Pääkaupunkiseudun välityömarkkinaselvityksen johtopää. äätöksiä ja suosituksia. VTT, kehitysjohtaja Timo Aro, Net Effect Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun välityömarkkinaselvityksen johtopää. äätöksiä ja suosituksia. VTT, kehitysjohtaja Timo Aro, Net Effect Oy"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun välityömarkkinaselvityksen johtopää äätöksiä ja suosituksia VTT, kehitysjohtaja Timo Aro, Net Effect Oy

2 Ei osata täyttää lomakkeita tai hakea rahoitusta. Perusosaamista puuttuu. Vaatii perehtymistä. Monella on sellainen käsitys, että kun vain laittaa paperin menemään, niin tilille tulee rahaa. Moni ei ole ymmärtänyt, kuinka isosta prosessista on kyse ja kuinka paljon sen eteen joutuu tekemään työtä -Projektiasiakas-

3 Työhallinnon osalta selkeät ohjeet, mihin tukea voidaan käyttää ja mihin ei. Pitää käyttää hallinnointiin, mutta ei työn tekemiseen. Tarkoitus oli kai luoda alun perin työpaikkoja ihmisille, mutta se on tehty koko ajan vaikeammaksi ja vaikeammaksi -Projektiasiakas-

4 Jos tulee jokin uusi yhdistys tai järjestö, niin vaikea ymmärtäämääräyksiäja ohjeita. Vanhat oppineet kantapään kautta. Perustuu viranomaisten järjestämään koulutukseen, ohjauksen, paikan päälläkouluttamiseen jne Uusille yhdistyksille sisältötärkeää, mutta yhtätärkeäätaloushallinnon asiallinen järjestäminen -Työhallinnon edustaja-

5 Ensimmäinen kysymys uudelle toimijalle, onko taloushallinnon osaamista ja kokemusta. Uusien yhdistyksen puheenjohtajalla tai hallituksen puheenjohtajalla ei ole käsitystä projektikulttuurin vaatimuksista. Asenne- ja arvomuutosta tarvitaan yhdistyksissä järjestöissä projektiosaamisen suhteen -Työhallinnon edustaja-

6 Sisältö»Selvityksen tausta ja tavoitteet»aktiivisen toimijaverkoston haastatteluiden tulokset»dialogi-istuntojen tulokset»alustavat johtopäätökset»alustavat kehittämissuositukset

7 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet

8 Pääkaupunkiseudun välityömarkkinat v alussa» Uudenmaan TE-keskuksen alueella noin (5,2 %) työtöntätyönhakijaa, joista keskimäärin aktiviisen työvoimapolitiikan kohteena noin henkilöä» Työttömyyden kesto keskimäärin 47 viikkoa» Pääkaupunkiseudulla noin työtöntätyönhakijaa, joista joka kolmas yli 50-vuotias» Avoimia työpaikkoja noin » Pitkäaikaistyöttömiä henkilöä» Kunnittaiset työttömyysasteet lähellä täystyöllisyyttä»kauniainen 2,8 %»Espoo 4,4 %»Helsinki 6,0 %»Vantaa 6,4 %

9 Selvityksen haasteena välityömarkkinat käsitteen moniselitteisyys.

10 Dikotominen jako Välityömarkkinat jakaantuvat: Aktiivisen työvoimapolitiikan ja Aktiivisen sosiaalipolitiikan PALVELUIHIN!

11 Aktiivinen työvoimapoliitiikka: eli näin virallisesti Aktiivinen sosiaalipolitiikka: Tarkoitettu työnhakijoille, joilla edellytyksiä sijoittua eri toimenpiteiden avulla työmarkkinoille Toimenpiteitä ovat muun muassa räätälöidyt koulutusmallit, koulutuksen ja palkkatukityön n yhdistelmät t sekä työel elämä- ja työnhakuvalmennukset Palvelut ylläpitävät työnhakijoiden työkykyä ja parantavat elämänlaatua Palveluilla pyritään luomaan työllistymisedellytyksiäniille asiakkaille, joiden nopea työllistyminen on epätodennäköistä Pyritää ään n toimenpidekokonaisuuksiin, joilla työnhakijoiden osaamista, amattitaitoa ja työllistymiedellytyksi llistymiedellytyksiä voidaan parantaa Palveluja järjestj rjestävät t (tuottavat itse tai hankkivat) pääp ääasiassa työhallinto / työvoimatoimistot, Kela ja kunnat Pääasiassa TEM:n vastuualuetta Aktiivisen sosiaalipolitiikan toimenpiteitäovat esimerkiksi kuntotuttava työtoiminta ja sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta Pääasiassa STM:n vastuualuetta

12 toimenpiteitäja palveluja Palkkatuettu työ Ammattitaito- ja osaamiskartoitukset Ryhmäpalvelut Ohjaava ja valmentava työvoimakoulutus Ammatinvalinnan ohjaus Työharjoittelu, työelämävalmennus Työkokeilut, koulutuskokeilut Työhönvalmennus TYP:n täydentävät palvelut Kuntouttava työtoiminta Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta Eläkeselvittely (Elma)

13

14 Selvityksessäkäytetty määritelmä Avoimien työmarkkinoiden ja työttömyyden välissäolevia tuettuja palveluita, aktiiviohjelmia ja työtilaisuuksia, joiden avulla tarjotaan yksilöllisiätarvelähtöisiä ratkaisuja heikossa työmarkkinaasemassa oleville henkilöille

15 AKTIIVINEN TYÖVOIMAPOLITIIKKA VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVINEN SOSIAALIPOLITIIKKA Kansallinen taso: -TEM -STM -Muut TYÖHÖN N SIJOITTUMISTA EDISTÄVÄT T PALVELUT: -Työmarkkinatoimenpiteet -Palkkatuet - Työllisyyspoliittiset avustukset - Projektien toimenpiteet Yhdistykset, järjestöt Projektit TYÖSS SSÄSELVITYMISTÄ EDISTÄVÄT T PALVELUT: -Kuntouttava työtoiminta - Sosiaalinen työtoiminta - Kuntouspalvelut - Kartoitukset - Projektien toimenpiteet Aluetaso: -TEK Työpajat Sosiaaliset yritykset Säätiöt yms. Paikallistaso: -Palvelukeskus - Työvoimatsto

