YIT RAKENNUS OY. Valkoinen harju. Työ: 21426YK. Tampere,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YIT RAKENNUS OY. Valkoinen harju. Työ: 21426YK. Tampere, 21.01.2008"

Transkriptio

1 YIT RAKENNUS OY Valoinen harju Lisäselvitys teollisuuden vaiutusista Työ: 21426YK Tampere, AIRIX Ympäristö Oy PL TAMPERE Puhelin Telefax Toimistot: Kaarina, Tampere, Espoo ja Oulu

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN LAUSUNTO LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEISTUS YLEISTÄ ONNETTOMUUSVAARAN AIHEUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ JA SUURONNETTOMUUDEN ESNTYMISISTÄ ERI TEOLLISUUDENALOILLA TUOTANTOLAITOSTEN PÄÄSTÖT JA RISKIT UPOFLOOR OY KALANTERITEHDAS Laitosen sijainti ja toiminta Laitosen päästöt ilmaan Melu Risin arviointi Kemiaalien varastoinnista aiheutuvat risit Päästöistä aiheutuvat risit Tulipalosta aiheutuva risi Yhteenveto Upofloor Oy:n vaiutusista SUOMEN KUMITEHDAS OY Laitosen sijainti ja toiminta Laitosen päästöt ilmaan Melu Risin arviointi Kemiaalien varastoinnista aiheutuvat risit Päästöistä aiheutuvat risit Tulipalosta aiheutuva risi Yhteenveto Suomen Kumitehdas Oy:n vaiutusista NOKIAN RENKAAT OYJ Laitosen sijainti ja toiminta Laitosen päästöt ilmaan Melu Risin arviointi Kemiaalien varastoinnista aiheutuvat risit Päästöistä aiheutuvat risit Tulipalosta aiheutuva risi Yhteenveto Noian Renaat Oyj:n vaiutusista POLTTOAINEEN JAKELUASEMA Asema sijainti ja toiminta Aseman päästöt ilmaan Risin arviointi NOKIAN LÄMPÖVOIMA OY Laitosen sijainti ja toiminta Laitosen päästöt ilmaan Melu Risin arviointi Kemiaalien varastoinnista aiheutuvat risit Päästöistä aiheutuvat risit Tulipalosta aiheutuva risi Yhteenveto Noian Lämpövoima Oy:n vaiutusista JOHTOPÄÄTÖKSET AIRIX Ympäristö Oy PL 453 (Salhojanatu 42),33101 TAMPERE puh , fax , sähöposti:

3 LTTEET Liite 1 Tuulen suunnat ja niiden osuudet Liite 2 Melumittauset Liite 3 EU risiarvio DINP / REH / JSI / PKO VALMIS Muutos Pvm/Hyväsynyt Pvm/Tarastanut Pvm/Laatinut Huomautuset AIRIX Ympäristö Oy PL 453 (Salhojanatu 42),33101 TAMPERE puh , fax , sähöposti:

4 YIT RAKENNUS OY 1 (11) Valoinen harju 1. PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN LAUSUNTO Piranmaan ympäristöesus on antanut lausunnon Valoisen harjun alueen asemaaavan muutosesta. Ympäristöesusen lausunnon muaan merittävimmät ympäristörisit aava-alueella muodostuvat läheisten tuotantolaitosten toiminnasta. Ympäristöesus on todennut, että annettujen selvitysten perusteella ei ole varmuutta alueen soveltuvuudesta asuinäyttöön. Ympäristöesus on esittänyt, että alueen ottaminen asuinäyttöön edellyttää ympäristöhaittojen yhteisvaiutusten tunnistamista ja haitallisten vaiutusten estämistä tai rajoittamista. Ympäristöesusen lausunnossa on myös viitattu Turvateniian esusen (TUKES) lausuntoon. TUKES on omassa lausunnossaan todennut, ettei asemaaavaa tulisi muuttaa siten, että se sallisi asuinraentamisen alueella. TUKES on perustellut asiaa SEVESO diretiivillä, jona muaan maanäytössä tulee ottaa huomioon tarve säilyttää riittävä etäisyys vaarallisia emiaaleja äsitteleviin tuotantolaitosiin. TUKES on myös pitänyt täreänä, että miäli alueelle sijoitetaan asumista, niin risit pitäisi selvittää seurausanalyysein ja olemassa olevan teollisuuden laajentumismahdollisuudet huomioiden. 2. LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEISTUS SEVESO -diretiivin maanäytön suunnittelua ja tuotantolaitosten turvallisuutta oseva osuus on Suomessa saatettu voimaan emiaali- ja maanäyttö- ja raennuslainsäädännöllä. Näiden lainsäädäntöalueiden yhteisenä tavoitteena on, että onnettomuusien vaara otetaan huomioon seä uusia tuotantolaitosia sijoitettaessa ja niitä laajennettaessa että suunniteltaessa alueiden äyttöä ja raentamista olemassa olevien tuotantolaitosten läheisyydessä. Erityisesti tämä vaara on otettava huomioon, jos teolliseen äsittelyyn liittyy suuronnettomuusvaara. Suuronnettomuudella taroitetaan lainsäädännössä huomattavaa päästöä, tulipaloa, räjähdystä tai muuta ilmiötä, joa seuraa vaarallisia emiaaleja äsittelevän tai varastoivan tuotantolaitosen toiminnassa esiintyneistä hallitsemattomista tapahtumista, jota voivat aiheuttaa ihmisen terveyteen tai ympäristöön ohdistuvaa vaavaa välitöntä tai myöhemmin ilmenevää vaaraa laitosen sisä- tai ulopuolella ja jossa on muana ysi tai useampi vaarallinen emiaali. Kaavoitus- ja raennusvalvontaviranomaisten tehtävänä on huolehtia siitä, ettei risille alttiita toimintoja sijoiteta liian lähelle vaaraa aiheuttavia laitosia ja varastoja. Tällaisia risialttiita toimintoja ovat esimerisi asuinalueet, vilaat liienneväylät, yleisölle taroitetut ooontumistilat ja -alueet, sairaalat, oulut, hoitolaitoset ja majoitusliieet. Jos tuotantolaitosta ympäröivän, n. onsultointivyöhyeen sisäpuolelle jäävälle alueelle laaditaan aava tai sen muutos, jona toteuttaminen saattaisi meritä suuronnettomuusrisille altistuvien henilöiden määrän vähäistä merittävämpää asvamista, aavaa laadittaessa on tarpeen selvittää tuotantolaitosen toimintaan liittyvät risit onnettomuusvaaran annalta. Toisaalta emiaalilainsäädäntö edellyttää myös, että vaarallisia emiaaleja äsittelevän laitosen valmistus- ja äsittelylaitteistot, varastosäiliöt, putistot ja niihin liittyvät laitteistot tulee suunnitella, mitoittaa, raentaa ja sijoittaa siten seä varustaa sellaisin suojaus- ja ohjausjärjestelmin seä valvontaja varolaittein, että: 1) laitteistojen äytöstä ei aiheudu välittömiä henilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinoja; 2) laitevaurion, äyttöhäiriön tai toimintavirheen sattuessa ulos pääsevän emiaalin määrä jää mahdollisimman vähäisesi ja se voidaan johtaa sellaiseen paiaan tai äsitellä siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän vahinoa; 3) häiriötilanteissa laitteisto ohjautuu tai on ohjattavissa turvalliseen tilaan; 4) häiriötilanteissa muodostuva paineenpuraus aiheuttaa mahdollisimman vähän vahinoa; Lisäselvitys Teollisuuden vaiutusista

5 YIT RAKENNUS OY 2 (11) Valoinen harju 5) emiaalit eivät seoitu toisiinsa tavalla, josta voi aiheutua vaaraa emiaalia tai sitä sisältävää tuotetta myöhemmin varastoitaessa tai äsiteltäessä. Lisäsi toiminnanharjoittaja on velvollinen teemään turvallisuusselvitysen, jossa tulee osoittaa, että toiminnanharjoittaja on tunnistanut suuronnettomuusvaaran ja arvioinut risit, jota liittyvät laitosiin ja muihin toimintoihin tuotantolaitosella. Turvallisuusselvitysessä tulee myös ilmetä ne toimenpiteet, joihin on suuronnettomuusien ehäisemisesi ja niihin varautumisesi ryhdytty. 3. YLEISTÄ ONNETTOMUUSVAARAN AIHEUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ JA SUURONNETTOMUUDEN ESNTYMISISTÄ ERI TEOLLISUUDENALOILLA Arviointiin on äytetty apuna TUKESin atsausia ja onnettomuusraportteja seä työterveyslaitosen sivuilla esitettyjä uutisointeja tulipaloista ja räjähdysistä. Käytettyjen tietojen perusteella suurimman onnettomuusvaaran aiheuttaisivat erilaiset pölyräjähdyset, vaaralliset emiaalit, sähölaitteet, aivoset, ilotulitteet ja omateoiset pommit. Eniten onnettomuusia tapahtuu otitalousissa ja teollisuudessa, joiden osuus on noin puolet aiista onnettomuusista. Teollisuudessa eniten onnettomuusia tapahtuu rasaassa onepajateollisuudessa, voimalaitosilla ja lämpöesusissa, emiaalin valmistusessa ja lääetehtailla seä puunjalostusteollisuudessa. Myös erilaiset maanviljelyseen ja viljan äsittelyyn liittyvät onnettomuudet ovat yleisiä. Kaiista raportoiduista onnettomuusista vain noin % luoitellaan vaavisi. Vaavasi onnettomuudesi atsotaan sellaiset, joissa on sattunut vaavia henilövahinoja, vahinoustannuset ovat olleet merittäviä, tai jos vaarallisesi luoiteltua emiaalia on valunut ympäristöön huomattava määrä. TUKESin muaan onnettomuusien määrä on ollut lasussa jo useamman vuoden ajan. Vähennystä on ollut erityisesti vaarallisten emiaalien aiheuttamien onnettomuusien osalta. Onnettomuusien määrä on myös ollut huomattavasti vähäisempää TUKESin valvomilla laitosilla uin valvomattomilla laitosilla. 4. TUOTANTOLAITOSTEN PÄÄSTÖT JA RISKIT 4.1 UPOFLOOR OY KALANTERITEHDAS Laitosen sijainti ja toiminta Upofloor Oy sijaitsee noin 200 m aava-alueesta lounaaseen. Toiminta ei vaadi ympäristölupaa eiä laitosen toiminnalla tai päästöillä ole sijainnin taia vaiutusta muihin tuotantolaitosiin Laitosen päästöt ilmaan Vuonna 2002 tehtyjen mittausten perusteella Upofloor Oy:n VOC päästöt ovat luoaa 35 g/a ( 20 %) ja pölypäästöt luoaa 120 g/a ( 10 %). VOC-pitoisuudet poistoaasuissa ovat olleet 0,4 mg/nm 3 ja pölypitoisuudet 17 mg/nm 3. Pehmittimien määrällä ei nyyisellään ole enää meritystä, osa Upofloor on vaihtanut myrylliset DOP-pehmittimet luoittelemattomaan (DINP) aineeseen. Nyyisen pehmittimen haihtuvuus on myös edeltäjiä pienempi, joten vuonna 2002 mitattu määrä (3 000 g/a) ei todennäöisesti enää pidä paiaansa. Lisäselvitys Teollisuuden vaiutusista

6 YIT RAKENNUS OY 3 (11) Valoinen harju Melu Tehdas ei aiheuta merittäviä meluhaittoja Risin arviointi Kemiaalien varastoinnista aiheutuvat risit Laitosella ei ole äytössä sellaisia määriä vaarallisia emiaaleja, että niistä aiheutuisi risiä asemaaava-alueelle. Yritys on myös ollut muana ESR Haneessa, jossa oulutettiin ja opastettiin pienyritysten johtoa ja työnteijöitä arvioimaan ja hallitsemaan heidän työssään äyttämien emiaalien aiheuttamia työterveys- ja ympäristörisejä Päästöistä aiheutuvat risit Valtioneuvoston asetusessa 435/2001 ei ole asetettu raja-arvoa tämän tyyppisen toiminnan VOCpäästöille. Poistoaasujen pitoisuudet alittavat uitenin selvästi esim. uminjalostusen ja liimausen poistoaasujen päästöraja-arvot (20 50 mg C/Nm 3 ). Myösään pölylle ei ole olemassa suoraa pitoisuusraja-arvoa. Poistoilman määrän ja pitoisuusien perusteella pölylle altistuminen asemaaavaalueella tulisi olemaan erittäin vähäistä verrattuna orgaanisen pölyn 8 tunnin HTP-arvoon 5 mg/m 3. Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, ettei Upofloor Oy:n päästöillä ole vaiutusta suunnitteilla olevaan aava-alueeseen Tulipalosta aiheutuva risi Ei ole tiedossa, että laitosesta aiheutuisi erityistä risiä aava-alueelle Yhteenveto Upofloor Oy:n vaiutusista Upofloor Oy:n toiminnasta ei aiheudu aava-alueelleen annalta merittäviä risejä eiä melu- tai ilmapäästöjä. 4.2 SUOMEN KUMITEHDAS OY Laitosen sijainti ja toiminta Suomen Kumitehdas Oy sijaitsee noin 100 m suunnitellulta aava-alueelta aaoon. Tuotannon esimääräinen äyntiaia on 4000 h/a, 16 tuntia päivässä. Viionloppuisin ei ole toimintaa. Tehtaalle on myönnetty ympäristölupa (PIR-2004-Y ) Laitos sijaitsee samalla alueella uin Noian Renaat Oyj, jona vuosi laitosen päästöjä ja risiä arvioitaessa on otettava huomioon myös Noian renaiden toiminta. Lähinnä huomioitavia asioita ovat tulipalon leviäminen tiloista toiseen (Dominovaiutus) ja yhteispäästöt tietyillä tuulensuunnilla. Dominovaiutusella taroitetaan tapahtumien etjua, jossa edellisen onnettomuuden seurauset lisäävät seuraavia onnettomuusia, johtaen suuronnettomuuteen. Dominovaiutus syntyy, un tuotantolaitosessa sattuvan primäärisen onnettomuuden seurausena toisessa lähellä olevassa Lisäselvitys Teollisuuden vaiutusista

7 YIT RAKENNUS OY 4 (11) Valoinen harju tuotantolaitosessa tapahtuu siitä johtuva onnettomuus, joa luoitellaan suuronnettomuudesi. Tällainen tapahtumaetju voi syntyä lämpösäteilyn, räjähdyspaineen tai heitteiden vaiutusesta. Myryllisten vaiutusten ei atsota voivan aiheuttaa dominovaiutusta Laitosen päästöt ilmaan Laitosen toiminnasta aiheutuu haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjä. Liuottimien lasennalliset oonaispäästöt vuonna 2005 olivat 22 tonnia ja esimääräinen poistoilman pitoisuus oli 0,7 g/m 3. Laaeittiön ja mastisoinnin päästöt seä teräsärien liimausen syleeni- ja tolueenipäästöt johdetaan poistopuhaltimien autta 15 metrin oreudelle laitosen vanhan osan atolle. Muiden prosessin vaiheiden päästöt johdetaan ulospuhallusauojen autta raennusen uuden osan atolle 8 metrin oreuteen. VOC-päästöjen lisäsi tehtaasta aiheutuu hajuhaittoja ja iintoainepäästöjä ilmaan. Vuonna 1992 tehdyn, yhteispohjoismaisen Nordsam-tutimusen muaan umin paistoäryistä ei uitenaan ole haittaa terveydelle. Kiintoainepäästöt on mitattu vuonna 1993, jolloin määräsi on saatu 368 g/a. Uusia mittausia ei ole tehty, mutta pölypäästöt ovat tehtaan muaan laseneet tuotannon vähetessä Melu Suomen Kumitehdas on vuoden 2004 alussa teettänyt selvitysen ympäristömelusta. Selvitysessä merittävimmisi melulähteisi todettiin pannujen ylipaineen purautumisesta aiheutuva ääni ja jäähdytyspuhaltimet. Puhaltimien ja pannujen äyttö ei ole jatuvaa. Jäähdytyspuhaltimista on vähintään ysi puhallin aina äytössä. Pannujen paineen purautuminen tapahtuu noin asi ertaa tunnissa ja yhden purausen esto on noin ysi minuutti. Ohjearvoon mitattavasi arvosi on saatu 43 db(a) +/- 4 db. Ympäristöluvassa on myös vaatimus, että tehtaan on huolehdittava, ettei laitosen toiminnasta aiheudu ympäristöön haitallista melua tai tärinää. Laitosen toiminnasta aiheutuva melu ei saa toiminnan vaiutusalueella sijaitsevien asuinraennusten piha-alueilla ylittää laitosen toiminta-aiana esiäänitasoa 50 db (LAeq). Jos melu on luonteeltaan isumaista tai apeaaistaista, mittaus- tai lasentatuloseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon. Ympäristöesus on määrännyt tehtaan teemään selvityset melujen ja hajujen leviämisestä mennessä. Selvitys on tehtävä yhteistyössä Noian Renaat Oyj:n anssa niin, että selvitysessä on huomioitu tehtaiden yhdessä aiheuttamat haitat. Selvitysen tuloset on toimitettava Piranmaan ympäristöesuselle ja Noian aupungin ympäristölautaunnalle. Suomen Kumitehdas Oy:n toiminnalla ei ole vaiutusta alueen yöaiaiseen tai viionlopun melutasoon, osa toimintaa on ahdessa vuorossa 5 päivänä viiossa. Lisäsi tehdyn meluselvitysen perusteella toiminnasta aiheutuva ympäristömelu leviää pääasiassa etelän suuntaan Noianvirran alueelle. Melun vaiutusalueen on myös todettu rajoittuvan tuotantolaitosen tontin sisäpuolelle, joten melulla ei ole vaiutusta aava-alueen muutoseen Risin arviointi Laitoselle on tehty risiarviointi vuonna 2001 ja laitosen suojelusuunnitelma on päivitetty vuonna Kyseisiä asiairjoja ei uitenaan ole ollut äytettävissä, joten risien arvioinnissa on äytetty apuna pääasiassa ympäristöluvasta saatuja tietoja. Ympäristölupahaemusen muaan laitosen merittävimpiä vaarateijöitä ovat tulipalot ja emialliset vaaratilanteet. Mahdollisisi ympäristöriseisi ovat todettu ilmaan pääsevät liuotinpäästöt, vaarallisten Lisäselvitys Teollisuuden vaiutusista

8 YIT RAKENNUS OY 5 (11) Valoinen harju emiaalien palovaara ja päästöt maaperään seä ongelmajätteiden varastointiin liittyvät risit. Ympäristöriseistä ainoastaan ilmaan pääsevät liuotinpäästöt ovat jatuvia ja normaaliin tuotantoon uuluvia Kemiaalien varastoinnista aiheutuvat risit Laitosella äytettävistä haitallisista/ärsyttävistä emiaaleista ainoastaan butyyliasetaattia (5 m3), etyyliasetaattia (5 m3) ja bensiiniä (35 m3) säilytetään ulona. Muut emiaalit säilytetään sisällä laitosessa. Ulona olevat emiaalit varastoidaan maasäiliöissä, joissa on määrämittarit ja joiden pinnanoreutta seurataan silmämääräisesti. Bensiinisäiliö täytetään neljä ertaa vuodessa seä butyyliasetaattisäliö ja etyyliasetaattisäiliö asi ertaa vuodessa. Kemiaalien uljetuset hoidetaan vaarallisten aineiden uljetuselle annettujen asetusten muaisesti. Ympäristöesus on uudessa ympäristöluvassa lisäsi vaatinut, että emiaalisäiliöt tulee varustaa ylitäytönestimillä. Suomen Kumitehdas Oy:n toimintajärjestelmään uuluu mm. toimintaohjeet, joiden avulla risit pyritään minimoimaan. Toimintaohjeessa ohjataan mm. vaarallisten emiaalien varastointia ja tenistä äyttöä, jotta suuronnettomuusien ja muiden emiaalivahinojen risit ja vaarat tunnetaan ja minimoidaan seä annetaan ohjeita esim. emiaalionnettomuusien sattuessa. Toimintaohjeessa uvataan myös tarastusmenettely, jolla taataan varastojen asianmuainen hoito ja unto. Laitosella pidetään myös äyttöönottotarastuset toimintaohjeen muaisesti otettaessa äyttöön uusia tai merittävästi muutettuja laitteistoja ja putisto tai varastoja. Kemiaalien uljetusista, säiliöiden täytöstä tai varastoinnista ei edellä esitetyn perusteella aiheudu aava-alueelle normaalista tehdastoiminnasta tai emiaaliuljetusista poieavaa risiä Päästöistä aiheutuvat risit Laitosella ei ole liuotinpäästöjen puhdistusjärjestelmää, eiä puhdistusteniiaa, eiä näiden hanimista ole myösään velvoitettu uudessa ympäristöluvassa. Ympäristöluvan muaan liimausen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt saavat olla enintään 25 t/a ja alaen enintään 9 t/a. Laitosen muut haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt (mm. jalineiden pintaäsittely) saavat olla enintään 10 t/a. Tämän perusteella VOC-päästöissä ei ole odotettavissa mitään merittävää muutosta lähitulevaisuudessa. Olosuhteet huomioiden laitosen VOC-päästöistä voisiin uleutua aava-alueelle areasti arvioiden noin 2 t/a. Laitosen poistoaasujen esimääräisen VOCpitoisuuden ja laan ja liiman valmistusessa äytettävien emiaalien osuusien perusteella aineiden määrät jäävät uitenin selvästi 8 tunnin HTP-arvon alle, eiä aineista näin ollen näyttäisi aiheutuvan suoranaista vaaraa asuaille. Itätuulella aava-alueelle voi uleutua samanaiaisesti Kumitehtaan päästöjen anssa myös osa Noian Renaan VOC-päästöistä. Suuremman etäisyyden ja pienempien pitoisuusien taia Noian renaiden päästöillä ei atsota olevan sellaisia vaiutusia pitoisuusiin, jota aiheuttaisivat suoranaisen vaaran lisääntymistä. Laitosen muista ilmapäästöistä aiheutuu lähinnä haittaa viihtyvyyden annalta Tulipalosta aiheutuva risi Tulipalon todennäöisyyttä on arvioitu laitosen ympäristöhaemusen ja Noian Renaiden risiartoitusen perusteella. Noian Renaiden risiartoitusta voidaan äyttää apuna, osa laitoset sijaitsevat läheäin, jolloin molempien olisi tullut ottaa omassa risiarvioinnissaan huomioon toisen toiminnasta aiheutuva (dominovaiutus). Noian Renaiden risiarvioinnissa ei uitenaan ole atsottu Suomen Kumitehtaan aiheuttavan lisärisiä. Tämän perusteella voidaanin sanoa, ettei laitosten tulipalorisi oleellisesti poiea toisistaan, eiä laitosten läheäinen sijainti asvata suuronnettomuuden vaaraa. Lisäselvitys Teollisuuden vaiutusista

9 YIT RAKENNUS OY 6 (11) Valoinen harju Kosa Noian Renaiden aiheuttama tulipalorisi on hyvin pieni, voidaan olettaa, ettei myösään samantyyppistä toimintaa harjoittavan Kumitehtaan toiminnasta aiheudu merittävää risiä aavaalueelle. Oletusta tuee myös se, että Kumitehdas tarastetaan Turvateniian Kesusen (TUKES) toimesta, joa TUKES:in omien onnettomuusraporttien muaan pienentää selvästi onnettomuusvaaraa ja tätä autta myös tulipalojen todennäöisyyttä Yhteenveto Suomen Kumitehdas Oy:n vaiutusista Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että Suomen Kumitehtaan turvallisuuteen on iinnitetty huomiota eiä siitä aiheudu mitään normaalista teollisuustoiminnasta poieavaa risiä. Suurimman risin asemaaava-alueelle muodostaa tehtaalla tapahtuva tulipalo ja siitä aiheutuva lämpötilan ohoaminen ja mahdollisesti ilmaan pääsevät myrylliset aasut. Tulipalon risiä ei voida pitää esteenä aavoituselle, osa laajamittainen tulipalo on epätodennäöinen eiä laitosella säilytetä räjähteitä tai erittäin helposti syttyviä tai erityisen reatioalttiita emiaaleja, jota voisivat aiheuttaa nopeasti laajemmalle alueelle ulottuvaa tuhoa. Tehtaan toiminnasta ajoittain aiheutuvat melu- ja hajuhaitat ja VOC-päästöt heientävät asuinviihtyvyyttä, mutta eivät aiheuta suoranaista terveysrisiä aava-alueelle. 4.3 NOKIAN RENKAAT OYJ Laitosen sijainti ja toiminta Noian Renaat Oyj sijaitsee noin 300 m suunnitellulta aava-alueelta itään. Tuotannon esimääräinen äyntiaia on 343 vr eli 8232 h/a. Osastoilla tehdään eseytymätöntä olmivuorotyötä ja liimanvalmistusessa työaia on 40 h/viio. Tehtaalle on myönnetty ympäristölupa (1998Y ) Laitos sijaitsee samalla alueella Suomen Kumitehtaan anssa, jona vuosi laitosen päästöjä ja risiä arvioitaessa on otettava huomioon myös laitosten yhteisvaiutus. Risien yhteisvaiutuset on uitenin jo äsitelty Suomen Kumitehtaan yhteydessä, minä taia niitä ei enää äsitellä tässä yhteydessä Laitosen päästöt ilmaan Ilmapäästöistä merittävimmät ovat liuotinaineita eli haihtuvia hiilivetyjä (VOC) sisältävät yhdisteet. Liuottimien oonaispäästöt ilmaan olivat 51,8 tonnia vuonna Viimeisimmässä ulopuolisen teemässä mittausessa atalyyttisen polttolaitosen savuaasun esimääräinen VOCpitoisuus on ollut 121,3 mg C/Nm 3. Liuotinpäästöt aiheutuvat suurimmasi osasi bensiinistä, etyylialoholista ja asetonista. Ilmaan pääsee lisäsi seoitusoneiden hiuasmaisia pölypäästöjä arviolta 400 g/a. Pölypäästöjä syntyy umiseoitusten seoitusoneilla ja emiaalipunnitusessa, joissa renaan jauhemaiset raaaaineet, pääasiassa noi, pölyävät. Päästöoreudet rengastehtaan atolla maanpinnasta mitattuna ovat mastisoinnin ja seoitusoneiden päästöille noin 20 metriä vanhalta tehtaalta ja itäpäädyn laajennusosasta 30 metriä, vulanoinnin päästöille 15 metriä seä liuotinaineiden hajapäästöille 30 metriä. Katolla sijaitsevan liuottimien atalyyttisen polttolaitosen päästöt johdetaan 15 metrisen piipun autta, 118 metriin merenpinnasta. Lisäselvitys Teollisuuden vaiutusista

10 YIT RAKENNUS OY 7 (11) Valoinen harju Melu Noian Renaat Oyj:n ympäristömeluselvitys on päivitetty vuonna Selvitysen muaa 50 db:n meluvyöhye ulottuu juuri ja juuri tehtaan aaois-, itä ja oillispuolen vanhalle asuinalueelle. Meluselvitysten tulosten perusteella yritys on listannut merittävimmät melulähteet ja hyväsyttänyt vaimennustoimenpiteet ustain melulähteestä vastaavalla osastolla. Yritys on toimittanut ympäristömelun torjuntasuunnitelman ympäristöesuselle lupahaemusen täydennysenä. Sijainnin, tehtyjen selvitysten ja torjuntasuunnitelman perusteella toiminnasta aiheutuvan melun ei atsota aiheuttavan haittaa asemaaava-alueelle Risin arviointi Rengastehtaalla on emiaalien laajamittaista teollista äsittelyä ja varastointia, joten yhtiö on lupavelvollinen Turvateniian esuselle. Laitos on toimittanut turvallisuusselvitysen TUKES:lle esällä Laitosella on myös sisäinen pelastussuunnitelma ( ). Tehtaan suuronnettomuusrisi on analysoitu viranomaisten hyväsymin menetelmin ja yhtiön suojautuminen tällaisten tapahtumien varalta on todettu asianmuaisesi. Pahin mahdollinen tapahtuma olisi risiarvion perusteella suuri tulipalo tehtaalla tai raaa-ainevarastoissa. Vaavan emiaalivuodon todennäöisyys on sen sijaan todettu pienesi. Perustan ympäristövaiutusten ja onnettomuusien estämisesi Noian Renailla muodostaa toimintojärjestelmä, joa sisältää ympäristö-, turvallisuus- ja laatuasiat. Risien arviointien seä pitän äytännön oemusen perusteella toiminnot on ohjeistettu siten että onnettomuudet voidaan mahdollisimman hyvin ehäistä. Täreää on toimintojärjestelmästä eli oieista työtavoista tiedottaminen, joa hoidetaan perehdyttämisen, työnopastusen ja/tai oulutusen avulla. Täreä osa turvallisuustoimintaa ovat säännölliset asi ertaa vuodessa tehtävät turvallisuusatselmuset eli auditoinnit. Vuosittainen auditointiohjelma perustuu aiempien atselmusten tulosiin ja tehtaan toiminnan merittäviin riseihin. Auditointiohjelman vahvistaa yhtiön johto. Yhtiön ylin johto äsittelee vuosittain johdon atselmusessa ympäristö- ja turvallisuusasioita osevat selvityset seä päättää niiden ja aiien toimintojärjestelmän auditointien tulosista laaditun atselmusselostusen perusteella ehittämistoimenpiteistä. Sisäisissä turvallisuusatselmusissa huomio ohdistuu työympäristöön, esim. onesuojausiin seä palo- ja järjestysasioihin, emiaalien asianmuaiseen äsittelyyn ja varastointiin. Turvallisuusatselmusten taroitusena on selvittää, ono tarasteltavan ohteen toiminta lainsäädännön, toimintaperiaatteiden, turvallisuuspolitiian ja ohjelmien muaista, ja miten ohteen toimintaa voidaan ehittää turvallisemmasi. Miäli atselmusessa löytyy poieamia, osaston linjaorganisaation vastuulla on toimenpiteiden suunnittelu, raporttiin vastaaminen ja ongelmien orjaaminen. Ulopuolinen auditoija (DNV) teee atselmusen erran vuodessa ja arvioi toiminnan standardien muaisuutta. Toiminnan laien ja säännösten muaisuutta valvovat vuosittain tai tarvittaessa viranomaiset ja vauutusyhtiö. Turvateniian esus ja Säteilyturvaesus suorittavat oman tarastusohjelmansa muaisesti tarastusia liittyen emiaalien äyttöön, toimintaperiaatteisiin ja johtamisjärjestelmiin seä säteilylaitteisiin. Lisäselvitys Teollisuuden vaiutusista

11 YIT RAKENNUS OY 8 (11) Valoinen harju Kemiaalien varastoinnista aiheutuvat risit Noian Renaat on luopunut orea-aromaattisten öljyjen (HA = high aromatic), jota on luoiteltu arsinogeenisisi (T, myryllinen; R43 aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa) äytöstä oonaan vuoden 2005 alusta. Vuoden 2005 tietojen perusteella tehtaalla äytetäänin myryllisesi luoiteltavia aineita ainoastaan noin 10 g/a ja niitäin vain laboratoriossa. Loput emiaaleista on luoiteltu haitallisisi tai ärsyttävisi. Vaaralliset aineet on varastoitu asianmuaisesti erilleen toisistaan. Vaarallisten aineiden varastot sijaitsevat fyysisesti eri puolilla tehdasraennusta siten, etteivät ne pääse reagoimaan esenään. Yritys vaatii myös uljetusyhtiöiltä VAK-määräysten noudattamista ja yritysellä on nimetty VAKturvallisuusneuvonantaja. TUKESin määräysten muainen (PÄÄTÖS 2532/360/97) maanpäällinen, asoisvaippainen ylitäytönestimellä varustettu liuotinainesäiliö, 14,9 m 3, sijaitsee liimahuoneen uloalueella. Liuotinbensiini (Liav 110) tuodaan säiliöautolla. Säiliö on varustettu vuodonilmaisimella, josta hälytys menee suoraan iinteistövalvontaan. Riiä varastoidaan riivarastossa. Riivaraston oo on 40 t ja sille on oma erillinen sammutusvesisäiliö ellarierrosessa. Noea varastoidaan seitsemässä 330 m 3 siilossa. Siilojen autta ulee noin tonnia noea vuosittain. Tehtaan turvallisuusjärjestelmät ja säilytystavat huomioiden vaarallisten aineiden uljetusista, säiliöiden täytöstä tai varastoinnista ei aiheudu aava-alueelle normaalista tehdastoiminnasta tai emiaaliuljetusista poieavaa risiä Päästöistä aiheutuvat risit Laitosella on liuotinaineiden atalyyttinen polttolaitos, jolla pystytään äsittelemään noin prosenttia laitosen VOC-päästöistä. Loput VOC-päästöistä aiheutuu lähinnä yleisilmanvaihdon autta tulevista hajapäästöistä. Ympäristöluvan muaan laitosen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden oonaispäästöt saavat olla alaen oreintaan 25 % äytetyistä liuottimista, uitenin enintään 55 t/a. Tämän perusteella VOC-päästöissä ei ole odotettavissa mitään merittävää muutosta lähitulevaisuudessa. Olosuhteet huomioiden laitosen VOC-päästöistä voisiin uleutua aava-alueelle noin 2,5 3 t/a. Laitosen poistoaasujen esimääräisen VOC-pitoisuus jää uitenin selvästi 8 tunnin HTP-arvon alle, eiä aineista näin ollen näyttäisi aiheutuvan suoranaista terveysrisiä asuaille. Rengastehtaan päästöistä aiheutuvia muita risejä on tutittu useaan eri otteeseen. Vuonna 2002 tehdyn hajuselvitysen muaan rengastehtaan aiheuttaman hajun esiintymistiheys oli oo tutimusalueella noin 1 % oonaisajasta. Tampereen aluetyöterveyslaitos on tutinut myös tehtaan vulanointihöyryjä (2004) ja todennut, että ysittäisten aineiden pitoisuudet olivat pieniä. Vuonna 2003 tehtyjen tutimusen muaan myös mitatut pölypitoisuudet ovat pääsääntöisesti alhaisia ja alle luparajojen. Laitosen oman ilmoitusen muaan suodatinlaitteet läpäisevästä pölystä ei myösään ole haittaa terveydelle tai ympäristölle. Laitosen ilmapäästöistä aiheutuuin lähinnä haittaa viihtyvyyden annalta. Lisäselvitys Teollisuuden vaiutusista

12 YIT RAKENNUS OY 9 (11) Valoinen harju Tulipalosta aiheutuva risi Noian Renaiden risiarvioinnissa on arvioitu, että paloturvallisuuden annalta suurimman risin muodostaa noivarastossa tapahtuva pölyräjähdys ja sen seurausena aiheutuva tulipalo. Noivaraston palon todennäöisyydesi on arvioitu 2 eli mahdollinen. Toinen merittävä teijä ympäristön annalta näyttäisi olevan riivarastossa tapahtuva tulipalo ja siitä aiheutuva myryllisten ja syövyttävien aasujen muodostuminen. Riivaraston palon seurausten on arvioitu olevan luoaa 3 eli vaavat. Riivaraston palon todennäöisyys on uitenin luoaa 1 eli epätodennäöinen. Muita tulipalon vaaraa aiheuttavia teijöitä ovat esim. emiaalit ja niiden äsittely seä pölynpoistolaitteet. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty mm. räjähdysonnettomuus liimahuoneessa ilmastoinnin pysähtymisen tai inhimillisen virheen taia. Tämän tyyppisten risien todennäöisyyden on uitenin arvioitu olevan luoaa 1 eli epätodennäöinen ja seurausten oreintaan luoaa 2 eli haitallinen. Tehtaan turvallisuusjärjestelmät huomioiden ja säännöllisten tarastusten vuosi Noian Renaiden aiheuttaman tulipalorisin voidaan atsoa olevan hyvin pieni Yhteenveto Noian Renaat Oyj:n vaiutusista Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että Noian Renailla on panostettu erityisen paljon juuri turvallisuusasioihin. Laitosella suoritetaan lisäsi ulopuolisia tarastusia ahden merittävän asiantuntijaorganisaation taholta. Noian Renaiden osalta aava-alueelle aiheutuvan risin voidaanin atsoa olevan hyvin pieni. Risin asemaaava-alueelle voisi muodostaa lähinnä tehtaalla tapahtuva tulipalo ja siitä aiheutuva lämpötilan ohoaminen ja ilmaan pääsevät myrylliset aasut. Kosa laajamittainen tulipalo on uitenin epätodennäöinen eiä laitosella säilytetä räjähteitä tai erittäin helposti syttyviä tai erityisen reatioalttiita emiaaleja, jota voisivat aiheuttaa nopeasti laajemmalle alueelle ulottuvaa tuhoa, ei risiä voida pitää niin merittävänä, että sillä olisi vaiutusta aavoituseen. 4.4 POLTTOAINEEN JAKELUASEMA Asema sijainti ja toiminta Jaeluasema sijaitsee noin 100 m aava-alueesta pohjoiseen. Toiminta ei vaadi ympäristölupaa eiä aseman toiminnalla tai päästöillä ole sijainnin taia vaiutusta muihin tuotantolaitosiin Aseman päästöt ilmaan Neste Marinointi Oy:n muaan asemalta voisi päästä ilmaan noin 1,53 tonnia haihtuvia orgaanisia aineita vuodessa Risin arviointi Polttoaineiden uljetusissa noudatetaan VAK-määräysiä. Polttoaineiden reatioalttiudet ovat myös pieniä ja syttymislämpötilat suhteellisen oreita, jona taia ne eivät muodosta erityisen suurta räjähdys- tai palovaaraa. Myösään ilmaan haihtuvien orgaanisten aineiden määrä ei ole merittävä. Olosuhteet huomioiden jaeluaseman VOC- päästöistä voisi uleutua aava-alueelle ainoastaan noin 300 g/a. Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, ettei päästöillä ole vaiutusta suunnitteilla olevaan aava-alueeseen. Kemiaalien uljetusista, säiliöiden täytöstä tai varastoinnista ei myösään aiheudu aava-alueelle normaalista emiaaliuljetusista poieavaa risiä. Lisäselvitys Teollisuuden vaiutusista

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Päivitetty 20.8.2009

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Päivitetty 20.8.2009 Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Päivitetty 20.8.2009 Sykloheksaani CAS nro 110-82-7 Synonyymejä Cyclohexane Tuoterekisteritiedot Suomessa (2008) Valmisteiden lukumäärä Maahantuonti/tonnia 60,9

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Piperatsiini CAS nro 110-85-0 Päivitetty 18.8.2009 Synonyymejä Piperazine 1,4-Piperazine 1,4-Diazacyclohexane Diethylenediamine Hexahydropyrazine Piperazidine

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Akryylialdehydi CAS nro 107-02-8 Synonyymejä Akroleiini Prop-2-enaali 2-Propenal Acralaldehyd Acrylaldehyd(e) acrylic aldehyde Allylaldehyd(e) Propenal O Päiväys

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan 2. vaihemaauntaaava KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 ISBN 978-952-448-358-2 ISSN 1236-6811

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Pohjanmaan maauntaaava Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 8.9.20 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 2 LSANLEHDON JA RISÖN ALUEIDEN ENIMMÄISMITOITUS

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamista koskevasta

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kadmiumoksidi CAS nro 1306-19-0 CdO Päivitetty 19.8.2009 Tuoterekisteritiedot Suomessa (2008) Valmisteiden lukumäärä Maahantuonti/tonnia 0,03 Valmistus/tonnia

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija:

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija: Talvivaara Projekti Oy Turvallisuusselvitys Päiväys: 25.1.2008 Laatija: SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 1. JOHDANTO... 5 1.1. Tavoite ja tarkoitus... 5 1.2. Selvityksen tekemiseen osallistuneet

Lisätiedot

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market I I I Kp a sp Sai r V t t Sair. t r at sp % %228oti t IV h Sai ra ala h r h Lava Lava Sa ir IV IV h h h Sr - es us t VI Kpa t r r r I r r I t t t t rr ts ts t M-met Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys

Lisätiedot

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄNÖNKATU KÄVELYKADUKS YLESSUUNNTELMA Marrasuu 2010 UNTED JOHDANTO Jyväsylän esustaa on 1990-luvulta lähtien ehitetty johdonmuaisesti ävelypainotteisesi, eläväsi ja viihtyisäsi aiien aupunilaisten oleselun

Lisätiedot

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6 Etelä-Suomi Päätös Nro 204/2012/1 Dnro ESAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Alumiinitölkkitehtaan ympäristölupapäätös, johon sisältyy ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen ratkaisu

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Y-tunnus 2165379-9 PL 10, 65101 Vaasa Kotipaikka Mustasaari Finland www.westenergy.fi 2(25) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0198Y0062 111 No YS 702 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee alumiinin pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Sisältö. Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 2006 1

Sisältö. Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 2006 1 Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 26 1 Sisältö Alkusanat... 2 Nokian Renkaat... 3 Laadunkehitys- ja turvallisuusjohtaminen... 4 Renkaan elinkaari... 8 Tuotekehitys... 1 Renkaan valmistuprosessi...

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa 52K30045.50 VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. MELUSTA YLEISESTI... 5 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 2.1 Meluntorjuntaan liittyvä lainsäädäntö... 6 2.1.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS SEVESO-SELVITYS 1 Päivämäärä 12/09/2012 Laatijat Tarkastaja Laura Lundgren Laura Lehtovuori Jari Mannila SEVESO-SELVITYS 2 Sisällys 1. Yleisesti seveso-lainsäädännöstä

Lisätiedot

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus,

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, j Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Salo LUVAN HAKIJA Salo Seaport

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 PÄÄTÖS Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 ASIA Ympäristölupapäätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta betonin ja tiilen

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka.

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka. Etelä-Suomi Päätös Nro 7/2011/1 Dnro ESAVI/616/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2011 ASIA Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot