YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2."

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien rengasrouheen hyödyntämistä meluvallirakenteissa. LUVAN HAKIJA Destia Oy PL Helsinki Liike- ja yhteisötunnus TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Meluvalli Karstuntien länsipuolella, paaluväli Solhem II Rn:o 4:30 Lohjan kylä (463), Lohjan kaupunki (444) KIINTEISTÖN OMISTAJA Lohjan kaupunki LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki mom kohta 4 Ympäristönsuojeluasetus 1 3. mom LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Koska toiminta sisältyy ympäristönsuojeluasetuksen (169/00) 7 :n laitosluetteloon, ratkaisee ympäristölupa-asian kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Lohjan kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupunkisuunnittelukeskuksen johtosäännön mukaan ympäristölupahakemuksen käsittelee ympäristölautakunta.

2 2 ASIAN VIREILLE TULO Ympäristölupahakemus on jätetty Lohjan kaupungin ympäristöyksikköön TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Kyseessä on uusi toiminta, jolle ei ole voimassa olevaa ympäristölupaa. Kaavoitustilanne Ympäristöministeriön vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa toiminta-alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Lohjan kaupunginvaltuuston hyväksymän Lohjan kaupungin 4. kaupunginosan (Hiidensalmi) kortteleiden 172 ja 188 ja 5. kaupunginosan (Pappila) korttelin 200 sekä niihin liittyvien katualueiden asemakaavanmuutoksessa alue on osoitettu katualueeksi. Kaavan melumääräyksen mukaan Karstuntien länsipuolella kadun raja-alue on varustettava meluvallilla tai muulla melua estävällä rakenteella niin, että melutaso viereisellä asuntoalueella ei ylitä päivällä 55 db(a) ja yöllä 45 db(a). LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Luonnonympäristö ja maisema Karstuntie ja sen viereen rakennettava meluvalli sijoittuvat Nordkalk Oyj:n Tytyrin kalkkikaivoksen ja Hiidensalmen omakotiasutuksen väliin. Alueella on tällä hetkellä peltoa ja kalkkikaivoksen varastokasoja. Pohja- ja pintavedet Laitos ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Suunniteltu meluvallialue on melko tasaista, joten valtaosa sadevesistä imeytyy maaperään. Maaperä viettää hyvin lievästi kohti pohjoista. Maaperä Luvan hakijan mukaan rengasrouheen hyödyntämisalueen maaperässä on paksu savikerros. Häiriintyvät kohteet Kohteen länsipuolella sen välittömässä läheisyydessä on tiivistä omakotiasutusta. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat koko meluvallin pituudelta noin m etäisyydellä vallista.

3 3 Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella Alueella tulee olemaan meluvallin rakennushetkellä tienrakennukseen liittyvää toimintaa. Kohteen itäpuolella noin 150 m etäisyydellä on Nordkalk Oyj:n Tytyrin kalkkikaivos. HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Ympäristölupaa haetaan käytöstä poistetuista autonrenkaista valmistetun kumirouheen hyödyntämiseen meluvallissa. Rengasrouhetta sijoitetaan meluvalliin noin 2300 m 3 eli noin 1800 t ja enintään 2500 t. Lupaa haetaan saakka. Rengasrouhekevennyksellä saadaan meluvallista maaperään kohdistuva paine pienenemään siten, että meluvalli ei painu rakennusalueella olevaan pehmeään maaperään. Meluvallissa käytetään kokoon 100x300 mm 2 (RR1) rouhittua rengasrouhetta. Renkaita ei rouhita paikan päällä vaan ne tuodaan paikalle valmiiksi rouhittuina. Rouheen kuljetus aiheuttaa raskasta liikennettä noin 40 kuormaa. Meluvallin rakennustyöt suoritetaan ma-pe klo 7 18 pois lukien arkipyhät. Destia Oy:llä on toimintajärjestelmässään menettelyohjeet ympäristön huomioimiseksi. Yhtiöllä on RALA pätevyys. Destia Oy on hakenut ISO ympäristösertifikaattia, joka on auditoitu hyväksytysti toukokuussa Meluvallin rakenne Rengasrouhekevennyksen pituus meluvallissa on 122 m, ja rengasrouhekerroksen korkeus on 2,0 m ja leveys leveimmillään 18 m. Koko meluvallin korkeus tienpinnasta on n. 3 metriä. Meluvallin luiskat tehdään kaltevuuteen 1:1,5. Rouhe ympäröidään N3-luokan suodatinkankaalla. Rengasrouheen päälle meluvallin luiskiin sijoitetaan 0,5 m paksuinen ja meluvallin yläosaan 1,0 m (+15 % rengastäytön paksuudesta) paksuinen savi- tai moreenikerros. Päällysrakenteisiin pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään savea, ja maaperä meluvallin alla on hakijan mukaan savea. Meluvallin päälle istutetaan nurmikko ja matalajuurisia pensaita. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN SEKÄ TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Hakijan mukaan meluvalli ei erotu ympäröivästä rakennustoiminnasta erityisesti epäviihtyisällä tavalla ja rakennettava meluvalli vähentää ympäristöön leviävää melua ja täten lisää asukkaiden viihtyisyyttä.

4 4 Päästöt maaperään, vesiin ja viemäriin Hakijan mukaan toiminnasta ei synny päästöjä vesiin tai viemäriin eikä toiminnassa käytetä vettä. Kun tiestö meluvalleineen on rakennettu, ohjataan pintavedet avo-ojilla ja hulevesiputkistolla pois alueelta. Meluvallin kohdalta sadevedet ohjataan avo-ojissa kohti pohjoista. Rengasrouheesta on testeissä ja tutkimuksissa liuennut pieniä määriä raskasmetalleja ja polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä). VTT on tutkinut rengasrouheesta liukenevia aineita vuonna 1997 ns. ravistelutestillä, joka kuvaa karkealla tasolla materiaalista liukenevia aineita. Testin perusteella VTT katsoo, että kumirouheesta ei irtoa ympäristön kannalta haitallisia määriä epäorgaanisia aineita. Myös liukenevien PAH-yhdisteiden määrä oli melko pieni. Päästöt ilmaan Meluvallin rakenteet ovat rakennettaessa kosteita eivätkä pölyä. Renkaiden kuljetuksesta alueelle voi aiheutua jonkin verran pölyämistä, mitä voidaan torjua vedellä kastelemalla ja tarvittaessa suolaamalla. Tien rakentaminen alueelle aiheuttaa suurempaa pölyämistä kuin meluvallin rakentaminen. Melu ja tärinä Hakijan mukaan toiminnasta ei synny rakennustyömaan taustamelua ja tärinää suurempia melupäästöjä tai tärinää. Hakijan mukaan suurin melulähde on käytettävien työkoneiden moottorit, joiden melutaso vastaa normaalia työkoneiden melutasoa. Rakennettu meluvalli vähentää liikenteen melun leviämistä ympäristöön. Liikenne Rengasrouhe toimitetaan työmaalle kuorma-autokuljetuksina noin 60 m 3 / kuorma. Kuljetus käsittää kokonaisuudessaan noin ajoneuvoyhdistelmän kuormaa. Jätteet Hakijan mukaan toiminnasta ei synny jätteitä. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Toiminnassa käytettävää koneistoa tarkkaillaan silmämääräisesti päivittäin toiminnan aikana. Lisäksi suoritetaan käyttöönottotarkastus ja viikkotarkastukset, jotka dokumentoidaan. Hakijan mukaan rouheen loppukäytöstä meluvallissa ei synny päästöjä.

5 5 Toiminnasta pidetään työmaapäiväkirjaa. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Hakijan mukaan öljyletkun rikkoutuminen toiminnan aikana voi aiheuttaa öljyvahingon vaaran. Koneissa on öljyntorjuntavarustus ja mahdolliset öljyvuodot torjutaan imeyttämällä öljy puruun tai turpeeseen. Destia Oy:llä on ympäristövahinkovakuutus. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAAN KÄYTÄNNÖN SOVELTAMISESTA Hakijan mukaan laitoksen henkilökunta on koulutettua ja kokenutta. Ongelmajätteet sijoitetaan ongelmajätekonttiin ja käytettävät nesteet säilytetään kaksoisvaippasäiliössä tai valuma-altaallisessa öljykontissa. Hakijan mukaan suodatinkankaan asennus meluvalliin suoritetaan huolellisesti käsityönä suunnittelijan ohjeiden mukaisesti ja rengasrouhe huputetaan suodatinkankaan sisään. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Lupahakemusta on täydennetty , , , , ja tarkastuksen yhteydessä Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Lohjan kaupungin ilmoitustaululla ja Länsi-Uusimaa lehdessä on ilmoitettu kuulutuksesta (YsL 38 mom 1). Laitoksen naapureille on toimitettu tieto hakemuksesta erityistiedoksiantona (YsL 38 mom 2). Tarkastukset Kiinteistöllä on suoritettu ympäristönsuojelulain 83 :n mukainen tarkastus Lausunnot Hakemuksen johdosta ei pyydetty lausuntoja.

6 6 Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta ei jätetty yhtään muistutusta tai mielipidettä. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU Lohjan ympäristölupaviranomaisena ympäristölautakunta on tutkinut hakemuksen ja päättää myöntää Destia Oy:lle rengasrouheen hyödyntämistä koskevan ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan toiminnanharjoittajan lupahakemuksessa ilmoitettujen toimenpiteiden lisäksi jäljempänä mainituin lupamääräyksin: Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Rengasrouheen käsittely ja hyödyntäminen (JL 6, 9, 15 ja 51, JA 7, YsL 7, 8, 43 ja 45, NaapL 17 ) 1. Destia Oy saa hyödyntää Karstuntien länsipuolen meluvallirakenteissa (plv ) hakemuksessa kuvatulla tavalla rengasrouhetta enintään 2500 t. Rakenteissa ei saa ilman eri lupaa hyödyntää muita jätteitä. 2. Mikäli alueelle tuodaan tai rakenteisiin joutuu muuta jätettä, jonka vastaanottoa ei ole sallittu, on jäte viipymättä toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa tällaisen jätteen vastaanotto on hyväksytty, tai jäte on palautettava sen haltijalle. 3. Rengasrouhejäte tulee hyödyntää siten, ettei toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pilaantumisvaaraa maaperälle, pohja- ja pintavesille eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Ympäristön siisteyttä on valvottava. 4. Rakennuspaikan jätehuolto, jätteiden keräily-, välivarastointi- ja käsittelypaikat tulee toteuttaa ja varustaa siten, ettei jätehuollosta ja jätteiden käsittelystä aiheudu terveyshaittaa, vahinkoa tai haittaa naapurikiinteistöille eikä muutakaan ympäristöhaittaa Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnettäväksi asianmukaisiin niille tarkoitettuihin keräyspaikkoihin. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet voidaan toimittaa kaatopaikalle, mikäli eivät ole ongelmajätteiksi luokiteltavia aineita Päästöt ilmaan (JL 6 ja 9, JA 7, YsL 43 ja 45, NaapL 17 ) 5. Rengasrouheen käsittely, työmaan liikenne ja muut työvaiheet on järjestettävä ja hoidettava niin, ettei toiminnoista aiheudu pölyhaittoja. Tarvittaessa pölyäminen on estettävä murskeiden ja liikenneväylien kastelulla. Kuljetus ja siirtokaluston pyörät ja lavat on tarvittaessa puhdistettava. Melu ja tärinä (YSL 43 ja 46, JL 6, 9 51, JA 7, NaapL 17, VNp 993/1992)

7 7 6. Rengasrouheen kuljetuksista ja hyödyntämisestä ei saa aiheutua lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ulkona päivällä klo yli 55 db:n melutasoa. Tarvittaessa melutaso on mitattava toiminnanharjoittajan toimesta. 7. Rengasrouheen hyödyntämiseen liittyvät kuljetukset, sijoittaminen meluvalliin ja muu mahdollinen toiminta rengasrouheen hyödyntämiseen liittyvä toiminta on sallittu arkisin ma-pe klo 7-18 pois lukien arkipyhät. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet (YsL 7, 8, 43, 46 ja 62, YSA 30, JL 6 ) 8. Määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista, muista vahingoista ja onnettomuuksista, on viipymättä ilmoitettava ympäristöluvan valvontaviranomaiselle. Tilanteista, joissa polttoainetta pääsee vuotamaan maaperään, pinta- tai pohjavesiin, on ilmoitettava myös pelastusviranomaiselle. 9. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on alueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet polttoaineet ja muut kemikaalit on kerättävä välittömästi talteen. Toiminnan tarkkailu, kirjanpito ja raportointi (YsL 43 ja 46, JL 51 ja 52, JA 10 ) 10. Luvanhakijan on seurattava meluvallialueelta pois johdettavien pintavesien laatua kaksi kertaa vuodessa (keväällä ja syksyllä) otettavin vesinäyttein vähintään 2 vuotta vallin valmistumisesta. Vesinäytteistä on analysoitava vähintään ph, sähkönjohtavuus, kromi, kupari, sinkki, lyijy, mangaani, rauta, sulfaatti, öljyhiilivedyt ja PAH-yhdisteet. 11. Rengasjätteen hyödyntämisestä on pidettävä kirjaa. Käyttöpäiväkirjaan on merkittävä tiedot saapuneesta rengasrouheesta, rouheen sijoittamisesta meluvalliin ja meluvallin maisemoinnista. Käyttöpäiväkirja tulee olla viranomaisten nähtävillä pyydettäessä. 12. Meluvallin valmistumisen jälkeen toiminnanharjoittajan on toimitettava luvan valvontaviranomaiselle raportti, josta ilmenee: - meluvallin rakennusaika - alueelle tuodun rengasrouheen määrä, laatu ja alkuperä - tiedot toteutuneista rakenteista, mahdolliset poikkeamat alkuperäisestä suunnitelmasta ja niiden perustelut - toiminnassa syntyneiden jätteiden määrä, laatu ja toimituspaikka - suoritetut huoltotoimenpiteet ja ympäristönsuojelun kannalta merkittävät häiriötilanteet ja onnettomuudet (syy, kestoaika, arviot päästöistä ilmaan, vesiin tai maaperään sekä niiden ympäristövaikutuksista ja suoritetut toimenpiteet) Loppuraportti on toimitettava kuukauden kuluessa meluvallin valmistumisesta.

8 8 13. Luvan saajan on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen määräysten noudattamisesta ja työn valvonnasta. Henkilön nimi ja yhteystiedot on toimitettava ympäristöluvan valvontaviranomaiselle viimeistään viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Mikäli vastaavan henkilön nimi ja/tai yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava viipymättä tiedoksi edellä mainitulle viranomaiselle. Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen (YsL 43, 46 ja 81, JL 6, JA 9 ) 14. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on haettava lupa. Toiminnan lopettamisesta, pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava lupaviranomaiselle. 15. Toiminnan lopettamisen jälkeen on alue siivottava ja maisemoitava suunnitelmien mukaisesti. Vakuus (YsL 42 3 mom, YSL 45 ) 16. Destia Oy:n on asetettava Lohjan kaupungin ympäristölautakunnalle vakuus tai pankkitakaus tai talletus rengasrouheen asianmukaisen käsittelyn turvaamiseksi sekä alueen siivoamisen varmistamiseksi toiminnan loppuessa kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta. RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Lohjan ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa harjoitetaan päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. (YSL 41 ) Luvan myöntämisen edellytykset Lohjan ympäristölautakunta katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti rengasrouheen hyödyntämisestä ei aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Toiminta sijaitsee katualueella, johon alueen asemakaavassa on edellytetty meluvallin rakentamista. Meluvalli sijaitsee noin 700 m etäisyydelle vesistöistä savimaalla kunnallisen vesijohtoverkon toiminta-alueella. Sijoituspaikka ei ole luokiteltua pohjavesialuetta ja maaperä viettää pohjavesialueelta poispäin. Alueella ei rouhita renkaita.

9 9 Rengasjätettä on käytetty kauan maarakentamisessa ja niiden ympäristövaikutuksia on tutkittu Suomessa ja ulkomailla sekä laboratorio-olosuhteissa että kenttäkokeissa. Rengasrouheesta on testeissä ja tutkimuksissa liuennut pieniä määriä raskasmetalleja ja polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä). VTT on tutkinut rengasrouheesta liukenevia aineita vuonna 1997 ns. ravistelutestillä, joka kuvaa karkealla tasolla materiaalista liukenevia aineita. Testin perusteella VTT katsoo, että kumirouheesta ei irtoa ympäristön kannalta haitallisia määriä epäorgaanisia aineita. Myös liukenevien PAH-yhdisteiden määrä oli melko pieni. Kenttäolosuhteissa ympäristövaikutuksia on seurattu erään tiekorjauksen (Ilola- Sannainen) yhteydessä. Kokeessa tierakennetta kevennettiin 350 metrin matkalta rengasrouheella ja rakenteen alle sijoitettiin lysimetrejä, joihin kerääntyneen veden haittaaineiden pitoisuuksin on seurattu vuodesta 1997 lähtien. Mainitussa tierakenteessa rengasrouhe on myös osittain orsivedessä, joten lysimetritulokset kuvaavat rengasrouheen vaikutuksia orsiveteen. Kokeessa lysimetreistä otetuissa vesinäytteistä on löytynyt pieniä pitoisuuksia raskasmetalleja. Näytteiden mangaani-, rauta- ja sulfaattipitoisuudet ovat vaihdelleet huomattavasti. Lisäksi vesinäytteiden mukaan PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuudet kohosivat pian sijoittamisen jälkeen muutamaksi vuodeksi. Myöhemmin pitoisuudet ovat uudelleen laskeneet. Talousveden laatuvaatimuksiin sisällytettyjen PAHyhdisteiden pitoisuudet ovat kuitenkin koko ajan täyttäneet talousveden laatuvaatimukset. Hakemuksen mukaisesta toiminnasta, ottaen huomioon annetut lupamääräykset ja hyödynnettävän jätteen ominaisuudet, ei katsota aiheutuvan merkittävää ympäristön pilaantumista eikä naapurustolle kohtuutonta rasitusta tai haittaa. Lupamääräysten perustelut Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen. Ympäristönsuojelulain 42 :ssä edellytettyjen luvan myöntämisen edellytysten turvaamiseksi on asetettu seuraavia lupamääräyksiä: Laitoksen toiminnan ei katsota lupamääräyksin täydennettynä aiheuttavan naapureille naapuruussuhdelain 17 :n mukaista pysyväistä kohtuutonta rasitusta. (Määräykset ) Ympäristönsuojelulain 45 :n mukaan jätteen laitos- tai ammattimaista hyödyntäistä koskeva lupa voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen käsittelyyn tai hyödyntämiseen. (Määräykset 1.-2.)

10 10 Tuotavan jätemateriaalin laatua valvoo alueen henkilökunta. Jos laitosalueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty ympäristöluvassa, on luvan saaja jätelain 15 :n perusteella velvollinen, jos kuormaa ei jätelain 9 :n mukaan palauteta takaisin, toimittamaan jätteen asianmukaiseen käsittelypaikkaan. (Määräykset 1.-2.) Jäteasetuksen 7 :n mukaan jätteiden kuormaus ja kuljetus on järjestettävä siten, että niistä aiheutuva melu ja muu häiriö ympäristölle jäävät mahdollisimman vähäisiksi. (Määräykset ) Jäteasetuksen 8 :n mukaan jätteiden hyödyntämis- tai käsittelypaikka on suunniteltava, perustettava, rakennettava ja hoidettava siten, ettei siitä eikä sen käytöstä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tällöin on erityisesti huolehdittava siitä, että ongelmajätteen vastaanottopaikka on sellainen ja sitä käytetään siten, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristön asutukselle, vastaanottopaikan käyttäjälle tai yleiselle turvallisuudelle eikä maaperän saastumista tai ympäristön roskaantumista ja että valumavesien pääsy ympäristöön ehkäistään asianmukaisesti. On myös huolehdittava siitä, että siirtokuormauspaikka on sellainen ja sitä käytetään siten, ettei siitä aiheudu melu- tai pölyhaittaa taikka ympäristön roskaantumista. (Määräykset 3.-5.) Valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) on asumiseen käytettävillä alueilla ohjeena, että melutaso ei saa päivällä (klo 7-22) ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (L Aeq ) ohjearvoa 55 db. Melua arvioitaessa otetaan huomioon meluvallialueella tapahtuva toiminta mukaan lukien meluvallialueella liikkuvien koneiden ja laitteiden aiheuttama melu. Toiminta-ajat on katsottu tarpeelliseksi määrätä hakemuksessa esitetyiksi naapureille aiheutuvan kohtuuttoman haitan estämiseksi. (Määräykset 6. ja 7.) Ympäristönsuojelulain 62 :n mukaan mikäli poikkeuksellisesta tilanteesta aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä valvontaviranomaiselle. Ympäristönsuojelulain 76 :n mukaan mikäli maahan tai pohjaveteen on päässyt ainetta, joka saattaa aiheuttaa pilaantumista, on aiheuttajan välittömästi ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle. Ilmoittaminen on tarpeen poikkeuksellisten päästöjen ja häiriötilanteiden vaikutusten minimoimiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi. (Määräykset 8. ja 9.) Ympäristönsuojelulain 7 :n mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jätettä eikä muutakaan ainetta siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (maaperän pilaamiskielto). (Määräys 9.) Ympäristönsuojelulain 46 :n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta, päästöjen, jätteiden ja jätehuollon, toiminnan vaikutusten sekä toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. Ympäristönsuojelulain 46 :n mukaan valvontaviranomaisella on oikeus saada toiminnanharjoittajalta valvontaa ja tehtävien hoitamista varten tarvittavat tiedot. Tiedottamista, raportointia ja kirjanpitoa koskevat määräykset on annettu valvonnan toteuttamiseksi. (Määräykset )

11 11 Kirjanpitovelvollisuudesta säädetään jätelain 51 :ssä. Luvan haltijan on pidettävä kirjaa toiminnassaan syntyneen, kerätyn, varastoidun tai välivarastoidun, kuljetetun, hyödynnetyn tai käsitellyn sekä myydyn tai välitetyn jätteen määrästä, lajista, laadusta ja alkuperästä sekä toimitettaessa jäte muualle sen syntypaikasta myös sen toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljetus- ja hyödyntämis- tai käsittelytavasta. Jätelain 52 :n mukaan valvontaviranomaisella on oikeus pyynnöstä saada jätteen haltijalta valvontaa varten tarpeelliset tiedot. Kirjanpitoa koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi. (Määräykset ) Jäteasetuksen 10 :n mukaan laitoksella on jätteiden käsittelypaikan asianmukaista käyttöä ja hoitoa sekä käsittelyn ja varastoinnin valvontaa varten oltava tehtävistä vastuussa oleva henkilö, joka myös tarvittaessa antaa laitoksen toimintaa koskevia tietoja lupaviranomaiselle. (Määräys 13.) Ympäristönsuojelulain 81 :n mukaan ympäristöluvan haltijan on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan valvonnan kannalta olennaisista muutoksista. Luvanhaltijan vaihtuessa on luvan uuden haltijan ilmoitettava vaihtumisesta. (Määräykset 14. ja 15.) Jäteasetuksen 9 :n mukaan jätteiden vastaanoton lakattua jätteiden hyödyntämis- tai käsittelypaikassa tai sen osassa on käytetty paikka tai sen osa viipymättä saatettava sellaiseen kuntoon, ettei siitä käytöstä poistumisen jälkeen aiheudu 8 :ssä tarkoitettua vaaraa tai haittaa. (Määräys 15.) Vakuus on tarpeen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi sekä toiminnan loputtua laitosalueen riittävän puhdistamisen takaamiseksi. Vakuuden määrä on arvioitu siten, että sen katsotaan riittävän mahdollisessa poikkeuksellisessa tilanteessa laitosalueen puhdistamiseen ja siellä olevien tai sinne toiminnan loputtua jäävien jätteiden kuljettamiseen asianmukaiseen käsittelyyn. Hakija on esittänyt vakuuden suuruudeksi (Määräys 16.) Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YsL 56 ) LUVAN VOIMASSAOLO Päätöksen voimassaolo Tämä päätös on voimassa asti. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa (YSL 28 ). Tämä päätös on voimassa kunnes uusi lupapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Asetuksen noudattaminen

12 12 Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YsL 56, YSA 19 ) PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin siihen oikeuttava lupapäätös on lainvoimainen (YSL 100 ) SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 23, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 81, 83, 90, 96, 97, 100, 101 ja 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 23 ja 30 Jätelaki (1072/1993) 3, 4, 6, 9, 15, 19, 51 ja 52 Jäteasetus (1390/1993) 3 a, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 22 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996) Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (101/1997) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Lohjan kaupunginhallitus on päätöksellään hyväksynyt Lohjan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Taksan liitteenä hyväksytyn maksutaulukon mukaan jätteen laitos- ja ammattimaisen hyödyntämisen ympäristölupahakemuksen käsittelyn hinta on 2895 euroa. Jätteen laitos- ja ammattimaisen käsittelyn ympäristölupamaksun suuruudeksi määrätään 2895 euroa. Tämän lisäksi ympäristöluvan käsittelyn kuulutuskustannukset peritään erillisen laskun mukaan. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Destia Oy PL Helsinki Tiedoksi

13 13 Uudenmaan ympäristökeskus Lohjan kaupunginhallitus Tieto päätöksestä Asianosaisina kuullut lähinaapurit. Päätöksestä ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla ja Länsi-Uusimaa - lehdessä. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto- oikeudelle. Valitusosoitus on liitteenä.

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 Diaarinumero 106/11.01.00/2014

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg)

1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg) sivu 1 1 HAKEMUS 1.1 Luvan hakija Savon Voima Lämpö Oy, Y-tunnus 1740587-2 PL 1024 70101 KUOPIO Hakijan yhteyshenkilö: Eero Kuusela, puhelin 0290 223 502, eero.kuusela@savonvoima.fi Laitoksen yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 PÄÄTÖS Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 ASIA Ympäristölupapäätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta betonin ja tiilen

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 1880-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 204 Ympäristönsuojelutoimisto 18.4.2012 / Tiina Liira, Helena

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot