Raahen Romu Oy Metalliromun käsittely. Ympäristölupahakemuksen täydennys. Kiiluntie Raahe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raahen Romu Oy Metalliromun käsittely. Ympäristölupahakemuksen täydennys. Kiiluntie 166 92120 Raahe"

Transkriptio

1 HANNU SALONEN YMPÄRISTÖPALVELUT OY Raahen Romu Oy Metalliromun käsittely Ympäristölupahakemuksen täydennys Kiiluntie Raahe Hannu Salonen Ympäristöpalvelut Oy Juha Roivainen p

2 1 Sisällys 1 Toiminta, jolle lupaa haetaan Lyhyt kuvaus toiminnasta Hakijan käsitys ympäristölupavelvollisuudesta Hakijan yhteystiedot Laitoksen yhteystiedot Voimassa olevat ympäristölupa-, vesilupa- tai muut päätökset ja sopimukset Kiinteistöt ja laitokset Tiedot toiminnan sijaintipaikasta, ympäristöolosuhteista ja alueen kaavoitustilanteesta Sijaintipaikka Ympäristöolosuhteet Maa- ja kallioperä Pohja- ja pintavedet Ympäristön laatu Alueen kaavoitustilanne Selvitys toiminnan sijaintipaikan naapureista Toiminnan ajankohta Tuotanto, prosessit ja laitteistot Vastaanotto ja varastointi Romumetallin käsittely Romuajoneuvot Renkaat ja kumit Vaaralliset jätteet Kemikaalit, polttoaineet ja niiden varastointi, kulutus ja veden käyttö Energian käyttö ja arvio käytön tehokkuudesta Veden hankinta ja viemäröinti Arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa Liikenne ja liikennejärjestelyt Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Päästöjen laatu ja määrä Päästölähteet sekä päästöjen määrä ja laatu vesistöön Päästölähteet sekä päästöjen määrä ja laatu ilmaan Melupäästöt ja tärinä Syntyvät jätteet, ominaisuudet, määrät, varastointi sekä edelleen toimittaminen Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltamisesta Arvio toiminnan eri vaikutuksista ympäristöön Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu ja raportointi Toiminnan tarkkailu Vaikutusten tarkkailu... 11

3 2 LIITTEET 1. Karttapiirros, toiminnot alueella 2. Seuranta- ja tarkkailusuunnitelma 3. Ympäristölupa Ympäristöluvan muutos Ympäristöluvan muutos Maanvuokrasopimus 7. Auditointihyväksyntä

4 3 1 Toiminta, jolle lupaa haetaan 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta Raahen Romu Oy hakee toiminnan laajennusta olemassa olevaan romumetallin käsittelylaitoksen ympäristölupaan osoitteessa Kiiluntie 166. Toiminta muodostuu pääosin kierrätysmetallin käsittelystä ja varastoinnista. Laitoksen metallin leikkuripaalain mahdollistaa materiaalien paremman lajittelun, käsittelyn ja varastoinnin. Yhtiö hakee lupaa ottaa vastaan ja varastoida romuajoneuvoja, muuntajia, sähköja elektroniikkaromua ja renkaita. Materiaaleja otetaan vastaan enintään tonnia vuodessa. 1.2 Hakijan käsitys ympäristölupavelvollisuudesta Metalliromun ja jätteidenkäsittely on luvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 mukaan. 2 Hakijan yhteystiedot Raahen Romu Oy Brahenkatu Raahe Y-tunnus Toimialatunnus 3831 Romujen purkaminen 4677 Jätteen ja romun tukkukauppa Yhteyshenkilö: Mauri Kramsu puh Laitoksen yhteystiedot Laitos sijaitsee Raahen kaupungissa osoitteessa Kiiluntie 166, kiinteistöllä RNo Voimassa olevat ympäristölupa, vesilupa tai muut päätökset ja sopimukset Toiminnalle on Raahen kaupungin ympäristölautakunta myöntänyt ympäristöluvan , johon on myönnetty muutos ja Hakija esittää, että euron vakuus on riittävä ympäristönsuojelulain 59 :n mukaisen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Kiinteistöllä varastoidaan pääosin vain metalliromua, jolla on positiivinen arvo. Muu varastoitava jäte (SER, autoromu, renkaat) ovat tuottajavastuun alaista jätettä. Kiinteistöllä varastoitavat kumiletkut ovat SSAB:n omaisuutta ja niilläkin on positiivinen arvo.

5 4 5 Kiinteistöt ja laitokset Raahen Romu Oy:n sijaitsee Raahen kaupungilta vuokraamalla noin 3,5 ha maaalueella, laitostunnus L69. Kiinteistöllä on varastohalli, pieniä katoksia ja kaksi toimisto/sosiaalitilarakennusta. Raahen Romu Oy purkaa ja varastoi sähkö- ja elektroniikkalaitteita noin 800 m 2 kokoisessa vuokratussa hallissa, joka sijaitsee osoitteessa Yrittäjäntie 5, Raahe. Hallissa ei ole viemäröintiä. 6 Tiedot toiminnan sijaintipaikasta, ympäristöolosuhteista ja alueen kaavoitustilanteesta 6.1 Sijaintipaikka Laitos sijaitsee Raahen kaupungissa osoitteessa Kiiluntie 166, RNo Alueella on ollut metallinkäsittelytoimintaa vuodesta 1987 alkaen. 6.2 Ympäristöolosuhteet Maa ja kallioperä Alueen maaperä on hiekkaista ja silttistä moreenia. Osa alueesta on täyttömaata Pohja ja pintavedet Lähimmän tärkeälle Antinkankaan pohjavesialueelle on matkaa 1 km.

6 Ympäristön laatu Ympäristö on mäntymetsää ja Kiiluntien toisella puolella on Raahen kaupungin jäteasema ja suljettu kaatopaikka. Laitoksen ympäristö on metsämaata. Lähialueella ei tiettävästi ole uhanalaisia kasvi- tai eläinlajeja eikä alueen välittömässä läheisyydessä ole suojelualueita. 6.3 Alueen kaavoitustilanne Yleiskaava Alue on yleiskaavassa merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Asemakaava Alueella ei ole asemakaavaa. 7 Selvitys toiminnan sijaintipaikan naapureista Kiinteistön ja ympäröivän alueen noin 800 m etäisyydelle omistaa Raahen kaupunki. Lähimmät asunnot sijaitsevat Kaupunginmetsän asuntoalueella noin 1400 metrin etäisyydellä. 8 Toiminnan ajankohta

7 6 Metalliromun vastaanotto ja käsittely on laitoksen nykyistä toimintaa. 9 Tuotanto, prosessit ja laitteistot 9.1 Vastaanotto ja varastointi Laitoksen toiminta-aika on ma - pe klo 6-20 ja tarvittaessa lauantaina klo Kunnossapitoa ja liikennöintiä harjoitetaan myös muuna aikana. Laitokselle tulevat ja lähtevät materiaalit on esitetty seuraavissa taulukoissa. Taulukko 9.1. Laitokselle tuleva materiaali, jätenimikkeet ovat ohjeellisia. Materiaali Jätenimike Vastaanotto (t/a) Max. varasto (t) Metalliromu , , , Sähkö- ja elektroniikkaromu, 1602, muuntajat Romuajoneuvot , Käytetyt renkaat ja , kumiset kuljettimet ja letkut Akut Yhteensä Taulukko 9.2. Laitokselta lähtevä materiaali, jätenimikkeet ovat ohjeellisia. Jätenimike Lähtevä Max. varasto Materiaali (t/a) (t) Metalliromu , , Romuajoneuvot , , Käytetyt renkaat, kumi , Sähkö- ja elektroniikkaromu 1602, Muuntajaöljyt, hydrauliikka-, 1301, voitelu- ja moottoriöljyt, Akut ja paristot 1606, Sakokaivoliete, yhdyskuntajäte , Yhteensä 10610

8 7 Lajittelulaitoksella otetaan vastaan muualla esikäsiteltyjä, kierrätyskelpoisia jätemateriaaleja. Materiaalit tuodaan kierrätyslaitokselle kuorma-autoilla. Lastit puretaan vastaanottoalueelle. Kierrätyslaitoksen raaka-aineina käytetään teollisuudesta ja kotitalouksista peräisin olevaa metalliromua. Laitoksen vastaanottotoimintoihin kuuluvat vastaanottotarkastus, punnitus ja laadunmääritys. Punnituksen yhteydessä tehdään yrityksen käytäntöjen mukaiset vastaanottokirjaukset ja tarkistetaan mahdolliset siirtoasiakirjat. Romun tuoja ja laatu rekisteröidään tietokantaan jäteseurantaa ja muuta kirjanpitoa varten. Materiaalit lajitellaan ja ohjataan varastoon tai suoraan käsittelyyn. Vastaanoton ja lajittelun päävaiheet ovat: kuormien tarkastus ja vastaanotto punnitus ohjaus käsittelyyn tai varastopaikkaan tietojen syöttö materiaalitietojärjestelmään. 9.2 Romumetallin käsittely Laitoksella tehdään kierrätysmetallin esikäsittelytoimenpiteitä kuten lajittelu, leikkaaminen ja paalaaminen. Lajittelu tapahtuu pääosin koneellisesti, mutta myös käsityönä. Suuret kappaleet leikataan mekaanisesti leikkurilla tai polttoleikataan teollisuuden vaatimiin raakaaine mittoihin. Polttoleikkausta tehdään noin 6 tuntia työpäivän aikana määrätyllä alueella. Leikkuri/paalain toimii polttomoottorilla ja sen ympärille on asennettu laajalti 12 mm kulutusteräslevyt asfaltin päälle. Noin puolet laitoksella käsiteltävästä romumetallista on terästeollisuusasiakkaiden irtonaisen romun paalaamista tiiviimpään muotoon paaleiksi. Asiakkaiden paalattavaa romua varastoidaan laitoksella vain lyhyen aikaa. Metallipitoinen materiaali käsitellään terästeollisuuden ohjeistuksen mukaisiin laatuluokkiin pienimällä romua polttoleikkaamalla ja mekaanisilla leikkureilla. Värimetallit ja kirkasromu käsitellään ja lajitellaan valimoteollisuuden käyttötarpeiden mukaisesti. Romun seasta talteen otetaan myös käyttöteräkset ja muu käyttökelpoinen tavara uusiokäyttöön. Sisään tuleva romu käsitellään niin, että alueen järjestys ja eri laatujen erottelu pystytään tekemään mahdollisimman hyvin. Jos tuotteita ei saada jostain syystä heti toimitettua terästehtaille, joudutaan se välivarastoimaan romupihalle. Vaarallinen jäte Vaarallista jätettä sisältävä materiaalierä asetetaan erikoislajitteluun ja myyjä vastaa aiheuttamistaan kustannuksista. Jos vaarallista jätettä on merkittävä määrä tai se aiheuttaa ympäristöriskin vastaanotto keskeytetään ja asiasta ilmoitetaan ympäristöviranomaisille. Vaaralliset jätteet toimitetaan luvan omaavaan käsittelylaitokseen. Radioaktiivista tai säteilevää romua ei vastaanoteta. Säteilevä materiaalikuorma asetetaan karanteeniin ja siitä ilmoitetaan säteilyturvakeskukseen ja ympäristöviranomaisille.

9 8 9.3 Romuajoneuvot Romuajoneuvoja otetaan vastaan ja varastoidaan asfaltin päällä. Romuajoneuvot toimitetaan varsinaiseen käsittelypaikaan heti, kun sopiva kuljetuserä on valmiina. 9.4 Renkaat ja kumit Käytetyt renkaat varastoidaan kentällä, kontissa tai lavalla. Käytettyjä kumikuljettimia ja -letkuja otetaan vastaan ja varastoidaan kentällä kasalla. 9.4 Vaaralliset jätteet Muuntajien käsittely Muuntajia otetaan vastaan, puretaan ja varastoidaan. Pääsääntöisesti muuntajista on tyhjennetty kaikki öljyt jo purkutyömaalla, mutta joissakin on vielä öljyä sisällä. Muuntajat otetaan laitoksella vastaan umpinaiseen teräskaukaloon. Muuntajia purettaessa varaudutaan pitkäaikaiseen öljyn valumiseen ja estetään öljyn pääseminen maaperään. Muuntajaöljyt toimitetaan kirkasöljykierrätykseen uusiokäyttöön luvan omaavaan laitokseen. Mahdolliset, harvinaiset PCB:tä sisältävät vaaralliset jätteet pidetään erillään puhtaista öljyistä ja muista jätteistä. Sähkö- ja elektroniikkaromu Sähkö- ja elektroniikkaromu lajitellaan ja varastoidaan jatkokuljetuksia varten. SE-romu varastoidaan konteissa tai ulkona. SE-romua viedään varastoitavaksi ja purettavaksi Raahen Romun vuokraamaan halliin osoitteessa Yrittäjäntie 5, Raahe. SE-romusta puretaan hyötykäyttöön kelpaavat materiaalit sekä vaaralliset jätteet, kuten paristot. Kaikki laitteet toimitetaan tuottajavastuulain mukaiseen kierrätykseen vastaanottajalle, jolla on ympäristölupa ko. laitteiden käsittelyyn. Jakeille suoritetaan materiaalikohtainen laadunvalvonta, jonka jälkeen tiedot rekisteröidään ja raportoidaan materiaalikohtaisesti. Akut Laitoksella vastaanotetaan ja välivarastoidaan akkuja ja paristoja. Lyijyakut varastoidaan niiden varastointiin ja kuljetukseen tarkoitetuissa muovilaatikoissa. Vastaanotetut jätteet tunnistetaan, pakataan ja välivarastoidaan odottamaan sopivan kuljetuserän täyttymistä. Romun seassa mahdollisesti tulleista vaarallisista jätteistä pidetään varastokirjanpitoa, johon merkitään vastaanotetun jätteen alkuperä, laatu, määrä, päivämäärä ja vastaavat tiedot käsittelyyn toimitetuista jätteistä.

10 9 Ammattitaito Henkilökunnalla on vuosien kokemus romualan työstä sekä autojen ja muuntajien purkamisesta. Henkilökuntaa koulutetaan ulkopuolisilla kursseilla sekä yrityksen sisäisissä koulutustilaisuuksissa. 10 Kemikaalit, polttoaineet ja niiden varastointi, kulutus ja veden käyttö Polttoaineena käytetään työkoneissa ja leikkureissa polttoöljyä ja polttoleikkauksessa happea ja nestekaasua. Polttoaineen tankkauspaikka on sijoitettu nestetiiviiksi pinnoitetulla alueella ja öljyntorjuntavälineet on välittömässä läheisyydessä. Polttoainesäiliön tilavuus on valuma-altaalla varustettu 5 m 3 säiliö. Hydrauliöljyä säilytetään 1 m 3 säiliössä. Koneiden ja laitteiden toimintaan tarvittavia aineita kuten voitelu ja voimansiirto aineita varastoidaan vähäisiä määriä. Jäteöljy varastoidaan katollisessa ja valuma-altaallisessa 2,5 m 3 terässäiliössä. Nestekaasua varastoidaan enintään 20 kpl 11 kg pulloja ja yhdessä 200 litran säiliöissä. Happea varastoidaan enintään 27 kpl 50 litran pulloissa. 11 Energian käyttö ja arvio käytön tehokkuudesta Työkoneet (3-4 kpl) ja metallileikkuri/paalauskone käyttävät polttoöljyä noin litraa vuodessa. Polttoleikkauksessa kuluu nestekaasua noin litraa ja happea noin litraa vuodessa. Sähkön kulutus on noin kwh vuodessa (lämmitys ja valaistus). 12 Veden hankinta ja viemäröinti Kiinteistö on liittynyt kaupungin vesijohtoverkostoon. Vettä käytetään sosiaalitiloissa noin 30 m 3 vuodessa. Vedet johdetaan umpisäiliöön, joka tyhjennetään jätevedenpuhdistamolle. 13 Arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa Toiminnan ympäristöriskit liittyvät lähinnä säiliövuotoihin, koneiden ja laitteiden öljy- ja polttoainevahinkoihin sekä tulipaloon. Työkoneissa käytettävä polttoaine varastoidaan valuma-altaallisessa kaksoisvaippasäiliössä. Alueella on imeytysainetta mahdollisia öljyvuotoja varten. Laitoksen alueelle tuleva jäte on syntypisteessään lajiteltua jätettä ja vastaanotto on valvottua ja tulevat kuormat tarkistetaan tyhjennettäessä. Väärin lajitellun jätteen määrä voi suurimmillaan olla yksittäinen kuorma. Todennäköisimmin se on vain osa kuormaa, jolloin riskit ovat hyvin pieniä. Laitokseen kuulumaton jäte palautetaan jätteen toimittajalle. Yksittäiset, laitokselle kuulumattomat jätteet lajitellaan erilleen käsin ja varastoidaan asianmukaisesti ja toimitetaan asianmukaisen luvan omaavalle käsittelijälle. Alueella on kaksi lukittavaa porttia, videovalvonta ja murtohälytysjärjestelmä sekä

11 10 vartiointiliikkeen ympärivuorokautinen vartiointi. 14 Liikenne ja liikennejärjestelyt Kiinteistölle liikennöidään valtatie 8:lta Kiiluntien kautta. Kuorma-autoliikenteen määrä on enimmillään keskimäärin 10 ajoneuvoa vuorokaudessa sekä henkilöautoliikennettä noin 20 autoa/vrk. 15 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Raahen Romu Oy:llä on käytössä romukauppiaitten sovellettu laatu- ja ympäristöhallintajärjestelmä, jota romuliikkeiden tukkuliike Romukeskus Oy auditoi säännöllisesti. 16 Päästöjen laatu ja määrä 16.1 Päästölähteet sekä päästöjen määrä ja laatu vesistöön Öljyisille romuille on käytössä kolme teräsallasta, josta mahdollinen huuhtouma saadaan talteen. Sorvinlastua ei varastoida alueella vaan se ohjataan briketöintilaitokseen. Kentän yleisellä siisteydestä huolehtimisella vähennetään kiinteän aineksen huuhtoutumista hulevesien mukana maastoon. Alueen päästöt vesistöön ovat normaalitilanteessa vähäiset Päästölähteet sekä päästöjen määrä ja laatu ilmaan Toiminnan aiheuttamat ilmanpäästöt ovat vähäisiä eivätkä ne heikennä alueen ilman laatua. Liikenteestä syntyvä pöly rajoittuu laitosalueen välittömään lähiympäristöön. Polttoleikkauksesta tulevat päästöt ovat vähentyneet mekaanisen leikkurin käyttöönoton myötä. Polttoleikkauksesta aiheutuvat päästöt rajoittuvat laitoksen alueelle Melupäästöt ja tärinä Toiminnan pääasiallisia melulähteitä ovat työkoneet ja raskas liikenne. Toiminnasta ei aiheudu tärinää. 17 Syntyvät jätteet, ominaisuudet, määrät, varastointi sekä edelleen toimittaminen Syntyvät jätteet on esitetty taulukossa 9.2. Jätteitä varastoidaan kentällä tai vaihtolavalla. Vaaralliset jätteet varastoidaan konteissa. Kaikki kierrätykseen menevät jätteet toimitetaan ympäristöluvan omaavaan laitokseen. 18 Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltamisesta

12 11 Käsittely- ja varastoalueet on päällystetty olennaisilta osin asfaltilla. Ns. vanhalla puolella on asfaltoiduilta alueella hulevesille öljynerotusjärjestelmä. Kuljetuksissa käytetään tilavuudeltaan mahdollisimman suuria kuljetusvälineitä. Toiminnalla ehkäistään ympäristöpäästöjä suhteessa kuljetettuun tonnimäärään. 20 Arvio toiminnan eri vaikutuksista ympäristöön 20.1 Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan haitallista vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön Alueella ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja, eikä hankkeella ole erityistä vaikutusta ympäristöön. 20 Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu ja raportointi 20.1 Toiminnan tarkkailu Laitoksella pidetään kirjaa vastaanotettavista materiaaleista ja toimittajista. Kirjanpidosta käy ilmi kunkin tuotavan kuorman osalta: - jätetyyppi - toimitusajankohta ja toimittaja - jätteen syntypaikka - määrä Lisäksi pidetään kirjaa poikkeavista tapahtumista, leikkuri-paalaimen työpäivistä, polttoleikkauksesta sekä toiminnassa muodostuneiden jätteiden laadusta määrästä ja toimituspaikoista Vaikutusten tarkkailu Laitoksen päästöt ilmaan ja veteen ovat vähäiset. Laitokselle ei esitetä vaikutustarkkailua. RAAHEN ROMU OY Mauri Kramsu

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450 HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 06.05.2014 154 ESAVI/555/04.08/2010 Lausunto Hakija Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

JÄTTEIDEN AMMATTIMAISEN TAI LAITOSMAISEN KÄSITTELYN YMPÄRISTÖLUPA, Raahen Romu Oy

JÄTTEIDEN AMMATTIMAISEN TAI LAITOSMAISEN KÄSITTELYN YMPÄRISTÖLUPA, Raahen Romu Oy YMPÄRISTÖNSUOJELU YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 29.12.2015 25 Dnro: 764/110100/2015 15-76-YLH Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2015 JÄTTEIDEN AMMATTIMAISEN TAI LAITOSMAISEN KÄSITTELYN YMPÄRISTÖLUPA, Raahen Romu

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Kooninkeitaan jäteasema Ruusilantie 79 38700 Kankaanpää KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 15.12.2014 Kooninkeidas 1/5

Lisätiedot

D toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 ) D luvan muuttaminen (YSL 89 ) D direktiivilaitoksen luvan tarkistaminen (YSL 81 ) D muu syy, mikä?

D toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 ) D luvan muuttaminen (YSL 89 ) D direktiivilaitoksen luvan tarkistaminen (YSL 81 ) D muu syy, mikä? YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen Diaarimerkintä täyttää) Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUV AN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi Hinnasto vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013 www.iuj.fi 1.6.2013 Yhteystiedot ja aukioloajat Domargårdin jätekeskus Avoinna Ritamäentie 20, 06200 Porvoo ma - pe 7-18, la 9-14 puh. 020 637 7080,

Lisätiedot

Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin

Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin Ympäristöministeriö MUISTIO Ympäristönsuojeluosasto 5.4.2013 Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin jätelaki (646/2011) 6 1 mom. 10 kohta, 100 valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012),

Lisätiedot

Sorters Finland Oy

Sorters Finland Oy 1 Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma Sisällysluettelo: 1 Tarkoitus, laajuus ja määritelmät... 1 2 Vastaanotettavat jätteet... 2 3 Toimet vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastamiseksi...

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Materiaalikierron yhteistyömalli

Materiaalikierron yhteistyömalli Materiaalikierron yhteistyömalli Mikä on materiaalikierron yhteistyömalli? Materiaalikierron yhteistyömallilla edistetään asukkailta ja yrityksistä jäävien ylimääräisten tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttöä

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 06.10.2016 Sivu 1 / 1 1137/2013 11.01.00 88 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Ekokem-Palvelu Oy:n ympäristölupahakemus koskien Juvanmalmin jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

1U16 LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT , K YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Kotipaikka. iaarimerkintä. akemus on tullut vireille

1U16 LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT , K YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Kotipaikka. iaarimerkintä. akemus on tullut vireille YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Viranomainen täyttää ) iaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot akemus on tullut vireille Anl. O / LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT. 1U16 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN yhyt kuvaus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 31/2013 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 27.08.2013 264 HEL 2013-009264 T 11 01 00 00 ESAVI/323/04.08/2012 Päätös Lupatilanne Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen

Lisätiedot

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN 2016 TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN SISÄLLYS 1.0 TOIMINNAN KUVAUS... 2 2.0 KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU... 2 2.1 Käyttötarkkailu... 2 2.2

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) 621 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö Tmi Osa- Tattiksen ympäristölupahakemuksesta (ESAVI/555/04.2010) HEL 2014-004885 T 11 01 00 00 Lausunto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) Ympäristölautakunta Ysp/10 15.12.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) Ympäristölautakunta Ysp/10 15.12.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) 10 Arkista Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2015-010200 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Arkista Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa. Arkista

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus/Lassila & Tikanoja Oyj

Ympäristölupahakemus/Lassila & Tikanoja Oyj TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 308 11.04.2006 4 Ymp 2512-2006 (235) Ympäristölupahakemus/Lassila & Tikanoja Oyj Tiivistelmä: - Ympkaalk 308 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2014 www.iuj.fi 1.1.2014 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2015 www.iuj.fi 1.1.2015 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

Postinumero ja - toimipaikka

Postinumero ja - toimipaikka RISKIKARTOITUS NUMMELANHARJUN-NUMMENKYLÄN POHJAVESIALUUELLA - YRITYKSET 1 YRITYS Yrityksen nimi 2 TOIMIPAIKKA 3 LISÄTIETOJA YRITYKSESTÄ 4 TOIMINNAN KUVAUS Yrityksen toimiala Lähiosoite Puhelin Kiinteistön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 708/11.01.00/2012 21 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Kierrätys- ja Purkupalvelut Oy, nestemäisten vaarallisten

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61 U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 18.5.2004 Dnro 0199Y0187-114 No YS 535 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1965/11.01.00/2014 Ympäristölautakunta 56 15.5.2014 99 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, Circulation Oy:n siirtokuormausasema, Arinatie 13,

Lisätiedot

80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4837/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4837/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 18.2.2015 20 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 14/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/18/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014. Liike- ja yhteisötunnus: 2038072-5

PÄÄTÖS. Nro 14/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/18/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014. Liike- ja yhteisötunnus: 2038072-5 PÄÄTÖS Nro 14/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/18/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA HAKIJA Jätteiden vastaanotto-, kierrätys- ja käsittelytoimintaa sekä betoni- sekä tiilijätteen

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2016 www.iuj.fi 1.1.2016 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

Helsinki 5.10.2006. No YS 1416

Helsinki 5.10.2006. No YS 1416 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (15) Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 131 111 No YS 1416 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta koskien uutta

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

11 Aluehallintovirasto

11 Aluehallintovirasto 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro 1141201311 Dnro PSAVI/14104.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2013 1 ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626 PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki 26.4.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 133 11 No YS 626 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

Kierrätetään. www.tramel.fi

Kierrätetään. www.tramel.fi Kierrätetään. www.tramel.fi Tramel Oy tarjoaa yrityksille ja kotitalouksille taloudellisesti kannustavan palvelun metallien ja metallipitoisten materiaalien kierrätykseen. Tramel Oy Prosessit Tuotteet

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Lassila & Tikanoja Oyj

Ympäristölupahakemus / Lassila & Tikanoja Oyj TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 283 04.04.2006 5 Ymp 1750-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Lassila & Tikanoja Oyj Ympkaalk 283 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 19 SEKAJÄTTEEN KERÄYS Pakkaavaan

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentti kohta 4

Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentti kohta 4 1(11) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 71 YLO LOS-2004-Y-971-111 Annettu julkipanon jälkeen 1.9.2005 ASIA Päätös Raision Seudun Työttömät ry:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Repovaara KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Maanrakennus Vääräniemi Oy. Taivalkoski. (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä

Repovaara KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Maanrakennus Vääräniemi Oy. Taivalkoski. (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Repovaara Maanrakennus Vääräniemi Oy Taivalkoski 1 Sisällys Yleistä...

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (8) Ympäristölautakunta Yvp/

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (8) Ympäristölautakunta Yvp/ Helsingin kaupunki Esityslista 9/2012 1 (8) 5 Ympäristölautakunnan lausunto Stena Recycling Oy ympäristölupahakemuksesta HEL 2012-006903 T 11 01 00 00 ESAVI/41/04.08/2012 Päätösehdotus, joka on Helsingin

Lisätiedot

RAKENNUSTARVIKELAUSUNTO EPSCement EC350M/EC350P/EC200K

RAKENNUSTARVIKELAUSUNTO EPSCement EC350M/EC350P/EC200K Sivu 1 / 5 Tuoteryhmä: Tuotteet: Lattiat: Käytetään lattioilla EPSCement EC350M EPSCement EC350P EPSCement EC200K Laadittu: 2014-12-16 Päivitetty: 2014-12-16 Yritystiedot: EPSCement AB 132 82 Gustavsberg

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 376/11.01.00/2014 29 Espoon kaupungin ja ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Anodisointi Janster Oy:n pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 77/10/1 Dnro PSAVI/166/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010. Metalliromun käsittelylaitos, Kajaani

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 77/10/1 Dnro PSAVI/166/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010. Metalliromun käsittelylaitos, Kajaani 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 77/10/1 Dnro PSAVI/166/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Metalliromun käsittelylaitos, Kajaani Kajaanin Romu Oy Kirkkoahontie 574 87910 Linnantaus 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta /11/01/00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 21. Asiakirjat

Rakennus- ja ympäristölautakunta /11/01/00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 21. Asiakirjat Rakennus- ja ympäristölautakunta 21 21.01.2015 Lausunto / Ympäristölupamääräyksien tarkistaminen (YSL 35 ) / Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta / Paperinkeräys Oy (Ahertajantie 1) / LSSAVI

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 60/11/1 Dnro PSAVI/235/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 60/11/1 Dnro PSAVI/235/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 60/11/1 Dnro PSAVI/235/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2011 1 ASIA Kajaanin Renforsin Rannan jätteiden käsittelylaitos, Kajaani Päätös sisältää ratkaisun YSL:n 101 :n mukaisesta

Lisätiedot

Dnro HAM-2009-Y-292-111 Nro YSO/192/2009 Annettu julkipanon jälkeen Ympäristönsuojeluosasto 17.12.2009

Dnro HAM-2009-Y-292-111 Nro YSO/192/2009 Annettu julkipanon jälkeen Ympäristönsuojeluosasto 17.12.2009 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS (epävirallinen) H Ä M E E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro Nro YSO/192/2009 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2009 ASIA Päätös Stena Recycling Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 34/2012 1 (7) Kaupunginhallitus Ryj/1 1.10.2012

Helsingin kaupunki Esityslista 34/2012 1 (7) Kaupunginhallitus Ryj/1 1.10.2012 Helsingin kaupunki Esityslista 34/2012 1 (7) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 18.09.2012 275 HEL 2011-006220 T 11 01 00 00 ESAVI/173/04.08/2012, ESAVI/174/04.08/2012 Päätös Laitosten sijainti Aikaisemmat

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä Lakimies Marko Nurmikolu Selvilläolovelvollisuus YSL 6 : Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä

Lisätiedot

Kiertotie Oy

Kiertotie Oy 1 Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma Sisällysluettelo: 1 Tarkoitus, laajuus ja määritelmät... 1 2 Vastaanotettavat jätteet... 2 3 Toimet vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastamiseksi...

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 97 08.10.2015. 97 Asianro 4072/11.01.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 97 08.10.2015. 97 Asianro 4072/11.01.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) 97 Asianro 4072/11.01.00/2015 Päätös ympäristölupahakemuksesta / T:mi Metallivälitys Räsänen, Romuliike, Kaatopaikantie 316, Kuopio Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

EKOMAKSUT 01.05.2013. Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1

EKOMAKSUT 01.05.2013. Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 EKOMAKSUT Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Nro 199/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/27/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

Nro 199/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/27/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 199/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/27/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 ASIA Laitos- ja ammattimaista jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoimintaa harjoittavan

Lisätiedot

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Lahden toimipisteen ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Hankkija Oy, Säkylän rehutehdas, Maakunnantie 4, 27820 SÄKYLÄ. Kohde ei sijaitse pohjavesialueella.

Hankkija Oy, Säkylän rehutehdas, Maakunnantie 4, 27820 SÄKYLÄ. Kohde ei sijaitse pohjavesialueella. PÄÄTÖS 1 (4) Hankkija Oy PL 120 27801 SÄKYLÄ Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Päätös laitoksen perustamisesta Hankkija Oy, Säkylän rehutehdas, Maakunnantie 4, 27820 SÄKYLÄ. Kohde

Lisätiedot

Rakennus ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 20.5.2015 55. 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 22.5.2015 5419/11.01.

Rakennus ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 20.5.2015 55. 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 22.5.2015 5419/11.01. 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 20.5.2015 55 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 22.5.2015

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Kaivannaisjätesuunnitelma

Kaivannaisjätesuunnitelma Kaivannaisjätesuunnitelma NCC:n Kiviainestoimipiste Pornaisten PORNAINEN NCC Roads Oy Mannerheimintie 103a PL 13, 00281 Helsinki Puh. 010 507 6800 nccroads@ncc.fi www.ncc.fi Sisällys 1 Perustiedot... 3

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen

KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen 1/6 KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen Aukioloajat ma pe 7.00 20.00 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Laskutus puh. 010 841 1804 Jäteneuvonta puh. 010

Lisätiedot