Kertakäyttöisten haavanhoito- ja leikkaussalituotteiden valmistusta koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Mikkeli.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kertakäyttöisten haavanhoito- ja leikkaussalituotteiden valmistusta koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Mikkeli."

Transkriptio

1 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 55/2011/1 Dnro ISAVI/235/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Kertakäyttöisten haavanhoito- ja leikkaussalituotteiden valmistusta koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Mikkeli. HAKIJA Mölnlycke Health Care Oy PL 76, Mikkeli TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Mölnlycke Health Care Oy:n Mikkelin tehdas sijaitsee Mikkelin kaupungin Pursialan kaupunginosassa (15) korttelin 16 tontilla 7. Tehtaan käyntiosoite on Saimaankatu 6, Mikkeli. Kiinteistön omistaa Mikkelin kaupunki ja Mölnlycke Oy on tiloissa vuokralaisena. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Tehtaan toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n kohdan 6 b (haihtuvia orgaanisia yhdisteitä vähintään 10 tonnia vuodessa käyttävä toiminta) perusteella. Ympäristönsuojelulain 28 3 momentin mukaan ympäristölupaa on tarkistettava laitoksen toiminnan muuttuessa olennaisesti. Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on edellyttänyt, että tärkeälle pohjavesialueelle sijoittuvan laitoksen lupaa on tarkistettava etyleenioksidin käyttö- ja varastointimäärien kasvaessa. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 6 b perusteella lupaviranomaisena toimii aluehallintovirasto. ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENNYKSET Hakemus on saapunut Itä-Suomen aluehallintovirastoon Hakemusta on täydennetty sekä 18.3.,11.4. ja

2 2 HAKEMUKSEN SISÄLTÖ TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET Laitoksen toimintaa koskevat mm. seuraavat luvat, päätökset ja sopimukset: Mikkelin seudun terveydenhuollon kuntayhtymä, ympäristölupamenettelylain 2 :n mukainen lupa Mikkelin vesilaitos 1990, Sopimus höyrysteriloinnin vesien johtamisesta sadevesiviemäriin Etelä-Savon ympäristökeskus on merkinnyt Mölnlycke Health Care Oy:n Mikkelin tehtaan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään Tukes, Lupa vaarallisten kemikaalien laajamittaiseen teolliseen käsittelyyn ja varastointiin , 4520/36/2006 Tukes, Etyleenioksidilaitoksen muutos , 10956/36/2010 ja muutoksen käyttöönottoa koskeva päätös , 12567/36/2010 Rakennuslupa, Mikkelin kaupunki ( 437, lupatunnus B) Laitoksella on ympäristövahinkovakuutus. KAAVOITUSTILANNE Toiminta sijaitsee asemakaavoitetulla alueella. Tehdasaluetta koskee Mikkelin kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaavan muutos. Kaavassa kiinteistö on merkitty teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Viereiset kiinteistöt ovat pääosin yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (TTV). Lisäksi kiinteistön vieressä tai välittömässä läheisyydessä sijaitsee kunnallisteknisten rakennusten korttelialue (YT), lähivirkistysalue (VL) ja luonnonsuojelualue (SL). TOIMINNAN SIJAINTI JA SEN YMPÄRISTÖ Tehdasalue Tehdas sijaitsee Mikkelin kaupungin Pursialan kaupunginosassa, noin kahden kilometrin päässä Mikkelin keskustasta kaakkoon. Toiminnot sijaitsevat pääosin samassa tehdasrakennuksessa lukuun ottamatta kaasuvarastoa, kaasu- ja nestesäiliötä, etyleenioksidikatalysaattoria ja höyrykattilaa. Höyrykattila ja sen öljysäiliö ovat tehtaan lastausalueen vieressä. Etyleenioksidin katalysaattori sijaitsee kaasukeskuksen vieressä. Kiinteistöllä sijaitsee Mölnlycke Oy:n tuotanto- ja toimitilojen lisäksi kemikaalivarasto ja pysäköintialue. Kiinteistöllä sijaitsevat myös ulkopuolisen yrittäjän ylläpitämä tehtaan henkilöstöravintola ja tehtaan huolto- ja kunnossapitotoiminnoista vastaavan ABB Oy:n toimitilat.

3 3 Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutusta Lähimmät naapurit ovat vieressä sijaitseva Helsingin Yliopiston kirjaston mikrokuvaus- ja konservointilaitos (Saimaankatu 6), Pursialan pohjavedenottamo (Laitoskatu 3), Mikkelin Yritystalo (Saimaankatu 8), G-levy ja Puu Oy:n toimipiste (Pursialankatu 9) sekä noin 150 metrin etäisyydellä oleva Osuuskauppa Suur-Savon leipomo (Saimaankatu 5). Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 150 metrin etäisyydellä tehtaasta pohjoiseen. Tehtaan länsipuolella noin 500 metrin päässä on lähin varsinainen asuinalue. Noin 400 metriä tehtaasta kaakkoon sijaitsee hotelli, joka ei ole tällä hetkellä toiminnassa. Noin 100 metriä tehtaan tontin rajasta pohjoiseen on Pursialanlehdon luonnonsuojelualue, jonka Mikkelin lääninhallitus on rauhoittanut Mikkelin kaupungin hakemuksesta luonnonsuojelulain nojalla vuonna Pinta-alaltaan noin hehtaarin laajuisen alueen rauhoittamisen tarkoituksena on ollut lehto- ja rantaluonnon suojelu ja koulujen opetuskohteen säilyttäminen. Urpolanjokilaakson luonnonsuojelualue sijaitsee noin 800 metrin päässä tehtaasta Kattilanlahden toisella puolella. Tehtaan vaikutusalueella ei sijaitse muita luonnonsuojelukohteita. Alueen hydrologia ja ympäristön tila ja laatu Tehdas sijaitsee Pursialan pohjavesialueella, joka on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi (tunnus ). Maaperä on tehtaan kohdalla noin 10 metrin paksuudelta hyvin vettä läpäisevää sora- ja hiekkamaata. Pohjavedenottamo sijaitsee noin 30 metrin etäisyydellä hakijan tehtaasta. Pursialan pohjavesialueen pinta-ala on 431 hehtaaria ja siitä 18 % on teollisuuden käytössä. Pursialan pohjavedenottamo on yksi Mikkelin kaupungin kolmesta vedenottamosta ja sen osuus on noin 70 % Mikkelin vesilaitoksen tuottamasta vesimäärästä. Raakavedenhankinta Pursialan alueella perustuu luonnollisen pohjaveden (30 %) ja tekopohjaveden käyttöön (70 %). Valtaosa tekopohjavedestä kertyy rantaimeytyksenä Saimaan Kattilanlahdesta. Lisäksi tekopohjavettä tehdään pumppaamalla vettä Saimaasta vedenottamon etelä- ja pohjoispuolella sijaitseviin imeytysaltaisiin. Pursialan pohjavesialue on luokiteltu huonoon tilaan. Pohjavedessä on todettu mm. polyaromaattisia hiilivetyjä, kloorifenoleja, torjunta-aineita, öljy-yhdisteitä, liuottimia ja metalleja. Niiden päästölähteet eivät ole kaikilta osin selvillä, mutta merkittävimpien riskikohteiden (mm. entinen kreosoottikyllästämö, entinen saha, Saimaankadun jätetäyttö) puhdistukset ovat käynnissä. Kuluttajille lähtevän juomaveden pitoisuudet eivät ole kuitenkaan ylittäneet talousvedelle asetettuja enimmäispitoisuuksia. Pursialan pohjavesialueelle on laadittu suojelusuunnitelma, joka on päivitetty vuonna 2010 (Mikkelin Pursialan, Hanhikankaan ja Porrassalmen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivitys, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ). Suunnitelman mukaan pohjavesisuojauksiin ja hulevesien hallittuun johtamiseen on alueella kiinnitettävä erityistä huomiota

4 Hakijan tehdasalueen pysäköintipaikan pohjoisreuna sijaitsee alueella, jonka pilaantunutta maaperää on kunnostettu Etelä-Savon ympäristökeskuksen ja Mikkelin kaupungin toimesta. Pilaantuminen on aiheutunut alueen aiemmasta käytöstä kaatopaikkana. Toiminta sijaitsee Vuoksen vesienhoitoalueeseen kuuluvalla Ukonveden lähialueella (04.151). Saimaaseen kuuluva Ukonvesi on tyypiltään keskikokoinen humusjärvi, jonka ekologinen ja kemiallinen tila on luokiteltu hyväksi. Tehtaasta noin 50 metrin länteen on Ukonveden Pursialanlahti ja sen länsipuolella Kattilanlahti, josta tehtaaseen on matkaa runsaat 150 metriä. Kattilanlahti yhdistyy salmella Pursialanlahteen ja Pursialanlahti Savilahteen. Kattilanlahden ravinnepitoisuudet viittaavat lievään rehevöitymiseen. Tehtaan kaakkoispuolella noin 140 metrin päässä on Särkilampi. 4 Liikennejärjestelyt Tehtaan pääsisäänkäynti on Saimaankadun puoleisessa päädyssä. Tulevan ja lähtevän tavaran liikenne sekä pääosa henkilöautoliikenteestä tapahtuvat tehtaan koilliskulmalta Leipomonkadun kautta. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Mölnlycke Health Care Oy:n Mikkelin tehtaalla valmistetaan kertakäyttöisiä haavanhoitotuotteita. Valmistettavat tuotteet voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin, perinteisiin ja kehittyneisiin tuotteisiin. Osa tuotteista steriloidaan höyryllä ja osa etyleenioksidilla (nk. EtO-sterilointi). Lisäksi valmistetaan tuotteita, jotka lähetetään steriloimattomina asiakkaille. Laitoksella työskennellään arkipäivisin keskeytyvässä kolmivuorotyössä. Tuotannossa työskentelee kokonaisuudessaan noin 300 henkilöä. Tehtaalla on tuotantoa myös viikonloppuisin, mutta työntekijämäärä on tällöin vain noin 10 henkilöä. Tuotteet, tuotanto ja kapasiteetti Tehtaan maksimituotantokapasiteetti nykyisellä laitteistolla on noin tonnia vuodessa, mutta käytännössä tuotantomäärä on ollut noin tonnia vuodessa. EtO-steriloitavien tuotteiden määrä on noin 90 % tuotannosta eli runsaat t/a. Nykyisellä laitteistolla ei ole pystytty EtO-steriloimaan itse kaikkea, vaan osa EtOsterilointia tarvitsevista tuotteista on jouduttu toimittamaan muualle käsiteltäväksi. Suunnitellut muutokset kasvattavat tehtaan etyylioksidisteriloinnin kapasiteettia, mutta tehtaan maksimituotantokapasiteetti pysyy nykyisellä tasolla. Tuotantomäärät kasvavat kuitenkin oletettavasti noin 10 % vuosittain. Sekä uudella että vanhoilla laitteistoilla pystytään steriloimaan kolme annosta vuorokaudessa. Uuden sterilointikammion kapasiteetti on 56 m 3 /annos ja vanhojen 28 m 3 /annos/kammio. Koko laitoksen EtO-sterilointikapasiteetti on uuden laitteiston käyttöönoton jälkeen yhteensä

5 noin 336 m 3 /d eli noin kiloa päivässä ja noin tonnia vuodessa. Muutoksen jälkeen sterilointikapasiteetti vastaa suunnilleen tehtaan maksimituotantokapasiteettia. 5 Prosessit Tuotantokoneet voidaan ryhmitellä valmistettavien tuotteiden ja niihin käytettävien materiaalien perusteella seuraavasti: suolataitosten valmistuslinja, johon kuuluvat suolaliuoksen valmistus, kuitukankaan kyllästys suolaliuoksella, kuivausuuni sekä taitos- ja pakkauslinja. palovammasiteiden vanun ja viskoosisilkin ompelu levyiksi sekä levyjen leikkaus imukykyisten haavasiteiden valmistuslinja sisältäen kuidutuksen, konvertoinnin ja pakkauksen. Linjaan kuuluu lisäksi kuitupölyn poistoputkisto puhaltimineen sekä kuidun erotussyklonit. höyrysterilointiautoklaavi tyhjennys- ja vakuumipumppuineen sidosten kiinnitysteippien leikkaus- ja pakkauskone polyuretaanivaahtomateriaalin pinnoituslinjat ja silikonikomponenttien annostelulaitteet, tuotteiden valmistus- ja pakkauslinjat sekä kiinnittyvien silikonilla päällystettyjen haavanhoitosidosten valmistuslinja haavatyynyllä varustettujen kiinnittyvien siteiden valmistuslinjat (7 kpl) laminointikone, jossa kuitukankaaseen laminoidaan polyuretaanifilmi ja kiinnitetään tarraliimalla pinnoitettu irrotuspaperi. etyleenioksidisterilointi valmiiden tuotteiden kuljetuskartonkien kuljetinrata kuljettaa laatikot lavoitusrobotille, josta edelleen valmiit lavat menevät kiristekalvokoneen kautta lähtevien tuotteiden varastoon Tuotantohallien ilmastointilaitteet sijaitsevat rakennuksen katolla erillisissä ilmastointikonehuoneissa. Etyleenioksidisteriloinnilla on oma ilmastointi, jonka laitteet sijaitsevat sterilointitilan katolla. Myös raaka-aine- ja valmistuotevarastoilla on omat ilmastointilaitteet, jotka sijaitsevat varastohalleissa. Laminointiprosessi muodostuu kahdesta osaprosessista, jotka ovat tarraliiman valmistus ja laminointi. Tarraliimaa valmistetaan sekoittamalla akrylaattiliimaa ja 25 % ammoniakkiliuosta. Panosprosessina valmistettu liima pumpataan laminointikoneelle, jossa se levitetään silikonoidulle paperille. Paperi johdetaan kiertoilmauuniin, jossa liiman kuiva-ainepitoisuutta nostetaan haihduttamalla vettä ja ammoniakkia. Uunin jälkeen paperirata yhdistetään laminoitavaan materiaaliin. Kuidutusprosessissa valmistetaan haavataitostuotteiden imusydämiä jatkuvatoimisella prosessilla. Selluloosa kuidutetaan kuivajauhimella ja kuidut siirretään pneumaattisesti massarainaukseen. Massarainauksessa kuitujen ja ilman seos kulkee verkkopohjaisten muottien läpi, jolloin kuidut jäävät muottiin. Höyrysteriloinnissa tarvittava höyry johdetaan Etelä-Savon Energian Pursialan voimalaitokselta putkea pitkin tehtaalle. Mikäli höyryn tulo voimalaitokselta katkeaa, käytetään höyryn tuottamiseen tehtaan 2,8 MW:n suuruista kevytöljykäyttöistä höyrykattilaa. Tuotteet, joiden materiaalit eivät kestä höyrysterilointia steriloidaan ety-

6 leenioksidilla (nk. EtO-sterilointi). Lisäksi valmistetaan tuotteita, jotka lähetetään steriloimattomina asiakkaille. Etyleenioksidisterilointiin kuuluu vakumointivaihe, kostutusvaihe (vesihöyry), höyrynpoisto, kaasukäsittely (EtO), kaasunpoisto sekä tuotteiden huuhtelu suodatetulla ilmalla. Suunniteltujen panosten (sterilointien) maksimimäärä vuorokaudessa on yhdeksän (3 panosta/autoklaavi/vrk). 6 Energian tuotanto Kaukolämpö ja pääosa prosessihöyrystä hankitaan läheiseltä Etelä-Savon Energia Oy:n Pursialan voimalaitokselta (ESE Oy), mutta tarvittaessa sitä tuotetaan myös tehtaalla kevytpolttoöljykäyttöisellä höyrykattilalla. Merkittävä osa prosessihöyrystä on tuotettu vielä vuonna 2009 itse, mutta nykyisin höyryä tuotetaan itse vain poikkeustilanteissa. Kattilan nimellisteho on 2,8 MW ja sen käyttöajaksi on arvioitu tuntia vuodessa. Höyryasema toimii pitkälti automaattisesti. Kattilan savukaasut johdetaan käsittelemättöminä 30 metriä korkeaan savupiippuun. Höyrykattila on ennakoivan kunnossapidon piirissä. Kattilan toiminta käydään tarkistamassa päivittäin ja lisäksi sille on ohjeistettu kuukauden ja 12 kuukauden välein tehtävät huollot. Kattilassa on oma ohjausjärjestelmä, joka valvoo kattilan toimintaa. Polttoaineen kulutustiedot kerätään kiinteistönohjausjärjestelmään. Savukaasujen lämpötilaa seurataan manuaalisesti. Energian käyttö ja energiatehokkuus Tehtaan energiankulutus vuosina (keskiarvo) sekä arviot vuoden 2011 ja maksimikapasiteettitilanteen mukaisesta energiankulutuksesta ovat seuraavat: Energian Energialähde Kulutus (kwh/a) laatu Maksimi Sähkö Lämpö Nestekaasu (propaani) Lämpö Kaukolämpö Prosessihöyry Kevyt polttoöljy Höyry (ESE) (* (* v Laitoksella on tehty vuosina energiakatselmus (teollisuuden energiaanalyysi), jonka toimenpide-ehdotusten perusteella on toteutettu useita energiansäästötoimenpiteitä vuoden 2007 aikana. EtO-tilan laajennusosassa hyödynnetään katalysaattorin hukkalämpöä. Yhtenä tehtaan ympäristöpäämääränä on ollut energiankulutuksen (ja samalla fossiilisten hiilidioksidipäästöjen) vähentäminen 10 % vuosien aikana vuoden 2007 kulutukseen verrattuna ja suhteutettuna ns. kehittyneiden tuotteiden tuotanto-

7 määriin. Tuotantomääriä kohti laskettu energiankulutus oli vuonna 2009 noin 7 % pienempi kuin vuonna 2007, kun verrataan kulutusta tehtaan kokonaistuotantomäärään ja noin 33 % pienempi verrattuna ns. kehittyneiden tuotteiden tuotantomäärään. 7 Raaka-aineet, kemikaalit ja polttoaineet Tiedot tehtaalla käytettävistä pääraaka-aineista (taulukko A) ja vaarallisiksi luokitelluista kemikaaleista (taulukko B), niiden keskimääräinen kulutus vuosina sekä arvioidut käyttömäärät vuonna 2011 ja tehtaan maksimikapasiteetilla (vuosina , mikäli suunniteltu tuotannon kasvu toteutuu) ovat seuraavat: A. Pääraaka-aineet Raaka-aine Kulutus t/a Maksimi (* Tekstiilimateriaalit ja lanka Kuitukankaat Haavatyynymateriaalit Pehmopaperi Selluloosakuitu PUR-filmi, PE-verkko PUR-vaahto Repäisypaperi Repäisyfilmi Teippi ja tarramateriaalit Pakkausmateriaalit (pakkauspaperit, aaltopahvi ja kartonki) Muovimateriaalit Käyttöohjeet Silikoni Liima Kuumaliima NaCl B. Merkittävimmät vaarallisiksi luokitellut kemikaalit Kulutus t/a Kemikaali Maksimi (* Enimmäismäärä laitoksella t Etyleenioksidi Ammoniakkivesi (24,5 %) ,9 Kevyt polttoöljy Nestekaasu (propaani) Muut, mm. ohenteet ja liuottimet Kaikki kemikaalit säilytetään allastetuissa tiloissa tai turva-altaiden päällä. Laitoksella käytettävä liimat ovat vesipohjaisia akrylaattiliimoja, joilla ei ole vaaraluokituksia. Liiman ph on käyttöturvallisuustiedotteen mukaan 1,5 2,5. Liiman käyttöliuos valmistetaan sekoittamalla liimaa ja 24,5 % ammoniakkivettä, jonka ph on

8 11,7. Ammoniakkivesi on luokiteltu syövyttäväksi (C) ja ympäristölle (erityisesti vesieliöille) vaaralliseksi. Kevytpolttoöljy säilytetään asfaltoidulla piha-alueella kaksoisvaippaisessa maanpäällisessä säiliössä, jonka vaippojen välissä on mahdolliset vuodot havaitseva anturi. Säiliön tilavuus on 10 m³ ja se on varustettu pinnanmittauslaitteella, ylitäytönestimellä ja törmäyssuojalla. Säiliö täytetään valvotusti. Kevytpolttoöljyn varastointia, käsittelyä ja mahdollisia onnettomuustilanteita varten on laadittu toimintaohje. Nestekaasua (propaania) käytetään katalysaattorin polttoaineena. Katalysaattorin yhteydessä on 8 m³:n (4 t) nestekaasusäiliö ja kaasuvaraston viereen sijoitetaan tilavuudeltaan 11 m³ oleva nestetyppisäiliö. Polttoöljy, nestekaasu ja typpi tuodaan tehtaalle säiliöautokuljetuksina ja muut kemikaalit kappaletavarana. Liimat toimitetaan tehtaalle litran konteissa. Natriumkloridi on säkkitavaraa, josta tehdään vesiliuos tehtaalla. Kaikki natriumkloridi sitoutuu tuotteisiin. Etyleenioksidi (EtO) on luokiteltu erittäin helposti syttyväksi (F+) yhdisteeksi, joka on syöpävaarallinen (R45) ja saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita (R46). Sitä ei luokitella voimassa olevien kriteerien perusteella ympäristölle vaaralliseksi, mutta se saattaa aiheuttaa ph-muutoksia vesistössä. EtO on hyvin vesiliukoinen, mutta se höyrystyy helposti. Sen puoliintumisaika ilmassa vaihtelee olosuhteista riippuen puolesta vuodesta vuoteen. Maahan joutuvasta etyleenioksidista pääosa haihtuisi ilmaan (kiehumispiste C) ja pieni osa suotautuisi maahan, jossa se voisi kulkeutua pohjaveden mukana. Kosteassa maassa ja pohjavedessä sen puoliintumisajaksi on arvioitu vuorokautta. Pintavedestä se haihtuu nopeasti. Etyleenioksidin hajukynnys on korkea (noin 430 ppm eli 790 mg/m 3 ) eikä haju varoita terveysvaarasta. Etyleenioksidi tulee tehtaalle nesteytettynä kaasuna. Tehtaan varastossa on kerrallaan keskimäärin kahdeksan etyleenioksidipulloa (770 kg/kpl) eli kg etyleenioksidia. Etyleenioksidia on laitoksella kolmessa paikassa, joissa kaikissa on valumaallas tai muu vastaava suojaus. Etyleenioksidipullojen varasto sijaitsee asfaltoidulla piha-alueella tehtaan pohjoisosassa. Pullot siirretään nosturilla tai trukilla varastoon, jossa ne kytketään sterilointiprosessiin. Varasto sijaitsee noin 200 metrin päässä Pursialan vedenottamosta, noin 650 metrin päässä pohjoisesta Kaihun imeytysaltaasta ja noin 900 metrin päässä eteläisestä Moision imeytysaltaasta. Kaihun imeytysaltaan kannalta tärkeä Kattilalahti sijoittuu varastoalueesta länteen, lyhimmillään noin 200 metrin etäisyydelle. Etyleenioksidin käyttömäärä tulee oletettavasti vähitellen noin kaksinkertaistumaan nykyisestä. Polttoöljyn käyttömäärä vähenee oletettavasti jatkossa merkittävästi, mikäli höyrysteriloinnissa tarvittavan höyryn hankinnassa läheiseltä voimalaitokselta ei ilmene ongelmia. Nestekaasun käyttö tulee muutosten jälkeen pysymään oletettavasti suunnilleen nykyisellä tasolla (steriloitavien tuotteiden määrää kohti lasketun nestekaasun kulutusmäärän pienentyessä). Muiden kemikaalien kulutusmäärät eivät muutu oleellisesti nyt tehtävien muutosten seurauksena, mutta määrät tulevat kasvamaan myöhemmin, mikäli tehtaan tuotantomäärä kasvavaa suunnitelmien mukaisesti. Luokiteltujen prosessikemikaalien suurin yhteismäärä prosessissa ja varastos- 8

9 sa on jatkossa noin 29 tonnia eli noin 37 m 3. Näiden lisäksi tehtaalla voi olla etyleeniglykolivettä kerrallaan enintään 16 tonnia. Laitoksella ei ole suoranaisesti toimintoja, joiden perusteella sen tulisi toteuttaa Reach-asetuksen mukaisia velvoitteita, mutta yritys on teettänyt kartoituksen ja suunnitelman siitä, miten asetuksen mukainen toiminta varmistetaan. 9 Vedenhankinta ja viemäröinti Vesi hankitaan Mikkelin kaupungin vesijohtoverkosta. Veden kulutus on vuosina ollut keskimäärin m 3 /a, vuonna 2011 sen arvioidaan olevan m 3 /a ja tehtaan maksimikapasiteetin mukaisessa tuotantotilanteessa m 3 /a. Veden kokonaiskulutus ja kulutus tuotantotonnia kohti laskettuna pienenivät merkittävästi vuoden 2009 aikana. Osa tästä on johtunut muutoksista valmistettujen tuotteiden lajikkeissa ja osa jäähdytysjärjestelmän tyhjiöpumppuihin liittyvistä parannuksista. EtO-steriloinnin kasvun puolestaan ennakoidaan lisäävän selvästi veden käyttöä. Hakija on ilmoittanut, että vesihuoltolaitoksen kanssa tehty, sadevesiviemäriin ja jätevedenpuhdistamolle johdettavia vesiä koskeva sopimus ei ole ajan tasalla. Hakijan on sopinut vesihuoltolaitoksen kanssa, että sopimus päivitetään mahdollisimman pian. Suunnitellut toiminnan muutokset Tehtaalle on tarkoitus rakentaa kolmas EtO-sterilointikammio nykyisten kahden kammion viereen samaan tehdasrakennukseen. Tällöin kammioiden yhteistilavuus on noin 55 m³. EtO tulee uuden kammion välitilaan (=kammion vierusta) kaasumaisena (höyrystin jo kaasuvarastossa), kun vanhoissa kammioissa höyrystys tapahtuu välitilassa. Samassa yhteydessä rakennetaan uusi kaasuvarasto nykyisen kaasuvaraston viereen. Kolmannen sterilointikammion käyttöönoton myötä hankitaan tilavuudeltaan 11 m 3 oleva maanpäällinen törmäyssuojin varustettu typpisäiliö uuden kaasuvaraston viereen. Typpeä käytetään putkistojen huuhteluun puhtaaksi etyleenioksidista, kun tähän asti huuhteluun on käytetty ilmaa. Uuden sterilointikammion käyttöönoton myötä etyleenioksidin varastointimäärä kasvaa 2,4 tonnista noin 10 tonniin, pullokoko muuttuu 98 kg:n pulloista 770 kg:n pulloihin ja EtO:n vuotuinen käyttömäärä noin 56 tonnista enimmillään noin 110 tonniin. EtO:n käyttömäärä ei kuitenkaan kasva kerralla laitteiston käyttöönoton myötä, vaan arviolta 10 % vuodessa. Laitoksella olemassa olevan katalysaattorin ja sitä edeltävän absorptiolaitteiston (EtO-balanseri) kapasiteetti riittävät uuden sterilointikammion etyleenioksidin käsittelyyn. Katalysaattoriin tehdään muutoksen yhteydessä todennäköisesti pieniä säätötoimenpiteitä, esim. katalyyttimassan määrän lisääminen.

10 10 Uusi sterilointikammio liitetään laitoksen nykyiseen automaatiojärjestelmään. Muilta osin laitteisto vastaa nykyistä, mutta steriloinnin kaasuhälytysjärjestelmää (EtO:n osalta) parannetaan samassa yhteydessä kokonaisuudessaan erityisesti työturvallisuuden parantamiseksi siten, että laitteistoon tulee videovalvonta ja kaasun pitoisuuden mittaukseen nykyistä tarkempi laitteisto. Lisäksi erona nykyiseen järjestelmään on se, että etyleenioksidi höyrystetään jatkossa jo kaasuvarastossa, kun höyrystimet sijaitsevat nykyisin sterilointikammioiden välitilassa. Katalysaattoriin menevän ja sieltä lähtevän kaasun pitoisuuden mittaus tapahtuu jatkossakin nykyisellä, jatkuvatoimisella mittauslaitteistolla. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) ja ympäristön kannalta parhaan käytännön (BEP) soveltamisesta Mölnlycke Oy:llä on yrityskohtainen ohje ympäristöasioiden huomioimisesta. Yrityksen ympäristöpolitiikan mukaan toiminnan ympäristövaikutukset pyritään rajoittamaan mahdollisimman vähäisiksi kuitenkin ilman kompromisseja tuotteiden tehokkuuden ja luotettavuuden suhteen. Yleisenä tavoitteena on jatkuva parantaminen siten, että vähimmäisvaatimuksena on voimassa olevan yrityksen toimintaan liittyvän ympäristölainsäädännön noudattaminen. Ympäristötavoitteet katselmoidaan säännöllisesti ja sekä tavoitteista että saavutetuista tuloksista tiedotetaan sekä sisäisesti että ulkoisesti. Ympäristöpäämäärät on määritelty seuraavasti: materiaalien hyötykäytön jatkuva parantaminen hiilidioksidin kokonaispäästömäärän minimointi suhteutettuna kehittyneiden tuotteiden valmistusmäärään energiankäytön minimointi suhteutettuna kehittyneiden tuotteiden valmistusmäärään Etyleenioksidipäästöjen käsittelyyn on hankittu vuonna 2006 uusi, parasta käyttökelpoista tekniikkaa edustava katalysaattori ja vuonna 2004 katalysaattoria edeltävä balanseri, jolla sterilointikammioista tulevaa ja katalysaattoriin syötettävää etyleenioksidin määrää/annostusta voidaan tasata. Katalysaattorin VOC-yhdisteiden käsittelytehokkuus (yli 99 %) vastaa hyvin esim. kemianteollisuuden jätevesien ja -kaasujen käsittelyn BAT-toimialaryhmän Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa -julkaisussa (Suomen ympäristö 520) esitettyjä, olemassa olevissa laitoksissa saavutettuja puhdistustuloksia, jotka ovat tyypillisesti noin % (termisen polton tehokkuus % ja katalyyttisen polton tehokkuus %). Käytännössä saavutettava puhdistustehokkuus riippuu myös mm. käsittelyyn syötettävän kaasun VOC-pitoisuudesta. Katalysaattori on varustettu lämmönvaihtimella, jonka hyötysuhde on yli 67 %. Toimialakohtaisia BAT-vertailuasiakirjoja, jossa olisi esitetty ko. toimialaa koskevat suositukset, ei hakijan käytettävissä olevan tiedon mukaan ole olemassa. Laitoksella toteutettavissa muutostöissä (sekä rakennusteknisten että laitteistojen tms. osalta) noudatetaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja ympäristön kannalta parhaan käytännön periaatteita. Myös muissa ympäristönsuojeluinvestoinneissa

11 noudatetaan BAT-periaatteita ja merkittävistä hankinnoista keskustellaan etukäteen ympäristö-, kemikaali- ja/tai pelastusviranomaisten kanssa. 11 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Tehtaalla on käytössä sertifioitu ISO ympäristönhallintajärjestelmä. Viimeisin auditointi on tehty syksyllä YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Viemäröitävät prosessijätevedet Laitoksella syntyy varsinaisia prosessijätevesiä vain vähän, ja ne johdetaan Mikkelin kaupungin viemäriverkkoon. Näihin sisältyvät myös liimajärjestelmän pesu- ja huuhteluvedet, jotka sisältävät pieniä pitoisuuksia liima-ainesta, sekä suolakyllästyslaitteiston jätevedet. Liima-ainesta, jonka kuivapitoisuus on 55 %, johdetaan viemäriin noin 1,5 m 3 vuodessa. Viemäröitävien liimaisten vesien ph on hakijan mukaan noin 7 8. Suolakyllästyslaitteistosta viemäriin johdetaan vuosittain noin 0,5 m 3 vettä, jonka suolapitoisuus on keskimäärin 22,5 %. Muut tuotannossa syntyvät jätevedet eivät poikkea laadultaan normaaleista jätevesistä. Viemäröitävien prosessijätevesien laatua ei ole tutkittu. Viemäröitävien jätevesien määrä on vuosina ollut m 3 vuodessa. Vuodelle 2011 hakija on arvioinut jäteveden määräksi m 3 ja maksimikapasiteetin mukaisessa tilanteessa m 3 vuodessa. Päästöt maaperään Luvanhakijan toiminnasta ei ole tiettävästi aiheutunut päästöjä maaperään. Tehtaan piha-alueet on asfaltoitu ja kaikki alueen hulevedet johdetaan alueen ulkopuolelle sadevesiviemärien kautta. Sadevesiviemäreihin kertyneen veden johtaminen ympäristöön voidaan tarvittaessa pysäyttää pysäyttämällä tonttipumppaamo, joka sijaitsee lastausalueen kulmassa Leipomokadulle johtavan portin vieressä. Normaalitilanteessa vedet kulkevat pumppaamosta tehtaan itäreunaa etelään ja edelleen kaivon kautta kunnan sadevesiviemäriin ja sieltä Saimaaseen. Sadevesikaivoja on mm. tehtaan Pursialanlahden puoleisella sivulla, kaasuvaraston edustalla ja öljysäiliön lähistöllä. Sadevesiviemärissä ei ole öljynerotuskaivoja. Vesistöön johdettavat vedet Laitokselta johdetaan puhtaita prosessivesiä Pursialanlahteen ja hulevesiä ja kaupungin sadevesiviemäriin. Nykyisen etyleenioksidisterilointilaitteiston vesijäähdytyksen vedet johdetaan Pursialanlahteen omaa putkeaan pitkin. Hakija arvioi vesien lämpötilaksi noin 30 C lahteen johdettaessa. Normaalitilanteessa vedet ovat puhtaita eikä niistä aiheudu lämmön lisäksi muuta kuormitusta ympäristöön. Nykyisten kammioiden jäähdytysjärjes-

12 telmän pumpun rikkoutuessa glykolipitoinen tiivistevesi voisi periaatteessa päästä putkeen ja edelleen Pursialanlahteen. Pumpun rikkoutuminen huomattaisiin laitteiston toiminnassa kuitenkin pian ja häiriötilanne jäisi lyhytaikaiseksi. Tällaisia häiriötilanteita ei ole ollut. Uudessa sterilointikammiossa tiivistysveden kierto on suljettu ja olemassa olevienkin kammioiden osalta järjestelmä on tarkoitus uusia noin vuoden kuluessa siten, ettei tiivistysvesien pääsy ympäristöön olisi häiriötilanteissa mahdollista. Tehdasrakennuksen katolle kertyvät sade- ja sulamisvedet sekä höyryn lauhdevedet johdetaan lahden vesirajaan toisella putkella. Nämä vedet ovat puhtaita, ja hakijan mukaan ei ole teknisesti mahdollista, että niiden sekaan pääsisi häiriötilanteissakaan ympäristölle haitallisia aineita. Lauhdevettä on tutkittu kertaluonteisesti vuonna 2001, jolloin sen ph oli 5,3, kokonaisfosforipitoisuus 2 μg/l ja sähkönjohtokyky 0,6 ms/m. Hakija arvioi höyryn lauhdeveden olevan lämpötilaltaan noin 60 C lahteen johdettaessa. Höyrysteriloinnin lauhdevesiä syntyy vain ajoittain (höyrysterilointia on vain yhdessä työvuorossa/viikko) ja niiden määrät ovat pieniä. Todennäköisesti jatkossa niiden muodostuminen edelleen vähenee ja mahdollisesti jää kokonaan pois. Pursialanlahteen johdettavien prosessi- ja jäähdytysvesien määrä on vuosina ollut m 3 vuodessa. Vuonna 2011 hakija on arvioinut näiden vesien määrän nousevan kuutiometriin ja olevan maksimikapasiteetin mukaisessa tilanteessa m 3 vuodessa. 12 Päästöt ilmaan ja niiden rajoittaminen Merkittävimmät ilmapäästöt aiheutuvat etyleenioksidisteriloinnista, kuidutuksesta (hiukkaspäästöt), laminoinnista (ammoniakki) sekä polttoöljyn käytöstä höyryn tuotannossa ja nestekaasun käytöstä katalysaattorissa. Seuraavassa taulukossa on nähtävissä tehtaan aiheuttamat päästöt ilmaan vuosina sekä arviot vuoden 2011 ja maksimikapasiteettitilanteen mukaisista päästöistä. Etyleenioksidin päästöt on laskettu etyleenioksidipitoisuuden jatkuvatoimisen mittalaitteiston mittaustulosten perusteella. Muut päästöt on arvioitu laskennallisesti päästökertoimien avulla. Päästö Määrä (t/a) Maksimi *1 Hiukkaset 0,43 0,41 0,69 SO 2 0,45 0,04 0,08 NO x 1,36 1,20 2,40 Ammoniakki 0,80 0,92 1,23 Akryylipolymeerit 0,10 0,13 0,17 Etyleenioksidi *2 0,04 0,04 0,07 0,05 0,10 CO *1 Arviolta vuosina , mikäli suunniteltu tuotannon kasvu toteutuu *2 Sisältää myös mahdolliset häiriöpäästöt Steriloinnissa käytetty etyleenioksidi johdetaan steriloinnin jälkeen autoklaaveista autoklaavien täyttötilassa sijaitsevaan kaasunpesuriin, jossa se imeytetään veteen. Tästä ns. balanserista etyleenioksidi annostellaan tasaisesti katalysaattorille poltet-

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6 Etelä-Suomi Päätös Nro 204/2012/1 Dnro ESAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Alumiinitölkkitehtaan ympäristölupapäätös, johon sisältyy ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen ratkaisu

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0198Y0062 111 No YS 702 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee alumiinin pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka.

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka. Etelä-Suomi Päätös Nro 7/2011/1 Dnro ESAVI/616/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2011 ASIA Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamista koskevasta

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Y-tunnus 2165379-9 PL 10, 65101 Vaasa Kotipaikka Mustasaari Finland www.westenergy.fi 2(25) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 17.6.2009 LSU-2008-Y-586 (111) ASIA HAKIJA LAITOS Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tuotantolaitoksen ympäristölupahakemus,

Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tuotantolaitoksen ympäristölupahakemus, E Etelä-Suomi Päätös Nro 119/2012/1 Dnro ESAVI/703/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2012 ASIA Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tuotantolaitoksen ympäristölupahakemus, Salo. HAKIJAT Omya

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

2. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki. Vantaan Energia Oy, Vantaa. Uudenmaan ympäristökeskus 30.12.

2. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki. Vantaan Energia Oy, Vantaa. Uudenmaan ympäristökeskus 30.12. VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 11/0369/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 30.12.2011 00162/10/5107 00212/10/5107

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 76/2013/1 Dnro ESAVI/310/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 76/2013/1 Dnro ESAVI/310/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 76/2013/1 Dnro ESAVI/310/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2013 ASIA Päätös Fortum Power and Heat Oy:n ympäristönsuojelulain 55 :n mukaista ympäristöluvan lupamääräysten

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 1880-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 204 Ympäristönsuojelutoimisto 18.4.2012 / Tiina Liira, Helena

Lisätiedot

Dnro 9. 1.2015 LAPPEENRANNANKAI ~

Dnro 9. 1.2015 LAPPEENRANNANKAI ~ Alu h itintov r ; Dnro ESAV (/9739/2014 Etelä-Suomi 9. 1.2015 LAPPEENRANNANKAI ~ Kk~ 12.01. 20 Lappeenrannan kaupunki Kaupunginhallitus PL 11 53101 Lappeenranta Viite Suomen Karbonaatti Oy, mikrokalsiittitehtaan

Lisätiedot

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus,

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, j Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Salo LUVAN HAKIJA Salo Seaport

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 24.2.2005 18067 LAHTI ENERGIA OY KIERRÄTYSPOLTTOAINEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTTÖHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Lisätiedot