16 Sisarkäsitteitä Työllistämispalvelut: Tarkoitetaan laajaa palvelu-ja toimenpidekokonaisuutta, jonka tavoitteena on edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien yksilöiden työllistymistä. Palvelukokonaisuus voi pitää sisällään keskeisiätyöllistämiseen liittyviätoimenpiteitä, kuten tuettua työtä, työkokeilua, työharjoittelua, työvalmennusta, työtoimintaa, työpajatoimintaa, valmentavaa työvoimakoulutusta, palveluohjausta ja kuntouttavaa työllistämistä. Sosiaalinen työllistäminen= Sosiaalisella työllistämisellätarkoitetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien toimintakyvyn ylläpitämistä ja työllistämisen edistämistä tarjoamalla aktiiviohjelmia ja palveluita. Heikossa työmarkkina-asemassa olevat= Vaikeasti työllistettävissäolevat henkilöt tai ryhmät, joilla on heikentyneen toimintakyvyn tms. Syiden vuoksi poikkeuksellisen suuria vaikeuksia päästäavoimille työmarkkinoille. Työllistämiseen tarvitaan eri viranomaisten ja palveluntuottajien moniammattillista yhteistyötä. Heikossa työmarkkina-asemassa olevia ryhmiäovat muun muassa pitkäaikais-ja toistuvaistyöttömät, perus-tai toisen asteen koulutuksen keskeyttäneet nuoret, päihdeongelmaiset, etniset vähemmistöt, osin maahanmuuttajat ja vajaakuntoiset. Rakennetyöttömyys = Työvoiman tarjonnasta ja kysynnästäaiheutuvat tarpeet eivät eri tekijöiden vuoksi vastaa toisiaan. Voidaan määritellä myös työvoiman kohtaanto ongelmaksi. Samanaikaisesti voi esiintyä niin työttömyyttäkuin työvoimapulaa. Työvoiman ammattitaito-ja osaamisvaatimukset eivät vastaa kysyntää. Rakennetyöttömyys voi liittyätyön kannustavuudesta, työn tuottavuudesta, alueellisista ja toimialakohtaisista eroista liittyviin tekijöihin. Kuntouttava työtoiminta = Kuntien järjestämäätoimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa henkilöiden elämänhallintaa ja luoda edellytyksiätyöllistämiselle. Kunta voi järjestääitse kuntouttavia työtoimintapalveluita tai ostaa palvelut kolmannen sektorin muilta toimijoilta.

17

18 Selvityksen toteuttaminen

19 Aktiiviset toimijat tukimuodoittain Toimijatyyppi Projektituki/työllisyyspoliittinen avustus Haastateltujen Haastateltujen %- lukumäärä osuus kaikista haastatelluista 42 52,5 EU-projektit/ESR ja EQUAL 14 17,5 Kouluttajat/valmentava työvoimakoulutus 24 30,0 YHTEENSÄ ,00

20 Aktiivisen välityömarkkinaverkoston haastattelut» Taloustutkimus teki määrämuotoisen ja esikoodatun lomakkeen perusteella 80 haastattelua aktiiviseeen verkostoon» Lisäksi vertailun vuoksi 20 haastattelua Fonectan tietokannasta» Haastattelujen vastaukset analysoitiin ja ristiintaulukoitiin SPSS-tilasto-ohjelmiston avulla» Haastattelujen syventämiseksi järjestettiin vuorovaikuttaiset dialogi-pajat oppilaitosten, järjestöjen ja työhallinnon edustajille» Dialogi-istunnoissa kaikille yhteiset kolme teemaa, jotka perustuivat haastattelujen perusteella nousseisiin kriittisiin kehittämishaasteisiin

21 2. Aktiivisen toimijaverkoston haastattelujen tulokset

22 Mitä palveluita välityömarkkinatoimijat tarjoavat?

23 Toiminnan keskeisimmät kohderyhmät

24 Työllistämispotentiaali?

25 Toimijoiden kokemat tuen tarpeet

26 Tuen tarpeet toimijatyypeittäin

27 Työllistymisen lisäämiseen liittyviä rajoitteita Tukipolitiikan lyhytkestoisuus ja vaihtuvat painopisteet Määräaikaiset rahoitusvälineet (projektit) Työvoimatston vähäiset ohjausresurssit Lyhyet sopimukset Resurssit Byrokratia Jäykkyys, joustamattomuus Kannustinloukot Työttömyysturvan käytäntöön soveltaminen Työnhakijoiden ja työnantajien ennakkoluulot Tiedon puute tuetusta työstä ja tuetusta työmarkkinoista Asenteet Muut Lyhyet koulutusjaksot Hyvien työnhakijoiden saaminen (kohtaanto)

28 Yhteistyötoimijoiden välillä KENEN KANSSA TEHDÄÄN YHTEISTYÖTÄ KENEN KANSSA HALUTAAN TEHDÄ LISÄÄ YHTEISTYÖTÄ

29 Yhteistyötä lisääviä parannusehdotuksia

30 Kenen pitäisi koordinoida ja kehittää pääkaupunkiseudun välityömarkkinoita?

31 Kenen pitäisi koordinoida ja kehittääpääkaupunkiseudun välityömarkkinoita toimijatyypeittäin?

32 Millaisia tukipalveluita toivotaan työhallinnolta?» Selkokieliset ohjeet eri tukimuodoista» Ajantasalla pitäminen eri tukimuodoista ja niihin liittyvistä tulkinnoista» Henkilökohtaista palvelua ja panostusta ohjauksen tukemiseen» Koulutustilaisuuksia, teemapäiviä» Räätälöityjä ja kohdennettuja asiakastilaisuuksia» Tiiviimpääyhteydenpitoa» Ajankohtaista informaatiota, infotilaisuuksia, tietoiskuja» Selkeitäpelisääntöjä( enemmän tietoa ja vähemmän lomakkeiden täyttämistä )» Valtakunnallisia linjauksia ja tulkintoja yleisiin ongelmakohtiin, kipupisteisiin» Nettitiedottamisen lisäämistä» Oppaita, käsikirjoja» Yhteistyöseminaareja ja kehittämispalavereita» Seminaareja kouluttajille

33 3. Dialogi-istuntojen tulokset

34 Dialogipajojen kysymykset» Vastaajina oppilaitoksen, järjestöjen ja työhallinnon edustajista muodostuneet ryhmät» Kysymykset: Millaisia hyviätoimintamalleja ja rajoitteita on yritysyhteistyössävälityömarkkinoilla? Miten välityömarkkinatoimijoiden verkostoitumista ja kumppanuutta voidaan tukea? Millainen on/voisi olla työhallinnon rooli kehittämiskumppanina välityömarkkinoilla?

35 Yritysyhteistyöhön liittyvät hyvät toimintamallit ja rajoitteet Johtopäätöksiä:» Henkilökohtaiset ja pitkäaikaiset kontaktit» Henkilökohtaisten kontaktien ylikorostuminen» Henkilökohtaisten kontaktien pitkäkestoisuus saman yhteyshenkilön kautta» Toiminnan keskitetty koordinointi» Yritykset kokevat ongelmana useiden toimijoiden ja erilaisten toimintatapojen sekavan kaaoksen» Yritysten jatkuva pommittaminen toisista tietämättä» Yrityskontaktien tasalaatuisuuden varmistaminen ja yhtenäisten käytäntö-jen löytäminen» Työhallinnon rooli yritysyhteistyön järjestämisessä: missäollaan mukana ja missä ei» Oikeat henkilöt oikeaan paikkaan» Uskottavuuden ja luottamuksen rakentaminen työnhakijoiden välittämiseen» Enemmän taustatyötä: kartoitukset, haastattelut jne.» Työllistävien järjestöjen palvelutarjonnon yhdenmukaistaminen ja laajentaminen» Viestintäkulttuurin kehittäminen» Ei hallintokieltä, vaan selkeitä, lyhyitä ja täsmällisiä ohjeita» Työhallinnon vaikeiden asioiden muuntaminen yritysten ymmärtämälle kielelle» Resurssien ja työllistämismallien kehittäminen» Ohjaukseen panostaminen pitkäkestoiselle ja vaikuttavalla tavalla» Ohjauksen kaikenlaiset jatkuvan kehittämisen ja jatkuvan aktivoinnin mallit keskiöön» Tiedottamisen lisääminen» Kärki asenteisiin ja arvoihin vaikuttamisessa

36 Keskinäisen kumppanuuden ja yhteistyön lisääminen Johtopäätöksiä:» Yhteiset tilaisuudet, seminaarit jne.» Säännöllisesti toistuvat kumppanuustilaisuudet» TE-keskus järjestäjän rooliin esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa» Paikallinen ja alueellinen verkostoitumisen koordinointi» Jokin hanke/toimija voisi ottaa vastuun kokemustenvaihtofooru-mien ja verkostotilaisuuksien järjestämisestä» Samalla päästäisiin kehittämään toimijoiden välistä vertaistukea» Verkkotiedottamisen lisääminen» Tiedon kerääminen, jalostaminen ja edelleenjakaminen» Ajanmukaiset hankelistaukset teemoittain, ei rahoitusinstrumenttien mukaan» Hankkeiden välisen kilpailun poistaminen tiedottamisen ja yhteistyön keinoin» Epäterveeseen kilpailuun työllistettävistä puuttuminen» Yhteisten tavoitteiden ja visioiden määrittely esim. kumppanuustilaisuuksissa» Alueellisten rajojen madaltaminen» Yhteisten pelisääntöjen luominen» Työllistäminen yli kuntarajojen

37 Työhallinnon rooli kehittämiskumppanina 1 (2) Johtopäätöksiä: Työhallinnon rooli koordinaattorina ja välittäjänä: Työhallintoon kohdistuu paljon odotuksia erityisesti koordinoivan roolin kehittämisessä. Työhallinto nähdään keskeisenätoimijana välityömarkkinoiden kehittämisessäja kokonaisuuden hallinnassa. Koordinaatiorooliin toivotaan yhävahvistuvan sekäsuhteessa välityömarkkinoilla toimiviin järjestöihin, projekteihin ja kouluttajiin ettäsuhteessa yrittäjiin ja yritysyhteistyöhön. Käytännön esimerkiksi nostetaan muun muassa mahdollisuus työhallinnon edustajan ja kouluttajan muodostamiin työpareihin, joiden rooli vaikuttavan ja yhäparemmin toimivan työvoimapoliittisen koulutuksen organisoinnissa voisi olla merkittävä. Myös tiedottamisen merkitystä osana koordinaattorin ja välittäjän roolia korostetaan. Työhallinnon resurssit ja rahoitus: Työhallinnon resursseja tulisi kehittääyhäparemmin vastaamaan todellisia tarpeita. Esimerkkiävoitaisiin hakea esimerkiksi Ruotsista, missäon kyetty puuttumaan mm. tukijaksojen kattavuuteen ja kestoon eri asiakasryhmien mukaan. Näin vältettäisiin tilanteita, joissa asiakkaan valmentaminen ja kuntoutus päättyvät ikään kuin puolitiehen taloudellisten resurssien päättyessä. Rahoituksen tarkoituksenmukainen ohjaaminen edelleen esimerkiksikunnille pitäisi myös taata, jotta alueellisia eroja voitaisiin madaltaa.

38 Työhallinnon rooli kehittämiskumppanina 2 (2) Johtopäätöksiä: Työhallinnon ammatillisuuden kehittäminen: Työhallinnon sisällänähdään tarve toiminnan terävöittämiselle kokonaisuudessaan. Myös järjestöt nostavat esiin hallinnon tempoilevuuden ja jatkuvat muutokset. Työhallinnon tulisikin päästäeroon harrastemaisesta iltapäiväkerhotoiminnasta ja lyhytjänteisyydestä ja siirtyä kohti vaikuttavaa ja pitkäkestoista toimintaa. Palautejärjestelmän kehittäminen: Poissa silmistä, poissa mielestä ajattelusta tulisi päästäeroon. Työhallinnon toiminnan tueksi kaivataan siis selkeääja toimivaa palautejärjestelmää. Järjestetyistä toimenpiteistä pitäisi jatkuvasti tehdä järjestelmällistä seurantaa, jotta välityömarkkinoiden toimivuutta ja mahdollisia esteitä voitaisiin tarkastella.

39 4. Alustavat johtopäätökset

40 Johtopäätöksiä välityömarkkinoiden kehittämisen kannalta 1 (2)» Välityömarkkinat käsitteenäja toimintamallina varsin kryptinen onko tarpeen välityömarkkina käsitteen uusi brändäys, sillä asiaa on totuttu tarkastelemaan vain työttömien työnhakijoiden näkökulmasta ja keinona alentaa rakenteellista työttömyyttä, mutta työmarkkinatilanteessa tapahtuvat muutokset korostavat työllisyyteen ja työvoiman saatavuuteen liittyviä asioita?» Rahoitusvälineiden ja toimenpiteiden pirstaleisuus» Aktiiviset toimijat urautuneita suhteessa työhallintoon» Aktiiviset toimijat korostavat toiminnassaan välittäjäorganisaatioille ominaisia tunnuspiirteitä» Halu ja valmius työllistämispotentiaalin kannalta hyvä (oman toiminnan kehittämisen tarpeet vs. asiakkaiden tarpeet)» Suurimmat puutteet verkosto- ja kumppanuusyhteistyössä

41 Johtopäätöksiä välityömarkkinoiden kehittämisen kannalta 2 (2)» Työllistämisen esteet liittyvät resursseihin (todellinen vai oletettu puute?, lainsäädäntöön ja ennen muuta työmarkkinoiden arvoihin ja asenteisiin» Yhteistyöhakuisuus (muodollinen vs. syvä yhteistyö)» Yritysyhteistyöriittämätöntä(henkilökohtaiset kontaktit ylikorostuneessa roolissa)» Työhallinnolta odotetaan konkreettista ja henkilökohtaista tukea/apua sekä jalkautumista kentälle» Koordinointi-ja kehittämisvastuu ensisijaisesti TE-keskuksella

42 5. Alustavat kehittämissuositukset

43 1. Tukirakenne koordinoimaan pääkaupunkiseudun välityömarkkinoita:» Välityömarkkinoiden koordinointiin ja kehittämiseen tarvitaan erillinen tukirakenne tai sateenvarjohanke, jonka tehtävänäon järjestääkoulutus-, konsultaatio-, verkostoitumis-, hallinnointi-ja muita tarvelähtöisiätukipalveluita toimijoille.» Vastuutaho voi olla viranomainen tai viranomaisen erikseen määrittelemätaho, jolle viranomainen antaa kehittämismandaatin, mutta pidättääitselleen viranomaisrooliin liittyvät hallinnointi-ja valvontatehtävät.» Perustettavan tukirakenteen tehtävänäolisi edelleen jakaa välityömarkkinoilla olevat toimijat palvelutarpeen, kohderyhmän tai rahoitusmuodon perusteella samankaltaisiin teemaryhmiin.» Teemaperustaisen työskentelyn ohjaavana periaatteena johdetut ja vuorovaikutteiset tuotosten siirtämistätukevat kehittämisfoorumit, joiden avulla pyritään vaikuttamaan hyvien käytäntöjen ja toimintamallien tunnistamiseen, levittämiseen, hyödyntämiseen ja vakiinnuttamiseen.

44 Case Inno Pro/Satakunta

45 Projektin toteutus Inno Pro Pilottihanke tuki- ja välittäjärakenteen luomiseksi Satakuntaan Tavoite 3-ohjelma, kesto: Kerätä yhteen ESR-projektit ja kansallisen projektituen hankkeet Tavoitteet: Tukea projektien lisäksi niiden taustalla olevia taustaorganisaatioita Päästäkiinni projektien hyviin käytäntöihin ja toimintamalleihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Edistää projektien tuotosten hyödyntämistä, siirrettävyyttä ja yleistä tunnettuutta Tarjotasatakuntalaisille projektiorganisaatioille yleistäja erityistätukea kehittämiseen liittyvillä osa-alueilla

46 Pilottikohteena olleet projektit ESR-projektit: Valtti: Pohjois-Satakunnan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus Varikko: Porin aikuiskoulutuskeskus ja Innova SEVERI: Harjavallan sosiaali-ja terveysalan oppilaitos E-Verkko-oppimiskeskus: Porin aikuiskoulutuskeskus Satakunnan ympäristöalan verkosto-ja tutkimusohjelma: Satafood ry Satakunnan Luki-keskus: Harjavallan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos URAPISTE: Porin ammattiopisto Projektituen hankkeet: Fenix/Kaarna: Rauman seudun katulähetys ry Kätevä työpaja säätiö(+ KeVe ja RaTu): Länsi-Suomen diakonialaitoksen Hyvinvointia Poriin HyPo hanke: Pormestarinluodon asukasyhdistys Heinä hanke: Merikarvian seudun työnhakijat Hatu/Zemppi : Harjavallan seudun invalidit ja Harjavallan seudun työllistämisyhdistys OT SO kulttuurityöpaja: Porilaiset kulttuurijärjestöt ry PROJEKTIT ELINKAAREN ERI VAIHEISSA!!! Taitokehä taitajien tukijoukot: Pohjois- Satakunnan ammatti-instituutti

47 Keinot Eli

48 Jhjl Keinot (osa 2)

49 Käytännössä Avoimia koulutustilaisuuksia Project Scorecard eli projektien tuloskortiston luominen: Määrälliset tavoitteet ja mittarit Laadulliset, toiminnalliset tavoitteet ja mittarit Vaikutusketjukortit Yleinen kehittämis-ja asiantuntijatuki tarvekartoitusten perusteella Kokemustenvaihtofoorumit, vertailukehittäminen yms.

50 2. Työhallinnon hallinnointi- ja kehittämisroolin selkiyttäminen 1 (2)» Viranomaistoimintaan liittyy runsaasti lainsäädäntöön perustuvaa seurantaa ja valvontaa. Hallinnointirooli edellyttääjatkuvaa virallista ja epävirallista ajantasolla olevaa ohjeistuista väärinkäsitysten ja väärinkäytösten estämiseksi. Tiedon kohdentaminen nousee aikaisempaa merkittävämpään asemaan.» Kehittämisrooli taas liittyy tuettavan toiminnan tuotosten, tulosten ja vaikutusten edistämiseen. Pääkaupunkiseudun välityömarkkinatoimijat ovat napanuoramaisessa suhteessa TEkeskukseen, työvoimatoimistoihin ja työvoiman palvelukeskuksiin. Lisäämälläyleistätiedottamista (netti-ja kirjalliset tiedotteet, tiedotustilaisuudet, asiakas-ja teematapaamiset, vierailu-ja laatukäynnit jne.) ja henkilökohtaista ohjausta, neuvontaa, perehdytystäja koulutustavoidaan merkittävästi tukea toimijoiden tuloksellista ja vaikuttavampaa toimintaa.

51 2. Työhallinnon hallinnointi- ja kehittämisroolin selkiyttäminen 2 (2)» Viranomaisten kannattaisi panostaa aikaisempaa enemmän projektiohjausvälineiden kehittämiseen ja erilaisten avoimeen dialogiin perustuvien vuorovaikutusfoorumien lisäämiseen. Ohjausvälineiden kehittämisellävoidaan osaltaan vaikuttaa toimijoiden taloushallintoon ja projektiosaamiseen liittyvien puutteiden ratkaisemiseen.» Säännöllisilläja johdetuilla vuorovaikutusfoorumeilla lisätään toimijoiden välistäaktivista vuorovaikutusta ja kyetään tunnistamaan aikaisemmassa vaiheessa sellaisia lupaavia ja hyviä käytäntöjä/toimintamalleja, joilla on yleistä merkitystävälityömarkkinoiden kehittämisessä.

52 3. Luottamuskulttuuriin panostaminen 6. AKTIIVINEN YHTEISTYÖ 1. HANKE 5. TOIMINNAN TUTTUUS 2. KOKE- MUS 4. LUOTTA- MUS 3. OSAAMI- NEN

53 4. Työhallinnon sisäiseen työnjakoon liittyvät prosessikuvaukset 1 (2):» Välityömarkkinoiden kehittämiseen osallistuvat TE-keskus, työvoimatoimistot ja työvoiman palvelukeskukset. Työhallinnon eri toimijoiden roolit ja vastuut vaihtelevat välityömarkkinoiden kehittämisen suhteen. Työhallinnon toimijoiden sisäiset prosessikuvaukset suhteessa välityömarkkinatoimijoihin jäsentäisivät ja tehostaisivat asiakasprosessia. Prosessikuvausten avulla voitaisiin sekäkarsia palveluketjussa olevia päällekkäisyyksiäettätunnistaa mahdollisia palveluaukkoja. Työhallinnon organisaatioiden olisi tarkoituksenmukaista pohtia, kuinka pitkälle olisi päästäniin sanotun yhden luukun periaatteen kehittämisessä.» Pääkaupunkiseudun välityömarkkinatoimijoiden kannalta merkittäväälisäarvoa tuottaisi se, jos työhallinnon organisaatiot kykenisivät pääkaupuniseudulla sopimaan sisäisestäneuvonta-ja kehittämisvastuusta työllistämistätukevien eri teema-alueiden osalta: esimerkiksi kuka vastaa työvalmentajapalveluiden, työpajatoiminnan, kuntouttavan työtoiminnan, ohjaus-ja neuvontapalveluiden, työvalmentajapalveluiden jne. neuvonnasta ja kehittämisestä. Työhallinnon sisällä on jokaisen välityömarkkinoiden kanssa tekemisissä olevan pystyttävä tiedostamaan, kuka on vastuussa asiakkaasta ja kuka itse prosessista.

54 4. Työhallinnon sisäiseen työnjakoon liittyvät prosessikuvaukset 2 (2):» Työhallinnon sisälläeri toimijoiden rooli saattaa olla selkeä, mutta ulkopuoliset palveluntuottajat eivät kaikilta osin tunnista työhallinnon sisäistätyönjakoa. Mitäparemmin toimijat tuntevat ja tietävät työhallinnon eri organisaatioiden roolin, sitä paremmin he pystyvät toiminnassaan hyödyntämään tai välittämään täysimääräisesti viranomaispalveluja.» Ulkoisen roolin selkiyttämisen jälkeen palveluntuottajat pystyvät helpommin määrittelemään oman roolinsa osassa kokonaisuutta. Tämätehostaa samalla viranomaisten ja palveluntuottajien välistä verkottumista.

55 5. Verkosto- ja kumppanuussuhteiden edistäminen:» Pääkaupunkiseudun välityömarkkinatoimijat tekevät runsaasti yhteistyötä keskenään. Haasteita aiheuttaa se, että monet toimijat tekevät yhteistyötä niiden tuttujen toimijoiden kanssa ja uusia yhteistyö-ja kehittämiskumppanuussuhteista ei synny riittävästi.» Toimijat odottavat työhallinnolta ja erityisesti TE-keskukselta verkostojohtajuuteen perustuvaa kehittämis-ja koordinointiroolia. Viranomaiset voivat myötävaikuttaa asiaan lisäämällä toimijoiden välistä verkostoitumista omalla aloitteellisuudellaan.» Käytännön verkosto- ja kumppanuusyhteistyötä saattaisi edistää yhteistyöfoorumin tai klubin perustaminen pääkaupunkiseudun välityömarkkinatoimijoille. Tämäedellyttäisi säännöllisten keskustelutilaisuuksien, kokemustenvaihtofoorumien tai toistuvien teematilaisuuksien järjestämistäkeskeisille toimijoille.» Verkostoyhteistyön kehittämisen kannalta on oleellista, että verkostoon kuuluvat ymmärtävät välityömarkkinoiden kehittämiseen liittyvän toiminnan yleistavoitteet (so. työllistämismahdollisuuksien lisääminen) ja tuntevat mahdollisimman hyvin toistensa toimintaa.

56 6. Siirtymätyöpaikkojen järjestelmällinen etsiminen ja rekrytointikynnyksen alentaminen 1 (2):» Työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuustavoitteiden saavuttaminen edellyttääyritysyhteistyön lisäämistäja mahdollisten edelleensijoitus-ja siirtymätyöpaikkojen järjestelmällistäkartoittamista.» Välityömarkkinatoimijat hyödyntävät omia kontaktejaan ilman syvempääkoordinaatiota. TE-keskuksen ja työhallinnon intressien mukaista olisi mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää ja koordinoida siirtymätyöpaikkojen etsimisessä käytettävissä olevaa tarvelähtöistä tietoa. Tämä edellyttää sopivien yritysten kartoittamista, yhteydenottoa, jalkautumista ja säännöllisiätapaamisia niiden kanssa.

57 6. Siirtymätyöpaikkojen järjestelmällinen etsiminen ja rekrytointikynnyksen alentaminen 2 (2):» Siirtymätyöpaikkojen järjestelmällisessä kartoittamisessa pitäisi olla käytössä yhtenäinen ja keskitetty tiedonkeruumenetelmä, jonka avulla saataisiin jatkuvasti haastattelujen ja kyselyiden avulla täsmällistäpaikallista (pääkaupunkiseutua) tietoa työmarkkinoiden tarpeesta mahdollisimman pienelläaikaviiveellä. Ennakointi-ja työvoimatarvetiedustelut yms. palvelevat hyvin keskipitkän aikavälin kehittämistä, mutta sen rinnalle tarvittaisiin kevyempi ja reaaliajassa oleva tiedonkeruutapa. Tieto pitäisi kyetä välittämään työnantajien, palveluntuottajien ja viranomaisten lisäksi aikaisempaa enemmän myös suoraan työttömille työnhakijoille.» Esimerkiksi Varsinais-Suomessa on käytössäyritysharava niminen menetelmä, jossa kerätään yhteen alueellista tietoa yritysten tarpeista lähtevälläkehitysmenetelmällä. Säännönmukaisen tiedonkeruumenetelmän avulla voidaan nykyistä nopeammin välittää tietoa määritellyllätoimijajoukolle ja samalla alentaa rekrytointikynnystä.

58 7. Yritysyhteistyön lisääminen:» TE-keskuksen ja työhallinnon pitäävelvoittaa toimijoita panostamaan aikaisempaa enemmän yritysyhteistyön järjestämiseen.» Palvelun tuottajille oma kannuste- tai bonusjärjestelmä» Viranomaiset voisivat tuoda kannustavina esimerkkeinä järjestelmällisesti esiin onnistuneita yritysyhteistyöhön liittyviä toimintamalleja. Samalla voitaisiin luoda edellytyksiä vertailukehittämiselle eri organisaatioiden välillä.» Lisäksi viranomaiset voisivat järjestääyhteistyössävalittujen organisaatioiden kanssa yhteisiätapaamisia, tilaisuuksia ja koulutuksia toimiviksi osoittautuneista yritysyhteistyömalleista.

59 8. Työvoiman palvelukeskusten tunnettuuden lisääminen ja tehokkaampi hyödyntäminen:» Työvoiman palvelukeskuksilla on keskeinen rooli välityömarkkinoiden kehittämisessä. Palvelukeskuksiin ohjautuu erittäin haastavia ja moniammatillisia palveluita tarvitsevia asiakkaita. Haastateltavassa kohdejoukossa (80) tuli esiin, ettätoimijat tuntevat varsin huonosti työvoiman palvelukeskusten toimintaa ja eivät osaa täysimääräisesti hyödyntääpalvelukeskusten osaamista.» Pääkaupunkiseudun välityömarkkinoiden kehittämisen kannalta on oleellista, ettätyövoiman palvelukeskusten rooli vahvistuisi suhteessa välityömarkkinatoimijoihin ja sen tunnettuus lisääntyisi edelleen toimijoiden piirissä.» Palvelukeskusten jalkautuminen ja road-show toimijoiden pariin ja omaehtoisen aloitteellisuuden lisääminen

60 9. Palvelutuottajien ryhmittely ja palvelutuottajarekisterin luominen 1 (2)» Viranomaisten ja palveluntuottajien yhteisenäetuna on segmentoida tuottajat eri palveluryhmiin tai palvelutyyppeihin. Palveluiden segmentoinnissa voitaisiin hyödyntääesimerkiksi työvoiman palvelukeskuksissa käytössäolevaa työmarkkinapolkuun perustuvaa ryhmittelyä(kuntouttavat palvelut, aktivoivat palvelut, ammatillisesti kehittävät palvelut ja poluttavat palvelut) tai muuta pääkaupunkiseudun tarpeisiin soveltuvaa ryhmittelyä.» Ryhmittelyn avulla voidaan tehostaa eri asiakasryhmiin liittyvää palveluketjua, karsia olemassa olevia päällekkäisyyksiä ja korostaa palveluntuottajien profilointia. Palveluntuottajien erikoistuminen lisää samalla ostohankintaprosessien tehokkuutta ja tuloksellisuutta niin ostajan kuin myyjän näkökulmasta. Työhalinnon näkökulmasta palvelutuottajien ryhmittely selkiyttääpäätöksentekoa sen suhteen, mitätuotetaan itse ja mihin tarvitaan ulkopuolisia ostopalveluita.

61 9. Palvelutuottajien ryhmittely ja palvelutuottajarekisterin luominen 2 (2)» Ryhmittelyn jälkeen olisi tarkoituksenmukaista kuvata palveluntuottajien palvelutuotteet, erikoisosaamisalat, keskeiset referenssit jne. yhteisessä palvelutuottajarekisterissä. Yhteinen ja määrämuotoinen rekisteri edesauttaisi yhteiseen viitekehykseen perustuvan laatuajattelun sisäistämistä. Tämän jälkeen voitaisiin vieläkuvata keskeisten palveluntuottajien rooli palveluketjun eri vaiheissa. Näin päästäisiin samalla palveluiden porrastamiseen tarkoituksenmukaisella tavalla.» Pääkaupunkiseudun välityömarkkinatoimijoiden ja viranomaisten pitäisi luoda yhteinen palveluketjustrategia, jossa kiinnitettäisiin varsinaisten toimenpiteiden lisäksi työmarkkinapolun alku-ja loppupäähän. Alkuvaiheessa pitäisi kiinnittääerityistähuomiota ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja varhaiseen puuttumiseen liittyviin malleihin sekä loppupäässäjälkiseurantaan liittyviin vastuisiin.

62 Tärkeimmät tekijät kehittämistyössä (ei listattu tärkeysjärjestyksessä) 1. Ihmiset 2. Ihmiset 3. Ihmiset 4. Ihmiset 5. Ihmiset

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi Välkky-projekti

Lisätiedot

KOKEMUKSIA JA TUTKIMUSTIETOA YRITYSYHTEISTYÖN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ VÄLITYÖMARKKINOILLA

KOKEMUKSIA JA TUTKIMUSTIETOA YRITYSYHTEISTYÖN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ VÄLITYÖMARKKINOILLA KOKEMUKSIA JA TUTKIMUSTIETOA YRITYSYHTEISTYÖN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ VÄLITYÖMARKKINOILLA Tutkimusjohtaja Mikko Kesä I p. 358 400 203 494 I mikko.kesa@innolink.fi I Omat kokemukset mm. Vaikeasti työllistettävien

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi Välkky-projekti

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

Kuntaliitto yhteistyön tukena

Kuntaliitto yhteistyön tukena Kuntaliitto yhteistyön tukena Rakenteellisen työttömyyden haasteet Hämeessä yhteistyöseminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Tehtäväjako Nykyisen lakisääteisen tehtäväjaon puitteissa TE-toimistot vastaavat

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

KAIKKEA SITÄ, MITÄ ON TYÖLLISYYDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VÄLISSÄ

KAIKKEA SITÄ, MITÄ ON TYÖLLISYYDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VÄLISSÄ KAIKKEA SITÄ, MITÄ ON TYÖLLISYYDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VÄLISSÄ Selvitys pääkaupunkiseudun välityömarkkinatoimijoista Net Effect Oy Timo Aro ja Marjukka Laiho Huhtikuu 2008 Graafinen ohjeisto KAIKKEA SITÄ,

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Katsaus kuntakokeilun kehittämistyöhön 10.11.2014 Maija Saarenpää, projektikoordinaattori Esityksen sisältö välityömarkkinoiden määrittelyä kehittämistyön tavoitteet

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto aloitti toimintansa 1.1.2013 Pohjanmaan TE-toimisto yhdisti Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella toimivat Suupohjan, Vaasan, Pietarsaaren,

Lisätiedot

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen HANKKEEN TOTEUTUS Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen 2013 Budjetti 645 040 Rahoitus

Lisätiedot

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Oulu 6.10.2011 Erja Lindberg erityisasiantuntija TYP-toimintamalli Työ- ja elinkeinotoimistojen,

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Hämeen TE-toimiston seminaari 1.10.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö RAHOITUS

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

Välityömarkkinoiden palvelujen tuotteistaminen ja yritysyhteistyön kehittäminen. Häme / Lahti, 1.10.2015

Välityömarkkinoiden palvelujen tuotteistaminen ja yritysyhteistyön kehittäminen. Häme / Lahti, 1.10.2015 Välityömarkkinoiden palvelujen tuotteistaminen ja yritysyhteistyön kehittäminen Häme / Lahti, 1.10.2015 Kehittämispäivän tavoite Kehittämispäivän aikana on tavoitteena pohtia ja konkretisoida kunkin osallistuvan

Lisätiedot

VÄLITYÖMARKKINATOIMIJOIDEN YRITYSYHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN

VÄLITYÖMARKKINATOIMIJOIDEN YRITYSYHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN VÄLITYÖMARKKINATOIMIJOIDEN YRITYSYHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN Yritysyhteistyöseminaari 26.11.2009 KAJAANI Mikko Kesä Innolink Research Oy Omat kokemukset mm. Vaikeasti työllistettävien potentiaalikartoituksia

Lisätiedot

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille 22.9.2015 Leena Kauhanen 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen käyttötarkoitus Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

open hanke 1.1.2013 30.6.2014

open hanke 1.1.2013 30.6.2014 open hanke 1.1. 30.6. Perustuu ns. seinättömän työhönvalmennuspajan mallille. Oleellista kenttätyö, jota tehdään kartoittamalla yksityisen työnantajasektorin työvoimatarpeita ja ohjaamalla työnhakijoiden

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

IDEASTA WALTTI-TALOKSI

IDEASTA WALTTI-TALOKSI WALTTI-TALO IDEASTA WALTTI-TALOKSI Ideointi käytännön työn pohjalta: Asiakkaan mahdollisuuksien kartoittaminen -> asiakkaat toimenpiteissä, joihin kuuluvat ja joista hyötyvät Työntekijöillä parempi havainnointimahdollisuus

Lisätiedot

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla 22.5.2017 Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 1 20.9.2017 Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 %

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % rahasto-osuudet hallinnonaloittain TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % Eija Haatanen 8.11.2007 1 ESR Tuotekehitys Sosiaaliset innovaatiot ESR kehittämisinstrumenttina, joka tuo lisäarvoa kansalliseen

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

Valtti Työpaja, Kankaanpää 28.5.2014. Petri Puroaho, Vates-säätiö

Valtti Työpaja, Kankaanpää 28.5.2014. Petri Puroaho, Vates-säätiö Valtti Työpaja, Kankaanpää 28.5.2014 Petri Puroaho, Vates-säätiö Puheenvuoron sisältö Vates-säätiö ja sen toiminnan päämäärät Välityömarkkinat ja sen toimijat Vammaisten ja osatyökykyisten työllistyminen

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen A) Hankkeen tavoitteena on, että Iisalmen seudun TE-toimiston alueella sijaitsevat työpajat ja tuotannolliset työkeskukset alkavat yhdessä tuotteistaa pajayksiköissä valmentautuville tai kouluttautuville

Lisätiedot

KAIKKEA SITÄ, MITÄ ON TYÖLLISYYDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VÄLISSÄ

KAIKKEA SITÄ, MITÄ ON TYÖLLISYYDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VÄLISSÄ KAIKKEA SITÄ, MITÄ ON TYÖLLISYYDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VÄLISSÄ Selvitys pääkaupunkiseudun välityömarkkinatoimijoista Net Effect Oy Timo Aro ja Marjukka Laiho Huhtikuu 2008 KAIKKEA SITÄ, MITÄ ON TYÖLLISYYDEN

Lisätiedot

Järjestökentän ajankohtaiskuva työllistämisen näkökulmasta

Järjestökentän ajankohtaiskuva työllistämisen näkökulmasta Järjestökentän ajankohtaiskuva työllistämisen näkökulmasta Turku 21.11.217, Ari-Matti Näätänen Esityksen rakenne Työllistämisen lukumäärätietoja (URA ja THL tilastoraportti 33/217) Paikallisten sote-yhdistysten

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys 14.10.2009

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys 14.10.2009 1 Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys 14.10.2009 Kommentti teemaan Timo Mäkitalo tutkimuspäällikkö Oulun kaupunki 2 Keinoja työllisyyden hoitoon Kinnula Perustettu 1914 Asukkaita n.2.000

Lisätiedot

MIKSI TARVITAAN VÄLKYN KALTAISIA KEHITTÄMISPROJEKTEJA? VTT Timo Aro 12.11.2014 Välkyn loppuseminaari

MIKSI TARVITAAN VÄLKYN KALTAISIA KEHITTÄMISPROJEKTEJA? VTT Timo Aro 12.11.2014 Välkyn loppuseminaari MIKSI TARVITAAN VÄLKYN KALTAISIA KEHITTÄMISPROJEKTEJA? VTT Timo Aro 12.11.2014 Välkyn loppuseminaari Kukaan meistä ei ole niin viisas kuin me kaikki - Japanilainen sananlasku- On olemassa viisi muuttujaa,

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015 Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kunta työttömien aktivoijana Esityksen sisältö Pitkään

Lisätiedot

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki 18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki Vuodenvaihteessa - väkiluku 97 433 - Työttömyys 10,7 % (4 958 henkilöä) 2/12 10,5 % (4882 henkilöä) - Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

TYP-toiminnan perusteet. Jenni Ketonen,TYP-päällikkö

TYP-toiminnan perusteet. Jenni Ketonen,TYP-päällikkö TYP-toiminnan perusteet Jenni Ketonen,TYP-päällikkö 29.5.2017 1 Satakunnan TYP Satakunnan TYP toimii Porin, Euran, Harjavallan, Honkajoen, Huittisten, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Kokemäen, Merikarvian,

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI TE-palvelut aina saatavilla VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI 29.3.2017 Eija Sokero Palvelujohtaja Te-palvelut Lappi TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista

Lisätiedot

Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10.

Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10. Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10.2014 Ylijohtaja Tuija Oivo Henkilöasiakkaita yht. 559 500 (30.8.2014) 319

Lisätiedot

NUORISSA ON TULEVAISUUS!

NUORISSA ON TULEVAISUUS! NUORISSA ON TULEVAISUUS! TERVETULOA! 1 HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? - Pekka Myrskylä, EVA-analyysi Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä noin 51 300. Syrjäytymisen ytimessä

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyysseminaari 26.3.2010, Pori

Nuorisotyöttömyysseminaari 26.3.2010, Pori Nuorisotyöttömyysseminaari 26.3.2010, Pori Janne Marniemi Suvi Koskela Tilaisuuden ohjelma Klo 8.30-9.00 - Aamukahvi, järjestäjien tervehdyssanat 9.00-10.00 - Nuorisotyöttömyyden menneisyys, nykytila ja

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten organisaatioissa tuettiin osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista ja mitkä tekijät estivät tai edistivät sitä. Tutkimuskysymyksiä

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 20.4.2011 Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus EU -rakennerahastoyksikkö Pitkäaikaistyöttömyyden

Lisätiedot

Pirjo Oksanen

Pirjo Oksanen TYÖLLISYYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN INTEGROITU TOIMINTAMALLI KUOPION ALUEEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUJA KOSKEVA TYÖLLISYYSKOKEILU PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 14.9.2016 Pirjo Oksanen KOKEILUALUE

Lisätiedot

OSTOPALVELUPILOTTIIN OHJAUS

OSTOPALVELUPILOTTIIN OHJAUS OSTOPALVELUPILOTTIIN OHJAUS 2015-2016 Pilotissa mukana olevat TE-toimistot Hämeen TE-toimisto Kaakkois-Suomen Te-toimisto Kainuun TE-toimisto Pohjois-Savon TE-toimisto Varsinais-Suomen TE-toimisto 2 Taustaa

Lisätiedot

Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen

Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen 14.2.2017 Paasitorni Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Lähde: KEHA-keskus 2 14.2.2017 Kuntien

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Miten viemme TE-palvelu-uudistuksen maaliin? Tilanne nyt (1) Uudistus on kiinnostanut ja palautetta on tullut

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta osana palvelumallin muutosta Vaivio 25.4.2012 8.5.2012 Palvelulinjoihin perustuvalla toiminnalla.. varmistetaan asiakkaiden palvelutarpeita vastaava palvelu varmistetaan eri palvelukanavien tehokas ja

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM Hallituksen työllisyystavoite Työllisyysaste 72 prosenttiin ja työttömyysaste 5 prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä. Toimiin kuuluu

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus ESR valtakunnallinen Välityömarkkinat kehittämisohjelma Seminaari

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus. Välkky-välityömarkkinahankkeen ulkoisen arviointi 24.8 2010

Keskustelutilaisuus. Välkky-välityömarkkinahankkeen ulkoisen arviointi 24.8 2010 Keskustelutilaisuus Välkky-välityömarkkinahankkeen ulkoisen arviointi 24.8 2010 Sari Pitkänen ja Juha Kaakinen, Sosiaalikehitys Oy Pauliina Lampinen, VATES-säätiö Arviointiprosessi Kesä ja syksy 2009 Kevät

Lisätiedot

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ TAUSTAA UusiTaito- projekti on kerännyt kansallisilta hankkeilta ja ESR- hankkeilta hankekortteja Uudenmaan alueelta vuosina 2009-2011. Korteissa

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa. Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa. Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012 Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012 Sanallista palautetta virkailijoilta; kun kaikki ei menekään ihan nappiin Kivijärveläinen asiakas asioi henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme.

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme. Rakenne Töihin!-palvelu on työllisyyttä edistävä palvelukokonaisuus, jonka perustana on laaja ja tiivis yritysyhteistyö. Tarkoituksenamme on tukea työllistymistä valmentamalla asiakkaita työelämään ja

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan Kuntoutuspalvelukeskus Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Koulutus, arviointi ja konsultointi auttaa kuntoutumaan tutkii ja kehittää kouluttaa ja konsultoi 1 on Valtakunnallinen työikäisten kuntoutuksen

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Tavoitteet ja toiminta monilla toiminnan tasoilla konkretisoituvaa 15.3.2013 4

Tavoitteet ja toiminta monilla toiminnan tasoilla konkretisoituvaa 15.3.2013 4 15.3.2013 1 Toimikausi 1.9.2012-31.12.2015 TEM hyväksynyt hankehakemukset (ks. www.pori.fi/kk) Rahoitus Satakunnan ELY myöntänyt työllisyyspoliittisen avustuksen TEMin päätöksen mukaisesti Suomessa 26

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Työllisyydenhoidon lakimuutokset 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria Elise Virnes 29.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS ELO-TOIMINTAAN JA OHJAAMO- TOIMINTAMALLIIN. Itä-Suomen ohjaushenkilöstön koulutuspäivät

TILANNEKATSAUS ELO-TOIMINTAAN JA OHJAAMO- TOIMINTAMALLIIN. Itä-Suomen ohjaushenkilöstön koulutuspäivät TILANNEKATSAUS ELO-TOIMINTAAN JA OHJAAMO- TOIMINTAMALLIIN Itä-Suomen ohjaushenkilöstön koulutuspäivät 6.-7.11.2014 Kimmo Tiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 10.11.2014 1 ELINIKÄISEN OHJAUKSEN OHJAUS- JA

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

TALOUSALUEPARLAMENTTI

TALOUSALUEPARLAMENTTI TALOUSALUEPARLAMENTTI NÄKEMYKSIÄ NUORTEN TYÖLLISYYSTILANTEESEEN JA TARJOLLA OLEVIIN PALVELUIHIN HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUDULLA 18.8.2010 Viljo Venäläinen Nuoret työttömänä, yleisimmät ammatit Riihimäen

Lisätiedot

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu Petri Puroaho Vates-säätiö (1993 -) Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella. KASELY/ek

Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella. KASELY/ek Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella 20.2.2013 Hallituksen linjaukset Yksi hallituksen kärkihankkeista Tavoitteena on nuoren koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumisen edistäminen, työttömyyden pitkittymisen

Lisätiedot

Kuntien rooli työllisyydenhoidossa tulevissa työllisyyspalveluiden uudistuksissa

Kuntien rooli työllisyydenhoidossa tulevissa työllisyyspalveluiden uudistuksissa Kuntien rooli työllisyydenhoidossa tulevissa työllisyyspalveluiden uudistuksissa Valtakunnallinen työpajayhdistys Syyskokous 23.11.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Työmarkkinatuen uudistus vuonna

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta: kenelle, miten ja millaisin tuloksin? Leena Toivonen Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus Urasuuntapalvelut

Kokemuksia työhönvalmennuksesta: kenelle, miten ja millaisin tuloksin? Leena Toivonen Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus Urasuuntapalvelut Kokemuksia työhönvalmennuksesta: kenelle, miten ja millaisin tuloksin? Leena Toivonen Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus Urasuuntapalvelut 1 Mitä työhönvalmennus on? 1990-luvun puolivälistä lähtien

Lisätiedot

edellä kuntakokeilussa

edellä kuntakokeilussa edellä kuntakokeilussa Jyväskylässä 25.11.2013 Työllisyyden Kuntakokeilu www.jyvaskyla.fi/tyo/kuntakokeilu www.toihinpalvelu.fi www.facebook.com/tyo/kuntakokeilu Euroja ja ihmisiä 2000 M 2100 150 M 8,8

Lisätiedot

POLKU 2010 2011. Sosiaalisen työllistämisen strategia sekä työelämään kuntoutumisen polut Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä

POLKU 2010 2011. Sosiaalisen työllistämisen strategia sekä työelämään kuntoutumisen polut Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä POLKU 2010 2011 Sosiaalisen työllistämisen strategia sekä työelämään kuntoutumisen polut Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä Rovaniemi 23.11.2010 Lapin sairaanhoitopiirin alueen kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunta

Lisätiedot