MERVEN TEOLLISUUSALUEEN YRITYSTEN JÄTE- HUOLTO- JA KEMIKAALIKARTOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERVEN TEOLLISUUSALUEEN YRITYSTEN JÄTE- HUOLTO- JA KEMIKAALIKARTOITUS"

Transkriptio

1 MERVEN TEOLLISUUSALUEEN YRITYSTEN JÄTE- HUOLTO- JA KEMIKAALIKARTOITUS Sirpa Viholainen Ympäristöosaston monisteita EAKR

2 Lähdeviite: Viholainen, S. 2002: Merven teollisuusalueen yritysten jätehuolto- ja kemikaalikartoitus. Ympäristöosaston monisteita 44. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto. 27 s. + 4 liitettä. ISBN ISSN

3 Tiivistelmä 2 1. Johdanto 3 2. Pohjavesialueen kuvaus Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Kerälänharjun pohjavesialue 4 3. Merven teollisuusalueen kuvaus Merven teollisuusalueen yritykset Merven teollisuusalueella aiemmin tehtyjä selvityksiä 5 4. Selvityksen tavoitteet 6 5. Haastattelun toteuttaminen 6 6. Tulokset ja niiden tarkastelu Jätehuolto Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen Jätteiden lajittelu Jätelajikohtainen tarkastelu Jätteiden määrän vähentäminen Jätteiden tai muiden esineiden varastointi kiinteistöllä Jätehuollon ongelmat Jäteneuvonta Lisätiedon tarve jätehuollossa Ongelmajätehuolto Yleistä Ongelmajätteiden lajittelu ja keräys Ongelmajätteiden määrä, varastointi ja kirjanpito Kemikaalien käyttö Yleistä Yritysten käyttämät kemikaalit Käyttöturvallisuustiedotteet Työntekijöiden opastus kemikaalien käytössä Kemikaalivahingot ja niihin varautuminen Lisätiedon tarve kemikaalien käytöstä Ympäristöriskit Ympäristöriskien luokitteluasteikko Ympäristöriskien osa-alueet ja tulokset Yhteenveto ympäristöriskeistä Ympäristöasioiden hallinta Ympäristövastuuhenkilö Ympäristö-, laatu- tai turvallisuusjärjestelmät Koulutus ympäristöasioissa ja/tai riskienhallinnassa Yhteenveto ja johtopäätökset 24 Lähdeluettelo 27 1

4 Tiivistelmä Tässä selvityksessä kartoitettiin Hattulan kunnassa sijaitsevan Merven teollisuusalueen yritysten jätehuolto- ja kemikaaliasioita sekä ympäristöriskejä. Selvityksen tavoitteena oli luoda yleiskuva alueen yritysten ympäristöasioiden hallinnasta em. painopistealueiden osalta. Selvitys on tehty osana Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosaston hallinnoimaa Ekoverkko-hanketta, jonka tavoitteita selvitys tukee. Selvitys tuottaa myös tietoa Kalpalinna- Ahvenisto-Parola pohjavesialueiden suojelusuunnitelman uusimista varten. Merven teollisuusalue sijaitsee Kerälänharjun tärkeällä pohjavesialueella. Merven teollisuusalueen yritysten jätehuolto- ja kemikaalikartoitus tehtiin haastatteluna välisenä aikana. Haastatteluja tehtiin 21 kpl ja haastattelutiedot koskivat 23 yritystä. Alueen yritykset ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joista 65 % työllistää 1-4 henkilöä. Alueella on useita metalli- ja puualan yrityksiä, korjaamotoimintaa harjoittavia yrityksiä sekä joukko yksittäisiä toimialoja edustavia yrityksiä. Haastateltujen yritysten lisäksi alueella on kaksi miehittämätöntä jakeluasemaa. Merven teollisuusalueen yritysten tapaa hoitaa jätehuoltonsa ja kemikaaliasiansa luonnehti käytännönläheisyys eivätkä yritykset yleensä kokeneet jätehuollossaan olevan ongelmia. Niitä jätejakeita, joita yrityksissä syntyi paljon ja joiden hyödyntäminen oli helppoa ja taloudellisesti kannattavaa, lajiteltiin ja toimitettiin hyödynnettäväksi. Metalli-, puu-, kuorike-, kutterinlastu- ja purujätettä sekä kartonki- ja pahvijätettä syntyi tietyillä toimialoilla runsaasti ja ne toimitettiin hyvin hyödynnettäväksi. Sen sijaan jätejakeet, joita syntyi vähän ja joiden lajittelu muuten on helppo järjestää, jäivät usein hyödyntämättä. Näistä esimerkkeinä olivat bio- ja lasijäte. Myös paperijätteen keräämisen järjestämisessä oli joissakin yrityksissä parantamisen varaa. Noin kolme neljäsosa yrityksistä oli pyrkinyt vähentämään jätteiden määrää ja noin neljäsosa yrityksistä katsoi, ettei jätteiden määrää voida enää vähentää. Neljäsosa yrityksistä ei ollut liittynyt järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Merven teollisuusalueella käytettiin vähän kemikaaleja, joten myös ongelmajätteitä syntyi vähän. Yritykset, joissa ongelmajätteitä syntyi enemmän, toimittivat ne säännöllisesti järjestettynä jätteenkuljetuksena asianmukaiseen käsittelyyn. Sen sijaan yritykset, joissa ongelmajätteitä syntyi vähän, toimittivat niitä usein yleisiin ongelmajätteiden keräyspisteisiin. Joissakin pienissä yrityksissä ongelmajätteitä varastoitiin useita vuosia. Yleensä ongelmajätteitä säilytettiin tuotantotiloissa eikä niistä ollut varastokirjanpitoa. Suurimmassa osassa yrityksiä kemikaalien käyttö ja varastointi oli vähäistä. Yleisimmät kemikaalit olivat öljyjä ja maaleja. Öljysäiliöitä alueella oli 16 kpl, joista kolme oli maanalaisia öljysäiliötä. Tankkausta harjoitettiin viidessä yrityksessä, kun mukaan luetaan alueen miehittämättömät jakeluasemat. Kemikaalivahinkoja oli tapahtunut kahdessa yrityksessä. Ympäristönhallintajärjestelmien laatiminen yrityksissä oli vielä harvinaista. Ainoastaan yhdellä alueen yrityksellä oli sertifioimaton ISO ympäristöjärjestelmä. Laatujärjestelmiä oli kahdella yrityksellä. Ympäristövastuuhenkilö oli selkeästi nimetty yhdessä yrityksessä. Toimitusjohtaja vastasi yleensä yrityksen ympäristöasioista. Myös koulutus ympäristöasioista oli vähäistä. Ympäristöriskejä arvioitiin asteikolla 1-5 kuuden tekijän perusteella, joita olivat jätteiden, ongelmajätteiden, kemikaalien, polttoaineiden ja öljytuotteiden varastointi ja käsittely, alihankkijoiden ja urakoitsijoiden toiminta kiinteistöllä sekä kiinteistön historiaan liittyvät riskit. Näkökulma riskiluokittelussa oli maaperän ja pohjaveden saastuminen. Kokonaisriski alueella tarkasteltujen tekijöiden osalta oli 1,34. Vaikka alueen yritysten ympäristöriskien keskiarvo oli pieni, alueelta löytyi myös yksittäisiä riskikohteita. Erityisesti jätteiden varastoinnissa ja käsittelyssä sekä polttoaineiden ja öljytuotteiden varastoinnissa ja käsittelyssä oli yksittäisiä riskikohteita. 2

5 1. Johdanto Ekoverkko-hanke on Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosaston hallinnoima osittain Euroopan aluekehitysrahaston tukema hanke, joka toteutetaan rahoittajakuntien Hattulan, Hauhon, Hämeenlinnan, Janakkalan, Kalvolan ja Rengon kuntien alueella. Ekoverkkohankkeen päätavoitteena on pienten ja keskisuurten yritysten jätehuollon, kemikaalien käytön ja energiankulutuksen parempi hallinta sekä yhteistyön lisääntyminen ympäristöasioissa. Merven teollisuusalueen yritysten jätehuolto- ja kemikaalikartoitus on toteutettu Ekoverkko-hankkeessa, jonka tavoitteita selvitys tukee. Kartoituksen tarkoituksena on myös tuottaa tietoa Kalpalinna-Ahvenisto-Parola pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaa varten, jota ollaan parhaillaan uusimassa. Hattulan kunnassa sijaitseva Merven teollisuusalue sijaitsee Kerälänharjun tärkeällä pohjavesialueella. Pk-yritykset pohjavesialueella on suunnitelmassa määritelty yhdeksi Hattulan kunnan riskikohteeksi. Alueen yritysten ympäristöriskejä on kartoitettu viimeksi noin kahdeksan vuotta sitten vuonna Tämä selvitys keskittyy alueen yritysten jätehuoltoon, ongelmajätehuoltoon ja kemikaalien käyttöön. Ympäristöriskejä maaperälle ja samalla pohjavedelle tarkastellaan ensisijaisesti näillä osaalueilla. Selvityksen tarkoituksena on myös luoda yleiskuva alueen yritysten ympäristön hallinnan tilasta ja siitä, miten tilanne on muuttunut kahdeksan vuoden aikana. 2. Pohjavesialueen kuvaus 2.1 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Vuonna 1995 valmistui Janakkalan, Hämeenlinnan ja Hattulan kuntien yhteinen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Suunnitelma käsittää harjujakson, joka sisältää seitsemän pohjavesialuetta. Pohjavesialueet ovat Kalpalinnan, Harvialan ja Vuortenkylän pohjavesialueet Janakkalassa, Hattelmalanharjun ja Ahveniston pohjavesialueet Hämeenlinnassa sekä Parolan ja Kerälänharjun pohjavesialueet Hattulassa. Suunnitelmassa on mukana myös Alajärvi, joka on pintavesilähde Hämeenlinnan tekopohjavedelle. (Virtanen 1995:5-7.) Suojelusuunnitelma sisältää selvityksen pohjavesialueen hydrogeologiasta, vedenottamoista, riskitekijöistä sekä vedenottamoiden suojavyöhykkeistä, ohjeet pohjaveden suojelutoimenpiteistä sekä organisaatiomallin erilaisia vahinkotapauksia varten (Virtanen 1995:30). Suojelusuunnitelmaan kuuluvassa riskikartoituksessa kuntien virkamiestyöryhmät pisteyttivät kuntansa riskikohteet. Pisteytyksen jälkeen riskikohteet laitettiin tärkeysjärjestykseen ja niille määriteltiin toimenpide-ehdotuksia, tavoiteaikatauluja ja kustannusarvioita. (Virtanen 1995:30.) Riskikohteet pisteytettiin sijaintiriskin, päästön todennäköisyyden ja päästön seurauksen perusteella. Tässä arvioinnissa painotettiin sijaintiriskiä, jolle oli mahdollista antaa puolet riskipisteistä. (Keskitalo 1994:31-32, Hattulan kunta 1994.) Hattulan riskikohteisiin on pisteytetty pk-yritykset pohjavesialueella. Riskiksi on määritelty öljyjen ja kemikaalien käsittely ja varastointi. Toimenpiteeksi suojelusuunnitelmaan on kirjattu säännöllinen tarkastustoiminta eri viranomaisten toimesta (ympäristö-, kemikaali- ja paloviranomaiset). (Virtanen 1995:23.) Pohjavesiensuojelusuunnitelmaa ollaan parhaillaan uusimassa. Merven teollisuusalueen yritysten jätehuolto- ja kemikaalikartoitus on yksi riskien hallintaan liittyvä toimenpide-ehdotus. 3

6 2.2 Kerälänharjun pohjavesialue Merven teollisuusalue sijaitsee Kerälänharjun I luokan pohjavesialueella. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 4,52 km 2, josta 2,84 km 2 on pohjaveden muodostumisaluetta. Muodostuvan pohjaveden määrä on noin 2300 m 3 /d. Pohjaveden pinta vaihtelee +82,00 +85,50 metrin tasolla. (Virtanen 1995:8.) Muodostuman keskiselänne on soravaltaista ja koillisosa hienoa hietaista hiekkaa. Pohjavesi virtaa kaakosta luoteeseen ja käyttöönottamaton pohjavesi purkautuu pääosin Lehijärveen. (Virtanen 1995:7.) Parolan taajaman talousvesi otettiin ennen Kerälänharjun pohjavesialueella sijaitsevalta Kalkkosten vedenottamolta, joka on ollut suljettuna elokuusta 1992 lähtien trikloorieteenin aiheuttaman saastumisen vuoksi. Nykyisin Parolan vesi pumpataan Marttaristin vedenottamolta, joka sijaitsee Tenholan pohjavesialueella kolme kilometriä Kalkkosten vedenottamolta luoteeseen. (Antila 1998:12.) Helsinki-Tampere moottoritie ja teollisuusrautatie kulkevat Kerälänharjun pohjavesialueen läpi. Alueella sijaitsee myös kunnan vanha yhdyskuntajätteen kaatopaikka sekä paristotehtaan vanha kaatopaikka. Kalkkosten vedenottamon saastumisen todettiin aiheutuneen ensisijaisesti vanhasta yhdyskuntajätteen kaatopaikasta, joka sijaitsee noin 480 metrin päässä vedenottamosta. Nyttemmin vanha yhdyskuntajätteen kaatopaikka on kunnostettu rakentamalla alueelle pintaeriste asfaltista. Jätetäytön alapuolisia maakerroksia on puhdistettu huokosilmatekniikalla ja samalla estetty pohjaveden lisäpilaantuminen. Kalkkosten vedenottamolta pumpattiin saastunutta pohjavettä 1990-luvun lopulle saakka Lehijärveen. Nyttemmin suojapumppaus on siirretty päästölähteelle eli vanhalla yhdyskuntajätteen kaatopaikalle, jolloin estetään saasteiden leviäminen vedenottamolle. (Antila 1998: ) Vanhan kaatopaikan päälle on rakennettu kaksi teollisuushallia, joista toinen on kokonaan ja toinen osittain jätetäytön päällä. Hallien ilmasta tehdyissä mittauksissa ei ole havaittu korkeita liuotinainepitoisuuksia. (Antila 1998:42, 44.) Paristotehtaan vanha kaatopaikka on siirretty ja stabiloitu nykyiselle Hattulan kunnan maankaatopaikalle, joka on vuonna 1995 lopetettu Rahkoilan kaatopaikka (Antila 1998:117). Nykyisin Kalkkosten vedenottamon vesi täyttää talousvedelle asetetut laatunormit. Mikäli vedenotto käynnistettäisiin täydellä teholla, saattaisi pohjavedenvirtaus kuitenkin kuljettaa kohonneita liuotinainepitoisuuksia kaatopaikalta vedenottamolle. (Peltola 2002:75, Antila 1998:112.) 3. Merven teollisuusalueen kuvaus 3.1 Merven teollisuusalueen yritykset Merven teollisuusalue sijaitsee Hattulan kunnassa Parolan taajamassa Merventien varrella tai sen välittömässä läheisyydessä. Tähän selvitykseen on otettu mukaan 23 Kerälänharjun pohjavesialueella sijaitsevaa yritystä. Näistä yrityksistä kolme yritystä toimii samoissa tiloissa tai vuokralla toisen yrityksen kanssa. Liitteessä 1 on luettelo haastatteluun osallistuneista yrityksistä, niiden toimialoista ja henkilömääristä. Liitteessä 2 on kartta, josta ilmenee yritysten sijainti pohjavesialueella. Alueella on haastateltujen yritysten lisäksi kaksi miehittämätöntä yleisessä käytössä olevaa jakeluasemaa. 4

7 Merven teollisuusalueen yrityksistä 15:ssa työntekijöiden lukumäärä on 1-4 välillä. Kolmen yrityksen työntekijöiden lukumäärä on välillä ja neljän yrityksen välillä. Vain yhdessä yrityksessä työntekijöitä on yli sata. Kuvassa 1 on esitetty henkilöstön lukumäärän alueen yrityksissä. Henkilöstön lukumäärä yritysten lkm hlö hlö hlö yli 100 hlö Kuva 1. Henkilöstön lukumäärä Merven teollisuusalueen yrityksissä. 3.2 Merven teollisuusalueella aiemmin tehtyjä selvityksiä Kunnan ympäristönsuojelusihteeri teki elo-syyskuussa vuonna :ssa alueen yrityksessä tarkastuksia, joiden tarkoituksena oli pikaisesti selvittää yritysten ympäristöriskejä pohjavedelle. Tarkastusten yhteydessä selvitettiin yleisesti yrityksen toiminnan laatua, toiminta-aikaa, tuotannossa syntyviä ongelmajätteitä, käyttöturvallisuustiedotteita, jätevesien käsittelyä, mahdollisten saostus-, sadevesi- tai vesikaivojen sijaintia ja jätehuoltosuunnitelmatilannetta. Tarkastusten ensisijaisena tarkoituksena oli kuitenkin kartoittaa yritysten tri-, tetra- ja perkloorieteenin käyttöä Kalkkosten vedenottamon trikloorieteenillä saastumisen selvittelyä varten. Yritykset eivät käyttäneet em. kemikaaleja tai niiden käyttöä ei ainakaan tarkastusten yhteydessä saatu selville. (Hattulan kunta 1992.) Kalkkosten vedenottamon saastumistapauksen selvittelyn yhteydessä tutkittiin myös kahden Merven teollisuusalueella sijaitsevan yrityksen maaperää. Tällöin yritysten maaperästä todettiin huokosilmanäytteissä mm. vähäisiä määriä liuotinbensiiniä. (Hattulan kunta 1994 b.) toisen em. yrityksen pihasta on otettu maaperänäytteitä maaperän öljypitoisuuksien tutkimista varten. Yhdessä näytepisteessä näytteen öljypitoisuus ylitti uuden tavoitearvon niukasti. (Peltola 2002:61.) Vuoden 1994 alkupuolella Merven teollisuusalueen 11 yrityksessä tehtiin pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaan liittyvää riskikartoitusta. Yrityskohteet valittiin tällöin pitkälti toimialan mukaan. Kohteisiin valittiin metalli- ja konepaja-alan yrityksiä, korjaamoita ja kuljetusliikkeitä, romuttamo sekä joitakin muiden alojen yrityksiä, jotka katsottiin tuolloin tarpeelliseksi selvittää ympäristöriskien kannalta. Kunnan virkamiehistä (palopäällikkö, suunnitteluinsinööri ja ympäristönsuojelusihteeri) pisteyttivät 11 Merven teollisuusalueen yritystä riskikohteiksi siten, että yritykset saivat pisteitä välillä 6,75-11 maksimipistemäärän ollessa 20. Tärkeysjärjestyksessä ne sijoittuivat sijoille, kun otetaan huomioon kaikki Hattulan kunnan riskikohteet. Kohteita oli tuolloin 28 kpl. (Hattulan kunta 1994 a.) 5

8 Varsinaiseen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaan Hattulan kunnan alueelta kirjattiin kymmenen riskikohdetta, joista tärkeysjärjestyksessä yhdeksäntenä olivat pk-yritykset pohjavesialueella. Riskiksi katsottiin tuolloin yritysten öljyjen ja kemikaalien käsittely ja varastointi ja toimenpiteeksi kirjattiin säännöllinen tarkastustoiminta eri viranomaisten toimesta (ympäristö-, kemikaali- ja paloviranomaiset). (Virtanen 1995:23.) 4. Selvityksen tavoitteet Selvityksen tavoitteita ovat: 1) Yleiskuvan muodostaminen alueen yritysten ympäristöasioiden hallinnan tilasta painopistealueina jätehuolto, ongelmajätehuolto, kemikaalien käyttö ja ympäristöriskit em. osa-alueilta 2) Ympäristöasioista tiedottaminen alueen yrityksille 3) Yhteistyön lisääminen alueen yritysten kanssa 4) Ekoverkko-hankkeen pk-yrityksiä tukevan toiminnan edistäminen 5) Kalpalinna-Ahvenisto-Parola pohjavesialueiden suojelusuunnitelman toimenpideehdotuksen toteuttaminen pohjavesialueella sijaitsevien pk-yritysten osalta 6) Uuden tiedon tuottaminen Merven teollisuusalueen ympäristöriskeistä Kalpalinna- Ahvenisto-Parola pohjavesialueiden suojelusuunnitelman uusimista varten 5. Haastattelun toteuttaminen Merven teollisuusalueen yrityksille lähetettiin päivätty kirje, jossa yrityksille kerrottiin yritysten jätehuolto- ja kemikaalikartoituksesta. Kirje on liitteenä 3. Kartoitus tehtiin haastatteluna, johon kului noin ½-2 tuntia/yritys. Haastattelut tehtiin välisenä aikana. Haastatteluja tehtiin yhteensä 21 kpl ja ne sisälsivät 23 yrityksen tietoja. Jatkossa yrityksellä tarkoitetaan haastateltua yritystä tai kahden yrityksen yrityskiinteistöä. Yhtä yritystä lukuun ottamatta haastattelu tehtiin paikan päällä yrityksessä. Useimmissa tapauksissa haastattelun yhteydessä tutustuttiin myös yrityksen toimintaan. Haastattelulomake on liitteenä 4. Haastattelu aloitettiin käymällä yrittäjän tai yrityksen työntekijän kanssa läpi haastattelulomakkeen liitteenä olevat kolme taulukkoa, joissa kartoitettiin yrityksessä syntyvät jätteet, ongelmajätteet ja yrityksessä käytettävät kemikaalit. Haastattelulomake on jaettu neljään eri osa-alueeseen, jotka ovat jätehuolto, kemikaalien käyttö, ympäristöriskit ja ympäristöasioiden hallinta. Haastattelun yhteydessä yrityksille annettiin Pk-yrittäjän ympäristöopas, johon on koottu keskeisin ympäristöasioihin liittyvä lainsäädäntö. Oppaassa annetaan myös neuvoja jätteiden ja ongelmajätteiden käsittelystä sekä kemikaalien käyttöön liittyvistä toimista ja velvoitteista sekä avustetaan yrityksiä löytämään tietoa ympäristökysymyksissä. (Pohjois-Suomen Euroneuvontakeskuksen pk-yritysten ympäristöneuvontapiste-projekti 2000:3). Lisäksi yrityksille annettiin Hattulan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset (Hattulan kunta 1999) sekä Ekokemin esite uudesta ongelmajäteluettelosta 2002 (Ekokem Oy Ab 2001) ja muita Ekokemin esitteitä. Haastattelun yhteydessä keskusteltiin usein myös muista ympäristöasioista, jotka eivät si- sältyneet haastattelulomakkeeseen. 6

9 6. Tulokset ja niiden tarkastelu 6.1 Jätehuolto Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen Myös yritysten tulee liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen, jos siellä syntyy jätteitä, joita voidaan rinnastaa asumisessa syntyvään jätteeseen. Toisaalta yrityksillä on taas velvollisuus järjestää jätteenkuljetus itse sellaiselle jätteelle, joka ei ole verrattavissa asumisessa syntyvään jätteeseen. (Jätelaki 10, Marttinen ym. 2000:163.) Haastatelluista yrityksistä 16 oli liittynyt järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Viidessä yrityksessä jätteet vietiin itse Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle. Nämä viisi yritystä olivat yrityksiä, joiden työntekijöiden lukumäärä oli 1-4 henkilöä. Näissä yrityksissä asumisessa syntyvään jätteeseen verrattavaa jätettä syntyi vähän. Jätteitä alueella kuljettivat Hämeenlinnan Puhtaanapito Oy, Lassila & Tikanoja sekä Kuljetus Fagerlund Oy Jätteiden lajittelu Jäte on jätelain mukaan hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista eikä siitä aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Ensisijaisesti on hyödynnettävä jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti energia. Siten jätteen hyödyntäminen energiana on mahdollista vasta, jos materiaalihyödyntäminen ei onnistu kohtuullisin kustannuksin. (Jätelaki 6, Marttinen ym. 2000:162.) Taulukossa 1 on esitetty yhteenveto Merven teollisuusalueen yritysten jätteiden lajittelusta. Taulukko 1. Yhteenveto Merven teollisuusalueen yritysten jätteiden lajittelusta. Jätelaji Lajittelevien yritysten lkm Keräys järjestetty Keräysvelvoite jätehuoltomääräyksissä Loppusijoitus tai hyötykäyttö Kuivajäte, mustavaaleapussijärjestelmä Biojäte, mustavaaleapussijärjestelmä Biojäte, kompos Yksi vaihtoehto (myös irtojäte) 8 7 Aina (myös erilliskeräys) Karanoja Kapula kompostointi 1 - Yksi vaihtoehto Oma kiinteistö tointi Irtojäte Pussittamaton jäte Karanoja Energiajäte 1 1 Ei velvoiteta Riihimäen Paperinkeräys Poltto Keräyspaperi 15 6 Vähintään 20 kg/vko Materiaalihyötykäyttö (14) Poltto (1) Toimistopaperi 3 Vähintään 50 kg/vko Karanoja (1) Hyötykäyttö (2) Muu paperi 4 2 Ei velvoiteta Energiajae (1) Uudelleen pakkaaminen tai muu materiaalihyötykäyttö (3) 7

10 Pahvi 10 5 Vähintään 20 kg/vko Oma keräysastiamateriaalihyötykäyttö (5) Uudelleen pakkaaminen (4) Poltto (1) Keräyskartonki 1 1 Ei velvoiteta Materiaalihyötykäyttö Lasi 2 - Aina Materiaalihyötykäyttö, yleiset keräyspisteet Metalli 19 Viedään itse tai romunkerääjä hakee Aina Materiaalihyötykäyttö (18) Astioina (1) Muovi 3 1 Ei velvoiteta Energiajae (1) Uudelleen pakkaaminen (1) Muu hyötykäyttö (1) Tekstiili 1 1 Ei velvoiteta Materiaalihyötykäyttö, Dafecor Oy Karanoja Puu 10 2 Ei velvoiteta Poltto kotitalouksissa tms. (8) Poltto muualla (energiajae) (2) Puru- ja kutterinlastu 3 3 Ei velvoiteta Hevostalli, eläinsuoja (3) Kuorike 1 1 Ei velvoiteta Puutarhanhoito Renkaat 2 - Aina Materiaalihyötykäyttö Jätelajikohtainen tarkastelu Hattulan kunnan yleisissä jätehuoltomääräyksissä on esitetty jätteiden lajitteluvelvoitteet myös yrityksille (Hattulan kunta 1999). Kursiivilla painettu teksti viittaa jätehuoltomääräyksiin tai niiden tulkintaan. Musta-vaalea-pussijärjestelmä Musta-vaaleapussijärjestelmällä tarkoitetaan biojätteen optiseen erotteluun perustuvaa jätteidenkeräysjärjestelmää, jossa järjestettyyn jätteenkuljetukseen kuuluva biojäte pakataan mustaan muovipussiin ja kuivajäte vaaleaan muovipussiin ennen jätteiden kokoamista yhteiseen jäteastiaan (3 ). Musta-vaaleapussijärjestelmään (järjestetty jätteenkuljetus kiinteistöltä) kuului yhdeksän yritystä. Yhdessä yrityksessä musta-vaaleapussijärjestelmään kuului ainoastaan biojätteen keräys. Biojäte Biojätteellä tarkoitetaan kompostointiin soveltuvaa eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa, kiinteää ja myrkytöntä jätettä.(3 ) Biojätteen keräys tulee jätehuoltomääräysten mukaan järjestää aina, kun biojätettä syntyy. Biojätteen keräys on mahdollista erilliskeräyksenä, musta-vaaleapussijärjestelmään kuuluvana keräyksenä tai kompostoimalla.(13, 26 ) Biojätteen lajitteli yrityskiinteistöllä sijaitsevaan musta-vaaleapussijärjestelmän astiaan seitsemän yritystä. Lisäksi yksi yritys toimitti mustan pussin Parolassa sijaitsevan kotitaloutensa jäteastiaan. Yksi yritys kompostoi biojätteensä. Irtojäte Irtojätteellä tarkoitetaan tässä selvityksessä pussittamatonta kuivajätettä, jota kerätään erikseen Irtojätteen keräys on yksi kuivajätteen keräämisen vaihtoehto. 8

11 Irtojätettä keräsi erikseen yhteensä 14 yritystä. Kymmenen yritystä käytti irtojäteastiaa, joka kuului järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. Energiajäte Energiajätteen keräys on vapaaehtoista. Yksi Merven teollisuusalueen yritys keräsi energiajätettä. Energiajätteeseen laitettiin kaikki polttokelpoinen jäte, jota yrityksessä ei muutoin hyödynnetty (esim. muovi-, puu- ja osa paperijätteestä). Energiajäte toimitettiin Riihimäen Paperinkeräys Oy:lle. Keräyspaperi Yrityksissä tulee olla paperijäteastia, jos siellä syntyy keräyspaperia vähintään 20 kg viikossa. Kiinteistöissä, joissa syntyy valkoista toimistopaperia vähintään 50 kg viikossa, tulee olla paperijäteastia myös toimistopaperin keräystä ja lajittelua varten. (13 ) 15 yritystä lajitteli paperijätteen jollain tavalla erikseen muusta jätteestä. Kuudella yrityksellä paperijätteen keräys toimi ainakin osittain järjestettynä jätteenkuljetuksena. Näistä kuudesta yrityksestä yksi yritys laittoi osan paperijätteestä energiajätteeseen ja paperin erilliskeräys koski pääasiassa silputtua toimistopaperia. Seitsemän yritystä toimitti jätepaperin kunnassa sijaitseviin yleisiin jätepisteisiin, yksi reservinaliupseereille ja yksi poltti kaiken paperijätteen. Yrityksissä, jotka eivät keränneet paperijätettä tai toimittivat ne yleisiin tai järjestöjen keräykseen, paperijätettä syntyi alle 20 kg viikossa. Toimistopaperia syntyi kaikissa yrityksissä alle 50 kg viikossa. Kolmessa yrityksessä toimistopaperi silputtiin. Näistä yhdessä yrityksessä silppu laitettiin kuivajätteeseen ja kahdessa paperinkeräykseen. Lisäksi yksi yritys poltti erikseen toimistopaperin. Muu paperi Muulla paperijätteellä tarkoitetaan tässä selvityksessä paperijätettä, joka ei ole keräys- tai toimistopaperia. Muun paperin lajittelu on vapaaehtoista. Neljässä yrityksessä myös muuta paperia eroteltiin ainakin osittain kuivajätteestä. Yhdessä yrityksessä muu paperi laitettiin energiajätteeseen, kahdessa sitä käytettiin pakkaamiseen omassa toiminnassa ja yhdessä sitä toimitettiin toiselle yritykselle hyödynnettäväksi. Pahvijäte Yrityksessä tulee olla pahvijäteastia, jos siellä syntyy pahvia vähintään 20 kg viikossa.(13 ) Kymmenen yritystä lajitteli pahvijätteen erilleen kuivajätteestä. Viidellä yrityksellä pahvijätteen keräys toimi järjestettynä jätteenkuljetuksena. Neljä yritystä käytti pakkauspahvin uudelleen pakkaamiseen ja yksi yritys poltti pahvijätteen. Lisäksi yksi yritys käytti uudelleen sekä poltti pahvijätteensä. Niissä yrityksissä, joissa pahvia syntyi vähintään 20 kg viikossa, oli järjestetty pahvijätteelle keräys järjestettynä jätteenkuljetuksena. Suurimmassa osassa yrityksiä pahvijätettä syntyi vähän tai sitä ei syntynyt lainkaan. Keräyskartonki Keräyskartongin lajittelu on vapaaehtoista. Yksi yritys lajitteli keräyskartongin, jota syntyi yrityksessä huomattavia määriä. 9

12 Lasijäte Yrityksessä tulee olla lasijäteastia, jos yrityksessä syntyy keräyslasia. (13 ) Järjestettyyn jätteenkuljetukseen kuuluvaa lasinkeräystä ei ollut missään yrityksessä. Todennäköisesti yrityksissä ei syntynyt lasijätettä enempää kuin normaalissa kotitaloudessa. Kolmessa yrityksessä ilmoitettiin syntyvän lasijätettä. Kaksi yritystä toimitti lasijätteen yleisiin keräyspisteisiin ja yksi yritys laittoi lasijätteen kuivajätteeseen. Metallijäte Yrityksissä tulee olla metallijäteastia, jos yrityksessä syntyy keräysmetallia. 19 yritystä lajitteli metallijätteen. Kahdessa yrityksessä ainoaksi metallijätteeksi ilmoitettiin tyhjät maalipurkit. 17 yrityksessä metallijäte toimitettiin romunkerääjälle. Yksi yritys käytti tyhjiä maalipurkkeja jäteastioina. Yhdessä yrityksessä metallijätettä syntyi vähän ja se toimitettiin yleisiin keräyspisteisiin. Muovijäte Muovijätteen lajittelu on vapaaehtoista. Kolmessa yrityksessä lajiteltiin ainakin osittain muovijätteet. Yhdessä yrityksessä muovi laitettiin energiajätteeseen. Kahdessa yrityksessä vanhoja muoveja käytettiin mahdollisimman paljon pakkaamiseen. Toisessa näistä yrityksistä annettiin myös ohuita viiran paloja suodatinkankaiksi ja mansikkamaiden suojaksi. Tekstiilijäte Tekstiilijätteen lajittelu on vapaaehtoista. Yhdessä yrityksessä syntyi huomattavia määriä tekstiilijätettä. Neljäsosa syntyvästä leikkuujätteestä toimitettiin materiaalihyötykäyttöön Dafecor Oy:lle. 75 % leikkuujätteestä toimitettiin kaatopaikalle. Lisäksi osa tekstiilijätteestä hyödynnettiin matonkuteena. Puujäte Puujätteen lajittelusta ei jätehuoltomääräyksissä ole erillistä määräystä. Kymmenen yritystä ilmoitti erottelevansa puujätteet kuivajätteestä. Yleensä puujäte toimitettiin kotitalouksille poltettavaksi tai käytettiin yrityksen lämmitykseen. Kahdessa yrityksessä puujäte toimitettiin energiajätteeksi muualle. Puru-, kutterinlastu- ja kuorikejäte Puru-, kutterinlastu- ja kuorikejätteen lajittelusta ei jätehuoltomääräyksissä ole erillistä määräystä. Neljässä yrityksessä syntyi purua ja kutterinlastua. Kolmessa yrityksessä purua ja kutterinlastua toimitettiin hevostilalle tai sikalaan. Yhdessä yrityksessä purua varastoitiin muovisäkeissä pihalla. Yhdessä yrityksessä syntyi suuria määriä kuoriketta, jota toimitettiin puutarhoille. 10

13 Renkaat Käytetyt renkaat tulee toimittaa hyödynnettäväksi. Käytettyjen renkaiden vastaanottovastuu kuuluu tuottajalle. Kaksi yritystä ilmoitti toimittavansa käytetyt renkaat hyödynnettäväksi Jätteiden määrän vähentäminen 15 yritystä ilmoitti pyrkineensä vähentämään jätteiden määrää. Raaka-aineen käyttäminen mahdollisimman tarkasti, pakkausmateriaalien uudelleenkäyttö sekä kuljetuskaluston uusiminen ja huoltosopimusten tekeminen ilmoitettiin toimenpiteiksi jätteiden määrän vähentämisessä. Yhdessä yrityksessä jokainen työntekijä velvoitettiin kirjaamaan, kuinka paljon hänen työaikanaan on syntynyt pahvi- ja kartonkijätettä. Kone laski automaattisesti jätemäärän. Yrityksen pahvi- ja kartonkijätemäärä on saatu vähenemään 50 %. Ainoastaan viisi yritystä katsoi, että jätteiden määrän vähentämistä tai hyötykäyttöä voitaisiin vielä tehostaa. Tehostamiskeinoiksi esitettiin koneiden toiminnan tehostaminen, tietyn jätejakeen hyötykäytön aloittaminen tai hyödyntäjän etsiminen, paperin tulostamisen vähentäminen ja kaluston uusiminen ympäristöystävällisemmäksi Jätteiden tai muiden esineiden varastointi kiinteistöllä Haastattelussa yrityksiltä kysyttiin, varastoidaanko yrityksen pihalla jätteitä (käytöstä poistettuja esineitä). Yleensä yritykset katsoivat, että varastoidut esineet eivät ole käytöstä poistettuja. Koska jätteen ja käyttöesineen raja on häilyvä, tuloksia on tarkasteltu myös kaikenlaisen varastoinnin sekä pihan siisteyden ja yleisilmeen perusteella. Varastointi, pihan siisteys Yritysten lkm Ei varastoida 8 8 Varastoidaan jonkin verran Varastoidaan paljon Kuva 2. Jätteiden tai muiden esineiden varastointi kiinteistöllä, pihan siisteys Erilaisten esineiden, romujen, tynnyreiden yms. varastointi pihalla oli yrityksissä yleistä. Kahdeksassa yrityksessä jätteitä tai muita esineitä varastoitiin paljon ja kahdeksassa jonkin verran. Vain viidessä yrityksessä varastointia ei ollut. (Kuva 2) 11

14 Kuvassa 3 on esitetty jätteiden tai muiden esineiden varastointia toimialoittain. Varastointi liittyi usein toimialaan. Metalli-, puu- ja korjaamoalaan liittyvässä toiminnassa varastointi oli yleistä. Jätteiden varastointia ja käsittelyä on tarkasteltu myös ympäristöriskinä kohdassa Varastointi, pihan siisteys toimialoittain Yritysten lkm Varastoidaan paljon Varastoidaan jonkin verran Ei varastoida Metalli Puu Korjaamo Muu Kuva 3. Jätteiden tai muiden esineiden varastointi kiinteistöllä, pihan siisteys. Toimialakohtainen tarkastelu Jätehuollon ongelmat Kuusi yritystä ilmoitti jätehuollossaan olevan tai olleen ongelmia. Ongelmiksi määriteltiin tietyn jätejakeen vaikea hyödyntäminen, hyötyjätteen alhainen hinta, ulkopuolisten tuomat jätteet yrityksen jäteastioihin ja jätteenkuljetusyrityksen toiminta. Yleensä jätehuollossa ei koettu olevan ongelmia ja em. ongelmista jätejakeiden hyödyntämiseen tai hyötyjätteen hintaan liittyvät ongelmat olivat vielä ajankohtaisia Jäteneuvonta Työntekijöitä on neuvottu jätehuoltoasioissa 16 yrityksessä. Yleensä jäteneuvonta on ollut käytännössä tapahtuvaa neuvontaa eikä erillistä koulutusta oltu järjestetty kuin kahdessa yrityksessä, jossa koulutus liittyi ympäristöjärjestelmiin. Työntekijät lajittelivat jätteensä 20 yrityksessä aina, jos lajittelumahdollisuudet oli järjestetty. Yhdessä yrityksessä ilmoitettiin työntekijöiden lajittelevan useimmiten jätteensä Lisätiedon tarve jätehuollossa Yleensä yritykset eivät katsoneet tarvitsevansa lisätietoa jätehuollosta. Kuusi yritystä ilmoitti tarvitsevansa tietoa jätehuollossa tapahtuvista muutoksista. Lisäksi yksi yritys halusi tietoa ongelmajätteistä ja yksi muovijätteen (viirajätteen) hyötykäytöstä. 12

15 6.2. Ongelmajätehuolto Yleistä Jäte luokitellaan ongelmajätteeksi, jos sillä on jokin vaarallinen ominaisuus kuten räjähtävyys, syttyvyys, ärsyttävyys, syövyttävyys tai tartuntavaarallisuus. Ongelmajäte voi olla lisääntymiselle vaarallista, vaurioittaa perimää tai olla vaarallinen ympäristölle. Ongelmajätteitä koskeva lainsäädäntö on uudistunut vuoden 2002 alusta alkaen. Ongelmajätteisiin kuuluvat nykyisin mm. romuajoneuvot ja käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joista ei ole poistettu vaarallisia aineita ja osia, sekä kreosoottiöljyllä tai painekyllästeillä käsitelty puujäte. (Ekokem Oy Ab 2002:1,2.) Hattulan kunnan yleisten jätehuoltomääräysten 9 :ssä on ongelmajätteiden keräyksestä annettu mm. seuraavia määräyksiä (Hattulan kunta 1999:4): - Erilaatuiset ongelmajätteet on kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä. - Ongelmajätteet on pakattava ja merkittävä asianmukaisesti. - Kiinteistön haltijan on huolehdittava ongelmajätteen keräyksen järjestämisestä. - Kiinteistöllä ei saa varastoida ongelmajätteitä 12 kuukautta pidempään. - Yritysten tulee pitää kirjaa ongelmajätteiden määristä ja niiden edelleen toimittamisesta ja pyydettäessä esitettävä kirjanpito kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. - Yritykset vastaavat ongelmajätteidensä toimittamisesta luvanvaraiseen käsittelyyn. - Ongelmajätteen tuottajan on varmistuttava, että ongelmajätteen kerääjällä on ympäristölupa, tai ongelmajätteen ammattimainen kuljettaja on rekisteröitynyt alueellisen ympäristökeskuksen ylläpitämään jätetiedostoon. Hattulan kunnan yleisten jätehuoltomääräysten liitteen 1 5 :ssä on esitetty ongelmajätteiden varastoinnista mm. seuraavaa (Hattulan kunta 2000:15): - Mikäli kiinteistöllä varastoidaan ongelmajätteitä, niiden keräystä ja varastointia varten on oltava erillinen ongelmajätevarasto, joka on katettu ja lukittava sekä kerättävien ja varastoitavien ongelmajätteiden laatu huomioon ottaen tarvittaessa myös lämmin. - Varastossa on oltava tiivis alusta sekä nestemäisiä ongelmajätteitä varastoitaessa valumien rajoittamiseksi reunakoroke sekä imeytysainetta. - Jokaiselle kerättävälle ongelmajätelajille on oltava oma keräysvälineensä. - Varastoinnista ei saa aiheutua vaaraa pinta- tai pohjavesille, maaperän saastumista eikä muutakaan haittaa ympäristölle tai terveydelle. - Nestemäisiä ongelmajätteiden pääsy viemäriin tulee estää. - Varastossa tulee olla käyttöohjeet, jotka ovat kaikkien käyttäjien nähtävissä. - Käyttäjiä tulee tiedottaa, kuinka ongelmajätteiden keräys ja käsittelyyn kuljetus on kiinteistöllä järjestetty Ongelmajätteiden lajittelu ja keräys Jäteöljy Kymmenessä yrityksessä syntyi jäteöljyä. Ekokem Oy nouti jäteöljyn neljästä yrityksestä ja Hämeenlinnan Puhtaanapito Oy toimitti jäteöljyn kolmesta yrityksestä Ekokem Oy:lle. Kaksi yritystä toimitti jäteöljyn yleiseen keräykseen ja yksi naapuriyrityksen jäteöljysäiliöön. 13

16 Viisi yritystä varastoi jäteöljyä sisätiloissa ja kolme yritystä varastoi jäteöljyä ulkona. Kaksi yritystä ei varastoinut yrityksessä jäteöljyä, vaan toimitti sen heti pois yrityksestä. Öljyiset jätteet Kuudessa yrityksessä syntyi myös muita öljyisiä jätteitä, kuten suodattimia ja trasseleita. Viidessä yrityksessä öljyinen jäte toimitettiin Ekokem Oy:hyn joko jätteenkuljetusyrityksen tai Ekokemin toimesta. Akut 13 yrityksessä syntyi akkujätettä. Neljä yritystä toimitti akkujätteensä joko suoraan tai Hämeenlinnan Puhtaanapito Oy:n kuljettamana Ekokem Oy:lle. Kolme yritystä toimitti käytetyt akut ongelmajätteiden yleiseen keräykseen, kolme yritystä ei ollut vielä toimittanut akkujaan minnekään tai asia ei selvinnyt haastattelussa ja kolme yritystä toimitti akkunsa akkuliikkeisiin tms. Akkuja säilytettiin yleensä sisätiloissa. Loisteputket 20 yrityksessä syntyi käytettyjä loisteputkia. Neljässä yrityksessä Hämeenlinnan Puhtaanapito Oy toimitti loisteputket Ekokem Oy:lle. Kahdeksan yritystä toimitti tai aikoi toimittaa käytetyt loisteputket yleiseen ongelmajätekeräykseen. Kuudessa yrityksessä loisteputkia vaihtava yritys toimitti myös loisteputket yrityksestä pois tai yritys toimitti loisteputket tällaiseen liikkeeseen. Kahdessa yrityksessä loisteputkien toimituspaikka ei tullut esille tai sitä ei tiedetty. Loisteputkia säilytettiin sisätiloissa. Paristot Kolmessa yrityksessä syntyi käytettyjä paristoja. Kaksi yritystä toimitti paristot yleisiin keräyspisteisiin ja yhdessä yrityksessä Hämeenlinnan Puhtaanapito Oy toimitti paristot Ekokem Oy:lle. Maalit, lakat ja painovärit Kahdeksan yrityksen toiminnassa käytettiin jonkin verran maaleja tms. Näistä yrityksistä ainoastaan yksi yritys toimitti maali- ja painovärijätettä Ekokem Oy:lle Hämeenlinnan Puhtaanapito Oy:n kuljettamana. Muut yritykset ilmoittivat, että ne käyttävät kaiken maalin ja jäljelle jää vain tyhjiä maalipurkkeja. Lisäksi kahdessa yrityksessä varsinainen maalaustoiminta on lopetettu ja tuotantotiloissa säilytettiin vanhoja maaleja pieniä korjaustöitä varten. Jäähdytys-, kytkin- ja jarrunesteet Yhdessä yrityksessä syntyi jäähdytys-, kytkin- ja jarrunesteitä, joita säilytettiin omissa astioissaan hallitilassa ja ne toimitettiin Ekokem Oy:lle. Jäähdytys-, kytkin- ja jarrunesteitä käytettiin joissakin muissa yrityksissä, mutta niitä ei jäänyt jätteeksi. Liuottimet Kolmessa yrityksessä syntyi liuotinjätettä, jonka Hämeenlinnan Puhtaanapito Oy toimitti Ekokem Oy:lle. Näistä yhdessä yrityksessä liuotinjätettä toimitettiin myös Stenametallille. 14

17 Liimat Yhdessä yrityksessä syntyi liima- ja tiivistysmassajätteitä, jotka sisältävät halogenoimattomia liuottimia. Hämeenlinnan Puhtaanapito Oy toimitti jätteen Ekokem Oy:lle Ongelmajätteiden määrä, varastointi ja kirjanpito Suurimmassa osassa Merven teollisuusalueen yrityksiä syntyvien ongelmajätteiden määrä vastasi koti- tai maataloudessa syntyvien ongelmajätteiden määrää, jos loisteputkien määrää ei otettu huomioon. Kuudessa yrityksessä ongelmajätteitä syntyi selvästi kotitalouksia enemmän. Tähän joukkoon kuuluivat luonnollisesti autokorjaamot tms. ja kaksi alueen henkilölukumäärältään suurinta yritystä. Kahdessa yrityksessä maalaustoiminta on käytännössä lopetettu, joten maalijätettä ei tuotantotoiminnassa enää syntynyt. Yritykset eivät pitäneet kirjaa varastoiduista ongelmajätteistään. Kaikilta yrityksiltä kirjanpidosta ei kysytty, mutta yksikään yritys ei tällaista kirjanpitoa esittänyt. Yrityksillä oli kuitenkin yleensä ongelmajätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuneet laskut olemassa. Ongelmajätteillä ei ollut pääsääntöisesti erillistä varastoa, joten kirjanpitoa ei ehkä tämänkään takia ollut. Ongelmajätteitä varastoitiin yleensä tuotantotiloissa. Kolme yritystä varastoi jäteöljyjä ulkona. Niissä yrityksissä, joissa ongelmajätteiden syntyminen oli vähäistä, ongelmajätteet toimitettiin käsittelyyn melko epäsäännöllisesti. 6.3 Kemikaalien käyttö Yleistä Kemikaalikartoitus tehtiin haastattelun osana ja saadut tiedot perustuivat pääsääntöisesti haastateltavan antamiin muistinvaraisiin tietoihin. Kemikaalimääriä ja pakkausmerkintöjä ei selvitetty yksityiskohtaisesti. Tiedot ovat kuitenkin suuntaa-antavia, joiden avulla voidaan muodostaa yleiskuva alueen yritysten kemikaalien käytöstä. Useissa yrityksissä kemikaalien käyttö oli verrattavissa kotitalouksien kemikaalien käyttöön. Viidessä yrityksessä kemikaaleja ei varsinaisessa toiminnassa käytetty lainkaan. Autokorjaamoissa ja kuljetusliikkeissä (4 kpl) käytettiin toiminnan edellyttämiä kemikaaleja. Maaleja löytyi 11 yrityksestä, mutta varsinainen maalaustoiminta yrityksissä oli vähäistä. Kaksi yritystä, joissa maalausta oli harjoitettu aiemmin, varsinainen maalaustoiminta oli lopetettu. Näiden yritysten maalivarastot olivat edelleen kiinteistöllä ja niitä käytettiin vähäisessä määrin. Merven teollisuusalueella on neljä polttoaineiden jakelupistettä, joista kaksi on yrityksen omalle kalustolle tarkoitettua. Kaksi jakeluasemaa on miehittämättömiä automaattiasemia, joiden omistajia ei haastateltu. Lisäksi yksi yritys tankkasi kalustoaan suoraan letkulla tynnyristä. Alueella on kaksi yritystä, joiden kemikaalien määriä tulisi selvittää tarkemmin mahdollista kemikaalilain mukaista ilmoitus- ja lupamenettelyä varten. Lisäksi alueen neljän polttoaineiden jakelupisteen polttoainesäiliöiden ja muiden rakenteiden tulisi vastata nykyisiä säädöksiä. Hattulan kunnan palopäällikkö tekee jakelupisteiden säiliöistä perusteellisemman tarkastuksen (Vilpas 2002). Jakeluasemille on annettu uusia velvoitteita kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä vaarallisten kemikaalien käsittelystä jakeluasemilla (415/1998). Velvoitteet koskevat myös vanhoja asemia. Jakeluasemapäätöksen viimeiset siirtymäajat päättyvät vuoden 2002 lopussa. (Turvatekniikan keskus, esite:2.) 15

18 Pieniksi vanhoiksi asemiksi määritellään asemat, joissa varastoidaan enintään 10 m 3 bensiiniä (tai muita erittäin helposti syttyviä, helposti syttyviä tai syttyviä polttonesteitä) ja enintään 10 m 3 muita polttonesteitä. Jos pieni asema sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella, sen maanpäälliset yksivaippaiset säiliöt on sijoitettava suoja-altaaseen mennessä. (Turvatekniikan keskus, esite:12.) Pohjavesialueella sijaitsevilla asemilla yli 10 m 3 bensiinisäiliöt on poistettava mennessä. Merven teollisuusalueen jakeluasemilla ei ollut yli 10 m 3 bensiinisäiliöitä. Yhdellä asemalla diesel- ja polttoöljyä varastoitiin kahdessa 10 m 3 maanpäällisessä säiliössä. Säiliöiden rakenteeseen liittyvien säädösten lisäksi tällaisia asemia koskevat myös jakelualueen rakennetta koskevat säädökset (Turvatekniikankeskus, esite:12-13) Yritysten käyttämät kemikaalit Taulukossa 2 on esitetty haastattelussa esiin tulleet kemikaalit, joita yrityksissä käytettiin. Taulukko 2. Yrityksissä käytetyt kemikaalit. Kemikaali Öljyt (voitelu-, vaihteisto-, moottori- tai hydrauliikkaöljyt) Nestekaasu 2 Maalit 11 Lakat 4 Painovärit 1 Liuottimet 4 Liimat 6 Leikkuuneste 2 Jäähdytys-, jarru- ja kytkinnesteet 4 Pesuaineet 4 Kalium- ja hopeasyanidi 1 Muut (hapot, tahranpoistoaineet yms.) Yritysten lkm 8 Taulukossa 3 on esitetty tietoa yritysten öljysäiliöistä (polttoainesäiliöt) ja jäteöljyn varastoinnista. Yrityskiinteistöillä ja jakeluasemilla oli yhteensä 16 öljysäiliötä, joista yhdessä kysymyksessä oli koneiden tankkauksessa käytettävä tynnyri. Maanalaisia säiliöitä näistä oli kolme kappaletta (Hattulan kunnan palolaitos). Kolme yritystä säilytti jäteöljyjä ulkona. 6 16

19 Taulukko 3. Öljysäiliöt ja jäteöljyn varastointi. Öljysäiliöt Maanpäällinen sisätiloissa Maanpäällinen ulkona Maanalainen Tankkaus Jäteöljy sisällä 5 Jäteöljy ulkona 3 Yritysten lkm 6 7 (sisältää kahden jakeluaseman säiliöt) 3 (2 suoja- kammiossa) 5 (sisältää kaksi jakeluasemaa) Käyttöturvallisuustiedotteet Käyttöturvallisuustiedotteet on laadittu, jos kemikaali on luokiteltu terveydelle vaaralliseksi, ympäristölle vaaralliseksi tai palo- ja räjähdysvaaralliseksi tai kemikaalin ominaisuudet muutoin ovat sellaisia, että sen käsittelystä, käytöstä tai varastoinnista voi aiheutua vastaavanlaista vaaraa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 1996:20.) Kahdeksassa yrityksessä käyttöturvallisuustiedotteet olivat työntekijöiden saatavilla. Lisäksi yhdessä yrityksessä käyttöturvallisuustiedotteet olivat olemassa, mutta niitä säilytettiin kotona toimistossa. Käyttöturvallisuustiedotteita ei aina ollut, koska tuotteet olivat tavallisille kuluttajille tarkoitettuja. Yrittäjät olivat saattaneet itse käydä kaupassa ostamassa maaleja tai muita kemikaaleja pieniä eriä. Käyttöturvallisuustiedote tällaisista tuotteista pitää antaa kemikaalin vastaanottajan pyynnöstä. Kemikaalien määrät ovat olleet pieniä eikä käyttöturvallisuustiedotteita ole pyydetty. Käyttöturvallisuustiedote tulee antaa kemikaalin vastaanottajalle, kun kemikaalia käytetään teollisessa toiminnassa tai muutoin ammatissa (Sosiaali- ja terveysministeriö 1996:20) Työntekijöiden opastus kemikaalien käytössä Neljä yritystä ilmoitti, että työntekijöitä opastettiin kemikaalien käytössä. Opastus oli pääasiassa käytännössä neuvomista ja yhdessä yrityksessä kemikaalien käytöstä oli ohjeistus ympäristökäsikirjassa. Opastuksen vähyyteen vaikuttivat yrityksen koko ja kemikaalien käytön vähyys Kemikaalivahingot ja niihin varautuminen Ainoastaan kaksi yritystä ilmoitti, että yrityksessä oli tapahtunut kemikaalivahinko. Toisessa yrityksessä kemikaalia oli kaatunut yrityksen lattialle. Toisessa yrityksessä vuonna 1995 ulkopuolinen henkilö oli yrittänyt varastaa öljyä säiliöstä ja aiheuttanut pihalla öljyvahingon. Pilaantunutta maata poistettiin kaksi traktorikuormallista. Vahingosta ilmoitettiin myös poliisille, mutta tekijää ei ole saatu koskaan kiinni. 11 yritystä ilmoitti, että kemikaalionnettomuuksiin on varauduttu. Yleensä varautuminen tarkoitti sitä, että yrityksessä oli jotain imeytysainetta (puru, turve, kutterinlastu). 17

20 6.3.6 Lisätiedon tarve kemikaalien käytöstä Lisätietoa kemikaalien käytöstä kaipasi ainoastaan yksi yritys. Tällöinkin lisätietoa tarvittiin kemikaaliasioihin liittyvistä muutoksista. Yleensä yritykset ilmoittivat, etteivät ne käytä lainkaan kemikaaleja tai kemikaalien käyttö on vähäistä. Mikäli kemikaaleja käytettiin, tietoa niistä saatiin riittävästi. 6.4 Ympäristöriskit Ympäristöriskien luokitteluasteikko Yrityksiä pyydettiin arvioimaan ympäristöriskejään. Ympäristöriskejä arvioitiin aluksi haastattelutilanteessa yhdessä yrittäjän kanssa. Ympäristöriskejä arvioitiin riskiä aiheuttavan tapahtuman todennäköisyyden ja vaikutuksen perusteella taulukon 4 mukaisesti asteikolla 1-5. Mikäli riskiä ei voinut olla olemassa, riski luokiteltiin nollaksi. Tällainen tapaus voisi olla esimerkiksi kemikaalien varastointiin liittyvät riskit yrityksessä, jossa ei varastoida kemikaaleja. Riskejä luokiteltaessa ei otettu huomioon erityisemmin tulipalon aiheuttamaa riskiä. Taulukko 4. Ympäristöriskien pisteytys tapahtuman todennäköisyyden ja vaikutusten mukaan. Tapahtuman Todennäköisyys Vähäiset vaikutukset Haitalliset vaikutukset Vakavat vaikutukset Epätodennäköinen 1. Merkityksetön riski 2. Vähäinen riski 3. Kohtalainen riski Mahdollinen 2. Vähäinen riski 3. Kohtalainen riski 4. Merkittävä riski Todennäköinen 3. Kohtalainen riski 4. Merkittävä riski 5. Sietämätön riski Ympäristöriskejä arvioitaessa selvityksen tekijä on yhdenmukaistanut ympäristöriskien arvioinnissa käytettyjä periaatteita ja lukuja. Luokituksen täsmentämiseen päädyttiin, koska haastatteluhetkellä tehty arviointi vaihteli paljon yrityksissä. Haastatteluaineiston ja tehtyjen havaintojen pohjalta on myöhemmin laadittu erilaisia väittämiä, jotka kuvaavat käytännössä tekijöitä tai tilanteita, jotka tässä selvityksessä on määritelty riskeiksi. Tällöin sanallinen kuvaus on ehkä todenmukaisempaa kuin itse pisteytys. Riskiluokituksessa käytettiin kuitenkin osittain em. taulukon pisteytystä. Osalle yrittäjistä luokituksen mahdollisesta muuttamisesta ilmoitettiin jo haastattelun aikana Ympäristöriskien osa-alueet ja tulokset Ympäristöriskeissä tarkasteltiin kuutta eri osa-aluetta. Näkökulma kaikissa osa-alueissa oli maaperän ja pohjavesien pilaantuminen. Tästä johtuen erillinen kohta päästöt maaperään on jätetty pois (lomakkeen kohta 5), koska näkökulma oli mukana kaikissa muissa tarkastelukohteissa. 18

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä.

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. JÄTEMAKSUTAKSA 2014 1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan 19.12.2008 vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. Jätemaksut veloitetaan samanaikaisesti ja samalla laskulla

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet 1 Jätehuollon ajurit kohti kierrätysyhteiskuntaa Vahvimmat muutosajurit Uusi jätelaki ja siihen liittyvät asetukset Biohajoavan jätteen kaatopaikkaamiskielto Markkinatalouden

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

Kari Pyötsiä LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

Kari Pyötsiä LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Kari Pyötsiä 4.10.2005 Pilaantuneet maa-alueet LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Pilaantuneet maa-alueet SAMASE-projekti alkoi 1980-90 luvun taitteessa. Projektissa saastuneeksi

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Hyväksytty Joroisten kunnan ympäristölautakunnassa 10.11.2016 29 2 Yleistä Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 :ssä ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 30

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

JÄTEMAKSUTAKSA Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus JÄTEMAKSUTAKSA 2017 Hyväksytty: Pohjanmaan jätelautakunta, 13.12.2016, 22 1 Jätetaksan perusteet Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille

Lisätiedot

Katso myös: KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO KYMENLAAKSON JÄTETASEKAAVIO ETELÄ-KARJALAN JÄTETASEKAAVIO

Katso myös: KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO KYMENLAAKSON JÄTETASEKAAVIO ETELÄ-KARJALAN JÄTETASEKAAVIO Yhdyskuntajätteiden jätetase (t) v. 212 KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO Käsittely Jätejae KAS (%) Kymenlaakso (%) Etelä-Karjala (%) TARJONTA T Yhdyskuntaperäinen sekajäte 26 8 23, 3 31 4,3 22 978 54,5 TARJONTA

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy 31.10.2012 Anna Sarkkinen ja Paula Wilkman, Mitä jäte on? Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO JÄTESUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010 Hyväksytty hallintokeskuksessa 13.12.2007. 2 1. Johdanto Tampereen yliopiston jätesuunnitelma on osa

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA 4.10.2016 Hanna-Liisa Järvinen Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on kuulunut RenoNorden ASA Group:iin vuodesta 2013 Yhtiö

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte,

Lisätiedot

Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma

Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma KOKOEKO-seminaari 2016 Jätehuollon uudistuvat toimintamallit Itä- Suomessa Lea Koponen, Pohjois-Savon ELY-keskus 22.2.2016 Mielikuva rakennusjätehuollon

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 24 Asianro 6572/02.05.00.00/2016 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

Tuottajavastuuiltapäivä

Tuottajavastuuiltapäivä Tuottajavastuuiltapäivä 3.11.2016 Tuottajayhteisön näkökulma Kyösti Pöyry / Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy Tuottajavastuu ja tuottajayhteisöt Tuottajavastuu on jätelaissa (6. luku) kohdistettu

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2016 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 1 Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 30.11.2010 2 JÄTELAINSÄÄDÄNNÖN TAVOITTEET Ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyödyntämistä

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016 Tekninen lautakunta 60 04.05.2016 Jätehuoltomääräykset 358/00.01.01.00/2016 TELA 60 Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia säännöksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020 Jätehuolto -määräykset Hannele Tiitto, jätehuoltosuunnittelija, Forssan kaupungin jätelautakunta Ohjelmatyön tekijät Jätelautakunta

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto Neuvoja Miia Jylhä 31.102014 Turun Seudun Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö hoitaa kuntien puolesta lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät

Lisätiedot

Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS HAMELY/32/07.02/2010 Häme Luonnonvarayksikkö Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Pilaantuneet maa-alueet Tervon kirkonkylän yleiskaava-alueella

Pilaantuneet maa-alueet Tervon kirkonkylän yleiskaava-alueella S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TERVON KUNTA Pilaantuneet maa-alueet Tervon kirkonkylän yleiskaava-alueella FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22055 [Asiakirjatyyppi] 1 (4) Eskelinen Erja Sisällysluettelo

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN 18.2.2016 Jätehuollon tehtävät ja roolit kunnassa Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät Jätehuollon palvelutehtävät Omistajaohjaus (kunnat)

Lisätiedot

Uusi rytmi jätehuoltoon

Uusi rytmi jätehuoltoon Uusi rytmi jätehuoltoon Porvoon Kiinteistöyhdistys, Loviisa 3.11.2016 Tuija Klaus Parasta jätehuoltoa kuntalaisille Jätelaki Yhtiöt ovat saaneet tehtäväkseen hoitaa muun muassa pääosan kuntien jätehuoltoon

Lisätiedot

Biojätteen syntypaikkalajittelu

Biojätteen syntypaikkalajittelu Hanna Maunula 22.2.2016 Biojätteen syntypaikkalajittelu Taustaa Sekajäte ohjataan tulevaisuudessa polttoon Riikinvoiman ekovoimalaitokseen Sekajätteen joukossa oleva biojäte alentaa jätteen lämpöarvoa

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari 4.6.2014 Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte osana jätehuoltoa ja sen tavoitteita Tekstiilien uudelleenkäyttö ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta 8.12.2015 163 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Ympäristölupalaitosten valvonta... 3 3 Ympäristönsuojelulain mukaisti rekisteröitävien

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista RAKYL 141 Jätelain

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 173 13.05.2013 Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar 139/14.06/2013

Lisätiedot

Jätetaksa Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä

Jätetaksa Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä Jätetaksa 2014 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä 1 Johdanto Kunnan on järjestettävä jätelain mukaisesti sille kuuluva jätehuolto. Kunnan vastuu jätehuollon järjestämisessä perustuu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 31/2013 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 27.08.2013 264 HEL 2013-009264 T 11 01 00 00 ESAVI/323/04.08/2012 Päätös Lupatilanne Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen

Lisätiedot

Tampereen kaupunki. Teija Mäkinen. Aakkulan pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti

Tampereen kaupunki. Teija Mäkinen. Aakkulan pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti Tampereen kaupunki Teija Mäkinen Aakkulan pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti Ympäristövalvonnan julkaisuja 3/2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Tavoite... 3 1.2 Säädökset...

Lisätiedot

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Tuottajavastuuiltapäivä 2016 Tampere-talo 3.11.2016 Teemu Virtanen Johtava tuottajavastuuvalvoja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 31.10.2016 Pakkaukset

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon valvonnan suunnittelu

Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon valvonnan suunnittelu Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon valvonnan suunnittelu Lammin päivät 2.10.2014 Ympäristötarkastaja Kaisa Autio-Nousiainen Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Toimii Järvenpään,

Lisätiedot

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle Rakennus- ja ympäristölautakunta (8)

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle Rakennus- ja ympäristölautakunta (8) Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle 2017 Rakennus- ja ympäristölautakunta 13.12.2016 147 1 (8) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ympäristölupalaitosten valvonta... 3 3 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

SUEZin kyydissä lajittele jätteet oikein

SUEZin kyydissä lajittele jätteet oikein 63454_SUEZ_kyydissa_esite_287x200.indd 1 11.12.2015 14.39 KESKUSTELU- Miettikää, mitä kaikkea voi laittaa biojätteeseen? Biojäte RUSKEAKANTINEN ASTIA Voit pakata erillisastiaan kerättävän biojätteen sanomalehtipaperiin

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET...

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... Rovaniemen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 31.03.2006 Sivu 0/10 ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 YLEISET, JÄTELAIN 17 NOJALLA ANNETUT JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 1 Sen lisäksi,

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot

ASENNUS N&H SERVICE OY Haaransuontie 12, OULU Puh YMPÄRISTÖRAPORTTI SFS-EN ISO 14001

ASENNUS N&H SERVICE OY Haaransuontie 12, OULU Puh YMPÄRISTÖRAPORTTI SFS-EN ISO 14001 ASENNUS N&H SERVICE OY Haaransuontie 12, 90240 OULU Puh. 08-348 789 www.nhservice.com YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 SFS-EN ISO 14001 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys Energiankulutus 3 Vedenkulutus 5 Tilastoidut häiriöt

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Yleiset, jätelain 17 nojalla annetut jätehuoltomääräykset 1 Sen lisäksi, mitä on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on jätteen

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 2 Perämeren jätelautakunnan 11.3.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 1.4.2014 Tornion ja Kemin kaupungeissa

Lisätiedot

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Kaavoituksen ajankohtaispäivä 14.6.2016 Ylitarkastaja Maria Mäkinen Varsinais-Suomen ELY-keskus 13.6.2016 Kartoituksen vaihe Tärkeät pohjavesialueet

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

Sammutusjätevesikysely

Sammutusjätevesikysely Sammutusjätevesikysely Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kyseli määräaikaistarkastuksillaan vuosina 2010-2011 toiminnanharjoittajien varautumista sammutusjätevesien keräilyyn. Seuraavassa esitetään

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LAITILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LAITILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Yleinen osa Laitilan kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan jätehuoltomääräysten

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

LUT jätteenkäsittelyohjeet

LUT jätteenkäsittelyohjeet LUT jätteenkäsittelyohjeet Päivitetty 19.2.2014 HL 1. BIOJÄTE ruuan tähteet kanamunankuoret kahvisuodattimet ja teepussit luut ja kalanperkeet hedelmien ja vihanneksien kuoret talouspaperi ja lautasliinat

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Jätelain muutokset. Seija Paajanen, ympäristöinsinööri Suomen Kuntaliitto

Jätelain muutokset. Seija Paajanen, ympäristöinsinööri Suomen Kuntaliitto Jätelain muutokset Seija Paajanen, ympäristöinsinööri Suomen Kuntaliitto Haja-asutusalueiden jätehuollon haasteet, KOKOEKO, 2.2.2005, Mediteknian auditorio, Kuopio Uudet säädökset (www.finlex.fi) Laki

Lisätiedot

Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä

Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä Kuntapäivä 30.10.2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Heidi Rautanen 30.11.2016 Pohjavesialueiden määrittäminen ja luokittelu

Lisätiedot

Tampereen kaupungin autokorjaamoiden valvonta 2014. Loppuraportti Hanne Liukkonen

<julkaisun nimi> Tampereen kaupungin autokorjaamoiden valvonta 2014. Loppuraportti Hanne Liukkonen Tampereen kaupungin autokorjaamoiden valvonta 2014 Loppuraportti Hanne Liukkonen Ympäristönsuojelun julkaisuja 1/2015 Tampereen kaupunki Ympäristönsuojelu Frenckellinaukio

Lisätiedot

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie HAKIJA Asianajotoimisto Krogerus Rautatienkatu 21 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-402-1-634 osoitteessa Killonvainiontie 1 33960 PIRKKALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Jätelaki ja jätealan asetusten valmistelu. Kuntamarkkinat 19.9.2011 Ari Seppänen, ympäristöministeriö

Jätelaki ja jätealan asetusten valmistelu. Kuntamarkkinat 19.9.2011 Ari Seppänen, ympäristöministeriö Jätelaki ja jätealan asetusten valmistelu Kuntamarkkinat 19.9.2011 Ari Seppänen, ympäristöministeriö Uusi jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait jätelaki 646/2011 laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lisätiedot

Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila

Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Yleinen osa Yleisessä osassa kerrotaan jätehuoltomääräysten taustalla olevista

Lisätiedot

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista LUOTTAMUKSELLINEN Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista Eduskunnan talousvaliokunta Mikko Alkio, asianajaja 26.10.2016 Sidosyksikkö ja ulosmyynnin rajanveto Kunta / hankintayksikkö

Lisätiedot

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRI & TYNNYRIKANNET TYNNYRINKANSI SUOJAA NESTEET NOPEASTI JA YKSINKERTAISESTI Tynnyrinkansi, joka tekee tavallisesta 200 L tynnyristä paloturvallisen säiliön ongelmajätteille. Täyttää

Lisätiedot