Sähköpyörän käyttöohje Bruksanvisning till elcykeln

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköpyörän käyttöohje Bruksanvisning till elcykeln"

Transkriptio

1 Sähköpyörän käyttöohje Bruksanvisning till elcykeln

2 Onnittelemme sinua uuden Tunturi Forte -sähköpyöräsi hankinnan johdosta! Ole hyvä ja lue tämä ohjeisto huolellisesti ennen pyöräsi käyttöönottoa, koska ohjeisto sisältää välttämättömiä tietoja tuotteen käytöstä, huollosta ja hoidosta sekä ohjeet sähköjärjestelmän käyttöominaisuuksista. Jos jokin asia ohjeesta askarruttaa, käänny pyöräkauppiaasi puoleen niin saat lisäohjeistusta mahdollisiin ongelmiin. Gratulationer till din nya elcykel Tunturi Forte! Vänligen läs dessa anvisningar noggrant innan du tar cykeln i bruk. Anvisningarna innehåller nödvändig information om användningen, underhållet och skötseln av produkten samt anvisningar om elsystemets bruksegenskaper. Om något i anvisningen väcker frågor, vänd dig till din cykelhandlare så får du ytterligare hjälp vid eventuella problem.

3 A G Kuvat / Bilder B H C I D J E K F L

4 M S N T O U P V Q W R

5 Bruksanvisning till elcykeln Tunturi Forte > Akun lataaminen Sähköpyöräsi varusteisiin kuuluu akkulaturi (kuva A), joka on tarkoitettu vain pyörän mukana olevan litium-polymeeriakun latausta varten. Tämä laturi on siis suunniteltu vain tässä pyörässä olevan akkutyypin (kuva B) lataamista varten ja tästä syystä laturin käyttö muuhun tarkoitukseen aiheuttaa takuun raukeamisen. Lisäksi käyttö muuhun tarkoitukseen saattaa aiheuttaa vaaratilanteita: se saattaa vaurioittaa laturia ja alentaa laturin suorituskykyä sähköpyörän akun latauksessa. > Lataustoiminto Tarkasta, että molemmat kaapelit ovat asianmukaisesti kiinni laturissa. Kytke laturin seinäpistoke johto verkkoon (220/230V). Kytke tämän jälkeen laturin tasavirtapistoke johto akkuun (kuva C). Lataustoiminto alkaa tämän jälkeen automaattisesti > Akkuun integroitu led näyttö ilmaisee akun varaustilan Led-valojen määrä Keskimääräinen akun varaustila (%) > Att ladda batteriet Utrustningen till din elcykel omfattar en batteriladdare (bild A) som är avsedd endast för laddning av litiumpolymerbatteriet som följer med cykeln. Laddaren är alltså endast avsedd för laddning av den batterityp (bild B) som finns på cykeln och användningen av laddaren för andra ändamål leder till att garantin förfaller. Användningen för andra ändamål kan dessutom orsaka risksituationer: det kan skada laddaren och försämra laddarens prestanda vid laddning av elcykelns batteri. > Laddningsfunktionen Kontrollera att båda kablarna sitter fast ordentligt i laddaren. Sätt laddarens strömsladd i vägguttaget (220/230V). Anslut laddarens likströmskontakt till batteriet (bild C). Laddningsfunktionen inleds automatiskt. > Batteriets inbyggda LED-skärm visar batteriets laddning Antalet LEDlampor Batteriets laddning i genomsnitt (%) > HUOM! Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttöönottoa liittämällä akku laturiin vähintään kuuden tunnin ajaksi, kunnes kaikki akun ledilmaisimet (kuva D) varmasti palavat ilmoittaen akun olevan täydessä varauksessa. Älä kuitenkaan lopeta lataamista ennen kuin kuusi tuntia on kulunut ensimmäisen lataustoiminnon aloittamisesta, vaikka kaikki led-ilmaisimet pa- > OBS! Ladda batteriet fullt före första användningen genom att ladda batteriet med laddaren under minst sex timmar tills batteriets alla LED-lampor lyser (bild D) för att ange att batteriet är fullladdat. Även om alla LED-lampor skulle lysa, ska du inte avsluta den första laddningen innan den har varat sex timmar. Efter laddningen och varje gång du tar i bruk cykeln ska du trycka på 1

6 Bruksanvisning till elcykeln Tunturi Forte laisivatkin. Paina latauksen jälkeen - ja aina myös pyörään käyttöönoton yhteydessä -varaustilan tarkistusnappia (kuva E) varmistuaksesi, että akku on todella saavuttanut täyden varauksen. Lataustoiminto pysähtyy kuitenkin aina, kun täysi varaustila akussa on saavutettu. Lataa akkua vähintään joka toinen kuukausi, vaikka pyörää ei käytettäisikään. Jos pyörä varastoidaan pidemmäksi ajaksi esim. yli talvikuukausien, niin akkua tulee ladata myös tällöin vähintään kahden kuukauden välein. Latauksen unohtaminen heikentää akun varauskykyä tai lataamattomuus voi tuhota akun täydellisesti. > Päivittäinen lataaminen Akun ei tarvitse olla täysin tyhjä ennen seuraavaa latausta. Akun voikin ladata jokaisen pidemmän käyttökerran jälkeen. Toimimalla edellä olevien ohjeiden mukaan akku pysyy parhaiten kunnossa. > Akun asentaminen pyörän tavaratelineeseen Akku asennetaan pyörän telineessä oleviin kiinnityskiskoihin ja työnnetään kiskoja myöden niin pitkälle, että keskusyksikössä olevat jousitoimiset pistokkeet osuvat akussa oleviin napalevyihin ja akku kiinnittyy tiiviisti keskusyksikköön. Tämän jälkeen tavaratelineen takana oikealla olevalla lukolla akku lukitaan paikoilleen (kuva F).Asenna tämän jälkeen pyörän mukana oleva USB-avaintikku omalle paikalleen keskusyksikön oikealla sivulla olevaan liittimeen (kuva G). > Sähköinen poljinvoiman avustusjärjestelmä (PAS) Pyöräsi on varustettu sähköisellä poljinvoiman avustusjärjestelmällä, joka ohjaa pyörässä olevaa sähkömoottoria poljinkampien yhteyteen laddningens kontrollknapp för att säkerställa att batteriet verkligen är fulladdat. (bild E) Laddningen avbryts dock alltid när batteriet är fulladdat. Ladda batteriet minst varannan månad även om du inte använder cykeln. Om cykeln förvaras oanvänd under en längre tid, t.ex. under vintern, ska batteriet även då laddas minst varannan månad. Om du glömmer att ladda batteriet, blir dess laddningskapacitet sämre och försummelsen kan också leda till att batteriet förstörs helt. > Att ladda batteriet dagligen Batteriet behöver inte vara urladdat innan det laddas på nytt. Du kan utan problem ladda batteriet efter varje längre användning. Följ de ovanstående anvisningarna för att hålla batteriet i bästa möjliga skick. > Att montera batteriet på cykelns pakethållare Batteriet monteras pakethållarens fästskena och skjuts fram längs skenan ända tills centralenhetens fjäderkontakter träffar batteriets navskivor och batteriet sitter ordentligt fast på centralenheten. Efter detta låses batteriet på plats med låset som finns bak på pakethållaren (bild F). Montera sedan den medföljande USB-stickan i uttaget på centralenhetens högra sida (bild G). > Assisterad trampkraft (PAS) Din cykel är utrustad med ett elsystem för assisterad trampkraft som styr cykelns elmotor via en sensor som är inbyggd vid pedalveven (bild H och I). Elmotorn fungerar endast när du trampar framåt. Elmotorn är relativt tyst men den ger ifrån sig ett lite högre ljud vid starten för att signallera att trampassistansen har aktiverats. Elcyklarnas elassistans är i enlighet med EU:s fordonsdirektiv och på grund av detta frånkopplas assistansen automatiskt när hastigheten över- 2

7 Bruksanvisning till elcykeln Tunturi Forte integroidun sensorin välityksellä (kuvat H ja I). Sähkömoottori toimii vain poljettaessa polkimilla eteenpäin. Sähkömoottorin käyntiääni on suhteellisen alhainen, mutta järjestelmän käynnistyessä moottori ilmaisee hieman voimakkaammalla äänellä avustuksen alkamisesta.polkupyörien sähköavustus noudattaa EU:n ajoneuvodirektiivejä ja tästä syystä avustusjärjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois päältä nopeuden kasvaessa yli 25 km/h. On tietysti luonnollista, että pyörällä voi ajaa nopeammin kuin 25 km/h, mutta ilman sähköavustusta. > Talutusavustus Järjestelmän erikoisuus on myös se, että taluttaessasi pyörää pystyt käyttämään hyödyksesi sähköavustusta esim. silloin, kun kannat pyörässäsi mukana taakkaa ja joudut tästä syystä nousemaan pyörän päältä ja taluttamaan ajokkiasi. Ohjaintangossa olevan käyttöliittymän keskimmäinen painike (kuva J) aktivoi kävelyavustuksen toiminnan. Avustusnopeus on korkeimmillaan n. 3 km/h. > Takuu Akun takuuaika on 12 kuukautta pyörän hankinta-ajankohdasta. > Käsijarru Pyörän käsijarruvivussa (kuva K) on turvakytkin, joka katkaisee automaattisesti avustusjärjestelmän toiminnan käsijarrua käytettäessä. Jo pienikin käsijarruvivun liike aktivoi turvakytkimen toiminnan. > Moottorin huolto ja hoito Etupyörän napaan integroitu moottori (kuva L) ei tarvitse varsinaista huoltoa muuten kuin normaalit puhdistustoimet pyörän yleispuhdisskrider 25 km/h. En cykel kan naturligtvis köras fortare än 25 km/h, men inte med elassistans. > Ledningsassistans En av systemets specialegenskaper är att du kan utnyttja elassistansen när du leder cykeln till exempel i en situation där du har en tung last på cykeln och blir tvungen att stiga av och leda cykeln. Den mellersta knappen (bild J) på användargränssnittet som finns på styrstången aktiverar ledningsassistansen. Assistanshastigheten är som högst ca 3 km/h. > Garanti Batteriet har en garanti på 12 månader från cykelns inköpsdatum. > Handbroms På cykelns handbromsspak (bild K)) finns en säkerhetsbrytare som automatiskt kopplar från assistanssystemet när du använder handbromsen. Säkerhetsbrytaren aktiveras redan av en lätt rörelse på handbromsen. > Service och skötsel av motorn Motorn (bild L) som är inbyggd i framhjulets nav behöver ingen annan service än vanlig rengöring i samband med att cykeln rengörs i övrigt. Du ska därför inte öppna eller ta isär motorn själv. Om det förekommer störningar i motorfunktionen ska du i första hand via handlaren ta kontakt med den närmaste auktoriserade serviceverkstaden. Kabelkopplingen som sitter på framgaffeln ska alltid öppnas först när du byter däcket på framhjulet eller utför andra sådana serviceåtgärder på framhjulet som kräver att framhjulet tas loss från framgaffeln (bild M). 3

8 Bruksanvisning till elcykeln Tunturi Forte tuksen yhteydessä. Moottoria ei tästä syystä saa omatoimisesti avata tai purkaa. Jos moottorin toiminnassa esiintyy ongelmia, pitää ensisijassa ottaa yhteyttä myyjäliikkeen kautta lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Etuhaarukkaan kiinnitetty kaapeliliitin (kuva M) on aina ensin avattava etupyörään kohdistuvien renkaanvaihtojen ja muiden etupyörään kohdistuvien huoltotoimenpiteitten yhteydessä, joissa etupyörä on irrotettava etuhaarukasta. > Akun huolto ja hoito Akkua tulee ladata säännöllisesti. Akun toimintaa alentaa pitkäaikainen säilytys ilman ylläpitolatauksia tai laitteiston käyttö erittäin poikkeuksellisissa ilmasto-olosuhteissa. (Kuumuus yli 40 astetta tai kylmyys alle -10 astetta) Myös erittäin märät käyttöolosuhteet saattavat aiheuttaa häiriöitä järjestelmässä. Akkua ei tulisi myöskään näistä syistä johtuen säilyttää korkeissa tai -10 astetta alhaisemmissa lämpötiloissa pidempiä aikoja. Silloin kun pyörää ei käytetä, akku kannattaakin säilyttää normaalia huoneenlämpöä vastaavissa olosuhteissa muistaen myös säännölliset ylläpitolataukset. Näin toimien pystytään parhaalla mahdollisella tavalla säilyttämään akun toimintakyky ja varmistamaan akulle mahdollisimman pitkä käyttöikä. > Sähköisen avustuksen käyttö (käyttöliittymä) Pyörän ohjaintankoon kiinnitetyn käyttöliittymän (kuva N) kolmen painikkeen avulla pystyt valitsemaan kulloiseenkin ajonopeuteesi ja ajotilanteesi sopivimman avustusvoiman low (alhainen),-medium (keskitaso),- high (voimakas). Kun avustustoiminto kytketään tai kytkeytyy pois, järjestelmä siirtyy automaattisesti perustilaan eli low-toimintoon. Järjestelmää käyttöön kytkettäessä oletustoimintona on aina alhaisin (low) avustus. > Service och skötsel av batteriet Batteriet ska laddas regelbundet. Batteriets funktion försämras om batteriet förvaras länge utan laddning eller om utrustningen används i mycket exceptionella väderleksförhållanden. (I temperaturer över 40 grader eller under -10 grader.) Också mycket blöta användningsförhållanden kan medföra störningar i systemet.på grund av dessa orsaker ska du inte heller förvara batteriet långa tider i höga temperaturer eller i temperaturer som underskrider -10 grader. När cykeln inte används är det bra att förvara batteriet i förhållanden som motsvarar en normal rumstemperatur och också komma ihåg att ladda batteriet regelbundet. Med dessa åtgärder kan du bevara batteriets prestanda på bästa möjliga sätt och säkerställa att batteriets livslängd är så lång som möjligt. > Användningen av den elektroniska assistansen (användargränssnitt) Användargränssnittet som finns på styrstången har tre knappar (bild N) med vilka du kan välja den assistanskraft som lämpar sig bäst för din aktuella körhastighet och körsituation, -low (låg),-medium (medel),-high (hög). När assistansfunktionen kopplas från övergår systemet automatiskt till grundläget, d.v.s. till läget low. När systemet kopplas på är det alltid i läget för lägsta assistans (low). > Om cykelns förvaring Följande väsentliga saker är viktiga att komma ihåg vid cykelns (vinter)förvaring: 1. Rengör cykeln omsorgsfullt före en långvarig förvaring. 2. Utför underhåll på eller smörj sådana delar på cykeln som vanligtvis behöver regelbundet underhåll. 4

9 Bruksanvisning till elcykeln Tunturi Forte > Pyörän säilytyksestä Pyörän (talvi)säilytyksen kannalta on tärkeätä muistaa seuraavat keskeiset asiat: 1. Puhdista pyörä huolellisesti ennen pidempiaikaiseen säilytykseen laittamista 2. Suorita huolto/voitelut sellaisiin pyörän kohteisiin, jotka normaalisti muutenkin tarvitsevat säännöllistä huoltoa. 3. Suojaa pyörän kromatut, sinkkikäsitellyt ja alumiinipinnat ruosteenesto-ominaisuuksia sisältävällä suojaöljyllä (esim. kauppanimikkeet VD-40 tai CRC). 4. Jos mahdollista varastoi pyörä laittamalla se riippumaan etupyörästään kattoon. Ellei tällaista mahdollisuutta ole ja pyörä säilytetään lattialla pyörillään, niin muista huolehtia rengaspaineista varastoinnin ajan. Liian alhainen rengaspaine vaurioittaa renkaan rakennetta pyörillään säilytettäessä. On myös syytä huomioida, että liian korkeatkin rengaspaineet vaurioittavat renkaan rakennetta. (Suurin sallittu käyttöpaine on merkitty aina renkaan kylkeen kuten renkaan kokomerkinnätkin). 5. Lataa akku vähintään kahden kuukauden välein säilytyksenkin aikana. Pidemmän säilytyskauden aikana laiminlyödyt ylläpitolataukset tuhoavat akun. > Varoitukset! 1. Älä käytä pyörän mukana tullutta akkulaturia muuhun tarkoitukseen kuin nimenomaan tähän pyörään ja sähköavustusjärjestelmään kuuluvan akun lataamiseen. Tämän akkulaturin käyttäminen muuhun tarkoitukseen vaurioittaa laitteiston ja saattaa aiheuttaa vaaratilanteita. 2. Tuotetakuu ei vastaa väärällä tavalla tai vääränlaisella laturilla aiheutettuja vaurioita akulle tai järjestelmälle. 3. Skydda cykelns kromade och zinkbehandlade ytor och aluminiumytor med en skyddsolja med rostskyddsegenskaper (t.ex. handelsnamnen VD-40 eller CRC). 4. Om möjligt, förvara cykeln så att den hänger i taket från framhjulet. Om detta inte är möjligt och cykeln förvaras stående på golvet, kom då ihåg att se till däcktrycket under förvaringen.för lågt däcktryck skadar däckens konstruktion när cykeln förvaras stående. Observera också att även för högt däcktryck skadar däckens konstruktion. (Det största tillåtna trycket när cykeln används är alltid angiven på sidan av däcket, precis som angi velser om däckets storlek). 5. Ladda batteriet minst varannan månad även under förvaringen. Försummandet av laddningen under en längre förvaringstid förstör batteriet. > Varningar! 1. Använd inte batteriladdaren som följer med cykeln för andra ändamål än för laddning av batteriet som hör till denna cykel och detta elassistanssystem. Användningen av batteriladdaren för andra ändamål skadar utrustningen och kan orsaka risksituationer. 2. Produktgarantin täcker inte skador på batteriet eller systemet som orsakats av att laddaren använts fel eller av att batteriet laddats med en fel sorts laddare. 3. Det är inte tillåtet att ta isär batterikåpan eller laddaren. Nedmontering av delarna som gjorts av en okunnig person leder till att garantin förfaller. 4. Du ska inte underhålla eller ladda batteriet i temperaturer under -10 grader eller över +40 grader. 5. Du ska inte förvara eller annars hantera batteriet i temperaturer under -20 grader eller över 5

10 Bruksanvisning till elcykeln Tunturi Forte 3. Akkukotelon tai laturin purkaminen ei ole luvallista. Asiantuntematon osien purkaminen aiheuttaa takuun raukeamisen. 4. Älä huolla/lataa akkua -10 astetta alhaisemmissa tai +40 astetta ylemmissä lämpötiloissa. 5. Älä säilytä tai yleensäkään käsittele akkua -20 astetta alhaisemmissa tai +60 astetta ylemmissä lämpötiloissa. Pidempiaikainen säilytys ja käsittely ym. lämpötilarajoilla tai niiden ulkopuolella lyhentää akun kestoikää dramaattisesti. 6. Akku ei saa olla suorassa kosketuksessa (upotettuna hetkeksikään) veden tai muiden nesteiden kanssa. Jos jostakin syystä pyörä joutuu tällaisiin olosuhteisiin, on sähköjärjestelmä kytkettävä välittömästi pois ja akku irrotettava telineestään mahdollisimman nopeasti. 7. Akku ei saa olla milloinkaan alttiina tulelle tai erittäin korkeille lämpötiloille mahdollisen räjähdysvaaran johdosta. 8. Akkua ladattaessa sisätiloissa on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta, koska lataustoiminto aiheuttaa lämpötilan nousua sekä itse akussa että laturissa. Tästä syystä akkua ei tulisi ladata ilman riittävää seurantaa. Vältä tästä syystä esim. yli yön tapahtuvaa tai ylipäätään täysin valvomatonta latausta. > Rajoitukset! Tunturi-Hellberg Oy Ltd ei vastaa vahingoista tai vaurioista, jotka aiheutuvat pyörän tai laitteiston väärästä tai muuten asiantuntemattomasta käytöstä vastoin varoituksia ja käyttöohjeita.pyörän ja laitteiston käytössä - kuten myös akkujen ja muiden elektronisten osien hävittämisessä ja kierrättämisessä - on noudatettava viranomaisten määräämiä ohjeita ja asetuksia. Muista ladata akkua vähintään kahden kuukauden välein käytön vähäisyydestä riippumatta. +60 grader. Längre förvaring och hantering av batteriet vid dessa temperaturgränser eller utanför dem förkortar batteriets livslängd drastiskt. 6. Batteriet får inte komma i direkt kontakt med vatten eller andra vätskor (och aldrig sänkas i dessa). Om cykeln av någon anledning hamnar i ett sådant läge ska du omedelbart koppla från elsystemet och ta loss batteriet från dess ställning så snabbt som möjligt. 7. Batteriet får aldrig utsättas för eld eller mycket höga temperaturer på grund av risken för en eventuell explosion. 8. När batteriet laddas inomhus ska du se till att lokalen är tillräckligt väl ventilerad eftersom laddningsfunktionen medför att både batteriets och laddarens temperatur stiger. Batteriet ska därför inte laddas utan tillsyn. Undvik därför att ladda batteriet t.ex. över natt eller annars helt under tillsyn. > Begränsningar! Tunturi-Hellberg Oy Ltd ansvarar inte för skador eller fel som uppstår om cykeln eller utrustningen används på ett felaktigt eller annars okunnigt sätt i strid med varningarna och bruksanvisningarna. Cykeln och utrustningen till den räknas också batteriet och de övriga elektroniska delarna ska kasseras och återvinnas enligt anvisningar och förordningar från myndigheter. Kom ihåg att ladda batteriet minst varannan månad även oavsett hur frekvent det används. > Att ta loss baklyktan och byta batterierna Cykelns baklykta är inbyggd i batterikåpan och lyktan fungerar med två alkalibatterier AAA. På den vidstående bildserien ser du hur du ska gå tillväga när du byter batterierna. När du byter lyktans batterier (bild O), ta först loss cykelns 6

11 Bruksanvisning till elcykeln Tunturi Forte > Takavalaisimen irrotus ja paristojen vaihto. Pyörän takavalaisin on integroitu akkukoteloon ja valaisin toimii kahdella AAA alkaliparistolla. Oheisesta kuvasarjasta selviää parhaiten, miten paristojen vaihdossa on toimittava. Paristoja vaihdettaessa akku (kuva O) on poistettava tavaratelineen kiinnityksestään, jotta valaisimen kiinnitysruuvit saadaan avattua. Akun alapuolelta löydät kolme (kuva P) takavalaisimen lukituksen kiinnitysruuvia, jotka tulee ensin avata, jotta musta lukitusosa (kuva Q) saadaan irrotettua. Lukitusosan yläreunassa on pienet kohokkeet, joihin sormenpäillä tarttumalla irrotus onnistuu ruuvien avaamisen jälkeen parhaiten. Kun lukitusosa on poistettu, paljastuu aukon takaseinämästä kaksi suorakaiteen muotoista aukkoa (kuva R), joiden läpi ruuvimeisselin kärkeä apuna käyttäen saadaan takavalaisin pitimineen työnnettyä irti akkukotelosta. Valaisinosa irrotetaan pitimestään etusormi-/ peukalo-otteella kuvan (kuvat T ja U) mukaisesti. Paristot (1,5V AAA) ovat valaisimen kuoriosien sisällä, jotka on lukittu toisiinsa ruuvikiinnityksellä (kuva V). Ruuvi avataan, jotta päästään käsiksi paristokoteloon paristojen vaihtamiseksi. Paristojen kierrätyksestä viranomaisten taholta annettu ympäristömääräykset, joita tulee myös noudattaa. Paristojen keräys-/kierrätyspisteet löydät aina niiden jälleenmyyjien liiketiloista, jotka myös myyvät paristoja. batteri från dess fäste på pakethållaren så att du kan öppna lyktans fästskruvar. Under batteriet hittar du tre (bild P) fästskruvar för baklyktans låsning. Öppna dessa så att du kan ta loss den svarta låsningsdelen (bild Q). På låsningsdelens övre kant finns små upphöjningar som du bäst lossar genom att greppa dem med fingrarna när skruvarna har öppnats. När du har tagit av låsningsdelen ser du längst bak i öppningen två rektangulära öppningar (bild R). Tryck skruvmejselns spets genom dessa för att skjuta loss baklyktan samt dess fästen från batterikåpan. Lyktdelen lossnar från fästet genom att du greppar den med pekfingret och tummen enligt (bild T och U) bilden. Batterierna (1,5V AAA) finns inuti lyktans skaldelar som är fästa vid varandra med skruvar (bild V). Öppna skruven för att komma åt batteridosan och kunna byta batterierna. Myndigheter har utfärdat miljöbestämmelser om återvinning av batterier och dessa ska följas. Insamlings-/ återvinningspunkter för batterier finns alltid i lokalerna hos handlare som säljer batterier. När du omsorgsfullt har satt de nya batterierna (bild W) på plats, gör samma procedur enligt anvisningarna men i omvänd ordning. Kun uudet paristot (kuva W) on asennettu huolellisesti pitimiinsä, toimitaan takaisin asennuksessa täsmälleen ohjeita noudattaen päinvastaisessa järjestyksessä. 7

12

13 ONNITTELEMME SINUA VIELÄ KERRAN HYVÄSTÄ POLKUPYÖRÄVALINNASTASI! Tunturi on tunnettu korkeasta laadusta, edistyksellisestä tekniikasta ja näyttävästä muotoilusta. Tunturi on suunniteltu ja valmistettu suomalaisten tarpeet huomioon ottaen turvalliseksi ajaa ja omistaa. Pyörien komponentit valitaan huolella turvallisuus, hallittavuus ja käyttömukavuus huomioiden. Tunturi on käyttäjälleen arvokas kulkuväline ja harrastusväline, sillä on tunnetusti hyvä vaihtoarvo uuteen vaihdettaessa ja siksi on tärkeätä hoitaa ja huoltaa sitä asianmukaisesti. Ennen kuin lähdet uudella pyörälläsi liikkeelle varmista, että pyörälle määrätty luovutustarkastus on myyjäliikkeen toimesta suoritettu. Pidä ostohetkellä saamasi pyörää koskevat asiapaperit ja ohjekirjat tallessa. Papereihin merkittyjä tietoja saatat tarvita esimerkiksi varkaustapauksissa vakuutusasioita hoidettaessa. VI GRATULERAR DIG ÄNNU EN GÅNG TILL ETT GOTT VAL! Tunturis cyklar kännetecknas av hög kvalitet, framåtblickande teknik och framstående design. Cyklarna är konstruerade och tillverkade med beaktande av nordiska förhållanden för att vara trygga att åka på och att äga. Komponenterna i cyklarna är noga utvalda utifrån ett helhetsperspektiv där säkerhet, god manövrerbarhet och bekväm användning står i centrum. Tunturi är ett värdefullt transportmedel och fritidsredskap för sin ägare och cykeln har även ett gott andrahandsvärde vid inbyte. Därför är det viktigt med riktig service och korrekt underhåll. Innan du börjar använda din nya cykel ska du kontrollera att cykelhandlaren har utfört den obligatoriska överlåtelsekontrollen på cykeln. Förvara registreringskortet och användarhandboken väl. Du kan behöva de uppgifter om cykeln som antecknats där t.ex. vid försäkringsärenden i händelse av stöld.

14 Tunturi-Hellberg Oy Ltd

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

ELBIL SÄHKÖAUTO LASTEN FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE.

ELBIL SÄHKÖAUTO LASTEN FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE. LASTEN SÄHKÖAUTO 6V DELUXE MARIO KART ELBIL FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE. VARNING! KVÄVNINGSRISK - INNEHÅLLER SMÅ DELAR.

Lisätiedot

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande.

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Finos-XH 60 PNC: 5500XH liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 2 versio Monterings- och bruksanvisningar 15 10/2013 Arvoisa

Lisätiedot

Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000

Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000 Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000 INNEHÅLL 1. Förord och tillverkningsnummerplåt...6 2. Allmän presentation, billtyper och teknisk data...8 3. Säkerhetsinstruktioner....14

Lisätiedot

2.4 GHz. 01.30992 vol.1

2.4 GHz. 01.30992 vol.1 2.4 GHz 01.30992 vol.1 RAGE VE Onnittelemme, että valitsit Kyoshon Rage VE auton. Ennen loppuasennuksen aloittamista, Sinun täytyy lukea käyttöohje huolellisesti läpi. Huomioi erittäin tarkasti kaikki

Lisätiedot

Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov.

Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov. Lipovacuum - enkelt men verksamt Vi gratulerar dig till ditt inköp av Lipovacuum. Med Lipovacuum får du alla fördelarna med Lipo-Dermology utan att behöva gå på kostsamma salongbehandlingar. Lipo-Dermology

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET...2 3. RAKENNE...3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ...4 a) Apuohjain ja LED-näyttö...4 b) Kauko-ohjain...5

Lisätiedot

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E]

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E] C-X30/X300 CD-ÄXLARE CD-AITAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LT0406-004A [E] C-X30 COMPACT DISC CANGER 12 DISC JC 1099MNMMDWJES SW, FI SENSKA SUOMI Tack för inköpet av denna JC-produkt. Läs igenom denna

Lisätiedot

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA HUOMIO!!! MUISTA LUKEA TÄMÄ KÄYTTÖ- OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖ- KERTAA. VAROMATON KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARATILAN- TEEN! MUISTA VARUSTEET!

Lisätiedot

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals Favorit 88030 I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 0086-CPD-535595 08 EN 14604: 2005 LUE JA SÄILYTÄ. ASENTAJA: Anna tämä käyttöohje tuotteen mukana.

KÄYTTÖOHJE 0086-CPD-535595 08 EN 14604: 2005 LUE JA SÄILYTÄ. ASENTAJA: Anna tämä käyttöohje tuotteen mukana. KÄYTTÖOHJE 4870(MALLI I240C) 4881(MALLI IAR230C) Ionisoiva 4973(MALLI PADC240) 4985(MALLI PAR230C) Optinen Malli 4870 Malli 4881 Malli 4973 Malli 4985 PALOVAROITTIMEN KUVAUS Ionisoiva 230V AC -palovaroitin

Lisätiedot

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.5 ELHO ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump 933756 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 AlfaPlus 50 PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076 Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 kuva/bild 1 1 3 412-512 21,5 369-469 21,5 2 258 31

Lisätiedot

SE - 2-19 FI - 20-37 DK

SE - 2-19 FI - 20-37 DK SE - Monterings- och bruksanvisning anpassat till svenska säkerhetskrav 2-19 FI - Asennus- ja käyttöohje mukautettu suomalaisiin turvavaatimuksiin 20-37 DK - Monterings- og brugervejledning tilpasset Danske

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

Käyttöohje. Bruksanvisning

Käyttöohje. Bruksanvisning FI SE EN Käyttöohje Bruksanvisning Instruction Manual Verkkokauppa.com Oy, 2009. All rights reserved. GPS-navigaattori Käyttöopas Verkkokauppa.com Oy, 2009. Kaikki oikeudet pidätetään 1 Johdanto Onnittelut

Lisätiedot

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 FI Sähkökiukaan käyttö- ja asennusohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat 18032008 SISÄLLYS FI 1. KÄYTTÖOHJE...3 1.1. Kiuaskivien latominen...3

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW...... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

KOMFORT OCH SÄKERHETSUTRUSTNING TILL DIN HUSVAGN MUKAVUUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEITA MATKAILUVAUNUUSI

KOMFORT OCH SÄKERHETSUTRUSTNING TILL DIN HUSVAGN MUKAVUUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEITA MATKAILUVAUNUUSI KOMFORT OCH SÄKERHETSUTRUSTNING TILL DIN HUSVAGN MUKAVUUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEITA MATKAILUVAUNUUSI www.al-ko.se www.al-ko.no www.suomi.al-ko.se ATC - AL-KO Trailer Control Innovativ säkerhetsteknik

Lisätiedot

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5.

Lisätiedot

Instruktionsbok för fordon med AL-KO -chassis Käyttöohjekirja ajoneuvoille, joissa on AL-KO -alusta

Instruktionsbok för fordon med AL-KO -chassis Käyttöohjekirja ajoneuvoille, joissa on AL-KO -alusta Instruktionsbok för fordon med AL-KO -chassis Käyttöohjekirja ajoneuvoille, joissa on AL-KO -alusta 1 AL-KO FIAT / PEUGEOT / CITROËN Sökordregister Hakemisto B Bakaxel, sidan 10 Taka-akseli, sivu 11 Bogsering,

Lisätiedot

Turvallisuusvarotoimet

Turvallisuusvarotoimet Sisältö Turvallisuusvarotoimet... 2 Ympäristötietoa... 3 Sisältyvät lisäosat... 3 TV - Toiminnot... 3 TV:n katselu... 4 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 4 TV.n kaukosäätimen tarkasteleminen... 5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING (1/11)

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING (1/11) KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING (1/11) POLAR E30 & E50 ÖLJYKÄYTTÖISET LÄMMINILMAKEHITTIMET OLJE-ELDADE VARMLUFTPANNOR 1 EU DECLARATION OF CONFORMITY EU:N VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS It is ensured through

Lisätiedot

PO11, PO165. Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat

PO11, PO165. Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat PO11, PO165 Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat PO11 PO165 15042011 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan omistajalle tai saunan hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN]

DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN] DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN] Varningar, att observera och övrigt Varoitukset, huomautukset,

Lisätiedot

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä.

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä. Sisältö Sisältö... 1 Turvallisuustiedot... 2 TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä... 2 Aloittaminen... 3 Ilmoitukset & ominaisuudet & varusteet... 3 Ympäristötietoa... 3 Valmiustilan

Lisätiedot