritään vaikuttamaan hyvien käytäntöjen ja toimintamallien tunnistamiseen, levittämiseen, hyödyntämiseen ja vakiinnuttamiseen.

44 Case Inno Pro/Satakunta

45 Projektin toteutus Inno Pro Pilottihanke tuki- ja välittäjärakenteen luomiseksi Satakuntaan Tavoite 3-ohjelma, kesto: Kerätä yhteen ESR-projektit ja kansallisen projektituen hankkeet Tavoitteet: Tukea projektien lisäksi niiden taustalla olevia taustaorganisaatioita Päästäkiinni projektien hyviin käytäntöihin ja toimintamalleihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Edistää projektien tuotosten hyödyntämistä, siirrettävyyttä ja yleistä tunnettuutta Tarjotasatakuntalaisille projektiorganisaatioille yleistäja erityistätukea kehittämiseen liittyvillä osa-alueilla

46 Pilottikohteena olleet projektit ESR-projektit: Valtti: Pohjois-Satakunnan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus Varikko: Porin aikuiskoulutuskeskus ja Innova SEVERI: Harjavallan sosiaali-ja terveysalan oppilaitos E-Verkko-oppimiskeskus: Porin aikuiskoulutuskeskus Satakunnan ympäristöalan verkosto-ja tutkimusohjelma: Satafood ry Satakunnan Luki-keskus: Harjavallan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos URAPISTE: Porin ammattiopisto Projektituen hankkeet: Fenix/Kaarna: Rauman seudun katulähetys ry Kätevä työpaja säätiö(+ KeVe ja RaTu): Länsi-Suomen diakonialaitoksen Hyvinvointia Poriin HyPo hanke: Pormestarinluodon asukasyhdistys Heinä hanke: Merikarvian seudun työnhakijat Hatu/Zemppi : Harjavallan seudun invalidit ja Harjavallan seudun työllistämisyhdistys OT SO kulttuurityöpaja: Porilaiset kulttuurijärjestöt ry PROJEKTIT ELINKAAREN ERI VAIHEISSA!!! Taitokehä taitajien tukijoukot: Pohjois- Satakunnan ammatti-instituutti

47 Keinot Eli

48 Jhjl Keinot (osa 2)

49 Käytännössä Avoimia koulutustilaisuuksia Project Scorecard eli projektien tuloskortiston luominen: Määrälliset tavoitteet ja mittarit Laadulliset, toiminnalliset tavoitteet ja mittarit Vaikutusketjukortit Yleinen kehittämis-ja asiantuntijatuki tarvekartoitusten perusteella Kokemustenvaihtofoorumit, vertailukehittäminen yms.

50 2. Työhallinnon hallinnointi- ja kehittämisroolin selkiyttäminen 1 (2)» Viranomaistoimintaan liittyy runsaasti lainsäädäntöön perustuvaa seurantaa ja valvontaa. Hallinnointirooli edellyttääjatkuvaa virallista ja epävirallista ajantasolla olevaa ohjeistuista väärinkäsitysten ja väärinkäytösten estämiseksi. Tiedon kohdentaminen nousee aikaisempaa merkittävämpään asemaan.» Kehittämisrooli taas liittyy tuettavan toiminnan tuotosten, tulosten ja vaikutusten edistämiseen. Pääkaupunkiseudun välityömarkkinatoimijat ovat napanuoramaisessa suhteessa TEkeskukseen, työvoimatoimistoihin ja työvoiman palvelukeskuksiin. Lisäämälläyleistätiedottamista (netti-ja kirjalliset tiedotteet, tiedotustilaisuudet, asiakas-ja teematapaamiset, vierailu-ja laatukäynnit jne.) ja henkilökohtaista ohjausta, neuvontaa, perehdytystäja koulutustavoidaan merkittävästi tukea toimijoiden tuloksellista ja vaikuttavampaa toimintaa.

51 2. Työhallinnon hallinnointi- ja kehittämisroolin selkiyttäminen 2 (2)» Viranomaisten kannattaisi panostaa aikaisempaa enemmän projektiohjausvälineiden kehittämiseen ja erilaisten avoimeen dialogiin perustuvien vuorovaikutusfoorumien lisäämiseen. Ohjausvälineiden kehittämisellävoidaan osaltaan vaikuttaa toimijoiden taloushallintoon ja projektiosaamiseen liittyvien puutteiden ratkaisemiseen.» Säännöllisilläja johdetuilla vuorovaikutusfoorumeilla lisätään toimijoiden välistäaktivista vuorovaikutusta ja kyetään tunnistamaan aikaisemmassa vaiheessa sellaisia lupaavia ja hyviä käytäntöjä/toimintamalleja, joilla on yleistä merkitystävälityömarkkinoiden kehittämisessä.

52 3. Luottamuskulttuuriin panostaminen 6. AKTIIVINEN YHTEISTYÖ 1. HANKE 5. TOIMINNAN TUTTUUS 2. KOKE- MUS 4. LUOTTA- MUS 3. OSAAMI- NEN

53 4. Työhallinnon sisäiseen työnjakoon liittyvät prosessikuvaukset 1 (2):» Välityömarkkinoiden kehittämiseen osallistuvat TE-keskus, työvoimatoimistot ja työvoiman palvelukeskukset. Työhallinnon eri toimijoiden roolit ja vastuut vaihtelevat välityömarkkinoiden kehittämisen suhteen. Työhallinnon toimijoiden sisäiset prosessikuvaukset suhteessa välityömarkkinatoimijoihin jäsentäisivät ja tehostaisivat asiakasprosessia. Prosessikuvausten avulla voitaisiin sekäkarsia palveluketjussa olevia päällekkäisyyksiäettätunnistaa mahdollisia palveluaukkoja. Työhallinnon organisaatioiden olisi tarkoituksenmukaista pohtia, kuinka pitkälle olisi päästäniin sanotun yhden luukun periaatteen kehittämisessä.» Pääkaupunkiseudun välityömarkkinatoimijoiden kannalta merkittäväälisäarvoa tuottaisi se, jos työhallinnon organisaatiot kykenisivät pääkaupuniseudulla sopimaan sisäisestäneuvonta-ja kehittämisvastuusta työllistämistätukevien eri teema-alueiden osalta: esimerkiksi kuka vastaa työvalmentajapalveluiden, työpajatoiminnan, kuntouttavan työtoiminnan, ohjaus-ja neuvontapalveluiden, työvalmentajapalveluiden jne. neuvonnasta ja kehittämisestä. Työhallinnon sisällä on jokaisen välityömarkkinoiden kanssa tekemisissä olevan pystyttävä tiedostamaan, kuka on vastuussa asiakkaasta ja kuka itse prosessista.

54 4. Työhallinnon sisäiseen työnjakoon liittyvät prosessikuvaukset 2 (2):» Työhallinnon sisälläeri toimijoiden rooli saattaa olla selkeä, mutta ulkopuoliset palveluntuottajat eivät kaikilta osin tunnista työhallinnon sisäistätyönjakoa. Mitäparemmin toimijat tuntevat ja tietävät työhallinnon eri organisaatioiden roolin, sitä paremmin he pystyvät toiminnassaan hyödyntämään tai välittämään täysimääräisesti viranomaispalveluja.» Ulkoisen roolin selkiyttämisen jälkeen palveluntuottajat pystyvät helpommin määrittelemään oman roolinsa osassa kokonaisuutta. Tämätehostaa samalla viranomaisten ja palveluntuottajien välistä verkottumista.

55 5. Verkosto- ja kumppanuussuhteiden edistäminen:» Pääkaupunkiseudun välityömarkkinatoimijat tekevät runsaasti yhteistyötä keskenään. Haasteita aiheuttaa se, että monet toimijat tekevät yhteistyötä niiden tuttujen toimijoiden kanssa ja uusia yhteistyö-ja kehittämiskumppanuussuhteista ei synny riittävästi.» Toimijat odottavat työhallinnolta ja erityisesti TE-keskukselta verkostojohtajuuteen perustuvaa kehittämis-ja koordinointiroolia. Viranomaiset voivat myötävaikuttaa asiaan lisäämällä toimijoiden välistä verkostoitumista omalla aloitteellisuudellaan.» Käytännön verkosto- ja kumppanuusyhteistyötä saattaisi edistää yhteistyöfoorumin tai klubin perustaminen pääkaupunkiseudun välityömarkkinatoimijoille. Tämäedellyttäisi säännöllisten keskustelutilaisuuksien, kokemustenvaihtofoorumien tai toistuvien teematilaisuuksien järjestämistäkeskeisille toimijoille.» Verkostoyhteistyön kehittämisen kannalta on oleellista, että verkostoon kuuluvat ymmärtävät välityömarkkinoiden kehittämiseen liittyvän toiminnan yleistavoitteet (so. työllistämismahdollisuuksien lisääminen) ja tuntevat mahdollisimman hyvin toistensa toimintaa.

56 6. Siirtymätyöpaikkojen järjestelmällinen etsiminen ja rekrytointikynnyksen alentaminen 1 (2):» Työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuustavoitteiden saavuttaminen edellyttääyritysyhteistyön lisäämistäja mahdollisten edelleensijoitus-ja siirtymätyöpaikkojen järjestelmällistäkartoittamista.» Välityömarkkinatoimijat hyödyntävät omia kontaktejaan ilman syvempääkoordinaatiota. TE-keskuksen ja työhallinnon intressien mukaista olisi mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää ja koordinoida siirtymätyöpaikkojen etsimisessä käytettävissä olevaa tarvelähtöistä tietoa. Tämä edellyttää sopivien yritysten kartoittamista, yhteydenottoa, jalkautumista ja säännöllisiätapaamisia niiden kanssa.

57 6. Siirtymätyöpaikkojen järjestelmällinen etsiminen ja rekrytointikynnyksen alentaminen 2 (2):» Siirtymätyöpaikkojen järjestelmällisessä kartoittamisessa pitäisi olla käytössä yhtenäinen ja keskitetty tiedonkeruumenetelmä, jonka avulla saataisiin jatkuvasti haastattelujen ja kyselyiden avulla täsmällistäpaikallista (pääkaupunkiseutua) tietoa työmarkkinoiden tarpeesta mahdollisimman pienelläaikaviiveellä. Ennakointi-ja työvoimatarvetiedustelut yms. palvelevat hyvin keskipitkän aikavälin kehittämistä, mutta sen rinnalle tarvittaisiin kevyempi ja reaaliajassa oleva tiedonkeruutapa. Tieto pitäisi kyetä välittämään työnantajien, palveluntuottajien ja viranomaisten lisäksi aikaisempaa enemmän myös suoraan työttömille työnhakijoille.» Esimerkiksi Varsinais-Suomessa on käytössäyritysharava niminen menetelmä, jossa kerätään yhteen alueellista tietoa yritysten tarpeista lähtevälläkehitysmenetelmällä. Säännönmukaisen tiedonkeruumenetelmän avulla voidaan nykyistä nopeammin välittää tietoa määritellyllätoimijajoukolle ja samalla alentaa rekrytointikynnystä.

58 7. Yritysyhteistyön lisääminen:» TE-keskuksen ja työhallinnon pitäävelvoittaa toimijoita panostamaan aikaisempaa enemmän yritysyhteistyön järjestämiseen.» Palvelun tuottajille oma kannuste- tai bonusjärjestelmä» Viranomaiset voisivat tuoda kannustavina esimerkkeinä järjestelmällisesti esiin onnistuneita yritysyhteistyöhön liittyviä toimintamalleja. Samalla voitaisiin luoda edellytyksiä vertailukehittämiselle eri organisaatioiden välillä.» Lisäksi viranomaiset voisivat järjestääyhteistyössävalittujen organisaatioiden kanssa yhteisiätapaamisia, tilaisuuksia ja koulutuksia toimiviksi osoittautuneista yritysyhteistyömalleista.

59 8. Työvoiman palvelukeskusten tunnettuuden lisääminen ja tehokkaampi hyödyntäminen:» Työvoiman palvelukeskuksilla on keskeinen rooli välityömarkkinoiden kehittämisessä. Palvelukeskuksiin ohjautuu erittäin haastavia ja moniammatillisia palveluita tarvitsevia asiakkaita. Haastateltavassa kohdejoukossa (80) tuli esiin, ettätoimijat tuntevat varsin huonosti työvoiman palvelukeskusten toimintaa ja eivät osaa täysimääräisesti hyödyntääpalvelukeskusten osaamista.» Pääkaupunkiseudun välityömarkkinoiden kehittämisen kannalta on oleellista, ettätyövoiman palvelukeskusten rooli vahvistuisi suhteessa välityömarkkinatoimijoihin ja sen tunnettuus lisääntyisi edelleen toimijoiden piirissä.» Palvelukeskusten jalkautuminen ja road-show toimijoiden pariin ja omaehtoisen aloitteellisuuden lisääminen

60 9. Palvelutuottajien ryhmittely ja palvelutuottajarekisterin luominen 1 (2)» Viranomaisten ja palveluntuottajien yhteisenäetuna on segmentoida tuottajat eri palveluryhmiin tai palvelutyyppeihin. Palveluiden segmentoinnissa voitaisiin hyödyntääesimerkiksi työvoiman palvelukeskuksissa käytössäolevaa työmarkkinapolkuun perustuvaa ryhmittelyä(kuntouttavat palvelut, aktivoivat palvelut, ammatillisesti kehittävät palvelut ja poluttavat palvelut) tai muuta pääkaupunkiseudun tarpeisiin soveltuvaa ryhmittelyä.» Ryhmittelyn avulla voidaan tehostaa eri asiakasryhmiin liittyvää palveluketjua, karsia olemassa olevia päällekkäisyyksiä ja korostaa palveluntuottajien profilointia. Palveluntuottajien erikoistuminen lisää samalla ostohankintaprosessien tehokkuutta ja tuloksellisuutta niin ostajan kuin myyjän näkökulmasta. Työhalinnon näkökulmasta palvelutuottajien ryhmittely selkiyttääpäätöksentekoa sen suhteen, mitätuotetaan itse ja mihin tarvitaan ulkopuolisia ostopalveluita.

61 9. Palvelutuottajien ryhmittely ja palvelutuottajarekisterin luominen 2 (2)» Ryhmittelyn jälkeen olisi tarkoituksenmukaista kuvata palveluntuottajien palvelutuotteet, erikoisosaamisalat, keskeiset referenssit jne. yhteisessä palvelutuottajarekisterissä. Yhteinen ja määrämuotoinen rekisteri edesauttaisi yhteiseen viitekehykseen perustuvan laatuajattelun sisäistämistä. Tämän jälkeen voitaisiin vieläkuvata keskeisten palveluntuottajien rooli palveluketjun eri vaiheissa. Näin päästäisiin samalla palveluiden porrastamiseen tarkoituksenmukaisella tavalla.» Pääkaupunkiseudun välityömarkkinatoimijoiden ja viranomaisten pitäisi luoda yhteinen palveluketjustrategia, jossa kiinnitettäisiin varsinaisten toimenpiteiden lisäksi työmarkkinapolun alku-ja loppupäähän. Alkuvaiheessa pitäisi kiinnittääerityistähuomiota ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja varhaiseen puuttumiseen liittyviin malleihin sekä loppupäässäjälkiseurantaan liittyviin vastuisiin.

62 Tärkeimmät tekijät kehittämistyössä (ei listattu tärkeysjärjestyksessä) 1. Ihmiset 2. Ihmiset 3. Ihmiset 4. Ihmiset 5. Ihmiset

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Hämeen TE-toimiston seminaari 1.10.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö RAHOITUS

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyysseminaari 26.3.2010, Pori

Nuorisotyöttömyysseminaari 26.3.2010, Pori Nuorisotyöttömyysseminaari 26.3.2010, Pori Janne Marniemi Suvi Koskela Tilaisuuden ohjelma Klo 8.30-9.00 - Aamukahvi, järjestäjien tervehdyssanat 9.00-10.00 - Nuorisotyöttömyyden menneisyys, nykytila ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta osana palvelumallin muutosta Vaivio 25.4.2012 8.5.2012 Palvelulinjoihin perustuvalla toiminnalla.. varmistetaan asiakkaiden palvelutarpeita vastaava palvelu varmistetaan eri palvelukanavien tehokas ja

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Pirjo Oksanen

Pirjo Oksanen TYÖLLISYYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN INTEGROITU TOIMINTAMALLI KUOPION ALUEEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUJA KOSKEVA TYÖLLISYYSKOKEILU PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 14.9.2016 Pirjo Oksanen KOKEILUALUE

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan Kuntoutuspalvelukeskus Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Koulutus, arviointi ja konsultointi auttaa kuntoutumaan tutkii ja kehittää kouluttaa ja konsultoi 1 on Valtakunnallinen työikäisten kuntoutuksen

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 20.4.2011 Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus EU -rakennerahastoyksikkö Pitkäaikaistyöttömyyden

Lisätiedot

Tavoitteet ja toiminta monilla toiminnan tasoilla konkretisoituvaa 15.3.2013 4

Tavoitteet ja toiminta monilla toiminnan tasoilla konkretisoituvaa 15.3.2013 4 15.3.2013 1 Toimikausi 1.9.2012-31.12.2015 TEM hyväksynyt hankehakemukset (ks. www.pori.fi/kk) Rahoitus Satakunnan ELY myöntänyt työllisyyspoliittisen avustuksen TEMin päätöksen mukaisesti Suomessa 26

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus. Välkky-välityömarkkinahankkeen ulkoisen arviointi 24.8 2010

Keskustelutilaisuus. Välkky-välityömarkkinahankkeen ulkoisen arviointi 24.8 2010 Keskustelutilaisuus Välkky-välityömarkkinahankkeen ulkoisen arviointi 24.8 2010 Sari Pitkänen ja Juha Kaakinen, Sosiaalikehitys Oy Pauliina Lampinen, VATES-säätiö Arviointiprosessi Kesä ja syksy 2009 Kevät

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO Työseminaari III 12.3.2014 Kuopio Elinikäinen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Kuntien rooli työllisyydenhoidossa tulevissa työllisyyspalveluiden uudistuksissa

Kuntien rooli työllisyydenhoidossa tulevissa työllisyyspalveluiden uudistuksissa Kuntien rooli työllisyydenhoidossa tulevissa työllisyyspalveluiden uudistuksissa Valtakunnallinen työpajayhdistys Syyskokous 23.11.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Työmarkkinatuen uudistus vuonna

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Sujuvat siirtymät seminaari 2.-4.5.2016 Mervi Huttula mervi.huttula@ortonpro.fi puh. 040 628 1800 TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ KESKI-UUSIMAA KOHDERYHMÄN

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden. tuottajana ja käyttäjänä. Sujuvat siirtymät seminaari

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden. tuottajana ja käyttäjänä. Sujuvat siirtymät seminaari Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Sujuvat siirtymät seminaari 2.-4.5.2016 Mervi Huttula mervi.huttula@ortonpro.fi puh. 040 628 1800 Koulutuksenjärjestäjän suhde Ohjaamo-toimintaan.

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Tervehdys Kainuusta!

Tervehdys Kainuusta! Tervehdys Kainuusta! Intensiivinen palveluohjaus kuntouttavassa työtoiminnassa Aikuissosiaalityön päivät 2013 Toisin ajattelu toisin tekeminen * Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Maarit

Lisätiedot

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut palvelujohtaja, työnvälitys- ja yrityspalvelut Huhtiniemi Jukka palvelujohtaja, henkilöasiakaspalvelut Lehto Katri Sidosryhmätilaisuus 10.1.2017 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT

Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT Projektipäällikkö Hankeasiantuntija Hankearvioija janne.laitinen@jamk.fi taina.era@jamk.fi raija.laaperi@thl.fi 1 Lähde: Valkky.fi 18.6.2009 2 TAUSTAA

Lisätiedot

Toimijakartan työpajapäivä Levi

Toimijakartan työpajapäivä Levi Toimijakartan työpajapäivä 27.9.2013 Levi Käynnistettiin 5/2013 Työryhmä TE-toimisto; Eija Sokero, Sirpa Tuokko Roi kpk/typ Eija Savelius-Koski Monet hanke Pirjo Lehtola Meri-Lapin valmennussäätiö Hilkka

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

RAKENNETYÖTTÖMYYDEN ALENTAMISEN POLITIIKKALINJAUKSET. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

RAKENNETYÖTTÖMYYDEN ALENTAMISEN POLITIIKKALINJAUKSET. Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYDEN ALENTAMISEN POLITIIKKALINJAUKSET Hallitusneuvos Päivi Kerminen Rakennetyöttömyys joulukuussa 2009-2011 2011 2010 2009 Muutos Muutos 2011-2010 2010-2009 jouluk. jouluk. jouluk. henk.

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Osatyökykyisten TE-palvelut

Osatyökykyisten TE-palvelut Osatyökykyisten TE-palvelut YHTEISTYÖFOORUMI Työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut 23.9.2014 Ilkka Rantanen asiantuntija, työkykykoordinaattori Pirkanmaan TE-toimisto, Yksilöllisesti tuettu työnvälitys

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROMOTKE Rovaniemen kaupungin konserniin kuuluva säätiö Perustettu

Lisätiedot

Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet. Ryhmä nro

Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet. Ryhmä nro Ryhmä nro 1 ja 3 Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet Ryhmä 1 Aura Nina Sataedu Oppi-Apaja -hanke Eklöf Tarja Sataedu Oppi-Apaja -hanke Harju-Vahekoski

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Päämäärät: Tavoitteet

Päämäärät: Tavoitteet Visio: Kestävää kilpailukykyä ja osaamista jokaiselle Varsinais-Suomen ennakoiva, osuva ja verkostoitunut koulutusjärjestelmä varmistaa asukkaiden ja työelämän osaamisen, tukee hyvinvointia sekä toimii

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN VERKOSTOT -työryhmä

SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN VERKOSTOT -työryhmä SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN VERKOSTOT -työryhmä 30.11.2011 Mistä puhutaan, kun puhutaan verkostotyöstä? yhteistyötä ollut aina, verkostoitumisesta tai verkostotyöstä puhuttu varsinaisesti vasta 1990-luvulta

Lisätiedot

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen Varsinais-Suomen alueen painotukset 2 ESR-haussa etusijalla ovat hankkeet, jotka perustuvat todelliseen tarpeeseen ja joissa jo hakuvaiheessa

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Hankekahvit Kajaanissa

Hankekahvit Kajaanissa Hankekahvit Kajaanissa 7.9.2016 TYPO koordinaatio hankkeen kuulumisia lyhyesti Kainuussa on nimetty yhteyshenkilöt työllisyyshankkeille TE-toimistoon, tiedotetaan tarkemmin syksyn aikana. Toimintatapaa

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta.

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. JOB SHOPPING Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. Kyse on sopivan työpaikan etsimisestä, kun työntekijä

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Työterveyslaitos Kirsi Lappalainen

Työterveyslaitos Kirsi Lappalainen Hyvinvointia työstä Miten minä työntekijänä voisin vaikuttaa omassa työssäni siihen, että olemassa olevia työttömille suunnattuja eri palveluja ja niiden nykyisiä vahvuuksia hyödynnetään jatkossa mahdollisimman

Lisätiedot

Ensimmäinen teemaryhmätapaaminen järjestetään torstaina klo MTC Oy:n tiloissa (osoite: Pohjoisranta 11 F, PORI).

Ensimmäinen teemaryhmätapaaminen järjestetään torstaina klo MTC Oy:n tiloissa (osoite: Pohjoisranta 11 F, PORI). Välkky on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja Satakunnan ELY-keskuksen hallinnoima projekti. Välkky kehittää ja koordinoi kokonaisvaltaisesti satakuntalaisia välityömarkkinoita. Välkyn tavoitteena

Lisätiedot

KEVÄT- Keski-Suomen. kehittämisohjelma. Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009

KEVÄT- Keski-Suomen. kehittämisohjelma. Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009 KEVÄT- Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009 Projektipäällikkö Hankeasiantuntija Hankearvioija janne.laitinen@jamk.fi taina.era@jamk.fi raija.laaperi@thl.fi

Lisätiedot

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 tavoite: kotoutumiskoulutuksen jälkeisen palvelun kehittäminen ja mallintaminen mallintamisessa hyödynnetään pilottihankkeita pilottihankkeiden hakuaika on 1.2.2016-31.3.2016

Lisätiedot

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Salmian TNO-asiantuntijoiden koulutus 17-18.3.2014 Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Aamutunti 26.3.2013 1 Asiakkuus osaamisen kehittämisen palveluissa Henkilöasiakkaat, jotka tarvitsevat ammattitaidon parantamista tai tukea tavoitteiden

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta 18.11.2016 klo 12-14, Satakunnankatu 18 A 1 Hankinnan tausta Työllisyydenhoidon palveluyksikkö ja Hyvinvointipalvelut yhteistyössä

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti!

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Kelan syvennetyt asiakasprosessit Mats Enberg Vakuutuspiirin johtaja Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri 24.9.2014 2 Työkykyneuvonta Kelan tarjoaa uutta työhön paluuta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) TYP-aluekierros

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE 12940-2011 Liite 1 TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE HUOM! Lomakkeiden kenttien välillä tulee liikkua F11-näppäimellä HAKIJAN PERUSTIEDOT Rahoituksen hakija Turun Seudun Työttömät TST

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Pasi Savonmäki, projektipäällikkö Kohtaamo-hanke Kymenlaakson ELO-ryhmä 18.10.2016 Ohjaamojen ja verkkopalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

TYP:n lähikehityksen jäljillä mihin suuntaan ja miten Lahdessa?

TYP:n lähikehityksen jäljillä mihin suuntaan ja miten Lahdessa? Tiedosta hyvinvointia 1 TYP:n lähikehityksen jäljillä mihin suuntaan ja miten Lahdessa? Vappu Karjalainen Stakes 29.3.2007 Tiedosta hyvinvointia 2 TYP- toiminta valtakunnallisesti missä nyt mennään? -TYP-verkosto

Lisätiedot

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 ELO-ryhmissä ovat usein edustettuina alla olevat tahot. Valitse näistä

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuksen työnjako

Sopeutumisvalmennuksen työnjako Sopeutumisvalmennuksen työnjako Sari Miettinen Projektipäällikkö, vastaava tutkija (TtT) Vastuuyliopettaja Hyvinvointiosaamisen yksikkö Hämeen ammattikorkeakoulu Lähtökohtia Hankkeen kohteena nykytilan

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Nuorisotakuu tilannekatsaus 01/2014. Timo Hakala/ Kaakkois-Suomen ELY-keskus/ Työllisyys ja osaamispalvelujen hankintaryhmä

Nuorisotakuu tilannekatsaus 01/2014. Timo Hakala/ Kaakkois-Suomen ELY-keskus/ Työllisyys ja osaamispalvelujen hankintaryhmä Nuorisotakuu tilannekatsaus 01/2014 Timo Hakala/ Kaakkois-Suomen ELY-keskus/ Työllisyys ja osaamispalvelujen hankintaryhmä Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

Kunnan rooli työllisyydenhoidon kentällä. Tommi Eskonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Työtä tekijöille? seminaari, Rovaniemi 2.3.

Kunnan rooli työllisyydenhoidon kentällä. Tommi Eskonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Työtä tekijöille? seminaari, Rovaniemi 2.3. Kunnan rooli työllisyydenhoidon kentällä Tommi Eskonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Työtä seminaari, Rovaniemi Nykymuutokset haastavat - Kunnan työllistämisvastuu 2015 Työmarkkinatuen rahoitusvastuun

Lisätiedot

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Esityksen tavoite Taustalla mm. käynnissä oleva hanke Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (Typyke),

Lisätiedot