KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone"

Transkriptio

1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Tapio Hytönen, pj. Henri Jäntti vpj Mia Minkkinen VARAJÄSEN: Mirka Varis Matti Kakko Samuli Hämäläinen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kari Levänen, kunnanjohtaja Katja Kuusinen, khall pj. Raija Suokivi, khall ed. Esa Mehto rak.tark., esitt. Niina Koivula vs.ymp.suoj.siht. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Tapio Hytönen Esa Mehto LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien allekirjoitukset) Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta: Valittiin Mia Minkkinen ja Henri Jäntti. Tarkastusaika Mia Minkkinen Henri Jäntti PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Konnevesi toimistovirkailija Osmo Mäkäräinen

2 Sivu 173 YMPÄRISTÖLUPA METALLIN KERÄYS JA LAJITTELU HEIKKI KOTIVUORI Lupajaosto 78 Päätöksen julkipanopäivä: Päätöksen antopäivä: Asia Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta koskien metallin keräystä ja lajittelua. Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Luvan hakija Heikki Kotivuori Kauppatie Konnevesi Laitos/Toiminta ja sen sijainti Toiminta sijoittuu Konneveden kunnan Kärkkäiskylän kylän tilalle Ilvesaho ( ) osoitteeseen Särkisalontie 602, Konnevesi. Tilalta Ilvesaho vuokratulla määräalalla lajitellaan ja käsitellään metalliromua. Käsittelyssä erilaatuiset metallit erotetaan toisistaan ja lajitellaan. Käsiteltävän materiaalin kokonaismäärä on tonnia. Nesteitä sisältäviä metalliromuja ei oteta käsittelyyn. Luvan hakemisen peruste Toiminta on jätteen laitos- tai ammattimaista hyödyntämistä tai käsittelyä, joka on määrätty luvanvaraiseksi ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n 2 momentin kohdassa 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 :n 1 momentin kohdassa 13 f. Toimivaltainen viranomainen Toimivaltaisena viranomaisena on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ympäristönsuojelulain 31 :n 2 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin kohdan 13 c) mukaisesti. Asian vireille tulo Asia on tullut vireille Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaavoitustilanne Toiminnanharjoittaja on vuokrannut Sini Kotivuorelta ja Sami Kotivuorelta määräalan tilata Ilvesaho ( ) ajalle Tilan Ilvesaho alueella ei ole voimassaolevaa yleiskaavaa. Keski-Suomen maakuntakaavassa alueelle ei ole merkintöjä. Laitoksen sijaintipaikka ja ympäristö Laitos sijaitsee Särkisalontien varrella noin kuuden kilometrin etäisyydellä Konneveden taajamasta tilalla Ilvesaho. Alue on haja-asutusaluetta ja maa- ja metsätalouskäytössä. Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle. Lähin Kaivopuiston pohjavesialue sijaitsee noin 3,5 km päässä laitokselta.

3 Sivu 174 Lähimmät vakituisesti asutut naapurit Ahola ( ) ja Ahonlaita ( ) sijaitsevat molemmat noin 90 metrin etäisyydellä laitoksesta. Molemmilla kiinteistöillä on omat talousvesikaivot. Tilalle on oma tieliittymä. Laitokselta, olemassa olevan metallivarastointikasan vierestä, otettiin maanäyte Näytteestä määritettiin raskasmetalleja. Oheisessa taulukossa on määritysten tulokset, joita on verrattu valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa asetettuihin kynnysarvoihin. Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava jos yhden tai useamman haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon. Määritettyjen metallien pitoisuudet olivat alle kynnysarvojen. Maaperä Ilvesaho, mg/kg Koboltti (Co) 3,3 20 Kok. kromi (Cr) 9,8 100 Kupari (Cu) 8,0 100 Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) 4,4 50 Sinkki (Zn) Kynnysarvo VNA (214/2007) mg/kg HAKEMUKSESSA ESITETYT ASIAT Toiminta Toiminta kattaa metalliromun lajittelun ja käsittelyn. Käsittelyssä erilaatuiset metallit erotellaan toisistaan ja lajitellaan. Lajitellut metallit toimitetaan jälleenkäsittelijöille. Käsiteltävän materiaalin kokonaismäärä tulee olemaan tonnia. Määrä vaihtelee rautapitoisuudesta johtuen. Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu päästöjä vesistöön, ilmaan, maaperään eikä pohjaveteen Lajiteltavat metallit eivät sisällä mitään ympäristölle haitallisia aineita kuten esimerkiksi öljyä. Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu merkittävää melu tai tärinää ympäristöön eikä toiminnalla ole vaikutusta yleiseen viihtyisyyteen eikä ihmisten terveyteen. Toiminnalla ei ole myöskään vaikutusta luontoon eikä rakennettuun ympäristöön. LUPAHAKEMEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on tiedotettu Konneveden kunnan virallisella ilmoitustaululla Asianosaisille (12 kpl) ilmoitettiin

4 Sivu 175 hakemuksesta ja heille on varattu tilaisuus tulla kuulluksi. Tarkastukset Vs. ympäristönsuojelusihteeri teki tarkastuksen tilalle Ilvesaho Tässä yhteydessä otettiin maanäyte olemassa olevan varastokasan vierestä. Tarkastuksesta on laadittu muistio, joka on liitetty asiakirjoihin. Lausunnot Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja. Muistutukset ja mielipiteet Ympäristölupahakemukseen jätettiin kaksi muistutusta. Niko Liimatainen ja Sanna Utriainen tilalta Ahonlaita ( ) sekä Kauko ja Ritva Huuskonen tilalta Ahola ( ) jättivät samansisältöiset muistutukset Kotivuoren ympäristölupahakemuksesta. Muistutuksissa tuotiin esiin, että laitoksen toiminta aiheuttaa meluhaitan naapureille. Muistutusten jättäjät ovat myös huolissaan maaperään mahdollisesti valuvista haitallisista aineista. He tuovat myös esiin, että jos lupa myönnetään, niin toiminnan tulisi tapahtua asianmukaisissa tiloissa. He ovat myös huolissaan laitoksen ympärillä olevien kiinteistöjen arvon alenemisesta. Muistutusten jättäjät ovat sitä mieltä, että lupaa ei tule myöntää. Hakijan vastine Luvan hakija antoi vastineen, jonka mukaan muistutukset ovat aiheettomia. Muistutuksissa ei ole ilmennyt mitään mikä poikkeaisi ympäristölupahakemuksessa selvitetyistä asioista. Toiminta on tarkoitus suorittaa kausiluonteisesti ja päiväaikaan, joten meluhaitasta ei voida puhua. Joka tapauksessa vuokranantajalla on tilalla maanviljelyä, josta seuraa ääntä, jota ei voida kieltää ympäristöhaittana. Tilojemme välissä kulkeva tie aiheuttaa liikenteellään meluhaittoja, jotka varmaan ajoittain ovat voimakkaampia kuin kuvitellut meluhaitat tilaltamme. Luvan hakija toi esiin, että kiinteistöjen hinnan romahtamisesta ei tule syyttää hakijaa, vaan kiinteistöt olisi pitänyt realisoida ennen hintojen romahtamista. Lisäksi luvan hakija esitti, että parhaiten tässä pärjäämme, kun itse kukin pysyy tontillaan. Niin ei tule mielipide-eroja eikä tarvitse esittää naapureistaan asiattomuuksia. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan lupajaosto on tarkistanut hakemuksen ja päättää, että Heikki Kotivuorelle myönnetään ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa jätteen ammattimaiseen hyödyntämiseen ja käsittelyyn Konneveden kunnan, Kärkkäiskylän kylälle tilalta Ilvesaho (RN:o 24:46) vuokratulle määräalalle. Luvan edellytyksenä on että toiminta tapahtuu hakemuksen ja seuraavien lupamääräysten mukaisesti.

5 Sivu 176 Yleinen ympäristönsuojelu 1. Laitokselle saa ottaa vastaan vain kuivaa metalliromua. Vastaanotettava metalliromu ei saa sisältää öljyjä, akkuja, ym. muita nesteitä eikä auton renkaita. Jätteet, joiden vastaanottoa ei ole hyväksytty tässä päätöksessä, on palautettava jätteen haltijalle tai toimitettava paikkaan, jolla on ympäristölupa kyseisen jätteen käsittelyyn. (YSL 7, 8, 43 JäteL 8, 13, 29 ) 2. Laitoksella saa varastoida kerrallaan enintää 40 tonnia metalliromua. 3. Välivarastoinnin käsittelytoimintoja saa suorittaa arkisin maanantaista perjantaihin klo 7 20 välisenä aikana. (YSL 43, JäteL 13, NaapL 17 ) 4. Laitoksella saa yhtä romumetallierää varastoida ennen hyötykäyttöön toimittamista enintään kolme vuotta. (JäteveroL 3 ) Päästöt maaperään, pohjaveteen ja vesistöihin sekä melu 5. Uudet varastokasat ja metallijätteen käsittelypaikka tulee perustaa tiiviille pohjalle. (YSL 5, 7, 8 ). 6. Toiminnasta ei saa aiheutua ympäristön, pinta- tai pohjavesien tai maaperän pilaantumista tai pilaantumisvaaraa. Toiminta tulee järjestää niin, ettei siitä aiheudu roskaantumista, epäsiisteyttä tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. (YSL 7, 8, 43, 45, JäteL 72, NaapL 17 ) 7. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa päiväsaikana (klo ) ylittää lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, asumiseen käytettävien rakennusten pihapiirissä melun A-painotetun ekvivalenttitason ohjearvoa 55 db. Tarvittaessa melutilannetta on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen määräyksestä selvitettävä mittauksin. (VNP 993/1992) Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen 8. Laitoksella olemassa olevat ajoneuvojen renkaat tulee toimittaa tuottajanvastuun alaiseen rengaskierrätykseen. (JäteL 8, 48 ) 9. Luvan saajan on oltava selvillä alueelle vastaanotettavista ja toiminnasta syntyvistä jätteistä sekä niiden laadusta ja määrästä. (JL 12, 13, 15 ) Paras käyttökelpoinen tekniikka 10. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä harjoitettavan toiminnan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varautua käyttämään sitä toiminnassaan. Toimintaa tulee kehittää

6 Sivu 177 mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja aiheuttavaksi. (YSL 4, 5, 43, JäteL 12 ) Kirjanpito ja raportointi 11. Toiminnanharjoittajan on tehtävä Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hakemus toiminnan hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin. (JäteL 94 ) 12. Luvan saajan on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain, helmikuun loppuun mennessä vuosiyhteenveto laitoksen edellisen vuoden toiminnasta seuraavasti: vastaanotetun metalliromun määrä edelleen toimitetun metalliromun määrä Vakuus varastointitilanne vuoden lopussa laitoksella syntyneen jätteen määrä, (lukuun ottamatta yhdyskuntajätettä) (YSL 5, 46 :t, JäteL 12 ) 13. Toiminnanharjoittajalta ei vaadita vakuutta, sillä toiminta on pienimuotoista ja riski maaperän ja pohjaveden pilaantumiseen kierrätettäessä kuivaa metalliromua on pieni. (YSL 43 a ) Ratkaisun ja lupamääräysten perustelut Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, jätelain, naapuruussuhdelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jota luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Lupamääräysten perustelut Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, joilla toiminnan vaikutukset ilmenevät, toiminnan vaikutus ympäristöön, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta. Määräykset 1 ja 2. Laitoksen varastointialueet ovat pinnoittamattomalla maapohjalla, tämän vuoksi laitokselle ei voida ottaa vastaan nesteitä sisältäviä metalliromuja. Muistutuksissa tuotiin esiin huoli maaperän pilaantumisesta. Riski maaperän pilaantumisesta käsiteltäessä kuivaa metalliromua on pieni. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava että alueelle tuodaan vain luvan mukaisia jätteitä. Muut jätteet toiminnanharjoittajan tulee toimittaa ympäristöluvan omaaville vastaanottajille. Metalliromun varastointi- ja käsittelypaikkaa on hoidettava siten, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

7 Sivu 178 Määräys 3 on annettu laitosta lähellä sijaitsevien naapureiden vuoksi. Toimintaa ei saa harjoittaa viikonloppuisin eikä arkipyhinä. Määräys 4. Jäteverolain mukaan välivarastointi, eli alue, jossa säilytetään muista jätteistä erotettuna jätettä väliaikaisesti kolmea vuotta lyhyemmän ajan ennen sen muualla tapahtuvaa käsittelyä tai hyödyntämistä. Kolmen vuoden enimmäisaika koskee yksittäistä jäte-erää. Jos jätettä säilytetään varastointialueella kolme vuotta tai sitä pidempään, vero määrätään kaikista alueella olevista jätteistä. Veroa määrättäessä kaikki jätteet katsotaan toimitetuiksi kaatopaikalle sinä ajankohtana, jona kolmen vuoden määräaika täyttyy. Veroa määrättäessä jätteisiin sovelletaan, mitä jäteverolaissa säädetään kaatopaikalle toimitetusta jätteestä. Määräys 5. Maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi tiivis pohjarakenne tulee perustaa uusien varastokasojen ja metallijätteiden lajittelupaikan kohdalle. Tiivis pohjarakenne saavutetaan esimerkiksi asettamalla pohjalle kemikaaleja läpäisemätön paksu muovikalvo ja sen päälle riittävän paksu maakerros suojaksi. Määräys 6 ja 7 on asetettu, koska muistutuksissa tuotiin esiin huoli toiminnan aiheuttamasta naapurikiinteistöjen arvon alentumisesta. Toimittaessa määräyksien 6 ja 7 mukaisesti toiminnan vaikutus naapurikiinteistöihin on vähäinen. Määräykset 8 ja 9. Toiminnanharjoittajalla ei ole lupaa ottaa vastaan ajoneuvojen renkaita, joten laitoksella olemassa olevat renkaat tulee toimittaa luvalliseen vastaanottopaikkaan. Jätelain 12 :n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toiminnassa syntyvistä jätteistä. Määräys 10. Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja minimoimaan haitat sekä käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattamaan ympäristön kannalta parhaita työmenetelmiä. Määräys 11. Jätelain 94 :n mukaan sen joka aikoo harjoittaa jätteen ammattimaista kuljettamista tai toimia jätteen välittäjänä, on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymiseksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Määräys 12. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimintansa vaikutuksista. Tämä edellyttää ympäristön kannalta merkityksellisten päästöjen suunnitelmallista tarkkailua. Toiminnan seuraaminen ja lupamääräysten valvonta edellyttävät kirjanpitoa laitoksen toiminnasta ja syntyvistä jätteistä. Jätelajeista tulee raportoida muut lajit kuin yhdyskuntajätteet. Määräys 13. Ympäristönsuojelulain 43a :n mukaan jätteen käsittelytoiminnalta, muulta kuin kaatopaikkatoimintaa harjoittavalta, vakuus

8 Sivu 179 voidaan jättää vaatimatta jos vakuudella katettavat kustannukset toimintaa lopetettaessa jätteen määrä, laatu ja muut seikat huomioon ottaen ovat vähäiset. Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa. Luvan saajan on mennessä tehtävä ympäristölupahakemus toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle lupamääräysten tarkistamiseksi. Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. Päätöksen täytäntöönpano Päätös annetaan julkipanon jälkeen Mikäli päätöksestä ei valiteta, on päätös lainvoimainen Sovelletut säädökset Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-8, 28, 31, 35-38, 41-43, 43a, 45, 46, 52-56, 81, 83, 96, 97, 105 :t. Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 16-19, 23, 30 :t. Jätelaki (646/2011) 8, 12, 13, 15, 29, 48, 72, 94 :t. Laki eräistä naapurisuhteista (26/1920) 17. Jäteverolaki (1126/2010) 3. Valtioneuvoston asetus (214/2007) maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista. Valtioneuvoston päätös (993/1992) melutason ohjearvoista. Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Luvan käsittelystä peritään Konneveden kunnan ympäristölautakunnan hyväksymän Konneveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti euroa. Lupapäätöksestä tiedottaminen Ote päätöksestä: Heikki Kotivuori (saantitodistuksella) Jäljennös päätöksestä: Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kauko ja Ritva Huuskonen Niko Liimatainen ja Sanna Utriainen Jari Lehtonotko Terho Lehtonotko Joonas Marjanen Eila Närhi Kaino Sirkka Panu Sirkka

9 Sivu 180 Lisätietoja antaa Johanna Mykkänen, ympäristönsuojelusihteeri, puh Tästä päätöksestä ilmoitetaan Konneveden kunnan (Kauppatie 25, Konnevesi) virallisella ilmoitustaululla. Asiakirjat valitusosoituksineen pidetään nähtävillä Konneveden kunnantalolla ympäristösuojelusihteerin toimistossa. Muutoksenhaku Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus liitetään päätökseen. Päätös:

10 Sivu 181 KEHOTUS KONNEVEDEN SORAMIEHET OY:LLE Lupajaosto 79 Liitteet 1,2 Vuosittaisen maa-ainesottoalueiden valvontakatselmusten yhteydessä tehtiin Konneveden Soramiehet Oy:n hallitsemille Tankolammilla sijatseville ottoalueille tarkastus Tarkastus tehtiin tilojen Tankomonttu RN:o 43:49 ja Vuorela RN:o 43:50 (lupa myönnetty ) sekä tilan Tankomäki RN:o 43:16 (lupa myönnetty ) alueelle. Liitteessä 1 on katselmuspöytäkirja tehdystä tarkastuskäynnistä. Toiminnassa havaittiin puutteita mm. korkeusmerkkien puuttumisesta sekä kaivuualueiden rajauksen merkinnästä maastoon. Uusi tarkastuskäynti asetettiin , jolloin puutteiden tulisi olla korjattuina. Alueelle tehtiin uusintatarkastus tarkastuksessa havaittiin, että puutteita ei oltu korjattu. Muun muassa korkeusmerkinnät puuttuivat edelleen, joten ottotason arviointi ei ollut mahdollista. Katselmuspöytäkirja tarkastuksesta on liitteessä 2. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan lupajaosto päättää kehottaa Konneveden Soramiehet Oy:tä sijoittamaan annettujen maaaineslupien mukaisesti alinta ottotasoa osoittavia selvästi näkyviä korkeusmerkkejä (vähintään kolme kolmiopukkia) ottoalueelle sekä merkitsemään ottamis ja kaivualueen rajat selvästi maastoon. Lisäksi ottoalueelle tulee asentaa taulu josta ilmenee maa-ainesluvan haltijan/ urakoitsijan yhteystiedot ja luvan voimassaoloaika. Ottoalueelle tehdään tarkastuskäynti , johon mennessä mainitut puutteet tulee olla korjattu. Muussa tapauksessa ympäristölautakunnan lupajaosto ryhtyy maa-aineslain (555/1981) 15 :n mukaisiin toimenpiteisiin. Päätös:

11 Sivu 182 LAUSUNNON ANTAMINEN JARMO VARIKSEN YM. VALITUKSIIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTON MYÖNTÄMÄSTÄ VENEVAJAN RAKENNUSLUPAPÄÄTÖKSESTÄ Lupajaosto 80 Liite 3, 4, 5 ja 6 Jarmo Varis, Kirsi Puttonen ja Maarit Moijanen kaikki Jyväskylästä sekä Heikki Varis, Tommi Varis ja Hanna Varis kaikki Helsingistä ovat valittaneet Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ympäristölautakunnan lupajaoston myöntämästä venevajan rakennuslupapäätöksestä Hallinto-oikeus kehottaa lupajaostoa antamaan lausunnon kaikista valituksissa esitetyistä vaatimuksista ja valitusperusteista viimeistään mennessä. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan lupajaosto antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon: - Kaikissa valituksissa viitataan vuoden 1995 vesioikeuden hylkäämään monikäyttösatamahankkeeseen. Kyseinen hanke olisi sijainnut pääosin vesialueella ja se on ratkaistu eri lainsäädännön perusteella. - Rakennustyötä ei ole aloitettu (vrt. MRA 72 ). Rakennettavan venevajan ja huoltotien kohdilta on risukkoa ja rantapuustoa poistettu. - Rakennettava venevaja tulee sijoittumaan valittajien kesäasunnoista seuraavilla etäisyyksillä: Heikki Varis ym. n. 100 m, Maarit Moijanen ym. n. 190 m ja Jarmo Varis n. 285 m. - Etelä-Konneveden rantayleiskaavassa Kalaranta RN:o 1:117 tila on osoitettu vesiliikenteen alueeksi (LV). Alueelle voidaan sijoittaa kalastusta, veneilyä ja muuta vesiliikennettä palvelevia rakennuksia ja rakenteita sekä laitteita. - Rakennusjärjestyksen mukaan rakennuspaikan pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen enintään 10 % siten, että kerrosala saa olla enintään 500 m 2. - Rakennuspaikan rakennusoikeudesta on käytetty 160 k-m 2 ( Jarmo Hänninen ym. ), lisäksi Veikko Vainiolla on lainvoimainen rakennuslupa venevajan rakentamiseen ( 94 k-m 2 ). Sirkkamäen Kalastusseura ry:n venevajahanke on kooltaan 301 k-m 2. Käytetty kokonaisrakennusoikeus tulisi olemaan yhteensä 555 k-m 2. - Ympäristölautakunnan lupajaosto esittää, että Hämeenlinnan hallintooikeus suorittaisi rakennuspaikalla ja Mämmilahdella maastokatselmuksen. Rakennushankkeen sopivuus rantamaisemaan ja naapurien asemaan olisi paremmin arvioitavissa kuin pelkästään valitusasiakirjojen ja hankkeen rakennussuunnitelmien perusteella. - Sirkkamäen Kalastusseura ry:n venevajan rakennuslupapäätös täyttää

12 Sivu 183 maankäyttö- ja rakennuslain, rakennusjärjestyksen ja Etelä- Konneveden rantayleiskaavan mukaiset vaatimukset. - Edellä esitetyn perusteella valitukset tulee hylätä aiheettomina ja perusteettomina. Päätös:

13 Sivu 184 LUPAJAOSTOLLE SAATETAAN TIEDOKSI SEURAAVAT ASIAT Lupajaosto 81 Lupajaostolle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: Lausunnot: 1. Lausunto metsätielinjauksesta Metsä Group/Varpu Kuutti. Hirvisalonmetsätie. Tilalla Hirvisalo ( ). Tiedoksi: 1. Savo-Pielisen jätelautakunta Päätös jätemaksun määräämisestä vuosilta 2012 ja 2013 / Kiinteistö , rakennus Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee jätteen ammattimaista kuljettamista. Kyseessä on jätetiedostoon hyväksytyn toiminnan hyväksyminen jätehuoltorekisteriin. 3. Savo-Pielisen jätelautakunta Päätös jätehuollon järjestämisestä ja jätemaksun määräämisestä vuodelta 2013 / Kiinteistö Savo-Pielisen jätelautakunta Päätös kiinteistön jätehuollon järjestämisestä ja jätemaksun määräämisestä vuodelta 2012 / Kiinteistö Keski-Suomen liiton ilmoitus Keski-Suomen 2. vaihemaakuntakaavan lainvoimaiseksi tulemisesta ympäristöministeriön vahvistuspäätöksen mukaisena. Kaavaa koskeva valitus on hylätty KHO:ssa. 6. Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Muistio liitooravan lisääntymis- ja levähdyspaikan määrittämisessä ja alueen metsän käsittelystä tilan Uimaranta RN:o 23:180 alueella. (LSL 72 a ja ML 14 b ). Päätös:

14 Sivu 185 RAKENNUSTARKASTAJAN MYÖNTÄMÄT RAKENNUS-, TOIMENPIDE-, ILMOITUS- JA MAISEMATYÖLUVAT Lupajaosto 82 Liite 7 Lupajaostolle saatetaan tiedoksi rakennustarkastajan myöntämät rakennus-, toimenpide-, ilmoitus- ja maisematyöluvat. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan lupajaosto merkitsee myönnetyt luvat tiedokseen. Päätös:

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No5/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 57. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No5/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 57. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No5/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 57 KOKOUSAIKA 27.6.2013 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 Diaarinumero 106/11.01.00/2014

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot