Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013"

Transkriptio

1 Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

2 2 Etusivulla: Näkymä Ontonnevalta

3 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto Yleistä Tarkastuslautakunnan esitykset kaupunginvaltuustolle Tarkastustoimi ja arvioinnin toteutus Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely Toimintaympäristö ja palveluyhteistyö Tarkastuslautakunnan asema ja arviointihavaintojen käsittely Lautakunnan asema Aikaisemmilta vuosilta toteutumatta jääneet tavoitteet Vuoden 2012 arviointikertomuksen edellyttämät toimet Kauhavan kaupungin strategiset kehittämishankkeet vuonna Kauhavan visio ja strategiat Tarkastuslautakunnan arvio Kuntaliitoksen tavoitteiden toteutumisen arviointi Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Yleistä Konsernijohto ja -hallinto Yleistä Fuusiot Eräistä konserniyhtiöistä tarkemmin Tarkastuslautakunnan kannanotto Yleishallinto Kehitystoimi Perusturva Sivistystoimi Vapaa-aikatoimi Tekninen toimi Ympäristötoimi Investointien toteutuminen Kertomusvuoden taloudellinen tulos, kehitys ja asema Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kokonaisarvio...27

4 4 1 Johdanto 1.1 Yleistä Kertomusvuosi oli uuden Kauhavan toisen valtuustokauden ensimmäinen vuosi. Vuosi oli myös kuntaliitossopimuskauden viimeinen vuosi, joten on luontevaa arvioida hiukan myös koko kuntaliitosta. On toki ymmärrettävää, että jotkin tavoitteet ovat menettäneet realistisuutensa viidessä vuodessa. Kaikkia valtiovallan suunnasta tulleita muutoksia ei ole voitu ennakoida, esimerkkeinä sote- ja kuntarakenneuudistukset. Ilman valtiovallankaan vaikutusta on merkittäviä tavoitteita kuitenkin toteutumatta, esimerkkinä olkoon farssinkin piirteitä saanut Kangas-Annala -tie- ja siltahanke. Kaupungin kehitys kertomusvuoden aikana on ollut monella tapaa myönteistä. Vuoden 2012 suurimpaan takaiskuun päätökseen Lentosotakoulun lakkauttamisesta vuoden 2014 lopussa on reagoitu määrätietoisesti ja tuloksellisesti. Kertomusvuonna takapakkia on ottanut edellisessä arviointikertomuksessa kehuttu hallinnon toimintakulttuurin koheesio eli yhteenkuuluvuus. Vanha nurkkakuntaisuus ja vanhojen rajojen vaikutus on nostanut päätään. Vaikka toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuranta hallintokunnissa ovatkin vuosien saatossa parantuneet, ovat monet tavoitteet ja jopa arviot tavoitteiden toteutumisesta pysyneet samoina vuodesta toiseen. Kuntastrategian tarkistuksilla on ollut hämmästyttävän vähän vaikutusta tavoitteisiin, mikä horjuttaa uskoa koko strategia- ja tavoiteperusteiseen mekanismiin. Tähän toivotaan parannusta vuodelle 2014, sillä tavoiteasetantaa kehitettiin merkittävästi. Tarkastuslautakunnalla on muodollisesti vaikutusvaltainen asema. Lautakunta on suoraan valtuuston alainen. Hallituksen kannanotoista lautakunnan esityksiin huokuu usein välinpitämättömyys. Jatkossa nämä kannanotot tulee saattaa suoraan valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston taas tulisi osata hyödyntää tarkastuslautakuntaa esim. selvitysten tekijänä tai näkemysten kerääjänä ja tuottajana sekä muistuttaa hallitusta tarkastuslautakunnan asemasta. Hallitus on jopa antanut tarkastuslautakunnalle toimeksiantoja, joiden antamiseen sillä ei ole valtuuksia. Tarkastuslautakunnan vuosien 2012 ja -13 vaihteessa valtuuston puheenjohtajistolle, valtuustoryhmien puheenjohtajistoille ja johtoryhmälle (tälle vain osa kysymyksistä) tekemä kysely osoitti, että tarkastus- ja arviointitoiminnan toimivuuteen ja toiminnan laatuun ollaan varsin tyytyväisiä. Sen sijaan valtuuston ja tarkastuslautakunnan vuorovaikutuksessa nähdään kehittämistarpeita. Henkilöstön ja päättäjien työ Kauhavan kehittämiseksi jatkuu. Haasteita strategisten tavoitteiden saavuttamisessa sekä erityisesti toimintojen tuottavuuden kehittämisessä ja palvelujen saatavuuden turvaamisessa riittää.

5 5 1.2 Tarkastuslautakunnan esitykset kaupunginvaltuustolle Jättäessään arviointikertomuksen vuodelta 2013 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi lautakunta esittää, että lautakunnan arviointityön tulosten julkaisemisen ohella kaupunginhallitukselta edellytetään ylimalkaisen vastineen sijaan suunnitelmaa siitä, miten tulokset yhdistetään käytäntöön. Valtuuston tulee vaatia hallituksen ao. suunnitelman tuomista valtuustokäsittelyyn jo alkusyksystä. 2 Tarkastustoimi ja arvioinnin toteutus 2.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain 71 :n mukaan valmistella hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat valtuuston päätettäväksi sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kaupungissa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu myös huolehtia kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kaupungin taseessa on kattamatonta alijäämää, on tarkastuslautakunnan arvioitava lisäksi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Kauhavan kaupungin tarkastuslautakunnan toimintaa sääntelee kuntalain lisäksi kaupungin hallintosääntö, kaupungin konserniohje ja sisäisen tarkastuksen toimintaohje. Tarkastuslautakunta on tehtävän suorittamiseksi perehtynyt valtuuston asettamiin tavoitteisiin ja kaupunginhallituksen toimintakertomuksessa esittämään tavoitteiden toteutumista koskevaan raportointiin. Tässä arviointikertomuksessa lautakunta on pitäytynyt keskeisimmiksi katsomiensa tavoitteiden toteutumisen tarkempaan arviointiin. Yleisemmällä tasolla on tarkasteltu koko kuntakonsernin toimintaa ja taloutta. Arvioinnin suorittamiseksi lautakunta on käynyt keskusteluja kaupungin johdon ja eri toimielinten luottamushenkilöiden ja henkilöstön kanssa sekä suorittanut tutustumiskäyntejä toimintayksiköihin. Kertomusvuoden aikana toimi kaksi tarkastuslautakuntaa. Valtuustokauden kokoonpano toimi kesäkuun loppuun ja teki mm. vuoden 2012 arviointikertomuksen sekä kilpailutti tilintarkastusyhteisöt valtuustokaudelle Sen kokoonpano oli vuonna 2013 seuraava (kunkin jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen nimi sulkeissa): Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Heikki Hakomäki/Kari Janhunen alk. (Eero Laakso) Aulikki Salo (Mervi Niemi-Huhdanpää) Jorma Kari (Tomi Ylirintala) Mauno Kari (Juhani Viitala) Tuula Koivisto (Pekka Syrjälä) Sirpa Lammi (Helena Valkeinen)

6 Jäsen Jäsen Seppo Pelkkala Suvi Porre 6 (Kari Hirvelä) (Sisko Poltto) Kaupunginvaltuusto myönsi Heikki Hakomäelle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta kokouksessaan Hänen tilalleen lautakunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi valittiin samassa kokouksessa Kari Janhunen. Jo kertomusvuonna niin ikään työskentelynsä aloittaneen valtuustokauden tarkastuslautakunnan kokoonpano oli vuonna 2013: Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Kari Janhunen Risto Mattila Hellevi Alestalo Minna Järvenpää Jaakko Niemistö Seppo Pelkkala Sari Peltokangas Leena Rantala (Timo Renko) (Marko Ekola) (Helena Visti/Maria Lilja alk.) (Mauno Kari) (Mervi Niemi-Huhdanpää) (Kari Hirvelä) (Eija Lehtimäki) (Eila Hakola-Sippola) Tarkastuslautakunnat ovat kokoontuneet tilikauden aikana kym menen (10) kertaa, kumpikin em. lautakunnista kokousti viisi (5) kertaa. Uusi lautakunta on hyväksynyt työskentelynsä perustaksi arviointisuunnitelman vuosille sekä työohjelman vuodelle Lautakunnan jäsenet ovat osallistuneet sekä sisäisiin että ulkoisiin koulutustilaisuuksiin. Kauhavan kuntakonsernin tilintarkastajana toimii myös uudella valtuustokaudella KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen seuranta. Arviointikertomuksen edellyttämät toimet on käsiteltävä hallituksessa ja toimintasuunnitelma tulee saattaa valtuuston käsiteltäväksi viipymättä. 2.2 Toimintaympäristö ja palveluyhteistyö Vuosi 2013 oli uuden Kauhavan viides toimintavuosi, mutta toimintaan vaikutti edelleen monella tavoin toteutunut kuntaliitos. Kuntaliitoksen sopimuskausi päättyi , joten siinä määriteltyjä sitovuuksia ei ainakaan muodollisesti enää ole. Vuoden 2013 aikana työllisyystilanne on heikentynyt aiemmista vuosista. Vuoden 2013 keskimääräinen työttömyysaste oli Kauhavalla 6,2 prosenttia, kun se vuonna 2012 oli 5,2 prosenttia. Kaupungin asukasluku oli vuoden 2013 lopussa Kertomusvuoden aikana kaupungin väestö väheni 137 asukkaalla. Vuoden 2009 alkuun verrattuna väestö on vähentynyt 697 hengellä. Kuntakentän toimintaa ovat häirinneet kohtuuttomasti epäselvyydet kuntarakennetta ja sote-rakennetta koskevissa selvitystarpeissa. Kauhavan kaupunki on alkanut selvittää yhteistoiminnan syventämistä ja mahdollista yh-

7 7 distymistä Lapuan kaupungin sekä Lappajärven ja Evijärven kuntien kanssa joko kaikkien kanssa yhdessä tai vain osan kanssa. Varsinaista kuntarakenneselvitystä ei käynnistetty vuoden 2013 aikana. Palveluyhteistyön kannalta Kauhavan tärkeitä kumppaneita ovat edelleen Evijärven ja Lappajärven kunnat. Osaamisen kehittämisessä on Seinäjoella toimivan yliopistokeskuksen lisäksi keskeinen yhteistyösuunta myös Vaasan seutu energiaklustereineen ja Vaasan yliopisto. Kaupungintalo 3 Tarkastuslautakunnan asema ja arviointihavaintojen käsittely 3.1 Lautakunnan asema KAUPUNGINVALTUUSTO 43 jäsentä TARKASTUSLAUTAKUNTA 8 jäsentä KAUPUNGINHALLITUS 12 jäsentä jaostot kehittämistoimikunta päävastuualueet asukaslautakunnat nuorisovaltuusto Tarkastuslautakunnalla on muodollisesti vaikutusvaltainen asema. Se on suoraan valtuuston alainen, mutta valtuusto ei osaa hyödyntää tarkastuslautakuntaa esim. selvitysten tekijänä tai näkemysten kerääjänä ja tuottajana. Myöskään lautakun-

8 8 nan oma-aloitteisesti tekemät selvitykset ja toimenpide-esitykset eivät useinkaan johda toimenpiteisiin. Tarkastuslautakunnan vuosien 2012 ja -13 vaihteessa valtuuston puheenjohtajistolle, valtuustoryhmien puheenjohtajistoille ja (osin) johtoryhmälle tekemä kysely osoitti kuitenkin, että tarkastus- ja arviointitoiminnan toimivuuteen ja toiminnan laatuun ollaan varsin tyytyväisiä. Sen sijaan valtuuston ja tarkastuslautakunnan vuorovaikutuksessa nähdään kehittämistarpeita. Lautakunnan kehittämisehdotukset tilanteessa ovat: 1) Tarkastuslautakunnan arviointi aktivoituu mekanismina, kun tuloksia hyödynnetään ja otetaan käyttöön. Arviointituloksilla voi olla vaikutuksia esimerkiksi toiminnan painopisteisiin, prosesseihin ja organisoimiseen. 2) Lautakunnan viestintä (suullinen ja kirjallinen) ja kommunikaatio jäävät arviointikertomuksen valtuustoesittelyn asteelle. Viestintä ja kommunikaatio mekanismeina vaikuttavat siihen merkitykseen, joka lautakunnan työlle annetaan. 3) Lautakunnan arviointityön tulosten julkaisemisen ohella tehdään suunnitelma siitä, miten tulokset yhdistetään käytäntöön, ja toteutetaan se. Suunnitelma ja sen toteutus toimivat mekanismina, joka aiheuttaa vaikutuksia käytännön toiminnassa. Nämä näkemykset saavat tukea myös tieteellisestä tutkimuksesta, joka perustuu tarkastuslautakunnille osoitettuun kyselyyn (vrt. Anna-Leena Laihanen, 2009). 3.2 Aikaisemmilta vuosilta toteutumatta jääneet tavoitteet Seuraavat aikaisempien vuosien tavoitteet tai tarkastuslautakunnan kannanotot ovat edelleen toteutumatta tai pahasti kesken: Kuntayhtymä Kaksineuvoisen taloussuunnittelun pitävyys Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kiinteistöjen omistuksen ja huollon siirtäminen kaupungin tilapalvelulle Riskienhallintasuunnitelma Panostus sisäiseen tarkastukseen ja lainopilliseen virkaan Panostus terveellisempiin työtiloihin ja esteettömiin kokoustiloihin Tarkastuslautakunta kiinnitti arviointikertomuksissaan vuodelta 2010, 2011 ja 2012 useissa yhteyksissä huomiota kuntakonsernin ohjauksen, sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan tehostamistarpeeseen. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta edellytti myös, että sisäinen tarkastus on hoidettu niin, että hallintosäännön mukaiset tehtävät tulevat hoidetuksi. Konserniyhtiöt ovat omia juridisia oikeushenkilöitään ja sisäinen tarkastus heidän omalla vastuullaan. Tarkastuslautakunta ei ole havainnut, että konsernijohto olisi tehostuttanut yhtiöiden riskienhallintaa.

9 9 Toimintakertomuksen arviossa sisäisen tarkastuksen järjestämisestä todetaan mm., että operatiivinen johto vastaa sisäisestä valvonnasta. Konsernijohdon ja esimiesten tehtävänä on varmistaa sisäisen valvonnan ja -tarkastuksen riittävyys. Tarkasteltavan tilikauden aikana hallintokuntia ja konserniyhtiöitä on ohjeistettu tässä asiassa. Kyseessä on selkeä linjavalinta, sillä varsinaiseen sisäiseen tarkastukseen tarkastuslautakuntaa avustaviin tehtäviin resurssoitu kaksi viikkotyöpäivää riittää vain ohjaukseen ja ohjeistukseen, mikä on lautakunnan käsityksen mukaan liian vähän. Jos sisäisen tarkastuksen resursseja ei voida lisätä, kaupungin tulee valmistella sellainen riskienhallintaohjelma, joka ei edellytä nykymuotoista sisäistä tarkastusta. Myös asioiden valmistelussa hallintokunnissa ja hallintoelinten välillä on edelleen puutteita sekä laadun että oikea-aikaisuuden suhteen. 3.3 Vuoden 2012 arviointikertomuksen edellyttämät toimet Kaupunginhallitus antoi toimenpide-esityksensä vuoden 2012 arviointikertomuksessa esitettyihin kannanottoihin tarkastuslautakunnalle Selvitys oli tarkastuslautakunnan mielestä osin puutteellinen. Monet vastauksista olivat joko ylimalkaisia tai puhuivat asian sivusta. Tarkastuslautakunta esitti asian viemistä myös ja erityisesti kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi, mutta näin ei tapahtunut. Vuoden 2013 toimintakertomuksessa ei ole jäsennellysti raportoitu, tehtiinkö em. toimenpide-esitysten johdosta mitään tai onnistuivatko toimenpiteet. 4 Kauhavan kaupungin strategiset kehittämishankkeet vuonna Kauhavan visio ja strategiat Kaupungin strategiapaketti hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kertomusvuoden lopulla. Päivitettävänä olivat kaupunkistrategia ja henkilöstöstrategia. Myös aikaisemmin vain hallituskäsittelyssä ollut kiinteistöstrategia päivitettiin ja käsiteltiin valtuustossa. Tätä edellytti myös tarkastuslautakunta edellisessä arviointikertomuksessaan. Täysin uusina strategioina hyväksyttiin elinkeinostrategia ja strateginen alueidenkäyttösuunnitelma. Strategioiden tavoitteet ulottuvat vuoteen Valtuusto hyväksyi samassa kokouksessa ( ) myös monta vuotta valmistelussa olleen kaupungin hallintosäännön päivityksen. Kaupungille määritellyn vision mukaan Kauhava on vireästi kehittyvä, maaseutumainen kaupunki, joka toimii Etelä-Pohjanmaan pohjoisosan hallinnollisena ja kaupallisena keskuksena. Kaupunki tarjoaa asukkailleen hyvän elämän puitteet viihtyisässä ja luonnonläheisessä asumis- ja elinympäristössä. Turvattu tulevaisuus Kauhavalla rakentuu yhteen hiileen puhaltavan yhteisöllisyyden, vahvan yrittäjyyden ja monipuolisen palvelu-, työpaikka- ja vapaa-aikatarjonnan tuloksena.

10 10 Kaupunkistrategian kokonaisvaltaisiksi kehittämisen painopisteiksi asetettiin siis rakentava yhteistoiminta, asuin- ja elinympäristön viihtyisyys, uutta luova yrittäjyys ja tasapainoinen talous. Tarkastuslautakunnan mielestä uudet strategiat antavat oivan mahdollisuuden kehittämiseen. Toivomme parasta. 4.2 Tarkastuslautakunnan arvio Kaupunkistrategia sisällytetään kaupunginvaltuustossa hyväksyttävään taloussuunnitelmaan. Nähtäväksi jää, ohjaako strategia edelleenkään kunnolla kaupungin taloussuunnitelman tavoitteiden määrittämistä ja yleisellä tasolla kaupungin konserniyksiköiden ja hallintokuntien toimintaa sekä erillisstrategioiden yhteensovittamista. Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan strategisilla kehittämishankkeilla ei ole pystytty vaikuttamaan riittävästi hallinto- ja palvelujärjestelmän rakenteisiin. Tarkastuslautakunta peräänkuulutti edellisessä arviointikertomuksessaan pontevia toimia Lentosotakoulun lakkauttamisen aiheuttaman elinvoimavaurion korjaamiseksi. Tyydytyksellä on todettava, että toimenpiteisiin ryhdyttiin ripeästi jo vuoden 2013 puolella. Lentosotakoulun lakkautuksen johdosta Kauhava pääsi ainoana yksittäiskuntana varuskuntalakkautuksen erityisen tuen alueeksi. Kehittämistoimet on voitu näin tietyin etuuksin kohdistaa vain Kauhavan alueeseen. Erityisasema on voimassa Tämä mahdollistaa Lentosotakoulun henkilöstön työllistämiseen ja kouluttamiseen kohdistuvia erityistoimia, suurempia tukiprosentteja yritystukilainsäädännön mukaiseen yritysten kehittämiseen ja investointitoimintaan sekä työllisyysperusteisten infrahankkeiden edistämistä. Ely-keskus myönsi vuonna 2013 kauhavalaisten yritysten kehittämiseen 2,6 miljoonaa euroa, joka on lähes neljännes Etelä-Pohjanmaalla myönnetyistä tuista. Summa jakautuu vajaan 40 yrityksen kesken. Valtaosa, yli 80 %, myönnetystä rahoituksesta kohdistui suoraan mikro- ja pk-yritysten hankkeisiin. Äkillisen rakennemuutoksen hoitoon tähtäävän suunnitelmaan perustuen erilaisia tukia tai niiden myöntövaltuutta on saatu 5,5 milj. euroa. 5 Kuntaliitoksen tavoitteiden toteutumisen arviointi Tarkastuslautakunta on aikaisemmin pyytänyt kaupunginhallitukselta väliarviota kuntaliitoksen tavoitteiden toteutumisesta. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan Asiakokonaisuudessa osoittautui tällöin ongelmalliseksi se, ettei missään ole määritelty sitä, miten kuntaliitoksen tavoitteiden toteutumista arvioidaan ja mitä tunnuslukuja vertaillaan. Li-

11 11 säksi kuntaliitossopimukseen on kirjattu ristiriitaisiakin tavoitteita. Peilattaessa kuntaliitoksen tavoitteiden toteutumista ns. taloustilaston tunnuslukujen kehitykseen voitiin todeta kehitys kuitenkin vielä varsin myönteiseksi. Tarkasteluvuosi on siis kuntaliitossopimuskauden viimeinen vuosi. Tämän tilanteen on katsottu avaavan mahdollisuuksia merkittäviin rakenteellisiin muutoksiin. Tarkastuslautakunta tähdentää kuitenkin, ettei rakenteisiin puuttuminen ole synonyymi henkilöstömenojen leikkaukselle. Henkilöstörakenne on monella sektorilla jo muotoutunut optimaaliseksi ja ongelmana alkaa olla pikemminkin työvoimapula. Kuntaliitossopimuksen tavoite, kuntatalous pysyy tasapainossa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä eikä toiminnallista alijäämää synny, ei kuitenkaan alijäämän osalta enää vuosina 2012 ja 2013 toteutunut. Kuntaliitossopimusta ei ole kyetty täysin noudattamaan muuttuvissa ja ennalta arvaamattomissa olosuhteissa myöskään investointien osalta. Tarkastuslautakunta on odottanut hallitukselta sopimuskauden päättyessä uutta arviota sopimuksesta, sen vahvuuksista ja heikkouksista. Edelliseen arvioon nähden voisi näkökulma olla itsekriittisempi mm. siihen, ettei hallinto- ja palvelujärjestelmän rakenteisiin ole pystytty toivotulla tavalla vaikuttamaan. Vaikka listattuja tavoitteita oli paljon, olisi ollut suotavaa tarkastella niitä systemaattisesti: mitkä tavoitteet toteutuivat, mitkä ovat vielä kesken ja minkä ohi aika on jo ajanut. Tarkastuslautakunnan mielestä hallituksella on jo kiire tuottaa valtuustolle arvio kuntaliitoksen onnistumisesta; arvio ei saa olla ylimalkainen vaan siinä on oltava konkretiaa. 6 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 6.1 Yleistä Vaikka tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuranta ovatkin vuosien saatossa parantuneet, on hämmästyttävää, kuinka monet tavoitteet ovat pysyneet tarkalleen samoina koko valtuustokauden. Tarkastuslautakunnan arviointi ei ole enää tavoitekohtaista, vaan keskitymme strategiseen tasoon. Hallintokuntia arvioimme enemmän niiden toiminnan tarkoituksen kuin temppujen tasolla. Strategian tarkistamisessa ja erityisesti sen jalkauttamisessa painopisteeksi tulisi ottaa strategian kytkentä toimintaan tavoitteiden päivittämisellä sekä tavoitetasojen ja mittareiden asettamisella. Tästä lähtökohdasta kaupunginhallitus onkin vahvistanut kaupunkistrategian perusteella toimintasuunnitelman. Siinä vahvistetaan tavoitteiden saavuttamiseksi mittarit, toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja aikataulutus. Toimintasuunnitelma on kaupungin erillisstrategioille yhteinen, jotta voitaisiin varmistua strategioiden yhdistävyydestä ja toimenpiteiden yhteensopivuudesta. Tarkastuslautakunta seuraa mielenkiinnolla, toimiiko tämä, hyvä malli.

12 Konsernijohto ja -hallinto Yleistä Kuntalain mukaan konserniohjauksesta vastaa kaupunginhallitus. Kauhavan kaupungin konsernijohdon muodostavat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset (= johtoryhmä). Kunnallisessa omistuksessa ei lähtökohtaisesti ole kysymys omistamisesta itsetarkoituksena, vaan kaupungin strategisiin linjauksiin perustuvasta toiminnallisten ja/tai liiketaloudellisten tavoitteiden ohjaamasta toiminnasta. Valtuuston rooli kunnan strategisena johtajana on edelleen sen tärkein tehtävä. Tätä korostaa myös kuntalaki, jonka mukaan valtuuston rooli kunnan toiminnan, talouden ja kuntakehityksen ohjaajana sekä kunnan asukkaiden itsehallinnon ensisijaisimpana toteuttajana tulee olla vahva. Siinä missä valtuusto on strateginen johtaja, on hallitus operatiivinen johtaja. Hallitukselta vaaditaan nyt entistäkin vahvempaa operatiivista otetta, erilaisten laatuja arviointimenetelmien hallintaa, joiden avulla kunnan elinvoimaisuus on mahdollista taata. Kaupunginhallitus on konsernihallituksena nimennyt yhtiökokousedustajat konserniyhtiöiden yhtiökokouksiin ja ohjeistanut yhtiökokousedustajia hallituksen jäsenten valinnassa. Eräiden tytäryhteisöjen taloushallinto on myös siirretty kaupungin hoidettavaksi, minkä toivotaan parantavan tiedon kulkua ja aikatauluissa pysymistä. Kaupungin strategia on laadittu koko konsernin toiminnan näkökulmasta. Koko konsernin toiminnan tulee perustua kaupungin strategiaan. Kaupunginvaltuuston strategian pohjalta konsernille asettamien tavoitteiden tulee ohjata kaupungin edustajia tytäryhteisöjen toimielimissä. Emokunnan lähipiiriin on Kauhavallakin rakennettu mittava kuntakonserni. Muuttunut toimintatapa asettaa erityisiä johtamistarpeita hallinnon pirstoutumisen ja demokratiavajeen kasvun estämiseksi. Konsernin johtamisen on annettava oikein mitoitettu päätösvalta ja vastuu tytäryhteisöjen johdolle. Toimintaa johdetaan omistajuuden kautta. Hallitustyöskentelyn kehittämiseksi tarkastuslautakunta on esittänyt jo useampaan kertaan itsearvioinnin käyttöönottoa. Se sopii niin kaupungin- kuin yhtiöidenkin hallituksille. Itsearviointi on väline organisaatioiden toiminnan kehittämiseen sekä suunnitteluun. Hallituksen itsearvioinnissa jäsenet arvioivat mm. hallitusasioiden valmistelua, kokouskäytäntöjä sekä hallituksen ja sen jäsenten työskentelyä. Toinen koulutustarve koskee lainopillista koulutusta. Harva osakeyhtiön hallituksen jäsen tietää, minkä vastuun jäsenyys tuo. Tarkastuslautakunta katsoo, että johtamiselle ja eritoten konsernijohdolle tulee asettaa omat, strategiaan perustuvat tavoitteet ja mittarit. Tähän sekä myös operatiiviseen toimintaan voidaan saada eväitä itsearvioinnin avulla. Konsernijohdon, erityisesti luottamushenkilöiden koulutus on ehdottoman tärkeää, jotta vastuullisessa työssä ei vahingossa tehdä virheitä.

13 Fuusiot Konsernissa on toteutettu myös useita ilmeisen onnistuneita yhtiöiden fuusioita. Asuntoyhtiöiden fuusiointiprosessi on saatu päätökseen Tuppiroska Oy:n sulauduttua Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:öön. Myös varsin monenkirjavien kiinteistöjä hallinnoivien yhtiöiden fuusio on saatu käyntiin. Kertomusvuoden aikana muodostettiin Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy yhdistämällä Alahärmän Yrityskehitys Oy ja Purmojärven Palvelutalo Oy. Kyseessä on konsernin yritystilakiinteistöistä vastaava ja toimitiloja rakennuttava yhtiö. Tarkoituksena on jatkaa yritystilatoiminnan keskittämistä Steel Parkin osalta ja tarkastella muidenkin samankaltaista toimintaa harjoittavien yhtiöiden sulauttamista Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:öön. Konsernirakenteen tiivistyminen on hyvä asia sekä tiedonkulun ja toiminnan tehokkuuden että kaupungin konsernitilinpäätöksen laadinnan kannalta. Konsernin tiedonkulun parantamiskeinona on mainittu myös mm. yhteisöjen hallintoon osallistumisen keskittäminen muutamille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Tämän tavoitteen suuntaisesti edettiin valtuustokauden vaihduttua; ainakin merkittävimmissä yhtiöissä hallituspaikoilla on samoja henkilöitä. Lisäksi kaupunginjohtaja on nimennyt tytäryhtiöihin ao. toimialan viranhaltijoita. Nämä henkilöt voivat osallistua hallitustyöskentelyyn puheoikeudella. Tarkastuslautakunnan mielestä henkilövalintoihin ja heidän asiantuntijuuteensa sekä kouluttamiseen tulee jatkossa kiinnittää suurta huomiota Eräistä konserniyhtiöistä tarkemmin Kauhavan Vuokra-asunnot Oy Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n asuntokannan käyttöaste on vuonna 2013 pysynyt aiemmalla tasolla: 90 %. Asuntojen kokonaismäärä on 903 kpl, joista vapaana olevia vuokra-asuntoja on vain runsas 70. Asuntojen vuosikorjaus- ja perusparannustoimintaan on panostettu noin 2 milj. euron vuosivolyymillä. Kuntaliitoksen lähtökohtatilanteeseen verrattuna vuokrataloyhtiön omavaraisuusaste on noussut 5,5 %:sta 10,5 %:iin, mikä on myönteistä. Kauhavan Vuokra-asunnot Oy on kannustanut paikkakunnan vapaarahoitteisen asuntotuotannon käynnistymistä varaamalla harkitsemistaan kohteista asuntoja käyttöönsä vuokraustoimintaa varten. Kauhavan Vesi Oy Yhtiön keskeinen hanke on haja-asutusalueiden viemäröintihanke, joka on jatkunut koko kertomusvuoden ajan. Hankkeen kustannusarvio on 4,4 milj. euroa ja valtionosuus 2,0 milj. euroa. Keskeisiä ongelmia ovat: vierasta pääomaa on paljon

14 14 tulot (valtionavustukset, liittymismaksut) tulevat viiveellä, mikä rasittaa maksuvalmiutta puhdistamoiden ympäristölupia on koko ajan ja paljon uusittavana, mikä voi johtaa puhdistusvaatimusten tiukentumisen takia investointeihin Kauhavan Kaukolämpö Oy Yhtiön kertomusvuoden keskeisin hanke oli Ylihärmän kaukolämpöverkoston ja laitoksen rakentaminen. Verkkoinvestointi valmistui 2013, mutta laitos oli vuoden vaihteessa vielä keskeneräinen. Yhtiössä on jouduttu käynnistämään esitutkinta epäillystä lahjonnasta vuosina Tutkinta on edennyt syyteharkintaan. Kauhavan Ylihärmän taajamaan noussut uusinta tekniikkaa edustava biolämpö- laitoskokonaisuus Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy Konsernin yritystilakiinteistöistä vastaava ja toimitiloja rakennuttava yhtiö, joka on muodostettu Alahärmän Yrityskehitys Oy:stä ja Purmojärven Palvelutalo Oy:stä. Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy rakennuttaa Finn-Power Oy:n länsipuolelle teollisuusrakennuksen, joka vuokrataan Tampereen Keskustekniikka Oy:n käyttöön 15 vuodeksi. Oman pääoman turvaamiseksi kaupunki on sijoittanut pääomalainana yhtiöön euroa, mikä on huomattavan suuri. Vuonna 2013 lisäsijoitukselle ei ollut tarvetta.

15 Tarkastuslautakunnan kannanotto Koko konsernin toiminnan ja ohjauksen kannalta on tärkeää, että kaupungin omistajaohjaukseen kiinnitetään huomiota niin, että tiedonkulku konsernihallituksen (kaupunginhallitus) ja konserniyhteisöjen johdon välillä on riittävää omistajaohjauksen varmistamiseksi. Pelisäännöt emon ja tyttärien välillä esim. investointien toteutuksessa tulee selkiyttää, jotta jatkossa vältytään erimielisyyksiltä laskutusoikeuksista ja laskujen maksajista. Lautakunta näkee myönteisenä sen, että: konsernin sisällä on toteutettu fuusioita. Tätä toimintaa kannustetaan jatkamaan. Kauhavan Kaukolämpö Oy on laajentanut toimintansa kaikki liitoskuntien keskustaajamat kattavaksi. Tytäryhteisöjen osalta on selvitettävänä joitakin asioita: Tytäryhtiö Kauhavan Vesi Oy:ssä on vanha omakotitalon vesivahinkokiista ratkaistavana oikeudessa Kiinteistö Oy Riihen vuokralaisyrityksen velkasaneeraushakemus on oikeuden käsiteltävänä Kauhavan Kaukolämpö Oy:ssä esiin tullut, aikaisempia vuosia koskeva mahdollinen lahjontatapaus on tutkintavaiheessa Kiinteistö Oy Kauhavan Säästökulma ei ole tilinpäätöksessä kirjannut suunnitelman mukaisia poistoja Osakkuusyhteisö Kauhavan Yhteismetsä jäi yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen, koska tilinpäätöstietoja ei saatu Tarkastuslautakunta korostaa lainopillista osaamista konsernissa kuin myös erityisesti tytäryhtiöissä. Eväitä tulee saada sekä hallitustyöskentelyyn että riskien hallintaan ja sisäiseen valvontaan. 6.3 Yleishallinto Kaupungintalotoiminnot siirtyivät Yrittäjäopiston yhteyteen terveelliseen ja sidosryhmäyhteistyön kannalta toiminnallisesti hyvään ympäristöön. Toimintojen jatkokehittämistä koskeva selvittely käynnistettiin arkkitehdin ohjauksessa. Vanhasta kaupungintalosta luovutaan ja toiminnot pysyvät toistaiseksi SYO-kampusalueella. Yleishallinnon tavoiteasetannalle on ominaista pyrkimys tehokkuuden parantamiseen hallinnon ja talouden prosesseissa. Tavoitteet ovat realistisia ja niihin on hyvin myös päästy. Taloushallinnon prosesseja on sähköistetty ja osaamista ohjelmistojen käytössä on pyritty lisäämään. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä sitä, että kaupunkistrategian päivityksen myötä muutetaan myös talousarvion tavoiteasetantaa. Tavoitteiden tulee pohjautua stra-

16 16 tegisiin suunnitelmiin. Kun talousarvion käyttötalousosa laaditaan jatkossa toimielintasolla, tulee valtuustoon nähden sitovia tavoitteita aikaisempaa vähemmän, mutta niiden strategisuus ja mitattavuus paranevat. Myönteistä on myös se, että atk-osaamisongelmaan on yleishallinnon johdolla puututtu. Alakoulujen konekannan uudistamiseen ja mm. langattomien verkkojen rakentamiseen on saatu hankerahaa. On toivottavaa, että taloushallinnon sähköistämiseen tehdyt panostukset alkavat vähitellen näkyä toimintojen tehostumisena. Sisäinen laskenta ja mm. suoritehintojen määrittely on edelleen kehittämiskohde. Tarkastuslautakunta näkee oikeana ratkaisuna sen, että vanhasta kaupungintalosta päätettiin muuttaa pois. Tarkastuslautakunta on jatkuvasti kantanut huolta työ- ja kokoustilojen terveellisyydestä. 6.4 Kehitystoimi Kehityskeskus Kehitystoimeen kuuluvat elinkeinotoimi ja kehittäminen sekä maaseutu- ja lomatoimi. Vuonna 2013 yrityskentällä paikallinen suhdannetilanne on ollut nousujohteinen ja yleistunnelma positiivinen, sillä vuoden loppupuolella rakentaminen muuttui Kauhavalla ennätysvilkkaaksi. Edellisvuosina hankkeita on ollut käynnissä erityisesti asuntorakentamisen saralla. Viime vuoden osalta etenivät myös isot hankkeet julkisen rakentamisen ja yritysten investointihankkeiden osalta. Yrityskohtaisten kehittämistoimenpiteiden osalta, kaupunginvaltuusto hyväksyi huhtikuussa 2013 Kehityskeskuksen valmistelemat yritystilasopimukset Tampereen Keskustekniikan ja Härmän Kauppakartanon kanssa. Tampereen Keskustekniikka Oy:n tavoitteena on työllistää nykyisen työntekijämäärän (22 henkilöä) lisäksi vähintään 18 uutta kokoaikaista työntekijää vuoden kuluessa investoinnin valmistumisesta. Kiinteistöosakeyhtiö Härmän Kauppakartano rakentaa puolestaan Alahärmään valtatie 19:n varteen uuden Rautian. Tarkastuslautakunta toteaa erityisen tyytyväisenä Tampereen Keskustekniikan uusien toimitilojen rakentamisen aikaista maisemointia. Näköalapaikalla olevaa työmaata ovat ihastelleet monet ohikulkijatkin. Markkinoinnissa on keskitytty Kauhavan tunnetuksi tekemiseen, mikä on uudessa strategiassakin keskeistä. Markkinoinnissa lapsiperheille olisi tärkeää voida puhua vakaasta kouluverkosta, niin peruskoulu- kuin lukioverkonkin osalta. Jatkuvasti vellova lakkautuskeskustelu ei lisää uskoa tulevaisuuteen. Tarkastuslautakunta katsoo, että kehityskeskus on hoitanut Lentosotakoulun lakkautuspäätöksen edellyttämää jälkihoitoa hyvin. Ns. äkillisen rakennemuutoksen rahoitusta on saatu hyvin. Toimenpiteiden työllistävä vaikutuskin selkiytynee lähiaikoina. Keskustelu kehityskeskuksen olemassaolon

17 17 oikeutuksesta on kuitenkin jatkunut, mikä lienee ilman vaihtoehtojen tarjoamista turhaa ja hajottavaa. Tarkastuslautakunta toteaa tyytyväisenä, että kehitystoimen alaan kuuluvia matkailuhanke- ja maahanmuuttokoordinointia on hoidettu mallikkaasti. Kaupungin markkinointiin on panostettava edelleen. Kohdistamalla markkinointia enenevästi lapsiperheille on toiveissa saada asukaslukukehitys vakiinnutetuksi positiiviseksi. Alahärmän Lillbacka Powerco Oy:n Road House-liikekeskus Maaseutuhallinnon yksikkö Kauhavan maaseutuhallinnon hallintoalueeseen kuuluvat myös Evijärvi ja Lappajärvi, joille Kauhava myy palveluja. Sopimusten arvo on yhteensä noin / vuosi, mikä kattaa myynnin kustannukset. Yhteistyö on sujunut hyvin, mutta paineita hallintoalueiden laajentamiseen on edelleen. Maatilojen tuloja oli vuonna 2012 Kauhavalla 116,9 milj., Evijärvellä 17,3 milj. ja Lappajärvellä 16,9 milj.. Maaseutuhallinnolla on vireillä kaksi alueelle merkittävää kehittämishanketta: - Kehittyvä turkistila -hanke jatkaa jo hyvään alkuun lähtenyttä turkistuotannon kehittämistä alueella. - Alajärven Maaseututoimen kanssa ollaan toteuttamassa Maakeko -hanketta. Sen tavoitteena on tuoda tietoa ja osaamista maatalousyrityksille liiketoimintaosaamisesta, tietotekniikasta sekä työn organisoinnista, työturvallisuudesta ja työssä jaksamisesta. Lomatoimen paikallisyksikkö on niin ikään järjestänyt lomituspalvelut paitsi Kauhavan kaupungin myös Evijärven ja Lappajärven maatalousyrittäjille ja turkistarhaajille. Tarkastuslautakunta näkee myönteisenä sen, että alan osaamisen paranta-

18 18 miseksi agro- ja konepajatekniikan tutkimusprofessuuri, ammattikorkeakoulun teknologia-asiamiestoiminta sekä maakuntakorkeakoulu- ja hanketoiminta jatkuvat. Positiivista on, että turkisala investoi voimakkaasti Kauhavalla. 6.5 Perusturva Perusturvaan kuuluvat sosiaalipalvelut sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut hankitaan ostopalveluna kuntayhtymiltä. Sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ja erikoissairaanhoidon palvelut pääosin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Jäsenkunnat ovat päättäneet, että varhaiskasvatus siirtyy kuntayhtymän toiminnasta kuntien sivistystointen vastuulle. Syynä ovat lähinnä valtakunnalliset linjaukset ja siinä mahdollisuus tiiviimpään pedagogiseen ketjuun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen palvelujärjestelmän on todettu toimivan yleisesti ottaen hyvin ja palvelujen saatavuuden olevan kohtuullisen hyvällä tasolla. Ongelmana oli sote-menojen kustannusten jatkuva kasvu yli omistajakuntien resurssien. Erikoinen tilanne syntyi syksyllä 2013, kun kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2014 jouduttiin hyväksymään kaupungin talousarviossa 2,4 milj. euroa alijäämäisenä. Tilanne on tulkittu niin, että Kauhavan kaupungilla ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa perussopimuksen mukaista talousarviota. Asiasta on pyydetty tilintarkastajan lausunto, jonka mukaan Kauhavan kaupungin päätös ei ole perussopimuksen mukainen, mutta toisaalta perussopimus ei myöskään sisällä mainintaa siitä, kuinka tällainen tilanne ratkaistaan. Palvelujärjestelmän uudelleenarviointia on käynnistetty työryhmätyöskentelyn ja palvelurakenteen säästöpotentiaaliselvittelyn avulla, mutta selvästi taloutta tasapainottaviin muutoksiin ei päästy. Tarkastuslautakunta näkee, että pattitilanteesta ei päästä keskustelemalla vain rahasta, vaan täytyy keskustella palveluista. Täytyy päättää yhdessä palvelutaso ja tältä pohjalta päätetään tavoitteet. Tilaajan tulisi määritellä nämä asiat, sillä palveluntuottaja ei voi yksin päättää palveluista. Kuntayhtymämallissamme ei ole selkeää tilaaja-tuottaja -roolijakoa. Kunnilla on rahoitusvastuu ja kuntayhtymällä tuottajavastuu. Kunnan täytyisi pystyä määrittelemään kuntayhtymältä hankittavat palvelut. Toisaalta kuntayhtymää perustettaessa kunnaltamme hävisi osaaminen sote-asiakkaana ao. viran- ja toimenhaltijat siirtyivät kaikki Kaksineuvoiselle. Väistämättä huomio kiinnittyy siihen, että Kauhavalla terveystoimessa toimitaan edelleen neljällä terveysasemalla. Laskelmissa terveysasemien vähentämisellä ei ole saatu merkittäviä säästöjä, kun vanhat kiinteistöt on laskettu rasitteeksi. Etelä-Pohjanmaalla ns. sote-hanketta hoidetaan maakuntaliittovetoisesti. Kuntayhtymät ovat mukana ohjausryhmissä, joissa työstetään soten tulevaa rakennetta.

19 19 Kaksineuvoisesta mukana on neljä johtajaa. Tavoitteena on saada aikaiseksi yhteinen Etelä-Pohjanmaan malli, jossa yksi organisaatio hoitaisi sosiaali- ja terveyshallintotoimen. Seinäjoki näyttäisi tällä hetkellä suostuvan ainoastaan vastuukuntamalliin, mutta muut kunnat eivät välttämättä pidä sitä parhaana mahdollisena vaihtoehtona. Spekulaatiot ja jatkuvat palaverit sosiaali- ja terveystoimen uudistuksen ja kuntarakenneselvitysten ympärillä alkavat lisäksi jo häiritä palvelu- ja kehittämistoimintaa kuntayhtymässä. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion ylitykset ovat puhuttaneet vuodesta toiseen. Kaupungin tarkastuslautakuntaa ei kuitenkaan tule enää pyytää niitä tutkimaan, koska kaupunginhallituksen toimivalta ei siihen ulotu. Hallitus voi konserniohjauksen menetelmin selvityttää asioita suoraan Kaksineuvoisen hallitukselta tai pyytää Kaksineuvoisen tarkastuslautakuntaa tutkimaan. Kalliolle, kukkulalle. Varhaiskasvatus siirtyy sivistystoimeen. 6.6 Sivistystoimi Sivistystoimen tehtäväalueita ovat peruskoulutus, lukiokoulutus, taiteen perusopetus/musiikkiopisto ja kirjasto. Tasekirjassa tavoitteiden toteutumista on edelleen selitetty pääsääntöisesti vuolaasti, jolloin itse tavoite jää taka-alalle. Kustannustehokkuus jää niin ikään usein arvioimatta. Koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa on korostunut koulutuksen laadun arviointi. Koulutoimi on ollut mukana Perusopetuksen laatukriteeri -hankkeessa, joten se on tullut korostetusti esille vaikuttavuutta arvioitaessa, mikä on myönteistä.

20 20 Talousarviossa pysyminen on tuottanut myös sivistystoimelle hankaluuksia koko uuden Kauhavan olemassaolon ajan. Sivistystoimen talousarvion ylitystarpeet selittyvät pitkälti toimialan lakisidonnaisuudesta ja yhtäkkisistä ennakoimattomista muutoksista lukuvuoden aikana, joiden seurauksena esim. henkilöstöä joudutaan lisäämään. Mm. maahanmuuttajaoppilaita tulee kesken lukukauden ja lukuvuoden. Tällä hetkellä Kauhavan kaupungin kouluissa on yhteensä 25 maahanmuuttajaoppilasta, jotka tarvitsevat vaihtelevasti erilaisia tukitoimia. Sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan ( 104), että Alahärmän yläkouluun perustetaan lukien ns. nivelluokka sekä Vöyriltä tulevien että kaupungin omien maahanmuuttajaoppilaiden tarpeisiin. Maahanmuuttajataustaisista oppilaista saadaan korotettua valtionosuutta. Koska kotikuntakorvaukset oppilaista tulevat viiveellä, kompensoi Vöyri puuttuvia tuloja. Toiminnasta ei synny vieraskuntalaisten osalta nettomenoa. Kouluverkossa tehtäviin järjestelyihin ei nivelluokalla ole vaikutusta, sillä se tarvitsee vain yhden luok kahuoneen. Oman haasteensa talousarviossa pysymiseen tuo kouluvuoden ja budjettivuoden erilainen rytmitys. Esimerkiksi oppilasmäärän ylitettyä tietyn raja-arvon on pakko perustaa uusi ryhmä, johon tarvitaan sekä henkilöstö että tarvikkeita. Eikä oppilasmäärän vaihtelu aina ole ennustettavissa varsinkaan, jos kouluvuosi ja talousarviovuosi poikkeavat olennaisesti toisistaan. Tarkastuslautakunta toteaa kummastuneena, miksi lukio-opetuksessa sallitaan vaikeinakin talousaikoina uusien, kalliiden hankkeiden aloittaminen. Kauhavan kouluverkon kehittämisen tarkastuslautakunta on jo aikaisemmin todennut olevan mahdollisimman sekavaa. Tilanteen sekavuuden selitetään johtuvan suurelta osalta koulukiinteistöjen huonokuntoisuuden aiheuttamista tilanteista, jolloin koulutyöskentely joudutaan järjestämään väliaikaisissa tiloissa. Tällä hetkellä Nahkalan koulua remontoidaan ja Kortesjärven kirkonkylän alakoulu toimii väistötiloissa. Lisäksi usealla koululla on sisäilmaongelmia. Em. ongelmat on saatettu sisäilmatyöryhmän tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Kauhavan kaupungin tuottavuusohjelmassa edellytetään, että kouluverkon kehittämistä jatketaan valtuustossa kesäkuussa 2010 hyväksytyn kouluverkkosuunnitelman pohjalta. Hanketta valmistelemaan nimetty työryhmä aloitti toimintansa syksyllä Työryhmän tulee huomioida työskentelyssään taloudelliset velvoitteet, ajanmukaiset kouluympäristöt sekä tasa-arvoisuus mm. tilojen, laitteiden ja monipuolisen opetuksen suhteen. Sivistystoimen oman toiminnan (=ei hankkeita) kustannusten kasvu vuodesta 2009 vuoteen 2013 on ollut 16,6 %!! Tämä kehitys lienee valtakunnallinen, koska verrattuna maakunnan tasoon kustannuksemme sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa ovat alemmat. Tällainen kehitys ei kuitenkaan voi jatkua. Kaupunginhallitukselta ja -valtuustolta odotetaan aikaisempaa johdonmukaisempaa toimintaa asiakokonaisuuden käsittelyssä. Ankarat päätökset ovat välttämättömiä.

21 21 Tarkastuslautakunta näkee myönteisenä, että lisääntyvä määrä maahanmuuttajataustaisia oppilaita saa tarvitsemaansa yksilöllisempää opetusta nivelluokan avulla. Kortesjärven yläkoulu, taustalla käyttökiellossa oleva alakoulu 6.7 Vapaa-aikatoimi Vapaa-aikatoimeen kuuluvat nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja museotoimi. Vapaa-aikalautakunta hämmästyttää tavoitteidensa suurella määrällä. Lautakunnalla on toki hyviä, mm. maakunnalliseen keskiarvoon pääsemiseen liittyviä tavoitteita. Toteutuma-arviosta vertailut kuitenkin pääsääntöisesti puuttuvat. Eri sektoreiden toimintasuunnitelmissa on edelleen mittareina joitakin asiakas- tai käyttäjäkyselyitä, jotka ovat jääneet tekemättä tai ainakaan niistä ei raportoida. Etsivä nuorisotyö raportoidaan tärkeäksi ja aivan ansaitusti. Miksiköhän vapaa-aikatoimi on asettanut tavoitteeksi vaatimattomasti toiminnan näkyväksi ja tutuksi tekemisen? Huoli nuorista on valtakunnallinen, mistä kielii paitsi etsivän nuorisotyön myös ns. nuorisotakuun tulo lakisääteisinä kuntien toimintaan. Jokainen syrjäytynyt nuori on liikaa. Tarkastuslautakunta kertoi edellisessä arviointikertomuksessaan tietoonsa saatetun, että vapaa-aikatoimelta on toivottu enemmän toimintaa kentällä. Tähän on nyt vastattu siten, että toiminnan lisäys kentällä on aloitettu eläkeläisten ohjatulla liikunnalla. Edellisessä kertomuksessa kysyttiin myös, saataisiinko kirjaston, kansalaisopiston ja vapaa-aikatoimen hallintoja keskittämällä resursseja toimintaan. Nyt kaupunginhallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin selvittääkseen hallintojen yhdistämisestä mahdollisesti saatavat synergiaedut.

22 22 Tarkastuslautakunta, kuten jotkin muutkin tahot ovat patistaneet vapaa-aikalautakuntaa hakemaan nykyistä aktiivisemmin ns. KKI-rahoja (Kunnossa Kaiken Ikää -hanke) ja muita hankerahoja, joita jaetaan valtakunnallisesti kehittämishankkeille. 6.8 Tekninen toimi Teknisen lautakunnan tehtäväalueita ovat tilapalvelut, yhdyskuntatekniikka ja tekniset tukipalvelut. Tilapalvelussa valmisteltu kaupungin kiinteistöstrategia on hyväksytty kaupunginhallituksessa , ja vihdoin valtuustossakin Tilojen käyttöaste saatu pidettyä yli 90 % ja kiinteistöstrategian mukaisesti turhista rakennuksista on pyritty luopumaan. Kuntoarviot tehty 37 %:sta kaikista omistetuista neliöistä. Korjausinvestoinnit toteutetaan valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. Resurssien niukkuuden vuoksi pystytään toteuttamaan vain tärkeimmät hankkeet. Korjausvelkaa on kertynyt Kiinteistöstrategiassa on keskeistä: Yleiskuva kunnan toimitiloista (inventointi) Omistajapoliittiset linjaukset kiinteistöille (strategia) Kiinteistöjen kehittämisohjelma (salkutus) Salkutusta hankaloittaa olennaisesti se, ettei Kauhavan palveluverkkoa ole edelleenkään määritelty, vaikka tarkastuslautakuntakin on ottanut asiaan kantaa. Tarkastuslautakunta on ilmaissut jo monessa arviointikertomuksissaan huolensa kaupungin kiinteistökannan kunnosta ja mm. työoloihin liittyvistä terveysriskeistä, jotka saattavat johtaa suuriin kustannuksiin henkilöstön erilaisten altistumisten kautta. Tekninen toimi hallinnoi myös koulutiloja. Koulutoimi kuitenkin kokee edelleen, että se jää usein ilman teknisen toimen riittävää tukea väistötila- ja kouluverkkoongelmissaan. Toisaalta kokonaisuutta ei ole voitu alkaa kehittää, koska poliittinen päätös kouluverkosta on aina vain tekemättä. Yhdyskuntatekniikan osalta tarkastuslautakunta on korostanut edellisissäkin kertomuksissaan sitä, että liikenneväylien kunto ja ympäristön siisteys ovat vetovoimatekijöitä, joissa kaupungilla on paljon parantamista. Tilannetta pahentaa vielä se, että ELY-keskus on siirtämässä teiden kunnossapitoa enenevissä määrin kaupunkien vastuulle. Paljon kunnossapitoresursseja vaativat vanhojen kuntakeskusten pääväylät ovat siirtymässä Kauhavan kaupungin hoidettavaksi lähivuosina. Investoinnit yhdyskuntatekniikassa painottuvat pääasiassa uusien kaava-alueiden infran rakentamiseen. Tarkastuslautakunta näkee myönteisenä sen, että kaupunki pyrkii satsaamaan tulevien vuosien budjeteissa ympäristön siisteyteen ja viihtyvyyteen.

23 23 Kaupunki on käynnistänyt jokirantojen virkistyskäyttöön tähtäävän hankkeen. 6.9 Ympäristötoimi Ympäristötoimeen kuuluvat ympäristönsuojelu, rakennustarkastus ja asuntotoimi. Ympäristötoimen viranhaltijat hallinnoivat kertomusvuoden aikana oman toimensa ohella suurta määrää hankkeita sekä osallistuivat moniin maakunnallisiin hankkeisiin (esim. K8 -kuntien ilmastostrategia). Hankkeet ovat ympäristölautakunnalle lähes ainoa tapa saada rahoitusta kehittämiseen. Ylemmiltä toimielimiltä toivotaan ymmärrystä omavastuuosuuksien budjetoinnissa, sillä hyviäkin hankkeita voi tulla kesken talousarviovuoden. Ympäristölautakunta on edelleen saanut kielteistä palautetta erityisesti maisemaa rumentavien rakennusten purkamattomuudesta ja alueiden epäsiisteydestä. Tarkastuslautakunta totesi edellisessä kertomuksessaan, että ympäristölautakunta käyttää varsin säästeliäästi ympäristönsuojeluviranomaisena omaamiaan valtuuksia epäkohtiin, joita sen tietoon on kyllä eri tahoilta saatettu. Rakennustarkastajat voivat valmistella lautakunnalle esityksiä korjauskehotuksista ja purkumääräyksistä. Lautakunta voi asettaa ympäristönsuojelulain (86/2000) 88 :n ja uhkasakkolain (1113/2000) mukaisia uhkasakkoja. Tarkastuslautakunta näkee myönteisenä sen, että ympäristölautakunta on edennyt asiassa mm. päättämällä ( 50) seuraavaa (muokattuja otteita pöytäkirjasta): 1) Ympäristön viihtyisyyden parantaminen ja terveellisyyden turvaaminen, aloitetaan kaupungin omista ja julkisista ja yleisistä alueista sekä tehostetusti tapauskohtaisesti esiin tulevista yksityisistä kohteista Kauhavan kaupungissa. 2) Valvonta suoritetaan ensisijaisesti ympäristölautakunnan nykyisten toimien ohella. Erityisen valvonnan suorittaminen vaatisi lisää henkilövoimavaroja. Rakennetun ympäristön erityisestä valvonnasta vastaavat siis rakennustarkastajat ja ympäristösihteerit sekä lautakunnan puheenjohtaja, kulloinkin tarvittavassa laajuudessa ja muodossa. 3) Kaupunkikuvan siisteys, julkikuva ja kehittäminen huomioidaan mahdollisuuksien mukaan yleisten kunnallisten ympäristömääräysten valmistelussa. Loppuvuotta 2013 väritti erikoinen kärhämä, jossa Vaasan hallinto-oikeudelle jätettiin kunnallisvalitus Kauhavan kaupunginvaltuuston tekemästä, Kauhavan kaupungin hallintosäännön tarkistamista koskevasta päätöksestä. Tarkistuksen mukaan lautakunta siirtyy yhden esittelijän malliin (esittelijänä vastaava rakennustarkastaja). Valittajat vaativat asian palauttamista uuteen käsittelyyn mm., koska henkilöstöä ei ollut kuultu riittävästi asiaa valmisteltaessa. Kaupunginhallitus on esittänyt valituksen hylkäämistä. Asian käsittely hallinto-oikeudessa on kesken.

24 24 Tarkastuslautakunnan mielestä yhden esittelijän malli on hyvä. Asiantuntijoita voidaan ja pitää käyttää asioiden valmistelussa Investointien toteutuminen Teknisen toimen rakennuttajana toteuttamia keskeisiä investointeja olivat Nahkalan koulun saneeraus. Koulu on koko komeudessaan valmis käyttöön syyslukukaudelle Keskustan liikekeskuskaavoitus kantatie 63:n varrella edistyi merkittävästi. Maankäytön suunnittelussa on varattu tehtyyn esisopimukseen perustuen Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan suunnittelemaa ABC-myymälää ja sen jatkovaihetta varten edustava n. 10 ha:n tonttivaraus. Valtatie 19:n varren Lillbacka Powercon Oy:n noin 10 milj. euron Road House -liikekeskuksen rakennustoimet etenivät hyvin, ja Powerpark-vapaa-ajankeskus kehittää itseään muutoinkin jatkuvasti. Saharavainion uudesta yli 2 milj. euron rautakauppakeskushankkeesta päästiin sopimukseen Kiinteistö Oy Härmän Kauppakartanon kanssa. Talouden kestävyyden näkökulmasta poistoja aiheuttavien investointien tulisi olla samalla tasolla vuotuisten poistojen kanssa. Vuoden 2013 investoinnit ovat noin kaksi kertaa kestävää tasoa korkeammat. Korkeasta investointimäärästä seuraa poistojen määrän kasvu, mikä puolestaan edellyttää talouden tasapainovaatimuksen täyttymiseksi vuosikatteeseen vastaavaa kasvua. Tarkastuslautakunta seuraa huolestuneena tätä kehitystä. 7 Kertomusvuoden taloudellinen tulos, kehitys ja asema Seuraavassa on Kauhavan kaupungin taloutta analysoitu useiden eri tunnuslukujen valossa. Kokonaisuutena näyttää siltä, että toimintakate on heikkenemässä. Alla olevassa taulukossa on esitetty uuden Kauhavan verotuotot ja valtionosuudet vuosilta ,50 19,75 19,75 20,25 20,75 Verotulot, Valtionosuudet, Yhteensä, Veroprosentti Seuraavassa on vielä talouden analyysiä kokonaisvaltaisemmin: Kauhava

25 25 Toimintakate Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos 1000 Varausten muutos Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myynti Ali/ylijäämä 1000 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit 1000 Nettoinvestoinnit 1000 Kaupungin ja konsernin oman pääoman määrä tilinpäätöksissä 2012 ja 2013 on seuraava: Tulkintaa: Vuodet 2012 ja 2013 ovat olleet lievästi alijäämäisiä. Vuoden 2014 avaavassa taseessa on kertynyttä ylijäämää noin 6,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 talousarvio on laadittu ylijäämäiseksi. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousarvio hyväksyt-

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI Arviointiperiaatteet 2013 2016 1(5) Tarkastuslautakunta 20.6.2016 ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI 2013 2016 Periaatteet on tarkistettu tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2016. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIPERIAATTEET

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje KAUHAVAN KAUPUNKI Konserniohje 2 Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...3 2 Soveltamisala...3 3 Kaupungin konsernijohto ja toimielinten toimivallanjako...4 3.1 Kaupunginvaltuusto...4

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET

Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2. Konserniohjeen soveltamisala 3. Konserniohjaus ja -johtaminen 4. Taloudenhoitoon ja konsernitilinpäätöksen laadintaan

Lisätiedot

Omistajaohjaus kuntakonsernissa

Omistajaohjaus kuntakonsernissa Omistajaohjaus kuntakonsernissa Johtava lakimies, varatuomari Pirkka-Petri Lebedeff Suomen Kuntaliitto Omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa Kuntamarkkinat Helsinki 14.9.2011 Esityksen pääkohdat

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 4/2015 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.30 Paikka valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 149 30.11.2015 Yhtymävaltuusto 31 14.12.2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2016-2018 173/3.30.300/2015 Yhtymähallitus 30.11.2015 149 Kuntalain 110 mukaisesti valtuuston on

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö Oulun kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 113 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 7 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Valtuusto 4 30.01.2017 Esitys uudeksi hallintosäännöksi 13/00.01.01/2012 KH 6 Kunnanhallitus 12.1.2016 Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Uusi kuntalaki (410/2015)

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu Kuntaliiton ajankohtaiset Kirsi Rontu Kuntalain kokonaisuudistus Hallitus antoi esityksensä uudeksi kuntalaiksi Eduskunta hyväksyi 13.3.2015 uuden kuntalain ja siihen liittyvät lait. Uusi kuntalaki on

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Talousarvion ja -suunnitelman perusta Talousarvion ja -suunnitelman perustana on Haapaveden kaupungin strategia. Sen mukaisesti

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 72 Asianro 8649/00.01.04/2013 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen tarkastaja Tapani Laitinen Talous- ja strategiapalvelu Kuntalakiin v. 2012

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

RANUAN KUNTA 1. Varajäsenet Rauno Kelahaara Seija Kukkonen Hanna-Kaisa Saukko Hannu Saukko Toivo Sääskilahti

RANUAN KUNTA 1. Varajäsenet Rauno Kelahaara Seija Kukkonen Hanna-Kaisa Saukko Hannu Saukko Toivo Sääskilahti RANUAN KUNTA T A R K A S T U S L A U T A K U N T A 1 jlc 25 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2013 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet Varsinaiset jäsenet Kirsi Saaranen Sanna

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuusto 10.11.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus...

Lisätiedot

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunta 21 29.1.21 Page 1 Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäseniä sekä kunnan

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot