KM 130/300 R LPG /13

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13"

Transkriptio

1 KM 130/300 R LPG /13

2 2

3 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten. Lue turvaohjeet nro ehdottomasti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa! Sisällysluettelo Turvaohjeet FI.. 1 Toiminta FI.. 3 Käyttötarkoitus FI.. 3 Ympäristönsuojelu FI.. 3 Ohjaus- ja käyttölaitteet... FI.. 4 Ennen käyttöönottoa FI.. 5 Käyttöönotto FI.. 5 Käyttö FI.. 6 Kuljetus FI.. 7 Säilytys FI.. 7 Seisonta-aika FI.. 7 Hoito ja huolto FI.. 7 EU-standardinmukaisuustodistus FI. 12 Takuu FI. 12 Häiriöapu FI. 13 Tekniset tiedot FI. 14 Turvaohjeet Yleisiä ohjeita Jos havaitset pakkauksesta purkaessasi kuljetusvaurioita, ota yhteyttä myyjäliikkeeseen. Laitteeseen kiinnitetyt varoitus- ja opastuskilvet antavat tärkeitä ohjeita turvallista käyttöä varten. Tämän käyttöohjeen ohjeiden ohella on noudatettava lainmukaisia yleisiä turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräyksiä. Purkuohjeet Loukkaantumisvaara, vaurioitumisvaara! Huomioi lastattaessa laitteen paino! Tyhjä paino (ilman lisäasennus-90sarjoja) kg * * Paino on vielä suurempi, jos lisävarustesarjoja on asennettuna. Älä käytä trukkia. Käytä lastaamiseen/purkamiseen soveltuvaa ramppia tai nosturia! Huomioi ramppia käytettäessä: Maavara 70 mm. Jos laite on toimitettu kuormalavan päällä, mukana olevista laudoista tulee rakentaa alasajoramppi. Ohjeet rampin tekemiseen ovat sivulla 2 (kansilehden sisäpuolella). Tärkeä huomautus: jokainen lauta pitää kiinnittää paikalleen 2 ruuvilla. Ajokäyttö Loukkaantumisvaara, vaurioitumisvaara! Loukkaantumisvaara! Kaatumisvaara suurissa nousuissa. Aja ajosuunnassa olevaa nousuja vain, jos nousun kaltevuus on enintään 18%. Kaatumisvaara nopeassa kaarreajossa. Aja kaarteissa hitaasti. Kaatumisvaara epästabiililla alustalla. Laitetta on liikutettava ainoastaan kiinteällä alustalla. Kaatumisvaara liian suurissa sivunousuissa. Poikittain ajosuuntaan on ajettava vain nousuja, joiden kaltevuus on enintään 10 %. Laitetta käytettäessä on noudatettava ajoneuvoja koskevia moottoriajoneuvoja koskevia ohjeita, säännöksiä ja lakeja. Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoituksenmukaisesti. Käyttäjän on huomioitava paikalliset olosuhteet ja työskennellessään laitteella kiinnitettävä huomiota muihin henkilöihin, erityisesti lapsiin. Laitetta saa käyttää vain sellainen henkilö, joka on perehtynyt laitteen käsittelyyn tai on osoittanut, että on pätevä käyttämään laitetta. Lisäksi käyttäjän oltava valtuutettu kyseisen laitteen käyttöön. Lapset tai nuoret henkilöt eivät saa käyttää laitetta. Laitteessa ei saa kuljettaa muita henkilöitä käyttäjän lisäksi. Istuttavia laitteita saa liikuttaa ainoastaan käyttäjän istuessa paikoillaan. Poista aina virta-avain virtalukosta, jolloin laitetta ei voida käyttää luvattomasti. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa, jos moottori on käynnissä. Käyttäjä saa poistua koneesta vasta, kun moottori on sammuksissa. Käyttäjän on huolehdittava kytkemällä seisontajarru päälle ja poistamalla virta-avain virtalukosta, ettei laite tahattomasti pääse liikkumaan ja ettei sitä voida liikuttaa luvattomasti. Polttomoottorilla varustetut laitteet Loukkaantumisvaara! Pakokaasuaukkoa ei saa peittää tai sulkea. Älä kumarru pakokaasuaukon yläpuolelle äläkä kosketa sitä (palovaara). Älä kosketa käyttömoottoria (palovaara). Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja terveydelle vaarallisia, niitä ei saa hengittää. Sammuttamisen jälkeen moottorin jälkikäynti kestää n. 3-4 sekuntia. Tänä aikana on oltava ehdottomasti kaukana käyttöalueesta. Ajohytillä varustetut laitteet Riko hätätilanteessa ikkunat hätävasaralla. Ohje Hätävasara on jalkatilassa, istuimen alapuolella. Varusteet ja varaosat Vain sellaisten lisävarusteiden ja varaosien käyttö on sallittua, jotka valmistaja on hyväksynyt. Alkuperäiset lisävarusteet ja varaosat takaavat, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti ja häiriöttömästi. Tärkeimpien osien varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta. Saat lisätietoja varaosista osoitteesta osiosta Huolto. Noudata nestekaasu-moottoriajoneuvojen turvallisuusteknisiä ohjeita Saksan ammattiosuuskuntien pääjärjestö (HVBG). Tutustu vastaaviin suomalaisiin vaatimuksiin. Nestekaasut (käyttökaasut) ovat butaania ja propaania tai butaanin ja propaanin seoksia. Ne toimitetaan erityisissä kaasupulloissa. Näiden kaasujen käyttöpaine riippuu ulkolämpötilasta. Räjähdysvaara! Nestekaasua ei saa käsitellä kuten bensiiniä. Bensiini höyrystyy hitaasti, nestekaasu on välittömästi kaasumaista. Sisätilojen kaasuuntumisvaara ja kaasun syttymisvaara on siis nestekaasun osalta suurempi kuin bensiinin. Loukkaantumisvaara! Käytä laitteen käyttöpaikan lämpötilasta riippuen ainoastaan nestekaasupulloja, jotka on täytetty DIN mukaisella A- tai B-laatuisella käyttökaasulla. Varo Talouskaasun käyttäminen on periaatteessa kielletty. Kaasumoottoreissa ovat sallittuja propaanin ja butaanin nestekaasusekoitukset, joiden seossuhde on 90/10-30/70 välillä. Nestekaasu, jonka propaaniosuus on korkeampi, on kylmäkäynnistyksen (jos ulkolämpötila on alle 0 C) yhteydessä parempi sillä höyrystymistä tapahtuu jo alhaisissa lämpötiloissa. Käyttöpäällikön ja työntekijän velvollisuudet Kaikkien nestekaasujen kanssa työskentelevien henkilöiden, on osattava käyttää laitetta oikealla tavoin sekä heidän on tunnettava nestekaasujen ominaisuudet. Laitetta koskevat painotuotteet on pidettävä aina laitteen mukana. FI - 1 3

4 Asiantuntijan suorittama huolto Käyttökaasulaitteiden toimivuus ja tiiviys on tarkastettava asiantuntijan toimesta säännöllisin väliajoin, kuitenkin vähintään kerran vuodessa (saksal. säännöksen BGG 936 mukaan, tutustu vast. suomalaisiin säännöksiin). Tarkastuksesta on annettava kirjallinen todistus. Tässä käyttöohjekirjassa on mainittu tarkastusperusteina saksalaiset lait 33 ja 37 UVV "Nestekaasun käyttö" (BGV D34). Tutustu vastaavaan suomalaiseen lainsäätöön. Yleisinä ohjeina käyvät liikenneministeriön nestekaasukäyttöisten ajoneuvojen tarkastuksesta antamat säädökset. Käyttöönotto/käyttö Kaasunotto on sallittua ainoastaan yhdestä kaasupullosta. Mikäli kaasunottoon käytetään yhtäaikaisesti useampia pulloja, nestekaasua saattaa virrata pullosta toiseen. Tällöin täyttyneen kaasupullon paine saattaa kohota yli sallitun määrän kun pullon venttiili myöhemmin suljetaan. Täysi kaasupullo on oikeassa asennossa paikallaan, kun pullon merkintä näyttää "alas" (sulkuventtiilin liitin osoittaa pystysuoraan alas). Kaasupullon vaihto on suoritettava varoen. Kaasupulloa asennettaessa tai irrotettaessa on kaasupullon venttiilin kaasunpoistoistukat tiivistettävä kiristämällä sulkumutteri jakoavaimen avulla. Vuotavaa kaasupulloa ei saa käyttää uudelleen. Vuotavat kaasupullot on puhallettava kaikkien säädösten ja ohjeiden mukaisesti ulkotiloissa tyhjäksi ja merkittävä vuotaviksi. Vioittuneen kaasupullon toimitus- tai noutovaiheessa on kaasupullon vuokraajalle, myyjälle tai heidän edustajilleen ilmoitettava mahdollisesta viasta välittömästi kirjallisesti. Ennen kaasupullon liittämistä on tarkistettava, että pullon liittimet ovat toimintakunnossa. Pullon liittämisen jälkeen liitoskappaleiden tiiviys on tarkistettava vaahtoa muodostavan nesteen avulla. Venttiilit on avattava hitaasti. Pulloa ei saa avata tai sulkea lyömällä työkaluilla. Sammuta nestekaasupalot vain turvalliselta etäisyydeltä ja suojasta. - käytä vain kuivahiilihapposammutinta tai hiilihappokaasusammutinta. - käytä kaasupullon jäähdyttämiseksi riittävästi vettä. Koko nestekaasujärjestelmän toimintaa ja varsinkin sen tiiviyttä on tarkasteltava jatkuvasti. Ajoneuvon käyttö vuotavan kaasulaitteiston kanssa on kielletty. Kaasupullon venttiili on suljettava ennen putki- tai letkuliitoksen avaamista. Pullon liitosmutteri on avattava hitaasti ja aluksi vain hieman, jotta letkussa oleva paineenalainen kaasu poistuu hitaasti. Mikäli kaasua täytetään suuresta kaasusäiliöstä, on noudatettava kaasun toimittavan yrityksen antamia ohjeita ja säännöksiä. Loukkaantumisvaara! Nestemäisessä muodossa nestekaasu aiheuttaa paljaalle iholle paleltumisvammoja. Kaasupullon irrottamisen jälkeen lukkomutteri on kierrettävä pullon liitäntäkierteisiin kiinni. Käytä tiiviyden tarkistamiseen saippuavettä tai muuta vaahtoa muodostavaa ainetta. Nestekaasulaitteiston läheisyydessä ei saa käyttää avotulta. Laitteiston yksittäisten osien vaihdon yhdessä on noudatettava valmistajan antamia asennusohjeita. Osien vaihdon yhteydessä on suljettava pullonventtiili sekä pääsulkuventtiili. Nestekaasuajoneuvojen sähkölaitteiston kuntoa on valvottava jatkuvasti. Kipinä saattaa aiheuttaa räjähdyksen kaasuvuodon yhteydessä. Jos nestekaasuajoneuvo on seisonut pidempään, on ajoneuvon säilytystila ja sen sähkölaitteisto perusteellisesti tuuletettava. Kaasupullojen tai nestekaasulaitteistojen käytön yhteydessä tapahtuvat onnettomuudet on ilmoitettava ammattijärjestöön ja vastaavalle valvontaviranomaiselle. Vahingoittuneet osat on säilytettävä onnettomuustutkinnan loppuun suorittamiseen saakka. Säilytys- ja varastotiloissa sekä korjaamoissa Käyttö- tai nestekaasujen varastointi on tapahduttava asiaan kuuluvien ja kulloinkin voimassa olevien lakien, säädösten ja ohjeiden mukaisesti. Kaasupulloja on säilytettävä pystyasennossa. Tupakointi ja avotulen käyttö on kielletty kaasupullojen sijoituspaikalla ja korjauksen aikana. Ulkona säilytettävät kaasupullot on säilytettävä sellaisessa paikassa, johon on pääsy asiaankuulumattomilta estetty. Tyhjiä pulloja on säilytettävä suljettuna. Pullon- ja pääsulkuventtiilit on suljettava välittömästi, kun ajoneuvo pysäköidään seisonta-ajaksi. Nestekaasuajoneuvojen säilytys- ja korjaamotiloja koskevat rakennusviranomaisten säätämät määräykset. Kaasupullot on säilytettävä asennus- ja korjaamotiloista eristetyissä tiloissa (katso kaasupullojen säilytyksestä annetut määräykset). Tiloissa käytettävät sähköiset käsilamput on varustettava suljetulla, tiivistetyllä kuvulla sekä vankalla suojakorilla. Korjaamotöiden yhteydessä pullon- ja pääsulkuventtiilit on suljettava ja käyttökaasupullot on suojattava lämpövaikutukselta. Vastuussa olevan henkilön on ennen taukoa tai ennen käytön lopettamista tarkistettava, että kaikki venttiilit ja erityisesti pullonventtiili on suljettuna. Tulitöitä, erityisesti hitsaus- ja leikkuutöitä, ei saa suorittaa käyttökaasupullojen läheisyydessä. Käyttökaasupulloja ei saa säilyttää korjaamoissa edes pullon ollessa tyhjä. Säilytys- ja varastotilojen sekä korjaamoiden on oltava hyvin ilmastoituja. Ilmastoinnissa on huomioitavaa, että nestekaasu on raskaampaa kuin ilma. Kaasu kerääntyy lattialle, korjaamomonttuihin tai muihin lattiasyvennyksiin ja se voi muodostaa räjähdysalttiin kaasu/ilma-seoksen. Laitteessa olevat symbolit Kuuma pinta aiheuttaa palamisvaaran! Anna pakoputken jäähtyä ennen sen parissa työskentelyä. Käytä aina tarkoitukseen soveltuvia käsineitä käyttäessäsi laitetta. Ajoneuvon liikkuvien osien väliin joutumisen aiheuttama puristuksiinjäämisvaara. Liikkuvien osien aiheuttama loukkaantumisvaara. Älä kurota sisään. Palovaara. Älä imuroi mitään palavia tai hehkuvia kohteita. Kiinnike nostoketjulle / nostopiste Kiinnityspiste Rengaspaine (maks.) Tunkin asetuskohdat Lakaisutelan säätö 4 FI - 2

5 Ajoalustan maks. kaltevuus, kun ajetaan roskasäiliön ollessa nostettuna ylös. Aja ajosuunnassa olevaa nousuja vain, jos nousun kaltevuus on enintään 18%. Huomioi kaasupullon oikea asento! Liittimen tai rengasaukon tulee osoittaa alaspäin. Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan. Varoitus Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan. Varo Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineellisia vahinkoja. Toiminta Lakaisukone toimii sisäänheittoperiaatteella. Pyörivä lakaisutela heittää lian suoraan roskasäiliöön. Sivuharja puhdistaa lakaisupinnan nurkat ja reunat ja siirtää lian lakaisutelan kulkuradalle. Imupuhallin imuroi hienopölyn pölysuodattimeen. Käyttötarkoitus Käytä lakaisukonetta ainoastaan tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti. Ennen lailleen käyttöä on tarkistettava yhdessä toimintalaitteiden kanssa, että se on asianmukaisessa kunnossa ja käyttöturvallisuus on taattu. Jos kunto ei ole moitteeton, laitteen ja varusteiden käyttö ei ole sallittua. Tämä lakaisukone on tarkoitettu ulkoalueen likaantuneiden pintojen lakaisemiseen. Laitetta ei saa käyttää suljetuissa tiloissa. Päällä istuttavat koneet eivät ole ilman soveltuvia varusteita (tehdasoptio) hyväksytty julkiseen tieliikenteeseen. Laitetta voi käyttää julkiseen tieliikenteeseen vain julkisen katsastuskonttorin ennalta tekemän yksittäishyväksynnän jälkeen. Laite ei sovellu terveydelle haitallisten pölyjen imemiseen. Laitetta ei saa muuttaa. Älä koskaan lakaise/ime räjähdysherkkiä nesteitä, palavia kaasuja sekä laimentamattomia happoja tai liuottimia! Niihin kuuluvat bensiini, väriohennusaineet, tai polttoöljy, jotka voivat muodostaa räjähdysherkkiä höyryjä tai seoksia pyörrevirtauksen seurauksena imuilman kanssa, lisäksi asetoni, laimentamattomat hapot ja liuottimet, koska ne syövyttävät laitteessa käytettyjä materiaaleja. Älä lakaise/ime mitään palavaa tai hehkuvaa. Laite soveltuu vain käyttöohjeessa mainittuja päällysteitä varten. Ajo on sallittu vain yrittäjän tai hänen valtuutettunsa koneen käyttöön vapaaksi annetuilla pinnoilla. Oleskelu vaara-alueella on kielletty. Käyttö räjähdysalttiissa tiloissa on kielletty. Yleensä pätee: Pidä helposti syttyvät aineet kaukana laitteesta (räjähdys-/tulipalovaara). Sopivat päällysteet Loukkaantumisvaara! Maapohjan kantavuus on varmistettava ennen sille ajamista. Asfaltti Teollisuuslattia Pinnoittamaton lattia Betoni Kivilaatta Varo Vaurioitumisvaara! Älä lakaise sisään hihnoja, naruja tai lankoja, koska ne voivat kietoutua lakaisutelan ympärille. Ympäristönsuojelu Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittelee pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen. Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Paristoja, öljyjä ja samankaltaisia aineita ei saa päästää ympäristöön. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet asianmukaisiin keräyspisteisiin. Huomautuksia materiaaleista (REACH) Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta: FI - 3 5

6 Ohjaus- ja käyttölaitteet Kuva: Lakaisukone Ohjauspaneeli Virtalukko 1 Ajohytti (lisävaruste) 2 Hytin ovi (valinnainen) 3 Tankin tulppa 4 Kiinnityspisteet (4x) 5 Pääsy lakaisutelaan 6 Etupyörä 7 Sivuharjat 8 Valaistuslaitteisto (valinnainen) 9 Roskasäiliö 10 Laitekannen lukitus 11 Tuulilasinpyyhin (valinnainen) 12 Moottoripeite 13 Kaasupullo 14 Ajohytin lukitus 15 Pyörivä varoitusvilkku 16 Keskipakoiserotin 17 Ajohytin varmistusvipu 18 Lakaisutelan säätö (ei esitetty) 1 Ohjelmakytkin 2 Toimintopainikkeet 3 Monitoiminäyttö 4 Sulakerasia 5 Ohjauspyörä 6 Virtalukko 7 Seisontajarru 8 Moottorin kierrosluvunsäätö 9 Istuin (istuinkontaktikytkimellä) 10 Jarrupoljin 11 Ajopoljin 1 Varoitusvilkkukytkin (valinnainen) 2 Käynnistysavain Asento 0: Moottorin sammutus Asento 1: Sytytys päällä Asento 2: Moottorin käynnistys Toimintopainikkeet 1 Työvalaistus päälle/pois päältä (valinnainen) 2 Pyörivä varoitusvilkku päälle/pois päältä 3 Äänitorvi 4 Suodattimen puhdistus 5 Ajosuunnan valintakytkin 6 Sivuharjojen kastelu (lisävaruste) 7 Tuuletin 8 Säiliökannen avaaminen/sulkeminen 9 Roskasäiliön nosto/lasku 6 FI - 4

7 Monitoiminäyttö Lakaisukoneen liikuttaminen ilman omaa käyttöä Avaa moottoripeite. Käännä hydrauliikkapumpun vapaakäyntivipua 90 verran sivulle alas. 1 Käyttötuntilaskin 2 Latauksen varoitusvalo 3 Öljynpaineen varoitusvalo 4 Jäähdytysveden lämpötilan varoitusvalo 5 Moottorin imuilma 6 Polttoainemäärän varoitusvalo - vilkkuu kaasun ollessa vähissä - palaa kaasupullon ollessa tyhjä 7 Merkkivalo (ei liitetty) 8 Merkkivalo (ei liitetty) 9 Seisontavalon merkkivalo (valinnainen) 10 Lähivalon merkkivalo (valinnainen) 11 Suuntavilkun merkkivalo (valinnainen) 12 Merkkivalo ajosuunta eteenpäin 13 Merkkivalo ajosuunta taaksepäin 14 Polttoainemäärän näyttö (ei kytkettynä) Ennen käyttöönottoa Ajohytin ylöskääntäminen Jotta eri töitä voitaisiin suorittaa, voi olla tarpeen, että sitä ennen ajohytti (valinnainen) käännetään ylös. Huomautus: Ajohytin saa kääntää ylös vain tasaisella alustalla(± 5 ). Avaa ajohytin lukitus. Käännä ajohyttiä ylös kunnes varmistusvipu napsahtaa lukitukseen. Vapauta varmistusvivun lukitus ennen ajohytin laskemista alas. Seisontajarrun lukitus/vapautus Seisontajarrun vapautus, pidä tällöin jarrupoljin painettuna. Seisontajarrun lukitus, pidä tällöin jarrupoljin painettuna. Varo Älä siirrä lakaisukonetta pitempiä matkoja ilman omaa käyttövoimaa eikä nopeammin kuin 10 km/h. Käännä siirron jälkeen vapaakäyntivipu jälleen ylös. Lakaisukoneen liikuttaminen omalla käytöllä Käännä siirron jälkeen vapaakäyntivipu jälleen ylös. Käyttöönotto Yleisiä ohjeita Lue ennen käyttöönottoa moottorinvalmistajan käyttöohjeet ja huomioi erityisesti turvaohjeet. Pysäytä lakaisukone tasaiselle pinnalle. Vedä virta-avain pois. Lukitse seisontajarru. Kaasupullon asennus/vaihto Varoitus Käytä ainoastaan rakenteeltaan tyyppihyväksyttäviä vaihdettavia 11 kg:n kaasupulloja. Loukkaantumisvaara! Noudata nestekaasu-moottoriajoneuvojen turvallisuusvaatimuksia. Jäätyneet ja keltaiset vaahtomaiset kerrostumat viittaavat siihen, että kaasupullo vuotaa. Kaasupullonvaihdon saa suorittaa ainoastaan asiaan perehtynyt henkilö. Käyttökaasupulloja ei saa vaihtaa korjaamoissa tai tiloissa, jotka ovat maanpinnan alapuolella. Älä tupakoi äläkä käytä avotulta kaasupullon vaihdon yhteydessä. Sulje nestekaasupullon pääsulkuventtiili tiukasti ja aseta tyhjän pullon venttiilin suojus välittömästi paikoilleen. Kierrä varmistustangon ruuvi irti ja käännä tanko ylös. 1 Suojatulppa 2 Kaasuletku hattumutterilla 3 Kaasunottoventtiili Tyhjän kaasupullon vaihtaminen Jos polttoainereservin varoitusvalo ilmoittaa kaasupullon olevan tyhjä palamalla jatkuvasti työskentelyn aikana, toimi seuraavasti: Sulje kaasuhana kiertämällä sitä myötäpäivään. Pysäköi kone ja anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä kunnes moottori sammuu itsestään. Huomautus: Näin varmistetaan, että kaikki kaasujohdot tyhjenevät eikä niihin voi muodostua jäätä, mikä estäisi moottorin käynnistymisen. Irrota kaasuletku (avainkoko 30 mm). Kierrä suojus kaasupullon liitäntäventtiiliin. Avaa sankatulppa. Uuuden kaasupullon asettaminen Vaihda kaasupullo. Huomioi kaasupullon oikea asento! Liittimen tai rengasaukon tulee osoittaa alaspäin. Kierrä suojus irti kaasupullon liitäntäventtiilistä. Sulje sankatulppa. Kierrä kaasuletkun liitin kaasupullon liitäntäventtiiliin (avainkoko 30 mm). Sulje varmistustanko ja varmista ruuvilla. Ohje Liitännässä on vasen kierteytys. Varoitus Avaa kaasun poistoventtiili (3) vasta ennen laitteen käynnistämistä (katso kappale Laitteen käynnistäminen). Tarkastus- ja huoltotyöt Tarkasta moottorin öljytaso. Tarkasta vedenjäähdytin. Tarkasta lakaisutela. Tarkasta renkaiden ilmanpaine. Säädä kuljettajan istuin Puhdista pölysuodatin. Huomautus: Kuvaus, katso lukua Hoito ja huolto. FI - 5 7

8 Käyttö Laitteen pitempiaikainen käyttäminen voi johtaa tärinän aiheuttamiin verenkiertohäiriöihin. Yleispätevää käyttöaikaa ei voida ilmoittaa, sillä käyttöaika riippuu monista eri tekijöistä: Jos käyttäjällä on verenkierto-ongelmia (usein kylmät raajat, kihelmöintiä, kuurouden tunnetta). Alhainen lämpötila laitteen käyttöpaikalla. Käytä lämmintä vaatetusta kyseisten kehon osien suojaamiseen. Liian tiukka ote haittaa verenkiertoa. Laitetta on parempi käyttää pitäen taukoja välillä. Mikäli laitteen säännöllisen, pitkäaikaisen käytön yhteydessä ilmenee yhä uudelleen oireita (kuten esimerkiksi kihelmöintiä, kehon tiettyjen osien tunnottomuutta, raajojen kylmyyttä), suosittelemme lääkärintarkastusta. Kuljettajan istuimen säätö Vedä istuimen säätövipu ulos. Siirrä istuin, päästä vipu irti ja lukitse. Tarkasta liikuttamalla istuinta eteen- ja taaksepäin, että se on lukittu. Moottorin kierrosluvun säätö Moottorin kierroslukua voi säätää kaasuvivulla. Ohjelmien valinta 1 Siirtoajo 2 Lakaisu lakaisutelalla 3 Lakaisu lakaisutelalla ja sivuharjoilla Laitteen käynnistys Huomautus: Laitteen istuin on varustettu kosketuskontaktikytkimellä. Poistuttaessa kuljettajan istuimelta laite kytkeytyy pois päältä. Kaasuhanan avaaminen Avaa kaasuhana kääntämällä sitä vastapäivään. Mene istumaan kuljettajan istuimelle. Aseta ajosuunnan valintakytkin keskiasentoon. Lukitse seisontajarru. Työnnä moottorin kierrosluvun säätöä 1/3 eteenpäin. Moottorin käynnistys Laita käynnistysavain käynnistyslukkoon. Käännä virta-avain asentoon II. Kun laite on käynnistetty, päästä virtaavain irti. Huomautus: Älä koskaan käytä käynnistintä pitempään kuin 10 sekuntia. Ennen käynnistimen käyttämistä uudelleen, odota vähintään 10 sekuntia. Laitteen ajaminen Aseta ohjelmakytkin asentoon kuljetusajo. Käännä kaasuvipu aivan eteen (suuri kierrosluku). Huomautus: Sivuharjan ja lakaisutelan kierrosluku riippuu moottorin kierrosluvusta. Paina jarrupoljinta ja pidä painettuna. Irrota seisontajarru. Ajaminen eteenpäin Aseta ajosuunnan valintakytkin asentoon "Eteenpäin". Paina hitaasti ajopoljinta. Ajaminen taaksepäin Loukkaantumisvaara! Ohikulkijoita ei saa vaarantaa peruutettaessa, käytä tarvittaessa avustajaa. Varo Vaurioitumisvaara! Käytä ajosuunnan valintakytkintä vain laitteen seistessä paikallaan. Aseta ajosuunnan valintakytkin asentoon "Taaksepäin". Paina hitaasti ajopoljinta. Ajaminen Ajonopeus on säädettävissä portaattomasti ajopolkimilla. Vältä polkimen äkkinäistä painamista, koska hydraulilaitteisto voi vaurioitua. Tehon alentuessa nousuissa on ajopoljinta päästettävä hieman ylöspäin. Jarrutus Päästä ajopoljin vapaaksi, laite jarruttaa itsenäisesti ja pysähtyy. Huomautus: Jarrutusvaikutusta voi tehostaa painamalla jarrupoljinta. Ajaminen esteiden yli Ajaminen enintään 70 mm korkuisten kiinteiden esteiden yli: aja hitaasti ja varovasti eteenpäin yli. Ajaminen yli 70 mm korkeiden kiinteiden esteiden yli: ajo esteiden yli on sallittu vain sopivan rampin avulla. Lakaisukäyttö Varo Älä lakaise pakkausnauhoja, lankoja tai muuta sellaista sisään, tämä voi johtaa lakaisumekaniikan vaurioitumiseen. Huomautus: Jotta saavutettaisiin optimaalinen puhdistustulos, ajonopeus sovitettava olosuhteiden mukaiseksi. Huomautus: Roskasäiliö on tyhjennettävä käytön aikana säännöllisin väliajoin. Huomautus: Pölysuodatin on puhdistettava käytön aikana säännöllisin väliajoin. Kuivan pohjan lakaiseminen Käynnistä imuturbiini. Aseta pintoja puhdistettaessa ohjelmakytkin asentoon lakaisu lakaisutelalla. Aseta sivureunoja puhdistettaessa ohjelmakytkin asentoon lakaisu lakaisutelalla ja sivuharjalla. Kostean tai märän pohjan lakaiseminen Sammuta imuturbiini. Aseta pintoja puhdistettaessa ohjelmakytkin asentoon lakaisu lakaisutelalla. Aseta sivureunoja puhdistettaessa ohjelmakytkin asentoon lakaisu lakaisutelalla ja sivuharjalla. Roskasäiliön tyhjennys Loukkaantumisvaara! Tyhjennysvaiheen aikana roskasäiliön kippaussalueella ei saa oleskella henkilöitä eikä eläimiä. Puristumisvaara! Älä koskaan tartu tyhjennysmekaniikan tangostoon. Älä oleskele nostetun astian alla. Kaatumisvaara! Pysäytä laite tyhjennysvaiheen aikana tasaiselle pinnalle. 8 FI - 6

9 Aseta ohjelmakytkin asentoon kuljetusajo. Nosta roskasäiliö. Aja hitaasti roskien koontisäiliölle. Lukitse seisontajarru. Säiliön kannen avaus: Paina vasemmanpuolista painiketta ja tyhjennä roskasäiliö. Säiliön kannen sulkeminen: Paina oikeanpuolista painiketta (n. 2 sekuntia) kunnes kansi on kääntynyt päätyasentoon asti. Irrota seisontajarru. Aja hitaasti pois koontisäiliön luota. Laske roskasäiliö alas päätyasentoon asti. Laitteen kytkeminen pois päältä Vedä moottorin kierroslukusäädin aivan taakse. Paina jarrupoljinta ja pidä painettuna. Lukitse seisontajarru. Kierrä virta-avain asentoon "0" ja vedä avain irti. Kaasuhanan sulkeminen Sulje kaasuhana kiertämällä sitä myötäpäivään. Kuljetus Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaaravaara! Huomioi kuljetettaessa laitteen paino. Kierrä virta-avain asentoon "0" ja vedä avain irti. Lukitse seisontajarru. Varmista laite kiinnityspisteistä (4x) kiinnityshihnoilla, -köysillä tai -ketjuilla. Varmista laite renkaiden kohdalta kiiloilla. Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, varmista laite liukumisen ja kaatumisen varalta kulloinkin voimassa olevien ohjesääntöjen mukaisesti. Säilytys Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaaravaara! Huomioi säilytettäessä laitteen paino. Seisonta-aika Jos lakaisukonetta ei käytetä pitempään aikaa, huomioi seuraavat kohdat: Pysäytä lakaisukone tasaiselle pinnalle. Nosta sivuharja ja lakaisutela ylös, jotta harjakset eivät vahingoitu. Kierrä virta-avain asentoon "0" ja vedä avain irti. Lukitse seisontajarru. Varmista, että lakaisukone pysyy paikoillaan. Vaihda moottoriöljy uuteen. Jos odotettavissa on pakkasta, päästä jäähdytysvesi pois tai tarkasta, onko jäähdytysvedessä tarpeeksi jäätymisenestoainetta. Puhdista lakaisukone sisä- ja ulkopuolelta. Lataa akku ja irrota jarrukengät. Sulje kaasuhana. Irrota kaasuletku hattumuttereineen (avainkoko 30 mm). Aseta turvakorkki kaasupulloon ja säilytä pulloa sopivissa tiloissa (katso kohtaa "Turvaohjeet"). Hoito ja huolto Yleisiä ohjeita Laitteen korjaustöitä saa suorittaa vain valtuutetut asiakaspalvelupisteet tai kyseisen alan ammattihenkilöt, jotka tuntevat voimassaolevat turvallisuussäädökset. Siirrettävien, ammattikäyttöön tarkoitettujen laitteiden käytössä on noudatettava laitteita koskevia turvallisuusmääräyksiä. Pysäytä lakaisukone tasaiselle pinnalle. Kierrä virta-avain asentoon "0" ja vedä avain irti. Lukitse seisontajarru. Puhdistaminen Varo Vaurioitumisvaara! Laitteen puhdistukseen ei saa käyttää vesiletkua tai korkeapainepesuria (oikosulkuvaara tai muu vaurioitumisvaara). Laitteen sisäpuhdistus Loukkaantumisvaara! Käytä pölynsuojamaskia ja suojalaseja. Puhdista laite liinalla. Puhalla laite puhtaaksi paineilmalla. Laitteen ulkoinen puhdistus Puhdista laite kostealla, miedolla pesulipeällä kostutetulla liinalla. Huomautus: Älä käytä aggressiivisia puhdistusaineita. Huoltovälit Noutata tarkastuslistassa olevia ohjeita! Huomautus: Käyttötuntilaskuri osoittaa huoltojen ajankohdan. Asiakkaan suorittama huolto Huomautus: Kaikki asiakkaan tehtäviin kuuluvat huolto- ja ylläpitotyöt on annettava koulutetun ammattihenkilön tehtäväksi. Tarvittaessa voi aina käyttää Kärchermyyntiliikkeen huoltopalveluja. Päivittäinen huolto: Tarkasta moottorin öljytaso. Tarkasta jäähdytysveden määrä. Tarkasta renkaiden ilmanpaine. Tarkasta, ovatko lakaisutela ja sivuharja kuluneita ja onko niihin takertunut nauhoja. Tarkasta, onko pyöriin kietoutunut nauhoja. Tarkasta keskipakoiserotin ja ilmansuodatin, puhdista tarvittaessa. Tarkasta kaikkien ohjauselementtien toiminto. Tarkasta laite mahdollisten vahingoittumien varalta. Viikoittainen huolto: Puhdista vesijäähdytin. Puhdista hydrauliikkaöljyn jäähdytin. Tarkasta hydrauliikkalaitteisto. Tarkasta hydrauliöljyn määrä. Tarkasta jarrunesteen määrä. Tarkasta tiivistelistojen kuluneisuus, vaihda ne tarvittaessa uusiin. Tarkasta ja voitele säiliön kansi. Huolto kulumisen jälkeen: Vaihda tiivistyslistat uusiin. Vaihda lakaisutela uuteen. Vaihda sivuharja uuteen. Huomautus: Katso kuvaus luvusta Huoltotyöt. FI - 7 9

10 Asiakaspalvelun suorittama huolto Huomautus: Takuun voimassaolo edellyttää, että valtuutettu Kärcher -asiakaspalvelu suorittaa kaikki takuuaikana ajankohtaiset huolto- ja kunnossapitotyöt huoltovihkon mukaisesti. Huolto 50 käyttötunnin jälkeen: Ensimmäinen tarkistus huoltovihkon mukaan. Huolto 250 käyttötunnin jälkeen: Anna suorittaa huoltovihkon mukainen tarkastus. Esivalmistelu: Pysäytä lakaisukone tasaiselle pinnalle. Kierrä virta-avain asentoon "0" ja vedä avain irti. Lukitse seisontajarru. Sulje kaasuhana. Yleiskatsaus Huoltotoimenpiteet 1 Jäähdytysvesisäiliö 2 Ilmansuodatin 3 3-sylinterinen nelitahti-kaasumoottori 4 Vesijäähdytin 5 Kaasupullo 6 Sankakiinnitys 7 Hydrauliikkaöljysäiliö 8 Hydrauliikkaöljyn täyttöaukko 9 Tarkastuslasi Yleiset turvaohjeet Loukkaantumisvaara! Käytä aina varmistustankoa, kun roskasäiliö on nostettuna. Käännä korkeatyhjennyksen varmistustanko ylös ja pistä tangon pää pidikkeeseen (varmistettu). Huolehdi, ettei moottoriöljyä, polttoöljyä, dieseliä tai bensiiniä pääse valumaan luontoon. Suojaa pohja ja hävitä jäteöljy ympäristöystävällisesti. Akkua koskevat turvaohjeet Huomioi akkujen käsittelyssä ehdottomasti seuraavat varoitukset: Huomioi ohjeet, jotka ovat akun päällä, käyttöohjeessa ja ajoneuvon käyttöohjeessa! Käytä silmäsuojusta! Pidä lapset loitolla haposta ja akuista! Räjähdysvaara! Avotuli, kipinät ja tupakointi kielletty! Syöpymisvaara! Ensiapu! Varoitus! Hävittäminen! Älä heitä akkua jäteastiaan! Räjähdysvaara! Älä laita työkaluja tai vastaavia akun päälle, ts. ei napojen eikä kennoliitosten päälle. Loukkaantumisvaara! Elä päästä koskaan haavoja kosketukseen lyijyn kanssa. Puhdista aina kädet lopetettuasi akkuun kohdistuvat työt. Palo- ja räjähdysvaara! Tupakointi ja avotulen käyttö ovat kiellettyjä. Tilojen, joissa akkuja ladataan, on oltava kunnolla läpituuletetut, koska akkuja ladattaessa kehittyy räjähtäviä kaasuja. Syöpymisvaara! Huuhtele happoruiskeet silmistä tai iholta runsaalla puhtaalla vedellä. Mene sen jälkeen välittömästi lääkärin hoidettavaksi. Pese happoruiskeen saaneet vaatteet vedellä. Akun asennus ja liitäntä Aseta akku jalustaan. Ruuvaa jalusta kiinni akun pohjaan. Liitä napaliitin (punainen kaapeli) plusnapaan (+). Liitä napaliitin miinusnapaan (-). Huomautus: Tarkasta, että akun navat ja napaliittimet on suojattu riittävästi napasuojarasvalla. Tarkasta ja korjaa akun nestetaso Varo Tarkasta säännöllisesti hapolla täytettyjen akkujen nestetaso. Täyteenladatun akun akkuhapon ominaispainon tulee 20 C lämpötilassa olla 1,28 kg/l. Osittain purkautuneen akun akkuhapon ominaipaino on välillä 1,00-1,28 kg/l. Hapon ominaipainon tulee kaikissa kennoissa olla sama. Kierrä kaikki kennokannet ulos. Ota joka kennosta näyte happomittarilla. Happonäyte palautetaan omaan kennoonsa. Jos nestetaso on liian alhainen, lisää tislattua vettä merkintään asti kennoihin. Lataa akku. Kierrä kennokannet sisään. Akun lataaminen Loukkaantumisvaara! Noudata turvallisuusmääräyksiä akkujen käsittelyssä. Noudata latauslaitteen valmistajan käyttöohjetta. 1 Varmistustangon pidike 2 Varmistustanko 10 FI - 8

11 Lataa akkua vain soveltuvalla latauslaitteella. Kierrä kaikki kennokannet ulos. Liitä latauslaitteen plusnapakaapeli akun plusnapaliitäntään. Liitä latauslaitteen miinusnapakaapeli akun miinusnapaliitäntään. Liitä virtapistoke ja kytke latauslaite päälle. Lataa akku pienimmällä mahdollisella latausvirralla. Huomautus: Kun akku on ladattu, irroita laturi ensin verkosta ja vasta sitten akusta. Akun poistaminen Irrota napaliitin miinusnavasta (-). Irrota napaliitin plusnavasta (+). Irrota akun pohjan kiinnittimet. Nosta akku kannattimestaan. Hävitä käytetty akku voimassa olevien määräysten mukaisesti. Moottorin öljytason tarkastus ja öljyn lisääminen Palovammavaara! Anna moottorin jäähtyä. Tarkasta moottorin öljytaso aikaisintaan 5 minuuttia moottorin sammuttamisen jälkeen. 1 Öljynmittaustikku 2 Sulkutulppa, öljyntäyttöaukko Vedä öljynmittatikku ulos. Pyyhi öljynmittatikku puhtaaksi ja työnnä se taas sisään. Vedä öljynmittatikku ulos. Lue öljymäärä. Työnnä mittatikku jälleen sisään. Öljytason on oltava "MIN"- ja "MAX"- merkkien välissä. Jos öljyn pinta on MIN"-merkin alapuolella, moottoriöljyä on lisättävä. Älä täytä öljyä yli MAX"-merkin. Poista öljyntäyttöaukon tulppa. Lisää moottoriöljyä. Öljylaji: katso Tekniset tiedot Sulje öljyntäyttöaukko. Odota vähintään 5 minuuttia. Tarkasta moottorin öljytaso. Moottoriöljyn ja öljysuodattimen vaihtaminen Varo Kuuman öljyn aiheuttama palovammavaara! Varaa jäteöljyä varten vähintään 6 litran vetoinen astia. Anna moottorin jäähtyä. 1 Öljynpoistoruuvi Kierrä öljynlaskutulppa ulos. Irroita öljyntäyttöaukon sulkuruuvi. Laske öljy ulos. 1 Moottorin öljynsuodatin Kierrä öljynsuodatin irti. Puhdista vastakappale ja tiivistepinnat. Sivele uuden öljynsuodattimen tiiviste öljyllä ennen paikoilleen asentamista. Asenna öljysuodatin paikalleen ja kiristä käsitiukkuuteen. Kierrä öljynpoistotulppa uuden tiivisteen kanssa paikalleen. Huomautus: Kiristä öljynpoistotulppa momenttiavaimella 25 Nm momenttiin. Lisää moottoriöljyä. Öljylaji: katso Tekniset tiedot Sulje öljyntäyttöaukko. Anna moottorin käydä n. 10 sekunnin ajan. Tarkasta moottorin öljytaso. Hydrauliikkaöljyn määrän tarkastaminen ja hydrauliikkaöljyn lisääminen Ohje Roskasäiliö ei saa olla nostettuna ylös. Avaa moottoripeite. 1 Tarkastuslasi 2 Painemittari 3 Sulkutulppa, öljyntäyttöaukko Tarkasta hydrauliöljyn määrä mittalasista. Öljytason on oltava "MIN"- ja "MAX"- merkkien välissä. Jos öljyn pinta on MIN"-merkin alapuolella, hydrauliöljyä on lisättävä. Poista öljyntäyttöaukon tulppa. Puhdista täyttöalue. Lisää hydrauliöljyä. Öljylaji: katso Tekniset tiedot Kierrä öljyntäyttöaukon tulppa takaisin paikalleen. Ohje Jos painemittari osoittaa hydrauliöljyn paineen kohonneen, Kärcher-asiakaspalvelun tulee antaa vaihtaa hydrauliöljyn suodatin. Hydrauliikkalaitteiston tarkastaminen Lukitse seisontajarru. Käynnistä moottori. Hydrauliikkalaitteiston huollon saa tehdä vain Kärcher-asiakaspalvelu. Tarkasta kaikkien hydrauliikkaletkujen ja liitosten tiiviys. Vesijäähdyttimen tarkastaminen ja huolto Palovammavaara kiehuvan veden vuoksi! Anna jäähdyttimen jäähtyä vähintään 20 minuuttia. Tarkasta jäähdytysveden määrä tasaussäiliössä (vedenpinta MIN- ja MAX-merkkien välissä). Puhdista jäähdytinlamellit. Tarkasta kaikkien jäähdytinletkujen ja liitosten tiiviys. Puhdista tuuletin, FI

12 Lakaisutelan tarkastus Käynnistä moottori. Nosta roskasäiliö ylös päätyasentoon asti. Sammuta moottori. Lukitse seisontajarru. Aseta varmistustanko varmistusasentoon korkeatyhjennystä tehtäessä. Poista nauhat tai narut lakaisutelasta. Ota varmistustanko esiin, Käynnistä moottori. Laske roskasäiliö alas päätyasentoon asti. Sammuta moottori. Lakaisutelan vaihto Lakaisutelan kannattimen kiinnitysruuvi Lakaisutela Lakaisutelan kannatin Sivutiivisteen kiinnityspelti Sivutiiviste Avaa sivupeite avaimella. Kierrä sivutiivisteen kiinnityspellin siipimutterit irti ja poista kiinnityspelti. Käännä sivutiiviste ulos. Kierrä lakaisutelan kannattimen kiinnitysruuvi irti ja käännä kannatin ulos. Poista lakaisutela. Lakaisutelan asennusasento ajosuuntaan nähden (ylhäältä katsottuna) Huomautus: Kun asennat uutta lakaisutelaa paikalleen, huomioi harjassarjan oikea sijainti. Asenna uusi lakaisutela paikalleen. Lakaisutelan urat tulee pistää vastapuolen telankannattimen vääntiö-nokkiin. 12 Huomautus: Uuden lakaisutelan asennuksen jälkeen lakaisupeili on säädettävä uudelleen. Lakaisutelan lakaisupeilin tarkastus ja säätö Huomautus: Tehtaalla asetettu lakaisupeilin koko om 80 mm, sitä voi jälkisäätää portaattomasti lakaisutelan kuluessa. Tarkasta renkaiden ilmanpaine. Pysäytä imupuhallin. Aja lakaisukone tasaisella ja sileälle pohjalle, joka on selvästi pölyn tai liidun peittämä. Aseta ohjelmakytkin asentoon lakaisu lakaisutelalla. Aseta ohjelmakytkin asentoon kuljetusajo. Aja laite taaksepäin pois. Tarkasta lakaisupeili. Lakaisupeilin leveyden tulee olla cm. Korjaa lakaisupeilin muotoa kahdella säätöruuvilla. Tarkasta lakaisupeili. Lakaisupeilin muodon tulee olla tasasivuinen suorakulmio, jonka leveys on mm. 1 2 Säätömutteri Vastamutteri Avaa moottorin sivupeite. Löysää vastamutteria. Säädä lakaisupeilit Kiristä vastamutteri. Tarkasta lakaisutelan lakaisupeili. Sivuharjan lakaisupeilin tarkastus ja säätö Tarkasta renkaiden ilmanpaine. Nosta sivuharjat ylös. Aja lakaisukone tasaisella ja sileälle pohjalle, joka on selvästi pölyn tai liidun peittämä. Aseta ohjelmakytkin asentoon lakaisu lakaisutelalla ja sivuharjalla. Nosta sivuharjat ylös. Käännä ohjelmakytkin asentoon ajo. Aja laite taaksepäin pois. Tarkasta lakaisupeili. FI - 10 Säädä sivutiivisteet Tarkasta renkaiden ilmanpaine. Aja roskasäiliö ylös ja varmista varmistustangolla. Vaara Loukkaantumisvaara! Käytä aina varmistustankoa, kun roskasäiliö on nostettuna. Käännä korkeatyhjennyksen varmistustanko ylös ja pistä tangon pää pidikkeeseen (varmistettu). 1 Varmistustangon pidike 2 Varmistustanko Avaa sivuverhoilu kuten kohdassa "Lakaisutelan vaihto" on kuvattu. Irrota sivukiinnityspellin 6 siipimutteria. Irrota etukiinnityspellin 3 mutteria (13 mm). Paina sivutiivistettä alaspäin (pitkä reikä) kunnes etäisyys maahan on 1-3 mm. Kiinnitä kiinnityspellit. Toista toimenpide laitteen toisella sivulla.

13 Renkaiden ilmanpaineen tarkastus Pysäytä lakaisukone tasaiselle pinnalle. Liitä ilmanpaineen tarkastuslaite rengasventtiiliin. Tarkasta ilmanpaine, tarvittaessa korjaa paine. Sallittu rengaspaine, katso tekniset tiedot. Pölysuodattimen puhdistus käsin Puhdista pölynsuodatin painamalla suodatinpuhdistus-painiketta. Pölynsuodattimen vaihto Varoitus Ennen pölynsuodattimen vaihtoa on roskasäiliö tyhjennettävä. Käytä pölynsuojamaskia kun työskentelet suodatinjärjestelmässä. Noudata hienopölyjen käsittelyä koskevia turvallisuusmääräyksiä. Vaihda pölynsuodatin. Sulje suodattimen kansi. Tarkasta ja säädä kiilahihnat. Valonheittimen (lisävaruste) hehkulampun vaihtaminen Ruuvaa valonheitin irti. Poista valonheitin ja vedä pistoke irti. Huomautus: Huomioi pistokkeiden paikat. Ruuvaa valonheitin auki. Irrota valonheitinkotelo ja pidä vaakasuorassa, koska lamppuyksikkö ei ole kiinni missään. Avaa hehkulampun kiinnityskaari lukituksesta ja poista hehkulamppu. Asenna uusi hehkulamppu. Kokoa yhteen päinvastaisessa järjestyksessä. Suuntavilkun (lisävaruste) hehkulampun vaihtaminen Huomautus: Poista suuntavilkun lasi suuntavilkun kotelosta, hehkulampun vahtamisen mahdollistamiseksi. Sulakkeiden vaihto Avaa sulakerasia. 1 Laitekannen lukitus 2 Pölysuoja Avaa lukitus, tee se kiertämallä tähtikahvaruuvi ulos. Käännä laitekupu eteenpäin. Kiilahihnan pitää 10 kg -voimalla painettaessa joustaa n. 7-9 mm. Anna valtuutetun asiakaspalvelun säätää kiilahihnan kireys. Ilmansuodattimen tarkastus ja vaihto Tarkasta sulakkeet. Huomautus: Sulake FU 01sijaitsee moottoritilassa Lukitus 2 Suodattimen kansi Avaa suodattimen kansi. Käännä suodattimen puhdistustärytin eteenpäin. 1 Lukitus 2 Ilmansuodatinkotelo Avaa lukitus. Poista ilmansuodattimen kotelo. Vaihda ilmansuodatinpanos. Huomautus: Asennusasento ulospuhallusaukko alaspäin (katso kuvaa). Kierrä keskipakoiserottimen siipimutteri irti. Puhdista keskipakoiserotin. FU 01 Päävaroke 60 A FU 02 Kaasupullon täyttömäärän 5 A näyttö FU 03 Turvarele 10 A Monitoiminäyttö FU 04 Ajosuunnan valintakytkin 10 A FU 05 Aikarele 25 A Istuinkontaktikytkin FU 06 Tuuletin 25 A FU 07 Ohjelmavalintakytkin 10 A Roskasäiliön toiminnot FU 08 Äänitorvi 10 A FU 09 Valaistus vasemmalla 7,5 A FU 10 Valaistus oikealla 7,5 A FU 11 Työvalaistus edessä 10 A (lähivalo) FU 12 Tärytinjärjestelmä 20 A Pyörivä varoitusvilkku FU 13 Vesipumppu 10 A Vaihda vialliset sulakkeet uusiin. Huomautus: Käytä vain samanarvoisia sulakkeita. FI

14 Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa ota yhteys ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoon. EU-standardinmukaisuustodistus Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää voimassa. Tuote: Päällä istuttava lakaisuimurikone Tyyppi: xxx Yksiselitteiset EU-direktiivit 2006/42/EY (+2009/127/EY) 2004/108/EY 2000/14/EY Sovelletut harmonisoidut standardit EN EN EN : 1997+A1: 2001+A2: 2008 Sovelletut kansalliset standardit CISPR 12 Sovellettu yhdenmukaisuuden analysointimenetelmä 2000/14/EY: Liite V Äänen tehotaso db(a) Mitattu: 98 Taattu: 101 Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton puolesta ja sen valtuuttamina. CEO Head of Approbation Dokumentointivaltuutettu: S. Reiser Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Alfred-Kärcher-Str Winnenden (Germany) Puh.: Faksi: Winnenden, 2013/04/01 Takuu 14 FI - 12

15 Häiriö Laitetta ei voida käynnistää Moottori käy epätasaisesti Moottori ylikuumenee Moottori käy, mutta kone liikkuu vain hitaasti tai ei ollenkaan Viheltävä ääni hydrauliikassa Harjat pyörivät vain hitaasti tai ei ollenkaan Vähän tai ei ollenkaan imutehoa harjojen alueella Laite pölisee Lakaisinyksikkö jättää roskia maahan Roskasäiliö ei nouse tai laskeudu Roskasäiliö kääntyy liian hitaasti tai ei ollenkaan Käyntihäiriöitä hydraulisesti liikutelluissa laitteissa Häiriöapu Apu Mene istumaan kuljettajan istuimelle, tällöin istuimen kosketuskytkin aktivoituu. Lataa tai vaihda akku Kaasupullo tyhjä - vaihda kaasupullo Kaasuhana suljettu - avaa kaasuhana kääntämällä sitä vastapäivään. Kaasuventtiili jäätynyt - noudata kaasupullon vaihtamista koskevia ohjeita. Puhdista tai vaihda ilmansuodatin Tarkasta polttoaineen johtojärjestelmä, liitokset ja liitännät, kunnosta tarvittaessa. Lisää jäähdytysnestettä Huuhtele jäähdytin Kiristä kiilahihna Vapauta seisontajarru Tarkasta kietoutuneiden nauhojen ja narujen varalta. Täytä hydraulinestettä Käännä kaasuvipu aivan eteen (suuri kierrosluku). Tarkasta kietoutuneiden nauhojen ja narujen varalta. Suodattimien puhdistus Säädä sivutiivisteet. Käynnistä imuturbiini Puhdista pölysuodatin Vaihda suodattimen tiivisteet Tyhjennä roskasäiliö Puhdista pölysuodatin Vaihda lakaisutela Säädä lakaisupeilit Vaihda roskasäiliön tiivistenauhat Poista lakaisutelan kiinnijuuttumisen aiheuttaja Tarkasta sulakkeet. FI

16 Tekniset tiedot KM 130/300 R LPG Laitteen tiedot Ajonopeus, eteenpäin km/h 10 Ajonopeus, taaksepäin km/h 10 Nousukyky (maks.) -- 18% Pintateho ilman sivuharjaa m 2 /h Lakaisuteho yhdellä sivuharjalla m 2 /h Työleveys ilman sivuharjaa mm 1000 Työleveys yhdellä sivuharjalla mm 1300 Suojatyyppi tippuvedeltä suojattu -- IPX 3 Toiminta-aika täydellä tankilla h 4 Moottori Tyyppi -- Kubota DF 972 Rakennetyyppi -- 3-sylinterinen nelitahti-kaasumoottori Jäähdytystapa -- Vesijäähdytys Pyörimissuunta -- vastapäivään Sylinterin läpimitta mm 74,5 Iskunpituus mm 73,6 Iskutilavuus cm Öljyn määrä l 3,7 Käyttökierrosluku 1/min 2350 Maksimi kierrosluku 1/min 2550 Tyhjäkäyntikierrosluku 1/min 1500 Teho maks. kw/ps 17,5/23,5 Suurin vääntömomentti /min Nm 69 Öljysuodatin -- Suodatinpatruuna Imuilmasuodatin -- Sisäsuodatinpatruuna, ulkosuodatinpatruuna Polttoaine Nestekaasut (polttokaasut): Butaani, propaani tai butaani/propaani-sekoitukset Säiliön tilavuus 11 kg tai 20 litraa (vaihtopullo) Sähkölaitteisto Akku V, Ah 12, 62 Laturi, vaihtovirta V, A 12, 80 Käynnistysmoottori -- Sähkökäynnistin Hydraulilaitteisto Koko hydraulilaitteiston öljymäärä l 26,5 Hydrauliikkatankin öljymäärä l 21,2 Öljylaadut Moottori (yli 25 C) -- SAE 30, SAE 10W-30, SAE 15W-40 Moottori (0-25 C) -- SAE 20, SAE 10W-30, SAE 10W-40 Moottori (alle 0 C) -- SAE 10W, SAE 10W-30, SAE 10W-40 Hydrauliikka -- HV 46 Roskasäiliö Maks. tyhjennyskorkeus mm 1400 Lakaisutavara-astioiden tilavuus l 300 Lakaisutela Lakaisutelan halkaisija mm 300 Lakaisutelan leveys mm 1000 Kierrosluku 1/min 350 Lakaisupeili mm 80 Sivuharjat Sivuharjan halkaisija mm 600 Kierrosluku (portaaton) 1/min 0-60 Renkaat Koko edessä x8 Ilmanpaine edessä bar 8 Koko takana x8 16 FI - 14

17 Jarru Etupyörät -- mekaaninen Takapyörä -- hydrostaattiset Suodatin- ja imujärjestelmä Rakennetyyppi -- Poimusuodatin Kierrosluku 1/min 2800 Hienopölynsuodattimen suodatinpinta m 2 5,2 Imujärjestelmän nimellisalipaine mbar 15,5 Imujärjestelmän nimellistilavuusvirta m 3 /h 800 Tärytinjärjestelmä -- Sähkömoottori Ympäristöolosuhteet Lämpötila C Ilmankosteus, ei kasteleva % 0-90 Mitatut arvot EN mukaisesti Melupäästö Äänenpainetaso L pa db(a) 80 Epävarmuus K pa db(a) 3 Äänitehotaso L WA + epävarmuus K WA db(a) 101 Laitteen tärinät Käsi-käsivarsi tärinäarvo m/s 2 1,9 Istuin m/s 2 0,6 Epävarmuus K m/s 2 0,1 Mitat ja painot Pituus x leveys x korkeus mm 2040 x 1330 x 1430 Kääntösäde oikealle mm 1400 Kääntösäde vasemmalle mm 1400 Tyhjä paino kg 900 Sallittu kokonaispaino kg 1480 Sallittu akselipaino, edessä kg 877 Sallittu akselipaino, takana kg 603 Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään! FI

18

19

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 KM 150/500 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohje Käyttötarkoitus... 3 Kyllästysasteen näyttö... 3 Suodatinpanoksen vaihto... 3 Jätehuolto...

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15 Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700 Käyttö ja Kunnossapito, 97-08-15 Bensiinimoottori: Honda GX200 Dieselmoottori: Yanmar L60AE, L100AE Hatz 1D31S, 1D60S, 1D60Z, 1D81S Ohje

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

DuoComfort. DuoComfort. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Service. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Service

DuoComfort. DuoComfort. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Service. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Service Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 50020-57600 06 03/2007 Fo. Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 Tel. (09) 84 94 30 34 FIN-02920 Espoo Fax (09) 84 94 30 30 Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Käyttöohje Luettava huolellisesti ennen käyttöä Vers.1 8/13 Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti. Sisällys Laitteen esittely ja tekniset tiedot Laite tutuksi Käyttö:

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12)

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) ICC 2 Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) Lue käyttöohje ennen laitteen ensimmäistä käyttöä ja toimi sen mukaan. Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä tai myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat Doblò paketti- / farmari ajoneuvot (263) 1,6 D Multijet ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset.

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset. Käyttöohjeet // Tuotteen esittely Comfi Cask on käsin valmistettu monikäyttöinen polttotynnyri! Se on terassilla, pihalla tai mökillä palavaa elävää tulta, joka lämmittää, luo viihtyisän tunnelman ja

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot