HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1"

Transkriptio

1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Heinolan Autopurkaamo Oy:n toimintaa osoitteessa Sammonkatu 13, Heinola. Lupaa haetaan olemassa olevaan vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen varastointiin sekä aloitettavaan autopurkamotoimintaan. Heinolan Autopurkaamo Oy Niittykatu 1 A, Heinola TOIMINTA JA SEN SIJAINTI LUVAN HAKEMISEN PERUSTEET LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA ASIAN VIREILLE TULO Yhteyshenkilö: Teemu Koivisto, p Osoite: Sammontie 13, Heinola kk Kiinteistötiedot: , (vuokra-ala 3 ha), kiinteistönomistaja Heinolan kaupunki Toimialatunnukset: Ongelmajätteen käsittely, loppusijoittaminen ja hävittäminen Romujen purkaminen Ympäristönsuojelulain (547/2014) 27 ja liitteen 1 taulukon 2 kohta 13 f) muu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista. Ympäristönsuojeluasetuksen 2 :n kohdan 12 c perusteella lupahakemus käsitellään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa, jona Heinolan kaupungissa toimii ympäristö- ja rakennuslautakunta. Hakemus on jätetty Heinolan kaupungin ympäristötoimelle Asiassa on pidetty neuvottelu luvan tarpeesta

2 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT Toiminnalla ei ole aikaisempaa ympäristönsuojelulain mukaista lupaa. Autopurkamotoiminnalle osoitteessa Sammontie 13 on myönnetty sijoituspaikkalupa Luvan on myöntänyt Heinolan kansanterveystyön kuntainliiton terveyslautakunnan lupajaosto. ALUEEN KAAVOITUS, ASUTUS JA YMPÄRISTÖOLOSUHTEET Toiminta sijoittuu Suokannaksen teollisuusalueelle, Heinolan kaupungin omistamalle vuokratontille. Alueella on voimassa vuonna 1981 laadittu rakennuskaava, jossa alue on teollisuustoimintojen korttelialuetta. Kaavassa on merkitty Tehokujan päähän / Rannistontielle kolme loma-asuntojen rakennuspaikkaa. Asuinaluetta koskeva kaavamuutos on tehty vuonna 2002, jolloin rakennuspaikkoja on lisätty ja ne on muutettu asuinpientalojen ja erillispientalojen korttelialueiksi. Päijät-Hämeen maakuntakaavassa (vahvistettu ) alue on merkitty teollisuus- ja varastoalueeksi. Merkintää käytetään osoittamaan seudullisesti merkittäviä teollisuus- tai varastotoimintojen alueita. Heinolan tulevaa asemakaavoitusta ohjaamaan tehdyssä strategisessa yleiskaavassa vuoteen 2035 ( , itseoikaisu , valitettu) Heinolan autopurkaamo Oy:n vuokra-alue on merkitty olemassa olevaksi taaja-asutusalueeksi, jolle voidaan sijoittaa asumistoimintoja ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työpaikkoja sekä muita toimintoja. Aluemerkintä sisältää myös lähivirkistysalueita, palveluita yms. Alueella ei ole voimassa yleiskaavaa. Laadittavana olevassa Laajalahti-Kouvolantie osayleiskaavaehdotuksessa alue on työpaikka-aluetta (TP/A). Alueelle voidaan sijoittaa ympäristöhäiriöitä kuten melua, ilman pilaantumista tai raskasta liikennettä aiheuttamatonta pienteollisuutta ja varastotilaa. Alue sijaitsee Kymijoen vesistöalueella (14), Ruotsalaisen lähivaluma-alueella. Alueen pintavedet virtaavat avo-ojia pitkin Ruotsalaiseen. Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähin pohjavesialue on Heinola kk, joka sijaitsee n. 350 metrin päässä alueen itäpuolella. Lähin asutus sijaitsee Tehokujan varressa. Vuokra-alueen kentän takaosan rakalta lähimpää asuinrakennukseen on etäisyyttä n. 50 m. Vuokra-alueen rajanaapureina on yrityskiinteistöjä.

3 TOIMINNAN KUVAUS HAKEMUKSEN MUKAAN Yleiskuvaus toiminnasta Ympäristöluvan tarvetta koskevassa neuvottelussa on todettu alueen nykyisen toiminnan olevan kuorma-autojen ja niiden lavojen säilytystä, harrasteajoneuvojen varastointia, myynnissä olevien autojen (kilvellisiä, vaativat korjaamista ennen myyntiä) varastointia, Afrikan myyntiin välitettävien autojen varastointia sekä hinattavien kolariajoneuvojen välivarastointia ennen niiden toimittamista Kuusakoski Oy:lle romutettavaksi. Tontilla oleva korjaamohalli on vuokrattuna autokorjaamoyrittäjälle. Lisäksi toiminnanharjoittaja hakee ympäristölupaa myöhemmin aloitettavaa autopurkamotoimintaa varten. Alueella käytettäisiin romuautojen ja osien siirtelyyn kuorma-autoa vaihtolavalaitteella tai kappaletavaranosturilla, trukkia sekä traktoria. Purkamotoiminnassa autoja, metalliromua, koneita ja laitteita hankitaan Autovahinkokeskukselta, yksityisiltä omistajilta ja yrityksiltä. Autot ja muu materiaali kuivataan vaarallisista aineista kuten öljyt, jäähdytysneste, polttoaineet, kylmälaitteet, akut, renkaat, ym. ympäristölle vaaralliset aineet. Varaston koko on tarkoitus olla n. 150 autoa kerrallaan, tavoitekiertonopeus 3 kk. Kun autoista on kierrätetty tarvittavat osat, loppu auto menee Kuusakoski Oy:lle tai Stena Metallille romutukseen. Ympäristön kuormitus ja sen rajoittaminen Pöly ja melu Hakemuksen mukaan koneista tuleva melu ja tärinä on vähäistä. Jätteet, hulevedet, muut päästöt ja toiminnan riskit Toiminnanharjoittaja esittää ajoneuvojen käsittely- ja vastaanottopaikan rakentamista nesteitä läpäisemättömällä asvalttipinnoitteella ja hulevesille öljynerotusta. Kenttä on rakennettu savipatjan päälle maaperän suojaamiseksi. Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu Toiminnanharjoittaja esittää maaperän haitta-aineiden tutkimista maaperänäytteillä ja hulevesien laadun tarkkailua pohjoispuolen ojasta. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta Vähimmäisvaatimukset romuajoneuvojen esikäsittelypaikalle ja esikäsittelyä edeltävälle varastointipaikalle on määritelty Valtioneuvoston asetuksessa romuajoneuvoista (123/2015),

4 liitteessä 2. Asetus on tullut voimaan hakemuksen jättämisen jälkeen, ASIAN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Tarkastukset Lausunnot Hakemuksen vireille tulosta on tiedotettu kuuluttamalla Heinolan kaupungin ilmoitustaululla sekä ilmoittamalla kuulutuksesta Itä-Häme-lehdessä ja Heinolan kaupungin internetsivulla. Asiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan nähtävillä Heinolan kaupungin ympäristötoimistossa. Hakemuksen johdosta on tehty tarkastus Tarkastuksen yhteydessä järjestettiin myös muistutuksen jättäneille naapureille mahdollisuus tarkentaa muistutuksiaan maastossa. Tarkastusmuistio on liitetty hakemusasiakirjoihin. Hakemuksesta on pyydetty lausunnot terveydensuojeluviranomaiselta ja Heinolan kaupungilta päivätyllä kirjeellä. PHSOTEY terveydensuojeluviranomaisena on päivätyllä lausunnolla todennut toiminnan sijoittuvan teollisuusalueelle, jonka perusteella lähtökohtaisesti toiminnasta ei pitäisi aiheutua haittoja asutukselle. Terveydensuojeluviranomaisella ei ole tiedossaan toimintaa koskevia valituksia. Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai pohjaveden muodostumisalueella, mutta toiminta on kuitenkin järjestettävä siten, että haitallisia vaikutuksia alueen pohja- ja pintavesiin ei synny. - - Terveydensuojeluviranomainen katsoo, että toiminnasta aiheutuvat meluhaitat tulee pitää mahdollisimman pieninä ja tarvittaessa toiminnalle tulee asettaa ympäristöluvassa määräyksiä meluhaitan hallitsemiseksi. Sisäilman melutason lähimmissä häiriintyvissä kohteissa tulee täyttää asumisterveysohjeen (STM 2003:1) mukaiset melutason ohjearvot. Toiminta tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu roskaantumista. Ongelmajätteet tulee säilyttää ja käsitellä asianmukaisesti. Heinolan kaupungin päivätyssä lausunnossa kaupungin maankäyttöosasto on todennut, että asemakaavassa aluetta ei ole osoitettu erityisesti autopurkamotoiminnalle, mutta sitä ei ole kaavassa kiellettykään. Autopurkamotoimintaa voidaan pitää asemakaavassa tarkoitettuna teollisuustoiminnaksi

5 Muistutukset luokiteltavana toimintana, mikäli siitä ei aiheudu erityisiä ympäristöhäiriöitä toiminnan laajuuden tai ympäristövaikutustensa osalta. Asemakaava ei täten ole esteenä ympäristöluvan myöntämiselle toiminnan pääkäyttötarkoituksen osalta. Yleiskaava (voimaan tullessaan) ohjaa asemakaavojen muuttamista. - - Yleiskaava (vireillä oleva) ei varsinaisesti ole esteenä ympäristöluvan myöntämiselle, mutta siinä tuodaan esille kohteen sijainnin vaikutukset / rajoitteet varsin lähellä olevalle pysyvälle asutukselle. Kyseinen seikka on syytä tiedostaa ympäristölupapäätöstä tehtäessä. Hakemuksesta jätettiin kuulemisaikana kolme muistutusta. Kiinteistön (Rannistontie 10) omistaja on saapuneessa muistutuksessaan tuonut esiin, että Heinolan Autopurkaamo Oy on aikaisemminkin anonut ympäristölupaa, mutta ei ole sitä hoitanut. Lupahakemukseen tulee suhtautua kriittisesti. Alueella on naapuruston näkemyksen mukaan toiminut varastoinnin lisäksi myös purkutoimintaa. Koko alue olisi päällystettävä, että saataisiin myös pintavedet kerättyä talteen ja kaupungin viemäriverkkoon. Tällä hetkellä pintavedet valuvat Ruotsalaiseen. Tästä likavedestä löytyy tarvittaessa kuvamateriaalia. Alue kokonaisuudessaan pitäisi saada siistimmäksi. Kirjelmän takana on ilmoitettu olevan myös kiinteistöjen 12-8 ja 12-6 omistajat. Muistutukseen ei ole liitetty valtakirjaa. Kiinteistön (Tehokuja 4) omistajat ovat saapuneessa muistutuksessaan kertoneet, että autopurkamotoiminta ei ole sopivaa toimintaa omakotialueen naapurina ja ranta-alueella, - - kun riittävää suoja-aluetta ei ole. Toiminta kesällä 2014 oli erityisen häiritsevää, kun alueella murskattiin autoja. Meluhaitta on kohtuuton varsinkin kesällä, kun vietetään enemmän aikaa ulkona. Muistuttajat tuovat esiin epäluottamuksensa toiminnanharjoittajaa kohtaan. Muistutuksen mukaan olisi syytä tutkia, mitä maaperään on jo tähän mennessä joutunut. Heinolan kaupungin pitää osoittaa yrittäjälle joku muu autopurkamotoimintaan sopiva alue, joka ei häiritse asumista eikä pilaa maisemaa ja ympäristöä. Kiinteistön (Tehokuja 3) omistaja on saapuneessa muistutuksessaan pyytänyt, että kiinteistöjen välissä oleva raja-aita kunnostetaan ja että tontille kasatut autonromut eivät nojaisi raja-aitaan. Aita on romahtamaisillaan ja muistuttaja on joutunut pönkittämään sitä ettei se romahtaisi.

6 Toiminnanharjoittajan vastine YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU Toiminnanharjoittajaa on kuultu saaduista lausunnoista ja muistutuksista päivätyllä kirjeellä ja Heinolan kaupungin antamasta lausunnosta päivätyllä kirjeellä. Toiminnanharjoittaja ei ole antanut vastinetta. Lausunnot on käyty suullisesti läpi tarkastuksella Ratkaisu Ympäristö- ja rakennuslautakunta katsoo, että hakemuksessa esitetyn sekä tässä päätöksessä asetettujen lupamääräysten mukaisesti toteutettuna toiminta täyttää ympäristönsuojelu- ja jätelain vaatimukset sekä valtioneuvoston asetuksen romuajoneuvoista vaatimukset eikä siitä aiheudu naapuruusuhdelain 17 :ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Ympäristö- ja rakennuslautakunta myöntää Heinolan Autopurkaamo Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisen ympäristöluvan vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen varastointiin sekä autopurkamotoimintaan osoitteessa Sammontie 13, Heinola kk. Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyn mukaisesti, ellei näissä lupamääräyksissä toisin määrätä. Vastaukset lausuntoihin Terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa esitetyt näkökohdat ovat kaikki sellaisia, jotka olisi joka tapauksessa liitetty osaksi lupamääräyksiä. Meluhaittoja on rajoitettu lupamääräyksellä 7. Tarvittaessa voidaan valvonnassa määrätä mittaamaan lähinaapureille aiheutuvaa melua (lupamääräyksen perustelussa), jos on syytä epäillä annettujen rajojen ylittyvän. Roskaantumisen estämiseksi on annettu lupamääräys 5 ja vaarallisten jätteiden turvallisen varastoinnin varmistamiseksi lupamääräykset (aiemmin ongelmajätteitä) 2, 3, 4 ja 6. Maanomistajan (Heinolan kaupungin) lausunnossa esitetty asutuksen läheisyys on ollut yhtenä tekijänä esillä koko lupaharkinnassa. Naapurihaittojen estämiseen liittyviä lupamääräyksiä ovat yksiselitteisesti määräykset 5 ja 7. Vastaukset muistutuksiin

7 Kiinteistön (Rannistontie 10) omistajan muistutuksessa esitetty alueen pinnoitus ja vesien käsittely. Ei koko alueen pinnoitusta. Kiinteistön (Tehokuja 4) omistajien muistutuksessa esiintuoma autojen ruttaus kaivinkoneella, jota tontilla on tehty, kielletään lupamääräyksellä 7. Maaperätutkimuksesta on määrätty lupamääräyksessä 10. Meluhaittaa on lisäksi pyritty estämään määrittelemällä lupamääräyksessä 7 toiminta-ajat eniten melua aiheuttavalle toiminnalle eli romuautojen lastaukselle kuljetuslavoille. Koska alueen päätoiminta on varastointia, toiminta-ajasta ei voi kokonaan rajata ilta-aikaa pois. Varastokentällä tyypillisesti työtä tehdään myös varsinaisen työajan päätyttyä sekä aamulla ennen työpäivän alkua. Tarkastuksella todettu maisemahaitta Heinolan Autopurkaamo Oy:n varastokentältä Tehokuja 4:n terassille on arvioitu pieneksi. Maisemahaittaa on kuitenkin pyritty rajoittamaan lupamääräyksellä 5. Kiinteistön (Tehokuja 3) omistajan vaatimus aidan korjaamisesta ja kunnossapidosta on otettu huomioon lupamääräyksessä 5. Tarkastuksen yhteydessä esitetty vaatimus aidan korottamisesta on otettu huomioon lupamääräyksessä 5 siten, että varastoinnista aiheutuvat maisemahaitat on estettävä. Ympäristöluvissa ei tyypillisesti esitetä tiettyjä teknisiä ratkaisuja, vaan tulokset, joihin on päästävä. Perusteluissa on esitetty mahdollisina ratkaisuina aidan korottaminen ja romuautojen päällekkäin varastoinnin lopettaminen. Lupamääräykset 1. Varastokentän ja autopurkamon ympäristönsuojelutoimia on ylläpidettävä ja edistettävä niin, ettei laitoksen toiminnasta aiheutuva melu, päästöt ilmaan, maaperään tai vesiin tai muu syy aiheuta joko välittömästi tai välillisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai muuta ympäristön vahingollista muuttumista tai ympäristön roskaantumista tai yleistä viihtyvyyden alenemista. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan tekniikan kehittymistä sekä energiatehokkuuden parantamisesta ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon laitehankintojen ja uudistusten yhteydessä.

8 Tarvittaessa on ryhdyttävä ympäristönsuojeluviranomaisen edellyttämiin ympäristönsuojelutoimenpiteisiin. Kehotuksen ja määräyksen antaa tarvittaessa Heinolan kaupungin ympäristötoimi. (YSL 6, 49, 52, YSA 15, 16, JäteL 28, JäteA 2, NaapL 17, 18, TSL 22 ) 2. Toiminnanharjoittajan tulee mennessä rakentaa asianmukainen nestetiiviiksi pinnoitettu alue kuivaamattomien autojen vastaanottoa varten. Alueen hulevedet on johdettava hiekanerotuskaivon ja sulkuventtiilillä varustetun I-luokan öljynerottimen kautta maastoon. Öljynerottimen jälkeen tulee asentaa näytteenottokaivo tai järjestää muuten mahdollisuus ottaa näytteitä öljynerottimesta tulevasta vedestä. Öljynerotin tulee mitoittaa pinnoitetun alueen pinta-alan mukaan riittävän suureksi. Kaikki alueelle saapuvat ajoneuvot tulee varastoida nestetiiviiksi pinnoitetulla alueella, kunnes niistä on poistettu polttoaineet, öljyt, jäähdytysneste ym. ympäristölle vaaralliset nesteet. Määräys koskee kaikkia alueella varastoitavia romuajoneuvoksi luokiteltavia ajoneuvoja, vaikka niitä ei aiottaisi purkaa. Ajokuntoisia ajoneuvoja voidaan varastoida myös nestetiiviiksi pinnoitetun alueen ulkopuolella. (YSL 52, YSL 53, JäteL 29, JäteA 2, RomuaA liite 2) 3. Varastoalueella / autopurkamolla tulee olla toiminnan laajuuden mukaan riittäväksi mitoitettu: asianmukainen purettujen varaosien varasto mukaan lukien nestetiivis öljyisten varaosien varasto; asianmukaiset säilytysastiat akuille, öljynsuodattimille ja PCB:tä tai PCT:tä sisältäville kondensaattoreille; akkuhappo voidaan neutraloida esikäsittelypaikassa tai muualla; asianmukaiset romuajoneuvojen nesteiden varastosäiliöt polttoainetta, moottoriöljyä, vaihteistoöljyä, voimansiirtolaitteiden öljyä, hydrauliöljyä, jäähdytysnestettä, jäätymisenestoainetta, jarrunestettä, akkuhappoa, ilmastointijärjestelmän nesteitä sekä kaikkia muitakin romuajoneuvon nesteitä varten; asianmukainen käytettyjen renkaiden varasto, jossa palovaara ja liian suuren varaston kertyminen ehkäistään. Vaarallisen jätteen varastotilojen tulee olla lukittavia. (YSL 52, 58, JäteL 8, 15, 72, RomuaA liite 2) 4. Esikäsittelyssä on mahdollisimman pian romuajoneuvojen puhdistamiseksi: poistettava akku ja nestemäisiä polttoaineita sisältävät polttoainesäiliöt; poistettava tai tehtävä muutoin vaarattomiksi räjähdysvaaralliset osat, kuten ilmatyynyt;

9 poistettava polttoaine, moottoriöljy, vaihteistoöljy, voimansiirtolaitteiden öljy, hydrauliikkaöljy, jäähdytysnesteet, jäätymisenestoaine, jarrunesteet, ilmastointijärjestelmän nesteet tai mikä tahansa muu romuajoneuvoon sisältyvä neste sekä kerättävä ja varastoitava ne erikseen, jos niitä ei tarvita asianomaisten osien uudelleenkäyttöön; poistettava siinä määrin kuin on mahdollista kaikki ne osat, joiden tiedetään sisältävän elohopeaa; poistettava siinä määrin kuin on mahdollista ne osat, joiden tiedetään sisältävän pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 850/2004 tarkoitettuja pysyviä orgaanisia yhdisteitä. Romuajoneuvojen käsittelyssä ja varastoinnissa on vältettävä nesteitä sisältävien osien, hyödynnettävien osien ja varaosien vaurioituminen. (YSL 52, RomuaA, liite 2) 5. Alue on pidettävä siistinä ja aluetta ympäröivä aita kunnossa. Varastointi ja purkaminen tulee tehdä siten, ettei toiminnasta aiheudu terveys- tai ympäristöhaittaa tai roskaantumista. Kuivattuja tai kuivaamattomia romuajoneuvoja ei saa varastoida siten, että niistä aiheutuu maisemahaittaa lähikiinteistöille. Jos jätemateriaaleja kulkeutuu alueelta tielle tai aidatun alueen ulkopuolelle, toiminnanharjoittajan on huolehdittava siivouksesta välittömästi. (JäteL 72 ja 73, NaapL17 ) 6. Vaarallisen jätteen varastot on tyhjennettävä ja jätteet toimitettava asianmukaiselle vastaanottajalle vähintään kerran vuodessa. Vaarallisten jätteiden varastossa olevista määristä ja pois toimitetuista määristä on pidettävä kirjaa. Öljynerottimet on tarkistettava vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa tyhjennettävä. Kaikki alueella varastoituna olevat vaaralliset jätteet (öljyt, muut nesteet) on toimitettava asianmukaisille vastaanottajille mennessä. (YSL 52, 53, 62, JäteL 120 ) 6 a. Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava syntypaikoillaan ja säilytettävä lajiteltuna toisistaan erillään kullekin jätelajille sopivassa astiassa tai lavalla. Kaikki teknisesti ja taloudellisesti hyödynnettävissä olevat jätteet on lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön. Kiinteistöllä on oltava säännöllisesti sopimuksella tyhjennettävät astiat vähintään energiajätteelle ja sekajätteelle. Isokokoisia tavanomaisia jätteitä ei tule varastoida tarpeettomasti, vaan ne on

10 toimitettava asianmukaiseen jätteen vastaanottopaikkaan vähintään kerran vuodessa. Kaikki alueelle kertynyt tarpeeton metalliromu tulee toimittaa pois kiinteistöltä mennessä. (YSL 58 ) 7. Alueella saa tehdä romuajoneuvojen lastausta lavoille ja lavojen siirtämistä arkisin ma pe klo Alueella ei saa rutata, murskata tai prässätä peltejä tai autonromuja. Osien irrotus tulee tehdä normaaleilla autokorjaamotyökaluilla auton muita osia tarpeettomasti rikkomatta. Melu häiriintyvien kohteiden piha-alueella ei saa ylittää melun A-painotettua ekvivalenttitasoa 55 db päivällä (kello 7-22) eikä 50 db yöllä (kello 22-7). Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon. Mikäli melutaso ylittyy, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. (YSL 49, 52, 62, NaapL 17, 18, VNp 993/1992) 8. Päästöjä, melua tai muuta ympäristöhaittaa lisäävistä häiriöistä tai onnettomuuksista, joista esimerkiksi aineita pääsee maaperään, pinta- ja pohjavesiin, viemäriin tai ilmaan, tulee ilmoittaa välittömästi Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 123 ) 9. Ympäristövahingon tapahtuessa tai ympäristövahingon vaaran uhatessa toiminnanharjoittaja on velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Toiminnanharjoittajalla tulee olla riittävästi ympäristövahinkojen torjuntalaitteita ja -tarvikkeita saatavilla. (YSL 14, 16, 17, 49, 52, 134 ) 10. Heinolan Autopurkaamo Oy:n vuokra-alueen maaperän tilasta on tehtävä selvitys mennessä. Selvitykseen on sisällytettävä kaikki ne alueet, joilla on varastoitu tai käsitelty romuajoneuvoja, polttoaineita ja muita ympäristölle vaarallisia aineita. Selvityksen tulee kattaa vähintään metallien ja mineraaliöljyjen pitoisuudet maaperässä. Suunnitelma maaperän tilan selvittämisestä on toimitettava Heinolan kaupungin ympäristötoimelle hyväksyttäväksi mennessä. Selvitys toimitetaan tutkimusten valmistuttua Heinolan kaupungin ympäristötoimelle ja Hämeen ELY-keskukselle. (YSL 66, 135 ) 11. Varastokentän eteläpuolisen ojan vedenlaatua ja öljynerottimesta lähtevän veden laatua on tarkkailtava säännöllisesti vähintään kerran vuodessa touko-kesäkuussa otettavin näyttein.

11 Vesinäytteistä on tutkittava ph, kiintoaine, sähkönjohtavuus ja mineraaliöljy-, MTBE-pitoisuus ja TAME-pitoisuus. Ensimmäinen näyte on otettava keväällä (YSL 52, 62 ) 12. Toiminnalla on oltava vastuuhenkilö, joka vastaa toiminnan ympäristönsuojelusta sekä toiminnan päästöjen tarkkailusta ja raportoinnista sekä pitää tarvittaessa yhteyttä valvontaviranomaisiin. Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot on niiden muuttuessa ilmoitettava Heinolan kaupungin ympäristötoimelle. (YSL 62, JäteL 120, 122 ) 13. Toiminnasta on pidettävä kirjanpitoa, johon merkitään kaikki alueelle saapuvat ajoneuvot ja niiden suunniteltu käsittely ja varastointi alueella sekä alueelta poistuvat ajoneuvot. Poistettujen ajoneuvojen vastaanotto / romutustodistukset tulee liittää kirjanpitoon. Määräys koskee kaikkia vuokra-alueelle tuotavia ajoneuvoja, myös mahdollisten alivuokralaisten ajoneuvoja. Toiminnanharjoittajan on pystyttävä erittelemään kaikki alueella olevat ajoneuvot kirjanpidon perusteella. (YSL 58, JäteL 118, 119 ) 14. Varastokentän ja mahdollisen autopurkamon toiminnasta on laadittava vuosittain yhteenveto. Se toimitetaan Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Vuosiraportin tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: alueelle vuoden aikana tuotujen ajoneuvojen määrä kappaleina tiedot merkittävistä muista varastoon tuoduista tavaroista, laitteista tai materiaaleista. alueelta vuoden aikana pois vietyjen ajoneuvojen määrä kappaleina (eriteltynä myydyt toimivat tai korjattavaksi toimitetut ajoneuvot ja romutettavaksi toimitetut ajoneuvot) syntyneet jätteet eriteltynä jätelajeittain: määrät ja toimituspaikat varastoituna vuodenvaihteessa olevien korjauskelpoisten ajoneuvojen, romuajoneuvojen ja muiden laitteiden ja materiaalien määrät. yhteenveto poikkeuksellisista tilanteista mahdolliset muutokset vastuuhenkilöiden yhteystiedoissa. oja- ja hulevesinäytteiden tulokset (YSL 62, 172, JäteL 118, JäteA 20 ) 15. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava toiminnan olennaisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä tai

12 lopettamisesta Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. (YSL 6, 52, 172 ) 16. Varastointikentän ja / tai autopurkamon toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista tulee laatia suunnitelma, joka toimitetaan hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi. Suunnitelmaan tulee sisältyä vähintään maaperän tilan selvittäminen samassa laajuudessa kuin ympäristöluvan myöntämisen yhteydessä sekä varastossa olevien jätteiden toimittaminen asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. (YSL 52, 66, 172 ) 17. Toiminnanharjoittajan on asettava euron hyväksyttävä vakuus asianmukaisen jätehuollon ja jälkihoitotoimenpiteiden varmistamiseksi. Vakuusasiakirjat on toimitettava Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle mennessä. Vakuuden määrää voidaan tarkistaa toiminnan laajuuden muuttuessa. (YSL ) 18. Tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden kuten romuajoneuvojen vastaanotto on tehtävä yhteistoiminnassa tuottajan kanssa. Luvan saajan on tehtävä kyseisen tuottajan tai tuottajayhteisön kanssa kirjallinen sopimus tai vastaava asiakirja, josta selviää yhteistyökumppanin nimi ja yhteistoiminnan alkamispäivä. Asiakirjasta on myös selvittävä, mitä tuottajavastuun piiriin kuu-luvaa jätettä sopimus koskee. Asiakirjat on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. (JL 47, YSL 172 ) Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. Lupaharkinnan perusteet Toimittaessa hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset, eikä toiminnasta aiheudu vaaraa terveydelle tai ympäristölle, eikä varastoinnista ja / tai autojen purkamisesta voida katsoa aiheutuvan eräistä naapuruussuhteista annetun lain tarkoittamaa kohtuutonta haittaa. Lupamääräysten perustelut Lupamääräykset 1-2

13 Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä, haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja kulloinkin voimassa olevasta lainsäädännöstä ja siinä mielessä seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan (YSL 6-8, 52, 53 ). Jos päästöjä voidaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi vähentää olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia, voidaan lupapäätöstä vaatia muutettavaksi. Ympäristöluvan lähtökohtana on, ettei toiminnasta saa aiheutua tai joutua ympäröivään veteen tai ilmaan sellaisia aineita tai haittaa, joista voi olla haittaa terveydelle tai jotka heikentävät ympäristön tilaa. Ympäristön viihtyisyyden ja ihmisen terveyden ylläpitämiseksi tulee toiminnassa kiinnittää huomiota alueen siisteyteen, ympäristön roskaantumiseen ja pölyn ja melun leviämisen ehkäisemiseen sekä sadevesien hallittuun johtamiseen. Lupamääräykset 3-4 Toimintaa koskevat vähimmäisvaatimukset on annettu valtioneuvoston asetuksella (RomuaA, liite 2). Tavoitteena on estää vaarallisten aineiden pääsy ympäristöön suoraan romuajoneuvoista tai välillisesti niiden purkutoiminnasta. Lupamääräys 5 Määräykset siisteydestä on annettu erityisesti, koska alue sijaitsee lähellä asutusta. Toiminta ei saa aiheuttaa naapuruussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta haittaa tai maiseman merkittävää pilaantumista. Maisemahaitan estämiseksi toiminnanharjoittaja on ilmoittanut korottavansa aluetta ympäröivää aitaa asutusalueen puoleiselta osalta. Jos maisemahaittaa aidan korottamisesta huolimatta aiheutuu, valvontaviranomainen voi antaa lisäohjeita ja määräyksiä, jotka koskevat varastointia. Esimerkiksi autojen varastoiminen päällekkäin voidaan kieltää. Lupamääräys 6 Jotta alueelle ei muodostuisi jätteiden varastoja, on kunkin varastoitavan ja käsiteltävän jakeen kohdalla huolehdittava siitä että varastot tyhjenevät riittävän usein. (JäteL 13, YSL 7, 16, 17 ). Öljynerottimien tarkistamista ja tyhjennystä koskeva määräys on annettu, että varmistetaan erottimen toiminta. Lupamääräykset 7 Määräykset purkamiseen ja romuautojen käsittelyyn on annettu, ettei toiminnasta aiheutuisi kohtuutonta meluhaittaa lähimmille asuinkiinteistöille. Melutasoja voidaan mitata tai mittaamista edellyttää tarvittaessa. Lupamääräykset 8 ja 9

14 Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen, ilmoitus- ja toimintavelvollisuus on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumiseksi sekä viranomaisten ja lähialueen asukkaiden tiedon saannin varmistamiseksi. Lupamääräys 10 Maaperän tilaa alueella ei ole selvitetty, vaikka erilaista autopurkamo- ja varastointitoimintaa alueella on harjoitettu ainakin vuodesta 1985 lähtien. Selvityksen perusteella voidaan antaa määräyksiä maaperän puhdistamisesta tai sitä voidaan käyttää vertailutietona, kun myöhemmin arvioidaan autopurkamotoiminnan aiheuttamaa maaperän pilaantumista. Lupamääräys 11 Lupamääräyksellä varmistetaan öljynerottimien toiminnan tarkkailu sekä maastoon päätyvien hulevesien laatu. Lupamääräykset Määräyksillä varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle. Viranomaisen tulee saada tieto toiminnan laajuudesta vuosittain sekä toiminnassa tapahtuvista muutoksista kuten laajentamisesta tai toimintatapojen muuttamisesta heti, kun ne ovat toiminnanharjoittajan tiedossa. Ilmoitusten ja raportoinnin perusteella viranomainen tarkastelee muutosten vaikutuksia nykyisessä luvassa annettuihin määräyksiin ja arvioi, onko lupaa tarpeen muuttaa. Toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävä tai muu toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uuden luvan hakemista. Lupamääräys 16 Ympäristönsuojelulain 52 :n mukaan ympäristöluvassa on annettava määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, ettei tässä vaiheessa ole tarpeen antaa yksityiskohtaisia määräyksiä toiminnan lopettamisesta, vaan tarvittavat määräykset annetaan erillisen suunnitelman perusteella. Lupamääräys 17 Ympäristönsuojelulain 59 :n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden asettaminen on tarpeen alueen saattamiseksi kuntoon, mikäli toiminta lakkaa yllättäen. Ympäristönsuojelulain 60 :n mukaan vakuuden on oltava riittävä 59 :ssä säädettyjen toimien hoitamiseksi ottaen huomioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset.

15 PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Lupamääräys 18 Tuottajavastuuvelvollisuus koskee jätelain (646/2011) 48 :ssä määriteltyjen tuotteiden tuottajia eli valmistajia tai maahantuojia, jotka saattavat näitä tuotteita Suomen markkinoille. Tuottajien on järjestettävä kustannuksellaan käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto. Romuajoneuvot, niiden osat ja ajoneuvoista poistetut renkaat ja akut kuuluvat tuottajavastuun piiriin. Jätelain 47 :n mukaan tuottajalla on ensisijainen oikeus järjestää vastuulleen kuuluvien käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto. Muut toimijat saavat perustaa rinnakkaisia käytöstä poistettujen tuotteiden keräys- tai vastaanottojärjestelmiä taikka tarjota tähän liittyviä palveluita kiinteistön haltijalle tai muulle jätteen haltijalle vain, jos tämä tehdään yhteistoiminnassa tuottajan kanssa. Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uutta lupaa. Jätelaki (646/2011) Jäteasetus (179/2012) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) Terveydensuojelulaki (763/1994) Ympäristönsuojelulaki (527/2014) Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa (123/2015) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

16 KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän lupapäätöksen käsittelystä peritään Heinolan kaupungin voimassa olevan ympäristötoimen maksutaksan 3 :n mukaisesti 1086 ja lisäksi kuulutuskustannukset. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Tiedoksi Hakija Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ympäristöterveyskeskus Päijät-Hämeen pelastuslaitos Muistutuksen jättäneet asianosaiset (4 kiinteistöä) Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä Tieto päätöksestä julkaistaan Heinolan kaupungin ilmoitustaululla ja Itä-Häme-lehdessä. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen annosta antopäivää lukuun ottamatta. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristö-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät: alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella: muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella (ympäristönsuojelulaki 191 ). Valitusosoitus on liitteenä. ALLEKIRJOITUS HEINOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA LIITE Valitusosoitus

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 Diaarinumero 106/11.01.00/2014

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot