Toimeksianto ja selvitystyön tavoite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimeksianto ja selvitystyön tavoite"

Transkriptio

1 1. Toimeksianto ja selvitystyön tavoite Taustaa yhteisluetteloista Yhteisluetteloiden arkkitehtuuriratkaisuista... 2 A. Arkkitehtiratkaisujen vahvuudet ja heikkoudet Yhteisluetteloiden palveluita Yhteistyökuvioiden kehittyminen Yhteisluetteloiden tulevaisuus Yhteisluetteloita ja maita... 7 A. Hollanti... 7 B. Ruotsi... 8 A. LIRBIS... 8 B. Bibliotek.se... 9 C. Yleiset kirjastot LIBRIS-yhteistyössä... 9 C. Slovenia... 9 A. Luettelointi...12 B. Hakupalvelu...13 C. COBISS:n tulevaisuus...14 D. Tanska A. Bibliotek.dk:n ja DanBibin tulevaisuus Lähteet Toimeksianto ja selvitystyön tavoite Käsiteltäviä aiheita ovat yhteisluetteloiden hyödyt ja haitat mitä huomioitavaa yhteisluettelon rakentamisessa organisointitapa kustannukset ja niiden jakaantuminen luettelon arkkitehtuuri/rakenne (missä muodossa tieto on tallennettu ja kuinka hyvin tuo tieto on kierrätettävissä/hyödynnettävissä muualla verkossa) tulevaisuuden kehittämistarpeet. Taustaa yhteisluetteloista Alkuperäinen syy elektronisten yhteisluetteloiden luomiseen oli hitaan ja kalliin luetteloinnin tehostaminen. Yhteisluettelot olivat aluksi metadata-altaita (metadata pools), jotka sisälsivät kansallisista lähteistä ladattua dataa. Luetteloinnin merkitys on edelleen suuri ja tapoja tehostaa luettelointia tutkitaan, esim. *the Library of Congress Working Group on the Future of Bibliographic Control (2007). OCLC:n Next Generation cataloguing -projekti kytkeytyy tähän. Janifer Gatenbyn mukaan painopiste on siirtymässä luetteloinnista kohti aineistojen löytämistä (discover) ja toimittamista asiakkaalle. (Gatenby 2008, 1, 2.) Nykyään kirjastonkäyttäjät pääsevät yleensä käsiksi yhteisluetteloihin suoraan verkon kautta. Tämä on vaikuttanut kirjastopalveluihin monin tavoin, kuten muun muassa tapoihin, joilla fyysisen ja elektronisen aineiston toimitetaan asiakkaalle sekä neuvontapalvelujen tarjoamiseen. (Gatenby 2008, 1.) Aikaisemmin kirjastonkäyttäjän tiedonhaut ikään kuin kuuluivat lähikirjastojen ja näyttöluettelojensa tontille. Yhteisluettelot miellettiin kirjastolaisten työkaluiksi luvun vaihteessa Internetin hakukoneiden käyttö yleistyi ja yhteisluetteloiden avautuivat myös muiden kuin kirjastolaisten käyttöön. (Gatenby 2008, 2.) Oman luettelonsa Internet-näkyvyyttä lisäsi OCLC joulukuussa 2004 julkaistessaan Open

2 WorldCat -ohjelmansa, jonka voi ajatella olevan eräänlainen globaali yhteisluettelo. Ohjelman myötä OCLC:n luettelon dataa avattiin muun muassa suurimmille hakukoneille (Google, Yahoo ja Microsoft), Google Book Search, Google Scholar -verkkopalveluille sekä verkkokirjakaupoille. Myös muut kirjastot ovat tehneet sopimuksia Googlen kanssa, jotta kirjastojen yhteisluetteloiden data näkyisi myös Google Scholarissa. Tällaisia sopimuksia ovat tehneet ainakin muun muassa Australia, Irlanti, Kiina, Liettua, Tanska ja Unkari. (Gatenby 2008, 2-3.) Näkyvyyden merkityksestä on ristiriitaisia näkemyksiä: Tim Spaldingin (Library 2.0 Gang 2008) mukaan WorldCat on kuitenkin jäänyt matalaliikenteisesti sivustoksi eikä yhteistyö esimerkiksi Googlen kanssa ole lisännyt palvelun käyttöä. OCLC:n WorldCat Local tarjoaa käyttäjälleen pääsyn tietovarantoihin painottaen paikallisuutta: hakutuloksissa painotetaan käyttäjän sijaintitietoa. Hakutuloksissa näkyy käyttäjän lähimmän kirjaston hakutulokset, mutta tarjolla on myös globaalimpia tietoja. (Gatenby 2008, 4; WorldCat Local.) Yhteisluetteloiden arkkitehtuuriratkaisuista Yhteisluetteloita on arkkitehtuuriltaan kahta mallia: toinen on keskitetty, yhden tietokannan yhteisluettelo ja toinen hajautettu, virtuaalinen yhteisluettelo. Luetteloinnin kannalta mallit eroavat toisistaan siten, että keskitetyssä, yhden tietokannan yhteisluettelossa tietueet tallennetaan joko suoraan tähän keskustietokantaan tai epäsuorasti ensin kirjaston paikalliseen tietokantaan ja sieltä tietue ladataan yhteisluetteloon. Keskitetty tietokanta sisältää bibliografista tietoa ja yhteenvedon kokoelmatiedoista. (Hider 2003, 2, 3.) Keskitetyssä tietokantaratkaisussa yksi tekninen malli yhteisluettelolle on OAI-pohjainen yhteisluettelo, jossa yhteen, keskustietokantaan haravoidaan bibliografinen data kirjastojen tietokannoista. Keskustietokanta toimisi verkon kautta käytettävänä yhteisluettelona ja tarjoaisi muun muassa haku- ja selailutoiminnon. (Jayakanth, Sharada & Minj 2007.) Yleensä keskitettyyn tietokantaratkaisuun perustuva yhteisluettelo ei anna teosten lainaustietoja, mutta jotkin yhteisluettelot (kuten englantilainen COPAC) voivat tarjota linkkejä kirjastojen järjestelmiin, jotta asiakas voi välittömästi tarkistaa kiinnostavan aineiston saatavuuden (Stubley 2003, 8). Toisessa, hajautetussa mallissa kirjastojen paikallisten tietokantojen palvelimet linkitetään keskenään ja näin syntyy virtuaalinen yhteisluettelo. Asiakkaan tekemä haku kohdistuu jokaiseen tietokantaan. (Hider 2003, 2.) Arkkitehtiratkaisujen vahvuudet ja heikkoudet Yhteisluetteloiden yleisiksi eduiksi lasketaan päällekkäisen työn väheneminen kirjastoissa. Yhteisluettelot myös mahdollistavat muun muassa teknisen asiantuntijuuden keskittämisen. Käyttäjän näkökulmasta kirjastojen verkkoläsnäolo lujittuu yhteisen verkkopalvelun myötä. (Dempsey 2007.) Yleisellä tasolla käyttökelpoisen yhteisluettelon tärkeimpiä ominaisuuksia on kattavuus. Kattavuus voidaan määritellä esimerkiksi siten, että kattava yhteisluettelo sisältää sekä kaikki kyseisessä maassa julkaistut kirjat, monografiat ja muut aineistot että kaikki kyseisen maan kirjastojen hankkimat ulkomaiset aineistot. Yhteisluettelon täydellinen kattavuus ei ole välttämättä kovin helposti toteutettavissa. (Stubley 1999.)

3 Hajautettu yhteisluettelo rakennetaan esimerkiksi Z39.50-palvelimien varaan. Tätä on pidetty tämän ratkaisun heikkoutena, koska vuonna 2003 näitä palvelimia pidettiin kalliina. Hajautetun mallin vastausajat käyttäjän kyselyihin voivat myös olla pidemmät kuin keskitetyssä mallissa. (Hider 2003, 3.) Epävarmuutta hajautetun yhteisluettelon toimintaan tuo se, että luettelo perustuu usean tietokannan toimintaan. Mahdollista voi olla, että tietoa haettaessa osa tietokannoista ei syystä tai toisesta olekaan saavutettavissa. (Hider 2003, 5.) Hajautetun yhteisluettelon hakutarkkuutta on epäilty ja tulosten esitystapaa kritisoitu. Nämä heikkoudet ovat voineet poistua, teknologian kehittyessä. (Stubley 2003, 9.) Hajautetun mallin hyvänä puolena on pidetty sitä, että tietokantoja on helpompi pitää mahdollisimman suuressa hyötykäytössä eikä tietuevarastoihin jää hukkatilaa. Hajautettua mallia pidetään myös ylläpitokustannuksiltaan edullisempana. (Coyle 2000.) Hajautetun mallin eduiksi katsotaan myös se, että aineiston saatavuustieto ja paikallisen bibliografisen tiedon esittäminen on reaaliaikaista. Paikallisella bibliografisella tiedolla tarkoitetaan esimerkiksi tietoa tietyn kirjaston kyseisen aineiston kunnosta. Keskitetyssäkin mallissa on mahdollista hakea näitä tietoja suorittamalla lisähakuja esimerkiksi Z39.50:n kautta. Tätä järjestelmää kutsutaan myös hydridijärjestelmäksi (hybrid system). Keskitetyssä yhteisluettelossa näitä tietoja ei välttämättä saa samantien, vaan aikaa menee jonkin verran lisähaun suorittamiseen. (Hider 2003, 2-3, 9.) Keskitetyn ratkaisun puolesta puhuu muun muassa se, että tämäntapaisia keskitettyjä ratkaisuja voi olla jo olemassa. Keskitetyn tietokannan toimivuuteen vaikuttavat monet seikat, esimerkiksi se, kuinka kattavat ja yhtenäiset bibliografiset tiedot tietokannassa ovat. (Hider 2003, 3-4.) Keskitetyn tietokantaratkaisun heikkoudeksi on määritelty korkeat ylläpitokustannukset ja tietokannan ylläpidon työllistävyys (Coyle 2000). Peter Stubley (1999) esittää, että vaikka keskitettyyn tietokantaan perustuva yhteisluettelo voi olla hyvin kattava, siitä voi tulla monoliittinen, kirjastojen fyysisistä palveluista ja käyttäjistä ja yksittäisistä kirjastoista irtaantunut järjestelmä. Byrokraattinen järjestelmä, joka erottaa käyttäjän ja halutun aineiston. Ilmeisimpänä erona keskitetyn ja hajautetun yhteisluettelon bibliografisten tietojen välillä Philip Hider (2003, 5) pitää tietuiden kaksoiskappaleita (duplication). Hajautetussa ratkaisussa hakutuloksista on vaikeampaa siivota pois kaksoiskappaleita. Tosin hajautetuja ratkaisuja varten on kehitetty erilaisia menetelmiä kaksoiskappaleiden poistamiseksi hakutuloksista. Toiseksi eroksi näiden arkkitehtuuriratkaisujen välille Hider (2003, 7) mainitsee yhdenmukaisuuden (consistency). Ainakin teoriassa kirjastot saattavat pitää kiinni yhteisistä bibliografisista standardeista ja käytännöistä. Hajautetussa luettelossa bibliografista yhdenmukaisuutta voidaan lisätä ainakin siten, että luetteloijat luovat uusia tietueita vähemmän kuin jos he luetteloivat keskitettyyn tietokantaan. Tähän on monia syitä: ei ole keskitetyn tietokannan tarjoamaa auktoriteettitiedostoa, luetteloijat eivät kopioi samanlaisia tietueita muilta kirjastoilta, jos he eivät pysty lataamaan tiedostoja virtuaalisesta yhteisluettelosta. (Hider 2003, 7-8.) Yhdenmukaisuus on Karen Coylen (2000) mukaan kriittinen ominaisuus, jotta virtuaalinen yhteisluettelo olisi käyttökelpoinen. Yhteisluettelon muodostavien tietokantojen tulee olla indekseiltään yhdenmukaisia ja hakutoimintojen tulisi hakea vertailukelpoisia aineistoja.

4 Keskitetyssä yhteisluettelossa yhdenmukaisuutta luo sovittujen standardien ja käytäntöjen tiukempi valvonta. (Hider 2003, 8.) Yksi yhteentoimivuuden edellytys eri sisällöntarjoajien (kuten kirjastojen ja arkistojen) välillä on rakenteiset, standardit formaatit, esimerkiksi XML-syntaksi (Imhof 2008). Bibliografisen tiedon epäyhdenmukaisuus voi johtua monista syistä. Hider (2003, 8) mainitsee neljä: 1. luetteloijan tekemä virhe 2. luetteloija ei noudata yhteisiä standardeja ja käytäntöjä 3. luetteloijat tulkitsevat samoja standardeja ja käytäntöjä eri tavoin 4. luetteloivasta aineistosta otettua informaatiota tulkitaan eri tavoin. Hiderin mukaan epäyhdenmukaisuudet vaikuttavat muun muassa tiedonhakuihin ja voivat pahentua hajautetussa tietokannassa. Yhteisluetteloiden palveluita Näkyvyys kiinnostaa myös muita kuin kirjastonkäyttäjiä. Web 2.0 -teknologian myötä yhteisluetteloiden käyttötarkoitukset ovat laajentuneet. Verkkopalvelut pystyvät tekniikan niin salliessa yhdistämään dataa eri lähteistä. Yhteisluetteloiden uusiksi käyttäjäryhmiksi voidaan lukea esimerkiksi hakukoneet ja blogit, jotka haravoida yhteisluetteloiden dataa tai linkittämään luetteloiden tietoihin. Yhteisluettelon hyödynnettävyys muissa verkkopalveluissa voi lisätä yllättävällä tavalla luettelon käyttöä; WorldCat.org avasi elokuussa 2006 hakupalveluaan siten, että hakulaatikon WorldCat-luetteloon saattoi liittää osaksi muita sivustoja. Yli vuoden kuluttua hakulaatikko oli lisätty yli sivustolle, joista moni oli blogeja. Muiden sivustojen kautta tehdyt haut WorldCat-luetteloon muodostivat kuukaudessa 5 % hakujen kokonaismäärästä. (Gatenby 2008, 7, 8.) Lisäpalveluille on tarvetta, pelkkä tiedonhaku sinällään ei riitä. Osassa yhteisluetteloissa käyttäjä voi tehdä kaukopalvelupyyntöjä, jotkin yhteisluettelot tarjoavat linkkejä neuvontapalveluihin tai muihin henkilökohtaisiin palveluihin, kuten esimerkiksi tanskalainen "mit bibliotek". (Gatenby 2008, 4.) Esimerkiksi slovenialainen yhteisluettelo kerää kirjastojen paikallisista järjestelmistä lainaustilastoja ja kokoaa niistä yhteisluetteloon lainatuimpien aineistojen listoja (Gatenby 2008, 4). Eräät kirjastot ovat tehneet johtopäätöksensä käyttäjien suosiessa digitaalisia aineistoja. *National and State Libraries Australasia 2007 siirsi painotustaan fyysisestä kokoelmasta kohti digitaalista. Kirjasto on kokoamassa digitaalista kokoelmaa ostamalla lisenssejä digitaalisiin aineistoihin ja luomalla omia digitaalisia sisältöjään. (Gatenby 2008, 6.) Kirjastojen kokoelmat paitsi kasvavat, kehittyvät myös metadataltaan rikkaammiksi. Kokoelmatietoja linkitetään myös muihin Internet-resursseihin. Bibliografisen tiedon lisäksi tarjotaan myös muun muassa kansikuvia, arvioita, sisällysluetteloita ja linkkejä muualla Internetissä oleviin aineistoa koskeviin arvosteluihin. (Gatenby 2008, 7.) Yhteistyökuvioiden kehittyminen Fyysisten kokoelmien suhteen toisiaan lähellä olevien kirjastojen yhteistyön merkitys on perinteisesti ollut suuri. Kun kyseessä ovat digitaaliset aineistot, yhteiskuviot voivat

5 huomattavasti laajemmat ja kansainvälisemmät. (Gatenby 2008, 6.) Yhteisluetteloissa on myös linkityksiä verkkokirjakauppoihin (Gatenby 2008, 4). Gatenbyn (2008, 8) mukaan yhteistyöstä kirjakauppojen kanssa voi tulla yhä merkittävämpää. Kustantajien tuottaman bibliografisen datan hyödyntäminen valtavirta-aineiston osalta voi vähentää luetteloinnin työmäärää ja antaa enemmän mahdollisuuksia keskittyä erikoiskokoelmien luettelointiin sekä takautuvaan luettelointiin. (Gatenby 2008, 8.) Tarjonnan kattavuutta lisätään yhdistämällä hakuihin erilaisia tietokantoja, jotka sisältävät esimerkiksi artikkeleita, kuvia ja arkistojen sekä museoiden kokoelmatietoja. (Gatenby 2008, 5.) Yhteistyön lisääminen on alkanut kiinnostamaan myös museoita ja arkistoja, kun nämä ovat alkaneet rakentamaan digitaalisia kokoelmiaan. Australialaisessa hakuprojektissa (The Australian Federated Search Project) on rakennettu hakutyökalu, jolla käyttäjä voi Internetissä tehdä yhdellä kertaa haun australialaisiin arkistoihin, gallerioihin, kirjastoihin ja museoihin. (Gatenby 2008, 8.) Suomalaisen Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen tavoitteet ovat samansuuntaiset (Tonteri 2009, 24-25). Yhteisluetteloiden tulevaisuus Lorcan Dempsey (2006b, 2006c) on pohtinut yleisesti kirjastoluetteloiden tulevaisuutta. Informaatiota on tarjolla yllin kyllin ja tiedonhakijalla on valittavissaan valtava määrä informaatiolähteitä. Sovellukset toimivat yhä enemmän Internetissä ja data liikkuu yhä juohevammin erilaisiin käyttöympäristöihin. Data on helpommin saavutettavissa ja käyttäjän tarpeisiin muovattavissa. Dempsey (2006a, 2006c) näkee kirjastojen verkkopalveluiden heikkoutena niiden hajanaisuuden: kirjastot tarjoavat useita tietokantoja ja palveluja, mutta näiden käyttö ei ole kustannustehokasta. Kustannustehokkaalla Dempsey viittaa käytettyyn aikaan ja vaadittuihin toimenpiteisiin ennen kuin tiedonhakija on saavuttanut tavoitteensa. Menestyneimmille informaatiolähteille (esimerkiksi Amazon ja Google) on tyypillistä palvelun kokonaisvaltaisuus: käyttö on helppoa, hakukokemus yhtenäinen, käyttäjille kootaan ja tarjotaan palvelun sisältämää tietoa tehokkaasti. Menestyneet palvelut ovat pyrkineet maksimoimaan palvelujensa käytön kustannustehokkuuden ja laittaneet informaation työskentelemään yhä kovemmin. Esimerkiksi datanlouhinnalla saadaan tislattua verkkopalvelun käyttäjien toimista uutta tietoa. Amazonin palvelussa tätä tietoa hyödynnetään muun muassa erilaisissa tämän-kirjan-ostaneet-ostivat-myös-näitä-kirjojalistoissa ja suosituslistoissa, joita tiedonhakijalle tarjotaan hakutulosten ohessa. Janifer Gatenby (2008, 9) katsoo, että tulevaisuudessa yhteisluetteloiden datan jakaminen vapaammin hyödyntäisi koko alaa. Päällekkäistä työtä datan käsittelyssä voitaisiin vähentää. Yhteinen tietokanta voisi tarjota uutta tietämystä louhittavaksi kannasta, kuten esimerkiksi suosituimmat ja harvinaisimmat aineistot. Linkitysten ja muualta saadun lisädatan hallinta tehostuisi. Tiivistyvä yhteistyö ja datan jakaminen lisäävät Gatenbyn (2008, 9, 10, 11) mukaan myös tarvetta yhteisluettelon ja paikallisten järjestelmien paremmalle yhteentoimivuudelle. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelujen teknologian tulisi olla yleisten ja laajennettavissa olevien standardien mukaisia. Uusien palvelujen myötä kasvaa toisaalta tarve uusille yhteisille standardeille. Kirjastodatan avaaminen kansallisella ja kansainvälisessä mittakaavassa tuo mukanaan paineita tarjota yhtenäisempiä palveluja. Tärkeä osatekijä datan avaamisessa ja yhteentoimivien palvelujen rakentamisessa on kysymys siitä, kuka omistaa bibliografiset tiedot ja millaiset oikeudet niiden jatkohyödyntämiselle ovat (Johansson 2009, 4).

6 Lorcan Dempsey (2006c) visioi yleisemmin kirjastoluetteloiden tulevaisuutta. Hän uskoo luetteloiden tulevan integroiduksi yhä tiiviimmin Internetin hakuympäristöihin. Kirjastojen pitkän hännän (long tail) merkittävyyttä kasvattaisi Dempseyn (2006a) mukaan se, että aineiston löytämisestä, paikallistamisesta, tilaamisesta ja toimittamisesta tulee yhä kustannustehokkaampaa. Pitkässä hännässä ei ole kyse pelkästään aineiston paremmasta löydettävyydestä. Tärkeää on myös se, että aineisto on yhä helpommin käyttäjän saatavilla. Kirjastojen verkkopalveluja rakennetaan yhä enemmän siten, että ne istuvat helpommin osaksi käyttäjien elämää ja että ne hyödyntävät muita verkkopalveluja ja -teknologioita (Dempsey 2006c). Edmund Balnavesin (2007, 6) mukaan kirjastopalveluiden uudistaminen web aikakaudelle merkitsisi muun muassa OPAC:in ja muiden dokumenttipalveluiden avaamista siten, että käyttäjät voivat osallistua ja tuoda oman panoksensa kokonaisuuteen. Yhtenä edellytyksenä tälle avautumiselle ovat järjestelmien standardit ohjelmointirajapinnat (application program interfaces, API). Rajapinnat mahdollistavat, että käyttäjät voivat kehittää omia sovelluksiaan, jotka voivat hyödyntää kirjastojen verkkopalveluja ja dataa. Web 2.0 -kehityksen myötä osallistuva yhteisö voi halutessaan rakentaa rikkaampia, personalisoituja järjestelmiä (Balnaves 2007, 7). Web 2.0 -palveluissa ja loppukäyttäjän osallistumisessa korostuu metadatan merkitys. Erittäin tärkeää on metadatan luomisen yhdenmukaisuus, ja hyvänä lähtökohtana Balnaves (2007, 6) pitää esimerkiksi FRBR:ia. Metadata mahdollistaa hänen mukaansa OPAC:in ja elektronisten lähteiden paremman näkyvyyden ja käytettävyyden yhteisöllisen annotoinnin, keskustelun ja kokoelmien väliset linkitykset esimerkiksi blogeissa ja wikeissä kirjastoresurssien saatavuuden parantumisen ja mash-up-ohjelmoinnin. Balnaves (2007, 7) pitää tärkeänä, että kirjastot sitoutuvat metadata-standardien kehittämiseen, ovat yhteydessä ohjelmistotarjoajiin ja avoimen lähdekoodin kehittäjiin sekä erityisesti asiakasyhteisöihin. Palvelujen avaamisen haasteina Balnaves (2007, 7) näkee yksityisyyden säilymisen. Iso kysymys on myös se, kuka omistaa web 2.0 -palvelun sisältämän tiedon. OPAC:ien sisältämää metadataa voidaan rikastaa yhteisöllisen, loppukäyttäjienkin tuottaman annotoinnin kautta, mutta siihen liittyy myös erilaisia riskejä, kuten teknologiset riskit (vihamielisen käyttäjän syöttämät haittaohjelmapätkät, virukset) laadulliset riskit (huono tai tarkoituksellisen väärä metadata) lailliset riskit (esimerkiksi immateriaalioikeudet). *TH: oma kappale yhteisluetteloiden pitkästä hännästä. Yhteisluettelot aktivoivat vanhan ja vähän tunnetun aineiston käyttöä. Tämä on keino pitkän hännän *pidentämiseksi?, tekemiseksi vielä näkyvämmäksi?. Logistiikkaratkaisut: olisiko aika kypsä kaukopalvelulle suoraan asiakkaalle? Tanskassa aineistot lähtivät kovaan kiertoon kun saatiin yhteisluettelo? Australian kansalliskirjasto on rakentanut laajaa verkkopalvelukokonaisuutta, joka koostuu yhteisluettelosta ja useista tiettyihin aihealueisiin keskittyvistä verkkopalveluista. Näitä ovat Picture Australia (http://www.pictureaustralia.org/index.html) Music Australia (http://www.musicaustralia.org/) PANDORA: Australia s web archive (http://pandora.nla.gov.au/index.html) the Register of Australian Archives and Manuscripts (http://www.nla.gov.au/raam/) Australia Dancing (http://www.australiadancing.org/). Palvelujen rakentamisessa kirjasto on tehnyt yhteistyötä muiden kulttuurikokoelmien ylläpitäjien kanssa. Aineistoa voidaan hakea keskitetysti ja palvelut hyödyntävät metadatan

7 kokoamista (aggregation) hakupalveluun. Tiedoista on linkityksiä suoraan verkkoaineistoihin, ja palveluista on pyritty rakentamaan yhteentoimivia. (Gatenby 2007, 2.) Palvelujen rakentamisen taustalla australialaisilla on muutamia lähtökohtaoletuksia: 1. Australian kansalliskirjasto tulee ylläpitämään painetun aineiston kokoelmia muutamia vuosia eteenpäin (kirjasto pysyy digitalisoitumiskehityksessä mukana ja kehittää verkkopalveluja, mutta tuon lisäksi se huolehtii Australian kulttuuriperinnön säilymisestä sellaisten aineistojenkin osalta, jotka eivät ole verkon kautta saatavilla) 2. on olemassa jatkuva tarve informaatioresurssien jakamiselle ja aineiston toimituspalveluille (kaikki aineistot eivät tule olemaan saatavilla digitaalisessa muodossa) 3. harvat käyttäjät aloittavat tiedonhaun kirjastokokoelmista, ja käyttäjät haluavat mahdollisimman suoran pääsyn informaatioresursseihin (kokoelmien tulee olla löydettävissä muun muassa Internetin hakukoneiden kautta) 4. datan kokoamisesta (aggregation) tulee yhä yleisempi tapa parantaa informaatioresurssien löytyvyyttä (verkossa olevien informaatiolähteiden määrä kasvaa ja käyttäjän on yhä vaikeampi löytää haluamaansa aineistoa. Esimerkiksi yhteisluetteloiden merkitys tärkeimpänä verkkokanavana kirjastojen kokoelmiin voi kasvaa. Lisäksi palvelujen yhdistämisestä tulee yhä yleisempi keino saattaa toisiinsa liittyviä aineistoja yhdelle koolle). (Gatenby 2007, 3-4.) Näiden lähtökohtaoletusten perusteella on määritelty tietyt periaatteet palvelujen rakentamisessa. Ensinnäkin palvelujen tulee yhdistää perinteisen kirjaston ja verkkokirjastopalvelujen toiminnallisuuksia, jotta informaatiota voidaan löytää ja saada käyttöön informaation formaatista riippumatta. (Gatenby 2007, 4.) Toiseksi informaatio pitää kuvailla siten, että tätä metadataa voidaan hyödyntää muissa paikallisissa ja yhdistetyissä konteksteissa, kuten kansallisessa yhteisluettelossa tai paikallisissa palveluissa. Kolmanneksi Australian kansallista bibliografista tietokantaa (the Australian National Bibliographic Database, ANBD) kehitetään keskeisimpänä hakuvälineenä kirjastojen omiin kokoelmiin. Neljänneksi käyttäjien tulisi voida löytää kirjaston informaatioresurssit monenlaisista Internetin konteksteista, ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi kirjasto integroi resurssinsa muihin verkon hakupalveluihin. (Gatenby 2007, 4.) Viidenneksi sisältöön ja metadataan tulee pystyä tekemään viittauksia, jotka ovat uniikkeja, pysyviä ja *resolvable. Tiedonhaku paikallisissa ja yhdistetyissä konteksteissa tulee olla tuettua siten, että aineiston saaminen on mahdollista, vaikka tähän liittyisi manuaalisia prosesseja. (Gatenby 2007, 5.) Yhteisluetteloita ja maita Hollanti Hollannissa valtio ei ole puuttunut vahvasti yleisten kirjastojen kehitykseen. Vuosituhannen vaihteen tienoilla yleiset kirjastot tiivistivät yhteistyötään vastatakseen Internetin yleistymisen tuomiin haasteisiin. Vuonna 2001 sikäläiset yleiset kirjastot ryhtyivät rakentamaan yleisten kirjastojen portaalia (bibliotheek.nl), joka tarjoaa verkossa neuvontapalveluja. Verkkopalvelu julkaistiin (Stapel 2003, 3-4.)

8 Hollannissa on ollut parikymmentä vuotta käytössä NCC-yhteisluettelo (Nederlandse Centrale Catalogus, the Netherlands Central Catalogue), joka on tarjonnut kaukopalveluun ja dokumenttien välittämiseen liittyviä palveluja ja toimintoja. Taustalla on yhteinen luettelointijärjestelmä. Vuonna 2003 mukana oli muun muassa Hollannin kansalliskirjasto, yliopistokirjastoja ja muita erikoiskirjastoja sekä ryhmä yleisiä kirjastoja, joilla oli tutkimuskokoelmia. (Stapel 2003, 5-6.) Vuonna 2003 tilanne oli vielä se, etteivät loppukäyttäjät päässeet käyttämään vapaasti Hollannin yhteisluetteloa. Käytäntö toimi siten, että kirjastot ostivat käyttöoikeuden yhteisluetteloon ja jakoivat sitten loppukäyttäjille käyttöoikeuksia yhteisluetteloon. (Stapel 2003, 6.) Bibliotheek.nl-palvelun tavoitteena on olla keskeinen verkkopalvelu kirjaston asiakkaille ja kirjastolaisille. Verkkopalvelussa voi tehdä muun muassa hakuja verkossa oleviin kokoteksteihin (esimerkiksi sanomalehtiin ja kirjastoluetteloihin). (Stapel 2003, 10.) Hollantilaiset ovat tehneet yhteistyötä WorldCatin kanssa vuodesta 2006, jolloin NCCyhteisluettelon tietoja siirrettiin WorldCatiin. Vuonna 2008 yhteistyötä tiivistettiin siten, että tietoja NCC:stä ryhdyttiin päivittämään tosiaikaisesti WorldCatiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun luetteloija tallentaa bibliografisen tietueen kokoelmatietoineen NCC:hen, päivittyy tämä tieto samanaikaisesti myös WorldCatiin. WorldCatin tiedot ovat puolestaan kaikkien saatavilla WorldCat.org-verkkopalvelun kautta. Data on myös saatavilla hakukoneiden, kuten Googlen ja Yahoon, ja yhteisöllisten verkkopalveluiden, kuten Facebook, kautta. (WorldCat real-time synchronisation with Dutch union catalogue proves big success 2008.) Ruotsi Vuonna 2008 Ruotsin yleiset kirjastot alkoivat yhä enemmän pohtia yleisten kirjastojen bibliografisen datan integroimista LIBRIS-järjestelmään. Keskustelunherättäjänä oli Ruotsin BTJ:n päätös nostaa palvelujensa hintaa. Ruotsalaiset yleiset kirjastot kritisoivat tilannetta, jossa BTJ:llä on monopoliasema luettelopalvelujen tarjoajana ja kirjastoilla ei ole täysiä oikeuksia bibliografisiin tietueisiinsa. Tietueiden mahdollisimman vapaa hyödyntäminen on noussut tärkeäksi osatekijäksi kirjastojen suunnitellessa palvelujensa integrointia yhä enemmän muihin verkkopalveluihin. (Ekström 2008, 4-5.) Keskustelun tueksi Ruotsissa teetettiin esiselvitys "LIBRIS + folkbiblioteken = Äntligen!?", joka valmistui helmikuussa (Johansson 2009, 8.) LIRBIS LIBRIS on Kungliga biblioteketin ylläpitämä kansallinen järjestelmä, jonka yhteisluettelo sisältää ruotsalaisten yliopisto-, korkeakoulu-, tutkimuskirjastojen ja parinkymmenen yleisen kirjastojen bibliografista dataa. Yleisten kirjastojen osalta osallistuminen LIBRISluetteloon on ollut vapaaehtoista. Hakupalvelun kautta löytyy muun muassa kirjoja, aikakauslehtiä, karttoja, nuotteja ja elektronista aineistoa. (Johansson 2009, 14; LIBRIS.) LIBRIS tarjoaa seuraavat palvelut luettelo verkkohaku kaukopalvelu bibliotek.se

9 opinnäytteiden haku (LIBRIS Uppsök) digitaalisen aineiston haku (esimerkiksi verkkoaikakauslehtiä, Samsök) Kysy kirjastonhoitajalta (Johansson 2009, 10). Bibliotek.se Vuonna 2001 käyttöönotettu bibliotek.se on hakupalvelu, jonka avulla voi hakea tietoa kahdesta tietokannasta, LIBRIS- ja BURK-tietokannasta. Palvelun avulla voi ainoastaan paikallistaa aineistoa yleisistä ja tutkimuskirjastoista. Mikäli aineisto on kaukolainattava, palvelu vie LIBRIS-järjestelmän kaukopalvelujärjestelmään. Bibliotek.se-palvelun kehittämiseen on paineita, koska palvelun tekniikka on kahdeksan vuotta vanha eikä hakupalvelua voida kehittää nykyaikaisten vaatimusten mukaiseksi. (Johansson 2009, ) Yleiset kirjastot LIBRIS-yhteistyössä Malmön ja Boråsin yleiset kirjastot ovat tehneet yhteistyötä LIBRIS-järjestelmän kanssa alusta asti. Malmölla ei ole sopimusta BTJ:n kanssa, vaan he luetteloivat aineistonsa itse. Malmön kaupunginkirjaston paikallisessa luettelossa on noin tietuetta, ja näistä noin tietuetta on myös LIBRIS-luettelossa. (Johansson 2009, 14, ) Käytännössä esimerkiksi Malmö toimii siten, että se vertaa oman luettelonsa aineistotietoja LIBRIS-tietokantaan. Vertailutietona Malmö käyttää ISBN-numeroa. Mikäli LIBRIStietokannassa on sama teos, lisää Malmö teosta koskevat kokoelmatietonsa teoksen bibliografiseen tietueeseen LIBRIS-järjestelmässä. Malmö on lisäksi sitoutunut lisäämään kaikki kokoelmatietonsa LIBRIS-järjestelmään riippumatta siitä, onko yksittäisellä teoksella ISBN-numeroa vai ei. Yleisen kirjaston vastuuna on lisätä tietojaan tietokantaan sekä säilyttää luetteloinnissa tietyt, sovitut standardit. (Pearman 2009.) LIBRIS on valtiorahoitteinen eikä Malmölle koidu mitään suoria kustannuksia tietokannan käyttämisestä tai sisällöntuottamisesta. Kustannukset ovat esimerkiksi palkkakulut kirjaston luetteloijille. (Pearman 2009.) LIBRIS-järjestelmässä mukana olevat kirjastot osallistuvat myös kehitystoimintaan työryhmätyöskentelyn kautta. Malmön yhteyshenkilö oli tyytyväinen LIBRIS-yhteistyöhön. Pearmanin (2009) mukaan yhteisluettelon ylläpitäjä on vastaanottavainen yleisten kirjastojen tarpeille. (Pearman 2009.) Johansson (2009, 19) toteaa, että Ruotsista puuttuu vieraskielisen aineiston luettelointiosaamista, jota hänen mukaansa löytyy Norjasta ja Suomesta. Hän arvioi, että tulevaisuudessa erikielisen bibliografisen datan ympärille voisi kehittää pohjoismaista yhteistyötä, jossa hyödynnettäisiin eri maiden osaamista. Slovenia Viime vuosina maassa on panostettu tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin kehittämiseen ja verkkopalveluiden saatavuuden parantamiseen. Kehitystyön alla on Slovenian verkkokirjasto (Digital Library of Slovenia, d.lib.si, jota kehittää Kansallis- ja yliopistokirjasto. Vuosien aikana on tarkoitus luoda verkkokirjasto, jonka digitoidussa ja kulttuurisesti arvokkaimmassa aineistossa huomioidaan pitkäaikaissäilytyksen asettamat vaatimukset. Vuonna 2007 digitoituna oli yli nimekettä. (Kavčič-Čolić 2007, 10.)

10 COBISS (Co-operative Online Bibliographic System and Services) on käyttöliittymä ja COBIB on yhteisluettelo tuon käyttöliittymän takana. COBISS muodostaa Slovenian kirjastojärjestelmien perustan, koska se yhdistää ja tukee tällä hetkellä yli 300 slovenialaisen kirjaston toimintoja. Järjestelmää käyttävät Sloveniassa kaikentyyppiset ja - kokoiset kirjastot yliopistokirjastoista yleisiin kirjastoihin. Järjestelmä on käytössä Sloveniassa, Bosnia ja Herzegovinassa, Makedoniassa, Serbiassa ja Montenegrossa. COBISS.net on puolestaan verkosto, joka yhdistää nämä itsenäiset, kansalliset COBISSjärjestelmät. Palvelua ylläpitää ja kehittää Slovenian valtion perustama Institut informacijskih znanosti (Institute of Information Science, IZUM). Slovenian yhteistyökumppaneita COBISS:n suhteen ovat muut kirjastot, kuten Slovenian kansalliskirjasto (NUK) ja muut kansalliskirjastot COBISS.Net-verkostoon kuuluvista maista. (COBISS.net; IZUM; Lešnik - Vehovec 2001; Vehovec 2009.) Slovenian yhteisluettelo sisältää tietoa monentyyppisestä materiaalista, kuten muun muassa fyysisestä ja elektronisesta materiaalista, kirjoista, artikkeleista ja kausijulkaisuista. Luettelossa voidaan tarjota bibliografisen datan lisäksi lisäinformaatiota, kuten URL-linkkejä, kuvia ja ääniä. Näiden lisäinformaatioiden tarjoaminen riippuu yksittäisistä kirjastoista ja siitä, onko näillä resursseja tarjota tällaista informaatiota. Slovenialaisten tutkijoiden henkilökohtaisia bibliografisia tietoja hallinnoidaan COBIB-tietokannassa, joka on integroitu SICRIS-järjestelmään (Current Research Information System of Slovenia). Koulukirjastoja lukuun ottamatta kirjastot ovat velvoitettuja luotteloimaan aineistoaan yhteisluetteloon. (Karun 2009; Kavčič-Čolić 2009; Vehovec 2009.) Verkkopalveluiden kehittämistä rahoitetaan *julkisesta/yleisestä budjetista (public budget) riippuen kirjastotyypistä. Yliopistokirjastot (*University and academic libraries) ja IZUM saavat rahoitusta Tiede- ja korkeakoulutusministeriöltä (Ministry of Science and Higher Education). COBISS:n ja COBIB:n kehitystyöhön tarvittavista rahoista tulee 90 % Slovenian valtiolta. Kansalliskirjasto (National and University Library) Kulttuuriministeriöltä (Ministry of Culture), koulukirjastot Opetusministeriöltä (Ministry of Education) ja yleiset kirjastot kunnilta. Valtio tukee kirjastojen yhteisluettelotyöhön tarvittavia laitehankintoja. (Karun 2009; Kavčič-Čolić 2009; Vehovec 2009.) COBISS-ohjelmiston kehitystyö alkoi Järjestelmän kolmannen version (COBISS3) kehitystyö aloitettiin Se kattaa suurimman osan kirjastojen toiminnoista, kuten muun muassa yhteisluetteloinnin, lainauksen, tilastoinnin, tietokantahaut, hankinnan. (COBISS.net; Lešnik - Vehovec 2001.) COBISS2 on järjestelmän vanhempaa sukupolvea ja käytössä kaikissa COBISS.net-maissa (Sloveniassa, Bosnia ja Herzegovinassa, Makedoniassa, Serbiassa ja Montenegrossa). Järjestelmää käyttäviä kirjastoja noin 600. COBISS3:n on tarkoitus korvata COBISS2 muutaman vuoden sisällä, ja COBISS2:n kehittelyssä keskitytäänkin vain olennaisimpiin asioihin. (Curk 2009.) COBISS on käyttöliittymä, jonka avulla kirjastot ja loppukäyttäjät voivat verkon kautta käyttää bibliografisia tietokantoja (COBIB:ia ja paikallisia tietokantoja) muita COBISS-tietokantoja (COLIB, CORES, CONOR, ELINKS, SGC) paikallisten ja ulkomaisten palveluntarjoajien tietokantoja tietokantoja, jotka sijaitsevat muilla Z39.50-palvelimilla. Pääsääntöisesti ulkomaisten tietokantojen saatavuutta säädellään Kirjastoinformaatiopalvelun (Library Information Service) ja tietokantojen tarjoajien välisin sopimuksin. COBISS-järjestelmään on kolme käyttöliittymää: telnet-, Windows- ja webkäyttöliittymä. IZUM kehittää erikielisiä web-käyttöliittymiä. (COBISS.net.)

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Case: Lahden hiihtomuseo LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yritysviestintäjärjestelmät Opinnäytetyö Kevät 2009 Tuukka

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013 Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa Ari Kotonen Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Erkki Lounasvuori Pirkko Sarkimaa Sisällysluettelo Saatteeksi

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja Versio 1 Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke 19.4.2012

Lisätiedot

Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti

Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti Sisällys 2/2004 Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti PL 1710 (Päivärannantie 10) 70421 KUOPIO sähköposti: varkirja@nrl.fi telefax: (017) 364 5050 16. vuosikerta Päätoimittaja: Kari

Lisätiedot

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden työkalupakki TOIMITTAJAT Patrick Daniels Alexandra Cangelosi Julkaisua

Lisätiedot

Luettelointi- ja hankintaprosessien yksinkertaistaminen

Luettelointi- ja hankintaprosessien yksinkertaistaminen Luettelointi- ja hankintaprosessien yksinkertaistaminen Seija Laitinen-Kuisma, Matti Jussila, Merja Laine Jyväskylän kaupunginkirjasto Mari Saikkonen, Kauko Raitamaa, Sirpa Mikkonen BTJ Syyskuu 2013 SISÄLLYS

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

Verkkolaskutus Electronic billing

Verkkolaskutus Electronic billing 15.4.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Verkkolaskutus Electronic billing Kandidaatintyö Petteri Westerholm Anssi Tura TIIVISTELMÄ Tekijät:

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus.3 2. Toiminnan vaikuttavuus...4 2.1 Kärkihankkeet.. 4 2.2 Perustoiminnan tulokset.10 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Hakukoneoptimointi. Case Toijalan Vauhti ry. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Hämeenlinna, Visamäki, Syksy 2012

Hakukoneoptimointi. Case Toijalan Vauhti ry. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Hämeenlinna, Visamäki, Syksy 2012 Hakukoneoptimointi Case Toijalan Vauhti ry Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Hämeenlinna, Visamäki, Syksy 2012 Petteri Paakkonen TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Veijo Vainionpää HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 5 Veijo Vainionpää Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Lisätiedot

K a n s a l l i s - k i r j a s t o. Tiedonhaun huominen Norjan digitaalinen kirjahylly Mikä ihmeen LibQUAL? V. A. Koskenniemi

K a n s a l l i s - k i r j a s t o. Tiedonhaun huominen Norjan digitaalinen kirjahylly Mikä ihmeen LibQUAL? V. A. Koskenniemi 1 2011 K a n s a l l i s - k i r j a s t o Tiedonhaun huominen Norjan digitaalinen kirjahylly Mikä ihmeen LibQUAL? V. A. Koskenniemi Sisällys 1/2011 kansalliskirjasto 1 Digitaalinen kirjasto on pian arkipäivää

Lisätiedot

Sanna Marttila & Laura Sillanpää

Sanna Marttila & Laura Sillanpää Sanna Marttila & Laura Sillanpää Tämän oppaan käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 -lisenssi (CC BY- 4.0). Lisenssi on saatavilla osoitteessa: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Lisätiedot

Avoin - kirjastot, musiikki ja verkkojakelu

Avoin - kirjastot, musiikki ja verkkojakelu Avoin - kirjastot, musiikki ja verkkojakelu Selvitys 12/2012 Sisältö Johdanto... 1 Katoava kirjasto?... 4 Mitä tilastot kertovat... 7 Selvityksen sisältö... 11 Malleja kirjastojen musiikkipalveluiksi...

Lisätiedot

Digimaan kartta. Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon. Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen

Digimaan kartta. Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon. Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen Digimaan kartta Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen ISBN 952-442-970-5 Julkaisija Opetusministeriö Kansi Riitta Forsman Taitto Jussi Vuori (jussi.vuori@hut.fi)

Lisätiedot

Hyvän verkkokaupan ominaisuudet

Hyvän verkkokaupan ominaisuudet Hyvän verkkokaupan ominaisuudet Puronen, Helena 2011 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Hyvän verkkokaupan ominaisuudet Helena Puronen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Opinnäytetyö Joulukuu,

Lisätiedot

www.papunet.net Erityisryhmille soveltuvan suomenkielisen tiedonhakupalvelun toteuttaminen -projekti Loppuraportti 4.5.2010

www.papunet.net Erityisryhmille soveltuvan suomenkielisen tiedonhakupalvelun toteuttaminen -projekti Loppuraportti 4.5.2010 Loppuraportti 4.5.2010 Kimmo Kyyhkynen IT-suunnittelija Papunet-verkkopalveluyksikkö Kehitysvammaliitto ry Tiivistelmä Kehitysvammaliiton Papunet-verkkopalveluyksikössä toteutettiin vuosien 2008-2009

Lisätiedot

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE Taru Kinnari Heta Martinmäki Opinnäytetyö Tammikuu 2009 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1.9.2008 31.3.2009 ICT-Himos-projekti - ÄlyHimos Living

Lisätiedot

Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1

Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1 Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1 Heikki Poroila Mitä tapahtuu perinteisen kirjastopalvelun jälkeen? Erilaiset vaihtoehdot nähdään yleensä hyvin äärimmäisinä. Osa ihmisistä

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Mobiilin kauppa-asiointipalvelun suunnittelu ja arviointi

Mobiilin kauppa-asiointipalvelun suunnittelu ja arviointi AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Juhani Nokela Mobiilin kauppa-asiointipalvelun suunnittelu ja arviointi Diplomityö Espoo,

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti Jatiko Oy 27.3.2013 Sisältö Esipuhe loppuraporttiin... 3 1 Hankkeen tausta, tavoite ja toteutus... 4 2 Tuntimittaustiedon hyödyntäjät ja tavoitellut

Lisätiedot

Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä

Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä Lankutusta ja vinkkailua Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä Marianne Kotiranta Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Kulttuurituotannon

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

WWW-sivuston Google-optimointi

WWW-sivuston Google-optimointi Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Heigo Anto WWW-sivuston Google-optimointi Insinöörityö 4.5.2009 Ohjaaja: kirjapainojohtaja Mika Saloranta Ohjaava opettaja: yliopettaja Erkki

Lisätiedot

ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2369. Googlen mainokset ja muita sosiaalisen median liiketoimintamalleja

ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2369. Googlen mainokset ja muita sosiaalisen median liiketoimintamalleja ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2369 Googlen mainokset ja muita sosiaalisen median liiketoimintamalleja VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2369 Googlen mainokset ja muita sosiaalisen median liiketoimintamalleja

Lisätiedot

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

Internet-markkinointisuunnitelma

Internet-markkinointisuunnitelma Internet-markkinointisuunnitelma Case: PIEneering Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Valmistumisaika kevät 2011 Meeri Sippo Lahden ammattikorkeakoulu Koulutusohjelma

Lisätiedot