Raahen Romu Oy Metalliromun käsittely. Ympäristölupahakemuksen täydennys. Kiiluntie Raahe

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raahen Romu Oy Metalliromun käsittely. Ympäristölupahakemuksen täydennys. Kiiluntie 166 92120 Raahe"

Transkriptio

1 HANNU SALONEN YMPÄRISTÖPALVELUT OY Raahen Romu Oy Metalliromun käsittely Ympäristölupahakemuksen täydennys Kiiluntie Raahe Hannu Salonen Ympäristöpalvelut Oy Juha Roivainen p

2 1 Sisällys 1 Toiminta, jolle lupaa haetaan Lyhyt kuvaus toiminnasta Hakijan käsitys ympäristölupavelvollisuudesta Hakijan yhteystiedot Laitoksen yhteystiedot Voimassa olevat ympäristölupa-, vesilupa- tai muut päätökset ja sopimukset Kiinteistöt ja laitokset Tiedot toiminnan sijaintipaikasta, ympäristöolosuhteista ja alueen kaavoitustilanteesta Sijaintipaikka Ympäristöolosuhteet Maa- ja kallioperä Pohja- ja pintavedet Ympäristön laatu Alueen kaavoitustilanne Selvitys toiminnan sijaintipaikan naapureista Toiminnan ajankohta Tuotanto, prosessit ja laitteistot Vastaanotto ja varastointi Romumetallin käsittely Romuajoneuvot Renkaat ja kumit Vaaralliset jätteet Kemikaalit, polttoaineet ja niiden varastointi, kulutus ja veden käyttö Energian käyttö ja arvio käytön tehokkuudesta Veden hankinta ja viemäröinti Arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa Liikenne ja liikennejärjestelyt Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Päästöjen laatu ja määrä Päästölähteet sekä päästöjen määrä ja laatu vesistöön Päästölähteet sekä päästöjen määrä ja laatu ilmaan Melupäästöt ja tärinä Syntyvät jätteet, ominaisuudet, määrät, varastointi sekä edelleen toimittaminen Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltamisesta Arvio toiminnan eri vaikutuksista ympäristöön Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu ja raportointi Toiminnan tarkkailu Vaikutusten tarkkailu... 11

3 2 LIITTEET 1. Karttapiirros, toiminnot alueella 2. Seuranta- ja tarkkailusuunnitelma 3. Ympäristölupa Ympäristöluvan muutos Ympäristöluvan muutos Maanvuokrasopimus 7. Auditointihyväksyntä

4 3 1 Toiminta, jolle lupaa haetaan 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta Raahen Romu Oy hakee toiminnan laajennusta olemassa olevaan romumetallin käsittelylaitoksen ympäristölupaan osoitteessa Kiiluntie 166. Toiminta muodostuu pääosin kierrätysmetallin käsittelystä ja varastoinnista. Laitoksen metallin leikkuripaalain mahdollistaa materiaalien paremman lajittelun, käsittelyn ja varastoinnin. Yhtiö hakee lupaa ottaa vastaan ja varastoida romuajoneuvoja, muuntajia, sähköja elektroniikkaromua ja renkaita. Materiaaleja otetaan vastaan enintään tonnia vuodessa. 1.2 Hakijan käsitys ympäristölupavelvollisuudesta Metalliromun ja jätteidenkäsittely on luvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 mukaan. 2 Hakijan yhteystiedot Raahen Romu Oy Brahenkatu Raahe Y-tunnus Toimialatunnus 3831 Romujen purkaminen 4677 Jätteen ja romun tukkukauppa Yhteyshenkilö: Mauri Kramsu puh Laitoksen yhteystiedot Laitos sijaitsee Raahen kaupungissa osoitteessa Kiiluntie 166, kiinteistöllä RNo Voimassa olevat ympäristölupa, vesilupa tai muut päätökset ja sopimukset Toiminnalle on Raahen kaupungin ympäristölautakunta myöntänyt ympäristöluvan , johon on myönnetty muutos ja Hakija esittää, että euron vakuus on riittävä ympäristönsuojelulain 59 :n mukaisen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Kiinteistöllä varastoidaan pääosin vain metalliromua, jolla on positiivinen arvo. Muu varastoitava jäte (SER, autoromu, renkaat) ovat tuottajavastuun alaista jätettä. Kiinteistöllä varastoitavat kumiletkut ovat SSAB:n omaisuutta ja niilläkin on positiivinen arvo.

5 4 5 Kiinteistöt ja laitokset Raahen Romu Oy:n sijaitsee Raahen kaupungilta vuokraamalla noin 3,5 ha maaalueella, laitostunnus L69. Kiinteistöllä on varastohalli, pieniä katoksia ja kaksi toimisto/sosiaalitilarakennusta. Raahen Romu Oy purkaa ja varastoi sähkö- ja elektroniikkalaitteita noin 800 m 2 kokoisessa vuokratussa hallissa, joka sijaitsee osoitteessa Yrittäjäntie 5, Raahe. Hallissa ei ole viemäröintiä. 6 Tiedot toiminnan sijaintipaikasta, ympäristöolosuhteista ja alueen kaavoitustilanteesta 6.1 Sijaintipaikka Laitos sijaitsee Raahen kaupungissa osoitteessa Kiiluntie 166, RNo Alueella on ollut metallinkäsittelytoimintaa vuodesta 1987 alkaen. 6.2 Ympäristöolosuhteet Maa ja kallioperä Alueen maaperä on hiekkaista ja silttistä moreenia. Osa alueesta on täyttömaata Pohja ja pintavedet Lähimmän tärkeälle Antinkankaan pohjavesialueelle on matkaa 1 km.

6 Ympäristön laatu Ympäristö on mäntymetsää ja Kiiluntien toisella puolella on Raahen kaupungin jäteasema ja suljettu kaatopaikka. Laitoksen ympäristö on metsämaata. Lähialueella ei tiettävästi ole uhanalaisia kasvi- tai eläinlajeja eikä alueen välittömässä läheisyydessä ole suojelualueita. 6.3 Alueen kaavoitustilanne Yleiskaava Alue on yleiskaavassa merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Asemakaava Alueella ei ole asemakaavaa. 7 Selvitys toiminnan sijaintipaikan naapureista Kiinteistön ja ympäröivän alueen noin 800 m etäisyydelle omistaa Raahen kaupunki. Lähimmät asunnot sijaitsevat Kaupunginmetsän asuntoalueella noin 1400 metrin etäisyydellä. 8 Toiminnan ajankohta

7 6 Metalliromun vastaanotto ja käsittely on laitoksen nykyistä toimintaa. 9 Tuotanto, prosessit ja laitteistot 9.1 Vastaanotto ja varastointi Laitoksen toiminta-aika on ma - pe klo 6-20 ja tarvittaessa lauantaina klo Kunnossapitoa ja liikennöintiä harjoitetaan myös muuna aikana. Laitokselle tulevat ja lähtevät materiaalit on esitetty seuraavissa taulukoissa. Taulukko 9.1. Laitokselle tuleva materiaali, jätenimikkeet ovat ohjeellisia. Materiaali Jätenimike Vastaanotto (t/a) Max. varasto (t) Metalliromu , , , Sähkö- ja elektroniikkaromu, 1602, muuntajat Romuajoneuvot , Käytetyt renkaat ja , kumiset kuljettimet ja letkut Akut Yhteensä Taulukko 9.2. Laitokselta lähtevä materiaali, jätenimikkeet ovat ohjeellisia. Jätenimike Lähtevä Max. varasto Materiaali (t/a) (t) Metalliromu , , Romuajoneuvot , , Käytetyt renkaat, kumi , Sähkö- ja elektroniikkaromu 1602, Muuntajaöljyt, hydrauliikka-, 1301, voitelu- ja moottoriöljyt, Akut ja paristot 1606, Sakokaivoliete, yhdyskuntajäte , Yhteensä 10610

8 7 Lajittelulaitoksella otetaan vastaan muualla esikäsiteltyjä, kierrätyskelpoisia jätemateriaaleja. Materiaalit tuodaan kierrätyslaitokselle kuorma-autoilla. Lastit puretaan vastaanottoalueelle. Kierrätyslaitoksen raaka-aineina käytetään teollisuudesta ja kotitalouksista peräisin olevaa metalliromua. Laitoksen vastaanottotoimintoihin kuuluvat vastaanottotarkastus, punnitus ja laadunmääritys. Punnituksen yhteydessä tehdään yrityksen käytäntöjen mukaiset vastaanottokirjaukset ja tarkistetaan mahdolliset siirtoasiakirjat. Romun tuoja ja laatu rekisteröidään tietokantaan jäteseurantaa ja muuta kirjanpitoa varten. Materiaalit lajitellaan ja ohjataan varastoon tai suoraan käsittelyyn. Vastaanoton ja lajittelun päävaiheet ovat: kuormien tarkastus ja vastaanotto punnitus ohjaus käsittelyyn tai varastopaikkaan tietojen syöttö materiaalitietojärjestelmään. 9.2 Romumetallin käsittely Laitoksella tehdään kierrätysmetallin esikäsittelytoimenpiteitä kuten lajittelu, leikkaaminen ja paalaaminen. Lajittelu tapahtuu pääosin koneellisesti, mutta myös käsityönä. Suuret kappaleet leikataan mekaanisesti leikkurilla tai polttoleikataan teollisuuden vaatimiin raakaaine mittoihin. Polttoleikkausta tehdään noin 6 tuntia työpäivän aikana määrätyllä alueella. Leikkuri/paalain toimii polttomoottorilla ja sen ympärille on asennettu laajalti 12 mm kulutusteräslevyt asfaltin päälle. Noin puolet laitoksella käsiteltävästä romumetallista on terästeollisuusasiakkaiden irtonaisen romun paalaamista tiiviimpään muotoon paaleiksi. Asiakkaiden paalattavaa romua varastoidaan laitoksella vain lyhyen aikaa. Metallipitoinen materiaali käsitellään terästeollisuuden ohjeistuksen mukaisiin laatuluokkiin pienimällä romua polttoleikkaamalla ja mekaanisilla leikkureilla. Värimetallit ja kirkasromu käsitellään ja lajitellaan valimoteollisuuden käyttötarpeiden mukaisesti. Romun seasta talteen otetaan myös käyttöteräkset ja muu käyttökelpoinen tavara uusiokäyttöön. Sisään tuleva romu käsitellään niin, että alueen järjestys ja eri laatujen erottelu pystytään tekemään mahdollisimman hyvin. Jos tuotteita ei saada jostain syystä heti toimitettua terästehtaille, joudutaan se välivarastoimaan romupihalle. Vaarallinen jäte Vaarallista jätettä sisältävä materiaalierä asetetaan erikoislajitteluun ja myyjä vastaa aiheuttamistaan kustannuksista. Jos vaarallista jätettä on merkittävä määrä tai se aiheuttaa ympäristöriskin vastaanotto keskeytetään ja asiasta ilmoitetaan ympäristöviranomaisille. Vaaralliset jätteet toimitetaan luvan omaavaan käsittelylaitokseen. Radioaktiivista tai säteilevää romua ei vastaanoteta. Säteilevä materiaalikuorma asetetaan karanteeniin ja siitä ilmoitetaan säteilyturvakeskukseen ja ympäristöviranomaisille.

9 8 9.3 Romuajoneuvot Romuajoneuvoja otetaan vastaan ja varastoidaan asfaltin päällä. Romuajoneuvot toimitetaan varsinaiseen käsittelypaikaan heti, kun sopiva kuljetuserä on valmiina. 9.4 Renkaat ja kumit Käytetyt renkaat varastoidaan kentällä, kontissa tai lavalla. Käytettyjä kumikuljettimia ja -letkuja otetaan vastaan ja varastoidaan kentällä kasalla. 9.4 Vaaralliset jätteet Muuntajien käsittely Muuntajia otetaan vastaan, puretaan ja varastoidaan. Pääsääntöisesti muuntajista on tyhjennetty kaikki öljyt jo purkutyömaalla, mutta joissakin on vielä öljyä sisällä. Muuntajat otetaan laitoksella vastaan umpinaiseen teräskaukaloon. Muuntajia purettaessa varaudutaan pitkäaikaiseen öljyn valumiseen ja estetään öljyn pääseminen maaperään. Muuntajaöljyt toimitetaan kirkasöljykierrätykseen uusiokäyttöön luvan omaavaan laitokseen. Mahdolliset, harvinaiset PCB:tä sisältävät vaaralliset jätteet pidetään erillään puhtaista öljyistä ja muista jätteistä. Sähkö- ja elektroniikkaromu Sähkö- ja elektroniikkaromu lajitellaan ja varastoidaan jatkokuljetuksia varten. SE-romu varastoidaan konteissa tai ulkona. SE-romua viedään varastoitavaksi ja purettavaksi Raahen Romun vuokraamaan halliin osoitteessa Yrittäjäntie 5, Raahe. SE-romusta puretaan hyötykäyttöön kelpaavat materiaalit sekä vaaralliset jätteet, kuten paristot. Kaikki laitteet toimitetaan tuottajavastuulain mukaiseen kierrätykseen vastaanottajalle, jolla on ympäristölupa ko. laitteiden käsittelyyn. Jakeille suoritetaan materiaalikohtainen laadunvalvonta, jonka jälkeen tiedot rekisteröidään ja raportoidaan materiaalikohtaisesti. Akut Laitoksella vastaanotetaan ja välivarastoidaan akkuja ja paristoja. Lyijyakut varastoidaan niiden varastointiin ja kuljetukseen tarkoitetuissa muovilaatikoissa. Vastaanotetut jätteet tunnistetaan, pakataan ja välivarastoidaan odottamaan sopivan kuljetuserän täyttymistä. Romun seassa mahdollisesti tulleista vaarallisista jätteistä pidetään varastokirjanpitoa, johon merkitään vastaanotetun jätteen alkuperä, laatu, määrä, päivämäärä ja vastaavat tiedot käsittelyyn toimitetuista jätteistä.

10 9 Ammattitaito Henkilökunnalla on vuosien kokemus romualan työstä sekä autojen ja muuntajien purkamisesta. Henkilökuntaa koulutetaan ulkopuolisilla kursseilla sekä yrityksen sisäisissä koulutustilaisuuksissa. 10 Kemikaalit, polttoaineet ja niiden varastointi, kulutus ja veden käyttö Polttoaineena käytetään työkoneissa ja leikkureissa polttoöljyä ja polttoleikkauksessa happea ja nestekaasua. Polttoaineen tankkauspaikka on sijoitettu nestetiiviiksi pinnoitetulla alueella ja öljyntorjuntavälineet on välittömässä läheisyydessä. Polttoainesäiliön tilavuus on valuma-altaalla varustettu 5 m 3 säiliö. Hydrauliöljyä säilytetään 1 m 3 säiliössä. Koneiden ja laitteiden toimintaan tarvittavia aineita kuten voitelu ja voimansiirto aineita varastoidaan vähäisiä määriä. Jäteöljy varastoidaan katollisessa ja valuma-altaallisessa 2,5 m 3 terässäiliössä. Nestekaasua varastoidaan enintään 20 kpl 11 kg pulloja ja yhdessä 200 litran säiliöissä. Happea varastoidaan enintään 27 kpl 50 litran pulloissa. 11 Energian käyttö ja arvio käytön tehokkuudesta Työkoneet (3-4 kpl) ja metallileikkuri/paalauskone käyttävät polttoöljyä noin litraa vuodessa. Polttoleikkauksessa kuluu nestekaasua noin litraa ja happea noin litraa vuodessa. Sähkön kulutus on noin kwh vuodessa (lämmitys ja valaistus). 12 Veden hankinta ja viemäröinti Kiinteistö on liittynyt kaupungin vesijohtoverkostoon. Vettä käytetään sosiaalitiloissa noin 30 m 3 vuodessa. Vedet johdetaan umpisäiliöön, joka tyhjennetään jätevedenpuhdistamolle. 13 Arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa Toiminnan ympäristöriskit liittyvät lähinnä säiliövuotoihin, koneiden ja laitteiden öljy- ja polttoainevahinkoihin sekä tulipaloon. Työkoneissa käytettävä polttoaine varastoidaan valuma-altaallisessa kaksoisvaippasäiliössä. Alueella on imeytysainetta mahdollisia öljyvuotoja varten. Laitoksen alueelle tuleva jäte on syntypisteessään lajiteltua jätettä ja vastaanotto on valvottua ja tulevat kuormat tarkistetaan tyhjennettäessä. Väärin lajitellun jätteen määrä voi suurimmillaan olla yksittäinen kuorma. Todennäköisimmin se on vain osa kuormaa, jolloin riskit ovat hyvin pieniä. Laitokseen kuulumaton jäte palautetaan jätteen toimittajalle. Yksittäiset, laitokselle kuulumattomat jätteet lajitellaan erilleen käsin ja varastoidaan asianmukaisesti ja toimitetaan asianmukaisen luvan omaavalle käsittelijälle. Alueella on kaksi lukittavaa porttia, videovalvonta ja murtohälytysjärjestelmä sekä

11 10 vartiointiliikkeen ympärivuorokautinen vartiointi. 14 Liikenne ja liikennejärjestelyt Kiinteistölle liikennöidään valtatie 8:lta Kiiluntien kautta. Kuorma-autoliikenteen määrä on enimmillään keskimäärin 10 ajoneuvoa vuorokaudessa sekä henkilöautoliikennettä noin 20 autoa/vrk. 15 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Raahen Romu Oy:llä on käytössä romukauppiaitten sovellettu laatu- ja ympäristöhallintajärjestelmä, jota romuliikkeiden tukkuliike Romukeskus Oy auditoi säännöllisesti. 16 Päästöjen laatu ja määrä 16.1 Päästölähteet sekä päästöjen määrä ja laatu vesistöön Öljyisille romuille on käytössä kolme teräsallasta, josta mahdollinen huuhtouma saadaan talteen. Sorvinlastua ei varastoida alueella vaan se ohjataan briketöintilaitokseen. Kentän yleisellä siisteydestä huolehtimisella vähennetään kiinteän aineksen huuhtoutumista hulevesien mukana maastoon. Alueen päästöt vesistöön ovat normaalitilanteessa vähäiset Päästölähteet sekä päästöjen määrä ja laatu ilmaan Toiminnan aiheuttamat ilmanpäästöt ovat vähäisiä eivätkä ne heikennä alueen ilman laatua. Liikenteestä syntyvä pöly rajoittuu laitosalueen välittömään lähiympäristöön. Polttoleikkauksesta tulevat päästöt ovat vähentyneet mekaanisen leikkurin käyttöönoton myötä. Polttoleikkauksesta aiheutuvat päästöt rajoittuvat laitoksen alueelle Melupäästöt ja tärinä Toiminnan pääasiallisia melulähteitä ovat työkoneet ja raskas liikenne. Toiminnasta ei aiheudu tärinää. 17 Syntyvät jätteet, ominaisuudet, määrät, varastointi sekä edelleen toimittaminen Syntyvät jätteet on esitetty taulukossa 9.2. Jätteitä varastoidaan kentällä tai vaihtolavalla. Vaaralliset jätteet varastoidaan konteissa. Kaikki kierrätykseen menevät jätteet toimitetaan ympäristöluvan omaavaan laitokseen. 18 Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltamisesta

12 11 Käsittely- ja varastoalueet on päällystetty olennaisilta osin asfaltilla. Ns. vanhalla puolella on asfaltoiduilta alueella hulevesille öljynerotusjärjestelmä. Kuljetuksissa käytetään tilavuudeltaan mahdollisimman suuria kuljetusvälineitä. Toiminnalla ehkäistään ympäristöpäästöjä suhteessa kuljetettuun tonnimäärään. 20 Arvio toiminnan eri vaikutuksista ympäristöön 20.1 Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan haitallista vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön Alueella ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja, eikä hankkeella ole erityistä vaikutusta ympäristöön. 20 Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu ja raportointi 20.1 Toiminnan tarkkailu Laitoksella pidetään kirjaa vastaanotettavista materiaaleista ja toimittajista. Kirjanpidosta käy ilmi kunkin tuotavan kuorman osalta: - jätetyyppi - toimitusajankohta ja toimittaja - jätteen syntypaikka - määrä Lisäksi pidetään kirjaa poikkeavista tapahtumista, leikkuri-paalaimen työpäivistä, polttoleikkauksesta sekä toiminnassa muodostuneiden jätteiden laadusta määrästä ja toimituspaikoista Vaikutusten tarkkailu Laitoksen päästöt ilmaan ja veteen ovat vähäiset. Laitokselle ei esitetä vaikutustarkkailua. RAAHEN ROMU OY Mauri Kramsu

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Dnro 9. 1.2015 LAPPEENRANNANKAI ~

Dnro 9. 1.2015 LAPPEENRANNANKAI ~ Alu h itintov r ; Dnro ESAV (/9739/2014 Etelä-Suomi 9. 1.2015 LAPPEENRANNANKAI ~ Kk~ 12.01. 20 Lappeenrannan kaupunki Kaupunginhallitus PL 11 53101 Lappeenranta Viite Suomen Karbonaatti Oy, mikrokalsiittitehtaan

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka.

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka. Etelä-Suomi Päätös Nro 7/2011/1 Dnro ESAVI/616/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2011 ASIA Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus,

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, j Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Salo LUVAN HAKIJA Salo Seaport

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0198Y0062 111 No YS 702 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee alumiinin pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot