Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen NURMES

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009"

Transkriptio

1 75531 Nurmes NURMEKSEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto PL 12 Annettu julkipanon jälkeen NURMES Nro 51/2009 LUPAJ , 19 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuk sen (169/2000) mukaisen laitoksen ympäristöluvan hyväksyminen. LUVAN HAKIJA Nurmeksen Kristalli Oy Teollisuustie 11, NURMES y-tunnus Yhteyshenkilö: Unto Sormunen, puh , sähköposti LAITOS, TOIMINTA JA SIJAINTI Jätteiden ammattimainen vastaanotto ja varastointi. Lupaa haetaan metalliromun, ajoneuvon renkaiden, lyijyakkujen, romuajoneuvojen, sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottamiseen ja varastointiin edelleen jatkokäsittelyyn toimitettavaksi. Hakija peruutti romuajoneuvojen vastaanottamisen ja varastoinnin lupahakemuksen. Nurmeksen kaupungin, Pitkänmäen kaupunginosassa, kortteli 4, tontti 4, kiinteistörekisteritunnus: osoitteessa Teollisuustie 11, Nurmes. Tontin pinta-ala on 8816 m 2. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 28 1 mom. ja 2 mom. 4 kohta TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN Ympäristösuojeluasetuksen 7 1 mom. 13 kohdan mukaisesti lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. ASIAN VIREILLETULO Hakemus on toimitettu ympäristönsuojelutoimistoon TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

2 2 Kiinteistöllä oleville rakennuksille on myönnetty rakennusluvat. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Kaavamerkinnöissä on annettu ehtoja pohjaveden suojelemiseksi: kieltämällä sijoittamasta pohjavettä pilaavaa toimintaa alueelle, edellytetty viemärit rakennettavaksi tiiviiksi ja alueet, joilla käsitellään pohjavesille vaarallisia aineita, liikenne- ja autopaikoitusalueet rakennettavaksi tiiviiksi. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ TOIMINNAN KUVAUS Suunniteltu vastaanottopiste sijaitsee teollisuusalueella, joka rajoittuu puistoalueen kautta omakotitalo- ja rivitaloalueeseen. Ympäröivällä teollisuusalueella on mm. autokatsastustoimintaa, pelastuslaitos, koneiden ja ajoneuvojen huoltoliike ja ajoneuvojen myyntiliike. Lähin asuinrakennus, rivitalo, sijaitsee noin 80 metrin etäisyydellä puistoalueen takana suunnitellusta vastaanottopisteestä. Ympäristön tila ja laatu Pohjavesi ja muu vesistö Vastaanottopiste sijaitsee Porokylän I-luokan pohjavesialueella, Kötsinmäen vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä. Matkaa Kötsinmäen vedenottamolle on 2700 metriä. Porokylän pohjavesialueen pohjaveden virtaussuunnista on tehty mallinnus. Pohjavesialueelle on tehty suojelusuunnitelma. Lähin pohjaveden tarkkailuputki on 200 metriä suunnitellusta ajoneuvojen varastointipaikasta kaakko-etelään. Putki sijaitsee pohjaveden virtaussuunnassa yläpuolella suunniteltua laitosta. Pohjavesiputkessa pohjaveden pinta on ollut vuosina mittauskertana välillä + 134, ,71. Geologian tutkimuskeskuksen tutkimusraportin Porokylän pohjavesialueen rakenneselvitys vuodelta 2000 mukaan suunnitellun laitoksen kohdalla pohjaveden pinta on noin korkeudella ja pohjaveden virtaussuunta on harjun ydintä kohti koilliseen, josta pohjavesi virtaa Kötsinmäen vedenottamolle. Lähin vesistö on Lokinlammet noin 600 metrin etäisyydellä suunnitellusta laitoksesta lounaaseen. Pielinen sijaitsee 1,4 km laitoksesta kaakkoon. Ilman laatu Ilman laatuun suunnitellulla toiminnalla ei ole sanottavaa vaikusta. Melu ja liikenne Suunniteltu toiminta lisää jonkin verran alueen liikennettä. Hakemuksen täydennyksessä on arvioitu liikenteen lisääntymisen määrää seuraavasti: henkilöautoliikenne 120 ajoneuvosta 150 ajoneuvoon vuorokaudessa ja raskaan liikenteen 5 ajoneuvosta 10 ajoneuvoon vuorokaudessa. Toiminnassa aiheutuva melu aiheutuu alueen liikenteestä, kuormien purkamisesta ja lastaamisesta. Hakemuksessa ei ole arvioitu toiminnan aiheuttamaa melutasoa. Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia Vastaanottopisteestä on matkaa lähimpiin asuttuihin asuinrakennuksiin 80 metriä. Yleiskuvaus

3 Nurmeksen Kristalli Oy perustaa alueelle metalliromun, romuajoneuvojen, käytettyjen autonrenkaiden, lyijyakkujen vastaanottopisteen, pääyhteistyökumppanina on Kuusakoski Oy. Käytettyjä vaatteita vastaanotetaan myytäväksi ja lahjoitettavaksi, osa vaatteista joudutaan lajittelun jälkeen toimittamaan jätteenä kaatopaikalle. Vastaanotetut jätteet toimitetaan Kuusakoski Oy:n toimesta, lukuun ottamatta vaatteita, luvan saaneeseen vastaanotto tai jatkokäsittelypaikkaan. Toiminta sijoittuu Kristalli ry:n omistamalle tontille. Hakija peruuttaa romuajoneuvojen vastaanottamisen lupahakemuksen saapuneella lisäselvityksellä. 3 Alueella varastoitavat jätteet ja niiden määrät vuodessa: tonnia/a Metallijätteet 3200 SE-romu 1000 Ajoneuvojen renkaat 250 Ajoneuvojen akut 150 Käytetyt vaatteet 350 paperi ja pahvijätteet Kerättävä metalliromu varastoidaan katokselliseen varastoon vaihtolavoille. Alueella ei käsitellä jätteitä. Varastoitavien jätteiden enimmäismäärä vuodessa on alle 5000 tonnia. Metalliromua vastaanotetaan enintään 3200 tonnia vuodessa. Kerrallaan varastoitavan materiaalin määrä on 150 tonnia. SE-romua vastaanotetaan enintään 1000 tonnia vuodessa. SE-romu varastoidaan umpinaisissa konteissa, jotka säilytetään asfaltoidulla piha-alueella tai asfaltoidussa katoksessa. Varastoitavat ajoneuvonrenkaat varastoidaan vaihtolavoilla katoksellisessa varastossa. Tontin piha-alue ja katoksellinen varasto on päällystetty asfaltilla. Koko piha-alue on aidattu ja lukittu toiminta-ajan ulkopuolella. Piha-alueen sadevedet johdetaan sadevesiviemäröintiin. Piha-alueella sijaitsee entinen polttonesteiden jakelualue, joka on viemäröity öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin. Ajoneuvojen huoltohalli, johon ei tule luvanvaraista toimintaa, on viemäröity hiekan- ja samaisen öljynerottimen kautta jätevesiviemäröintiin. Toiminnan kirjanpito tulleista ja lähteneistä jätteistä raportoidaan Nurmeksen ympäristönsuojeluviranomaiselle toimintavuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Vastaanottopiste on avoinna arkisin 9 17 tarvittaessa myös lauantaisin. Laitteet ja rakenteet Vastaanotettavat jätteet varastoidaan avolavoilla tai umpikonteissa, jotka sijoitetaan olemassa olevaan katokseen. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

4 4 Päästöt ilmaan Toiminnassa ei muodostu sanottavassa määrin päästöjä ilmaan. Jätteet ja jätevedet Muodostuvat jätteet, lähinnä kierrätyskelvoton vaatejäte, noin 105 tonnia vuodessa, toimitetaan jäteasemalle. Toiminnassa ei muodostu jätevesiä. Piha-alueen sade- ja sulamisvedet johdetaan sadevesiviemäriin. Sadevesiviemäri laskee pohjavesialueen ulkopuolelle. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Laitoksen toiminnasta raportoidaan Nurmeksen ympäristönsuojeluviranomaiselle toimintavuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Raportissa esitetään laitokselle tulleet ja lähteneet jätteet laaduittain. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Hakemuksessa ei ole arvioitu poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumista. Toimija ilmoittaa, että heillä on pelastuslain mukainen pelastussuunnitelma. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Ympäristölupahakemus on saapunut ja sitä on täydennetty saapuneella lisäselvityksellä , jossa mm. vastaanotettavia jätemääriä on tarkastettu ja luovuttu romuajoneuvojen vastaanotosta. Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemuksen vireillä olosta on kuulutettu kaupungin ilmoitustaululla Ilmoitus kuulutuksesta on julkaistu Ylä-Karjala lehdessä Hakemuksesta on lähetetty tieto lähialueen kiinteistöille. Neuvottelut ja katselmukset Ympäristönsuojelusihteeri on neuvotellut tulevasta toiminnasta , josta on muistio lupa-asiakirjojen yhteydessä. Neuvottelussa on kehotettu tarkentamaan lupahakemusta tietyin osin. Lausunnot ja muistutukset Muistutuksia tai mielipiteitä hakemuksesta ei ole esitetty. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus ja Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymä on antanut lausunnot hakemuksesta. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota hakemuksessa oleviin seuraaviin puutteisiin: alueella on sijainnut entinen polttoaineen jakeluasemaan, josta ei ole tietoa MATTI maaperän tietojärjestelmässä, ympäristökeskus on pitänyt tarpeellisena maaperän pilaantumisen selvittämistä ennen luvan myöntämistä, mikäli sitä ei ole aiemmin tehty ajoneuvojen varastointipaikan ja piha-alueen pinnoitteiden kunnosta ei ole esitetty

5 5 tietoja öljynerottimen kunnosta ja toimintakyvystä ei ole esitetty tietoja viemäreiden tiiviydestä ei ole esitetty tietoja, mm. kaavamääräyksissä on maininta viemäreiden tiiviydestä luvassa tulee antaa tarpeelliset määräykset akkujen ja renkaiden asiallisesta varastoinnista luvassa tulee vaatia toiminnalle toimintaohjeet onnettomuus- ja poikkeustilanteiden varalle jätteiden luokittelussa on joitain virheitä ja epätäsmällisyyksiä, jotka tulee korjata lupapäätökseen luvassa ei käy ilmi kenen toimesta jätteiden kuljettaminen Kuusakoski Oy:n Joensuun laitokseen tapahtuu kierrätykseen kelpaamattomat jätteet tulee toimittaa asianmukaisen luvan omaavalle käsittelijälle tai kaatopaikalle luvassa tukee antaa määräykset öljynerottimen huollosta, tarkkailusta ja kirjaamisesta luvassa tulee edellyttää viemäri- ja sadevesiviemäriveden tarkkailua esimerkiksi keväällä lumien sulamisaikaan otettavin näyttein toiminnalle asetettavan ympäristönsuojelulain 42 3 momentin mukaisen vakuuden asettamista toiminnanharjoittajalle tulee harkita. Nurmeksen ja Valtimon terveydensuojeluviranomainen on lausunnossaan esittänyt seuraavaa: hakijan tulee huomioida toiminnassaan, että alue sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella (mm. asianmukaiset varastointitilat, varastointialueiden tiiviys, varautuminen onnettomuuksiin) toiminnasta ei aiheutune ympäristöön meluhaittoja Hakijan vastine annettuihin lausuntoihin Nurmeksen Kristalli Oy on antanut vastineensa lisäselvityksessä , jossa on vastaanotettavat jätejakeet lueteltu määrittäin, arvioitu toiminnan liikennemäärät, annettu selvitys jätteiden kuljetuksesta, selvitetty poikkeuksellisiin oloihin laadittavaa pelastuslain mukaista pelastussuunnitelman laadintaa ja peruutettu lupahakemus romuajoneuvojen vastaanoton osalta. Annettujen lausuntojen huomioiminen lupapäätöksessä Annetut lausunnot on huomioitu soveltuvin osin lupamääräyksissä ilmenevällä tavalla. Koska ajoneuvojen vastaanottamisen lupahakemus on peruttu, ei luvassa edellytetä maaperän pilaantumisen selvittämistä. Tuleva toiminta ei pilaa öljyhiilivedyillä maaperää, koska laitoksella ei vastaanoteta romuajoneuvoja. Ympäristökeskus, maaperän pilaantumista valvovana viranomaisena, voi velvoittaa mahdollista pilaajaa tai kiinteistön omistajaa selvittämään maaperän pilaantumisen. Toimija pyrkii saamaan entisen maanomistajan selvittämään mahdollista maaperän pilaantumista. Samasta syystä luvassa ei edellytetä viemäröinnin tiiviyden selvittämistä eikä sade- ja sulamisvesien tarkkailua VIRANOMAISEN RATKAISU Lupajaosto myöntää Nurmeksen Kristalli Oy:lle ympäristöluvan SE-romujen, romumetallin, ajoneuvojen renkaiden, ajoneuvon akkujen, vaate- ja tekstiilimateriaalin vastaanottoon ja välivarastointiin seuraavin lupamääräyksin:

6 6 1. Ympäristölupa koskee valtioneuvoston sähkö- ja elektroniikkaromusta antamassa asetuksessa (852/2004) tarkoitettua kotitalouden sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erilliskeräystoimintaa, johon kuuluvat vastaanotto, lajittelu ja välivarastointi. Romujen esikäsittelyä ja purkamista ei kiinteistöllä saa tehdä. (YsL 43, 45, VNA 852/ ) 2. Jätteiden vastaanotto ja varastointi on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle ja ympäristölle, eikä se pilaa maaperää ja likaa pohjavettä. Varastotiloissa on oltava imeytysainetta ja työkaluja mahdollisten vuotojen talteenottoon. Jätteet tulee varastoida katoksessa konteissa tai vaihtolavoilla. Kerrallaan varastoivat jätteet tulee mahtua katokseen, vaihtolavoille ja kontteihin. Katoksen pinnoitteen kunto tulee olla sellainen, että mahdolliset vuodot saadaan siltä talteen. Katoksen ja pihan pinnoitteen kuntoa tulee seurata ja tarvittaessa pinnoitetta tulee korjata. Mahdollisia pohjavedelle vaarallisia aineita sisältävät se-romut tulee varastoida nestetiiviissä kontissa, joista mahdolliset vuodot saadaan helposti talteen. Öljynerottimen toimintakunto tulee tarkastaa ja erottimet tulee tyhjentää tarvittaessa erottimien toiminnan turvaamiseksi. Ajoneuvojen akut tulee varastoida lämpimässä tilassa, akkuhappoa kestävän suoja-altaan päällä. Ajoneuvojen renkaita varastoidessa tulee ottaa huomioon renkaiden palokuorma. Renkaat tulee varastoida riittävän etäällä palavista rakennuksista. (YsL 43, 45, JL 6 ) 3. Jätteitä ei saa sekoittaa muihin jätteisiin. SE-romu on kerättävä ja varastoitava siten, että uudelleen käyttöön ja kierrätykseen soveltuvat osat voidaan ensisijaisesti käyttää uudelleen ja toissijaisesti kierrättää. (YsL 45, JL 6 ) 4. Toiminnanharjoittajan on varmistettava, että vastaanottopaikalle ei tuoda jätteitä, joiden vastaanottaminen kiinteistöllä ei ole sallittua. Jos kiinteistön alueelle tuodaan jätteitä, joiden vastaanottaminen ei ole sallittua, tulee toiminnanharjoittajan palauttaa jätteet niiden luovuttajille tai toimittaa käsittelypaikkaan, jolla on lupa kyseisen jätteen vastaanottamiseen. Toiminnasta ei saa aiheutua roskaantumista. (YsL 4, 5, 42, 43, 45, JL 4, 6, 8, 15, 19 ) 5. Sähkö- ja elektroniikkaromun varastokontti on pidettävä lukittuna, kun romun vastaanottoa ei valvota. Laitosta ympäröivä aita tulee olla lukittuna toiminta-ajan ulkopuolella. (YsL 4, JL 6 ) 6. Vastaanotetut ja varastoidut jätteet on toimitettava käsiteltäväksi ja hyödynnettäväksi laitokseen, jolla on voimassa oleva ympäristölupa kyseiseen toimintaan. (YSL 28, 43 YSA 19, JL 5, VNA 852/ ) Jätteen kuljettajalla tulee olla jätelain mukainen lupa kyseisen jätteen kuljettamiseen. (YsL 4, 45, JL 6, 8, 15 ) 7. Toiminnasta ei saa aiheutua haitallista melua lähiympäristöön. Melutaso lähimmässä häiriintyvässä kohteessa ei saa ylittää 55 db klo 7 22 välisenä aikana, eikä 45 db 22 7 välisenä aikana. Jätteiden kuormaukset tulee tapahtua päivällä laitoksen toiminta-aikana. (YsL 43, NaapL 17, Vnp 993/1992) 8. Jätteiden keräykseen ja varastointiin on nimettävä vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön

7 7 yhteystiedot on toimitettava Nurmeksen kaupungin ympäristötoimeen kuukauden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. (YsL 43, 45 ) 9. Laitoksen toimintaa ja mahdollisia päästöjä on tarkkailtava. Vastaanotetusta ja varastoidusta SE-romusta tulee pitää kirjaa. Kirjauksista tulee selvitä vastaanotetut jätemäärät jätelajeittain sekä edelleen toimitettujen jätteiden toimituspaikat ja ajankohdat. Yhteenveto kirjauksista tulee toimittaa vuosittain Nurmeksen kaupungin ympäristötoimelle maaliskuun loppuun mennessä. (YsL 46, 83, JL 51 ) 10. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava mahdollisista toiminnan muutoksista ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YsL 28, 58 ) 11. Toiminnanharjoittajan on laadittava suunnitelma poikkeuksellisien tilanteiden varalta. Suunnitelma tulee esittää lupaviranomaiselle viimeistään kuukausi toiminnan aloittamisen jälkeen. (YsL 4, 43 ) 12. Mahdollisista häiriötilanteista sekä vahingoista ja onnettomuuksista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa, on ilmoitettava välittömästi Nurmeksen ympäristönsuojeluviranomaiselle ja pelastuslaitokselle. Häiriötilanteissa on pidettävä päiväkirjaa tai muuta vastaavaa kirjallista tai tiedostoihin tallennettavaa seurantaa ja häiriötilanteet tulee ilmoittaa vuosi-ilmoituksen yhteydessä valvovalle viranomaiselle. (YsL 43, 46, 62, YsA 30 ) 13. Toiminnanharjoittajan on asettava toimintaa varten vakuus, jonka suuruus on tuhat (1000) euroa. Vakuustodistus on toimitettava lupajaostolle kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta. Lupajaosto voi muuttaa tarvittaessa vakuuden määrää. (YsL 42 ) RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. (YSL 41 ) Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. (YSL 42 ) Lupamääräysten yksilöidyt perustelut Lupahakemuksen mukainen toiminta edellä esitettyjen lupaehtojen mukaisesti täyttää ympäristönsuojelulain 42 :ssä esitetyt vaatimukset ympäristöluvan myöntämiseksi. Jätteiden vastaanottoa ja varastointia koskeva yleismääräys on annettu, jotta voidaan varmistua jätehuollon asianmukaisuudesta ja estää jätteiden kulkeutuminen ympäristöön.

8 8 Nurmeksen Kristalli Oy on hakenut ympäristölupaa jätteiden vastaanottoon ja varastointiin, ei jätteiden esikäsittelyyn. (Lupamääräys 1) Jätteiden vastaanottoa ja varastointia koskeva yleismääräys on annettu, jotta voidaan varmistua jätehuollon asianmukaisuudesta ja estää jätteiden kulkeutuminen ympäristöön. Etenkin ongelmajätteiden varastoinnissa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että ne eivät pääse leviämään ympäristöön. Ympäristön pilaantumista estävät rakenteet tulee pitää toimintakunnossa. (Lupamääräys 2) Jätteiden erittelyllä ja lajittelulla minimoidaan terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia vaaroja. Asianmukaisella varastoinnilla voidaan varmistaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden säilyminen vastaanottoa vastaavassa kunnossa ja näin edesauttaa laitteiden hyötykäyttöä. (Lupamääräys 3) Määräys perustuu jätteen haltijan yleisiin huolehtimisvelvollisuuksiin ja on annettu alueen roskaantuneisuuden ja pilaantuneisuuden ehkäisemiseksi. (Lupamääräys 4) Lukitsemalla varastot ja piha-alue estetään luvattomien henkilöiden pääsy varastoalueelle sekä jätteiden mahdollinen leviäminen ympäristöön. (Lupamääräys 5) Antamalla erillinen määräys jätteiden luovuttamisesta, halutaan varmistaa, että laitosalueelta pois toimitettavia jätteitä ei luovuteta luvattomille jätteitä käsitteleville laitoksille tai henkilöille. Jätteiden ammattimainen kuljettaminen edellyttää merkintää jätetiedostoon. (Lupamääräys 6) Meluntorjuntaa koskeva määräys on annettu, jotta toiminnasta ei aiheutuisi kohtuutonta rasitusta lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Jätteiden kuormaus päiväaikaan, laitoksen aukioloaikana, ei häiritse niin paljon lähialueen asukkaita kuin illalla tai aikaisin aamulla tapahtuva kuormaus. (Lupamääräys 7) Jätteiden keräyksessä tulee olla vastuuhenkilö, joka valvoo jätteiden käsittelyä ja varastointia sekä antaa tarvittaessa laitoksen toimintaa koskevia tietoja lupaviranomaiselle. (Lupamääräys 8) Kirjanpitoa koskevat määräykset on annettu luvan mukaisen toiminnan valvontaa varten tarpeellisten tietojen saamiseksi. (Lupamääräys 9) Jotta toiminnassa tapahtuvia muutoksista voidaan seurata ja valvoa sekä tarvittaessa arvioida muutoksen merkittävyys uuden lupakäsittelyn tarpeellisuudesta, tulee toiminnassa tapahtuvista muutoksista ilmoittaa valvontaviranomaiselle hyvissä ajoin. (Lupamääräys 10) Ympäristönsuojeluasetuksen 30 mukaan toiminnanharjoittajan on ilmoitettava tavanomaisesta poikkeavista tapahtumista ja onnettomuuksista valvontaviranomaiselle. Haitallisten terveys- ja ympäristövaikutusten estämiseksi tulee varautua etukäteen, jota varten tulee laatia suunnitelma poikkeuksellisten tilanteiden varalle, suunnitelman voi liittää valmiussuunnitelmaan. (Lupamääräykset 11 ja 12) Määräys vakuudesta perustuu ympäristönsuojelulain 42 :ään, joka on säädetty, jotta kaikissa tilanteissa, myös toiminnan loppuessa, voidaan varmistaa jätteiden asianmukainen käsittely. Vakuuden suuruutta määrättäessä on otettu huomioon

9 9 varastoitavan jätteen määrä, laatu ja varastointipaikan sijainti ja etäisyys muihin luvallisiin vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin. (Lupamääräys 13) LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Luvan mukainen toiminta on aloitettava viiden vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta tai lupa raukeaa. Toiminnanharjoittajan tulee tehdä mennessä uusi hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. Toimin nan olennainen muu ttaminen edellyttää uutta lupaa. (YSL 52, 55, 57 ) Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ) PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Tämän päätöksen mukaisen toiminnan saa aloittaa päätöksen saatua lainvoiman. (YSL 100 ) SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-8, 28, 31, 36-38, 41-43, 52-56, 62, 76, 81, 83, 90, 96, 97, 100, Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 16-19, 23 ja 30 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Jätelaki (1072/1993) 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 51, 52 Jäteasetus (1390/1993) 3a, 5, 6, 7, 8, 22 Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (852/2004) Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Ympäristöluvan käsittelystä peritään Nurmeksen teknisen lautakunnan vahvistaman (Ympäristön hallinnan viranomaistehtävien maksuperusteet: ympäristönsuojeluviranomaisen taksa) taksataulukon muu jätteiden ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen -kohdan mukainen 1260 euron suuruinen maksu lisättynä kuulemiskuluilla. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN PÄÄTÖS Tästä päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla Nurmeksen kaupungin ilmoitustaululla ja ilmoituksella Ylä-Karjala lehdessä. (YSL 54 ) Nurmeksen Kristalli Oy

10 10 MUUTOKSENHAKU Pohjois-Karjalan ympäristökeskus Nurmeksen terveydensuojeluviranomainen Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus liitteenä. (YSL 96 )

11 11 Liite ympäris tölupapäätök seen VALITUSOSOITUS Päätöksen antamispäivä Ympäristölautakunnan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella. Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa ympäristölautakunnan päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Valitusaika päättyy Valituskirjelmän toimittaminen Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Nurmeksen kaupungin lupajaostolle. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: - ympäristölautakunnan päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Maksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 ja 7 : ien mukaan hallinto-oikeus perii valituksen käsittelystä maksun 89. Nurmeksen kaupungin lupajaoston osoite: Porokylänkatu 6 D (PL 12), NURMES (75531 NURMES)

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 Diaarinumero 106/11.01.00/2014

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka.

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka. Etelä-Suomi Päätös Nro 7/2011/1 Dnro ESAVI/616/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2011 ASIA Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 1880-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 204 Ympäristönsuojelutoimisto 18.4.2012 / Tiina Liira, Helena

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot