IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS EHDOTUS HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015"

Transkriptio

1 IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONNOS EHDOTUS HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015

2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohtatavoitteet Työn aikana syntyneet tavoitteet Asemakaavaratkaisujen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavat vaihtoehdot ja niiden arviointi Ratkaisun valinta ja perusteet Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset talouteen Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen Vaikutukset sosiaalisiin oloihin Vaikutukset kulttuuriin Muut kaavan merkittävät vaikutukset Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta... 23

3 KAAVA-ALUE JA KAAVOITUKSEN TARKOITUS: - IIN KUNTA (139) - POHJOIS-IIN KYLÄ (403) MARION 8:115, Om. Martti Järvelä VILLA EPSILON 8:120, Om. Rauli Järvelä PAJARI 8:84, Om. Martti Järvelä RAASAKAN-YLÄALLAS 125:2, Om. PVO-Vesivoima Oy POHJOIS-IIN VOIMA 33:0, Om. PVO-Vesivoima Oy RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS TAVANOMAISEN, KÄYTÄNNÖSSÄ OMARANTAISEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KAAVAN LAATIJA: DI (MAANMITTAUS, YKS 124) KIMMO MUSTONEN KIMMOKAAVA OS. KITKANTIE 34 F 40, KUUSAMO KAAVAN VIREILLETULO: - IIN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖS KAAVAESITYKSEN HYVÄKSYMISESTÄ - VIREILLETULOILMOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NÄHTÄVILLÄ ALKAEN KAAVAN KÄSITTELY: - KAAVAN VALMISTELUAINEISTO ELI KAAVALUONNOS NÄHTÄVILLÄ KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ IIN KUNNANVALTUUSTO HYVÄKSYNYT Valokuvat: Kimmo Mustonen , ja Google Street View

4 Kuva 1 Alueen sijainti ja laajuus

5 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavan laajentaminen lähti liikkeelle kevättalvella 2014, kun selvisi, ettei poikkeamislupia tulla myöntämään. Poikkeamislupien käsittelyn yhteydessä neuvoteltiin pitkälle kaavan laajuus ja sisältö. Kaavan luonnostelu alkoi vuoden 2014 kevättalvella maastokäyntien, alustavien keskustelujen ja sopimusneuvottelujen jälkeen. Iin kunnanhallitus päätti hyväksyä maanomistajien esityksen kaavoittamisesta, kaavan laatijasta sekä päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville. Kaavan vireilletuloilmoitus on tehty Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä siitä alkaen sekä kaavan valmisteluaineisto välisen ajan. Kunnanhallitus päätti kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville. Kaavaehdotus oli nähtävillä Iin kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan Asemakaava Ranta-asemakaavan laajennus on tavanomainen, väljä omarantainen kaava. Nykyinen kaava käsittää kapean kaistaleen varsinaisen kaava-alueen eli yksityisomistuksessa olevien tilojen kohdalla. Riittävän rantaviivapituuden saavuttamiseksi on myös Pohjolan Voima Oy:n omistamia alueita otettu kaavaan mukaan Asemakaavan toteuttaminen Maanomistajat vastaavat kaavan toteuttamisesta rakentamisen osalta. Iin Energia Oy vastaa sähköhuollosta ja vesihuolto toteutetaan liittymällä alueella olevaan vesijohtoon. Jätevesien käsittely hoidetaan rakennuspaikkakohtaisesti. Alue on erittäin hyvin lomarakentamiseen soveltuvaa ranta-aluetta Oulun kaupunkikeskuksen välittömässä läheisyydessä.

6 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Alueet ovat hyvin lomarakentamiseen soveltuvaa Iijoen rantamaastoa. Vesistön taso pysyy tällä kohtaa varsin vakiona. Metsät ovat talousmetsiä ja länsiosaltaan suurelta osin kaivettua patoaluetta. Kaavan laajennusalueet ovat rakentamattomia. Alueen ja sen ympäristön yleiskuva selviää hyvin selostuksessa olevista kartoista, valokuvista ja luontoselvityksestä. Kuva 2 Ilmakuva alueesta Luonnonympäristö Metsäalueet ovat mänty- ja koivuvaltaista kangasta. Kangasalueiden puusto on täysikasvuista. Rannat ovat tasaisesti ja varsin loivasti nousevia. Avokallioita ei esiinny. Korkeuserot vaihtelevat Iijoen m vaihtelutasosta korkeimpien alueiden n. 24 m tasoon. Padon alapuolella kaava-alueen eteläosassa maanpinta on alhaisemmalla tasolla. Alue on loivapiirteistä. Korkeusvyöhykkeet alueelta ympäristöineen on esitetty liitekartalla.

7 Kuva 3 Alueen korkeustasot Luonnonympäristöä on kuvattu selostuksen valokuvilla ja kartoilla. Luonnon ominaispiirteitä, maisemaarvoja, muinaismuistoja yms. on perinpohjaisesti tutkittu osayleiskaavan laatimisen yhteydessä. Selvitys hieman lyhennettynä ja osittain täydennettynä on liitteenä. Selvitystä täydennettiin erillisellä luontoselvityksellä, joka on liitteenä Rakennettu ympäristö Kaavan laajennusalueella ei ole rakennuksia. Alueen läpi menee useita teitä. Paikkatietoikkunan lähialueen rakennustilanne on oheisella kartalla. Siinä on kaikki rakennukset esitetty: asunnot, lomarakennukset, talousrakennukset jne. Kuva 4 Iijoen ruoppauksessa olleen Marion -kaivurin kauha on muistomerkkinä Iijoen länsirannalla

8 Kuva 5 Kaava-alueen ympäristön rakennustilanne. Myös talousrakennukset yms. kuvattu Maanomistus 3.2. Suunnittelutilanne Kaavan laajennusalueen maanomistus on seuraava: MARION 8:115, Om. Martti Järvelä VILLA EPSILON 8:120, Om. Rauli Järvelä PAJARI 8:84, Om. Martti Järvelä RAASAKAN-YLÄALLAS 125:2, Om. PVO-Vesivoima Oy POHJOIS-IIN VOIMA 33:0, Om. PVO-Vesivoima Oy Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa ja päätös on vahvistettu Korkeimmassa Hallinto-oikeudessa pienillä muutoksilla Länsiosa alueesta on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeää aluetta. Alueen pohjoispuolella on Viheryhteystarve merkintä. Ote maakuntakaavakartasta on ohessa. Maakuntakaavan uudistaminen on käynnissä. Maakuntavaltuusto hyväksyi 1. vaihemaakuntakaavan Siinä ei ole esitetty muutoksia lähialueille. Kuva 6 Ote maakuntakaavasta

9 Alue kuuluu osittain Iin keskustaajaman osayleiskaavan laajennukseen eli Asemakylän osayleiskaavaan Ote siitä on ohessa. Kuva 7 Ote osayleiskaavasta Raasakan ranta-asemakaava on hyväksytty Iin kunnanvaltuustossa ja vahvistettu Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskuksessa päätöksellä 1195L Ote kaavan länsiosasta on ohessa. Aiempi kaava tällä kohtaa on tilojen 8:84, 8:115 ja 8:120 eteläpuolella oleva kapea kaista, joka on MU aluetta. Kuva 8 Ote Raasakan ranta-asemakaavasta Iin kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen Alue ei ole rakennuskiellossa. Pohjakarttana käytetään erikseen laadittua ranta-asemakaavan pohjakarttaa mittakaavassa 1:2000. Maankäyttöinsinööri Markku Mattinen Pudasjärven kaupungilta on hyväksynyt pohjakartan kuntien tekemän sopimuksen perusteella.

10 4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve Ranta-asemakaava on tarpeen järkevän suunnitteluratkaisun aikaansaamiseksi. Rakentamishankkeita ei voida toteuttaa poikkeamisluvilla, koska emätilojen rakennusoikeus on käytetty. Yksityiset maanomistajat ovat sopineen Pohjolan Voima Oy:n kanssa sen rantaosuuden käyttämisestä. Alueen rakennuspaikkakohtainen osayleiskaavoitus ei ole lähivuosina kunnan ohjelmissa Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset MUISTIO Kaavan laajentaminen on lähtenyt liikkeelle yksityisten maanomistajien aloitteesta v kesällä. Hanketta on valmisteltu jo tätä ennen poikkeamisluvilla ja niiden yhteydessä käydyillä neuvotteluilla. Pohjois-Pohjanmaan ely keskuksen, Iin kunnan ja alueen maanomistajien kesken käytiin neuvottelu poikkeamisluvista ja kaavoituksesta. Myös Raasakan kaavan mahdollisesta muuttamisesta keskusteltiin, mutta siihen ei ollut tarvetta. Tämän perusteella muotoutui laajennusalueen laajuus. Muistio on ohessa. Kokouksen aihe: Kaavoittaminen koskien tiloja MARION 8:115 ja VILLA EPSILON 8:120 Aika: maanantai 3. helmikuuta 13:00-14:00 Paikka: Iin Kunta, Jokisuuntie 2, Ii / kokoushuone numero 5 Paikalla: - ELY-keskus: Antti Huttunen ja Markku Siira - Iin kunta: Markku Vitikka ja Hannu Paasovaara - PVO: Aaro Horsma - Martti Järvelä - Rauli Järvelä Asialista: - Keskustellaan tilanteesta koskien tiloja MARION 8:115 ja VILLA EPSILON 8:120 - Sovitaan miten edetään kaavoittamisen osalta koskien ko. tiloja Muistio: 1) Puheenjohtajaksi valittiin ELY-keskuksesta Antti Huttunen 2) Puheenjohtaja avasi kokouksen 13:05. Päätettiin, että Rauli Järvelä alustaa kaavoittamis esityksen ja sen jälkeen käydään läpi ELYkeskuksen ja Iin kunnan kannat asiassa. Mikäli kaavoittamisasiaa puolletaan, sovitaan jatkotoimet. 3) Rauli Järvelä alusti esityksen kaavoittamisesta koskien tiloja MARION 8:115 ja VILLA EPSILON 8:120 Poikkeamishakemusten yhteydessä saimme ohjeistuksen neuvotella olemassa olevan Raasakan rantakaavan alueen omistajan (Juha Kukkola) kanssa, että olisiko mahdollista liittää tilat ko. kaavaan. Sovimme kokouksen Juha Kukkolan kanssa Joulun aikaan, kun hän oli käymässä Suomessa. Selvisi, että hän ei verotuksellisista syistä halua kaavaa avata. Tämän jälkeen on neuvoteltu naapuritilan omistajan (Mauno Pakanen) kanssa rakennuspaikoista, mutta hän ei halunnut tehdä yhteistyötä rakennuspaikkojen luovuttamisen suhteen Tämän jälkeen lähestyimme PVO:ta (Aaro Horsma), josta saimme suostumuksen käyttää kiinteistöjä Raasakan- Yläallas RN:o 125:2 ja koskitilan Pohjois-Iin Voima RN:o 33:0 ranta-alueita hyväksi. Kyseisiä maa-alueita on lupa käyttää mahdollista rantakaavaa laadittaessa Lähestyimme ELY-keskusta (Antti Huttunen ja Markku Siira) PVO:lta saamamme suostumuksen kanssa. Markku Siira teki selvitystyön ranta-alueista ja totesi niiden olevan riittävät. ELY-keskus suositteli kokouksen pitämistä seuraavaksi Iin kunnan, ELY-keskuksen ja PVO:n kanssa. Esitämme tässä kokouksessa, että kaavoitetaan alueet Raasakan-Yläallas RN:o 125:2, koskitilan Pohjois-Iin Voima RN:o 33:0,MARION 8:115 ja VILLA EPSILON 8:120. Liitteenä olevassa kartassa punaisella neliöllä merkitty alue ei ole mukana esitetyssä kaavoittamisessa. Rakennuspaikkoihin hyödennetään edellä mainittujen alueiden ranta-alueita, sekä emätilan PAJARI N:o 8:84 rantarakennusoikeutta (omistaja: Martti Järvelä) 4) ELY keskuksen kannanotto

11 Markku Siira (ELY-keskus) kävi läpi tarkastellun alueen ranta-alueiden laskennat ja kertoi laskelman olevan riittävä kahdelle rakennuspaikalle. Pohjois-puolella oleva kapea suikale voidaan jättää pois kaavasta, koska muut alueet riittävät edellä mainittuun kahteen rakennuspaikkaan. ELY-keskuksen edustajat (Markku Siira ja Antti Huttunen) hyväksyivät alustuksen mukaisen kaavoittamista, vaikka alue onkin suhteellisen pieni. 5) Iin kunnan kannanotto Iin kunnan edustajat (Markku Vitikka ja Hannu Paasovaara) puolsivat esitystä. Perusteluna, että alue ei ole irrallinen yksittäinen alue, vaan on jatkoa itäpuolella sijaitsevalle Raasakan rantakaavalle. Maankäyttö kaavoitettavasta alueesta länteen päin on suunniteltu yleiskaavalla. 6) Kaavoittamiseen liittyviä erityishuomioita Tieliittymä: Paikka täytyy huomioida kaavassa. Alueella on olemassa tieliittymäpäätös /2001/12/2. Tierekisteriosoite 851/02/4400/oik. 150 m idempänä hakemuksesta poiketen (liikenneturvallisuusperusteinen). Kokouksessa keskusteltiin liittymän sijainnista ja oletettiin kyseisen liittymän sijaitsevan kaavoitettavan alueen ulkopuolella. Tarkistus jälkikäteen osoittaa, että liittymä onkin Raasakan rantakaavan alueen kohdalla. ELY-keskus (Antti Huttunen) huomautti, että liikennemelu tulee huomioida kaavoittamisen yhteydessä. Melurajat ovat 45 db loma-asunnolle ja esitetyssä materiaalissa etenemismallin mukainen laskelma osoittaa että 45 db ylittyy. Tämä voidaan huomioida esim. rakennusten järjestelyllä s.e. talousrakennus on loma-asunnon ja tien välissä tai rakennusten ja tien välissä on aita. Myös rakennuksen mallissa asia voidaan huomioida (riittävä vaimennus seinissä ja ikkunoissa). Meluasia ei kuitenkaan ole ELY-keskuksen mielestä kynnyskysymys. Aaro Horsma mainitsi, että PVO:n alueet voidaan merkitä esim. virkistysalueeksi tai maa- ja metsätalous alueeksi. Kokouksessa mainittiin että seuraavat konsultit voisivat olla työhön soveltuvia: FCG, AIRIX, PÖYRY, Kimmo Kaava tai Pekka Lukkaroinen Yleiskaavan määrityksiä voidaan hyödyntää kaavassa 7) Sovittiin jatkotoimista seuraavaa Rauli ja Martti Järvelä tekevät Iin kuntaan Osallistumis ja arviointisuunnitelman ( 63 mukainen OAS) OAS sisältää yllä mainitut asiat: kaavoittamiseen liittyvät tilat, dokumentit, valitun konsultin, tämä muistio Iin kunta käsittelee OAS:n Mikäli OAS hyväksytään, kunnanvaltuusto aloittaa ja lopettaa kaavoittamisen Kustannukset kaavoittamisesta maanomistajille (Rauli Järvelä ja Martti Järvelä). Yleensä kunta järjestää kuulutukset/ilmoitukset ja laskuttaa niistä Antti Huttunen selvittää liikenne puolelta liittymäasiaa 8) Puheenjohtaja päätti kokouksen 13:35 LIITTEET: Karttapiirrokset (2kpl), suostumukset (2kpl: PVO ja Martti Järvelä) LIITE1: Kartta, jossa PVO:n alueet merkitty oranssilla LIITE2: Kartta, jossa punaisella rajattu kaavan ulkopuolelle jäävä suikale LIITE3: PVO:n suostumus LIITE4: Martti Järvelän suostumus Kaavan luonnostelu alkoi vuoden 2014 kesällä maastokäyntien ja perusselvitysten jälkeen. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja valmisteluaineisto oli nähtävillä Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat ainakin seuraavat tahot: - maanomistajat ja asukkaat - kaava-alueen ja lähialueiden maanomistajat - lähialueiden asukkaat ja loma-asukkaat - vesistöissä ja retkeilyreiteillä liikkuvat matkailijat, veneilijät, hiihtäjät, moottorikelkkailijat jne - kunnan hallintokunnat - maankäyttö - rakennusvalvonta - ympäristötoimi - tekninen toimi - yhdyskuntatekniikka

12 - Iin Energia Oy - Iin kunta - viranomaiset - Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Pohjois-Pohjanmaan liitto - Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos - Pohjois-Pohjanmaan museo - Museovirasto - muut osalliset - Oulun luonnonsuojeluyhdistys Vireilletulo Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty alun perin Kaava on tullut vireille Suunnitelmaa pidetään ajan tasalla työn kuluessa Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavan laatimisen yhteydessä on käyty mm. seuraavia neuvotteluja: - ennen kaavan virallista liikkeellelähtöä ovat maanomistajat, kunta ja ely keskus käyneet edellä selostetun neuvottelun - kaavoittaja on käynyt neuvotteluja ja keskusteluja kunnan ja ely keskuksen virkamiesten kanssa - kaavan valmisteluaineisto (=kaavaluonnos) oli nähtävillä Käsittely on selostettu kohdassa Viranomaisyhteistyö Eri viranomaisten kanssa on käyty seuraavia neuvotteluja: - edellä selostettu alustava neuvottelu - varsinaista viranomaisneuvottelu ei ole kaavan vähäisen laajuuden ja em. neuvottelun johdosta tarpeen pitää Antti Huttusen sähköpostin mukaisesti Asemakaavan tavoitteet Lähtökohtatavoitteet Valtioneuvosto on antanut päätöksensä maankäyttö- ja rakennuslain 22 mukaisista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Ne tulivat voimaan Tavoitteet on vähäisillä tarkistuksilla uudistettu tullen voimaan Tavoitteiden tehtävänä on varmistaa: valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen suunnitelmallisuutta ja yhtenäisyyttä edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle Valtakunnallisen alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: toimiva aluerakenne eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Helsingin seudun erityiskysymykset luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet

13 Tavoitteiden toteutumista on selostettu kohdassa 4.5. Asemakaavaratkaisujen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset sekä oheisessa taulukossa. Tavoite Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Helsingin seudun erityiskysymykset Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet Kaavan vaikutus ja tavoitteen edistäminen Kaavassa kaksi rakennuspaikkaa, joten aluerakenteeseen ei ole vaikutusta eikä tavoitetta edistetä Yhdyskuntarakenteeseen ei ole merkittävää vaikutusta. Rakentaminen tulee pieneltä osalta lähikylien vähäisiä palveluja. Tulvan vaikutus on kaavamääräyksissä huomioitu. Lähistöllä ei ole merkittävästi melua aiheuttavaa toimintaa tiestöä lukuunottamatta. Tavoitetta edistetään täten vähäisessä määrin Alueella ei ole merkittävää kulttuuriympäristöä tai rakennusperintökohteita, joten niihin ei ole vaikutusta eikä niitä edistetä. Muinaismuistokohteita ei todennäköisesti ole alueella. Lähialueiden virkistyskäyttömahdollisuuksia ja -palveluja voidaan hyödyntää, mutta lisäpainetta niihin ei suuntaudu. Jätevesien käsittely hoidetaan nykyisten määräysten mukaisesti, joten pinta- tai pohjaveden tila ei heikenny mutta ei paranekaan. Luontoarvoiltaan merkittävimmät alueet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle tai huomioitu kaavamerkinnöissä. Nykyiset yhteysverkostot riittävät alueen liikennöintiin ja tekniseen huoltoon eikä lisäkuormitusta aiheudu. Energian tarve on vähäinen. Tavoitteeseen ei ole vaikutusta. Kaavalla ei ole näihin minkäänlaista vaikutusta eikä tavoitetta edistetä Rannikkoalueen, Lapin tunturialueen tai Vuoksen vesistöalueen erityispiirteiden säilymiseen ei kaavalla ole vaikutusta, joten tavoitetta ei edistetä Maakuntakaavassa alueelle on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeän alueen merkintä. Aluetta koskee Iin keskustaajaman osayleiskaavan laajennus eli Asemakylän osayleiskaava Siinä alue on M aluetta. Kunnalla ei ole erikseen alueelle annettuja tavoitteita lukuun ottamatta edellä neuvottelussa esille tullutta. Ranta-asemakaava pyritään laatimaan siten, että kaava olisi mahdollisimman toteuttamiskelpoinen ja luonnon erityispiirteet huomioon ottava. Myös maisematekijät, muinaismuistot yms. huomioidaan mahdollisimman hyvin Työn aikana syntyneet tavoitteet Työn aikana ei uusia tavoitteita ole tullut esille Asemakaavaratkaisujen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavat vaihtoehdot ja niiden arviointi Kaava on muutamia maanomistajia koskeva, tavanomainen kaava, joten eri vaihtoehtoja ei ole laadittu. Tilojen Marion 8:115, om. Martti Järvelä ja Villa Epsilon 8:120, om. Rauli Järvelä osalta rakennuspaikat sijoitetaan siten, että rakennukset saadaan mahdollisimman kauas Yli-Iin tiestä.

14 Kuva 9 Rakennuspaikkojen kohta Yli-Iin tieltä kuvattuna

15 Kuva 10 Rakennukset tulevat vanhan maantien paikalle Ratkaisun valinta ja perusteet Kunnan ja muiden viranomaisten kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella päädyttiin esillä olleeseen ratkaisuun. Maankäyttö- ja rakennuslain 73 :ssä on esitetty loma-asutusta koskevan asemakaavan sisältövaatimukset. 73 Ranta-alueiden loma-asutusta koskevan yleis- ja asemakaavan erityiset sisältövaatimukset Laadittaessa yleiskaavaa tai asemakaavaa (ranta-asemakaava) pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle on sen lisäksi, mitä yleis- tai asemakaavasta muutoin säädetään, katsottava, että: 1) suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön; 2) luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan muutoinkin huomioon; sekä 3) ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. Ranta-asemakaavasta on muutoin voimassa, mitä asemakaavasta säädetään. Mitä 60 :ssä säädetään asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista, ei kuitenkaan koske ranta-asemakaavaa. Kaavassa on vaatimukset huomioitu seuraavasti: MRL Rakentamisen sopeutuminen rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön Kaavassa huomiointi Maisematekijät on inventoitu osayleiskaavassa ja muissa selvityksissä ja otettu huomioon kortteleiden ym. sijoittelussa, rakennusten etäisyydet rantaviivasta kunnan rakennusjärjestyksen mukaiset.

16 Luonnonsuojelu Maisema-arvot Virkistystarpeet Vesiensuojelu, vesihuolto Vesistön ominaispiirteet Maaston ominaispiirteet Luonnon ominaispiirteet Yhtenäinen rakentamaton ranta-alue Suojelualueita vaativia kohteita ei ole löydetty Erillisiä merkittäviä maisema-kohteita ei ole havaittu. Marion kauhan sijaintipaikan ympärille merkitty VL/yk -alue. Rantaviivasta reilusti yli puolet jää kortteleiden ulkopuolelle, mikä turvaa jokamiehen oikeudet. Vesiasiat järjestettävä erityislainsäädäntöä noudattaen, yhteisiä hankkeita ei alueelle ole tarpeen toteuttaa väljän rakentamisen vuoksi. Iijoki on tällä kohtaa padottu ja säännöstelty, joten erityisiä piirteitä ei ole jäljellä. Rakennusalueet ovat tavanomaista metsäaluetta. Voimakas jokirakentaminen on muuttanut alkuperäistä luonnontilaa huomattavasti, joskin tilanne on muuttunut luonnontilaisen kaltaiseksi Inventointi tehty osayleiskaavoituksen ja erikseen tämän kaavoituksen yhteydessä ja piirteet huomioitu Rakentamatta jää yli puolet rantaviivasta mahdollisimman yhtenäisinä osuuksina Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaava-alueella rakentamisen määrä lisääntyy hieman nykytilanteeseen nähden. Rakentaminen liittyy jo rakennettuihin ja kaavoitettuihin alueisiin. Ulkoinen tieverkosto on valmiina. Uusia rakennuspaikkoja tulee vain kaksi kappaletta. Muuten tieyhteydet ovat valmiita vaatien pientä parantamista tai vähäistä lisäystä. Rakentaminen liittyy ympärillä ja muutoinkin lähistöllä olevaan pysyvään asutukseen ja loma-asutukseen ja tukee osaltaan asutuksen ja palvelujen säilymistä lähialueella.

17 Kuva 11 Pato alueen eteläreunassa Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Rakentaminen muuttaa hieman alueensa maa- ja kallioperän pintakerroksia. Vesistöön ei ole vaikutuksia, koska vesihuolto hoidetaan nykyhetken lainsäädännön ja viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Alueet on vuosikymmeniä sitten muutettu Iijoen rakentamisen yhteydessä. Alueen metsät ovat käsiteltyjä talousmetsiä ja puusto on peittävää. Alue on varsin hyvin kulutusta kestävää. Alue ei ole pohjavesialuetta. Rakentamisalueiden pintakasvillisuus poistuu ja saattaa lähialueilla muuttua. Samantyyppistä aluetta jää myös rakentamisen ulkopuolelle. Kaava-alueen kortteleiden kohdalla Iijoki on järvimäinen ja kasvillisuus peittävää, joten rakentaminen ei vaikuta merkittävästi kaukomaisemiin. Lähempää tarkastellen maisemakuva muuttuu enemmän, mutta koska ympäristö on jo aiemman rakentamisen myötä otettu rakentamiskäyttöön, ei muutos ole kovin merkittävä. Rakentamisen sopeutumiseen maisemaan kiinnitetään rakennussuunnittelussa erityistä huomiota. Kuva 12 Rantaa rakennuspaikkojen kohdalla

18 Kuva 13 Rakennuspaikkojen alue etelästä kuvattuna Vaikutukset talouteen Ulkoinen tiestö on toteutettu. Kortteleihin on tehtävä hieman uusia teitä. Sähköhuolto on myös alueelle rakennettu. Vesihuolto toteutetaan liittymällä alueella jo olevaan vesijohtoon. Toteuttaminen ei aiheuta valtiolle, kunnalle tai maanomistajille kohtuuttomia kustannuksia. Kuva 14 Uuden vesijohdon venttiilejä Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen Jätevesien ja muiden jätteiden käsittely hoidetaan määräysten mukaisesti. Terveysriskejä ei aiheudu. Ulkoinen tiestö on rakennettu siten, että hälytysajoneuvoilla on hyvä pääsy alueelle. Uusi rakentaminen edellyttää vain lyhyiden tonttiliittymien rakentamista. Tiestö toteutetaan vaatimukset täyttävällä tavalla ja liittymä sijoitetaan ely keskuksen edellyttämään turvalliseen paikkaan. Alueen viitoitus suoritetaan toteutumisen yhteydessä. Yli-Iin tien varteen merkitään ohjeellinen kevyen liikenteen väylä, mikä parantaa turvallisuutta osaltaan. Vaikutukset eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä Vapaa liikkumismahdollisuus vähenee hieman kaavan toteuduttua. Uusi rakentaminen tulee kapeaan joen ja tien väliseen kohtaan, jossa liikkuminen on muutoinkin vähäistä. Kaava-alueen rakennuspaikoille tulevaa tietä jatketaan kevyen liikenteen väylänä, mikä parantaa liikkumista ja liikenneturvallisuutta.

19 Vesillä liikkuvien maihinnousumahdollisuudet eivät merkittävästi muutu. Vapaata rantaviivaa jää joka tapauksessa huomattavasti. Rannat ovat kauttaaltaan varsin loivia, joten veneilijän tarvitsema satunnainen maihinnousu onnistuu pitkin koko rantaviivaa. Iijoen ruoppauksessa olleen suuren Marion kaivurin kauha on museoitu joen länsirannalle. Sen vierelle on rakennettu pysäköintialue ja opastaulu. Kuva 15 Kauhan länsipuoleista rantaa Vaikutukset sosiaalisiin oloihin Rakentaminen tarjoaa alueelle työmahdollisuuksia sekä rakentamisen aikana että hieman sen kunnossapidossa, joten sosiaaliset vaikutukset ovat myönteisiä. Mökit tulevat olemaan yksityisessä perhekäytössä. Vaikutukset kulttuuriin Alue on jo ympäristöltään osittain aiemmin kaavoitettu ja tiestön osalta rakentunut. Metsät ovat käsiteltyjä talousmetsiä. Muutos ei aiheuta merkittäviä muutoksia rantamaisemaan. Rakentaminen tukee ja täydentää joen ja sen ympäristön asutusta ja loma-asutusta. Rakentaminen on toteutettava valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön vaatimukset täyttävällä tavalla. Alueella ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä eikä niiden löytyminen Museoviraston lausunnon mukaan ole todennäköistä, joten vaikutukset kulttuuriperintöön ovat vähäiset. Muut kaavan merkittävät vaikutukset Kaavalla eikä kaavanmuutoksella ei ole merkittäviä muita vaikutuksia Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset - kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä alkaen. Kaavaluonnos oli esillä Lausunnoissa ja mielipiteessä todettiin seuraavaa kaavoittajan vastineella täydennettynä: - Pohjois-Pohjanmaan ely keskus toteaa, että luonnoksessa on osoitettu liittymä tilan itäkulmaan. Pienisäteiseen sisäkaarteeseen sijoitettu liittymä ei täytä riittäviä näkemävaatimuksia, joten siitä muodostuu selkeä liikenneturvallisuusriski. Lähin minimivaatimukset täyttävä liittymä on kaava-alueen itäpuolella tilojen ja rajalla n. 150 m esitetystä paikasta itään. Siihen on tieliittymäpäätös /2001/12/2. Muuta huomautettavaa ei ole o liittymä siirretään esitettyyn paikkaan kaavan ulkopuolelle - Pohjois-Pohjanmaan museo ilmoittaa, että alue sijaitsee Iijoen suun maakunnallisesti merkittävän maisema-alueen ja Yliperän maakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön itäosassa. Alueella ei sijaitse kulttuurihistoriallisesti merkittävää rakennuskantaa. Voimassa olevassa kaavassa on loma-asuntojen ja joen välissä kapea MU alue, jota voisi hieman leventää korttelin

20 puolelle osoitettavan suojavyöhykkeen avulla jokimaiseman säilyttämiseksi. Muuta huomautettavaa ei ole. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta lausunnonantaja on Museovirasto o kaavassa on lomarakennuksen etäisyyden rantaviivasta oltava vähintään 25 m ja saunan 15 m. Etäisyyksien kasvattaminen johtaa toisaalta rakentamisen sijoittumiseen lähemmäs yleistä tietä ja sen melualueita. Kaavamääräyksiä tarkennetaan jokimaiseman huomioon ottamiseksi. - Museovirasto toteaa, että alue on pohjoisosaltaan joen ja maantien välillä alkuperäisen uoman pääosin muokkaamatonta reunaa. Länsiosa on valtaosin muokattua patoaluetta. Alueelta ei tunneta kiinteitä muinaismuistoja. Iin keskustaajaman osayleiskaavan yhteydessä 2008 tehdyssä arkeologisessa inventoinnissa paikantui ennestään tuntemattomia muinaisjäännöksiä n m kaava-alueen länsipuolelle. Lisäksi kaavaselostuksen liitekartassa on muinaisjäännöskohde (sm18, tervahauta), jota ei ole muinaisjäännösrekisterissä eikä osayleiskaavan inventoinnissa. Kaavaselostuksessa ei ole selvitetty tai arvioitu kaavan vaikutuksia muinaisjäännöksiin. Jokivarsi on arkeologiselta potentiaaliltaan herkkää aluetta, mutta kaava-alue on pieni ja laajalti muokattu. Uudet rakennuspaikat sijoittuvat vanhan maantiepohjan vaiheille. Museovirastolla ei ole huomautettavaa kaavasta. o kaavan vaikutusta muinaisjäännöksiin selvennetään selostukseen. Lausunnossa mainittu muinaisjäännös (sm-18) on esitetty Iin keskustaajaman osayleiskaavan kartalla. Tässä yhteydessä on vaikea sanoa, onko inventoinnin liitekartassa tai kaavakartassa virheitä tai puutteita. Kohde ei kuitenkaan vaikuta tekeillä olevaan kaavaan eikä muutoinkaan lausunto anna aihetta muutoksiin - Sisko Veijola on sähköpostilla tiedustellut tieliittymän paikkaa onko se nuolella merkityssä paikassa tai idempänä. Hän on omistajana tilassa o kaavaluonnoksessa liittymä oli nuolella merkityssä paikassa tilan kohdalla. Edellä selostetun ely keskuksen lausunnon vuoksi liittymä joudutaan siirtämään itäänpäin, jolloin kulku kaavan rakennuspaikoille tulee mm. mielipiteen esittäjän tilan kautta. Yli-Iin tien vartta pitkin on vanha 6 m rasitetie. Vanha käytöstä poistunut tie on hieman lähempänä jokea. Maanomistajien kanssa sovitaan, mihin tie sijoitetaan. Kaavaehdotus oli nähtävillä Huomautuksia jätettiin yksi. Siinä ja lausunnoissa todettiin seuraavaa kaavanlaatijan vastineella täydennettynä: - Pohjois-Pohjanmaan ely keskus toteaa, että loma-asuntojen korttelialueelle tulee lisätä loma-asunnon kerroslukua osoittava kaavamerkintä, jolloin kaavamääräys 4. on yksikäsitteinen. Määräysten 5. kohtaa tulee muuttaa siten, että tulvavahingoille alttiiden rakennusosien alin rakentamiskorkeus on N60 +23,20 m. o kaavamääräykset korjataan em. tavalla kuitenkin siten, että korkeusmääräys tulee pohjakartassa käytettyyn N2000 järjestelmään. Muutokset eivät vaadi ehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville - Eero Alaraasakka, Esa Kellokumpu, Kalervo Yliraasakka ja Petri Kyröläinen ovat vaatineet, että kaavan nimi muutetaan, koska Raasakkaan ei ole laadittu kaavaa. Raasakka on alempana jokivarressa. Nimenmuutos ei aiheuta ongelmia kaavan laatijalle ja maanomistajalle, joten vaatimusta pidetään kohtuullisena. o Nyt laadittu kaava on laajennusta Iin kunnanvaltuuston hyväksymään ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen vahvistamaan kaavaan, josta on silloin käytetty nimitystä Raasakan rantakaava. Nimitys on kaavan osalta laillistunut ja vakiintunut kahdessakymmenessä vuodessa eikä nyt tehtyä vähäistä laajennusta ole syytä lähteä nimeämään uudelleen. Kaavan nimi ei myöskään muuta maantieteellisen paikan sijaintia. Mielipide ei anna aihetta muutoksiin 5.1. Kaavan rakenne Mitoitus Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus on poikkeamislupahakemuksen käsittelyn yhteydessä käydyissä neuvotteluissa todennut, että kaavaan otettu alue riittää kahden uuden rakennuspaikan saamiseen. Kaavaluonnoksessa ja kaavaehdotuksessa on pinta-alaa ja rakennusoikeutta seuraavasti: Kortteli Käyttötark. Pinta-ala Tontteja Rak.oikeus 10 RA m k-m2 VL 2540 m2 MU m2 LT 6491 m2 Yhteensä m2

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 1.6.2015 Kaavaluonnos (kaavan valmisteluaineisto) nähtävillä: 8.10. - 9.11.2012 Kaavaehdotus nähtävillä: 20.10. - 21.11.2014

Lisätiedot

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAILUODON KUNTA Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava Kaavaselostus / luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.4.2014, tark 25.6.2014 Kaavaselostus / luonnos 1 (56)

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4.

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4. PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS Kaavaselostus 8.4.2015 SIIKALATVA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA I KAAVASELOSTUS 8.4.2015 TIIVISTELMÄ Siikalatvan kunnanhallitus

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

TSOALMEVARRI ENONTEKIÖ 3. KUNNANOSA, KILPISJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KUNNANOSAN KORTTELI 70, KATU-, RETKEILY- JA ULKOILUALUE

TSOALMEVARRI ENONTEKIÖ 3. KUNNANOSA, KILPISJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KUNNANOSAN KORTTELI 70, KATU-, RETKEILY- JA ULKOILUALUE TSOALMEVARRI 3. KUNNANOSA, KILPISJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KUNNANOSAN KORTTELI 70, KATU-, RETKEILY- JA ULKOILUALUE selostus 19.1.2009 Sepänkatu 9A7 90100 OULU puh. 0102414600 riitta.yrjanheikki@airix.fi

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA Vastaanottaja Kemiönsaaren kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus (kaavaluonnosvaihe) Päivämäärä kesäkuu 2012 Työnumero 82138174 KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot 1 OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIKIN ALUEELLE Mustasaaren kunnassa, joka koskee 7.11.2011 päivättyä osayleiskaavakarttaa mittakaavassa 1:7 500. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot