TUTKINTAVANGIN PÄIHDETILANTEEN ARVIOINTI TULOTARKASTUKSESSA Toisella kädellä annetaan, toisella otetaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKINTAVANGIN PÄIHDETILANTEEN ARVIOINTI TULOTARKASTUKSESSA Toisella kädellä annetaan, toisella otetaan"

Transkriptio

1 Liisa Ruottinen-Partanen TUTKINTAVANGIN PÄIHDETILANTEEN ARVIOINTI TULOTARKASTUKSESSA Toisella kädellä annetaan, toisella otetaan Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2008

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liisa Ruottinen-Partanen Sosiaalialan koulutusohjelma, Sosionomi (AMK) Nimeke Tutkintavangin päihdetilanteen arviointi tulotarkastuksessa Toisella kädellä annetaan, toisella otetaan Tiivistelmä Tämä opinnäytetyö käsittelee vankilakierrettä ja päihderiippuvuutta. Tutkin asiaa vankilaan tulohaastattelun avulla. Tutkimuskysymykset olivat seuraavat: mitkä ovat tulohaastattelussa esiin tulleita taustatietoasioita, mikä on vankilaan tulovaiheessa käytössä olevien päihdyttävien aineiden laatu ja määrä, mikä on tulotarkastushaastattelun päihdetilannearvion mukainen katkaisuhoito, mikä on päihdyttävien aineiden käyttötarve tutkittavien kuvaamana, mitkä ovat vankilaan tulovaiheessa käytössä olevien päihdyttävien aineiden käytön syyt tutkittavien kuvaamana, mitkä ovat syyte -nimikkeet ja mikä on vankilakertaisuus ja edellinen vapautuminen sekä seuraava vangitseminen. Keräsin aineiston terveydenhuollon tulotarkastuksen päihdetilanteen arvioinneissa esiin tulleista tallennetuista haastattelutiedoista ja havainnoistani sekä vankitietojärjestelmästä. Metodisesti kyseessä on sekä laadullinen että määrällinen tutkimus. Tutkimuksen mukaan suurin osa, 90 % tutkintavangeista oli päihderiippuvaisia ja tutkintavankilaan tullessa heillä alkoi vieroitus päihdyttävistä aineista. Merkittävintä oli, että siviilistä tulleilta suurimmalla osalla, 79 %:lla oli käytössä omilla resepteillä jopa vuosien ajan helposti saadut päihtymystä aiheuttavat rauhoittavat tai kipulääkkeet. Mikkelin vankilan poliklinikan päihdehoidon tavoitteellisena hoitokäytäntönä käytettiin riippuvuutta aiheuttamattomia korvaavia käypä hoito -lääkkeitä sekä katkaisuhoitoon että mielenterveydellisiin tarpeisiin. Tutkittavien rikokset olivat tapahtuneet päihtymystä aiheuttavien aineiden käytön aikana. Tästä johtuen kukaan ei ollut työkykyinen tutkintavankilaan tulovaiheessa. Tutkimuksen mukaan päihdyttävien lääkkeiden vieroitukseen liittyvässä vuorovaikutuksessa poliklinikan työntekijät joutuivat päihtymystä aiheuttavia lääkkeitä vaativien käyttäjien uhkailun ja arvostelun kohteiksi. Päihtymystä aiheuttavia lääkkeitä käyttäneet tutkintavangit olivat toimettomia, ajelehtivan elämäntavan nuoria tai aikuisia miehiä, joilla päihdyttävien lääkeaineiden käyttökierre ja siihen liittyvä tutkintavankilakierre oli sekä henkilökohtainen että yhteiskunnallinen tragedia syyteseurausten näkökulmasta. Tutkimustulosten perusteella myös päihdehoidon toimintamalliin jäi muutostarvetta. Tulovaiheessa poisotetut päihdyttävät lääkkeet palautettiin takaisin vapautumistilanteessa. Nykymallilla mahdollistui päihdyttävien lääkkeiden käytön jatkaminen. Yli puolet tutkittavista palasi samana vuonna toista tai kolmatta kertaa takaisin tutkintavankilaan uusintamaan kertaisuuttaan. Tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan pitäisi toimia siten, että puututtaisiin päihde- ja vankilakierteeseen mahdollisimman varhain jo tutkintavankilassa ja näin lisättäisiin päihdehoidon ennalta ehkäisevää vaikutusta ja muutoksen asiakasvaikuttavuutta. Jatkotutkimusaihe voisi olla valtakunnallinen selvitys tutkintavankiloiden poliklinikoiden tulotarkastusten päihdetilanteiden arvioinneista. Uudessa tutkimuksessa voisi kartoittaa käytäntöjä ja kokemuksia ja arvioida, tehdäänkö tutkintavankiloiden poliklinikkojen päihdehoidon selvittämisvaiheessa oikeita asioita ja asioita oikein. Asiasanat (avainsanat)asiakasvaikuttavuus, interventio, päihdyttävä lääkeaine, päihdehoitokäytännöt, normaalisuus, päihteettömyys, rikoksettomuus, toimintakykyisyys, vastuullisuus, riippuvuus, tutkintavanki, vankilakierre, yhteiset pelisäännöt Sivumäärä Kieli URN 62 + liitteitä 2s. Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Ohjaavan opettajan nimi Opinnäytetyön toimeksiantaja Mauno Saksio

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Liisa Ruottinen-Partanen Degree programme and option Degree Programme in Social Services, Bachelor of Social Services Name of the bachelor's thesis Evaluation of remand prisoners intoxicant status on their arrival to the prison. You give with one hand and take away with another Abstract The purpose of this Bachelor s thesis was to find how easily remand prisoners using drugs get trapped in a vicious circle of renewing prison sentences. Another goal of the thesis was to discuss how and what kind of information should be collected at arrival interviews and how this information can be used to improve prisoner s health care. Remarkable part of the research material was collected from prisoners arrival interviews and from other correctional treatment data that was connected with prisoners background. The Interview material was taken from Mikkeli prison during a period of three weeks. According to the research, 90 % of the remand prisoners were addicted to intoxicants and most, 79 % of those who came from civilian life had own prescriptions of the abuse of sedative and analgesic drugs. More than half of the prisoners returned back to the prison twice or three times during the sama year. Prisoners that had been using drugs were inactive young or adult men, who had been in prison several times. The crimes which involved violence were carried out when being intoxicated. According to the study results the model used in the prisoner s health care should be changed. The model that is used now in the prisoner s health care supports using drugs in prison and later in civil life. In the future it would be useful to research practices and experiences in the arrival stage of remand prisoners more closely. Are the methods we use in the inspecting stage of drug treatments in remand prisons the right methods and do we use them in the right way? Subject headings, (keywords) Client effective, intervention, intoxicating drug, practises of intoxicant treatment, normality, drug independence, integrity, capacity, responsibility, dependence, prisoner on remand, prison spiral, common rules Pages Language URN Remarks, notes on appendices 62 +app. 2 pgs. Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Tutor Mauno Saksio Bachelor s thesis assigned by

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO ERI TIETEIDEN NÄKÖKULMIA YKSILÖN ELÄMÄNVALINTOIHIN Yhteiskunnallinen näkökulma Lääketieteellinen näkökulma Sosiaalifarmasian näkökulma Sosiaali- ja terveyspoliittinen näkökulma Holistinen näkökulma Kriminaalipoliittinen näkökulma YLEISTÄ SUOMALAISTEN VANKIEN SOSIAALISESTA ASEMASTA JA TOIMINTAKYVYSTÄ Sosiaalinen asema Fyysinen ja psyykkinen toimintakyky VANKEINHOITOLAITOKSEN PÄIHDETYÖ Päihde- ja uusintarikollisuuteen vaikuttamistyö Uusintarikollisuuteen vaikuttavat toimintaohjelmat Tulohaastattelu, päihdearvio ja katkaisuhoito MIKKELIN VANKILAAN TULOVAIHEEN HAASTATTELUTIEDOT Mikkelin vankila Mikkelin vankilan poliklinikan tulotarkastus Tulotarkastushaastattelu VANKIEN PÄIHDETYÖTÄ JA VANKEJA TARKASTELEVAA KIRJALLISUUTTA JA TUTKIMUKSIA TUTKIMUSONGELMAT TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Haastateltavien valinta ja kuvaus Tulohaastattelu ja tiedon keruu Aineiston käsittely TUTKIMUKSEN TULOKSET Tulohaastattelussa esiin tulleita taustatietoasioita... 34

5 9.2 Vankilaan tulovaiheessa käytössä olevien päihdyttävien aineiden laatu ja määrä Tulotarkastushaastattelun päihdetilannearvion mukainen katkaisuhoito Päihdyttävien aineiden käyttötarve tutkittavien kuvaamana Vankilaan tulovaiheessa käytössä olevien päihdyttävien aineiden käytön syyt tutkittavien kuvaamana Syyte -nimikkeet Vankilakertaisuus ja edellinen vapautuminen sekä seuraava vangitseminen JOHTOPÄÄTÖKSET Tulohaastattelussa esiin tulleita taustatietoasioita Vankilaan tulovaiheessa käytössä olevien päihdyttävien aineiden laatu ja määrä Tulotarkastushaastattelun päihdetilannearvion mukainen katkaisuhoito Päihdyttävien aineiden käyttötarve tutkittavien kuvaamana Vankilaan tulovaiheessa käytössä olevien päihdyttävien aineiden käytön syyt tutkittavien kuvaamana Syyte -nimikkeet Vankilakertaisuus ja edellinen vapautuminen sekä seuraava vangitseminen POHDINTA Yhteenveto Eettisyys Tutkimuksen luotettavuus Jatkotutkimushaaste LIITE LIITE

6 1 JOHDANTO 1 Tämän tutkimuksen tarkoituksena on sekä kuvata että kartoittaa tutkintavangin siviilistä vankilaan tulovaiheen elämäntilannetta ja tarkastella elämäntilannekuvauksessa esiin tulleiden asioiden osuutta vangin päihde- ja vankilakierteeseen. Tutkin erityisesti siviilistä vankilaan tulevien tutkintavankien käytössä olevien päihdyttävien aineiden laatua ja määrää sekä käyttö- ja katkaisutarvetta tulotarkastushaastattelutilanteessa. Lisäksi tutkimuksen taustaksi selvitän vankilaan tulevan elämäntilannetta, minkä ikäisiä ja kuinka monia asia koskee, mikä on työmarkkinatilanne, mistä yhteiskunnan normin rikkomisesta vankia syytetään, mikä on vankilakertaisuus, milloin oli edellinen vapautuminen ja seuraava vangitseminen. Sain idean opinnäytetyöhön käytännön työstäni, jossa tutkintavankien vastaanottotilanteiden tulohaastatteluissa ja päihdetilanteenarvioinneissa kohtaan toistuvasti siviilistä vankilaan tulevia samoja henkilöitä. Kiinnostuin selvittämään ja tutkimaan, mikä on vankilaan tulon nopean uusintamisen taustalla. Päihdetyö vankilassa on tavoitteellista ja vankeinhoitotyössä toisiaan tukeva kuntoutusjatkumo muodostuu toimenpiteistä, jotka ovat joko valvonnan, päihdehoidon, päihdekuntoutuksen, sosiaalityön tai vapauteen valmistelevan työn tehtäväkenttää. Suunnitelmallisuudesta huolimatta vangin vapautuessa tavanomainen tarina on melko välitön retkahtaminen päihteiden käyttöön ja päihdekierteeseen sekä niiden myötä rikoskierteen jatkuminen ja palautuminen tutkintavankilaan. Tutkintavangin vankilaan tulotarkastusta ja tulovaiheen haastattelun sisältöä ei ole aikaisemmin tutkittu. Selvitän asiaa puuttuvan tiedon tarpeen pohjalta. Rikoksiin syyllistyneellä on monenlaisia ongelmia, jotka ovat muutakin kuin itse rikokset, kuten päihdeongelma, asunnottomuus ja työttömyys kuin myös ajelehtiva elämäntapa, sosiaalisten suhteiden niukkuus ja toimeentulo-ongelmat. Niitä pyritään selittämään usein osasyinä rikoksen polulle ajautumisessa, jota sitten pyritään hoitamaan pakenemalla asioiden kohtaamista päihteidenkäytöllä. Tutkintavankilaan näyttää kerääntyvän enenevästi erittäin moniongelmaisia ja erilaisen terveydellisen avun tarpeessa olevia, joilla on sekä toistuvia päihdevieroitustarpeita että mielenterveydellisiä ongelmia.

7 2 Kriminaalihuollon tukisäätiön toiminnanjohtajan, entisen vankeinhoito-osaston ylitarkastaja Jukka Mäki (2005, 15) kirjoittaa: Vangit ovat yksi köyhimmistä, syrjäytyneimmistä ja sairaimmista ihmisryhmistä, joita yhteiskunnastamme löytyy. Monien lapsuusajan ongelmat ovat suuret, päihdeongelmat suuret ja asunto-ongelmat suuret. Vajetta on kaikesta. Meillä on tietty joukko, joka pyörii erilaisten laitosten ja vankilan välimaastossa, eräänlaisessa Bermudan kolmiossa. On joskus hyvin vaikeaa sanoa, ovatko he rikollisia vai ainoastaan ihmisiä, joilla ei kerta kaikkiaan ole edellytyksiä pärjätä tässä yhteiskunnassa. Kyllä me näemme koko ajan, että porukassa on myös selviytyjiä, jos kohta enemmistö lienee edelleen näitä Bermudan kolmion pyöröovilaisia. Tutkimuksellani pyrin selvittämään pyöröovilaisuuden todentumista. Toivon, että työni nostaa esille asioita, joiden avulla päihdehoitotyötä tekevät voivat tehostaa ja kehittää toimintaansa vielä enemmän vangin päihteettömyyttä, toimintakykyisyyttä ja uusintarikoksetonta elämäntapaa tukevaksi. Olen onnistunut työssäni, jos saan lukijan tarkastelemaan omia toimintatapojaan ja pohtimaan, mitä hän saa tapahtumaan tämän ihmisen elämässä ja hänen yhteiskunnallisessa osallisuudessaan, toimintakykyisyydessään, vastuullisuudessaan ja turvallisuuden tunteessaan.

8 2 ERI TIETEIDEN NÄKÖKULMIA YKSILÖN ELÄMÄNVALINTOIHIN 3 2.1Yhteiskunnallinen näkökulma Allardt on sitä mieltä, että ihminen ei kärsi vain työttömyydestä, huonoista asuntooloista ja köyhyydestä vaan myös rakkauden puutteesta ja tunnustusta vaille jäämisestä. Allardtin mukaan yhteisyyssuhteet kuten ystävien lukumäärä, kontaktit paikallisyhteisöissä ja kontaktit perheeseen ja suvun jäseniin ovat keskeisiä ihmiselle heidän rakentaessaan elämäänsä ja sosiaalisen maailmansa. Ne antavat myös suojaa ja tukea ihmisille ulkopuolista painostusta, tunkeilua ja ilkeämielisyyttä vastaan. (Allardt 1995, 42.) Allardt kirjoittaa, että kun ihmisellä ei ole minkäänlaista yhteisyyttä tai ryhmää, jonka hän tuntee omakseen, valitsee yksilöllinen hätätila. Hän jatkaa, että yhteisyyteen liittyy myös ongelmavyyhti, sillä yhteiskunnassa on nyt kuitenkin tultu sellaiseen kehitysvaiheeseen, ettei yhteiskunnan kehityssuunnan ja hyvinvoinnin keskustelusta voida jättää pois kansalaisvelvollisuuksia ja kansalaishyveitä koskevaa analyysia. Yhteiskunnassa ja vieläpä nuorison keskuudessa esiintyy nykyään paljon tarkoituksetonta väkivaltaa, pienten vähemmistö- ja erillisryhmien sortoa, vaarallista huumeiden käyttöä ja niin edelleen. Näihin syyllistyvät usein juuri sellaiset, joilla ei ole vastuuta, kansalaishyveitä ja moraalisääntöjä tarjoavia yhteisyyksiä ja mielekästä yhteisöelämää. (Allardt 1995, 43.) Allardtin mukaan erittäin tärkeä tarve ihmisessä on identiteetin muodostuminen. Monet sosiaalipsykologiset tutkimukset ovat osoittaneet, miten ihmiset, jotka eivät pysty muodostamaan selkeätä kuvaa itsestään, omista kyvyistään ja omista ryhmätunnuksistaan, ovat suurissa vaikeuksissa, joka saattaa purkautua joko aggressiivisuutena tai äärimmäisenä passiivisuutena. Identiteetin muodostus ja sen ylläpitäminen on ihmiselle erittäin keskeinen tarve. Identiteettiin sisältyy sekä käsitys omista kyvyistä että tietoisuus omasta taustasta ja omista ryhmäjäsenyyksistä. Allardtin (1995) mielestä vaille tunnustusta ja kunnioitusta jääneet ihmiset eivät aina tiedosta tilannettaan ja heidän käyttäytymisestään näkyy usein toivottomia tunnustuksen etsimisen yrityksiä pahoina ja julmina väkivallan muotoina. (Allardt 1995, )

9 4 Elintason ja elämänlaadun parantaminen ja varsinkin alhaisen elintason ja elämänlaadun syiden poistaminen on Allardtin mukaan sosiaalipolitiikkaa. Hänen mielestään varsinkin huonoissa oloissa elävät ihmiset saattavat kehittää eräänlaisen köyhyyskulttuurin, jossa elämäntapa sisältää huonojen olosuhteiden legitimointia ja hyväksymistä. Jotkut ryhmät taas kehittävät väkivaltaisuutta sisältävän elintavan. Tällaisiin moraaliselta kannalta arveluttaviin elämäntapoihin on yhteiskuntapolitiikalla vaikutettava, mutta sekä toimenpiteiden onnistumisen että etiikan kannalta on tärkeää tiedostaa elämäntapojen olemassaolo. Allardt korostaa, että vaikka on sanottu, että elintasoon ja elämänlaatuun sisältyvät tarpeet muodostavat olosuhteita, joista elämäntavat syntyvät, tarpeet eivät luo elämäntapoja yksin ja riippumatta yhteiskunnassa kulloinkin vallitsevista olosuhteista. (Allardt 1995, 49.) Allardtilainen hyvinvointikäsite, having (elintaso), loving (yhteisyyssuhteet), being (itsensä toteuttaminen) ja doing (toiminnallisuus) korostaa vahvasti toisaalta elämän aineellista perustaa, mutta myös sosiaalisia suhteita ja yksilöiden omaa itsensä toteuttamista ja muuta toiminnallisuutta. Allardtin lähtökohtana on valinta. (Roos 1998, 25.) Roosin mukaan pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa koko sosiaalipolitiikka perustuu siihen, että kansalaisen elämäntapa ei ole olennainen asia vaan ainoastaan se, että hänen ansiotasonsa ja terveydentilansa pysyvät tietyllä tasolla ja että on hankkinut säädetyn määrän koulutusta. Muuten hän saa elää miten haluaa, kunhan ei riko lakia eikä laiminlyö lapsiaan liiaksi. ( Roos 1998, 18.) Roosin mukaan giddeniläisen ( 1991, ) elämänpolitiikan tarkoitus on luoda uutta moraalista perustaa tilanteessa, jossa ihmisillä on valinnan vapaus, valinnan pakko, resursseja ja uudenlaisia riskejä, seurauksia itsensä toteuttamisen ja globaalisen riippuvuuden oloissa uuden etiikan kysymykselle miten meidän tulisi elää. (Roos 1998, 22.) Roosin määritelmän mukaan elämänpolitiikka on ennen kaikkea juuri yksilöllisiin valintoihin, valintatilanteisiin, habitukseen, elämäntyyliin liittyvää, jolloin elämänpolitiikka olisi pikemminkin elämänhallintaan ja sen edellytyksiin vaikuttamista reflektiivisyyttä edellyttäen, jolloin toimijat ottavat huomioon myös ratkaisujensa riskit.

10 5 Hyvinvoinnin käsitteeseen liittyy myös toisten mahdollisuuksien politiikka (politics of second chances), jossa korostetaan uusia mahdollisuuksia jokaisessa elämänvaiheessa ja jokaisessa elämänpolitiikan kentässä, perhe, työ, sukupolvi ja sukupuoli. Yhteiskunnan tehtävänä on juuri asettaa rajoja sille, miten ihmiset voivat onneaan hakea (väkivalta, alistaminen, hyväksikäyttö, resurssien tuhlaus jne.). Roos toteaa, että hyvä elämä eroaa huonosta elämästä juuri siinä, että edellisessä korostuu sisäinen elämänhallinta kun taas jälkimmäisessä kykenemättömyys siihen. (Roos 1998, ) Rantalan mukaan vapautuvia vankeja halutaan auttaa sopeutumaan yhteiskuntaan. Hän toteaa: Toisinaan puhutaan yhteiskuntaan integroimisesta tai yhteiskuntaan paluusta, mutta eivätkö vangit ole osa yhteiskuntaa? Hänen mielestään yhteiskunta vaikuttaa olevan jotain vankilan ulkopuolista. Vangin auttaminen edellyttää usein joko samanaikaista tai oikein ajoitettua palvelutarjontaa ja niiden saumatonta ketjua, tilanteesta riippuen. Ongelmana on, että syrjäytyminen ja siitä ulospääsy näyttäytyvät vahvasti yksilön, ei yhteiskunnan rakenteen ongelmana varsinkin, jos suurin vastuu yhteiskuntaan integroitumisesta langetetaan vangille, ei viranomaisille tai muille auttajille. Moni vankila on ylikuormittunut, ja vangeista yhä useampi on moniongelmainen ja kärsii lyhyitä tuomioita, mikä vaikeuttaa auttamista. ( Rantala 2003, 1 4.) Siviilipuolella Rantalan mielestä palvelujen saanti ja asioinnin sujuvuus on liian riippuvainen kunnan taloustilanteesta ja toimijoiden asenteesta. Osa kunnista ei halua tunnustaa vankia asukkaakseen, koska hän on hankala asiakas ja kallis autettava. Päihdeongelmaisten uusintarikollisten aiheuttamat sinänsä suuret kustannukset kohdistuvat hajoavina kustannuksina liian epäsuorasti kuntatalouteen, jotta olisi poliittista painetta tai edes mahdollisuuksia ryhtyä lähinnä aikuisten miesten auttamiseen. Asunnottomat, toimeentulo- ja päihdeongelmaiset vangit ovat kunnissa kaikkein vähimmin tuettuja, kun elämänhallintaongelmien lisänä ovat vielä mielenterveyspalvelujen saannin rajallisuus. (Rantala 2003, 1 4.) Hakkarainen (1999, 7 15) kirjoittaa: Huumepolitiikalla tarkoitetaan toimintapolitiikkaa, jolla pyritään huumausaineongelman yhteiskunnalliseen sääntelyyn. Huume-politiikasta voidaan puhua, kun huumausaineet nähdään jollakin tavoin ongelmaksi ja tilanteen hallitsemiseksi ryhdytään joihinkin toimenpiteisiin kuten terveydenhoidollisiin tai rikosoikeudellisiin. Soikkelin mukaan on tähdennettävä, että huumepoli-

11 6 tiikan linjasta käydään edelleen keskustelua. Sisäasiainministeriö vaati huumeettoman yhteiskunnan asettamista suomalaisen huumepolitiikan viralliseksi tavoitteeksi. Tällä on haluttu selkeyttää eri viranomaisten välistä tehtävä- ja toimivaltajakoa sekä nostaa sosiaali- ja terveyshuollon toimintaperiaatteet rikosten torjunnan rinnalle. (Soikkeli 1999, ) Hakkarainen toteaa, että päävastuu huumetilanteen hallinnasta siirtyi poliisi- ja oikeusviranomaisille. Lääketieteelle jäi asiantuntijan rooli kontrolloitavien aineiden määrittelyssä ja huumausaineluetteloiden laadinnassa. Tilanne on, etenkin käytännön tasolla kuitenkin vielä auki ja edellyttää muun muassa hoitosektorilla vahvaa kehitystyötä. (Hakkarainen 1999, 7 15.) 2.2 Lääketieteellinen näkökulma Seppälä on todennut, että osa Suomessa markkinoilla olevista lääkevalmisteista luokitellaan huumausaineiksi. Nämä päihtymystilaa aiheuttavat huumaavat lääke-valmisteet ovat pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia (pkv-) päihdyttäviä ja voimakkaita särky-, uni- ja rauhoittavia lääkkeitä. Seppälän mukaan lääkkeiden käyttö päihteenä näyttää eri tutkimusten mukaan lisääntyneen Suomessa. Lääkkeiden säännöllisiä väärinkäyttäjiä arvioidaan olevan enemmän kuin huumeiden käyttäjiä, mutta lääkkeiden väärinkäytöstä puhuttaessa on vaikea erottaa toisistaan kokeilukäyttö, pakonomainen käyttö ja turha itselääkitys. Lääkkeiden ongelmakäyttäjät käyttävät runsaasti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. (Seppälä 1998, 11.) Ajankohtainen ikuisuuskysymys on, miksi toiset tulevat riippuvaisiksi päihteistä, toiset taas hallitsevat niiden käytön. Kuoppasalmen ja Granströmin (2003, 30) mukaan riippuvuuden psykodynaamisella taustalla ovat päihteiden antama mielihyväsävytteinen tunnekokemus. Jos henkilö ei pysty saamaan tätä kokemusta normaalista elämästä ja vuorovaikutussuhteista, hän tulee helposti riippuvaksi päihteiden tarjoamasta mielihyväsävytteisestä minä -kokemuksesta. Käytön jatkuessa päihteiden antama mielihyväsävytteinen kokemus laimenee ja jopa häviää ja riippuvuutta ylläpitää päihteiden tuottama vieroitusoireiden lievitys. Lääketiede selittää päihteidenkäytön fyysisenä ja psyykkisenä riippuvuutena. Perinnöllisyydestä Hyytiä (2003, 33) toteaa, että biologinen alttius alkoholismiin periytyy alkoholin aineenvaihduntaa ja keskushermoston toimintaa ohjaavien geenien kautta.

12 7 Kiianmaan ja Hyytiän (2003, ) mukaan riippuvuus syntyy asioihin, joilla on henkilölle omakohtaista merkitystä ja jotka tuottavat tyydytystä. Heidän mukaansa aivojen kemialliset välittäjäaineet vaikuttavat mielihyväkeskukseen, joka tuottaa endorfiineja eli mielihyvähormoneja kuten adrenaliinia, dopamiinia ja serotoniinia. Näiden arkisen myönteisen vaikutuksen huomaa muun muassa saunomisen tai urheilusuorituksen jälkeisenä hyvänolontunteena. Alkoholi ja keskushermostoon vaikuttavat päihdyttävät aineet sotkevat välittäjäaineiden toimintaa suhteessa mielihyväkeskukseen, koska ne pistävät mielihyväkeskuksen tuottamaan keinotekoisesti mielihyvähormonia kuten esimerkiksi nousuhumalassa. Kun tilanne jatkuu riittävän kauan, aivojen oma välittäjäainetuotanto loppuu ja vain päihdyttävillä aineilla saa mielihyvää. Toistuva altistuminen edesauttaa pakonomaiseen käyttäytymismalliin, päihteidenkäytön toistamispakkoon. Käytön lopettaminen johtaa masennusvaiheeseen, jota elimistö korjaa pari vuotta, ennen kuin välittäjäainetuotanto toimii jälleen omin voimin. Henkilö, jolle riippuvuus kehittyy, alkaa pitää tilaansa normaalina. Kasautuvien vaikeuksien kierre on valmis sosiaalisiin, psykologisiin ja lääketieteellisiin ulottuvuuksiin kunkin sosiokulttuurisine taustoineen. (Kiianmaa & Hyytiä 2003, ) 2.3 Sosiaalifarmasian näkökulma Kuopion yliopiston sosiaalifarmasian tutkimuksen tavoitteena on tehokkaan, turvallisen, tarkoituksenmukaisen ja taloudellisen lääkehoidon edistäminen. Tutkimusmenetelminä käytetään perinteisestä farmasian tutkimuksesta poiketen myös yhteiskuntatieteen menetelmiä soveltaen. Sosiaalifarmasian laitoksen tutkimus keskittyy perustietojen hankkimiseen sosiaalifarmasian kannalta keskeisistä kysymyksistä kuten väestön lääkkeiden käytöstä, lääkehoidon ongelmista, lääkehuollon toimivuudesta sekä farmasian ammattiroolista terveydenhuollossa. Lääkeinformaatio, erityisesti potilas-informaatio on ollut yksi keskeisimmistä tutkimusalueista. Lääkehoidon vaikuttavuuden arvio ja erityisesti lääkehoidon taloudellisuus ovat tulevaisuudessa keskeisiä tutki-musaiheita. (Sosiaalifarmasian laitos Kuopion yliopisto 2008.)

13 8 Lahnajärven (Lahnajärvi 2006) väitöskirjatutkimuksen mukaan lääkehoidon seuranta on puutteellista. Hän toteaa, että reseptien uusimiskäytännön vuoksi lääkitystä jatketaan usein kyselemättä ja lääkehoidon seuranta ei ole riittävää reseptejä uusittaessa. Reseptien uusimista Suomen terveyskeskuksissa tarkasteleva tutkimus osoitti, että erityisesti sydän- ja verisuonitautien ja psyykenlääkkeiden käyttäjien sekä iäkkäiden potilaiden lääkehoidon seuranta on puutteellista. Tutkimuksessa kehitettiin suositus reseptien uusimiskäytännöksi terveyskeskuksiin. Lahnajärven tutkimuksen mukaan iäkkäiden ja psyykenlääkkeiden käyttäjien lääkehoidon seurantaa on parannettava. Vähintään kolmannes psyykenlääkkeistä ja sydänja verisuonitautien lääkkeistä uusitaan lääkärin kohtaamatta potilasta. Uusimiskäytännöt ovat itsekseen muodostuneita rutiineja, joista ei ole yleistä ohjeistusta. Yli puolella reseptejä uusivista potilaista on lääkitykseen liittyviä ongelmia, joista yleisimmät ongelmat ovat liian pitkä seurantaväli sekä uni- ja rauhoittavien lääkkeiden pitkäaikaiskäyttö. (Lahnajärvi 2006.) 2.4 Sosiaali- ja terveyspoliittinen näkökulma Sosiaali- ja terveysministeriö sekä oikeusministeriö asettivat vankien jälkihuoltotyöryhmän (STM 055:00/2005 ja OM2/69/2005). Uusintarikollisuuden ehkäisemisen ja asiakkaiden selviytymisen edistämisen kannalta keskeisintä on päästä vaikuttamaan päihdeongelmiin. Vankilan, kunnan sosiaalitoimen ja muiden palvelujärjestelmien yhteistyöhön liittyy erityisesti asiakkaan selviytymismahdollisuuksia edistävän toiminnan yhteinen suunnittelu vankeuden alussa sekä vapautumisen valmistelussa ja edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä syrjäytymisuhan alaisten asiakkaiden kohdalla. ( Rikoksista rangaistujen tuen tarve 2006.) Paasio (2003, 24) on tutkinut, että vaikuttavuus on sosiaalialan palvelujen ja interventioiden yhteiskunnallisen ja eettisen oikeutuksen perusta: se, että ihmiset tulevat autetuiksi ja kasvu, kehitys ja toimintakyky tosiasiassa lisääntyy.

14 2.5 Holistinen näkökulma 9 Yhteisen ymmärryksen tarpeellisuutta ja moniammatillisuuden näkökulmaa päihdeongelman kohtaamisessa pohditaan filosofi Lauri Rauhalan (1983, ) ns. holistisen ihmiskäsityksessä. Jorma Niemelä (1999, 37 61) jatkaa tarkastelua Rauhalan pohjalta tekemällään jatkotyypittelyllä. Holistisen ihmiskäsityksen ja päihdeongelman yhteyden perusidea on, että päihdeongelma on monisäikeisesti sidoksissa ihmisen eri olemispuoliin. Päihdeongelma, kuten muutkin ongelmat ovat läsnä ihmisen kokonaisuudessa, koko ihmisessä. Kullakin ihmisen olemassaolon perusmuodolla on sitä vastaava oma ongelmatyyppinsä. Keholliset ongelmat ovat sairautta, tauteja tai erilaisia vaurioita. Tajunnalliset ongelmat ovat psyykkisiä häiriöitä tai elämäntaidollisia ongelmia. Situationaaliset ongelmat ovat puolestaan esimerkiksi ihmissuhdeongelmia, sosiaalisia ongelmia tai taloudellisia ongelmia. Henkiset ongelmat ovat taas moraalisia, uskonnollisia tai eksistentiaalisia ongelmia. Tältä pohjalta päihdeongelman voi Niemelän (1999, 52 60) mukaan jakaa neljään pääasialliseen, ensisijaiseen ilmenemisluokkaan, päihdeongelman problematiikkatyyppiin, joiden mukaan voidaan taas edelleen hahmottaa ongelman taustaselityksiä, syyteorioita, ongelmanvaikuttamiskeinoja, hoitomenetelmiä ja tarvittavia asiantun-tijoita. Seuraavassa esiteltynä Niemelän jaottelu. Kehollisessa päihdeongelmassa, päihdesairauksissa, kuten päihdelääkkeiden väärinkäytössä, alkoholismissa tai narkomaniassa, on kyse joko perinnöllisestä alttiudesta, elimistön muutoksista päihteidenkäytön seurauksena tai päihdeperäisistä sairauksista. Päihdesairauksien tutkimus ja siihen vaikuttaminen ovat siten ennen kaikkea fysiologista, biologista ja lääketieteellistä toimintaa. Tajunnallinen päihdeongelma on päihderiippuvuutta, jonka juuria voi lähteä etsimään varhaislapsuuden kehityshäiriöistä tai myöhemmin opituista käyttäytymismalleista. Päihderiippuvuuden tutkiminen ja siihen vaikuttaminen ovat ennen kaikkea psykologista, merkityksiin keskittyvää toimintaa. Situationaalinen päihdeongelma, päihteiden väärinkäyttö liittyy ennen kaikkea ihmisen suhteisiin ympäristönsä ja yhteisönsä kanssa. Päihteiden väärinkäytön tutkiminen

15 10 ja siihen vaikuttaminen ovat pääasiassa yhteiskuntapoliittista toimintaa, sosiaali-, talous- ja kulttuuritieteen aluetta, jossa käydään analyysiä ihmisen elämän ja päihteiden käytön yhteiskunnallisista ehdoista. Henkinen päihdeongelma voi liittyä esim. elämän tyhjyyden, tarkoituksettomuuden tai päämäärättömyyden tunteisiin. Perusristiriita syntyy siitä, että ihminen kokee rikkovansa oman persoonansa eheyttä ja toimivansa vastoin sitä, mitä pitää oikeana. Niemelä nimittää henkistä päihdeongelmaa himoksi tai tahdonvapauden menettämiseksi, taipumusten, mieltymysten sekä hillinnän ja pidättyvyyden väliseksi kamppailuksi. Päihdeongelman eri ilmenemispuolet voivat aktualisoitua eri tavoin eri tilanteissa ja eri elämänvaiheissa, jolloin muutos, interventio jollakin alueella voi vaikuttaa muillakin alueilla ja tätä kautta ihmisen kokonaisuudessa. 2.6 Kriminaalipoliittinen näkökulma Hypén (2004) on tutkinut vankilasta vapautuneen riskiä palata uudelleen vankilaan. Hänen empiirisen tutkimustulostensa mukaan ensikertaa vankilasta vapautuneista vankeusvangeista kaksi kolmesta palasi vankilaan kymmenen vuoden seurantajaksolla. Lisäksi aikaisempien kertojen määrän lisääntyminen lisäsi vangin uusimisriskiä, mutta edellisen vankeuden kestolla ei ole vaikutusta palaamisalttiuteen. Hypénin mukaan sekä Suomen hallitusohjelma että sisäisen turvallisuuden ohjelma korostavat erikseen juuri uusintarikollisuuden ehkäisyä. Partanen, Kuussaari ja Rönkä Stakesista ovat sitä mieltä mielipidekirjoituksessaan (2007, C3), että päihteiden sekakäytön, alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden käytön yleistyminen on ollut nähtävissä viime vuosina. He näkevät Hypénin (2004) kanssa samansuuntaisesti, että maan hallituksella on kaksi aivan erityistä haastetta vastattavanaan. Ensinnäkin päihteiden käyttö on saatava laskuun ja toiseksi meneillään olevassa palvelurakenneremontissa päihdeongelmaisten ja muiden huono-osaisten palvelut on varmistettava uusissa rakenteissa.

16 11 Ahon (2002, 15) mukaan merkittävin muutos vankien rikostaustassa on ollut huumerikollisten osuuden kasvaminen. Myös Kinnunen (2002, 13) toteaa, että huumerikollisuuden yhteys muuhun rikollisuuteen on ilmeinen. Hänen mukaansa ei silti voi suoraviivaisesti väittää, että huumeiden käyttö ilman muuta johtaisi rikoksiin. Huumeiden käyttö on moniulotteinen ilmiö, joka esiintyy monessa muodossa aina syrjäytymiskierteessä olevista nuorisokulttuurisesti tanssihuumeiden sekakäyttäjiin. Kuitenkin Kinnusen (2002, 12 14) mukaan huumausainerikokset ovat lisääntyneet viidessä vuodessa 73 %. Kun rikoksen tekijöitä ja uhreja on tutkittu, Sirénin (2000) mukaan alkoholin kulutuksella ja väkivaltarikoksilla on todettu olevan selvä yhteys. Kivivuori (1999) on tutkimuksessaan todennut, että henkirikosten tekijöiden yrityksissä tekijöistä oli 73 % alkoholin vaikutuksen alaisena. Lehden henkirikostutkimuksen mukaan tutkituista tapauksista 85 %:ssa kaikki osapuolet olivat joko alkoholin tai huumeen vaikutuksen alaisina. Rikoksia, joissa kaikki osapuolet olivat selvinä, oli ainoastaan 10 %. Rikoksentekijöistä yli 90 % oli ollut päihteiden vaikutuksen alaisena tekohetkellä. (Lehti 2000, 18.) 3 YLEISTÄ SUOMALAISTEN VANKIEN SOSIAALISESTA ASEMASTA JA TOIMINTAKYVYSTÄ 3.1 Sosiaalinen asema Järvelän (2002, 271) mukaan toimeentulo, asunto, työ ja koulutus ovat keskeisiä hyvinvoinnin osatekijöitä. Näiden konkreettisten elämänedellytysten osalta lainrikkojien sosiaalinen tilanne on oleellisesti muuta väestöä heikompi. Tiivistetysti voidaan sanoa, että mitä useampikertainen tai nuorempi vanki, sitä heikompi on hänen sosiaalinen tilanteensa. Vuonna 2000 työssä tai opiskelemassa ennen vankilaan tuloa oli vangeista 13% ja vailla vakinaista asuntoa 41 %. Vankilasta vapautuneiden sosiaalista asemaa kuvaavat luvut ovat päinvastaiset kuin keskimäärin muulla väestöllä. Kun keskimäärin noin 2/3 osalla väestöstä on oppivelvollisuuden jälkeinen ammatillinen koulutus, niin vankilasta vapautuneilta se puuttuu noin 2/3 osalta, työllisyyden osalta tilanne on sa-

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus Taru Lillberg TOIMIVAT LAITOSKATKAISUHOITOKÄYTÄNNÖT LAHDEN, KOUVOLAN JA KOTKAN KATKAISUHOITOASEMILLA

Lisätiedot

KOKEMUKSEN POLITIIKKAA. Ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja toipumisesta sekä päihdetyöstä

KOKEMUKSEN POLITIIKKAA. Ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja toipumisesta sekä päihdetyöstä Laurea Julkaisut I Laurea Publications Janika Lindström & Kimmo Kumlander (toim.) KOKEMUKSEN POLITIIKKAA Ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja toipumisesta sekä päihdetyöstä Laurea Julkaisut

Lisätiedot

TUKIKODIN KEHITTÄMISHAASTEET

TUKIKODIN KEHITTÄMISHAASTEET TUKIKODIN KEHITTÄMISHAASTEET Miten asukkaat kokevat asumisen asunnottomien miesten tuetun asumisen yksikössä Antti Sarantaus Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen

Lisätiedot

LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ

LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ Huhtimo Petra Hynninen Virpi Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

Laitoskäyttäytymisen arviointi

Laitoskäyttäytymisen arviointi Laitoskäyttäytymisen arviointi Selvitys vangin uusimisriskin ja laitoskäyttäytymisen yhteydestä Soramäki, Jenni 2013 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Laitoskäyttäytymisen arviointi Selvitys

Lisätiedot

LÄHEISRIIPPUVUUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ

LÄHEISRIIPPUVUUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ Tiina Ketonen & Hanne Salo LÄHEISRIIPPUVUUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ Oppaan laatiminen Sosiaali- ja terveysala 2012 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Tiina Ketonen, Hanne

Lisätiedot

I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET

I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET HUUMEITA KÄYTTÄVIEN TERVEYSNEUVONTATYÖ VANKILOISSA: I osa II osa III osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET TERVE-KURSSIN OHJAAJAN OPAS TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT KRITS Terve-projekti

Lisätiedot

Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina?

Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina? Diakonia-ammattikorkeakoulu B Raportteja 41 Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina? Kaarina Autio ja Henna Rauhala

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Hämeenlinna 19.1.2007 Karita Snellman Laura Eerola OPINNÄYTETYÖ Sosiaalialan Koulutusohjelma

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Opinnäytetyö Sosiaalialan

Lisätiedot

Eväitä omaan elämään

Eväitä omaan elämään Eväitä omaan elämään Läheiskurssilaisten toiveita päihdeongelmaisten läheisille tarkoitetuista palveluista Sosiaali- ja terveysala Sosionomi Opinnäytetyö 21.9.2007 Niina Grekelä 0302565 Niina Kaikkonen

Lisätiedot

SELVINPÄIN OLOSTA TULEE HYVÄ FIILIS Päihdeongelmaisten vankien voimaantuminen

SELVINPÄIN OLOSTA TULEE HYVÄ FIILIS Päihdeongelmaisten vankien voimaantuminen Rikosseuraamusviraston julkaisuja 3/2005 SELVINPÄIN OLOSTA TULEE HYVÄ FIILIS Päihdeongelmaisten vankien voimaantuminen Vuokko Karsikas Rikosseuraamusviraston julkaisuja 3/2005 SELVINPÄIN OLOSTA TULEE HYVÄ

Lisätiedot

Tuula Purolehto Mia Räisänen CASE VILLE II. Tapaustutkimus lapsuusperheen vaikeuksien vaikutuksesta asunnottoman miehen aikuisuuteen

Tuula Purolehto Mia Räisänen CASE VILLE II. Tapaustutkimus lapsuusperheen vaikeuksien vaikutuksesta asunnottoman miehen aikuisuuteen Tuula Purolehto Mia Räisänen CASE VILLE II Tapaustutkimus lapsuusperheen vaikeuksien vaikutuksesta asunnottoman miehen aikuisuuteen Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Toukokuu 2009 DESCRIPTION Date

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Saa justiin semmosta ajattelemisen aihetta - Henkilöstön kokemuksia Voiva-ohjelman toimivuudesta

Saa justiin semmosta ajattelemisen aihetta - Henkilöstön kokemuksia Voiva-ohjelman toimivuudesta Saa justiin semmosta ajattelemisen aihetta - Henkilöstön kokemuksia Voiva-ohjelman toimivuudesta Vanajan vankilassa Pasuri, Anni 2013 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Saa justiin semmosta

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen Minna Kuusisto Elise Lehtola Päivi Vanhatalo Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Lisätiedot

Paras keksintö, että luontoon viijään - miesten kokemuksia päihdekuntoutusmenetelmä mettäterapiasta

Paras keksintö, että luontoon viijään - miesten kokemuksia päihdekuntoutusmenetelmä mettäterapiasta Paras keksintö, että luontoon viijään - miesten kokemuksia päihdekuntoutusmenetelmä mettäterapiasta Kevät 2014 Pro gradu tutkielma Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto HannaKela0193878 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen Milla-Noora Luhtala & Maria Salminen Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen IkäHoli -lomakkeen kehittäminen Aijjooskumppanuushankkeelle Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön

Lisätiedot

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Miia Pikulinsky Satu Tammivuori Ei enää päihdeäiti? Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulu YAMK Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö 19.04.2013 Tiivistelmä Tekijät Otsikko

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina

ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina Saija Matela Anna Valkonen ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

HELSINKILÄISTEN SEURAKUNTIEN VANGEILLE MYÖNTÄMÄT TALOUDELLISET AVUSTUKSET

HELSINKILÄISTEN SEURAKUNTIEN VANGEILLE MYÖNTÄMÄT TALOUDELLISET AVUSTUKSET HELSINKILÄISTEN SEURAKUNTIEN VANGEILLE MYÖNTÄMÄT TALOUDELLISET AVUSTUKSET Heidi Jumppanen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KYLLÄ SE LAPSI ON OLLUT PELASTAVA ENKELI, IHAN SILLEE SUORAAN SANOTTUNA Isyyden vaikutus motivaatioon raitistua kuntouttavassa

KYLLÄ SE LAPSI ON OLLUT PELASTAVA ENKELI, IHAN SILLEE SUORAAN SANOTTUNA Isyyden vaikutus motivaatioon raitistua kuntouttavassa Suvi Venäläinen KYLLÄ SE LAPSI ON OLLUT PELASTAVA ENKELI, IHAN SILLEE SUORAAN SANOTTUNA Isyyden vaikutus motivaatioon raitistua kuntouttavassa päihdehoidossa Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Maaliskuu

Lisätiedot

IT S NEVER TOO LATE Oppimisen haasteet huomioon vankeustuomion aikana

IT S NEVER TOO LATE Oppimisen haasteet huomioon vankeustuomion aikana IT S NEVER TOO LATE Oppimisen haasteet huomioon vankeustuomion aikana Poutala, Pirjo 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila IT S NEVER TOO LATE Oppimisen haasteet huomioon vankeustuomion aikana

Lisätiedot