RAIMONDI. Taotusta teräksestä valmistetut painetiivisteiset istukkaventtiilit - T-, Y- ja kulmamalli puskuhitsatut tai laipoitetut päät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAIMONDI. Taotusta teräksestä valmistetut painetiivisteiset istukkaventtiilit - T-, Y- ja kulmamalli puskuhitsatut tai laipoitetut päät"

Transkriptio

1 RAIMONDI Taotusta teräksestä valmistetut painetiivisteiset istukkaventtiilit - T-, Y- ja kulmamalli puskuhitsatut tai laipoitetut päät Sisällysluettelo 1 Venttiilien säilytys Valmistelu ja säilytys kuljetusta varten Käsittely Varastointi ja säilytys ennen asennusta 2 2 Asennus Valmistelu ennen asennusta Asennusohjeet Venttiilin tarkastus ennen käynnistystä Venttiilin käytönaikainen määräaikaistarkistus 4 Taulukko I: Holkkitiivisteen pulttien momentti 4 Taulukko II: Venttiilikannen pulttien momentti 4 Vianetsintäopas Sähköisten toimilaitteiden säätö 5 3 Käyttö- ja huolto-ohjeet 6 Istukkaventtiilien materiaalitiedot 7 4 Venttiilien irrotus 8 5 Voiteluaineet ja erikoistyökalut Voiteluaineet Erikoistyökalut 8 Taulukko III: rasvat ja voiteluaineet 8 6 Käytönaikaiset turvallisuusohjeet (OSI) PED-vaatimusten mukaisesti 8 Luku 1 - Venttiilien varastointi 1.1 Valmistelu ja säilytys kuljetusta varten Kuljetuksen ja tehtaalla säilytyksen aikana vaurioille alttiit osat suojataan pakkaamalla venttiilit huolellisesti. Erityisesti seuraavat varotoimenpiteet on otettava huomioon: 1. Venttiilit on pakattava siten, että tulppa on suljetussa asennossa. 1a. Venttiilin päiden puskuhitsaus: hitsipäiden pinta on suojattava sopivalla suojalla, kuten Deoxaluminitella. Päät on suljettava vaneri- tai muovilevyillä, jotka kiinnitetään vanteilla reunoihin. 1b. Laipoitetut venttiilien päät: venttiilien laipan tiivistepinnat (kohotetut pinnat) tulee suojata sopivalla suojarasvalla. Venttiilin päätypinnat on suojattava vanteilla kiinnitettävillä muovi- tai puulevyillä. 2. Kaikki toimilaiteventtiilit on sijoitettava turvallisesti kuormalavalle tai puulaatikkoon. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, etteivät toimilaitteen osat työnny pakkauksen ulkopuolelle. 3. Pakkaustyyppi on määritettävä asiakkaan tilauksessa. Pakkaustyypin on oltava sellainen, että kuljetus loppumääränpäähän ja säilytys asennukseen asti on turvallista. 1.2 Käsittelyvaatimukset A - Pakkauksessa olevat venttiilit Kuormalavat: Kuormalavoille pakattuja venttiileitä nostetaan ja siirretään haarukkatrukilla sopivien haarukkakoukkujen avulla. Laatikot: Laatikoihin pakattuja venttiileitä nostetaan merkityistä nostokohdista ja painopistekohdasta. Kaikkien pakkauksissa olevien tuotteiden kuljetuksessa on huomioitava turvallisuus ja noudatettava paikallisia turvallisuusmääräyksiä. B - Pakkaamattomat venttiilit 1. Pakkaamattomia venttiileitä nostetaan ja siirretään asianmukaisten välineiden avulla ja kuljetusrajoitusten mukaisesti. Siirroissa tulee käyttää kuormalavaa, ja koneistetut pinnat on suojattava vaurioiden välttämiseksi. 2. Suurikokoisten venttiileiden kuljetuksessa kuorma tulee kiinnittää nostosilmukoihin ja koukkuihin asianmukaisten apuvälineiden (korvakkeet, koukut, kiinnikkeet, köydet) ja kuorman tasapainotusvälineiden avulla, jotta estetään kuorman putoaminen tai liikkuminen noston tai siirron aikana. Pentair pidättää itsellään oikeuden tehdä ennalta ilmoittamatta muutoksia sisältöön RAILT-0003-FI-1409.

2 Venttiilin siirtäminen Istukkaventtiilit Y-tyypin istukkaventtiilit Kuva Säilytys ja varastointi ennen asennusta Jos venttiileitä säilytetään varastossa ennen asennusta, varastoinnissa on huomioitava seuraavat ohjeet: 1. Venttiilit säilytetään puhtaassa ja kuivassa sisävarastossa. 2. Tulpan on oltava kiinni-asennossa, ja otsapinnat on suojattava vanteilla kiinnitetyillä muovi- tai puulevyillä. Jos mahdollista, varastoi venttiilit alkuperäisessä pakkauksessaan. 3. Tarkista ajoittain, että edellä olevat vaatimukset täyttyvät edelleen varastoalueella. Älä pane pakkauksia suoraan maan pinnalle. Älä jätä pakkauksia sään armoille tai suoraan auringonpaisteeseen. Tarkasta pakkaukset joka toinen kuukausi. Huomautus Venttiileitä saa säilyttää avovarastossa rajoitetun ajan vain asianmukaisessa pakkauksessa (eristyspaperilla päällystetyissä laatikoissa ja sisältö hyvin suojattuna säkkipaperipussissa). Huomio Venttiilin siirroissa ja/tai nostoissa käytettyjen nostolaitteiden (kiinnikkeet, koukut yms.) mitoituksessa ja valinnassa on huomioitava pakkauslistassa ja/tai lähetysluettelossa mainittu venttiilin paino. Venttiileitä saa nostaa ja käsitellä ainoastaan ammattitaitoinen henkilöstö. Älä käytä toimilaitteessa olevia nostopisteitä venttiilin nostamiseen. Nämä nostopisteet on tarkoitettu vain toimilaitteen nostamiseen. Nostoissa ja siirroissa on vältettävä kuorman kuljettamista työntekijöiden yläpuolella ja kaikissa muissa sellaisissa paikoissa, joissa mahdollinen kuorman putoaminen saattaisi aiheuttaa vahinkoja. Noudata aina paikallisia turvallisuusmääräyksiä. Pentair pidättää oikeuden tehdä sisältöön muutoksia ennalta ilmoittamatta. sivu 2

3 Luku 2 - Asennus 2.1 Valmistelu ennen asennusta 1. Poista venttiili varovasti kuljetuspakkauksesta (laatikosta tai kuormalavalta) varoen aiheuttamasta vahinkoja. Jos kyseessä on automaattiventtiili, varo vahingoittamasta sen sähkö-, paineilma- tai hydraulikäyttöisiä toimilaitteita tai instrumentointia. 2. Venttiileiden päät on suojattu kuljetuksen ajaksi tulpilla ja ohuella rasvakerroksella. Ennen kuin asennat venttiilin, poista tulpat ja puhdista päät varovasti ja poista sen jälkeen rasva kummaltakin pinnalta liuotinaineella. Puhdista venttiilin sisäpuoli puhtaalla kankaalla. 3. Varmista, että venttiilin nimikilvessä (huolto ja lämpötila) mainitut valmistusmateriaalit soveltuvat käyttötarkoitukseen ja vastaavat kilven tietoja. 4. Määritä haluttu asennussuunta. Ota huomioon järjestelmän paine. Määritä mahdollinen (ks. rungossa olevaa nuolta) venttiilin jälkeinen ja venttiiliä edeltävä puoli. Lue toimilaitteen valmisteluohjeet toimilaitteen käyttöoppaasta. 2.2 Asennusohjeet Istukkaventtiilit asennetaan yleensä vaakasuoraan putkeen siten, että kara on pystysuorassa. Nämä venttiilit voidaan asentaa myös pystysuoraan tai vaakasuoraan putkeen siten, että kara ei ole pystysuorassa, mutta silloin huolto on paljon vaikeampaa. Istukkaventtiilit asennetaan yleensä vaakasuoraan putkeen siten, että virtaussuunta on sama kuin runkoon stanssatussa nuolessa. Jos käyttölämpötila on yli 200 C, on suositeltavaa lämpöeristää venttiilin runko. Ennen venttiilin tai venttiili-/toimilaitekokoonpanon nostamista tai käsittelyä on varmistettava, että tähän ei ole rajoituksia. Tarkista, onko venttiilin tai toimilaitteen nostokohdissa turvallisuustiedotteita (PUNAINEN, KOVA LAPPU). Jos tällaisia tiedotteita on, lue turvalliset menettelyohjeet käyttöoppaasta. Venttiileiden käsittelyssä ja nostoissa asennuksen aikana ON EHDOTTOMASTI noudatettava kappaleissa 1.2 Käsittely ja 1.3 Säilytys ja varastointi ennen asennusta annettuja määräyksiä ja ohjeita. Tarkista, että putken virtaussuunta vastaa venttiilin rungossa olevan nuolen osoittamaa virtaussuuntaa. Jos venttiilissä ei ole nuolta, se on kaksisuuntainen. A Puskuhitsatut venttiilit 1. Avaa venttiili. 2. Aseta venttiili paikalleen ja tarkasta kohdistus putkessa. Hitsaa soveltuvan hitsausmenetelmän mukaan. Varmista ennen hitsausta, että venttiili on kokonaan auki. B - Laipoitetut venttiilit 1. Aseta venttiili kahden putken laipan väliin ja pane venttiilin laipan ja putken laipan väliin tiiviste. Varmista, että tiiviste on sijoitettu oikein. 2. Kiinnitä venttiili putkeen pulteilla, jotka kiristetään vuorottelumenetelmällä. 3. Kiristä etenevästi vaadittuun momenttiin. Tärkeää Suosittelemme, että putkiston huuhtelu suoritetaan ennen venttiilin asennusta. Jos huuhtelua ei voi suorittaa ennen asennusta, venttiilit on asetettava tulpan täysin avonaiseen asentoon ennen huuhtelun aloittamista. Pentair pidättää oikeuden tehdä sisältöön muutoksia ennalta ilmoittamatta. sivu 3

4 2.3 Venttiilin tarkastus ennen käynnistystä 1. Kiristä tiivisteholkkia vain sen verran, että karan vuoto estyy. Ylikiristäminen lyhentää tiivisteen kestoikää ja nostaa käyttömomenttia. Tiivisteholkkien pulttien momentit voidaan laskea taulukon I mukaisesti. 2. Tarkista venttiilin toiminta ajamalla se asentoihin täysin auki ja täysin kiinni. Tärkeää Jos putkiston painekoe suoritetaan vedellä ja jos putkisto on ollut suljettu painekokeen jälkeen kauan aikaa, toimi seuraavasti: a. Paineista putkisto vedellä, jossa on korroosionestoainetta. b. Painekokeen jälkeen putkistosta on poistettava paine ja kaikki koestusvesi on tyhjennettävä. 3. Jos venttiilissä on sähköinen toimilaite, lue toimilaitteen säätöohjeesta kohta Venttiilin käytönaikainen määräaikaistarkistus A - Normaalitarkastukset 1. Tarkasta kerran kuussa, ettei holkkitiivisteessä tai rungon/kannen alueella ole vuotoja. Jos havaitset vuotoja holkkitiivisteessä, kiristä tiivisteen muttereita (kuva 4, kohta 17) hitaasti ja tasaisesti, kunnes vuoto loppuu (ks. taulukkoa I). Jos havaitset vuotoa rungosta/kannesta, kiristä muttereita (kuva 4, kohta 10) taulukon II osoittamalla tavalla. Jos vuoto ei lakkaa, vaihda rungon/kannen tiiviste tai tiivisteholkki. 2. Tarkasta rasvaus, laakerit ja karan kierre 3-6 kuukauden välein käyttötiheyden mukaan. 3. Jos kyseessä ovat toimilaiteventtiilit, noudata edellä olevien ohjeiden lisäksi myös toimilaitteen käyttöoppaan varoituksia. B - Ennaltaehkäisevät toimenpiteet 1. Tarkista joka kolmas kuukausi läpivientitiivisteen pulttien tiukkuus. 2. Rasvaa joka kuudes kuukausi motorisoitujen venttiilien ja joka kahdeksas kuukausi käsikäyttöisten venttiilien kara ja laakerit. 3. Pura joka neljäs vuosi toiminnan kannalta olennaisen tärkeät venttiilit ja/tai toimilaiteventtiilit. Tarkista tarvittaessa istukkapinnat ja limitys. Vaihda venttiilikannen tiiviste ja holkkitiiviste ja puhdista kara. 4. Jatka toimilaitteen osalta huolto-oppaan ohjeiden mukaan. Taulukko I: holkkitiivisteen pulttien momentti Kara Pultti Halkaisija Halkaisija Momentti tuumaa mm mm Nm 1 25,4 M ,25 31,75 M ,375 34,92 M ,75 44,45 M ,8 M ,25 57,15 M ,5 63,5 M ,75 69,85 M ,2 M ,25 82,55 M ,75 95,25 M33 35 Taulukko II: venttiilikannen pulttien momentti Halkaisija Momentti tuumaa mm Nm 3/8 M /2 M /8 M /4 M M /8 M /4 M Pentair pidättää oikeuden tehdä sisältöön muutoksia ennalta ilmoittamatta. sivu 4

5 Vianetsintäopas Vika Karan holkkitiivisteen vuoto Rungon-venttiilikannen tiivisteen vuoto Venttiilin vuoto Nykiminen Takaistukan vuoto Mahdollinen syy 1. Läpivientitiivisteen laipan mutterit liian löysällä 2. Holkkitiiviste vahingoittunut 1. Tiivisteen pulttaus löysä (kuva 4, nro 10) 2. Tiiviste vaurioitunut 1. Venttiili ei täysin sulkeutunut 2. Roskia venttiilissä 3. Tiivisteen pinta vaurioitunut 1. Holkkitiiviste liian tiukka 1. Takaistukka vaurioitunut Solution 1. Kiristä läpivientitiivisteen laipan muttereita. Tarkasta annettu momentti. 2. Vaihda holkkitiiviste. 1. Kiristä pulttaus. (kuva 4, nro 10) 2. Vaihda tiiviste. 1. Sulje venttiili. 2. Huuhtele roskat suorittamalla käyttösykli (venttiili avoinna). 3. Käsittele istukan pinta. 1. Löysää läpivientitiivisteen mutterit, suorita venttiilin käyttösykli ja kiristä uudelleen. 1. Käsittele takaistukan pinta uudelleen. 2.5 Sähköisten toimilaitteiden säätö 1. Jokaiselle toimilaitteella varustetulle venttiilille on laskettu vääntömomentti. Toimilaitteen koko valitaan laskelman perusteella. 2. Laskettu vääntömomentti säädetään toimilaitteen auki- ja kiinni-suunnassa. Momentti lasketaan venttiiliin sopivaksi. 3. Ennen toimilaitteen kokoamista venttiiliin on tarkastettava: toimilaitteen tekniset tiedot momentin oikea säätö toimintaohje. 4. ISTUKKAVENTTIILIEN toimilaitteen säätö Auki asento asetetaan matkarajalla. Jos rajakytkintä ei ole säädetty takatiiviste vaurioituu johtuen suuresta momentista. Sulkeutuminen asetetaan valmistajan ilmoittamalla momenttirajalla. Rajakytkinten asetukset suoritetaan, kun toimilaite asennettu venttiiliin ohjeitten mukaisesti. Huomaa sen vuoksi, että: laskettu momentti on säädettävä sulkeutumisaika ei saa olla liian lyhyt, koska energia riippuu sulkeutuneessa asennossa toimilaitteen nopeudesta testaus tulisi välttää tekemästä siten, että männän alla ei ole painetta, koska toimilaite liikkuu täydellä nopeudella istukkaan ilman vastusta. Pentair pidättää oikeuden tehdä sisältöön muutoksia ennalta ilmoittamatta. sivu 5

6 Luku 3 Käyttö- ja huolto-ohjeet Raisteam-venttiilit toimivat moitteettomasti ilman erityistä huoltoa. Seuraavat ohjeet auttavat saavuttamaan toimivan ja pitkän käyttöiän. Huomio Tee ajoittain venttiilin tarkastus kohdassa 2.4 annettujen ohjeiden mukaan. Jos kysymys on toimilaiteventtiileistä, noudata aina toimilaitteen valmistajan antamia ohjeita. Älä koskaan vaihda momenttia ja/tai rajakytkimiä, jotka on asetettu huolellisesti tehtaamme lopputestissä. Tärkeää Varmista painetiivisteen tiivisterenkaan kireys kiristämällä ylösvetopultit, kun venttiili on täyden hydrostaattisen paineen testissä tai kun se on toiminut 24 tuntia. Pultin momentti suositellaan tarkastettavaksi vuosittain Käyttö- ja huolto-ohjeet Katso kuvaa 4. Kokoaminen 1. Kaikki osat on puhdistettava. On varmistettava silmämääräisesti, ettei venttiilin sisällä ole vierasesineitä. 2. Vaurioiden syntyminen on ehkäistävä huolellisesti läppäämällä sisäistukan pinta (1.3). 3. Vaurioiden syntyminen on ehkäistävä läppäämällä tulpan istukan pinnat (28.1). 4. Kokoa tulppa (28) ja tulpan mutteri (30) ja ruuvaa ne karaan (20). Työnnä tämä kokoonpano runkoon. 5. Työnnä venttiilikansi (2) runkoon. Varmista, että käyttäjällä on käsineet, kun puhtaasta grafiitista valmistettu tiiviste kootaan ruostumattomasta teräksestä valmistettujen sisäänvientien kanssa. 6. Rengas (6) ja segmenttirenkaan (5) neljä osaa kootaan tiivisteen (7) päälle. Segmenttirengas asetetaan rungon uraan. Tärkeää Segmenttirengas kiinnitetään turvarenkaaseen. Varmista, että segmenttirengas on oikeassa asennossa. 7. Venttiilikansi asetetaan paikalleen käyttämällä tarvittavia pultteja ja muttereita. Katso tarvittava momentti taulukosta Asenna maadoitusrengas (13), puhtaasta grafiitista valmistettu tiiviste ja kaksi rengasta tiivistetilaan (ks. kuvaa 2). Käyttäjän TÄYTYY käyttää käsineitä. 9. Läpivientitiiviste (15) ja läpivientitiivisteen laippa (16), jonka sisällä on leikkausrengas (19), puristavat holkkitiivistettä. Ruuvaa mutterit pultteihin taulukossa I annetulla momentilla. 10. Asenna osoitin (25) karaan. 11. Kokoa haarukkakappaleen mutteri (21), kaksi laakeria (22) ja kaksi O-rengasta (32) haarukkakappaleeseen, jossa on voitelunippa, ja sen jälkeen hammaspyörän/toimilaitteen laippa ja pultit. 12. Kokoa käsipyörä ja hammaspyörä tai toimilaite venttiiliin. 1 = verkotettu puhdas grafiitti 2 = 3-4 rengasta puhtaasta grafiitista, tiheys 1,8 g/cm 3 3 = verkotettu puhdas grafiitti 4 = maattorengas Kuva 2 Purkaminen 1. Oikea purkaminen tapahtuu noudattamalla kokoamisohjeita päinvastaisessa järjestyksessä. 2. Huomaa istukkarenkaan kokoamisen yhteydessä: Rungon yläosassa segmenttirenkaan alueella on muutama reikä, joista segmenttirenkaan kaksi osaa työnnetään ulos tapin ja vasaran avulla. Huomio Työnnä ensin segmenttirenkaan kaksi osaa ulos kuvan 3 mukaisesti ja sen jälkeen kaksi jäljelle jäänyttä osaa. Suositellut varaosat Katso kuvaa 4. Tiiviste (7) Haarukkakappaleen mutteri (21) Maadoitusrengas (13) Laakerit (22) Holkkitiiviste (14) Kara (20) Pallotulppa (28) ja tulpan mutteri (30) Kuva 3 Pentair pidättää oikeuden tehdä sisältöön muutoksia ennalta ilmoittamatta. sivu 6

7 Kuvat Istukkaventtiilit Kuva Luokka Osan nro (160) (250) (500) (720) Viimeistelymateriaali API 600:aan Runko Tulppa Istukka Istukka Pinta Pinta Kara Osa % Cr 13 % Cr 13 % Cr 5 Stellite Stellite 13 % Cr 17 % Cr * 8 Stellite 13 % Cr 13 % Cr 12 F316/Stellite F316/Stellite F316 tai 17.4 PH alle 450 C * yli 450 C Accessory Tarkasta ruuvaus Kuva 4 Materiaalitiedot Osa -20 C 425 C -46 C 425 C 200 C 540 C 250 C 550 C 400 C 575 C 500 C 650 C 130 C 650 C A105 C22.8 LF2 TT5 F1 15Mo3 F12 13CrMo44 F22 10CrMo910 F91 P91 F316 X6CrNiNb Runko A105 C22.8 LF2 TT5 F1 15Mo3 F12 13CrMo44 F22 10CrMo910 F91 F316 X6CrNiNb Runko A105 C22.8 LF2 TT5 F1 15Mo3 F12 13CrMo44 F22 10CrMo910 F91 F316 X6CrNiNb Venttiilikansi A105 C22.8 LF2 TT5 F1 15Mo3 F12 13CrMo44 F22 10CrMo910 F91 F316 X6CrNiNb Haarukka A105 A105 A105 A105 A105 A105 A105 4 Turvarengas A105 A105 A105 A105 A105 A105 A105 5 Segmenttirengas A105 C22.8 LF2 TT5 F1 15Mo3 F12 3CrMo44 F22 10CrMo910 F91 F316 X6CrNiNb Rengas A105 C22.8 LF2 TT5 F1 15Mo3 F12 13CrMo44 F22 10CrMo910 F91 F316 X6CrNiNb Tiiviste Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti 8 Pultit A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 9 Mutterit A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H 10 Levy A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H 11 Ruuvi A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 13 Maadoitusrengas 17Cr Cr Cr Cr Cr Cr Cr Holkkitiiviste Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti 15 Läpivientitiiviste F6 F6 F6 F6 F6 F6 F6 16 Läpivientitiivisteen A105 A105 A105 A105 A105 A105 A105 laippa 17 Läpivientitiivisteen A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194.8 mutterit 18 Pultit A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B8 A193 B8 A193 B8 A193 B8 19 Leikkausrengas Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti 21 Haarukkakappaleen Pronssi B 148 Pr nssi B 148 *Pronssi B 148 Pronssi B 148 Pronssi B 148 Pronssi B 148 Pronssi B 148 mutteri* gr.b tai gr.b tai gr.b tai gr.b tai gr.b tai gr.b tai gr.b tai Ni-resist D2 Ni-resist D2 Ni-resist D2 Ni-resist D2 Ni-resist D2 Ni-resist D2 Ni-resist D2 22 Laakerit Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs 25 Merkkivalo A105 A105 A105 A105 A105 A105 F Tulppa F6 F6 F6 F6 F6 F6 F6 30 Tulpan mutteri F6 F6 F6 F6 F6 F6 F6 32 O-rengas Viton Viton Viton Viton Viton Viton Viton 33 Käsipyörä Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Pentair pidättää oikeuden tehdä sisältöön muutoksia ennalta ilmoittamatta. sivu 7

8 Luku 4 - Venttiilin irrotus Irrota venttiili putkesta seuraavasti: 1. Hanki työlupa. Poista paine putkesta ennen minkään sellaisen toimenpiteen aloittamista, jossa venttiili on avatussa asennossa. Sulje venttiili. 2. Noudata huolellisuutta venttiilin leikkaustoiminnon aikana, jotta istukat eivät vahingoitu. 3. Puhdista irrotettu venttiili huolellisesti ja suojaa sen päät muovi- tai puulevyillä. Luku 5 Voiteluaineet ja erikoistyökalut 5.1 Voiteluaineet On suositeltavaa voidella mahdollinen haarukkakappaleen mutteri joka toinen kuukausi haarukkakappaleen mutterin voitelunipan avulla seuraavilla tuotteilla: Laakerit voidellaan normaaleilla laakerinvoiteluaineilla. Karan kierteet voidellaan Molykotella. Kaikkien muiden pulttien ja muttereiden kokoonpanossa käytetään tavallista voiteluainetta tai Molykotea Erikoistyökalut Tämän käyttöoppaan huoltotoimenpiteisiin ei tarvita mitään erikoistyökaluja. Taulukko III: rasvat ja voiteluaineet Valmistaja Rasva AGIP GRMUEP2 API PGX2 BP GREASE LTX2 ESSO BEACON 2 FINA FINAGREASE HP FINAGREASE EPL2 MOBIL MOBILUX EP2 Q8 REMBRANDT EP2 SHELL ALVANIA R2 SUPERGREASE A TEXACO MULTIFAK EP2 GREASE L2 TOTAL MULTIS EP2 MULTIS 2 VISCOL SIGNAL ROLSFER 2 STATOIL UHIWAYLI LI G2 Luku 6 - Käytönaikaiset turvallisuusohjeet PED-vaatimusten mukaisesti Direktiivin PED-ESR (kohdat 3.3. ja vastaavat) mukaan käyttöpaine ja -lämpötila on ilmoitettava venttiilin kiinteässä nimikyltissä (ks. kuvaa 5). Käytönaikaiset turvallisuusohjeet (sisäinen asiakirja TD-PED-0020) annetaan liitteenä olevassa asiakirjassa (soveltuvassa tapauksessa). Kuva 5 Esimerkki tyypillisestä nimikilvestä Pentair pidättää oikeuden tehdä sisältöön muutoksia ennalta ilmoittamatta. sivu 8

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU Käyttöohje Stonebear KIVIKARHU Sisällysluettelo Sivu 1. Esipuhe 5 1.1. Ohjekirjan käyttäminen 6 1.2. Valmistuskilpi 6 2. Koneen esittely 7 2.1. Koneen yleisesittely 7 2.2. Kivikarhun toimintaperiaate

Lisätiedot

VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT

VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT...................... 109 VAIHDETTAVUUS............................ 110 LIITE I Voitelun muuttaminen.............. 117 LIITE II Goulds ANSI B15.1 -kytkinsuojusten asennusohjeet.................

Lisätiedot

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114 Croozer Kid for Croozer Kid for 3-in- Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry KÄYTTÖOHJE SUOMI Tuotenro: 4 00 4 www.croozer.eu JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 5 5085 Köln

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Tilanne 06.15 Seuraavien mukaisesti: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 Copyright by Tämä käyttöohje on tekijänoikeudellisesti suojattu.

Lisätiedot

917062-0 SF. Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN. Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006

917062-0 SF. Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN. Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006 917062-0 SF Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006 Novenco Climaster ZCN 1. Johdanto 2. Käyttötarkoitus 3. Käsittely 3.1 Paino 3.2 Kootut yksiköt 3.3 Osat 4. Vastaanotto

Lisätiedot

Alcoa-vanteiden huolto-opas. Eurooppa, tammikuu 2010

Alcoa-vanteiden huolto-opas. Eurooppa, tammikuu 2010 Alcoa-vanteiden huolto-opas Eurooppa, tammikuu 2010 1 Alcoa-vanteiden huolto-opas - Eurooppa Tammikuu 2010 Korvaa kaikki aikaisemmat ohjeet (Tekniset tiedot, Venttiiliasennustaulukko, Tasapainotusohje,

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje koruompelukoneille EMT 10T F1, 10/4 ja 10/4T

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje koruompelukoneille EMT 10T F1, 10/4 ja 10/4T Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje koruompelukoneille EMT 10T F1, 10/4 ja 10/4T Osanumero 15338-14, painos D Yksipää- ja nelipääkoruompelukoneet pyöröneuleille Hyväksytty 1575 West 124th Avenue Denver, Colorado

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

Artikkeli XXX Artikkeli XXX-ALU

Artikkeli XXX Artikkeli XXX-ALU JIIRISAHA HYVÄKSYTTY Artikkeli XXX Artikkeli XXX-ALU KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET www.femi.it 1 EU-YHDENMUKAISUUSVAKUUTUS VALMISTAJA FEMI S.p.A. Via del Lavoro, 4-40023 Castel Guelfo (BC) - ITALIA Puh. +39-0542-670160

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET JIIRISAHAT HYVÄKSYTTY Artikkeli 999 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET www.fem i.it 1 EU-YHDENMUKAISUUSVAKUUTUS VALMISTAJA FEMI S.p.A. Via Salieri, 33-35 - 40024 Castel San Pietro Terme (BC) - ITALIA Puh. +39-051-941866

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Ohjeita korjaamoille

Ohjeita korjaamoille Ohjeita korjaamoille Alkuperäisosien toimittajan pätevyys GKN Driveline on maailman johtava autojen voimansiirtokomponenttien ja järjestelmien toimittaja. Johtoasema maailmanmarkkinoilla perustuu vahvaan

Lisätiedot

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa.

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Hyvä matkailuvaunuilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, vaikka olisitkin

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot