HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1"

Transkriptio

1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Heinolan Autopurkaamo Oy:n toimintaa osoitteessa Sammonkatu 13, Heinola. Lupaa haetaan olemassa olevaan vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen varastointiin sekä aloitettavaan autopurkamotoimintaan. Heinolan Autopurkaamo Oy Niittykatu 1 A, Heinola TOIMINTA JA SEN SIJAINTI LUVAN HAKEMISEN PERUSTEET LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA ASIAN VIREILLE TULO Yhteyshenkilö: Teemu Koivisto, p Osoite: Sammontie 13, Heinola kk Kiinteistötiedot: , (vuokra-ala 3 ha), kiinteistönomistaja Heinolan kaupunki Toimialatunnukset: Ongelmajätteen käsittely, loppusijoittaminen ja hävittäminen Romujen purkaminen Ympäristönsuojelulain (547/2014) 27 ja liitteen 1 taulukon 2 kohta 13 f) muu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista. Ympäristönsuojeluasetuksen 2 :n kohdan 12 c perusteella lupahakemus käsitellään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa, jona Heinolan kaupungissa toimii ympäristö- ja rakennuslautakunta. Hakemus on jätetty Heinolan kaupungin ympäristötoimelle Asiassa on pidetty neuvottelu luvan tarpeesta

2 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT Toiminnalla ei ole aikaisempaa ympäristönsuojelulain mukaista lupaa. Autopurkamotoiminnalle osoitteessa Sammontie 13 on myönnetty sijoituspaikkalupa Luvan on myöntänyt Heinolan kansanterveystyön kuntainliiton terveyslautakunnan lupajaosto. ALUEEN KAAVOITUS, ASUTUS JA YMPÄRISTÖOLOSUHTEET Toiminta sijoittuu Suokannaksen teollisuusalueelle, Heinolan kaupungin omistamalle vuokratontille. Alueella on voimassa vuonna 1981 laadittu rakennuskaava, jossa alue on teollisuustoimintojen korttelialuetta. Kaavassa on merkitty Tehokujan päähän / Rannistontielle kolme loma-asuntojen rakennuspaikkaa. Asuinaluetta koskeva kaavamuutos on tehty vuonna 2002, jolloin rakennuspaikkoja on lisätty ja ne on muutettu asuinpientalojen ja erillispientalojen korttelialueiksi. Päijät-Hämeen maakuntakaavassa (vahvistettu ) alue on merkitty teollisuus- ja varastoalueeksi. Merkintää käytetään osoittamaan seudullisesti merkittäviä teollisuus- tai varastotoimintojen alueita. Heinolan tulevaa asemakaavoitusta ohjaamaan tehdyssä strategisessa yleiskaavassa vuoteen 2035 ( , itseoikaisu , valitettu) Heinolan autopurkaamo Oy:n vuokra-alue on merkitty olemassa olevaksi taaja-asutusalueeksi, jolle voidaan sijoittaa asumistoimintoja ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työpaikkoja sekä muita toimintoja. Aluemerkintä sisältää myös lähivirkistysalueita, palveluita yms. Alueella ei ole voimassa yleiskaavaa. Laadittavana olevassa Laajalahti-Kouvolantie osayleiskaavaehdotuksessa alue on työpaikka-aluetta (TP/A). Alueelle voidaan sijoittaa ympäristöhäiriöitä kuten melua, ilman pilaantumista tai raskasta liikennettä aiheuttamatonta pienteollisuutta ja varastotilaa. Alue sijaitsee Kymijoen vesistöalueella (14), Ruotsalaisen lähivaluma-alueella. Alueen pintavedet virtaavat avo-ojia pitkin Ruotsalaiseen. Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähin pohjavesialue on Heinola kk, joka sijaitsee n. 350 metrin päässä alueen itäpuolella. Lähin asutus sijaitsee Tehokujan varressa. Vuokra-alueen kentän takaosan rakalta lähimpää asuinrakennukseen on etäisyyttä n. 50 m. Vuokra-alueen rajanaapureina on yrityskiinteistöjä.

3 TOIMINNAN KUVAUS HAKEMUKSEN MUKAAN Yleiskuvaus toiminnasta Ympäristöluvan tarvetta koskevassa neuvottelussa on todettu alueen nykyisen toiminnan olevan kuorma-autojen ja niiden lavojen säilytystä, harrasteajoneuvojen varastointia, myynnissä olevien autojen (kilvellisiä, vaativat korjaamista ennen myyntiä) varastointia, Afrikan myyntiin välitettävien autojen varastointia sekä hinattavien kolariajoneuvojen välivarastointia ennen niiden toimittamista Kuusakoski Oy:lle romutettavaksi. Tontilla oleva korjaamohalli on vuokrattuna autokorjaamoyrittäjälle. Lisäksi toiminnanharjoittaja hakee ympäristölupaa myöhemmin aloitettavaa autopurkamotoimintaa varten. Alueella käytettäisiin romuautojen ja osien siirtelyyn kuorma-autoa vaihtolavalaitteella tai kappaletavaranosturilla, trukkia sekä traktoria. Purkamotoiminnassa autoja, metalliromua, koneita ja laitteita hankitaan Autovahinkokeskukselta, yksityisiltä omistajilta ja yrityksiltä. Autot ja muu materiaali kuivataan vaarallisista aineista kuten öljyt, jäähdytysneste, polttoaineet, kylmälaitteet, akut, renkaat, ym. ympäristölle vaaralliset aineet. Varaston koko on tarkoitus olla n. 150 autoa kerrallaan, tavoitekiertonopeus 3 kk. Kun autoista on kierrätetty tarvittavat osat, loppu auto menee Kuusakoski Oy:lle tai Stena Metallille romutukseen. Ympäristön kuormitus ja sen rajoittaminen Pöly ja melu Hakemuksen mukaan koneista tuleva melu ja tärinä on vähäistä. Jätteet, hulevedet, muut päästöt ja toiminnan riskit Toiminnanharjoittaja esittää ajoneuvojen käsittely- ja vastaanottopaikan rakentamista nesteitä läpäisemättömällä asvalttipinnoitteella ja hulevesille öljynerotusta. Kenttä on rakennettu savipatjan päälle maaperän suojaamiseksi. Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu Toiminnanharjoittaja esittää maaperän haitta-aineiden tutkimista maaperänäytteillä ja hulevesien laadun tarkkailua pohjoispuolen ojasta. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta Vähimmäisvaatimukset romuajoneuvojen esikäsittelypaikalle ja esikäsittelyä edeltävälle varastointipaikalle on määritelty Valtioneuvoston asetuksessa romuajoneuvoista (123/2015),

4 liitteessä 2. Asetus on tullut voimaan hakemuksen jättämisen jälkeen, ASIAN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Tarkastukset Lausunnot Hakemuksen vireille tulosta on tiedotettu kuuluttamalla Heinolan kaupungin ilmoitustaululla sekä ilmoittamalla kuulutuksesta Itä-Häme-lehdessä ja Heinolan kaupungin internetsivulla. Asiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan nähtävillä Heinolan kaupungin ympäristötoimistossa. Hakemuksen johdosta on tehty tarkastus Tarkastuksen yhteydessä järjestettiin myös muistutuksen jättäneille naapureille mahdollisuus tarkentaa muistutuksiaan maastossa. Tarkastusmuistio on liitetty hakemusasiakirjoihin. Hakemuksesta on pyydetty lausunnot terveydensuojeluviranomaiselta ja Heinolan kaupungilta päivätyllä kirjeellä. PHSOTEY terveydensuojeluviranomaisena on päivätyllä lausunnolla todennut toiminnan sijoittuvan teollisuusalueelle, jonka perusteella lähtökohtaisesti toiminnasta ei pitäisi aiheutua haittoja asutukselle. Terveydensuojeluviranomaisella ei ole tiedossaan toimintaa koskevia valituksia. Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai pohjaveden muodostumisalueella, mutta toiminta on kuitenkin järjestettävä siten, että haitallisia vaikutuksia alueen pohja- ja pintavesiin ei synny. - - Terveydensuojeluviranomainen katsoo, että toiminnasta aiheutuvat meluhaitat tulee pitää mahdollisimman pieninä ja tarvittaessa toiminnalle tulee asettaa ympäristöluvassa määräyksiä meluhaitan hallitsemiseksi. Sisäilman melutason lähimmissä häiriintyvissä kohteissa tulee täyttää asumisterveysohjeen (STM 2003:1) mukaiset melutason ohjearvot. Toiminta tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu roskaantumista. Ongelmajätteet tulee säilyttää ja käsitellä asianmukaisesti. Heinolan kaupungin päivätyssä lausunnossa kaupungin maankäyttöosasto on todennut, että asemakaavassa aluetta ei ole osoitettu erityisesti autopurkamotoiminnalle, mutta sitä ei ole kaavassa kiellettykään. Autopurkamotoimintaa voidaan pitää asemakaavassa tarkoitettuna teollisuustoiminnaksi

5 Muistutukset luokiteltavana toimintana, mikäli siitä ei aiheudu erityisiä ympäristöhäiriöitä toiminnan laajuuden tai ympäristövaikutustensa osalta. Asemakaava ei täten ole esteenä ympäristöluvan myöntämiselle toiminnan pääkäyttötarkoituksen osalta. Yleiskaava (voimaan tullessaan) ohjaa asemakaavojen muuttamista. - - Yleiskaava (vireillä oleva) ei varsinaisesti ole esteenä ympäristöluvan myöntämiselle, mutta siinä tuodaan esille kohteen sijainnin vaikutukset / rajoitteet varsin lähellä olevalle pysyvälle asutukselle. Kyseinen seikka on syytä tiedostaa ympäristölupapäätöstä tehtäessä. Hakemuksesta jätettiin kuulemisaikana kolme muistutusta. Kiinteistön (Rannistontie 10) omistaja on saapuneessa muistutuksessaan tuonut esiin, että Heinolan Autopurkaamo Oy on aikaisemminkin anonut ympäristölupaa, mutta ei ole sitä hoitanut. Lupahakemukseen tulee suhtautua kriittisesti. Alueella on naapuruston näkemyksen mukaan toiminut varastoinnin lisäksi myös purkutoimintaa. Koko alue olisi päällystettävä, että saataisiin myös pintavedet kerättyä talteen ja kaupungin viemäriverkkoon. Tällä hetkellä pintavedet valuvat Ruotsalaiseen. Tästä likavedestä löytyy tarvittaessa kuvamateriaalia. Alue kokonaisuudessaan pitäisi saada siistimmäksi. Kirjelmän takana on ilmoitettu olevan myös kiinteistöjen 12-8 ja 12-6 omistajat. Muistutukseen ei ole liitetty valtakirjaa. Kiinteistön (Tehokuja 4) omistajat ovat saapuneessa muistutuksessaan kertoneet, että autopurkamotoiminta ei ole sopivaa toimintaa omakotialueen naapurina ja ranta-alueella, - - kun riittävää suoja-aluetta ei ole. Toiminta kesällä 2014 oli erityisen häiritsevää, kun alueella murskattiin autoja. Meluhaitta on kohtuuton varsinkin kesällä, kun vietetään enemmän aikaa ulkona. Muistuttajat tuovat esiin epäluottamuksensa toiminnanharjoittajaa kohtaan. Muistutuksen mukaan olisi syytä tutkia, mitä maaperään on jo tähän mennessä joutunut. Heinolan kaupungin pitää osoittaa yrittäjälle joku muu autopurkamotoimintaan sopiva alue, joka ei häiritse asumista eikä pilaa maisemaa ja ympäristöä. Kiinteistön (Tehokuja 3) omistaja on saapuneessa muistutuksessaan pyytänyt, että kiinteistöjen välissä oleva raja-aita kunnostetaan ja että tontille kasatut autonromut eivät nojaisi raja-aitaan. Aita on romahtamaisillaan ja muistuttaja on joutunut pönkittämään sitä ettei se romahtaisi.

6 Toiminnanharjoittajan vastine YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU Toiminnanharjoittajaa on kuultu saaduista lausunnoista ja muistutuksista päivätyllä kirjeellä ja Heinolan kaupungin antamasta lausunnosta päivätyllä kirjeellä. Toiminnanharjoittaja ei ole antanut vastinetta. Lausunnot on käyty suullisesti läpi tarkastuksella Ratkaisu Ympäristö- ja rakennuslautakunta katsoo, että hakemuksessa esitetyn sekä tässä päätöksessä asetettujen lupamääräysten mukaisesti toteutettuna toiminta täyttää ympäristönsuojelu- ja jätelain vaatimukset sekä valtioneuvoston asetuksen romuajoneuvoista vaatimukset eikä siitä aiheudu naapuruusuhdelain 17 :ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Ympäristö- ja rakennuslautakunta myöntää Heinolan Autopurkaamo Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisen ympäristöluvan vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen varastointiin sekä autopurkamotoimintaan osoitteessa Sammontie 13, Heinola kk. Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyn mukaisesti, ellei näissä lupamääräyksissä toisin määrätä. Vastaukset lausuntoihin Terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa esitetyt näkökohdat ovat kaikki sellaisia, jotka olisi joka tapauksessa liitetty osaksi lupamääräyksiä. Meluhaittoja on rajoitettu lupamääräyksellä 7. Tarvittaessa voidaan valvonnassa määrätä mittaamaan lähinaapureille aiheutuvaa melua (lupamääräyksen perustelussa), jos on syytä epäillä annettujen rajojen ylittyvän. Roskaantumisen estämiseksi on annettu lupamääräys 5 ja vaarallisten jätteiden turvallisen varastoinnin varmistamiseksi lupamääräykset (aiemmin ongelmajätteitä) 2, 3, 4 ja 6. Maanomistajan (Heinolan kaupungin) lausunnossa esitetty asutuksen läheisyys on ollut yhtenä tekijänä esillä koko lupaharkinnassa. Naapurihaittojen estämiseen liittyviä lupamääräyksiä ovat yksiselitteisesti määräykset 5 ja 7. Vastaukset muistutuksiin

7 Kiinteistön (Rannistontie 10) omistajan muistutuksessa esitetty alueen pinnoitus ja vesien käsittely. Ei koko alueen pinnoitusta. Kiinteistön (Tehokuja 4) omistajien muistutuksessa esiintuoma autojen ruttaus kaivinkoneella, jota tontilla on tehty, kielletään lupamääräyksellä 7. Maaperätutkimuksesta on määrätty lupamääräyksessä 10. Meluhaittaa on lisäksi pyritty estämään määrittelemällä lupamääräyksessä 7 toiminta-ajat eniten melua aiheuttavalle toiminnalle eli romuautojen lastaukselle kuljetuslavoille. Koska alueen päätoiminta on varastointia, toiminta-ajasta ei voi kokonaan rajata ilta-aikaa pois. Varastokentällä tyypillisesti työtä tehdään myös varsinaisen työajan päätyttyä sekä aamulla ennen työpäivän alkua. Tarkastuksella todettu maisemahaitta Heinolan Autopurkaamo Oy:n varastokentältä Tehokuja 4:n terassille on arvioitu pieneksi. Maisemahaittaa on kuitenkin pyritty rajoittamaan lupamääräyksellä 5. Kiinteistön (Tehokuja 3) omistajan vaatimus aidan korjaamisesta ja kunnossapidosta on otettu huomioon lupamääräyksessä 5. Tarkastuksen yhteydessä esitetty vaatimus aidan korottamisesta on otettu huomioon lupamääräyksessä 5 siten, että varastoinnista aiheutuvat maisemahaitat on estettävä. Ympäristöluvissa ei tyypillisesti esitetä tiettyjä teknisiä ratkaisuja, vaan tulokset, joihin on päästävä. Perusteluissa on esitetty mahdollisina ratkaisuina aidan korottaminen ja romuautojen päällekkäin varastoinnin lopettaminen. Lupamääräykset 1. Varastokentän ja autopurkamon ympäristönsuojelutoimia on ylläpidettävä ja edistettävä niin, ettei laitoksen toiminnasta aiheutuva melu, päästöt ilmaan, maaperään tai vesiin tai muu syy aiheuta joko välittömästi tai välillisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai muuta ympäristön vahingollista muuttumista tai ympäristön roskaantumista tai yleistä viihtyvyyden alenemista. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan tekniikan kehittymistä sekä energiatehokkuuden parantamisesta ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon laitehankintojen ja uudistusten yhteydessä.

8 Tarvittaessa on ryhdyttävä ympäristönsuojeluviranomaisen edellyttämiin ympäristönsuojelutoimenpiteisiin. Kehotuksen ja määräyksen antaa tarvittaessa Heinolan kaupungin ympäristötoimi. (YSL 6, 49, 52, YSA 15, 16, JäteL 28, JäteA 2, NaapL 17, 18, TSL 22 ) 2. Toiminnanharjoittajan tulee mennessä rakentaa asianmukainen nestetiiviiksi pinnoitettu alue kuivaamattomien autojen vastaanottoa varten. Alueen hulevedet on johdettava hiekanerotuskaivon ja sulkuventtiilillä varustetun I-luokan öljynerottimen kautta maastoon. Öljynerottimen jälkeen tulee asentaa näytteenottokaivo tai järjestää muuten mahdollisuus ottaa näytteitä öljynerottimesta tulevasta vedestä. Öljynerotin tulee mitoittaa pinnoitetun alueen pinta-alan mukaan riittävän suureksi. Kaikki alueelle saapuvat ajoneuvot tulee varastoida nestetiiviiksi pinnoitetulla alueella, kunnes niistä on poistettu polttoaineet, öljyt, jäähdytysneste ym. ympäristölle vaaralliset nesteet. Määräys koskee kaikkia alueella varastoitavia romuajoneuvoksi luokiteltavia ajoneuvoja, vaikka niitä ei aiottaisi purkaa. Ajokuntoisia ajoneuvoja voidaan varastoida myös nestetiiviiksi pinnoitetun alueen ulkopuolella. (YSL 52, YSL 53, JäteL 29, JäteA 2, RomuaA liite 2) 3. Varastoalueella / autopurkamolla tulee olla toiminnan laajuuden mukaan riittäväksi mitoitettu: asianmukainen purettujen varaosien varasto mukaan lukien nestetiivis öljyisten varaosien varasto; asianmukaiset säilytysastiat akuille, öljynsuodattimille ja PCB:tä tai PCT:tä sisältäville kondensaattoreille; akkuhappo voidaan neutraloida esikäsittelypaikassa tai muualla; asianmukaiset romuajoneuvojen nesteiden varastosäiliöt polttoainetta, moottoriöljyä, vaihteistoöljyä, voimansiirtolaitteiden öljyä, hydrauliöljyä, jäähdytysnestettä, jäätymisenestoainetta, jarrunestettä, akkuhappoa, ilmastointijärjestelmän nesteitä sekä kaikkia muitakin romuajoneuvon nesteitä varten; asianmukainen käytettyjen renkaiden varasto, jossa palovaara ja liian suuren varaston kertyminen ehkäistään. Vaarallisen jätteen varastotilojen tulee olla lukittavia. (YSL 52, 58, JäteL 8, 15, 72, RomuaA liite 2) 4. Esikäsittelyssä on mahdollisimman pian romuajoneuvojen puhdistamiseksi: poistettava akku ja nestemäisiä polttoaineita sisältävät polttoainesäiliöt; poistettava tai tehtävä muutoin vaarattomiksi räjähdysvaaralliset osat, kuten ilmatyynyt;

9 poistettava polttoaine, moottoriöljy, vaihteistoöljy, voimansiirtolaitteiden öljy, hydrauliikkaöljy, jäähdytysnesteet, jäätymisenestoaine, jarrunesteet, ilmastointijärjestelmän nesteet tai mikä tahansa muu romuajoneuvoon sisältyvä neste sekä kerättävä ja varastoitava ne erikseen, jos niitä ei tarvita asianomaisten osien uudelleenkäyttöön; poistettava siinä määrin kuin on mahdollista kaikki ne osat, joiden tiedetään sisältävän elohopeaa; poistettava siinä määrin kuin on mahdollista ne osat, joiden tiedetään sisältävän pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 850/2004 tarkoitettuja pysyviä orgaanisia yhdisteitä. Romuajoneuvojen käsittelyssä ja varastoinnissa on vältettävä nesteitä sisältävien osien, hyödynnettävien osien ja varaosien vaurioituminen. (YSL 52, RomuaA, liite 2) 5. Alue on pidettävä siistinä ja aluetta ympäröivä aita kunnossa. Varastointi ja purkaminen tulee tehdä siten, ettei toiminnasta aiheudu terveys- tai ympäristöhaittaa tai roskaantumista. Kuivattuja tai kuivaamattomia romuajoneuvoja ei saa varastoida siten, että niistä aiheutuu maisemahaittaa lähikiinteistöille. Jos jätemateriaaleja kulkeutuu alueelta tielle tai aidatun alueen ulkopuolelle, toiminnanharjoittajan on huolehdittava siivouksesta välittömästi. (JäteL 72 ja 73, NaapL17 ) 6. Vaarallisen jätteen varastot on tyhjennettävä ja jätteet toimitettava asianmukaiselle vastaanottajalle vähintään kerran vuodessa. Vaarallisten jätteiden varastossa olevista määristä ja pois toimitetuista määristä on pidettävä kirjaa. Öljynerottimet on tarkistettava vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa tyhjennettävä. Kaikki alueella varastoituna olevat vaaralliset jätteet (öljyt, muut nesteet) on toimitettava asianmukaisille vastaanottajille mennessä. (YSL 52, 53, 62, JäteL 120 ) 6 a. Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava syntypaikoillaan ja säilytettävä lajiteltuna toisistaan erillään kullekin jätelajille sopivassa astiassa tai lavalla. Kaikki teknisesti ja taloudellisesti hyödynnettävissä olevat jätteet on lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön. Kiinteistöllä on oltava säännöllisesti sopimuksella tyhjennettävät astiat vähintään energiajätteelle ja sekajätteelle. Isokokoisia tavanomaisia jätteitä ei tule varastoida tarpeettomasti, vaan ne on

10 toimitettava asianmukaiseen jätteen vastaanottopaikkaan vähintään kerran vuodessa. Kaikki alueelle kertynyt tarpeeton metalliromu tulee toimittaa pois kiinteistöltä mennessä. (YSL 58 ) 7. Alueella saa tehdä romuajoneuvojen lastausta lavoille ja lavojen siirtämistä arkisin ma pe klo Alueella ei saa rutata, murskata tai prässätä peltejä tai autonromuja. Osien irrotus tulee tehdä normaaleilla autokorjaamotyökaluilla auton muita osia tarpeettomasti rikkomatta. Melu häiriintyvien kohteiden piha-alueella ei saa ylittää melun A-painotettua ekvivalenttitasoa 55 db päivällä (kello 7-22) eikä 50 db yöllä (kello 22-7). Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon. Mikäli melutaso ylittyy, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. (YSL 49, 52, 62, NaapL 17, 18, VNp 993/1992) 8. Päästöjä, melua tai muuta ympäristöhaittaa lisäävistä häiriöistä tai onnettomuuksista, joista esimerkiksi aineita pääsee maaperään, pinta- ja pohjavesiin, viemäriin tai ilmaan, tulee ilmoittaa välittömästi Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 123 ) 9. Ympäristövahingon tapahtuessa tai ympäristövahingon vaaran uhatessa toiminnanharjoittaja on velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Toiminnanharjoittajalla tulee olla riittävästi ympäristövahinkojen torjuntalaitteita ja -tarvikkeita saatavilla. (YSL 14, 16, 17, 49, 52, 134 ) 10. Heinolan Autopurkaamo Oy:n vuokra-alueen maaperän tilasta on tehtävä selvitys mennessä. Selvitykseen on sisällytettävä kaikki ne alueet, joilla on varastoitu tai käsitelty romuajoneuvoja, polttoaineita ja muita ympäristölle vaarallisia aineita. Selvityksen tulee kattaa vähintään metallien ja mineraaliöljyjen pitoisuudet maaperässä. Suunnitelma maaperän tilan selvittämisestä on toimitettava Heinolan kaupungin ympäristötoimelle hyväksyttäväksi mennessä. Selvitys toimitetaan tutkimusten valmistuttua Heinolan kaupungin ympäristötoimelle ja Hämeen ELY-keskukselle. (YSL 66, 135 ) 11. Varastokentän eteläpuolisen ojan vedenlaatua ja öljynerottimesta lähtevän veden laatua on tarkkailtava säännöllisesti vähintään kerran vuodessa touko-kesäkuussa otettavin näyttein.

11 Vesinäytteistä on tutkittava ph, kiintoaine, sähkönjohtavuus ja mineraaliöljy-, MTBE-pitoisuus ja TAME-pitoisuus. Ensimmäinen näyte on otettava keväällä (YSL 52, 62 ) 12. Toiminnalla on oltava vastuuhenkilö, joka vastaa toiminnan ympäristönsuojelusta sekä toiminnan päästöjen tarkkailusta ja raportoinnista sekä pitää tarvittaessa yhteyttä valvontaviranomaisiin. Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot on niiden muuttuessa ilmoitettava Heinolan kaupungin ympäristötoimelle. (YSL 62, JäteL 120, 122 ) 13. Toiminnasta on pidettävä kirjanpitoa, johon merkitään kaikki alueelle saapuvat ajoneuvot ja niiden suunniteltu käsittely ja varastointi alueella sekä alueelta poistuvat ajoneuvot. Poistettujen ajoneuvojen vastaanotto / romutustodistukset tulee liittää kirjanpitoon. Määräys koskee kaikkia vuokra-alueelle tuotavia ajoneuvoja, myös mahdollisten alivuokralaisten ajoneuvoja. Toiminnanharjoittajan on pystyttävä erittelemään kaikki alueella olevat ajoneuvot kirjanpidon perusteella. (YSL 58, JäteL 118, 119 ) 14. Varastokentän ja mahdollisen autopurkamon toiminnasta on laadittava vuosittain yhteenveto. Se toimitetaan Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Vuosiraportin tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: alueelle vuoden aikana tuotujen ajoneuvojen määrä kappaleina tiedot merkittävistä muista varastoon tuoduista tavaroista, laitteista tai materiaaleista. alueelta vuoden aikana pois vietyjen ajoneuvojen määrä kappaleina (eriteltynä myydyt toimivat tai korjattavaksi toimitetut ajoneuvot ja romutettavaksi toimitetut ajoneuvot) syntyneet jätteet eriteltynä jätelajeittain: määrät ja toimituspaikat varastoituna vuodenvaihteessa olevien korjauskelpoisten ajoneuvojen, romuajoneuvojen ja muiden laitteiden ja materiaalien määrät. yhteenveto poikkeuksellisista tilanteista mahdolliset muutokset vastuuhenkilöiden yhteystiedoissa. oja- ja hulevesinäytteiden tulokset (YSL 62, 172, JäteL 118, JäteA 20 ) 15. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava toiminnan olennaisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä tai

12 lopettamisesta Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. (YSL 6, 52, 172 ) 16. Varastointikentän ja / tai autopurkamon toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista tulee laatia suunnitelma, joka toimitetaan hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi. Suunnitelmaan tulee sisältyä vähintään maaperän tilan selvittäminen samassa laajuudessa kuin ympäristöluvan myöntämisen yhteydessä sekä varastossa olevien jätteiden toimittaminen asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. (YSL 52, 66, 172 ) 17. Toiminnanharjoittajan on asettava euron hyväksyttävä vakuus asianmukaisen jätehuollon ja jälkihoitotoimenpiteiden varmistamiseksi. Vakuusasiakirjat on toimitettava Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle mennessä. Vakuuden määrää voidaan tarkistaa toiminnan laajuuden muuttuessa. (YSL ) 18. Tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden kuten romuajoneuvojen vastaanotto on tehtävä yhteistoiminnassa tuottajan kanssa. Luvan saajan on tehtävä kyseisen tuottajan tai tuottajayhteisön kanssa kirjallinen sopimus tai vastaava asiakirja, josta selviää yhteistyökumppanin nimi ja yhteistoiminnan alkamispäivä. Asiakirjasta on myös selvittävä, mitä tuottajavastuun piiriin kuu-luvaa jätettä sopimus koskee. Asiakirjat on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. (JL 47, YSL 172 ) Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. Lupaharkinnan perusteet Toimittaessa hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset, eikä toiminnasta aiheudu vaaraa terveydelle tai ympäristölle, eikä varastoinnista ja / tai autojen purkamisesta voida katsoa aiheutuvan eräistä naapuruussuhteista annetun lain tarkoittamaa kohtuutonta haittaa. Lupamääräysten perustelut Lupamääräykset 1-2

13 Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä, haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja kulloinkin voimassa olevasta lainsäädännöstä ja siinä mielessä seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan (YSL 6-8, 52, 53 ). Jos päästöjä voidaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi vähentää olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia, voidaan lupapäätöstä vaatia muutettavaksi. Ympäristöluvan lähtökohtana on, ettei toiminnasta saa aiheutua tai joutua ympäröivään veteen tai ilmaan sellaisia aineita tai haittaa, joista voi olla haittaa terveydelle tai jotka heikentävät ympäristön tilaa. Ympäristön viihtyisyyden ja ihmisen terveyden ylläpitämiseksi tulee toiminnassa kiinnittää huomiota alueen siisteyteen, ympäristön roskaantumiseen ja pölyn ja melun leviämisen ehkäisemiseen sekä sadevesien hallittuun johtamiseen. Lupamääräykset 3-4 Toimintaa koskevat vähimmäisvaatimukset on annettu valtioneuvoston asetuksella (RomuaA, liite 2). Tavoitteena on estää vaarallisten aineiden pääsy ympäristöön suoraan romuajoneuvoista tai välillisesti niiden purkutoiminnasta. Lupamääräys 5 Määräykset siisteydestä on annettu erityisesti, koska alue sijaitsee lähellä asutusta. Toiminta ei saa aiheuttaa naapuruussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta haittaa tai maiseman merkittävää pilaantumista. Maisemahaitan estämiseksi toiminnanharjoittaja on ilmoittanut korottavansa aluetta ympäröivää aitaa asutusalueen puoleiselta osalta. Jos maisemahaittaa aidan korottamisesta huolimatta aiheutuu, valvontaviranomainen voi antaa lisäohjeita ja määräyksiä, jotka koskevat varastointia. Esimerkiksi autojen varastoiminen päällekkäin voidaan kieltää. Lupamääräys 6 Jotta alueelle ei muodostuisi jätteiden varastoja, on kunkin varastoitavan ja käsiteltävän jakeen kohdalla huolehdittava siitä että varastot tyhjenevät riittävän usein. (JäteL 13, YSL 7, 16, 17 ). Öljynerottimien tarkistamista ja tyhjennystä koskeva määräys on annettu, että varmistetaan erottimen toiminta. Lupamääräykset 7 Määräykset purkamiseen ja romuautojen käsittelyyn on annettu, ettei toiminnasta aiheutuisi kohtuutonta meluhaittaa lähimmille asuinkiinteistöille. Melutasoja voidaan mitata tai mittaamista edellyttää tarvittaessa. Lupamääräykset 8 ja 9

14 Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen, ilmoitus- ja toimintavelvollisuus on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumiseksi sekä viranomaisten ja lähialueen asukkaiden tiedon saannin varmistamiseksi. Lupamääräys 10 Maaperän tilaa alueella ei ole selvitetty, vaikka erilaista autopurkamo- ja varastointitoimintaa alueella on harjoitettu ainakin vuodesta 1985 lähtien. Selvityksen perusteella voidaan antaa määräyksiä maaperän puhdistamisesta tai sitä voidaan käyttää vertailutietona, kun myöhemmin arvioidaan autopurkamotoiminnan aiheuttamaa maaperän pilaantumista. Lupamääräys 11 Lupamääräyksellä varmistetaan öljynerottimien toiminnan tarkkailu sekä maastoon päätyvien hulevesien laatu. Lupamääräykset Määräyksillä varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle. Viranomaisen tulee saada tieto toiminnan laajuudesta vuosittain sekä toiminnassa tapahtuvista muutoksista kuten laajentamisesta tai toimintatapojen muuttamisesta heti, kun ne ovat toiminnanharjoittajan tiedossa. Ilmoitusten ja raportoinnin perusteella viranomainen tarkastelee muutosten vaikutuksia nykyisessä luvassa annettuihin määräyksiin ja arvioi, onko lupaa tarpeen muuttaa. Toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävä tai muu toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uuden luvan hakemista. Lupamääräys 16 Ympäristönsuojelulain 52 :n mukaan ympäristöluvassa on annettava määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, ettei tässä vaiheessa ole tarpeen antaa yksityiskohtaisia määräyksiä toiminnan lopettamisesta, vaan tarvittavat määräykset annetaan erillisen suunnitelman perusteella. Lupamääräys 17 Ympäristönsuojelulain 59 :n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden asettaminen on tarpeen alueen saattamiseksi kuntoon, mikäli toiminta lakkaa yllättäen. Ympäristönsuojelulain 60 :n mukaan vakuuden on oltava riittävä 59 :ssä säädettyjen toimien hoitamiseksi ottaen huomioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset.

15 PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Lupamääräys 18 Tuottajavastuuvelvollisuus koskee jätelain (646/2011) 48 :ssä määriteltyjen tuotteiden tuottajia eli valmistajia tai maahantuojia, jotka saattavat näitä tuotteita Suomen markkinoille. Tuottajien on järjestettävä kustannuksellaan käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto. Romuajoneuvot, niiden osat ja ajoneuvoista poistetut renkaat ja akut kuuluvat tuottajavastuun piiriin. Jätelain 47 :n mukaan tuottajalla on ensisijainen oikeus järjestää vastuulleen kuuluvien käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto. Muut toimijat saavat perustaa rinnakkaisia käytöstä poistettujen tuotteiden keräys- tai vastaanottojärjestelmiä taikka tarjota tähän liittyviä palveluita kiinteistön haltijalle tai muulle jätteen haltijalle vain, jos tämä tehdään yhteistoiminnassa tuottajan kanssa. Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uutta lupaa. Jätelaki (646/2011) Jäteasetus (179/2012) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) Terveydensuojelulaki (763/1994) Ympäristönsuojelulaki (527/2014) Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa (123/2015) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

16 KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän lupapäätöksen käsittelystä peritään Heinolan kaupungin voimassa olevan ympäristötoimen maksutaksan 3 :n mukaisesti 1086 ja lisäksi kuulutuskustannukset. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Tiedoksi Hakija Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ympäristöterveyskeskus Päijät-Hämeen pelastuslaitos Muistutuksen jättäneet asianosaiset (4 kiinteistöä) Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä Tieto päätöksestä julkaistaan Heinolan kaupungin ilmoitustaululla ja Itä-Häme-lehdessä. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen annosta antopäivää lukuun ottamatta. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristö-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät: alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella: muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella (ympäristönsuojelulaki 191 ). Valitusosoitus on liitteenä. ALLEKIRJOITUS HEINOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA LIITE Valitusosoitus

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2014-3

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2014-3 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2014-3 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 71 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27.5. 2015

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. KSU 2005 y 407/121 Telefaksi

PÄÄTÖS. KSU 2005 y 407/121 Telefaksi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 28.5.2007 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 490 110 Dnro KSU 2005 y 407/121 Telefaksi 020 490 5811 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen päätös Keski

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SESTA Helsinki 12.8.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2007-Y-639-111 No YS 949 ASIA Ympäristösuojelulain 55 mukainen lupamääräysten tarkistaminen, joka

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA HAKIJA Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvan 9.12.2005, 1999Y0177-111 kaatopaikan vakuutta

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä Etelä-Suomi Päätös Nro 136/2014/1 Dnro ESAVI/79/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.7.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä No YS

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2013/1 Dnro ESAVI/235/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2013 ASIA Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen muutos, Turku

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA TOIMINNAN SIJAINTI Hikinoro Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

N:o 581/ 2004. Annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2004. Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista

N:o 581/ 2004. Annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2004. Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista N:o 581/ 2004 Annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2004 Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 3 päivänä

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentti kohta 4 f.

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentti kohta 4 f. Etelä-Suomi Päätös Nro 32/2014/1 Dnro ESAVI/196/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin tehtaiden ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Ympäristötarkastaja PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA, TORNION RALLIHARRASTAJAT RY

Ympäristötarkastaja PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA, TORNION RALLIHARRASTAJAT RY MERI-LAPIN YMPÄRISTÖ- PALVELUT VIRANHALTIJAPÄÄTÖS dnro 793/11.03.01/2017 Ympäristötarkastaja 15.1.2018 1 Päätöksentekijä Ympäristötarkastaja Asia PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA,

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016 1(5) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Drno 114/11.01.00.00/2016 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2016

Lisätiedot

L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki

L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro ISAVI/24/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 9.7.2014 ASIA L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki HAKIJA Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 06.05.2014 154 ESAVI/555/04.08/2010 Lausunto Hakija Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 5/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 41801 KORPILAHTI Antopäivä 4.10.2005 ASIA Seppo Nirkkosen ympäristölupahakemus (YSL 35 )

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014. Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014. Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014 Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014 42700 KEURUU ASIA Autopurkaamon ympäristölupa, Mänttä-Vilppula HAKIJA Martikainen S & V

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2014/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2014 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen raaka-aineen varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot