RAIMONDI. Taotusta teräksestä valmistetut painetiivisteiset istukkaventtiilit - T-, Y- ja kulmamalli puskuhitsatut tai laipoitetut päät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAIMONDI. Taotusta teräksestä valmistetut painetiivisteiset istukkaventtiilit - T-, Y- ja kulmamalli puskuhitsatut tai laipoitetut päät"

Transkriptio

1 RAIMONDI Taotusta teräksestä valmistetut painetiivisteiset istukkaventtiilit - T-, Y- ja kulmamalli puskuhitsatut tai laipoitetut päät Sisällysluettelo 1 Venttiilien säilytys Valmistelu ja säilytys kuljetusta varten Käsittely Varastointi ja säilytys ennen asennusta 2 2 Asennus Valmistelu ennen asennusta Asennusohjeet Venttiilin tarkastus ennen käynnistystä Venttiilin käytönaikainen määräaikaistarkistus 4 Taulukko I: Holkkitiivisteen pulttien momentti 4 Taulukko II: Venttiilikannen pulttien momentti 4 Vianetsintäopas Sähköisten toimilaitteiden säätö 5 3 Käyttö- ja huolto-ohjeet 6 Istukkaventtiilien materiaalitiedot 7 4 Venttiilien irrotus 8 5 Voiteluaineet ja erikoistyökalut Voiteluaineet Erikoistyökalut 8 Taulukko III: rasvat ja voiteluaineet 8 6 Käytönaikaiset turvallisuusohjeet (OSI) PED-vaatimusten mukaisesti 8 Luku 1 - Venttiilien varastointi 1.1 Valmistelu ja säilytys kuljetusta varten Kuljetuksen ja tehtaalla säilytyksen aikana vaurioille alttiit osat suojataan pakkaamalla venttiilit huolellisesti. Erityisesti seuraavat varotoimenpiteet on otettava huomioon: 1. Venttiilit on pakattava siten, että tulppa on suljetussa asennossa. 1a. Venttiilin päiden puskuhitsaus: hitsipäiden pinta on suojattava sopivalla suojalla, kuten Deoxaluminitella. Päät on suljettava vaneri- tai muovilevyillä, jotka kiinnitetään vanteilla reunoihin. 1b. Laipoitetut venttiilien päät: venttiilien laipan tiivistepinnat (kohotetut pinnat) tulee suojata sopivalla suojarasvalla. Venttiilin päätypinnat on suojattava vanteilla kiinnitettävillä muovi- tai puulevyillä. 2. Kaikki toimilaiteventtiilit on sijoitettava turvallisesti kuormalavalle tai puulaatikkoon. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, etteivät toimilaitteen osat työnny pakkauksen ulkopuolelle. 3. Pakkaustyyppi on määritettävä asiakkaan tilauksessa. Pakkaustyypin on oltava sellainen, että kuljetus loppumääränpäähän ja säilytys asennukseen asti on turvallista. 1.2 Käsittelyvaatimukset A - Pakkauksessa olevat venttiilit Kuormalavat: Kuormalavoille pakattuja venttiileitä nostetaan ja siirretään haarukkatrukilla sopivien haarukkakoukkujen avulla. Laatikot: Laatikoihin pakattuja venttiileitä nostetaan merkityistä nostokohdista ja painopistekohdasta. Kaikkien pakkauksissa olevien tuotteiden kuljetuksessa on huomioitava turvallisuus ja noudatettava paikallisia turvallisuusmääräyksiä. B - Pakkaamattomat venttiilit 1. Pakkaamattomia venttiileitä nostetaan ja siirretään asianmukaisten välineiden avulla ja kuljetusrajoitusten mukaisesti. Siirroissa tulee käyttää kuormalavaa, ja koneistetut pinnat on suojattava vaurioiden välttämiseksi. 2. Suurikokoisten venttiileiden kuljetuksessa kuorma tulee kiinnittää nostosilmukoihin ja koukkuihin asianmukaisten apuvälineiden (korvakkeet, koukut, kiinnikkeet, köydet) ja kuorman tasapainotusvälineiden avulla, jotta estetään kuorman putoaminen tai liikkuminen noston tai siirron aikana. Pentair pidättää itsellään oikeuden tehdä ennalta ilmoittamatta muutoksia sisältöön RAILT-0003-FI-1409.

2 Venttiilin siirtäminen Istukkaventtiilit Y-tyypin istukkaventtiilit Kuva Säilytys ja varastointi ennen asennusta Jos venttiileitä säilytetään varastossa ennen asennusta, varastoinnissa on huomioitava seuraavat ohjeet: 1. Venttiilit säilytetään puhtaassa ja kuivassa sisävarastossa. 2. Tulpan on oltava kiinni-asennossa, ja otsapinnat on suojattava vanteilla kiinnitetyillä muovi- tai puulevyillä. Jos mahdollista, varastoi venttiilit alkuperäisessä pakkauksessaan. 3. Tarkista ajoittain, että edellä olevat vaatimukset täyttyvät edelleen varastoalueella. Älä pane pakkauksia suoraan maan pinnalle. Älä jätä pakkauksia sään armoille tai suoraan auringonpaisteeseen. Tarkasta pakkaukset joka toinen kuukausi. Huomautus Venttiileitä saa säilyttää avovarastossa rajoitetun ajan vain asianmukaisessa pakkauksessa (eristyspaperilla päällystetyissä laatikoissa ja sisältö hyvin suojattuna säkkipaperipussissa). Huomio Venttiilin siirroissa ja/tai nostoissa käytettyjen nostolaitteiden (kiinnikkeet, koukut yms.) mitoituksessa ja valinnassa on huomioitava pakkauslistassa ja/tai lähetysluettelossa mainittu venttiilin paino. Venttiileitä saa nostaa ja käsitellä ainoastaan ammattitaitoinen henkilöstö. Älä käytä toimilaitteessa olevia nostopisteitä venttiilin nostamiseen. Nämä nostopisteet on tarkoitettu vain toimilaitteen nostamiseen. Nostoissa ja siirroissa on vältettävä kuorman kuljettamista työntekijöiden yläpuolella ja kaikissa muissa sellaisissa paikoissa, joissa mahdollinen kuorman putoaminen saattaisi aiheuttaa vahinkoja. Noudata aina paikallisia turvallisuusmääräyksiä. Pentair pidättää oikeuden tehdä sisältöön muutoksia ennalta ilmoittamatta. sivu 2

3 Luku 2 - Asennus 2.1 Valmistelu ennen asennusta 1. Poista venttiili varovasti kuljetuspakkauksesta (laatikosta tai kuormalavalta) varoen aiheuttamasta vahinkoja. Jos kyseessä on automaattiventtiili, varo vahingoittamasta sen sähkö-, paineilma- tai hydraulikäyttöisiä toimilaitteita tai instrumentointia. 2. Venttiileiden päät on suojattu kuljetuksen ajaksi tulpilla ja ohuella rasvakerroksella. Ennen kuin asennat venttiilin, poista tulpat ja puhdista päät varovasti ja poista sen jälkeen rasva kummaltakin pinnalta liuotinaineella. Puhdista venttiilin sisäpuoli puhtaalla kankaalla. 3. Varmista, että venttiilin nimikilvessä (huolto ja lämpötila) mainitut valmistusmateriaalit soveltuvat käyttötarkoitukseen ja vastaavat kilven tietoja. 4. Määritä haluttu asennussuunta. Ota huomioon järjestelmän paine. Määritä mahdollinen (ks. rungossa olevaa nuolta) venttiilin jälkeinen ja venttiiliä edeltävä puoli. Lue toimilaitteen valmisteluohjeet toimilaitteen käyttöoppaasta. 2.2 Asennusohjeet Istukkaventtiilit asennetaan yleensä vaakasuoraan putkeen siten, että kara on pystysuorassa. Nämä venttiilit voidaan asentaa myös pystysuoraan tai vaakasuoraan putkeen siten, että kara ei ole pystysuorassa, mutta silloin huolto on paljon vaikeampaa. Istukkaventtiilit asennetaan yleensä vaakasuoraan putkeen siten, että virtaussuunta on sama kuin runkoon stanssatussa nuolessa. Jos käyttölämpötila on yli 200 C, on suositeltavaa lämpöeristää venttiilin runko. Ennen venttiilin tai venttiili-/toimilaitekokoonpanon nostamista tai käsittelyä on varmistettava, että tähän ei ole rajoituksia. Tarkista, onko venttiilin tai toimilaitteen nostokohdissa turvallisuustiedotteita (PUNAINEN, KOVA LAPPU). Jos tällaisia tiedotteita on, lue turvalliset menettelyohjeet käyttöoppaasta. Venttiileiden käsittelyssä ja nostoissa asennuksen aikana ON EHDOTTOMASTI noudatettava kappaleissa 1.2 Käsittely ja 1.3 Säilytys ja varastointi ennen asennusta annettuja määräyksiä ja ohjeita. Tarkista, että putken virtaussuunta vastaa venttiilin rungossa olevan nuolen osoittamaa virtaussuuntaa. Jos venttiilissä ei ole nuolta, se on kaksisuuntainen. A Puskuhitsatut venttiilit 1. Avaa venttiili. 2. Aseta venttiili paikalleen ja tarkasta kohdistus putkessa. Hitsaa soveltuvan hitsausmenetelmän mukaan. Varmista ennen hitsausta, että venttiili on kokonaan auki. B - Laipoitetut venttiilit 1. Aseta venttiili kahden putken laipan väliin ja pane venttiilin laipan ja putken laipan väliin tiiviste. Varmista, että tiiviste on sijoitettu oikein. 2. Kiinnitä venttiili putkeen pulteilla, jotka kiristetään vuorottelumenetelmällä. 3. Kiristä etenevästi vaadittuun momenttiin. Tärkeää Suosittelemme, että putkiston huuhtelu suoritetaan ennen venttiilin asennusta. Jos huuhtelua ei voi suorittaa ennen asennusta, venttiilit on asetettava tulpan täysin avonaiseen asentoon ennen huuhtelun aloittamista. Pentair pidättää oikeuden tehdä sisältöön muutoksia ennalta ilmoittamatta. sivu 3

4 2.3 Venttiilin tarkastus ennen käynnistystä 1. Kiristä tiivisteholkkia vain sen verran, että karan vuoto estyy. Ylikiristäminen lyhentää tiivisteen kestoikää ja nostaa käyttömomenttia. Tiivisteholkkien pulttien momentit voidaan laskea taulukon I mukaisesti. 2. Tarkista venttiilin toiminta ajamalla se asentoihin täysin auki ja täysin kiinni. Tärkeää Jos putkiston painekoe suoritetaan vedellä ja jos putkisto on ollut suljettu painekokeen jälkeen kauan aikaa, toimi seuraavasti: a. Paineista putkisto vedellä, jossa on korroosionestoainetta. b. Painekokeen jälkeen putkistosta on poistettava paine ja kaikki koestusvesi on tyhjennettävä. 3. Jos venttiilissä on sähköinen toimilaite, lue toimilaitteen säätöohjeesta kohta Venttiilin käytönaikainen määräaikaistarkistus A - Normaalitarkastukset 1. Tarkasta kerran kuussa, ettei holkkitiivisteessä tai rungon/kannen alueella ole vuotoja. Jos havaitset vuotoja holkkitiivisteessä, kiristä tiivisteen muttereita (kuva 4, kohta 17) hitaasti ja tasaisesti, kunnes vuoto loppuu (ks. taulukkoa I). Jos havaitset vuotoa rungosta/kannesta, kiristä muttereita (kuva 4, kohta 10) taulukon II osoittamalla tavalla. Jos vuoto ei lakkaa, vaihda rungon/kannen tiiviste tai tiivisteholkki. 2. Tarkasta rasvaus, laakerit ja karan kierre 3-6 kuukauden välein käyttötiheyden mukaan. 3. Jos kyseessä ovat toimilaiteventtiilit, noudata edellä olevien ohjeiden lisäksi myös toimilaitteen käyttöoppaan varoituksia. B - Ennaltaehkäisevät toimenpiteet 1. Tarkista joka kolmas kuukausi läpivientitiivisteen pulttien tiukkuus. 2. Rasvaa joka kuudes kuukausi motorisoitujen venttiilien ja joka kahdeksas kuukausi käsikäyttöisten venttiilien kara ja laakerit. 3. Pura joka neljäs vuosi toiminnan kannalta olennaisen tärkeät venttiilit ja/tai toimilaiteventtiilit. Tarkista tarvittaessa istukkapinnat ja limitys. Vaihda venttiilikannen tiiviste ja holkkitiiviste ja puhdista kara. 4. Jatka toimilaitteen osalta huolto-oppaan ohjeiden mukaan. Taulukko I: holkkitiivisteen pulttien momentti Kara Pultti Halkaisija Halkaisija Momentti tuumaa mm mm Nm 1 25,4 M ,25 31,75 M ,375 34,92 M ,75 44,45 M ,8 M ,25 57,15 M ,5 63,5 M ,75 69,85 M ,2 M ,25 82,55 M ,75 95,25 M33 35 Taulukko II: venttiilikannen pulttien momentti Halkaisija Momentti tuumaa mm Nm 3/8 M /2 M /8 M /4 M M /8 M /4 M Pentair pidättää oikeuden tehdä sisältöön muutoksia ennalta ilmoittamatta. sivu 4

5 Vianetsintäopas Vika Karan holkkitiivisteen vuoto Rungon-venttiilikannen tiivisteen vuoto Venttiilin vuoto Nykiminen Takaistukan vuoto Mahdollinen syy 1. Läpivientitiivisteen laipan mutterit liian löysällä 2. Holkkitiiviste vahingoittunut 1. Tiivisteen pulttaus löysä (kuva 4, nro 10) 2. Tiiviste vaurioitunut 1. Venttiili ei täysin sulkeutunut 2. Roskia venttiilissä 3. Tiivisteen pinta vaurioitunut 1. Holkkitiiviste liian tiukka 1. Takaistukka vaurioitunut Solution 1. Kiristä läpivientitiivisteen laipan muttereita. Tarkasta annettu momentti. 2. Vaihda holkkitiiviste. 1. Kiristä pulttaus. (kuva 4, nro 10) 2. Vaihda tiiviste. 1. Sulje venttiili. 2. Huuhtele roskat suorittamalla käyttösykli (venttiili avoinna). 3. Käsittele istukan pinta. 1. Löysää läpivientitiivisteen mutterit, suorita venttiilin käyttösykli ja kiristä uudelleen. 1. Käsittele takaistukan pinta uudelleen. 2.5 Sähköisten toimilaitteiden säätö 1. Jokaiselle toimilaitteella varustetulle venttiilille on laskettu vääntömomentti. Toimilaitteen koko valitaan laskelman perusteella. 2. Laskettu vääntömomentti säädetään toimilaitteen auki- ja kiinni-suunnassa. Momentti lasketaan venttiiliin sopivaksi. 3. Ennen toimilaitteen kokoamista venttiiliin on tarkastettava: toimilaitteen tekniset tiedot momentin oikea säätö toimintaohje. 4. ISTUKKAVENTTIILIEN toimilaitteen säätö Auki asento asetetaan matkarajalla. Jos rajakytkintä ei ole säädetty takatiiviste vaurioituu johtuen suuresta momentista. Sulkeutuminen asetetaan valmistajan ilmoittamalla momenttirajalla. Rajakytkinten asetukset suoritetaan, kun toimilaite asennettu venttiiliin ohjeitten mukaisesti. Huomaa sen vuoksi, että: laskettu momentti on säädettävä sulkeutumisaika ei saa olla liian lyhyt, koska energia riippuu sulkeutuneessa asennossa toimilaitteen nopeudesta testaus tulisi välttää tekemästä siten, että männän alla ei ole painetta, koska toimilaite liikkuu täydellä nopeudella istukkaan ilman vastusta. Pentair pidättää oikeuden tehdä sisältöön muutoksia ennalta ilmoittamatta. sivu 5

6 Luku 3 Käyttö- ja huolto-ohjeet Raisteam-venttiilit toimivat moitteettomasti ilman erityistä huoltoa. Seuraavat ohjeet auttavat saavuttamaan toimivan ja pitkän käyttöiän. Huomio Tee ajoittain venttiilin tarkastus kohdassa 2.4 annettujen ohjeiden mukaan. Jos kysymys on toimilaiteventtiileistä, noudata aina toimilaitteen valmistajan antamia ohjeita. Älä koskaan vaihda momenttia ja/tai rajakytkimiä, jotka on asetettu huolellisesti tehtaamme lopputestissä. Tärkeää Varmista painetiivisteen tiivisterenkaan kireys kiristämällä ylösvetopultit, kun venttiili on täyden hydrostaattisen paineen testissä tai kun se on toiminut 24 tuntia. Pultin momentti suositellaan tarkastettavaksi vuosittain Käyttö- ja huolto-ohjeet Katso kuvaa 4. Kokoaminen 1. Kaikki osat on puhdistettava. On varmistettava silmämääräisesti, ettei venttiilin sisällä ole vierasesineitä. 2. Vaurioiden syntyminen on ehkäistävä huolellisesti läppäämällä sisäistukan pinta (1.3). 3. Vaurioiden syntyminen on ehkäistävä läppäämällä tulpan istukan pinnat (28.1). 4. Kokoa tulppa (28) ja tulpan mutteri (30) ja ruuvaa ne karaan (20). Työnnä tämä kokoonpano runkoon. 5. Työnnä venttiilikansi (2) runkoon. Varmista, että käyttäjällä on käsineet, kun puhtaasta grafiitista valmistettu tiiviste kootaan ruostumattomasta teräksestä valmistettujen sisäänvientien kanssa. 6. Rengas (6) ja segmenttirenkaan (5) neljä osaa kootaan tiivisteen (7) päälle. Segmenttirengas asetetaan rungon uraan. Tärkeää Segmenttirengas kiinnitetään turvarenkaaseen. Varmista, että segmenttirengas on oikeassa asennossa. 7. Venttiilikansi asetetaan paikalleen käyttämällä tarvittavia pultteja ja muttereita. Katso tarvittava momentti taulukosta Asenna maadoitusrengas (13), puhtaasta grafiitista valmistettu tiiviste ja kaksi rengasta tiivistetilaan (ks. kuvaa 2). Käyttäjän TÄYTYY käyttää käsineitä. 9. Läpivientitiiviste (15) ja läpivientitiivisteen laippa (16), jonka sisällä on leikkausrengas (19), puristavat holkkitiivistettä. Ruuvaa mutterit pultteihin taulukossa I annetulla momentilla. 10. Asenna osoitin (25) karaan. 11. Kokoa haarukkakappaleen mutteri (21), kaksi laakeria (22) ja kaksi O-rengasta (32) haarukkakappaleeseen, jossa on voitelunippa, ja sen jälkeen hammaspyörän/toimilaitteen laippa ja pultit. 12. Kokoa käsipyörä ja hammaspyörä tai toimilaite venttiiliin. 1 = verkotettu puhdas grafiitti 2 = 3-4 rengasta puhtaasta grafiitista, tiheys 1,8 g/cm 3 3 = verkotettu puhdas grafiitti 4 = maattorengas Kuva 2 Purkaminen 1. Oikea purkaminen tapahtuu noudattamalla kokoamisohjeita päinvastaisessa järjestyksessä. 2. Huomaa istukkarenkaan kokoamisen yhteydessä: Rungon yläosassa segmenttirenkaan alueella on muutama reikä, joista segmenttirenkaan kaksi osaa työnnetään ulos tapin ja vasaran avulla. Huomio Työnnä ensin segmenttirenkaan kaksi osaa ulos kuvan 3 mukaisesti ja sen jälkeen kaksi jäljelle jäänyttä osaa. Suositellut varaosat Katso kuvaa 4. Tiiviste (7) Haarukkakappaleen mutteri (21) Maadoitusrengas (13) Laakerit (22) Holkkitiiviste (14) Kara (20) Pallotulppa (28) ja tulpan mutteri (30) Kuva 3 Pentair pidättää oikeuden tehdä sisältöön muutoksia ennalta ilmoittamatta. sivu 6

7 Kuvat Istukkaventtiilit Kuva Luokka Osan nro (160) (250) (500) (720) Viimeistelymateriaali API 600:aan Runko Tulppa Istukka Istukka Pinta Pinta Kara Osa % Cr 13 % Cr 13 % Cr 5 Stellite Stellite 13 % Cr 17 % Cr * 8 Stellite 13 % Cr 13 % Cr 12 F316/Stellite F316/Stellite F316 tai 17.4 PH alle 450 C * yli 450 C Accessory Tarkasta ruuvaus Kuva 4 Materiaalitiedot Osa -20 C 425 C -46 C 425 C 200 C 540 C 250 C 550 C 400 C 575 C 500 C 650 C 130 C 650 C A105 C22.8 LF2 TT5 F1 15Mo3 F12 13CrMo44 F22 10CrMo910 F91 P91 F316 X6CrNiNb Runko A105 C22.8 LF2 TT5 F1 15Mo3 F12 13CrMo44 F22 10CrMo910 F91 F316 X6CrNiNb Runko A105 C22.8 LF2 TT5 F1 15Mo3 F12 13CrMo44 F22 10CrMo910 F91 F316 X6CrNiNb Venttiilikansi A105 C22.8 LF2 TT5 F1 15Mo3 F12 13CrMo44 F22 10CrMo910 F91 F316 X6CrNiNb Haarukka A105 A105 A105 A105 A105 A105 A105 4 Turvarengas A105 A105 A105 A105 A105 A105 A105 5 Segmenttirengas A105 C22.8 LF2 TT5 F1 15Mo3 F12 3CrMo44 F22 10CrMo910 F91 F316 X6CrNiNb Rengas A105 C22.8 LF2 TT5 F1 15Mo3 F12 13CrMo44 F22 10CrMo910 F91 F316 X6CrNiNb Tiiviste Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti 8 Pultit A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 9 Mutterit A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H 10 Levy A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H 11 Ruuvi A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 13 Maadoitusrengas 17Cr Cr Cr Cr Cr Cr Cr Holkkitiiviste Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti 15 Läpivientitiiviste F6 F6 F6 F6 F6 F6 F6 16 Läpivientitiivisteen A105 A105 A105 A105 A105 A105 A105 laippa 17 Läpivientitiivisteen A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194.8 mutterit 18 Pultit A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B8 A193 B8 A193 B8 A193 B8 19 Leikkausrengas Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti 21 Haarukkakappaleen Pronssi B 148 Pr nssi B 148 *Pronssi B 148 Pronssi B 148 Pronssi B 148 Pronssi B 148 Pronssi B 148 mutteri* gr.b tai gr.b tai gr.b tai gr.b tai gr.b tai gr.b tai gr.b tai Ni-resist D2 Ni-resist D2 Ni-resist D2 Ni-resist D2 Ni-resist D2 Ni-resist D2 Ni-resist D2 22 Laakerit Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs 25 Merkkivalo A105 A105 A105 A105 A105 A105 F Tulppa F6 F6 F6 F6 F6 F6 F6 30 Tulpan mutteri F6 F6 F6 F6 F6 F6 F6 32 O-rengas Viton Viton Viton Viton Viton Viton Viton 33 Käsipyörä Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Pentair pidättää oikeuden tehdä sisältöön muutoksia ennalta ilmoittamatta. sivu 7

8 Luku 4 - Venttiilin irrotus Irrota venttiili putkesta seuraavasti: 1. Hanki työlupa. Poista paine putkesta ennen minkään sellaisen toimenpiteen aloittamista, jossa venttiili on avatussa asennossa. Sulje venttiili. 2. Noudata huolellisuutta venttiilin leikkaustoiminnon aikana, jotta istukat eivät vahingoitu. 3. Puhdista irrotettu venttiili huolellisesti ja suojaa sen päät muovi- tai puulevyillä. Luku 5 Voiteluaineet ja erikoistyökalut 5.1 Voiteluaineet On suositeltavaa voidella mahdollinen haarukkakappaleen mutteri joka toinen kuukausi haarukkakappaleen mutterin voitelunipan avulla seuraavilla tuotteilla: Laakerit voidellaan normaaleilla laakerinvoiteluaineilla. Karan kierteet voidellaan Molykotella. Kaikkien muiden pulttien ja muttereiden kokoonpanossa käytetään tavallista voiteluainetta tai Molykotea Erikoistyökalut Tämän käyttöoppaan huoltotoimenpiteisiin ei tarvita mitään erikoistyökaluja. Taulukko III: rasvat ja voiteluaineet Valmistaja Rasva AGIP GRMUEP2 API PGX2 BP GREASE LTX2 ESSO BEACON 2 FINA FINAGREASE HP FINAGREASE EPL2 MOBIL MOBILUX EP2 Q8 REMBRANDT EP2 SHELL ALVANIA R2 SUPERGREASE A TEXACO MULTIFAK EP2 GREASE L2 TOTAL MULTIS EP2 MULTIS 2 VISCOL SIGNAL ROLSFER 2 STATOIL UHIWAYLI LI G2 Luku 6 - Käytönaikaiset turvallisuusohjeet PED-vaatimusten mukaisesti Direktiivin PED-ESR (kohdat 3.3. ja vastaavat) mukaan käyttöpaine ja -lämpötila on ilmoitettava venttiilin kiinteässä nimikyltissä (ks. kuvaa 5). Käytönaikaiset turvallisuusohjeet (sisäinen asiakirja TD-PED-0020) annetaan liitteenä olevassa asiakirjassa (soveltuvassa tapauksessa). Kuva 5 Esimerkki tyypillisestä nimikilvestä Pentair pidättää oikeuden tehdä sisältöön muutoksia ennalta ilmoittamatta. sivu 8

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1233450/2 IM-P123-04 ST Issue 2 AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Yleistä 2. Turvallisuustiedote 3. Asennus 4. Ilmanpoistimen hitsaus 5. Huolto 6. Hävittäminen 7. Saatavat

Lisätiedot

NORI 500. Korkeapaineistukkaventtiili PN 250-500 DN 10-65. Vaihtoehdot. Materiaalit. Lisätietoja. Rakenne. Tilaustiedot

NORI 500. Korkeapaineistukkaventtiili PN 250-500 DN 10-65. Vaihtoehdot. Materiaalit. Lisätietoja. Rakenne. Tilaustiedot Esite 7641.1/3-57 NORI 500 Korkeapaineistukkaventtiili karantiivisteellä ja säätökeilalla hitsauspäin tai -muhvein PN 250-500 DN 10-65 Käyttöalueet Teollisuudessa, voimalaitoksissa, prosessitekniikassa

Lisätiedot

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1326050/3 IM-P132-11 ST Issue 3 A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Osa Nimi kpl 1 Välilaippa 1 2 Perälevy 1 3 Sylinteriputki 1 4 Mäntä 1 5 Runko 1 6 Nostokartio 1 7 Leukapala 6 8 Anturilevy 300 1 9 Anturilevy 300 1 10 Anturilevy 200 1

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. YLEISTÄ 1.1 RAKENNE Pieni koko ja kevyt rakenne tarjoavat etuja asennuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksessa. Koot DN 300-1200 on varustettu korvilla, jotka helpottavat keskitystä ja asennusta. SLK

Lisätiedot

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN ALOITAT Ennen kuin aloitat asennuksen, ota selvää paikallisilta viranomaisilta, tarvitseeko autotalli rakennusluvan. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita.

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa.

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa. Harjoitus 2 Vetoakseleiden huolto ja rakenteen tutkiminen Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä nivelvetoakseleiden rakenteeseen, huoltokohteisiin, sekä tutustua tehonsiirtotöiden työturvallisuusnäkökohtiin.

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE LÄPPÄVENTTIILI 31300-SARJA ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJE 1. Yleistä Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin asentamista ja käyttöönottoa. Säilytä ohje venttiilin läheisyydessä venttiilin

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1. Kireyden säätö Mitsubishi/Volvo 1.8 16V -bensiinimoottoreissa GATE-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin,

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus 1/6 Pyörän navan irrotuksessa ja asennuksessa voi olla eroja ajoneuvon valmistajasta riippuen. Laakerin korjausyksikön vaihto on suositeltavaa antaa vain ammattitaitoisen henkilöstön tehtäväksi. On aina

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

CAS14 ja CAS14S haponkestävä vedenpoistin - ½", ¾" ja 1" Asennus- ja huolto-ohje

CAS14 ja CAS14S haponkestävä vedenpoistin - ½, ¾ ja 1 Asennus- ja huolto-ohje 1484050/1 IM-P148-39 ST Issue 1 CAS14 ja CAS14S haponkestävä vedenpoistin - ½", ¾" ja 1" Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Ohje nro Versio Osa nro 31330604 1.7 31414189, 31201481 Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Sivu 1 / 9 Erikoistyökalut T9513035 TPMS-TYÖKALU Työkalunumero: T9513035 Työkalun selostus: TPMS-TYÖKALU

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia.

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. ENNEN KUIN ALOITAT: Ennen vajan kokoamista tarkasta paikalliset rakennusmääräykset vajan

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

Maahantuoja: Oy ARNE STARA Ab PL Pietarsaari Puh: Faksi:

Maahantuoja: Oy ARNE STARA Ab PL Pietarsaari Puh: Faksi: KÄYTTÖOPAS Maahantuoja: Oy ARNE STARA Ab PL 61 68601 Pietarsaari Puh: 06-7818750 Faksi: 06-7818777 www.stara.com 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 3 ASENNUS 4 KONTIN LUKITSEMINEN 9 LUKKOJEN AVAAMINEN 11 LUKKOJEN SIIRTÄMINEN

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Samsung tarakka-akku Asennusohje

Samsung tarakka-akku Asennusohje Samsung tarakka-akku Asennusohje (voidaan soveltaa myös muihin tarakka-akkuihin) Kiinnitysosat: Asennus: Huom. Koska pyöriä on erilaisia, on nämä ohjeet suuntaa antavia. Lue ohjeet läpi ennen asennusta.

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio Operation V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 15-04-2015 HÖGFORS V-palloventtiili on suunniteltu erityisesti massojen, nesteiden ja höyryjen virtauksen

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

kääntyvän suihkuseinän:

kääntyvän suihkuseinän: Näin asennat kääntyvän suihkuseinän: mallit: SS-450 / 650 / 750 / 850 sekä niistä kiinteän suihkuseinän ja -nurkan Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway.

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway. Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA www.icsbestway.com www.icsbestway.com 1 Sisältö TURVAOHJEITA 3 SAHAN TEKNIKEN ERITTELY

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. MH Koltek Venttiili IM70735-FI4 1999-04

Käyttäjän käsikirja. MH Koltek Venttiili IM70735-FI4 1999-04 Käyttäjän käsikirja MH Koltek Venttiili IM70735-FI4 1999-04 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistava yhtiö Alfa Laval Yhtiön nimi 6000 Kolding Osoite +45 79 32 22 00 Puhelinnumero vakuuttaa täten, että

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat Doblò paketti- / farmari ajoneuvot (263) 1,6 D Multijet ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

ARSKA TARKASTUS JA HUOLTO-OHJE 9.05,1

ARSKA TARKASTUS JA HUOLTO-OHJE 9.05,1 ARSKA TARKASTUS JA HUOLTO-OHJE 9.05,1 Maahantuoja : IK-Asennus T:mi Iivonen Ari Vatialantie 44 36240 Kangasala 0400 834 923, 03 3642224 Valmistaja : PII S.r.l., Italia Paineellisille jauhesammuttimelle

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Omavoimainen lämpötilansäädin. Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E. Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI

Omavoimainen lämpötilansäädin. Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E. Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI Omavoimainen lämpötilansäädin Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 D/4 E Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI Painos Joulukuu 2011 Sisällysluettelo Sisältö 1 Rakenne ja

Lisätiedot

NENTUOTETUKIp.0400244780

NENTUOTETUKIp.0400244780 PÄÄTÄI STUMAKORKEUSENNENASENNUSTA! TEKNI NENTUOTETUKIp.0400244780 SCHWAB ASENNUSOHJE Ennen asennusta: Tarkista, ettei tuotteessa ole kuljetuksen aikana tulleita halkeamia tai kolhuja. Märkätilassa elementti

Lisätiedot

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä.

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. Lue ohjeet huolella ennenkuin asennat anturin. Muista että

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava, EU

Vetokoukku, irrotettava, EU Ohje nro Versio Osa nro 8682344 1.2 30763398 Vetokoukku, irrotettava, EU IMG-219257 Sivu 1 / 11 Varuste A0000162 A0000161 A0000165 J8903469 Sivu 2 / 11 IMG-219256 Sivu 3 / 11 IMG-213320 Sivu 4 / 11 JOHDANTO

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet

Asennus- ja huolto-ohjeet Asennus- ja huolto-ohjeet Paineenalennusventtiilit Tyyppi 481/481 HP/481 LP 482/482 HP/482 LP 681 682/682 HP/682 LP FIN Tarkastus vastaa DIN EN 1567-standardia 1 Yleiset turvaohjeet 1. Paineenalennusventtiiliä

Lisätiedot

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 Sisältö Sisältö 1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 VAROITUS! Ohjeet oikeaan asennukseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet 3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet Yli 40 vuoden kokemuksemme venttiilien valmistuksesta takaa HELA-venttiilien toimivuuden ja luoreliittimellä tai pistoliittimellä. Molemmat liitinmal- valmistamillamme

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE

CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE 9004 CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE KÄYTTOOHJEET ) Casall XTR700 -malli on tarkoitettu kuntosalien ja kuntoilukeskusten Indoor Bike -ryhmille sekä kotikäyttöön. Siinä on kiinteän rattaan käyttämä

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Mitat: 6,1 x 3,66 x 9,15 m (L x K x P)

Mitat: 6,1 x 3,66 x 9,15 m (L x K x P) RANCH 9X6X3.6M KALUSTOHALLI Mitat: 6,1 x 3,66 x 9,15 m (L x K x P) TIEDOT Leveys: 6,1 m Pituus: 9,15 m Korkeus: 3,66 m Oven mitat: 4,3 x 3,2 m (L x K) TÄRKEÄÄ LUE OHJE ENNEN KOKOAMISTA Puutteellinen alueen

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53 Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 0 5 Kuva Perussäätö Vakionopeusroottori: Tarkista, että roottori pyörii oikeaan suuntaan. Pyörimissuunta on merkitty vaippaan. Jos käytetään puhtaaksipuhallussektoria, sen asetuskulma

Lisätiedot

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI Korotus Mantokasettimuoteilla haluttuun korkeuteen Turvaketju Telinekannatin Sähköohjauskeskus Tikkaat Säilytyskotelo kierrekiristintangoille muttereille Myrskyketju

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Akkulaturi. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 48 IMG

Installation instructions, accessories. Akkulaturi. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 48 IMG Installation instructions, accessories Ohje nro 31373736 Versio 1.0 Osa nro 31373734 Akkulaturi IMG-279201 Volvo Car Corporation Akkulaturi- 31373736 - V1.0 Sivu 1 / 48 Erikoistyökalut 951 2782 Niittimutterityökalut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 31338960 Versio 1.1 Osa nro 31359732, 30791000 Vetokoukku, kiinteä Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31338960 - V1.1 Sivu 1 / 22 Erikoistyökalut

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot