Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x"

Transkriptio

1 Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

2 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET Toimielimet ja niiden kokoonpano Kunnanhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kunnanjohtajan ratkaisuvalta Kunnanjohtajan sijaisuudet Lautakuntien tehtävät ja yleinen ratkaisuvalta Sosiaali- ja terveyslautakunta Koululautakunta Vapaan sivistystyön lautakunta Tekninen lautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta III LUKU HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Organisaation johtaminen Osastopäälliköiden tehtävät ja yleinen ratkaisuvalta Esimiesten yleiset tehtävät Esimiesten ratkaisuvalta IV LUKU HENKILÖSTÖASIAT Luvun määräysten soveltaminen Viran perustaminen ja täyttäminen Henkilöstövalinnat Hakumenettely Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Palvelussuhteen päättyminen, lomauttaminen, varoitus ja huomautus Hakemus ja sen täydentäminen Virkavaalin tai valinnan vahvistaminen ja koeaika Palkkauksesta päättäminen Sivutoimi Palvelussuhteen jatkaminen virallisen vanhuuseläkeiän jälkeen Yhteistoimintajärjestelmä V LUKU TALOUDEN HOITO Talousarvio ja sen seuranta... 20

3 28 Maksut ja taksat sekä asiakirjoista perittävät lunastukset ja niiden antamisesta perittävät maksut Rahatoimen hoitaminen Poistosuunnitelma Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin järjestelmä VI LUKU PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY Luvun määräysten soveltaminen Kokousaika ja -paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo- ja puheoikeus toimielinten kokouksissa Esittely toimielimissä Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan pito toimielinten kokouksissa Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Viranhaltijan päätös Asiakirjahallinto ja nimenkirjoitus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kunnanhallituksen ja lautakunnan ja liikelaitoksen johtokunnan otto-oikeus Kunnan asukkaiden aloitteet... 28

4 1 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Hallintosäännössä määrätään Kittilän kunnan organisaatiosta sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön lisäksi kunnan toimintaa ohjataan seuraavilla säännöillä: - tarkastussääntö - kunnanvaltuuston työjärjestys - luottamushenkilöiden palkkiosääntö - Kittilän Ravintopalvelu nimisen liikelaitoksen johtosääntö ( asti) - Kittilän Tilapalvelu nimisen liikelaitoksen johtosääntö ( asti) - Kittilän elinkeinopalvelu Kideve liikelaitoksen johtosääntö Kunnan hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä ellei toisin ole säädetty tai muussa säännössä määrätty. II LUKU TOIMIELIMET 2 Toimielimet ja niiden kokoonpano Kunnan toiminnot jakaantuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan, koululautakunnan ja vapaan sivistystyön lautakunnan ja teknisen lautakunnan alaisiin osastoihin sekä kunnanhallituksen alaiseen hallinto-osastoon ja talousosastoon, elinkeinotoimen liikelaitokseen sekä ravinto- ja tilapalveluliikelaitoksiin ( saakka). Keskusvaalilautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä. Varajäsenet valitaan järjestyksen mukaisesti ja he tulevat varsinaisen jäsenen sijaan järjestyksessä. Kunnanhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Koululautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

5 2 Vapaan sivistystyön lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Vapaan sivistystyön lautakunnan alaisuudessa toimii Revontuli-Opiston jaosto, johon Kittilän kunnanvaltuusto nimeää kaksi (2) edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kukin sopimuskunta nimeää kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Teknisessä lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Tekninen lautakunta toimii Tilapalvelu- ja Ravintopalveluliikelaitosten johtokuntana. Tekniseen osastoon kuuluvassa rakennus- ja ympäristölautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Elinkeinotoimen ( KIDEVE ) liikelaitoksen johtokunnassa on yhdeksän ( 9) jäsentä. Johtokuntaan kuuluvat Kittilän kunnan edustajina kunnanhallituksen puheenjohtajat ja kunnanjohtaja. Johtokunnassa tulee olla edustettuna liiketoiminnan, elinkeinoelämän ja maaseutuelinkeinojen asiantuntemus sekä kunnanvaltuustossa edustettujen poliittisten ryhmien edustus. Varsinaisista jäsenistä yksi nimetään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Valtuusto valitsee jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaksi (2) Tunturi-Lapin maaseutulautakuntaan ja kaksi (2) Tunturi-Lapin ympäristöterveysjaostoon. Kunnanvaltuusto valitsee lautakuntien jäseniksi valituista puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan. Muiden johtokuntien asettamisesta ja niiden valinnasta säädetään toimialakohtaisissa määräyksissä. Kunnanhallitus ja lautakunnat voivat asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän valmistelua varten. Kaikki toimielimet valitaan kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kunnanhallitus voi määrätä toimielimiin edustajansa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Kunnanhallituksen edustajaa ei nimetä keskusvaalilautakuntaan, vaalilautakuntaan, vaalitoimikuntaan eikä koulujen johtokuntiin.

6 3 3 Kunnanhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalaissa ja erityislainsäädännössä säädetyn lisäksi valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti johtaa, valvoa ja arvioida kunnan hallintoa sekä vastata toimintaedellytysten säilymisestä huolehtimalla strategisesta suunnittelusta sekä toimintojen ja talouden yhteensovittamisesta. Kunnanhallitus toimii jäljempänä mainittujen lakien tarkoittamana toimielimenä: 1. maankäyttö- ja rakennuslaki 2. laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 3. ympäristönsuojelulaki 4. tieliikennelaki 5. maastoliikennelaki 6. luonnonsuojelulaki 7. ulkoilulaki 8. vesilaki 9. asuntotuotantolaki 10. aravalaki ja asetus 11. aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksi lunastamisesta annettu laki 12. omistusasuntolainojen korkotuesta annettu laki 13. asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annettu laki 14. valtionavustuslaki 15. verotuslaki 16. verotusmenettelylaki 17. kiinteistöverolaki 18. verotushallintoasetus Kunnanhallitus käyttää muualla säädettyjen tai määrättyjen asioiden lisäksi ratkaisuvaltaa seuraavissa asioissa: 1. Eri toimielinten välisten tehtävien ja toimivallanjaon yksityiskohdista päättäminen tehtävien kuuluessa useammalle toimielimelle taikka tehtävien ja toimivallanjaon ollessa epäselvä. 2. Kiinteän omaisuuden ostaminen kunnalle. 3. Rakennuspaikkojen myyminen, jos valtuusto on vahvistanut myynnissä noudatettavat yleiset perusteet ja ostotarjouksia samalle rakennuspaikalle on useampia kuin yksi.

7 4 4. Kiinteän omaisuuden vuokralle antaminen ja -ottaminen noudattaen niitä ohjeita, joita valtuusto on mahdollisesti antanut. 5. Irtaimen omaisuuden hankkiminen, myynti (lukuun ottamatta vähäistä, arvoltaan alle 5000 :n ja/tai käytöstä poistettua omaisuutta), vuokraaminen ja muuhun käyttöön luovuttaminen sisäisen valvonnan ohjeen rajojen mukaisesti ellei toimialakohtaisista määräyksistä muuta johdu. 6. Lykkäyksen myöntäminen tonttien ja muiden alueiden myynti- tai vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun velvollisuuden täyttämiseksi. 7. Kunnan hankintoja koskevien ohjeiden ja toimivaltuuksien antaminen sekä irtaimen omaisuuden ja arvopaperien luovutus valtuuston talousarvion vahvistamisen yhteydessä tai erikseen päättämien euromääräisten rajojen ja yleisten periaatteiden mukaan. 8. Kunnan tiedottamista ja viestintää koskevien ohjeiden antaminen. 9. Vapautuksen tai lykkäyksen myöntäminen kunnallisveron sekä muiden verojen ja veroluonteisten maksujen suorittamisesta siten kuin siitä on säädetty. 10. Vapautuksen myöntäminen kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se lakien tai määräysten mukaan on sallittua tai lykkäyksen myöntäminen tällaisen maksun suorittamiselle, ellei kunnanhallitus ole siirtänyt lykkäysoikeutta asianomaiselle toimielimelle tai osastopäällikölle. 11. Kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksyminen, valvominen, muuttaminen ja vapauttaminen, mikäli asiasta ei ole määrätty toimialakohtaisessa säännössä tai valtuuston päätöksestä muuta johdu. 12. Vahingonkorvauksen myöntäminen tapauksissa, jossa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi, mikäli kunnan maksettava korvausosuus ylittää Virka- ja työehtosopimuksen tekeminen kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla ja sopimuspalkkaiseksi nimetyn viranhaltijan palkasta sopiminen työmarkkinalaitoksen suostumuksella. 14. Koko henkilöstöä koskevan virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten täytäntöönpano ja soveltaminen sekä kunnan viranhaltijan neuvotteluoikeudesta annetun lain tai pääsopimuksen mukaisten neuvottelujen käyminen. 15. Kunnan omaisuuden vakuuttaminen sekä kunnan velvollisuudeksi säädetty ja muu vakuuttaminen.

8 5 16. Selityksen antaminen kunnanvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, mikäli kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava. 17. Etuosto-oikeuden käyttäminen. 18. Julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetusta julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen hoitajan sekä keskusarkiston vastuunalaisen hoitajan määrääminen. 19. Ohjeiden antaminen kunnanhallituksen toimialaan kuuluvissa asuntoasioissa. 20. Toimiminen asumiseen liittyvän tukitoiminannan osalta valtion avustuslain tarkoittamana valtionapuviranomaisena. 21. Kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen. 22. Sellaisen virkavapauden myöntäminen kunnanjohtajalle, jonka saamiseen kunnanjohtajalla on lainsäädännön tai virkaehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus tai palkattoman virkavapauden myöntäminen enintään kahden kuukauden ajaksi. 23. Kunnanjohtajan esityksestä osastopäällikön palkan määräytyminen. 4 Kunnanjohtajan ratkaisuvalta Kunnanjohtajan tehtävinä on sen lisäksi, mikä muutoin on erikseen säädetty tai määrätty: 1. Johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa sekä valvoa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen päätösten täytäntöönpanemista. 2. Edustaa tai määrätä kunnan muu viranhaltija tai kutsua luottamushenkilö edustamaan kuntaa neuvotteluissa ja edustustilaisuuksissa sekä vastata niiden järjestämisestä, jollei kunnanhallitus toisin päätä. 3. Päättää osastopäälliköitä koskevista henkilöstöasioista ja palvelussuhteen ehdoista virkaehtosopimuksen ja kunnanhallituksen määräysten mukaisesti ja asettamissa rajoissa. 4. Päättää kunnan tervehdys- ja kannatusilmoitusten julkaisemisesta. 5. Päättää kunnassa pidettävien koulutustilaisuuksien järjestämisestä.

9 6 6. Päättää henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan myöntämisestä osastopäälliköille. 7. Päättää hankinnoista kunnanhallituksen päättämissä rajoissa ellei hankintaa ole säädetty asianomaiselle toimielimelle tai osastopäällikölle. 8. Päättää kunnan kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta rahalaitoksiin, mikäli kunnanhallitus on antanut sijoittamisessa noudatettavat ohjeet. 9. Sopia kunnan puolesta jo maksettavaksi erääntyneistä suorituksista, maksuvelvolliselle annettavasta maksuajasta ja maksuajalta perittävästä viivästyskorosta. 10. Päättää kunnan omistuksessa olevien rakennusten ja alueiden tilapäisestä (alle 1 vuosi) vuokraamisesta. 11. Päättää irtaimen omaisuuden siirtämisestä kunnanvirastolta tai laitokselta toiselle. 12. Päättää laissa tarkoitetun kurinpitomenettelyn vireillepanosta. 13. Päättää rakennuspaikkojen myymisestä, mikäli valtuusto on vahvistanut noudatettavat hinnat ja jos ostotarjouksia samalle rakennuspaikalle on vain yksi. 14. Päättää osastopäälliköiden esityksestä vastuualueiden esimiesten nimittämisestä. 15. Päättää etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä. 16. Päättää osastopäälliköiden esityksestä muun henkilöstön palkan määräytymisestä käytyään neuvottelut ao. työntekijäjärjestön kanssa. Kunnanjohtaja voi saattaa asian, joka hänellä on oikeus ratkaista, kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 5 Kunnanjohtajan sijaisuudet Kunnanjohtajan esteellisenä tai poissa ollessa tai viran ollessa avoinna hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä hallintojohtaja. Kunnanhallitus voi kuitenkin, milloin kunnanjohtajan virka on avoinna tai poissaolo kestää kahta kuukautta pitemmän ajan, ottaa virkaan väliaikaisen hoitajan.

10 7 6 Lautakuntien tehtävät ja yleinen ratkaisuvalta Lautakuntien yleisenä tehtävänä on suunnitella ja järjestää tehtäväalueensa palvelut sekä ohjata ja seurata niiden toteuttamista ja 1. Vastata siitä, että palvelut järjestetään valtuuston hyväksymien palvelun järjestämistä koskevien periaatteiden, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ja määrärahojen puitteissa. 2. Vastata siitä, että viranomaistehtävät hoidetaan ja kansalaisten perusoikeudet toteutuvat. 3. Määrittää tarvittavat palvelut ja niiden laatutaso sekä hyväksyä palveluiden seurantamittarit. 4. Raportoida kunnanhallitukselle ja valtuustolle palveluiden ja viranomaistehtävien tavoitteiden toteutumisesta. 5. Antaa tarvittaessa lausuntoja tehtäväalueisiinsa liittyvissä asioissa. 6. Valvoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa. 7. Hyväksyä toimialaansa koskevat sopimukset ja hankinnat. 8. Päättää ratkaisuvaltansa edelleen siirtämisestä viranhaltijalle. 9. Päättää toimialansa avustuksista ja palkitsemisista. 10. Päättää toimialallaan palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista kunnanvaltuuston talousarviossa tai muutoin hyväksymien yleisten perusteiden mukaisesti. 11. Päättää toimialan irtaimen omaisuuden hankkimisesta ja myynnistä. 12. Päättää toimialan irtaimen omaisuuden vuokrauksesta ja muusta käytettäväksi luovuttamisesta sekä toimielimen hallintaan kuuluvien alueiden, paikkojen ja tilojen ja niihin kuuluvien laitteiden käytöstä. 13. Päättää palveluista perittävistä maksuista, maksujen poistamisesta ja maksujen alennuksista siltä osin kuin ne ovat kunnan päätettävissä, eikä niitä ole siirretty viranhaltijan päätettäväksi.

11 8 7 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on sosiaali- ja terveyshuollon palvelujen järjestäminen. Sen tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja työkykyisyyden edistäminen sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen laadukkailla, kustannustehokkailla, väestön palvelutarpeeseen ja ikärakenteeseen mukautuvilla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla. Lautakunta seuraa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveydentilan kehitystä, huolehtii terveysnäkökohtien huomioon ottamisesta kunnan kaikissa toiminnoissa ja tekee yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi muiden kunnassa toimivien julkisten ja yksityisten tahojen kanssa. Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa seuraavien lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä 1. sosiaalihuoltolaki 2. lastensuojelulaki 3. laki kehitysvammaisten erityishuollosta 4. päihdehuoltolaki 5. isyyslaki 6. laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 7. laki lapsen elatuksesta 8. toimeentulotukilaki 9. laki kuntouttavasta työtoiminnasta 10. vammaispalvelulaki 11. elatusturvalaki 12. perusopetuslaki 13. kansanterveyslaki 14. erikoissairaanhoitolaki 15. mielenterveyslaki 16. tartuntatautilaki 17. raittiustyölaki 18. työterveyshuoltolaki 19. lääkelaki 20. laki yksityisestä terveydenhuollosta 21. laki raskauden keskeyttämisestä 22. steriloimislaki 23. laki potilaan asemasta ja oikeuksista 24. laki kuolemansyyn selvittämisestä 25. laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista 26. laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 27. laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 28. laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta

12 9 29. laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 30. laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 31. laki kuntoutuksesta asiakasyhteistyössä 32. laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta 33. laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta 34. terveydenhuoltolaki 35. laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 36. kotouttamislaki 37. laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 38. laki omaishoidon tuesta 39. perhehoitajalaki 40. laki lapseksiottamisesta 41. laki hedelmöityshoidoista 42. avioliittolaki Sosiaali- ja terveyslautakunnan erityinen ratkaisuvalta Sosiaali- ja terveyslautakunta 1. Nimeää johtavan lääkärin. 2. Valitsee keskuudestaan yksilöasioiden jaoston. Jaosto päättää yksilön oikeussuojaa koskevista asioista. Jaostossa on kolme (3) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 8 Koululautakunta Koululautakunnan tehtävät Koululautakunnan tehtävänä on opetus- ja koulutuspalvelujen sekä lasten päivähoitopalvelujen järjestäminen. Kittilän kunnan sivistystoimen toiminta-ajatuksena on huolehtia ja vastata koulutoimen koulutuspalveluiden ja laadukkaiden päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluiden ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä taata opetuksen korkea taso oppilaan asuinpaikasta riippumatta sekä vastata ja huolehtia tasa-arvoisen asuinpaikasta riippumattoman vapaan sivistystoimen palveluiden ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

13 10 Koululautakunta vastaa seuraavien lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä: 1. perusopetuslaki 2. lukiolaki 3. taiteen perusopetuslaki 4. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettu laki 5. vapaasta sivistystyöstä annettu laki 6. laki lasten päivähoidosta Koululautakunnan erityinen ratkaisuvalta Koululautakunnan alaisena toimivat seuraavat johtokunnat, joihin koululautakunta valitsee jäsenet: Perusopetusta antavien eli sivukylien perusopetuksen (vuosiluokat 1-6) johtokunnat, joissa on 7 jäsentä. Johtokuntaan valitaan jäseniksi yksi opettajakunnan ja yksi koulun muun henkilökunnan keskuudestaan ehdottamista henkilöistä. Osa johtokunnan jäsenistä on valittava oppilaiden huoltajien keskuudesta. Kirkonkylän koulujen johtokunta, jossa on 7 jäsentä ja johon kuuluvat Lukkarin koulu (vuosiluokat 1-6), peruskoulun yläaste (vuosiluokat 7-9) ja Kittilän lukio. Johtokuntaan valitaan jäseniksi yksi opettajakunnan (eri kouluasteet vuoroperiaatteella) ja yksi koulujen muun henkilökunnan keskuudestaan ehdottamista henkilöistä, ja osa johtokunnan jäsenistä on valittava oppilaiden huoltajien keskuudesta. Yhteisessä johtokunnassa on lisäksi yläasteen ja yksi lukion oppilasjäsen, joilla on läsnäolo ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. Lisäksi koululautakunta määrää alaisensa viranhaltijan toimipaikan, päättää koulujen tuntikehyksen käytöstä ja päättää koulujen luku- ja loma-ajoista ja vapaapäivistä. 9 Vapaan sivistystyön lautakunta Vapaan sivistystyön lautakunnan tehtävänä on kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestäminen. Vapaan sivistystyön lautakunta vastaa seuraavien lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä: 1. laki kuntien kulttuuritoiminnasta 2. laki vapaasta sivistystyöstä 3. kirjastolaki

14 11 4. taiteen perusopetuslaki 5. museolaki 6. liikuntalaki 7. nuorisolaki Lisäksi vapaan sivistystyön lautakunta päättää kirjaston aukioloajoista, kirjastoauton reiteistä ja aikatauluista. Revontuli-Opiston jaoston ratkaisuvalta Päättää toiminta-alueen opetussuunnitelmasta ja valitsee viranhaltijat ja toimihenkilöt. 10 Tekninen lautakunta Teknisen osaston tehtävänä on järjestää turvalliset ja viihtyisät yhdyskuntatekniset palvelut, ravintopalvelut sekä kunnan tarvitsemat toimitilat taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä edistää luontaisen ja rakennetun ympäristön monimuotoisuuden, viihtyvyyden ja hyvän rakentamistavan säilymistä. Tekninen osasto vastaa yleis- ja asemakaavoituksen sisältävästä maankäytön suunnittelusta, kunnan maa- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta ja hoidosta sekä vesihuollon kehittämisestä, toimitilojen suunnittelusta ja rakennuttamisesta sekä kunnossapidosta ja puhtaanapidosta, kunnalle lainsäädännössä osoitetuista yksityistielainsäädännön viranomaistehtävistä ja kunnan ravintopalveluiden tuottamisesta. Tekninen lautakunta vastaa seuraavien lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä: 1. maankäyttö- ja rakennuslaki 2. ympäristönsuojelulaki 3. jätelaki 4. yksityistielaki 5. laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 6. tieliikennelaki 7. maastoliikennelaki 8. vesiliikennelaki 9. ajoneuvolaki 10. luonnonsuojelulaki 11. maa-aineslaki 12. ulkoilulaki 13. kiinteistönmuodostamislaki 14. kiinteistörekisterilaki

15 maantielaki 16. laki ajoneuvojen siirtämisestä 17. vesihuoltolaki 18. laki pysäköintivirhemaksusta 19. laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 20. metsästyslaki Teknisen lautakunnan erityinen ratkaisuvalta 1. Päättää kunnan harkinnanvaraisista yksityistieavustuksista kunnossapitoon ja rakentamiseen kunnanhallituksen hyväksymien avustusperusteiden mukaisesti. 2. Päättää harkinnanvaraisista yksityisille tarkoitettujen vesihuoltoavustusten myöntämisestä kunnanhallituksen hyväksymien perusteiden mukaisesti. 3. Järjestää kaavoituskatsauksen (MRL 7 ). 4. Päättää kadunpidosta (MRL 84 ). 5. Hyväksyy katusuunnitelmat ja tekee kadunpitopäätöksen (MRL 85 ja 86 ). 6. Hyväksyy teknistä toimialaa koskevat investointihankinnat ja urakat. 7. Päättää maa-ainesten ja puuston myynnistä. 8. Hyväksyy liikennejärjestelyt. 9. Toimii kunnan tiehallintoviranomaisena. 10. Määrää ja valvoo urakkasopimusten vakuudet. Tekninen lautakunta asettaa keskuudestaan tiejaoston, jolle se valitsee kaksi jäsentä varajäsenineen. Puheenjohtajana toimii teknisen lautakunnan puheenjohtaja. Tiejaosto huolehtii yksityistielaissa tielautakunnalle määrätyistä tehtävistä asti teknisen lautakunnan alaisuudessa toimii ravinto- ja tilapalveluita varten kaksi liikelaitosta, joilla on omat johtosäännöt.

16 13 11 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta vastaa rakentamisen ja muiden ympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden valvonnasta sekä ympäristönsuojelun valvonnasta ja edistämisestä. Rakennus- ja ympäristölautakunta on 1. maankäyttö- ja rakennuslain 21 :n tarkoittama rakennusvalvontaviranomainen 2. ympäristönsuojelulain 21 :n, kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 5 :n ja vesihuoltolain 4 :n tarkoittama ympäristönsuojeluviranomainen 3. maa-aineslain 7 :n tarkoittama lupaviranomainen 4. jätelain 24 :n tarkoittama valvontaviranomainen 5. ympäristönsuojelulain 27 d :n mukainen toimivaltainen viranomainen Rakennus- ja ympäristölautakunta vastaa seuraavien lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kunnalle kuuluvista viranomaistehtävistä: 1. kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annettu laki 2. maa-aineslaki 3. jätelaki 4. luonnonsuojelulaki 5. ulkoilulain tarkoittama leirintäalueviranomainen 6. maastoliikennelaki 7. vesiliikennelaki 8. rakennussuojelulaki 9. naapuruussuhdelaki 10. vesilaki 11. ympäristönsuojelulaki 12. kunnossapitolaki 13. vesihuoltolaki 14. laki ympäristövaikutusten arvioinnista (lausunnot) 15. pelastuslaki 16. kaivoslaki (lausunnot) 17. maankäyttö- ja rakennuslaki rakennusvalvontaa koskevilta osilta

17 14 Rakennus- ja ympäristölautakunta tai sen määräämä viranhaltija:. 1. Käyttää edellä mainituissa laeissa ja niiden nojalla annetuissa asetuksissa ja muissa määräyksissä kunnalliselle toimielimelle määrättyä ratkaisu- ja toimivaltaa lukuun ottamatta MRL pykäliä 7, 38, 53, 60, 69, 70, 84-86, 90, 97, 105, 110, 171, 190, 191,193, 194 sekä 137 tarkoitettua erillistä suunnittelutarveratkaisua.(erillinen liite) 2. Valmistelee poikkeusluvat ja suunnittelutarveratkaisut sekä antaa niihin lausunnon. 3. Valmistelee toimialaansa koskevat taksat ja valvoo maksuunpanoa. III LUKU HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Organisaation johtaminen Kunnan toiminnot jakaantuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan, koululautakunnan ja vapaan sivistystyön lautakunnan, teknisen lautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisiin toimialoihin sekä kunnanhallituksen alaiseen hallinto-osastoon ja talousosastoon sekä saakka liikelaitoksiin. Kunkin lautakunnan alaisen toiminnan johtamisesta vastaa osastopäällikkö, jonka tulee olla kunnan vakinainen viranhaltija. Hallinto-osaston johtamisesta vastaa hallintojohtaja. Talousosaston johtamisesta vastaa talousjohtaja. Sosiaali- ja terveystoimen johtamisesta vastaa perusturvajohtaja. Koulu- ja vapaan sivistystyön lautakunnan alaisen sivistystoimen johtamisesta vastaa sivistystoimenjohtaja. Teknisen lautakunnan ja rakennusympäristölautakunnan alaisen toiminnan teknisen osaston johtamisesta vastaa tekninen johtaja. 12 Osastopäälliköiden tehtävät ja yleinen ratkaisuvalta Osastopäällikkö: 1. Vastaa osastonsa operatiivisesta johtamisesta. 2. Vastaa osaston toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä. 3. Vastaa osaston taloudesta.

18 15 4. Vastaa lautakunnan päätettäväksi tulevien asioiden valmistelusta. 5. Vastaa osaston tiedottamisesta kunnanhallituksen hyväksymän viestinnän kehittämissuunnitelman mukaisesti. 6. Päättää ratkaisuvallan antamisesta toimialaan liittyvissä asioissa viranhaltijalle. 7. Päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on katsova korvausvelvolliseksi, mikäli kunnan maksettava korvausosuus on alle Päättää irtaimen omaisuuden myynnistä 5000 :oon asti. 9. Päättää osastonsa hankinnoista hankintaohjeen mukaisesti. Osastopäällikkö ja liikelaitoksen johtaja ( asti) sekä osastopäälliköiden osalta kunnanjohtaja: 1. Päättää alaisensa henkilöstön virka- ja työehtosopimusten mukaisista palvelussuhteen ehdoista siltä osin kuin päätösvalta ei kuulu kunnanhallitukselle. 2. Myöntää harkinnanvaraisen virka- tai työloman enintään vuoden ajaksi kerrallaan, mikäli harkittavaksi ei tule virka- tai työloman ajalta maksettavan palkan määrä (palkaton virka- tai työvapaa) sekä päättää sijaisen valinnasta. 3. Päättää alaisensa henkilöstön henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisesta osasta. 4. Päättää kuka toimialan henkilökuntaan kuuluva saa käsitellä henkilöstön terveystietoja. 5. Päättää alaisensa viranhaltijan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä. 6. Päättää viroista ja työtehtävistä, joita täytettäessä tulee esittää erityinen selvitys (esim. rikostausta, luottotiedot, luotettavuus, huumausainetesti). Vastuualueiden esimiesten ja liikelaitosten johtajien osalta 1. Päättää koulutuksesta. 2. Vahvistaa ja myöntää vuosiloman. 3. Antaa alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virka/työmatka-määräyksen.

19 16 4. Määrää tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- tai sunnuntaityöhön sekä varallaoloon. 5. Päättää toimialansa hankinnat hankintaohjeen mukaisesti. 13 Esimiesten yleiset tehtävät Esimiesasemassa olevan tehtävänä on johtamansa toiminnan osalta sen lisäksi, mitä muualla on määrätty: 1. Johtaa organisaatiota sekä sen toimintaa ja taloutta tulosvastuullisesti siten, että talousarviossa ja -suunnitelmassa asetetut tavoitteet saavutetaan. 2. Toimia työnantajan edustajana johtamassaan organisaatiossa. 3. Vastata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti. 4. Vastaa yhteistoiminnasta, sisäisestä tiedottamisesta ja viestinnästä ja kehittämisestä sekä työyhteisönsä hyvinvoinnista. 14 Esimiesten ratkaisuvalta Esimiesasemassa oleva viranhaltija tai työntekijä antaa työnjohto-oikeudelliset määräykset ja ohjeet. Lisäksi esimies: 1. Vahvistaa ja myöntää vuosiloman. 2. Antaa alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virka/työmatka-määräyksen. 3. Määrää tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- tai sunnuntaityöhön sekä varallaoloon. 4. Myöntää sellaisen virkavapauden työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla tai työntekijällä on lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus. 5. Päättää alaisensa henkilökunnan koulutuksesta.

20 17 IV LUKU HENKILÖSTÖASIAT 15 Luvun määräysten soveltaminen Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) lisäksi noudatetaan tämän luvun määräyksiä, ellei työsopimuslaissa, muussa laissa tai kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa viranhaltijasta tai työntekijästä muuta määrätä. Edellä 1 momentissa mainituista asioista päättää kunnanhallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai tässä säännössä muuta määrätty. 16 Viran perustaminen ja täyttäminen Kunnanvaltuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Viran haettavaksi julistamisesta päättää valitseva viranomainen. Talousarviossa tai sen täytäntöönpano-ohjeessa annetaan tarvittaessa muut asiassa noudatettavat ohjeet. Viran hakuajan jatkamisesta ja uudesta hausta päättää viran haettavaksi julistanut viranomainen. Kunnanjohtajan viran julistaa haettavaksi kunnanhallitus. 17 Henkilöstövalinnat Kunnanvaltuusto päättää kunnanjohtajan, hallintojohtajan, talousjohtajan, perusturvajohtajan, sivistystoimenjohtajan ja teknisen johtajan valinnasta. Kunnanhallitus päättää elinkeinojohtajan ja kansalaisopiston rehtorin valinnasta. Lautakunta päättää alaisensa viranhaltijan valinnasta ja alaisensa henkilöstön kelpoisuusehdoista ja nimikkeiden muuttamisesta. Osastopäällikkö päättää osaston työsopimussuhteisen henkilöstön sekä työllistämistuella määräaikaiseen työsopimussuhteeseen palkattavan henkilöstön valinnasta sekä ottaa tilapäisen viranhaltijan enintään 1 vuoden ajaksi.

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 PALTAMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 21.10.2004 valtuusto 36 Voimassa: 1.1.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 II luku ORGANISAATIO

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.01.2013 33 Voimaantulo: 01.02.2013 I KAUPUNGINHALLITUS 1 Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus Kaupunginhallituksen tehtävänä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot