Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013"

Transkriptio

1 Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

2 2 Etusivulla: Näkymä Ontonnevalta

3 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto Yleistä Tarkastuslautakunnan esitykset kaupunginvaltuustolle Tarkastustoimi ja arvioinnin toteutus Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely Toimintaympäristö ja palveluyhteistyö Tarkastuslautakunnan asema ja arviointihavaintojen käsittely Lautakunnan asema Aikaisemmilta vuosilta toteutumatta jääneet tavoitteet Vuoden 2012 arviointikertomuksen edellyttämät toimet Kauhavan kaupungin strategiset kehittämishankkeet vuonna Kauhavan visio ja strategiat Tarkastuslautakunnan arvio Kuntaliitoksen tavoitteiden toteutumisen arviointi Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Yleistä Konsernijohto ja -hallinto Yleistä Fuusiot Eräistä konserniyhtiöistä tarkemmin Tarkastuslautakunnan kannanotto Yleishallinto Kehitystoimi Perusturva Sivistystoimi Vapaa-aikatoimi Tekninen toimi Ympäristötoimi Investointien toteutuminen Kertomusvuoden taloudellinen tulos, kehitys ja asema Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kokonaisarvio...27

4 4 1 Johdanto 1.1 Yleistä Kertomusvuosi oli uuden Kauhavan toisen valtuustokauden ensimmäinen vuosi. Vuosi oli myös kuntaliitossopimuskauden viimeinen vuosi, joten on luontevaa arvioida hiukan myös koko kuntaliitosta. On toki ymmärrettävää, että jotkin tavoitteet ovat menettäneet realistisuutensa viidessä vuodessa. Kaikkia valtiovallan suunnasta tulleita muutoksia ei ole voitu ennakoida, esimerkkeinä sote- ja kuntarakenneuudistukset. Ilman valtiovallankaan vaikutusta on merkittäviä tavoitteita kuitenkin toteutumatta, esimerkkinä olkoon farssinkin piirteitä saanut Kangas-Annala -tie- ja siltahanke. Kaupungin kehitys kertomusvuoden aikana on ollut monella tapaa myönteistä. Vuoden 2012 suurimpaan takaiskuun päätökseen Lentosotakoulun lakkauttamisesta vuoden 2014 lopussa on reagoitu määrätietoisesti ja tuloksellisesti. Kertomusvuonna takapakkia on ottanut edellisessä arviointikertomuksessa kehuttu hallinnon toimintakulttuurin koheesio eli yhteenkuuluvuus. Vanha nurkkakuntaisuus ja vanhojen rajojen vaikutus on nostanut päätään. Vaikka toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuranta hallintokunnissa ovatkin vuosien saatossa parantuneet, ovat monet tavoitteet ja jopa arviot tavoitteiden toteutumisesta pysyneet samoina vuodesta toiseen. Kuntastrategian tarkistuksilla on ollut hämmästyttävän vähän vaikutusta tavoitteisiin, mikä horjuttaa uskoa koko strategia- ja tavoiteperusteiseen mekanismiin. Tähän toivotaan parannusta vuodelle 2014, sillä tavoiteasetantaa kehitettiin merkittävästi. Tarkastuslautakunnalla on muodollisesti vaikutusvaltainen asema. Lautakunta on suoraan valtuuston alainen. Hallituksen kannanotoista lautakunnan esityksiin huokuu usein välinpitämättömyys. Jatkossa nämä kannanotot tulee saattaa suoraan valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston taas tulisi osata hyödyntää tarkastuslautakuntaa esim. selvitysten tekijänä tai näkemysten kerääjänä ja tuottajana sekä muistuttaa hallitusta tarkastuslautakunnan asemasta. Hallitus on jopa antanut tarkastuslautakunnalle toimeksiantoja, joiden antamiseen sillä ei ole valtuuksia. Tarkastuslautakunnan vuosien 2012 ja -13 vaihteessa valtuuston puheenjohtajistolle, valtuustoryhmien puheenjohtajistoille ja johtoryhmälle (tälle vain osa kysymyksistä) tekemä kysely osoitti, että tarkastus- ja arviointitoiminnan toimivuuteen ja toiminnan laatuun ollaan varsin tyytyväisiä. Sen sijaan valtuuston ja tarkastuslautakunnan vuorovaikutuksessa nähdään kehittämistarpeita. Henkilöstön ja päättäjien työ Kauhavan kehittämiseksi jatkuu. Haasteita strategisten tavoitteiden saavuttamisessa sekä erityisesti toimintojen tuottavuuden kehittämisessä ja palvelujen saatavuuden turvaamisessa riittää.

5 5 1.2 Tarkastuslautakunnan esitykset kaupunginvaltuustolle Jättäessään arviointikertomuksen vuodelta 2013 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi lautakunta esittää, että lautakunnan arviointityön tulosten julkaisemisen ohella kaupunginhallitukselta edellytetään ylimalkaisen vastineen sijaan suunnitelmaa siitä, miten tulokset yhdistetään käytäntöön. Valtuuston tulee vaatia hallituksen ao. suunnitelman tuomista valtuustokäsittelyyn jo alkusyksystä. 2 Tarkastustoimi ja arvioinnin toteutus 2.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain 71 :n mukaan valmistella hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat valtuuston päätettäväksi sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kaupungissa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu myös huolehtia kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kaupungin taseessa on kattamatonta alijäämää, on tarkastuslautakunnan arvioitava lisäksi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Kauhavan kaupungin tarkastuslautakunnan toimintaa sääntelee kuntalain lisäksi kaupungin hallintosääntö, kaupungin konserniohje ja sisäisen tarkastuksen toimintaohje. Tarkastuslautakunta on tehtävän suorittamiseksi perehtynyt valtuuston asettamiin tavoitteisiin ja kaupunginhallituksen toimintakertomuksessa esittämään tavoitteiden toteutumista koskevaan raportointiin. Tässä arviointikertomuksessa lautakunta on pitäytynyt keskeisimmiksi katsomiensa tavoitteiden toteutumisen tarkempaan arviointiin. Yleisemmällä tasolla on tarkasteltu koko kuntakonsernin toimintaa ja taloutta. Arvioinnin suorittamiseksi lautakunta on käynyt keskusteluja kaupungin johdon ja eri toimielinten luottamushenkilöiden ja henkilöstön kanssa sekä suorittanut tutustumiskäyntejä toimintayksiköihin. Kertomusvuoden aikana toimi kaksi tarkastuslautakuntaa. Valtuustokauden kokoonpano toimi kesäkuun loppuun ja teki mm. vuoden 2012 arviointikertomuksen sekä kilpailutti tilintarkastusyhteisöt valtuustokaudelle Sen kokoonpano oli vuonna 2013 seuraava (kunkin jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen nimi sulkeissa): Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Heikki Hakomäki/Kari Janhunen alk. (Eero Laakso) Aulikki Salo (Mervi Niemi-Huhdanpää) Jorma Kari (Tomi Ylirintala) Mauno Kari (Juhani Viitala) Tuula Koivisto (Pekka Syrjälä) Sirpa Lammi (Helena Valkeinen)

6 Jäsen Jäsen Seppo Pelkkala Suvi Porre 6 (Kari Hirvelä) (Sisko Poltto) Kaupunginvaltuusto myönsi Heikki Hakomäelle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta kokouksessaan Hänen tilalleen lautakunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi valittiin samassa kokouksessa Kari Janhunen. Jo kertomusvuonna niin ikään työskentelynsä aloittaneen valtuustokauden tarkastuslautakunnan kokoonpano oli vuonna 2013: Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Kari Janhunen Risto Mattila Hellevi Alestalo Minna Järvenpää Jaakko Niemistö Seppo Pelkkala Sari Peltokangas Leena Rantala (Timo Renko) (Marko Ekola) (Helena Visti/Maria Lilja alk.) (Mauno Kari) (Mervi Niemi-Huhdanpää) (Kari Hirvelä) (Eija Lehtimäki) (Eila Hakola-Sippola) Tarkastuslautakunnat ovat kokoontuneet tilikauden aikana kym menen (10) kertaa, kumpikin em. lautakunnista kokousti viisi (5) kertaa. Uusi lautakunta on hyväksynyt työskentelynsä perustaksi arviointisuunnitelman vuosille sekä työohjelman vuodelle Lautakunnan jäsenet ovat osallistuneet sekä sisäisiin että ulkoisiin koulutustilaisuuksiin. Kauhavan kuntakonsernin tilintarkastajana toimii myös uudella valtuustokaudella KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen seuranta. Arviointikertomuksen edellyttämät toimet on käsiteltävä hallituksessa ja toimintasuunnitelma tulee saattaa valtuuston käsiteltäväksi viipymättä. 2.2 Toimintaympäristö ja palveluyhteistyö Vuosi 2013 oli uuden Kauhavan viides toimintavuosi, mutta toimintaan vaikutti edelleen monella tavoin toteutunut kuntaliitos. Kuntaliitoksen sopimuskausi päättyi , joten siinä määriteltyjä sitovuuksia ei ainakaan muodollisesti enää ole. Vuoden 2013 aikana työllisyystilanne on heikentynyt aiemmista vuosista. Vuoden 2013 keskimääräinen työttömyysaste oli Kauhavalla 6,2 prosenttia, kun se vuonna 2012 oli 5,2 prosenttia. Kaupungin asukasluku oli vuoden 2013 lopussa Kertomusvuoden aikana kaupungin väestö väheni 137 asukkaalla. Vuoden 2009 alkuun verrattuna väestö on vähentynyt 697 hengellä. Kuntakentän toimintaa ovat häirinneet kohtuuttomasti epäselvyydet kuntarakennetta ja sote-rakennetta koskevissa selvitystarpeissa. Kauhavan kaupunki on alkanut selvittää yhteistoiminnan syventämistä ja mahdollista yh-

7 7 distymistä Lapuan kaupungin sekä Lappajärven ja Evijärven kuntien kanssa joko kaikkien kanssa yhdessä tai vain osan kanssa. Varsinaista kuntarakenneselvitystä ei käynnistetty vuoden 2013 aikana. Palveluyhteistyön kannalta Kauhavan tärkeitä kumppaneita ovat edelleen Evijärven ja Lappajärven kunnat. Osaamisen kehittämisessä on Seinäjoella toimivan yliopistokeskuksen lisäksi keskeinen yhteistyösuunta myös Vaasan seutu energiaklustereineen ja Vaasan yliopisto. Kaupungintalo 3 Tarkastuslautakunnan asema ja arviointihavaintojen käsittely 3.1 Lautakunnan asema KAUPUNGINVALTUUSTO 43 jäsentä TARKASTUSLAUTAKUNTA 8 jäsentä KAUPUNGINHALLITUS 12 jäsentä jaostot kehittämistoimikunta päävastuualueet asukaslautakunnat nuorisovaltuusto Tarkastuslautakunnalla on muodollisesti vaikutusvaltainen asema. Se on suoraan valtuuston alainen, mutta valtuusto ei osaa hyödyntää tarkastuslautakuntaa esim. selvitysten tekijänä tai näkemysten kerääjänä ja tuottajana. Myöskään lautakun-

8 8 nan oma-aloitteisesti tekemät selvitykset ja toimenpide-esitykset eivät useinkaan johda toimenpiteisiin. Tarkastuslautakunnan vuosien 2012 ja -13 vaihteessa valtuuston puheenjohtajistolle, valtuustoryhmien puheenjohtajistoille ja (osin) johtoryhmälle tekemä kysely osoitti kuitenkin, että tarkastus- ja arviointitoiminnan toimivuuteen ja toiminnan laatuun ollaan varsin tyytyväisiä. Sen sijaan valtuuston ja tarkastuslautakunnan vuorovaikutuksessa nähdään kehittämistarpeita. Lautakunnan kehittämisehdotukset tilanteessa ovat: 1) Tarkastuslautakunnan arviointi aktivoituu mekanismina, kun tuloksia hyödynnetään ja otetaan käyttöön. Arviointituloksilla voi olla vaikutuksia esimerkiksi toiminnan painopisteisiin, prosesseihin ja organisoimiseen. 2) Lautakunnan viestintä (suullinen ja kirjallinen) ja kommunikaatio jäävät arviointikertomuksen valtuustoesittelyn asteelle. Viestintä ja kommunikaatio mekanismeina vaikuttavat siihen merkitykseen, joka lautakunnan työlle annetaan. 3) Lautakunnan arviointityön tulosten julkaisemisen ohella tehdään suunnitelma siitä, miten tulokset yhdistetään käytäntöön, ja toteutetaan se. Suunnitelma ja sen toteutus toimivat mekanismina, joka aiheuttaa vaikutuksia käytännön toiminnassa. Nämä näkemykset saavat tukea myös tieteellisestä tutkimuksesta, joka perustuu tarkastuslautakunnille osoitettuun kyselyyn (vrt. Anna-Leena Laihanen, 2009). 3.2 Aikaisemmilta vuosilta toteutumatta jääneet tavoitteet Seuraavat aikaisempien vuosien tavoitteet tai tarkastuslautakunnan kannanotot ovat edelleen toteutumatta tai pahasti kesken: Kuntayhtymä Kaksineuvoisen taloussuunnittelun pitävyys Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kiinteistöjen omistuksen ja huollon siirtäminen kaupungin tilapalvelulle Riskienhallintasuunnitelma Panostus sisäiseen tarkastukseen ja lainopilliseen virkaan Panostus terveellisempiin työtiloihin ja esteettömiin kokoustiloihin Tarkastuslautakunta kiinnitti arviointikertomuksissaan vuodelta 2010, 2011 ja 2012 useissa yhteyksissä huomiota kuntakonsernin ohjauksen, sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan tehostamistarpeeseen. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta edellytti myös, että sisäinen tarkastus on hoidettu niin, että hallintosäännön mukaiset tehtävät tulevat hoidetuksi. Konserniyhtiöt ovat omia juridisia oikeushenkilöitään ja sisäinen tarkastus heidän omalla vastuullaan. Tarkastuslautakunta ei ole havainnut, että konsernijohto olisi tehostuttanut yhtiöiden riskienhallintaa.

9 9 Toimintakertomuksen arviossa sisäisen tarkastuksen järjestämisestä todetaan mm., että operatiivinen johto vastaa sisäisestä valvonnasta. Konsernijohdon ja esimiesten tehtävänä on varmistaa sisäisen valvonnan ja -tarkastuksen riittävyys. Tarkasteltavan tilikauden aikana hallintokuntia ja konserniyhtiöitä on ohjeistettu tässä asiassa. Kyseessä on selkeä linjavalinta, sillä varsinaiseen sisäiseen tarkastukseen tarkastuslautakuntaa avustaviin tehtäviin resurssoitu kaksi viikkotyöpäivää riittää vain ohjaukseen ja ohjeistukseen, mikä on lautakunnan käsityksen mukaan liian vähän. Jos sisäisen tarkastuksen resursseja ei voida lisätä, kaupungin tulee valmistella sellainen riskienhallintaohjelma, joka ei edellytä nykymuotoista sisäistä tarkastusta. Myös asioiden valmistelussa hallintokunnissa ja hallintoelinten välillä on edelleen puutteita sekä laadun että oikea-aikaisuuden suhteen. 3.3 Vuoden 2012 arviointikertomuksen edellyttämät toimet Kaupunginhallitus antoi toimenpide-esityksensä vuoden 2012 arviointikertomuksessa esitettyihin kannanottoihin tarkastuslautakunnalle Selvitys oli tarkastuslautakunnan mielestä osin puutteellinen. Monet vastauksista olivat joko ylimalkaisia tai puhuivat asian sivusta. Tarkastuslautakunta esitti asian viemistä myös ja erityisesti kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi, mutta näin ei tapahtunut. Vuoden 2013 toimintakertomuksessa ei ole jäsennellysti raportoitu, tehtiinkö em. toimenpide-esitysten johdosta mitään tai onnistuivatko toimenpiteet. 4 Kauhavan kaupungin strategiset kehittämishankkeet vuonna Kauhavan visio ja strategiat Kaupungin strategiapaketti hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kertomusvuoden lopulla. Päivitettävänä olivat kaupunkistrategia ja henkilöstöstrategia. Myös aikaisemmin vain hallituskäsittelyssä ollut kiinteistöstrategia päivitettiin ja käsiteltiin valtuustossa. Tätä edellytti myös tarkastuslautakunta edellisessä arviointikertomuksessaan. Täysin uusina strategioina hyväksyttiin elinkeinostrategia ja strateginen alueidenkäyttösuunnitelma. Strategioiden tavoitteet ulottuvat vuoteen Valtuusto hyväksyi samassa kokouksessa ( ) myös monta vuotta valmistelussa olleen kaupungin hallintosäännön päivityksen. Kaupungille määritellyn vision mukaan Kauhava on vireästi kehittyvä, maaseutumainen kaupunki, joka toimii Etelä-Pohjanmaan pohjoisosan hallinnollisena ja kaupallisena keskuksena. Kaupunki tarjoaa asukkailleen hyvän elämän puitteet viihtyisässä ja luonnonläheisessä asumis- ja elinympäristössä. Turvattu tulevaisuus Kauhavalla rakentuu yhteen hiileen puhaltavan yhteisöllisyyden, vahvan yrittäjyyden ja monipuolisen palvelu-, työpaikka- ja vapaa-aikatarjonnan tuloksena.

10 10 Kaupunkistrategian kokonaisvaltaisiksi kehittämisen painopisteiksi asetettiin siis rakentava yhteistoiminta, asuin- ja elinympäristön viihtyisyys, uutta luova yrittäjyys ja tasapainoinen talous. Tarkastuslautakunnan mielestä uudet strategiat antavat oivan mahdollisuuden kehittämiseen. Toivomme parasta. 4.2 Tarkastuslautakunnan arvio Kaupunkistrategia sisällytetään kaupunginvaltuustossa hyväksyttävään taloussuunnitelmaan. Nähtäväksi jää, ohjaako strategia edelleenkään kunnolla kaupungin taloussuunnitelman tavoitteiden määrittämistä ja yleisellä tasolla kaupungin konserniyksiköiden ja hallintokuntien toimintaa sekä erillisstrategioiden yhteensovittamista. Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan strategisilla kehittämishankkeilla ei ole pystytty vaikuttamaan riittävästi hallinto- ja palvelujärjestelmän rakenteisiin. Tarkastuslautakunta peräänkuulutti edellisessä arviointikertomuksessaan pontevia toimia Lentosotakoulun lakkauttamisen aiheuttaman elinvoimavaurion korjaamiseksi. Tyydytyksellä on todettava, että toimenpiteisiin ryhdyttiin ripeästi jo vuoden 2013 puolella. Lentosotakoulun lakkautuksen johdosta Kauhava pääsi ainoana yksittäiskuntana varuskuntalakkautuksen erityisen tuen alueeksi. Kehittämistoimet on voitu näin tietyin etuuksin kohdistaa vain Kauhavan alueeseen. Erityisasema on voimassa Tämä mahdollistaa Lentosotakoulun henkilöstön työllistämiseen ja kouluttamiseen kohdistuvia erityistoimia, suurempia tukiprosentteja yritystukilainsäädännön mukaiseen yritysten kehittämiseen ja investointitoimintaan sekä työllisyysperusteisten infrahankkeiden edistämistä. Ely-keskus myönsi vuonna 2013 kauhavalaisten yritysten kehittämiseen 2,6 miljoonaa euroa, joka on lähes neljännes Etelä-Pohjanmaalla myönnetyistä tuista. Summa jakautuu vajaan 40 yrityksen kesken. Valtaosa, yli 80 %, myönnetystä rahoituksesta kohdistui suoraan mikro- ja pk-yritysten hankkeisiin. Äkillisen rakennemuutoksen hoitoon tähtäävän suunnitelmaan perustuen erilaisia tukia tai niiden myöntövaltuutta on saatu 5,5 milj. euroa. 5 Kuntaliitoksen tavoitteiden toteutumisen arviointi Tarkastuslautakunta on aikaisemmin pyytänyt kaupunginhallitukselta väliarviota kuntaliitoksen tavoitteiden toteutumisesta. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan Asiakokonaisuudessa osoittautui tällöin ongelmalliseksi se, ettei missään ole määritelty sitä, miten kuntaliitoksen tavoitteiden toteutumista arvioidaan ja mitä tunnuslukuja vertaillaan. Li-

11 11 säksi kuntaliitossopimukseen on kirjattu ristiriitaisiakin tavoitteita. Peilattaessa kuntaliitoksen tavoitteiden toteutumista ns. taloustilaston tunnuslukujen kehitykseen voitiin todeta kehitys kuitenkin vielä varsin myönteiseksi. Tarkasteluvuosi on siis kuntaliitossopimuskauden viimeinen vuosi. Tämän tilanteen on katsottu avaavan mahdollisuuksia merkittäviin rakenteellisiin muutoksiin. Tarkastuslautakunta tähdentää kuitenkin, ettei rakenteisiin puuttuminen ole synonyymi henkilöstömenojen leikkaukselle. Henkilöstörakenne on monella sektorilla jo muotoutunut optimaaliseksi ja ongelmana alkaa olla pikemminkin työvoimapula. Kuntaliitossopimuksen tavoite, kuntatalous pysyy tasapainossa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä eikä toiminnallista alijäämää synny, ei kuitenkaan alijäämän osalta enää vuosina 2012 ja 2013 toteutunut. Kuntaliitossopimusta ei ole kyetty täysin noudattamaan muuttuvissa ja ennalta arvaamattomissa olosuhteissa myöskään investointien osalta. Tarkastuslautakunta on odottanut hallitukselta sopimuskauden päättyessä uutta arviota sopimuksesta, sen vahvuuksista ja heikkouksista. Edelliseen arvioon nähden voisi näkökulma olla itsekriittisempi mm. siihen, ettei hallinto- ja palvelujärjestelmän rakenteisiin ole pystytty toivotulla tavalla vaikuttamaan. Vaikka listattuja tavoitteita oli paljon, olisi ollut suotavaa tarkastella niitä systemaattisesti: mitkä tavoitteet toteutuivat, mitkä ovat vielä kesken ja minkä ohi aika on jo ajanut. Tarkastuslautakunnan mielestä hallituksella on jo kiire tuottaa valtuustolle arvio kuntaliitoksen onnistumisesta; arvio ei saa olla ylimalkainen vaan siinä on oltava konkretiaa. 6 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 6.1 Yleistä Vaikka tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuranta ovatkin vuosien saatossa parantuneet, on hämmästyttävää, kuinka monet tavoitteet ovat pysyneet tarkalleen samoina koko valtuustokauden. Tarkastuslautakunnan arviointi ei ole enää tavoitekohtaista, vaan keskitymme strategiseen tasoon. Hallintokuntia arvioimme enemmän niiden toiminnan tarkoituksen kuin temppujen tasolla. Strategian tarkistamisessa ja erityisesti sen jalkauttamisessa painopisteeksi tulisi ottaa strategian kytkentä toimintaan tavoitteiden päivittämisellä sekä tavoitetasojen ja mittareiden asettamisella. Tästä lähtökohdasta kaupunginhallitus onkin vahvistanut kaupunkistrategian perusteella toimintasuunnitelman. Siinä vahvistetaan tavoitteiden saavuttamiseksi mittarit, toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja aikataulutus. Toimintasuunnitelma on kaupungin erillisstrategioille yhteinen, jotta voitaisiin varmistua strategioiden yhdistävyydestä ja toimenpiteiden yhteensopivuudesta. Tarkastuslautakunta seuraa mielenkiinnolla, toimiiko tämä, hyvä malli.

12 Konsernijohto ja -hallinto Yleistä Kuntalain mukaan konserniohjauksesta vastaa kaupunginhallitus. Kauhavan kaupungin konsernijohdon muodostavat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset (= johtoryhmä). Kunnallisessa omistuksessa ei lähtökohtaisesti ole kysymys omistamisesta itsetarkoituksena, vaan kaupungin strategisiin linjauksiin perustuvasta toiminnallisten ja/tai liiketaloudellisten tavoitteiden ohjaamasta toiminnasta. Valtuuston rooli kunnan strategisena johtajana on edelleen sen tärkein tehtävä. Tätä korostaa myös kuntalaki, jonka mukaan valtuuston rooli kunnan toiminnan, talouden ja kuntakehityksen ohjaajana sekä kunnan asukkaiden itsehallinnon ensisijaisimpana toteuttajana tulee olla vahva. Siinä missä valtuusto on strateginen johtaja, on hallitus operatiivinen johtaja. Hallitukselta vaaditaan nyt entistäkin vahvempaa operatiivista otetta, erilaisten laatuja arviointimenetelmien hallintaa, joiden avulla kunnan elinvoimaisuus on mahdollista taata. Kaupunginhallitus on konsernihallituksena nimennyt yhtiökokousedustajat konserniyhtiöiden yhtiökokouksiin ja ohjeistanut yhtiökokousedustajia hallituksen jäsenten valinnassa. Eräiden tytäryhteisöjen taloushallinto on myös siirretty kaupungin hoidettavaksi, minkä toivotaan parantavan tiedon kulkua ja aikatauluissa pysymistä. Kaupungin strategia on laadittu koko konsernin toiminnan näkökulmasta. Koko konsernin toiminnan tulee perustua kaupungin strategiaan. Kaupunginvaltuuston strategian pohjalta konsernille asettamien tavoitteiden tulee ohjata kaupungin edustajia tytäryhteisöjen toimielimissä. Emokunnan lähipiiriin on Kauhavallakin rakennettu mittava kuntakonserni. Muuttunut toimintatapa asettaa erityisiä johtamistarpeita hallinnon pirstoutumisen ja demokratiavajeen kasvun estämiseksi. Konsernin johtamisen on annettava oikein mitoitettu päätösvalta ja vastuu tytäryhteisöjen johdolle. Toimintaa johdetaan omistajuuden kautta. Hallitustyöskentelyn kehittämiseksi tarkastuslautakunta on esittänyt jo useampaan kertaan itsearvioinnin käyttöönottoa. Se sopii niin kaupungin- kuin yhtiöidenkin hallituksille. Itsearviointi on väline organisaatioiden toiminnan kehittämiseen sekä suunnitteluun. Hallituksen itsearvioinnissa jäsenet arvioivat mm. hallitusasioiden valmistelua, kokouskäytäntöjä sekä hallituksen ja sen jäsenten työskentelyä. Toinen koulutustarve koskee lainopillista koulutusta. Harva osakeyhtiön hallituksen jäsen tietää, minkä vastuun jäsenyys tuo. Tarkastuslautakunta katsoo, että johtamiselle ja eritoten konsernijohdolle tulee asettaa omat, strategiaan perustuvat tavoitteet ja mittarit. Tähän sekä myös operatiiviseen toimintaan voidaan saada eväitä itsearvioinnin avulla. Konsernijohdon, erityisesti luottamushenkilöiden koulutus on ehdottoman tärkeää, jotta vastuullisessa työssä ei vahingossa tehdä virheitä.

13 Fuusiot Konsernissa on toteutettu myös useita ilmeisen onnistuneita yhtiöiden fuusioita. Asuntoyhtiöiden fuusiointiprosessi on saatu päätökseen Tuppiroska Oy:n sulauduttua Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:öön. Myös varsin monenkirjavien kiinteistöjä hallinnoivien yhtiöiden fuusio on saatu käyntiin. Kertomusvuoden aikana muodostettiin Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy yhdistämällä Alahärmän Yrityskehitys Oy ja Purmojärven Palvelutalo Oy. Kyseessä on konsernin yritystilakiinteistöistä vastaava ja toimitiloja rakennuttava yhtiö. Tarkoituksena on jatkaa yritystilatoiminnan keskittämistä Steel Parkin osalta ja tarkastella muidenkin samankaltaista toimintaa harjoittavien yhtiöiden sulauttamista Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:öön. Konsernirakenteen tiivistyminen on hyvä asia sekä tiedonkulun ja toiminnan tehokkuuden että kaupungin konsernitilinpäätöksen laadinnan kannalta. Konsernin tiedonkulun parantamiskeinona on mainittu myös mm. yhteisöjen hallintoon osallistumisen keskittäminen muutamille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Tämän tavoitteen suuntaisesti edettiin valtuustokauden vaihduttua; ainakin merkittävimmissä yhtiöissä hallituspaikoilla on samoja henkilöitä. Lisäksi kaupunginjohtaja on nimennyt tytäryhtiöihin ao. toimialan viranhaltijoita. Nämä henkilöt voivat osallistua hallitustyöskentelyyn puheoikeudella. Tarkastuslautakunnan mielestä henkilövalintoihin ja heidän asiantuntijuuteensa sekä kouluttamiseen tulee jatkossa kiinnittää suurta huomiota Eräistä konserniyhtiöistä tarkemmin Kauhavan Vuokra-asunnot Oy Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n asuntokannan käyttöaste on vuonna 2013 pysynyt aiemmalla tasolla: 90 %. Asuntojen kokonaismäärä on 903 kpl, joista vapaana olevia vuokra-asuntoja on vain runsas 70. Asuntojen vuosikorjaus- ja perusparannustoimintaan on panostettu noin 2 milj. euron vuosivolyymillä. Kuntaliitoksen lähtökohtatilanteeseen verrattuna vuokrataloyhtiön omavaraisuusaste on noussut 5,5 %:sta 10,5 %:iin, mikä on myönteistä. Kauhavan Vuokra-asunnot Oy on kannustanut paikkakunnan vapaarahoitteisen asuntotuotannon käynnistymistä varaamalla harkitsemistaan kohteista asuntoja käyttöönsä vuokraustoimintaa varten. Kauhavan Vesi Oy Yhtiön keskeinen hanke on haja-asutusalueiden viemäröintihanke, joka on jatkunut koko kertomusvuoden ajan. Hankkeen kustannusarvio on 4,4 milj. euroa ja valtionosuus 2,0 milj. euroa. Keskeisiä ongelmia ovat: vierasta pääomaa on paljon

14 14 tulot (valtionavustukset, liittymismaksut) tulevat viiveellä, mikä rasittaa maksuvalmiutta puhdistamoiden ympäristölupia on koko ajan ja paljon uusittavana, mikä voi johtaa puhdistusvaatimusten tiukentumisen takia investointeihin Kauhavan Kaukolämpö Oy Yhtiön kertomusvuoden keskeisin hanke oli Ylihärmän kaukolämpöverkoston ja laitoksen rakentaminen. Verkkoinvestointi valmistui 2013, mutta laitos oli vuoden vaihteessa vielä keskeneräinen. Yhtiössä on jouduttu käynnistämään esitutkinta epäillystä lahjonnasta vuosina Tutkinta on edennyt syyteharkintaan. Kauhavan Ylihärmän taajamaan noussut uusinta tekniikkaa edustava biolämpö- laitoskokonaisuus Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy Konsernin yritystilakiinteistöistä vastaava ja toimitiloja rakennuttava yhtiö, joka on muodostettu Alahärmän Yrityskehitys Oy:stä ja Purmojärven Palvelutalo Oy:stä. Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy rakennuttaa Finn-Power Oy:n länsipuolelle teollisuusrakennuksen, joka vuokrataan Tampereen Keskustekniikka Oy:n käyttöön 15 vuodeksi. Oman pääoman turvaamiseksi kaupunki on sijoittanut pääomalainana yhtiöön euroa, mikä on huomattavan suuri. Vuonna 2013 lisäsijoitukselle ei ollut tarvetta.

15 Tarkastuslautakunnan kannanotto Koko konsernin toiminnan ja ohjauksen kannalta on tärkeää, että kaupungin omistajaohjaukseen kiinnitetään huomiota niin, että tiedonkulku konsernihallituksen (kaupunginhallitus) ja konserniyhteisöjen johdon välillä on riittävää omistajaohjauksen varmistamiseksi. Pelisäännöt emon ja tyttärien välillä esim. investointien toteutuksessa tulee selkiyttää, jotta jatkossa vältytään erimielisyyksiltä laskutusoikeuksista ja laskujen maksajista. Lautakunta näkee myönteisenä sen, että: konsernin sisällä on toteutettu fuusioita. Tätä toimintaa kannustetaan jatkamaan. Kauhavan Kaukolämpö Oy on laajentanut toimintansa kaikki liitoskuntien keskustaajamat kattavaksi. Tytäryhteisöjen osalta on selvitettävänä joitakin asioita: Tytäryhtiö Kauhavan Vesi Oy:ssä on vanha omakotitalon vesivahinkokiista ratkaistavana oikeudessa Kiinteistö Oy Riihen vuokralaisyrityksen velkasaneeraushakemus on oikeuden käsiteltävänä Kauhavan Kaukolämpö Oy:ssä esiin tullut, aikaisempia vuosia koskeva mahdollinen lahjontatapaus on tutkintavaiheessa Kiinteistö Oy Kauhavan Säästökulma ei ole tilinpäätöksessä kirjannut suunnitelman mukaisia poistoja Osakkuusyhteisö Kauhavan Yhteismetsä jäi yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen, koska tilinpäätöstietoja ei saatu Tarkastuslautakunta korostaa lainopillista osaamista konsernissa kuin myös erityisesti tytäryhtiöissä. Eväitä tulee saada sekä hallitustyöskentelyyn että riskien hallintaan ja sisäiseen valvontaan. 6.3 Yleishallinto Kaupungintalotoiminnot siirtyivät Yrittäjäopiston yhteyteen terveelliseen ja sidosryhmäyhteistyön kannalta toiminnallisesti hyvään ympäristöön. Toimintojen jatkokehittämistä koskeva selvittely käynnistettiin arkkitehdin ohjauksessa. Vanhasta kaupungintalosta luovutaan ja toiminnot pysyvät toistaiseksi SYO-kampusalueella. Yleishallinnon tavoiteasetannalle on ominaista pyrkimys tehokkuuden parantamiseen hallinnon ja talouden prosesseissa. Tavoitteet ovat realistisia ja niihin on hyvin myös päästy. Taloushallinnon prosesseja on sähköistetty ja osaamista ohjelmistojen käytössä on pyritty lisäämään. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä sitä, että kaupunkistrategian päivityksen myötä muutetaan myös talousarvion tavoiteasetantaa. Tavoitteiden tulee pohjautua stra-

16 16 tegisiin suunnitelmiin. Kun talousarvion käyttötalousosa laaditaan jatkossa toimielintasolla, tulee valtuustoon nähden sitovia tavoitteita aikaisempaa vähemmän, mutta niiden strategisuus ja mitattavuus paranevat. Myönteistä on myös se, että atk-osaamisongelmaan on yleishallinnon johdolla puututtu. Alakoulujen konekannan uudistamiseen ja mm. langattomien verkkojen rakentamiseen on saatu hankerahaa. On toivottavaa, että taloushallinnon sähköistämiseen tehdyt panostukset alkavat vähitellen näkyä toimintojen tehostumisena. Sisäinen laskenta ja mm. suoritehintojen määrittely on edelleen kehittämiskohde. Tarkastuslautakunta näkee oikeana ratkaisuna sen, että vanhasta kaupungintalosta päätettiin muuttaa pois. Tarkastuslautakunta on jatkuvasti kantanut huolta työ- ja kokoustilojen terveellisyydestä. 6.4 Kehitystoimi Kehityskeskus Kehitystoimeen kuuluvat elinkeinotoimi ja kehittäminen sekä maaseutu- ja lomatoimi. Vuonna 2013 yrityskentällä paikallinen suhdannetilanne on ollut nousujohteinen ja yleistunnelma positiivinen, sillä vuoden loppupuolella rakentaminen muuttui Kauhavalla ennätysvilkkaaksi. Edellisvuosina hankkeita on ollut käynnissä erityisesti asuntorakentamisen saralla. Viime vuoden osalta etenivät myös isot hankkeet julkisen rakentamisen ja yritysten investointihankkeiden osalta. Yrityskohtaisten kehittämistoimenpiteiden osalta, kaupunginvaltuusto hyväksyi huhtikuussa 2013 Kehityskeskuksen valmistelemat yritystilasopimukset Tampereen Keskustekniikan ja Härmän Kauppakartanon kanssa. Tampereen Keskustekniikka Oy:n tavoitteena on työllistää nykyisen työntekijämäärän (22 henkilöä) lisäksi vähintään 18 uutta kokoaikaista työntekijää vuoden kuluessa investoinnin valmistumisesta. Kiinteistöosakeyhtiö Härmän Kauppakartano rakentaa puolestaan Alahärmään valtatie 19:n varteen uuden Rautian. Tarkastuslautakunta toteaa erityisen tyytyväisenä Tampereen Keskustekniikan uusien toimitilojen rakentamisen aikaista maisemointia. Näköalapaikalla olevaa työmaata ovat ihastelleet monet ohikulkijatkin. Markkinoinnissa on keskitytty Kauhavan tunnetuksi tekemiseen, mikä on uudessa strategiassakin keskeistä. Markkinoinnissa lapsiperheille olisi tärkeää voida puhua vakaasta kouluverkosta, niin peruskoulu- kuin lukioverkonkin osalta. Jatkuvasti vellova lakkautuskeskustelu ei lisää uskoa tulevaisuuteen. Tarkastuslautakunta katsoo, että kehityskeskus on hoitanut Lentosotakoulun lakkautuspäätöksen edellyttämää jälkihoitoa hyvin. Ns. äkillisen rakennemuutoksen rahoitusta on saatu hyvin. Toimenpiteiden työllistävä vaikutuskin selkiytynee lähiaikoina. Keskustelu kehityskeskuksen olemassaolon

17 17 oikeutuksesta on kuitenkin jatkunut, mikä lienee ilman vaihtoehtojen tarjoamista turhaa ja hajottavaa. Tarkastuslautakunta toteaa tyytyväisenä, että kehitystoimen alaan kuuluvia matkailuhanke- ja maahanmuuttokoordinointia on hoidettu mallikkaasti. Kaupungin markkinointiin on panostettava edelleen. Kohdistamalla markkinointia enenevästi lapsiperheille on toiveissa saada asukaslukukehitys vakiinnutetuksi positiiviseksi. Alahärmän Lillbacka Powerco Oy:n Road House-liikekeskus Maaseutuhallinnon yksikkö Kauhavan maaseutuhallinnon hallintoalueeseen kuuluvat myös Evijärvi ja Lappajärvi, joille Kauhava myy palveluja. Sopimusten arvo on yhteensä noin / vuosi, mikä kattaa myynnin kustannukset. Yhteistyö on sujunut hyvin, mutta paineita hallintoalueiden laajentamiseen on edelleen. Maatilojen tuloja oli vuonna 2012 Kauhavalla 116,9 milj., Evijärvellä 17,3 milj. ja Lappajärvellä 16,9 milj.. Maaseutuhallinnolla on vireillä kaksi alueelle merkittävää kehittämishanketta: - Kehittyvä turkistila -hanke jatkaa jo hyvään alkuun lähtenyttä turkistuotannon kehittämistä alueella. - Alajärven Maaseututoimen kanssa ollaan toteuttamassa Maakeko -hanketta. Sen tavoitteena on tuoda tietoa ja osaamista maatalousyrityksille liiketoimintaosaamisesta, tietotekniikasta sekä työn organisoinnista, työturvallisuudesta ja työssä jaksamisesta. Lomatoimen paikallisyksikkö on niin ikään järjestänyt lomituspalvelut paitsi Kauhavan kaupungin myös Evijärven ja Lappajärven maatalousyrittäjille ja turkistarhaajille. Tarkastuslautakunta näkee myönteisenä sen, että alan osaamisen paranta-

18 18 miseksi agro- ja konepajatekniikan tutkimusprofessuuri, ammattikorkeakoulun teknologia-asiamiestoiminta sekä maakuntakorkeakoulu- ja hanketoiminta jatkuvat. Positiivista on, että turkisala investoi voimakkaasti Kauhavalla. 6.5 Perusturva Perusturvaan kuuluvat sosiaalipalvelut sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut hankitaan ostopalveluna kuntayhtymiltä. Sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ja erikoissairaanhoidon palvelut pääosin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Jäsenkunnat ovat päättäneet, että varhaiskasvatus siirtyy kuntayhtymän toiminnasta kuntien sivistystointen vastuulle. Syynä ovat lähinnä valtakunnalliset linjaukset ja siinä mahdollisuus tiiviimpään pedagogiseen ketjuun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen palvelujärjestelmän on todettu toimivan yleisesti ottaen hyvin ja palvelujen saatavuuden olevan kohtuullisen hyvällä tasolla. Ongelmana oli sote-menojen kustannusten jatkuva kasvu yli omistajakuntien resurssien. Erikoinen tilanne syntyi syksyllä 2013, kun kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2014 jouduttiin hyväksymään kaupungin talousarviossa 2,4 milj. euroa alijäämäisenä. Tilanne on tulkittu niin, että Kauhavan kaupungilla ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa perussopimuksen mukaista talousarviota. Asiasta on pyydetty tilintarkastajan lausunto, jonka mukaan Kauhavan kaupungin päätös ei ole perussopimuksen mukainen, mutta toisaalta perussopimus ei myöskään sisällä mainintaa siitä, kuinka tällainen tilanne ratkaistaan. Palvelujärjestelmän uudelleenarviointia on käynnistetty työryhmätyöskentelyn ja palvelurakenteen säästöpotentiaaliselvittelyn avulla, mutta selvästi taloutta tasapainottaviin muutoksiin ei päästy. Tarkastuslautakunta näkee, että pattitilanteesta ei päästä keskustelemalla vain rahasta, vaan täytyy keskustella palveluista. Täytyy päättää yhdessä palvelutaso ja tältä pohjalta päätetään tavoitteet. Tilaajan tulisi määritellä nämä asiat, sillä palveluntuottaja ei voi yksin päättää palveluista. Kuntayhtymämallissamme ei ole selkeää tilaaja-tuottaja -roolijakoa. Kunnilla on rahoitusvastuu ja kuntayhtymällä tuottajavastuu. Kunnan täytyisi pystyä määrittelemään kuntayhtymältä hankittavat palvelut. Toisaalta kuntayhtymää perustettaessa kunnaltamme hävisi osaaminen sote-asiakkaana ao. viran- ja toimenhaltijat siirtyivät kaikki Kaksineuvoiselle. Väistämättä huomio kiinnittyy siihen, että Kauhavalla terveystoimessa toimitaan edelleen neljällä terveysasemalla. Laskelmissa terveysasemien vähentämisellä ei ole saatu merkittäviä säästöjä, kun vanhat kiinteistöt on laskettu rasitteeksi. Etelä-Pohjanmaalla ns. sote-hanketta hoidetaan maakuntaliittovetoisesti. Kuntayhtymät ovat mukana ohjausryhmissä, joissa työstetään soten tulevaa rakennetta.

19 19 Kaksineuvoisesta mukana on neljä johtajaa. Tavoitteena on saada aikaiseksi yhteinen Etelä-Pohjanmaan malli, jossa yksi organisaatio hoitaisi sosiaali- ja terveyshallintotoimen. Seinäjoki näyttäisi tällä hetkellä suostuvan ainoastaan vastuukuntamalliin, mutta muut kunnat eivät välttämättä pidä sitä parhaana mahdollisena vaihtoehtona. Spekulaatiot ja jatkuvat palaverit sosiaali- ja terveystoimen uudistuksen ja kuntarakenneselvitysten ympärillä alkavat lisäksi jo häiritä palvelu- ja kehittämistoimintaa kuntayhtymässä. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion ylitykset ovat puhuttaneet vuodesta toiseen. Kaupungin tarkastuslautakuntaa ei kuitenkaan tule enää pyytää niitä tutkimaan, koska kaupunginhallituksen toimivalta ei siihen ulotu. Hallitus voi konserniohjauksen menetelmin selvityttää asioita suoraan Kaksineuvoisen hallitukselta tai pyytää Kaksineuvoisen tarkastuslautakuntaa tutkimaan. Kalliolle, kukkulalle. Varhaiskasvatus siirtyy sivistystoimeen. 6.6 Sivistystoimi Sivistystoimen tehtäväalueita ovat peruskoulutus, lukiokoulutus, taiteen perusopetus/musiikkiopisto ja kirjasto. Tasekirjassa tavoitteiden toteutumista on edelleen selitetty pääsääntöisesti vuolaasti, jolloin itse tavoite jää taka-alalle. Kustannustehokkuus jää niin ikään usein arvioimatta. Koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa on korostunut koulutuksen laadun arviointi. Koulutoimi on ollut mukana Perusopetuksen laatukriteeri -hankkeessa, joten se on tullut korostetusti esille vaikuttavuutta arvioitaessa, mikä on myönteistä.

20 20 Talousarviossa pysyminen on tuottanut myös sivistystoimelle hankaluuksia koko uuden Kauhavan olemassaolon ajan. Sivistystoimen talousarvion ylitystarpeet selittyvät pitkälti toimialan lakisidonnaisuudesta ja yhtäkkisistä ennakoimattomista muutoksista lukuvuoden aikana, joiden seurauksena esim. henkilöstöä joudutaan lisäämään. Mm. maahanmuuttajaoppilaita tulee kesken lukukauden ja lukuvuoden. Tällä hetkellä Kauhavan kaupungin kouluissa on yhteensä 25 maahanmuuttajaoppilasta, jotka tarvitsevat vaihtelevasti erilaisia tukitoimia. Sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan ( 104), että Alahärmän yläkouluun perustetaan lukien ns. nivelluokka sekä Vöyriltä tulevien että kaupungin omien maahanmuuttajaoppilaiden tarpeisiin. Maahanmuuttajataustaisista oppilaista saadaan korotettua valtionosuutta. Koska kotikuntakorvaukset oppilaista tulevat viiveellä, kompensoi Vöyri puuttuvia tuloja. Toiminnasta ei synny vieraskuntalaisten osalta nettomenoa. Kouluverkossa tehtäviin järjestelyihin ei nivelluokalla ole vaikutusta, sillä se tarvitsee vain yhden luok kahuoneen. Oman haasteensa talousarviossa pysymiseen tuo kouluvuoden ja budjettivuoden erilainen rytmitys. Esimerkiksi oppilasmäärän ylitettyä tietyn raja-arvon on pakko perustaa uusi ryhmä, johon tarvitaan sekä henkilöstö että tarvikkeita. Eikä oppilasmäärän vaihtelu aina ole ennustettavissa varsinkaan, jos kouluvuosi ja talousarviovuosi poikkeavat olennaisesti toisistaan. Tarkastuslautakunta toteaa kummastuneena, miksi lukio-opetuksessa sallitaan vaikeinakin talousaikoina uusien, kalliiden hankkeiden aloittaminen. Kauhavan kouluverkon kehittämisen tarkastuslautakunta on jo aikaisemmin todennut olevan mahdollisimman sekavaa. Tilanteen sekavuuden selitetään johtuvan suurelta osalta koulukiinteistöjen huonokuntoisuuden aiheuttamista tilanteista, jolloin koulutyöskentely joudutaan järjestämään väliaikaisissa tiloissa. Tällä hetkellä Nahkalan koulua remontoidaan ja Kortesjärven kirkonkylän alakoulu toimii väistötiloissa. Lisäksi usealla koululla on sisäilmaongelmia. Em. ongelmat on saatettu sisäilmatyöryhmän tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Kauhavan kaupungin tuottavuusohjelmassa edellytetään, että kouluverkon kehittämistä jatketaan valtuustossa kesäkuussa 2010 hyväksytyn kouluverkkosuunnitelman pohjalta. Hanketta valmistelemaan nimetty työryhmä aloitti toimintansa syksyllä Työryhmän tulee huomioida työskentelyssään taloudelliset velvoitteet, ajanmukaiset kouluympäristöt sekä tasa-arvoisuus mm. tilojen, laitteiden ja monipuolisen opetuksen suhteen. Sivistystoimen oman toiminnan (=ei hankkeita) kustannusten kasvu vuodesta 2009 vuoteen 2013 on ollut 16,6 %!! Tämä kehitys lienee valtakunnallinen, koska verrattuna maakunnan tasoon kustannuksemme sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa ovat alemmat. Tällainen kehitys ei kuitenkaan voi jatkua. Kaupunginhallitukselta ja -valtuustolta odotetaan aikaisempaa johdonmukaisempaa toimintaa asiakokonaisuuden käsittelyssä. Ankarat päätökset ovat välttämättömiä.

21 21 Tarkastuslautakunta näkee myönteisenä, että lisääntyvä määrä maahanmuuttajataustaisia oppilaita saa tarvitsemaansa yksilöllisempää opetusta nivelluokan avulla. Kortesjärven yläkoulu, taustalla käyttökiellossa oleva alakoulu 6.7 Vapaa-aikatoimi Vapaa-aikatoimeen kuuluvat nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja museotoimi. Vapaa-aikalautakunta hämmästyttää tavoitteidensa suurella määrällä. Lautakunnalla on toki hyviä, mm. maakunnalliseen keskiarvoon pääsemiseen liittyviä tavoitteita. Toteutuma-arviosta vertailut kuitenkin pääsääntöisesti puuttuvat. Eri sektoreiden toimintasuunnitelmissa on edelleen mittareina joitakin asiakas- tai käyttäjäkyselyitä, jotka ovat jääneet tekemättä tai ainakaan niistä ei raportoida. Etsivä nuorisotyö raportoidaan tärkeäksi ja aivan ansaitusti. Miksiköhän vapaa-aikatoimi on asettanut tavoitteeksi vaatimattomasti toiminnan näkyväksi ja tutuksi tekemisen? Huoli nuorista on valtakunnallinen, mistä kielii paitsi etsivän nuorisotyön myös ns. nuorisotakuun tulo lakisääteisinä kuntien toimintaan. Jokainen syrjäytynyt nuori on liikaa. Tarkastuslautakunta kertoi edellisessä arviointikertomuksessaan tietoonsa saatetun, että vapaa-aikatoimelta on toivottu enemmän toimintaa kentällä. Tähän on nyt vastattu siten, että toiminnan lisäys kentällä on aloitettu eläkeläisten ohjatulla liikunnalla. Edellisessä kertomuksessa kysyttiin myös, saataisiinko kirjaston, kansalaisopiston ja vapaa-aikatoimen hallintoja keskittämällä resursseja toimintaan. Nyt kaupunginhallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin selvittääkseen hallintojen yhdistämisestä mahdollisesti saatavat synergiaedut.

22 22 Tarkastuslautakunta, kuten jotkin muutkin tahot ovat patistaneet vapaa-aikalautakuntaa hakemaan nykyistä aktiivisemmin ns. KKI-rahoja (Kunnossa Kaiken Ikää -hanke) ja muita hankerahoja, joita jaetaan valtakunnallisesti kehittämishankkeille. 6.8 Tekninen toimi Teknisen lautakunnan tehtäväalueita ovat tilapalvelut, yhdyskuntatekniikka ja tekniset tukipalvelut. Tilapalvelussa valmisteltu kaupungin kiinteistöstrategia on hyväksytty kaupunginhallituksessa , ja vihdoin valtuustossakin Tilojen käyttöaste saatu pidettyä yli 90 % ja kiinteistöstrategian mukaisesti turhista rakennuksista on pyritty luopumaan. Kuntoarviot tehty 37 %:sta kaikista omistetuista neliöistä. Korjausinvestoinnit toteutetaan valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. Resurssien niukkuuden vuoksi pystytään toteuttamaan vain tärkeimmät hankkeet. Korjausvelkaa on kertynyt Kiinteistöstrategiassa on keskeistä: Yleiskuva kunnan toimitiloista (inventointi) Omistajapoliittiset linjaukset kiinteistöille (strategia) Kiinteistöjen kehittämisohjelma (salkutus) Salkutusta hankaloittaa olennaisesti se, ettei Kauhavan palveluverkkoa ole edelleenkään määritelty, vaikka tarkastuslautakuntakin on ottanut asiaan kantaa. Tarkastuslautakunta on ilmaissut jo monessa arviointikertomuksissaan huolensa kaupungin kiinteistökannan kunnosta ja mm. työoloihin liittyvistä terveysriskeistä, jotka saattavat johtaa suuriin kustannuksiin henkilöstön erilaisten altistumisten kautta. Tekninen toimi hallinnoi myös koulutiloja. Koulutoimi kuitenkin kokee edelleen, että se jää usein ilman teknisen toimen riittävää tukea väistötila- ja kouluverkkoongelmissaan. Toisaalta kokonaisuutta ei ole voitu alkaa kehittää, koska poliittinen päätös kouluverkosta on aina vain tekemättä. Yhdyskuntatekniikan osalta tarkastuslautakunta on korostanut edellisissäkin kertomuksissaan sitä, että liikenneväylien kunto ja ympäristön siisteys ovat vetovoimatekijöitä, joissa kaupungilla on paljon parantamista. Tilannetta pahentaa vielä se, että ELY-keskus on siirtämässä teiden kunnossapitoa enenevissä määrin kaupunkien vastuulle. Paljon kunnossapitoresursseja vaativat vanhojen kuntakeskusten pääväylät ovat siirtymässä Kauhavan kaupungin hoidettavaksi lähivuosina. Investoinnit yhdyskuntatekniikassa painottuvat pääasiassa uusien kaava-alueiden infran rakentamiseen. Tarkastuslautakunta näkee myönteisenä sen, että kaupunki pyrkii satsaamaan tulevien vuosien budjeteissa ympäristön siisteyteen ja viihtyvyyteen.

23 23 Kaupunki on käynnistänyt jokirantojen virkistyskäyttöön tähtäävän hankkeen. 6.9 Ympäristötoimi Ympäristötoimeen kuuluvat ympäristönsuojelu, rakennustarkastus ja asuntotoimi. Ympäristötoimen viranhaltijat hallinnoivat kertomusvuoden aikana oman toimensa ohella suurta määrää hankkeita sekä osallistuivat moniin maakunnallisiin hankkeisiin (esim. K8 -kuntien ilmastostrategia). Hankkeet ovat ympäristölautakunnalle lähes ainoa tapa saada rahoitusta kehittämiseen. Ylemmiltä toimielimiltä toivotaan ymmärrystä omavastuuosuuksien budjetoinnissa, sillä hyviäkin hankkeita voi tulla kesken talousarviovuoden. Ympäristölautakunta on edelleen saanut kielteistä palautetta erityisesti maisemaa rumentavien rakennusten purkamattomuudesta ja alueiden epäsiisteydestä. Tarkastuslautakunta totesi edellisessä kertomuksessaan, että ympäristölautakunta käyttää varsin säästeliäästi ympäristönsuojeluviranomaisena omaamiaan valtuuksia epäkohtiin, joita sen tietoon on kyllä eri tahoilta saatettu. Rakennustarkastajat voivat valmistella lautakunnalle esityksiä korjauskehotuksista ja purkumääräyksistä. Lautakunta voi asettaa ympäristönsuojelulain (86/2000) 88 :n ja uhkasakkolain (1113/2000) mukaisia uhkasakkoja. Tarkastuslautakunta näkee myönteisenä sen, että ympäristölautakunta on edennyt asiassa mm. päättämällä ( 50) seuraavaa (muokattuja otteita pöytäkirjasta): 1) Ympäristön viihtyisyyden parantaminen ja terveellisyyden turvaaminen, aloitetaan kaupungin omista ja julkisista ja yleisistä alueista sekä tehostetusti tapauskohtaisesti esiin tulevista yksityisistä kohteista Kauhavan kaupungissa. 2) Valvonta suoritetaan ensisijaisesti ympäristölautakunnan nykyisten toimien ohella. Erityisen valvonnan suorittaminen vaatisi lisää henkilövoimavaroja. Rakennetun ympäristön erityisestä valvonnasta vastaavat siis rakennustarkastajat ja ympäristösihteerit sekä lautakunnan puheenjohtaja, kulloinkin tarvittavassa laajuudessa ja muodossa. 3) Kaupunkikuvan siisteys, julkikuva ja kehittäminen huomioidaan mahdollisuuksien mukaan yleisten kunnallisten ympäristömääräysten valmistelussa. Loppuvuotta 2013 väritti erikoinen kärhämä, jossa Vaasan hallinto-oikeudelle jätettiin kunnallisvalitus Kauhavan kaupunginvaltuuston tekemästä, Kauhavan kaupungin hallintosäännön tarkistamista koskevasta päätöksestä. Tarkistuksen mukaan lautakunta siirtyy yhden esittelijän malliin (esittelijänä vastaava rakennustarkastaja). Valittajat vaativat asian palauttamista uuteen käsittelyyn mm., koska henkilöstöä ei ollut kuultu riittävästi asiaa valmisteltaessa. Kaupunginhallitus on esittänyt valituksen hylkäämistä. Asian käsittely hallinto-oikeudessa on kesken.

24 24 Tarkastuslautakunnan mielestä yhden esittelijän malli on hyvä. Asiantuntijoita voidaan ja pitää käyttää asioiden valmistelussa Investointien toteutuminen Teknisen toimen rakennuttajana toteuttamia keskeisiä investointeja olivat Nahkalan koulun saneeraus. Koulu on koko komeudessaan valmis käyttöön syyslukukaudelle Keskustan liikekeskuskaavoitus kantatie 63:n varrella edistyi merkittävästi. Maankäytön suunnittelussa on varattu tehtyyn esisopimukseen perustuen Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan suunnittelemaa ABC-myymälää ja sen jatkovaihetta varten edustava n. 10 ha:n tonttivaraus. Valtatie 19:n varren Lillbacka Powercon Oy:n noin 10 milj. euron Road House -liikekeskuksen rakennustoimet etenivät hyvin, ja Powerpark-vapaa-ajankeskus kehittää itseään muutoinkin jatkuvasti. Saharavainion uudesta yli 2 milj. euron rautakauppakeskushankkeesta päästiin sopimukseen Kiinteistö Oy Härmän Kauppakartanon kanssa. Talouden kestävyyden näkökulmasta poistoja aiheuttavien investointien tulisi olla samalla tasolla vuotuisten poistojen kanssa. Vuoden 2013 investoinnit ovat noin kaksi kertaa kestävää tasoa korkeammat. Korkeasta investointimäärästä seuraa poistojen määrän kasvu, mikä puolestaan edellyttää talouden tasapainovaatimuksen täyttymiseksi vuosikatteeseen vastaavaa kasvua. Tarkastuslautakunta seuraa huolestuneena tätä kehitystä. 7 Kertomusvuoden taloudellinen tulos, kehitys ja asema Seuraavassa on Kauhavan kaupungin taloutta analysoitu useiden eri tunnuslukujen valossa. Kokonaisuutena näyttää siltä, että toimintakate on heikkenemässä. Alla olevassa taulukossa on esitetty uuden Kauhavan verotuotot ja valtionosuudet vuosilta ,50 19,75 19,75 20,25 20,75 Verotulot, Valtionosuudet, Yhteensä, Veroprosentti Seuraavassa on vielä talouden analyysiä kokonaisvaltaisemmin: Kauhava

25 25 Toimintakate Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos 1000 Varausten muutos Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myynti Ali/ylijäämä 1000 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit 1000 Nettoinvestoinnit 1000 Kaupungin ja konsernin oman pääoman määrä tilinpäätöksissä 2012 ja 2013 on seuraava: Tulkintaa: Vuodet 2012 ja 2013 ovat olleet lievästi alijäämäisiä. Vuoden 2014 avaavassa taseessa on kertynyttä ylijäämää noin 6,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 talousarvio on laadittu ylijäämäiseksi. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousarvio hyväksyt-

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013. Vastineosuudet merkitty punaisella tekstillä kursiivina.

Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013. Vastineosuudet merkitty punaisella tekstillä kursiivina. Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 Vastineosuudet merkitty punaisella tekstillä kursiivina. Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 1.1 Yleistä...2 1.2 Tarkastuslautakunnan esitykset kaupunginvaltuustolle...3

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori Pori-konserni ja sen johtaminen Esa Lunnevuori Kunnallisesta toiminnasta Viime vuosina on toteutettu merkittävä ja syvälle käynyt toiminnan muutos Emokunnan lähipiiriin on rakennettu mittava kuntakonserni

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2015

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2015 Sivu 1/5 JOENSUUN KAUPUNKI SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKKÖ TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ TIMO MANNINEN TARKASTUSSIHTEERI SEIJA KUNNASLUOTO SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2015 Jakelu:

Lisätiedot

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 0 Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Valtuusto / /2017 1 Sisällysluettelo 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus;

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI Arviointiperiaatteet 2013 2016 1(5) Tarkastuslautakunta 20.6.2016 ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI 2013 2016 Periaatteet on tarkistettu tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2016. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIPERIAATTEET

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sipoon kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo xx.xx.2017 Kunnanvaltuusto xx.x.2017 Sisällysluettelo 1 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Sivu 1/5 JOENSUUN KAUPUNKI SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKKÖ TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ TIMO MANNINEN TARKASTUSSIHTEERI SEIJA KUNNASLUOTO SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Jakelu:

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 30.1.2012 8 Voimaan: 1.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2 Soveltamisala 3 Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen

Lisätiedot

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet 1 (5) 1. Soveltamisala Sisäisen valvonnan ja siihen osana sisältyvän kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteilla luodaan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 2 Etusivulla: Kauhavan uusi paloasema 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Tarkastustoimi ja arvioinnin toteutus...4 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävä,

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2021 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. - - - -

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. - - - - Valtuutettu Hannu Kärpäsen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite erityisen tarkastuksen suorittamisesta eräissä kaupungin yhtiöissä KV 5.9.2011 15 Valtuutettu Hannu Kärpänen jätti valtuustolle,

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Omistajaohjauksen käytännön haasteet kuntakonserneissa

Omistajaohjauksen käytännön haasteet kuntakonserneissa Omistajaohjauksen käytännön haasteet kuntakonserneissa TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN SYMPOSIUM 2017 30.5.2017 tarkastusjohtaja Markus Kiviaho, JHTT, CGAP, CRMA Omistajaohjaus Omistajaohjauksella tarkoitetaan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä.

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä. SODANKYLÄN KUNTA Kunnanhallitus (Kh 10.12.1997) KONSERNIOHJEET KONSERNIOHJEEN TAVOITE Näillä ohjeilla kunnanhallitus antaa konsernitason toimintaohjeet ja -periaatteet sekä täsmentää kunnan ja kunnanhallituksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot