RORO-ALUSTEN ELEKTRONINEN LASTAUSSUUNNITTELU TETR LIIKENNETELEMATIIKAN RAKENTEIDEN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOHJELMA EP-LOGISTICS OY HELSINKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RORO-ALUSTEN ELEKTRONINEN LASTAUSSUUNNITTELU TETR LIIKENNETELEMATIIKAN RAKENTEIDEN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOHJELMA EP-LOGISTICS OY HELSINKI"

Transkriptio

1 RORO-ALUSTEN ELEKTRONINEN LASTAUSSUUNNITTELU TETR LIIKENNETELEMATIIKAN RAKENTEIDEN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOHJELMA EP-LOGISTICS OY HELSINKI Toukokuu 1999

2

3 ESIPUHE Liikennetelematiikka on tärkein yksittäinen liikenteen alueen toimintaa muuttava ja kehittävä tekijä lähivuosina tietoyhteiskunta-suomessa. Tälläkin hetkellä on käynnissä useita kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita, joissa kehitetään liikennetelematiikan osa-alueita. Kehitys on kuitenkin toistaiseksi ollut melko hajanaista ja järjestelmien toteutus on ollut hidasta. Kehitystä on erityisesti hidastanut tietoinfrastruktuurin puute, vaikka maamme teleinfrastruktuuri onkin maailman huippua. Satamatoimintojen hallinnan kehittäminen on vuosina toteutettavan TETRAohjelman yksi osa-alue, jonka yleisinä tavoitteina on: Tunnistus ja tavaraerien sekä niihin liittyvien tietojen yhteenliittäminen Tavaratoimitusten tunnistamismenetelmien ja -periaatteiden kehittäminen ja käyttöönotto Tavaraerän ja sitä koskevien tietojen yhteenliittäminen Paikka-, aika-, toimituserä-, lasti-, kuljetus- tai yksiköintiväline-, kuljetusolosuhde- ja vauriotietojen saaminen toiminnan hallintajärjestelmien käyttöön Suoritetun ro-ro-alusten elektronista lastaussuunnittelua käsittelevän selvityksen tuloksena saatiin perusta suositukseksi yleiseksi lastinsuunnittelujärjestelmäksi. Järjestelmää voidaan saatujen tulosten pohjalta kehittää sekä suunnitella yksityiskohtien ja teknisten ratkaisujen osalta edelleen siten, että järjestelmän toteutus sovellustasolla on mahdollista. Selvityksen ovat tehneet Seppo Holmberg ja Jani Tikkanen EP-Logistics Oy:stä. Varustamojen, ahtaajien sekä laitevalmistajien asiantuntijoita on kuultu työn eri vaiheissa. Työ aloitettiin ja saatiin valmiiksi

4 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...9 TERMINOLOGIA YHTEENVETO Lastaussuunnittelujärjestelmän sisältö Tehtäväjako JOHDANTO Yleistä Tavoite LASTAUSSUUNNITTELU LÄHTÖTIETOJEN KERUU JA ANALYSOINTI Käytössä olevat suunnittelujärjestelmät alustyypeittäin Konttialukset Irtolastialukset Monitoimialukset Ro-ro-sovellusten erityisvaatimukset Ro-ro-alusten vakavuus Lastitilat Käyttöä rajoittavat ja säätelevät kansalliset, kansainväliset sopimukset ja määräykset Vaarallisten aineiden kuljetusten vaatimukset TIETOJÄRJESTELMIEN EDELLYTYKSET JA KEHITYSTARPEET LASTIPLAANIN TIETOKONEAVUSTEISEN SUUNNITTELUN KÄYTTÖÖNOTOLLE Yleistä Lastisanomien tarve Baplie Movins Muut LASTAUSSUUNNITTELUJÄRJESTELMÄN RAKENNE JA RAJAUKSET Yleistä Järjestelmäkomponentit

5 6.3 Lastin sijaintipaikan määrittelyyn liittyvät osoitteistovaihtoehdot aluksella Suhteellinen sijainti Absoluuttinen sijainti Aluksen rakenteisiin perustuva koordinaatisto LASTAUSSUUNNITTELUN SISÄLTÄMÄ INFORMAATIO SEKÄ TARVITTAVA TARKKUUSTASO JA TIEDONVÄLITYSMUOTO ERI OSAPUOLTEN TARPEISIIN Laivaaja Vastaanottaja Laivaajan ja vastaanottajan huolitsija Maakuljetusoperaattori Satamaoperaattori Satamalaitos Varustamo, meklari ja agentti Viranomaiset TAVOITEJÄRJESTELMÄN HAHMOTTAMINEN Toteutustasot Perusjärjestelmä taso Kehittynyt järjestelmä taso Tavoitejärjestelmä taso Käyttöliittymien periaatteellinen rakenne Toiminnallisen kokonaisuuden hahmottelu JOHTOPÄÄTÖKSET SUOSITUKSET Jatkotoimenpide-ehdotukset Kehitysprosessin kulku KIRJALLISUUS JA HAASTATTELUT

6 TERMINOLOGIA Ahtaaja, (satamaoperaattori), tavaran fyysiseen käsittelyyn ja siihen liittyviin logistisiin palveluihin erikoistunut, satama-alueella toimiva yritys. Aika-avisointi, varustamon, operaattorin tai vastaavan suorittama toimenpide laivausasiakirjoissa määritellyn vastaanottajan tai hänen edustajan tiedottamiseksi lastin saapumisajankohdasta. Automatisointi, toistuva koneen tai muun laitteen suorittama toiminto, jonka operointi, ohjaus ja valvonta perustuvat laitteen omaan logiikkaan ja tunnistimien antamiin viesteihin ilman ihmisen vaikutusta. Automaatioaste määräytyy sen mukaan, missä määrin koneen tai laitteen toimintaan puututaan ulkopuolelta. EDI, Organisaatioiden Välinen elektronisesti tapahtuva Tiedonsiirto. Extranet, Intranet-toteutuksen laajennus, johon on laadittu osiot business-to-business asiakkaille, alihankkijoille tai muille yhteistyökumppaneille. Jaettu tieto voi olla joko ainoastaan yhteistyöyritysten tai vaihtoehtoisesti kaikkien saatavilla. Internet, (verkkojen verkko) maailmanlaajuinen tietoverkkojen yhteenliittymä, jota määrittävät muun muassa TCP/IP määrittelyt - FTP-, Telnet- ja SMTP -protokollat. Intranet, toimijan sisäinen tietoverkko. Internet- ja erityisesti WWW-välinein toteutettu yhteisön sisäisen tiedon (yritys-työntekijä ja työtekijä-työntekijä) jakelu- ja hallintajärjestelmä. Kasetti, Siirtovaunulla liikuteltava pyörätön lastialusta. Kontti, (container), 10, 20, 30, 40 tai 45 pitkä, standardin mukaan metallista valmistettu tukeva alusta, joka kansainvälisen tyyppimerkinnän mukaan varustetaan päädyillä, laidoilla, katolla, jäähdytyskoneistolla jne. Kontin suurin sallittu kuormitus sekä kulmissa sijaitsevien nostokohtien mitoitus sekä tunnistamiseen käytetyt numero- ja kirjainsarjat määräytyvät myös kansainvälisen kaavan mukaisesti. Lastaussuunnittelu, prosessi, jonka tarkoituksena on tapauskohtaisten optimiohjeiden luominen fyysiselle tavaran käsittelylle aluksen ja satamaterminaalin välillä kulloisenkin matkan turvallisuusmääräykset huomioon ottaen. Tuloksena toimijoiden käyttöön saadaan lastiplaani. Lastaussuunnittelujärjestelmä, tässä yhteydessä merkitykseltään laajempi kokonaisuus kuin se, jonka perinteinen lastaussuunnitteluprosessi muodostaa. Järjestelmä pitää sisällään terminaalin toiminnanohjaussovelluksen, joka kommunikoi elektronisesti laivan lastaussuunnitteluja vakavuusohjelman kanssa. Lisäksi järjestelmään kuuluu tietoliikenneyhteydet useisiin toimijoihin niin tietojen saamiseksi kuin edelleen välittämiseksikin. Lastiobjekti, yksittäinen tuote, joka voi olla osana suurempaa kokonaisuutta eli kuljetuspakkausta tai lastiyksikköä. Lastisanoma, tietojen siirrossa käyttäjän kannalta loogisesti yhteenkuuluva tietojakso, esimerkiksi yksittäinen viesti koskien aluksen lastia tai toimintaohjeita. Lauttavaunu, terminaalitraktorilla vedettävä pyörällinen lastialusta. 12

7 Manifesti, manifestilla tarkoitetaan aluksen lastiluetteloa, joka kattaa tavaraerät aluksen yhden lähtö- ja määräsataman välillä. Paikannus, lastin, yksikön työkoneen tai muun vastaavan objektin sijainnin määrittäminen satama-alueella erilaisia seurantatekniikoita hyödyntäen. Peräportti, laivan rakenteisiin kuuluva saranoitu silta, jonka avulla ro-ro-alus yhdistetään laituriin. Rajapinta, Kahden tai useamman yhteistoiminnassa olevan yhteisön laitteiden, järjestelmien tai ohjelmien välinen yhtymäkohta (tiedonsiirtoa varten) ja sopimus yhteistoiminnan osapuolille asettamista vaatimuksista. Ohjelmien välinen liitäntä määrittelee niiden toisilleen välittämät tiedot sekä niiden muodon ja järjestyksen. Ro-ro-alus, (roll on-roll off), lasti ajetaan tai valmiit yksiköt vedetään terminaalitraktoreiden avulla laivasta / laivaan, esimerkiksi peräportin kautta. Satamamaksu, satamanpitäjän perimiä alus-, tavara- ja jätehuoltomaksuja. Short-Sea Shipping, vastakohta valtamerikuljetuksille, sisältää lyhyen matkan syöttöliikenteen, tyypillistä esim. Suomen ja ulkomaiden välisille merikuljetuksille. Sivuportti, (side door, sido), laivan sivuportin kautta tapahtuva lastinkäsittely. Yleensä roroaluksen oikeassa kyljessä oleva rakenne, jonka kautta suoritetaan osa aluksen lastauksesta. Storo, (stowable roll on-roll off), lastinkäsittelymenetelmä, jossa lasti vedetään terminaalitraktorien ja perävaunujen avulla laivaan, puretaan trukilla perävaunulta ja sijoitetaan aluksen kannelle. Telematiikka, termi, jolla tarkoitetaan tietoverkkoja hyödyntävää tietokonevälitteistä viestintää. Se koostuu tietokonejärjestelmästä, tietoliikennejärjestelmästä sekä niiden varaan rakennetuista palveluista. Terminaali, paikka tai varasto, jossa tapahtuu tuotteiden pakkausta, lajittelua, uudelleenlastausta sekä yksiköintiä ja tarvittavaa lyhytaikaista varastointia kuljetustapahtumien välillä. Tietojärjestelmä, työnkuvausten, ohjelma- ja laiteteknisten ratkaisuiden kokoonpano, joka toteuttaa yrityksen tietojenkäsittelyn edellyttämät toimintaympäristöt. Tiedot ja niiden käsittelysäännöt ovat oleellisin osa tietojärjestelmää, jolloin voidaan puhua myös liiketoimintatai toiminnanohjausjärjestelmästä. Tietokanta, tietokanta muodostuu tietueista. Tietueita voidaan lisätä, muuttaa ja poistaa. Tietokannasta voidaan poimia tietoja tietueiden avainarvojen avulla erilaisten hakurutiinien avulla. Tietoturvallisuus, tietoriskien hallinta poistamalla ne tai optimoimalla niistä koituvia haittoja. Tietojen suojaus ja varmistus sekä elektronisen tiedonsiirron turvaaminen teknisesti. Tietoverkko, tietoverkko muodostuu toisiinsa liitetyistä tietokoneista ja niitä yhdistävistä tiedonsiirtoväylistä. Tunnistaminen, Lastiobjektin tai muun kohteen identifiointi esimerkiksi lukemalla lukulaitteen avulla siihen kiinnitetty tunniste ja luetun tiedon edelleen välittäminen jatkoprosessointia varten. Tunnistamisfunktio voi sisältyä myös paikannusjärjestelmään. 13

8 1 YHTEENVETO Lastaussuunnittelu on yksinkertaisimmillaan prosessi, jonka tavoitteena on tapauskohtaisten optimiohjeiden luominen fyysiselle tavaran käsittelylle aluksen ja satamaterminaalin välillä. Lastaussuunnittelua ohjaavat aluksen operointiin ja runkorasituksiin sekä vastuukysymyksiin liittyvät asiat. Lastaussuunnittelujärjestelmällä tarkoitetaan tässä selvityksessä laajempaa kokonaisuutta kuin se, jonka perinteinen varustamokeskeinen lastaussuunnitteluprosessi muodostaa. Järjestelmä pitää sisällään terminaalin toiminnanohjaussovelluksen, joka kommunikoi elektronisesti laivan lastaussuunnittelu- ja vakavuusohjelman kanssa. Lisäksi järjestelmään kuuluu tietoliikenneyhteydet useisiin toimijoihin niin tietojen saamiseksi kuin edelleen välittämiseksikin. 1.1 Lastaussuunnittelujärjestelmän sisältö Ro-ro-alusten lastaussuunnittelujärjestelmien kehittämisen ja toteuttamisen kannalta olisi tärkeää ratkaista tapauskohtaisesti kaksi asiakokonaisuutta: Eri tyyppisten ro-ro-sovellusten vaatimukset lastin yksiselitteisen sekä tarkan sijainnin määrittämisen ja käytettävän tekniikan suhteen Elektroniseen tiedonsiirtoon tarvittavien rajapintojen harmonisointi sovellusten, tietokantojen sekä organisaatioiden välillä LAIVAAJA LASTIN YKSILÖINTI HUOLITSIJA MEKLARI AGENTS VARUSTAMO LASTAUS- LISTA KV. LASTAUSOHJEET IMO YM. LASTAUSOHJE LASTIPLAANI PAIKKATIETO ALUS- TIEDOT ANTARES MITAT TUNNISTUS TERMINAALIJÄRJESTELMÄ VARASTO HALLINTO LASTAUSSUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ TYÖMÄÄRÄYS VAKAVUUS- TARKASTELU TOIMIJOITA LAIVAAJA AHTAAJA (OPERAATTORI) VARUSTAMO TULLI SATAMALAITOS MKL VASTAANOTTAJA TIETOLIIKENNE AUTOM. TUNNISTUS AUTOM. PAIKANNUS TOTEUTUNUT LASTAUS- SUUNNITELMA MÄÄRÄSATAMA TULLI MANIFESTI ALUSILMOITUS SATAMALAITOS VAARALLISET AINEET MKL VAARALLISET AINEET VASTAANOTTAJA Kuva 1 Lastaussuunnittelujärjestelmän rakenne 14

9 Yllä mainittuihin asiakokonaisuuksiin sisältyy, tai niistä seuraa, lähestulkoon kaikki muut lastaussuunnitteluun liittyvät näkökohdat. Keskeisiä asiakokonaisuuksia on käsitelty seuraavissa kohdissa. Lastin sijaintipaikan määrittäminen Lähtökohtana lastien sijainnin ilmoittamiselle on tarve hyödyntää kyseistä tietoa muissa vaiheissa prosessia. Ilman yksiselitteistä tapaa ilmaista kunkin objektin paikka aluksella ei saavuteta tavoitteita, joita lastaussuunnitelman tietosisällön elektroniselle hyödyntämiselle asetetaan. Sijaintipaikan ilmoittamistarkkuus aluksella olisi oltava riittävä rasitus- ja vakavuuslaskentasovellusten käyttöön Lastauksen ennakkosuunnittelun toteuttaminen edellyttää lastin tarkkaa kohdistamista lastioperoinnin yhteydessä Lastin täsmällisen sijaintitiedon edut mm. tarkan aikaavisoinnin ja IMO-vaatimusten muodossa Yksiköiden sijainti on kyettävä raportoimaan myös silloin, kun yksikkö vedetään paikoilleen esim. Rekan omalla paikannuslaitteettomalla veturilla Lastin paikan määrittämiseen aluksella on olemassa useita eri vaihtoehtoja, joista mainittakoon: Sateliitti- ja majakkakonseptit Inertia-paikannusjärjestelmät Suhteellinen, osittain aluksen koordinaatistoon ja järjestyslukuihin perustuva, matemaattinen lähestymistapa Maamerkit ja esim. kameranäkö Edelisten yhdistelmät sekä niihin kuuluvat suunnittelu- ja toiminnanohjausjärjestelmät Lastien tunnistaminen ja yksilöinti lastauksen / purkauksen yhteydessä on keskeisessä asemassa informaation käytettävyyttä silmällä pitäen. Kyseinen osakokonaisuus on mahdollista toteuttaa manuaalisesti tai automaattisesti. Se voi perustua paikannustiedon loogiseen hyödyntämiseen tietojärjestelmän sisällä, tai asia voidaan järjestää siihen soveltuvalla tunnistamisteknologialla (viivakoodit, tagit, kamerateknologiat jne.). Ro-ro-sovellusten moninaisilla variaatioilla on sijaintipaikan suhteen tietyn tyyppiset toimijakohtaiset vaatimuksensa. Esimerkkinä käytettäköön metsäteollisuustuotteiden Storolaivausten yksilöintiin tarvittavaa tietoa. Varustamoille riittää tilauseräkohtainen paino- ja lukumäärätieto. Laivaaja vastaanottaja-akselilla on kuitenkin tavoitteita tarkempaan lastin yksilöintiin lastaussuunnittelussa ja sen toteuttamisessa. Seurauksena olisi nykymenetelmillä 15

10 osittainen tavarakäsittelyn hidastuminen satamassa ja väistämätön kustannustason jonkin asteinen kasvu. Riippumatta valitusta paikannusmenetelmästä ja sijainnin ilmoittamistavasta olisi otettava huomioon tulostuvan sijaintidatan yhdenmukaisuus eri toimijoiden käyttöön. Keskeistä on sijaintipaikan yksiselitteinen kuvaus siten, että tietokone ja ihminen pystyvät sen hahmottamaan. Aluksen lastioperointi tapahtuu satamassa, joten käytettävä toimintamalli tukeutunee terminaalissa olevaan systeemiin tai vaihtoehtoisesti varustamokohtaisiin järjestelmiin. Merikuljetusputken molemmissa päätepisteissä olisi toteutettava yhteneväiset kokonaisuudet. Tietojärjestelmä- ja sovellusintegraatio Itämeren ro-ro-liikenne on usein kahden tai kolmen sataman välistä säännöllistä ja vakiintunutta linjaliikennettä. Lastaussuunnitteluprosessin ydinryhmän (varustamo, laiva, operaattori) osalta edellytettäisiin toteutusvaiheessa menetelmien ja järjestelmien yhdenmukaistamista toiminta-alueella. Tämä ei tarkoita esimerkiksi saman toiminnanohjausjärjestelmän hankkimista. Kyse on paremminkin tiettyjen toimintojen suorittamisesta sovittujen rakenteiden ja menetelmien mukaan. Esimerkiksi lastauksen sijoittelun suunnittelu ja integrointi aluksen rasitus- ja vakavuuslaskelmiin yms. olisivat harmonisoitu terminaali- sekä varustamokohtaisesti. Jokainen toimija käyttäisi edelleen omaa, parhaaksi katsomaansa sovelluskokonaisuutta, mutta kommunikointi muiden sidosryhmien kanssa olisi yhdenmukaistamisen kulmakivi. Toimijakohtaisten tieto- ja ohjausjärjestelmien yhteensovittaminen olisi lastauksen suunnittelusta saatavan informaation jatkojalostamisen ja käytön kannalta ensiarvoisen tärkeää. Osallistujille tämä tarkoittaisi vakiostrukturoidun, esimerkiksi UN/EDIFACT-perusteisen tiedonvälityksen hyödyntämistä. Järjestelmän toteutukseen vaaditaan laajamittainen osallistuminen ja sitoutuminen eri toimijoilta. Tältä kannalta extranet-ratkaisut näyttäisivät tällä hetkellä olevan eräs potentiaalisimmista vaihtoehdoista. Ne mahdollistaisivat pientenkin, satunnaisesti mukanaolevien yritysten osallistumisen, kun järjestelmän kokonaisvastuullisesta ylläpidosta ja kehityksestä vastaisi jokin muu toimija. Lastaussuunnittelun informaatiosisällön käytettävyys hierarkian ja toimintapolitiikan mukaan on perustana kokonaisjärjestelmälle. Vaikutukset kohdistuvat tietoliikenteen turvallisuuteen. Nykyteknologialla on täysin mahdollista suorittaa luotettavien tietoturvaohjelmistojen sulauttaminen osaksi elektronista tiedonsiirtoa, jolloin salaus- sekä avausfunktiot toimivat läpinäkyvästi osana kokonaisuutta. Aiheeseen lukeutuu myös ainoastaan tarpeellisen tiedon yhdistäminen lastin liikkeisiin kuljetusputken aikana. Tarvittava lisäinformaatio saadaan kussakin vaiheessa hajautetuista taustajärjestelmistä, mikäli käyttäjällä on siihen oikeus. Lastauksen suunnittelu- ja operointiprosessi olisi ymmärrettävä iteratiivisena tapahtumasarjana. Muutokset ennakkosuunnitelmaan sekä mahdolliset eroavaisuudet toteutumassa ovat todennäköisiä. Suunnittelusovellukset rakentuisivat ideaalitilanteessa siten, että objekteja voidaan lisätä ja poistaa sekä lastia koskevia tietoja olisi mahdollista muuttaa muiden järjestelmien mukautuessa reaaliaikaisesti muuttuneeseen tilanteeseen. 16

11 1.2 Tehtäväjako Vastuukysymykset lastiplaanin ja lastioperoinnin suhteen ovat tällä hetkellä selkeät: alus miehistöineen vastaa viimekädessä merikelpoisuudesta ja turvallisuusnäkökohdista. Seurauksena ovat mahdolliset muutokset maaorganisaatioissa tehtäviin ennakkosuunnitelmiin lastien sijoittelun suhteen. Sulautetuissa sovelluksissa ja yhdenmukaisissa tietojärjestelmissä roolijako ei välttämättä ole kovinkaan selkeä. Luontevaa olisikin siirtää nykyisin maapuolella tehtäviä suunnittelutoimintoja aluksella suoritettaviksi. Skenaariossa koko lastaussuunnittelu kaikkine vaiheineen toteutettaisiin aluksella tietyn likimääräisen maapuolen arvion perusteella. Alus välittäisi suunnitelman eteenpäin muille toimijoille ja lastioperointi suoritettaisiin selkeästi aluksen toiveiden mukaan. Selkeässä, lastikoostumukseltaan usein homogeenisessa liikenteessä kyseinen järjestely olisi mahdollista toteuttaa ja saavutettavat hyödyt rationalisoinneista saattaisivat olla merkittävät. Alusten lastaus- ja purkaustoimintaan liittyy kiinteästi satamakohtaisen terminaalityöskentelyn suunnittelu ja ohjaus. Operaattorin ja varustamon toiminnanohjausjärjestelmät olisi tavoitteiden mukaisesti saatettava nykyistä lähempään yhteistoimintaan. Ainoastaan molempien toimijoiden erityisvaatimusten huomioon ottamisella mahdollistetaan fyysisen tavarankäsittelyn joustavuus ja dynaamisuus muuttuvissa olosuhteissa. Ei ole täysin yksiselitteistä kumman osapuolen järjestelmä loppujen lopuksi ohjaa koko tapahtumaketjua. On myös mahdollista pyrkiä kohti eräiden valtamerivarustamojen toimintamallia, jossa toiminnallisesti katsoen maapuolta ei pystytä erottamaan laivapuolesta. Vaihtoehtoisiin lähestymistapoihin lukeutuvat myös laivaajien erityisvaatimukset koskien lastausjärjestystä ja siihen liittyviä näkökohtia. Nykyisin lastaussuunnittelu käynnistyy jo viikkoa ennen suunniteltua laivausajankohtaa, joskus aikaisemminkin. Lähtökohtana on laivaajien ja varustamojen ennusteet liikennemääristä kullekin lähdölle. Seurauksena onkin ajateltavissa tilanne, jossa laivaajat varaisivat varustamon ja operaattorin tietojärjestelmistä lasteilleen tietyt tarkat alueet alukselta ja terminaalista valintansa mukaan. Vastuu lastauksen suunnittelusta ja lastioperoinnin tahdistamisesta siirtyisi osittain laivaajille, joiden tietotaso prosessin etenemisestä parantuisi nykyisestä. Maltillisemmassa vaihtoehdossa laivaajat toimittaisivat nykyistä tarkemmat ennakkosuunnitelmat lastinkäsittelystä, puuttumatta satamaympäristön tilankäyttöön tai vastaavaan. Perinteistä roolijakoa ja vastuukysymyksiä tulisi voida tarkastella uudelleen elektronisen lastaussuunnittelujärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. 17

12 2 JOHDANTO 2.1 Yleistä Merikuljetusten lastaussuunnittelulla tarkoitetaan yleensä niitä toimintoja, jotka liittyvät tiettyyn alukseen osoitetun tavaran sijoitteluun, plaanaamiseen, alukseen etukäteen niin, että sen lastitilat käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja että alus täyttää satamasta lähtiessään merenkulun turvallisuusmääräykset myös lastin määrän ja sijoittelun osalta. Lastaussuunnittelu on perinteisesti aluskeskeinen prosessi, jossa aluksen päälliköllä on viimeinen sana niin lastin sijoittelussa kuin sen määrässäkin. Lastaussuunnitelma konkretisoi ohjeet ja lastausjärjestyksen, joita alus haluaa lastauksen suorittavan organisaation, ahtaajan/satamaoperaattorin noudattavan. Käytännön syistä alustava lastaussuunnitelma laaditaan usein jo ennen laivan saapumista varustamon satamaorganisaation tai varustamon satamaedustajan toimesta. Alustava suunnitelma hyväksytetään sitten aluksella sen saavuttua, ennen lastauksen alkua. Valmis, hyväksytty lastaussuunnitelma on useimmissa tapauksissa edelleen puhtaasti laivan ja sitä lastaavan organisaation välinen työohje. Alusten lastaussuunnitteluun on olemassa kymmeniä erilaisia ratkaisuja ja elektronisia sovelluksia, joissa suunnittelu tehdään aluksen omalla tietokoneella ja alus- tai alustyyppikohtaisella räätälöidyllä ohjelmalla. Useimmat sovellukset löytyvät kontti- kuiva- ja nestebulklastien alueilta. Lastaussuunnittelusovellukseen sisältyvät lähes poikkeuksetta aluksen tasapaino- ja vakavuuslaskelmat. Laskelmat perustuvat yleensä lastin osalta oletusarvoihin. Lastaussuunnittelujärjestelmän elektroniset yhteydet ulospäin muihin toimijoihin sekä lastiplaanin tietosisällön laajempi hyödynnettävyys tai elektroninen tiedonsyöttö muista järjestelmistä, kuten esimerkiksi bookauksesta tai ahtaajan terminaalijärjestelmästä lastaussuunnitelmaan ovat edelleen harvinaisia. Erityisesti tämä koskee ro-ro-liikennettä. Sataman maapuolen järjestelmien yleistyessä ja laajentuessa yhä kattavammiksi on syntynyt ajatuksia lastaussuunnitelman laajemmasta ja yleisemmästä käytöstä. Viime aikoina on yhä useammin esiintynyt vaatimuksia esimerkiksi aika-avisoinnin so. lastiyksikön laivasta/satamasta-saantiajan antamisesta vastaanottajalle suoraan lastiplaanista. Suomalaiset varustamot kehittävät parhaillaan omia ro-ro-alusten lastauksensuunnittelujärjestelmiään elektroniseen muotoon ensimmäisten joukossa Euroopassa. Nämä kehitystoimenpiteet ovat alkaneet osana kunkin yrityksen pyrkimystä saavuttaa kilpailuetua, eivätkä näin ollen välttämättä sellaisenaan edistä yleisen ja yhdenmukaisen järjestelmän kehittämistä. Ongelmana nykyisissä järjestelmissä on ketjun hallinta kokonaisuutena siten, että se toimisi erilaisissa kuljetustapahtumissa koko jakelutien kattavasti sekä viranomaisten tarpeet huomioon ottaen. Nykyiset sovellukset toimivat itsenäisesti, ilman yleisesti sovellettavissa olevan elektronisen tiedonsiirron edellyttämiä rajapintoja. Lastaussuunnittelun olisi liityttävä tavaran fyysisiin käsittely- ja kuljetustoimintoihin telematiikan avulla siten, että ensimmäisessä vaiheessa toimijan sisäiset yhteydet muihin sovelluksiin olisivat kunnossa. Jatkossa kuljetusket- 18

13 jun osapuolten väliset linkit sekä EDI- ja VAN -sovellukset tällä osa-alueella olisi saatettava tasolle, jolla lastinsuunnittelujärjestelmästä saadaan suurin hyöty kulloisessakin tapauksessa. Lastauksen suunnittelu mielletään edelleen yleisesti varustamon sekä ahtaajan toimesta ja heidän vastuullaan tapahtuvaksi toiminnoksi. Tästä huolimatta tavoitteena ei ole luoda suositusta, jossa yksittäisen tahon intressit tulevat korostetusti esille, vaan kuljetusketjua ja sen sisäisiä riippuvuussuhteita tarkastellaan kokonaisuutena. Lastaussuunnittelujärjestelmän kehittämisellä pyritään, merikuljetusten vaatimukset huomioon ottaen, läpimenoaikojen pienentämiseen ja tehokkuuden kasvattamiseen satamissa sekä eri osapuolten tiedonsaannin lisäämiseen. Valmiina järjestelmä mahdollistaa myös terminaalitoimintojen nykyistä tarkemman aikataulutuksen ja varastosuunnittelun aluksen satamassaolo-aikana sekä lisää toiminnan ennakkosuunnittelumahdollisuuksia vastaanottosatamassa. 2.2 Tavoite Työn tavoitteena on laatia nykyisten järjestelmien selvityksen pohjalta suositus Itämeren roro-liikenteen yleiseksi alusten lastauksen suunnittelujärjestelmäksi. Suosituksessa otetaan huomioon myös varustamojen mahdolliset omat lastaussuunnittelujärjestelmät. Suosituksen tavoitteena on järjestelmään liittyvien rajapintojen hallittu kehittäminen siten, että järjestelmä on ulospäin yksiselitteinen ja kaikki ketjun osapuolet voivat tarvittaessa käyttää järjestelmää sovituilta osin. Suunnitelmassa otetaan huomioon lastiplaanin sisältämät tiedot ja niiden käyttö kuljetusketjun eri osapuolten näkökulmasta. Yhdenmukaisen järjestelmän on oltava joustava siten, että muutokset lastiplaaniin ja lastin sijoitteluun ovat mahdollisia tietyin rajoittein koko lastauksen ajan. Näin järjestelmä saadaan vastaamaan käytännön asettamia edellytyksiä ja tarpeita. Työssä selvitetään ja tutkitaan myös olemassa olevien lastaussuunnittelua rajoittavien ja ohjaavien kansainvälisten määräysten merkitystä. Suosituksen laatimisessa otetaan huomioon myös eri ro-ro-pohjaisten laivaustapojen ominaisuudet ja järjestelmän soveltuvuus niille. Tämä tavoite edellyttää uudenlaista ja harmonisoitua menetelmää määritellä rahtierän sijaintipaikka aluksen lastitiloissa. Sen johdosta tarkastellaan muun muassa aluksen rakenteista yksiselitteisesti muodostuvan koordinaatiston hyödyntämismahdollisuutta. Esiselvityksen tuloksena saadaan perusta suositukseksi yleiseksi lastinsuunnittelujärjestelmäksi. Järjestelmää voidaan tämän jälkeen kehittää sekä suunnitella yksityiskohtien ja teknisten ratkaisujen osalta edelleen siten, että järjestelmän toteutus sovellustasolla on mahdollista. Suosituksen jälkeisessä jatkokehitys- ja toteutusvaiheessa on mahdollista verrata lastauksen suunnittelujärjestelmän kehittämisestä saavutettavia arvioituja hyötyjä järjestelmän toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Mikäli tarpeellista, voidaan laskea vertailulukuja järjestelmän tuomasta lisäarvosta esimerkiksi nykytilanteeseen. Laskelmien tarkkuustaso määritellään intressien selkiinnyttyä. Value Added Network tietoverkko, jossa tiedon siirtämisen ohella on lisäarvoa tuottavia toimintoja. 19

14 3 LASTAUSSUUNNITTELU Lastaussuunnittelu on yksinkertaisimmillaan prosessi, jonka tavoitteena on tapauskohtaisten optimiohjeiden luominen fyysiselle tavaran käsittelylle aluksen ja satamaterminaalin välillä. Lastaussuunnittelua ohjaavat aluksen operointiin ja runkorasituksiin sekä vastuukysymyksiin liittyvät asiat. Prosessin lopputuloksena tavoitellaan selkeää kokonaisuutta, joka minimoisi aluksen satamassa käyttämän ajan, olisi toteutettuna turvallinen ja määräysten mukainen sekä poistaisi lastin ylimääräisen siirtelytarpeen rotaation aikana. Tiedot lastattavasta ja purettavasta lastista saadaan muista laivausasiakirjoista, joista tärkeimmät ovat bookkauslista tai muu luettelo lastista ja manifesti eri vaiheissaan paperisessa tai elektronisessa muodossa. Näiden rakenne ja sisällytettyjen tietueiden lukumäärä riippuvat muun muassa tavaraliikenteen tyypistä eli siitä onko kyseessä yksikkö- vai irtolastiliikenne. Merikuljetuksiin liittyvät sidosryhmät tulkitsevat lastitietoja kukin eri tavoin ja niistä on löydyttävä juuri heille oleellisin informaatio. Toimitusketjuajattelu pyrkii eräänä tavoitteenaan yhdistämään organisaatioiden välisiä rajapintoja toisiinsa, jolloin bookauslistan tai vastaavan lastia edustavan tiedoston sisältämä yksilöity tieto saa uuden merkityksen osana lastaussuunnittelua ja siihen assosioituvan informaation välitystä. Aluksen lastaussuunnittelua ja siitä tuloksena saatavia lastauksen toteuttamisohjeita eli lastiplaania voidaan lähestyä perinteisesti kolmelta eri kannalta: 1. Satamakohtainen terminaalityöskentelyn suunnittelu 2. Lastitilojen käyttö rotaation aikana 3. Aluksen vakavuus, viippaus, syväys ja rungon rasitukset (meriturvallisuus) Lastiplaanin merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään, mikäli sen käytettävyyttä voidaan lisätä. Itse lastauksen suunnittelu on edelleen pitkälle varustamo- ja operaattorisuuntautunutta, mutta lastaussuunnitelman potentiaalinen lisäarvo otetaan käyttöön. Muutos tapahtunee siten, että varustamon ja operaattorin lisäksi lastaussuunnitelmaa ja sen tietosisältöä hyödyntävät useat muut sidosryhmät omassa liiketoiminnassaan ja valvontatehtävissään. Esimerkkejä uudenlaisista vaatimuksista ja mahdollisuuksista ovat: Parempi toimitusvarmuus, läpimenoaika ja toiminnan suunniteltavuus Elektronisen tiedonsiirron ja telematiikkaratkaisujen mahdollisuudet Lastin tarkan sijaintitiedon edut mm. aika-avisoinnin ja IMOvaatimusten muodossa 20

15 Lastinsuunnitteluprosessin eteneminen voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: 1. Varaustietojen pohjalta ennakoitu tilankäyttö aluksella 2. Aluksen vapaiden paikkojen määrittely lastaussatamassa purkauksen jälkeen 3. Yksiköt/lasti jaetaan painoluokkiin tarkkojen painojen puuttuessa 4. Lastin sijoittaminen alukselle (suunnittelu) 5. Tarkistuslaskelmat (usein aluksen toimesta) 6. Suunnitelma (operaattorille) alukselle hyväksyttäväksi 7. Mahdolliset muutokset suunnitelmaan 8. Lopullinen lastaussuunnitelma ja sen jakelu tarvitsijoille Alusten rotaation (reittisatamien) perusteella ja liikenteen satamakohtaisella jakautumisella lastauksen suunnittelu voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: Kahden tai kolmen sataman välinen liikenne, jolloin lasti lastataan/puretaan pääsääntöisesti kokonaan kulloisessakin satamassa pohjalastin määrä ja vaikutus on vähäinen Useamman sataman välinen liikenne ja mahdollisesti muuttuva rotaatio pohjalastia on lähes aina ja sen merkitys on korostunut kokonaisuuden kannalta Suomalaisessa konttien syöttöliikenteessä lastien sijoittelu tapahtuu usein manuaalisesti tietokonetta hyödyntäen. Näin toimien kahdensadan yksikön sijoittelun suunnitteluun kuluu aikaa reilu tunti. Tuloksena saadaan lastiplaani joko elektronisessa tai paperisessa muodossa. Sijoittelun suunnitteluprosessin täydellinen automatisointi edellyttäisi yksityiskohtaisen elektronisen säännöstön luomista, jotta päästäisiin tarvittavalle luotettavuustasolle. 21

16 Kuva 2 Esimerkki ro-ro-aluksen elektronisesta lastaussuunnittelusovelluksesta. Lastina on sekä storoa että yksiköitä Suunnitteluprosessin järkevä automatisointiaste riippuu voimakkaasti liikenteen määristä. Välttämättä aina ei ole tarkoituksenmukaista pyrkiä täysin automatisoituun lastien sijoitteluun. Järjestelmän olisi varustamon kannalta kyettävä tarkastelemaan yksiköiden sijoittelua ainakin seuraavien asioiden suhteen: Luotettava aluksen syväys-, vakavuus-, viippaus- ja rasitustarkastelu Yksikön pituus, paino ja korkeus Sallitut pinoamiskorkeudet ja -painot Vaarallisten lastien erottelumääräykset (IMO-luokan mukainen jaottelu kts. kohta 3.4) Rotaation ja destinaatioiden aiheuttamat vaatimukset Ylimittaisten lastien tehokas tilankäyttö Tietojen hyödynnettävyys esim. aika-avisoinnissa 22

17 Varustamokeskeinen lastaussuunnittelujärjestelmä, sisältäen mm. vakavuustarkastelun, on yleisesti käytössä. Puutteita ilmenee sovellusintergraatiossa ja kaikkien yllämainittujen reunaehtojen huomioon ottamisessa toivotunlaisen tuloksen aikaansaamiseksi. Useiden suomalaisten lastien määräsatamien käytännön järjestelyt telematiikkaratkaisujen osalta ovat hieman Suomea pidemmällä. Esimerkiksi Felixstowessa on luovuttu paperisen manifestin käytöstä ja kaikki siihen liittyvä tieto liikkuu sähköisessä muodossa operaattorin, sataman ja varustamon välillä. Yksikköliikenteessä viestirakenteita koskevat harmonisointihankkeet ovat maailmalla niin pitkällä, että suomalaiset pääsevät halutessaan hyödyntämään tältä osin valmiita tuloksia. 4 LÄHTÖTIETOJEN KERUU JA ANALYSOINTI 4.1 Käytössä olevat suunnittelujärjestelmät alustyypeittäin Lastaussuunnittelun painopistealueet vaihtelevat riippuen merikuljetusmuodosta sekä aluksella kuljetettavasta lastista. Esimerkiksi lastien sijoittelun suunnittelu on joissakin tapauksissa korostuneessa asemassa verrattuna vakavuustarkasteluun. Merikuljetusmuodoittain poikkeavat vaatimukset asettavat rajoituksia lastaussuunnittelun automatisoinnille ja samalla siitä mahdollisesti saatava lisäarvo sekä kustannustehokkuus vaihtelevat voimakkaasti. Seuraavassa on käsitelty joitakin erilaisten alustyyppien ominaispiirteitä lastaussuunnittelun kannalta Konttialukset Konttien kuljetuksiin suunniteltuja erikoisaluksia, joiden kapasiteetti ilmoitetaan aina 20' perusyksikön (TEU) pohjalta. Lastitilat on jaettu solurakenteisiksi erityisillä konttiohjaimilla. Kansitila on usein alusten tärkein lastin sijoituspaikka, jolla kulkee noin 55-65% lastista. Uusimmissa aluksissa ei ole lastiluukkuja, jolloin satamassaoloajat lyhenevät ja saavutetaan kustannussäästöjä mm. vähentyneestä lastin kiinnittämistarpeesta johtuen. Matkan aikana konttialuksen vakavuuden kannalta tärkeässä asemassa on tuulen vaikutus, mikä johtuu laajasta tuulipinnasta. Yksiköiden sijoittelulla ei ole vakavuuden kannalta merkittävää vaikutusta, mikäli lastikapasiteetti voidaan tilavuuden osalta hyödyntää täysimääräisenä. Lastioperoinnin aikaiset kallistumat rajoitetaan pakollisilla asennonsäätö-järjestelmillä ja lastaus-/purkausprosessin suunnittelulla noin viiteen asteeseen. Mikäli kallistumat ovat suurempia seuraa ongelmia konttiohjainten toiminnassa ja konttien nostaminen/laskeminen aluksella vaikeutuu. Alukset ovat usein säännöllisessä, usean sataman välisessä, linjaliikenteessä. Yhdenmukaiset lastitilat ja vakiomittaiset yksiköt ovat mahdollistaneet tietokoneavusteisen lastaussuunnittelun kehittämisen ja käyttöönoton. 23

18 Kuva 3 Konttialus, lastaussuunnitteluun käytettävä rakennekuva Lastaussuunnittelun kannalta korostuu rotaation huomioon ottaminen lastierien sijoittelussa, jolloin tuonti- ja vientisyklit on linkitetty toisiinsa. Suunnittelujärjestelmiä on tarjolla useita erisisältöisiä ja laajuisia. Eroavuudet löytyvät sovellusten automaatioasteesta eli esimerkiksi itsenäisestä kyvystä sijoittaa yksiköt optimaalisesti lastitiloihin määriteltyjen parametrien avulla. Kehittyneimmissä sovelluskokonaisuuksissa on muun muassa seuraavia elementtejä: Automaattinen suunnitelma lastioperoinnin suorittamiseksi sataman ja aluksen välillä Muutokset ovat mahdollisia lastaussuunnittelu- ja operointiprosessin aikana: kontteja voidaan lisätä ja poistaa sekä lastia koskevia tietoja on mahdollista muuttaa Elektroniseen tiedonsiirtoon tarvittavat rajapinnat ovat toteutettavissa muiden tietokantojen sekä sovellusten välille yhdenmukaisten sanomatyyppien avulla Vaarallisiin aineisiin liittyvien ja yksiköiden keskinäisen sijoittelun aiheuttamien sekä muiden erityistarpeiden huomioon ottaminen Yhteydet aluksen rasitus- ja vakavuuslaskelmiin Tietyn yksikön reaaliaikainen sijaintitieto (meri)kuljetusketjun aikana 24

19 4.1.2 Irtolastialukset Irtolastialuksilla tarkoitetaan vakiintuneessa merkityksessä kiinteässä olomuodossa olevien pakkaamattomien lastien kuljetukseen tarkoitettua alustyyppiä. Vastaavasti nestemäisien irtolastien kuljetuksiin tarkoitettua alusta kutsutaan yleisesti säiliö- tai tankkialukseksi. Tässä yhteydessä näitä alustyyppejä ei ole tarkoituksenmukaista käsitellä erikseen, koska samat lainalaisuudet koskien lastaussuunnittelua pätevät molempiin. Irtolastien sijoittelussa aluksen lastitiloihin on tärkeintä löytää optimi aluksen vakavuuden, viippauksen ja aiheutuvien runkorasitusten suhteen. Alusten vakavuuteen vaikuttaa erityisesti vapaiden nestepintojen liikkuminen sekä mahdolliset kuivalastien siirtymät. Näiden vaikutuksia on pystytty eliminoimaan kehittyneellä lastaussuunnittelulla. Irtolastialusten selkeät, rajatut ja toisistaan erotetut lastitilat sekä homogeeniset lastit mahdollistavat tietokoneavusteisen lastien sijoittelun vaivattoman hyödyntämisen. Osa käytössä olevista sovelluksista kattaa myös säiliöiden vajausseurannan ja samanlaisilla tuotteilla lastaus voidaan suorittaa automaattisesti eri ruumien välillä sovelluksen valvoessa ja säilyttäessä operaation luokituslaitosten määrittelemien raja-arvojen sisällä. Kuva 4 Esimerkki irtolastialuksen lastauksen suunnittelujärjestelmästä, jossa ovat mukana lasti- ja vakavuustiedot 25

20 4.1.3 Monitoimialukset Alustyypille ominaista on kyky kuljettaa yhtäaikaisesti esimerkiksi yksiköityjä- ja irtolasteja. Ryhmään katsotaan kuuluvan useanlaisia yleislastialuksia, joita ei voida selkeästi sisällyttää muihin alusluokkiin. Lastinkäsittely on organisoitu useimmiten konttialusten tapaan lo-lomenetelmään perustuen ja aluksilla on myös lähes aina omat lastinkäsittelylaitteistonsa. Tämä tekee alustyypistä satamariippumattoman. Kuva 5 Monitoimialus Kyseisten alusten lastaussuunnittelun automatisoinnin tekee ongelmalliseksi lastitilojen monimuotoisuus sekä erityyppisten lastien ominaispiirteet. Lastaussuunnittelu järjestetäänkin sijoittelun osalta edelleen usein manuaalisesti. Vakavuustarkasteluun sen sijaan on löydettävissä muista järjestelmistä sovellettuja ratkaisuja. Lastaussuunnittelun automatisointiin ei olemassa olevilla ohjelmistoilla pystytä, eikä se välttämättä olisi edes tarkoituksenmukaista kuljetusten ja lastikoostumuksen tapauskohtaisuudesta johtuen. 4.2 Ro-ro-sovellusten erityisvaatimukset Ro-ro-aluksia on käytössä hyvin monta tyyppiä. Vanhemmissa aluksissa lastitilojen muoto on rikkonainen ja niiden tilankäyttö esimerkiksi yksiköityjen lastien suhteen saattaa jäädä osittain huonoksi. Viimeisimmät rakennetut alukset ovat lastitiloiltaan hyvin selkeitä, yhdenmuotoisia ja ne mahdollistavat nopean lastinkäsittelyn sekä tilankäytöltään parhaimman potentiaalisen hyötysuhteen. Lastia ja matkustajia saman aikaisesti kuljettavia ro-ro-aluksia kutsutaan yleisesti termillä Ropax. Kuva 6 Lastia ja matkustajia kuljettava Ropax-alus 26

TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa

TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa Turun yliopisto Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus 2008 TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa Väliraportti Hennariina Pulli Ulla Tapaninen SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 1.1

Lisätiedot

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen Tutkimusraportti 1.2.2000 Tampereen teknillinen korkeakoulu Liikenne- ja kuljetustekniikka 7 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...7

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

PAPERIRULLIEN VAHINGOITTUMISRISKIT SATAMATOIMIN- NOISSA

PAPERIRULLIEN VAHINGOITTUMISRISKIT SATAMATOIMIN- NOISSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketoiminnan logistiikka Tarja Javanainen PAPERIRULLIEN VAHINGOITTUMISRISKIT SATAMATOIMIN- NOISSA Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT

KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 181 2011 KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT Piia

Lisätiedot

KONTTILIIKENTEEN TILASTOPALVELUT

KONTTILIIKENTEEN TILASTOPALVELUT KONTTILIIKENTEEN TILASTOPALVELUT ESISELVITYS Kati Raikunen 27.8.2008 Kotka 2 SISÄLTÖ Tiivistelmä...4 Aihesanastoa...5 1. Johdanto...7 2. Saatavilla olevat tilastopalvelut...8 2.1. Yritysten tilastot...8

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Mikko Johansson 2009 Laskentatoimen

Lisätiedot

Tavarakuljetusten seuranta TASKU

Tavarakuljetusten seuranta TASKU ESPOO 2002 TUTKIMUSRAPORTTI RTE 4059/02 Tavarakuljetusten seuranta TASKU Jani Granqvist, VTT/RTE Antti Permala, VTT/RTE Johan Scholliers, VTT/TUO Harri Rauhamäki, TTKK/LIKU Juha Laakso, SCC Viatek Mika

Lisätiedot

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Automaatiosuunnittelun prosessimalli Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Verkkojulkaisu Julkaisija: Suomen Automaatioseura ry

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus

Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2161 Tapio Koivu Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus Vaihtoehtoisia skenaarioita ja teknologiapolkuja VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2161

Lisätiedot

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE Forssan seudulle sijoittuvan logistiikkakeskittymän mahdollisuuksien tarkastelua Heikki Lahtinen TIIVISTELMÄ Tekijä Heikki Lahtinen Vuosi 2014 Työn nimi Resurssitehokas

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.)

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023 fax: (017) 255

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot Mika Pitkä SATAMAN TEHOKKUUDEN OSATEKIJÄT TARKASTELUSSA LASTAUKSEN JA PURUN AUTOMATISOINTI Opinnäytetyö

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen Ville Rauhala Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen KÄYNTI Käynnissäpidon tiedonhallinta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 1/2013 Käynnissäpidon tiedonkeruun

Lisätiedot

SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN VAATIMUKSET JA KEHITTÄMINEN

SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN VAATIMUKSET JA KEHITTÄMINEN MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN VAATIMUKSET JA KEHITTÄMINEN Diplomityö Kapteeni Henrikki Haapamäki Yleisesikuntaupseerikurssi 55 Maasotalinja Heinäkuu 2011 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

Verkkolaskutus Electronic billing

Verkkolaskutus Electronic billing 15.4.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Verkkolaskutus Electronic billing Kandidaatintyö Petteri Westerholm Anssi Tura TIIVISTELMÄ Tekijät:

Lisätiedot

Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta. Perttu Hallikainen

Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta. Perttu Hallikainen Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta Perttu Hallikainen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Mikko Ruohonen

Lisätiedot