Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ",-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat 15 2/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 6 ASETETUT TOIMIELIMET 6 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 7 Korkein hallinto-oikeus 8 KKO:N VALITUSLUVAT 16

2 Momentti 2/2012 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista, laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta, laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain 17 :n muuttamisesta, laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 1 :n muuttamisesta ja laki markkinaoikeuslain 1 :n muuttamisesta ( /2011) HE 76/2011 vp PuVM 3/2011 vp Lait tulivat voimaan Laeilla säädetään kilpailuttamisvelvoite sekä puolustus- ja turvallisuushankintadirektiivin soveltamisalaan kuuluville EU-kynnysarvot ylittäville hankinnoille että eräille puolustus- ja turvallisuushankintadirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle jääville hankinnoille. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta ja laki valtion virkaehtosopimuslain 5 :n muuttamisesta ( /2011) HE 95/2011 vp HaVM 8/2011 vp Lait tulivat voimaan Valtion virkamieslakiin sisällytetään säännökset virkamiehen asemasta erityyppisissä organisaation muutostilanteissa. Tiettyjen virkojen erittelystä valtion talousarviossa luovutaan. Lisäksi valtion virkamieslakiin tehdään eräitä lakiteknisiä muutoksia. Laki euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa säädetyn velvollisuuden laiminlyönnin rangaistavuudesta (1489/2011) HE 110/2011 vp LaVM 10/2011 vp Laki tuli voimaan Laissa säädetään sakkorangaistus sille, joka tahallisesti laiminlyö noudattaa, mitä euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa on säädetty euromääräisten setelien ja metallirahojen tunnistamisvelvollisuudesta ja väärien rahojen toimittamisesta viranomaisille. Laki keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta (1526/2011) HE 134/2011 vp VaVM 24/2011 vp Laki tuli voimaan Lailla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivi keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta ja laki opetusja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ( /2011) HE 60/2011 vp HaVM 7/2011 vp Lait tulivat voimaan Verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasausmenettelystä poistetaan kiinteistövero. Veroperustemuutoksista johtuvat kunnallisveromenetykset korvataan vuonna 2012 lisäämällä kunnan peruspalvelujen valtionosuutta 49,18 euroa asukasta kohden. Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia alennetaan 2,70 prosenttiyksiköllä, jolloin kuntien valtionosuusprosentti on 31,42 ja kuntien omarahoitusosuus on 68,58 prosenttia. Museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhintoja alennetaan vuosina Samalla tarkennetaan säännöstä valtionapuviranomaisesta perustamishankkeita koskevissa asioissa. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta, laki ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annetun lain kumoamisesta, laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta, laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta, laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 14 :n muuttamisesta, laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 :n muuttamisesta, laki verotusmenettelystä annetun lain 16 ja 17 :n muuttamisesta, laki ennakkoperintälain 9 :n muuttamisesta ja laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 :n muuttamisesta ( /2011) HE 113/2011 vp TaVM 10/2011 vp Lait tulivat voimaan Laeilla pannan täytäntöön sijoitusrahastodirektiivi. Lisäksi lakeihin tehdään kansallisista tarpeista johtuvia muutoksia. Direktiivistä johtuvat muutokset koskevat muun muassa rahastoyhtiön oikeutta hallinnoida sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävää sijoitusrahastoa muussa Euroopan talous- 2

3 alueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa ja Euroopan talousalueeseen kuuluvasta valtiosta olevan ulkomaisen rahastoyhtiön oikeutta perustaa sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävä sijoitusrahasto Suomeen. Vuoden 2012 tuloveroasteikkolaki, laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 7 ja 15 :n muuttamisesta, laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki verotusmenettelystä annetun lain 16 :n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 ja 6 :n muuttamisesta, laki tuloverolain 53 :n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 34 :n kumoamisesta, laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 :n muuttamisesta, laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta, laki verotililain 8 ja 11 :n muuttamisesta ja laki verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ( /2011) HE 50/2011 vp HE 130/2011 vp VaVM 23/2011 vp Lait tulivat voimaan Vuoden 2012 valtionverotuksessa sovellettavan progressiivisen ansiotuloveroasteikon ylintä marginaaliveroprosenttia alennetaan 0,25 prosenttiyksiköllä. Yhteisöverokanta laskee 26 prosentista 24,5 prosenttiin. Rajoitetusti verovelvollisten verotukseen tehdään yhteisöverokannan muutoksia vastaavat muutokset. Laki kasvinsuojeluaineista, laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 7a :n muuttamisesta ja laki rikoslain 44 luvun 1 :n ja 48 luvun 1 :n muuttamisesta ( /2011) HE 81/2011 vp MmVM 9/2011 vp Lait tulivat voimaan Rikoslain 48 luvun 1 :n 1 momentin 2 kohta tulee voimaan Lailla kasvinsuojeluaineista toimeenpannaan kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön direktiivi. Laissa säädetään kasvinsuojeluaineita koskevasta koulutuksesta ja tutkinnosta, integroidusta torjunnasta, kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testauksesta, lentolevityskiellosta sekä kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön toimintaohjelmasta. Lailla annetaan myös unionin kasvinsuojeluaineasetusta täydentävää kansallista sääntelyä toimivaltaisista viranomaisista, valvonnasta, hallinnollisista pakkokeinoista ja seuraamuksista sekä maksuista ja muutoksenhausta. Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annettuun lakiin ja rikoslakiin tehdään muuttuneesta lainsäädännöstä johtuvat teknisluonteiset tarkistukset. Laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain muuttamisesta (1508/2011) HE 28/2011 vp LiVM 16/2011 vp Laki tuli voimaan Lakiin lisätään säännökset ajoneuvon lukituksen avaamisesta ja oikaisuvaatimuksen käyttöön ottamisesta. Ajoneuvon varastosiirrosta voidaan ilmoittaa tavallisella tiedoksiannolla. Äkillisissä tilanteissa viranomainen voi omalla kustannuksellaan siirtää ajoneuvon etukäteen ilmoittamatta. Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011) HE 100/2011 vp LiVM 15/2011 vp Laki tuli voimaan Lailla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä. Kansalaisaloitelaki (12/2012) HE 46/2011 vp PeVM 6/2011 vp Laki tuli voimaan Lain 8 :n ja 9 :n 2 momentti tulevat kuitenkin voimaan vasta Laki on uusi kansalaisten vaikuttamismahdollisuus valtiollisella tasolla. Kansalaisaloitelaissa säädetään aloitteen tekemiseen liittyvistä menettelyistä. Laki sisältää myös tarpeelliset, Euroopan unionin sääntelyä täydentävät säännökset Euroopan unionin kansalaisaloitteen tekemisestä. Laki liittyy perustuslain muutokseen, jonka mukaan vähintään viidelläkymmenellätuhannella äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi. Laki tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain 3 :n muuttamisesta (9/2012) HE 133/2011 vp LaVM 11/2011 vp Laki tuli voimaan Lakia muutetaan siten, että tuomioistuin tekee väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja koskevat ilmoitukset suoraan väestötietojärjestelmään tai asiassa toimivaltaiselle maistraatille nykyisin vastaanottajatahoksi säädetyn Oikeusrekisterikeskuksen sijaan. Lainsäädäntö saatetaan vastaamaan vallitsevaa ja hyväksi havaittua käytäntöä, jossa ilmoitukset kulkevat pääsääntöisesti konekielisesti eri järjestelmien välillä, taikka jos se ei ole mahdollista, manuaalisesti tuomioistuinten ja maistraattien välillä. Laki työsopimuslain 2 luvun muuttamisesta ja laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta (10 11/2012) HE 104/2011 vp TyVM 4/2011 vp Lait tulivat voimaan Työsopimuslakiin lisätään säännös vuokratyöntekijöiden työehtojen määräytymisestä niissä tilanteissa, joissa ei ole löydettävissä joko työvoiman vuokrausyritystä tai käyttäjäyritystä sitovaa työehtosopimusta. Lisäksi käyttäjäyrityksen Momentti 3 Momentti 2/2012

4 olisi tiedotettava vuokratyöntekijöille yrityksessä avoinna olevista työpaikoista ja tarjottava vuokratyöntekijöille mahdollisuus käyttää muita kuin työsuhde-eduiksi katsottavia palveluja ja järjestelyjä käyttäjäyrityksessä. Lähetetyistä työntekijöistä annettua lakia muutetaan siten, että lähetetyt vuokratyöntekijät saatetaan samaan asemaan työehtojen määräytymisessä Suomesta palkattujen vuokratyöntekijöiden kanssa. Muutokset liittyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin vuokratyöstä ja siinä säädetyn yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kansalliseen täytäntöönpanoon. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 :n ja 7 luvun 24 :n väliaikaisesta muuttamisesta ja laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 :n ja 7 luvun 24 :n muuttamisesta (17 18/2012) HE 116/2011 vp LaVM 12/2011 vp Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 :n ja 7 luvun 24 :n väliaikaisesta muuttamisesta tuli voimaan ja se on voimassa saakka. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 :n ja 7luvun 24 :n muuttamisesta tulee voimaan Asianomistajan ensisijaisesta oikeudesta vaatia julkista tehtävää suorittavan tuomitsemisesta rangaistukseen luovutaan. Asianomistajalla on näissä tapauksissa pääsäännön mukainen toissijainen syyteoikeus eli oikeus vaatia rangaistusta, jos syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta taikka jos esitutkintaa ei toimiteta tai se keskeytetään tai lopetetaan. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja laki työterveyshuoltolain muuttamisesta (19 20/2012) HE 75/2011 vp StVM 16/2011 vp Lait tulevat voimaan Sairausvakuutuslakia muutetaan siten, että sairauspäivärahan maksamisen edellytyksenä 90 sairauspäivärahapäivän jälkeen on, että vakuutettu toimittaa Kansaneläkelaitokselle työterveyshuollon lausunnon. Säännöstä sovelletaan kaikkiin työntekijäasemassa oleviin vakuutettuihin. Lausunto sisältää arvion työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä sekä selvityksen työntekijän mahdollisuudesta jatkaa työssä. Työterveyslääkärin tehtävänä on arvioida työntekijän jäljellä oleva työkyky. Työnantajan velvollisuutena on selvittää yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä. Kansaneläkelaitoksen tehtävänä on omalta osaltaan varmistaa, että työntekijän jäljellä oleva työkyky ja työssä jatkamismahdollisuudet on selvitetty määräajassa. Jotta Kansaneläkelaitos saa tiedon pitkittyvistä sairauspoissaoloista ajoissa, sairauspäivärahaa on haettava kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta. Työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään silloin, kun poissaolo on jatkunut kuukauden ajan. Työterveyshuoltolaissa säädetään työterveyshuollon lausunnon laatimisesta lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvana tehtävänä. HALLITUKSEN ESITYKSET Hallituksen esitys (HE 138/ 2011 vp) eduskunnalle laiksi rikoslain 32 luvun 11 ja 12 :n muuttamisesta Rikoslain kätkemis- ja rahanpesurikoksia koskevaa lukua muutetaan. Rankaiseminen rahanpesusta mahdollistetaan laissa tarkemmin säädetyissä tilanteissa myös silloin, kun rahanpesijä on ollut itse osallinen rahanpesua edeltävään esirikokseen. Lisäksi esirikoksen asianomistajan vahingonkorvaus ja rahanpesuun liittyvä menettämisseuraamus sovitetaan yhteen siten, että asianomistajan oikeudet turvataan nykyistä paremmin. Hallituksen esitys (HE 141/ 2011 vp) eduskunnalle lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehtiin New Yorkissa Pöytäkirja velvoittaa sopimusvaltioita kieltämään lasten myynnin sekä lasten hyväksikäytön prostituutiossa tai pornografiassa. Pöytäkirja sisältää määräyksiä rikoslainsäädännön ja tuomiovallan ulottuvuudesta, rikoksentekijän luovuttamisesta ja valtioiden välisestä yhteistyöstä. Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Hallituksen esitys (HE 142/ 2011 vp) eduskunnalle sotilaskurinpitolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Uudistuksen tavoitteena on luoda johdonmukainen ja ajantasainen säännöstö, joka kaikilta osin vastaa perustuslain asettamia vaatimuksia. Kurinpitolakiin ehdotetaan säädettäväksi muutoksenhakuoikeus myös nykyisiin kurinpitoojennuksiin. Samalla luovutaan erottelusta kurinpito-ojennuksiin ja kurinpitorangaistuksiin siten, että kaikkia seuraamuksia kutsutaan kurinpitorangaistuksiksi. Kurinpitomenettelyssä määrätyt kurinpitorangaistukset olisivat varoitusta ja kurinpitosakkoa lukuun ottamatta pantavissa täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, jollei joukko-osaston komentaja tai tuomioistuin erityisestä syystä määrää, ettei täytäntöönpanoa saa aloittaa tai jatkaa. Asianosainen tai kurinpitoesimies voi hakea kurinpitopäätöksen poistamista tai purkamista tuomioistuimelta. Kurinpitopäätöstä ei voitaisi muuttaa rangaistun vahingoksi puolustusvoimien omin, sisäisin toimenpitein. Syyttäjän osallistumisesta kurinpitovalituksen käsittelyyn luovutaan. Eräät turvallisuutta ja järjestystä koskevat säännökset siirretään puolustusvoimista annettuun lakiin. Poikkeusoloja koskevat säännökset säädetään suoraan laissa nykyisen asetuksenantovaltuuden sijaan. Samalla muutetaan rikoslakia, sakon täytäntöönpanosta annettua lakia, sotilaallisesta kriisinhallinnasta annettua lakia, nimikirjalakia, rajavartiolakia ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annet- 4

