Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä"

Transkriptio

1 Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä

2 Tiivistelmä Tutkimuksen aiheeksi valittiin sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pktyrityksissä, koska se on erittäin ajankohtainen asia. Toinen syy kyseisen aiheen valintaan oli sen kiinnostavuus ja tuoreus. Tutkimuksessa haluttiin saada selville mitä sosiaalisen median palveluita pkt-yrityksien työntekijät käyttävät. Yritysten käydessä kilpailua keskenään, toiset yritykset menestyvät paremmin kuin toiset ja tutkimuksessa haluttiin myös lisäksi ottaa selville miten eri yritysten toiminnan osa-alueilla sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää pkt-yrityksissä ja mitkä ovat mahdollisia syitä siihen etteivät kaikki yritykset vielä ole liittyneet sosiaaliseen mediaan. Tutkimuksessa käytettiin aineistona Internetistä löytyvää taustatietoa, sekä erilaisten talouslehtien artikkeleita. Haastattelemalla sosiaalisen median asiantuntijaa tutkimukseen saatiin lisää tietoa ja tutustumismateriaalia aiheesta. Aineistot ovat kaikki 2000-luvulta, sillä onhan sosiaalisen median hyödyntäminenkin vielä uutta ja siitä ei ole paljoa tietoa saatavilla. Tutkimuksen tekemisessä käytettiin myös kyselylomaketta, johon saatiin sähköpostin välityksellä 19 teollisuusalalla työskentelevän henkilön vastaukset. Aineistoa analysoitiin tekemällä tilastoja ja laskemalla prosenttiosuuksia vastauksista. Saatuja tuloksia verrattiin kirjallisuuteen ja aiheesta löytyvään tietoon Internetistä. Lopuksi tarkasteltiin tuloksia ja verrattiin niitä vielä asiantuntijan haastatteluun. Tutkimuksessa saatiin selville, että harva pkt-yrityksessä työskentelevä henkilö käyttää sosiaalista mediaa, mutta lähes kaikki heistä uskovat silti että pkt-yritykset hyötyvät sosiaalisen median käytöstä. Saatiin myös selville millä eri yrityksen toiminnan osa-alueilla sosiaalista mediaa kannattaisi hyödyntää ja mitkä ovat yleisimmät syyt jättää liittymättä sosiaaliseen mediaan. Tulevaisuuden tutkimukseksi jääkin vielä tilastot ja tulokset siitä miten paljon sosiaalisen median käyttäminen mahdollisesti parantaa yritysten tuottavuutta.

3 Sisällysluettelo 1. Johdanto Aineisto ja menetelmät Tulokset Kyselytutkimus Asiantuntijahaastattelu Tulosten tarkastelu Sosiaalisen median käyttäminen Suomalaisille pkt- yrityksille soveltuvat sosiaalisen median palvelut Mihin sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää yrityksissä? Kontaktiverkostot, rekrytointi ja asiakaspalaute Markkinointi, viestintä ja mainonta Brändin rakentaminen, muista yrityksistä erottautuminen ja työpaikan ilmapiiri Kohderyhmien nopea tavoittaminen, asiakaspalvelu ja asiakasneuvonta Etätyön lisääntyminen, myynti ja markkina- alueen laajentaminen Suomalaisten pkt- yritysten mahdollisuudet hyötyä sosiaalisesta mediasta Esteet ja riskit sosiaaliseen mediaan liittymiselle Vähäinen tieto mahdollisuuksista, epäilyt hyödyllisyydestä ja osaamisen puute Tietoturvariskit, riittämättömät resurssit ja pelko negatiivisesta maineesta Sosiaalisen median tuoma kilpailu yritysten välille Sosiaalisen median tuoma yhteistyö ja verkottuminen yritysten välillä Sosiaalisen median ekologisuus ja kuluissa säästäminen Tutkimuksen loppuarviointi LÄHTEET LIITTEET...24 LIITE 1: Haastattelulomake...24 LIITE 2: Ville Lehtovirran haastattelu...26

4 1 1. Johdanto Sosiaalinen media on ollut vuosituhannenvaihteen jälkeen yhä enemmän uutisissa ja se puhuttaa ihmisiä erilaisissa kulttuureissa ja yhteiskunnissa ympäri maailmaa. Sosiaalisella medialla tarkoitetaan verkkoviestintäympäristöjä, joihin jokainen voi liittyä ja hyödyntää niitä elämässään omalla persoonallisella tavallaan. Sosiaalinen media on yksi media muiden joukossa, mutta sen isoin ero muihin medioihin syntyy siitä, että kaikki voivat olla siellä aktiivisia tiedon vastaanottajia sekä viestijöitä. Monet ihmiset ovat pystyneet löytämään sen avulla uusia tuttavuuksia ja jopa elämänkumppaneita. Toisille se taas on ollut paikka ilmaista omat ajatuksensa, tunteensa ja mielipiteensä. Sosiaalinen media avaa ovet täysin uuteen maailmaan joka on kehittymisessään vielä varhaisessa vaiheessa. Sosiaalisen median yhteisöön pääsemiseen ei ole vaatimuksia ja se on lähes aina ilmaista. Suurimmalle osalle sen käyttäjistä sen sosiaaliset hyödyt ihmisten vuorovaikutuksessa ja yritysten mainonnassa ovat tulleet tutuiksi, mutta tutkimuksen avulla haluttiin saada selville miten tätä median uusinta osa-aluetta voitaisiin hyödyntää myös varjoon jääneellä osa-alueella, nimittäin suomalaisissa pkt-yrityksissä. Pkt-yrityksellä, eli pienillä ja keskisuurilla teollisuusalan yrityksillä, tarkoitetaan yrityksiä joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai joiden taseen loppusumma on korkeintaan 43miljoonaa euroa. Pkt-yrityksen palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja se on riippumaton pkt-yrityksistä suuremmista yrityksistä. Tutkimus haluttiin rajata juuri tähän alueeseen, sillä jo pelkästään Euroopassa ne tarjoavat 2/3 yksityissektorin työpaikoista. Erityisesti pkt-yritykset ovat olleet jo ennen sosiaalisen median läpimurtoa isojen teollisuusyritysten varjossa verrattaessa yritysten esilläoloa mediassa. Sosiaalinen media on levinnyt nopeasti ja laajalle alalle, mutta sen vaikuttavuutta aliarvioidaan helposti. Sosiaalinen media tarjoaa Facebookin ja LinkedInin lisäksi monia muita ohjelmistoja ja palveluita, joista suomalaiset pkt-yritykset voisivat hyötyä (Euroopan komission lehdistötiedote ) Suomalaisten pkt-yritysten tulisi tutustua tähän uuteen mediaan, jonka avulla ne pystyisivät parantamaan mahdollisuuksiaan nousta maailmassa yhä menestyneimmiksi yrityksiksi. Tutkielmassa haluttiin ottaa selville, millä osa-alueilla kyseiset yritykset voisivat hyötyä sosiaalisesta mediasta, mitkä ovat esteinä ja riskeinä sinne liittymiselle ja mitkä sen tarjoamat palvelut olisivat soveltuvia juuri pkt-yrityksille.

5 2 2. Aineisto ja menetelmät Tutkimuksen tekeminen aloitettiin tutustumalla sosiaalisesta mediasta löytyvään aineistoon Internetissä. Tässä apuna käytettiin hakukoneita (Google ja Wikipedia) ja eri talouslehtien sivustoja. Talouslehtien nettisivustoilla oli paljon kyseiseen aiheeseen liittyviä artikkeleita ja tietotekstejä. Hyödyllistä tietoa löytyi varsinkin suomalaisten talouslehtien sivuilta, jonne tekstejä kirjoittavat alan asiantuntijat. Internetissä on paljon erilaista tietoa erilaisissa lähteissä, mutta tässä tutkimuksessa keskityttiin pääasiassa tutustumaan sosiaalisen median alan asiantuntijoiden nettisivuihin ja talouslehtien kirjoittajien artikkeleihin. Asiantuntijoiden kirjoittama tieto on luotettavampaa kuin esimerkiksi keskustelupalstoilla oleva tieto, jonne kuka tahansa voi kirjoittaa ja milloin vaan ja mitä tahansa. Valitut tietolähteet ovat soveltuvia tieteellisen tutkimukseni tekemiseen, sillä niitä kirjoittamassa ovat olleet sosiaaliseen mediaan tutustuneet henkilöt ja heillä on ollut takana esimerkiksi omaa kokemusta ja aiheesta tehtyjä tutkimuksia ja tilastoja, sekä asiantuntijuutta. Menetelmänä käytettiin kuvailevaa tutkimusta, jota kutsutaan myös nimellä kenttätutkimus. Tutkimuksen ensimmäinen osa-alue koostui kyselylomakkeen tekemisestä, joka on esitetty liitteessä 1. Kyselylomake koostui kahdeksasta kysymyksestä, joiden avulla pyrittiin selvittämään henkilöiden nykyistä sosiaalisen median käyttötapaa, sekä heidän näkemystään siitä miten sitä voisi hyödyntää paremmin heidän työssään. Samalla selvitettiin pkt-yrityksissä koettuja esteitä sosiaaliseen mediaan liittymiseen, sekä sen mahdollisesti tuomia hyötyjä ja haittoja. Kyselylomakkeessa oli neljä kyllä/ei kysymystä, joiden avulla pyrittiin hankkimaan suuntaa antavaa kuvaa työntekijöiden näkökulmasta sosiaalisen median hyödyntämisestä. Kokosin lomakkeeseen myös yrityksen toiminnan osa-alueista taulukon, josta vastaajien tuli rastittaa heidän mielestään osa-alueet, joihin sosiaalisen median käytöstä olisi hyötyä. Kyselylomakkeen alussa halusin myös kartoittaa vastaajien sosiaalisessa mediassa olemista ja erittelin kysymyksillä käyttävätkö he jotain sosiaalisen median palvelua työelämässä tai/ja vapaa-ajalla. Kyselylomake lähetettiin sähköpostilla 20:een pkt-yritykseen yhteensä 30:lle henkilölle. Vastauksia tuli 13:sta yrityksestä, yhteensä 19:lta henkilöltä. Kyselylomakkeen avulla tehtiin määrällistä tutkimusta, joka tarkoittaa sitä, että tulokset operationalisoitiin, eli muutettiin tulokset mitattavaan muotoon. Tuloksista saadut vastaukset muokattiin kaavioiksi ja joiltain osin

6 3 prosenteiksi. Näiden avulla on lukijalle mahdollista antaa selkeä kokonaiskäsitys tutkimuksen tuloksista. Täydentävänä tutkimustapana oli haastattelu, jonka kohteena oli sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuuksien asiantuntija Ville Lehtovirta, joka työskentelee Aleksin Kaiku Oy:ssä. Tämä menetelmä valittiin, jotta saataisiin tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa ja pystyttäisiin tällä tavoin välttämään väärinkäsityksiä. Haastattelu on laadullista tutkimusta, jonka avulla asiaa pystytään kuvaamaan tarkemmin ja siinä korostuu asian ymmärtäminen. 3. Tulokset 3.1 Kyselytutkimus Tulokset tilastoina ja kaavioina kyselylomakkeeseen vastanneiden 19 työntekijän vastausten perusteella. Vastanneita oli 13:sta suomalaisesta pkt-yrityksestä ympäri Suomea. Ensimmäinen kysymys oli: Mitä sosiaalisen median palveluita käytät työssäsi ja vapaa-ajallasi?, johon oli annettu neljä vastausvaihtoehtoa ja jätetty myös vapaavalintainen vaihtoehto. Alla on esitetty kaavioissa 1 ja 2 tulokset. Työssä eniten käytetty sosiaalisen median palvelu on LinkedIn ja vapaa-ajalla puolestaan Facebook. Kaavio 1: Mitä sosiaalisen median palveluita käytät työssäsi?

7 4 Kaavio 2: Mitä sosiaalisen median palveluita käytät vapaa-ajallasi? Kyselylomakkeen toisessa kohdassa selvitettiin henkilöiden mielestä parasta sosiaalisen median palvelua pkt-yrityksille. Tulokset on esitetty kaaviossa 3. Vastaajien mielestä Facebook ja LinkedIn soveltuvat parhaiten pkt-yrityksille. Kaavio 3: Mikä sosiaalisen median palvelu sopii mielestäsi parhaiten pkt-yrityksille? Kyselylomakkeen kolmannessa osiossa kartoitettiin vastaajien käsityksiä siitä, mihin sosiaalista mediaa voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa. Vastaukset on esitetty kaaviossa 4. Vastaajien mielestä sosiaalisesta mediasta olisi eniten hyötyä kontaktiverkoston ylläpitämiseen ja kasvattamiseen, sekä viestintään, markkinointiin, mainontaan ja rekrytointiin.

8 5 Kaavio 4: Mihin tarkoitukseen luulet pystyväsi hyödyntämään sosiaalista mediaa tulevaisuudessa työssäsi? Kyselylomakkeen neljännessä osiossa kysyttiin vastaajien mielipidettä siitä, että uskovatko he suomalaisten pkt-yritysten hyötyvän sosiaalisesta mediasta. Vastaukset on esitetty kaaviossa 5. Lähes kaikkien vastaajien mielestä suomalaiset pkt-yritykset voivat hyötyä sosiaalisesta mediasta.

9 6 Kaavio 5: Uskotko suomalaisten pkt-yritysten hyötyvän sosiaalisesta mediasta? Kyselylomakkeen viidennessä kohdassa kysyttiin vastaajien omaa kokemusta siitä, ovatko he saaneet työssään tarvittavaa tietoa sosiaalisen median kautta. Vastaukset on esitelty kaaviossa 6. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, ettei ole itse saanut työssään tarvittavaa tietoa sosiaalisesta mediasta. Kaavio 6: Oletko sinä saanut itse työssäsi tarvittavaa tietoa sosiaalisen median kautta? Kyselylomakkeen kuudennessa kohdassa vastaajilta kysyttiin syitä siihen, miksi kaikki pktyritykset eivät ole vielä liittyneet sosiaaliseen mediaan. Vastaukset on esitetty kaaviossa 7. Vastaajien mielestä suurimmat syyt sosiaalisesta mediasta poisjäämiseen olivat epäilyt sen hyödyllisyydestä ja se, että mahdollisuuksia ei tunneta.

10 7 Kaavio 7: Mitkä ovat mielestäsi syitä siihen, että kaikki pkt-yritykset eivät ole vielä liittyneet sosiaaliseen mediaan? Kyselylomakkeen seitsemännessä kohdassa vastaajilta kysyttiin heidän ajatuksiaan siitä, lisääkö sosiaalisen median tuoma avoimuus yritysten välistä kilpailua. Vastaukset on esitetty kaaviossa 8. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä että tämä avoimuus lisää yritysten välistä kilpailua. Kaavio 8: Uskotko sosiaalisen median tuoman avoimuuden lisäävän yritysten välistä kilpailua?

11 8 Kyselylomakkeen kahdennaksessa ja viimeisessä osiossa kysyttiin vastaajilta, uskovatko he sosiaalisen median lisäävän yritysten välistä yhteistyötä ja verkottumista. Vastaukset on esitetty kaaviossa 9. Suurin osa vastaajista uskoo sosiaalisen median lisäävän yritysten välistä yhteistyötä ja verkottumista. Kaavio 9: Uskotko sosiaalisen median lisäävän yritysten välistä yhteistyötä ja verkottumista? 3.2 Asiantuntijahaastattelu Tutkimukseen haastateltiin puhelimessa sosiaalisen median asiantuntijaa Ville Lehtovirtaa. Ville Lehtovirta on Aleksin Kaiku Oy:n perustajaosakas. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus suomalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden viestinnän ja markkinoinnin konsultoinnista, viestintätiimien vetämisestä ja uusien viestintätyökalujen kehittämisestä. Haastattelu suoritettiin Koko haastattelu on esitetty liitteessä 2. Lehtovirran mukaan teollisuuspuolen osto- ja myyntiprosessi eroavat oleellisesti kulutuspuolen prosesseista. Hänen mielestään yritysten käyttöön parhaiten soveltuva sosiaalinen media tällä hetkellä on LinkedIn. Myös keskustelufoorumeilta saa tarkkaa alakohtaista teknistä tietoa. Pktyrityksille on erittäin paljon hyötyä siitä näkyvyydestä, jonka ne saavat ollessaan mukana sosiaalisessa mediassa. Ne voivat myös hankkia sieltä paljon tietoa esim. tuotekehitystänsä varten. Lehtovirran mukaan on syytä tutustua Googlen tai jonkun muun palvelun kautta siihen mitä omasta yrityksestä tai alasta puhutaan internetissä ennen kuin mennään täysillä mukaan. Myös muilta

12 9 yrityksiltä ja asiakkailta kannattaa kysellä mielipiteitä ja kokemuksia. Markkinoilla on myös yrityksiä jotka auttavat sosiaaliseen mediaan liittymisessä. Pkt-yritysten ei tulisi pelätä negatiivisen maineen syntymistä vaikka riski onkin Lehtovirran mukaan olemassa. Hoitamalla negatiivinen palaute hyvin voi saada paljon positiivista aikaan. Yritysten pitäisi luoda omat sisäiset pelisääntönsä sosiaalisen median käytöstä, jottei tulisi epämiellyttäviä tilanteita yrityksen kannalta. Lehtovirran mielestä tärkeintä on mahdollisuus pitää yhteyttä asiakkaisiin ja näin ollen vaikuttaa yrityksen mainontaan ja myyntiin. Toinen erittäin tärkeä asia on mahdollisuus rehelliseen keskusteluun, jonka avulla yritykset voivat kehittää toimintaansa ja tuotteitansa. Myös yhteistyön lisääntyminen on vahvaa sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median käyttö saattaa myös tehostaa työntekoa. 4. Tulosten tarkastelu Tutkimuksen tavoitteena oli saada selville miten sosiaalista mediaa on mahdollista hyödyntää suomalaisissa pkt-yrityksissä. Tämän avuksi haluttiin ottaa selville mitä mieltä pkt-yrityksissä työskentelevät ovat sosiaalisen median hyödyllisyydestä ja riskeistä, sekä mitä sosiaalisen median palveluita he itse käyttävät. Tutkimuksen avulla saatiin tietoa sosiaalisen median hyödyntämisestä ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista yritysten toiminnan eri osa-alueilla. Tutkimuksen saatiin tietoa siitä mitä sosiaalisen median palveluita pkt-yrityksissä työskentelevät käyttävät ja mitkä palvelut ovat soveltuvimpia nimenomaan suomalaisille pkt-yrityksille. Tutkimuksessa saatiin myös selville syitä miksi sosiaaliseen mediaan ei välttämättä liitytä. Lisätietoa hankkimalla näihin pystyttiin kehittämään erilaisia ratkaisuja, jolloin yhä useampi suomalainen pkt-yritys mahdollisesti liittyisi sosiaaliseen mediaan. 4.1 Sosiaalisen median käyttäminen Tutkimuksessa kävi ilmi, että sosiaalista mediaa käytetään enemmän vapaa-ajalla kuin työelämässä. Facebook oli vapaa-ajan käytössä suosituin ja työelämässä toiseksi suosituin. Facebook onkin

13 10 Suomen suosituin sosiaalisen median palvelu. Suomessa sitä käyttää n.1,7 miljoona henkilöä ja koko maailmassa puolestaan n.700 miljoonaa henkilöä. (Ala-Sipola, Talouselämä ) Työelämässä suosituin palvelu oli LinkedIn, joka on työelämän verkostojen luomiseen käytetty sivusto. Siellä voi esimerkiksi laittaa esille oman CV:nsä tai saada suosituksia työkavereilta ja entisiltä pomoilta. Linkedin on myös ensimmäinen pörssilistautunut yhtiö ja sen liikevaihto oli v.2010 yli 121 miljoonaa dollaria. (Taloussanomat ) Kuva 1: LinkedIn on suosituin yritysten käyttämä sosiaalinen media 4.2 Suomalaisille pkt- yrityksille soveltuvat sosiaalisen median palvelut Vastaajien mielestä Facebook on soveltuvin sosiaalisen median palvelu suomalaisille pktyrityksille. Toiseksi soveltuvampana pidettiin LinkedIn:iä. LinkedIn:in suurta suosiota työelämässä selittää se, että LinkedIn on suunniteltu juuri ammatilliseen käyttöön (Talouselämä, ). Ville Lehtovirran mielestä tärkeimmät sosiaalisen median palvelut taas olivat LinkedIn ja erilaiset keskustelufoorumit. Hänen mukaansa niissä on mahdollista käydä alaan liittyvää keskustelua, joka on erityisen tärkeää esimerkiksi valmisteluvaiheessa silloin kun pkt-yritysten hankekoot ovat valtavia. Ristiriitaa tutkimuksessa herätti se, että vastaajat pitävät LinkedIniä hyödyllisimpänä sosiaalisen median palveluna pkt-yrityksille, mutta vastaajat itse käyttävät eniten Facebookia. Tämä ristiriita

14 11 selittyy todennäköisimmin sillä, että Facebook soveltuu hyvin juuri vapaa-ajan käyttöön esimerkiksi sen chat-, tilapäivitys- ja kuvanlisäystoimintojen ansiosta. 4.3 Mihin sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää yrityksissä? Vastaajien mielestä sosiaalista mediaa voisi eniten hyödyntää kontaktiverkostojen ylläpitoon ja niiden kasvatukseen. Muina erittäin potentiaalisina vaihtoehtoina vastaajat pitivät sosiaalisen median hyödyntämistä markkinoinnissa, mainonnassa, rekrytoinnissa, viestinnässä ja asiakaspalautteen keräämisessä Kontaktiverkostot, rekrytointi ja asiakaspalaute Sosiaalisen median hyödyllisyys kontaktiverkostojen ylläpidossa ja kasvatuksessa selittyy sillä, että sosiaalisessa mediassa ei ole kysymys tekniikasta vaan nimenomaan vuorovaikutukseen pyrkimisestä. Sosiaalisesta mediasta löytyvät oikeat kontaktit saattavatkin johtaa uusiin asiakkuuksiin, ammatillisiin neuvoihin ja oppimismahdollisuuksiin (Kauppalehti , Frilander Taloussanomat 2011). Sosiaalisen median tarjoamat palvelut tarjoavat monipuolisia tapoja pitää ihmisiin yhteyttä. Tästä esimerkkinä Facebookin online-keskustelutoiminto. Sosiaalista mediaa voi vastaajien mukaan hyödyntää myös rekrytoinnissa. Yritykset voivat kannustaa työntekijöitään antamaan vihjeitä rekrytointiin. Esimerkiksi rahallisten palkkioiden avulla työntekijöitä saattaisi motivoida ruveta etsimään omista kontakteista ja verkostoistaan avautuneeseen työpaikkaan soveltuvia henkilöitä. Pkt-yrityksillä on siis mahdollisuus löytää uusia kykyjä sosiaalisen median välityksellä. (Nivaro, Talouselämä ; Frilander, Taloussanomat ). Käyttämällä sosiaalista mediaa rekrytoinnissa saattaa yrityksille avautua mahdollisuus koota itselleen mahdollisimman taitava ja asiantunteva työtiimi, joka puolestaan pystyy mahdollisesti parempaan työntekoon ja voitotkin on mahdollista suurentaa tätä kautta kun työn jälki voi olla esimerkiksi laadukkaampaa tai taitavammin tehtyä. Työnhakijoista voidaan nähdä aivan uudenlaisia puolia ja sillä heistä on mahdollista saada Internetin kautta tietoa. Esimerkiksi LinkedINin avulla työnantaja voi laittaa hakuun avoimia työpaikkoja ja katsoa työnhakijan kontakteja ja verkostoja ja pohtia esimerkiksi näiden kautta työntekijän soveltuvuutta omaan yritykseen.

15 12 Vastaajat uskovat, että sosiaalisen median palveluilla voitaisiin parantaa asiakaspalautteen keräämistä. Monipuolisten sosiaalisen median palveluiden avulla voidaan tavoittaa erilaisia kohderyhmiä ja saada asiakaspalautetta eri palveluiden välityksellä. Internetissä keskustelupalstoille on mahdollista kirjoittaa myös nimettömänä, joka puolestaan voi rohkaista asiakkaita antamaan aktiivisemmin ja rehellisempää palautetta. Palautteen saamista ei tarvitse kuitenkaan ottaa negatiivisena, vaan sitä voidaan käyttää yrityksen sisällä hyödyksi määrittelemällä se rakentavaksi palautteeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kun yritys saa entistä enemmän palautetta, esimerkiksi negatiivista, se pystyy mahdollisesti parantamaan omia tuotteitaan ja palveluitaan. Tuotteiden kehittäminen paremmiksi ja luotettavimmiksi puolestaan parantaa yrityksen voittoja kun asiakkaita tulee enemmän laadukkaiden ja toimivien tuotteiden sekä palveluiden perään Markkinointi, viestintä ja mainonta Vastanneet olivat myös sitä mieltä, että sosiaalista mediaa voisi hyödyntää markkinoinnissa, mainonnassa ja viestinnässä. Pkt-yrityksillä onkin siis mahdollisuus parantaa hyödykkeiden myyntiä sosiaalisen median avulla. Keskustelupalstoja ja asiakaspalautteita seuraamalla pktyrityksillä on mahdollisuus kehittää omia tuotteitaan jolloin mahdollisesti yrityksen tuotteiden kysyntä ja myynti kasvaa. Yrityksille tehokasta positiivista julkisuutta voi olla myös joidenkin sosiaalisten medioiden kuten esim Facebookin tykkää - painike. Ihmisten näyttäessä mielenkiintonsa ja hyvien kokemustensa kohteet, saattavat toisetkin ihmiset kiinnostua esimerkiksi jonkun teollisuusyrityksen tarjonnasta. Yrityksille tämä on erittäin tehokas ja ilmainen tapa mainostaa tuotteitaan, sillä asiakkaan kuulema positiivinen kokemus tietyn pkt-yrityksen tuotteiden laadukkuudesta voi edistää kauppojen syntymistä jatkossa Brändin rakentaminen, muista yrityksistä erottautuminen ja työpaikan ilmapiiri Keskimääräisesti puolet vastaajista uskovat myös, että sosiaalista mediaa voisi hyödyntää brändin rakentamisessa, muista yrityksistä erottautumistapana, työpaikan ilmapiirin parantamisessa, kohderyhmien nopeassa tavoittamisessa, asiakaspalvelussa, sekä asiakasneuvonnassa. Kyselyn perusteella vastaajat olivat sitä mieltä, että yrityksillä on mahdollisuus erottautua muista alan yrityksistä sosiaalisen median tarjoamien palveluiden avulla. Esimerkiksi aktiivisesti sosiaalisessa mediassa osallistuva toimitusjohtaja voi auttaa erottautumista kilpailijoista

16 13 parantamalla esimerkiksi yrityksen mainetta sosiaalisessa mediassa esilläolollaan (Kangas, Iltasanomat ). Työpaikan ilmapiirin ja työympäristön parantaminen sosiaalisen median avulla voi parantaa työntekijöiden tehokkuutta. Esimerkiksi Twitterin avulla kollegoille avautuu mahdollisuus lukea toistensa päivityksiä vaikkapa päivän tapahtumista, kun taas Facebookin avulla työntekijät voivat antaa kollegoilleen mahdollisuuden tutustua heihin paremmin esimerkiksi omasta perheestä lisättyjen kuvien perusteella. Jos työntekijöille annetaan kohtuuden rajoissa mahdollisuus käydä sosiaalisen median palveluissa kesken työajan, pystytään sen avulla mahdollisesti keventämään työympäristön henkeä ja vähentämään työstressiä (Frilander, Talouselämä ). Työstressin vähentymisen avulla voidaan mahdollisesti vähentää työntekijöiden sairaalakäyntejä, sekä pystytään mahdollisesti välttämään turhia poissaoloja. Tämän avulla yrityksen kulut pienenevät ja tuottavuus puolestaan paranee. Sosiaalinen media voi tarjota työntekijöille myös mahdollisuuden osallistua yrityksen sisällä käytävään keskusteluun ja verkostoitumalla esimerkiksi johtajien kanssa työntekijöillä on näin ollen mahdollisuus päästä vaikuttamaan yrityksen sisällä tapahtuvaan päätöksentekoon. Tämä lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja voi kehittää esimerkiksi yrityksen mainoskampanjaa työntekijöiltä kuultujen kommenttien ja mielipiteiden ansiosta (IT-viikko ). Sosiaalisen median avulla voidaan myös mahdollisesti rakentaa pkt-yritykselle brändi. Tässä tärkeänä osana on myös hakukoneoptimointi, joka tarkoittaa sitä, että aktiivinen osallistuminen sosiaaliseen mediaan, esimerkiksi LinkedIniin tuo mahdollisuuden tulla paremmin esille hakutuloksissa internetin erilaisissa tietopankeissa kuten esimerkiksi Googlessa. Hakukoneoptimoinnin avulla yritys saattaa tulla asiakkaiden tietoon ja jatkossa siitä voi olla hyötyä, koska yrityksiä, joilla on niin sanotut kasvot on helpompi lähestyä (Talouselämä ; Kokko, Taloussanomat ) Kohderyhmien nopea tavoittaminen, asiakaspalvelu ja asiakasneuvonta Sosiaalisen median yksi tärkeimmistä tehtävistä pkt-yritysten kohdalla on asiakaspalvelun kehittäminen. Yritykset voivat luoda sivustoja ja keskustelupalstoja, joissa asiakkailla on mahdollisuus kysyä lisätietoja, vinkkejä, tarjouksia ja keskustella muiden asiakkaiden kanssa yrityksen tuotteista tai palveluista. Ruudun takana täytyy tietysti olla asiantunteva henkilö yrityksen puolelta, joka osaa vastata asiakkaiden kysymyksiin ja näin ollen mahdollistaa asiakkaalle

17 14 mahdollisimman mukavan ja myönteisen kokemuksen, jonka ansiosta voi mahdollisesti luoda syvemmän kontaktin asiakkaan kanssa. Internetin sosiaaliset palvelut ovat yleensä ilmaisia, käytännöllisiä, nopeita ja tehokkaita. Yritykset pystyvät säästämään huomattavia summia kun asiakaspalvelun ylläpitämisestä tulevat kustannukset tippuvat sen siirryttyä sosiaaliseen mediaan. Lähes puolet vastanneista pitivät myös kohderyhmien nopeaa tavoittamista sosiaalisen median hyötynä. Pkt-yrityksillä on myös mahdollisuus kriisitilanteissa käyttää sosiaalista mediaa apuna asiakkaiden ja suuren yleisön luottamuksen palauttamisessa (Kokko, Taloussanomat ) Sosiaalisen median avulla avautuu myös mahdollisuus pienentää kriisitilanteiden tuottamia tappioita yrityksille. Tästä konkreettisena esimerkkinä voisi olla markkinoille tuotu viallinen teollisuusalan tuote. Silloin yritys voi esimerkiksi Facebook sivullaan kertoa tuotteen viallisuudesta ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä välittömästi ja asiakkaita pystytään tavoittamaan nopeasti uudella tavalla Etätyön lisääntyminen, myynti ja markkina- alueen laajentaminen Hieman vastaajien kannatusta saivat myös etätyön lisääntyminen, myynti ja ja markkina-alueen laajentaminen. Pieni osa vastaajista oli sitä mieltä, että sosiaalisen median avulla voidaan laajentaa yrityksen markkina-aluetta. Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa erilaisia ja entistä isompia kohderyhmiä. Internetissä ei tunneta lausahdusta: maantieteelliset rajat. Ihmiset verkostoituvat ja kokoontuvat sosiaalisen median palveluissa ryhmiksi, joita edustavat esimerkiksi samoista asioista kiinnostuneet ihmiset esim diplomi-insinööritutkinnon suorittaneet. Laajentunut markkina-alue puolestaan voi lisätä huomattavastikin yrityksen tuotteiden myyntiä. Lehtovirta kertoo haastattelussaan, että sosiaalisen median palvelut mahdollistavat etätyön tekemisen, joka puolestaan voi vähentää yrityksen kuluja. Hänen mukaansa esimerkiksi pitkillä työmatkoilla olisi näin ollen mahdollista vaikkapa junassa istuessa tehdä töitä. Facebookissa voi esimerkiksi käydä videokeskusteluja, joten näin ollen työntekijöillä voi olla mahdollisuus ottaa matkan aikana osaa esimerkiksi kokouksiin kuulokkeiden ja web-kameran avulla.

18 15 Kuva2: Facebook on Suomen suosituin sosiaalisen median palvelu. 4.4 Suomalaisten pkt- yritysten mahdollisuudet hyötyä sosiaalisesta mediasta Lähes kaikki kyselylomakkeeseen vastanneet olivat sitä mieltä, että suomalaiset pkt-yritykset hyötyisivät sosiaalisen median käyttämisestä. Suuret sukupolvet tulevat jäämään lähivuosina pois työmarkkinoilta ja uusille ja nuorille työntekijöille tulee lisää työpaikkoja. Nuoremmat sukupolvet ovat yleensä kiinnostuneempia ja enemmän perehtyneempiä sosiaaliseen mediaan. Eläkeikäisten keskuudessa sen käyttäminen saattaa olla joillekin vielä vaikeaa ja osalle kaukaista ja sitä käytetäänkin esimerkiksi vain lastenlapsien kanssa viestimiseen. Tähän eräänä syynä on se että nuorilla on ollut lapsuudesta asti aikaa opetella, totutella ja tutustua sosiaalisen median maailmaan.

19 16 Tätä tukemassa on tilastot, joiden mukaan alle 35-vuotiaista 80% käyttää sosiaalisen median palveluita (Ala-Sipola, Talouselämä ). Sosiaalinen media on erittäin monipuolinen eri sovellusten ja sivujen kokonaisuus. Pkt-yritysten olisi erittäin tärkeää ottaa osaa sosiaaliseen mediaan omalla toiminnallaan, sillä yritykset ovat sosiaalisessa mediassa halusivatpa he sitä tai eivät. Tämä selittyy sillä, että vaikka yrityksen johtohenkilöt eivät siellä olisikaan niin työntekijät ja asiakkaat ovat ja keskustelua yrityksestä sekä sen tuotteista ja palveluista käydään siellä väistämättäkin. Sosiaalista mediaa ei voi hallita ja siellä rehellisyys ja aitous tulee esiin esimerkiksi asiakkaiden palautteen ansiosta. Sosiaalista mediaa ei voi myöskään lahjoa, siellä tulee nimittäin esille ihmisten todelliset mielipiteet. Yritykset, jotka osaavat käyttää sosiaalista mediaa hyödyksi sekä sisäisissä prosesseissa, että toiminnassaan asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, saavat sosiaalisesta mediasta suurimmat hyödyt. (Kokko, Taloussanomat ). Ville Lehtovirran mukaan suurin hyöty pkt-yrityksille sosiaalisesta mediasta on kattomarkkinointi, jonka avulla yritys voi saada mainetta ja sen nimi mahdollisesti leviää ihmisten tietoisuuteen. Hänen mielestään se on erittäin tärkeää koska teollisuusyritykset eivät ole niin paljon esillä sosiaalisessa mediassa. Se on huomattavissa esimerkiksi seuraamalla uutisia, joissa voidaan huomata, että otsikoissa aiheena ovat yleensä vain suuret teollisuusalan pörssiyritykset. 4.5 Esteet ja riskit sosiaaliseen mediaan liittymiselle Ville Lehtovirran mukaan suurin syy siihen, että kaikki pkt-yritykset eivät ole vielä liittyneet sosiaaliseen mediaan on se, että pkt-yritykset myyvät tuotteitaan pääasiassa yrityksille. Sosiaalista mediaahan käytetään enemmän vapaa-ajalla ja siellä asioivat henkilöt esiintyvät pääosin kuluttajina. Toisena syynä Lehtovirta pitää myös teollisuuspuolen erilaista ostoprosessia verrattuna esimerkiksi kuluttajapuoleen. Teollisuuskauppoja tehdessä täytyy yleensä vakuuttaa enemmän henkilöitä kuin vain yksittäinen kuluttaja Vähäinen tieto mahdollisuuksista, epäilyt hyödyllisyydestä ja osaamisen puute Kyselylomakkeeseen vastanneiden mielestä suurimmat syyt siihen, että kaikki pkt-yritykset eivät ole vielä liittyneet sosiaaliseen mediaan, ovat ne että mahdollisuuksia ei tunneta, epäilyt sen hyödyllisyydestä, sekä osaamisen puute. Ennen sosiaaliseen mediaan liittymistä yritykselle saattaa nousta ongelmaksi asiasta tietämättömyys: mitä, miten, missä? Vaikka sosiaalisen median

20 17 palveluista voi olla todella huomattavia etuja, täytyy silti muistaa ettei kannata rynnätä tietämättömyyttään ja kokemattomuuttaan suoraan sen pyörteisiin. Sosiaalinen media on uutta, tuntematonta ja herkkää aluetta, mutta kärsivällisyydellä ja maltillisuudella sen toimintaan voi tutustua ja sitä voi sen seurauksena pystyä hyödyntämään yrityksen toiminnan eri osa-alueilla. Yritykset saattavat pitää sosiaalista mediaa usein ehkä liian hankalana ja saatavia hyötyjä pieninä, joka puolestaan kertoo siitä, että kokeilut ovat voineet jäädä vähäisiksi. Esimerkiksi jos yksi mainoskampanja ei ole tuottanut selkeästi näkyvää voittoa, moni yritys saattaa jättää pelin kesken. Hyötymismahdollisuuksia sosiaalisessa mediassa on kuitenkin paljon. Sosiaalinen media voi olla maksutonta, kuten esimerkiksi kesäkuussa 2011 avattuun verkkoyhteisöpalveluun Google+:n liittyminen. Yrityksillä on kuitenkin myös mahdollisuus ostaa sosiaalisten palveluiden sivuille mainostilaa, jossa he voisivat mainostaa omia tuotteitaan ja palveluitaan. Tämä onnistuu esimerkiksi Facebookissa. (Markkinointia.fi) Tutkimuksessa kävi myös ilmi että yli puolet vastaajista eivät ole itse saaneet työssään tarvittavaa tietoa sosiaalisen median kautta. Tämä on voinut vaikuttaa suurestikin siihen, että vastauslomakkeeseen vastanneet pitävät sosiaaliseen mediaan liittymisen esteenä epäilyjä sen hyödyllisyydestä. Tärkeää pkt-yrityksille olisi luoda ensin sosiaalisen median toimintastrategia ennen liittymistä mihinkään sosiaaliseen median palveluun. On tärkeää keskustella ja tehdä päätöksiä etukäteen. Ennen sosiaaliseen mediaan liittymistä tulisi myös ottaa huomioon yrityksen konkreettiset tavoitteet. Ei kuitenkaan kannata suunnitella liikaa sosiaaliseen mediaan liittymistä, sillä silloin pelko siitä, että toimitaan väärin saattaa pitää yrityksen kokonaan poissa sosiaalisesta mediasta. Yritykset ovat ainutlaatuisia ja asiakkaat kuitenkin vain ihmisiä, joiden käyttäytyminen ei ole läheskään aina ennustettavissa. (Nisula 2011; Markkinointia.fi) Ensimmäisenä askeleena olisi viisainta palkata joku henkilö tutkimaan netissä käytävää keskustelua ja ymmärtämään mitä siellä kyseisen alan yrityksistä lukee ja mitä niistä keskustellaan ja ymmärtämään miten oma yritys pystyisi hyödyntämään jo olemassa olevia tietoja ja muiden kokemuksia. Tarkkaan organisoitu toiminta sosiaalisessa mediassa auttaa tavoitteiden saavuttamisessa, sillä silloin sosiaalisen median kokeilut eivät jää irrallisiksi tai erillisiksi kampanjoiksi ja päinvastoin, sen käyttäminen voidaan integroida osaksi liiketoimintaa (Kauppalehti ; Pääkkönen, Memegroup 2011).

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Lähtökohta tutkimukselle Halusimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisia viestinnällisiä haasteita

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta PUSKARADIO toimii verkossa - tutkittua tietoa suosittelusta Näin pääset alkuun: 1 2 3 +1 PALVELE ASIAKKAITASI suosittelemisen arvoisesti PYYDÄ ASIAKKAITASI KERTOMAAN saamastaan palvelusta hyväksi havaittuun

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista?

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Miten kuluttajat näkevät verkkokaupan turvallisuuden? Ja mihin kuluttajat perustavat käsityksensä koetusta turvallisuudesta? Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin

Lisätiedot

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 1 LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 2 Päivän ohjelma Mikä on LinkedIn palvelu? Ketkä palvelua käyttävät? Miten palvelu

Lisätiedot

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012 Sähköpostin työkäyttötutkimus 1 Lähtotilanne Katrium España S.L. toteutti toukokuun 2012 aikana D-Fence Oy:n toimeksiannosta sähköpostin työkäyttötutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten

Lisätiedot

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 1 LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy SIVU 2 Päivän ohjelma Mikä on LinkedIn palvelu? Ketkä

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Sosiaalinen media rekrytoinneissa näkemyksiä maailmalta. Johanna Uusitalo

Sosiaalinen media rekrytoinneissa näkemyksiä maailmalta. Johanna Uusitalo Sosiaalinen media rekrytoinneissa näkemyksiä maailmalta Johanna Uusitalo xkcd.com Työnhaku Yhdysvalloissa Valtava markkina TOP 3 rekrytointikanavat (syyskuu 2010): careerbuilder.com (14 M uniikkia kävijää

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Miten tavoitan asiakkaani verkossa?

Miten tavoitan asiakkaani verkossa? Miten tavoitan asiakkaani verkossa? Jere Kuusinen,lehtori Satakunnan AMK Tee ainakin nämä asiat: Paranna www-sivujasi Opettele hakukoneoptimointi Laita itsesi Googlen kartalle Hanki sivuillesi linkkejä

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla?

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? 29.10.2014 Digiaamiainen Markkinointi lukijan näkökulmasta Lukija seuraa itseään kiinnostavia aiheita eri kanavista joukkoon

Lisätiedot

Facebook-opas tilitoimistoille

Facebook-opas tilitoimistoille Facebook-opas tilitoimistoille Joko tilitoimistollanne on Facebook-sivu? Jos ei, tähän oppaaseen on koottu 10 askeleen polku, jota seuraamalla sivu on helppo perustaa. MUUTAMA FAKTA SOSIAALISESTA MEDIASTA

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Sosiaalinen media vetovoimaisuuden edistäjänä

Sosiaalinen media vetovoimaisuuden edistäjänä Sosiaalinen media vetovoimaisuuden edistäjänä Ville Lehtovirta Aleksin Kaiku Oy 15.11.2012 Paula, taloustoimittaja Anita, asiakas Matti, myyntipäällikkö Teppo, työnhakija Viestintä www.aleksinkaiku.fi

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Digimarkkinoinnin mahdollisuudet myynnin tukena. Business Forum Ruka Jonna Muurinen Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy

Digimarkkinoinnin mahdollisuudet myynnin tukena. Business Forum Ruka Jonna Muurinen Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy Digimarkkinoinnin mahdollisuudet myynnin tukena Business Forum Ruka 23.11. Jonna Muurinen Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy Jonna Muurinen Kuulu Oy perustaja, toimitusjohtaja Tutkintoja ja taustaa:

Lisätiedot

8 tapaa hyödyntää sosiaalista mediaa

8 tapaa hyödyntää sosiaalista mediaa 8 tapaa hyödyntää sosiaalista mediaa Liinamaaria Hakola Tekesin Liideri Aktivaattori Mkhmarketing CC BY 2.0 Asiakasrajapinnassa Yrityskuvan rakentaminen Sisäinen hyödyntäminen Fiksumpaa kommunikointia

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille Viikon tavoitteet Kansainvälisellä World Green Building Weekillä haluamme kiinnittää huomion kestävään, tuottoisaan ja viihtyisään rakennettuun ympäristöön

Lisätiedot

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi Uusi Seelanti katju.holkeri@vm.fi Tavoite 1 Haluttu työnantaja Varmistaa, että valtionhallinto on työnantajana houkutteleva hyville, sitoutuneille työntekijöille. Tavoite 2 Erinomaiset virkamiehet Luoda

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 1 E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 2 Esityksen sisältö Miksi tutkimus tehtiin? Mitä haluttiin selvittää? Tutkimuksen suoritus Tulokset Koetut hyödyt ja haitat Miksi pk-yritys siirtyi käyttämään e-laskua

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Sosiaalinen media Lions-toiminnassa. Thorleif Johansson

Sosiaalinen media Lions-toiminnassa. Thorleif Johansson Sosiaalinen media Lions-toiminnassa Thorleif Johansson Lionit sosiaalisessa mediassa Google: http://www.google.com/profiles/lionsclubsorg Voimmeko jatkaa menemättä sinne? YouTube: http://www.youtube.com/...

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET Yli vuoden kansalaisnavigoinnin jälkeen on hyvä koota yhteen tähänastisia kokemuksia draaman ja soveltavan teatterin mahdollisuuksista.

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Mitä kuuluu. politiikan journalismille?

Mitä kuuluu. politiikan journalismille? Mitä kuuluu politiikan journalismille? Politiikan toimittajien jäsenkyselyn tulokset Jukka Vahti Jäsenkysely Toteutettiin touko kesäkuussa 2014 sähköpostitse 49 vastaajaa yhdistyksen 132 jäsenestä vapaamuotoinen

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

1. Kristalin tunnettuus ja yhdistyminen Saunalahteen

1. Kristalin tunnettuus ja yhdistyminen Saunalahteen TULOKSET LÄHTÖTILANTEESEEN VERRATTUNA VIESTINTÄ, MUISTAMINEN TUNNETUUS 1. Kristalin tunnettuus ja yhdistyminen Saunalahteen Tavoitteet: Tavoitteena oli 1) Kristalin 10 % tunnettuus koko väestössä (15 79

Lisätiedot

Liikevaihto kasvuun paremmalla näkyvyydellä ja palvelulla verkossa CASE Hormex

Liikevaihto kasvuun paremmalla näkyvyydellä ja palvelulla verkossa CASE Hormex Liikevaihto kasvuun paremmalla näkyvyydellä ja palvelulla verkossa CASE Hormex Toimiala: Savupiippuja ja korjaustöitä Yritys: Hormex Oy Verkkomainonta ja -näkyvyys tuo paljon etua meille. Ilman palveluita

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Julkaisuvuosi 2015 www.epliitto.fi 1. YLEISOHJEET... 3 2. ESIINNY OMANA ITSENÄSI... 3 3. HENKILÖKOHTAISEN MIELIPITEEN ILMAISEMINEN...

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke Hämeenlinna

Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke Hämeenlinna Matkalla kasvuun yhteistyöhanke 1.9.2016 31.12.2018 Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke 22.3.2017 Hämeenlinna Hankerahoitus Hankkeen kokonaisbudjetti 450 000 Hämeen ELY-keskus, 70 %, 315 000

Lisätiedot

Vinkkejä yrityksen löydettävyyden ja hakukonenäkyvyyden parantamiseen. Jukka Kumpusalo Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Vinkkejä yrityksen löydettävyyden ja hakukonenäkyvyyden parantamiseen. Jukka Kumpusalo Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy Vinkkejä yrityksen löydettävyyden ja hakukonenäkyvyyden parantamiseen Jukka Kumpusalo Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy Suomessa tehdään joka päivä 30 yli miljoonaa Google-hakua KILPAILUETU Sen pitää olla

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi 19.10.2015 1 Agenda Lyhyesti atalentista Miksi LinkedIn Profiilin hionti Kansikuva Otsikko Yhteystiedot Summary Skills Kiinnostuksenkohteet

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Trendikäs rekrytointi-ilmoittelu Rekrytoija 2010 Oulu. Tiina Laisi-Puheloinen

Trendikäs rekrytointi-ilmoittelu Rekrytoija 2010 Oulu. Tiina Laisi-Puheloinen Trendikäs rekrytointi-ilmoittelu Rekrytoija 2010 Oulu Tiina Laisi-Puheloinen Muutama sana Oikotiestä Oikotie.fi:n tavoitteena on olla suomalaisten tärkein asunto-, auto- ja työelämän palvelu. Tavoitamme

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Omat kokemukset reilun 15 vuoden ajalta Olen toiminut käytännön myyntityön parissa ja hoitanut

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMISEN VERKKOAIVORIIHI Esitys on osa Työterveyslaitoksen koordinoimaa Sosiaali- ja terveysministeriön Työ ja perhe-elämä -ohjelmaa. Marja Etunimi

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

Verkkoviestintäsuunnitelma

Verkkoviestintäsuunnitelma Mikko Hernesmaa & Tuomas Lahtomäki L801SNA Verkkoviestintäsuunnitelma Raportti Liiketalous Huhtikuu 2012 SISÄLTÖ 1 ENERGY GYM... 1 2 ASIAKASKOHDERYHMÄT... 1 3 SUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 2 4 VÄLINEET,

Lisätiedot

Yleistulokset 2013 vuoden PR-Barometer Business -tutkimuksesta

Yleistulokset 2013 vuoden PR-Barometer Business -tutkimuksesta 2013 Yleistulokset 2013 vuoden PR-Barometer Business -tutkimuksesta Tietoja tutkimuksesta Aalund Nordic s PR-Barometer on viestintätutkimus, joka mittaa toimittajien mielipidettä erilaisista Suomessa toimivista

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Tommi Talasto Citrus Talent Management Oy

Tommi Talasto Citrus Talent Management Oy Ratkaisut ICT-ammattilaisia työsuhteeseen nopeasti ja hyvin ehdoin välittäjä yritys ICT-alan työmarkkinat Talent Statistics TALENT STATISTICS TALENT POOL Tilastotieto ja analyysi ICT-alan työmarkkinoista

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Ja kaikki alkoi suunnittelusta... Ennen kilpailutusta mieti tarkkaan, että mihin tarkoitukseen videotuotanto tulee ja mitä

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Nuoret sosiaalisessa mediassa. Case: IRC-Galleria

Nuoret sosiaalisessa mediassa. Case: IRC-Galleria Nuoret sosiaalisessa mediassa Case: IRC-Galleria Heini Varjonen 10.2.2010 Mikä IRC-Galleria on? Yhteisöpalvelu, jossa käyttäjät voivat keskustella, lisätä kuvia ja päiväkirjamerkintöjä, liittyä yhteisöihin

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Mediaopas Tarinasoittimella

Mediaopas Tarinasoittimella Mediaopas Tarinasoittimella 2015 Tarinasoitin mediaopas Tarinasoitin on joustava tapa toteuttaa älypuhelimella käytettävä kuva, ääni tai video-opas tai niiden yhdistelmä. Tämä esite tutustuttaa sinut Tarinasoittimen

Lisätiedot