Sallan kunnan turvallisuussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sallan kunnan turvallisuussuunnitelma 2012 2015"

Transkriptio

1 Hyväksytty kunnanvaltuustossa Sallan kunnan turvallisuussuunnitelma

2 Sallan kunnan turvallisuussuunnitelma Kirjoittaja: Joonas Hänninen Kuvat: Office Clip Art

3 Sisällysluettelo: 1. Johdanto Turvallisuussuunnitelman tausta Turvallisuussuunnittelu Sallan kunnassa Sallan kunnan turvallisuuden nykytila Liikenneturvallisuus Rikollisuus Rikollisuuden yleinen kehitys Suomessa Rikollisuuden kehitys Sallassa Pelastustoiminta Syrjäytyminen ja sosiaalinen turvallisuus Työttömyyden kehitys Koulutus Päihteiden käyttö Lisätietoa syrjäytymisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta Matkailun turvallisuus Kylien turvallisuus Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen turvallisuus Turvallisuustyön tavoitteet Sallassa Yleisen turvallisuuden parantamisen tavoitteet Liikenneturvallisuuden ja tieinfran turvallisuuden tavoitteet Rikollisuuden vähentämisen tavoitteet Syrjäytymisen ehkäisemisen tavoitteet Tavoitteiden täytäntöönpano Taulukot

4 1. Johdanto 1.1. Turvallisuussuunnitelman tausta Hyvä turvallisuus muodostuu laajasta kokonaisuudesta, jossa keskeistä on kansalaisten hyvinvointi, vahva sosiaalinen koheesio ja yhteisöllisyys, taloudellinen vakaus sekä yhteiskunnan elinvoimaisuus. Työtä turvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi tehdään laajasti yhteiskunnan eri sektoreilla ja kansalaisten toimesta. Valtioneuvosto on hyväksynyt kolmannen kansallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman istunnossaan Sisäisen turvallisuuden ohjelman tarkoituksena on esittää ratkaisuja eräisiin arjen turvallisuushaasteisiin, joiden ennaltaehkäisy ja joihin puuttuminen lisäävät arjen turvallisuutta ja hyvinvointia sekä edistävät yhteiskuntarauhaa. Sisäisellä turvallisuudella tarkoitetaan määritelmän mukaan sellaista yhteiskunnan olotilaa, jossa väestö voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista ilman rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista ja kansallisista tai kansainvälisistä ilmiöistä johtuvaa pelkoa tai turvattomuutta. Sisäisen turvallisuuden ohjelma varmistaa omalta osaltaan, että hallitusohjelmassa asetettu tavoite sisäiselle turvallisuudelle saavutetaan. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteena on ennalta ehkäistä ja torjua tapaturmia, onnettomuuksia ja rikoksia sekä lisätä turvallisuuden tunnetta. Suomessa asuvien hyvinvointi on yleisesti ottaen lisääntynyt, mutta samalla ongelmat kasaantuvat aiempaa näkyvämmin pienelle joukolle ihmisiä. Ongelmat voivat kärjistyessään johtaa yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan turvallisuutta heikentäviin tekoihin ja ilmiöihin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteena on toteuttaa toimenpiteitä, joilla puututaan tunnistettuihin ongelmiin ja riskeihin ja katkaistaan yksilöiden ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta kielteinen kehitys. Sisäisen turvallisuuden ohjelma vahvistaa niitä väestön hyvinvointia ja yhteiskunnan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä lisääviä toimia, joita toteutetaan laajasti yhteiskunnan eri toimintalohkoilla. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tärkeimpiä yksittäisiä tavoitteita ovat alkoholista aiheutuvien turvallisuusongelmien vähentäminen, nuorten turvallisen kasvuympäristön varmistaminen, ikääntyvien turvallisuuden parantaminen ja rikoksen uhrin palvelujen parantaminen. Tavoitteena on myös varmistaa sellaisten toimintamallien käyttöönotto, joilla viranomaiset yhteistyössä järjestöjen kanssa voivat nopeasti puuttua yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan turvallisuutta uhkaaviin tilanteisiin Turvallisuussuunnittelu Sallan kunnassa Sallan kunnan turvallisuussuunnittelu perustuu laaja-alaiseen turvallisuuden käsitteeseen, missä arjen rikoksia ja häiriöitä estetään ennalta yhteistyössä paikallisyhteisön kanssa. Kunnan lisäksi vastuu turvallisuuden ja viihtyvyyden parantamisesta ja ylläpitämisestä kuuluu kaikille alueen toimijoille. Turvallisuussuunnitelmassa todetaan nykyinen turvallisuustilanne ja vahvistetaan käynnistettävät uudet toimenpiteet turvallisuustilanteen edelleen parantamiseksi. Tämä turvallisuussuunnitelma on laadittu vuosille Suunnitelmaa tulee tarkistaa vuosittain. 3

5 2. Sallan kunnan turvallisuuden nykytila 2.1. Liikenneturvallisuus Liikenneturvallisuudella tarkoitetaan eri tienkäyttäjien turvallisuutta Suomessa mitattuna onnettomuuksien uhrien lukumäärällä. Keskeisiä riskitekijöitä ovat kuljettajat, ajoneuvot ja liikenneväylät. Liikenneturvallisuuden parantamisen avaintekijöitä ovat kuljettajien asenteisiin ja ajotapaan puuttuminen, ajoneuvojen turvallisuuden kehittäminen ja liikenneväylien ylläpito ja parantaminen. Vuonna 2011 Sallan kunnan alueella tapahtui yhteensä 26 tieliikenneonnettomuutta 1. Onnettomuuksista 7 johti henkilövahinkoon ja 12 loukkaantumiseen. Kaikki vuonna 2011 henkilövahinkoon tai loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet tapahtuivat joko henkilöautolla tai moottoripyörällä tapahtuneissa onnettomuuksissa. Tieliikenneonnettomuuksien määrä ja onnettomuuksien laatu on vaihdellut viimeisen viiden vuoden aikana huomattavasti. Vähiten tieliikenneonnettomuuksia tapahtui vuosina 2008 ja 2010 jolloin onnettomuuksien kokonaislukumäärä oli 18 onnettomuutta. Eniten tieliikenneonnettomuuksia tapahtui puolestaan vuonna 2009 jolloin onnettomuuksien määrä oli 35. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui seurantakaudella vain yksi. Vuosien aikana tieliikenneonnettomuuksissa Sallassa loukkaantui yhteensä 48 henkilöä. Suurin osa loukkaantumisonnettomuuksista tapahtui joko henkilöauton kuljettajalle (14 kpl) tai henkilöautossa matkustaneelle henkilölle (18 kpl). Muille ryhmille loukkaantumisonnettomuuksia tapahtui seuraavasti: jalankulkijat (1 kpl), polkupyöräilijät (1 kpl) ja moottoripyöräilijät (3 kpl). Keskiarvoisesti vuosien aikana Sallassa tapahtui loukkaantumiseen johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 224 onnettomuutta asukasta kohden, kun koko Lapissa keskiarvo oli 198 onnettomuutta asukasta kohden. Tarkemmat tilastotiedot on esitetty tämän suunnitelman liitetaulukoissa. Kuva 1. Tieliikenneonnettomuudet Sallassa Tieliikenneonnettomuudeksi määritellään henkilö- tai omaisuusvahinkoon johtanut tapahtuma, joka on sattunut tieliikennelain mukaan yleiselle liikenteelle tarkoitetulla tai yleisesti liikenteeseen käytetyllä alueella ja jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva kulkuneuvo. Tieliikennelaissa määriteltyjen ajoneuvojen lisäksi osallisiksi kulkuneuvoiksi luetaan myös raitiovaunu ja juna tasoristeysonnettomuuksissa. Jalankulkijan kaatuminen ei ole liikenneonnettomuus, polkupyörällä (=ajoneuvo) kaatuminen on. Vuoteen 1991 saakka myös pelkkiin omaisuusvahinkoihin (ei henkilövahinkoja) johtaneet onnettomuudet olivat tilastossa mukana. 4

6 Tieliikenne onnettomuuksien määrään vaikuttaa omalta osaltaan myös kansainvälisen rajanylityspaikan aukeaminen Sallan Kelloselkään. Rajanylityspaikan mukana liikenne on lisääntynyt merkittävästi Kelloselkä-Salla tieosuudella. Myös Venäläisten autoilijoiden erilainen ajokulttuuri ja osin Suomen tieoloihin sopimaton ajoneuvokalusto on lisännyt onnettomuuksien määrää. Oheinen kuva osoittaa selkeästi miten kansainvälisten rajanylityspaikkojen välittömässä läheisyydessä olevat tiealueet kuuluvat henkilövahinkoon johtavien tieliikenneonnettomuuksien osalta vaarallisimpaan ryhmään. 5

7 2.2. Rikollisuus Rikollisuuden yleinen kehitys Suomessa Vuonna 2011 koko maassa poliisin tietoon tuli lähes rikosta, joista noin puolet oli liikennerikkomuksia. Rikoslaissa kuvattuja rikoksia tehtiin Vain osa rikoksista tulee viranomaisten tietoon. Osa rikoksista on ns. valvontarikoksia, joiden tilastoituun määrään vaikuttaa se, miten aktiivisesti poliisi paljastaa niitä. Esimerkkejä valvontarikoksista ovat huumausainerikokset ja liikennerikokset. Mitä vakavammasta rikoksesta on kyse, sitä todennäköisempää on, että siitä ilmoitetaan poliisille. Ilmoitusaktiivisuuteen vaikuttavat monet eri seikat ja ilmoitusaktiivisuuden arvioidaan lisääntyneen viime vuosikymmeninä. Esimerkiksi omaisuusrikoksia ilmoitetaan vakuutuskorvausten saamiseksi. Ilmoittamisen helppous ja vaivattomuus alentavat kynnystä ilmoittaa rikoksesta poliisille. Poliisin tietoon tulleiden liikennerikosten määrä on lisääntynyt vuosi vuodelta muun muassa tehostuneen automaattivalvonnan vuoksi. Noin neljännes poliisin tietoon tulleista rikoksista on erilaisia omaisuusrikoksia. Näiden määrä on ollut pidemmällä aikavälillä tarkastellen laskussa. Tietoyhteiskunnan kehittymisen myötä tietoverkkorikollisuus on lisääntynyt sitä mukaa, kun ihmiset toimivat ja viettävät yhä enemmän aikaa tietoverkoissa. Poliisin tietoon tulleiden väkivaltarikosten määrä on kasvanut. Pahoinpitelyjä on tapahtunut viime vuosina keskimäärin yli vuosittain. Vuonna 2011 poliisin tietoon tulleiden pahoinpitelyjen määrä kasvoi ja pahoinpitelyrikoksia tehtiin yli Pääasiallinen syy tähän on lainmuutos, jonka seurauksena lievä väkivalta lähisuhteissa, työpaikalla tai alle 18-vuotaisiin kohdistuneena tuli yleisen syytteen alaiseksi rikokseksi. Henkirikoksia tehdään keskimäärin 130 vuodessa. Rikoksiin syyllistyvistä suurin osa on vuotiaita nuoria ja nuoria aikuisia. Myös rikosten uhreista suuri osa on nuoria. Rikollisuus liittyy usein nuoruuden ohimenevään ikävaiheeseen vähentyen ikääntymisen myötä. Poikkeuksen tästä tekee talousrikollisuus, jossa tekijät ovat yleensä keskimääräistä iäkkäämpiä ja jossa ei tapahdu rikoksentekoaktiivisuuden laskua iän myötä. Rikokset eivät jakaannu tasaisesti nuorten kesken vaan pieni osa nuorista tekee runsaasti rikoksia. Kasvava haaste on nuorten tekemien rikosten kasaantuminen pienelle ryhmälle nuoria. Toistuvasti rikoksia tekeville nuorille on usein kasaantunut myös muita ongelmia. Helsinkiläislapsia tutkittaessa havaittiin, että 70 prosenttia rikoksen uusineista lapsista oli joutunut tekemisiin lastensuojelun kanssa jo ennen ensimmäistä rikollista tekoaan. Lisäksi tutkimuksissa on havaittu, että koulupudokkuudella ja työttömyydellä on yhteys sekä väkivallan tekemiseen että uhriksi joutumiseen, kun tarkastellaan vakavaa tai toistuvaa väkivaltaa. Rikoksesta epäiltyjä miehiä on yli kaksi kertaa enemmän kuin naisia. Naiset ovat yhtä usein rikoksen uhreina kuin miehet. 6

8 Rikollisuuden kehitys Sallassa Sallassa rikollisuus on väkilukuun suhteutettuna hieman Lapin ja koko maan keskiarvojen alapuolella. Määrällisesti eniten rikostyypeistä on lisääntyneet liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset, joita oli Sallassa vuonna 2010 yhteensä 49,5 kappaletta 1000 asukasta kohden. Myös huumausainerikokset ovat tulleet kasvaneet merkittävästi. Vuonna 2007 Sallassa ei ollut yhtään poliisin tietoon tullutta huumausainerikosta, mutta vuonna 2010 niitä oli jo 3,4 kappaletta 1000 asukasta kohden. Nousua voidaan pitää suurena. Huumausainerikosten osalta Salla onkin kirinyt lähes Lapin ja maan keskitason kiinni. Rikoksista epäiltyjen alle 20-vuotiaiden määrä vastaavanikäisistä on myös lisääntynyt huomattavasti vuodesta 2009 vuoteen 2010 mennessä vuotiaiden osalta ylitettiin Lapin keskiarvo ja lähestyttiin koko maan keskiarvoa. Poliisin tietoon tullut rikollisuus Sallassa vuosina Lappi 2010 Koko maa 2010 Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1000 asukasta 5,5 5,1 6,9 3,8 6,4 6,6 Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset / 1000 asukasta 18,1 10,9 18,2 15,1 38,4 46 Poliisin tietoon tulleet liikennerikokset ja -rikkomukset sekä liikenteen vaarantamiset / 1000 asukasta (-2008) Poliisin tietoon tulleet liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset / 1000 asukasta 28 21,8 24, ,1 49,5 108,9 93,8 Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset / 1000 asukasta 4,6 4,6 4,5 5,5 5,4 3,9 Poliisin tietoon tulleet eräät liikennerikokset / 1000 asukasta 8,3 9,9 12,3 9,9 Päihtyneiden säilöönotot / 1000 asukasta 17, ,3 14,9 18,9 14,6 Päihteiden vaikutuksen alaisena tehdyistä rikoksista syyllisiksi epäillyt / 1000 asukasta Päihteiden vaikutuksen alaisina tehdyistä väkivaltarikoksista syyllisiksi epäillyt / 1000 asukasta 15, ,8 18,2 3,2 3,5 3,5 4,5 3,6 3,4 Poliisin tietoon tulleet kaikki huumausainerikokset / 1000 asukasta 0 0,5 0,5 3,4 3,9 3,7 Poliisin tietoon tulleet huumausaineiden käyttörikokset / 1000 asukasta 0 0 0,2 1,7 2,5 2,3 Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset / 1000 asukasta 0 0,5 0,2 1,7 1,3 1,2 Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset / 1000 asukasta ,1 0,2 Rikoksista syyllisiksi epäillyt 0-14-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä 26,1 9,2 7,3 14,8 Rikoksista syyllisiksi epäillyt vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä 52,6 93, ,3 Rikoksista syyllisiksi epäillyt vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä 45,5 153,8 150,6 167,9 THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet

9 2.3. Pelastustoiminta Pelastustoiminnalla tarkoitetaan ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi ja pelastamiseksi, vahinkojen rajoittamiseksi ja seurausten lieventämiseksi onnettomuuksien sattuessa tai uhatessa kiireellisesti suoritettavia toimenpiteitä. Pelastustoimintaan kuuluu: hätäilmoitusten vastaanotto pelastusyksiköiden ja muun avun hälyttäminen väestön varoittaminen uhkaavan onnettomuuden torjuminen vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaaminen ja pelastaminen tulipalojen sammuttaminen sekä muiden vahinkojen torjuminen ja rajoittaminen, jälkiraivaus ja -vartiointi sekä näihin liittyvät johtamis-, tiedotus-, huolto- ja muut tukitoiminnat Onnettomuuksia, joissa voidaan tarvita pelastustoimelta kiireellisesti suoritettavia toimenpiteitä, ovat mm: liikenneonnettomuudet (tie-, raide-, lento- ja vesiliikenne) tulipalot (rakennus-, liikenneväline-, maasto- ja muut tulipalot) onnettomuudet ja tapaturmat (ihmisen ja eläimen pelastustehtävät) vahingontorjuntatehtävät (mm. äkilliset vesivahingot ja mysrkyvauriot) kemikaalin ja öljyntorjuntatehtävät maalla ja merellä vesipelastustehtävät maastopelastustehtävät tarkastus- ja virka-aputehtävät Lapin pelastuslaitoksella on vähintään yksi paloasema jokaisessa Lapin kunnassa. Pelastustehtävään lähtee pelastushenkilöstöä kalustoineen joko yhdeltä tai useammalta paloasemalta. Pelastustoiminnassa tarvittavat resurssit kootaan tarvittaessa useamman kunnan alueelta. Tarvittaessa koko maakunnan pelastusresurssit ovat käytettävissä pelastustoiminnassa. Erityisesti rajaseutukunnissa lisäapua voidaan saada myös naapurivaltion alueelta. Vastavuoroisesti Lapin pelastuslaitos antaa tarvittaessa apua myös rajanaapurivaltioiden puolelle. Myös Sallan pelastustoiminnasta vastaa Lapin Pelastuslaitos. Pelastuslaitos huolehtii yleisistä toimintaedellytyksistä ja Sallan vapaaehtoinen palokunta ry ensilähdön sopimuspalokuntana pelastustoimen tehtävistä 2 yhdessä Lapin Pelastuslaitoksen kanssa. Sallan toimipaikka toimii Lapin pelastuslaitoksen alaisuudessa osana Itä-lapin seutukunnan pelastusaluetta. 2 Pelastustoimen tehtävillä tarkoitetaan tehtäviä jotka liittyvät: 1) tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisyyn; 2) pelastustoimintaan, jolla tarkoitetaan ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi ja pelastamiseksi, vahinkojen rajoittamiseksi ja seurausten lieventämiseksi onnettomuuksien sattuessa tai uhatessa kiireellisesti suoritettavia toimenpiteitä; ja 3) väestönsuojeluun, jolla tarkoitetaan ihmisten ja omaisuuden suojaamista. 8

10 2000-luvulla Lapin pelastuslaitoksen Sallan toimipaikan hälytystehtävät ovat trendimäisesti kasvaneet. Vähimmillään tehtävien määrä oli vuonna 2001, jolloin tehtävien kokonaismäärä oli 26 tehtävää ja enimmillään tehtävien määrä on ollut vuonna 2009, jolloin tehtäviä oli kaikkiaan 111 kappaletta. Vuonna 2011 Sallan VPK osallistui pelastustoimintaan yhteensä 102 kertaa. Eniten palo- ja pelastustointa työllisti erilaiset ensivastetehtävät joita oli vuonna 2011 yhteensä 28 kappaletta. Muita yleisiä tehtäviä olivat tarkastus- ja varmistustehtävät 16 kappaletta, liikenneonnettomuus tehtävät 12 kappaletta, sekä rakennus- ja maastopalotehtävät joita oli yhteensä 17 kappaletta. 9

11 2.4. Syrjäytyminen ja sosiaalinen turvallisuus Sosiaalinen syrjäytyminen tai syrjäytyminen tarkoittaa yhteiskunnallisesta elämästä syrjään jäämistä. Ihminen voi syrjäytyä mm. työnteosta, opiskelusta, harrastuksista, yhteiskunnallisista vaatimuksista ja tuttavien näkemisestä. Hän voi viettää lähes koko aikansa yksin kotona. Syrjäytymiseen liittyy usein keskeisesti toivottomuus, ihminen ei ole tyytyväinen tilaansa, mutta ei koe voivansa parantaa sitä mitenkään. Syrjäytymistä ja syrjäyttämistä voivat aiheuttaa esimerkiksi opiskelumahdollisuuksien puute, pitkäaikaistyöttömyys, pätkätöiden välillä toistuvat työttömyysjaksot, tuloerot, terveysongelmat, etninen tai muu syrjintä tai päihteiden käyttö. Erityisen herkkiä syrjäytymiselle ihmiset ovat elämän muutosvaiheissa, esimerkiksi koulun, työsuhteen tai parisuhteen päättyessä. Syrjäytyminen saattaa johtaa etenkin miehillä vaikeuksiin löytää kumppania taikka muunlaisiin ihmissuhdeongelmiin. Syrjäytyminen saattaa johtaa myös päihdeongelmiin tai pahentaa entisiä. Myös rikollisuus on keskimääräistä yleisempää syrjäytyneiden keskuudessa. Syrjäytymisen ehkäisyn ja sosiaalisen turvallisuuden avainasioita ovat kaikkien oikeudenmukainen kohtelu, tunne johonkin kuulumisesta sekä mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja osallistua myös yhteisön elämään. Alueiden eriarvoistuminen ja ongelmien kasaantuminen tietyille alueille luovat sosiaalista turvattomuutta, joka voi heijastua ympäristöön esimerkiksi levottomuutena ja rikoksina. Asukkaiden ei pidä joutua kohtuuttoman eriarvoiseen asemaan asuinalueesta johtuen. Sallassa uuden kuntastrategian mukaisesti kunnallisia palveluita tuotetaan hajautetun toiminnan periaatteiden mukaisesti, jolloin myös sivukylillä asuvilla ihmisillä on paremmat mahdollisuudet käyttää julkisia palveluita. Rakennetun ympäristön suunnittelun keinoin voidaan osaltaan edistää sitä, että ihmisillä on hyvä elää ja toimia. Kun elinolot ovat kunnossa, on helpompi kokea itsensä yhteisön jäseneksi ja sitoutua sen arvoihin. Suunnittelun keinoin voidaan myös pyrkiä lisäämään positiivisia kohtaamisia ja suvaitsevaisuutta ihmisten välillä. Seuraavissa kappaleissa paneudutaan tarkemmin syrjäytymisriskiä lisäävien tekijöihin. 10

12 Työttömyyden kehitys Työttömyys ei tutkimusten mukaan välittömästi lisää riskiä syrjäytymiseen. Se on kuitenkin usein alku prosessille, joka johtaa vakaviin puutteisiin elinoloissa. Työttömyyden ja syrjäytymisen välinen yhteys syntyy kehästä, jossa työttömyys aiheuttaa köyhyyttä, joka puolestaan lisää riskiä työttömyyden pitkittymiseen. Mitä pidempään henkilö on ollut työtön, sitä vaikeampaa on saada työtä. Työttömyys on laskenut Sallassa tasaisesti koko 2000-luvun ajan, pois lukien vuoden taloustaantumasta johtuneen hetkellisen nousun. Vuonna 2000 työttömyys oli Sallassa 29,3 % kun se 2011 oli enää 20,7 %. Pitkäaikaistyöttömien osalta tilanne ei ole kuitenkaan niin hyvä. Työttömistä Sallalaisista pitkäaikaistyöttömiä oli vuonna 2011 lähes 22 %, kun vuonna 2006 pitkäaikaistyöttömiä työttömistä oli 14,3 %. Koko työvoimaan suhteutettuna pitkäaikaistyöttömiä oli vuonna 2001 yhteensä 4,5 %. Pitkäaikaisyöttömien määrän kasvua suhteessa työttömyyteen selittyy osittain kokonaistyöttömyysasteen alentumisella. Työttömyysasteen aleneminen nostaa pitkäaikaistyöttömien suhteellista määrää, mikäli pitkäaikaistyöttömät eivät työllisty samassa suhteessa muiden työllistyvien kanssa. Osittain tilanne kuvastaa myös pitkäaikaistyöttömien hyvin vaikeaa työmarkkina-asemaa. Pitkäaikaistyöttömyyden kierteestä on hyvin vaikea päästä irti. Nuorisotyöttömyyden osalta Sallassa on menty parempaan suuntaa koko 2000-luku. Vuonna 2011 nuorisotyöttömiä (18 24-vuotiaita) oli 17,2 % samanikäisestä työvoimasta, kun vastaava luku oli vielä 2006 jopa 31,7 %. Työttömyys lukujen uskotaan kehittyvään myönteiseen suuntaan myös tulevaisuudessa, vaikka valtionhallinto onkin osin vähentänyt työllisyyden hoidon määrärahoja. Työllisyystilanteen parantamiseksi Sallan kunnassa käynnistyy vuoden 2012 lopussa uusi työllisyysyksikkö, joka jatkossa ottaa kokonaisvastuun Sallan kunnan tekemistä työllisyydenhoidon tehtävistä. Näillä toimenpiteillä työllisyydenhoidon määrärahat saadaan koordinoitua ja käytettyä entistä tehokkaammin, jolla uskotaan olevan positiivisia vaikutuksia työttömyyden kehitykseen. Työttömyys Sallassa Työttömät, % työvoimasta 24,2 21, ,1 21,1 20,7 Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä 14,3 14, ,1 21,9 Pitkäaikaistyöttömät, % työvoimasta 3,5 3,1 2,9 2,4 3,2 4,5 Vaikeasti työllistyvät, % vuotiaista 11 8,7 7,9 8 9,1 9,6 Nuorisotyöttömät, % vuotiaasta työvoimasta 31,7 24, ,5 17,2 THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet Syrjäytymisriskin osalta työttömyydessä on siis menty positiiviseen suuntaan. Tulevat toimet työttömyyden edelleen alentamiseksi vähentänevät omalta osaltaan Sallalaisten syrjäytymisriskiä merkittävästi. 11

13 Koulutus Peruskoulun jälkeinen koulutus vähentää syrjäytymisen tai työttömäksi joutumisen riskejä selvästi. Pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevan nuoren riski jäädä ulkopuoliseksi on lähes kolminkertainen verrattuna ammatillisen keskiasteen koulutuksen saaneisiin. Myös työttömyyden riski on suurinta pelkästään perusasteen suorittaneilla. Perusasteen koulutuksen varassa olevilla nuorilla työmarkkinoiden ja koulutuksen ulkopuolella oleminen on yleisempää kuin työttömyys. Niistä ulkopuolisista ja työttömistä, joilla ei 25-vuotiaana ole perusasteen jälkeistä tutkintoa tai kesken olevia opintoja, näyttää 90 prosenttia jäävän kokonaan vaille jatkokoulutusta. Koulutuksen osalta tilanne Sallassa on kohtuullisen hyvä, verrattuna moneen muuhun vastaavan kokoiseen kuntaan. Kunnan vahva perusopetus ja oma lukiokoulutus tarjoaa alueen nuorille hyvät mahdollisuudet käydä koulua ja opiskella omalla paikkakunnallaan. Ainoastaan ammatillinen koulutus kunnasta puuttuu. Nyt käynnissä olevat hankkeen rajalukiotoiminnan vakinaistamiseksi ja erillisen matkailupainotteisin lukiolinjan aloittamisesta luovat omalta osaltaan uskoa koulutuksen kehitykseen myös tulevaisuudessa. Koulutus Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 8 8,8 10,4 13,1 12,3 Keskiasteen koulutuksen saaneet, % 15 vuotta täyttäneistä 39,3 40,5 40,5 41,5 42 Korkea-asteen koulutuksen saaneet, % 15 vuotta täyttäneistä 12,4 12,5 13,1 13,3 13,5 Koulutustasomittain THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet Tilastojen mukaan koulutuksen ulkopuolelle jääneiden vuotiainen osuus vastaavanikäisestä väestöstä on kasvanut vuodesta 2006 yhteensä 4,3 %. Suurin osa näistä koulutuksen ulkopuolelle jääneistä ovat keskeyttäneet opintonsa ja palanneet kotipaikkakunnalleen. Koulutustasomittaimella mitattuna Sallalaisten koulutusaste on kasvanut jonkin verran viime vuosina. Vuodesta 2006 vuoteen 2011 mennessä keskimääräinen koulutuspäivien määrä peruskoulun jälkeen on noussut 17 koulutuspäivällä. Koko maan tasoon nähden (335 vuonna 2011) taso on vielä alhainen. Suuri eri kuitenkin selittyy kouluttautumismahdollisuuksien erolla. Sallassa ei ole mahdollista suorittaa ammatillista- tai korkeakoulututkintoa. 3 Indikaattori ilmaisee väestön koulutustason, joka on mitattu laskemalla perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräinen pituus henkeä kohti. Väestön koulutustasoa osoittava mittain kuvaa väestöryhmän koulutustasoa koulutuspituudella. Esimerkiksi koulutustasoluku 246 osoittaa, että teoreettinen koulutusaika henkeä kohti on 2,5 vuotta peruskoulun suorittamisen jälkeen. 12

14 Päihteiden käyttö Päihteiden käyttö Sallassa on pysynyt lähes muuttumattomana koko seurantakauden ajan. Päihtyneiden säilöönotot sekä päihdehuollon laitoksissa asiakkaana olevien määrät ovat hieman vähentyneet. Sen sijaan päihteiden käyttö koko väestöön suhteutettuna on hieman noussut. Päihteiden käyttö Alkoholijuomien myynti, 100% alkoholia, litraa / 15 vuotta täyttäneet 10,6 10,8 10,3 10,6 10,4 Päihtyneiden säilöönotot / 1000 asukasta 17,2 17, ,3 14,9 Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa 9,3 9,5 9,2 9,4 9,4 Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1000 asukasta 2,7 1,1 3 2,6 1,9 THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet Lisätietoja päihteiden käytöstä Sallassa voi lukea Sallan kunnan päihde- ja mielenterveys suunnitelmasta sekä Sallan kunnan ja sen tytäryhtiöiden työpaikkojen päihdeohjelmasta Lisätietoa syrjäytymisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta Sallan kunnan hyvinvointikertomuksessa on paneuduttu tarkemmin syrjäytymiseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen liittyviin asioihin. Kertomus on luettavissa Sallan kunnan internet sivuilla osoitteessa 13

15 2.5. Matkailun turvallisuus Matkailun turvallisuudella tarkoitetaan matkailuprosessin häiriöttömyyden varmistamista. Matkailuprosessin osatekijöitä ovat matkailija, matkailuyritys työntekijöineen sekä matkailualue, ulkoinen ja sisäinen toimintaympäristö sekä matkailun koko palveluketju lähtöpisteestä kohteeseen ja takaisin. Asiakas, työntekijä, yritysjohtaja ja ulkomainen matkanjärjestäjä näkevät turvallisuuden eri tavalla. Päämäärä on yhteinen (matkustamisen prosessin häiriöttömyys) mutta näkökulma ja motiivi turvallisuuden sisältöön lähtevät jokaisen omasta intressistä. Asiakkaalle turvallisuus on ensisijassa sitä, että matkailuelämyksestä voi nauttia huolettomasti ilman ylimääräisiä pelkoja ja vahingoittumisen vaaraa. Työntekijälle tärkeää on työskentelyympäristön terveellisyys sekä häiriöalttiuden minimointi. Työn pysyvyys on myös yksi tärkeimpiä asioita työntekijän kannalta. Yritysjohtaja näkee edellisten lisäksi turvallisuuden edistävän myös yrityksen jatkuvuutta ja mainetta. Ulkomainen matkanjärjestäjä on puolestaan korostuneesti huolissaan hänen takanaan olevan vakuutusyhtiön vaatimuksista ja oikeudenkäyntihaasteiden mahdollisuudesta. Luonnollisesti matkanjärjestäjäkin on kiinnostunut yritystoimintansa jatkuvuudesta sekä asiakassuhteiden säilymisestä. Kunnan rooli matkailuturvallisuuden edistäjänä on julkisen sektorin toimijoista ratkaiseva. Terveystarkastaja, kuluttajaviranomainen, eläinlääkäri, pelastusjohto, terveyskeskus ja maankäytön suunnittelu kuuluvat kunnan tehtäviin. Tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa matkailuturvallisuuden käsitteen mukaisista toimenpiteistä ratkaistaan kunnassa ja kunnan alueella. Samanaikaisesti turvallisuuden ylläpidon hyödyt, tai laiminlyönnin haitat, näkyvät ensimmäisenä kunnan tasolla. Tämä voidaan mitata joko kustannusten muodossa tai imagovaikutuksena. Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmää rakentava hankekokonaisuus kehittää parhaillaan matkailualueen (matkailukeskuksen) turvallisuussuunnittelua, joka toimisi linkkinä matkailuyrityksen turvallisuusjohtamiselle sekä kunnan paikalliselle turvallisuussuunnittelulle. Myös Sallan kunta on mukana matkailun turvallisuusjärjestelmä hankkeessa. Matkailun turvallisuuden haasteisiin ja kehittämiskohteisiin paneudutaankin tarkemmin hankkeessa tehtävän matkailualueen turvallisuussuunnitelman puitteissa. Matkailualueen turvallisuussuunnitelma kartoittaa alueen riskit sekä turvallisuusresurssit, kuten ensiapu- ja kielitaitoisen henkilöstön, välineet ja varustuksen. Konkreettisena työkaluna suunnitelmassa on resurssikortti, jossa kuvataan keskuksen eri viranomaistoimintojen sekä yritysten ensivalmius- ja pelastuskapasiteetti. Matkailijoiden turvallisuusriskit liittyvät heidän omaan käyttäytymiseensä, heitä palvelevan henkilökunnan ammattitaitoon sekä luonnon, rakennetun ympäristön ja infrastruktuuriin aiheuttamiin riskeihin. Matkailuun liittyy luonnollisesti myös liikkumisesta ja esim. erilaisesta ajokulttuurista johtuvat riskit. Matkailijoiden oma käytös voi aiheuttaa riskin sekä heille itselleen että heitä palvelevalle henkilökunnalle. Matkailijalla voi olla rento lomafiilis, joka voi ilmetä esimerkiksi välinpitämättömänä käytöksenä ja ohjeista piittaamattomuutena. 14

16 2.6. Kylien turvallisuus Sallan kunnan kyläverkosto on hyvin laaja ja kylien alueella asuukin yli puolet Sallan kunnan koko väestöstä. Kylien ominaispiirteinä voidaan pitää kuitenkin kohtuullisen harvaa asutusta ja pitkiä etäisyyksiä kyläkeskusten välillä. Tämän hetkistä tilannetta Sallan kunnan kylien osalta voidaan pitää tyydyttävänä. Kylien turvallisuuden kannalta keskeisimmät haasteet kohdistuvat kyläalueiden infrastruktuurin kuntoon ja laajuuteen, peruspalveluiden saatavuuteen, sosiaaliseen turvallisuuteen sekä resurssien osittaisen keskittymiseen kuntakeskukseen. Perusinfrastruktuuriin katsotaan kuuluvaksi tieverkon kunto, televerkon kuuluvuus sekä sähkön- ja vedentoimitus. Televerkon kuuluvuudessa on edelleen ongelmia paikoittain, mutta tilanne on mennyt vuosi vuodelta parempaan suuntaan. Myös laajakaista yhteydet ovat mahdollisia yhä useampaa sivukylän kotiin joko langallisena kuituyhteytenä tai langattomana laajakaistana. Tieverkosto on pääsääntöisesti hyvässä kunnossa, ja esimerkiksi kunnan myöntämät yksityisteiden aurausavustukset auttavat teiden talvikunnossapitoa. Jotkin kylätiet ovat kuitenkin kelirikon aikana niin huonossa kunnossa, että liikkuminen raskaammalla kalustolla on lähes mahdotonta. Tästä johtuen voi esimerkiksi koulukuljetukset jäädä toteutumatta. Peruspalveluihin katsotaan kuuluvaksi niin kunnalliset palvelut kuin kaupankin palvelut. Väkimäärän vähentyessä siirtyvät palvelut yhä kauemmas asukkaista, joten niiden saavutettavuus koettaan aika ajoin suurena ongelmana. Sallan kunnan uuden kuntastrategian mukaisella monipalvelutoiminnalla pystytään osittain parantamaan kyläalueiden turvallisuustilannetta lisääntyneen palvelutarjonnan muodossa. Strategian painopisteenä on etenkin ikääntyneen väestön asumismahdollisuuksien turvaaminen ja heidän palveluiden järjestäminen. Avun saannin viiveet koetaan myös turvallisuutta uhkaavana tekijänä. Resurssit on mitoitettu asukasluvun mukaan, mutta kaukana kuntakeskuksesta suoritettavat tehtävät vaativat normaalitoimintaa enemmän resurssointia. Esimerkiksi poliisin saapuminen vie monesti tehtävän laadun kannalta liian pitkän ajan. Kyläasumiseen on aina liittynyt voimakas yhteisöllisyys. Yhteisesti jaetut tehtävät ovat luoneet kylille vahvat sosiaaliset turvaverkot. Väestön vähentyessä ja ikääntyessä ovat vanhat turvaverkot joutuneet murrokseen. Naapuriapua ei enää ole tai se on kauempana kuin aiemmin. Myös tähän ongelmaan pyritään kuntastrategian mukaisella monipalvelutoiminnalla tuomaan parannusta. Lisätietoja kylien turvallisuuteen ja kehittämiseen liittyvistä asioista voi lukea Sallan kunnan kuntastrategiasta 2015 sekä Sallan kylien tulevaisuusvisiohankkeen julkaisuista. Sallan kunta on myös mukana kylien turvallisuuteen erikoistuneessa taatusti turvassa hankkeessa, jossa kylille tehdään mm. turvallisuussuunnitelmia. 15

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen Turvallisempi huominen Sisäisen turvallisuuden ohjelma Helsinki 2012 26/2012 Kannen kuvat: Roni Rekomaa/Lehtikuva, Marja Airio/Lehtikuva Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 14.6.2012

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN 1 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009 2012 2 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009-2012 1. JOHDANTO... 3 2. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN ORGANISOINTI...

Lisätiedot

ja viipymättä hoidettavien hälytystehtävien toimintavalmiusajalla, rikoslakirikosten selvitysasteella ja tutkinta-ajalla (pois luettuna liikenne-

ja viipymättä hoidettavien hälytystehtävien toimintavalmiusajalla, rikoslakirikosten selvitysasteella ja tutkinta-ajalla (pois luettuna liikenne- 6.TURVALLISUUS 6.1. POLIISITOIMI JOHDANTO Arviointikohteina ovat poliisin ennalta estävä toiminta, nopea avun saanti sekä tutkinnan palvelutaso, joita mitataan Sisäasiainministeriön toimeksiannon mukaisesti

Lisätiedot

Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016

Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Khall 24.3.2014, 73 Kvalt 7.4.2014 Sisällysluettelo Kertomuksen

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 Hyvinvointilautakunta 29.10. 2013 Kunnanhallitus 03.12. 2013 Valtuusto 09.12.2013 1 Sisällys 1 LASTEN HYVINVOINNIN JA LASTENSUOJELUN ARVOT... 5 2 VUODEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010

PÄIJÄT-HÄMEEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 PÄIJÄT-HÄMEEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 MAAKUNTAHALLITUS 10.5.2010 TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA ARJEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A183*2010 ISBN 978-951-637-186-6 ISSN 1237-6507 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen

Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman alatyöryhmäraportti/2012 Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suhde

Lisätiedot

paikallinen turvallisuussuunnittelu, sisäisen turvallisuuden ohjelma, strateginen johtaminen,

paikallinen turvallisuussuunnittelu, sisäisen turvallisuuden ohjelma, strateginen johtaminen, SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU - TEKNIIKKA, KUOPIO Koulutusohjelma Palopäällystön koulutusohjelma Tekijä Joona Övermark Työn nimi Pelastuslaitoksen osallistuminen paikalliseen turvallisuussuunnitteluun Työn

Lisätiedot

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN Liikenneministeriö Tielaitos Kuntaliitto Liikenneturva TURVALLISUUSONGELMAT ERI IKÄRYHMISSÄ Graafinen suunnittelu: Nyanssi Studiot Oy / Pekka Karell Kuvitus: Oy

Lisätiedot

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Teoilla tuloksiin Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Sisäministeriö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä / 28.10.2014 Tekijät / Sisäisen turvallisuuden sihteeristö, Sisäministeriö Julkaisun laji /

Lisätiedot

Turvallinen ympäristö, viihtyisä asuinalue. Rikoksentorjunta kunnissa - turvallisesti kotona, asuinalueilla ja liikenteessä -seminaarin loppuraportti

Turvallinen ympäristö, viihtyisä asuinalue. Rikoksentorjunta kunnissa - turvallisesti kotona, asuinalueilla ja liikenteessä -seminaarin loppuraportti Turvallinen ympäristö, viihtyisä asuinalue Rikoksentorjunta kunnissa - turvallisesti kotona, asuinalueilla ja liikenteessä -seminaarin loppuraportti 2011 RIKOKSENTORJUNTA KUNNISSA Sisällysluettelo OSA

Lisätiedot

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2009

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus 2010

Hyvinvointikertomus 2010 Kouvolan kaupungin Hyvinvointikertomus 2010 10.1.2011 Ulkoasu: Eija Tiitinen KUVAILULEHTI Tekijä(t) Hannele Viljakainen, Marja-Terttu Nuorivuori, Keijo Gärdström, Jyrki Harjula, Kirsi Kiiski, Niina Korpelainen,

Lisätiedot

Onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentäminen sekä asumisen ja liikenneturvallisuuden parantaminen

Onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentäminen sekä asumisen ja liikenneturvallisuuden parantaminen Onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentäminen sekä asumisen ja liikenneturvallisuuden parantaminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti SISÄASIAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

JOHDANTO... 3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4. 2 SEINÄJOEN TURVALLISUUSTILANNE... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 Turvallisuuskysely asukkaille...

JOHDANTO... 3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4. 2 SEINÄJOEN TURVALLISUUSTILANNE... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 Turvallisuuskysely asukkaille... Seinäjoen kaupungin turvallisuussuunnitelma 2013 2016 SEINÄJOEN KAUPUNKI JOHDANTO... 3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 2 SEINÄJOEN TURVALLISUUSTILANNE... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 Turvallisuuskysely asukkaille...

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012 Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä SUUPOHJAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA sivut Tiivistelmä

Lisätiedot

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski 2011-2013 Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1.

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

PAIKALLINEN TURVALLISUUSANALYYSI

PAIKALLINEN TURVALLISUUSANALYYSI Helsingin poliisilaitos Itäkeskuksen poliisipiiri Myllypuro-Seura Helsingin kaupunki Turvallisuus- ja valmiusosasto Kontula-Seura Puotila-Seura PAIKALLINEN TURVALLISUUSANALYYSI Kontula, Kivikko, Kurkimäki,

Lisätiedot

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 Kuvaus kuopiolaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointistrategian tavoitteiden toteutumisesta Tiivistelmä laajemmasta raportista Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu,

Lisätiedot

HYVINVOINNIN PALAPELI. Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomus 2002

HYVINVOINNIN PALAPELI. Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomus 2002 HYVINVOINNIN PALAPELI Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomus 2002 1 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Kunnan hyvinvointipolitiikkaa ohjaavat lähtökohdat ja strategiat 5 3. Kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavat

Lisätiedot

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 2 - TAMPEREEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Koulukatu 9 D PL 98 33201 TAMPERE Puhelin 314 711 Tekijät/työryhmä Raittius- ja päihdeasiain

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus Turvallisia vuosia ikääntyneille Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 27/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot