Sähköpyörän käyttöohje Bruksanvisning till elcykeln

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköpyörän käyttöohje Bruksanvisning till elcykeln"

Transkriptio

1 Sähköpyörän käyttöohje Bruksanvisning till elcykeln

2 Onnittelemme sinua uuden Tunturi Forte -sähköpyöräsi hankinnan johdosta! Ole hyvä ja lue tämä ohjeisto huolellisesti ennen pyöräsi käyttöönottoa, koska ohjeisto sisältää välttämättömiä tietoja tuotteen käytöstä, huollosta ja hoidosta sekä ohjeet sähköjärjestelmän käyttöominaisuuksista. Jos jokin asia ohjeesta askarruttaa, käänny pyöräkauppiaasi puoleen niin saat lisäohjeistusta mahdollisiin ongelmiin. Gratulationer till din nya elcykel Tunturi Forte! Vänligen läs dessa anvisningar noggrant innan du tar cykeln i bruk. Anvisningarna innehåller nödvändig information om användningen, underhållet och skötseln av produkten samt anvisningar om elsystemets bruksegenskaper. Om något i anvisningen väcker frågor, vänd dig till din cykelhandlare så får du ytterligare hjälp vid eventuella problem.

3 A G Kuvat / Bilder B H C I D J E K F L

4 M S N T O U P V Q W R

5 Bruksanvisning till elcykeln Tunturi Forte > Akun lataaminen Sähköpyöräsi varusteisiin kuuluu akkulaturi (kuva A), joka on tarkoitettu vain pyörän mukana olevan litium-polymeeriakun latausta varten. Tämä laturi on siis suunniteltu vain tässä pyörässä olevan akkutyypin (kuva B) lataamista varten ja tästä syystä laturin käyttö muuhun tarkoitukseen aiheuttaa takuun raukeamisen. Lisäksi käyttö muuhun tarkoitukseen saattaa aiheuttaa vaaratilanteita: se saattaa vaurioittaa laturia ja alentaa laturin suorituskykyä sähköpyörän akun latauksessa. > Lataustoiminto Tarkasta, että molemmat kaapelit ovat asianmukaisesti kiinni laturissa. Kytke laturin seinäpistoke johto verkkoon (220/230V). Kytke tämän jälkeen laturin tasavirtapistoke johto akkuun (kuva C). Lataustoiminto alkaa tämän jälkeen automaattisesti > Akkuun integroitu led näyttö ilmaisee akun varaustilan Led-valojen määrä Keskimääräinen akun varaustila (%) > Att ladda batteriet Utrustningen till din elcykel omfattar en batteriladdare (bild A) som är avsedd endast för laddning av litiumpolymerbatteriet som följer med cykeln. Laddaren är alltså endast avsedd för laddning av den batterityp (bild B) som finns på cykeln och användningen av laddaren för andra ändamål leder till att garantin förfaller. Användningen för andra ändamål kan dessutom orsaka risksituationer: det kan skada laddaren och försämra laddarens prestanda vid laddning av elcykelns batteri. > Laddningsfunktionen Kontrollera att båda kablarna sitter fast ordentligt i laddaren. Sätt laddarens strömsladd i vägguttaget (220/230V). Anslut laddarens likströmskontakt till batteriet (bild C). Laddningsfunktionen inleds automatiskt. > Batteriets inbyggda LED-skärm visar batteriets laddning Antalet LEDlampor Batteriets laddning i genomsnitt (%) > HUOM! Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttöönottoa liittämällä akku laturiin vähintään kuuden tunnin ajaksi, kunnes kaikki akun ledilmaisimet (kuva D) varmasti palavat ilmoittaen akun olevan täydessä varauksessa. Älä kuitenkaan lopeta lataamista ennen kuin kuusi tuntia on kulunut ensimmäisen lataustoiminnon aloittamisesta, vaikka kaikki led-ilmaisimet pa- > OBS! Ladda batteriet fullt före första användningen genom att ladda batteriet med laddaren under minst sex timmar tills batteriets alla LED-lampor lyser (bild D) för att ange att batteriet är fullladdat. Även om alla LED-lampor skulle lysa, ska du inte avsluta den första laddningen innan den har varat sex timmar. Efter laddningen och varje gång du tar i bruk cykeln ska du trycka på 1

6 Bruksanvisning till elcykeln Tunturi Forte laisivatkin. Paina latauksen jälkeen - ja aina myös pyörään käyttöönoton yhteydessä -varaustilan tarkistusnappia (kuva E) varmistuaksesi, että akku on todella saavuttanut täyden varauksen. Lataustoiminto pysähtyy kuitenkin aina, kun täysi varaustila akussa on saavutettu. Lataa akkua vähintään joka toinen kuukausi, vaikka pyörää ei käytettäisikään. Jos pyörä varastoidaan pidemmäksi ajaksi esim. yli talvikuukausien, niin akkua tulee ladata myös tällöin vähintään kahden kuukauden välein. Latauksen unohtaminen heikentää akun varauskykyä tai lataamattomuus voi tuhota akun täydellisesti. > Päivittäinen lataaminen Akun ei tarvitse olla täysin tyhjä ennen seuraavaa latausta. Akun voikin ladata jokaisen pidemmän käyttökerran jälkeen. Toimimalla edellä olevien ohjeiden mukaan akku pysyy parhaiten kunnossa. > Akun asentaminen pyörän tavaratelineeseen Akku asennetaan pyörän telineessä oleviin kiinnityskiskoihin ja työnnetään kiskoja myöden niin pitkälle, että keskusyksikössä olevat jousitoimiset pistokkeet osuvat akussa oleviin napalevyihin ja akku kiinnittyy tiiviisti keskusyksikköön. Tämän jälkeen tavaratelineen takana oikealla olevalla lukolla akku lukitaan paikoilleen (kuva F).Asenna tämän jälkeen pyörän mukana oleva USB-avaintikku omalle paikalleen keskusyksikön oikealla sivulla olevaan liittimeen (kuva G). > Sähköinen poljinvoiman avustusjärjestelmä (PAS) Pyöräsi on varustettu sähköisellä poljinvoiman avustusjärjestelmällä, joka ohjaa pyörässä olevaa sähkömoottoria poljinkampien yhteyteen laddningens kontrollknapp för att säkerställa att batteriet verkligen är fulladdat. (bild E) Laddningen avbryts dock alltid när batteriet är fulladdat. Ladda batteriet minst varannan månad även om du inte använder cykeln. Om cykeln förvaras oanvänd under en längre tid, t.ex. under vintern, ska batteriet även då laddas minst varannan månad. Om du glömmer att ladda batteriet, blir dess laddningskapacitet sämre och försummelsen kan också leda till att batteriet förstörs helt. > Att ladda batteriet dagligen Batteriet behöver inte vara urladdat innan det laddas på nytt. Du kan utan problem ladda batteriet efter varje längre användning. Följ de ovanstående anvisningarna för att hålla batteriet i bästa möjliga skick. > Att montera batteriet på cykelns pakethållare Batteriet monteras pakethållarens fästskena och skjuts fram längs skenan ända tills centralenhetens fjäderkontakter träffar batteriets navskivor och batteriet sitter ordentligt fast på centralenheten. Efter detta låses batteriet på plats med låset som finns bak på pakethållaren (bild F). Montera sedan den medföljande USB-stickan i uttaget på centralenhetens högra sida (bild G). > Assisterad trampkraft (PAS) Din cykel är utrustad med ett elsystem för assisterad trampkraft som styr cykelns elmotor via en sensor som är inbyggd vid pedalveven (bild H och I). Elmotorn fungerar endast när du trampar framåt. Elmotorn är relativt tyst men den ger ifrån sig ett lite högre ljud vid starten för att signallera att trampassistansen har aktiverats. Elcyklarnas elassistans är i enlighet med EU:s fordonsdirektiv och på grund av detta frånkopplas assistansen automatiskt när hastigheten över- 2

7 Bruksanvisning till elcykeln Tunturi Forte integroidun sensorin välityksellä (kuvat H ja I). Sähkömoottori toimii vain poljettaessa polkimilla eteenpäin. Sähkömoottorin käyntiääni on suhteellisen alhainen, mutta järjestelmän käynnistyessä moottori ilmaisee hieman voimakkaammalla äänellä avustuksen alkamisesta.polkupyörien sähköavustus noudattaa EU:n ajoneuvodirektiivejä ja tästä syystä avustusjärjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois päältä nopeuden kasvaessa yli 25 km/h. On tietysti luonnollista, että pyörällä voi ajaa nopeammin kuin 25 km/h, mutta ilman sähköavustusta. > Talutusavustus Järjestelmän erikoisuus on myös se, että taluttaessasi pyörää pystyt käyttämään hyödyksesi sähköavustusta esim. silloin, kun kannat pyörässäsi mukana taakkaa ja joudut tästä syystä nousemaan pyörän päältä ja taluttamaan ajokkiasi. Ohjaintangossa olevan käyttöliittymän keskimmäinen painike (kuva J) aktivoi kävelyavustuksen toiminnan. Avustusnopeus on korkeimmillaan n. 3 km/h. > Takuu Akun takuuaika on 12 kuukautta pyörän hankinta-ajankohdasta. > Käsijarru Pyörän käsijarruvivussa (kuva K) on turvakytkin, joka katkaisee automaattisesti avustusjärjestelmän toiminnan käsijarrua käytettäessä. Jo pienikin käsijarruvivun liike aktivoi turvakytkimen toiminnan. > Moottorin huolto ja hoito Etupyörän napaan integroitu moottori (kuva L) ei tarvitse varsinaista huoltoa muuten kuin normaalit puhdistustoimet pyörän yleispuhdisskrider 25 km/h. En cykel kan naturligtvis köras fortare än 25 km/h, men inte med elassistans. > Ledningsassistans En av systemets specialegenskaper är att du kan utnyttja elassistansen när du leder cykeln till exempel i en situation där du har en tung last på cykeln och blir tvungen att stiga av och leda cykeln. Den mellersta knappen (bild J) på användargränssnittet som finns på styrstången aktiverar ledningsassistansen. Assistanshastigheten är som högst ca 3 km/h. > Garanti Batteriet har en garanti på 12 månader från cykelns inköpsdatum. > Handbroms På cykelns handbromsspak (bild K)) finns en säkerhetsbrytare som automatiskt kopplar från assistanssystemet när du använder handbromsen. Säkerhetsbrytaren aktiveras redan av en lätt rörelse på handbromsen. > Service och skötsel av motorn Motorn (bild L) som är inbyggd i framhjulets nav behöver ingen annan service än vanlig rengöring i samband med att cykeln rengörs i övrigt. Du ska därför inte öppna eller ta isär motorn själv. Om det förekommer störningar i motorfunktionen ska du i första hand via handlaren ta kontakt med den närmaste auktoriserade serviceverkstaden. Kabelkopplingen som sitter på framgaffeln ska alltid öppnas först när du byter däcket på framhjulet eller utför andra sådana serviceåtgärder på framhjulet som kräver att framhjulet tas loss från framgaffeln (bild M). 3

8 Bruksanvisning till elcykeln Tunturi Forte tuksen yhteydessä. Moottoria ei tästä syystä saa omatoimisesti avata tai purkaa. Jos moottorin toiminnassa esiintyy ongelmia, pitää ensisijassa ottaa yhteyttä myyjäliikkeen kautta lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Etuhaarukkaan kiinnitetty kaapeliliitin (kuva M) on aina ensin avattava etupyörään kohdistuvien renkaanvaihtojen ja muiden etupyörään kohdistuvien huoltotoimenpiteitten yhteydessä, joissa etupyörä on irrotettava etuhaarukasta. > Akun huolto ja hoito Akkua tulee ladata säännöllisesti. Akun toimintaa alentaa pitkäaikainen säilytys ilman ylläpitolatauksia tai laitteiston käyttö erittäin poikkeuksellisissa ilmasto-olosuhteissa. (Kuumuus yli 40 astetta tai kylmyys alle -10 astetta) Myös erittäin märät käyttöolosuhteet saattavat aiheuttaa häiriöitä järjestelmässä. Akkua ei tulisi myöskään näistä syistä johtuen säilyttää korkeissa tai -10 astetta alhaisemmissa lämpötiloissa pidempiä aikoja. Silloin kun pyörää ei käytetä, akku kannattaakin säilyttää normaalia huoneenlämpöä vastaavissa olosuhteissa muistaen myös säännölliset ylläpitolataukset. Näin toimien pystytään parhaalla mahdollisella tavalla säilyttämään akun toimintakyky ja varmistamaan akulle mahdollisimman pitkä käyttöikä. > Sähköisen avustuksen käyttö (käyttöliittymä) Pyörän ohjaintankoon kiinnitetyn käyttöliittymän (kuva N) kolmen painikkeen avulla pystyt valitsemaan kulloiseenkin ajonopeuteesi ja ajotilanteesi sopivimman avustusvoiman low (alhainen),-medium (keskitaso),- high (voimakas). Kun avustustoiminto kytketään tai kytkeytyy pois, järjestelmä siirtyy automaattisesti perustilaan eli low-toimintoon. Järjestelmää käyttöön kytkettäessä oletustoimintona on aina alhaisin (low) avustus. > Service och skötsel av batteriet Batteriet ska laddas regelbundet. Batteriets funktion försämras om batteriet förvaras länge utan laddning eller om utrustningen används i mycket exceptionella väderleksförhållanden. (I temperaturer över 40 grader eller under -10 grader.) Också mycket blöta användningsförhållanden kan medföra störningar i systemet.på grund av dessa orsaker ska du inte heller förvara batteriet långa tider i höga temperaturer eller i temperaturer som underskrider -10 grader. När cykeln inte används är det bra att förvara batteriet i förhållanden som motsvarar en normal rumstemperatur och också komma ihåg att ladda batteriet regelbundet. Med dessa åtgärder kan du bevara batteriets prestanda på bästa möjliga sätt och säkerställa att batteriets livslängd är så lång som möjligt. > Användningen av den elektroniska assistansen (användargränssnitt) Användargränssnittet som finns på styrstången har tre knappar (bild N) med vilka du kan välja den assistanskraft som lämpar sig bäst för din aktuella körhastighet och körsituation, -low (låg),-medium (medel),-high (hög). När assistansfunktionen kopplas från övergår systemet automatiskt till grundläget, d.v.s. till läget low. När systemet kopplas på är det alltid i läget för lägsta assistans (low). > Om cykelns förvaring Följande väsentliga saker är viktiga att komma ihåg vid cykelns (vinter)förvaring: 1. Rengör cykeln omsorgsfullt före en långvarig förvaring. 2. Utför underhåll på eller smörj sådana delar på cykeln som vanligtvis behöver regelbundet underhåll. 4

9 Bruksanvisning till elcykeln Tunturi Forte > Pyörän säilytyksestä Pyörän (talvi)säilytyksen kannalta on tärkeätä muistaa seuraavat keskeiset asiat: 1. Puhdista pyörä huolellisesti ennen pidempiaikaiseen säilytykseen laittamista 2. Suorita huolto/voitelut sellaisiin pyörän kohteisiin, jotka normaalisti muutenkin tarvitsevat säännöllistä huoltoa. 3. Suojaa pyörän kromatut, sinkkikäsitellyt ja alumiinipinnat ruosteenesto-ominaisuuksia sisältävällä suojaöljyllä (esim. kauppanimikkeet VD-40 tai CRC). 4. Jos mahdollista varastoi pyörä laittamalla se riippumaan etupyörästään kattoon. Ellei tällaista mahdollisuutta ole ja pyörä säilytetään lattialla pyörillään, niin muista huolehtia rengaspaineista varastoinnin ajan. Liian alhainen rengaspaine vaurioittaa renkaan rakennetta pyörillään säilytettäessä. On myös syytä huomioida, että liian korkeatkin rengaspaineet vaurioittavat renkaan rakennetta. (Suurin sallittu käyttöpaine on merkitty aina renkaan kylkeen kuten renkaan kokomerkinnätkin). 5. Lataa akku vähintään kahden kuukauden välein säilytyksenkin aikana. Pidemmän säilytyskauden aikana laiminlyödyt ylläpitolataukset tuhoavat akun. > Varoitukset! 1. Älä käytä pyörän mukana tullutta akkulaturia muuhun tarkoitukseen kuin nimenomaan tähän pyörään ja sähköavustusjärjestelmään kuuluvan akun lataamiseen. Tämän akkulaturin käyttäminen muuhun tarkoitukseen vaurioittaa laitteiston ja saattaa aiheuttaa vaaratilanteita. 2. Tuotetakuu ei vastaa väärällä tavalla tai vääränlaisella laturilla aiheutettuja vaurioita akulle tai järjestelmälle. 3. Skydda cykelns kromade och zinkbehandlade ytor och aluminiumytor med en skyddsolja med rostskyddsegenskaper (t.ex. handelsnamnen VD-40 eller CRC). 4. Om möjligt, förvara cykeln så att den hänger i taket från framhjulet. Om detta inte är möjligt och cykeln förvaras stående på golvet, kom då ihåg att se till däcktrycket under förvaringen.för lågt däcktryck skadar däckens konstruktion när cykeln förvaras stående. Observera också att även för högt däcktryck skadar däckens konstruktion. (Det största tillåtna trycket när cykeln används är alltid angiven på sidan av däcket, precis som angi velser om däckets storlek). 5. Ladda batteriet minst varannan månad även under förvaringen. Försummandet av laddningen under en längre förvaringstid förstör batteriet. > Varningar! 1. Använd inte batteriladdaren som följer med cykeln för andra ändamål än för laddning av batteriet som hör till denna cykel och detta elassistanssystem. Användningen av batteriladdaren för andra ändamål skadar utrustningen och kan orsaka risksituationer. 2. Produktgarantin täcker inte skador på batteriet eller systemet som orsakats av att laddaren använts fel eller av att batteriet laddats med en fel sorts laddare. 3. Det är inte tillåtet att ta isär batterikåpan eller laddaren. Nedmontering av delarna som gjorts av en okunnig person leder till att garantin förfaller. 4. Du ska inte underhålla eller ladda batteriet i temperaturer under -10 grader eller över +40 grader. 5. Du ska inte förvara eller annars hantera batteriet i temperaturer under -20 grader eller över 5

10 Bruksanvisning till elcykeln Tunturi Forte 3. Akkukotelon tai laturin purkaminen ei ole luvallista. Asiantuntematon osien purkaminen aiheuttaa takuun raukeamisen. 4. Älä huolla/lataa akkua -10 astetta alhaisemmissa tai +40 astetta ylemmissä lämpötiloissa. 5. Älä säilytä tai yleensäkään käsittele akkua -20 astetta alhaisemmissa tai +60 astetta ylemmissä lämpötiloissa. Pidempiaikainen säilytys ja käsittely ym. lämpötilarajoilla tai niiden ulkopuolella lyhentää akun kestoikää dramaattisesti. 6. Akku ei saa olla suorassa kosketuksessa (upotettuna hetkeksikään) veden tai muiden nesteiden kanssa. Jos jostakin syystä pyörä joutuu tällaisiin olosuhteisiin, on sähköjärjestelmä kytkettävä välittömästi pois ja akku irrotettava telineestään mahdollisimman nopeasti. 7. Akku ei saa olla milloinkaan alttiina tulelle tai erittäin korkeille lämpötiloille mahdollisen räjähdysvaaran johdosta. 8. Akkua ladattaessa sisätiloissa on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta, koska lataustoiminto aiheuttaa lämpötilan nousua sekä itse akussa että laturissa. Tästä syystä akkua ei tulisi ladata ilman riittävää seurantaa. Vältä tästä syystä esim. yli yön tapahtuvaa tai ylipäätään täysin valvomatonta latausta. > Rajoitukset! Tunturi-Hellberg Oy Ltd ei vastaa vahingoista tai vaurioista, jotka aiheutuvat pyörän tai laitteiston väärästä tai muuten asiantuntemattomasta käytöstä vastoin varoituksia ja käyttöohjeita.pyörän ja laitteiston käytössä - kuten myös akkujen ja muiden elektronisten osien hävittämisessä ja kierrättämisessä - on noudatettava viranomaisten määräämiä ohjeita ja asetuksia. Muista ladata akkua vähintään kahden kuukauden välein käytön vähäisyydestä riippumatta. +60 grader. Längre förvaring och hantering av batteriet vid dessa temperaturgränser eller utanför dem förkortar batteriets livslängd drastiskt. 6. Batteriet får inte komma i direkt kontakt med vatten eller andra vätskor (och aldrig sänkas i dessa). Om cykeln av någon anledning hamnar i ett sådant läge ska du omedelbart koppla från elsystemet och ta loss batteriet från dess ställning så snabbt som möjligt. 7. Batteriet får aldrig utsättas för eld eller mycket höga temperaturer på grund av risken för en eventuell explosion. 8. När batteriet laddas inomhus ska du se till att lokalen är tillräckligt väl ventilerad eftersom laddningsfunktionen medför att både batteriets och laddarens temperatur stiger. Batteriet ska därför inte laddas utan tillsyn. Undvik därför att ladda batteriet t.ex. över natt eller annars helt under tillsyn. > Begränsningar! Tunturi-Hellberg Oy Ltd ansvarar inte för skador eller fel som uppstår om cykeln eller utrustningen används på ett felaktigt eller annars okunnigt sätt i strid med varningarna och bruksanvisningarna. Cykeln och utrustningen till den räknas också batteriet och de övriga elektroniska delarna ska kasseras och återvinnas enligt anvisningar och förordningar från myndigheter. Kom ihåg att ladda batteriet minst varannan månad även oavsett hur frekvent det används. > Att ta loss baklyktan och byta batterierna Cykelns baklykta är inbyggd i batterikåpan och lyktan fungerar med två alkalibatterier AAA. På den vidstående bildserien ser du hur du ska gå tillväga när du byter batterierna. När du byter lyktans batterier (bild O), ta först loss cykelns 6

11 Bruksanvisning till elcykeln Tunturi Forte > Takavalaisimen irrotus ja paristojen vaihto. Pyörän takavalaisin on integroitu akkukoteloon ja valaisin toimii kahdella AAA alkaliparistolla. Oheisesta kuvasarjasta selviää parhaiten, miten paristojen vaihdossa on toimittava. Paristoja vaihdettaessa akku (kuva O) on poistettava tavaratelineen kiinnityksestään, jotta valaisimen kiinnitysruuvit saadaan avattua. Akun alapuolelta löydät kolme (kuva P) takavalaisimen lukituksen kiinnitysruuvia, jotka tulee ensin avata, jotta musta lukitusosa (kuva Q) saadaan irrotettua. Lukitusosan yläreunassa on pienet kohokkeet, joihin sormenpäillä tarttumalla irrotus onnistuu ruuvien avaamisen jälkeen parhaiten. Kun lukitusosa on poistettu, paljastuu aukon takaseinämästä kaksi suorakaiteen muotoista aukkoa (kuva R), joiden läpi ruuvimeisselin kärkeä apuna käyttäen saadaan takavalaisin pitimineen työnnettyä irti akkukotelosta. Valaisinosa irrotetaan pitimestään etusormi-/ peukalo-otteella kuvan (kuvat T ja U) mukaisesti. Paristot (1,5V AAA) ovat valaisimen kuoriosien sisällä, jotka on lukittu toisiinsa ruuvikiinnityksellä (kuva V). Ruuvi avataan, jotta päästään käsiksi paristokoteloon paristojen vaihtamiseksi. Paristojen kierrätyksestä viranomaisten taholta annettu ympäristömääräykset, joita tulee myös noudattaa. Paristojen keräys-/kierrätyspisteet löydät aina niiden jälleenmyyjien liiketiloista, jotka myös myyvät paristoja. batteri från dess fäste på pakethållaren så att du kan öppna lyktans fästskruvar. Under batteriet hittar du tre (bild P) fästskruvar för baklyktans låsning. Öppna dessa så att du kan ta loss den svarta låsningsdelen (bild Q). På låsningsdelens övre kant finns små upphöjningar som du bäst lossar genom att greppa dem med fingrarna när skruvarna har öppnats. När du har tagit av låsningsdelen ser du längst bak i öppningen två rektangulära öppningar (bild R). Tryck skruvmejselns spets genom dessa för att skjuta loss baklyktan samt dess fästen från batterikåpan. Lyktdelen lossnar från fästet genom att du greppar den med pekfingret och tummen enligt (bild T och U) bilden. Batterierna (1,5V AAA) finns inuti lyktans skaldelar som är fästa vid varandra med skruvar (bild V). Öppna skruven för att komma åt batteridosan och kunna byta batterierna. Myndigheter har utfärdat miljöbestämmelser om återvinning av batterier och dessa ska följas. Insamlings-/ återvinningspunkter för batterier finns alltid i lokalerna hos handlare som säljer batterier. När du omsorgsfullt har satt de nya batterierna (bild W) på plats, gör samma procedur enligt anvisningarna men i omvänd ordning. Kun uudet paristot (kuva W) on asennettu huolellisesti pitimiinsä, toimitaan takaisin asennuksessa täsmälleen ohjeita noudattaen päinvastaisessa järjestyksessä. 7

12

13 ONNITTELEMME SINUA VIELÄ KERRAN HYVÄSTÄ POLKUPYÖRÄVALINNASTASI! Tunturi on tunnettu korkeasta laadusta, edistyksellisestä tekniikasta ja näyttävästä muotoilusta. Tunturi on suunniteltu ja valmistettu suomalaisten tarpeet huomioon ottaen turvalliseksi ajaa ja omistaa. Pyörien komponentit valitaan huolella turvallisuus, hallittavuus ja käyttömukavuus huomioiden. Tunturi on käyttäjälleen arvokas kulkuväline ja harrastusväline, sillä on tunnetusti hyvä vaihtoarvo uuteen vaihdettaessa ja siksi on tärkeätä hoitaa ja huoltaa sitä asianmukaisesti. Ennen kuin lähdet uudella pyörälläsi liikkeelle varmista, että pyörälle määrätty luovutustarkastus on myyjäliikkeen toimesta suoritettu. Pidä ostohetkellä saamasi pyörää koskevat asiapaperit ja ohjekirjat tallessa. Papereihin merkittyjä tietoja saatat tarvita esimerkiksi varkaustapauksissa vakuutusasioita hoidettaessa. VI GRATULERAR DIG ÄNNU EN GÅNG TILL ETT GOTT VAL! Tunturis cyklar kännetecknas av hög kvalitet, framåtblickande teknik och framstående design. Cyklarna är konstruerade och tillverkade med beaktande av nordiska förhållanden för att vara trygga att åka på och att äga. Komponenterna i cyklarna är noga utvalda utifrån ett helhetsperspektiv där säkerhet, god manövrerbarhet och bekväm användning står i centrum. Tunturi är ett värdefullt transportmedel och fritidsredskap för sin ägare och cykeln har även ett gott andrahandsvärde vid inbyte. Därför är det viktigt med riktig service och korrekt underhåll. Innan du börjar använda din nya cykel ska du kontrollera att cykelhandlaren har utfört den obligatoriska överlåtelsekontrollen på cykeln. Förvara registreringskortet och användarhandboken väl. Du kan behöva de uppgifter om cykeln som antecknats där t.ex. vid försäkringsärenden i händelse av stöld.

14 Tunturi-Hellberg Oy Ltd

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje Toiminnot Aktiivisuusranneke on yhteensopiva sellaisten älypuhelinten ja tablettien kanssa, joilla on Bluetooth 4.0 yhteys, ja käytössä joko Android 4.3 tai myöhäisempi

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12 HIFEK-huippuimurit 1-12 Takfläktar HIFEK 1-12 HIFEK-huippuimurin juoksupyörässä on sovellettu uutta virtauslaskentatekniikkaa, minkä johdosta se tarjoaa erittäin hyvän hyötysuhteen ja samalla alhaisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

A-pohja/A-bas 2,7 L GEVESIL. Silikoniemulsiomaali Silikonemulsionsfärg. Erä: Väriä elämään färg åt ditt liv

A-pohja/A-bas 2,7 L GEVESIL. Silikoniemulsiomaali Silikonemulsionsfärg. Erä: Väriä elämään färg åt ditt liv A-pohja/A-bas 6419726111268* 2,7 L A-pohja/A-bas 6419726111350* 9L A-pohja/A-bas 6419726111428* 18 L C-pohja/C-bas 6419726113262* 2,7 L C-pohja/C-bas 6419726113354* 9L C-pohja/C-bas 6419726113422* 18 L

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 198/2008 vp Ensihoidon tietojärjestelmän laajennushanke Eduskunnan puhemiehelle Helsingin alueella on otettu valtioneuvoston periaatepäätöksen (siirtyminen sähköiseen potilaskertomukseen)

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE PAKKAUSSELOSTE ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE Metronidatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Adjektiivin vertailu

Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivilla on kolme vertailumuotoa: Positiivi Komparatiivi Superlatiivi fin finare finast hieno hienompi hienoin 1. Säännöllinen vertailu: -are ja -ast Positiivi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 140/2007 vp Konkurssipesään peräytettävät velat Eduskunnan puhemiehelle Takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (758/1991) 10 :ssä säädetään velan maksun peräytymisestä seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 303/2003 vp Lesken perintövero Eduskunnan puhemiehelle Suomen perintöverojärjestelmä saattaa asettaa leskeksi jääneen perijän hyvinkin hankalaan tilanteeseen, vaikka läheisen kuolemassa

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

5 L DESCRIPTION: SCALE: ISSUE NO: ISSUE DATE: S-PAC 256206 LBL S PANEL RH 130X140 MM 1:1 SYN001

5 L DESCRIPTION: SCALE: ISSUE NO: ISSUE DATE: S-PAC 256206 LBL S PANEL RH 130X140 MM 1:1 SYN001 L138325 FINL/9L Kasvitautien torjunta-aine Käyttötarkoitus Perunan peittaukseen perunaseitin ja siemenlevintäisten harmaahilseen, perunaruven sekä kuorirokon torjumiseksi. Noudata käyttöohjeita ihmisille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 937/2009 vp Lävistyksiä koskeva valvonta ja ohjeistus Eduskunnan puhemiehelle Lävistykset ovat kasvattaneet suosiotaan koristautumisen muotona. Lävistystä tehtäessä vahingoitetaan aina

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 447/2010 vp Au pair -ilmoitusten välittämisen jatkaminen työministeriön MOL-palvelussa Eduskunnan puhemiehelle Työministeriön www.mol.fi on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä verkkopalvelu,

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

T Storybook Rhymes. s Rimbok. L6699

T Storybook Rhymes. s Rimbok.  L6699 L6699 T Storybook Rhymes Säilytä käyttöohje vastaisen varalle, sillä siinä on tärkeää tietoa. Leluun tarvitaan kolme AAA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Siihen tarvitaan

Lisätiedot

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys.

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Laadukas Lithiumakku on turvallinen ja pitkäikäinen, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein. Oikeanlaisella käytöllä ja säilytyksellä akun käyttöikää voi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot