Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä"

Transkriptio

1 Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä

2 Tiivistelmä Tutkimuksen aiheeksi valittiin sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pktyrityksissä, koska se on erittäin ajankohtainen asia. Toinen syy kyseisen aiheen valintaan oli sen kiinnostavuus ja tuoreus. Tutkimuksessa haluttiin saada selville mitä sosiaalisen median palveluita pkt-yrityksien työntekijät käyttävät. Yritysten käydessä kilpailua keskenään, toiset yritykset menestyvät paremmin kuin toiset ja tutkimuksessa haluttiin myös lisäksi ottaa selville miten eri yritysten toiminnan osa-alueilla sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää pkt-yrityksissä ja mitkä ovat mahdollisia syitä siihen etteivät kaikki yritykset vielä ole liittyneet sosiaaliseen mediaan. Tutkimuksessa käytettiin aineistona Internetistä löytyvää taustatietoa, sekä erilaisten talouslehtien artikkeleita. Haastattelemalla sosiaalisen median asiantuntijaa tutkimukseen saatiin lisää tietoa ja tutustumismateriaalia aiheesta. Aineistot ovat kaikki 2000-luvulta, sillä onhan sosiaalisen median hyödyntäminenkin vielä uutta ja siitä ei ole paljoa tietoa saatavilla. Tutkimuksen tekemisessä käytettiin myös kyselylomaketta, johon saatiin sähköpostin välityksellä 19 teollisuusalalla työskentelevän henkilön vastaukset. Aineistoa analysoitiin tekemällä tilastoja ja laskemalla prosenttiosuuksia vastauksista. Saatuja tuloksia verrattiin kirjallisuuteen ja aiheesta löytyvään tietoon Internetistä. Lopuksi tarkasteltiin tuloksia ja verrattiin niitä vielä asiantuntijan haastatteluun. Tutkimuksessa saatiin selville, että harva pkt-yrityksessä työskentelevä henkilö käyttää sosiaalista mediaa, mutta lähes kaikki heistä uskovat silti että pkt-yritykset hyötyvät sosiaalisen median käytöstä. Saatiin myös selville millä eri yrityksen toiminnan osa-alueilla sosiaalista mediaa kannattaisi hyödyntää ja mitkä ovat yleisimmät syyt jättää liittymättä sosiaaliseen mediaan. Tulevaisuuden tutkimukseksi jääkin vielä tilastot ja tulokset siitä miten paljon sosiaalisen median käyttäminen mahdollisesti parantaa yritysten tuottavuutta.

3 Sisällysluettelo 1. Johdanto Aineisto ja menetelmät Tulokset Kyselytutkimus Asiantuntijahaastattelu Tulosten tarkastelu Sosiaalisen median käyttäminen Suomalaisille pkt- yrityksille soveltuvat sosiaalisen median palvelut Mihin sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää yrityksissä? Kontaktiverkostot, rekrytointi ja asiakaspalaute Markkinointi, viestintä ja mainonta Brändin rakentaminen, muista yrityksistä erottautuminen ja työpaikan ilmapiiri Kohderyhmien nopea tavoittaminen, asiakaspalvelu ja asiakasneuvonta Etätyön lisääntyminen, myynti ja markkina- alueen laajentaminen Suomalaisten pkt- yritysten mahdollisuudet hyötyä sosiaalisesta mediasta Esteet ja riskit sosiaaliseen mediaan liittymiselle Vähäinen tieto mahdollisuuksista, epäilyt hyödyllisyydestä ja osaamisen puute Tietoturvariskit, riittämättömät resurssit ja pelko negatiivisesta maineesta Sosiaalisen median tuoma kilpailu yritysten välille Sosiaalisen median tuoma yhteistyö ja verkottuminen yritysten välillä Sosiaalisen median ekologisuus ja kuluissa säästäminen Tutkimuksen loppuarviointi LÄHTEET LIITTEET...24 LIITE 1: Haastattelulomake...24 LIITE 2: Ville Lehtovirran haastattelu...26

4 1 1. Johdanto Sosiaalinen media on ollut vuosituhannenvaihteen jälkeen yhä enemmän uutisissa ja se puhuttaa ihmisiä erilaisissa kulttuureissa ja yhteiskunnissa ympäri maailmaa. Sosiaalisella medialla tarkoitetaan verkkoviestintäympäristöjä, joihin jokainen voi liittyä ja hyödyntää niitä elämässään omalla persoonallisella tavallaan. Sosiaalinen media on yksi media muiden joukossa, mutta sen isoin ero muihin medioihin syntyy siitä, että kaikki voivat olla siellä aktiivisia tiedon vastaanottajia sekä viestijöitä. Monet ihmiset ovat pystyneet löytämään sen avulla uusia tuttavuuksia ja jopa elämänkumppaneita. Toisille se taas on ollut paikka ilmaista omat ajatuksensa, tunteensa ja mielipiteensä. Sosiaalinen media avaa ovet täysin uuteen maailmaan joka on kehittymisessään vielä varhaisessa vaiheessa. Sosiaalisen median yhteisöön pääsemiseen ei ole vaatimuksia ja se on lähes aina ilmaista. Suurimmalle osalle sen käyttäjistä sen sosiaaliset hyödyt ihmisten vuorovaikutuksessa ja yritysten mainonnassa ovat tulleet tutuiksi, mutta tutkimuksen avulla haluttiin saada selville miten tätä median uusinta osa-aluetta voitaisiin hyödyntää myös varjoon jääneellä osa-alueella, nimittäin suomalaisissa pkt-yrityksissä. Pkt-yrityksellä, eli pienillä ja keskisuurilla teollisuusalan yrityksillä, tarkoitetaan yrityksiä joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai joiden taseen loppusumma on korkeintaan 43miljoonaa euroa. Pkt-yrityksen palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja se on riippumaton pkt-yrityksistä suuremmista yrityksistä. Tutkimus haluttiin rajata juuri tähän alueeseen, sillä jo pelkästään Euroopassa ne tarjoavat 2/3 yksityissektorin työpaikoista. Erityisesti pkt-yritykset ovat olleet jo ennen sosiaalisen median läpimurtoa isojen teollisuusyritysten varjossa verrattaessa yritysten esilläoloa mediassa. Sosiaalinen media on levinnyt nopeasti ja laajalle alalle, mutta sen vaikuttavuutta aliarvioidaan helposti. Sosiaalinen media tarjoaa Facebookin ja LinkedInin lisäksi monia muita ohjelmistoja ja palveluita, joista suomalaiset pkt-yritykset voisivat hyötyä (Euroopan komission lehdistötiedote ) Suomalaisten pkt-yritysten tulisi tutustua tähän uuteen mediaan, jonka avulla ne pystyisivät parantamaan mahdollisuuksiaan nousta maailmassa yhä menestyneimmiksi yrityksiksi. Tutkielmassa haluttiin ottaa selville, millä osa-alueilla kyseiset yritykset voisivat hyötyä sosiaalisesta mediasta, mitkä ovat esteinä ja riskeinä sinne liittymiselle ja mitkä sen tarjoamat palvelut olisivat soveltuvia juuri pkt-yrityksille.

5 2 2. Aineisto ja menetelmät Tutkimuksen tekeminen aloitettiin tutustumalla sosiaalisesta mediasta löytyvään aineistoon Internetissä. Tässä apuna käytettiin hakukoneita (Google ja Wikipedia) ja eri talouslehtien sivustoja. Talouslehtien nettisivustoilla oli paljon kyseiseen aiheeseen liittyviä artikkeleita ja tietotekstejä. Hyödyllistä tietoa löytyi varsinkin suomalaisten talouslehtien sivuilta, jonne tekstejä kirjoittavat alan asiantuntijat. Internetissä on paljon erilaista tietoa erilaisissa lähteissä, mutta tässä tutkimuksessa keskityttiin pääasiassa tutustumaan sosiaalisen median alan asiantuntijoiden nettisivuihin ja talouslehtien kirjoittajien artikkeleihin. Asiantuntijoiden kirjoittama tieto on luotettavampaa kuin esimerkiksi keskustelupalstoilla oleva tieto, jonne kuka tahansa voi kirjoittaa ja milloin vaan ja mitä tahansa. Valitut tietolähteet ovat soveltuvia tieteellisen tutkimukseni tekemiseen, sillä niitä kirjoittamassa ovat olleet sosiaaliseen mediaan tutustuneet henkilöt ja heillä on ollut takana esimerkiksi omaa kokemusta ja aiheesta tehtyjä tutkimuksia ja tilastoja, sekä asiantuntijuutta. Menetelmänä käytettiin kuvailevaa tutkimusta, jota kutsutaan myös nimellä kenttätutkimus. Tutkimuksen ensimmäinen osa-alue koostui kyselylomakkeen tekemisestä, joka on esitetty liitteessä 1. Kyselylomake koostui kahdeksasta kysymyksestä, joiden avulla pyrittiin selvittämään henkilöiden nykyistä sosiaalisen median käyttötapaa, sekä heidän näkemystään siitä miten sitä voisi hyödyntää paremmin heidän työssään. Samalla selvitettiin pkt-yrityksissä koettuja esteitä sosiaaliseen mediaan liittymiseen, sekä sen mahdollisesti tuomia hyötyjä ja haittoja. Kyselylomakkeessa oli neljä kyllä/ei kysymystä, joiden avulla pyrittiin hankkimaan suuntaa antavaa kuvaa työntekijöiden näkökulmasta sosiaalisen median hyödyntämisestä. Kokosin lomakkeeseen myös yrityksen toiminnan osa-alueista taulukon, josta vastaajien tuli rastittaa heidän mielestään osa-alueet, joihin sosiaalisen median käytöstä olisi hyötyä. Kyselylomakkeen alussa halusin myös kartoittaa vastaajien sosiaalisessa mediassa olemista ja erittelin kysymyksillä käyttävätkö he jotain sosiaalisen median palvelua työelämässä tai/ja vapaa-ajalla. Kyselylomake lähetettiin sähköpostilla 20:een pkt-yritykseen yhteensä 30:lle henkilölle. Vastauksia tuli 13:sta yrityksestä, yhteensä 19:lta henkilöltä. Kyselylomakkeen avulla tehtiin määrällistä tutkimusta, joka tarkoittaa sitä, että tulokset operationalisoitiin, eli muutettiin tulokset mitattavaan muotoon. Tuloksista saadut vastaukset muokattiin kaavioiksi ja joiltain osin

6 3 prosenteiksi. Näiden avulla on lukijalle mahdollista antaa selkeä kokonaiskäsitys tutkimuksen tuloksista. Täydentävänä tutkimustapana oli haastattelu, jonka kohteena oli sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuuksien asiantuntija Ville Lehtovirta, joka työskentelee Aleksin Kaiku Oy:ssä. Tämä menetelmä valittiin, jotta saataisiin tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa ja pystyttäisiin tällä tavoin välttämään väärinkäsityksiä. Haastattelu on laadullista tutkimusta, jonka avulla asiaa pystytään kuvaamaan tarkemmin ja siinä korostuu asian ymmärtäminen. 3. Tulokset 3.1 Kyselytutkimus Tulokset tilastoina ja kaavioina kyselylomakkeeseen vastanneiden 19 työntekijän vastausten perusteella. Vastanneita oli 13:sta suomalaisesta pkt-yrityksestä ympäri Suomea. Ensimmäinen kysymys oli: Mitä sosiaalisen median palveluita käytät työssäsi ja vapaa-ajallasi?, johon oli annettu neljä vastausvaihtoehtoa ja jätetty myös vapaavalintainen vaihtoehto. Alla on esitetty kaavioissa 1 ja 2 tulokset. Työssä eniten käytetty sosiaalisen median palvelu on LinkedIn ja vapaa-ajalla puolestaan Facebook. Kaavio 1: Mitä sosiaalisen median palveluita käytät työssäsi?

7 4 Kaavio 2: Mitä sosiaalisen median palveluita käytät vapaa-ajallasi? Kyselylomakkeen toisessa kohdassa selvitettiin henkilöiden mielestä parasta sosiaalisen median palvelua pkt-yrityksille. Tulokset on esitetty kaaviossa 3. Vastaajien mielestä Facebook ja LinkedIn soveltuvat parhaiten pkt-yrityksille. Kaavio 3: Mikä sosiaalisen median palvelu sopii mielestäsi parhaiten pkt-yrityksille? Kyselylomakkeen kolmannessa osiossa kartoitettiin vastaajien käsityksiä siitä, mihin sosiaalista mediaa voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa. Vastaukset on esitetty kaaviossa 4. Vastaajien mielestä sosiaalisesta mediasta olisi eniten hyötyä kontaktiverkoston ylläpitämiseen ja kasvattamiseen, sekä viestintään, markkinointiin, mainontaan ja rekrytointiin.

8 5 Kaavio 4: Mihin tarkoitukseen luulet pystyväsi hyödyntämään sosiaalista mediaa tulevaisuudessa työssäsi? Kyselylomakkeen neljännessä osiossa kysyttiin vastaajien mielipidettä siitä, että uskovatko he suomalaisten pkt-yritysten hyötyvän sosiaalisesta mediasta. Vastaukset on esitetty kaaviossa 5. Lähes kaikkien vastaajien mielestä suomalaiset pkt-yritykset voivat hyötyä sosiaalisesta mediasta.

9 6 Kaavio 5: Uskotko suomalaisten pkt-yritysten hyötyvän sosiaalisesta mediasta? Kyselylomakkeen viidennessä kohdassa kysyttiin vastaajien omaa kokemusta siitä, ovatko he saaneet työssään tarvittavaa tietoa sosiaalisen median kautta. Vastaukset on esitelty kaaviossa 6. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, ettei ole itse saanut työssään tarvittavaa tietoa sosiaalisesta mediasta. Kaavio 6: Oletko sinä saanut itse työssäsi tarvittavaa tietoa sosiaalisen median kautta? Kyselylomakkeen kuudennessa kohdassa vastaajilta kysyttiin syitä siihen, miksi kaikki pktyritykset eivät ole vielä liittyneet sosiaaliseen mediaan. Vastaukset on esitetty kaaviossa 7. Vastaajien mielestä suurimmat syyt sosiaalisesta mediasta poisjäämiseen olivat epäilyt sen hyödyllisyydestä ja se, että mahdollisuuksia ei tunneta.

10 7 Kaavio 7: Mitkä ovat mielestäsi syitä siihen, että kaikki pkt-yritykset eivät ole vielä liittyneet sosiaaliseen mediaan? Kyselylomakkeen seitsemännessä kohdassa vastaajilta kysyttiin heidän ajatuksiaan siitä, lisääkö sosiaalisen median tuoma avoimuus yritysten välistä kilpailua. Vastaukset on esitetty kaaviossa 8. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä että tämä avoimuus lisää yritysten välistä kilpailua. Kaavio 8: Uskotko sosiaalisen median tuoman avoimuuden lisäävän yritysten välistä kilpailua?

11 8 Kyselylomakkeen kahdennaksessa ja viimeisessä osiossa kysyttiin vastaajilta, uskovatko he sosiaalisen median lisäävän yritysten välistä yhteistyötä ja verkottumista. Vastaukset on esitetty kaaviossa 9. Suurin osa vastaajista uskoo sosiaalisen median lisäävän yritysten välistä yhteistyötä ja verkottumista. Kaavio 9: Uskotko sosiaalisen median lisäävän yritysten välistä yhteistyötä ja verkottumista? 3.2 Asiantuntijahaastattelu Tutkimukseen haastateltiin puhelimessa sosiaalisen median asiantuntijaa Ville Lehtovirtaa. Ville Lehtovirta on Aleksin Kaiku Oy:n perustajaosakas. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus suomalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden viestinnän ja markkinoinnin konsultoinnista, viestintätiimien vetämisestä ja uusien viestintätyökalujen kehittämisestä. Haastattelu suoritettiin Koko haastattelu on esitetty liitteessä 2. Lehtovirran mukaan teollisuuspuolen osto- ja myyntiprosessi eroavat oleellisesti kulutuspuolen prosesseista. Hänen mielestään yritysten käyttöön parhaiten soveltuva sosiaalinen media tällä hetkellä on LinkedIn. Myös keskustelufoorumeilta saa tarkkaa alakohtaista teknistä tietoa. Pktyrityksille on erittäin paljon hyötyä siitä näkyvyydestä, jonka ne saavat ollessaan mukana sosiaalisessa mediassa. Ne voivat myös hankkia sieltä paljon tietoa esim. tuotekehitystänsä varten. Lehtovirran mukaan on syytä tutustua Googlen tai jonkun muun palvelun kautta siihen mitä omasta yrityksestä tai alasta puhutaan internetissä ennen kuin mennään täysillä mukaan. Myös muilta

12 9 yrityksiltä ja asiakkailta kannattaa kysellä mielipiteitä ja kokemuksia. Markkinoilla on myös yrityksiä jotka auttavat sosiaaliseen mediaan liittymisessä. Pkt-yritysten ei tulisi pelätä negatiivisen maineen syntymistä vaikka riski onkin Lehtovirran mukaan olemassa. Hoitamalla negatiivinen palaute hyvin voi saada paljon positiivista aikaan. Yritysten pitäisi luoda omat sisäiset pelisääntönsä sosiaalisen median käytöstä, jottei tulisi epämiellyttäviä tilanteita yrityksen kannalta. Lehtovirran mielestä tärkeintä on mahdollisuus pitää yhteyttä asiakkaisiin ja näin ollen vaikuttaa yrityksen mainontaan ja myyntiin. Toinen erittäin tärkeä asia on mahdollisuus rehelliseen keskusteluun, jonka avulla yritykset voivat kehittää toimintaansa ja tuotteitansa. Myös yhteistyön lisääntyminen on vahvaa sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median käyttö saattaa myös tehostaa työntekoa. 4. Tulosten tarkastelu Tutkimuksen tavoitteena oli saada selville miten sosiaalista mediaa on mahdollista hyödyntää suomalaisissa pkt-yrityksissä. Tämän avuksi haluttiin ottaa selville mitä mieltä pkt-yrityksissä työskentelevät ovat sosiaalisen median hyödyllisyydestä ja riskeistä, sekä mitä sosiaalisen median palveluita he itse käyttävät. Tutkimuksen avulla saatiin tietoa sosiaalisen median hyödyntämisestä ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista yritysten toiminnan eri osa-alueilla. Tutkimuksen saatiin tietoa siitä mitä sosiaalisen median palveluita pkt-yrityksissä työskentelevät käyttävät ja mitkä palvelut ovat soveltuvimpia nimenomaan suomalaisille pkt-yrityksille. Tutkimuksessa saatiin myös selville syitä miksi sosiaaliseen mediaan ei välttämättä liitytä. Lisätietoa hankkimalla näihin pystyttiin kehittämään erilaisia ratkaisuja, jolloin yhä useampi suomalainen pkt-yritys mahdollisesti liittyisi sosiaaliseen mediaan. 4.1 Sosiaalisen median käyttäminen Tutkimuksessa kävi ilmi, että sosiaalista mediaa käytetään enemmän vapaa-ajalla kuin työelämässä. Facebook oli vapaa-ajan käytössä suosituin ja työelämässä toiseksi suosituin. Facebook onkin

13 10 Suomen suosituin sosiaalisen median palvelu. Suomessa sitä käyttää n.1,7 miljoona henkilöä ja koko maailmassa puolestaan n.700 miljoonaa henkilöä. (Ala-Sipola, Talouselämä ) Työelämässä suosituin palvelu oli LinkedIn, joka on työelämän verkostojen luomiseen käytetty sivusto. Siellä voi esimerkiksi laittaa esille oman CV:nsä tai saada suosituksia työkavereilta ja entisiltä pomoilta. Linkedin on myös ensimmäinen pörssilistautunut yhtiö ja sen liikevaihto oli v.2010 yli 121 miljoonaa dollaria. (Taloussanomat ) Kuva 1: LinkedIn on suosituin yritysten käyttämä sosiaalinen media 4.2 Suomalaisille pkt- yrityksille soveltuvat sosiaalisen median palvelut Vastaajien mielestä Facebook on soveltuvin sosiaalisen median palvelu suomalaisille pktyrityksille. Toiseksi soveltuvampana pidettiin LinkedIn:iä. LinkedIn:in suurta suosiota työelämässä selittää se, että LinkedIn on suunniteltu juuri ammatilliseen käyttöön (Talouselämä, ). Ville Lehtovirran mielestä tärkeimmät sosiaalisen median palvelut taas olivat LinkedIn ja erilaiset keskustelufoorumit. Hänen mukaansa niissä on mahdollista käydä alaan liittyvää keskustelua, joka on erityisen tärkeää esimerkiksi valmisteluvaiheessa silloin kun pkt-yritysten hankekoot ovat valtavia. Ristiriitaa tutkimuksessa herätti se, että vastaajat pitävät LinkedIniä hyödyllisimpänä sosiaalisen median palveluna pkt-yrityksille, mutta vastaajat itse käyttävät eniten Facebookia. Tämä ristiriita

14 11 selittyy todennäköisimmin sillä, että Facebook soveltuu hyvin juuri vapaa-ajan käyttöön esimerkiksi sen chat-, tilapäivitys- ja kuvanlisäystoimintojen ansiosta. 4.3 Mihin sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää yrityksissä? Vastaajien mielestä sosiaalista mediaa voisi eniten hyödyntää kontaktiverkostojen ylläpitoon ja niiden kasvatukseen. Muina erittäin potentiaalisina vaihtoehtoina vastaajat pitivät sosiaalisen median hyödyntämistä markkinoinnissa, mainonnassa, rekrytoinnissa, viestinnässä ja asiakaspalautteen keräämisessä Kontaktiverkostot, rekrytointi ja asiakaspalaute Sosiaalisen median hyödyllisyys kontaktiverkostojen ylläpidossa ja kasvatuksessa selittyy sillä, että sosiaalisessa mediassa ei ole kysymys tekniikasta vaan nimenomaan vuorovaikutukseen pyrkimisestä. Sosiaalisesta mediasta löytyvät oikeat kontaktit saattavatkin johtaa uusiin asiakkuuksiin, ammatillisiin neuvoihin ja oppimismahdollisuuksiin (Kauppalehti , Frilander Taloussanomat 2011). Sosiaalisen median tarjoamat palvelut tarjoavat monipuolisia tapoja pitää ihmisiin yhteyttä. Tästä esimerkkinä Facebookin online-keskustelutoiminto. Sosiaalista mediaa voi vastaajien mukaan hyödyntää myös rekrytoinnissa. Yritykset voivat kannustaa työntekijöitään antamaan vihjeitä rekrytointiin. Esimerkiksi rahallisten palkkioiden avulla työntekijöitä saattaisi motivoida ruveta etsimään omista kontakteista ja verkostoistaan avautuneeseen työpaikkaan soveltuvia henkilöitä. Pkt-yrityksillä on siis mahdollisuus löytää uusia kykyjä sosiaalisen median välityksellä. (Nivaro, Talouselämä ; Frilander, Taloussanomat ). Käyttämällä sosiaalista mediaa rekrytoinnissa saattaa yrityksille avautua mahdollisuus koota itselleen mahdollisimman taitava ja asiantunteva työtiimi, joka puolestaan pystyy mahdollisesti parempaan työntekoon ja voitotkin on mahdollista suurentaa tätä kautta kun työn jälki voi olla esimerkiksi laadukkaampaa tai taitavammin tehtyä. Työnhakijoista voidaan nähdä aivan uudenlaisia puolia ja sillä heistä on mahdollista saada Internetin kautta tietoa. Esimerkiksi LinkedINin avulla työnantaja voi laittaa hakuun avoimia työpaikkoja ja katsoa työnhakijan kontakteja ja verkostoja ja pohtia esimerkiksi näiden kautta työntekijän soveltuvuutta omaan yritykseen.

15 12 Vastaajat uskovat, että sosiaalisen median palveluilla voitaisiin parantaa asiakaspalautteen keräämistä. Monipuolisten sosiaalisen median palveluiden avulla voidaan tavoittaa erilaisia kohderyhmiä ja saada asiakaspalautetta eri palveluiden välityksellä. Internetissä keskustelupalstoille on mahdollista kirjoittaa myös nimettömänä, joka puolestaan voi rohkaista asiakkaita antamaan aktiivisemmin ja rehellisempää palautetta. Palautteen saamista ei tarvitse kuitenkaan ottaa negatiivisena, vaan sitä voidaan käyttää yrityksen sisällä hyödyksi määrittelemällä se rakentavaksi palautteeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kun yritys saa entistä enemmän palautetta, esimerkiksi negatiivista, se pystyy mahdollisesti parantamaan omia tuotteitaan ja palveluitaan. Tuotteiden kehittäminen paremmiksi ja luotettavimmiksi puolestaan parantaa yrityksen voittoja kun asiakkaita tulee enemmän laadukkaiden ja toimivien tuotteiden sekä palveluiden perään Markkinointi, viestintä ja mainonta Vastanneet olivat myös sitä mieltä, että sosiaalista mediaa voisi hyödyntää markkinoinnissa, mainonnassa ja viestinnässä. Pkt-yrityksillä onkin siis mahdollisuus parantaa hyödykkeiden myyntiä sosiaalisen median avulla. Keskustelupalstoja ja asiakaspalautteita seuraamalla pktyrityksillä on mahdollisuus kehittää omia tuotteitaan jolloin mahdollisesti yrityksen tuotteiden kysyntä ja myynti kasvaa. Yrityksille tehokasta positiivista julkisuutta voi olla myös joidenkin sosiaalisten medioiden kuten esim Facebookin tykkää - painike. Ihmisten näyttäessä mielenkiintonsa ja hyvien kokemustensa kohteet, saattavat toisetkin ihmiset kiinnostua esimerkiksi jonkun teollisuusyrityksen tarjonnasta. Yrityksille tämä on erittäin tehokas ja ilmainen tapa mainostaa tuotteitaan, sillä asiakkaan kuulema positiivinen kokemus tietyn pkt-yrityksen tuotteiden laadukkuudesta voi edistää kauppojen syntymistä jatkossa Brändin rakentaminen, muista yrityksistä erottautuminen ja työpaikan ilmapiiri Keskimääräisesti puolet vastaajista uskovat myös, että sosiaalista mediaa voisi hyödyntää brändin rakentamisessa, muista yrityksistä erottautumistapana, työpaikan ilmapiirin parantamisessa, kohderyhmien nopeassa tavoittamisessa, asiakaspalvelussa, sekä asiakasneuvonnassa. Kyselyn perusteella vastaajat olivat sitä mieltä, että yrityksillä on mahdollisuus erottautua muista alan yrityksistä sosiaalisen median tarjoamien palveluiden avulla. Esimerkiksi aktiivisesti sosiaalisessa mediassa osallistuva toimitusjohtaja voi auttaa erottautumista kilpailijoista

16 13 parantamalla esimerkiksi yrityksen mainetta sosiaalisessa mediassa esilläolollaan (Kangas, Iltasanomat ). Työpaikan ilmapiirin ja työympäristön parantaminen sosiaalisen median avulla voi parantaa työntekijöiden tehokkuutta. Esimerkiksi Twitterin avulla kollegoille avautuu mahdollisuus lukea toistensa päivityksiä vaikkapa päivän tapahtumista, kun taas Facebookin avulla työntekijät voivat antaa kollegoilleen mahdollisuuden tutustua heihin paremmin esimerkiksi omasta perheestä lisättyjen kuvien perusteella. Jos työntekijöille annetaan kohtuuden rajoissa mahdollisuus käydä sosiaalisen median palveluissa kesken työajan, pystytään sen avulla mahdollisesti keventämään työympäristön henkeä ja vähentämään työstressiä (Frilander, Talouselämä ). Työstressin vähentymisen avulla voidaan mahdollisesti vähentää työntekijöiden sairaalakäyntejä, sekä pystytään mahdollisesti välttämään turhia poissaoloja. Tämän avulla yrityksen kulut pienenevät ja tuottavuus puolestaan paranee. Sosiaalinen media voi tarjota työntekijöille myös mahdollisuuden osallistua yrityksen sisällä käytävään keskusteluun ja verkostoitumalla esimerkiksi johtajien kanssa työntekijöillä on näin ollen mahdollisuus päästä vaikuttamaan yrityksen sisällä tapahtuvaan päätöksentekoon. Tämä lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja voi kehittää esimerkiksi yrityksen mainoskampanjaa työntekijöiltä kuultujen kommenttien ja mielipiteiden ansiosta (IT-viikko ). Sosiaalisen median avulla voidaan myös mahdollisesti rakentaa pkt-yritykselle brändi. Tässä tärkeänä osana on myös hakukoneoptimointi, joka tarkoittaa sitä, että aktiivinen osallistuminen sosiaaliseen mediaan, esimerkiksi LinkedIniin tuo mahdollisuuden tulla paremmin esille hakutuloksissa internetin erilaisissa tietopankeissa kuten esimerkiksi Googlessa. Hakukoneoptimoinnin avulla yritys saattaa tulla asiakkaiden tietoon ja jatkossa siitä voi olla hyötyä, koska yrityksiä, joilla on niin sanotut kasvot on helpompi lähestyä (Talouselämä ; Kokko, Taloussanomat ) Kohderyhmien nopea tavoittaminen, asiakaspalvelu ja asiakasneuvonta Sosiaalisen median yksi tärkeimmistä tehtävistä pkt-yritysten kohdalla on asiakaspalvelun kehittäminen. Yritykset voivat luoda sivustoja ja keskustelupalstoja, joissa asiakkailla on mahdollisuus kysyä lisätietoja, vinkkejä, tarjouksia ja keskustella muiden asiakkaiden kanssa yrityksen tuotteista tai palveluista. Ruudun takana täytyy tietysti olla asiantunteva henkilö yrityksen puolelta, joka osaa vastata asiakkaiden kysymyksiin ja näin ollen mahdollistaa asiakkaalle

17 14 mahdollisimman mukavan ja myönteisen kokemuksen, jonka ansiosta voi mahdollisesti luoda syvemmän kontaktin asiakkaan kanssa. Internetin sosiaaliset palvelut ovat yleensä ilmaisia, käytännöllisiä, nopeita ja tehokkaita. Yritykset pystyvät säästämään huomattavia summia kun asiakaspalvelun ylläpitämisestä tulevat kustannukset tippuvat sen siirryttyä sosiaaliseen mediaan. Lähes puolet vastanneista pitivät myös kohderyhmien nopeaa tavoittamista sosiaalisen median hyötynä. Pkt-yrityksillä on myös mahdollisuus kriisitilanteissa käyttää sosiaalista mediaa apuna asiakkaiden ja suuren yleisön luottamuksen palauttamisessa (Kokko, Taloussanomat ) Sosiaalisen median avulla avautuu myös mahdollisuus pienentää kriisitilanteiden tuottamia tappioita yrityksille. Tästä konkreettisena esimerkkinä voisi olla markkinoille tuotu viallinen teollisuusalan tuote. Silloin yritys voi esimerkiksi Facebook sivullaan kertoa tuotteen viallisuudesta ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä välittömästi ja asiakkaita pystytään tavoittamaan nopeasti uudella tavalla Etätyön lisääntyminen, myynti ja markkina- alueen laajentaminen Hieman vastaajien kannatusta saivat myös etätyön lisääntyminen, myynti ja ja markkina-alueen laajentaminen. Pieni osa vastaajista oli sitä mieltä, että sosiaalisen median avulla voidaan laajentaa yrityksen markkina-aluetta. Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa erilaisia ja entistä isompia kohderyhmiä. Internetissä ei tunneta lausahdusta: maantieteelliset rajat. Ihmiset verkostoituvat ja kokoontuvat sosiaalisen median palveluissa ryhmiksi, joita edustavat esimerkiksi samoista asioista kiinnostuneet ihmiset esim diplomi-insinööritutkinnon suorittaneet. Laajentunut markkina-alue puolestaan voi lisätä huomattavastikin yrityksen tuotteiden myyntiä. Lehtovirta kertoo haastattelussaan, että sosiaalisen median palvelut mahdollistavat etätyön tekemisen, joka puolestaan voi vähentää yrityksen kuluja. Hänen mukaansa esimerkiksi pitkillä työmatkoilla olisi näin ollen mahdollista vaikkapa junassa istuessa tehdä töitä. Facebookissa voi esimerkiksi käydä videokeskusteluja, joten näin ollen työntekijöillä voi olla mahdollisuus ottaa matkan aikana osaa esimerkiksi kokouksiin kuulokkeiden ja web-kameran avulla.

18 15 Kuva2: Facebook on Suomen suosituin sosiaalisen median palvelu. 4.4 Suomalaisten pkt- yritysten mahdollisuudet hyötyä sosiaalisesta mediasta Lähes kaikki kyselylomakkeeseen vastanneet olivat sitä mieltä, että suomalaiset pkt-yritykset hyötyisivät sosiaalisen median käyttämisestä. Suuret sukupolvet tulevat jäämään lähivuosina pois työmarkkinoilta ja uusille ja nuorille työntekijöille tulee lisää työpaikkoja. Nuoremmat sukupolvet ovat yleensä kiinnostuneempia ja enemmän perehtyneempiä sosiaaliseen mediaan. Eläkeikäisten keskuudessa sen käyttäminen saattaa olla joillekin vielä vaikeaa ja osalle kaukaista ja sitä käytetäänkin esimerkiksi vain lastenlapsien kanssa viestimiseen. Tähän eräänä syynä on se että nuorilla on ollut lapsuudesta asti aikaa opetella, totutella ja tutustua sosiaalisen median maailmaan.

19 16 Tätä tukemassa on tilastot, joiden mukaan alle 35-vuotiaista 80% käyttää sosiaalisen median palveluita (Ala-Sipola, Talouselämä ). Sosiaalinen media on erittäin monipuolinen eri sovellusten ja sivujen kokonaisuus. Pkt-yritysten olisi erittäin tärkeää ottaa osaa sosiaaliseen mediaan omalla toiminnallaan, sillä yritykset ovat sosiaalisessa mediassa halusivatpa he sitä tai eivät. Tämä selittyy sillä, että vaikka yrityksen johtohenkilöt eivät siellä olisikaan niin työntekijät ja asiakkaat ovat ja keskustelua yrityksestä sekä sen tuotteista ja palveluista käydään siellä väistämättäkin. Sosiaalista mediaa ei voi hallita ja siellä rehellisyys ja aitous tulee esiin esimerkiksi asiakkaiden palautteen ansiosta. Sosiaalista mediaa ei voi myöskään lahjoa, siellä tulee nimittäin esille ihmisten todelliset mielipiteet. Yritykset, jotka osaavat käyttää sosiaalista mediaa hyödyksi sekä sisäisissä prosesseissa, että toiminnassaan asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, saavat sosiaalisesta mediasta suurimmat hyödyt. (Kokko, Taloussanomat ). Ville Lehtovirran mukaan suurin hyöty pkt-yrityksille sosiaalisesta mediasta on kattomarkkinointi, jonka avulla yritys voi saada mainetta ja sen nimi mahdollisesti leviää ihmisten tietoisuuteen. Hänen mielestään se on erittäin tärkeää koska teollisuusyritykset eivät ole niin paljon esillä sosiaalisessa mediassa. Se on huomattavissa esimerkiksi seuraamalla uutisia, joissa voidaan huomata, että otsikoissa aiheena ovat yleensä vain suuret teollisuusalan pörssiyritykset. 4.5 Esteet ja riskit sosiaaliseen mediaan liittymiselle Ville Lehtovirran mukaan suurin syy siihen, että kaikki pkt-yritykset eivät ole vielä liittyneet sosiaaliseen mediaan on se, että pkt-yritykset myyvät tuotteitaan pääasiassa yrityksille. Sosiaalista mediaahan käytetään enemmän vapaa-ajalla ja siellä asioivat henkilöt esiintyvät pääosin kuluttajina. Toisena syynä Lehtovirta pitää myös teollisuuspuolen erilaista ostoprosessia verrattuna esimerkiksi kuluttajapuoleen. Teollisuuskauppoja tehdessä täytyy yleensä vakuuttaa enemmän henkilöitä kuin vain yksittäinen kuluttaja Vähäinen tieto mahdollisuuksista, epäilyt hyödyllisyydestä ja osaamisen puute Kyselylomakkeeseen vastanneiden mielestä suurimmat syyt siihen, että kaikki pkt-yritykset eivät ole vielä liittyneet sosiaaliseen mediaan, ovat ne että mahdollisuuksia ei tunneta, epäilyt sen hyödyllisyydestä, sekä osaamisen puute. Ennen sosiaaliseen mediaan liittymistä yritykselle saattaa nousta ongelmaksi asiasta tietämättömyys: mitä, miten, missä? Vaikka sosiaalisen median

20 17 palveluista voi olla todella huomattavia etuja, täytyy silti muistaa ettei kannata rynnätä tietämättömyyttään ja kokemattomuuttaan suoraan sen pyörteisiin. Sosiaalinen media on uutta, tuntematonta ja herkkää aluetta, mutta kärsivällisyydellä ja maltillisuudella sen toimintaan voi tutustua ja sitä voi sen seurauksena pystyä hyödyntämään yrityksen toiminnan eri osa-alueilla. Yritykset saattavat pitää sosiaalista mediaa usein ehkä liian hankalana ja saatavia hyötyjä pieninä, joka puolestaan kertoo siitä, että kokeilut ovat voineet jäädä vähäisiksi. Esimerkiksi jos yksi mainoskampanja ei ole tuottanut selkeästi näkyvää voittoa, moni yritys saattaa jättää pelin kesken. Hyötymismahdollisuuksia sosiaalisessa mediassa on kuitenkin paljon. Sosiaalinen media voi olla maksutonta, kuten esimerkiksi kesäkuussa 2011 avattuun verkkoyhteisöpalveluun Google+:n liittyminen. Yrityksillä on kuitenkin myös mahdollisuus ostaa sosiaalisten palveluiden sivuille mainostilaa, jossa he voisivat mainostaa omia tuotteitaan ja palveluitaan. Tämä onnistuu esimerkiksi Facebookissa. (Markkinointia.fi) Tutkimuksessa kävi myös ilmi että yli puolet vastaajista eivät ole itse saaneet työssään tarvittavaa tietoa sosiaalisen median kautta. Tämä on voinut vaikuttaa suurestikin siihen, että vastauslomakkeeseen vastanneet pitävät sosiaaliseen mediaan liittymisen esteenä epäilyjä sen hyödyllisyydestä. Tärkeää pkt-yrityksille olisi luoda ensin sosiaalisen median toimintastrategia ennen liittymistä mihinkään sosiaaliseen median palveluun. On tärkeää keskustella ja tehdä päätöksiä etukäteen. Ennen sosiaaliseen mediaan liittymistä tulisi myös ottaa huomioon yrityksen konkreettiset tavoitteet. Ei kuitenkaan kannata suunnitella liikaa sosiaaliseen mediaan liittymistä, sillä silloin pelko siitä, että toimitaan väärin saattaa pitää yrityksen kokonaan poissa sosiaalisesta mediasta. Yritykset ovat ainutlaatuisia ja asiakkaat kuitenkin vain ihmisiä, joiden käyttäytyminen ei ole läheskään aina ennustettavissa. (Nisula 2011; Markkinointia.fi) Ensimmäisenä askeleena olisi viisainta palkata joku henkilö tutkimaan netissä käytävää keskustelua ja ymmärtämään mitä siellä kyseisen alan yrityksistä lukee ja mitä niistä keskustellaan ja ymmärtämään miten oma yritys pystyisi hyödyntämään jo olemassa olevia tietoja ja muiden kokemuksia. Tarkkaan organisoitu toiminta sosiaalisessa mediassa auttaa tavoitteiden saavuttamisessa, sillä silloin sosiaalisen median kokeilut eivät jää irrallisiksi tai erillisiksi kampanjoiksi ja päinvastoin, sen käyttäminen voidaan integroida osaksi liiketoimintaa (Kauppalehti ; Pääkkönen, Memegroup 2011).

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA MMA-risteily 3.10.2015 Martti Kuusanmäki COO & FOUNDER martti@duunitori.fi 050 413 7667 kuusanmaki MARTTI KUUSANMÄKI COO & FOUNDER +358 50 413 7667 martti@duunitori.fi @kuusanmaki

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opiskelijoille (huhtikuu 2008) (Diat liitteenä

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin.

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. 10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. On-page SEO-optimointi tarkoittaa nettisivustolle tehtäviä muutoksia, joilla on osaltaan huikea vaikutus sivuston näkyvyyteen hakukoneissa. Tarkista helposti

Lisätiedot

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa Tiistai 23.8.2016 Balentor Oy - Dokumentin ja sen liitteiden sisältämän tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM 1 13.03.2013 Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM KVALITATIIVISET ON LINE YHTEISÖT - tulevaisuuden mahdollisuuksia etsimässä - SMTS, Aamiaisseminaari 13.3.2013. - Kati Myrén Taloustutkimus 3 13.03.2013

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa pk-yrityksiin Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa tiivistelmä TAUSTA Pk-yritysten osaamisvaje hidastaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä* Ulkopuolisen

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen www.hamk.fi TYÖPAJAN SISÄLTÖ 1. Kuulumiset 2. Kertaus aiemmasta tietoiskusta 3. Uusia ideoita 4. Tärpit

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Juva 8.12.2016 Heikki Kantonen TKI asiantuntija Välittömän palautteen kerääminen Etelä-Savossa on kokeiltu palautteen keräämistä

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011 Suomen johtava kaupallinen verkon työpaikkapalvelu Ilmoittajalle Oikea mediaympäristö tavoittaa parhaimmat työnhakijat. Yhteistyöverkostomme kautta tavoitat monipuolisesti

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI

Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Markkinaselvityksen tulokset ja näkemyksiä kehityksestä 20.10.2011 www.nearme.fi Mitkä ovat kauppakeskuksenne kehitystarpeet nykyisille ja uusille kanaville?

Lisätiedot

Vertaisopastuksella verkkoon

Vertaisopastuksella verkkoon Vertaisopastuksella verkkoon Hanna Kaisti Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Tehdään yhdessä: osallistava tapahtumatuotanto kirjastossa 13.10.2016. Pori Vertaisopastus Vertaisopastus on vapaaehtoisten kirjaston

Lisätiedot

Ellimaija Ahonen Kouluttaja

Ellimaija Ahonen Kouluttaja LinkedInin käyttö työnhaussa Ellimaija Ahonen Kouluttaja Spring House Oy Kanssanne tänään Ellimaija Ahonen ü Koulutus- ja palveluliiketoiminta ü Kahlattuna Suomi ja Iso-Britannia Matkan varrella Työnhaku-

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006

MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006 MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006 Verohallinnon ennakkotietojen mukaan ensimmäisenä tuen soveltamisvuonna 2006 matalapalkkatukea käytettiin 90 miljoonaa euroa. Vuoden viimeisinä

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA KESTÄVÄ KEHITYS o 2012 asukaskyselyn kohderyhmän muodostivat Hämeenlinnan kaupungin asukkaat, otos 9000 asukasta o Tutkimus perustuu 1591 henkilön antamiin vastauksiin,

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

VERKKOVASTAAMISEN HUONEENTAULU

VERKKOVASTAAMISEN HUONEENTAULU VERKKOVASTAAMISEN HUONEENTAULU JOHDANTO Tämä huoneentaulu on tarkoitettu verkkovastaamisen tueksi nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa. Huoneentaulun tarkoituksena on antaa ohjeet verkkovastaajille vastauksen

Lisätiedot

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi-kyselystä Somepulssi 2016 -kyselyssä kartoitettiin sosiaalisen median

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

Facebook-sivun ylläpito

Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun viestinnän tehostaminen 2013-5-29 Materiaaleista Koulutuksen videotallenteet ja muut materiaalit ovat käytössänne osoitteessa http://akatemia.fi/fbyk-tilaajien-alue/

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen

Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun paikannusominaisuuksilla

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä Henkilöstömäärän muutos 2001 2011 ja 2001 2012 yritysten kokoluokittain, henkilöä 55 000 50 397 2001 2011 45 000 35 000 25 000 15 000 5 000-5 000 43 698 21 017 20 053 16 826 18 500 12 494 10 856 10 2049

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka -ohjelma Laura Hannola 29.9.2016 Sisältö Fokusryhmähaastattelumenetelmä Mikä toimi/mikä

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA! suositukset fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi oppilaitosten arjessa. Toiminnanjohtaja Saija Sippola SAKU ry

LUPA LIIKKUA! suositukset fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi oppilaitosten arjessa. Toiminnanjohtaja Saija Sippola SAKU ry LUPA LIIKKUA! suositukset fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi oppilaitosten arjessa Toiminnanjohtaja Saija Sippola SAKU ry 10.11.2016 MIKSI TARVITAAN LUPA LIIKKEELLE? Lisää liikettä ja terveystiedon lukutaitoa

Lisätiedot

Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti

Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti Ehkä et näe kaikkia MAHDOLLISUUKSIA! Herätysvinkit tarjoaa @Someleontti Saa kuvata & somettaa! Viestintätyyli: Lulu Manhattan HENKILÖ

Lisätiedot