SIPOON LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSIKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIPOON LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016"

Transkriptio

1 SIPOON LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSIKSI

2 2 Kuvituskuvat: Merja Metsänen Lasten tekemät taideteokset Lukkarin koulun ala-aste Taitto Digiplast

3 SAATTEEKSI Lastensuojelulaki velvoittaa kuntia laatimaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja huomioimaan kyseisen suunnitelman ja siihen kirjatut toimenpide-ehdotukset talousarviosuunnittelussa. Mitä lasten ja nuorten hyvinvointi tässä yhteydessä tarkoittaa? Onko se niitä asioita, joihin kunnassa voidaan suoraan vaikuttaa, vai onko se kenties muita asioita, kuten lasten ja nuorten käsitys omista tarpeistaan, vanhempiensa mahdollisuudesta olla heidän käytettävissään, lasten ja nuorten kokemaa turvallisuutta tai jotakin aivan muuta? Monien indikaattoreiden valossa sekä muihin keskisuuriin kuntiin verrattuna Sipoota koskevat luvut erottuvat usein positiivisesti (Lähde: sähköinen hyvinvointikertomus vuodelta 2012, kohta 3, Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet). Tämä ei tietenkään oikeuta meitä ajattelemaan, että meillä on kaikki hyvin. Alhaiset luvut eivät välttämättä tarkoita sitä, ettei meidän kunnassamme olisi tiettyjä tarpeita. Voidaan myös kysyä, onko kunnassamme sellaiset palvelut tai sellainen palvelukulttuuri, joihin apua ja tukea tarvitsevan lapsen, nuoren tai perheen on helppo hakeutua? Lisääntyvistä asiakkuuksista saattaa seurata suurempia käyttöprosentteja ja lukuja, jotka helposti tulkitaan hyvinvointinäkökulmasta negatiivisesti. Todellisuudessa lukuisa määrä asiakkuuksia tai suuret kustannukset jonkin tietyn palvelun, esimerkiksi lastensuojelun, piirissä saattavat kertoa siitä, että kunnassa on tarjottu aktiivisesti korjaavia tai ennalta ehkäiseviä palveluita. Sipoossa laadittiin neljä vuotta sitten lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Syksyllä 2013 tehdyssä kyselyssä kävi ilmi, että huomattava osa kunnan työntekijöistä, joka työssään kohtasi lapsia ja nuoria, ei kokenut suunnitelman mitenkään vaikuttaneen heidän arkeensa tai työskentelyynsä, ja vain harva oli tutustunut sen sisältöön. Tästä johtuen katsottiin tarpeelliseksi laatia suunnitelma tavalla, joka mahdollistaisi enemmän osallisuutta. Lasten ja nuorten omat käsitykset hyvinvoinnista haluttiin saada näkyviksi. Suunnitelmasta haluttiin tehdä koko Sipoon käsittävä, mikä osoittautui haasteelliseksi ja samalla toi selkeästi esiin yli hallinto- ja osastorajojen tapahtuvan yhteistyön tärkeyden. Loppuvuonna 2013 tähän muotoon laadittu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma kuvaa sipoolaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaa sekä palvelujärjestelmään liittyviä haasteita. Lisäksi ehdotetaan toimenpiteitä vuosiksi Näkemyksiä on kerätty haastattelemalla vanhan (vuoden 2010) suunnitelman aikana työskennelleitä luottamushenkilöitä, järjestöjen edustajia, nykyisiä ja entisiä työntekijöitä. Lisäksi sipoolaisille lapsille ja nuorille sekä neuvolaikäisten lasten vanhemmille on järjestetty mahdollisuus kertoa omista näkemyksistään. Lapsia ja nuoria työssään kohdanneille työntekijöille on syksyllä 2013 järjestetty lasten ja nuorten hyvinvointia käsittelevä kokopäiväinen seminaari. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimisesta on vastannut sosiaali- ja terveys- sekä sivistysosaston edustajista koostuva ryhmä, joka henkilöstövaihdosten vuoksi supistui alun perin suunnitellusta kokoonpanosta. Suunnitelma on ollut lausuntokierroksella Sipoon kunnan toimialojen lisäksi myös yhdistyksissä ja seurakunnissa. Sipoossa 30. joulukuuta 2013 Bodil Grön palvelujohtaja sosiaali- ja terveysosasto Anne Salmela johtava psykologi sivistysosasto 3

4 SIPOON LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSIKSI SISÄLLYS 1.JOHDANTO 1.1.Miksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma tehdään? 1.2.Vanhasta (vuosien ) suunnitelmasta kohti uutta? 2.LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMATYÖSKENTELYN VAIHEET 2.1.Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja painopisteet 2.2.Painopisteet konkreettisiksi 3.LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI SEURATTAVIEN INDIKAATTOREIDEN VALOSSA 3.1.Tiesitkö 3.2.Lastensuojelun tila Sipoossa 4.LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIIN VAIKUTTAVIA ASIOITA 4.1.Muutokset perheissä ja perheiden toimintaympäristössä 4.2.Arjen haasteet ja vanhempien uupuminen 4.3.Riippuvuudet ja psyykkinen pahoinvointi 4.4.Lasten ja nuorten harrastusten tukeminen ja siihen liittyvät haasteet 4.5.Ruoan merkitys hyvinvoinnille 5.TOIMENPIDE-EHDOTUKSET VUOSIKSI Hyvinvointi sipoolaisten lasten ja nuorten näkökulmasta 5.2.Hyvinvointi neuvolaikäisten lasten vanhempien näkökulmasta 5.3.Hyvinvointi lapsia ja nuoria työssään kohtaavien työntekijöiden näkökulmasta 5.4.Hyvinvointi järjestöjen ja seurakuntien näkökulmasta 6.LOPUKSI LIITTEET 4

5 1. JOHDANTO 1.1 Miksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma tehdään? Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tekemisestä säädetään lastensuojelulaissa (12 ). Kunnan on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan toimintaa koskeva suunnitelma. Tämä niin kutsuttu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on liitettävä osaksi kunnan muuta suunnittelua, kuten toiminta- ja taloussuunnittelua. Suunnitelma on lakisääteinen väline ohjata, johtaa ja kehittää lasten ja nuorten hyvinvointityötä kunnassa. Se on osa kunnan toiminnan suunnittelun, toteuttamisen sekä arvioinnin vuosirytmiä. Erityisesti lastensuojelun tarvetta sekä lastensuojeluun varattavia voimavaroja koskevat suunnitelman kohdat sisältävät kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan kannalta keskeistä tietoa. Suunnitelman sisältö tulee huomioida kunnan talousarviossa. Suunnitelma hyväksytään kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma ylittää hallintokuntien rajat ja kattaa laajasti lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä hyvinvointiin liittyvät palvelut. Hallintokuntien yhteistyössä laatima suunnitelma toimii myös eri hallintokuntien yhteistyön kehittämisvälineenä. Suunnitelma varmistaa, että kunnan toiminta on tavoitteellista, suunnitelmallista, pitkäjänteistä sekä yhteistoimintaan ja kumppanuuteen perustuvaa. Suunnitelmassa päätöksentekijät määrittävät kunnan lapsi- ja lastensuojelupolitiikan keskeisen sisällön ja painopisteet sekä varaavat toiminnan ja sen kehittämisen edellyttämät voimavarat. Suunnitelma on kunnassa sekä strateginen että konkreettinen toimintaohjelma, joka sisältää kunnan arvopohjan ja tahtotilan (visio), konkreettiset tavoitteet ja niitä koskevat linjaukset, painopisteet sekä kehittämisehdotukset. Suunnitelman on oltava lapsilähtöinen, eli toiminnan keskiössä on koko ajan oltava lapsen ja lapsiperheiden hyvinvoinnin lisääminen. (Lähde: sosiaaliportti.fi, Lastensuojelun käsikirja). 5

6 1.2 Vanhasta (vuosien ) suunnitelmasta kohti uutta Sipoossa laadittiin vuonna 2010 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ensimmäistä kertaa. Suunnitelma sisälsi tärkeitä asioita sipoolaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilasta, lastensuojelun tilasta sekä paljon konkreettisia toimenpiteitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämiseksi ja parantamiseksi. Elokuussa 2013 käynnistettiin valmistelut uuden lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tekemiseksi. Liikkeelle lähdettiin kysymällä Sipoon kunnan nykyisiltä lasten ja nuorten parissa työskenteleviltä henkilöiltä, kuinka moni heistä tiesi em. suunnitelman olemassaolosta, suunnitelman sisällöstä sekä millä tavalla kyseinen suunnitelma oli mahdollisesti vaikuttanut heidän tapaansa tehdä työtä lasten ja nuorten parissa. Syyskuussa 2013 osoitettiin edellä mainitulle henkilöstölle (lähinnä sosiaali- ja terveys- sekä sivistysosastojen työntekijöille) näitä asioita mittaava Webropol-kysely. Kyselyn kohderyhmälle järjestettiin myös seminaari, jossa käsiteltiin lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä asioita, kuultiin järjestöjen edustajia sekä kerättiin työntekijöiltä konkreettisia ehdotuksia uuden hyvinvointisuunnitelman sisällöksi. Seminaarissa julkaistiin Webropol-kyselyn tulokset: 50 vastaajasta 33 (66 %) vastasi tienneensä tämän suunnitelman olemassaolosta, 17 vastaajaa (34 %) ei tiennyt suunnitelmasta. 33:sta suunnitelman olemassaolosta tienneestä vastaajasta 17 (52 %) oli itse tutustunut suunnitelmaan ja lukenut sen. Vastaavasti 16 (48 %) ei ollut lukenut suunnitelmaa. 17:stä suunnitelman lukeneesta 9 vastaajaa kertoi, että suunnitelma oli vaikuttanut omaan työhön, työkäytänteisiin ja tapaan tehdä omaa työtä lasten ja nuorten parissa. Toisin sanoen 18 % kaikista kyselyyn vastaajista kertoi, että suunnitelmalla oli ollut vaikutusta omaan työhön. Nämä vastaajat kuvasivat avovastauksissaan, että suunnitelma on selkiyttänyt prosesseja ja toimintamalleja, mutta vaikutus omaan arkityöhön on kuitenkin ollut vähäinen. 82 % vastaajista ilmoitti, että suunnitelma ei ole vaikuttanut heidän työhönsä. Webropol-kyselyn tulokset herättivät lisää kysymyksiä: Mitä olisi pitänyt tehdä toisin jotta lakisääteinen ja monia tärkeitä asioita ja ehdotuksia sisältänyt suunnitelma olisi tavoittanut lasten ja nuorten parissa työskentelevät ja vaikuttanut heidän arkityöhönsä? Millaisella työskentelyllä olisi tavoitettu kunnan eri toimialoilla työskentelevät niin että suunnitelma olisi kiinnostanut ja vaikuttanut myös esim. tekniikka- ja ympäristöosaston tai kehitys- ja kaavoituskeskuksen toimintaan? Millä tavoin suunnitelmaa olisi voitu aktiivisemmin juurruttaa kuntalaisten elämään? 6

7 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMATYÖSKENTELYN VAIHEET 2.1 Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja painopisteet Työskentely uuden lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimiseksi käynnistyi elokuussa Hyvinvointisuunnitelman sisällöllisestä valmistelusta vastannut sosiaali- ja terveys- sekä sivistystoimen edustajista koostuva ryhmä päätti suunnitelman aikataulusta ja työskentelyvaiheista. Työryhmä asetti suunnitelman valmistumistyölle tavoitteita, joiden katsottiin olevan linjassa Sipoon kunnan strategian kanssa. Työryhmän alkuperäinen kokoonpano oli: Bodil Grön, palvelujohtaja (puheenjohtaja) Seppo Kärpänen, opetusjohtaja ( saakka) Kasper Nyberg, rehtori ( lähtien) Anne Salmela, johtava psykologi Hyvinvointiseminaarin valmistelutyöryhmään kuuluivat lisäksi Marjo Karppinen, palvelupäällikkö, ja Lassi Puonti, toiminnanjohtaja. Työryhmä asetti valmiin suunnitelman painopisteiksi: edistää suunnitelman kohderyhmän, lasten ja nuorten, parissa työskentelevien työntekijöiden, vanhempien sekä järjestöjen osallisuutta suunnitelman tekemisessä ja sisällön painopisteiden päättämisessä lasten ja nuorten omien mielipiteiden näkyväksi saamisen vanhempien näkemyksen koko perheen tukemisen tärkeydestä työntekijöiden konkreettisten toimenpide-ehdotusten näkyväksi tekemisen tehdä suppeamman, mutta konkreettisemman hyvinvointisuunnitelman, josta muokattaisiin myös visuaalinen tuotos, esimerkiksi juliste, jota voitaisiin jakaa kaikille työyhteisöille, joissa kohdataan lapsia ja nuoria. Juliste auttaisi suunnitelman sisällön siirtymistä konkreettisiin tilanteisiin arjessa sekä muistuttaisi työntekijöitä yhteisesti sovituista käytännöistä nostaa lasten ja nuorten hyvinvointia edistävän työn koko kunnan asiaksi korostaa ennalta ehkäisevän työn sekä peruspalvelujen merkitystä lasten ja nuorten hyvinvoinnille juurruttaa uutta hyvinvointisuunnitelmaa parhaalla mahdollisella tavalla. 7

8 2.2 Painopisteet konkreettisiksi Syksyllä 2013 hyvinvointisuunnitelman laatimiseksi toteutettiin seuraavat toimenpiteet: Lukkarin koulun oppilaita pyydettiin piirtämään piirustuksia, jotka kuvasivat heidän hyvinvointiaan. Sipoonlahden koulun ja Kungsvägens skolan yläkouluikäisiltä oppilailta (9 nuorta) pyydettiin puheenvuoroja siitä, miten he kokevat tämänhetkisen hyvinvointinsa. Nuoret esiintyivät Sipoon kunnan järjestämässä lasten ja nuorten hyvinvointiseminaarissa Samassa tilaisuudessa näytettiin alakouluikäisten lasten piirustuksia. Nikkilän neuvolassa neuvolaikäisten lasten vanhemmille järjestettiin kolmen viikon ajan mahdollisuus jättää kirjallisia kommentteja pidetyssä hyvinvointiseminaarissa kuultiin järjestöjen (Förbundet Hem och skola, Mannerheimin lastensuojeluliitto ry. ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Sipoon osasto) näkemyksiä lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Työntekijöiden näkemyksiä lasten ja nuorten hyvinvointia lisäävästä toiminnasta kerättiin kirjallisesti hyvinvointiseminaarin työpajatyöskentelyssä. Hyvinvointiseminaarin osallistujilta (77 henkilöä) pyydettiin kirjalliset osallistujapalautteet. Hyvinvointiseminaarista vastaava työryhmä suoritti itsearvioinnin hyvinvointiseminaarin toteutuksesta. 8

9 3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI SEURATTAVIEN INDIKAATTOREIDEN VALOSSA 3.1 Tiesitkö? Sipoon väestömäärä oli henkilöä. Vuonna 2012 lapsiperheiden osuus sipoolaisista perheistä oli 46,6 % (2011 /48 %). Yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä oli 14,5 % (2011 / 14 %). (Lähde: sähköinen hyvinvointisuunnitelma vuodelta 2012). Noin 5,4 % sipoolaisista perheistä oli pienituloisia perheitä (luku vuodelta 2011). (Lähde: SOTKAnet ja sähköinen hyvinvointikertomus) Sipoossa oli vuonna vuotiaita 26,6 % väestöstä ( ,1 %). Sipoossa oli vuonna 2012 päivähoidossa ja esiopetuksessa lasta. Perusopetuksessa oli koululaista. 12,2 % perusopetuksen oppilaista kuului tehostetun ja erityisen tuen piiriin. Tehostetussa tuessa oli 166 oppilasta (6,9 %) ja erityisessä tuessa 129 oppilasta (5,3 %). Vastaavasti vuonna 2012 tehostetussa tuessa oli 98 ja erityisessä tuessa 156 oppilasta. Keväällä 2013 peruskoulun päättötodistuksen sai 100 % ikäluokasta, edellisenä vuonna yksi nuori jäi ilman päättötodistusta. Syksyllä 2013 koululaisten iltapäivätoiminnassa oli 358 lasta. (Lähde: Sipoon kunta, sivistystoimisto). Vuonna 2013 Sipoossa oli työttömänä 48 nuorta (alle 25-vuotiasta), vuotta aikaisemmin vastaava määrä oli 41 nuorta. (Lähde: Uudenmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus) Vuonna 2013 etsivä nuorisotyö tavoitti 86 nuorta (16 29-vuotiasta), vuonna 2012 tavoitettiin 56 nuorta. (Lähde: Sipoon kunta, nuorisopalvelut) Nuorten naisten (15 24-vuotiaiden) raskaudenkeskeytyksiä oli vuonna ,9 % kaikista Sipoossa tehdyistä raskaudenkeskeytyksistä (v ,9 %). Nuorten raskauksia raskautta kohti oli Sipoossa 22,4 % (v ,2 %). 34 perhettä on saanut omaishoidon tukea vuonna Perhetyötä on vuonna 2013 tarjottu tapaamisen verran ja asiakkaana on ollut kuukausittain keskimäärin 50 perhettä. (Lähde: Sipoon kunta, sosiaali- ja terveyspalvelut) Kouluterveyskyselyyn on Sipoossa huhtikuussa 2013 vastannut 464 peruskoulun 8. ja 9. lk:n oppilasta ja 150 lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijaa. 9

10 Kouluterveyskyselyn 2013 mukaan 12 % yläkoululaisista ja 7 % lukiolaisista koki kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta. 10 % yläkoululaisista ja 30 % lukiolaisista käytti alkoholia humalahakuisesti vähintään kerran kuukaudessa. Yläkoululaisten alkoholinkäyttö väheni ja lukiolaisten kasvoi edelliseen kyselyyn verrattuna. Kouluterveyskyselyn 2013 mukaan 13 % yläkoululaisista ja 14 % lukiolaisista oli ylipainoisia. Kouluterveyskyselyn 2013 mukaan sipoolaisten yläkoululaisten huolenaiheita ovat keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa, läheisen alkoholinkäytön aiheuttamat ongelmat, koulurakennusten puutteet, viikoittainen päänsärky ja ruutuajan lisääntyminen arkipäivisin. Ilonaiheita ovat koulun työilmapiirin paraneminen, päivittäisen tupakoinnin vähentyminen sekä humalajuomisen vähentyminen. Lukiolaisilla huolenaiheita ovat humalajuomisen ja huumekokeilujen lisääntyminen 3.2 Lastensuojelun tila Sipoossa Vuonna 2012 lastensuojelun asiakkaita oli 5,8 % vastaavanikäisestä väestöstä, ikäryhmittäin tämä tarkoitti, että 0 2-vuotiaista 3,2 % oli lastensuojelun asiakkaina, 3 6-vuotiaista 4 %, 7 12-vuotiaista 4,7 %, vuotiaista 8,4 %, vuotiaista 8,5 % ja vuotiaista 1,7 %. Yhteensä 324 lasta ja nuorta oli lastensuojelun piirissä ja vuonna 2013 määrä oli 319 kpl. Vuoden 2012 aikana lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli 5,3 % vastaavanikäisestä väestöstä. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä vuonna 2012 oli 0,6 % vastaavanikäisestä väestöstä, 36 lasta ja nuorta oli sijoitettuna. Todettakoon, että kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0 17-vuotiaiden prosenttiosuus Sipoossa oli Länsi- ja Keski-Uudellamaalla vertailukuntien alhaisin. Lastensuojeluilmoituksia vastaanotettiin Sipoossa vuonna , vuonna 2012 ilmoituksia oli 408. Sipoossa on viisi lastensuojelun sosiaalityöntekijää, joista yksi on johtava sosiaalityöntekijä/palvelupäällikkö. Tavoitteiden mukaan kaikki alkuvuodesta 2014 virassa olevat sosiaalityöntekijät täyttävät kelpoisuusvaatimukset. Asiakkaiden määrä sosiaalityöntekijää kohden kuukaudessa oli Sipoossa vuonna ja vuonna 2013 luku pystyi muuttumattomana. Asiakkaiden määrä työntekijää kohden oli Sipoossa kuitenkin suurempi kuin kaikissa muissa vertailukunnissa Länsi- ja Keski-Uudellamaalla, lukuun ottamatta Raaseporia, Tuusulaa ja Perusturvakuntayhtymä Karviaista. Sipoon kunta on osa metropolialuetta eivätkä maaseutu, luonto ja rajalliset kulkuyhteydet suojele sosiaalisilta ongelmilta. Tämä on otettava huomioon kun palveluita kehitetään. Sipoolaisista nuorista 7 % 8- ja 9-luokkalaisista ja 16% lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijoista on kokeillut vähintään kerran huumausaineita (Kouluterveyskysely 2013). Poliisin tilaston mukaan Sipoossa on 2013 raportoitu 56 kpl huumausainerikosta. Vuonna 2012 luku oli 13 kpl. Huumausainerikokset ovat Sipoossa lisääntyneet selvästi ja näkyvät myös lastensuojelun asiakkuuksissa ja kasvavassa päihdehoidon tarpeessa. Nuorten päihdehoito Sipoon kunnassa kehitetään moniammatillisella yhteistyöllä sekä hoitopolkujen selkeyttämisellä. Sipoon lastensuojelulla on entistä enemmän tarvetta tehdä yhteistyötä asiakasperheiden auttamiseksi varhaiskasvatuksen, kouluterveyden- ja oppilashuollon sekä psykiatrisen erikoissairaanhoidon kanssa. Lastensuojelutyössä painopiste on ennalta ehkäisyssä: vanhempia tuetaan arjessa ja kriisitilanteissa tarjoamalla konkreettista apua eri toimijoiden yhteistyönä ja varmistetaan näin vanhempien jaksamista ja voimavaroja. Lapsen tai nuoren huonovointisuus liittyy usein siihen että perheen aikuisilla on tuen tarvetta. Koko perheen hyväksi työskennellään aktiivisesti jotta ehkäistään vanhempien uupumista ja vältetään lasten sijoittamista kodin ulkopuolelle. Ennalta ehkäisevän työn ja palveluiden merkityksestä on puhuttu jo kauan mutta aihe on edelleen ajankohtainen. ESTER- hanke päättyi syksyllä Projekti kokosi yhteistyön kautta kunnan ja kolmannen sektorin toimijoita pohtimaan ja toteuttamaan nuorten palveluja uudesta näkökulmasta. Kunnallisiksi työmalleiksi vakiintuivat Tuuppauskokoukset joissa käsitellään oppilashuollon, sosiaalityön ja etsivän nuorisotyön yhteistyönä niiden 9. luokkalaisten tilannetta joilla on riski jäädä ilman jatko-opintopaikkaa sekä ennaltaehkäisevän nuorisoperhetyön malli Sieppari, joka palvelee lapsia ja nuoria iältään 7-17v. ESTER- hankkeen päätyttyä vastuu Sieppari-toiminnasta on siirtynyt perhetyöhön ja Tuuppaus-toiminnasta vastaavat yläkoulut ja nuorisotoimi. Yhteistyössä neuvolan työntekijöiden kanssa on kehitetty työtapoja tukea moniammatillisesti masentuneita äitejä ja lapsensa menettäneitä vanhempia. 10

11 4. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIIN VAIKUTTAVIA ASIOITA 4.1 Muutokset perheissä ja perheiden toimintaympäristössä Perhekäsite on muuttunut ja se käsittää nykyään laajan vanhempien ja heidän uusien kumppaneidensa ja kumppaneiden lasten verkoston. Perheessä voi olla isä, äiti ja lapsia, yksi vanhempi ja lapsi tai lapsia tai kaksi äitiä tai kaksi isää. Moni lapsi asuu nykyään sekä äitinsä että isänsä kodissa vuorotellen, vaikka Suomessa ei vielä ole mahdollista olla kirjoilla samanaikaisesti kahdessa paikassa. Käytännössä tämä vaikeuttaa perheiden arjen sujumista, koska esimerkiksi koulukuljetus järjestetään yleensä vain yhdestä osoitteesta. Lapsille monien vanhempien yhteisö saattaa olla sekä voimavara että riski. Mikäli vanhempien välit ovat hyvät, lapsi hyötyy siitä, että on mahdollista elää arjessa molempien vanhempien kanssa. Mikäli vanhempien välit ovat ristiriitaiset, väkivallan uhka on läsnä tai yhtenäisiä linjauksia lastenkasvatuksessa on haasteellista löytää, lapset ja nuoret voivat kuormittua ja syyllistyä vanhempien keskinäisen problematiikan siirtyessä heidän kannettavakseen. Sipoossa tarjotaan perheneuvontapalveluja matalan kynnyksen periaatteella, eikä palvelun piiriin ole ollut monien kuukausien jonoja. Perheneuvonta on tarkoitettu 0 17-vuotiaiden lasten vanhemmille. Palvelu on ennalta ehkäisevää ja se keskittyy tukemaan ihmissuhteisiin, perhe-elämään, lasten kasvatukseen ja elämän kriiseihin liittyvissä kysymyksissä. Sovittelua vaikeissa perhekriiseissä on myös saatavana ja tähän palveluun panostetaan entistä enemmän. Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyn tarve tiedostetaan ja siihen yritetään vaikuttaa tarjoamalla sekä uhreille että väkivaltaisesti käyttäytyville osapuolille apua. Moni vanhempi hyötyisi vanhemmuuden tukemisesta esimerkiksi puhelintuen kautta. Vaikka Suomessa on lukuisia auttavia puhelinlinjoja, olisi kuitenkin tärkeää, että puhelintukea sekä palveluohjausta annettaisiin myös kunnallisena palveluna ja iltaisin. Tällöin esimerkiksi muualla kuin Sipoossa työskentelevät, joilla on pitkät työmatkat, voisivat saada palveluja heille sopivampaan aikaan kuin virka-ajan puitteissa. 11

12 4.2 Arjen haasteet ja vanhempien uupuminen Vanhempien jaksamattomuus ja arjen pyörittämisen haasteet ovat lisääntyneet. Perheenjäsenten epätasainen työn- ja vastuunjako kuormittaa. Puutteelliset sosiaaliset verkostot sukulaisten ja ystävien asuessa kaukana Sipoosta vaikuttavat siihen, ettei erilaisissa kriisitilanteissa ole apua ja tukea helposti saatavana. Monet sipoolaiset ovat muuttaneet paikkakunnalle muualta, ja he ovat ehtineet asua paikkakunnalla suhteellisen lyhyen aikaa samalla kun he elävät kuormittavaa elämänvaihetta pienten lasten kanssa. Tähän haasteeseen Sipoon kunta on tarttunut kehittämällä yhteistyössä paikallisen Mannerheimin lastensuojeluliitto ry:n kanssa yöhoitotoimintaa 3 4 kertaa sekä keväällä että syksyllä. Yöhoito on tarkoitettu perheille, jotka ovat erityisen kuormittuneita ja joilla ei ole luontevaa verkostoa, jossa lapset voisivat olla edes joskus yötä hoidossa. Toiminta käynnistyy kokeiluluonteisesti helmikuussa 2014, ja toiminnan tarpeellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan keväällä. Kunnassa käynnistetään tammikuussa 2014 kriisiavun antaminen traumaattisissa kriisitilanteissa (läheisen äkillinen kuolema, itsemurha tai itsemurhayritys, onnettomuus, ryöstö, väkivallan uhriksi joutuminen tai läheltä piti -tilanne). Kriisiapua tarjotaan keskitetyn kriisipäivystyspuhelimen kautta ja sitä ylläpitävät sosiaali- ja terveys- sekä sivistysosaston työntekijät omien tehtäviensä ohella. Teini-ikäisten lasten kanssa saattaa esiintyä haasteita, kun vanhemmat tekevät esimerkiksi vuoro- tai matkatyötä eivätkä aina pysty valvomaan nuorten aamuista ylösnousemista ja kouluun menemistä. Ylipäätään työelämän kova tahti ja ajoittain kohtuuttomat vaatimukset vaikuttavat siihen, ettei vanhemmilla aina ole riittävästi jaksamista lastensa kanssa ja perheenjäsenten keskinäiset välit saattavat kiristyä. Moni nuori tarvitseekin psykiatrista apua ja tukea, ja sitä pyritään järjestämään, mutta usein nähdään, että koko perhe hyötyisi kokonaisvaltaisesta perhevalmennuksesta, ajankäytön ja arjen hallinnan konkreettisista työkaluista sekä vanhemmuuden tukemisesta. Yksinhuoltajuus lisää kuormittumisriskiä ja tämä on huomioitava yksinhuoltajaperheille tarjottavissa tukitoimissa Nuoren psyykkinen pahoinvointi ei korjaannu ilman vanhempien ja koko perheen auttamista. Sipoon kunnalla on ollut hyvin rajalliset resurssit kodinhoito- ja lastenhoitoavun tarjoamiseen lapsiperheille perhetyön puitteissa. Lapsiperheiden konkreettisen avun tarve on kuitenkin tiedostettu, ja on hyvin todennäköistä, että tähän palveluun panostaminen ennaltaehkäisisi lastensuojelun sekä mielenterveys- ja päihdehoitojen tarvetta. Sipoon kunta on tarjonnut nuorisoperhetyötä lähinnä yksittäisten nuorten tueksi. Jatkossa olisi tärkeää auttaa perheitä heidän pyytämällään tavalla, riittävän konkreettisesti, ja osana sitä arkea, jossa he elävät. Tämä tarve koskee sekä perheitä, joissa on pieniä lapsia, että perheitä, joissa on nuoria. Esimerkiksi Imatralla on saatu hyviä kokemuksia lisäämällä kodinhoidollisen avun resursointia. Lienee selvää, että suurin osa sipoolaisista vanhemmista mieluummin ottaisi vastaan tiiviistä ja suunnitelmallista apua omassa kodissaan, mikäli tällainen vaihtoehto tarjoutuisi, kuin valitsisi lapsensa sijoittamisen kodin ulkopuolelle vanhemman uupumisen tai lapsen vaikean oireilun takia. Perhetyö on ennalta ehkäisevää ja kuntouttavaa lapsiperheitä kannattelevaa toimintaa, jossa tavoitteena on voimaannuttaa perheitä. Työ tapahtuu lähinnä perheiden kotona ja vertaistukiryhmissä. 4.3 Riippuvuudet ja psyykkinen pahoinvointi Vuonna 2012 suomalaiset käyttivät 9,6 litraa puhdasta alkoholia kutakin yli 15-vuotiasta suomalaista kohden. Suomalaisten viinan kokonaiskulutus on hieman pienentynyt, mutta muihin pohjoismaihin verrattuna suomalaiset kuluttavat eniten alkoholia. Naisten alkoholinkulutus on kuusinkertaistunut neljässäkymmenessä vuodessa kun miesten vastaava kulutus on kaksinkertaistunut. Kerralla juotu keskimääräinen annosmäärä on lisääntynyt huomattavasti naisten kaikissa ikäryhmissä, mutta etenkin nuorilla naisilla. (Mäkelä, Mustonen & Huhtanen, 2010; Nuorten terveystapatutkimus 2009.) Muita perheitä kuormittavia riippuvuuksia ovat lähisuhde-, shoppailu-, ruoka- ja peliriippuvuus sekä pakonomainen urheileminen tai työnteko. Lisääntyneen alkoholinkäytön lisäksi suomalaiset vanhemmat sairastavat entistä enemmän uupumusta ja masentuneisuutta, ja tämä luonnollisesti vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin. 12

13 Raittiiden osuus nuorista on kasvanut 2000-luvulla. Täysin raittiita on nykyisin puolet peruskoululaisista, neljäsosa lukiolaisista ja viidesosa ammattiin opiskelevista. Samalla viikoittain alkoholia käyttävien nuorten osuus on pienentynyt ja humalajuominen vähentynyt. Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan lukiolaisten asenteet huumeisiin näyttävät olevan tiukentumassa, mutta peruskoulun yläkoululaiset ja ammattiin opiskelevat suhtautuivat kannabiskokeiluihin yhä myönteisemmin. Huolestuttavaa on myös, että nuoret arvioivat huumeiden hankkimisen entistä helpommaksi. Kansainvälisen ESPADkyselyn mukaan nuorten huumekokeilut lisääntyivät Suomessa vuosina ja ne olivat yleisempiä kuin Ruotsissa ja Norjassa. Sipoolaisista nuorista 7 % kyselyyn vastanneista 8- ja 9-luokkalaisista ja 16 % lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijoista on kokeillut vähintään kerran laittomia huumeita. (Kouluterveyskysely 2013) Vuonna 2009 alle 30-vuotiaita siirtyi masennuksen vuoksi eläkkeelle enemmän kuin kertaakaan tällä vuosituhannella: 304 naista ja 183 miestä. Vuonna 2009 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi joka päivä viisi nuorta mielenterveyden häiriöiden vuoksi. (Kelan tiedotteita, ) Nuorten päihteidenkäytön ennalta ehkäisevä työ on tärkeää. Nuorille tulisi opettaa konkreettisia työkaluja suoriutua arjen haasteista ja sosiaalisista tilanteista, joihin liittyy päihteiden käyttöä. Heidän tulisi saada oppia sanomaan EI päihteille ja vaikuttamaan aktiivisesti omaan päätöksentekoon. Lisäksi nuorten tulisi oppia suhtautumaan kriittisesti päihdemainontaan, joka on erityisesti suunnattu heidän ikäryhmälleen, esimerkiksi vaaleanpunaiset savukkeet ja käsilaukku-viinipakkaukset. Nuorten tulisi saada tietoa siitä, miten mainonnalla yritetään vaikuttaa nuoriin ja heidän kulutustottumuksiinsa. Ennalta ehkäisevää päihdetyötä tulisi kunnassa tehdä sukupuolisensitiivisesti ja yli toimialarajojen yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Nuorille suunnattu ennalta ehkäisevä päihdetyö on perinteisesti keskittynyt päihteistä ja niiden vaaroista tiedottamiseen. Uudenaikaisessa päihdetyössä keskitytään ryhmissä vahvistamaan sitä, mikä nuorten elämässä on hyvää ja tervettä, sekä harjoittelemaan konkreettisia elämäntaitoja, jotka voivat ennaltaehkäistä myöhempää mahdollista päihteiden käyttöä. Ryhmätoimintaa tarjotaan kaikille nuorille eikä vain heille joilla on ongelmia tai haasteita. Ryhmässä nuoret oppivat toisiltaan terveitä toimintatapoja ja vaihtoehtoisia selviytymiskeinoja. 4.4 Lasten ja nuorten harrastukset sekä mielekäs vapaa-aika Lasten ja nuorten harrastukset tuovat rakennetta ja iloa heidän elämäänsä. Harrastusten kautta moni lapsi pääsee toteuttamaan itseään ja kokemaan onnistumisen hetkiä. Harrastusten kautta voi päästä tutustumaan eri paikkoihin ja uusiin ihmisiin. Toisaalta taas harrastukset voivat olla sekä aikuisille että lapsille ja nuorille liian vaativia niiden muuttuessa entistä ammatillisemmiksi ja kilpailuhenkisemmiksi. Harrastukset maksavat usein huomattavia summia vuodessa ja vaativat osallistumista ja sitoutuneisuutta. Harrastaminen ilman tavoitteita ja suorittamista on entistä vaikeampaa. Kunnalliset liikuntapaikat eivät aina ole nuorison käytettävissä ilman seurajäsenyyttä tai sitoutumista tiettyyn harrastukseen. Toisaalta nuoriso-, liikunta- ja 13

14 kulttuuripalvelut järjestävät monipuolista toimintaa ympäri vuoden, myös koulujen loma-aikoina. Jotta nämä laadukkaat vapaa-ajanviettomahdolliset ovat kaikkien käytettävissä, tarvitaan tiedottamista ja yhteistyön tiivistämistä eri palvelujen välillä. Vanhempia tarvitaan kuljettamaan lapsiaan harrastuspaikkoihin, järjestämään myyjäisiä ja muita varojenkeräystilaisuuksia sekä toimimaan toimitsijoina erilaisissa turnauksissa ja kilpailuissa. Harrastukset ajoittuvat sekä arki-iltoihin että viikonloppuihin ja vaativat tiukkojen aikataulujen noudattamista, pahimmassa tapauksessa läpi koko viikon ja jopa loma-aikoinakin. Toisaalta vanhempien osallisuus lastensa harrastustoimintaan on perhettä yhdistävää asia. Harrastustoiminta tarjoaa vanhemmille hyvän mahdollisuuden tutustua ja verkostoitua muiden lasten ja nuorten vanhempien kanssa yli kielirajojen. Tästä on voinut syntyä konkreettista apua esim. lasten kuljettamisessa. 4.5 Ruoan merkitys hyvinvoinnille Terveellisen ruoan merkitys hyvinvoinnille tiedostetaan entistä paremmin ja sen vaikutusta tutkitaan ja seurataan sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Sipoossa kouluruoka suunnitellaan valtion ravitsemusneuvottelukunnan ohjeiden mukaisesti. Lisäksi kouluruoan täytyy maistua lapsille ja nuorille. Mikäli tietty ruokalaji ei maistu riittävästi, se poistetaan ruokalistalta. Kouluruoasta syntyy helposti keskustelua, sekä lapset että vanhemmat kommentoivat mielellään, mitä kouluissa tarjoillaan. Sipoossa on toiminut ns. ruokaraateja vuodesta 2012, jolloin ensimmäinen ruokaraati perustettiin Sipoon koulukeskuksen oppilaista ja opettajista. Joka toinen vuosi tehdään kouluruokakysely, jossa kysytään ruokailijoiden mielipidettä kouluruoasta. Tulokset julkaistaan kunnan kotisivuilla sekä koulukohtaisesti kaikissa toimipaikoissa. Ruokailijoilla on joka päivä mahdollisuus antaa myös välitöntä palautetta toimipaikoissa oleviin palautelaatikoihin. Tulosten perusteella suunnitellaan kehitystoimenpiteet, joiden tarkoituksena on lisätä ruokailijoiden tyytyväisyyttä kouluruokaan. Sipoon Ruokapalvelujen ympäristöohjelman mukaan koulut valmistavat ja tarjoavat sesongin mukaista ruokaa, luomuruokaa, lähiruokaa tai kasvisruokaa kerran viikossa vuodesta 2012 alkaen ja kaksi kertaa viikossa vuodesta 2015 alkaen. Paikallisilta tuottajilta hankitaan mahdollisimman paljon lähiruokaa ja kotimaisia tuotteita suositaan, jolloin kuljetusmatkat lyhenevät. Lähi- ja luomuruoan osuuden lisäämiseen ruokatarjonnassa vaikuttavat paikallisten toimijoiden mahdollisuudet vastata kunnan Ruokapalveluiden tarpeisiin. Kunnan elinkeinopäällikön kanssa tehdään yhteistyötä yhteyksien solmimiseksi paikallisiin toimijoihin. 14

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012 Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä SUUPOHJAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA sivut Tiivistelmä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015 Huittisten kaupunki 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JA SUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN NYKYTILA... 7 3 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 Hyvinvointilautakunta 29.10. 2013 Kunnanhallitus 03.12. 2013 Valtuusto 09.12.2013 1 Sisällys 1 LASTEN HYVINVOINNIN JA LASTENSUOJELUN ARVOT... 5 2 VUODEN

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 17.01.2012 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 6 1.1 Väestörakenne ja väestöennuste 6 1.2 Työllisyys ja työttömyys

Lisätiedot

Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013

Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013 Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013 Vapaa-aikatoimi 2010 2011 SISÄLTÖ: 1. Johdanto 2. Edellinen ohjelma 3. Tilastotietoa kuntalaisista lasten ja nuorten näkökulmasta 4. Tammelan lapsi

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 18 KAUNIAISTEN kaupunki Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 3.9.2013 2 1. Toimintaohjelman lähtökohdat 3 2. Lasten,

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007 Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007 Loppuraportti Marja-Sisko Tallavaara Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2008 SISÄLLYS 1 HANKKEEN

Lisätiedot

Mitä Kasteesta on kasvamassa?

Mitä Kasteesta on kasvamassa? Mitä Kasteesta on kasvamassa? (toim.) AVAUKSIA AVAUKSIA Elina Siltala, Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen Lasten Kaste -seminaari 5.10.2010 Laste Kaste

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä

Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Markus Salonen, Sointu Kallio, Leena Normia-Ahlsten OPETUSVIRASTON JULKAISUJA B2:2012 Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Helsingin kaupungin opetusviraston

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot