LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

2 Turvallisuussuunnitelma käsitelty Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

3 Sisällys JOHDANTO TURVALLISUUSSUUNNITTELUN YLEISET PAINOPISTEET JA... 4 TAVOITTEET Turvallisuussuunnittelun painopisteet ja tavoitteet Lempäälässä Turvallisuussuunnitelman osapuolet Kunta Asukkaat Poliisi Pelastuslaitos Muut osapuolet Toimenpide-ehdotuksia ARJEN TURVALLISUUS Turvallisuustilanne Lempäälässä Turvallisuustilanne tilastojen mukaan Turvallisuustilanne kuntalaisten turvallisuuskyselyn perusteella Rakennetun ympäristön ja asumisen turvallisuus Julkisten tilojen ja tapahtumien turvallisuus Väkivalta ja rikokset Päiväkotien ja oppilaitosten turvallisuus Liikkumisen turvallisuus Syrjäytyminen TAPATURMIEN JA ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY Tapaturmien määrä Lempäälässä Tapaturmien ehkäisy neuvolassa Tapaturmien ehkäisy päivähoidossa Tapaturmien ehkäisy kouluissa ja oppilaitoksissa Nuorten tapaturmat Kotitapaturmat Iäkkäiden tapaturmien ehkäisy Onnettomuuksien ehkäisy LÄHTEET Kansikuva Matti Ollikainen

4

5 Lempäälän kunnan turvallisuussuunnitelma JOHDANTO Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kolmannesta sisäisen turvallisuuden ohjelmasta, jonka nimi on Turvallisempi huominen. Ohjelma on laadittu pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa päätettyjen linjausten mukaisesti. Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että Suomi on Euroopan turvallisin maa, jossa ihmiset ja eri väestöryhmät kokevat yhteiskunnan yhdenvertaisena ja oikeudenmukaisena. Ohjelman ydinsisältö muodostuu arjen turvallisuusongelmien ennaltaehkäisystä ja ratkaisusta. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että jokaisessa kunnassa on valtuustossa hyväksytty suunnitelma siitä, miten rikoksia, häiriöitä, tapaturmia ja onnettomuuksia ennalta estetään ja turvallisuutta parannetaan. Paikallisesti päätetyt toimenpiteet sisältyvät laajassa yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa valmisteltuun turvallisuussuunnitelmaan. Turvallisuussuunnitelmassa näkyy kokonaiskuva toiminnasta turvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi Lempäälässä. Turvallisuussuunnitelma pohjautuu yhteisesti hyväksyttyyn turvallisuuskäsitteeseen, jonka avulla eri viranomaiset, elinkeinoelämä sekä järjestöt tekevät yhteistyötä paikallisen turvallisuuden kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Tässä suunnitelmassa erityisenä tarkastelun kohteena on arjen turvallisuus. Kunnan johtoryhmä nimesi työryhmän valmistelemaan Lempäälän kunnan turvallisuussuunnitelmaa. Työryhmään nimettiin Lempäälän kunnan edustajat. Työryhmä on täydentänyt kokoonpanoaan Pirkanmaan pelastuslaitoksen, Pirkanmaan poliisilaitoksen ja kuntalaisten/nuorten edustajalla. Työryhmään kuuluvat: vapaa-aikajohtaja Erkki Häkli Lempäälän kunta (työryhmän puheenjohtaja) ympäristöpäällikkö Tiia Levonmaa Lempäälän kunta suunnittelija Tuula Salminen Lempäälän kunta komisario Petri Kollanen Pirkanmaan poliisilaitos palotarkastaja Mika Kupiainen Pirkanmaan pelastuslaitos turvallisuusalan opiskelija Juho Mattila Kuntalaisten/nuorten edustaja Työryhmätyöskentelyn lisäksi Juho Mattila on huolehtinut ohjelmaan liittyvien tietojen keräämisestä ja ohjelman kirjoitustyöstä Lisäksi turvallisuussuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet eri toimialojen asiantuntijat. Kuntalaisille ja järjestöille varattiin niin ikään mahdollisuus tuoda julki omia näkemyksiään turvallisuuskyselyn kautta. Turvallisuussuunnittelu on jatkuvaa työtä kunnan asukkaiden turvallisuuden edistämiseksi. Tämän työn tueksi on työryhmä valmistellut Lempäälän kunnan turvallisuussuunnitelman vuosille Viihtyisän, turvallisen ja terveellisen ympäristön kehittäminen tekee Lempäälästä hyvän paikan asua ja elää. Turvallisuus oikeutena merkitsee pohjimmiltaan oikeutta ihmisarvoiseen elämään. ~ 3 ~

6 2 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN YLEISET PAINOPISTEET JA TAVOITTEET Turvallisuussuunnittelu perustuu laaja-alaiseen turvallisuuden käsitteeseen, missä arjen rikoksia ja häiriöitä estetään ennalta yhteistyössä paikallisyhteisön kanssa. Poliisi on yksi tärkeimmistä toimijoista tässä työssä, mutta vastuu turvallisuuden ja viihtyvyyden parantamisesta ja ylläpitämisestä kuuluu kaikille. Arjen turvallisuus Sisäisen turvallisuuden ohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös Lempäälän poliittiset päättäjät, toimialat Turvallisuuden lisääminen Kokonaisturvallisuusstrategian toimenpideohjelma Länsi- ja Sisä-Suomen AVI Pirkanmaan poliisilaitos Pirkanmaan pelastuslaitos Yritykset Kuntalaisten mielipide Turvallisuuskysely Lempäälän kunnan turvallisuussuunnitelma Yhteistyö turvallisuuden edistämiseksi Lempäälässä Lempäälän kunnan hyvinvointikertomus Lempäälän kunnan valmius- ja varautumissuunnitelma Lempäälän kuntastrategia Kuva 1. Lempäälän turvallisuussuunnitelmaan liittyvät ohjelmat ja tärkeimmät osapuolet Lempäälän kunnan turvallisuussuunnitelman tavoitteena on erityisesti arjen turvallisuuden parantaminen. Suunnitelmassa nostetaan esiin kunnan, Pirkanmaan poliisilaitoksen, Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja muiden kunnan alueella toimivien yhteisöjen toiminta turvallisuuden edistämiseksi. Turvallisuussuunnitelma pohjautuu valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelmaan Turvallisempi huominen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen AVIN kokonaisturvallisuusstrategian toimenpideohjelmaan. Häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varaudutaan pitämällä valmiussuunnitelmat ajan tasalla ja huolehtimalla elintärkeiden toimintojen jatkuvuuden edellyttämistä varautumisjärjestelyistä. ~ 4 ~

7 Lempäälän kunnan hyvinvointikertomuksessa raportoidaan usean eri indikaattorin kautta myös turvallisuuteen liittyvistä haasteista. Laaja hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa ja vuosittain tehdään tiivis arviointikertomus. Jatkossa on tarkoitus yhdistää hyvinvointikertomus ja turvallisuussuunnitelma yhtenäiseksi asiakirjaksi, jolloin turvallisuustavoitteiden toteutumisen seuranta ja arviointi tulee säännölliseksi. Paikallinen turvallisuussuunnitelma keskittyy arjen perustilanteeseen. Kuva 2. Turvallisuussuunnittelun eri tasot (Rahikainen 2013 Kuntaliitto) 2.1 Turvallisuussuunnittelun painopisteet ja tavoitteet Lempäälässä Turvallisuutta edistävät turvallinen koti-, asuin- ja toimintaympäristö, toimivat peruspalvelut, hyvin suunniteltu liikenneympäristö, avun saanti silloin kun sitä tarvitaan ja varmuus siitä, että rikoksiin syyllistyneet joutuvat edesvastuuseen teoistaan. Turvallisuussuunnittelun tavoitteena on ennalta ehkäistä ja torjua onnettomuuksia ja tapaturmia, rikoksia, häiriöitä ja parantaa ihmisten turvallisuuden tunnetta. Tavoitteena on myös lisätä asukkaiden tietoa siitä, miten heidän turvallisuuttaan ja turvallisuuden tunnettaan tullaan parantamaan. Suunnitelmassa kiinnitetään huomiota nimenomaan kuntalaisten kohtaamiin ja kokemiin arjen riskeihin ja uhkiin. ~ 5 ~

8 Turvallisuussuunnitelman painopisteinä ovat arjen turvallisuuteen liittyen turvallisuudentunteen lisääminen onnettomuuksien ja tapaturmien vähentäminen rakennetun ympäristön turvallisuuden parantaminen ja vahingontekojen vähentäminen Turvallisuussuunnittelussa kartoitetaan keskeisimmät arjen turvallisuuteen liittyvät riskit sekä laaditaan suunnitelma miten niihin aiotaan puuttua kuka toimista vastaa sekä miten toteutusta ja tuloksia seurataan 2.2 Turvallisuussuunnitelman osapuolet Turvallisuussuunnittelusta vastaa paikallistasolla ryhmä, johon kuuluvat kunnan johto, poliisin edustaja ja pelastustoimen edustaja. Turvallisuussuunnitteluun osallistuvat turvallisuuden kannalta keskeisten toimijoiden edustajat. Edellä mainittujen työstä vastaavien organisaatioiden edustajien lisäksi siihen osallistuvat tarpeen mukaan keskeisten vapaaehtoisjärjestöjen edustajat, elinkeinoelämän edustajat sekä kunnan asukkaiden edustaja. Lempäälän hyvän turvallisuustason varmistamiseksi ja hyvän kehityksen jatkumiseksi tarvitaan jatkossakin laajaa yhteistyötä, jolla tuetaan kunnan eri osien yhteisöllisyyttä ja vähennetään turvallisuusriskejä ennalta ehkäisevillä toimilla. Yhteistyöstä huolehtii erikseen nimettävä yhteistyöverkosto Kunta Kunta on keskeisin toimija edistettäessä kansalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Esimerkiksi käyttäessään sille kuuluvaa päätöksenteko- ja budjettivaltaa terveys-, sosiaali- tai kouluasioissa tai laatiessaan asemakaavoja se tosiasiallisesti ratkaisee kunnan hyvinvoinnin kehityssuunnan pitkällä aikavälillä. Hyvinvoinnin yhtenä keskeisenä osa-alueena ja onnistumisen mittarina on kansalaisten turvallisuus. Kuntalaki ei suoraan velvoita kuntia huolehtimaan turvallisuudesta, mutta perusteena sille voidaan pitää kuitenkin kuntalain 1 3 momenttia, jonka mukaan kunnan tehtävänä on pyrkiä edistämään asukkaittensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Lempäälään on perustettu kunnanhallituksen alaisuuteen lähidemokratiatoimikunta. Toimikunnan tavoitteena on kehittää asukkaiden kuntalaisvaikuttamista ja vahvistaa kuntalaisten osallistumista palvelujen kehittämiseen. ~ 6 ~

9 2.2.2 Asukkaat Kunta voi merkittävällä tavalla edistää turvallisuuteen liittyviä tekijöitä lisäämällä asukkaiden mahdollisuuksia osallistua oman asuinalueensa turvallisuutta ja viihtyvyyttä lisäävään työhön. Asukkaiden tarpeet tulevat paremmin huomioon otetuiksi ja yhdessä tekeminen edistää myös yhteisöllisyyttä. Osallistuminen ja yhteistyö edellyttävät, että asukkailla on mahdollisuus saada ajantasaista ja tilastoihin perustuvaa tietoa siitä, millaisia rikoksia, onnettomuuksia ja muita häiriöitä asuinalueella tapahtuu. Tämä on tärkeää myös siksi, että rikosten ja onnettomuuksien uutisointi on lisääntynyt merkittävästi, ja tämä lisää asukkaiden turvattomuuden tunnetta ja myös epätietoisuutta siitä, mitkä ovat todellisia turvallisuusuhkia. Asiallinen tieto lisää asukkaiden ja viranomaisten vuorovaikutusta ja viranomaisten turvallisuutta parantavien toimien vaikuttavuutta parantamalla niiden oikeaa kohdentuvuutta. Tietoa voidaan käyttää paikalliseen turvallisuussuunnitelmaan liittyvän turvallisuustilanteen arvion laatimisessa ja riskien tunnistamisessa. Monet eri tahot vastaavat yksittäisen alueen elinympäristöstä, minkä vuoksi alueen asukkaiden ja toimijoiden on usein vaikeaa tietää, kenelle he voisivat esittää omia näkemyksiään. Lisäksi nämä eri tahot tapaavat toisiaan harvoin. Turvallisuuskävely on tapa saada viranomaiset ja asukkaat sekä muut keskeiset toimijat tapaamaan toisensa asiantuntevan järjestäjän johdolla ja keskustelemaan yhdessä, mitkä paikat alueella tuntuvat turvattomilta tai tiedetään vaarallisiksi, ja miettimään, kuinka niistä voitaisiin tehdä turvallisempia ja viihtyisämpiä Poliisi Poliisin perustehtävät määräytyvät poliisilain 1 luvun 1 :n mukaan. Pykälä velvoittaa poliisia toimimaan turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä viranomaisten ja alueen asukkaiden kanssa. Turvallisuus ei kuitenkaan ole ainoastaan poliisin aikaansaamaa vaan se syntyy usean eri tekijän vaikutuksesta. Pirkanmaalla on yksi yhtenäinen poliisilaitos, jolla on useita poliisiasemia alueellaan. Lempäälässä on poliisiasema, johon sijoitetut poliisimiehet suorittavat kaikki paikallispoliisille kuuluvat tutkintatehtävät. Poliisiasema tarjoaa myös lupapalveluihin liittyviä palveluita. Lempäälän alueella valvonta ja hälytystoimintaan, liikennevalvontaan ja osin ennalta estävään toimintaan kohdistuvat toimenpiteet hoitavat Valkeakosken poliisiasemalta lähtevät poliisipartiot. Poliisin ennalta estävin toiminnan muoto on näkyvyys. Poliisin näkyvyys iltaisin häiriöpaikoissa ja mahdollisten murtopaikkojen läheisyydessä estää rikoksia tai ainakin vähentää niitä. Liikenteessä poliisiauton näkyminen vähentää ajonopeuksia ja vähentää esimerkiksi vaarallisia ohituksia. Yleisillä paikoilla tapahtuvien pahoinpitelyiden ja yleensäkin väkivallan vähentäminen on yksi poliisin ennalta estävän työn päätehtävistä. Poliisin tietämyksen mukaan väkivalta ei ole Lempäälässä iso ongelma. Pirkanmaan poliisilaitoksella on erikseen suunniteltu ennalta estävää toimintaa pyrkimällä tunnistamaan rikosten ja häiriöiden taustalla olevat paikalliset syyt sekä vaikuttamaan niihin eri viranomaisten, yhteisöjen ja alueen asukkaiden yhteistyöllä. Poliisin koulujen kanssa tekemä yhteistyö on ennalta estävän poliisitoiminnan merkittävä toiminta muoto. ~ 7 ~

10 2.2.4 Pelastuslaitos Pelastustoimesta Lempäälässä, kuten koko Pirkanmaan maakunnassa, vastaa Pirkanmaan pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa pelastuslaki, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Lain tavoitteena on myös, että onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti. Toiminnassa panostetaan pelastustoiminnan lisäksi onnettomuuksien ehkäisyyn, valvontatoimintaan ja viranomaisyhteistyöhön ja paikalliseen turvallisuussuunnitteluun. Pelastustoimintaa ovat kiireellisesti suoritettavat toimet, jotka onnettomuuden sattuessa tai uhatessa toteutetaan ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi ja pelastamiseksi sekä vahinkojen rajoittamiseksi ja seurausten lieventämiseksi. Päivittäisissä onnettomuuksissa riittävää toimintavalmiutta ylläpidetään jatkuvasti. Onnettomuuksien ehkäisyllä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on pienentää onnettomuuden todennäköisyyttä ja ennalta varautumalla vähentää onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja. Näitä toimia ovat mm. turvallisuusvalistus ja -koulutus, kuntalaisten ohjaus ja neuvonta sekä palotarkastukset ja muu valvontatoiminta. Päivittäisissä onnettomuuksissa on tärkeää aloittaa pelastustoiminta mahdollisimman nopeasti onnettomuuden tapahduttua. Tästä syystä pelastustoiminnassa käytetään yleensä onnettomuuksien hallintaan useiden pelastusyksiköiden resursseja. Lempäälän osalta lähimmät vakinaisen henkilöstön yksiköt sijaitsevat Lempäälän, Pirkkalan, Akaan ja, Hervannan paloasemilla. Näiden lisäksi on vapaaehtoisen palokunnan yksiköitä Lempäälässä ja Vesilahdella. Pelastuslaitos suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä erillisen sopimuksen mukaisesti. Lisäksi pelastuslaitos tukee kunnan valmiussuunnittelua ja huolehtii öljyntorjunnasta ja muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle säädetyistä tehtävistä. Pelastuslaitos on ottanut painopisteikseen seuraavina vuosina arjen turvallisuuden teemoista turvallisen oppimisympäristön sekä turvallisen elämän iäkkäille ihmisille Muut osapuolet Yritykset Lempäälässä yritykset työllistävät huomattavan osan paikkakunnan ihmisistä. Niiden sijoittautumis-, laajentumis- ja kasvupäätöksillä on keskeinen merkitys koko kunnan menestymiseen, viihtyvyyteen ja turvallisuuteen. Yrityksillä on myös oma vastuunsa turvallisuudesta. Yritysten on mm. osaltaan huolehdittava henkilökuntansa, asiakkaidensa ja omaisuutensa turvaamisesta, vähentää ja olla luomatta rikostilaisuuksia, luotava yhteisiä rikoksen torjunnan käytäntöjä ja jaettava keskenään rikoksentorjunnan tietotaito. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi turvallisuussuunnitelman laatimista jokaiseen toimipisteeseen ja henkilökunnan kouluttamista onnettomuus- ja poikkeustilanteissa toimimiseen. Eri viranomaiset tekevät yritysten kanssa yhteistyötä turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Tässä suunnitelmassa ei keskitytä yritysten turvallisuuteen. ~ 8 ~

11 Järjestöt Järjestöt voivat osaltaan vaikuttaa kunnan turvallisuuteen. Monet vapaaehtoisjärjestöt kuten Suomen Punainen Risti (SPR) ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) avustavat viranomaisia. SPR tarjoaa myös kriisiapua onnettomuuksien - ja rikosten uhreille. Suomen Punaisen Ristin ja Vapepan toiminnasta lisää tietoa kunnan valmiussuunnitelmassa. Seurakunta Seurakunta voi yhteiskunnallisena vaikuttajana omalta osaltaan vähentää ihmisten syrjäytymistä, lisätä yhteenkuuluvaisuuden ja välittämisen tunnetta sekä korostaa toiminnassaan ihmisarvon kunnioitusta ja eettisten arvojen merkitystä. Ne ovat keskeisiä ja tärkeitä asioita erityisesti nuorten rikosten ja häiriöiden mahdollisimman varhaisessa torjunnassa sekä yleisen turvallisuudentunteen ylläpitämisessä erityisesti kasvavan vanhusväestön keskuudessa. Keskeisiä toimintamuotoja ja vaikuttamiskeinoja ovat yleisen seurakuntatyön lisäksi mm. päivä- ja iltapäiväkerhot, lapsi- ja nuorisotyö, rippikoulutyö sekä diakoniatoiminta. 2.3 Toimenpide-ehdotuksia Jokaisen eri osa-alueen alla näkyvät turvallisuusriskiin liittyvät toimenpide-ehdotukset, vastuutaho sekä arviointimittarit, joilla turvallisuustilannetta seurataan. Turvallinen Lempäälä Tavoitteet Toimenpiteet Vastuutaho Arviointimittarit Arjen turvallisuuden parantaminen Vakiinnutetaan turvallisuustyötä tekevä yhteistyöverkosto, edustajien nimeäminen verkostoon Johtoryhmä Turvallisuussuunnitelman arviointikertomus hyvinvointikertomuksen yhteydessä Turvallisuuden tunteen lisääminen Tuetaan kunnan eri osien yhteisöllisyyttä Lähidemokratiatoimikunta Toimintakertomus Otetaan käyttöön turvallisuuskävely -menetelmä Kaikki hallintokunnat Toteutettujen turvallisuuskävelyjen määrä Valmius- ja varautumissuunnitelmien ajantasaisuus Varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin Johtoryhmä Kaikki hallintokunnat Laaditut suunnitelmat Hyvinvointikertomuksen ja turvallisuussuunnitelman yhdistäminen Yhdistetään erilliset suunnitelmat yhdeksi asiakirjakokonaisuudeksi Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmä Hyvinvointikertomus ~ 9 ~

12 3 ARJEN TURVALLISUUS Lempäälä on eri mittareilla vertailtuna varsin turvallinen kunta. Rikostaso on alhainen ja vakavien rikosten määrä pieni. Nähtävissä on kuitenkin, että onnettomuuksiin, tapaturmiin ja poliisin tietoon tuleviin rikoksiin liittyy useasti päihteiden väärinkäyttöä. 3.1 Turvallisuustilanne Lempäälässä Turvallisuustilanne tilastojen mukaan Lempäälän turvallisuustilanne on suhteellisen hyvä hyvinvointikertomuksen indikaattoreiden perusteella, jossa Lempäälän tilannetta verrataan kokoluokaltaan asukkaan kuntiin, Tampereen seutukuntaan ja Tampereen tilanteeseen. Hyvinvointikertomuksessa seurattavaksi indikaattoriksi on valittu Poliisin tietoon tulleiden henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten osuus tuhatta asukasta kohti. Luku on ollut nousussa, mutta siihen vaikuttaa osin se, että lievä pahoinpitely tuli virallisen syytteen alaiseksi vuonna 2011 (esitutkinnan käynnistäminen ja tekijän saattaminen vastuuseen ei ole enää riippuvainen uhrin tahdosta). Kuva 3. Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset/1000 asukasta Vuonna 2012 poliisin tietoon tuli Lempäälässä rikosta, joista noin kolmasosa oli liikennerikkomuksia. Vain osa rikoksista tulee viranomaisten tietoon. Omaisuusrikosten sisällä erityisesti varkauksien määrä on kasvanut, vuoden 2012 aikana Lempäälässä varkauksia tuli n. 70 kappaletta enemmän poliisin tietoon kuin vuonna Pahoinpitelyjen ja lievien pahoinpitelyjen osalta nousua on tapahtunut myös Lempäälässä, mutta väkivalta ei näyttäisi silti olevan Lempäälässä iso ongelma. Poliisin tietoon tuleva väkivalta kytkeytyy pitkälti alkoholin väärinkäyttöön sekä moniin sosiaalisiin ongelmiin. Turvallisuuskyselyn mukaan rikokset koetaan turvallisuutta heikentävä asiana. ~ 10 ~

13 Rikokset Lempäälässä Ilmoitettu kpl 418 Lempäälä Rikoslakirikokset Alkoholirikokset Liikennerikkomukset Muut rikokset RIKOKSET Omaisuusrikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset Seksuaalirikokset Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan Rikokset rikoslain 42, 43 ja 44 lukua vastaan Liikennerikokset Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset Huumausainerikokset (uudet RL 50-luku) RIKOSLAKIRIKOKSET Omaisuusrikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset Seksuaalirikokset Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan Rikokset rikoslain 42, 43 ja 44 lukua vastaan Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset Huumausainerikokset (uudet RL 50-luku) RIKOSLAKIRIKOKSET (POISLUKIEN LIIKENNERIKOKSET) Kuva 4. Rikokset Lempäälässä (Polstat) Lempäälän läpi kulkee kolme merkittävää liikenneväylää (VT3 moottoritie, rautatie ja Tampereentie). Alueella liikutaan paljon autoilla, moottoripyörillä, mopoautoilla ja mopoilla, junilla, pyöräillen ja kävellen. Turvallisuuskyselyn perusteella kuntalaiset kokevat liikenteen olevan suuri riski Lempäälässä. Monissa eri paikoissa ollaan huolissaan liian suurista ajonopeuksista sekä huonosta liikennekäyttäytymisestä. Nuorison liikennekäyttäytyminen nousee myös vahvasti esille. Parannusehdotuksina nostetaan esiin katuvalaistuksen lisääminen, suojateiden ja korokkeiden rakentaminen sekä poliisin suorittaman liikennevalvonnan lisääminen. Koko Pirkanmaalla oli vuonna 2013 tammi-syyskuussa 20 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta. Lempäälässä ei tänä aikana sattunut yhtään kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta. Henkilövahinkoon johtaneita liikenneonnettomuuksia tänä ajanjaksona oli Lempäälässä 13. Noin puolissa tapauksista loukkaantunut henkilö oli autoilija. Tilastojen valossa liikennerikokset ovat Lempäälässä kaiken kaikkiaan viime vuosina pysyneet samalla tasolla tai jopa hieman vähentyneet. Toisaalta taas rattijuopumusten ja törkeiden rattijuopumusten voidaan tulkita hieman lisääntyneen, mutta se voidaan katsoa olevan osin sidoksissa poliisin suorittamaan valvontaan. Liikennevalvonnan yhteydessä todetut rattijuopumusrikokset ovat suurelta osin piilorikollisuutta, jolloin kiinnijäämisriski Lempäälän alueella on suurelta osin riippuvainen kansalaisten ilmoitusaktiivisuudesta sekä alueella toimivien poliisin hälytyspartioiden mahdollisuudesta käyttää aikaa liikennevalvontaan. Pääpaino poliisin liiken- ~ 11 ~

14 nevalvonnassa on liikenteen riskikäyttäytymisen valvonnassa kuten juuri rattijuopumuksissa sekä liiallisissa ylinopeuksissa ja muussa vakavissa piittaamattomuuksissa liikennesääntöjä kohtaan. Kuva 5. Poliisin tietoon tulleet liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset Kuva 6. Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset ~ 12 ~

15 Taulukko 1: Pelastustoimen tehtävät onnettomuustyypeittäin (Pronto) Rakennuspalpalovaarvälinepalo Rakennus- Liikenne- Maastopalo Vuosi Muu tulipalo Yhteensä Liikenneonnettomuus Öljyvahinko Vaarallisten aineiden onnettomuus Luonnononnettomuus Räjähdys/ räjähdysvaara Vuosi Yhteensä Sortuma/ sortumavaara Autom. paloilmoittimen tarkastus- /varmistustehtävä Palovaroittimen tarkastus- /varmistustehtävä Muu tarkastus- /varmistustehtävä Paloilmoittimen/ palovaroittimen tar- kastus- /varmistustehtävä Vuosi Yhteensä Vuosi Tarkastus- tai varmistustehtävä Ensivastetehtävä Ihmisen pelastaminen Eläimen pelastaminen Vahingontorjuntatehtävä Yhteensä Avunantotehtävä Virka-aputehtävä Muu pelastustehtävä Yhteistoimintatehtävä Yhteensä Vuosi Yhteensä Lempäälässä tapahtuneissa pelastustoimen tehtävämäärissä ei näy suuria muutoksia, vaihtelu on maltillista eikä millään osa-alueella ole isoja heittelyjä. Tilastoja tarkasteltaessa pidemmälläkin jaksolla (viimeisen kymmenen vuoden ajalta) tilanne on vastaavanlainen, millään osaalueella ei ole isoja eroja vuosien kesken. Automaattisen paloilmoittimen tarkastus- /varmistustehtävät ovat pitkän aikavälin tilastoissa vähentyneet, joka voi osaltaan johtua siitä, että asiaan on kiinnitetty erityistä huomiota. ~ 13 ~

16 Kuva 6: Liikenneonnettomuudet karttapisteinä Lempäälässä Turvallisuustilanne kuntalaisten turvallisuuskyselyn perusteella Kuntalaiset ovat itse myös tiedon tuottajia. Lempäälän kunta ja oikeusministeriö toteuttivat syyskuussa 2013 turvallisuuskyselyn Lempäälän kunnan asukkaille. Nettipohjaisella kyselyllä pyrittiin hankkimaan tärkeää tietoa Lempäälän kunnan turvallisuudesta asukkaiden näkökulmasta. Kyselyyn vastasi noin 350 kuntalaista. Paikallisten ja seudullisten turvallisuussuunnitelmien laajentumisen ja kehittymisen myötä kiinnostus ja tarve paikallisten turvallisuustutkimuksien tekemiseen on kasvanut merkittävästi. Asukkaille suunnattu kyselytutkimus tuotti arvokasta lisäinformaatiota turvallisuussuunnittelun pohjaksi muun tilastotiedon lisäksi. Turvallisuuskyselyssä kolme keskeisintä esille noussutta teemaa olivat liikenneturvallisuus, poliisin palvelutason heikkeneminen sekä ihmisten syrjäytyminen ja rikokset. Liikenneturvallisuus Kuntalaiset kokevat liikenteen olevan suuri riski Lempäälässä. Monissa eri paikoissa ollaan huolissaan liian suurista ajonopeuksista, sekä huonosta liikennekäyttäytymisestä. Nuorison liikennekäyttäytyminen nousee myös vahvasti esille. Parannusehdotuksina koetaan katuvalais- ~ 14 ~

17 tuksen lisääminen, suojateiden sekä korokkeiden rakentaminen sekä poliisin suorittaman liikennevalvonnan lisääminen. Poliisin palvelutason heikkeneminen Palvelutason heikkeneminen on hyvin suhteellista. Poliisien määrän väheneminen on ollut mediassa suuresti esillä lähiaikoina. Voidaan kuitenkin todeta, että poliisien määrän väheneminen ei radikaalisti vaikuta Lempäälän turvallisuuteen. Kunnalla ei myöskään ole mahdollisuutta vaikuttaa poliisin palvelutasoon. Ihmisten syrjäytyminen ja rikokset Lempäälässä koetaan syrjäytyminen sekä rikokset turvallisuutta heikentävänä asiana. Huumausainerikosten määrä on viime vuosina ollut myös Lempäälässä noususuhdanteessa. Tämä voi osaltaan vaikuttaa erilaisten rikosten sekä häiriökäyttäytymisen lisääntymiseen. Kyselyssä mainitaan myös häiriökäyttäytyminen ravintoloiden edustalla. ~ 15 ~

18 Mitkä ovat mielestäsi kuntasi kolme suurinta turvallisuusongelmaa? Muu Muu Rasismi Rikollisuus Katuväkivalta Alkoholin juominen julkisella paikalla Alkoholin anniskelupaikkojen ja niiden ympäristöjen häiriökäyttäytyminen Ilkivalta Ympäristön epäsiisteys Huumeiden käyttäjät / huumekauppa Nuorison häiriökäyttäytyminen Ihmisten syrjäytyminen Työttömyys Liikenteen määrän kasvaminen Liikennekäyttäytyminen/ holtittomat mopoilijat tai pyöräilijät Liikennekäyttäytyminen/ holtittomat autoilijat Joukkoliikenteen palvelutaso Pelastustoimen palvelutason heikkeneminen Poliisin palvelutason heikkeneminen Perusopetuksen heikkeneminen (esim. koulujen lakkauttaminen) Terveyspalvelujen heikkeneminen Sosiaalipalvelujen heikkeneminen Kuva 7: Turvallisuuskyselyn perusteella Lempäälän kunnan turvallisuusongelmat ~ 16 ~

19 Mitkä olisivat mielestäsi toimivia ratkaisuja edellä ilmoittamiisi ongelmiin? Muu Bussipysäkin siirtäminen (esim. pois anniskelupaikan edestä) Pensaiden ja puiden harventaminen (esim. risteysalueilta ja jalankulkuväylien varsilta) Kävelijöiden ja pyöräilijöiden väylien selkeä erottaminen toisistaan Parempi kunnossapito (siivous, graffitien poisto, lumien auraus, hiekoitus) Valaistuksen lisääminen / rikkinäisten lamppujen nopea vaihtaminen Liikennejärjestelyjen muuttaminen (liikennesuunnittelu, hidasteet, liikennevalot, Poliisin suorittaman liikenteenvalvonnan lisääminen Kameravalvonnan lisääminen Poliisin suorittaman yleisen järjestyksen valvonnan lisääminen Alaikäisten alkoholinkäytön tehokkaampi valvonta Anniskelupaikkojen tehokkaampi valvonta Kuva 8: Turvallisuuskyselyn perusteella ratkaisuja turvallisuusongelmiin 3.2 Rakennetun ympäristön ja asumisen turvallisuus Turvallinen asuinympäristö kannustaa ihmisiä ottamaan paikkansa ympäristössä, sen kaduilla, pihoilla, puistoissa, joukkoliikenteessä ja muissa paikoissa ja palveluissa tarvitsematta pelätä. Tämä edellyttää luottamusta toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Kuntaa muokattaessa ja kehitettäessä pitää huolehtia siitä, että luottamus ja turvallisuudentunne säilyvät. Turvallisuus on myös avoimuutta. Turvallisessa asuinympäristössä ketään ei suljeta pois, vaan ympäristö on sekä fyysisesti että asenteellisesti avoinna kaikille. Turvallisessa asuinympäristössä kenenkään ei tarvitse rakentaa muureja kotinsa ympärille. Rakennetun ympäristön suunnittelun keinoin voidaan osaltaan edistää sitä, että ihmisillä on hyvä elää ja toimia. Kun elinolot ovat kunnossa, on helpompi kokea itsensä yhteisön jäseneksi ja sitoutua sen arvoihin. Suunnittelun keinoin voidaan myös pyrkiä lisäämään positiivisia kohtaamisia ja suvaitsevaisuutta ihmisten välillä. Rakennetun ympäristön suunnittelun keinoin näihin asioihin vaikutetaan usein välillisesti. Keinot eivät ole pikaratkaisuja; joskus vaikutukset näkyvät vasta pitkällä aikavälillä. ~ 17 ~

20 Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki asetuksineen edellyttävät, että kunnat kaavoittavat ja rakentavat kaikille turvallista, terveellistä ja esteetöntä asuin- ja toimintaympäristöjä. Lempäälän Vammaisneuvosto on julkaissut Esteetön Lempäälä -raportin, jossa tarkastellaan erityisesti julkisten tilojen ja liikkumisen esteettömyyttä ja turvallisuutta. Esteettömyyskartoituksen päivittäminen tehtiin Lempäälän keskeisillä asuin- ja toimintaympäristöalueilla. Kartoituksessa kiinnitettiin huomiota myös linja-autopysäkkien varusteluun ja liikkumisesteisiin. Asumisen turvallisuuden keskeinen haaste on varmistaa iäkkäiden turvallinen asuminen. Kotiympäristössä tulee kiinnittää huomiota esteettömän ja turvallisen asumisen vaatimuksiin, samalla kun on huomioitava ikäihmisen toimintakyvyn aiheuttamat haasteet. Asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennusten palotarkastusten keskeisenä tavoitteena on asumisen paloturvallisuuden parantaminen ja erityisesti palokuolemien vähentäminen. Kuolemaan johtaneista tulipaloista valtaosa, yli 95 %, tapahtuu asuinympäristössä. Olennainen tekijä on asukkaan toimintakyky: selviytyäkseen asukkaan on voitava havaita syttyvä tulipalo ja sen jälkeen hänen on pystyttävä toimimaan järkevällä tavalla tai hänet on pystyttävä pelastamaan. Keskeisiä riskiryhmiä ovat mm. vanhukset ja sairaat, joiden toimintakyky on alentunut sekä päihteiden väärinkäyttäjät. Väestön ikääntymisen ja koko ajan lisääntyvän kotihoidon myötä on odotettavissa, että palokuolemien määrä edelleen kasvaa ellei nopeasti tehdä tarvittavia turvallisuutta parantavia muutoksia. Jotta palotarkastustoiminnalla voidaan vaikuttaa edellä todettuihin keskeisiin tavoitteisiin, on resursseja välttämätöntä kohdentaa aiempaa selvemmin riskiperusteisesti sekä kehitettävä valvontatoimintaa tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiseen suuntaan. Edellä kuvattujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja resurssien kohdentamiseksi tarkoituksenmukaisemmin Pirkanmaan pelastuslaitoksella ollaan siirtymässä tavanomaisten pientalojen ja vapaa-ajan asuinrakennusten palotarkastuksessa perinteisestä palotarkastuksesta kohti kohteiden omavalvontaa. Omavalvonnalla tarkoitetaan menettelyä, jossa asukkaille toimitetaan omatoimisen palotarkastuksen tekemiseksi omavalvontalomake sekä tukimateriaalina turvallisuusopas. Omavalvontalomake palautetaan pelastuslaitokselle. Perinteinen palotarkastus suoritetaan kohteisiin, jotka eivät palauta omavalvontalomaketta. Lisäksi tehdään pistokoeluontoisia tarkastuksia ja jälkivalvontaa. ~ 18 ~

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen Turvallisempi huominen Sisäisen turvallisuuden ohjelma Helsinki 2012 26/2012 Kannen kuvat: Roni Rekomaa/Lehtikuva, Marja Airio/Lehtikuva Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 14.6.2012

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN 1 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009 2012 2 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009-2012 1. JOHDANTO... 3 2. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN ORGANISOINTI...

Lisätiedot

Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016

Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Khall 24.3.2014, 73 Kvalt 7.4.2014 Sisällysluettelo Kertomuksen

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

ja viipymättä hoidettavien hälytystehtävien toimintavalmiusajalla, rikoslakirikosten selvitysasteella ja tutkinta-ajalla (pois luettuna liikenne-

ja viipymättä hoidettavien hälytystehtävien toimintavalmiusajalla, rikoslakirikosten selvitysasteella ja tutkinta-ajalla (pois luettuna liikenne- 6.TURVALLISUUS 6.1. POLIISITOIMI JOHDANTO Arviointikohteina ovat poliisin ennalta estävä toiminta, nopea avun saanti sekä tutkinnan palvelutaso, joita mitataan Sisäasiainministeriön toimeksiannon mukaisesti

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010

PÄIJÄT-HÄMEEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 PÄIJÄT-HÄMEEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 MAAKUNTAHALLITUS 10.5.2010 TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA ARJEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A183*2010 ISBN 978-951-637-186-6 ISSN 1237-6507 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

paikallinen turvallisuussuunnittelu, sisäisen turvallisuuden ohjelma, strateginen johtaminen,

paikallinen turvallisuussuunnittelu, sisäisen turvallisuuden ohjelma, strateginen johtaminen, SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU - TEKNIIKKA, KUOPIO Koulutusohjelma Palopäällystön koulutusohjelma Tekijä Joona Övermark Työn nimi Pelastuslaitoksen osallistuminen paikalliseen turvallisuussuunnitteluun Työn

Lisätiedot

JOHDANTO... 3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4. 2 SEINÄJOEN TURVALLISUUSTILANNE... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 Turvallisuuskysely asukkaille...

JOHDANTO... 3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4. 2 SEINÄJOEN TURVALLISUUSTILANNE... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 Turvallisuuskysely asukkaille... Seinäjoen kaupungin turvallisuussuunnitelma 2013 2016 SEINÄJOEN KAUPUNKI JOHDANTO... 3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 2 SEINÄJOEN TURVALLISUUSTILANNE... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 Turvallisuuskysely asukkaille...

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN Liikenneministeriö Tielaitos Kuntaliitto Liikenneturva TURVALLISUUSONGELMAT ERI IKÄRYHMISSÄ Graafinen suunnittelu: Nyanssi Studiot Oy / Pekka Karell Kuvitus: Oy

Lisätiedot

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2009

Lisätiedot

Onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentäminen sekä asumisen ja liikenneturvallisuuden parantaminen

Onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentäminen sekä asumisen ja liikenneturvallisuuden parantaminen Onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentäminen sekä asumisen ja liikenneturvallisuuden parantaminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti SISÄASIAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen

Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman alatyöryhmäraportti/2012 Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suhde

Lisätiedot

Tapaturmakatsaus 2010. Varsinais-Suomen Pelastusalue

Tapaturmakatsaus 2010. Varsinais-Suomen Pelastusalue Tapaturmakatsaus 2010 VarsinaisSuomen Pelastusalue TEKIJÄT Julkaisun suunnitteluun ja valmistamiseen vuonna 2010 ovat osallistuneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tapaturmat ja toimintakyky yksiköstä:

Lisätiedot

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Teoilla tuloksiin Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Sisäministeriö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä / 28.10.2014 Tekijät / Sisäisen turvallisuuden sihteeristö, Sisäministeriö Julkaisun laji /

Lisätiedot

Turvallinen ympäristö, viihtyisä asuinalue. Rikoksentorjunta kunnissa - turvallisesti kotona, asuinalueilla ja liikenteessä -seminaarin loppuraportti

Turvallinen ympäristö, viihtyisä asuinalue. Rikoksentorjunta kunnissa - turvallisesti kotona, asuinalueilla ja liikenteessä -seminaarin loppuraportti Turvallinen ympäristö, viihtyisä asuinalue Rikoksentorjunta kunnissa - turvallisesti kotona, asuinalueilla ja liikenteessä -seminaarin loppuraportti 2011 RIKOKSENTORJUNTA KUNNISSA Sisällysluettelo OSA

Lisätiedot

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Sisältö Esipuhe 3 1 Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan tehtävänä 5 2 Tasa-arvolainsäädäntö

Lisätiedot

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014 HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA Luonnos 28.10.2014 1 ESIPUHE Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (LIIKE) on tarkasteltu liikkumisen ja liikenteen kokonaisuutta strategisella,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 Hyvinvointilautakunta 29.10. 2013 Kunnanhallitus 03.12. 2013 Valtuusto 09.12.2013 1 Sisällys 1 LASTEN HYVINVOINNIN JA LASTENSUOJELUN ARVOT... 5 2 VUODEN

Lisätiedot

PAIKALLINEN TURVALLISUUSANALYYSI

PAIKALLINEN TURVALLISUUSANALYYSI Helsingin poliisilaitos Itäkeskuksen poliisipiiri Myllypuro-Seura Helsingin kaupunki Turvallisuus- ja valmiusosasto Kontula-Seura Puotila-Seura PAIKALLINEN TURVALLISUUSANALYYSI Kontula, Kivikko, Kurkimäki,

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:9. Rikollisuusvaikutusten huomioon ottaminen säädösvalmistelussa ja muussa julkisessa suunnittelutyössä

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:9. Rikollisuusvaikutusten huomioon ottaminen säädösvalmistelussa ja muussa julkisessa suunnittelutyössä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:9 Rikollisuusvaikutusten huomioon ottaminen säädösvalmistelussa ja muussa julkisessa suunnittelutyössä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:9 Rikollisuusvaikutusten huomioon ottaminen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot