Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x"

Transkriptio

1 Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

2 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET Toimielimet ja niiden kokoonpano Kunnanhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kunnanjohtajan ratkaisuvalta Kunnanjohtajan sijaisuudet Lautakuntien tehtävät ja yleinen ratkaisuvalta Sosiaali- ja terveyslautakunta Koululautakunta Vapaan sivistystyön lautakunta Tekninen lautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta III LUKU HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Organisaation johtaminen Osastopäälliköiden tehtävät ja yleinen ratkaisuvalta Esimiesten yleiset tehtävät Esimiesten ratkaisuvalta IV LUKU HENKILÖSTÖASIAT Luvun määräysten soveltaminen Viran perustaminen ja täyttäminen Henkilöstövalinnat Hakumenettely Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Palvelussuhteen päättyminen, lomauttaminen, varoitus ja huomautus Hakemus ja sen täydentäminen Virkavaalin tai valinnan vahvistaminen ja koeaika Palkkauksesta päättäminen Sivutoimi Palvelussuhteen jatkaminen virallisen vanhuuseläkeiän jälkeen Yhteistoimintajärjestelmä V LUKU TALOUDEN HOITO Talousarvio ja sen seuranta... 20

3 28 Maksut ja taksat sekä asiakirjoista perittävät lunastukset ja niiden antamisesta perittävät maksut Rahatoimen hoitaminen Poistosuunnitelma Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin järjestelmä VI LUKU PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY Luvun määräysten soveltaminen Kokousaika ja -paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo- ja puheoikeus toimielinten kokouksissa Esittely toimielimissä Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan pito toimielinten kokouksissa Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Viranhaltijan päätös Asiakirjahallinto ja nimenkirjoitus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kunnanhallituksen ja lautakunnan ja liikelaitoksen johtokunnan otto-oikeus Kunnan asukkaiden aloitteet... 28

4 1 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Hallintosäännössä määrätään Kittilän kunnan organisaatiosta sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön lisäksi kunnan toimintaa ohjataan seuraavilla säännöillä: - tarkastussääntö - kunnanvaltuuston työjärjestys - luottamushenkilöiden palkkiosääntö - Kittilän Ravintopalvelu nimisen liikelaitoksen johtosääntö ( asti) - Kittilän Tilapalvelu nimisen liikelaitoksen johtosääntö ( asti) - Kittilän elinkeinopalvelu Kideve liikelaitoksen johtosääntö Kunnan hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä ellei toisin ole säädetty tai muussa säännössä määrätty. II LUKU TOIMIELIMET 2 Toimielimet ja niiden kokoonpano Kunnan toiminnot jakaantuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan, koululautakunnan ja vapaan sivistystyön lautakunnan ja teknisen lautakunnan alaisiin osastoihin sekä kunnanhallituksen alaiseen hallinto-osastoon ja talousosastoon, elinkeinotoimen liikelaitokseen sekä ravinto- ja tilapalveluliikelaitoksiin ( saakka). Keskusvaalilautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä. Varajäsenet valitaan järjestyksen mukaisesti ja he tulevat varsinaisen jäsenen sijaan järjestyksessä. Kunnanhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Koululautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

5 2 Vapaan sivistystyön lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Vapaan sivistystyön lautakunnan alaisuudessa toimii Revontuli-Opiston jaosto, johon Kittilän kunnanvaltuusto nimeää kaksi (2) edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kukin sopimuskunta nimeää kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Teknisessä lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Tekninen lautakunta toimii Tilapalvelu- ja Ravintopalveluliikelaitosten johtokuntana. Tekniseen osastoon kuuluvassa rakennus- ja ympäristölautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Elinkeinotoimen ( KIDEVE ) liikelaitoksen johtokunnassa on yhdeksän ( 9) jäsentä. Johtokuntaan kuuluvat Kittilän kunnan edustajina kunnanhallituksen puheenjohtajat ja kunnanjohtaja. Johtokunnassa tulee olla edustettuna liiketoiminnan, elinkeinoelämän ja maaseutuelinkeinojen asiantuntemus sekä kunnanvaltuustossa edustettujen poliittisten ryhmien edustus. Varsinaisista jäsenistä yksi nimetään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Valtuusto valitsee jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaksi (2) Tunturi-Lapin maaseutulautakuntaan ja kaksi (2) Tunturi-Lapin ympäristöterveysjaostoon. Kunnanvaltuusto valitsee lautakuntien jäseniksi valituista puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan. Muiden johtokuntien asettamisesta ja niiden valinnasta säädetään toimialakohtaisissa määräyksissä. Kunnanhallitus ja lautakunnat voivat asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän valmistelua varten. Kaikki toimielimet valitaan kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kunnanhallitus voi määrätä toimielimiin edustajansa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Kunnanhallituksen edustajaa ei nimetä keskusvaalilautakuntaan, vaalilautakuntaan, vaalitoimikuntaan eikä koulujen johtokuntiin.

6 3 3 Kunnanhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalaissa ja erityislainsäädännössä säädetyn lisäksi valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti johtaa, valvoa ja arvioida kunnan hallintoa sekä vastata toimintaedellytysten säilymisestä huolehtimalla strategisesta suunnittelusta sekä toimintojen ja talouden yhteensovittamisesta. Kunnanhallitus toimii jäljempänä mainittujen lakien tarkoittamana toimielimenä: 1. maankäyttö- ja rakennuslaki 2. laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 3. ympäristönsuojelulaki 4. tieliikennelaki 5. maastoliikennelaki 6. luonnonsuojelulaki 7. ulkoilulaki 8. vesilaki 9. asuntotuotantolaki 10. aravalaki ja asetus 11. aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksi lunastamisesta annettu laki 12. omistusasuntolainojen korkotuesta annettu laki 13. asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annettu laki 14. valtionavustuslaki 15. verotuslaki 16. verotusmenettelylaki 17. kiinteistöverolaki 18. verotushallintoasetus Kunnanhallitus käyttää muualla säädettyjen tai määrättyjen asioiden lisäksi ratkaisuvaltaa seuraavissa asioissa: 1. Eri toimielinten välisten tehtävien ja toimivallanjaon yksityiskohdista päättäminen tehtävien kuuluessa useammalle toimielimelle taikka tehtävien ja toimivallanjaon ollessa epäselvä. 2. Kiinteän omaisuuden ostaminen kunnalle. 3. Rakennuspaikkojen myyminen, jos valtuusto on vahvistanut myynnissä noudatettavat yleiset perusteet ja ostotarjouksia samalle rakennuspaikalle on useampia kuin yksi.

7 4 4. Kiinteän omaisuuden vuokralle antaminen ja -ottaminen noudattaen niitä ohjeita, joita valtuusto on mahdollisesti antanut. 5. Irtaimen omaisuuden hankkiminen, myynti (lukuun ottamatta vähäistä, arvoltaan alle 5000 :n ja/tai käytöstä poistettua omaisuutta), vuokraaminen ja muuhun käyttöön luovuttaminen sisäisen valvonnan ohjeen rajojen mukaisesti ellei toimialakohtaisista määräyksistä muuta johdu. 6. Lykkäyksen myöntäminen tonttien ja muiden alueiden myynti- tai vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun velvollisuuden täyttämiseksi. 7. Kunnan hankintoja koskevien ohjeiden ja toimivaltuuksien antaminen sekä irtaimen omaisuuden ja arvopaperien luovutus valtuuston talousarvion vahvistamisen yhteydessä tai erikseen päättämien euromääräisten rajojen ja yleisten periaatteiden mukaan. 8. Kunnan tiedottamista ja viestintää koskevien ohjeiden antaminen. 9. Vapautuksen tai lykkäyksen myöntäminen kunnallisveron sekä muiden verojen ja veroluonteisten maksujen suorittamisesta siten kuin siitä on säädetty. 10. Vapautuksen myöntäminen kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se lakien tai määräysten mukaan on sallittua tai lykkäyksen myöntäminen tällaisen maksun suorittamiselle, ellei kunnanhallitus ole siirtänyt lykkäysoikeutta asianomaiselle toimielimelle tai osastopäällikölle. 11. Kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksyminen, valvominen, muuttaminen ja vapauttaminen, mikäli asiasta ei ole määrätty toimialakohtaisessa säännössä tai valtuuston päätöksestä muuta johdu. 12. Vahingonkorvauksen myöntäminen tapauksissa, jossa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi, mikäli kunnan maksettava korvausosuus ylittää Virka- ja työehtosopimuksen tekeminen kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla ja sopimuspalkkaiseksi nimetyn viranhaltijan palkasta sopiminen työmarkkinalaitoksen suostumuksella. 14. Koko henkilöstöä koskevan virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten täytäntöönpano ja soveltaminen sekä kunnan viranhaltijan neuvotteluoikeudesta annetun lain tai pääsopimuksen mukaisten neuvottelujen käyminen. 15. Kunnan omaisuuden vakuuttaminen sekä kunnan velvollisuudeksi säädetty ja muu vakuuttaminen.

8 5 16. Selityksen antaminen kunnanvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, mikäli kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava. 17. Etuosto-oikeuden käyttäminen. 18. Julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetusta julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen hoitajan sekä keskusarkiston vastuunalaisen hoitajan määrääminen. 19. Ohjeiden antaminen kunnanhallituksen toimialaan kuuluvissa asuntoasioissa. 20. Toimiminen asumiseen liittyvän tukitoiminannan osalta valtion avustuslain tarkoittamana valtionapuviranomaisena. 21. Kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen. 22. Sellaisen virkavapauden myöntäminen kunnanjohtajalle, jonka saamiseen kunnanjohtajalla on lainsäädännön tai virkaehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus tai palkattoman virkavapauden myöntäminen enintään kahden kuukauden ajaksi. 23. Kunnanjohtajan esityksestä osastopäällikön palkan määräytyminen. 4 Kunnanjohtajan ratkaisuvalta Kunnanjohtajan tehtävinä on sen lisäksi, mikä muutoin on erikseen säädetty tai määrätty: 1. Johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa sekä valvoa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen päätösten täytäntöönpanemista. 2. Edustaa tai määrätä kunnan muu viranhaltija tai kutsua luottamushenkilö edustamaan kuntaa neuvotteluissa ja edustustilaisuuksissa sekä vastata niiden järjestämisestä, jollei kunnanhallitus toisin päätä. 3. Päättää osastopäälliköitä koskevista henkilöstöasioista ja palvelussuhteen ehdoista virkaehtosopimuksen ja kunnanhallituksen määräysten mukaisesti ja asettamissa rajoissa. 4. Päättää kunnan tervehdys- ja kannatusilmoitusten julkaisemisesta. 5. Päättää kunnassa pidettävien koulutustilaisuuksien järjestämisestä.

9 6 6. Päättää henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan myöntämisestä osastopäälliköille. 7. Päättää hankinnoista kunnanhallituksen päättämissä rajoissa ellei hankintaa ole säädetty asianomaiselle toimielimelle tai osastopäällikölle. 8. Päättää kunnan kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta rahalaitoksiin, mikäli kunnanhallitus on antanut sijoittamisessa noudatettavat ohjeet. 9. Sopia kunnan puolesta jo maksettavaksi erääntyneistä suorituksista, maksuvelvolliselle annettavasta maksuajasta ja maksuajalta perittävästä viivästyskorosta. 10. Päättää kunnan omistuksessa olevien rakennusten ja alueiden tilapäisestä (alle 1 vuosi) vuokraamisesta. 11. Päättää irtaimen omaisuuden siirtämisestä kunnanvirastolta tai laitokselta toiselle. 12. Päättää laissa tarkoitetun kurinpitomenettelyn vireillepanosta. 13. Päättää rakennuspaikkojen myymisestä, mikäli valtuusto on vahvistanut noudatettavat hinnat ja jos ostotarjouksia samalle rakennuspaikalle on vain yksi. 14. Päättää osastopäälliköiden esityksestä vastuualueiden esimiesten nimittämisestä. 15. Päättää etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä. 16. Päättää osastopäälliköiden esityksestä muun henkilöstön palkan määräytymisestä käytyään neuvottelut ao. työntekijäjärjestön kanssa. Kunnanjohtaja voi saattaa asian, joka hänellä on oikeus ratkaista, kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 5 Kunnanjohtajan sijaisuudet Kunnanjohtajan esteellisenä tai poissa ollessa tai viran ollessa avoinna hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä hallintojohtaja. Kunnanhallitus voi kuitenkin, milloin kunnanjohtajan virka on avoinna tai poissaolo kestää kahta kuukautta pitemmän ajan, ottaa virkaan väliaikaisen hoitajan.

10 7 6 Lautakuntien tehtävät ja yleinen ratkaisuvalta Lautakuntien yleisenä tehtävänä on suunnitella ja järjestää tehtäväalueensa palvelut sekä ohjata ja seurata niiden toteuttamista ja 1. Vastata siitä, että palvelut järjestetään valtuuston hyväksymien palvelun järjestämistä koskevien periaatteiden, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ja määrärahojen puitteissa. 2. Vastata siitä, että viranomaistehtävät hoidetaan ja kansalaisten perusoikeudet toteutuvat. 3. Määrittää tarvittavat palvelut ja niiden laatutaso sekä hyväksyä palveluiden seurantamittarit. 4. Raportoida kunnanhallitukselle ja valtuustolle palveluiden ja viranomaistehtävien tavoitteiden toteutumisesta. 5. Antaa tarvittaessa lausuntoja tehtäväalueisiinsa liittyvissä asioissa. 6. Valvoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa. 7. Hyväksyä toimialaansa koskevat sopimukset ja hankinnat. 8. Päättää ratkaisuvaltansa edelleen siirtämisestä viranhaltijalle. 9. Päättää toimialansa avustuksista ja palkitsemisista. 10. Päättää toimialallaan palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista kunnanvaltuuston talousarviossa tai muutoin hyväksymien yleisten perusteiden mukaisesti. 11. Päättää toimialan irtaimen omaisuuden hankkimisesta ja myynnistä. 12. Päättää toimialan irtaimen omaisuuden vuokrauksesta ja muusta käytettäväksi luovuttamisesta sekä toimielimen hallintaan kuuluvien alueiden, paikkojen ja tilojen ja niihin kuuluvien laitteiden käytöstä. 13. Päättää palveluista perittävistä maksuista, maksujen poistamisesta ja maksujen alennuksista siltä osin kuin ne ovat kunnan päätettävissä, eikä niitä ole siirretty viranhaltijan päätettäväksi.

11 8 7 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on sosiaali- ja terveyshuollon palvelujen järjestäminen. Sen tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja työkykyisyyden edistäminen sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen laadukkailla, kustannustehokkailla, väestön palvelutarpeeseen ja ikärakenteeseen mukautuvilla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla. Lautakunta seuraa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveydentilan kehitystä, huolehtii terveysnäkökohtien huomioon ottamisesta kunnan kaikissa toiminnoissa ja tekee yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi muiden kunnassa toimivien julkisten ja yksityisten tahojen kanssa. Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa seuraavien lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä 1. sosiaalihuoltolaki 2. lastensuojelulaki 3. laki kehitysvammaisten erityishuollosta 4. päihdehuoltolaki 5. isyyslaki 6. laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 7. laki lapsen elatuksesta 8. toimeentulotukilaki 9. laki kuntouttavasta työtoiminnasta 10. vammaispalvelulaki 11. elatusturvalaki 12. perusopetuslaki 13. kansanterveyslaki 14. erikoissairaanhoitolaki 15. mielenterveyslaki 16. tartuntatautilaki 17. raittiustyölaki 18. työterveyshuoltolaki 19. lääkelaki 20. laki yksityisestä terveydenhuollosta 21. laki raskauden keskeyttämisestä 22. steriloimislaki 23. laki potilaan asemasta ja oikeuksista 24. laki kuolemansyyn selvittämisestä 25. laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista 26. laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 27. laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 28. laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta

12 9 29. laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 30. laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 31. laki kuntoutuksesta asiakasyhteistyössä 32. laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta 33. laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta 34. terveydenhuoltolaki 35. laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 36. kotouttamislaki 37. laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 38. laki omaishoidon tuesta 39. perhehoitajalaki 40. laki lapseksiottamisesta 41. laki hedelmöityshoidoista 42. avioliittolaki Sosiaali- ja terveyslautakunnan erityinen ratkaisuvalta Sosiaali- ja terveyslautakunta 1. Nimeää johtavan lääkärin. 2. Valitsee keskuudestaan yksilöasioiden jaoston. Jaosto päättää yksilön oikeussuojaa koskevista asioista. Jaostossa on kolme (3) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 8 Koululautakunta Koululautakunnan tehtävät Koululautakunnan tehtävänä on opetus- ja koulutuspalvelujen sekä lasten päivähoitopalvelujen järjestäminen. Kittilän kunnan sivistystoimen toiminta-ajatuksena on huolehtia ja vastata koulutoimen koulutuspalveluiden ja laadukkaiden päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluiden ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä taata opetuksen korkea taso oppilaan asuinpaikasta riippumatta sekä vastata ja huolehtia tasa-arvoisen asuinpaikasta riippumattoman vapaan sivistystoimen palveluiden ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

13 10 Koululautakunta vastaa seuraavien lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä: 1. perusopetuslaki 2. lukiolaki 3. taiteen perusopetuslaki 4. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettu laki 5. vapaasta sivistystyöstä annettu laki 6. laki lasten päivähoidosta Koululautakunnan erityinen ratkaisuvalta Koululautakunnan alaisena toimivat seuraavat johtokunnat, joihin koululautakunta valitsee jäsenet: Perusopetusta antavien eli sivukylien perusopetuksen (vuosiluokat 1-6) johtokunnat, joissa on 7 jäsentä. Johtokuntaan valitaan jäseniksi yksi opettajakunnan ja yksi koulun muun henkilökunnan keskuudestaan ehdottamista henkilöistä. Osa johtokunnan jäsenistä on valittava oppilaiden huoltajien keskuudesta. Kirkonkylän koulujen johtokunta, jossa on 7 jäsentä ja johon kuuluvat Lukkarin koulu (vuosiluokat 1-6), peruskoulun yläaste (vuosiluokat 7-9) ja Kittilän lukio. Johtokuntaan valitaan jäseniksi yksi opettajakunnan (eri kouluasteet vuoroperiaatteella) ja yksi koulujen muun henkilökunnan keskuudestaan ehdottamista henkilöistä, ja osa johtokunnan jäsenistä on valittava oppilaiden huoltajien keskuudesta. Yhteisessä johtokunnassa on lisäksi yläasteen ja yksi lukion oppilasjäsen, joilla on läsnäolo ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. Lisäksi koululautakunta määrää alaisensa viranhaltijan toimipaikan, päättää koulujen tuntikehyksen käytöstä ja päättää koulujen luku- ja loma-ajoista ja vapaapäivistä. 9 Vapaan sivistystyön lautakunta Vapaan sivistystyön lautakunnan tehtävänä on kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestäminen. Vapaan sivistystyön lautakunta vastaa seuraavien lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä: 1. laki kuntien kulttuuritoiminnasta 2. laki vapaasta sivistystyöstä 3. kirjastolaki

14 11 4. taiteen perusopetuslaki 5. museolaki 6. liikuntalaki 7. nuorisolaki Lisäksi vapaan sivistystyön lautakunta päättää kirjaston aukioloajoista, kirjastoauton reiteistä ja aikatauluista. Revontuli-Opiston jaoston ratkaisuvalta Päättää toiminta-alueen opetussuunnitelmasta ja valitsee viranhaltijat ja toimihenkilöt. 10 Tekninen lautakunta Teknisen osaston tehtävänä on järjestää turvalliset ja viihtyisät yhdyskuntatekniset palvelut, ravintopalvelut sekä kunnan tarvitsemat toimitilat taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä edistää luontaisen ja rakennetun ympäristön monimuotoisuuden, viihtyvyyden ja hyvän rakentamistavan säilymistä. Tekninen osasto vastaa yleis- ja asemakaavoituksen sisältävästä maankäytön suunnittelusta, kunnan maa- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta ja hoidosta sekä vesihuollon kehittämisestä, toimitilojen suunnittelusta ja rakennuttamisesta sekä kunnossapidosta ja puhtaanapidosta, kunnalle lainsäädännössä osoitetuista yksityistielainsäädännön viranomaistehtävistä ja kunnan ravintopalveluiden tuottamisesta. Tekninen lautakunta vastaa seuraavien lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä: 1. maankäyttö- ja rakennuslaki 2. ympäristönsuojelulaki 3. jätelaki 4. yksityistielaki 5. laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 6. tieliikennelaki 7. maastoliikennelaki 8. vesiliikennelaki 9. ajoneuvolaki 10. luonnonsuojelulaki 11. maa-aineslaki 12. ulkoilulaki 13. kiinteistönmuodostamislaki 14. kiinteistörekisterilaki

15 maantielaki 16. laki ajoneuvojen siirtämisestä 17. vesihuoltolaki 18. laki pysäköintivirhemaksusta 19. laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 20. metsästyslaki Teknisen lautakunnan erityinen ratkaisuvalta 1. Päättää kunnan harkinnanvaraisista yksityistieavustuksista kunnossapitoon ja rakentamiseen kunnanhallituksen hyväksymien avustusperusteiden mukaisesti. 2. Päättää harkinnanvaraisista yksityisille tarkoitettujen vesihuoltoavustusten myöntämisestä kunnanhallituksen hyväksymien perusteiden mukaisesti. 3. Järjestää kaavoituskatsauksen (MRL 7 ). 4. Päättää kadunpidosta (MRL 84 ). 5. Hyväksyy katusuunnitelmat ja tekee kadunpitopäätöksen (MRL 85 ja 86 ). 6. Hyväksyy teknistä toimialaa koskevat investointihankinnat ja urakat. 7. Päättää maa-ainesten ja puuston myynnistä. 8. Hyväksyy liikennejärjestelyt. 9. Toimii kunnan tiehallintoviranomaisena. 10. Määrää ja valvoo urakkasopimusten vakuudet. Tekninen lautakunta asettaa keskuudestaan tiejaoston, jolle se valitsee kaksi jäsentä varajäsenineen. Puheenjohtajana toimii teknisen lautakunnan puheenjohtaja. Tiejaosto huolehtii yksityistielaissa tielautakunnalle määrätyistä tehtävistä asti teknisen lautakunnan alaisuudessa toimii ravinto- ja tilapalveluita varten kaksi liikelaitosta, joilla on omat johtosäännöt.

16 13 11 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta vastaa rakentamisen ja muiden ympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden valvonnasta sekä ympäristönsuojelun valvonnasta ja edistämisestä. Rakennus- ja ympäristölautakunta on 1. maankäyttö- ja rakennuslain 21 :n tarkoittama rakennusvalvontaviranomainen 2. ympäristönsuojelulain 21 :n, kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 5 :n ja vesihuoltolain 4 :n tarkoittama ympäristönsuojeluviranomainen 3. maa-aineslain 7 :n tarkoittama lupaviranomainen 4. jätelain 24 :n tarkoittama valvontaviranomainen 5. ympäristönsuojelulain 27 d :n mukainen toimivaltainen viranomainen Rakennus- ja ympäristölautakunta vastaa seuraavien lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kunnalle kuuluvista viranomaistehtävistä: 1. kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annettu laki 2. maa-aineslaki 3. jätelaki 4. luonnonsuojelulaki 5. ulkoilulain tarkoittama leirintäalueviranomainen 6. maastoliikennelaki 7. vesiliikennelaki 8. rakennussuojelulaki 9. naapuruussuhdelaki 10. vesilaki 11. ympäristönsuojelulaki 12. kunnossapitolaki 13. vesihuoltolaki 14. laki ympäristövaikutusten arvioinnista (lausunnot) 15. pelastuslaki 16. kaivoslaki (lausunnot) 17. maankäyttö- ja rakennuslaki rakennusvalvontaa koskevilta osilta

17 14 Rakennus- ja ympäristölautakunta tai sen määräämä viranhaltija:. 1. Käyttää edellä mainituissa laeissa ja niiden nojalla annetuissa asetuksissa ja muissa määräyksissä kunnalliselle toimielimelle määrättyä ratkaisu- ja toimivaltaa lukuun ottamatta MRL pykäliä 7, 38, 53, 60, 69, 70, 84-86, 90, 97, 105, 110, 171, 190, 191,193, 194 sekä 137 tarkoitettua erillistä suunnittelutarveratkaisua.(erillinen liite) 2. Valmistelee poikkeusluvat ja suunnittelutarveratkaisut sekä antaa niihin lausunnon. 3. Valmistelee toimialaansa koskevat taksat ja valvoo maksuunpanoa. III LUKU HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Organisaation johtaminen Kunnan toiminnot jakaantuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan, koululautakunnan ja vapaan sivistystyön lautakunnan, teknisen lautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisiin toimialoihin sekä kunnanhallituksen alaiseen hallinto-osastoon ja talousosastoon sekä saakka liikelaitoksiin. Kunkin lautakunnan alaisen toiminnan johtamisesta vastaa osastopäällikkö, jonka tulee olla kunnan vakinainen viranhaltija. Hallinto-osaston johtamisesta vastaa hallintojohtaja. Talousosaston johtamisesta vastaa talousjohtaja. Sosiaali- ja terveystoimen johtamisesta vastaa perusturvajohtaja. Koulu- ja vapaan sivistystyön lautakunnan alaisen sivistystoimen johtamisesta vastaa sivistystoimenjohtaja. Teknisen lautakunnan ja rakennusympäristölautakunnan alaisen toiminnan teknisen osaston johtamisesta vastaa tekninen johtaja. 12 Osastopäälliköiden tehtävät ja yleinen ratkaisuvalta Osastopäällikkö: 1. Vastaa osastonsa operatiivisesta johtamisesta. 2. Vastaa osaston toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä. 3. Vastaa osaston taloudesta.

18 15 4. Vastaa lautakunnan päätettäväksi tulevien asioiden valmistelusta. 5. Vastaa osaston tiedottamisesta kunnanhallituksen hyväksymän viestinnän kehittämissuunnitelman mukaisesti. 6. Päättää ratkaisuvallan antamisesta toimialaan liittyvissä asioissa viranhaltijalle. 7. Päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on katsova korvausvelvolliseksi, mikäli kunnan maksettava korvausosuus on alle Päättää irtaimen omaisuuden myynnistä 5000 :oon asti. 9. Päättää osastonsa hankinnoista hankintaohjeen mukaisesti. Osastopäällikkö ja liikelaitoksen johtaja ( asti) sekä osastopäälliköiden osalta kunnanjohtaja: 1. Päättää alaisensa henkilöstön virka- ja työehtosopimusten mukaisista palvelussuhteen ehdoista siltä osin kuin päätösvalta ei kuulu kunnanhallitukselle. 2. Myöntää harkinnanvaraisen virka- tai työloman enintään vuoden ajaksi kerrallaan, mikäli harkittavaksi ei tule virka- tai työloman ajalta maksettavan palkan määrä (palkaton virka- tai työvapaa) sekä päättää sijaisen valinnasta. 3. Päättää alaisensa henkilöstön henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisesta osasta. 4. Päättää kuka toimialan henkilökuntaan kuuluva saa käsitellä henkilöstön terveystietoja. 5. Päättää alaisensa viranhaltijan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä. 6. Päättää viroista ja työtehtävistä, joita täytettäessä tulee esittää erityinen selvitys (esim. rikostausta, luottotiedot, luotettavuus, huumausainetesti). Vastuualueiden esimiesten ja liikelaitosten johtajien osalta 1. Päättää koulutuksesta. 2. Vahvistaa ja myöntää vuosiloman. 3. Antaa alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virka/työmatka-määräyksen.

19 16 4. Määrää tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- tai sunnuntaityöhön sekä varallaoloon. 5. Päättää toimialansa hankinnat hankintaohjeen mukaisesti. 13 Esimiesten yleiset tehtävät Esimiesasemassa olevan tehtävänä on johtamansa toiminnan osalta sen lisäksi, mitä muualla on määrätty: 1. Johtaa organisaatiota sekä sen toimintaa ja taloutta tulosvastuullisesti siten, että talousarviossa ja -suunnitelmassa asetetut tavoitteet saavutetaan. 2. Toimia työnantajan edustajana johtamassaan organisaatiossa. 3. Vastata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti. 4. Vastaa yhteistoiminnasta, sisäisestä tiedottamisesta ja viestinnästä ja kehittämisestä sekä työyhteisönsä hyvinvoinnista. 14 Esimiesten ratkaisuvalta Esimiesasemassa oleva viranhaltija tai työntekijä antaa työnjohto-oikeudelliset määräykset ja ohjeet. Lisäksi esimies: 1. Vahvistaa ja myöntää vuosiloman. 2. Antaa alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virka/työmatka-määräyksen. 3. Määrää tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- tai sunnuntaityöhön sekä varallaoloon. 4. Myöntää sellaisen virkavapauden työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla tai työntekijällä on lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus. 5. Päättää alaisensa henkilökunnan koulutuksesta.

20 17 IV LUKU HENKILÖSTÖASIAT 15 Luvun määräysten soveltaminen Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) lisäksi noudatetaan tämän luvun määräyksiä, ellei työsopimuslaissa, muussa laissa tai kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa viranhaltijasta tai työntekijästä muuta määrätä. Edellä 1 momentissa mainituista asioista päättää kunnanhallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai tässä säännössä muuta määrätty. 16 Viran perustaminen ja täyttäminen Kunnanvaltuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Viran haettavaksi julistamisesta päättää valitseva viranomainen. Talousarviossa tai sen täytäntöönpano-ohjeessa annetaan tarvittaessa muut asiassa noudatettavat ohjeet. Viran hakuajan jatkamisesta ja uudesta hausta päättää viran haettavaksi julistanut viranomainen. Kunnanjohtajan viran julistaa haettavaksi kunnanhallitus. 17 Henkilöstövalinnat Kunnanvaltuusto päättää kunnanjohtajan, hallintojohtajan, talousjohtajan, perusturvajohtajan, sivistystoimenjohtajan ja teknisen johtajan valinnasta. Kunnanhallitus päättää elinkeinojohtajan ja kansalaisopiston rehtorin valinnasta. Lautakunta päättää alaisensa viranhaltijan valinnasta ja alaisensa henkilöstön kelpoisuusehdoista ja nimikkeiden muuttamisesta. Osastopäällikkö päättää osaston työsopimussuhteisen henkilöstön sekä työllistämistuella määräaikaiseen työsopimussuhteeseen palkattavan henkilöstön valinnasta sekä ottaa tilapäisen viranhaltijan enintään 1 vuoden ajaksi.

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 3.9.2012 SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo: Sivu 1/8 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous 2.11.2011 Yhtymäkokous 7.11.2012 (muutos 46) Voimaantulo: 1.1.2012 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7)

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) Valtuuston 15.12.2003 hyväksymä ja 1.1.2004 voimaan tuleva - päivitys 23.10.2006 - päivitys 9.6.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä. Hallintosääntö Kuopion kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU, YLEISET MÄÄRÄYKSET Kaupungin hallinto ja johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön

Lisätiedot

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset Alajärven kaupunki Kvalt 29.10.2012 70 Hallintosääntö Voimaantulo 1.11.2012 1 Alajärven kaupungin hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2. luku

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö 1 Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Valtuuston 18.2.2013 22 hyväksymä. Tarkennukset 27.10.2014 106 15.12.2014 141 16.2.2015 17 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 14.4.2005 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kunnan hallinnosta. 2 Kunnan toiminta-ajatus Tämän säännön ohella kunnan

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015 1 (13) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 1 VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kvalt. 19.12.2016 74 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 1 ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2010 - Tulee voimaan 1.1.2011 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä Soinin kunnan hallintosääntö 1.luku: Yleiset määräykset 1. Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2. luku: Kokousmenettely 2.Luvun määräysten soveltaminen 3.Kokousaika- ja paikka 4.Kokouksen

Lisätiedot

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa,

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa, HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 17 päivänä marraskuuta 2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. LIITE 4 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Kuntajakolain 29 mukaan uutta kuntaa varten on kuukauden kuluessa siitä, kun kuntajaon muutos on määrätty, asetettava

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Hallinto- ja taloussääntö

Hallinto- ja taloussääntö Hyväksytty maakuntavaltuustossa 10.6.2014 9 Voimaantulo 1.7.2014. Kumoaa 1.1.2007 voimaan tulleen hallinto- ja taloussäännön. I luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Toiminnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä.

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä. OUL UN SEUDUN SEUTUYHTEISTYÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 L UKU YLEISET MÄÄRÄ YKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja seutuyhteistyön johtosäännöt Hallintosäännöllä määrätään Oulun seudun seutuyhteistyön hallinto-,

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LIITE 130 Kunnanhallitus 19/07.12.2010 444 Valtuusto hyväksynyt xx.x.2010 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEIS ET MÄÄRÄYKS ET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ LAPIN LIITTO 2 LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 luku PÄÄTÖSVALTA... 2 3 luku KOKOUSMENETTELY... 3 4 luku ORGANISAATIO... 6 5 luku VIRASTO... 6 6 luku TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA...

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset 1 Nykyinen versio Muutettu versio (23.4.2008) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä

Lisätiedot

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.9.2003 ' 83 Voimassa 1.1.2004 alkaen Muutettu kaupunginvaltuusto 8.11.2006 81: lisäys 15 kohta 16 ja muutettu 38 Voimassa 9.11.2006

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

1. Luku Yleiset määräykset

1. Luku Yleiset määräykset Merijärven nuorisovaltuuston johtosääntö (voimaantulo 17.11.2004) Nämä säännöt sisältävät seuraavat luvut: 1. Luku Yleiset määräykset 2. Luku Nuorisovaltuuston valitseminen 3. Luku Nuorisovaltuuston järjestäytyminen

Lisätiedot

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (12) LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä.

Lisätiedot

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta.

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta. HALLINTOSÄÄNTÖ IV OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 17 Luku Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin muissa toimielimissä

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 31 päivä lokakuuta 2011 57, 3. luvun muutos kvalt 20.5.2013 52 ja 53. 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 10.12.2013 186 LIITE 58 YPÄJÄN KUNTA Punaisella merkityt poistetaan Sinisellä merkityt ovat talous- ja tarkastussäännöt HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto 8.11.2012 22 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS 1 (10) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS 1 Sairaanhoitopiirin toiminta-ajatus Vaasan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4. Hallintosääntö K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.2010 MUUTETTU: Valtuusto 27.9.2011 Valtuusto 26.2.2013

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.1.2010, 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF Sisällysluettelo 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin

Lisätiedot

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 1 TÖYSÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ, tullut voimaan 1.4.2010 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 LUKU 3 KOKOUSMENETTELY 3 2 Luvun määräysten

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Ohjausryhmä 8.6.2005 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU...5 YLEISET MÄÄRÄYKSET...5 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...5 2 LUKU...6 KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ, HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ. 1.6.2014 alkaen

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ. 1.6.2014 alkaen ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ 1.6.2014 alkaen 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Toiminta-ajatus 1 Sen lisäksi mitä laeissa, asetuksissa,

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 )

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 ) Toimintasääntö Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa (6 ) Toimintasääntö 1 / 14 Sisällys 1 Toimintasäännön soveltaminen ja ammattikorkeakoulua koskevat muut säännöt... 2 2 Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Kunnallinen sääntökokoelma I/HAL Konsernihallinto Kaupunginvaltuuston hyväksymä Voimassa 1.10.

Heinolan kaupunki Kunnallinen sääntökokoelma I/HAL Konsernihallinto Kaupunginvaltuuston hyväksymä Voimassa 1.10. Hallintosääntö I Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen 3 Otto-oikeus Hallintosäännössä määrätään Heinolan kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

Lisäksi pelastuslaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä pelastuslaitoksen toiminnasta.

Lisäksi pelastuslaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä pelastuslaitoksen toiminnasta. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 02.12.2004 Voimaantulo 01.01.2005 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän

Lisätiedot

56100 Ruokolahti Voimaan Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

56100 Ruokolahti Voimaan Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Ruokolahden kunta Hallintosääntö 1(14) 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä ja taloushallinnosta.

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 Kunnanhallituksen asema... 3 Johtosäännön rakenne... 3 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Kunnanhallituksen tulosalueet...

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Muutokset koskien talousjohtajaa tulevat voimaan 1.3.2016 alkaen.

Muutokset koskien talousjohtajaa tulevat voimaan 1.3.2016 alkaen. KOLARIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2007-08-29 54 Kunnanvaltuusto Korjattu 2007-08-29 54 Kunnanvaltuusto Korjattu 2009-01-20 8 Kunnanvaltuusto Korjattu 2010-04-07 21 Kunnanvaltuusto Korjattu 2010-11-15

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Hyväksytty kunnanvaltuustossa , voimaantulo

Hyväksytty kunnanvaltuustossa , voimaantulo TÖYSÄN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 31.3.2010, voimaantulo 1.4.2010 KUNNANHALLITUS 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallituksen tarkoituksena on luoda myönteinen kehittämisilmapiiri

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ luku... 3 Yleiset määräykset Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Organisaatio...

HALLINTOSÄÄNTÖ luku... 3 Yleiset määräykset Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Organisaatio... HALLINTOSÄÄNTÖ... 3 1 luku... 3 Yleiset määräykset... 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt... 3 2 Organisaatio... 3 3 Toimielinten kokoonpano ja toimikausi... 4 2 luku... 5 Kokousmenettely...

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.02.2016 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena liikelaitoksena

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KANNUKSEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 9.12.2008 61 (muutokset 4 ja 39 kv. 18.2.2010, 3 ja 35 kv. 17.2.2011, 4 ja 35 11.4.2012, 31 ja 46 13.10.2014, 3 kv. 2.11.2015) Voimaantulo:

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITTILÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KITTILÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 28.1.2013 Voimaantulo: 5.3.2013 I Yleiset määräykset 1 Soveltamisala Hallintosäännössä määrätään Kittilän kunnan organisaatiosta sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Nivalan kaupunginvaltuusto 20.12.2007 59

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Nivalan kaupunginvaltuusto 20.12.2007 59 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Nivalan kaupunginvaltuusto 20.12.2007 59 Muutokset: KV 17.12.2008 45 (hs 33 ) KV 15.10.2009 44 (hs 6 ja 42 :t) KV 15.10.2009 45 (hs 7 ) KV 25.2.2010 11 (hs 19 ) KV 26.8.2010

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ TAIVALKOSKEN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 93 2/8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Tehtäväalue... 3 2 Sosiaali- ja terveyslautakunta...

Lisätiedot