KERIMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERIMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KERIMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA

2 Kerimäen kunnan perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 opetussuunnitelma OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. luku Opetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1.1. Arvot ja toiminta-ajatus 1.2. Kasvatus- ja oppimistavoitteet 2. luku Opetuksen toteuttaminen 2.1. Oppimiskäsitys 2.2. Oppimisympäristö ja toimintakulttuuri 2.3. Työtavat 2.4. Opetuksen painotukset 2.5. Tuntijako 2.6. Aihekokonaisuuksien toteuttaminen 3. luku Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt 3.1. Äidinkieli ja kirjallisuus 3.2. Vieraat kielet 3.3. Matematiikka 3.4. Biologia ja maantieto 3.5. Fysiikka ja kemia 3.6. Uskonto Evenkelisluterilainen uskonto Ortodoksinen uskonto 3.7. Elämänkatsomustieto 3.8. Historia 3.9. Yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Terveystieto Kotitalous Oppilaanohjaus Valinnaiset aineet 4. luku Opiskelun yleinen tuki 4.1. Kodin ja koulun välinen yhteistyö 2

3 4.2. Oppimissuunnitelma 4.3. Tukiopetus 4.4. Oppilashuolto 4.5. Oppilaskerhot 5. luku Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus 5.1. Eri tukimuodot 5.2. Osa-aikainen erityisopetus 5.3. Erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen oppilaiden opetus 5.4. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 6. luku Oppilaan arviointi 6.1. Arvioinnin tehtävä 6.2. Arvioinnin periaatteet 6.3. Oppilaan arviointi vuosiluokilla Käyttäytymisen arviointi 6.5. Todistukset 7. luku Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus 7.1. Maahanmuuttajat 7.2. Suomi toisena kielenä 8. luku Tietostrategia 8.1. Koulun tietostrategia 9. luku Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 9.1. Opetussuunnitelman ja koulun toiminnan arviointi 9.2. Koulutuksen järjestäjän arviointi Liitteet Liite 1: Tuntijako Liite 2: Kerimäen yläasteen järjestyssäännöt Liite 3: Ennalta ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Liite 4: Kriisisuunnitelma Liite 5: Oppilashuollon kehittämissuunnitelma Liite 6: Kerimäen kunnan kouluruokailu Liite 7: Kuvaus tukioppilastoiminnasta Liite 8: Opetussuunnitelman toteutumisen arviointi ja arviointisuunnitelma 3

4 1. LUKU OPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET 1.1. Arvot ja toiminta-ajatus Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Opetuksen perustana on suomalainen kulttuuri, joka on monipuolistunut eri kulttuureista tulleiden maahanmuuttajien myötä. Opetuksen avulla tuetaan oppilaan oman kulttuuri-identiteetin rakentumista ja hänen osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalistuvassa maailmassa. Perusopetuksessa eri oppiaineiden opetus on aatteellisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta uskonnon opetusta lukuun ottamatta. Kerimäen kunnan perusopetuksen arvopohjaa ja tavoitteita rakennettaessa on huomioitu opettajien ja oppilaiden vanhempien näkemykset. Perusopetuksessa toteutetaan kestävän kehityksen periaatteita. Työn, yrittämisen ja elinkeinojen arvostaminen ovat osa kunnan perusopetuksen arvopohjaa. Opetuksessa huomioidaan paikallinen kulttuuriperintö sekä omat erityisvahvuudet, kuten murre, Puruvesi sekä seudun sijainti idän ja lännen kulttuurien välimaastossa. Oppilaita kasvatetaan erityisesti vastuuntuntoisuuteen, kykyyn tehdä yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa sekä tasapainoisuuteen ja omatoimisuuteen Kasvatus- ja oppimistavoitteet Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin ja osallistuvana kansalaisena kehittää demokraattista yhteiskuntaa. Opetuksen on tuettava jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on herättää halu elinikäiseen oppimiseen. Kerimäen kunnan perusopetuksen tavoitteena on erityisesti oppilaan itsetunnon kehittäminen, sosiaalisten taitojen kartuttaminen sekä oman ja toisten työn kunnioittaminen. Oppilasta kasvatetaan ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Hän oppii suhtautumaan myönteisellä kriittisyydellä saamaansa ja hankkimaansa tietoon. Oppilas oppii perusopetuksen aikana hyvää käyttäytymistä sekä terveitä elintapoja. Hän saa valmiuksia ratkoa eteensä tulevia ongelmatilanteita tiedollisten ja taidollisten kykyjen sekä luovuuden kehittämisen kautta. 4

5 2. LUKU OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1. Oppimiskäsitys Perusopetuksen oppimiskäsityksen mukaan oppimisessa tulee ottaa huomioon oppilaan aiemmat tiedot ja kokemukset, joiden pohjalta hän käsittelee ja tulkitsee opittavaa ainesta. Oppiminen on päämääräsuuntautunutta ja aktiivista toimintaa, joka tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden ja opettajan kanssa. Opettaja on oppimistapahtuman ohjaaja. Oppiminen on tilannesidonnaista, joten oppimisympäristön monipuolisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota Oppimisympäristö ja toimintakulttuuri Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisten ja psyykkisten rakenteiden kokonaisuutta. Fyysinen oppimisympäristö tarkoittaa luontoa, ihmisiä ja rakennettua ympäristöä (lähiympäristö, opetusvälineet, rakennukset ja tilat). Kerimäellä perusopetusta annetaan viidellä 1-6 vuosiluokkien koululla (kirkonkylän koulu, Toroppalan koulu, Anttolan koulu, Kumpurannan koulu ja Louhen koulu) sekä yhdellä 7-9 vuosiluokkien koululla (Kerimäen yläaste). Koulujen työskentelytilojen järjestämisessä tulee kiinnittää huomiota -havainnollisuuteen: oppimisympäristön tulee ohjata uteliaisuutta, mielenkiintoa, motivaatiota, aktiivisuutta, luovuutta ja itseohjautuvuutta - mahdollisuuteen käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä ja työskentelytapoja - turvallisuuteen: oppimisympäristön on oltava turvallinen sekä oppilaille, opettajille että muulle koulun henkilökunnalle - työvälineiden ja materiaalien saatavuuteen - tietotekniikan ja tietoverkkojen käyttömahdollisuuksiin Psyykkinen oppimisympäristö muodostuu tiedollisista (kognitiivisista) rakenteista sekä ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja tunne-elämyksistä. Psyykkisen oppimisympäristön tulee - tukea oppilaan ja opettajan välistä vuorovaikutusta: avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri - tukea oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta - edistää oppilaan oman toiminnan arviointia Koulun toimintakulttuurilla tarkoitetaan käytännön tulkintaa koulun kasvatus- ja opetustehtävästä. Jokainen perusopetusta tarjoava koulu järjestää toimintatapansa siten, että se tukee kasvatus- ja 5

6 opetustyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu. Toimintakulttuuri näkyy myös kaikessa oppituntien ulkopuolisessa koulun toiminnassa, kuten juhlissa, teemapäivissä, tapahtumissa ja tempauksissa. Oppimisympäristöt vaihtelevat kouluittain. Kullakin koululla on omia erityisvahvuuksia, jotka johtuvat koulun oppimisympäristöstä ja vaikuttavat koulun toimintakulttuuriin. Ne näkyvät koulun toimintakulttuurissa ja oppimisympäristössä Työtavat Opettaja valitsee kullekin oppiaineelle ominaiset menetelmät ja monipuoliset työtavat huomioiden kunkin ikäkauden ominaispiirteet. Työtapojen valinnan perusteina ovat, että ne - virittävät halun oppia - ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen ja tavoitteellisen luonteen - aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti - edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista - kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja - tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista - edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun kantamista toisista - kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä sekä hankkia palautetta oman toiminnan reflektointia varten - auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksia vaikuttaa siihen - kehittävät oppilaan oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa - ottavat huomioon erilaiset oppimistyylit, yksilölliset tyttöjen ja poikien väliset kehityserot ja taustat. - huomioivat opettajan omat henkilökohtaiset vahvuudet Työtapojen valinnassa huomioidaan yhdysluokat. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että jokainen oppilas kokee onnistumisen elämyksiä ja voi löytää omat vahvuutensa Opetuksen painotukset Esi- ja perusopetuksen painopistealueita ovat: - ympäristökasvatus - vuorovaikutustaidot, erityisesti tapakasvatus Perusopetuksen puolella koulut voivat painottaa toiminnassaan haluamiaan asioita. Opetuksessa koulukohtaiset painotukset ovat seuraavat: - Kirkonkylän koulu: tapakasvatus - Louhen koulu: taito- ja taideaineet, Louhen kirjaston monipuolinen käyttö - Kumpurannan koulu: ilmaisutaito 6

7 - Anttolan koulu: kädentaitojen korostaminen, hyvät tavat, liikunta- ja terveyskasvatus - Toroppalan koulu: taito- ja taideaineet, kotiseutupainotteisuus Vuosiluokilla 7-9 tuetaan nuoren yksilöllistä kasvua ja opetellaan yhdessä elämisen taitoja korostamalla hyviä tapoja, suvaitsevaisuutta ja vastuuntuntoa itsestä ja koko kouluyhteisöstä. Oppilaita kannustetaan omatoimisuuteen ja heille opetetaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitoja Tuntijako Kerimäen kunnan perusopetuksessa noudatetaan liitteen 1 mukaista tuntijakoa Aihekokonaisuuksien toteuttaminen Aihekokonaisuudet ovat kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Aihekokonaisuudet toteutuvat eri oppiaineissa niille luonteenomaisella ja oppilaan kehitysvaiheeseen sopivalla tavalla sekä heijastuvat koulun yleiseen toimintakulttuuriin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta eheyttäviä teemoja ja niiden kautta vastataan ajan koulutushaasteisiin. Perusopetuksen valtakunnallisissa perusteissa on kuvattu seitsemän aihekokonaisuutta: 1) Ihmisenä kasvaminen 2) Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 3) Viestintä- ja mediataito 4) Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 5) Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 6) Turvallisuus ja liikenne 7) Ihminen ja teknologia Kerimäen kunnan 1-2 vuosiluokkien opetuksessa mainitut aihekokonaisuudet toteutuvat erityisesti seuraavien oppiaineiden yhteydessä: 1) Ihmisenä kasvaminen: äidinkieli, uskonnot, elämänkatsomustieto, liikunta 2) Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys: uskonnot, elämänkatsomustieto, äidinkieli, musiikki, liikunta, ympäristö- ja luonnontieto 3) Viestintä- ja mediataito: äidinkieli, kuvataide, musiikki 4) Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys: äidinkieli, ympäristö- ja luonnontieto 5) Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta: ympäristö ja luonnontieto, käsityöt, äidinkieli 6) Turvallisuus ja liikenne: ympäristö- ja luonnontieto, liikunta, äidinkieli 7) Ihminen ja teknologia: matematiikka, ympäristö- ja luonnontieto, äidinkieli, käsityöt 7

8 3. LUKU OPETUKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT 3.1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS VUOSILUOKAT Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen perustehtävänä on kiinnostuttaa oppilas kielestä, kirjallisuudesta ja vuorovaikutuksesta. Opetuksen tulee perustua yhteisölliseen näkemykseen kielestä: yhteisön jäsenyys ja osallisuus tietoon syntyvät, kun oppii käyttämään kieltä yhteisön tavoin. Opetuksen tulee perustua myös oppilaiden kielellisiin ja kulttuurisiin taitoihin ja kokemuksiin ja tarjota mahdollisuuksia monipuoliseen viestintään, lukemiseen ja kirjoittamiseen, joiden avulla oppilas rakentaa identiteettiään ja itsetuntoaan. Tavoitteena on, että oppilaasta tulee aktiivinen ja eettisesti vastuullinen viestijä sekä lukija, joka pääsee osalliseksi kulttuurista sekä osallistuu ja vaikuttaa yhteiskuntaan. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa opitaan käsitteitä, joilla kielentää maailmaa ja omaa ajattelua: oppilas saa keinoja todellisuuden jäsentämiseen mutta myös mahdollisuuksia irrota siitä, rakentaa uusia maailmoja ja kytkeä asioita uusiin yhteyksiin. Äidinkieli ja kirjallisuus on tieto-, taito- ja taideaine, joka saa sisältöaineksensa kieli- ja kirjallisuustieteestä sekä viestintätieteistä. Oppiaineen pohjalla on laaja tekstikäsitys: tekstit ovat puhuttuja ja kirjoitettuja, kuvitteellisia ja asiatekstejä, sanallisia, kuvallisia, äänellisiä ja graafisia sekä näiden tekstityyppien yhdistelmiä. Opetuksessa on otettava huomioon, että oppilaan äidinkieli on oppimisen perusta: kieli on oppilaalle sekä oppimisen kohde että väline. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävä on suunnitelmallisesti kehittää kieleen pohjautuvia opiskelu- ja vuorovaikutustaitoja. Äidinkielen oppiminen kattaa laajasti kielen osa-alueet ja tehtävät. Opetuksen tulee kehittää tietoa kielestä ja kirjallisuudesta sekä vuorovaikutustaitoja uusissa ja yhä vaativammissa kielenkäyttö- ja viestintätilanteissa. Vuosiluokilla 7 9 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen ydintehtävä on laajentaa oppilaan tekstitaitoja lähipiirissä tarvittavista taidoista kohti yleiskielen ja oppilaalle uusien tekstilajien vaatimuksia. Pyrkimys on, että oppilas tulee entistä tietoisemmaksi tavoitteistaan ja itsestään kielenkäyttäjänä. Hän kehittyy tekstien erittelijänä ja kriittisenä tulkitsijana ja pystyy tuottamaan erityppisissä viestintätilanteissa tarvitsemiaan tekstejä. Opetuksen tehtävänä on kannustaa oppilasta lukemaan ja arvioimaan kirjallisuutta, myös erilaisia median tekstejä. Opetus ohjaa oppilasta hankkimaan yleissivistävää tietoa kirjallisuudesta ja innostaa häntä tutkimaan kieltä. Kerimäen peruskoulun yläluokilla äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen erityistavoitteena on kehittää oppilaan luovuutta ja kokonaisilmaisua sekä tiedonhallintataitoja (tietoyhteiskunnan kansalaistaidot). TAVOITTEET 8

9 Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat Oppilas kehittää viestintävalmiuttaan ja tilannetajuaan harjaantuu toimimaan puhujana, lukijana ja kirjoittajana tavoitteellisesti, eettisesti ja vuorovaikutussuhdetta rakentaen erilaisissa viestintäympäristöissä koulussa ja sen ulkopuolella pyrkii suojelemaan vuorovaikutukselle myönteistä ilmapiiriä ja tottuu siihen, että on erilaisia näkemyksiä ja tapoja osallistua vuorovaikutukseen. Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy Oppilas harjaantuu aktiiviseksi ja kriittiseksi lukijaksi ja kuulijaksi; hänen tulkitsevat ja arvioivat lukuja kuuntelutaitonsa kehittyvät kehittää tekstityyppien ja tekstilajien tuntemustaan ja tottuu ennakoimaan, millaista luku-, kuuntelu- tai tiedonhankintatapaa tekstilaji ja tavoite edellyttävät tottuu tiedonhankinnan ja -käytön prosessiin ja oppii käyttämään monenlaisia lähteitä. Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin kehittyy Oppilas kehittyy monipuoliseksi ja omaääniseksi tekstien tekijäksi, joka osaa hyödyntää oppimaansa kielitietoa puhuessaan ja kirjoittaessaan rohkaistuu tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään sekä kommentoimaan rakentavasti muiden ajatuksia tottuu suunnittelemaan viestintäänsä ja etenemään tavoitteellisesti puhe- ja kirjoitustehtävissään oppii ottamaan huomioon tilanteen, viestintävälineen ja vastaanottajan teksteissään. Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee Oppilas oppii perustietoa omasta äidinkielestään, sen rakenteesta, vaihtelusta ja muuttumisesta monipuolistaa lukuharrastustaan; hänen kirjallisuudentuntemuksensa syvenee, ja hän oppii tuntemaan Suomen kirjallisuuden vaiheita ja eri maiden klassikkoja saa lisää kokemuksia teatterin ja elokuvan ilmaisukeinoista saa käsityksen median ja tekstien mahdista tuottaa mielikuvia, muokata maailmankuvaa ja ohjata ihmisten valintoja saa mahdollisuuksia avartaa esteettistä kokemusmaailmaansa; hänen eettinen tietoisuutensa vahvistuu, ja hänen näkemyksensä kulttuureista laajenee kasvaa suvaitsevaiseksi erilaisia kielenpuhujia kohtaan. KESKEISET SISÄLLÖT Vuorovaikutustaidot perustietoa vuorovaikutuksesta ja tekstien sisällöstä, rakenteesta ja ilmaisutavasta sekä niiden yhteydestä viestinnän tavoitteeseen, välineeseen ja viestintäsuhteeseen tehtävän mukaista etenemistä ja puheenvuorolajien monipuolistamista erityyppisissä keskusteluissa ja viestintäympäristöissä puheenvuoron ajoittaminen ja mitoittaminen, kielimuodon valinta, menettely ristiriitatilanteissa ja eriävien näkemysten hyödyntäminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen viestintärohkeuden ja varmuuden kehittämistä: omien näkemysten esittämisen ja puolustamisen sekä ilmaisutapojen harjoittelua 9

10 omien luku-, viestintä- ja mediankäyttötottumusten sekä -taitojen arviointia Tekstinymmärtäminen ymmärtävän ja arvioivan kuuntelun harjoittelua silmäilevän, etsivän sekä sana- ja asiatarkan ja päättelevän lukutavan valinta, lukuprosessien hallinnan varmentamista siltojen rakentamista tekstin ja vastaanottajan välille, lukukokemusten jakamista kaunokirjallisten tekstien tulkintaa ja tarkastelua elämysten antajina ja näkemysten kehittäjinä selostavat, kuvailevat, ohjaavat, kertovat, pohtivat ja kantaa ottavat tekstityypit asia- ja kaunokirjallisissa teksteissä kulttuurissa keskeisiä tekstilajeja ja tekstien tarkastelua rakenteellisina ja merkityksellisinä kokonaisuuksina tekstien verbaalisten, visuaalisten ja auditiivisten keinojen tarkastelua tekstien merkityksen rakentajina tekstin sisällön tiivistämistä, mielipideainesten, tekijän tavoitteiden ja keinojen tunnistamista, erittelyä ja arviointia vaikuttavuuden kannalta, tekstien vertaamista eri näkökulmista puheeseen, kirjoitukseen ja kuviin kätkeytyneiden näkemysten, arvojen ja asenteiden etsimistä ja arviointia Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen omien tekstien ja työskentelyn tavoitteiden määrittelyä ja tekstintekoprosessien vakiinnuttamista tavallisten jäsentelytapojen harjoittelua, jaksotus-, aloitus- ja päätäntätaidon varmentamista tekstien suuntaamista eri kohderyhmille ja erilaisiin viestintävälineisiin ja -tilanteisiin omia elämyksiä ja näkemyksiä kuvaavien ja uusia maailmoja rakentavien fiktioiden tuottamista yleispuhekielen ja kohteliaan, kuulijan huomioon ottavan ilmaisu- ja viestintätavan opettelua kirjoitetun kielen lause- ja virketajun kehittämistä ja oikeinkirjoituksen vakiinnuttamista erilajisten tekstien kirjoittamista käsin ja tietotekniikkaa hyödyntäen ilmaisukeinojen monipuolistamista Tiedonhallintataidot tietojen hankintaa erityyppisistä lähteistä: tiedonhankinnan suunnittelua, lähteiden luotettavuuden ja käyttökelpoisuuden arviointia muistiinpanojen tekemisen ja yksinkertaisten lähdemerkintöjen opettelua, aineistojen valikointia, ryhmittelyä ja rakentamista esitykseksi Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin perustiedot Suomen ja maailman kielitilanteesta ja käsitys kielidemokratiasta sekä äidinkielen merkityksestä suomen kielen vaiheita ja vaihtelua suomen kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteen ominaisuuksia ja vertailua muihin kieliin suomen kielen tilanteenmukaisen, sosiaalisen ja maantieteellisen vaihtelun sekä yleiskielen käytön perusteiden pohdintaa kirjallisen yleissivistyksen pohjan luomista: tietoa keskeisistä teoksista ja niiden kirjoittajista sekä Kalevalasta, kansanperinteestä ja Suomen kirjallisuuden päävaiheista yhteisten ja valinnaisten kokonaisteosten lukemista, runsaasti myös erilajisten lyhyitten tekstien käsittelyä kaunokirjallisuuden luokittelu pää- ja joihinkin alalajeihin tekstien tyylillinen pääjako: romanttisten, realististen ja modernististen tekstien tuntomerkkejä fiktion rakenteiden erittelyä luokkatasolle sopivia käsitteitä käyttäen teatteri- ja elokuvakokemusten hankkimista, kokemusten erittelyä ja jakamista 10

11 PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän haluaa ja rohkenee ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti sekä ryhmän jäsenenä että yksin esiintyessään osoittaa päättelevän ja arvioivan kuuntelemisen taitoa osaa ottaa ideointi- ja ongelmanratkaisukeskusteluissa sekä muissa ryhmäviestintätilanteissa puheenvuoron ja esittää ehdotuksen, kannanoton, kysymyksen, lisätietoja ja perusteluja edistää ryhmän pääsyä tavoitteeseen sekä osaa toimia rakentavasti myös silloin, kun asioista ollaan eri mieltä tuntee keskeisimmät puhutun ja kirjoitetun kielimuodon erot ja ottaa huomioon viestintätilanteen, vastaanottajan ja välineen muun muassa kielimuotoa valitessaan; hän pystyy vaihtamaan nuorison oman puhekielen tarvittaessa yleispuhekieleksi pystyy havainnoimaan ja arvioimaan äidinkielen taitojaan; hän ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää sitä omien taitojensa kehittämiseksi; hän antaa myös rakentavaa palautetta toisille ja työskentelee tavoitteellisesti sekä yksin että ryhmässä. Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän osaa keskustella erilaisten tekstien kanssa: hän osaa kysyä, tiivistää, kommentoida, väittää vastaan, esittää tulkintoja ja arvioita sekä pohtia tekstin yhteyksiä omiin kokemuksiinsa ja ajatuksiinsa tuntee erilaisten tekstien käyttömahdollisuuksia ja osaa suunnistaa monenlaisessa tekstiympäristössä lukee tekstejä, myös erilaisia median tekstejä, tarkoituksenmukaista lukutapaa käyttäen erottaa tavallisia tekstityyppejä tekstikokonaisuuksista tunnistaa tavallisia kaunokirjallisuuden, median ja arjen tekstilajeja osaa vertailla tekstejä, löytää sisällön ydinasiat sekä tekijän mielipiteen ja sen perustelut pystyy tiivistämään fiktiivisen tekstin juonen, laatimaan henkilökuvia sekä seuraamaan henkilöiden ja heidän suhteittensa kehitystä osaa kuvata runoa ja esittää siitä ajatuksia tietää, että tekstillä on tekijä ja tarkoitus, jotka vaikuttavat sen sisältöön, muotoon ja ilmaisuun pystyy tekemään havaintoja ja päätelmiä tekstien visuaalisista ja auditiivisista keinoista pystyy tekemään havaintoja kielen keinoista ja huomaa esimerkiksi sananvalintojen, käytetyn kuvakielen, lausemuotojen sekä tyyliarvoltaan erilaisten ilmausten yhteyksiä tekstin tarkoitukseen ja sävyyn pystyy käyttämään opetettuja kielitiedon ja tekstitiedon käsitteitä tekstejä havainnoidessaan sekä kirjallisuustietoa fiktiivisiä tekstejä käsitellessään. Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, että hän osaa käyttää kirjastoa, tietoverkkoja, tieto- ja kaunokirjallisia teoksia sekä suullisesti välitettyä tietoa tiedonhankinnassaan; hän osaa valita lähteensä ja myös ilmoittaa ne tuntee puhe-esityksen ja kirjoitelman laatimisen prosessin ja soveltaa tietoaan tekstejä tuottaessaan kokoaa esitykseensä riittävästi aineksia, jäsentelee niitä sekä tuo asiasta esille olennaisen; hänen tekstinsä ajatuskulkua on helppo seurata pystyy laatimaan suullisia ja kirjoitettuja tekstejä eri tarkoituksiin, muun muassa kuvauksia, kertomuksia, määritelmiä, tiivistelmiä, selostuksia, kirjeitä, hakemuksia, yleisönosastokirjoituksia ja muita kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä 11

12 pystyy tuottamaan tekstinsä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmalla ja muutenkin hyödyntämään työskentelyssään tietotekniikkaa ja viestintävälineitä osaa hyödyntää kielitietoaan tekstien tuottamisessa ja tehdä tyylillisiä, sanastollisia ja rakenteellisia valintoja; hän osaa säädellä virkkeiden rakennetta ja pituutta sekä tarpeen mukaan tiivistää tekstiään soveltaa teksteihinsä tietoaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroista, kohteliaisuuskeinoista ja oikeinkirjoituskäytänteistä. Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän on saavuttanut lukutaidon, joka riittää myös kokonaisten kirjojen lukemiseen löytää itseään kiinnostavaa tieto- ja kaunokirjallisuutta sekä muita tekstejä ja osaa perustella valintojaan on lukenut sekä kotimaisesta että ulkomaisesta kaunokirjallisuudesta runoja, satuja, tarinoita, novelleja, esimerkkejä näytelmäteksteistä ja sarjakuvia sekä tuntee Kalevalan runoja ja muutakin kansanperinnettä; kokonaisteoksia hän on lukenut ainakin yhteisesti sovitun määrän tuntee kirjallisuuden päälajit, tekstien tyylillisen pääjaon sekä joitakin kirjallisuuden klassikkoja, jotka edustavat eri aikakausia pystyy jakamaan luku- ja katselukokemuksensa muiden kanssa osaa puhua kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteesta sekä sanastosta; hänellä on tietoa sanaluokista ja tärkeimmistä lauseenjäsenistä, hän tuntee suomen kielen keskeisimmät ominaispiirteet ja pystyy vertailemaan suomen kieltä muihin opiskelemiinsa kieliin; hänellä on käsitys kielisukulaisuudesta ja suomen sukukielistä tietää, että suomen kieli vaihtelee tilanteen, käyttäjän ja alueen mukaan tietää kielen muuttuvan, hänellä on tietoa äidinkielen asemasta muiden kielten joukossa ja monikulttuurisessa kieliyhteisössä; oppilas tuntee Suomen kielitilanteen, hänellä on perustietoa Suomessa puhuttavista kielistä. VUOSILUOKKIEN KURSSIT Sukellus äidinkieleen ja kirjallisuuteen, 7.lk. - tutustuminen - ryhmäytymisprosessin käynnistäminen - oppimaan oppimisen taitoja: erilaiset lukutavat, muistiinpanot - haastatteluja - miten toimin ryhmässä - lukuisat pienet tekstit: lause, jakso, oikeakielisyyttä - aineistopohjainen kirjoittaminen - aktiiviseksi lukijaksi innostaminen: nuortenkirjojen maailma - lukupäiväkirja Näkökulmia kieleen ja kirjallisuuteen, 7. lk. - sanojen ryhmittelyä, sanaluokat - kielen ilmiöiden tarkastelua: sijamuodot - vuorovaikutustaitoja: kuuntelu, puhuminen, kirjoittaminen - tiedonhankinnan projektityö, kirjastokäynti - kirjallisuuden valintaa - kirjallisuuden pääkäsitteitä Erilaisia tekstejä, 7. lk. - tekstitietoa: erilaiset tekstityypit (asiatekstit, kaunokirjalliset tekstit) 12

13 - median kieli: fakta, fiktio - kertomus, kuvaus, selostus, runo - erilaisten lauseiden tarkastelua: lauseenjäsenet (subjekti, predikaatti, objekti, adverbiaali) - erilaisia tapoja tuottaa tekstiä: prosessikirjoittaminen ym. - suullisia esityksiä, esim. mediaselostus - kirjallisuuden päälajit Viestintää, 8. lk. - vuorovaikutustaitoja - medialukutaito: sanomalehti, uutinen, mainos, kuvan lukeminen, televisioilmaisun perusteet - viikkoraportti: referointi, uutiskynnys, tiedon objektiivisuus, lähteiden merkintä - tekstitietoa: kirjallisuuden, median ja arjen tekstejä - verbit tekstissä: pääluokka, modus, tempus - kaunokirjallisten tekstien tulkintaa, teeman pohdintaa - lukupäiväkirja Teksti ja kuvat kertovat, 8. lk. - erilaisten tekstien tuottaminen: kielenhuollon näkökulmia (välimerkit, oikeakielisyys) - nominaalimuotoiset verbit tekstissä - kirjoittajakoulu: kirjallisen ilmaisun monet keinot - elokuva: elokuvan ilmaisukeinot, elokuvaselostus - kirjallisuusharrastuksen laajentaminen ja monipuolistaminen Monenlaista ilmaisua, 8. lk. - mielipidetekstejä: kokous, väittely, yleisönosastokirjoitus, arvostelu - lauseen koko kuva: lauseenjäsenet - luokan oma projekti: luokkalehti tms. - kirjallisuuden lajeja: novelli, kauhu, fantasia - kirjallisuuden valintaa ja perusteluja Suomen kielen ja kirjallisuuden vaiheita, 9. lk. - äidinkielen merkitys - maailman kielet, suomi ja sen sukukielet - kielen vaihtelu: yleiskieli, kirjakieli, murteet - kansanperinne, Kalevala - kirjallisuuden merkityksen ymmärtäminen elämysten antajana ja maailmankuvan laajentajana - kirjallisuuden tyylillinen pääjako - lukupäiväkirja Viestintätaitoja, 9. lk. - medialukutaito: media- ja verkkotekstien ominaispiirteitä - erilaisia viestintätilanteita ja taitoja - vuorovaikutustaitoja: puhe, keskustelu, väittely - kielenkäytön normeja: oikeakielisyys - kielen rakenteiden kertaus: kieliopin peruskäsitteet - tekstin rakentuminen, erilaiset tyyliseikat - aineistopohjainen kirjoittaminen - tietoa kirjallisuuden klassikoista 13

14 Suomen kieli ja kulttuuri, 9.lk. - suomen kielen vaiheita - suomen kielen ominaispiirteitä - asioidaan kirjoittamalla: raportti, hakemus, kirje ym. - projektityö, esim. tutkielma - Suomen kirjallisuuden ja kulttuurin vaiheita AIHEKOKONAISUUDET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPPIAINEESSA 1. Ihmisenä kasvaminen: - kirjallisuuden osa-alueet, kirjallisuuskeskustelut - ryhmäytymisharjoitukset - vuorovaikutustaitoharjoitukset - Lions Quest toiminta 2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys - kirjallisuuden osa-alueet, kirjallisuuskeskustelut - suomalaisen kulttuurin piirteet - suomen kieli ja kulttuuri maailman kielten joukossa - arjen /juhlien tapakulttuuri 3. Viestintä ja mediataito - kirjallisuuden osa-alueet, kirjallisuuskeskustelut - yksityinen / mediaviestintä - yläluokilla viestintäkurssit - projektityöt - sanomalehti- ja aikakauslehtiviikot - koululinkkitoiminta (Itä-Savo-lehti) 4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys - kirjallisuuden osa-alueet, kirjallisuuskeskustelut - mielipidetekstit, puheet, väittelyt, kokoukset - teemapäivät 5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta - kirjallisuuden osa-alueet, kirjallisuuskeskustelut - kirjoittamisen aineistot ja teemat, keskustelujen aineistot ja teemat 6. Turvallisuus ja liikenne - kirjallisuuden osa-alueet, kirjallisuuskeskustelut - väkivallaton vuorovaikutus - kiusaamisen ennaltaehkäisy ryhmäytymisprosessin avulla 7. Ihminen ja teknologia - kirjallisuuden osa-alueet, kirjallisuuskeskustelut - tietoyhteiskunnan kansalaistaidot - projektityöt 3.2. VIERAAT KIELET YLEISTÄ: 14

15 Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet ymmärtämään ja kunnioittamaan vieraita kulttuureja. Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle kulttuuripääomaa sekä uusi näkökulma myös omaan kieleen ja kulttuuriin. Oppilaan tulee oppia ymmärtämään, että taitoaineena ja kommunikaation välineenä kieli edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. ENGLANTI (A1-kieli) VUOSILUOKAT Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito laajenee vaativampiin sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun kielen osuus opetuksessa kasvaa. Oppilaan taito toimia kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla kasvaa ja hän hankkii lisää kielten opiskelulle ominaisia strategioita. TAVOITTEET Kielitaito Oppilas oppii ymmärtämään pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia myös laajempaa yleistietoa sisältävästä kuullusta tai luetusta, selvästi jäsennellystä tekstistä selviytymään myös hiukan vaativammista epävirallisista keskustelutilanteista sekä kertomaan suullisesti tai kirjallisesti arkisista asioista, jotka sisältävät myös jonkin verran yksityiskohtia tiedostamaan joitakin keskeisiä eroja englannin kielen eri varianteista. Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan kohdekulttuuria ja ymmärtämään sitä omaa kulttuuritaustaansa vasten viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden. Opiskelustrategiat Oppilas oppii käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja ja opiskelustrategioita ja käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti tai ryhmässä arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin ja tarvittaessa muuttamaan työskentelytapojaan. KESKEISET SISÄLLÖT 15

16 Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta Luokilla 3 6 esiin tulleen lisäksi vapaa-ajan vietto ja harrastukset matkustaminen julkiset palvelut opiskelu, työ ja elinkeinoelämä kestävä kehitys terveys ja hyvinvointi tiedotusvälineet Rakenteet verbin perustaivutus ja tärkeimmät aikamuodot substantiivien ja adjektiivien sekä yleisimpien pronominien ja prepositioiden käyttö keskeinen lauseoppi ja sidosrakenteet Viestintästrategiat kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulla oman kielenkäytön tarkkailu joidenkin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten, kuten puheenvuoron aloitukseen ja lopetukseen sekä puheenvuoron ottamiseen ja ylläpitämiseen ja palautteen antamiseen liittyvien ilmausten käyttö AIHEKOKONAISUUDET Aihekokonaisuudet näkyvät tekstien sisällössä, yhteisöllisissä ja aktivoivissa työtavoissa sekä opetusteknologian monipuolisessa hyödyntämisessä. PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Kielitaito Kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (OPS:n valtakunnalliset perusteet) mukaan: Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Tekstin ymmärtäminen Kirjoittaminen B1.1 Toimiva peruskielitaito A2.2 Kehittyvä peruskielitaito B1.1 Toimiva peruskielitaito A2.2 Kehittyvä peruskielitaito Kulttuuritaidot Oppilas tuntee englanninkielisen kielialueen elämänmuotoa ja historiaa. Opiskelustrategiat Oppilas käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Oppilas on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen. 7. VUOSILUOKKA 16

17 Aihepiirit koti, perhe, asuminen maalla ja kaupungissa, lähiympäristö; lemmikit; koulunkäynti (GB, NZ); ystävät ja ystävyys (1. kurssi) harrastukset; rahankäyttö ja ostokset; vaatteet ja pukeutuminen; ruoka ja ruokailu (2. kurssi) Painotetut viestintätilanteet esittäytyminen ja esittely, tuttavan tapaaminen, paikasta ja ajankohdasta sopiminen, uutiset ja niihin reagointi (1. kurssi) harrastuksista ja kiinnostuksista kertominen; ehdottaminen ja vastaaminen; kohteliaisuudet ja reagoinnit; ruokailutilanteita; pyytäminen, tarjoaminen (2. kurssi) Rakenteet olla, omistaa; yleispreesens, yleisimperfekti, perfekti, pluskvamperfekti; adjektiivien vertailu; prepositioita, adverbejä, ajan ilmaisuja (1. kurssi) verbin ing-muoto; futuuri, futuuri ja if-ehtolause; sanajärjestys; kestopreesens ja kestoimperfekti; 1. konditionaali, 1. konditionaali ja if-ehtolause alustavasti; imperatiivi (2. kurssi) Kulttuuritaidot Lontoo-projektimateriaali ja työstö (1. kurssi) Yhdistynyt kuningaskunta -projektimateriaali ja työstö (2. kurssi) Oppimaan oppiminen ja viestintästrategiat Minä englannin oppijana -lomakkeet Learning tips -vihjeet ja niiden aktivointi säännölliselle opiskelulle välttämättömiä strategioita ja työtapoja, kuten aktiivisuus pari- ja ryhmätyöskentelyssä, kotitehtävien säännöllinen tekeminen kielitaidon puutteiden korvaaminen esim. selittämällä sanoja toisin tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen (esim. valmisohjelmat, tiedon hankinta projektityöskentelyssä) oman työskentelyn ja kielitaidon arviointi 8. VUOSILUOKKA Aihepiirit Eurooppa, eurooppalaisten nuorten identiteetti, maiden ominaispiirteitä; matkustaminen, lomailu; oman ja vieraan kulttuurin vertailu; Brittiläinen kansainyhteisö, Intia (3. kurssi) Yhdysvallat: historiaa, maantietoa, juhlapäiviä, merkkihenkilöitä; amerikkalainen elämäntapa eurooppalaisin silmin (4. kurssi) nuorten ja aikuisten suhteet; koulukiusaaminen; terveet elämäntavat; idoleita ja sankareita; Suomi: perustiedot, ulkomaalainen Suomessa, suomalainen ruoka, urheilu, teknologia (5. kurssi) Painotetut viestintätilanteet 17

18 ulkomaalaisen kohtelias tapaaminen, matkustustilanteita, tien kysyminen ja neuvominen (3. kurssi) amerikanenglannin ja brittienglannin eroja, käsityksiä ja ohjattua keskustelua Amerikasta ja amerikkalaisuudesta (4. kurssi) ohjatut keskustelut aihepiireistä: nuorten ja vanhempien suhteet, idolit ja sankarit, Suomi ja suomalaisuus (5. kurssi) 9. VUOSILUOKKA Rakenteet substantiivit: laskettavat ja ei-laskettavat, artikkelit, yksikkö ja monikko; relatiivipronominit; muodollinen subjekti; paljoussanat (3. kurssi) verbinmuotojen kertaus; persoonapronominikertaus, uutena objektimuodot ja itsenäiset omistusmuodot; artikkelin käyttö maantieteellisten nimien yhteydessä; adjektiivit ja adverbit sekä niiden vertailu; be able, have to; paikan ja ajan prepositioita (4. kurssi) modaaliapuverbit ja korvaavia rakenteita; refleksiivipronominit; futuurin ja 1. konditionaalin vahvistus, 2. konditionaali ja ehtolause alustavasti; liitekysymykset (5. kurssi) Kulttuuritaidot Irlanti-projektimateriaali ja työstö (3. kurssi) U.S.A. -projektimateriaali ja työstö (4. kurssi) Suomi-projektimateriaali ja työstö (5. kurssi) Oppimaan oppiminen ja viestintästrategiat Minä englannin oppijana -lomakkeet Learning tips -vihjeet ja niiden aktivoinnit tehtävissä systemaattisempi työtapojen käyttö ja strategioiden hyödyntäminen, kuten uusien sanojen merkityksien päättely asiayhteydestä tieto- ja viestintätekniikan kehittyneempi hyödyntäminen esim. tiedonhankinnassa kehittyneempi kyky arvioida oman kielitaidon eri osa-alueita suhteessa tavoitteisiin sekä työskentelytapojen muuttaminen tarvittaessa Aihepiirit ihmissuhteet, tunne-elämä, terveys ja hyvinvointi, kestävä kehitys opiskelu, työ ja elinkeinot, yhteiskunnan palvelut tiedotusvälineet, viestintä, mainonta, arkielämän teknologia nuorisokulttuuri, taide ja viihde Rakenteet passiivi lisää konditionaalia, -ing-muoto, infinitiivi, epäsuora kysymys ja esitys monipuolinen, mittava kertaus Kulttuuritaidot Kanada-projektimateriaali Australia- ja Uusi-Seelanti -projektimateriaalit 18

19 kulttuuritietoisuuden kehittäminen, eri taiteenaloihin tutustuminen Oppimaan oppiminen ja viestintästrategiat Minä englannin oppijana -lomakkeet Learning tips -vihjeet ja niiden aktivoinnit tehtävissä aikaisempaa pitkäjänteisempi ja tavoitteellisempi työtapojen käyttö, strategioiden hyödyntäminen ja vastuullinen työskentely oppimistavoitteiden saavuttamiseksi RUOTSIN KIELI (B1-kieli) Toinen kotimainen kieli on ruotsi tai suomi (finska), Kerimäen peruskoulussa ruotsi. Ruotsin kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön maamme ruotsinkielisen väestön kanssa sekä pohjoismaiseen yhteistyöhön. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa häntä arvostamaan Suomen kaksikielisyyttä ja pohjoismaista elämänmuotoa. Oppilas oppii myös, että taitoaineena ja kommunikaation välineenä kieli edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Oppiaineena ruotsin kieli on taito- ja kulttuuriaine VUOSILUOKAT Opetuksen tavoitteena on suulliseen vuorovaikutukseen painottuvan ruotsin kielen perustaidon saavuttaminen. Opetus edistää myös oppilaan kielenopiskelutaitojen ja kulttuurien välisen toimintakyvyn kehittymistä. TAVOITTEET Kielitaito Oppilas oppii kertomaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä viestimään ruotsiksi arkipäivän tavanomaisissa puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin apuun tukeutuen ymmärtämään jokapäiväisen elämän tapahtumia käsittelevää tekstiä tai puhetta tilanneyhteyden tukemana kirjoittamaan lyhyen viestin tutuissa, helposti ennakoitavissa arkisiin tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa. Kulttuuritaidot Oppilas oppii ymmärtämään suomenruotsalaista, ruotsalaista ja muuta pohjoismaista elämänmuotoa viestimään ruotsinkielisen kulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa ruotsinkieliselle kulttuurille luontevalla tavalla. Opiskelustrategiat Oppilas oppii 19

20 käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja, kuten omien viestien laatimista ja tiedonhankintavälineiden käyttöä tarkkailemaan ja korjaamaan tuotostaan sekä korvaamaan kielitaitonsa puutteita käyttämällä erilaisia ymmärtämis- ja viestintästrategioita arvioimaan työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin. KESKEISET SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit suomen ja ruotsin kielen kielialueen näkökulmasta lähiympäristö ja siihen olennaisesti kuuluvat tutut henkilöt, asiat ja toiminnot, kuten koti, perheenjäsenet ja ystävät harrastukset ja vapaa-ajan vietto matkustaminen koulu ja oppilastoverit sekä opettajat asuminen maalla ja kaupungissa ostoksilla käynti ja julkisten palvelujen käyttö perustietoja suomenruotsalaisesta, ruotsalaisesta ja muusta pohjoismaisesta elämänmuodosta Rakenteet kaikkein keskeisin verbioppi substantiivien ja adjektiivien taivutus keskeistä lauseoppia ja sidosrakenteita Viestintästrategiat kielellinen tai tilannevihjeisiin pohjautuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen oman kielenkäytön tarkkailu puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulla joidenkin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten, kuten puheenvuoron aloitukseen ja lopetukseen sekä puheenvuoron ottamiseen ja ylläpitämiseen sekä palautteen antamiseen liittyvien ilmausten käyttö AIHEKOKONAISUUDET Aihekokonaisuudet näkyvät tekstien autenttisuudessa, sisällöissä ja aihepiireissä, yhteisöllisissä ja aktivoivissa työtavoissa sekä opetusteknologian monipuolisessa hyödyntämisessä. PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Kielitaito Kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (OPS:n valtakunnalliset perusteet) mukaan: Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Tekstin ymmärtäminen Kirjoittaminen A2.1 Peruskielitaidon A1.3 Toimiva A2.1 Peruskielitaidon A1.3 Toimiva alkuvaihe alkeiskielitaito alkuvaihe alkeiskielitaito 20

SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA

SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA Hyväksytty: Sivistysltk 08.06.2011 64 Voimaantulo: 01.08.2011 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 4 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Vahvistettu kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa.. 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus...5

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA... 2 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN KOKEMÄELLÄ... 2 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.

1. OPETUSSUUNNITELMA... 2 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN KOKEMÄELLÄ... 2 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. 1. OPETUSSUUNNITELMA... 2 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN KOKEMÄELLÄ... 2 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 2 2.2 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 2 2.3 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Kansi: Mukaelma Hannu Hyrskeen Järvenpää tunnuksesta, Marja Rosti 2005 Ulkoasu: Minca Wallius, Heidi Strandén

Kansi: Mukaelma Hannu Hyrskeen Järvenpää tunnuksesta, Marja Rosti 2005 Ulkoasu: Minca Wallius, Heidi Strandén Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Kansi: Mukaelma Hannu Hyrskeen Järvenpää tunnuksesta, Marja Rosti 2005 Ulkoasu: Minca Wallius, Heidi Strandén SISÄLLYSLUETTELO Oppiaineosa 1 EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET...

Lisätiedot

Ikkalan koulun ops 2005

Ikkalan koulun ops 2005 PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" Ikkalan koulun ops 2005 Sisällysluettelo Johdanto 1 Arvot ja toiminta-ajatus 2 Yleiset

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA 1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS PERUSOPETUKSEN ARVOT PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT EHEYTTÄMINEN

Lisätiedot

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain 68 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa ovat oppilaan arvioinnin perusta kullakin vuosiluokalla. Opetus on mahdollista

Lisätiedot

OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma

OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT Strömbergin koulu Opetussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO OSA II 1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET...3 1.1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN...3 1.2. AIHEKOKONAISUUDET...4

Lisätiedot

1. Arvot ja toiminta-ajatus. 2. Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet

1. Arvot ja toiminta-ajatus. 2. Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet 1. Arvot ja toiminta-ajatus Moision koulussa opitaan perusopetuksen 7. - 9. luokkien perustietoja ja taitoja. Oppilasta ohjataan ja kannustetaan kehittämään itseään yhteistyökykyiseksi, vastuulliseksi,

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Hyväksytty opetuslautakunnassa 7.8.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS... 5 2 YLEISET KASVATUKSEN JA OPETUKSEN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

2013-2014. OPS Perusaste

2013-2014. OPS Perusaste 2013-2014 OPS Perusaste Rovaniemen aikuislukio Perusasteopetus 2013-2014 1 OPS PERUSASTEEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2014 Maahanmuuttajataustaisille tarkoitettu iltaperuskoulu SISÄLTÖ MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 30.8.2007, 501 Viimeisimmät muutokset: Lasten ja nuorten palvelujen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 31.7.2008, 289. Voimassa lukuvuonna 2008-2009. Viimeisimmät muutokset:

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Muutos: Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.8.2006, 56, 2.3.6 Kieliohjelma ja perusopetusalueiden A-kielten polut Rehtori Pekka

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 1 HARVIALAN KOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 4 JOHDANTO 2 Käsillä oleva opetussuunnitelma koostuu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista,

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Klikkaa oppiaineen nimeä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELI VIERAAT KIELET MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot