Kertakäyttöisten haavanhoito- ja leikkaussalituotteiden valmistusta koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Mikkeli.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kertakäyttöisten haavanhoito- ja leikkaussalituotteiden valmistusta koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Mikkeli."

Transkriptio

1 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 55/2011/1 Dnro ISAVI/235/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Kertakäyttöisten haavanhoito- ja leikkaussalituotteiden valmistusta koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Mikkeli. HAKIJA Mölnlycke Health Care Oy PL 76, Mikkeli TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Mölnlycke Health Care Oy:n Mikkelin tehdas sijaitsee Mikkelin kaupungin Pursialan kaupunginosassa (15) korttelin 16 tontilla 7. Tehtaan käyntiosoite on Saimaankatu 6, Mikkeli. Kiinteistön omistaa Mikkelin kaupunki ja Mölnlycke Oy on tiloissa vuokralaisena. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Tehtaan toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n kohdan 6 b (haihtuvia orgaanisia yhdisteitä vähintään 10 tonnia vuodessa käyttävä toiminta) perusteella. Ympäristönsuojelulain 28 3 momentin mukaan ympäristölupaa on tarkistettava laitoksen toiminnan muuttuessa olennaisesti. Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on edellyttänyt, että tärkeälle pohjavesialueelle sijoittuvan laitoksen lupaa on tarkistettava etyleenioksidin käyttö- ja varastointimäärien kasvaessa. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 6 b perusteella lupaviranomaisena toimii aluehallintovirasto. ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENNYKSET Hakemus on saapunut Itä-Suomen aluehallintovirastoon Hakemusta on täydennetty sekä 18.3.,11.4. ja

2 2 HAKEMUKSEN SISÄLTÖ TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET Laitoksen toimintaa koskevat mm. seuraavat luvat, päätökset ja sopimukset: Mikkelin seudun terveydenhuollon kuntayhtymä, ympäristölupamenettelylain 2 :n mukainen lupa Mikkelin vesilaitos 1990, Sopimus höyrysteriloinnin vesien johtamisesta sadevesiviemäriin Etelä-Savon ympäristökeskus on merkinnyt Mölnlycke Health Care Oy:n Mikkelin tehtaan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään Tukes, Lupa vaarallisten kemikaalien laajamittaiseen teolliseen käsittelyyn ja varastointiin , 4520/36/2006 Tukes, Etyleenioksidilaitoksen muutos , 10956/36/2010 ja muutoksen käyttöönottoa koskeva päätös , 12567/36/2010 Rakennuslupa, Mikkelin kaupunki ( 437, lupatunnus B) Laitoksella on ympäristövahinkovakuutus. KAAVOITUSTILANNE Toiminta sijaitsee asemakaavoitetulla alueella. Tehdasaluetta koskee Mikkelin kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaavan muutos. Kaavassa kiinteistö on merkitty teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Viereiset kiinteistöt ovat pääosin yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (TTV). Lisäksi kiinteistön vieressä tai välittömässä läheisyydessä sijaitsee kunnallisteknisten rakennusten korttelialue (YT), lähivirkistysalue (VL) ja luonnonsuojelualue (SL). TOIMINNAN SIJAINTI JA SEN YMPÄRISTÖ Tehdasalue Tehdas sijaitsee Mikkelin kaupungin Pursialan kaupunginosassa, noin kahden kilometrin päässä Mikkelin keskustasta kaakkoon. Toiminnot sijaitsevat pääosin samassa tehdasrakennuksessa lukuun ottamatta kaasuvarastoa, kaasu- ja nestesäiliötä, etyleenioksidikatalysaattoria ja höyrykattilaa. Höyrykattila ja sen öljysäiliö ovat tehtaan lastausalueen vieressä. Etyleenioksidin katalysaattori sijaitsee kaasukeskuksen vieressä. Kiinteistöllä sijaitsee Mölnlycke Oy:n tuotanto- ja toimitilojen lisäksi kemikaalivarasto ja pysäköintialue. Kiinteistöllä sijaitsevat myös ulkopuolisen yrittäjän ylläpitämä tehtaan henkilöstöravintola ja tehtaan huolto- ja kunnossapitotoiminnoista vastaavan ABB Oy:n toimitilat.

3 3 Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutusta Lähimmät naapurit ovat vieressä sijaitseva Helsingin Yliopiston kirjaston mikrokuvaus- ja konservointilaitos (Saimaankatu 6), Pursialan pohjavedenottamo (Laitoskatu 3), Mikkelin Yritystalo (Saimaankatu 8), G-levy ja Puu Oy:n toimipiste (Pursialankatu 9) sekä noin 150 metrin etäisyydellä oleva Osuuskauppa Suur-Savon leipomo (Saimaankatu 5). Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 150 metrin etäisyydellä tehtaasta pohjoiseen. Tehtaan länsipuolella noin 500 metrin päässä on lähin varsinainen asuinalue. Noin 400 metriä tehtaasta kaakkoon sijaitsee hotelli, joka ei ole tällä hetkellä toiminnassa. Noin 100 metriä tehtaan tontin rajasta pohjoiseen on Pursialanlehdon luonnonsuojelualue, jonka Mikkelin lääninhallitus on rauhoittanut Mikkelin kaupungin hakemuksesta luonnonsuojelulain nojalla vuonna Pinta-alaltaan noin hehtaarin laajuisen alueen rauhoittamisen tarkoituksena on ollut lehto- ja rantaluonnon suojelu ja koulujen opetuskohteen säilyttäminen. Urpolanjokilaakson luonnonsuojelualue sijaitsee noin 800 metrin päässä tehtaasta Kattilanlahden toisella puolella. Tehtaan vaikutusalueella ei sijaitse muita luonnonsuojelukohteita. Alueen hydrologia ja ympäristön tila ja laatu Tehdas sijaitsee Pursialan pohjavesialueella, joka on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi (tunnus ). Maaperä on tehtaan kohdalla noin 10 metrin paksuudelta hyvin vettä läpäisevää sora- ja hiekkamaata. Pohjavedenottamo sijaitsee noin 30 metrin etäisyydellä hakijan tehtaasta. Pursialan pohjavesialueen pinta-ala on 431 hehtaaria ja siitä 18 % on teollisuuden käytössä. Pursialan pohjavedenottamo on yksi Mikkelin kaupungin kolmesta vedenottamosta ja sen osuus on noin 70 % Mikkelin vesilaitoksen tuottamasta vesimäärästä. Raakavedenhankinta Pursialan alueella perustuu luonnollisen pohjaveden (30 %) ja tekopohjaveden käyttöön (70 %). Valtaosa tekopohjavedestä kertyy rantaimeytyksenä Saimaan Kattilanlahdesta. Lisäksi tekopohjavettä tehdään pumppaamalla vettä Saimaasta vedenottamon etelä- ja pohjoispuolella sijaitseviin imeytysaltaisiin. Pursialan pohjavesialue on luokiteltu huonoon tilaan. Pohjavedessä on todettu mm. polyaromaattisia hiilivetyjä, kloorifenoleja, torjunta-aineita, öljy-yhdisteitä, liuottimia ja metalleja. Niiden päästölähteet eivät ole kaikilta osin selvillä, mutta merkittävimpien riskikohteiden (mm. entinen kreosoottikyllästämö, entinen saha, Saimaankadun jätetäyttö) puhdistukset ovat käynnissä. Kuluttajille lähtevän juomaveden pitoisuudet eivät ole kuitenkaan ylittäneet talousvedelle asetettuja enimmäispitoisuuksia. Pursialan pohjavesialueelle on laadittu suojelusuunnitelma, joka on päivitetty vuonna 2010 (Mikkelin Pursialan, Hanhikankaan ja Porrassalmen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivitys, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ). Suunnitelman mukaan pohjavesisuojauksiin ja hulevesien hallittuun johtamiseen on alueella kiinnitettävä erityistä huomiota

4 Hakijan tehdasalueen pysäköintipaikan pohjoisreuna sijaitsee alueella, jonka pilaantunutta maaperää on kunnostettu Etelä-Savon ympäristökeskuksen ja Mikkelin kaupungin toimesta. Pilaantuminen on aiheutunut alueen aiemmasta käytöstä kaatopaikkana. Toiminta sijaitsee Vuoksen vesienhoitoalueeseen kuuluvalla Ukonveden lähialueella (04.151). Saimaaseen kuuluva Ukonvesi on tyypiltään keskikokoinen humusjärvi, jonka ekologinen ja kemiallinen tila on luokiteltu hyväksi. Tehtaasta noin 50 metrin länteen on Ukonveden Pursialanlahti ja sen länsipuolella Kattilanlahti, josta tehtaaseen on matkaa runsaat 150 metriä. Kattilanlahti yhdistyy salmella Pursialanlahteen ja Pursialanlahti Savilahteen. Kattilanlahden ravinnepitoisuudet viittaavat lievään rehevöitymiseen. Tehtaan kaakkoispuolella noin 140 metrin päässä on Särkilampi. 4 Liikennejärjestelyt Tehtaan pääsisäänkäynti on Saimaankadun puoleisessa päädyssä. Tulevan ja lähtevän tavaran liikenne sekä pääosa henkilöautoliikenteestä tapahtuvat tehtaan koilliskulmalta Leipomonkadun kautta. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Mölnlycke Health Care Oy:n Mikkelin tehtaalla valmistetaan kertakäyttöisiä haavanhoitotuotteita. Valmistettavat tuotteet voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin, perinteisiin ja kehittyneisiin tuotteisiin. Osa tuotteista steriloidaan höyryllä ja osa etyleenioksidilla (nk. EtO-sterilointi). Lisäksi valmistetaan tuotteita, jotka lähetetään steriloimattomina asiakkaille. Laitoksella työskennellään arkipäivisin keskeytyvässä kolmivuorotyössä. Tuotannossa työskentelee kokonaisuudessaan noin 300 henkilöä. Tehtaalla on tuotantoa myös viikonloppuisin, mutta työntekijämäärä on tällöin vain noin 10 henkilöä. Tuotteet, tuotanto ja kapasiteetti Tehtaan maksimituotantokapasiteetti nykyisellä laitteistolla on noin tonnia vuodessa, mutta käytännössä tuotantomäärä on ollut noin tonnia vuodessa. EtO-steriloitavien tuotteiden määrä on noin 90 % tuotannosta eli runsaat t/a. Nykyisellä laitteistolla ei ole pystytty EtO-steriloimaan itse kaikkea, vaan osa EtOsterilointia tarvitsevista tuotteista on jouduttu toimittamaan muualle käsiteltäväksi. Suunnitellut muutokset kasvattavat tehtaan etyylioksidisteriloinnin kapasiteettia, mutta tehtaan maksimituotantokapasiteetti pysyy nykyisellä tasolla. Tuotantomäärät kasvavat kuitenkin oletettavasti noin 10 % vuosittain. Sekä uudella että vanhoilla laitteistoilla pystytään steriloimaan kolme annosta vuorokaudessa. Uuden sterilointikammion kapasiteetti on 56 m 3 /annos ja vanhojen 28 m 3 /annos/kammio. Koko laitoksen EtO-sterilointikapasiteetti on uuden laitteiston käyttöönoton jälkeen yhteensä

5 noin 336 m 3 /d eli noin kiloa päivässä ja noin tonnia vuodessa. Muutoksen jälkeen sterilointikapasiteetti vastaa suunnilleen tehtaan maksimituotantokapasiteettia. 5 Prosessit Tuotantokoneet voidaan ryhmitellä valmistettavien tuotteiden ja niihin käytettävien materiaalien perusteella seuraavasti: suolataitosten valmistuslinja, johon kuuluvat suolaliuoksen valmistus, kuitukankaan kyllästys suolaliuoksella, kuivausuuni sekä taitos- ja pakkauslinja. palovammasiteiden vanun ja viskoosisilkin ompelu levyiksi sekä levyjen leikkaus imukykyisten haavasiteiden valmistuslinja sisältäen kuidutuksen, konvertoinnin ja pakkauksen. Linjaan kuuluu lisäksi kuitupölyn poistoputkisto puhaltimineen sekä kuidun erotussyklonit. höyrysterilointiautoklaavi tyhjennys- ja vakuumipumppuineen sidosten kiinnitysteippien leikkaus- ja pakkauskone polyuretaanivaahtomateriaalin pinnoituslinjat ja silikonikomponenttien annostelulaitteet, tuotteiden valmistus- ja pakkauslinjat sekä kiinnittyvien silikonilla päällystettyjen haavanhoitosidosten valmistuslinja haavatyynyllä varustettujen kiinnittyvien siteiden valmistuslinjat (7 kpl) laminointikone, jossa kuitukankaaseen laminoidaan polyuretaanifilmi ja kiinnitetään tarraliimalla pinnoitettu irrotuspaperi. etyleenioksidisterilointi valmiiden tuotteiden kuljetuskartonkien kuljetinrata kuljettaa laatikot lavoitusrobotille, josta edelleen valmiit lavat menevät kiristekalvokoneen kautta lähtevien tuotteiden varastoon Tuotantohallien ilmastointilaitteet sijaitsevat rakennuksen katolla erillisissä ilmastointikonehuoneissa. Etyleenioksidisteriloinnilla on oma ilmastointi, jonka laitteet sijaitsevat sterilointitilan katolla. Myös raaka-aine- ja valmistuotevarastoilla on omat ilmastointilaitteet, jotka sijaitsevat varastohalleissa. Laminointiprosessi muodostuu kahdesta osaprosessista, jotka ovat tarraliiman valmistus ja laminointi. Tarraliimaa valmistetaan sekoittamalla akrylaattiliimaa ja 25 % ammoniakkiliuosta. Panosprosessina valmistettu liima pumpataan laminointikoneelle, jossa se levitetään silikonoidulle paperille. Paperi johdetaan kiertoilmauuniin, jossa liiman kuiva-ainepitoisuutta nostetaan haihduttamalla vettä ja ammoniakkia. Uunin jälkeen paperirata yhdistetään laminoitavaan materiaaliin. Kuidutusprosessissa valmistetaan haavataitostuotteiden imusydämiä jatkuvatoimisella prosessilla. Selluloosa kuidutetaan kuivajauhimella ja kuidut siirretään pneumaattisesti massarainaukseen. Massarainauksessa kuitujen ja ilman seos kulkee verkkopohjaisten muottien läpi, jolloin kuidut jäävät muottiin. Höyrysteriloinnissa tarvittava höyry johdetaan Etelä-Savon Energian Pursialan voimalaitokselta putkea pitkin tehtaalle. Mikäli höyryn tulo voimalaitokselta katkeaa, käytetään höyryn tuottamiseen tehtaan 2,8 MW:n suuruista kevytöljykäyttöistä höyrykattilaa. Tuotteet, joiden materiaalit eivät kestä höyrysterilointia steriloidaan ety-

6 leenioksidilla (nk. EtO-sterilointi). Lisäksi valmistetaan tuotteita, jotka lähetetään steriloimattomina asiakkaille. Etyleenioksidisterilointiin kuuluu vakumointivaihe, kostutusvaihe (vesihöyry), höyrynpoisto, kaasukäsittely (EtO), kaasunpoisto sekä tuotteiden huuhtelu suodatetulla ilmalla. Suunniteltujen panosten (sterilointien) maksimimäärä vuorokaudessa on yhdeksän (3 panosta/autoklaavi/vrk). 6 Energian tuotanto Kaukolämpö ja pääosa prosessihöyrystä hankitaan läheiseltä Etelä-Savon Energia Oy:n Pursialan voimalaitokselta (ESE Oy), mutta tarvittaessa sitä tuotetaan myös tehtaalla kevytpolttoöljykäyttöisellä höyrykattilalla. Merkittävä osa prosessihöyrystä on tuotettu vielä vuonna 2009 itse, mutta nykyisin höyryä tuotetaan itse vain poikkeustilanteissa. Kattilan nimellisteho on 2,8 MW ja sen käyttöajaksi on arvioitu tuntia vuodessa. Höyryasema toimii pitkälti automaattisesti. Kattilan savukaasut johdetaan käsittelemättöminä 30 metriä korkeaan savupiippuun. Höyrykattila on ennakoivan kunnossapidon piirissä. Kattilan toiminta käydään tarkistamassa päivittäin ja lisäksi sille on ohjeistettu kuukauden ja 12 kuukauden välein tehtävät huollot. Kattilassa on oma ohjausjärjestelmä, joka valvoo kattilan toimintaa. Polttoaineen kulutustiedot kerätään kiinteistönohjausjärjestelmään. Savukaasujen lämpötilaa seurataan manuaalisesti. Energian käyttö ja energiatehokkuus Tehtaan energiankulutus vuosina (keskiarvo) sekä arviot vuoden 2011 ja maksimikapasiteettitilanteen mukaisesta energiankulutuksesta ovat seuraavat: Energian Energialähde Kulutus (kwh/a) laatu Maksimi Sähkö Lämpö Nestekaasu (propaani) Lämpö Kaukolämpö Prosessihöyry Kevyt polttoöljy Höyry (ESE) (* (* v Laitoksella on tehty vuosina energiakatselmus (teollisuuden energiaanalyysi), jonka toimenpide-ehdotusten perusteella on toteutettu useita energiansäästötoimenpiteitä vuoden 2007 aikana. EtO-tilan laajennusosassa hyödynnetään katalysaattorin hukkalämpöä. Yhtenä tehtaan ympäristöpäämääränä on ollut energiankulutuksen (ja samalla fossiilisten hiilidioksidipäästöjen) vähentäminen 10 % vuosien aikana vuoden 2007 kulutukseen verrattuna ja suhteutettuna ns. kehittyneiden tuotteiden tuotanto-

7 määriin. Tuotantomääriä kohti laskettu energiankulutus oli vuonna 2009 noin 7 % pienempi kuin vuonna 2007, kun verrataan kulutusta tehtaan kokonaistuotantomäärään ja noin 33 % pienempi verrattuna ns. kehittyneiden tuotteiden tuotantomäärään. 7 Raaka-aineet, kemikaalit ja polttoaineet Tiedot tehtaalla käytettävistä pääraaka-aineista (taulukko A) ja vaarallisiksi luokitelluista kemikaaleista (taulukko B), niiden keskimääräinen kulutus vuosina sekä arvioidut käyttömäärät vuonna 2011 ja tehtaan maksimikapasiteetilla (vuosina , mikäli suunniteltu tuotannon kasvu toteutuu) ovat seuraavat: A. Pääraaka-aineet Raaka-aine Kulutus t/a Maksimi (* Tekstiilimateriaalit ja lanka Kuitukankaat Haavatyynymateriaalit Pehmopaperi Selluloosakuitu PUR-filmi, PE-verkko PUR-vaahto Repäisypaperi Repäisyfilmi Teippi ja tarramateriaalit Pakkausmateriaalit (pakkauspaperit, aaltopahvi ja kartonki) Muovimateriaalit Käyttöohjeet Silikoni Liima Kuumaliima NaCl B. Merkittävimmät vaarallisiksi luokitellut kemikaalit Kulutus t/a Kemikaali Maksimi (* Enimmäismäärä laitoksella t Etyleenioksidi Ammoniakkivesi (24,5 %) ,9 Kevyt polttoöljy Nestekaasu (propaani) Muut, mm. ohenteet ja liuottimet Kaikki kemikaalit säilytetään allastetuissa tiloissa tai turva-altaiden päällä. Laitoksella käytettävä liimat ovat vesipohjaisia akrylaattiliimoja, joilla ei ole vaaraluokituksia. Liiman ph on käyttöturvallisuustiedotteen mukaan 1,5 2,5. Liiman käyttöliuos valmistetaan sekoittamalla liimaa ja 24,5 % ammoniakkivettä, jonka ph on

8 11,7. Ammoniakkivesi on luokiteltu syövyttäväksi (C) ja ympäristölle (erityisesti vesieliöille) vaaralliseksi. Kevytpolttoöljy säilytetään asfaltoidulla piha-alueella kaksoisvaippaisessa maanpäällisessä säiliössä, jonka vaippojen välissä on mahdolliset vuodot havaitseva anturi. Säiliön tilavuus on 10 m³ ja se on varustettu pinnanmittauslaitteella, ylitäytönestimellä ja törmäyssuojalla. Säiliö täytetään valvotusti. Kevytpolttoöljyn varastointia, käsittelyä ja mahdollisia onnettomuustilanteita varten on laadittu toimintaohje. Nestekaasua (propaania) käytetään katalysaattorin polttoaineena. Katalysaattorin yhteydessä on 8 m³:n (4 t) nestekaasusäiliö ja kaasuvaraston viereen sijoitetaan tilavuudeltaan 11 m³ oleva nestetyppisäiliö. Polttoöljy, nestekaasu ja typpi tuodaan tehtaalle säiliöautokuljetuksina ja muut kemikaalit kappaletavarana. Liimat toimitetaan tehtaalle litran konteissa. Natriumkloridi on säkkitavaraa, josta tehdään vesiliuos tehtaalla. Kaikki natriumkloridi sitoutuu tuotteisiin. Etyleenioksidi (EtO) on luokiteltu erittäin helposti syttyväksi (F+) yhdisteeksi, joka on syöpävaarallinen (R45) ja saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita (R46). Sitä ei luokitella voimassa olevien kriteerien perusteella ympäristölle vaaralliseksi, mutta se saattaa aiheuttaa ph-muutoksia vesistössä. EtO on hyvin vesiliukoinen, mutta se höyrystyy helposti. Sen puoliintumisaika ilmassa vaihtelee olosuhteista riippuen puolesta vuodesta vuoteen. Maahan joutuvasta etyleenioksidista pääosa haihtuisi ilmaan (kiehumispiste C) ja pieni osa suotautuisi maahan, jossa se voisi kulkeutua pohjaveden mukana. Kosteassa maassa ja pohjavedessä sen puoliintumisajaksi on arvioitu vuorokautta. Pintavedestä se haihtuu nopeasti. Etyleenioksidin hajukynnys on korkea (noin 430 ppm eli 790 mg/m 3 ) eikä haju varoita terveysvaarasta. Etyleenioksidi tulee tehtaalle nesteytettynä kaasuna. Tehtaan varastossa on kerrallaan keskimäärin kahdeksan etyleenioksidipulloa (770 kg/kpl) eli kg etyleenioksidia. Etyleenioksidia on laitoksella kolmessa paikassa, joissa kaikissa on valumaallas tai muu vastaava suojaus. Etyleenioksidipullojen varasto sijaitsee asfaltoidulla piha-alueella tehtaan pohjoisosassa. Pullot siirretään nosturilla tai trukilla varastoon, jossa ne kytketään sterilointiprosessiin. Varasto sijaitsee noin 200 metrin päässä Pursialan vedenottamosta, noin 650 metrin päässä pohjoisesta Kaihun imeytysaltaasta ja noin 900 metrin päässä eteläisestä Moision imeytysaltaasta. Kaihun imeytysaltaan kannalta tärkeä Kattilalahti sijoittuu varastoalueesta länteen, lyhimmillään noin 200 metrin etäisyydelle. Etyleenioksidin käyttömäärä tulee oletettavasti vähitellen noin kaksinkertaistumaan nykyisestä. Polttoöljyn käyttömäärä vähenee oletettavasti jatkossa merkittävästi, mikäli höyrysteriloinnissa tarvittavan höyryn hankinnassa läheiseltä voimalaitokselta ei ilmene ongelmia. Nestekaasun käyttö tulee muutosten jälkeen pysymään oletettavasti suunnilleen nykyisellä tasolla (steriloitavien tuotteiden määrää kohti lasketun nestekaasun kulutusmäärän pienentyessä). Muiden kemikaalien kulutusmäärät eivät muutu oleellisesti nyt tehtävien muutosten seurauksena, mutta määrät tulevat kasvamaan myöhemmin, mikäli tehtaan tuotantomäärä kasvavaa suunnitelmien mukaisesti. Luokiteltujen prosessikemikaalien suurin yhteismäärä prosessissa ja varastos- 8

9 sa on jatkossa noin 29 tonnia eli noin 37 m 3. Näiden lisäksi tehtaalla voi olla etyleeniglykolivettä kerrallaan enintään 16 tonnia. Laitoksella ei ole suoranaisesti toimintoja, joiden perusteella sen tulisi toteuttaa Reach-asetuksen mukaisia velvoitteita, mutta yritys on teettänyt kartoituksen ja suunnitelman siitä, miten asetuksen mukainen toiminta varmistetaan. 9 Vedenhankinta ja viemäröinti Vesi hankitaan Mikkelin kaupungin vesijohtoverkosta. Veden kulutus on vuosina ollut keskimäärin m 3 /a, vuonna 2011 sen arvioidaan olevan m 3 /a ja tehtaan maksimikapasiteetin mukaisessa tuotantotilanteessa m 3 /a. Veden kokonaiskulutus ja kulutus tuotantotonnia kohti laskettuna pienenivät merkittävästi vuoden 2009 aikana. Osa tästä on johtunut muutoksista valmistettujen tuotteiden lajikkeissa ja osa jäähdytysjärjestelmän tyhjiöpumppuihin liittyvistä parannuksista. EtO-steriloinnin kasvun puolestaan ennakoidaan lisäävän selvästi veden käyttöä. Hakija on ilmoittanut, että vesihuoltolaitoksen kanssa tehty, sadevesiviemäriin ja jätevedenpuhdistamolle johdettavia vesiä koskeva sopimus ei ole ajan tasalla. Hakijan on sopinut vesihuoltolaitoksen kanssa, että sopimus päivitetään mahdollisimman pian. Suunnitellut toiminnan muutokset Tehtaalle on tarkoitus rakentaa kolmas EtO-sterilointikammio nykyisten kahden kammion viereen samaan tehdasrakennukseen. Tällöin kammioiden yhteistilavuus on noin 55 m³. EtO tulee uuden kammion välitilaan (=kammion vierusta) kaasumaisena (höyrystin jo kaasuvarastossa), kun vanhoissa kammioissa höyrystys tapahtuu välitilassa. Samassa yhteydessä rakennetaan uusi kaasuvarasto nykyisen kaasuvaraston viereen. Kolmannen sterilointikammion käyttöönoton myötä hankitaan tilavuudeltaan 11 m 3 oleva maanpäällinen törmäyssuojin varustettu typpisäiliö uuden kaasuvaraston viereen. Typpeä käytetään putkistojen huuhteluun puhtaaksi etyleenioksidista, kun tähän asti huuhteluun on käytetty ilmaa. Uuden sterilointikammion käyttöönoton myötä etyleenioksidin varastointimäärä kasvaa 2,4 tonnista noin 10 tonniin, pullokoko muuttuu 98 kg:n pulloista 770 kg:n pulloihin ja EtO:n vuotuinen käyttömäärä noin 56 tonnista enimmillään noin 110 tonniin. EtO:n käyttömäärä ei kuitenkaan kasva kerralla laitteiston käyttöönoton myötä, vaan arviolta 10 % vuodessa. Laitoksella olemassa olevan katalysaattorin ja sitä edeltävän absorptiolaitteiston (EtO-balanseri) kapasiteetti riittävät uuden sterilointikammion etyleenioksidin käsittelyyn. Katalysaattoriin tehdään muutoksen yhteydessä todennäköisesti pieniä säätötoimenpiteitä, esim. katalyyttimassan määrän lisääminen.

10 10 Uusi sterilointikammio liitetään laitoksen nykyiseen automaatiojärjestelmään. Muilta osin laitteisto vastaa nykyistä, mutta steriloinnin kaasuhälytysjärjestelmää (EtO:n osalta) parannetaan samassa yhteydessä kokonaisuudessaan erityisesti työturvallisuuden parantamiseksi siten, että laitteistoon tulee videovalvonta ja kaasun pitoisuuden mittaukseen nykyistä tarkempi laitteisto. Lisäksi erona nykyiseen järjestelmään on se, että etyleenioksidi höyrystetään jatkossa jo kaasuvarastossa, kun höyrystimet sijaitsevat nykyisin sterilointikammioiden välitilassa. Katalysaattoriin menevän ja sieltä lähtevän kaasun pitoisuuden mittaus tapahtuu jatkossakin nykyisellä, jatkuvatoimisella mittauslaitteistolla. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) ja ympäristön kannalta parhaan käytännön (BEP) soveltamisesta Mölnlycke Oy:llä on yrityskohtainen ohje ympäristöasioiden huomioimisesta. Yrityksen ympäristöpolitiikan mukaan toiminnan ympäristövaikutukset pyritään rajoittamaan mahdollisimman vähäisiksi kuitenkin ilman kompromisseja tuotteiden tehokkuuden ja luotettavuuden suhteen. Yleisenä tavoitteena on jatkuva parantaminen siten, että vähimmäisvaatimuksena on voimassa olevan yrityksen toimintaan liittyvän ympäristölainsäädännön noudattaminen. Ympäristötavoitteet katselmoidaan säännöllisesti ja sekä tavoitteista että saavutetuista tuloksista tiedotetaan sekä sisäisesti että ulkoisesti. Ympäristöpäämäärät on määritelty seuraavasti: materiaalien hyötykäytön jatkuva parantaminen hiilidioksidin kokonaispäästömäärän minimointi suhteutettuna kehittyneiden tuotteiden valmistusmäärään energiankäytön minimointi suhteutettuna kehittyneiden tuotteiden valmistusmäärään Etyleenioksidipäästöjen käsittelyyn on hankittu vuonna 2006 uusi, parasta käyttökelpoista tekniikkaa edustava katalysaattori ja vuonna 2004 katalysaattoria edeltävä balanseri, jolla sterilointikammioista tulevaa ja katalysaattoriin syötettävää etyleenioksidin määrää/annostusta voidaan tasata. Katalysaattorin VOC-yhdisteiden käsittelytehokkuus (yli 99 %) vastaa hyvin esim. kemianteollisuuden jätevesien ja -kaasujen käsittelyn BAT-toimialaryhmän Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa -julkaisussa (Suomen ympäristö 520) esitettyjä, olemassa olevissa laitoksissa saavutettuja puhdistustuloksia, jotka ovat tyypillisesti noin % (termisen polton tehokkuus % ja katalyyttisen polton tehokkuus %). Käytännössä saavutettava puhdistustehokkuus riippuu myös mm. käsittelyyn syötettävän kaasun VOC-pitoisuudesta. Katalysaattori on varustettu lämmönvaihtimella, jonka hyötysuhde on yli 67 %. Toimialakohtaisia BAT-vertailuasiakirjoja, jossa olisi esitetty ko. toimialaa koskevat suositukset, ei hakijan käytettävissä olevan tiedon mukaan ole olemassa. Laitoksella toteutettavissa muutostöissä (sekä rakennusteknisten että laitteistojen tms. osalta) noudatetaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja ympäristön kannalta parhaan käytännön periaatteita. Myös muissa ympäristönsuojeluinvestoinneissa

11 noudatetaan BAT-periaatteita ja merkittävistä hankinnoista keskustellaan etukäteen ympäristö-, kemikaali- ja/tai pelastusviranomaisten kanssa. 11 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Tehtaalla on käytössä sertifioitu ISO ympäristönhallintajärjestelmä. Viimeisin auditointi on tehty syksyllä YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Viemäröitävät prosessijätevedet Laitoksella syntyy varsinaisia prosessijätevesiä vain vähän, ja ne johdetaan Mikkelin kaupungin viemäriverkkoon. Näihin sisältyvät myös liimajärjestelmän pesu- ja huuhteluvedet, jotka sisältävät pieniä pitoisuuksia liima-ainesta, sekä suolakyllästyslaitteiston jätevedet. Liima-ainesta, jonka kuivapitoisuus on 55 %, johdetaan viemäriin noin 1,5 m 3 vuodessa. Viemäröitävien liimaisten vesien ph on hakijan mukaan noin 7 8. Suolakyllästyslaitteistosta viemäriin johdetaan vuosittain noin 0,5 m 3 vettä, jonka suolapitoisuus on keskimäärin 22,5 %. Muut tuotannossa syntyvät jätevedet eivät poikkea laadultaan normaaleista jätevesistä. Viemäröitävien prosessijätevesien laatua ei ole tutkittu. Viemäröitävien jätevesien määrä on vuosina ollut m 3 vuodessa. Vuodelle 2011 hakija on arvioinut jäteveden määräksi m 3 ja maksimikapasiteetin mukaisessa tilanteessa m 3 vuodessa. Päästöt maaperään Luvanhakijan toiminnasta ei ole tiettävästi aiheutunut päästöjä maaperään. Tehtaan piha-alueet on asfaltoitu ja kaikki alueen hulevedet johdetaan alueen ulkopuolelle sadevesiviemärien kautta. Sadevesiviemäreihin kertyneen veden johtaminen ympäristöön voidaan tarvittaessa pysäyttää pysäyttämällä tonttipumppaamo, joka sijaitsee lastausalueen kulmassa Leipomokadulle johtavan portin vieressä. Normaalitilanteessa vedet kulkevat pumppaamosta tehtaan itäreunaa etelään ja edelleen kaivon kautta kunnan sadevesiviemäriin ja sieltä Saimaaseen. Sadevesikaivoja on mm. tehtaan Pursialanlahden puoleisella sivulla, kaasuvaraston edustalla ja öljysäiliön lähistöllä. Sadevesiviemärissä ei ole öljynerotuskaivoja. Vesistöön johdettavat vedet Laitokselta johdetaan puhtaita prosessivesiä Pursialanlahteen ja hulevesiä ja kaupungin sadevesiviemäriin. Nykyisen etyleenioksidisterilointilaitteiston vesijäähdytyksen vedet johdetaan Pursialanlahteen omaa putkeaan pitkin. Hakija arvioi vesien lämpötilaksi noin 30 C lahteen johdettaessa. Normaalitilanteessa vedet ovat puhtaita eikä niistä aiheudu lämmön lisäksi muuta kuormitusta ympäristöön. Nykyisten kammioiden jäähdytysjärjes-

12 telmän pumpun rikkoutuessa glykolipitoinen tiivistevesi voisi periaatteessa päästä putkeen ja edelleen Pursialanlahteen. Pumpun rikkoutuminen huomattaisiin laitteiston toiminnassa kuitenkin pian ja häiriötilanne jäisi lyhytaikaiseksi. Tällaisia häiriötilanteita ei ole ollut. Uudessa sterilointikammiossa tiivistysveden kierto on suljettu ja olemassa olevienkin kammioiden osalta järjestelmä on tarkoitus uusia noin vuoden kuluessa siten, ettei tiivistysvesien pääsy ympäristöön olisi häiriötilanteissa mahdollista. Tehdasrakennuksen katolle kertyvät sade- ja sulamisvedet sekä höyryn lauhdevedet johdetaan lahden vesirajaan toisella putkella. Nämä vedet ovat puhtaita, ja hakijan mukaan ei ole teknisesti mahdollista, että niiden sekaan pääsisi häiriötilanteissakaan ympäristölle haitallisia aineita. Lauhdevettä on tutkittu kertaluonteisesti vuonna 2001, jolloin sen ph oli 5,3, kokonaisfosforipitoisuus 2 μg/l ja sähkönjohtokyky 0,6 ms/m. Hakija arvioi höyryn lauhdeveden olevan lämpötilaltaan noin 60 C lahteen johdettaessa. Höyrysteriloinnin lauhdevesiä syntyy vain ajoittain (höyrysterilointia on vain yhdessä työvuorossa/viikko) ja niiden määrät ovat pieniä. Todennäköisesti jatkossa niiden muodostuminen edelleen vähenee ja mahdollisesti jää kokonaan pois. Pursialanlahteen johdettavien prosessi- ja jäähdytysvesien määrä on vuosina ollut m 3 vuodessa. Vuonna 2011 hakija on arvioinut näiden vesien määrän nousevan kuutiometriin ja olevan maksimikapasiteetin mukaisessa tilanteessa m 3 vuodessa. 12 Päästöt ilmaan ja niiden rajoittaminen Merkittävimmät ilmapäästöt aiheutuvat etyleenioksidisteriloinnista, kuidutuksesta (hiukkaspäästöt), laminoinnista (ammoniakki) sekä polttoöljyn käytöstä höyryn tuotannossa ja nestekaasun käytöstä katalysaattorissa. Seuraavassa taulukossa on nähtävissä tehtaan aiheuttamat päästöt ilmaan vuosina sekä arviot vuoden 2011 ja maksimikapasiteettitilanteen mukaisista päästöistä. Etyleenioksidin päästöt on laskettu etyleenioksidipitoisuuden jatkuvatoimisen mittalaitteiston mittaustulosten perusteella. Muut päästöt on arvioitu laskennallisesti päästökertoimien avulla. Päästö Määrä (t/a) Maksimi *1 Hiukkaset 0,43 0,41 0,69 SO 2 0,45 0,04 0,08 NO x 1,36 1,20 2,40 Ammoniakki 0,80 0,92 1,23 Akryylipolymeerit 0,10 0,13 0,17 Etyleenioksidi *2 0,04 0,04 0,07 0,05 0,10 CO *1 Arviolta vuosina , mikäli suunniteltu tuotannon kasvu toteutuu *2 Sisältää myös mahdolliset häiriöpäästöt Steriloinnissa käytetty etyleenioksidi johdetaan steriloinnin jälkeen autoklaaveista autoklaavien täyttötilassa sijaitsevaan kaasunpesuriin, jossa se imeytetään veteen. Tästä ns. balanserista etyleenioksidi annostellaan tasaisesti katalysaattorille poltet-

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450 HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7) Anna Häyrinen 05.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian n huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1. Hakijan

Lisätiedot

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti 2016 1 Johdanto Tämä raportti on jätteenpolttoasetuksen 151/2013 26 :n mukainen vuosittain laadittava selvitys Pankakoski Mill Oy:n kartonkitehtaan yhteydessä toimivan

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Hyväksytty Joroisten kunnan ympäristölautakunnassa 10.11.2016 29 2 Yleistä Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 :ssä ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 30

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Postinumero ja - toimipaikka

Postinumero ja - toimipaikka RISKIKARTOITUS NUMMELANHARJUN-NUMMENKYLÄN POHJAVESIALUUELLA - YRITYKSET 1 YRITYS Yrityksen nimi 2 TOIMIPAIKKA 3 LISÄTIETOJA YRITYKSESTÄ 4 TOIMINNAN KUVAUS Yrityksen toimiala Lähiosoite Puhelin Kiinteistön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 31/2013 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 27.08.2013 264 HEL 2013-009264 T 11 01 00 00 ESAVI/323/04.08/2012 Päätös Lupatilanne Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen

Lisätiedot

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Miksi voimalaitos on rakennettu? Lahti Energialla on hyvät kokemukset yli 12 vuotta hiilivoimalan yhteydessä

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 376/11.01.00/2014 29 Espoon kaupungin ja ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Anodisointi Janster Oy:n pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN 2016 TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN SISÄLLYS 1.0 TOIMINNAN KUVAUS... 2 2.0 KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU... 2 2.1 Käyttötarkkailu... 2 2.2

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT

Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT LUONNOS 6.9.2017 Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT Uudet energiantuotantoyksiköt noudattavat tämän liitteen 1A päästöraja-arvoja 20.12.2018 alkaen, olemassa olevat polttoaineteholtaan yli 5 megawatin energiantuotantoyksiköt

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

PILAANTUNEEN MAAPERÄN JA POHJAVEDEN KUNNOSTUS MIKKELIN PURSIALASSA. Timo Massinen

PILAANTUNEEN MAAPERÄN JA POHJAVEDEN KUNNOSTUS MIKKELIN PURSIALASSA. Timo Massinen PILAANTUNEEN MAAPERÄN JA POHJAVEDEN KUNNOSTUS MIKKELIN Timo Massinen HISTORIAA / TAUSTAA Kreosoottikyllästämö PAH- yhdisteet Lisäksi pursialan alueella pienteollista toimintaa, puunjalostusta, korjaamoja

Lisätiedot

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Kuntien 7. ilmastokonferenssi, 8.5.2014 Jaana Suur-Askola Uponor infra Oy Tuotehallintapäällikkö Hulevesien muodostuminen Hulevesi on erilaisilta pinnoilta valuvaa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 2 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2013... 2 2.1 Vuoden 2013 mittauksista/tutkimuksista valmistuneet raportit... 3 2.2 Päästöt ilmaan... 3 2.3 Päästöt veteen... 4 2.4 Ilmanlaadun

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9 Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 4.042 4.0421 4.043 5.00 Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, eikä muuta yli 2000 kerrosalaneliömetrin suuruista

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

D toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 ) D luvan muuttaminen (YSL 89 ) D direktiivilaitoksen luvan tarkistaminen (YSL 81 ) D muu syy, mikä?

D toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 ) D luvan muuttaminen (YSL 89 ) D direktiivilaitoksen luvan tarkistaminen (YSL 81 ) D muu syy, mikä? YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen Diaarimerkintä täyttää) Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUV AN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro ISAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Raportit ja

Lisätiedot

LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano

LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano Sami Rinne Ilmansuojelupäivät 23.8.2017 Suurten polttolaitosten (LCP, Large Combustion Plants) BAT -päätelmät BAT (Best Available Technology) paras käyttökelpoinen

Lisätiedot

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä Lakimies Marko Nurmikolu Selvilläolovelvollisuus YSL 6 : Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitoksen toiminta Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitoksen toiminta Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitoksen toiminta 2016 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitos 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan orgaanisia

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen TAUSTA JA SISÄLTÖ Selvitys polttolaitosten savukaasupesureiden

Lisätiedot

Viite. MAKSUTAULUKKO euroa. Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat. Ehdotus uudeksi maksuksi. maksu

Viite. MAKSUTAULUKKO euroa. Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat. Ehdotus uudeksi maksuksi. maksu Viite MAKSUTAULUKKO euroa Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat Metsäteollisuus - sahalaitos tai viilutehdas - puunsuojauskemikaaleja käyttävä laitos Nykyinen maksu Ehdotus uudeksi maksuksi Metalliteollisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO SELVITYS Kari Koistinen 1(5) Savon Sellu Oy PL 57 70101 Kuopio Puh 010 660 6999 Fax 010 660 6212 SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO Savon

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat

Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat MAKSUTAULUKKO euroa Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat KUOPIO vanhat maksut Metsäteollisuus - sahalaitos tai viilutehdas, 4 100,00 - puunsuojauskemikaaleja käyttävä laitos 4 100,00 KUOPIO ehdotus

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Kiinteistönhaltija Nimi Osoite Puhelinnumero ja sähköpostiosoite Tiedot kiinteistöstä omistus vuokra Kiinteistön osoite Kylä ja RN:o Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Vesihuollon häiriötilanne ja siihen varautuminen

Vesihuollon häiriötilanne ja siihen varautuminen Vesihuollon häiriötilanne ja siihen varautuminen SuoVe hanke 2017 Vesa Arvonen Esityksen sisältö Vesihuollon häiriötilanne Varautuminen vesihuollon häiriötilanteisiin Vesihuollon häiriötilanne Vesihuollon

Lisätiedot

KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011

KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011 KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011 1. YLEISTÄ Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen, 461/2000 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, mukaan kunnan

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016 Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy Woikoski Ab Voikosken ilmakaasu- ja asetyleenitehtaat Sijainti: Mäntyharju, Voikoski, Virransalmentie

Lisätiedot

ASENNUS N&H SERVICE OY Haaransuontie 12, OULU Puh YMPÄRISTÖRAPORTTI SFS-EN ISO 14001

ASENNUS N&H SERVICE OY Haaransuontie 12, OULU Puh YMPÄRISTÖRAPORTTI SFS-EN ISO 14001 ASENNUS N&H SERVICE OY Haaransuontie 12, 90240 OULU Puh. 08-348 789 www.nhservice.com YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 SFS-EN ISO 14001 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys Energiankulutus 3 Vedenkulutus 5 Tilastoidut häiriöt

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN

KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN DT -TEKNOLOGIA TEKEE TULOAAN Raini Kiukas Käymäläseura Huussi ry DT keskus Kuivakäymälä kopli@kopli.fi HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA MAAILMAN TÄRKEIN LUONNONVARA ON MAKEA VESI MEIDÄN

Lisätiedot

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä Ympäristö ja terveys Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 13.11.2009 Eija Enberg 2 13.11.2009 Eija Enberg 3 Ympäristötyön ohjaus Työ aloitettu 1998, ISO 14001 pohjana Ympäristökäsikirja Ympäristötyöryhmä

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

Teknokemian tehtaan perustaminen ja johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta

Teknokemian tehtaan perustaminen ja johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta PÄÄTÖS 1 (5) Berner Oy PL 15 00131 HELSINKI Asia Kohde ja sen sijainti Teknokemian tehtaan perustaminen ja johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta Berner Oy:n teknokemian tehdas sijaitsee Heinäveden

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (5) Asia tulisi käsitellä 346 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi koskien siirtymäsuunnitelmaa rajoittaa tiettyjen yli 50 megawatin polttolaitosten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Lähienergialiiton kevätkokous

Lähienergialiiton kevätkokous Lähienergialiiton kevätkokous 23.5.2017 Tarja Hellstén tarja.hellsten@vantaanenergia.fi 050 390 3300 Julkinen Vantaan Energia Oy TUOTAMME Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä jätevoimalassa ja Martinlaakson

Lisätiedot

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Diaarinumero (Viranomainen täyttää) VAPAUTUSHAKEMUS VESIJOHTOON JÄTEVESIVIEMÄRIIN SADEVESIVIEMÄRIIN LIITTYMISESTÄ OHJEITA: Täyttäkää kaikki kohdat huolellisesti. Jokaisesta vesipisteitä tai viemärin sisältävästä

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja SUUNNITELMASELOSTUS 1 / 5 Suunnitelmaselostus 10.4.2012 Infrasuunnittelu Oy Versio. 1.0 SUUNNITELMASELOSTUS 2 / 5 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ 3 2 ORGANISAATIO 3 2.1 Rakennuttaja 3 2.2 Konsultti 3 3 RAKENTAMINEN

Lisätiedot

Ilmastovaikutuksia vai vesistönsuojelua?

Ilmastovaikutuksia vai vesistönsuojelua? Ilmastovaikutuksia vai vesistönsuojelua? Juha Grönroos ja Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskus JaloJäte päätösseminaari 2.12.2010, Mikkeli Etelä Savon biomassat TARKASTELUN ULKOPUOLELLE JÄTETYT TOIMINNOT:

Lisätiedot

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus tiedote Mietoisten seudun asukkaille Turvallisuustiedote 1 Turvallisuustiedote Vaaratilanteiden ennaltaehkäiseminen Mietoisten tehtaalla Tämän Mietoisten seudun asukkaille

Lisätiedot

Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011. Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011. Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Energiatehokkuus : Case Isover Lyhyt yritysesittely Energiatehokkuustyön taustat Energiatehokas toiminta käytännössä

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

Rauman kaupunki Yrityspalvelut

Rauman kaupunki Yrityspalvelut Rauman kaupunki Yrityspalvelut Energiatehokkuuden, päästöjen ja kustannusten laskennalla vaikutetaan yritysten imagoon ja kilpailukykyyn Esittelyaineistoa Reijo Laine Senior & Sons Oy Rauman kaupunki lähti

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

LCA-työkalun kehittäminen. Puoliväliseminaari

LCA-työkalun kehittäminen. Puoliväliseminaari LCA-työkalun kehittäminen Puoliväliseminaari 4.6.2014 LCA-työkalu Työkalu kierrätysmateriaalin tuottajille ja viherrakentajille Ottaa huomioon sekä kierrätysmateriaalin tuotannon että nurmikon perustamis-

Lisätiedot

1U16 LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT , K YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Kotipaikka. iaarimerkintä. akemus on tullut vireille

1U16 LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT , K YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Kotipaikka. iaarimerkintä. akemus on tullut vireille YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Viranomainen täyttää ) iaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot akemus on tullut vireille Anl. O / LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT. 1U16 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN yhyt kuvaus

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1217/ /2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1217/ /2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (1) 14 Asianro 1217/11.01.00/2012 Lausunto ympäristölupahakemuksesta / Ekokem-Palvelut Oy, teollisuusjätteen käsittelykeskus, Sorsasalo Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys

Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys Koekäyttövaiheessa ollut pyrolyysilaitos on rakennettu voimalaitoksen yhteyteen 2 3 Prosessi 1. Raaka-aineena toimiva

Lisätiedot