5 tua lakia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 143/ 2011 vp) eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Laki rikostorjunnasta puolustusvoimissa korvaa poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain. Laissa erotetaan nykyistä selkeämmin rikosten ennalta estäminen ja paljastaminen rikosten selvittämisestä. Edelleen ehdotettavan lain ja sotilaskurinpitolain välinen suhde selkeytetään. Laissa säädetään nykyistä täsmällisemmin ja kattavammin puolustusvoimien rikostorjuntaa hoitavien toimivaltuuksista, toisaalta perus- ja ihmisoikeuksien suoja ja toisaalta rikostorjunnan tarpeet huomioon ottaen. Nykyistä tarkemmin säädetään myös oikeudesta saada tietoja eräistä viranomaisten rekistereistä ja rikostorjunnassa pidettävistä henkilörekistereistä. Uutena ehdotetaan säädettäväksi poliisin antamasta avusta silloin, kun puolustusvoimien rikostorjuntaa hoitavilla ei ole toimivaltaa tehtävien hoitamiseksi tarpeelliseen toimenpiteeseen. Poikkeusoloja koskevat säännökset säädetään suoraan laissa. Lisäksi puolustusvoimien rikostorjunnan valvonnasta säädetään nykyistä kattavammin. Samalla muutetaan tieliikennelakia, turvallisuusselvityksistä annettua lakia, puolustusvoimista annettua lakia, ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia, kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annettua lakia ja tullilakia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 144/ 2011 vp) eduskunnalle viestintämarkkinalain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 10 ja 24 :n muuttamisesta Viestintämarkkinalain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain säännöksiä telelaskun erittelystä muutetaan. Muutosten myötä teleyritykset antaisivat teleliittymän tilaajalle muiden kuin viestintäpalvelujen osalta täydellisen erittelyn. Sähköisen viestinnän tietosuojalakia tehdään muutos, joka antaa teleyrityksille oikeuden luovuttaa tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajille sähköisen viestinnän tunnistamistietoja laskutuksen täsmäyttämiseksi. Viestintämarkkinalakiin lisätään matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinoinnin kieltävä säännös. Säännös lisätään lakiin kolmen vuoden määräajaksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan pääasiassa keväällä Telelaskun erittelystä annettavat säännökset on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2013 alusta. Hallituksen esitys (HE 148/ 2011 vp) eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52f :n ja tuloverolain muuttamisesta Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain osakevaihtoon liittyvää maastapoistumisverotusta koskevaa sääntelyä muutetaan siten, että verovelvollisen siirtyessä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa asuvaksi osakevaihdossa verottamatta jätettyä luovutusvoittoa ei veroteta verovelvollisen tulona. Jos verovelvollinen luovuttaa osakevaihdossa vastikkeeksi saamansa osakkeet sen jälkeen, kun hän on siirtynyt asumaan toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, ja luovutus tapahtuu ennen kuin viisi vuotta on kulunut sen verovuoden päättymisestä, jona osakevaihto tapahtui, osakevaihdossa syntynyt, mutta verottamatta jätetty luovutusvoitto luetaan verovelvollisen tuloksi. Jos verovelvollinen siirtyy muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa asuvaksi ennen kuin viisi vuotta on kulunut sen verovuoden päättymisestä, jona osakevaihto tapahtui, osakevaihdossa syntynyt luovutusvoitto luetaan veronalaiseksi tuloksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Lakeja sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa. VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista, valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen 13 :n muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 :n muuttamisesta ( /2011) Asetukset tulivat voimaan Asetuksella vesitalousasioista täsmennetään pääasiallisesti vesilain mukaisissa menettelyissä esitettävien asiakirjojen ja niihin liitettävien suunnitelmien ja selvityksien sisältöä. Ympäristönsuojeluasetukseen ja valtioneuvoston asetukseen vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista tehdään uuden vesilain voimaantulosta johtuvat teknisluonteiset tarkistukset. Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 :n muuttamisesta (1527/2011) Asetus tuli voimaan Asetuksen 15 :ää muutetaan siten, että ennakonpidätys pääomatulosta, kuten korosta, voitto-osuudesta ja jälkimarkkinahyvityksestä, on nykyisen 28 prosentin sijaan 30 prosenttia, jollei toisin säädetä tai määrätä. Ennakkoperintälain 25 :ssä tarkoitetusta käyttökorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan niin ikään 30 prosentin suuruisena nykyisen 28 prosentin sijaan, jos korvaus perustuu perintönä tai testamentilla saatuun tai vastiketta vastaan hankittuun oikeuteen. Ennakonpidätys tuloverolain 33a :ssä tarkoitetuista julkisesti noteeratun yhtiön maksamista osingoista ja sijaisosingoista nostetaan 19 prosentista 21 prosenttiin. Ennakonpidätys yli 100 euron määräisestä puun myyntitulosta ja metsää kohdanneen vahingon perusteella suoritetusta vähintään mainitun suuruisesta vakuutuskorvauksesta nostetaan 19 prosentista 20 prosenttiin ja ennakonpidätys yli 100 euron määräisestä hankintakaupasta nostetaan nykyisestä 13 prosentista 14 prosenttiin, koska veronalaiseen puunmyyntituloihin kohdistuvien menojen arvioidaan pysyvän suhteessa entisellä tasolla. Pienemmästä määrästä ei edelleenkään toimiteta ennakonpidätystä. Valtioneuvoston asetus julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta (1546/2011) Asetus tuli voimaan Asetuksen mukaan työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymistä edellyttävät ensinnäkin kiinteäkorkoi- Momentti 5 Momentti 2/2012

6 sia luottoja koskevat päätökset, joissa luoton tai korontasauksen määrä ylittää euroa. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymisen vaativat päätökset, joissa poiketaan luoton valuutan määräytymisestä, koron lukitusajasta tai muusta niihin verrattavasta luoton ehtojen kannalta merkittävästä seikasta. Suomen Vientiluotto Oy voi myös saattaa työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymistä varten päätökset, joihin se haluaa hankkeeseen liittyvien painavien kilpailu- tai elinkeinopoliittisten syiden vuoksi ministeriön hyväksymisen. Lisäksi asetuksessa säädetään tarkemmin työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymisen hakemisesta ja päätöksenteosta. Valtioneuvoston asetus kaivosturvallisuudesta (1571/2011) Asetus tuli voimaan siirtymäsäännöksin. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä kaivosturvallisuuden edellyttämistä toimenpiteistä ja noudatettavista toimintaperiaatteista, kaivoksen sisäisestä pelastussuunnitelmasta, kaivosturvallisuuden vaatimasta koulutuksesta ja ohjeistuksesta, kaivosturvallisuuden vastuuhenkilöstä, kaivoskartasta, kaivoksen laitteistojen ja laitteiden sijoituksesta, kaivosturvallisuuteen liittyvistä viranomaistarkastuksista ja onnettomuuksiin liittyvästä ilmoitusmenettelystä. Valtioneuvoston asetus maksutta jaettavien päästöoikeuksien jakoperusteista päästökauppakaudelle (30/2012) Asetus tuli voimaan Asetuksella säädetään komission päästökauppadirektiivin nojalla antaman ilmaisjakopäätöksen 2011/278/EU kansallisesta täytäntöönpanosta. Asetus sisältää päästöoikeuksien maksutta tapahtuvaa jakamista koskevat keskeiset jakoperusteet. Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (41/2012) Asetus tuli voimaan Asetuksessa säädetään direktiivin 97/68/EY muuttamisesta joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatettuja moottoreita koskevien säännösten osalta annetun direktiivin 2011/88/EY toimeenpanemisesta. Muutokset koskevat siirtymäkauden poikkeusmenettelyä puristussytytysmoottorien markkinoille luovuttamisen hyväksymisessä sekä junakaluston vaihtomoottorien hyväksyntää. Valtioneuvoston asetus keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta (56/2012) Asetus tuli voimaan Asetuksella saatetaan voimaan neuvoston direktiivin muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat säännökset. MIETINNÖT YM. Eläintautilain uudistamista pohtineen työryhmän mietintö Uudistuksen tärkeimpänä sisältönä on saattaa nykyinen vanhentunut sääntely ajanmukaiseksi ja vastaamaan perustuslain vaatimuksia. Työryhmä ehdottaa, että uudessa laissa eläintautiepäilyjä koskeva ilmoitusvelvollisuus laajenisi koskemaan kaikkia niitä henkilöitä, jotka työnsä tai harrastuksensa puolesta osallistuvat eläinten hoitoon, käsittelyyn, pyyntiin, tarkkailuun tai muuhun vastaavaan toimintaan. Lisäksi työryhmä ehdottaa muun muassa, että eläinten pitopaikoista vastuussa oleville toimijoille säädettäisiin velvollisuus suojata pitopaikkoja eläintautien leviämiseltä. Tämä merkitsisi lainsäädännön painopisteen siirtymistä nykyistä suuremmassa määrin eläintautien ennaltaehkäisyyn. Tekijänoikeustoimikunnan mietintö Toimikunta ehdottaa lainmuutoksia tv- ja lehtiarkistojen käytön edistämiseksi sekä verkkopiratismia vastaan. Nykyistä tv-arkistoja koskevaa sopimuslisenssisäännöstä toimikunta ehdottaa laajennettavaksi niin, että lähettäjäyritykset ja lehtikustantajat voisivat sopia tekijöitä, esittäviä taiteilijoita ja tuottajia edustavien järjestöjen kanssa arkistoituihin tv- ja radio-ohjelmiin sekä sanoma- ja aikakauslehtiin sisältyvien teosten uudelleen käytöstä eli yleisölle välittämisestä online-ympäristössä. Lisäksi toimikunta ehdottaa säännöksiä teleoperaattoriin kohdistettavasta estomääräyksestä. Mietinnössä arvioidaan myös ns. verkkotallennuspalveluiden oikeudellista luonnetta eli sitä, onko mahdollista pitää tv-ohjelmien tallennuspalveluissa tapahtuvaa tallentamista yksityisenä kopiointina vai edellyttävätkö palvelut tekijänoikeuden haltijoiden lupaa. ASETETUT TOIMIELIMET Työryhmä valmistelemaan säätiölain uudistamista Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta uudeksi säätiölaiksi. Tavoitteena on, että säätiöt voivat toimia mahdollisimman tehokkaasti, joustavasti ja ennakoitavissa olevalla tavalla. Säätiölain uudistaminen on kirjattu tavoitteeksi pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan. Työryhmän työn pohjana on oikeusministeriössä vuonna 2010 laadittu arviomuistio ja siitä saatu lausuntopalaute. Säätiölaki on ollut perusteiltaan voimassa vuodesta Säätiöiden toimintaympäristö ja -toimintatavat ovat tänä aikana muuttuneet merkittävästi. Lain tärkeimmät uudistustarpeet liittyvät jatkuvarahoitteisten säätiöiden ominaispiirteisiin ja epäitsenäisten säätiöiden asemaan, tahdonvaltaisen ja pakottavan sääntelyn suhteeseen, säätiön tarkoitukselle asetetun hyödyllisyysvaatimuksen tarpeellisuuden arviointiin ja liiketoiminnan harjoittamisen sallimiseen nykyistä selkeämmin sekä säätiöiden hallinnon, vastuiden, velkojainsuojan, 6

7 taloudellisen raportoinnin, varojen sijoittamisen, rekisteröinnin ja valvonnan sääntelyyn. Vero-oikeudelliset kysymykset on rajattu uudistuksen ulkopuolelle. Säätiöllä tarkoitetaan rekisteröityä oikeushenkilöä, johon perustaja on sijoittanut varoja määräämäänsä tarkoitukseen. Voimassa oleva säätiölaki koskee itsenäisiä, yksityisoikeudellisia säätiöitä. Suomessa on tällä hetkellä noin 2800 toimivaa säätiötä. Työryhmän tulee saada ehdotuksensa valmiiksi maaliskuun 2013 loppuun mennessä. KORKEIN OIKEUS KKO:2011:104 Ylimääräinen muutoksenhaku - Kantelu Oikeudenkäyntimenettely - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti - Pääsy tuomioistuimeen Valmistelu riita-asiassa Poissaolo oikeudesta Perintökaari - Testamentti - Testamentin moite Käräjäoikeus oli jättänyt testamentin moitetta koskevan kanteen sillensä, koska kantajat olivat jääneet pois jatketusta valmisteluistunnosta. Kantajien poissaolo oli johtunut siitä, että heidän asiamiehensä oli erehtynyt käsittelypäivästä. Kantajien kanneltua ratkaisusta hovioikeuteen hovioikeus tutki kantelun ja poisti käräjäoikeuden ratkaisun menettelyvirheen vuoksi. Hovioikeus katsoi, että kantajat eivät olleet saaneet osakseen perustuslain 21 :n mukaista oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, koska asian jättäminen sillensä oli merkinnyt tosiasiallisesti sitä, etteivät kantajat voineet saada enää asiaa uudelleen vireille testamentin moittimiselle säädetyn määräajan mentyä umpeen. Korkein oikeus katsoi, että käräjäoikeuden ratkaisuun voitiin hakea muutosta kanteluteitse. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, ettei kantajien pääsyä tuomioistuimeen ollut asiassa rajoitettu sillä tavoin, että se merkitsisi perustuslain säännöksestä ilmenevien ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä vahvistettujen oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevien periaatteiden loukkausta. Sen vuoksi käräjäoikeuden menettelyä ei pidetty virheellisenä. Hovioikeuden päätös kumottiin ja kantelu hylättiin. OK 12 luku 10 PL 21 KKO:2011:105 Perintökaari - Perintö - Ennakkoperintö - Perinnönjaon moite Avioliitto - Omaisuuden ositus Leski oli puolisonsa kuoleman jälkeen lahjanluontoisella kaupalla luovuttanut avio-oikeuden alaista omaisuuttaan yhteiselle rintaperilliselle ja ilmoittanut lahjan olevan ennakkoperintöä. Ennakkoperintöä ei ollut vähennettävä perillisen perintöosasta ensin kuolleen puolison jälkeen toimitetussa osituksessa eikä perinnönjaossa. (Ään.) PK 6 luku 1 2 mom. AL 94a KKO:2011:106 Ylimääräinen muutoksenhaku - Muutoksenhakuoikeus - Tuomion purkaminen riita-asiassa Euroopan ihmisoikeussopimus - Perhe-elämän suoja Käräjätuomarin puheenjohdolla käräjäoikeus oli vahvistanut lainvoiman saaneella päätöksellään A:n hakemuksesta ottolapsisuhteen A:n ja C:n välille siten, että C on äitinsä B:n ja A:n yhteinen lapsi. Käräjätuomari vaati, että käräjäoikeuden päätös puretaan, koska A oli kuollut muutama päivä ennen päätöksen antamista ja hakemuksen olisi tullut sen vuoksi raueta. Käräjätuomarin hakemus hylättiin, koska päätöksen purkaminen viranomaisen aloitteesta ja vastoin asianosaisten tahtoa merkitsisi puuttumista A:n ja C:n välille syntyneeseen perhe-elämän suojaan ilman hyväksyttävää syytä ja voisi merkitä myös perheen lasten joutumista perusteettomasti keskenään erilaiseen asemaan. Puuttuminen olisi ollut myös suhteetonta, koska puuttumisen puolesta puhuvia seikkoja ei ilmennyt. OK 31 luku 7 IhmisoikeusSop 8 artikla KKO:2011:107 Vahingonkorvaus - Eläimen aiheuttama vahinko Metsästys - Huolellisuusvelvollisuus Metsästäjä oli metsästäessään jäniksiä laskenut koiransa irti ja aloittanut ajon noin kolmen kilometrin etäisyydellä metsästysalueella olevasta yleisestä tiestä. Koira oli ajaessaan jänistä juossut tielle, jolloin tiellä kulkenut auto oli törmännyt siihen ja vaurioitunut. Mahdollisuutta vahingon tapahtumiseen ei vallinneissa olosuhteissa pidetty niin ilmeisenä, että metsästäjä olisi laiminlyönyt huolellisuusvelvollisuutensa, eikä hän siten ollut vastuussa vahingosta. (Ään.) MetsästysL 20 3 KKO:2011:108 Oikeudenkäyntimenettely - Poissaolo oikeudesta vastaajana - Pääkäsittely hovioikeudessa - Jutun palauttaminen Huumausainerikos - Törkeä huumausainerikos Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen Vastaajien valitettua hovioikeuteen käräjäoikeuden tuomiosta, jolla heidän syykseen oli luettu törkeitä huumausainerikoksia, hovioikeus oli käsitellyt asian pääkäsittelyssään ja ratkaissut sen myös sellaisen valittajan osalta, jota ei ollut saatu kutsutuksi käsittelyyn. Kysymys hovioikeuden menettelyn oikeellisuudesta. Kysymys myös rangaistuksen mittaamisesta huumausainerikoksesta ja törkeästä huumausainerikoksesta vastaajien tuotua Suomeen tai pidettyä hallussaan kiloa huumausaineeksi luokiteltavan Catha edulis -pensaan lehtiä ja oksia (khat). KKO:2011:109 Lainvoima Reformatio in peius Oikeudenkäyntiasiamies - Kelpoisuus Korkein oikeus oli rikosasian vastaajan tekemän ylimääräisen muutoksenhakemuksen johdosta poistanut hovioikeuden tuomion ja palauttanut asian hovioikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. Tuomion poistamisen perusteena oli ollut se, ettei hovioikeus ollut ollut tuomionvoipa, koska sen tuomari oli ollut esteellinen. Uudessa käsittelyssään hovioikeus jätti tutkimatta ne syyttäjän vaatimukset, jotka hovioikeus oli aikaisemmalla tuomiollaan hylännyt. Kysymys hovioikeuden menettelyn oikeellisuudesta. (Ään.) Momentti 7 Momentti 2/2012

8 Kysymys myös oikeudenkäyntiasiamiehen kelpoisuudesta. Ks. KKO:2011:110. KKO:2011:110 Oikeudenkäyntiasiamies - Oikeudenkäyntiavustaja Muutoksenhaku - Muutoksenhakuoikeus Syyttäjällä ei ollut oikeutta hakea muutosta hovioikeuden ratkaisuun, jossa vastaajan asiamiehen oli katsottu täyttävän kelpoisuusvaatimukset. Ks. KKO:2011:109. OK 15 luku 2 1 mom. OK 15 luku 10 a KKO:2011:111 Veropetos - Törkeä veropetos Veronkorotus Ne bis in idem A:lle ja B:lle oli vaadittu rangaistusta ja välisenä aikana tehdystä törkeästä veropetoksesta, koska he olivat harjoittaessaan arvonlisäverovelvollista liiketoimintaa jättäneet arvonlisäveroilmoitukset antamatta. A:n ja B:n muodostamalle elinkeinoyhtymälle oli määrätty arvonlisäverotuspäätöksillä jälkiveroa tilikausilta ja sekä jälkiveroille veronkorotusta saman menettelyn perusteella, jota syyte koski. Tilikaudelta määrätty veronkorotus oli tullut lopulliseksi ennen syytteen vireilletuloa. Kysymys siitä, mikä merkitys lopulliseksi tulleella veronkorotuksella Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklan säännös huomioon ottaen oli syytteen tutkimisen ja tuomitun seuraamuksen kannalta. IhmisoikeusSop 6 artikla IhmisoikeusSop 7. lisäpöytäkirja 4 artikla KKO:2012:1 Sopimus - Sopimuksen sitovuus - Oikeustoimen edellytys Myyjä oli kiinteistön kaupassa sitoutunut puhdistamaan saastuneen maaperän kustannuksellaan. Kysymys kauppaehdon sitovuudesta sen perusteena olleen maaperätutkimuksen ja kustannusarvion osoittauduttua olennaisesti virheellisiksi. KKO:2012:2 Työsopimus - Määräaikainen työsopimus A oli työskennellyt työvoima- ja elinkeinokeskuksen (TE-keskus) palveluksessa vuosina lähes keskeytyksettä kahdeksassa määräaikaisessa työsuhteessa. A:n palkkaukseen käytetyt varat oli saatu osittain Euroopan aluekehitysrahastosta teknisenä tukena. A:n työtehtävät olivat olleet luonteeltaan TE-keskuksen tavanomaiseen ja pysyvään toimintaan liittyneitä samankaltaisia yleisiä toimistotehtäviä. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla katsottiin, ettei TE-keskuksella ollut perusteltua syytä solmia A:n kanssa määräaikaisia työsopimuksia. TSL (320/1970) 2 2 mom. (125/1984) TSL 1 luku 3 2 mom. (55/2001) KKO:2012:3 Vahingonkorvaus A, jolla ei ollut ajo-oikeutta, oli suistunut tieltä luvatta käyttöön ottamallaan autolla ja jättänyt auton ulosajopaikalle vaurioituneena. Myöhemmin auto oli löytynyt samasta paikasta palaneena. Koska vakuutusyhtiö ei ollut esittänyt selvitystä niistä seikoista, jotka koskivat A:n korvausvastuun syntymistä auton tulipalossa tuhoutumisen perusteella, yhtiön korvausvaatimus siltä osin hylättiin. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla A:n katsottiin aiheuttaneen autolle ulosajon johdosta aiheutuneet vahingot vakuutussopimuslain 75 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tahallaan. Sen vuoksi yhtiön A:han kohdistama korvausvaatimus hyväksyttiin näiden vahinkojen arvioidun määrän osalta. (Ään.) Ks. KKO:1996:47. VakSopL 75 1 mom. KKO:2012:4 Tuhotyö A oli bensiinillä sytyttänyt palamaan tien ojassa metsän reunassa olleen henkilöauton. Katsottiin, että tulipalo ei ollut omiaan aiheuttamaan yleistä hengen tai terveyden vaaraa ja että siitä ei aiheutunut myöskään yleistä erittäin huomattavan taloudellisen vahingon vaaraa. Syyte tuhotyöstä hylättiin. RL 34 luku 1 1 mom. KKO:2012:5 Konkurssi - Velallinen - Velallisen myötävaikutus- ja tietojenantovelvollisuus - Pakkokeinot velallista kohtaan Itsekriminointisuoja Käräjäoikeuden määräyksen mukaan A:ta pidettiin erään osakeyhtiön konkurssissa velallisena konkurssilain velallisen velvoitteita koskevia säännöksiä sovellettaessa. A oli määrätty sakon uhalla täyttämään myötävaikutus- ja tietojenantovelvollisuutensa. Kysymys siitä, oliko velallisen velvollisuuksia koskevien säännösten soveltamispiiri voitu laajentaa koskemaan A:ta ja siitä, oliko uhkasakko voitu tuomita pesänhoitajan hakemuksessa väitetyllä perusteella maksettavaksi, kun A oli samaan aikaan vireillä olevassa esitutkinnassa epäiltynä yhtiön toiminnassa tehdyistä rikoksista. KonkL 4 luku 5 KonkL 4 luku 11 KonkL 4 luku 12 IhmisoikeusSop 6 artikla KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Yleishallintoasiat KHO:2011:99 Lastensuojelu - Huostaanotto - Lapsen etu - Perhe-elämän suoja - Vanhemman kehitysvammaisuus - Yhdenvertaisuus Älyllisesti lievästi kehitysvammainen äiti olisi tarvinnut pitkäaikaista ja ympärivuorokautista tukea kyetäkseen hoitamaan kotona pientä lastaan, joka oli ollut syntymästään asti laitoshoidossa. Näissä olosuhteissa huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen olivat tarpeen turvaamaan lastensuojelulaissa edellytetyt lapsen kasvua ja kehitystä tukevat kasvuolosuhteet. Huostaanotto perustui siihen, että puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet olivat lastensuojelulain 40 :ssä tarkoitetulla tavalla uhanneet vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä. Näiden perusteiden täyttyessä huostaanotto ei merkinnyt äidin asettamista vammaisuuden johdosta eriarvoiseen asemaan muiden äitien kanssa perustuslain 6 :n 2 momentin vastaisesti. 8

9 Huostaanotolla ei myöskään puututtu ilman hyväksyttävää syytä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa tarkoitettuun perhe-elämän suojaan. Suomen perustuslaki 6 Euroopan ihmisoikeussopimus 8 artikla Lastensuojelulaki 40 ja 47 KHO:2011:104 Työsuojelu - Tilaajavastuulaki - Tilaajan selvitysvelvollisuus - Vakiintunut toiminta - Ulkomainen yritys - Laiminlyöntimaksu - Rekisterimerkintä - Tosiasiallinen toiminta Tilaaja oli toukokuussa 2008 tehnyt aliurakkasopimuksen virolaisen yrityksen kanssa hankkimatta eräitä tilaajavastuulain 5 :n 1 momentissa tarkoitettuja selvityksiä. Yritys oli merkitty Viron kaupparekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin huhtikuussa Tilaajavastuulain 5 :n 4 momentin 2kohdan mukaan tilaajalla ei ole 1momentin mukaista selvitysvelvollisuutta silloin, kun hänellä on perusteltu syy luottaa sopimuskumppaninsa täyttävän lakisääteiset velvollisuutensa sillä perusteella, että sopimuspuolen toiminta on vakiintunutta. Rekistereihin tehdyt merkinnät eivät kuitenkaan tilaajavastuulain 5 :n 4 momentin 2 kohta ja sen esitöistä ilmenevä tarkoitus huomioon ottaen sellaisenaan osoittaneet toiminnan olevan vakiintunutta, vaan tilaajan tuli arvioida asiaa toiminnan tosiasiallisen harjoittamisen perusteella. Yrityksen toiminnan vakiintuneisuutta oli arvioitava samalla tavoin riippumatta siitä, oliko yrityksen osalta olemassa merkintöjä ulkomaisessa tai suomalaisessa rekisterissä. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 5 ja 9 Hallituksen esitys 114/2006 vp ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö 10/2006 vp KHO:2011:107 Eroamisikä - Poliisin päällystö - Rikosylikomisario - Yhdenvertaisuus - Ikä - Perustuslaki - Ristiriita Rikosylikomisario oli hakemuksessaan hallinto-oikeudelle pyytänyt vahvistamaan, että hän on velvollinen eroamaan keskusrikospoliisiin sijoitetusta rikosylikomisarion virastaan vasta täyttäessään 68 vuotta, joka on valtion virkamieslain mukainen yleinen eroamisikä. Poliisin päällystöön kuuluvan rikosylikomisarion eroamisikä poliisin hallinnosta annetun asetuksen 24 :n 2 momentin mukaan oli 63 vuotta. Asiassa ei ollut esitetty, eikä asiayhteydestä muutoinkaan ilmennyt sellaisia objektiivisia ja asianmukaisia perusteita ja tavoitteita, joihin keskusrikospoliisin päällystöön kuuluvan poliisimiehen virkamiesten yleistä eroamisikää alemmalla eroamisiällä pyrittäisiin. Sääntelyä oli pidettävä yhdenvertaisuuslain ja direktiivin vastaisena eikä säännöksiä, joiden nojalla keskusrikospoliisin päällystöön kuuluvan poliisimiehen virkasuhteen katsotaan automaattisesti päättyvän sen kuukauden päättyessä, jolloin poliisimies täyttää 63 vuotta, voitu soveltaa virkamiehen vahingoksi. Näin ollen säännös oli lain kanssa ristiriidassa olevana jätettävä perustuslain 107 :n mukaisesti soveltamatta. Tämän vuoksi ei ollut tarpeen ottaa kantaa siihen, oliko eroamisikää koskeva asetuksen säännös ristiriidassa perustuslain 6 :n tai Euroopan ihmisoikeussopimuksen 12. lisäpöytäkirjan kanssa. Samasta syystä ei ollut tarpeen arvioida sen seikan oikeudellisia vaikutuksia, että virkamiesten eroamisiästä säätäminen asetuksen tasolla ei täyttänyt perustuslain 80 :ssä asetettuja vaatimuksia. Suomen perustuslaki 6, 80 1 momentti, 106 ja 107 Valtion virkamieslaki 35 Asetus poliisin hallinnosta 24 Yhdenvertaisuuslaki 2 1 momentti 2 kohta, 6 ja 7 1 momentti 2 ja 3 kohta Neuvoston direktiivi 2000/78/EY yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista KHO:2011:108 Yritystuki - Tuen maksamisen edellytykset - Kustannusten tukikelpoisuus - Tukihakemuksen vireilletulo - Tuen maksamisen keskeyttäminen - Toimenpiteen aloittaminen - Rakennuksen rakentaminen Maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetussa laissa oli säädetty erikseen tuen maksamisessa noudatettavasta menettelystä sekä erikseen tuen maksamisen keskeyttämisestä ja takaisinperinnästä. Mainitut toimenpiteet erosivat toisistaan niitä koskevien laissa säädettyjen edellytysten osalta ja niistä päätettäessä noudatettavien menettely- ja muutoksenhakusäännösten osalta. Lisäksi tuen maksamista koskevan päätöksen oikeusvaikutukset ja merkitys tuensaajalle olivat erilaiset kuin maksamisen keskeytyksen ja tuen takaisinperinnän ollessa kysymyksessä. Tuen maksuhakemukseen annetussa päätöksessään TE-keskus oli arvioinut muun ohella tuen myöntämisen edellytyksiä, joiden täyttymättä jääminen lain mukaan oli tuen maksamisen keskeyttämisten peruste. TE-keskus ei kuitenkaan ollut tehnyt päätöstä tuen maksamisen keskeyttämisestä. Valituksenalaiset päätökset olivat perustuneet osaksi virheelliseen lainsoveltamiseen, mikä oli saattanut johtaa sellaisten tukihakemuksen vireilletulon jälkeen syntyneiden kustannusten hylkäämiseen, joita ei olisi tullut maksupäätöksellä hylätä. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus kumosi ja palautti asian ELY-keskukselle uudelleen käsiteltäväksi. Asiassa oli lisäksi kysymys rakentamista koskevan tukitoimenpiteen aloittamisajankohtaa koskevien säännösten tulkinnasta. Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista 7 3 ja 4 momentti, 37 1 momentti, 45 1 momentti 1 kohta, 49 sekä 57 2 momentti Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystoiminnan tukemisesta 39 2 momentti 2 ja 4 kohta sekä 4momentti Komission asetus (EY) N:o 1975/ 2006 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta 31 artikla Ks. myös KHO T KHO:2011:109 Maakaasumarkkinat - Toimitusvelvollisuus - Toimitusvelvollisuuden alaan kuuluva maakaasu - Hinnoittelun kohtuullisuuden arvioiminen - Hinnoittelun korjaaminen Energiamarkkinavirasto oli katsonut, että Gasum Oy:n toimitusvel- Momentti 9 Momentti 2/2012

10 vollisen maakaasun myynnin hinnoittelu ei vuosina 2006 ja 2007 ollut ollut maakaasumarkkinalain 4luvun 1 :n 1 momentissa edellytetyin tavoin kohtuullista. Energiamarkkinavirasto oli päättänyt, että Gasum Oy:n tuli muuttaa toimitusvelvollisen maakaasun myynnin hinnoitteluaan alkavasta tilikaudesta lähtien siten, että maakaasun myyntiliiketoiminnan vuotuisten liikevoittoprosenttien keskiarvo ei ylittänyt 2,5 prosenttia seuraavan kolmen vuoden tarkastelujaksolla. Energiamarkkinaviraston päätöksen mukaan Gasum Oy oli voinut hinnoitella eri tuotteensa vapaasti, kunhan hinnoittelu oli kokonaisuudessaan kohtuullista. Maakaasumarkkinalain 4 luvun 1 :n 1 momentissa tarkoitettu toimitusvelvollisuus oli Energiamarkkinaviraston päätöstä tehtäessä koskenut käytetystä tuotenimikkeestä riippumatta kaikkea Gasum Oy:n maakaasun myyjänä myymää maakaasua. Maakaasulle mahdollisesti vaihtoehtoisten energialähteiden saatavuutta asiakkaille ei ollut maakaasumarkkinalain 4 luvun 1 :n 1 momentti huomioon ottaen ollut tarpeen selvittää yhtiön toimitusvelvollisuuden laajuutta arvioitaessa. Energiamarkkinaviraston menettely Gasum Oy:n maakaasun myynnin hinnoittelun kohtuullisuuden arvioimisessa ei ollut ollut virheellistä yksinomaan sen vuoksi, että Energiamarkkinavirasto oli arvioinut maakaasun myynnin hinnoittelua kokonaisuutena, tai sen vuoksi, että se oli perustanut hinnoittelun arvioimisen liikevoittoprosentin tarkastelemiseen. Gasum Oy:n hinnoittelun kohtuullisuutta oli voitu arvioida Energiamarkkinaviraston päätöksestä tältä osin ilmenevin perustein edellyttäen, että maakaasumarkkinalain esitöistä ilmenevät hinnoittelun kohtuullisuuden arviointiperusteet oli tällä tavoin voitu ottaa ja otettu asianmukaisesti huomioon. Energiamarkkinavirasto oli katsonut, että 2,5 prosentin tason mukaista liikevoittoprosenttia voitiin pitää maakaasun myynnissä kohtuullisuuden ylärajana. Mainittu liikevoittoprosentti vastasi Gasum Oy:n Energiamarkkinavirastolle toimittamassa asiantuntijaselvityksessä esitetyn kohtuullisen käyttökateprosentin vaihteluvälin mukaista korkeinta tasoa, jonka asettamisessa oli selvityksen nojalla otettu huomioon Gasum Oy:n toimintaan liittyvät erilaiset riskit. Energiamarkkinaviraston päätöksen mukaan Gasum Oy:n liikevoittoprosentti vastasi nyt kysymyksessä olleelta osalta käytännössä sen käyttökateprosenttia. Tämän vuoksi ja kun muutoin otettiin huomioon asiassa esitetty selvitys, Energiamarkkinaviraston päätöstä ei voitu pitää Gasum Oy:n riskien arvioimisen osalta puutteellisista perusteluistaan huolimatta lopputulokseltaan virheellisenä. Energiamarkkinavirasto oli maakaasumarkkinalain mukaisen toimivaltansa nojalla voinut velvoittaa Gasum Oy:n korjaamaan maakaasumarkkinalain 4 luvun 1 :n 1 momentin vastaiseksi todetun maakaasun hinnoittelun. Energiamarkkinavirasto oli voinut määrätä Gasum Oy:n hinnoittelun korjattavaksi päätöksestään ilmenevällä tavalla. Maakaasumarkkinalaki 4 luku 1 1 momentti sekä 7 luku 1 2 momentti ja 2 1 momentti (1293/ 2004) KHO:2011:111 Ajokielto - Ajokiellon kesto - Määräajan laskeminen - Seuraamus Tieliikennelain 78 :n 3 momentin mukaan kyseisen lain 75 :n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ajokiellon määrää poliisi ja ajokiellon kesto on kyseisen momentin 3 6 kohdissa tarkoitetuissa tapauksissa vähintään yksi ja enintään kuusi kuukautta. Poliisi on määrännyt A:n ajokieltoon, joka poliisin päätöksen mukaan alkoi ja päättyi Koska ajokiellon pituus ei voinut lain mukaan ylittää kuutta kuukautta, tuli alkaneen ajokiellon päättyä viimeistään Ajokiellon pituutta laskettaessa oli otettava huomioon sekä ajokiellon alkamis- että päättymispäivä. Lainkohdassa tarkoitettu ajokiellon enimmäisaika ei ollut sellainen tuomioistuimessa tai viranomaisen luona noudatettavaksi säädetty määräaika, johon oli sovellettava säädettyjen määräaikojen laskemisesta annettua lakia. Äänestys 3 2. Tieliikennelaki 75 2 momentti 4 kohta ja momentti Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 1 3 Vrt. KHO 2006:86. KHO:2011:113 Lastensuojelu - Huostassapidon lopettaminen - Pitkäaikainen sijaishuolto - Lapsen etu Pitkään sijaishuollossa olleen lapsen huostassapidon lopettaminen ei ollut lastensuojelulaissa tarkoitetulla tavalla selvästi vastoin lapsen etua. Lapsi oli otettu huostaan hänen äitinsä päihde- ja mielenterveysongelmien vuoksi. Hän oli ollut noin 10 vuoden ajan samassa sijaisperheessä. Isän vanhemmuudessa ja olosuhteissa ei ollut puutteita. Hallinto-oikeus päätyi ratkaisussaan siihen, että lapsen huostassapidon lopettaminen oli selvästi vastoin lapsen etua. Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden ja viranhaltijan päätökset ja määräsi lapsen huostassapidon lopetettavaksi. Lastensuojelulaki 47 1 ja 3 momentti KHO:2011:114 Ulkomaalainen - Turvapaikka - Kansainvälinen suojelu - Sur place -tilanne - Kääntyminen islamista - Jehovan todistaja - Uskonvakaumuksen tutkiminen - Suullinen käsittely Suomeen puolisonsa ja lapsensa kanssa tullut islamilainen turvapaikanhakija oli kertonut, että perhe joutui lähtemään kotimaastaan, koska hän oli joutunut siellä pidätetyksi kiinnostuttuaan kristinuskosta. Kirjallisen selvityksen mukaan puolisot ovat Suomessa oleskelunsa aikana liittyneet Jehovan todistajat -nimiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan ja osallistuneet alaikäisen lapsensa kanssa aktiivisesti seurakunnan toimintaan. Islaminuskosta kääntymisestä voi seurata turvapaikanhakijoiden kotimaassa kuolemanrangaistus. Ottaen huomioon jo hallinto-oikeudessa esitetty kirjallinen selvitys uskonnon harjoittamisesta hallinto-oikeus ei ole voinut hylätä valitusta järjestämättä suullista käsittelyä. Suullisessa käsittelyssä olisi mahdollista saada tarkempia tietoja kääntymisen olosuhteista ja aitoudesta sekä siitä, miten muutoksenhakijat tulisivat kotimaassaan uskontoaan harjoittamaan ja mitä seuraamuksia siitä voisi heille aiheutua. Edellä lausutuin perustein ja ottaen huomioon myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetty sel- 10

11 vitys hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja asia palautettiin sille uudelleen käsiteltäväksi. Ulkomaalaislaki 87, 88, 88a ja 88b sekä hallintolainkäyttölaki 38 KHO:2011:116 Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Perheenyhdistäminen - Avioliitto - Maahantulon tai maassa oleskelun tarkoitus - Säännösten kiertäminen - Perusteltu aihe epäillä kiertotarkoitusta Ulkomaalaislain mukaan Suomessa asuvan Suomen kansalaisen aviopuolisolle myönnetään perhesiteen perusteella jatkuva oleskelulupa Suomessa tai ulkomailla haettuna. Lähtökohtana oli näin ollen oleskeluluvan myöntäminen hakijalle, mikäli oleskeluluvan myöntämisen muut edellytykset täyttyivät. Oleskelulupaviranomainen oli katsonut muun ohella yhteisen kielen puuttumisen sekä vihkimistilaisuutta ja hääjuhlaa koskevien kertomusten eroavaisuuksien antavan perusteltua aihetta epäillä hakijan tarkoituksena olleen maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen (ns. lumeavioliitto). Asiassa oli siten arvioitava, oliko edellä mainittu lähtökohta oleskeluluvan myöntämisestä muiden edellytysten täyttyessä voitu sivuuttaa maahantulosäännösten kiertämisen tavoittelun perusteella. Kumpikaan puoliso ei puhunut toisen puolison äidinkieltä sujuvasti. Puolisot olivat kuitenkin selostaneet, miten he olivat kommunikoineet keskenään suhteensa alkuaikoina ja miten he olivat opiskelleet toistensa puhumaa kieltä. Ottaen erityisesti huomioon parisuhteen keston ennen avioliiton solmimista ja heidän toistensa taustojen ja olojen tuntemisen, oleskelulupaa avioliiton perusteella ei ollut katsottava haetun muussa tarkoituksessa kuin tosiasiallisen perhe-elämän viettämiseksi. Oleskelulupa perhesiteen perusteella oli siten myönnettävä. Ulkomaalaislaki 50 1 momentti ja 36 2 momentti KHO:2011:117 Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Perheenyhdistäminen - Avioliitto - Maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen - Suullinen käsittely - Hallinto-oikeus Asiassa oli kysymys siitä, oliko oleskelulupa avioliiton eli perhesiteen perusteella voitu jättää myöntämättä sen vuoksi, että oli perusteltua aihetta epäillä ulkomaalaisen tarkoituksena olevan maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen. Tällä tarkoitettiin sitä, että oleskelulupaa haetaan perusteella, joka ei vastaa maahantulon tai maassa oleskelun todellista tarkoitusta. Maahanmuuttovirasto oli pitänyt oleskelulupahakemuksen perusteena olevaa perhesidettä lumeavioliittona. Aviopuolisot olivat Maahanmuuttoviraston päätöksestä hallinto-oikeudelle tekemässään valituksessa vaatineet suullisen käsittelyn toimittamista. Todistusaiheeksi he olivat esittäneet avioliittonsa luonteen, josta he olivat halunneet tulla henkilökohtaisesti kuulluiksi oikeudessa. Aviopuolisoiden mukaan Maahanmuuttoviraston päätös ja asiakirjat sisälsivät useita puutteellisia ja vääriä tietoja. Heillä ei ollut hallinto-oikeudessa lainoppinutta avustajaa. Hallinto-oikeuden ratkaistavana ollut asia koski hakijan oleskelulupahakemusta ja käännyttämistä ja siis hänen mahdollisuuttaan jatkaa yhteiselämää Suomessa asuvan suomalaisen aviopuolisonsa kanssa. Aviopuolisoiden mukaan Maahanmuuttoviraston päätös oli perustunut virheellisiin tietoihin heidän yhteiselämäänsä liittyvistä seikoista. Kun otettiin huomioon, että kysymys avioliiton luonteesta oli olennainen oleskeluluvan edellytyksiä koskevassa harkinnassa, valittajien vaatima suullinen käsittely hallinto-oikeudessa ei ollut ilmeisen tarpeeton sillä tavoin kuin hallintolainkäyttölain 38 :n 1 momentissa tarkoitetaan. Hallinto-oikeuden ei näin ollen olisi tullut hylätä vaatimusta suullisen käsittelyn toimittamisesta. Ulkomaalaislaki 50 1 momentti ja 36 2 momentti Hallintolainkäyttölaki 38 1 momentti KHO:2011:119 Tavaramerkki (kuvio) - Asetuksen (EY) N:o 110/2008 ajallinen soveltuminen - Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu - Maantieteellisen merkinnän suoja - Verrattavissa oleva alkoholijuoma - Suora kaupallinen käyttö - Mielleyhtymä - Rekisteröinnin kumoaminen Asetus (EY) N:o 110/2008 soveltui tavaramerkin KAHVI-KONJAKKI Cafe Cognac Likööri - Likör - Liqueur 21 % Vol Lignell & Piispanen 500 ml (kuvio) rekisteröinnin edellytysten arviointiin, vaikka se oli tullut voimaan vasta sen jälkeen, kun rekisteröintihakemus oli jätetty ja tavaramerkki rekisteröity. Koska ilmaisu Cognac oli ollut suojattu maantieteellisenä merkintänä unionin oikeudessa alkaen ja tavaramerkin rekisteröintihakemus oli tehty jälkeen, asetuksessa säädetty rajoitettu poikkeus ei soveltunut asiaan. Asetuksen mukaan viranomaisten oli evättävä tai peruttava sellaisen tavaramerkin rekisteröinti, joka sisälsi rekisteröidyn maantieteellisen merkinnän tai muodostui sellaisesta, jos tavaramerkin käyttö olisi johtanut johonkin asetuksen 16 artiklassa tarkoitetuista tilanteista. Tavaramerkki sisälsi asetuksella suojatun maantieteellisen merkinnän Cognac ja tällaisen merkinnän yleisnimenä ja käännöksenä (KONJAKKI). Merkinnästä ei ollut tullut yleisnimeä, eikä sitä saanut kääntää tislatun alkoholijuoman etiketissä eikä esittelyssä. Tavaramerkki oli rekisteröity sellaiselle tislatulle alkoholijuomalle, joka muun ohella alkoholipitoisuuden puolesta ei täyttänyt viinistä tislatun väkevän alkoholijuoman määritelmää ja joka ei siten myöskään ollut maantieteellisen merkinnän Cognac eritelmien mukainen. Tavaramerkin tarkoittama tuote oli tislattuna alkoholijuomana verrattavissa maantieteellisellä merkinnällä rekisteröityyn tislattuun alkoholijuomaan. Maantieteellisen merkinnän tai tällaista merkintää vastaavan ilmaisun ja sen käännöksen sisältävän tavaramerkin käyttö tislatuille alkoholijuomille, jotka eivät ole vastaavien eritelmien mukaisia, oli 16 artiklan a alakohdassa tarkoitettua maantieteellisen merkinnän suoraa kaupallista käyttöä tuotteissa, jotka ovat verrattavissa tällä merkinnällä rekisteröityyn juomaan, mutta joita merkintä ei koske. Lisäksi tavaramerkistä syntyi kuluttajalle mielikuva tuotteesta, jolla on suojattu alkuperänimitys. Tavaramerkin käyttö merkitsi siten myös asetuksen 16 artiklan b alakohdassa tarkoitetun mielleyhtymän aiheuttamista. Momentti 11 Momentti 2/2012

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 110/2008, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta Tavaramerkkilaki 14 1 momentti 1, 2 ja 11 kohta (56/2000) sekä 21 1 momentti KHO:2011:120 Tavaramerkki (kuvio) - Asetuksen (EY) N:o 110/2008 ajallinen soveltuminen - Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu - Maantieteellisen merkinnän suoja - Harhaanjohtavuus - Rekisteröinnin kumoaminen Asetus (EY) N:o 110/2008 soveltui tavaramerkin COGNAC L & P HIENOA KONJAKKIA Lignell & Piispanen Product of France 40 % Vol 500 ml (kuvio) rekisteröinnin edellytysten arviointiin, vaikka se oli tullut voimaan vasta sen jälkeen, kun rekisteröintihakemus oli jätetty ja tavaramerkki rekisteröity. Koska ilmaisu Cognac oli ollut suojattu maantieteellisenä merkintänä unionin oikeudessa alkaen ja tavaramerkin rekisteröintihakemus oli tehty jälkeen, asetuksessa säädetty rajoitettu poikkeus ei soveltunut asiaan. Asetuksen mukaan viranomaisten oli evättävä tai peruttava sellaisen tavaramerkin rekisteröinti, joka sisälsi rekisteröidyn maantieteellisen merkinnän tai muodostui sellaisesta, jos tavaramerkin käyttö olisi johtanut johonkin asetuksen 16 artiklassa tarkoitetuista tilanteista. Tavaramerkki sisälsi asetuksella suojatun maantieteellisen merkinnän Cognac ja tällaisen merkinnän yleisnimenä ja käännöksenä (KONJAKKIA). Merkinnästä ei ollut tullut yleisnimeä, eikä sitä saanut kääntää tislatun alkoholijuoman etiketissä eikä esittelyssä. Tavaramerkki oli rekisteröity sellaiselle tislatulle väkevälle alkoholijuomalle, joka tavaramerkin haltijan mukaan oli maantieteellisen merkinnän Cognac eritelmien mukainen. Kun tavaramerkki sisälsi suomenkielisen ilmaisun HIENOA KONJAKKIA ja siinä mainittiin suomalaiselle yritykselle rekisteröity aputoiminimi Lignell & Piispanen, mutta ei muuta tahoa tuotteiden valmistajana, tavaramerkistä saattoi syntyä käsitys tuotteen suomalaisesta alkuperästä. Merkintä Product of France pienin kirjaimin ei lieventänyt vaikutelmaa siitä, että tavaramerkin tarkoittamalla tuotteella oli suomalainen alkuperä. Tavaramerkki oli katsottava asetuksen 16 artiklan calakohdan tarkoittamaksi harhaanjohtavaksi merkinnäksi. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 110/2008, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta Tavaramerkkilaki 14 1 momentti 1, 2 ja 11 kohta (56/2000) sekä 21 1 momentti KHO:2012:1 Ulkomaalaisasia - Turvapaikka - Kansainvälinen suojelu - Vainon vaara - Tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen - Seksuaalinen suuntautuminen - Homoseksuaali Turvapaikanhakija oli joutunut vastoin todellista seksuaalista identiteettiään solmimaan kotimaassaan avioliittosopimuksen, jonka jälkeen hänen homoseksuaalisuutensa oli paljastunut. Homoseksuaalisista teoista voi saada henkilön kotimaassa kuolemanrangaistuksen. Vaikka turvapaikanhakija ei ole kyennyt esittämään luotettavaa selvitystä kerrotusta, hänelle tuomitusta kuolemanrangaistuksesta, asiaa ratkaistaessa on arvioitava korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteluissa tarkemmin mainituin tavoin, onko henkilöllä seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi perustellusti aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi tai todelliseen vaaraan kärsiä vakavaa haittaa, ja mikä merkitys on annettava homoseksuaalisuhteen salaamiselle tällaisen uhan välttämiseksi. Hallinto-oikeuden ja Maahanmuuttoviraston päätökset kumottiin ja asia palautettiin Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Ulkomaalaislaki 87, 87b ja 88 KHO:2012:2 Kunnallisasia - Tilinpäätös - Poistosuunnitelman muuttaminen - Hyvän kirjanpitotavan vastaisuus - Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeet - Rakennusten ja rakennelmien poistoajat ja menojäännöspoistojen prosentit - Oikeat ja riittävät tiedot - Kunnan toiminnan tulos ja taloudellinen asema - Hyödykkeiden palvelutuotantokyky - Pysyvät vastaavat Kaupunginvaltuusto oli muuttanut voimassa olevaa poistosuunnitelmaa pidentämällä poistoaikoja ja alentamalla menojäännöspoistojen prosentteja useiden pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykeryhmien osalta. Muutetun poistosuunnitelman mukaiset poistoajat ja menojäännöspoistojen prosentit olivat sinänsä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamassa yleisohjeessa kuvatuissa rajoissa. Yleisohjeen vaihteluvälit kuvastivat hyödykkeiden taloudellisten pitoaikojen eroavaisuuksia samankaltaistenkin hyödykkeiden kesken. Taloudellisten pitoaikojen ja niitä vastaavien poistojen tuli vastata tilinpäätökselle kuntalain 68 :n 3momentissa asetettua vaatimusta oikeiden ja riittävien tietojen antamisesta kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Poistosuunnitelman muuttaminen ei saanut johtaa siihen, että kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksessä annettavan kuvan oikeellisuus heikkeni. Valtuuston päätöksen tueksi ei ollut esitetty riittävän yksilöityä teknis-taloudellista selvitystä kyseisten hyödykkeiden palvelutuotantokyvyn muuttumisesta. Kaupunginvaltuuston päätös tuli kumota. Kuntalaki 67, 68 3 momentti ja 90 Kirjanpitolaki 1 luku 3, 3 luku 2 1 momentti ja 3 sekä 4 luku 3 Kirjanpitoasetus 2 luku 3 1 momentti 3 kohta Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje (2008) Riihimäen kaupungin hallintosääntö 27 KHO:2012:3 Oikeudenkäynnin julkisuus - Oikeudenkäyntiasiakirja - Asianosaisen tiedonsaantioikeus - Kuulemismenettely - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti - Välipäätös - Poliisi - Henkilörekisteri - Schengenin tietojärjestelmä - SIRENE- 12

13 asiankäsittelyjärjestelmän arkistotietokanta Korkein hallinto-oikeus oli henkilörekisteriä koskevan tarkastusoikeuden käyttämistä ja tietojen poistamista koskevassa valitusasiassa pyytänyt Poliisihallitukselta lausunnon. Korkeimman hallinto-oikeuden käyttöön oli pyydetty myös asianomaisesta rekisteristä poistettavaksi vaaditut merkinnät tulosteena tai sähköisesti. Poliisihallitus antoi pyydetyn lausunnon ja toimitti sen liitteenä valittajaa koskevia tietojenvaihto- ja toimenpidetietoja, jotka sisältyivät SIRE- NE-asiankäsittelyjärjestelmän arkistotietokantaan. Valittajan asiamies pyysi Poliisihallituksen toimittamat asiakirjat nähdäkseen vastaselityksen antamista varten. Korkein hallinto-oikeus ratkaisi valittajan pyynnön oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 18 :n 2momentin perusteella ja 19 :n 2momentin mukaisesti säännönmukaisessa lainkäyttökokoonpanossa. Asiassa annettiin sen laadun vuoksi perusteltu välipäätös, vaikka mainitun lain 18 :n 2 momentissa tarkoitetun ratkaisun antamisen ei välttämättä tarvinnut tapahtua siten, että asiassa annetaan päätöstaltioksi muotoiltu ratkaisu. Poliisihallituksen toimittamat asiakirjat olivat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n 1 momentin 4, 5 ja 24 kohtien perusteella. Korkein hallinto-oikeus katsoi, viitaten myös oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen vaatimukseen, että tiedon antamatta jättämiselle pyydetyistä asiakirjoista asianosaiselle ei ollut oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 :n 3 momentissa tarkoitettua perustetta. Kun valitusasiassa ei liioin ollut kysymys oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 :n 2momentin 1 kohdassa tarkoitetusta asiakirjan julkisuutta koskevasta oikeudenkäynnistä, mainittu lainkohtakaan ei ollut esteenä tiedon antamiselle. Valittajan asiamiehelle varattiin tilaisuus vastaselityksen antamista varten tutustua Poliisihallituksen toimittamiin asiakirjoihin. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa 2, 3, 7, 9 2 momentti 1 kohta, 9 3 momentti, 18 2 momentti ja 19 2 momentti Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 1 momentti 4, 5 ja 24 kohta KHO:2012:4 Valtion virkamies - Palkkaa vastaava korvaus - Virkamieslautakunnan toimivalta - Käräjäoikeus - Perusoikeus - Oikeusturva - Tehokas oikeussuojakeino - Yliopisto - Palvelussuhdelajin muutos - Virkasuhde - Työsuhde Kysymys oli muun ohella virkamieslautakunnan toimivallasta ratkaista valtion virkamieslain 56 :n mukainen palkkaa vastaavaa korvausta koskenut hakemus silloin, kun yliopiston palveluksessa määräaikaisissa virkasuhteissa ennen olleen työntekijän määräaikainen palvelussuhde oli päättynyt sen jälkeen, kun hänet oli yliopistolain voimaanpanosta annetun lain 10 :n 1 momentin nojalla otettu uuden yliopiston palvelukseen määräaikaiseen työsuhteeseen. A, jonka perättäiset nimitykset niihin määräaikaisiin virkasuhteisiin, joiden oli virkamieslautakunnan päätöksen mukaisesti katsottu voivan olla perusteena palkkaa vastaavan korvauksen määräämiselle, olivat alkaneet ja lyhyttä katkoa lukuun ottamatta kestäneet asti, oli lukien siirtynyt nimittämiskirjassaan määritetyksi loppuajaksi määräaikaiseen työsuhteeseen asti. Työsuhde oli päättynyt samana ajankohtana kuin olisi päättynyt se määräaikainen virkasuhde, johon A viimeksi oli yliopistoon nimitetty. Yliopistolain ja yliopistolain voimaanpanosta annetun lain esitöistä ei ollut pääteltävissä, että lakeja valmisteltaessa olisi erityisesti kiinnitetty huomiota valtion virkamieslain 56 :n mukaiseen mahdollisuuteen saada korvausta perusteettomista määräaikaisista virkasuhteista. Koska A:n perättäiset palvelussuhteet yliopistoon olivat olleet virkasuhteisia palvelussuhdelajin muutoksen jälkeistä työsuhdetta lukuun ottamatta, tulkinta, joka edellä todetussa tilanteessa estäisi virkamiestä esittämästä palkkaa vastaavaa korvausta koskevaa vaatimusta virkamieslautakunnassa, ei virkamiehen oikeussuoja ja palkkaa vastaavaa korvausta koskevan sääntelyn tavoite huomioon ottaen ollut hyväksyttävissä. Kanteen nostamista käräjäoikeudessa ei näissä oloissa perustuslain 21 ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappale huomioon ottaen voitu pitää riittävän tehokkaana oikeussuojakeinona, vaikka virkasuhteen ja työsuhteen rinnasteisuus lähtökohtaisesti puolsi tulkintaa, jonka mukaan työsuhteeseen siirtymisen myötä palvelussuhteeseen sovelletaan työsopimuslakia ja työsuhteeseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan yleisissä tuomioistuimissa. A:n oikeusturva edellytti edellä todetuissa oloissa, että hän sai määräaikaista työsuhdettaan välittömästi edeltäneiden määräaikaisten virkanimitystensä laillisuuden arvioitavaksi valtion virkamieslaissa säädetyssä menettelyssä. Näin ollen virkamieslautakunta oli valtion virkamieslain 56 :n 1 momentin mukaisesti ollut toimivaltainen ratkaisemaan A:n hakemuksen palkkaa vastaavan korvauksen määräämiseksi. Suomen perustuslaki 21 1 momentti Euroopan ihmisoikeussopimus 6 artikla 1 kappale Valtion virkamieslaki 9, 49 1momentti ja 56 Laki yliopistolain voimaanpanosta (559/2009) 10 1 momentti Verotusasiat KHO:2011:100 Arvonlisävero - Poikkeukset myynnin verollisuudesta - Rahoituspalvelut - Sähköiset sanomanvälityspalvelut rahoituslaitoksille - Swift-palvelut - Unionin tuomioistuimen tuomio Liikepankki A Oyj oli ostanut swift-palveluja belgialaiselta Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication -nimiseltä yhteisöltä, jonka tehtävänä oli muun muassa rahoituslaitosten välisten maksuliikettä ja arvopaperikaupan selvitystoimintaa koskevien sanomien välittäminen ylläpitämässään tiedonsiirtoverkossa. Unionin tuomioistuin lausui korkeimman hallinto-oikeuden sille tekemän ennakkoratkaisupyynnön johdosta antamassaan ennakkoratkaisussa, että kuudennen arvonlisäverodirektiivin 77/388/ ETY 13 artiklan B kohdan d alakohdan 3 ja 5 alakohtaa on tulkittava siten, että kyseisen säännöksen mukainen vapautus arvonlisäverosta ei kata pääasiassa kyseessä Momentti 13 Momentti 2/2012

14 olevan kaltaisia sähköisiä sanomanvälityspalveluja rahoituslaitoksille. Ottaen huomioon unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisussa lausutun korkein hallinto-oikeus hylkäsi pankin valituksen, jossa oli vaadittu, että rahoituslaitosten välisessä maksuliikkeessä sekä arvopaperikaupan selvitystoiminnassa käytettäviä swift-palveluja oli pidettävä arvonlisäverolaissa tarkoitettuina verosta vapautettuina rahoituspalveluina. Pankin oli näin ollen palvelujen ostajana suoritettava näistä palveluista arvonlisäveroa käännettyä verovelvollisuutta koskevan säännöksen perusteella. Arvonlisäveron palautushakemus tilikauden kohdekuukaudelta 12/2001. Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-350/10, A Oyj Korkeimman hallinto-oikeuden välipäätös taltionumero 1708 Arvonlisäverolaki 1 1 momentti 1 kohta, 9 1 momentti, 41, 42 ja 68 Euroopan yhteisöjen neuvoston kuudes arvonlisäverodirektiivi 77/388/ETY 13 artikla B kohta dalakohta 3 ja 5 alakohta KHO:2011:101 Elinkeinotulon verotus - Yleisesti verovelvollinen - Lähdeveron hyvittäminen - Tietokoneohjelmisto - Käyttöoikeus - Rojalti - Liiketulo - Japani - Kiinan kansantasavalta - Korean Tasavalta Yhtiö oli luovuttanut Japanissa, Kiinan kansantasavallassa ja Korean Tasavallassa asuville asiakkailleen oikeuden kehittämänsä tietokoneohjelman käyttöön. Tietokoneohjelmat oli toimitettu asiakkaille CD-ROM-levyillä, joilta ohjelma oli ollut asennettavissa asiakkaiden tietokoneille. Asiakkaat olivat käyttäneet tietokoneohjelmaa liiketoiminnassaan. Asiakkailla ei ollut oikeutta myydä tai levittää tietokoneohjelmistoa edelleen. Yhtiön asiakkailtaan saamia suorituksia pidettiin Suomen ja Japanin, Kiinan kansantasavallan sekä Korean Tasavallan välisten verosopimusten 7 artikloissa tarkoitettuina liiketuloina. Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 3 Suomen Tasavallan ja Japanin välinen sopimus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 7, 12 ja 23 artikla Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välinen sopimus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 7, 12 ja 23 artikla Suomen Tasavallan ja Korean Tasavallan välinen sopimus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 7, 12 ja 22 artikla KHO:2011:102 Henkilökohtaisen tulon verotus - Luovutusvoitto - Oman asunnon luovutus - Hallintaoikeuden luovutus A oli vuonna 1996 lahjoittanut omistamansa vuonna 1958 hankkimansa ja omana asuntona käyttämänsä omakotitalokiinteistön osuuden tyttärelleen ja pidättänyt itsellään sen hallintaoikeuden. A oli vuonna 2008 luovuttanut pidättämänsä hallintaoikeuden tyttärelleen euron kauppahinnalla. Koska luovutuksen kohteena oli ainoastaan hallintaoikeus, luovutuksesta saatuun voittoon ei voitu soveltaa oman asunnon luovutusvoiton verovapautta koskevia säännöksiä. Verovuosi Äänestys 3-2. Tuloverolaki 45 1 momentti ja 48 1 momentti 1 kohta KHO:2011:103 Elinkeinotulon verotus - Peitelty osinko - Osuuskunta - Tuotteiden ja palveluiden myynti jäsenille käyvän arvon alittavalla hinnalla A Oy harjoitti hankinta- ja materiaalitoimintoyhtiönä muun muassa tavarakauppaa, siihen liittyvää maahantuontia ja vientiä, huolintaa, kuljetusta, tuotteiden pakkaustoimintaa, valmistamista ja valmistuttamista. A Oy:n osakkeet omisti neljä suomalaista vähittäis- ja tukkukaupan alalla toimivaa yhtiötä, joista mikään ei omistanut yli puolta yhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. A Oy myi kaikki varsinaisessa toiminnassaan tuottamansa palvelut ja tuotteet osakkailleen. A Oy:n ja sen osakkaiden tekemän ennakkoratkaisuhakemuksen mukaan A Oy oli tarkoitus muuttaa osuuskunnaksi. Yhtiön osakkaista tulisi osuuskunnan jäseniä siten, että osuuskunnassa A Oy:n omistus- ja äänivaltasuhteet säilyisivät osakkaiden välillä. Osuuskunta tulisi myymään tuotteita ja palveluita jäsenilleen sekä ulkopuolisille asiakkaille. Hakemuksen mukaan osuuskunnan myynti jäsenille hinnoiteltaisiin omakustannushintaan lisättynä voittomarginaalilla, joka olisi pienempi kuin osuuskunnan myydessä tuotteita ja palveluita ulkopuolisille asiakkaille. Osuuskunnan myynti ulkopuolisille hinnoiteltaisiin markkinaehtoisesti käypään hintaan. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että osuuskunnan myydessä hakemuksessa kuvatulla tavalla tuotteitaan ja palveluitaan jäsenilleen alhaisemmalla hinnalla kuin osuuskunnan ulkopuolisille asiakkaille, jäsenet eivät saa käyvän hintatason alittavan hinnan johdosta verotusmenettelystä annetun lain 29 :ssä tarkoitettua peiteltyä osinkoa. Ennakkoratkaisu verovuosille 2010 ja Laki verotusmenettelystä 29 1momentti, 3 momentti ja 5 momentti KHO:2011:106 Arvonlisävero - Verovelvollisuus - Liiketoiminta - Viemäriverkoston rakentaminen - Verkoston ylläpito- ja huoltotoiminta - Vähennettävä vero - Yleinen vähennysoikeus - Osuuskunta Osuuskunnan harjoittama toiminta, joka käsitti paitsi viemäriverkoston rakennuttamisen myös sen ylläpidon ja huollon jäsentensä yhteisiä tarpeita varten, ei ollut luonteeltaan arvonlisäverolain 1 :n 1momentin 1 kohdassa tarkoitettua liiketoiminnan muodossa harjoitettua liiketoimintaa, eivätkä viemäriverkoston rakennuttamisesta, ylläpidosta ja hoidosta aiheutuneet maksut olleet vastiketta osuuskunnan palvelusta yksittäiselle osuuskunnan jäsenelle. Osuuskunnalla ei ollut arvonlisäverolain 102 :n nojalla oikeutta vähentää rakennuttamansa viemäriverkoston rakennus- ja muihin kustannuksiin sisältyviä arvonlisäveroja. Ennakkoratkaisu ajaksi ja arvonlisäveroa koskeva päätös kohdekuukaudelta 7/ Arvonlisäverolaki 1 1 momentti 1kohta ja momentti 1 kohta ja 2 momentti 14

15 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 2 artikla 1 kohta a ja c alakohta sekä 9 artikla 1 kohta ensimmäinen ja toinen alakohta Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-267/08, SPÖ KHO:2011:118 Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle - Elinkeinotulon verotus - Tappioiden vähentäminen - Omistajanvaihdos - Poikkeuslupa - Euroopan unionin oikeus - Valtiontuki Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevassa tappioiden vähentämisoikeutta omistajanvaihdostilanteessa koskevassa hallintooikeuden päätöksestä tehdyssä valituksessa oli kysymyksenä, oliko verovelvolliselle voitu jättää myöntämättä tuloverolain 122 :n 3 momentissa tarkoitettu lupa tappioiden vähentämiseen yhtiössä tapahtuneista omistajanvaihdoksista huolimatta. Korkein hallinto-oikeus päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle SEUT 267 artiklassa tarkoitetun ennakkoratkaisupyynnön: 1. Onko SEUT 107 artiklan 1kohdan valikoivuutta koskevaa edellytystä tulkittava Suomen tuloverolain 122 :n 3 momentin kaltaisen lupamenettelyn osalta siten, että se muodostaa esteen hyväksyä tappioiden vähennysoikeus omistajanvaihdostilanteessa noudattamatta SEUT 108 artiklan 3 kohdan viimeisen virkkeen menettelyä? 2. Onko valikoivuutta koskevaa edellytystä tulkittaessa erityisesti viiteryhmän määrittelyn osalta annettava merkitystä tuloverolain 117 :ssä ja 119 :ssä ilmaistulle pääsäännölle, jonka mukaan yhtiö voi vähentää vahvistetut tappiot, vai tuleeko valikoivuuden edellytystä tulkittaessa antaa merkitystä omistajanvaihdostilanteita koskevalle sääntelylle? 3. Jos katsotaan, että SEUT 107 artiklan valikoivuutta koskeva edellytys lähtökohtaisesti täyttyy, voitaisiinko tuloverolain 122 :n 3 momentin kaltaista järjestelmää pitää oikeutettuna sen vuoksi, että kyseessä on verojärjestelmän luontainen mekanismi, joka on välttämätön esimerkiksi veronkierron estämiseksi? 4. Arvioitaessa mahdollisen oikeuttamisperusteen olemassaoloa ja sitä, onko kysymyksessä verojärjestelmän luontainen mekanismi, mitä merkitystä on annettava viranomaisen harkintavallan laajuudelle. Edellytetäänkö verojärjestelmän luontaiselta mekanismilta, ettei lainsoveltajalle jää harkintavaltaa ja että poikkeuksen soveltamisedellytykset on määritelty lainsäädännössä tarkkarajaisesti? Äänestys 52. Ympäristöasiat KHO:2011:105 Maankäyttö ja rakentaminen - Valitusoikeus - Oikaisuvaatimus - Rakennuksen purkamista edellyttävä rakentaminen - Rakennuslupa - Kunnan jäsen - Purkamislupa - Rakennussuojelu Rakennustarkastaja oli päätöksellään myöntänyt rakennusluvan rakennuksen laajentamiseen siten, että laajennus rakennetaan rakennuksen yhteydessä olevan toisen rakennuksen tilalle ja viimeksi mainittu puretaan. Valitusoikeus ja siten myös oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen rakennustarkastajan päätöksestä määräytyi yksinomaan maankäyttö- ja rakennuslain 192 :n 1 momentin rakennuslupaa koskevan säännöksen ja saman pykälän 3 momentin rakennuslupaa, jonka mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, koskevan säännöksen mukaan. Valitusoikeus ei sen sijaan tässä tilanteessa määräytynyt purkamislupaa koskevan maankäyttö- ja rakennuslain 192 :n 2 momentin mukaan. Maankäyttö- ja rakennuslaki 125, 127, momentti, 139, momentti ja 192 KHO:2011:110 Maankäyttö ja rakentaminen - Rakennuslupa - Rakennuspaikan hallinta - Selvitys - Omistusoikeus - Vallintarajoitus - Hallintaoikeus - Käyttöoikeus A oli hakenut rakennuslupaa saunarakennuksen sijoittamiseen omistamalleen tilalle. Tila oli muodostettu halkomalla tilasta, jonka A oli omistanut 77/720 ja 9/32 määräosuuksin. A:n omistamaan 9/32 määräosuuteen kohdistui käyttöja hallintaoikeus B:n hyväksi. Rekisteröidyssä halkomistoimituksessa oli asianosaisten hyväksymällä tavalla päätetty A:lle muodostettavaan tilaan kohdistuvan käyttö- ja hallintaoikeuden tarkemmasta sisällöstä. A:n hallintaoikeuden riittävyyttä oli arvioitava sen suhteen, estikö rakennushanke B:n käyttö- ja hallintaoikeuden toteuttamisen. Mikäli rakennushanke ei estänyt B:n käyttö- ja hallintaoikeuden toteuttamista, pelkästään se seikka, että B ei ollut antanut suostumusta rakennushankkeelle, ei siten ollut esteenä rakennusluvan myöntämiselle. Maankäyttö- ja rakennuslaki momentti KHO:2011:112 Yksityinen tie - Kunnallisvalitus - Tiekunta - Avustus - Avustusperusteet - Avustusehto - Kunnan harkintavalta - Hallinnon oikeusperiaatteet - Tarkoitussidonnaisuus - Yhdenvertaisuus Teknisen lautakunnan hyväksymien avustusperusteiden mukaan yksityisistä teistä annetun lain 95 :ssä tarkoitetun avustuksen myöntämisen ehtona oli, että avustettavalla tiellä oli sallittava kunnan toiminnasta johtuva palveluliikenne ilman, että tiekunta sai periä kunnalta saman lain 26 :ssä ja 80 :n 4 momentissa tarkoitettua käyttömaksua. Avustusta hakenut tiekunta oli perinyt kunnalta käyttömaksun tiekunnan ylläpitämän yksityisen tien käytöstä. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että avustuspäätöksen ehdoista päättäminen kuului kunnan harkintavaltaan, jota rajoittivat hallinnon yleiset oikeusperiaatteet, kuten yhdenvertaisuuden ja tarkoitussidonnaisuuden periaatteet. Kun otettiin huomioon, että avustusperusteet koskivat yleisesti kaikkia avustusta hakevia tiekuntia, että ehto oli liittynyt kunnan tarpeisiin käyttää asianomaista tietä kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamiseen, eli koulukuljetusten järjestämiseen, ja että tiekunnan ulkopuolisen liikenteen osuus otettiin avustusperusteiden mukaan huomioon avustusta korottavana tekijänä, teknisen lautakunnan toimitusjaosto oli harkintavaltansa rajoissa voinut hylätä tiekunnan avustushakemukset. Kuntalaki 90 Laki yksityisistä teistä 26, 80 1 ja 4 momentti, 95 ja 96 1 momentti KHO:2011:115 Vesitalousasia - Vesilaki - Vesioikeuslaki - Voimalaitos - Jäätie Momentti 15 Momentti 2/2012

16 - Kemijoki - Lupaehdon muuttaminen - Velvoitteen muuttaminen toiseksi - Olosuhteiden muutos - Toiminnan säilyminen ennallaan Vesistötoimikunta oli ennen vesilain (264/1961) voimaantuloa vuonna 1961 myöntänyt luvan voimalaitoksen rakentamiseen Kemijokeen. Lupaan sisältyneen lupaehdon mukaan luvan haltijan tuli huolehtia siitä, että veden juoksuun tehtävät muutokset eivät estäneet tai vaarantaneet sellaista talvitieliikennettä, jota lupaehdossa mainituilla Kemijoen yli kulkevilla jääteillä oli aikaisemminkin yleisesti harjoitettu. Lupaehdon mukaan sen jälkeen, kun talvitieliikenteestä tai talviteiden ylläpitämisestä oli saavutettu kokemusta, voitiin hakemuksesta antaa uusia määräyksiä asiassa. Luvan haltija haki ympäristölupavirastoon vuonna 2008 tekemällään hakemuksella mainittuun lupaehtoon sisältyneen velvoitteen muuttamista toiseksi velvoitteeksi muun ohella sillä perusteella, että velvoitteesta huolehtiminen oli talvien lauhtuessa osoittautunut ongelmalliseksi ja että olosuhteet alueella olivat muutoinkin muuttuneet. Hakemusta ei perusteltu toiminnan muuttumisella. Vesilain 22 luvun 2 :n 1 momentti huomioon ottaen mainittua voimalaitosta koskevat oikeudet ja velvollisuudet määräytyivät lähtökohtaisesti ennen vesilakia voimassa olleen vesioikeuslain säännösten perusteella. Vesilain 22 luvun 2 :n 2 momentti huomioon ottaen kysymyksessä oleva hakemus tuli kuitenkin käsitellä vesilain mukaisena luvan haltijan hakemuksena luvan muuttamiseksi. Lupaehdon muuttamiseen olisi siten pitänyt soveltaa vesilain 2 luvun rakentamista koskevia säännöksiä, erityisesti luvan myöntämisen edellytyksiä koskevaa 6 :ää ja kulkuyhteyksien turvaamisen osalta myös luvun 17 :ää. Jääteiden ylläpitämistä koskevaa määräystä ei voitu katsoa annetuksi pelkästään määrättyjen kiinteistöjen käyttöön liittyvän liikkumisen turvaamiseksi. Harkittaessa määräyksen muuttamisen edellytyksiä olisi tullut ottaa huomioon muun ohella jääteiden merkitys yleisen edun kannalta. Luvan haltijan ja eräiden alueen kiinteistön omistajien väliselle sopimukselle ei siten voitu antaa asiassa ratkaisevaa merkitystä. Määräystä ei voitu myöskään muuttaa pelkästään yksityisistä teistä annetun lain mukaisen yksityistien talviaurausvelvoitteeksi tai tien ylläpitovelvoitteeksi. Tällaisen määräyksen noudattamisen varmistaminen ei ollut mahdollista vesilain nojalla. Vesilaki (264/1961) 2 luku 6, 17, ja 22 luku 2 Vesioikeuslaki (31/1902) 1 luku 2, 5 ja 19 KKO:N VALITUSLUVAT VL: Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa Laillinen este Kärsämäeltä oleva valittaja oli ennen Helsingin hovioikeuden pääkäsittelyä toimittanut hovioikeuteen päivätyn lääkärintodistuksen, jonka mukaan hän ei sairauden vuoksi ollut kykenevä matkustamaan. Hovioikeus jätti valituksen sillensä katsoen, että valittajalla ei ollut laillista estettä saapua istuntoon. Pääkäsittelyn jälkeen valittaja oli hakemuksessaan valitusasian saattamisesta uudelleen käsiteltäväksi toimittanut hovioikeuteen päivätyn lääkärinlausunnon, jonka mukaan hän ei sairautensa vuoksi ollut kykenevä matkustamaan lukien. Hovioikeus katsoi, ettei valittaja ollut näyttänyt, että hänellä olisi ollut laillinen este saapua pääkäsittelyyn. Kysymys hovioikeuden menettelyn oikeellisuudesta. VL: Perintökaari - Perintö - Lakiosa - Lakiosan täydennys A oli vuonna 1985 lahjoittanut omistamansa osakeyhtiön osakkeet vuosina 1970 ja 1973 syntyneille lapsilleen B:lle ja C:lle. Lahjakirjan mukaan osakkeiden omistusoikeus ja niihin liittyvät varallisuusoikeudet siirtyivät B:lle ja C:lle heti, mutta A pidätti itsellään kuolemaansa saakka osakkeisiin perustuvan äänioikeuden ja hallinnoimisoikeudet. A kuoli vuonna A:n aikaisemmista avioliitoista olevat lapset vaativat B:ltä ja C:ltä lakiosan täydennystä. Kysymys siitä, oliko A:n B:lle ja C:lle antamalla lahjalla perintökaaren 7 luvun 3 :n 3 momentin mukaisesti ilmeisesti tarkoitettu suosia näitä muiden lakiosaan oikeutettujen perillisten vahingoksi. Myönteisessä tapauksessa kysymys myös siitä, minkä ajankohdan mukaan lahjan arvo oli määrättävä. VL: Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen A oli lähettänyt X:lle uhkauskirjeen, jolla oli tarkoitus vaikuttaa X:n tulevassa oikeudenkäynnissä kuultavana antaman lausunnon sisältöön. X ei ollut saanut kirjettä. Kysymys oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisen tunnusmerkistön täyttymisestä. Toimitus: Anne Vilppula Talentum Media Oy

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Tuomioistuinmaksulaki

Tuomioistuinmaksulaki Tuomioistuinmaksulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Oikeudenkäyntimaksu ja hakemusmaksu Tämän lain mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 201/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO 23.7.2012 Taustaksi Sisäasiainministeriön asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Seuraamusten rajat ylittävä täytäntöönpano

Seuraamusten rajat ylittävä täytäntöönpano Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Lausunto 09.05.2016 Vastine Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työntekijöiden lähettämisestä. Samalla kumottaisiin lähetetyistä työntekijöistä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 510. Laki. korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 510. Laki. korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2008 N:o 510 515 SISÄLLYS N:o Sivu 510 Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta... 1473 511 Laki yksityisyyden

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen. KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja valituksen kohde Turun hovioikeuden päätös Nro 588 Dnro R 04/152/26.2.2004 Anna- Liisa Yli-Kovero Asia Hakija ja valittaja Virkasuhteen purkaminen Anna-Liisa Yli-Kovero

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 Yhteistoimintalain soveltamisedellytykseksi säädettyä henkilöstömäärää laskettaessa oli otettava huomioon

Lisätiedot

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetun lain (361/83) 49 :n nojalla,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Naantalissa 10 päivänä elokuuta 1984 Laki kansalaisuuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä säädetyllä tavalla, muutetaan 28 päivänä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulaki Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista

Lisätiedot

Jätealan ympäristörikokset

Jätealan ympäristörikokset Jätealan ympäristörikokset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.10.2012 Ympäristöviranomaisen roolit YSL:ssä ja jätelaissa säädetty valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

Työpaikan lait ja työsuhdeopas

Työpaikan lait ja työsuhdeopas Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2015 Ty ö p a i k a n l a i t ja työsuhdeopas 2015 Talentum Media Oy Helsinki 13., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Toimitus: Saara Palmberg

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä EDUSKUNNAN VASTAUS 45/2011 vp Hallituksen esitys laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Diaarinumero: 1438/1/11 Antopäivä: 30.12.2011 Taltio: 3901

Diaarinumero: 1438/1/11 Antopäivä: 30.12.2011 Taltio: 3901 Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Perheenyhdistäminen - Avioliitto - Maahantulon tai maassa oleskelun tarkoitus - Säännösten kiertäminen - Perusteltu aihe epäillä kiertotarkoitusta Diaarinumero: 1438/1/11

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 197/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 J U H A N I S K A N E N K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö Y - S Ä Ä T I Ö LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen Tilaajavastuulaki ja sen valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 1 TILAAJAVASTUULAKI Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006)

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki tavaramerkkilain muuttamisesta muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 :n 1 momentin

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 1316/2011 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Ia on Euroopan unionin neuvoston antama päätöslauselma rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan

Ia on Euroopan unionin neuvoston antama päätöslauselma rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan HE 154/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että rikoslain rahan määritelmä laajennetaan koskemaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010. HE 14/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan

Lisätiedot

Hallintovaliokunnalle

Hallintovaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 27/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallintovaliokunnalle

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

27.12.2011/3738 KHO:2011:114

27.12.2011/3738 KHO:2011:114 27.12.2011/3738 KHO:2011:114 Ulkomaalainen - Turvapaikka - Kansainvälinen suojelu - Sur place -tilanne - Kääntyminen islamista - Jehovan todistaja - Uskonvakaumuksen tutkiminen - Suullinen käsittely Diaarinumero:

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012)

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) 1279/2011 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc. Tutkimus, aineistot ja avoimuuden rajat Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.fi HYVÄ AINEISTON

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot