Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x"

Transkriptio

1 Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

2 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET Toimielimet ja niiden kokoonpano Kunnanhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kunnanjohtajan ratkaisuvalta Kunnanjohtajan sijaisuudet Lautakuntien tehtävät ja yleinen ratkaisuvalta Sosiaali- ja terveyslautakunta Koululautakunta Vapaan sivistystyön lautakunta Tekninen lautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta III LUKU HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Organisaation johtaminen Osastopäälliköiden tehtävät ja yleinen ratkaisuvalta Esimiesten yleiset tehtävät Esimiesten ratkaisuvalta IV LUKU HENKILÖSTÖASIAT Luvun määräysten soveltaminen Viran perustaminen ja täyttäminen Henkilöstövalinnat Hakumenettely Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Palvelussuhteen päättyminen, lomauttaminen, varoitus ja huomautus Hakemus ja sen täydentäminen Virkavaalin tai valinnan vahvistaminen ja koeaika Palkkauksesta päättäminen Sivutoimi Palvelussuhteen jatkaminen virallisen vanhuuseläkeiän jälkeen Yhteistoimintajärjestelmä V LUKU TALOUDEN HOITO Talousarvio ja sen seuranta... 20

3 28 Maksut ja taksat sekä asiakirjoista perittävät lunastukset ja niiden antamisesta perittävät maksut Rahatoimen hoitaminen Poistosuunnitelma Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin järjestelmä VI LUKU PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY Luvun määräysten soveltaminen Kokousaika ja -paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo- ja puheoikeus toimielinten kokouksissa Esittely toimielimissä Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan pito toimielinten kokouksissa Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Viranhaltijan päätös Asiakirjahallinto ja nimenkirjoitus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kunnanhallituksen ja lautakunnan ja liikelaitoksen johtokunnan otto-oikeus Kunnan asukkaiden aloitteet... 28

4 1 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Hallintosäännössä määrätään Kittilän kunnan organisaatiosta sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön lisäksi kunnan toimintaa ohjataan seuraavilla säännöillä: - tarkastussääntö - kunnanvaltuuston työjärjestys - luottamushenkilöiden palkkiosääntö - Kittilän Ravintopalvelu nimisen liikelaitoksen johtosääntö ( asti) - Kittilän Tilapalvelu nimisen liikelaitoksen johtosääntö ( asti) - Kittilän elinkeinopalvelu Kideve liikelaitoksen johtosääntö Kunnan hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä ellei toisin ole säädetty tai muussa säännössä määrätty. II LUKU TOIMIELIMET 2 Toimielimet ja niiden kokoonpano Kunnan toiminnot jakaantuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan, koululautakunnan ja vapaan sivistystyön lautakunnan ja teknisen lautakunnan alaisiin osastoihin sekä kunnanhallituksen alaiseen hallinto-osastoon ja talousosastoon, elinkeinotoimen liikelaitokseen sekä ravinto- ja tilapalveluliikelaitoksiin ( saakka). Keskusvaalilautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä. Varajäsenet valitaan järjestyksen mukaisesti ja he tulevat varsinaisen jäsenen sijaan järjestyksessä. Kunnanhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Koululautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

5 2 Vapaan sivistystyön lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Vapaan sivistystyön lautakunnan alaisuudessa toimii Revontuli-Opiston jaosto, johon Kittilän kunnanvaltuusto nimeää kaksi (2) edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kukin sopimuskunta nimeää kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Teknisessä lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Tekninen lautakunta toimii Tilapalvelu- ja Ravintopalveluliikelaitosten johtokuntana. Tekniseen osastoon kuuluvassa rakennus- ja ympäristölautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Elinkeinotoimen ( KIDEVE ) liikelaitoksen johtokunnassa on yhdeksän ( 9) jäsentä. Johtokuntaan kuuluvat Kittilän kunnan edustajina kunnanhallituksen puheenjohtajat ja kunnanjohtaja. Johtokunnassa tulee olla edustettuna liiketoiminnan, elinkeinoelämän ja maaseutuelinkeinojen asiantuntemus sekä kunnanvaltuustossa edustettujen poliittisten ryhmien edustus. Varsinaisista jäsenistä yksi nimetään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Valtuusto valitsee jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaksi (2) Tunturi-Lapin maaseutulautakuntaan ja kaksi (2) Tunturi-Lapin ympäristöterveysjaostoon. Kunnanvaltuusto valitsee lautakuntien jäseniksi valituista puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan. Muiden johtokuntien asettamisesta ja niiden valinnasta säädetään toimialakohtaisissa määräyksissä. Kunnanhallitus ja lautakunnat voivat asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän valmistelua varten. Kaikki toimielimet valitaan kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kunnanhallitus voi määrätä toimielimiin edustajansa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Kunnanhallituksen edustajaa ei nimetä keskusvaalilautakuntaan, vaalilautakuntaan, vaalitoimikuntaan eikä koulujen johtokuntiin.

6 3 3 Kunnanhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalaissa ja erityislainsäädännössä säädetyn lisäksi valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti johtaa, valvoa ja arvioida kunnan hallintoa sekä vastata toimintaedellytysten säilymisestä huolehtimalla strategisesta suunnittelusta sekä toimintojen ja talouden yhteensovittamisesta. Kunnanhallitus toimii jäljempänä mainittujen lakien tarkoittamana toimielimenä: 1. maankäyttö- ja rakennuslaki 2. laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 3. ympäristönsuojelulaki 4. tieliikennelaki 5. maastoliikennelaki 6. luonnonsuojelulaki 7. ulkoilulaki 8. vesilaki 9. asuntotuotantolaki 10. aravalaki ja asetus 11. aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksi lunastamisesta annettu laki 12. omistusasuntolainojen korkotuesta annettu laki 13. asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annettu laki 14. valtionavustuslaki 15. verotuslaki 16. verotusmenettelylaki 17. kiinteistöverolaki 18. verotushallintoasetus Kunnanhallitus käyttää muualla säädettyjen tai määrättyjen asioiden lisäksi ratkaisuvaltaa seuraavissa asioissa: 1. Eri toimielinten välisten tehtävien ja toimivallanjaon yksityiskohdista päättäminen tehtävien kuuluessa useammalle toimielimelle taikka tehtävien ja toimivallanjaon ollessa epäselvä. 2. Kiinteän omaisuuden ostaminen kunnalle. 3. Rakennuspaikkojen myyminen, jos valtuusto on vahvistanut myynnissä noudatettavat yleiset perusteet ja ostotarjouksia samalle rakennuspaikalle on useampia kuin yksi.

7 4 4. Kiinteän omaisuuden vuokralle antaminen ja -ottaminen noudattaen niitä ohjeita, joita valtuusto on mahdollisesti antanut. 5. Irtaimen omaisuuden hankkiminen, myynti (lukuun ottamatta vähäistä, arvoltaan alle 5000 :n ja/tai käytöstä poistettua omaisuutta), vuokraaminen ja muuhun käyttöön luovuttaminen sisäisen valvonnan ohjeen rajojen mukaisesti ellei toimialakohtaisista määräyksistä muuta johdu. 6. Lykkäyksen myöntäminen tonttien ja muiden alueiden myynti- tai vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun velvollisuuden täyttämiseksi. 7. Kunnan hankintoja koskevien ohjeiden ja toimivaltuuksien antaminen sekä irtaimen omaisuuden ja arvopaperien luovutus valtuuston talousarvion vahvistamisen yhteydessä tai erikseen päättämien euromääräisten rajojen ja yleisten periaatteiden mukaan. 8. Kunnan tiedottamista ja viestintää koskevien ohjeiden antaminen. 9. Vapautuksen tai lykkäyksen myöntäminen kunnallisveron sekä muiden verojen ja veroluonteisten maksujen suorittamisesta siten kuin siitä on säädetty. 10. Vapautuksen myöntäminen kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se lakien tai määräysten mukaan on sallittua tai lykkäyksen myöntäminen tällaisen maksun suorittamiselle, ellei kunnanhallitus ole siirtänyt lykkäysoikeutta asianomaiselle toimielimelle tai osastopäällikölle. 11. Kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksyminen, valvominen, muuttaminen ja vapauttaminen, mikäli asiasta ei ole määrätty toimialakohtaisessa säännössä tai valtuuston päätöksestä muuta johdu. 12. Vahingonkorvauksen myöntäminen tapauksissa, jossa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi, mikäli kunnan maksettava korvausosuus ylittää Virka- ja työehtosopimuksen tekeminen kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla ja sopimuspalkkaiseksi nimetyn viranhaltijan palkasta sopiminen työmarkkinalaitoksen suostumuksella. 14. Koko henkilöstöä koskevan virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten täytäntöönpano ja soveltaminen sekä kunnan viranhaltijan neuvotteluoikeudesta annetun lain tai pääsopimuksen mukaisten neuvottelujen käyminen. 15. Kunnan omaisuuden vakuuttaminen sekä kunnan velvollisuudeksi säädetty ja muu vakuuttaminen.

8 5 16. Selityksen antaminen kunnanvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, mikäli kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava. 17. Etuosto-oikeuden käyttäminen. 18. Julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetusta julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen hoitajan sekä keskusarkiston vastuunalaisen hoitajan määrääminen. 19. Ohjeiden antaminen kunnanhallituksen toimialaan kuuluvissa asuntoasioissa. 20. Toimiminen asumiseen liittyvän tukitoiminannan osalta valtion avustuslain tarkoittamana valtionapuviranomaisena. 21. Kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen. 22. Sellaisen virkavapauden myöntäminen kunnanjohtajalle, jonka saamiseen kunnanjohtajalla on lainsäädännön tai virkaehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus tai palkattoman virkavapauden myöntäminen enintään kahden kuukauden ajaksi. 23. Kunnanjohtajan esityksestä osastopäällikön palkan määräytyminen. 4 Kunnanjohtajan ratkaisuvalta Kunnanjohtajan tehtävinä on sen lisäksi, mikä muutoin on erikseen säädetty tai määrätty: 1. Johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa sekä valvoa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen päätösten täytäntöönpanemista. 2. Edustaa tai määrätä kunnan muu viranhaltija tai kutsua luottamushenkilö edustamaan kuntaa neuvotteluissa ja edustustilaisuuksissa sekä vastata niiden järjestämisestä, jollei kunnanhallitus toisin päätä. 3. Päättää osastopäälliköitä koskevista henkilöstöasioista ja palvelussuhteen ehdoista virkaehtosopimuksen ja kunnanhallituksen määräysten mukaisesti ja asettamissa rajoissa. 4. Päättää kunnan tervehdys- ja kannatusilmoitusten julkaisemisesta. 5. Päättää kunnassa pidettävien koulutustilaisuuksien järjestämisestä.

9 6 6. Päättää henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan myöntämisestä osastopäälliköille. 7. Päättää hankinnoista kunnanhallituksen päättämissä rajoissa ellei hankintaa ole säädetty asianomaiselle toimielimelle tai osastopäällikölle. 8. Päättää kunnan kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta rahalaitoksiin, mikäli kunnanhallitus on antanut sijoittamisessa noudatettavat ohjeet. 9. Sopia kunnan puolesta jo maksettavaksi erääntyneistä suorituksista, maksuvelvolliselle annettavasta maksuajasta ja maksuajalta perittävästä viivästyskorosta. 10. Päättää kunnan omistuksessa olevien rakennusten ja alueiden tilapäisestä (alle 1 vuosi) vuokraamisesta. 11. Päättää irtaimen omaisuuden siirtämisestä kunnanvirastolta tai laitokselta toiselle. 12. Päättää laissa tarkoitetun kurinpitomenettelyn vireillepanosta. 13. Päättää rakennuspaikkojen myymisestä, mikäli valtuusto on vahvistanut noudatettavat hinnat ja jos ostotarjouksia samalle rakennuspaikalle on vain yksi. 14. Päättää osastopäälliköiden esityksestä vastuualueiden esimiesten nimittämisestä. 15. Päättää etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä. 16. Päättää osastopäälliköiden esityksestä muun henkilöstön palkan määräytymisestä käytyään neuvottelut ao. työntekijäjärjestön kanssa. Kunnanjohtaja voi saattaa asian, joka hänellä on oikeus ratkaista, kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 5 Kunnanjohtajan sijaisuudet Kunnanjohtajan esteellisenä tai poissa ollessa tai viran ollessa avoinna hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä hallintojohtaja. Kunnanhallitus voi kuitenkin, milloin kunnanjohtajan virka on avoinna tai poissaolo kestää kahta kuukautta pitemmän ajan, ottaa virkaan väliaikaisen hoitajan.

10 7 6 Lautakuntien tehtävät ja yleinen ratkaisuvalta Lautakuntien yleisenä tehtävänä on suunnitella ja järjestää tehtäväalueensa palvelut sekä ohjata ja seurata niiden toteuttamista ja 1. Vastata siitä, että palvelut järjestetään valtuuston hyväksymien palvelun järjestämistä koskevien periaatteiden, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ja määrärahojen puitteissa. 2. Vastata siitä, että viranomaistehtävät hoidetaan ja kansalaisten perusoikeudet toteutuvat. 3. Määrittää tarvittavat palvelut ja niiden laatutaso sekä hyväksyä palveluiden seurantamittarit. 4. Raportoida kunnanhallitukselle ja valtuustolle palveluiden ja viranomaistehtävien tavoitteiden toteutumisesta. 5. Antaa tarvittaessa lausuntoja tehtäväalueisiinsa liittyvissä asioissa. 6. Valvoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa. 7. Hyväksyä toimialaansa koskevat sopimukset ja hankinnat. 8. Päättää ratkaisuvaltansa edelleen siirtämisestä viranhaltijalle. 9. Päättää toimialansa avustuksista ja palkitsemisista. 10. Päättää toimialallaan palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista kunnanvaltuuston talousarviossa tai muutoin hyväksymien yleisten perusteiden mukaisesti. 11. Päättää toimialan irtaimen omaisuuden hankkimisesta ja myynnistä. 12. Päättää toimialan irtaimen omaisuuden vuokrauksesta ja muusta käytettäväksi luovuttamisesta sekä toimielimen hallintaan kuuluvien alueiden, paikkojen ja tilojen ja niihin kuuluvien laitteiden käytöstä. 13. Päättää palveluista perittävistä maksuista, maksujen poistamisesta ja maksujen alennuksista siltä osin kuin ne ovat kunnan päätettävissä, eikä niitä ole siirretty viranhaltijan päätettäväksi.

11 8 7 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on sosiaali- ja terveyshuollon palvelujen järjestäminen. Sen tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja työkykyisyyden edistäminen sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen laadukkailla, kustannustehokkailla, väestön palvelutarpeeseen ja ikärakenteeseen mukautuvilla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla. Lautakunta seuraa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveydentilan kehitystä, huolehtii terveysnäkökohtien huomioon ottamisesta kunnan kaikissa toiminnoissa ja tekee yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi muiden kunnassa toimivien julkisten ja yksityisten tahojen kanssa. Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa seuraavien lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä 1. sosiaalihuoltolaki 2. lastensuojelulaki 3. laki kehitysvammaisten erityishuollosta 4. päihdehuoltolaki 5. isyyslaki 6. laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 7. laki lapsen elatuksesta 8. toimeentulotukilaki 9. laki kuntouttavasta työtoiminnasta 10. vammaispalvelulaki 11. elatusturvalaki 12. perusopetuslaki 13. kansanterveyslaki 14. erikoissairaanhoitolaki 15. mielenterveyslaki 16. tartuntatautilaki 17. raittiustyölaki 18. työterveyshuoltolaki 19. lääkelaki 20. laki yksityisestä terveydenhuollosta 21. laki raskauden keskeyttämisestä 22. steriloimislaki 23. laki potilaan asemasta ja oikeuksista 24. laki kuolemansyyn selvittämisestä 25. laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista 26. laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 27. laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 28. laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta

12 9 29. laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 30. laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 31. laki kuntoutuksesta asiakasyhteistyössä 32. laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta 33. laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta 34. terveydenhuoltolaki 35. laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 36. kotouttamislaki 37. laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 38. laki omaishoidon tuesta 39. perhehoitajalaki 40. laki lapseksiottamisesta 41. laki hedelmöityshoidoista 42. avioliittolaki Sosiaali- ja terveyslautakunnan erityinen ratkaisuvalta Sosiaali- ja terveyslautakunta 1. Nimeää johtavan lääkärin. 2. Valitsee keskuudestaan yksilöasioiden jaoston. Jaosto päättää yksilön oikeussuojaa koskevista asioista. Jaostossa on kolme (3) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 8 Koululautakunta Koululautakunnan tehtävät Koululautakunnan tehtävänä on opetus- ja koulutuspalvelujen sekä lasten päivähoitopalvelujen järjestäminen. Kittilän kunnan sivistystoimen toiminta-ajatuksena on huolehtia ja vastata koulutoimen koulutuspalveluiden ja laadukkaiden päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluiden ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä taata opetuksen korkea taso oppilaan asuinpaikasta riippumatta sekä vastata ja huolehtia tasa-arvoisen asuinpaikasta riippumattoman vapaan sivistystoimen palveluiden ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

13 10 Koululautakunta vastaa seuraavien lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä: 1. perusopetuslaki 2. lukiolaki 3. taiteen perusopetuslaki 4. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettu laki 5. vapaasta sivistystyöstä annettu laki 6. laki lasten päivähoidosta Koululautakunnan erityinen ratkaisuvalta Koululautakunnan alaisena toimivat seuraavat johtokunnat, joihin koululautakunta valitsee jäsenet: Perusopetusta antavien eli sivukylien perusopetuksen (vuosiluokat 1-6) johtokunnat, joissa on 7 jäsentä. Johtokuntaan valitaan jäseniksi yksi opettajakunnan ja yksi koulun muun henkilökunnan keskuudestaan ehdottamista henkilöistä. Osa johtokunnan jäsenistä on valittava oppilaiden huoltajien keskuudesta. Kirkonkylän koulujen johtokunta, jossa on 7 jäsentä ja johon kuuluvat Lukkarin koulu (vuosiluokat 1-6), peruskoulun yläaste (vuosiluokat 7-9) ja Kittilän lukio. Johtokuntaan valitaan jäseniksi yksi opettajakunnan (eri kouluasteet vuoroperiaatteella) ja yksi koulujen muun henkilökunnan keskuudestaan ehdottamista henkilöistä, ja osa johtokunnan jäsenistä on valittava oppilaiden huoltajien keskuudesta. Yhteisessä johtokunnassa on lisäksi yläasteen ja yksi lukion oppilasjäsen, joilla on läsnäolo ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. Lisäksi koululautakunta määrää alaisensa viranhaltijan toimipaikan, päättää koulujen tuntikehyksen käytöstä ja päättää koulujen luku- ja loma-ajoista ja vapaapäivistä. 9 Vapaan sivistystyön lautakunta Vapaan sivistystyön lautakunnan tehtävänä on kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestäminen. Vapaan sivistystyön lautakunta vastaa seuraavien lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä: 1. laki kuntien kulttuuritoiminnasta 2. laki vapaasta sivistystyöstä 3. kirjastolaki

14 11 4. taiteen perusopetuslaki 5. museolaki 6. liikuntalaki 7. nuorisolaki Lisäksi vapaan sivistystyön lautakunta päättää kirjaston aukioloajoista, kirjastoauton reiteistä ja aikatauluista. Revontuli-Opiston jaoston ratkaisuvalta Päättää toiminta-alueen opetussuunnitelmasta ja valitsee viranhaltijat ja toimihenkilöt. 10 Tekninen lautakunta Teknisen osaston tehtävänä on järjestää turvalliset ja viihtyisät yhdyskuntatekniset palvelut, ravintopalvelut sekä kunnan tarvitsemat toimitilat taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä edistää luontaisen ja rakennetun ympäristön monimuotoisuuden, viihtyvyyden ja hyvän rakentamistavan säilymistä. Tekninen osasto vastaa yleis- ja asemakaavoituksen sisältävästä maankäytön suunnittelusta, kunnan maa- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta ja hoidosta sekä vesihuollon kehittämisestä, toimitilojen suunnittelusta ja rakennuttamisesta sekä kunnossapidosta ja puhtaanapidosta, kunnalle lainsäädännössä osoitetuista yksityistielainsäädännön viranomaistehtävistä ja kunnan ravintopalveluiden tuottamisesta. Tekninen lautakunta vastaa seuraavien lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä: 1. maankäyttö- ja rakennuslaki 2. ympäristönsuojelulaki 3. jätelaki 4. yksityistielaki 5. laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 6. tieliikennelaki 7. maastoliikennelaki 8. vesiliikennelaki 9. ajoneuvolaki 10. luonnonsuojelulaki 11. maa-aineslaki 12. ulkoilulaki 13. kiinteistönmuodostamislaki 14. kiinteistörekisterilaki

15 maantielaki 16. laki ajoneuvojen siirtämisestä 17. vesihuoltolaki 18. laki pysäköintivirhemaksusta 19. laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 20. metsästyslaki Teknisen lautakunnan erityinen ratkaisuvalta 1. Päättää kunnan harkinnanvaraisista yksityistieavustuksista kunnossapitoon ja rakentamiseen kunnanhallituksen hyväksymien avustusperusteiden mukaisesti. 2. Päättää harkinnanvaraisista yksityisille tarkoitettujen vesihuoltoavustusten myöntämisestä kunnanhallituksen hyväksymien perusteiden mukaisesti. 3. Järjestää kaavoituskatsauksen (MRL 7 ). 4. Päättää kadunpidosta (MRL 84 ). 5. Hyväksyy katusuunnitelmat ja tekee kadunpitopäätöksen (MRL 85 ja 86 ). 6. Hyväksyy teknistä toimialaa koskevat investointihankinnat ja urakat. 7. Päättää maa-ainesten ja puuston myynnistä. 8. Hyväksyy liikennejärjestelyt. 9. Toimii kunnan tiehallintoviranomaisena. 10. Määrää ja valvoo urakkasopimusten vakuudet. Tekninen lautakunta asettaa keskuudestaan tiejaoston, jolle se valitsee kaksi jäsentä varajäsenineen. Puheenjohtajana toimii teknisen lautakunnan puheenjohtaja. Tiejaosto huolehtii yksityistielaissa tielautakunnalle määrätyistä tehtävistä asti teknisen lautakunnan alaisuudessa toimii ravinto- ja tilapalveluita varten kaksi liikelaitosta, joilla on omat johtosäännöt.

16 13 11 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta vastaa rakentamisen ja muiden ympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden valvonnasta sekä ympäristönsuojelun valvonnasta ja edistämisestä. Rakennus- ja ympäristölautakunta on 1. maankäyttö- ja rakennuslain 21 :n tarkoittama rakennusvalvontaviranomainen 2. ympäristönsuojelulain 21 :n, kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 5 :n ja vesihuoltolain 4 :n tarkoittama ympäristönsuojeluviranomainen 3. maa-aineslain 7 :n tarkoittama lupaviranomainen 4. jätelain 24 :n tarkoittama valvontaviranomainen 5. ympäristönsuojelulain 27 d :n mukainen toimivaltainen viranomainen Rakennus- ja ympäristölautakunta vastaa seuraavien lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kunnalle kuuluvista viranomaistehtävistä: 1. kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annettu laki 2. maa-aineslaki 3. jätelaki 4. luonnonsuojelulaki 5. ulkoilulain tarkoittama leirintäalueviranomainen 6. maastoliikennelaki 7. vesiliikennelaki 8. rakennussuojelulaki 9. naapuruussuhdelaki 10. vesilaki 11. ympäristönsuojelulaki 12. kunnossapitolaki 13. vesihuoltolaki 14. laki ympäristövaikutusten arvioinnista (lausunnot) 15. pelastuslaki 16. kaivoslaki (lausunnot) 17. maankäyttö- ja rakennuslaki rakennusvalvontaa koskevilta osilta

17 14 Rakennus- ja ympäristölautakunta tai sen määräämä viranhaltija:. 1. Käyttää edellä mainituissa laeissa ja niiden nojalla annetuissa asetuksissa ja muissa määräyksissä kunnalliselle toimielimelle määrättyä ratkaisu- ja toimivaltaa lukuun ottamatta MRL pykäliä 7, 38, 53, 60, 69, 70, 84-86, 90, 97, 105, 110, 171, 190, 191,193, 194 sekä 137 tarkoitettua erillistä suunnittelutarveratkaisua.(erillinen liite) 2. Valmistelee poikkeusluvat ja suunnittelutarveratkaisut sekä antaa niihin lausunnon. 3. Valmistelee toimialaansa koskevat taksat ja valvoo maksuunpanoa. III LUKU HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Organisaation johtaminen Kunnan toiminnot jakaantuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan, koululautakunnan ja vapaan sivistystyön lautakunnan, teknisen lautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisiin toimialoihin sekä kunnanhallituksen alaiseen hallinto-osastoon ja talousosastoon sekä saakka liikelaitoksiin. Kunkin lautakunnan alaisen toiminnan johtamisesta vastaa osastopäällikkö, jonka tulee olla kunnan vakinainen viranhaltija. Hallinto-osaston johtamisesta vastaa hallintojohtaja. Talousosaston johtamisesta vastaa talousjohtaja. Sosiaali- ja terveystoimen johtamisesta vastaa perusturvajohtaja. Koulu- ja vapaan sivistystyön lautakunnan alaisen sivistystoimen johtamisesta vastaa sivistystoimenjohtaja. Teknisen lautakunnan ja rakennusympäristölautakunnan alaisen toiminnan teknisen osaston johtamisesta vastaa tekninen johtaja. 12 Osastopäälliköiden tehtävät ja yleinen ratkaisuvalta Osastopäällikkö: 1. Vastaa osastonsa operatiivisesta johtamisesta. 2. Vastaa osaston toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä. 3. Vastaa osaston taloudesta.

18 15 4. Vastaa lautakunnan päätettäväksi tulevien asioiden valmistelusta. 5. Vastaa osaston tiedottamisesta kunnanhallituksen hyväksymän viestinnän kehittämissuunnitelman mukaisesti. 6. Päättää ratkaisuvallan antamisesta toimialaan liittyvissä asioissa viranhaltijalle. 7. Päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on katsova korvausvelvolliseksi, mikäli kunnan maksettava korvausosuus on alle Päättää irtaimen omaisuuden myynnistä 5000 :oon asti. 9. Päättää osastonsa hankinnoista hankintaohjeen mukaisesti. Osastopäällikkö ja liikelaitoksen johtaja ( asti) sekä osastopäälliköiden osalta kunnanjohtaja: 1. Päättää alaisensa henkilöstön virka- ja työehtosopimusten mukaisista palvelussuhteen ehdoista siltä osin kuin päätösvalta ei kuulu kunnanhallitukselle. 2. Myöntää harkinnanvaraisen virka- tai työloman enintään vuoden ajaksi kerrallaan, mikäli harkittavaksi ei tule virka- tai työloman ajalta maksettavan palkan määrä (palkaton virka- tai työvapaa) sekä päättää sijaisen valinnasta. 3. Päättää alaisensa henkilöstön henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisesta osasta. 4. Päättää kuka toimialan henkilökuntaan kuuluva saa käsitellä henkilöstön terveystietoja. 5. Päättää alaisensa viranhaltijan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä. 6. Päättää viroista ja työtehtävistä, joita täytettäessä tulee esittää erityinen selvitys (esim. rikostausta, luottotiedot, luotettavuus, huumausainetesti). Vastuualueiden esimiesten ja liikelaitosten johtajien osalta 1. Päättää koulutuksesta. 2. Vahvistaa ja myöntää vuosiloman. 3. Antaa alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virka/työmatka-määräyksen.

19 16 4. Määrää tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- tai sunnuntaityöhön sekä varallaoloon. 5. Päättää toimialansa hankinnat hankintaohjeen mukaisesti. 13 Esimiesten yleiset tehtävät Esimiesasemassa olevan tehtävänä on johtamansa toiminnan osalta sen lisäksi, mitä muualla on määrätty: 1. Johtaa organisaatiota sekä sen toimintaa ja taloutta tulosvastuullisesti siten, että talousarviossa ja -suunnitelmassa asetetut tavoitteet saavutetaan. 2. Toimia työnantajan edustajana johtamassaan organisaatiossa. 3. Vastata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti. 4. Vastaa yhteistoiminnasta, sisäisestä tiedottamisesta ja viestinnästä ja kehittämisestä sekä työyhteisönsä hyvinvoinnista. 14 Esimiesten ratkaisuvalta Esimiesasemassa oleva viranhaltija tai työntekijä antaa työnjohto-oikeudelliset määräykset ja ohjeet. Lisäksi esimies: 1. Vahvistaa ja myöntää vuosiloman. 2. Antaa alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virka/työmatka-määräyksen. 3. Määrää tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- tai sunnuntaityöhön sekä varallaoloon. 4. Myöntää sellaisen virkavapauden työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla tai työntekijällä on lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus. 5. Päättää alaisensa henkilökunnan koulutuksesta.

20 17 IV LUKU HENKILÖSTÖASIAT 15 Luvun määräysten soveltaminen Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) lisäksi noudatetaan tämän luvun määräyksiä, ellei työsopimuslaissa, muussa laissa tai kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa viranhaltijasta tai työntekijästä muuta määrätä. Edellä 1 momentissa mainituista asioista päättää kunnanhallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai tässä säännössä muuta määrätty. 16 Viran perustaminen ja täyttäminen Kunnanvaltuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Viran haettavaksi julistamisesta päättää valitseva viranomainen. Talousarviossa tai sen täytäntöönpano-ohjeessa annetaan tarvittaessa muut asiassa noudatettavat ohjeet. Viran hakuajan jatkamisesta ja uudesta hausta päättää viran haettavaksi julistanut viranomainen. Kunnanjohtajan viran julistaa haettavaksi kunnanhallitus. 17 Henkilöstövalinnat Kunnanvaltuusto päättää kunnanjohtajan, hallintojohtajan, talousjohtajan, perusturvajohtajan, sivistystoimenjohtajan ja teknisen johtajan valinnasta. Kunnanhallitus päättää elinkeinojohtajan ja kansalaisopiston rehtorin valinnasta. Lautakunta päättää alaisensa viranhaltijan valinnasta ja alaisensa henkilöstön kelpoisuusehdoista ja nimikkeiden muuttamisesta. Osastopäällikkö päättää osaston työsopimussuhteisen henkilöstön sekä työllistämistuella määräaikaiseen työsopimussuhteeseen palkattavan henkilöstön valinnasta sekä ottaa tilapäisen viranhaltijan enintään 1 vuoden ajaksi.

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 3.9.2012 SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely Espoon kaupungin hallintosääntö 2017 1 (5) II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely 1 Kokousmenettely Tämän luvun 2-11 :ien kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301 Lapuan kaupunki Hallintosääntö Nro 301 Hyväksytty Kv 7.6.2010 6 Voimaantulo 1.8.2010 Muutettu 14.1.2013 9, 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo Sivu 1. luku Yleiset määräykset 1 2. luku Kokousmenettely 1 3.

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo: Sivu 1/8 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous 2.11.2011 Yhtymäkokous 7.11.2012 (muutos 46) Voimaantulo: 1.1.2012 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7)

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) Valtuuston 15.12.2003 hyväksymä ja 1.1.2004 voimaan tuleva - päivitys 23.10.2006 - päivitys 9.6.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä. Hallintosääntö Kuopion kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU, YLEISET MÄÄRÄYKSET Kaupungin hallinto ja johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön

Lisätiedot

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.8.2013 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset Alajärven kaupunki Kvalt 29.10.2012 70 Hallintosääntö Voimaantulo 1.11.2012 1 Alajärven kaupungin hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2. luku

Lisätiedot

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU.. 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT. 1 2. LUKU 1 KOKOUSMENETTELY....

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö 1 Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Valtuuston 18.2.2013 22 hyväksymä. Tarkennukset 27.10.2014 106 15.12.2014 141 16.2.2015 17 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.2 HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/23 hyväksymä ja valtuuston 11. päivänä marraskuuta 2013/38 tarkastama I LUKU YLEISET

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 Edelleendelegointi..... 3 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KOKKOLAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.9.2012 Voimassa 1.1.2013 alkaen 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Valtuuston tehtävät

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 14.4.2005 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kunnan hallinnosta. 2 Kunnan toiminta-ajatus Tämän säännön ohella kunnan

Lisätiedot

IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY

IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 51 17 Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus-

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Hallintosääntö Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 78 1.11.2004 Kaupunginvaltuusto on muuttanut 26.3.2007 21 1.4.2007 1 luku

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 1 VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kvalt. 19.12.2016 74 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015 1 (13) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 LUKU KOKOUSMENETTELY 2 Luvun määräysten soveltaminen 3 Kokousaika

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 18.10.2010 hyväksymä Voimaantulo 19.10.2010 Tämä hallintosääntö kumoaa valtuuston 17.3.2009 hyväksymän hallintosäännön 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (6) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä Voimaantulo 21.1.2013 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa ja valvoa, että kaupungin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 8. Kotkan kaupungin. HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU. Yleiset määräykset

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 8. Kotkan kaupungin. HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU. Yleiset määräykset Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 8 HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1. - 1 - hallintosääntö Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.2015 EURAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET

Lisätiedot

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä Soinin kunnan hallintosääntö 1.luku: Yleiset määräykset 1. Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2. luku: Kokousmenettely 2.Luvun määräysten soveltaminen 3.Kokousaika- ja paikka 4.Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valt. 28.1.2013 7 Voimaantulo: 1.2.2013 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja kunnan kehittämistyötä sekä koko kuntakonsernia. 2 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 1 ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2010 - Tulee voimaan 1.1.2011 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

Hallinto- ja taloussääntö

Hallinto- ja taloussääntö Hyväksytty maakuntavaltuustossa 10.6.2014 9 Voimaantulo 1.7.2014. Kumoaa 1.1.2007 voimaan tulleen hallinto- ja taloussäännön. I luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Toiminnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään.

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...2 1 HALLINTOSÄÄNNÖN

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö

VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö VARKAUDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. L U K U Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.6.2011 Voimaan 1.7.2011 2 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. LIITE 4 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Kuntajakolain 29 mukaan uutta kuntaa varten on kuukauden kuluessa siitä, kun kuntajaon muutos on määrätty, asetettava

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LIITE 130 Kunnanhallitus 19/07.12.2010 444 Valtuusto hyväksynyt xx.x.2010 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEIS ET MÄÄRÄYKS ET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä.

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä. OUL UN SEUDUN SEUTUYHTEISTYÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 L UKU YLEISET MÄÄRÄ YKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja seutuyhteistyön johtosäännöt Hallintosäännöllä määrätään Oulun seudun seutuyhteistyön hallinto-,

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa,

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa, HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 17 päivänä marraskuuta 2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ LAPIN LIITTO 2 LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 luku PÄÄTÖSVALTA... 2 3 luku KOKOUSMENETTELY... 3 4 luku ORGANISAATIO... 6 5 luku VIRASTO... 6 6 luku TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA...

Lisätiedot

Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 25.9.2002 33 muutos KV 26.11.2003 62) Voimaantulo 01.01.2002

Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 25.9.2002 33 muutos KV 26.11.2003 62) Voimaantulo 01.01.2002 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 25.9.2002 33 muutos KV 26.11.2003 62) Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään Parkanon kaupungin hallinnosta.

Lisätiedot

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 ETELÄ-KARJALAN LIITTO HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ KOKEMÄEN KAUPUNKI. Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos. Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos

HALLINTOSÄÄNTÖ KOKEMÄEN KAUPUNKI. Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos. Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos KOKEMÄEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.1.2013 33. Voimaantulo: 1.2.2013 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.9.2003 ' 83 Voimassa 1.1.2004 alkaen Muutettu kaupunginvaltuusto 8.11.2006 81: lisäys 15 kohta 16 ja muutettu 38 Voimassa 9.11.2006

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valt. 12.6.2017 25 Voimaantulo: 16.7.2017 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja kunnan kehittämistyötä sekä koko kuntakonsernia. 2 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset 1 Nykyinen versio Muutettu versio (23.4.2008) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, voimaan 1.1.2012) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Liite nro 3

HALLINTOSÄÄNTÖ. Liite nro 3 HALLINTOÄÄNTÖ Liite nro 3 Hyväksytty 17.12.2007 IÄLLYLUETTELO: 1 LUKU YLEIET MÄÄRÄYKET 1 ' Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 LUKU KOKOUMENETTELY 2 ' Luvun määräysten soveltaminen 3

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset Nykyinen versio KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä määrätään maakunnan päätöksenteko- ja kokous-menettelystä

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (12) LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 17.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 10.12.2013 186 LIITE 58 YPÄJÄN KUNTA Punaisella merkityt poistetaan Sinisellä merkityt ovat talous- ja tarkastussäännöt HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto 8.11.2012 22 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö 1 (6) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö Voimaantulo 01.01.2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Ei muutosta. 2 Kokousmenettely. Ei muutosta. Ei muutosta

Ei muutosta. 2 Kokousmenettely. Ei muutosta. Ei muutosta Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 1 TÖYSÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ, tullut voimaan 1.4.2010 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 LUKU 3 KOKOUSMENETTELY 3 2 Luvun määräysten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa.

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖHALLINNON J O H T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 22.11.2010 tulevaksi voimaan 1.1.2011, jolloin ympäristöhallinnon 27.10.2008 hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. Myöhemmin

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.1.2010, 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF Sisällysluettelo 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Hyväksytty 2014 Voimaantulo:

Hyväksytty 2014 Voimaantulo: KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 Voimaantulo: 2 Tähän sääntöön ei ole pääsääntöisesti sisällytetty niitä asioita, joista päättäminen on lailla annettu kunnanhallituksen tehtäväksi. 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 31 päivä lokakuuta 2011 57, 3. luvun muutos kvalt 20.5.2013 52 ja 53. 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot