tieto Työelämä 1/2003 SAK Lakitietoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tieto Työelämä 1/2003 SAK Lakitietoa"

Transkriptio

1 tieto 1/2003 SAK Lakitietoa Lisäeläkkeet liikkeen luovutuksessa, lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittäminen ja tulevaa lainsäädäntöä työoikeuden alalla Työelämä SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

2 Helmikuu 2003 Lisätietoja: Katja Lehto-Komulainen puh. (09) SAK, PL 157 FIN Helsinki Tilaukset: SAK/postitus puh. (09)

3 SAK Lakitietoa Sisällys 1 Lisäeläkkeet liikkeen luovutuksessa Lyhyesti Työsopimuslain 1: Lähteet Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen Lyhyesti Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä Eduskunnan lausuma Rikosrekisterilaki Lähteet Tulevaa lainsäädäntöä työoikeuden alalla Yhdenvertaisuuslaki Lähteet Vanhentumislainsäädännön uudistus Lähteet 25 SAK TYÖELÄMÄTIETO 1/2003 1

4 2 SAK TYÖELÄMÄTIETO 1/2003

5 SAK Lakitietoa Lisäeläkkeet liikkeen luovutuksessa, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen ja tulevaa lainsäädäntöä työoikeuden alalla Nyt käsillä olevaan monisteeseen on koottu tuoreita voimaan tulleita säännöksiä työoikeuden alalta. Lisäksi siinä käsitellään lyhyesti eduskuntakäsittelyssä parhaillaan olevaa kahta hallituksen esitystä (yhdenvertaisuuslaki ja vanhentumislainsäädännön uudistaminen). Työsopimuslain liikkeen luovutusta koskevaa pykälää on täsmennetty. Täsmennyksellä on varmistettu aikaisemman oikeustilan pysyminen eli että työntekijät säilyttävät vapaaehtoiset yrityskohtaiset lisäeläkkeensä liikkeen luovutuksen jälkeen samoin kuin muutkin työsuhde-etuutensa. Täsmennyksen taustalla on korkeimman oikeuden lisäeläkettä koskenut ennakkoratkaisu vuodelta Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annettu laki on uusi Suomessa. Muualla Euroopassa vastaavaa lainsäädäntöä on ollut jo aiemmin. Lain säätämisen taustalla on julkinen keskustelu ja tutkimukset siitä, että lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevat epäilyt ovat viimeisen vuosikymmenen aikana moninkertaistuneet. Tämä moniste on osa SAK:n tuottamaa koulutusmateriaalia ay-liikkeen käyttöön. Aineistossa on käytetty apuna hallituksen esityksiä ja eduskuntakäsittelyssä syntynyttä materiaalia. Toimitus- ja kirjoitustyön on tehnyt lakimies Katja Lehto- Komulainen. Helsingissä 4. päivänä helmikuuta 2003 Kirsti Palanko-Laaka Johtaja Jorma Rusanen Vastaava lakimies SAK TYÖELÄMÄTIETO 1/2003 3

6 1 Lisäeläkkeet liikkeen luovutuksessa 1.1 Lyhyesti Työsopimuslain täsmentämisellä on varmistettu aikaisemman oikeustilan pysyminen eli työntekijät säilyttävät vapaaehtoiset yrityskohtaiset lisäeläkkeensä liikkeen luovutuksen jälkeen samoin kuin muutkin työsuhde-etuutensa. He siirtyvät myös lisäeläkkeiden osalta vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen. Tehty täsmennys on tullut voimaan 1 päivänä joulukuuta 2002 ja se vastaa liikkeen luovutusdirektiivin sisältöä. Korkein oikeus teki vuonna 2001 asiaa koskevan ratkaisun. Sen mukaan henkilö, jolle liike luovutettiin, ei ollut työsopimuslain perusteella vastuussa luovuttajan työntekijöilleen järjestämästä vapaaehtoisesta lisäeläketurvasta, vaikka lisäeläketurva olisi ollut liikkeen luovuttajan ja työntekijän välisen työsuhteen ehto. Tämä ratkaisu oli ristiriidassa sen kanssa, että työsopimuslain liikkeen luovutussäännösten oli katsottu kattavan myös lisäeläkesitoumukset. Korkeimman oikeuden ratkaisun seurauksena syntynyt tilanne piti saada nopeasti ratkaistua niin, että yksityiset kansalaiset eivät liikkeen luovutustilanteissa menettäneet ansaitsemiaan eläke-etuuksia. Lainvalmistelu tapahtui kolmikantaisesti. 1.2 Työsopimuslain 1:10 Laki työsopimuslain 1 luvun 10 :n muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 10 Liikkeen luovutus Edellä 1 momentissa tarkoitetussa liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle. Ennen luovutusta erääntyneestä työntekijän palkka- tai muusta työsuhteesta johtuvasta saatavasta vastaavat luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti. Luovuttaja on kuitenkin luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta erääntyneestä työntekijän saatavasta, jollei muuta ole sovittu. Työsopimuslain 1 luvun 10 :n 2 momenttia on täsmennetty lisäämällä siihen työsuhde-etuuksien siirtyminen. Lainkohta näin kuuluvana on tullut voimaan 1 päivänä joulukuuta Liikkeen luovutusdirektiivin 3 artiklan 1 kohdan mukaan ne luovuttajan oikeudet ja velvoitteet, jotka johtuvat luovutuksen tapahtuessa voimassa olleesta työsopimuksesta tai työsuhteesta, siirtyvät luovutuksen seurauksena luovutuksensaajalle. 4 SAK TYÖELÄMÄTIETO 1/2003

7 Liikkeen luovutusdirektiivin artiklan 4 a kohdan mukaan, jolleivät jäsenvaltiot toisin säädä, 1 kohta ei kuitenkaan koske työntekijöiden oikeuksia jäsenvaltion lakisääteiseen sosiaaliturvajärjestelmään kuulumattomiin, yhtiön tai saman toimialan yhtiöiden yhteisen lisäeläkejärjestelmän mukaisiin vanhuus-, työkyvyttömyys- tai perhe- etuuksiin. Alun perin liikkeen luovutusdirektiivi 77/187/ETY täytäntöönpantiin kansallisesti vuonna 1992 Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen vuoksi muuttamalla aiempaa työsopimuslakia (320/1970). Tällöin yrityskohtaisia lisäeläkkeitä ei erikseen käsitelty, vaan niiden katsottiin siirtyvän luovuttajalta luovutuksensaajalle samojen periaatteiden mukaisesti kuin muidenkin työsuhteeseen liittyvien etuuksien, minkä vuoksi lain 7 :ää ei tarvinnut yrityskohtaisten lisäeläkkeiden vuoksi muuttaa. Työoikeudellisesti kyseiset lisäeläkkeet ovat työsuhteen ehtoina liikkeen luovutuksen yhteydessä samassa asemassa kuin muutkin työsuhteen ehdot. Asiaa koskevan hallituksen esityksen (HE 109/1992) mukaan tarkoituksena oli täytäntöönpanna kyseinen vähimmäisdirektiivi kansallisesti siten, että direktiivin edellyttämä vähimmäistaso työntekijän oikeuksien turvaamiseksi toteutetaan. Tämän vuoksi voimassa ollutta lainsäädäntöä muutettiin kolmikantaiseen lainvalmisteluun perustuen vain niiltä osin kuin direktiivissä oli työntekijälle edullisempia säännöksiä. Liikkeen luovutusdirektiivin mahdollistama sääntely, jonka mukaan yrityskohtaisten lisäeläkkeiden ei tarvitsisi siirtyä uuden työnantajan vastuulle, olisi merkinnyt työntekijän kannalta heikennystä kansalliseen oikeustilaan. Tällainen sääntely ei olisi ollut yhteisön työoikeudellisten vähimmäissäädösten täytäntöönpanossa yleisesti noudatetun lainvalmistelukäytännön mukaista. Mikäli lisäeläketurva olisi asetettu eri asemaan kuin muut työsuhteen ehdot, kyseistä työsopimuslain säännöstä olisi esitetty muutettavaksi. Korkein oikeus on kuitenkin ratkaisussaan KKO 2001: 72 päätynyt lähinnä kansallista täytäntöönpanoa koskevan lainvalmistelun esitöitä tulkitsemalla siihen, että liikkeen luovutuksensaaja ei ole työsopimuslain perusteella vastuussa luovuttajan työntekijöilleen järjestämästä vapaaehtoisesta lisäeläketurvasta, vaikka lisäeläketurva olisi liikkeen luovuttajan ja työntekijän välisen työsuhteen ehto. Ratkaisussa lisäeläketurva on siten asetettu eri asemaan kuin muut työsuhteeseen liittyvät etuudet. Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun vuoksi voimassa olevaa työsopimuslakia on nyt siis täsmennetty siten, että lain 1 luvun 10 :n 2 momentin säännös työsuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien siirtymisestä koskee lisäeläketurvaa, jolla tarkoitetaan neuvoston asetuksen 1408/71 mukaiseen pakolliseen ja lakisääteiseen sosiaaliturvajärjestelmään kuulumattomia etuuksia, samalla tavoin kuin muitakin työsuhteeseen liittyviä etuuksia. Nyt säännökseen on nimenomaisesti sisällytetty luovutuksensaajan velvollisuus noudattaa työsuhteista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia sekä niihin liittyviä työsuhde-etuuksia, sellaisina kuin luovuttaja oli niitä velvollinen noudattamaan. SAK TYÖELÄMÄTIETO 1/2003 5

8 Työsopimuslain 1:10 täsmentäminen tarkoittaa sitä, että ennen korkeimman oikeuden ratkaisua vallinneen oikeustilan pysyminen on varmistettu eli työsopimusperusteiset lisäeläkkeet siirtyvät lain nojalla luovutuksensaajan (jatkajatyönantajan) vastuulle. Eduskuntakäsittelyssä työ- ja tasa-arvoasiain valiokunta piti täsmennystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puolsi asiaa koskevan hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana niin kuin tapahtuikin. Hallituksen esitystä edelsi valmistelu kolmikantaisessa työryhmässä. Suomessa ei eläkelainsäädännöllä ole huolehdittu lisäeläketurvasta luovutustilanteissa, vaan muun muassa komissiolle annetuissa raporteissa on katsottu liikkeen luovutusdirektiivin vaatimusten tulleen täytetyiksi sillä, että työsopimuslain liikkeen luovutussäännökset kattavat myös lisäeläkesitoumukset. Työsopimuslakia uudistettaessa asia ei ollut mitenkään esillä. Työ- ja tasa-arvoasiain valiokunta piti tärkeänä, että hallitus yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa selvittää, miten käytännössä voidaan mahdollisimman hyvin huolehtia lisäeläke-etuuksien turvaamisesta liikkeen luovutustilanteissa ja edellyttääkö direktiivi työsopimuslain säännösten lisäksi eläkelainsäädäntöön säännöksiä lisäeläke-etuuksien turvaamisesta erityisesti niiden henkilöiden osalta, jotka eivät enää työskentele luovuttajan liikkeessä luovutuksen tapahtuessa. Korkeimman oikeuden ratkaisuun KKO 2001:72 on haettu purkua. Korkein oikeus kuitenkin hylkäsi purkuhakemuksen joulun alla Parhaillaan selvitetään mihin muihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä, jotta oikeusjuttua ajanut työntekijä saa yli 30 vuotta ansaitsemansa lisäeläkkeen. 1.3 Lähteet Virallislähteet: Laki työsopimuslain 1 luvun 10 :n muuttamisesta (943/2002) HE 97/2002 TyVM 5/2002 EV 133/2002 Neuvoston direktiivi 2001/23/EY; EYVL N:o L 82, , s. 16. Neuvoston asetus 1971/1408/ETY; EYVL N:o L 149, , s.. 2 sekä siihen tehdyt myöhemmät muutokset KKO 2001:72 Muut: Niklas Bruun: EG-rätten, den tredje vågen och dyningarna i HD, JFT, Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, 2001, s Jari Hellsten, Muistio : Hallituksen esitys työsopimuslain liikkeenluovutussäännöksen muuttamiseksi. 6 SAK TYÖELÄMÄTIETO 1/2003

9 2 Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen 2.1 Lyhyesti Vuoden 2003 alusta tuli voimaan laki menettelystä, jolla lasten kanssa työskentelemään valittavien henkilöiden rikostausta voidaan selvittää. Lain tarkoituksena on vähentää lasten riskiä joutua seksuaalisesti hyväksikäytetyksi, väkivallan kohteeksi tai houkutelluksi huumausaineiden käyttöön. Samassa yhteydessä muutettiin rikosrekisterilakia. Rikostaustan selvittäminen koskee mm. päivähoidon kasvatus- ja opetushenkilöstöä sekä opetuspuolella esiopetuksen, peruskoulun ja lukion sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstöä. Tällaiseen työhön hakeutuva saa itseään koskevan rekisteriotteen maksutta rikosrekisteristä. Rikosrekisteriotteen tilaa työnhakija itse Oikeusrekisterikeskukselta. Työnantajalla ei ole oikeutta tilata otetta. Tammikuussa 2003 rikosrekisteriotteen pyyntöjä on tullut päivittäin noin 300 Oikeusrekisterikeskukseen. Eniten otteita ovat pyytäneet eri lastenhoitotehtäviä ja opetustehtäviä hakeneet henkilöt. 2.2 Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä Seuraavassa käsitellään lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annettua lakia säännös säännökseltä. Säännöksen jälkeen alkaa selostusosa. 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on suojella alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta ja edistää heidän henkilökohtaista turvallisuuttaan. Laissa säädetään menettelystä, jolla alaikäisten kanssa työskentelemään valittavien henkilöiden rikostaustaa selvitetään. Aikaisemman lainsäädännön sallimia työntekijöiden taustojen tarkistamismenettelyjä ei ole tarkoitettu, lasten huostaanottoa lukuun ottamatta, lasten suojelemiseksi vaan muunlaisen turvallisuuden takaamiseksi. Ne säännökset eivät mahdollistaneet rikostietojen tarkastamista tilanteissa, jossa tällä tavoin haluttiin osaltaan vähentää lapsen riskiä joutua hyväksikäytön kohteeksi. Työnantajalla ei ole aikaisemmin ollut mahdollisuutta tarkistaa työnhakijan taustaa silloinkaan, kun hänellä olisi ollut siihen perusteltu tarve. Hallituksen esityksessä on todettu, että seksuaalisella hyväksikäytöllä on hyvin vakavat seuraukset lapsen kasvulle ja kehitykselle. Lapsia tulee suojella myös muulta hyväksikäytöltä, väkivallalta ja huumeiden käytön houkuttelulta päivähoidossa, koulussa ja muussa kasvatus-, opetus-, hoito- ja huolenpitotyössä. Lapsen hyvinvointia voidaan edistää sillä, että lasten parissa eivät voi työskennellä henkilöt, joiden voidaan perustellusti arvioida olevan uhka lapsen turvallisuudelle. SAK TYÖELÄMÄTIETO 1/2003 7

10 2 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön, johon pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa. Lakia sovelletaan 1 momentissa säädetyin edellytyksin myös: 1) siviilipalveluslain (1723/1991) 1 :ssä tarkoitetun siviilipalvelusvelvollisen työpalveluun; 2) työllisyyslaissa (275/1987) tarkoitetun työelämävalmennuksessa olevan henkilön työhön työpaikalla; 3) työmarkkinatuesta annetussa laissa (1542/1993) tarkoitetun työharjoittelijan ja työelämävalmennuksessa olevan henkilön työhön työpaikalla; 4) työvoimapalvelulaissa (1005/1993) tarkoitetun henkilön työhön työkokeilussa työpaikalla; 5) perhehoitajalain (312/1992) 1 :ssä tarkoitetun perhehoitajan antamaan perhehoitoon; 6) yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa (603/1996) tarkoitettuun palvelun tuottajaan; ja 7) yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitettuun palvelun tuottajaan. Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin tehtäviin, jotka yhden vuoden aikana yhteensä kestävät enintään kolme kuukautta. Lisäksi siviilipalveluskeskus ei voi määrätä henkilöä tämän lain mukaisiin tehtäviin eikä työvoimaviranomainen voi tehdä työkokeilua, työelämävalmennusta tai työharjoittelua koskevaa sopimusta tässä laissa tarkoitetuista tehtävistä, jos henkilö ei halua ottaa vastaan tällaisia tehtäviä. Lakia sovelletaan yleisesti eri palvelussuhteissa. Sitä sovelletaan kuitenkin vain uusiin palvelussuhteisiin eli lain voimaan tulon jälkeen solmittaviin palvelussuhteisiin (ks. selostus 11 :n kohdalla). Lain piiriin tulevat työsopimuslain (55/2001), merimieslain (423/1978), kotitaloustyöntekijäin työsuhteesta annetun lain (951/1977) ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaiset oppisopimusta koskevat työsuhteet. Lisäksi lakia sovelletaan virkasuhteisiin, joista säädetään valtion virkamieslaissa (750/1994), kuntalaissa (365/1995) ja kirkkolaissa (1054/1993). Laki siis koskee myös valtion, kunnan, kuntayhtymän ja seurakunnan palveluksessa olevia. Työntekijöiden ammattinimikkeitä ei ole lueteltu säännöksessä. Kysymyksessä olevilla toimialoilla toimivien työnantajien tulee määritellä ne työtehtävät, jotka kuuluvat laissa säädetyn menettelyn piiriin. Arvioitaessa pysyväisluontoisesti ja olennaisesti ehdon täyttymistä on molempien ehtojen täytyttävä. Hallituksen esityksen mukaan vaatimus pysyväisluontoisuudesta ei täyty, jos työtehtävät kestävät esimerkiksi vain viikon ajan. Arvio on tehtävä työtä tai tehtäviä annettaessa tilanteen mukaan. 8 SAK TYÖELÄMÄTIETO 1/2003

11 Yhteydenpito lapsiin satunnaista Laissa säädetyn menettelyn ulkopuolelle jäävät työtehtävät, joissa yhteydenpito lapsiin on satunnaista tai vastaanottotoiminnan luonteista ja voidaan olettaa, ettei lapsen ja työntekijän välille synny sellaista henkilökohtaista tai luottamuksellista suhdetta, joka voisi johtaa esimerkiksi seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai houkutteluun huumausaineiden kokeiluun. Tällaisia tehtäviä ovat mm. lääkärin vastaanottotilanteet, virastossa työskentelevän sosiaalityöntekijän työ, kasvatus- ja perheneuvolassa tehtävä työ, lastenneuvolatoiminta ja kirjastoissa tehtävä työ. Näissä tilanteissa lapsi tapaa kyseisen työntekijän usein vanhempansa seurassa. Ketä menettely koskee? Henkilöstöryhmiä, joita menettely ainakin koskee, ovat päivähoidon hoito- ja kasvatushenkilöstö, lastensuojelun laitoshuollon hoito- ja kasvatushenkilöstö ja yksityisten perhekotien hoito- ja kasvatushenkilöstö. Koulutuksen ja harrastustoiminnan osalta menettelyn piiriin kuuluvat ainakin esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstö, nuorisotoimen ohjaushenkilöstö sekä osittain liikuntatoimen ohjaushenkilöstö. Lisäksi menettely koskee sairaaloiden lastenosastojen ja lastenpsykiatristen ja nuorisopsykiatristen osastojen hoitohenkilökuntaa. Kasvatus-, opetus-, hoito ja huolenpitotehtävien lisäksi menettely koskee myös muuta sellaista henkilöä, jonka työtehtäviin pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa ilman huoltajan läsnäoloa. Esimerkkinä voidaan mainita lastensuojelulaitoksen tai sisäoppilaitoksen tekninen tai hallinnollinen henkilökunta. Muita menettelyn piiriin kuuluvia tehtäviä voivat olla koulujen ja lastensuojelulaitosten sosiaalityöntekijät ja psykologit. Pykälän 2 momentin mukaan lakia sovelletaan 1 momentissa mainituin edellytyksin palvelussuhteiden lisäksi myös momentin 1 kohdan mukaan siviilipalveluslain 1 :ssä tarkoitetun siviilipalvelusvelvollisen työpalveluun. Momentin 2 kohdan mukaan lakia sovelletaan työllisyyslaissa tarkoitetun työelämävalmennuksessa olevan henkilön työhön työpaikalla. Kohdan 3 mukaan menettelyä sovelletaan työmarkkinatuesta annetussa laissa tarkoitetun työharjoittelijan tai työelämävalmennuksessa olevan henkilön työhön ja 4 kohdan mukaan työ- voimapalvelulaissa tarkoitetun henkilön työhön työkokeilussa työpaikalla. Momentin 5 kohdan mukaan lakia sovelletaan perhehoitajalain 1 :ssä tarkoitetun perhehoitajan antamaan perhehoitoon. Momentin 6 kohdan mukaan lakia sovelletaan yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun palvelun tuottajaan ja kohdan 7 mukaan yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettuun palvelun tuottajaan. Palveluksen tai tehtävän lyhytaikaisuus Pykälän 3 momentissa rajataan lain soveltamisalaa palveluksen, tehtävän tai toimeksiannon pituuden perusteella. Työnantajalla, valvontaviranomaisella tai muulla rikostaustan selvittämisvelvollisella ei ole velvollisuutta eikä liioin oikeutta vaatia rikosrekisteriotetta silloin, kun henkilön työ- tai virkasuhde, palvelus- tai harjoittelusuhde, toimeksiantosopimus taikka palvelujen antaminen kestää vuoden aikana enintään kolme kuukautta. Hallituksen esityksessä todetaan, että lyhytaikaiset palvelussuhteet ovat yleensä sijaisuuksia ja että usein lyhytaikaiset sijaisuusjärjestelyt joudutaan tekemään nopeasti, jolloin käytettävissä olevan ajan puitteissa ei olisi edes mahdollista hankkia rekisteriotetta. Jos henkilöllä on useita alle kolme kuukautta kestäviä määräaikaisia työ- tai virkasuhteita samaan työnantajaan, ote SAK TYÖELÄMÄTIETO 1/2003 9

12 tulee hallituksen esityksen mukaan pyytää siinä vaiheessa, kun työ- tai virkasuhteitten yhteenlaskettu kesto vuoden aikana ylittää yhteensä kolme kuukautta. Rikostaustan selvittämismenettelyä ei myöskään edellytetä, jos toimeksiantosopimus tehdään olemaan voimassa yhden vuoden aikana yhteensä enintään kolmen kuukauden ajan. Hallituksen esityksen mukaan vuodella ei tässä tarkoiteta kalenterivuotta, vaan aika lasketaan ensimmäisen työ- tai virkasuhteen alkamisesta eteenpäin. Työnantajan on siis henkilöä uudelleen palkattaessa tarkistettava, kuinka pitkän ajan henkilö on uuden työ- tai virkasuhteen alkamista edeltävän vuoden aikana työskennellyt työnantajan palveluksessa sellaisissa tehtävissä, joita kyseessä oleva menettely koskee. Jos kolmen kuukauden aika täyttyy uuden palvelussuhteen alkaessa tai sen aikana, henkilön on työnantajan vaatimuksesta esitettävä ote rikosrekisteristä ennen työ- tai virkasuhteen alkamista. Oikeus kieltäytyä Siviilipalveluskeskus ei voi määrätä henkilöä lain tarkoittamiin tehtäviin eikä työvoimaviranomainen voi tehdä työharjoittelua, työelämävalmennusta tai työkokeilua koskevaa sopimusta lain tarkoittamista tehtävistä, jos henkilö ei halua ottaa vastaan tällaisia tehtäviä (3 momentti). Henkilö ei ole velvollinen millään tavoin perustelemaan kieltäytymistään näiden tehtävien vastaanottamisesta. Tällä menettelyllä varmistetaan sekä siviilipalvelusta suorittavien henkilöiden että työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistuvien henkilöiden mahdollisuus ilman seuraamuksia (työttömyyspäivärahan tai työmarkkinatuen menettäminen) kieltäytyä rikostaustan selvittämismenettelyn piiriin kuuluvista tehtävistä. Samanaikaisuus Eduskuntakäsittelyssä perustuslakivaliokunta oli sitä mieltä, että tähän pykälään olisi tullut lisätä maininta siitä, että lakia ei sovelleta silloin, kun työ kohdistuu samanaikaisesti sekä aikuisiin että lapsiin. Hallituksen esityksen perusteluissa on otettu tämä kanta. Työ- ja tasa-arvoasiain valiokunta oli kuitenkin sitä mieltä, että samanaikaisuutta koskevan säännöksen ottaminen pykälään olisi aiheuttanut sekaannusta ja lisäongelmia käytännön soveltamisessa. Valiokunnan mielestä on parempi, että tällaisissa tilanteissa rikostaustan selvittämismenettelyn tarpeellisuus harkitaan erikseen tapauskohtaisesti. Ei taloudellisen aseman huonontamiselle Työ- ja tasa-arvoasiain valiokunta on mietinnössään kiinnittänyt huomiota siihen, että hallituksen perusteluissa on korostettu, että esityksellä ei ole tarkoitettu huonontaa työntekijöiden taloudellista asemaa työttömyystilanteessa. Valiokunta piti mietinnössään välttämättömänä, että hallitus huolehtii tarvittaessa säännöksiä muuttamalla siitä, että rikostaustan selvittämismenettelyn käyttöönotto ei aiheuta perustetta karenssiajan määräämiselle myöskään muissa kuin 3 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa esimerkiksi työvoimatoimiston osoittaessa työpaikan tai työnantajan sitä tarjotessa. Valiokunnan mielestä työvoimaviranomaisen koulutuksessa ja ohjeistuksessa tulee huolehtia siitä, että lain soveltamisessa ei aiheuteta uusia toimeentulo-ongelmia työttömille. 10 SAK TYÖELÄMÄTIETO 1/2003

13 3 Työnantajan velvollisuus pyytää rikos- rekisteriote nähtäväksi Työnantajan tulee pyytää henkilöltä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 :n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä, kun henkilö ensi kerran otetaan tai nimitetään sellaiseen työ- tai virkasuhteeseen, johon kuuluu 2 :ssä tarkoitettuja tehtäviä taikka annettaessa henkilölle näitä tehtäviä ensi kerran. Työnantajalla tarkoitetaan tässä laissa myös siviilipalveluslain 8 :ssä tarkoitettua siviilipalveluskeskusta sekä työvoimaviranomaista, joka tekee työharjoittelua, työelämävalmennusta ja työkokeilua koskevan sopimuksen. Jollei kunnan tai kuntayhtymän virkaa täytettäessä ole käytettävissä rikosrekisteriotetta, valinta on suoritettava ehdollisena ja valinnan vahvistaminen on ratkaistava vasta sitten, kun ote on esitetty. Virkaan ehdollisesti valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän tai viran täyttävän viranomaisen erityisestä syystä myöntämän pidemmän määräajan kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista lukien uhalla, että valinta muutoin raukeaa. Valinnan vahvistamisesta tai sen raukeamisesta päättää ehdollisen valinnan suorittanut viranomainen tai vahvistamisesta asianomainen alempi täytäntöönpaneva viranomainen. Valtion virkamieslain (750/1994) mukaiseen virkaan tai virkasuhteeseen nimittämisen edellytyksenä on edellä 2 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa, että henkilö on pyynnöstä toimittanut viranomaiselle nähtäväksi otteen rikosrekisteristä. Työnantajan tulee pyytää työnhakijalta ennen tehtävään ottamista tai laissa tarkoitettuja tehtäviä henkilölle ensi kertaa annettaessa nähtäväksi rikosrekisteriote, johon on merkitty, onko henkilö tuomittu sellaisesta sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta taikka seksuaali-, väkivalta- tai huumausainerikoksesta, joka mainitaan rikosrekisterilain 6 :n 2 momentissa. Menettely koskee vain sitä henkilöä, joka on tullut tehtävään valituksi. Pykälän mukaan työnantajan tulee ennen työsopimuksen solmimista tai henkilön nimittämistä pyytää nähtäväksi työn- tai viranhakijaa koskeva ote rikosrekisteristä. Ote on tämän jälkeen palautettava viipymättä työnhakijalle. Menettelyn laiminlyönti on työnantajan menettelyvirhe, joka ei sinänsä vaikuta jo solmittuun työsuhteeseen tai virkasuhteeseen. Otteen kelpoisuusajasta säädetään lain 6 :ssä sekä otteesta tehtävästä merkinnästä ja otteen palauttamisesta henkilölle 7 :ssä. Siviilipalveluskeskus ja työvoimaviranomainen Työnantajalla tarkoitetaan tässä laissa myös siviilipalveluslain 8 :ssä tarkoitettua siviilipalveluskeskusta ja työvoimaviranomaista, joka tekee työharjoittelua, työelämävalmennusta ja työkokeilua koskevan sopimuksen. Siviilipalveluskeskus antaa palvelusvelvolliselle määräyksen siviilipalvelukseen ja määrää siviilipalveluslaitoksen, jossa henkilö suorittaa työpalvelun. Siviilipalveluskeskus määrää siviilipalvelusmiehen tai laitoksen hakemuksesta myös siirrosta toiseen laitokseen työpalvelun aikana. Siviilipalveluskeskus ja työvoimaviranomainen rinnastetaan tässä laissa työnantajaan, joiden velvollisuutena on pyytää nähtäväksi ote rikosrekisteristä. Siviilipalveluskeskuksen tulee pyytää palvelusvelvolliselta nähtäväksi SAK TYÖELÄMÄTIETO 1/

14 rikosrekisteriote ennen henkilön määräämistä sellaiseen siviilipalveluslaitokseen, joissa työskennellään ehdotuksen 2 :n tarkoittamissa tehtävissä. Koska ote pyydetään? Työvoimaviranomaisen on pyydettävä henkilöltä nähtäväksi rikosrekisteriote ennen työharjoittelua, työelämävalmennusta tai työkokeilua koskevan sopimuksen tekemistä, jos harjoittelu, valmennus tai kokeilu tapahtuu lain 2 :n tarkoittamissa tehtävissä. Ennen nimittämistä tapahtuva ansiovertailu tehdään normaalia menettelyä noudattaen. Ansiovertailun perusteella ansioituneimmalta viranhakijalta tulee pyytää nähtäväksi rikosrekisteriote. Mikäli esitetyn otteen perusteella työnantaja arvioi yleisten nimittämisperusteiden nojalla (kyky, taito ja koeteltu kansalaiskunto) hakijan soveltuvuudessa virkaan olevan este, voidaan hakija jättää nimittämättä. Tämän jälkeen pyydetään ansiovertailussa toiseksi parhaalta hakijalta ote nähtäväksi. Otteen sisällöstä ei ole 7 :ssä annettu oikeutta merkitä rikosrekisteritietoja henkilöä koskeviin asiakirjoihin. Oikeusrekisterikeskuksesta on mahdollisuus rikosrekisteriotteen tunnistetietojen avulla tarkistaa lain mukaisen otteen antaminen henkilölle työn- tai viranhakua varten. Vasta uudet tehtävät lain piiriin Menettely koskee vain uuteen tehtävään valittavaa henkilöä eikä alaikäisten kanssa lain voimaantullessa jo työskennelleitä työntekijöitä. Rikosrekisteriote tulee kuitenkin vaatia samaan työnantajaan jo työ- tai virkasuhteessa olevalta henkilöltä silloin, kun henkilölle annetaan sellaisia uusia tehtäviä, joissa rekisteriote on lain mukaan vaadittava. Jo kertaalleen otteen toimittaneita saman työnantajan palveluksessa toisiin tehtäviin siirtyviä henkilöitä menettely ei koske. Virkamies on myös viranomaisen pyynnöstä velvollinen antamaan tälle nähtäväksi rikosrekisteriotteen, jos viran tehtäviä muutetaan 2 :ssä tarkoitetuiksi tai hänelle muutoin osoitetaan siinä tarkoitettuja tehtäviä. Laissa ei ole käsitelty erikseen tilannetta, jossa vasta tehtävien antamisen jälkeen ilmenee, että tehtävät ovatkin lain 2 :ssä tarkoitettuja. Lainsäätäjän tarkoitus on, että velvollisuus pyytää rikosrekisteriote ulottuu näihinkin tilanteisiin. Työnhakijan rikosrekisteriotteen merkintää ei sinänsä voida pitää työhönoton esteenä. Hakijan soveltuvuus tehtävään jää olosuhteiden mukaan aina työnantajan harkintaan. Menettely kunnan tehtävässä Pykälän 2 momentissa säädetään tarkemmin noudatettavasta menettelystä valittaessa uusi viranhaltija kunnan tai kuntayhtymän palvelukseen. Menettely koskee 1 momentissa esitetyn mukaisesti sekä uuteen virkasuhteeseen ottamista että virkasuhteesta toiseen siirtämistä samoin kuin säännöksessä tarkoitettujen virkatehtävien antamista viranhaltijan nykyisessä virassa. Menettely koskee sekä vakinaisia että väliaikaisia ja tilapäisiä viranhaltijoita. Taustojen tarkistamismenettely merkitsee käytännössä sitä, että päätös henkilön siirtämisestä tai hänen tehtäviensä muuttamisesta voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun rikosrekisteriote on toimitettu nähtäväksi. Viranhaltijan valinta voi olla joko vaali tai yksittäisen viranhaltijan toimivaltansa puitteissa tekemä viranhaltijapäätös. 12 SAK TYÖELÄMÄTIETO 1/2003

15 Otetta ei vaadita kaikilta vaan vain valittavalta Säännöksen tarkoituksena on, että rikosrekisteriote pyydetään ainoastaan virkasuhteeseen otettavalta tai siirrettävältä henkilöltä, valintaa tai päätöstä tehtäessä ote pyydetään ainoastaan siltä henkilöltä, joka tulee valituksi. Ehdollinen valintapäätös joudutaan antamaan tiedoksi valitulle ja mahdollisille varahenkilöille uhalla, että jollei otetta toimiteta säädetyssä tai pyydetyssä määräajassa, valinta raukeaa. Jos määräajassa toimitetusta otteesta ilmenee sellaisia seikkoja, ettei valinnan vahvistava viranomainen katso voivansa vahvistaa valintaa, valinta on todettava rauenneeksi. Ehdollisen valinnan vahvistamatta jättämisessä virkasuhde lakkaa ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta annetun lain (484/ 1996) 10 :n 1 momentin 5 kohdan mukaisesti. Ehdollisesti suoritettu valinta on erikseen vahvistettava tai todettava rauenneeksi. Menettelystä ja viranhoitomääräyksen antamisesta on tarkempia määräyksiä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan 12 päivänä kesäkuuta 1996 hyväksymän virkasäännön mallin 10 :ssä. Kun pyydetty rikosrekisteriote on toimitettu nähtäväksi, tämä voidaan todeta esimerkiksi virantäyttöä koskevissa asiakirjoissa ja viranomaisen on huolehdittava otteen palauttamisesta henkilölle takaisin viipymättä asian käsittelyn jälkeen. Työ- ja tasa-arvoasiain valiokunta halusi eduskuntakäsittelyn aikana, että tätä pykälää selvennettiin. Valiokunta piti hakijan oikeusturvan kannalta perusteltuna, että valinnan raukeamisesta tehdään aina päätös. Ehdollinen päätös ei voi itsestään raueta. Valtion virkaan nimittämiset Pykälän 3 momentissa säädetään 1 momentin mukaisen menettelyn soveltamisesta nimitettäessä henkilö valtion virkamieslain mukaiseen virkaan tai virkasuhteeseen. Perustuslain 125 :n 2 momentin mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Rikosrekisteriotteessa oleva merkintä ei siis merkitse sinänsä estettä nimitykselle, vaan sen merkitys harkitaan säädettyjen nimitysperusteiden mukaisesti. Rikosrekisteriote pyydetään vasta sen jälkeen kun nimitysharkinta muilta osin on tehty. Rikosrekisteriote pyydetään vain nimitysperusteiden valossa muutoin ansioituneimmalta henkilöltä. Näin saavutetaan mahdollisimman suuri yksityisyyden suoja siten, ettei sellaisten virkaa hakeneiden tai siihen ilmoittautuneiden henkilöiden, joita ei ehdoteta nimitettäväksi, ole tarpeettomasti toimitettava rikosrekisteriotetta. Käytännössä nimitettäväksi ehdotettava henkilö saattaa perustellusta syystä vaihtua ennen nimitystä. Näissä tilanteissa rikosrekisteriote on pyydettävä luonnollisesti siltä, joka vaihtoehtona ehdotetaan virkaan nimitettäväksi. Nimitettävän henkilön rikosrekisteritiedot ovat nimitysperusteiden arviointiin vaikuttava seikka, jonka nimittävän viranomaisen tulee tietää ennen nimityspäätöksen tekemistä. Otteen esittämisestä tehdään merkintä esimerkiksi nimitysmuistioon ja rikosrekisteriote palautetaan viipymättä henkilölle. Tarkastusmenettely koskee vastaavasti määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämistä ja annettaessa virkamiehelle muutoin ensimmäistä kertaa tässä tarkoitettuja tehtäviä. SAK TYÖELÄMÄTIETO 1/

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e Oikeusministeriö asetti 1 päivänä maaliskuuta 2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli Eduskunnan 19 päivänä lokakuuta 1999 antamaan lausumaan liittyen selvittää, miten

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT SUOMEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN KESKUSLIITTO 20.12.1999 VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 2 1. JOHDANTO...4 2. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT...5 2.1 MILLOIN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia. Euroopan unionin

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi yhdenvertaisuuslaki. Lisäksi ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä Veera Kankaanrinta Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä 1. Kysymyksenasettelusta Vastavuoroisen tunnustamisen periaate on yksi eu-rikosoikeudellisen

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

HE 54/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 54/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 54/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. Yleistä...... 3 2. Valokuva henkilötietona ja osana henkilörekisteriä...3

Lisätiedot

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki todistajansuojeluohjelmasta.

Lisätiedot

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Uusi Insinööriliitto UIL ry J Suomen Lakimiesliitto ry Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Yrittäjän opas Julkaisijat Uusi Insinööriliitto UIL

Lisätiedot

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Työlainsäädäntö... 5 Yleistä... 5 Työsopimuslaki (55/2001)... 6 Palkkaturva... 11 Työehtosopimuslaki (436/1946)... 11 Laki lähetetyistä

Lisätiedot

Lainsäädäntöaloitteet 2012

Lainsäädäntöaloitteet 2012 Lainsäädäntöaloitteet 2012 LOJAALISUUS RIIPPUMATTOMUUS ESTEETTÖMYYS LUOTTAMUKSELLISUUS KUNNIALLISUUS Asianajajaliiton lainsäädäntöaloitteet 2012 13.3.2012 1 (36) Sisältö Johdanto... 2 1 Rahoitus... 3 1.2

Lisätiedot

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan Hallituksen esitys Eduskunnalle lainsäädännöksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevasta neuvottelu-, sopimus- ja sovittelujärjestelmästä. Yleisperustelut

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkomaalaislaki. Lailla toteutettaisiin ja edistettäisiin

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

Kilpailukieltosopimuksen edellytykset työsopimuslain mukaan

Kilpailukieltosopimuksen edellytykset työsopimuslain mukaan Jussi Heiskanen Kilpailukieltosopimuksen edellytykset työsopimuslain mukaan 1. Johdanto Työsuhteen aikana työntekijän kielto harjoittaa kilpailevaa toimintaa on osa työntekijän lojaliteettivelvollisuutta.

Lisätiedot