RAIMONDI. Taotusta teräksestä valmistetut painetiivisteiset istukkaventtiilit - T-, Y- ja kulmamalli puskuhitsatut tai laipoitetut päät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAIMONDI. Taotusta teräksestä valmistetut painetiivisteiset istukkaventtiilit - T-, Y- ja kulmamalli puskuhitsatut tai laipoitetut päät"

Transkriptio

1 RAIMONDI Taotusta teräksestä valmistetut painetiivisteiset istukkaventtiilit - T-, Y- ja kulmamalli puskuhitsatut tai laipoitetut päät Sisällysluettelo 1 Venttiilien säilytys Valmistelu ja säilytys kuljetusta varten Käsittely Varastointi ja säilytys ennen asennusta 2 2 Asennus Valmistelu ennen asennusta Asennusohjeet Venttiilin tarkastus ennen käynnistystä Venttiilin käytönaikainen määräaikaistarkistus 4 Taulukko I: Holkkitiivisteen pulttien momentti 4 Taulukko II: Venttiilikannen pulttien momentti 4 Vianetsintäopas Sähköisten toimilaitteiden säätö 5 3 Käyttö- ja huolto-ohjeet 6 Istukkaventtiilien materiaalitiedot 7 4 Venttiilien irrotus 8 5 Voiteluaineet ja erikoistyökalut Voiteluaineet Erikoistyökalut 8 Taulukko III: rasvat ja voiteluaineet 8 6 Käytönaikaiset turvallisuusohjeet (OSI) PED-vaatimusten mukaisesti 8 Luku 1 - Venttiilien varastointi 1.1 Valmistelu ja säilytys kuljetusta varten Kuljetuksen ja tehtaalla säilytyksen aikana vaurioille alttiit osat suojataan pakkaamalla venttiilit huolellisesti. Erityisesti seuraavat varotoimenpiteet on otettava huomioon: 1. Venttiilit on pakattava siten, että tulppa on suljetussa asennossa. 1a. Venttiilin päiden puskuhitsaus: hitsipäiden pinta on suojattava sopivalla suojalla, kuten Deoxaluminitella. Päät on suljettava vaneri- tai muovilevyillä, jotka kiinnitetään vanteilla reunoihin. 1b. Laipoitetut venttiilien päät: venttiilien laipan tiivistepinnat (kohotetut pinnat) tulee suojata sopivalla suojarasvalla. Venttiilin päätypinnat on suojattava vanteilla kiinnitettävillä muovi- tai puulevyillä. 2. Kaikki toimilaiteventtiilit on sijoitettava turvallisesti kuormalavalle tai puulaatikkoon. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, etteivät toimilaitteen osat työnny pakkauksen ulkopuolelle. 3. Pakkaustyyppi on määritettävä asiakkaan tilauksessa. Pakkaustyypin on oltava sellainen, että kuljetus loppumääränpäähän ja säilytys asennukseen asti on turvallista. 1.2 Käsittelyvaatimukset A - Pakkauksessa olevat venttiilit Kuormalavat: Kuormalavoille pakattuja venttiileitä nostetaan ja siirretään haarukkatrukilla sopivien haarukkakoukkujen avulla. Laatikot: Laatikoihin pakattuja venttiileitä nostetaan merkityistä nostokohdista ja painopistekohdasta. Kaikkien pakkauksissa olevien tuotteiden kuljetuksessa on huomioitava turvallisuus ja noudatettava paikallisia turvallisuusmääräyksiä. B - Pakkaamattomat venttiilit 1. Pakkaamattomia venttiileitä nostetaan ja siirretään asianmukaisten välineiden avulla ja kuljetusrajoitusten mukaisesti. Siirroissa tulee käyttää kuormalavaa, ja koneistetut pinnat on suojattava vaurioiden välttämiseksi. 2. Suurikokoisten venttiileiden kuljetuksessa kuorma tulee kiinnittää nostosilmukoihin ja koukkuihin asianmukaisten apuvälineiden (korvakkeet, koukut, kiinnikkeet, köydet) ja kuorman tasapainotusvälineiden avulla, jotta estetään kuorman putoaminen tai liikkuminen noston tai siirron aikana. Pentair pidättää itsellään oikeuden tehdä ennalta ilmoittamatta muutoksia sisältöön RAILT-0003-FI-1409.

2 Venttiilin siirtäminen Istukkaventtiilit Y-tyypin istukkaventtiilit Kuva Säilytys ja varastointi ennen asennusta Jos venttiileitä säilytetään varastossa ennen asennusta, varastoinnissa on huomioitava seuraavat ohjeet: 1. Venttiilit säilytetään puhtaassa ja kuivassa sisävarastossa. 2. Tulpan on oltava kiinni-asennossa, ja otsapinnat on suojattava vanteilla kiinnitetyillä muovi- tai puulevyillä. Jos mahdollista, varastoi venttiilit alkuperäisessä pakkauksessaan. 3. Tarkista ajoittain, että edellä olevat vaatimukset täyttyvät edelleen varastoalueella. Älä pane pakkauksia suoraan maan pinnalle. Älä jätä pakkauksia sään armoille tai suoraan auringonpaisteeseen. Tarkasta pakkaukset joka toinen kuukausi. Huomautus Venttiileitä saa säilyttää avovarastossa rajoitetun ajan vain asianmukaisessa pakkauksessa (eristyspaperilla päällystetyissä laatikoissa ja sisältö hyvin suojattuna säkkipaperipussissa). Huomio Venttiilin siirroissa ja/tai nostoissa käytettyjen nostolaitteiden (kiinnikkeet, koukut yms.) mitoituksessa ja valinnassa on huomioitava pakkauslistassa ja/tai lähetysluettelossa mainittu venttiilin paino. Venttiileitä saa nostaa ja käsitellä ainoastaan ammattitaitoinen henkilöstö. Älä käytä toimilaitteessa olevia nostopisteitä venttiilin nostamiseen. Nämä nostopisteet on tarkoitettu vain toimilaitteen nostamiseen. Nostoissa ja siirroissa on vältettävä kuorman kuljettamista työntekijöiden yläpuolella ja kaikissa muissa sellaisissa paikoissa, joissa mahdollinen kuorman putoaminen saattaisi aiheuttaa vahinkoja. Noudata aina paikallisia turvallisuusmääräyksiä. Pentair pidättää oikeuden tehdä sisältöön muutoksia ennalta ilmoittamatta. sivu 2

3 Luku 2 - Asennus 2.1 Valmistelu ennen asennusta 1. Poista venttiili varovasti kuljetuspakkauksesta (laatikosta tai kuormalavalta) varoen aiheuttamasta vahinkoja. Jos kyseessä on automaattiventtiili, varo vahingoittamasta sen sähkö-, paineilma- tai hydraulikäyttöisiä toimilaitteita tai instrumentointia. 2. Venttiileiden päät on suojattu kuljetuksen ajaksi tulpilla ja ohuella rasvakerroksella. Ennen kuin asennat venttiilin, poista tulpat ja puhdista päät varovasti ja poista sen jälkeen rasva kummaltakin pinnalta liuotinaineella. Puhdista venttiilin sisäpuoli puhtaalla kankaalla. 3. Varmista, että venttiilin nimikilvessä (huolto ja lämpötila) mainitut valmistusmateriaalit soveltuvat käyttötarkoitukseen ja vastaavat kilven tietoja. 4. Määritä haluttu asennussuunta. Ota huomioon järjestelmän paine. Määritä mahdollinen (ks. rungossa olevaa nuolta) venttiilin jälkeinen ja venttiiliä edeltävä puoli. Lue toimilaitteen valmisteluohjeet toimilaitteen käyttöoppaasta. 2.2 Asennusohjeet Istukkaventtiilit asennetaan yleensä vaakasuoraan putkeen siten, että kara on pystysuorassa. Nämä venttiilit voidaan asentaa myös pystysuoraan tai vaakasuoraan putkeen siten, että kara ei ole pystysuorassa, mutta silloin huolto on paljon vaikeampaa. Istukkaventtiilit asennetaan yleensä vaakasuoraan putkeen siten, että virtaussuunta on sama kuin runkoon stanssatussa nuolessa. Jos käyttölämpötila on yli 200 C, on suositeltavaa lämpöeristää venttiilin runko. Ennen venttiilin tai venttiili-/toimilaitekokoonpanon nostamista tai käsittelyä on varmistettava, että tähän ei ole rajoituksia. Tarkista, onko venttiilin tai toimilaitteen nostokohdissa turvallisuustiedotteita (PUNAINEN, KOVA LAPPU). Jos tällaisia tiedotteita on, lue turvalliset menettelyohjeet käyttöoppaasta. Venttiileiden käsittelyssä ja nostoissa asennuksen aikana ON EHDOTTOMASTI noudatettava kappaleissa 1.2 Käsittely ja 1.3 Säilytys ja varastointi ennen asennusta annettuja määräyksiä ja ohjeita. Tarkista, että putken virtaussuunta vastaa venttiilin rungossa olevan nuolen osoittamaa virtaussuuntaa. Jos venttiilissä ei ole nuolta, se on kaksisuuntainen. A Puskuhitsatut venttiilit 1. Avaa venttiili. 2. Aseta venttiili paikalleen ja tarkasta kohdistus putkessa. Hitsaa soveltuvan hitsausmenetelmän mukaan. Varmista ennen hitsausta, että venttiili on kokonaan auki. B - Laipoitetut venttiilit 1. Aseta venttiili kahden putken laipan väliin ja pane venttiilin laipan ja putken laipan väliin tiiviste. Varmista, että tiiviste on sijoitettu oikein. 2. Kiinnitä venttiili putkeen pulteilla, jotka kiristetään vuorottelumenetelmällä. 3. Kiristä etenevästi vaadittuun momenttiin. Tärkeää Suosittelemme, että putkiston huuhtelu suoritetaan ennen venttiilin asennusta. Jos huuhtelua ei voi suorittaa ennen asennusta, venttiilit on asetettava tulpan täysin avonaiseen asentoon ennen huuhtelun aloittamista. Pentair pidättää oikeuden tehdä sisältöön muutoksia ennalta ilmoittamatta. sivu 3

4 2.3 Venttiilin tarkastus ennen käynnistystä 1. Kiristä tiivisteholkkia vain sen verran, että karan vuoto estyy. Ylikiristäminen lyhentää tiivisteen kestoikää ja nostaa käyttömomenttia. Tiivisteholkkien pulttien momentit voidaan laskea taulukon I mukaisesti. 2. Tarkista venttiilin toiminta ajamalla se asentoihin täysin auki ja täysin kiinni. Tärkeää Jos putkiston painekoe suoritetaan vedellä ja jos putkisto on ollut suljettu painekokeen jälkeen kauan aikaa, toimi seuraavasti: a. Paineista putkisto vedellä, jossa on korroosionestoainetta. b. Painekokeen jälkeen putkistosta on poistettava paine ja kaikki koestusvesi on tyhjennettävä. 3. Jos venttiilissä on sähköinen toimilaite, lue toimilaitteen säätöohjeesta kohta Venttiilin käytönaikainen määräaikaistarkistus A - Normaalitarkastukset 1. Tarkasta kerran kuussa, ettei holkkitiivisteessä tai rungon/kannen alueella ole vuotoja. Jos havaitset vuotoja holkkitiivisteessä, kiristä tiivisteen muttereita (kuva 4, kohta 17) hitaasti ja tasaisesti, kunnes vuoto loppuu (ks. taulukkoa I). Jos havaitset vuotoa rungosta/kannesta, kiristä muttereita (kuva 4, kohta 10) taulukon II osoittamalla tavalla. Jos vuoto ei lakkaa, vaihda rungon/kannen tiiviste tai tiivisteholkki. 2. Tarkasta rasvaus, laakerit ja karan kierre 3-6 kuukauden välein käyttötiheyden mukaan. 3. Jos kyseessä ovat toimilaiteventtiilit, noudata edellä olevien ohjeiden lisäksi myös toimilaitteen käyttöoppaan varoituksia. B - Ennaltaehkäisevät toimenpiteet 1. Tarkista joka kolmas kuukausi läpivientitiivisteen pulttien tiukkuus. 2. Rasvaa joka kuudes kuukausi motorisoitujen venttiilien ja joka kahdeksas kuukausi käsikäyttöisten venttiilien kara ja laakerit. 3. Pura joka neljäs vuosi toiminnan kannalta olennaisen tärkeät venttiilit ja/tai toimilaiteventtiilit. Tarkista tarvittaessa istukkapinnat ja limitys. Vaihda venttiilikannen tiiviste ja holkkitiiviste ja puhdista kara. 4. Jatka toimilaitteen osalta huolto-oppaan ohjeiden mukaan. Taulukko I: holkkitiivisteen pulttien momentti Kara Pultti Halkaisija Halkaisija Momentti tuumaa mm mm Nm 1 25,4 M ,25 31,75 M ,375 34,92 M ,75 44,45 M ,8 M ,25 57,15 M ,5 63,5 M ,75 69,85 M ,2 M ,25 82,55 M ,75 95,25 M33 35 Taulukko II: venttiilikannen pulttien momentti Halkaisija Momentti tuumaa mm Nm 3/8 M /2 M /8 M /4 M M /8 M /4 M Pentair pidättää oikeuden tehdä sisältöön muutoksia ennalta ilmoittamatta. sivu 4

5 Vianetsintäopas Vika Karan holkkitiivisteen vuoto Rungon-venttiilikannen tiivisteen vuoto Venttiilin vuoto Nykiminen Takaistukan vuoto Mahdollinen syy 1. Läpivientitiivisteen laipan mutterit liian löysällä 2. Holkkitiiviste vahingoittunut 1. Tiivisteen pulttaus löysä (kuva 4, nro 10) 2. Tiiviste vaurioitunut 1. Venttiili ei täysin sulkeutunut 2. Roskia venttiilissä 3. Tiivisteen pinta vaurioitunut 1. Holkkitiiviste liian tiukka 1. Takaistukka vaurioitunut Solution 1. Kiristä läpivientitiivisteen laipan muttereita. Tarkasta annettu momentti. 2. Vaihda holkkitiiviste. 1. Kiristä pulttaus. (kuva 4, nro 10) 2. Vaihda tiiviste. 1. Sulje venttiili. 2. Huuhtele roskat suorittamalla käyttösykli (venttiili avoinna). 3. Käsittele istukan pinta. 1. Löysää läpivientitiivisteen mutterit, suorita venttiilin käyttösykli ja kiristä uudelleen. 1. Käsittele takaistukan pinta uudelleen. 2.5 Sähköisten toimilaitteiden säätö 1. Jokaiselle toimilaitteella varustetulle venttiilille on laskettu vääntömomentti. Toimilaitteen koko valitaan laskelman perusteella. 2. Laskettu vääntömomentti säädetään toimilaitteen auki- ja kiinni-suunnassa. Momentti lasketaan venttiiliin sopivaksi. 3. Ennen toimilaitteen kokoamista venttiiliin on tarkastettava: toimilaitteen tekniset tiedot momentin oikea säätö toimintaohje. 4. ISTUKKAVENTTIILIEN toimilaitteen säätö Auki asento asetetaan matkarajalla. Jos rajakytkintä ei ole säädetty takatiiviste vaurioituu johtuen suuresta momentista. Sulkeutuminen asetetaan valmistajan ilmoittamalla momenttirajalla. Rajakytkinten asetukset suoritetaan, kun toimilaite asennettu venttiiliin ohjeitten mukaisesti. Huomaa sen vuoksi, että: laskettu momentti on säädettävä sulkeutumisaika ei saa olla liian lyhyt, koska energia riippuu sulkeutuneessa asennossa toimilaitteen nopeudesta testaus tulisi välttää tekemästä siten, että männän alla ei ole painetta, koska toimilaite liikkuu täydellä nopeudella istukkaan ilman vastusta. Pentair pidättää oikeuden tehdä sisältöön muutoksia ennalta ilmoittamatta. sivu 5

6 Luku 3 Käyttö- ja huolto-ohjeet Raisteam-venttiilit toimivat moitteettomasti ilman erityistä huoltoa. Seuraavat ohjeet auttavat saavuttamaan toimivan ja pitkän käyttöiän. Huomio Tee ajoittain venttiilin tarkastus kohdassa 2.4 annettujen ohjeiden mukaan. Jos kysymys on toimilaiteventtiileistä, noudata aina toimilaitteen valmistajan antamia ohjeita. Älä koskaan vaihda momenttia ja/tai rajakytkimiä, jotka on asetettu huolellisesti tehtaamme lopputestissä. Tärkeää Varmista painetiivisteen tiivisterenkaan kireys kiristämällä ylösvetopultit, kun venttiili on täyden hydrostaattisen paineen testissä tai kun se on toiminut 24 tuntia. Pultin momentti suositellaan tarkastettavaksi vuosittain Käyttö- ja huolto-ohjeet Katso kuvaa 4. Kokoaminen 1. Kaikki osat on puhdistettava. On varmistettava silmämääräisesti, ettei venttiilin sisällä ole vierasesineitä. 2. Vaurioiden syntyminen on ehkäistävä huolellisesti läppäämällä sisäistukan pinta (1.3). 3. Vaurioiden syntyminen on ehkäistävä läppäämällä tulpan istukan pinnat (28.1). 4. Kokoa tulppa (28) ja tulpan mutteri (30) ja ruuvaa ne karaan (20). Työnnä tämä kokoonpano runkoon. 5. Työnnä venttiilikansi (2) runkoon. Varmista, että käyttäjällä on käsineet, kun puhtaasta grafiitista valmistettu tiiviste kootaan ruostumattomasta teräksestä valmistettujen sisäänvientien kanssa. 6. Rengas (6) ja segmenttirenkaan (5) neljä osaa kootaan tiivisteen (7) päälle. Segmenttirengas asetetaan rungon uraan. Tärkeää Segmenttirengas kiinnitetään turvarenkaaseen. Varmista, että segmenttirengas on oikeassa asennossa. 7. Venttiilikansi asetetaan paikalleen käyttämällä tarvittavia pultteja ja muttereita. Katso tarvittava momentti taulukosta Asenna maadoitusrengas (13), puhtaasta grafiitista valmistettu tiiviste ja kaksi rengasta tiivistetilaan (ks. kuvaa 2). Käyttäjän TÄYTYY käyttää käsineitä. 9. Läpivientitiiviste (15) ja läpivientitiivisteen laippa (16), jonka sisällä on leikkausrengas (19), puristavat holkkitiivistettä. Ruuvaa mutterit pultteihin taulukossa I annetulla momentilla. 10. Asenna osoitin (25) karaan. 11. Kokoa haarukkakappaleen mutteri (21), kaksi laakeria (22) ja kaksi O-rengasta (32) haarukkakappaleeseen, jossa on voitelunippa, ja sen jälkeen hammaspyörän/toimilaitteen laippa ja pultit. 12. Kokoa käsipyörä ja hammaspyörä tai toimilaite venttiiliin. 1 = verkotettu puhdas grafiitti 2 = 3-4 rengasta puhtaasta grafiitista, tiheys 1,8 g/cm 3 3 = verkotettu puhdas grafiitti 4 = maattorengas Kuva 2 Purkaminen 1. Oikea purkaminen tapahtuu noudattamalla kokoamisohjeita päinvastaisessa järjestyksessä. 2. Huomaa istukkarenkaan kokoamisen yhteydessä: Rungon yläosassa segmenttirenkaan alueella on muutama reikä, joista segmenttirenkaan kaksi osaa työnnetään ulos tapin ja vasaran avulla. Huomio Työnnä ensin segmenttirenkaan kaksi osaa ulos kuvan 3 mukaisesti ja sen jälkeen kaksi jäljelle jäänyttä osaa. Suositellut varaosat Katso kuvaa 4. Tiiviste (7) Haarukkakappaleen mutteri (21) Maadoitusrengas (13) Laakerit (22) Holkkitiiviste (14) Kara (20) Pallotulppa (28) ja tulpan mutteri (30) Kuva 3 Pentair pidättää oikeuden tehdä sisältöön muutoksia ennalta ilmoittamatta. sivu 6

7 Kuvat Istukkaventtiilit Kuva Luokka Osan nro (160) (250) (500) (720) Viimeistelymateriaali API 600:aan Runko Tulppa Istukka Istukka Pinta Pinta Kara Osa % Cr 13 % Cr 13 % Cr 5 Stellite Stellite 13 % Cr 17 % Cr * 8 Stellite 13 % Cr 13 % Cr 12 F316/Stellite F316/Stellite F316 tai 17.4 PH alle 450 C * yli 450 C Accessory Tarkasta ruuvaus Kuva 4 Materiaalitiedot Osa -20 C 425 C -46 C 425 C 200 C 540 C 250 C 550 C 400 C 575 C 500 C 650 C 130 C 650 C A105 C22.8 LF2 TT5 F1 15Mo3 F12 13CrMo44 F22 10CrMo910 F91 P91 F316 X6CrNiNb Runko A105 C22.8 LF2 TT5 F1 15Mo3 F12 13CrMo44 F22 10CrMo910 F91 F316 X6CrNiNb Runko A105 C22.8 LF2 TT5 F1 15Mo3 F12 13CrMo44 F22 10CrMo910 F91 F316 X6CrNiNb Venttiilikansi A105 C22.8 LF2 TT5 F1 15Mo3 F12 13CrMo44 F22 10CrMo910 F91 F316 X6CrNiNb Haarukka A105 A105 A105 A105 A105 A105 A105 4 Turvarengas A105 A105 A105 A105 A105 A105 A105 5 Segmenttirengas A105 C22.8 LF2 TT5 F1 15Mo3 F12 3CrMo44 F22 10CrMo910 F91 F316 X6CrNiNb Rengas A105 C22.8 LF2 TT5 F1 15Mo3 F12 13CrMo44 F22 10CrMo910 F91 F316 X6CrNiNb Tiiviste Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti 8 Pultit A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 9 Mutterit A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H 10 Levy A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H 11 Ruuvi A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 13 Maadoitusrengas 17Cr Cr Cr Cr Cr Cr Cr Holkkitiiviste Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti 15 Läpivientitiiviste F6 F6 F6 F6 F6 F6 F6 16 Läpivientitiivisteen A105 A105 A105 A105 A105 A105 A105 laippa 17 Läpivientitiivisteen A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194.8 mutterit 18 Pultit A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B8 A193 B8 A193 B8 A193 B8 19 Leikkausrengas Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti 21 Haarukkakappaleen Pronssi B 148 Pr nssi B 148 *Pronssi B 148 Pronssi B 148 Pronssi B 148 Pronssi B 148 Pronssi B 148 mutteri* gr.b tai gr.b tai gr.b tai gr.b tai gr.b tai gr.b tai gr.b tai Ni-resist D2 Ni-resist D2 Ni-resist D2 Ni-resist D2 Ni-resist D2 Ni-resist D2 Ni-resist D2 22 Laakerit Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs 25 Merkkivalo A105 A105 A105 A105 A105 A105 F Tulppa F6 F6 F6 F6 F6 F6 F6 30 Tulpan mutteri F6 F6 F6 F6 F6 F6 F6 32 O-rengas Viton Viton Viton Viton Viton Viton Viton 33 Käsipyörä Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Pentair pidättää oikeuden tehdä sisältöön muutoksia ennalta ilmoittamatta. sivu 7

8 Luku 4 - Venttiilin irrotus Irrota venttiili putkesta seuraavasti: 1. Hanki työlupa. Poista paine putkesta ennen minkään sellaisen toimenpiteen aloittamista, jossa venttiili on avatussa asennossa. Sulje venttiili. 2. Noudata huolellisuutta venttiilin leikkaustoiminnon aikana, jotta istukat eivät vahingoitu. 3. Puhdista irrotettu venttiili huolellisesti ja suojaa sen päät muovi- tai puulevyillä. Luku 5 Voiteluaineet ja erikoistyökalut 5.1 Voiteluaineet On suositeltavaa voidella mahdollinen haarukkakappaleen mutteri joka toinen kuukausi haarukkakappaleen mutterin voitelunipan avulla seuraavilla tuotteilla: Laakerit voidellaan normaaleilla laakerinvoiteluaineilla. Karan kierteet voidellaan Molykotella. Kaikkien muiden pulttien ja muttereiden kokoonpanossa käytetään tavallista voiteluainetta tai Molykotea Erikoistyökalut Tämän käyttöoppaan huoltotoimenpiteisiin ei tarvita mitään erikoistyökaluja. Taulukko III: rasvat ja voiteluaineet Valmistaja Rasva AGIP GRMUEP2 API PGX2 BP GREASE LTX2 ESSO BEACON 2 FINA FINAGREASE HP FINAGREASE EPL2 MOBIL MOBILUX EP2 Q8 REMBRANDT EP2 SHELL ALVANIA R2 SUPERGREASE A TEXACO MULTIFAK EP2 GREASE L2 TOTAL MULTIS EP2 MULTIS 2 VISCOL SIGNAL ROLSFER 2 STATOIL UHIWAYLI LI G2 Luku 6 - Käytönaikaiset turvallisuusohjeet PED-vaatimusten mukaisesti Direktiivin PED-ESR (kohdat 3.3. ja vastaavat) mukaan käyttöpaine ja -lämpötila on ilmoitettava venttiilin kiinteässä nimikyltissä (ks. kuvaa 5). Käytönaikaiset turvallisuusohjeet (sisäinen asiakirja TD-PED-0020) annetaan liitteenä olevassa asiakirjassa (soveltuvassa tapauksessa). Kuva 5 Esimerkki tyypillisestä nimikilvestä Pentair pidättää oikeuden tehdä sisältöön muutoksia ennalta ilmoittamatta. sivu 8

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

NORI 500. Korkeapaineistukkaventtiili PN 250-500 DN 10-65. Vaihtoehdot. Materiaalit. Lisätietoja. Rakenne. Tilaustiedot

NORI 500. Korkeapaineistukkaventtiili PN 250-500 DN 10-65. Vaihtoehdot. Materiaalit. Lisätietoja. Rakenne. Tilaustiedot Esite 7641.1/3-57 NORI 500 Korkeapaineistukkaventtiili karantiivisteellä ja säätökeilalla hitsauspäin tai -muhvein PN 250-500 DN 10-65 Käyttöalueet Teollisuudessa, voimalaitoksissa, prosessitekniikassa

Lisätiedot

Luistiventtiili PN 63-160 DN 80/80-300/250. Vaihtoehdot. Lisätietoja. Materiaalit. Tilaustiedot. Rakenne. painetiivisteinen kansi

Luistiventtiili PN 63-160 DN 80/80-300/250. Vaihtoehdot. Lisätietoja. Materiaalit. Tilaustiedot. Rakenne. painetiivisteinen kansi Esite 7338.1/12-57 AKG-A/AKGS-A Luistiventtiili painetiivisteinen kansi laipoin tai hitsauspäin PN 63-160 DN 80/80-300/250 Käyttöalueet Teollisuudessa, voimalaitoksissa, prosessitekniikassa ja laivanrakennuksessa

Lisätiedot

NAVAL-LÄPPÄVENTTIILIEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

NAVAL-LÄPPÄVENTTIILIEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1(1) NAVAL-LÄPPÄVENTTIILIEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Sisällysluettelo Varoitukset Yleistä Vastaanottotarkastus Asennus Käyttöönotto Huolto Kuljetus ja varastointi Takuu Tekniset tiedot Yhteystiedot

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT

DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT DRV LINJASÄÄTÖVENTTIILIT DRV VODRV Lämmitysverkostoissa on usein ongelmia, kun edellytetään tietty virtaama kuhunkin yksittäiseen liittymään. Tämä johtuu virtausvastusten eroista

Lisätiedot

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1326050/3 IM-P132-11 ST Issue 3 A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Osa 7-1 750 SARJA PROLENC MANUFACTURING INC.

Osa 7-1 750 SARJA PROLENC MANUFACTURING INC. Osa 7-1 750 SARJA 7-1- Snubber Kokoonpano ja Varaosat 7-1-3 Asennnus ja Käyttöohjeet 7-1-5 B3750 7-1-7 B3750-1 7-1-9 B3750-7-1-11 B3750-3 7-1-13 B3750-4 Snubber 7-1-1 revised 09-1-8 SNUBBER KOKOONPANO

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 0107050/1 IM-P010-08 ST Issue 1 AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc 1 Tässä dokumentissa esitetty seuraavia osakokoonpanoja tilausnumeroineen yleisistä kulutusosista ja huolto-ohjeita laitteen kunnossapitoon: SIVU 1. SIVU 2. SIVU 3. SIVU 4. SIVU 5. SIVU 6. SIVU 7. SIVU

Lisätiedot

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1233450/2 IM-P123-04 ST Issue 2 AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Yleistä 2. Turvallisuustiedote 3. Asennus 4. Ilmanpoistimen hitsaus 5. Huolto 6. Hävittäminen 7. Saatavat

Lisätiedot

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½ (DN15) - 1 (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1440013/9 IM-S02-13 ST Issue 9 FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE LÄPPÄVENTTIILI 31300-SARJA ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJE 1. Yleistä Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin asentamista ja käyttöönottoa. Säilytä ohje venttiilin läheisyydessä venttiilin

Lisätiedot

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Osa Nimi kpl 1 Välilaippa 1 2 Perälevy 1 3 Sylinteriputki 1 4 Mäntä 1 5 Runko 1 6 Nostokartio 1 7 Leukapala 6 8 Anturilevy 300 1 9 Anturilevy 300 1 10 Anturilevy 200 1

Lisätiedot

DN15 - DN100 LE31 ja LE33 Säätöventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

DN15 - DN100 LE31 ja LE33 Säätöventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 00050/5 IM-P0-0 CH Issue 5 DN15 - DN100 LE1 ja LE Säätöventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Huolto. Tekniset tiedot 4. Varaosat Copyright 1998 IM-P0-0 CH Issue 5 1 1. Asennus

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. YLEISTÄ 1.1 RAKENNE Pieni koko ja kevyt rakenne tarjoavat etuja asennuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksessa. Koot DN 300-1200 on varustettu korvilla, jotka helpottavat keskitystä ja asennusta. SLK

Lisätiedot

DN15-100 KE43, 61, 63, 71 ja 73 säätöventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

DN15-100 KE43, 61, 63, 71 ja 73 säätöventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 3010052/3 IM-S24-15 CH Issue 3 DN15-100 KE43, 61, 63, 71 ja 73 säätöventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Toiminta 2. Asennus ja käyttöönotto 3. Erikoisrakenteet 4. Huolto 5. Varaosat IM-S24-15 CH Issue

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI LAIPALLINEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

LÄPPÄVENTTIILI LAIPALLINEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE LÄPPÄVENTTIILI 31500-SARJA ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin asentamista ja käyttöönottoa. Säilytä ohje venttiilin läheisyydessä venttiilin käyttäjien

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN ALOITAT Ennen kuin aloitat asennuksen, ota selvää paikallisilta viranomaisilta, tarvitseeko autotalli rakennusluvan. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita.

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus, Verholevyjen

Lisätiedot

Vexve-palloventtiilin käyttöohje

Vexve-palloventtiilin käyttöohje Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Huomioitavat asiat 3. Venttiilimerkintä 4. Venttiilin siirtäminen ja säilytys 5. Venttiilin asennus putkistoon 5.1 Hitsaus 6. Käyttöönotto ja käyttö 7. Huolto 7.1 Palloventtiilin

Lisätiedot

Harjoitus 8. Mäntämoottorin rakenteeseen perehtyminen

Harjoitus 8. Mäntämoottorin rakenteeseen perehtyminen Harjoitus 8 Mäntämoottorin rakenteeseen perehtyminen Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä mäntämoottorin rakenteeseen tutustumalla eri osakokonaisuuksiin. Harjoitus tehdään moottoritelineeseen asennetulla

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1. Kireyden säätö Mitsubishi/Volvo 1.8 16V -bensiinimoottoreissa GATE-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin,

Lisätiedot

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs 455- (459) sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio 27-06-2014

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs 455- (459) sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio 27-06-2014 Operation C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio HÖGFORS V-palloventtiili on erityisesti suunniteltu massojen, nesteiden ja höyryjen virtauksen säätöön. Rakennepituudeltaan lyhyempi 59 on suunniteltu pohjaventtiilikäyttöön.

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

Läppäventtiili Eurovalve

Läppäventtiili Eurovalve Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 50-1600 10-16 -30-200 ºC Valurauta/pallografiittivalurauta Käyttökohteet Sulku- ja säätökäyttöön teollisuusprosesseihin nesteille ja kaasuille. Kylmälle ja

Lisätiedot

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa.

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa. Harjoitus 2 Vetoakseleiden huolto ja rakenteen tutkiminen Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä nivelvetoakseleiden rakenteeseen, huoltokohteisiin, sekä tutustua tehonsiirtotöiden työturvallisuusnäkökohtiin.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus 1/6 Pyörän navan irrotuksessa ja asennuksessa voi olla eroja ajoneuvon valmistajasta riippuen. Laakerin korjausyksikön vaihto on suositeltavaa antaa vain ammattitaitoisen henkilöstön tehtäväksi. On aina

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Yarway Malli 20 Pneumaattinen kalvotoimilaite Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Yarway Malli 20 Pneumaattinen kalvotoimilaite Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ennen asennusta nämä ohjeet tulee lukea huolellisesti Toimintaperiaate Suoratoimisessa kalvotoimilaitteessa kuormituspaineen lisääminen työntää toimilaitteen karaa alaspäin jännittäen jousen. Paineen vähentäminen

Lisätiedot

Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy

Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje Eräliike Riistamaa Oy 1. Yleistä 1.1 LUE ASEEN OHJEKIRJA HUOLELLA ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA. Ohjekirjassa esitellään lyhyesti aseen tekniset tiedot, muotoilu ja käyttöohjeet.

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

CAS14 ja CAS14S haponkestävä vedenpoistin - ½", ¾" ja 1" Asennus- ja huolto-ohje

CAS14 ja CAS14S haponkestävä vedenpoistin - ½, ¾ ja 1 Asennus- ja huolto-ohje 1484050/1 IM-P148-39 ST Issue 1 CAS14 ja CAS14S haponkestävä vedenpoistin - ½", ¾" ja 1" Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

AE36 automaattinen ilmanpoistin vesijärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE36 automaattinen ilmanpoistin vesijärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 0170550/4 IM-P017-03 ST Issue 4 AE36 automaattinen ilmanpoistin vesijärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1.

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1. Operation haponkestävä teräs WAFER tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio Wafer tyyppi 411 (410) läppäventtiileitä käytetään vaativiin sulku- ja säätötehtäviin. Venttiili on tiivis molempiin virtaussuuntiin.

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525.

Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525. Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. www.vironline.com 9520-sarja DZR messinkinen ON/OFF -linjasäätöventtiili Kuvaus Sinkkikadon kestävästä messingistä valmistettu ON/OFF säätöön soveltuva linjasäätöventtiili

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT 74 cm - 89 cm Suomi ASENNUSOHJEET KOMPACT KOMPACT - www.arke.ws Ennenkuin ryhdyt asennustyöhön, pura portaiden kaikki osat pakkauksistaan. Aseta kaikki osat tilavalle alustalle ja tarkista osien lukumäärä

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino.

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino. 1(4) Tarkastus Sammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten sään vaihteluille, kosteudelle tai tärinälle,

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Ominaisuudet Tilava siirrettävä työpiste auttaa pitämään työkalut järjestyksessä ja nopeuttaa työntekoa. Kestävät pyörät liikuttavat työpistettä

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi haponkestävää terästä 411 (410) sarjat PN40 41101, 41001 sarjat höyrylle (fire safe rakenne)

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi haponkestävää terästä 411 (410) sarjat PN40 41101, 41001 sarjat höyrylle (fire safe rakenne) Operation WAFER tyyppi haponkestävää terästä 41101, 41001 sarjat höyrylle (fire safe rakenne) C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio Wafer tyyppi 411 (410) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio Operation V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 15-04-2015 HÖGFORS V-palloventtiili on suunniteltu erityisesti massojen, nesteiden ja höyryjen virtauksen

Lisätiedot

kokoamiseen tarvittavat osat

kokoamiseen tarvittavat osat RAKENNUSOHJE Kaikki toisen takaiskunvaimentimen kokoamiseen tarvittavat osat 273 Lehden nro 64 mukana sait kaikki toisen takaiskunvaimentimen osat. Näillä osilla voit koota takaiskunvaimentimen ja saat

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat Operation hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Metallinen halkovaja. KÄYTTÖOHJE/ asennusohje. Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä ja siihen menee 1 2 tuntia.

Metallinen halkovaja. KÄYTTÖOHJE/ asennusohje. Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä ja siihen menee 1 2 tuntia. Metallinen halkovaja KÄYTTÖOHJE/ asennusohje Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä ja siihen menee 1 2 tuntia. 1 ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA Käyttöohje Ennen halkovajan kokoonpanoa tarkista rakennuslaissa säädetyt

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Ohje nro Versio Osa nro 31330604 1.7 31414189, 31201481 Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Sivu 1 / 9 Erikoistyökalut T9513035 TPMS-TYÖKALU Työkalunumero: T9513035 Työkalun selostus: TPMS-TYÖKALU

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia.

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. ENNEN KUIN ALOITAT: Ennen vajan kokoamista tarkasta paikalliset rakennusmääräykset vajan

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. MH Koltek Venttiili IM70735-FI4 1999-04

Käyttäjän käsikirja. MH Koltek Venttiili IM70735-FI4 1999-04 Käyttäjän käsikirja MH Koltek Venttiili IM70735-FI4 1999-04 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistava yhtiö Alfa Laval Yhtiön nimi 6000 Kolding Osoite +45 79 32 22 00 Puhelinnumero vakuuttaa täten, että

Lisätiedot

8-kulmainen viherhuone 4,5m2 Asennusohje

8-kulmainen viherhuone 4,5m2 Asennusohje 8-kulmainen viherhuone 4,5m2 Asennusohje LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLA ENNEN ASENNUSTA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Maahantuoja: Horisont Enterprises Ltd Oy Atomitie 5 B, 00370 Helsinki 09-6866720

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Samsung tarakka-akku Asennusohje

Samsung tarakka-akku Asennusohje Samsung tarakka-akku Asennusohje (voidaan soveltaa myös muihin tarakka-akkuihin) Kiinnitysosat: Asennus: Huom. Koska pyöriä on erilaisia, on nämä ohjeet suuntaa antavia. Lue ohjeet läpi ennen asennusta.

Lisätiedot

LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW. Asennus-, huolto- ja käyttöohje

LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW. Asennus-, huolto- ja käyttöohje LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW Asennus-, huolto- ja käyttöohje 6 B 70 fi 4/2015 2 6 B 20 fi Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Osat ja liittimet...3 2 VAROTOIMENPITEET... 4 3 ASENNUS

Lisätiedot

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo

Lisätiedot