Raahen Romu Oy Metalliromun käsittely. Ympäristölupahakemuksen täydennys. Kiiluntie Raahe

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raahen Romu Oy Metalliromun käsittely. Ympäristölupahakemuksen täydennys. Kiiluntie 166 92120 Raahe"

Transkriptio

1 HANNU SALONEN YMPÄRISTÖPALVELUT OY Raahen Romu Oy Metalliromun käsittely Ympäristölupahakemuksen täydennys Kiiluntie Raahe Hannu Salonen Ympäristöpalvelut Oy Juha Roivainen p

2 1 Sisällys 1 Toiminta, jolle lupaa haetaan Lyhyt kuvaus toiminnasta Hakijan käsitys ympäristölupavelvollisuudesta Hakijan yhteystiedot Laitoksen yhteystiedot Voimassa olevat ympäristölupa-, vesilupa- tai muut päätökset ja sopimukset Kiinteistöt ja laitokset Tiedot toiminnan sijaintipaikasta, ympäristöolosuhteista ja alueen kaavoitustilanteesta Sijaintipaikka Ympäristöolosuhteet Maa- ja kallioperä Pohja- ja pintavedet Ympäristön laatu Alueen kaavoitustilanne Selvitys toiminnan sijaintipaikan naapureista Toiminnan ajankohta Tuotanto, prosessit ja laitteistot Vastaanotto ja varastointi Romumetallin käsittely Romuajoneuvot Renkaat ja kumit Vaaralliset jätteet Kemikaalit, polttoaineet ja niiden varastointi, kulutus ja veden käyttö Energian käyttö ja arvio käytön tehokkuudesta Veden hankinta ja viemäröinti Arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa Liikenne ja liikennejärjestelyt Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Päästöjen laatu ja määrä Päästölähteet sekä päästöjen määrä ja laatu vesistöön Päästölähteet sekä päästöjen määrä ja laatu ilmaan Melupäästöt ja tärinä Syntyvät jätteet, ominaisuudet, määrät, varastointi sekä edelleen toimittaminen Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltamisesta Arvio toiminnan eri vaikutuksista ympäristöön Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu ja raportointi Toiminnan tarkkailu Vaikutusten tarkkailu... 11

3 2 LIITTEET 1. Karttapiirros, toiminnot alueella 2. Seuranta- ja tarkkailusuunnitelma 3. Ympäristölupa Ympäristöluvan muutos Ympäristöluvan muutos Maanvuokrasopimus 7. Auditointihyväksyntä

4 3 1 Toiminta, jolle lupaa haetaan 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta Raahen Romu Oy hakee toiminnan laajennusta olemassa olevaan romumetallin käsittelylaitoksen ympäristölupaan osoitteessa Kiiluntie 166. Toiminta muodostuu pääosin kierrätysmetallin käsittelystä ja varastoinnista. Laitoksen metallin leikkuripaalain mahdollistaa materiaalien paremman lajittelun, käsittelyn ja varastoinnin. Yhtiö hakee lupaa ottaa vastaan ja varastoida romuajoneuvoja, muuntajia, sähköja elektroniikkaromua ja renkaita. Materiaaleja otetaan vastaan enintään tonnia vuodessa. 1.2 Hakijan käsitys ympäristölupavelvollisuudesta Metalliromun ja jätteidenkäsittely on luvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 mukaan. 2 Hakijan yhteystiedot Raahen Romu Oy Brahenkatu Raahe Y-tunnus Toimialatunnus 3831 Romujen purkaminen 4677 Jätteen ja romun tukkukauppa Yhteyshenkilö: Mauri Kramsu puh Laitoksen yhteystiedot Laitos sijaitsee Raahen kaupungissa osoitteessa Kiiluntie 166, kiinteistöllä RNo Voimassa olevat ympäristölupa, vesilupa tai muut päätökset ja sopimukset Toiminnalle on Raahen kaupungin ympäristölautakunta myöntänyt ympäristöluvan , johon on myönnetty muutos ja Hakija esittää, että euron vakuus on riittävä ympäristönsuojelulain 59 :n mukaisen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Kiinteistöllä varastoidaan pääosin vain metalliromua, jolla on positiivinen arvo. Muu varastoitava jäte (SER, autoromu, renkaat) ovat tuottajavastuun alaista jätettä. Kiinteistöllä varastoitavat kumiletkut ovat SSAB:n omaisuutta ja niilläkin on positiivinen arvo.

5 4 5 Kiinteistöt ja laitokset Raahen Romu Oy:n sijaitsee Raahen kaupungilta vuokraamalla noin 3,5 ha maaalueella, laitostunnus L69. Kiinteistöllä on varastohalli, pieniä katoksia ja kaksi toimisto/sosiaalitilarakennusta. Raahen Romu Oy purkaa ja varastoi sähkö- ja elektroniikkalaitteita noin 800 m 2 kokoisessa vuokratussa hallissa, joka sijaitsee osoitteessa Yrittäjäntie 5, Raahe. Hallissa ei ole viemäröintiä. 6 Tiedot toiminnan sijaintipaikasta, ympäristöolosuhteista ja alueen kaavoitustilanteesta 6.1 Sijaintipaikka Laitos sijaitsee Raahen kaupungissa osoitteessa Kiiluntie 166, RNo Alueella on ollut metallinkäsittelytoimintaa vuodesta 1987 alkaen. 6.2 Ympäristöolosuhteet Maa ja kallioperä Alueen maaperä on hiekkaista ja silttistä moreenia. Osa alueesta on täyttömaata Pohja ja pintavedet Lähimmän tärkeälle Antinkankaan pohjavesialueelle on matkaa 1 km.

6 Ympäristön laatu Ympäristö on mäntymetsää ja Kiiluntien toisella puolella on Raahen kaupungin jäteasema ja suljettu kaatopaikka. Laitoksen ympäristö on metsämaata. Lähialueella ei tiettävästi ole uhanalaisia kasvi- tai eläinlajeja eikä alueen välittömässä läheisyydessä ole suojelualueita. 6.3 Alueen kaavoitustilanne Yleiskaava Alue on yleiskaavassa merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Asemakaava Alueella ei ole asemakaavaa. 7 Selvitys toiminnan sijaintipaikan naapureista Kiinteistön ja ympäröivän alueen noin 800 m etäisyydelle omistaa Raahen kaupunki. Lähimmät asunnot sijaitsevat Kaupunginmetsän asuntoalueella noin 1400 metrin etäisyydellä. 8 Toiminnan ajankohta

7 6 Metalliromun vastaanotto ja käsittely on laitoksen nykyistä toimintaa. 9 Tuotanto, prosessit ja laitteistot 9.1 Vastaanotto ja varastointi Laitoksen toiminta-aika on ma - pe klo 6-20 ja tarvittaessa lauantaina klo Kunnossapitoa ja liikennöintiä harjoitetaan myös muuna aikana. Laitokselle tulevat ja lähtevät materiaalit on esitetty seuraavissa taulukoissa. Taulukko 9.1. Laitokselle tuleva materiaali, jätenimikkeet ovat ohjeellisia. Materiaali Jätenimike Vastaanotto (t/a) Max. varasto (t) Metalliromu , , , Sähkö- ja elektroniikkaromu, 1602, muuntajat Romuajoneuvot , Käytetyt renkaat ja , kumiset kuljettimet ja letkut Akut Yhteensä Taulukko 9.2. Laitokselta lähtevä materiaali, jätenimikkeet ovat ohjeellisia. Jätenimike Lähtevä Max. varasto Materiaali (t/a) (t) Metalliromu , , Romuajoneuvot , , Käytetyt renkaat, kumi , Sähkö- ja elektroniikkaromu 1602, Muuntajaöljyt, hydrauliikka-, 1301, voitelu- ja moottoriöljyt, Akut ja paristot 1606, Sakokaivoliete, yhdyskuntajäte , Yhteensä 10610

8 7 Lajittelulaitoksella otetaan vastaan muualla esikäsiteltyjä, kierrätyskelpoisia jätemateriaaleja. Materiaalit tuodaan kierrätyslaitokselle kuorma-autoilla. Lastit puretaan vastaanottoalueelle. Kierrätyslaitoksen raaka-aineina käytetään teollisuudesta ja kotitalouksista peräisin olevaa metalliromua. Laitoksen vastaanottotoimintoihin kuuluvat vastaanottotarkastus, punnitus ja laadunmääritys. Punnituksen yhteydessä tehdään yrityksen käytäntöjen mukaiset vastaanottokirjaukset ja tarkistetaan mahdolliset siirtoasiakirjat. Romun tuoja ja laatu rekisteröidään tietokantaan jäteseurantaa ja muuta kirjanpitoa varten. Materiaalit lajitellaan ja ohjataan varastoon tai suoraan käsittelyyn. Vastaanoton ja lajittelun päävaiheet ovat: kuormien tarkastus ja vastaanotto punnitus ohjaus käsittelyyn tai varastopaikkaan tietojen syöttö materiaalitietojärjestelmään. 9.2 Romumetallin käsittely Laitoksella tehdään kierrätysmetallin esikäsittelytoimenpiteitä kuten lajittelu, leikkaaminen ja paalaaminen. Lajittelu tapahtuu pääosin koneellisesti, mutta myös käsityönä. Suuret kappaleet leikataan mekaanisesti leikkurilla tai polttoleikataan teollisuuden vaatimiin raakaaine mittoihin. Polttoleikkausta tehdään noin 6 tuntia työpäivän aikana määrätyllä alueella. Leikkuri/paalain toimii polttomoottorilla ja sen ympärille on asennettu laajalti 12 mm kulutusteräslevyt asfaltin päälle. Noin puolet laitoksella käsiteltävästä romumetallista on terästeollisuusasiakkaiden irtonaisen romun paalaamista tiiviimpään muotoon paaleiksi. Asiakkaiden paalattavaa romua varastoidaan laitoksella vain lyhyen aikaa. Metallipitoinen materiaali käsitellään terästeollisuuden ohjeistuksen mukaisiin laatuluokkiin pienimällä romua polttoleikkaamalla ja mekaanisilla leikkureilla. Värimetallit ja kirkasromu käsitellään ja lajitellaan valimoteollisuuden käyttötarpeiden mukaisesti. Romun seasta talteen otetaan myös käyttöteräkset ja muu käyttökelpoinen tavara uusiokäyttöön. Sisään tuleva romu käsitellään niin, että alueen järjestys ja eri laatujen erottelu pystytään tekemään mahdollisimman hyvin. Jos tuotteita ei saada jostain syystä heti toimitettua terästehtaille, joudutaan se välivarastoimaan romupihalle. Vaarallinen jäte Vaarallista jätettä sisältävä materiaalierä asetetaan erikoislajitteluun ja myyjä vastaa aiheuttamistaan kustannuksista. Jos vaarallista jätettä on merkittävä määrä tai se aiheuttaa ympäristöriskin vastaanotto keskeytetään ja asiasta ilmoitetaan ympäristöviranomaisille. Vaaralliset jätteet toimitetaan luvan omaavaan käsittelylaitokseen. Radioaktiivista tai säteilevää romua ei vastaanoteta. Säteilevä materiaalikuorma asetetaan karanteeniin ja siitä ilmoitetaan säteilyturvakeskukseen ja ympäristöviranomaisille.

9 8 9.3 Romuajoneuvot Romuajoneuvoja otetaan vastaan ja varastoidaan asfaltin päällä. Romuajoneuvot toimitetaan varsinaiseen käsittelypaikaan heti, kun sopiva kuljetuserä on valmiina. 9.4 Renkaat ja kumit Käytetyt renkaat varastoidaan kentällä, kontissa tai lavalla. Käytettyjä kumikuljettimia ja -letkuja otetaan vastaan ja varastoidaan kentällä kasalla. 9.4 Vaaralliset jätteet Muuntajien käsittely Muuntajia otetaan vastaan, puretaan ja varastoidaan. Pääsääntöisesti muuntajista on tyhjennetty kaikki öljyt jo purkutyömaalla, mutta joissakin on vielä öljyä sisällä. Muuntajat otetaan laitoksella vastaan umpinaiseen teräskaukaloon. Muuntajia purettaessa varaudutaan pitkäaikaiseen öljyn valumiseen ja estetään öljyn pääseminen maaperään. Muuntajaöljyt toimitetaan kirkasöljykierrätykseen uusiokäyttöön luvan omaavaan laitokseen. Mahdolliset, harvinaiset PCB:tä sisältävät vaaralliset jätteet pidetään erillään puhtaista öljyistä ja muista jätteistä. Sähkö- ja elektroniikkaromu Sähkö- ja elektroniikkaromu lajitellaan ja varastoidaan jatkokuljetuksia varten. SE-romu varastoidaan konteissa tai ulkona. SE-romua viedään varastoitavaksi ja purettavaksi Raahen Romun vuokraamaan halliin osoitteessa Yrittäjäntie 5, Raahe. SE-romusta puretaan hyötykäyttöön kelpaavat materiaalit sekä vaaralliset jätteet, kuten paristot. Kaikki laitteet toimitetaan tuottajavastuulain mukaiseen kierrätykseen vastaanottajalle, jolla on ympäristölupa ko. laitteiden käsittelyyn. Jakeille suoritetaan materiaalikohtainen laadunvalvonta, jonka jälkeen tiedot rekisteröidään ja raportoidaan materiaalikohtaisesti. Akut Laitoksella vastaanotetaan ja välivarastoidaan akkuja ja paristoja. Lyijyakut varastoidaan niiden varastointiin ja kuljetukseen tarkoitetuissa muovilaatikoissa. Vastaanotetut jätteet tunnistetaan, pakataan ja välivarastoidaan odottamaan sopivan kuljetuserän täyttymistä. Romun seassa mahdollisesti tulleista vaarallisista jätteistä pidetään varastokirjanpitoa, johon merkitään vastaanotetun jätteen alkuperä, laatu, määrä, päivämäärä ja vastaavat tiedot käsittelyyn toimitetuista jätteistä.

10 9 Ammattitaito Henkilökunnalla on vuosien kokemus romualan työstä sekä autojen ja muuntajien purkamisesta. Henkilökuntaa koulutetaan ulkopuolisilla kursseilla sekä yrityksen sisäisissä koulutustilaisuuksissa. 10 Kemikaalit, polttoaineet ja niiden varastointi, kulutus ja veden käyttö Polttoaineena käytetään työkoneissa ja leikkureissa polttoöljyä ja polttoleikkauksessa happea ja nestekaasua. Polttoaineen tankkauspaikka on sijoitettu nestetiiviiksi pinnoitetulla alueella ja öljyntorjuntavälineet on välittömässä läheisyydessä. Polttoainesäiliön tilavuus on valuma-altaalla varustettu 5 m 3 säiliö. Hydrauliöljyä säilytetään 1 m 3 säiliössä. Koneiden ja laitteiden toimintaan tarvittavia aineita kuten voitelu ja voimansiirto aineita varastoidaan vähäisiä määriä. Jäteöljy varastoidaan katollisessa ja valuma-altaallisessa 2,5 m 3 terässäiliössä. Nestekaasua varastoidaan enintään 20 kpl 11 kg pulloja ja yhdessä 200 litran säiliöissä. Happea varastoidaan enintään 27 kpl 50 litran pulloissa. 11 Energian käyttö ja arvio käytön tehokkuudesta Työkoneet (3-4 kpl) ja metallileikkuri/paalauskone käyttävät polttoöljyä noin litraa vuodessa. Polttoleikkauksessa kuluu nestekaasua noin litraa ja happea noin litraa vuodessa. Sähkön kulutus on noin kwh vuodessa (lämmitys ja valaistus). 12 Veden hankinta ja viemäröinti Kiinteistö on liittynyt kaupungin vesijohtoverkostoon. Vettä käytetään sosiaalitiloissa noin 30 m 3 vuodessa. Vedet johdetaan umpisäiliöön, joka tyhjennetään jätevedenpuhdistamolle. 13 Arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa Toiminnan ympäristöriskit liittyvät lähinnä säiliövuotoihin, koneiden ja laitteiden öljy- ja polttoainevahinkoihin sekä tulipaloon. Työkoneissa käytettävä polttoaine varastoidaan valuma-altaallisessa kaksoisvaippasäiliössä. Alueella on imeytysainetta mahdollisia öljyvuotoja varten. Laitoksen alueelle tuleva jäte on syntypisteessään lajiteltua jätettä ja vastaanotto on valvottua ja tulevat kuormat tarkistetaan tyhjennettäessä. Väärin lajitellun jätteen määrä voi suurimmillaan olla yksittäinen kuorma. Todennäköisimmin se on vain osa kuormaa, jolloin riskit ovat hyvin pieniä. Laitokseen kuulumaton jäte palautetaan jätteen toimittajalle. Yksittäiset, laitokselle kuulumattomat jätteet lajitellaan erilleen käsin ja varastoidaan asianmukaisesti ja toimitetaan asianmukaisen luvan omaavalle käsittelijälle. Alueella on kaksi lukittavaa porttia, videovalvonta ja murtohälytysjärjestelmä sekä

11 10 vartiointiliikkeen ympärivuorokautinen vartiointi. 14 Liikenne ja liikennejärjestelyt Kiinteistölle liikennöidään valtatie 8:lta Kiiluntien kautta. Kuorma-autoliikenteen määrä on enimmillään keskimäärin 10 ajoneuvoa vuorokaudessa sekä henkilöautoliikennettä noin 20 autoa/vrk. 15 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Raahen Romu Oy:llä on käytössä romukauppiaitten sovellettu laatu- ja ympäristöhallintajärjestelmä, jota romuliikkeiden tukkuliike Romukeskus Oy auditoi säännöllisesti. 16 Päästöjen laatu ja määrä 16.1 Päästölähteet sekä päästöjen määrä ja laatu vesistöön Öljyisille romuille on käytössä kolme teräsallasta, josta mahdollinen huuhtouma saadaan talteen. Sorvinlastua ei varastoida alueella vaan se ohjataan briketöintilaitokseen. Kentän yleisellä siisteydestä huolehtimisella vähennetään kiinteän aineksen huuhtoutumista hulevesien mukana maastoon. Alueen päästöt vesistöön ovat normaalitilanteessa vähäiset Päästölähteet sekä päästöjen määrä ja laatu ilmaan Toiminnan aiheuttamat ilmanpäästöt ovat vähäisiä eivätkä ne heikennä alueen ilman laatua. Liikenteestä syntyvä pöly rajoittuu laitosalueen välittömään lähiympäristöön. Polttoleikkauksesta tulevat päästöt ovat vähentyneet mekaanisen leikkurin käyttöönoton myötä. Polttoleikkauksesta aiheutuvat päästöt rajoittuvat laitoksen alueelle Melupäästöt ja tärinä Toiminnan pääasiallisia melulähteitä ovat työkoneet ja raskas liikenne. Toiminnasta ei aiheudu tärinää. 17 Syntyvät jätteet, ominaisuudet, määrät, varastointi sekä edelleen toimittaminen Syntyvät jätteet on esitetty taulukossa 9.2. Jätteitä varastoidaan kentällä tai vaihtolavalla. Vaaralliset jätteet varastoidaan konteissa. Kaikki kierrätykseen menevät jätteet toimitetaan ympäristöluvan omaavaan laitokseen. 18 Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltamisesta

12 11 Käsittely- ja varastoalueet on päällystetty olennaisilta osin asfaltilla. Ns. vanhalla puolella on asfaltoiduilta alueella hulevesille öljynerotusjärjestelmä. Kuljetuksissa käytetään tilavuudeltaan mahdollisimman suuria kuljetusvälineitä. Toiminnalla ehkäistään ympäristöpäästöjä suhteessa kuljetettuun tonnimäärään. 20 Arvio toiminnan eri vaikutuksista ympäristöön 20.1 Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan haitallista vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön Alueella ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja, eikä hankkeella ole erityistä vaikutusta ympäristöön. 20 Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu ja raportointi 20.1 Toiminnan tarkkailu Laitoksella pidetään kirjaa vastaanotettavista materiaaleista ja toimittajista. Kirjanpidosta käy ilmi kunkin tuotavan kuorman osalta: - jätetyyppi - toimitusajankohta ja toimittaja - jätteen syntypaikka - määrä Lisäksi pidetään kirjaa poikkeavista tapahtumista, leikkuri-paalaimen työpäivistä, polttoleikkauksesta sekä toiminnassa muodostuneiden jätteiden laadusta määrästä ja toimituspaikoista Vaikutusten tarkkailu Laitoksen päästöt ilmaan ja veteen ovat vähäiset. Laitokselle ei esitetä vaikutustarkkailua. RAAHEN ROMU OY Mauri Kramsu

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

JÄTTEIDEN AMMATTIMAISEN TAI LAITOSMAISEN KÄSITTELYN YMPÄRISTÖLUPA, Raahen Romu Oy

JÄTTEIDEN AMMATTIMAISEN TAI LAITOSMAISEN KÄSITTELYN YMPÄRISTÖLUPA, Raahen Romu Oy YMPÄRISTÖNSUOJELU YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 29.12.2015 25 Dnro: 764/110100/2015 15-76-YLH Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2015 JÄTTEIDEN AMMATTIMAISEN TAI LAITOSMAISEN KÄSITTELYN YMPÄRISTÖLUPA, Raahen Romu

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin

Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin Ympäristöministeriö MUISTIO Ympäristönsuojeluosasto 5.4.2013 Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin jätelaki (646/2011) 6 1 mom. 10 kohta, 100 valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012),

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 31/2013 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 27.08.2013 264 HEL 2013-009264 T 11 01 00 00 ESAVI/323/04.08/2012 Päätös Lupatilanne Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen

Lisätiedot

1U16 LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT , K YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Kotipaikka. iaarimerkintä. akemus on tullut vireille

1U16 LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT , K YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Kotipaikka. iaarimerkintä. akemus on tullut vireille YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Viranomainen täyttää ) iaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot akemus on tullut vireille Anl. O / LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT. 1U16 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN yhyt kuvaus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) Ympäristölautakunta Ysp/10 15.12.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) Ympäristölautakunta Ysp/10 15.12.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) 10 Arkista Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2015-010200 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Arkista Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa. Arkista

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

Helsinki 5.10.2006. No YS 1416

Helsinki 5.10.2006. No YS 1416 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (15) Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 131 111 No YS 1416 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta koskien uutta

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626 PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki 26.4.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 133 11 No YS 626 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentti kohta 4

Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentti kohta 4 1(11) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 71 YLO LOS-2004-Y-971-111 Annettu julkipanon jälkeen 1.9.2005 ASIA Päätös Raision Seudun Työttömät ry:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 14/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/18/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014. Liike- ja yhteisötunnus: 2038072-5

PÄÄTÖS. Nro 14/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/18/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014. Liike- ja yhteisötunnus: 2038072-5 PÄÄTÖS Nro 14/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/18/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA HAKIJA Jätteiden vastaanotto-, kierrätys- ja käsittelytoimintaa sekä betoni- sekä tiilijätteen

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Lassila & Tikanoja Oyj

Ympäristölupahakemus / Lassila & Tikanoja Oyj TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 283 04.04.2006 5 Ymp 1750-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Lassila & Tikanoja Oyj Ympkaalk 283 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Repovaara KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Maanrakennus Vääräniemi Oy. Taivalkoski. (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä

Repovaara KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Maanrakennus Vääräniemi Oy. Taivalkoski. (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Repovaara Maanrakennus Vääräniemi Oy Taivalkoski 1 Sisällys Yleistä...

Lisätiedot

Kaivannaisjätesuunnitelma

Kaivannaisjätesuunnitelma Kaivannaisjätesuunnitelma NCC:n Kiviainestoimipiste Pornaisten PORNAINEN NCC Roads Oy Mannerheimintie 103a PL 13, 00281 Helsinki Puh. 010 507 6800 nccroads@ncc.fi www.ncc.fi Sisällys 1 Perustiedot... 3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta /11/01/00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 21. Asiakirjat

Rakennus- ja ympäristölautakunta /11/01/00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 21. Asiakirjat Rakennus- ja ympäristölautakunta 21 21.01.2015 Lausunto / Ympäristölupamääräyksien tarkistaminen (YSL 35 ) / Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta / Paperinkeräys Oy (Ahertajantie 1) / LSSAVI

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan PÄÄTÖS 1 (5) Baltic Bulk Oy Ulkosatamantie 15 64260 KASKINEN Baltic Bulk Oy:n Haminan varaston perustamislupahakemus Asia Päätös Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Dnro HAM-2009-Y-292-111 Nro YSO/192/2009 Annettu julkipanon jälkeen Ympäristönsuojeluosasto 17.12.2009

Dnro HAM-2009-Y-292-111 Nro YSO/192/2009 Annettu julkipanon jälkeen Ympäristönsuojeluosasto 17.12.2009 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS (epävirallinen) H Ä M E E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro Nro YSO/192/2009 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2009 ASIA Päätös Stena Recycling Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014. Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014. Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014 Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014 42700 KEURUU ASIA Autopurkaamon ympäristölupa, Mänttä-Vilppula HAKIJA Martikainen S & V

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Nro 199/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/27/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

Nro 199/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/27/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 199/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/27/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 ASIA Laitos- ja ammattimaista jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoimintaa harjoittavan

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ KOKOEKO-seminaari Kuopio, 18.2.2016 Janne Hannula, Lassila & Tikanoja Oyj 1Lassila & Tikanoja Oyj JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS Kaatopaikat Hygieniauhan

Lisätiedot

Postinumero. Postitoimipaikka. Käyntiosoite, jos eri kuin yllä (lähiosoite) Pakkaamon omistajan osoite (lähiosoite) Postinumero.

Postinumero. Postitoimipaikka. Käyntiosoite, jos eri kuin yllä (lähiosoite) Pakkaamon omistajan osoite (lähiosoite) Postinumero. SIEMENPERUNAN PAKKAUSLUPAHAKEMUS 1 (13) Saapumispäivämäärä Dnro HAKIJA TÄYTTÄÄ Onko kysymyksessä uuden pakkaamon aloittamisesta Vanha pakkaamonumero aiemmin aloitetun pakkaamotoiminnan jatkamisesta 1.

Lisätiedot

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g).

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g). Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 80/2013/1 Dnro ESAVI/755/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.4.2013 ASIA LUVAN HAKIJA Veikko Lehti Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee Aittaluodon jätteiden lajitteluaseman

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille

JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Etelä-Karjalan Jätehuolto vastaa jätehuollosta yhdeksän kunnan alueella: Lappeenranta, Imatra, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

>> Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa

>>  Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa Riikinvoima Oy lyhyesti 100 % kunnallinen osakeyhtiö, osakkaina Varkauden Aluelämpö ja kahdeksan itä-suomalaista jätehuoltoyhtiötä Osakkaat huolehtivat noin 640 000

Lisätiedot

LAITOS TAI TOIMINTA Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (YSA 7 )

LAITOS TAI TOIMINTA Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (YSA 7 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Hyväksytty 14.12.2010, 112 ympäristölautakunta MAKSUTAULUKKO Äänekosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen julkisoikeudelliset maksut ympäristönsuojelulain,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

Ammattimaista jätteenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Juankoski.

Ammattimaista jätteenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Juankoski. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 60/2012/1 Dnro ISAVI/114/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.8.2012 ASIA HAKIJA Ammattimaista jätteenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Juankoski. Eka-Palvelut

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28.10.2015, Koli Itä-Suomen jätelogistiikka Jätekukko Oy Tuottaa omistajakuntiensa puolesta niille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät tilanne 2015,

Lisätiedot

Aluefoorumi Helsinki

Aluefoorumi Helsinki Ryhmä 3. Lupapäätös-vaihe Aluefoorumi Helsinki 8.5.2014 Tapauskuvaus Yritys Vempain Oy suunnittelee laitosta (laitoksen laajennusta), joka toimisi vesistön varrella, teollisuudelle varatulla asemakaava-alueella

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET...

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... Rovaniemen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 31.03.2006 Sivu 0/10 ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 YLEISET, JÄTELAIN 17 NOJALLA ANNETUT JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 1 Sen lisäksi,

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008 KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnallistekniset palvelut Liite Yt 2/22.11.2007 JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008 Jätetaksa V u o s i 2008 Kunnanvaltuuston päätös 35/28.2.1991,

Lisätiedot

Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma

Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma KOKOEKO-seminaari 2016 Jätehuollon uudistuvat toimintamallit Itä- Suomessa Lea Koponen, Pohjois-Savon ELY-keskus 22.2.2016 Mielikuva rakennusjätehuollon

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero TAMPERE PIR 2008 Y

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero TAMPERE PIR 2008 Y Ympäristölupaosasto Annettu julkipanon jälkeen PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 2.2.2009 PIR 2008 Y 163 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUPAHAKEMUS KALANKASVATUKSELLE

YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUPAHAKEMUS KALANKASVATUKSELLE YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUPAHAKEMUS KALANKASVATUKSELLE (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN uusi toiminta toiminnan

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

Riihikosken jätevedenpuhdistamo

Riihikosken jätevedenpuhdistamo PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken jätevedenpuhdistamo Sulkemissuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.4.2016 P29958 Sulkemissuunnitelma Tomi Kallio 29.4.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 PUHDISTAMON

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAI-2006-Y-33-111 Annettu julkipanon jälkeen 19.5.2006

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAI-2006-Y-33-111 Annettu julkipanon jälkeen 19.5.2006 K A I N U U N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAI-2006-Y-33-111 Annettu julkipanon jälkeen 19.5.2006 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen YMPÄRISTÖLUPA jätteen välivarastointiin

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Tulevien nestekaasusäädösten sisältö. Ylitarkastaja Urho Säkkinen

Tulevien nestekaasusäädösten sisältö. Ylitarkastaja Urho Säkkinen Tulevien nestekaasusäädösten sisältö Ylitarkastaja Urho Säkkinen Hallinnolliset asiat ja säilytystä koskevat rajoitukset kemikaaleja koskevassa hallintoasetuksessa Turvallisuuteen liittyvät asiat omassa

Lisätiedot

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO JÄTESUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010 Hyväksytty hallintokeskuksessa 13.12.2007. 2 1. Johdanto Tampereen yliopiston jätesuunnitelma on osa

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Jätehuolto Härmälä Oy:n jätteenkäsittelylaitoksen toimintaa, Kankaanpää

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Jätehuolto Härmälä Oy:n jätteenkäsittelylaitoksen toimintaa, Kankaanpää Päätös Etelä-Suomi Nro 97/2010/2 Dnro ESAVI/561/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Jätehuolto Härmälä Oy:n jätteenkäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain yleiset säännökset. Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristönsuojelulakikoulutus, SYKE

Ympäristönsuojelulain yleiset säännökset. Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristönsuojelulakikoulutus, SYKE Ympäristönsuojelulain yleiset säännökset Hallitusneuvos Oili Rahnasto 5.6.2014 Ympäristönsuojelulakikoulutus, SYKE Lain tarkoitus ja soveltamisala, 1-4 1 luku Yleiset säännökset Lain tarkoitus, 1 säännös

Lisätiedot

1 ASIA Ympäristölupa muovijätteen vastaanottoon ja varastointiin, toiminnan olennainen muutos.

1 ASIA Ympäristölupa muovijätteen vastaanottoon ja varastointiin, toiminnan olennainen muutos. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro PSA-2005-Y-198-111 Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2005 1 ASIA Ympäristölupa muovijätteen vastaanottoon ja varastointiin, toiminnan olennainen muutos. 2 HAKIJA Lassila &

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot