LAKI EHKÄISEVÄSTÄ PÄIHDETYÖSTÄ LUONNOS Tiivistelmä Sammandrag. 1 Johdanto. 2 Nykytila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAKI EHKÄISEVÄSTÄ PÄIHDETYÖSTÄ LUONNOS 10.6.2014. Tiivistelmä Sammandrag. 1 Johdanto. 2 Nykytila"

Transkriptio

1 LAKI EHKÄISEVÄSTÄ PÄIHDETYÖSTÄ LUONNOS Tiivistelmä Sammandrag 1 Johdanto 2 Nykytila 2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö Raittiustyölaki ja -asetus Ehkäisevään päihdetyöhön liittyvä muu lainsäädäntö Ehkäisevä päihdetyö käytännössä Ehkäisevän päihdetyön valtakunnallinen ohjausrakenne Ehkäisevä päihdetyö kunnissa Ehkäisevä päihdetyö järjestöissä Muut ehkäisevän päihdetyön toimijat 2.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntö Kansainvälinen kehitys Ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntö 2.3 Nykytilan arviointi 3 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset 3.1 Tavoitteet 3.2 Toteuttamisvaihtoehdot 3.3 Keskeiset ehdotukset 4 Esityksen vaikutukset 4.1 Taloudelliset vaikutukset 4.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan 4.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset 5 Asian valmistelu 6 Riippuvuus muista esityksistä 7 Yksityiskohtaiset perustelut 8 Laki ehkäisevästä päihdetyöstä Lag om förebyggande rusmedelsarbete 9 Eriävä mielipide 1

2 Tiivistelmä Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan raittiustyölaki uudistetaan kunnissa tehtävän päihdetyön kehittämiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti raittiustyölain uudistusta valmistelevan työryhmän, jonka jatkettu määräaika kesti saakka. Työryhmä valmisteli raporttinsa hallituksen esityksen muotoon. Voimassa olevassa raittiustyölaissa (828/1982) ja -asetuksessa (233/83) säädetään päihteiden ja tupakan käytön aiheuttamien haittojen ehkäisytyön rakenteista ja tehtävistä. Kunnan tulee valtion (sosiaali- ja terveysministeriön ja aluehallintovirastojen) ohjauksessa seurata päihdeoloja, järjestää valistusta ja neuvontaa sekä kehittää ja toteuttaa päihdehaittoja ehkäisevää työtä yhteistyössä kunnan omien hallintokuntien ja järjestöjen kanssa. Uudistuksessa nykyisen raittiustyölain ja -asetuksen tehtävät siirretään lähes sellaisinaan uuteen lakiin nykykieltä ja -termejä käyttäen. Vanhentunut termi raittiustyö korvataan jo parikymmentä vuotta käytössä olleella termillä ehkäisevä päihdetyö. Lain nimeksi esitetään: laki ehkäisevästä päihdetyöstä. Laissa laajennetaan ehkäisevän päihdetyön kenttään kuuluvaksi myös rahapelihaittojen ehkäisy sekä velvoitetaan kuntia nimeämään ehkäisevää päihdetyötä koordinoiva henkilö. Jo nyt lähes 90 %:ssa kunnista ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava henkilö on nimetty, osassa kuntia hän toimii päätoimisesti. Henkilön työpanos riippuisi kunnan aktiivisuudesta ja kunnan koosta ja henkilö voisi olla myös useamman kunnan yhteinen. Rahapelihaittojen ehkäisyä ei vaadita suorittamaan kunnissa uusin toimin vaan ainoastaan huomioimaan se osana ehkäisevän päihdetyön kokonaisuutta. Karkeasti voidaan arvioida, että kunnat käyttävät vapaaehtoisesti nimettyjen yhdyshenkilöiden kustannuksiin noin neljä miljoonaa euroa vuodessa. Mikäli kaikki nykyisin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuussa olevat tahot nimeäisivät päätoimisen, uudessa laissa asetetuista tehtävistä vastaavan koordinaattorin, kunnille syntyisi lain toimeenpanosta lisäkustannuksia 4 5 miljoonaa euroa vuodessa. Jos tehtäviin ei nimettäisi päätoimista henkilöä, kustannukset olisivat tätä pienemmät. Valmistelun yhteydessä on käyty keskustelua myös muista vaihtoehdoista. Työryhmän enemmistö pitää parhaana vaihtoehtona omaa erillislakia. Nykyisen raittiustyölain kumoaminen ja päihdehaittojen ehkäisyyn liittyvistä tehtävistä säätäminen muussa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvässä lainsäädännössä ei loisi edellytyksiä nykyistä tehokkaammalle ja laajemmalle moniammatilliselle yhteistyölle. Eri lainsäädännöissä päihdehaittojen ehkäisy voisi liitettynä esimerkiksi terveydenhuoltolakiin, sosiaalihuoltolakiin, päihdehuoltolakiin tai mielenterveyslakiin. Kaikkien näiden ongelmana kuitenkin on, että niiden hallinnolliset rakenteet ja toimintatavat liittyvät palvelujen tarjoamiseen ja ne ovat hyvin ammattikuntakeskeisiä. Omalla lailla halutaan tukea olemassa olevaa paikallista päihdehaittojen ehkäisyä, joka ei kuulu vain yhden tietyn hallintokunnan alaan. Ehkäisevän päihdetyön merkittäviä toimijoita ovat myös esimerkiksi poliisi ja nuorisotyö, eikä työtä haluttaisi niputtaa vain yhden hallintokunnan alaan kuuluvaksi. Ehkäisevän päihdetyön tarve on lisääntynyt viime vuosina. Alkoholin käytön kasvu on nostanut alkoholin aiheuttamat haitat ennätystasolle. Vuosikymmenen taitteessa tapahtunut alkoholin kokonaiskulutuksen hienoinen lasku ei ole laskenut vielä merkittävästi kokonaishaittojen määrää. Tupakointi on vähentynyt kaikissa väestöryhmissä, mutta pitkäaikaisen tupakoinnin aiheuttamien sairauksien määrä on edelleen kasvussa. Huumausaineiden kokeilu ja käyttö ovat yleistyneet erityisesti nuorten ikäluokkien parissa. Lähes viidenneksellä suomalaisista on lähipiirissään henkilö, jolla on ollut rahapeliongelmia. Raittiustyölain uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että päihteistä aiheutuvia haittoja ehkäistään mahdollisimman tehokkaasti koko maassa. Käytännössä kansalaiset tavoitetaan 2

3 parhaiten paikallisella eli kuntatasolla. Kaikkien päihdehaittojen ehkäisyä tulisi myös tehostaa laajalla yhteistyöllä, joka ylittäisi hallinnonalojen rajat sekä julkisen toiminnan sekä kansalaistoiminnan ja elinkeinoelämän väliset rajat. Esitys sisältää yhden eriävän mielipiteen. 3

4 Sammandrag Enligt regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering reformeras lagen om nykterhetsarbete för att utveckla rusmedelsarbetet som görs inom kommunerna. Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte en arbetsgrupp för att revidera lagen om nykterhetsarbete den 18 januari Arbetsgruppens förlängda tidsfrist gällde till den 31 maj Arbetsgruppen beredde sin rapport i form av en regeringsproposition. I den gällande lagen om nykterhetsarbete (828/1982) och förordningen om nykterhetsarbete (233/83) föreskrivs strukturen och uppgifterna för arbetet med att förebygga skador som orsakas av användningen av rusmedel och tobak. Kommunen ska under statens ledning (social- och hälsovårdsministeriet och regionförvaltningsverken) följa rusmedelssituationen, upplysa och informera samt utveckla och genomföra arbete som förebygger rusmedelsskador i samarbete med kommunens egna förvaltningsnämnder och organisationer. I samband med reformen överförs uppgifterna enligt den nuvarande lagen och förordningen om nykterhetsarbete nästan ordagrant till den nya lagen men med modernt språk och moderna uttryck. Den föråldrade termen nykterhetsarbete ersätts med termen förebyggande rusmedelsarbete som varit i bruk redan i tjugo år. Förslag till namn på lagen: lag om förebyggande rusmedelsarbete. I lagen utökas fältet för förebyggande rusmedelsarbete så att det även omfattar förebyggande av skador orsakade av penningspel. Kommunerna åläggs även att utse en person som koordinerar det förebyggande rusmedelsarbetet. Redan nu har nästan 90 procent av kommunerna utsett en person som ansvarar för förebyggande rusmedelsarbete i vissa på heltid. Personens arbetsinsats beror på hur aktiv kommunen är och på kommunens storlek. Personen kan även vara gemensam för flera kommuner. För förebyggande av skador orsakade av penningspel krävs inga nya åtgärder inom kommunen utan endast att det observeras som en del av det förebyggande rusmedelsarbetet som helhet. Enligt en grov uppskattning har kontaktpersonerna kostat kommunerna cirka fyra miljoner euro per år. Om varje instans för respektive uppgift genom den nya lagen skulle utnämna en koordinator i varje kommun som skulle ansvara för uppgifterna på heltid skulle det kunna innebära extra kostnader på 4 5 miljoner euro per år för kommunerna. Om dessa personen inte utses på heltid skulle kostnaderna bli lägre. I samband med beredningen har även andra alternativ diskuterats. Majoriteten i arbetsgruppen anser att det bästa alternativet är en egen separat lag. Upphävandet av den nuvarande lagen om nykterhetsarbete och reglering av uppgifter gällande förebyggandet av rusmedelsskador i annan lagstiftning om hälsa och välfärd skapar inte förutsättningar för ett effektivare eller mer omfattande multiprofessionellt samarbete än det befintliga. Inom olika typer av lagstiftning kunde det förebyggande rusmedelsarbetet ingå i till exempel hälso- och sjukvårdslagen, lagen om missbrukarvård eller mentalvårdslagen. Problemet med alla dessa är dock att erbjudandet av tjänster ingår i deras administrativa struktur och verksamhetssätt och de är mycket centrerade kring yrkeskåren. Genom en egen lag eftersträvas ett stöd för existerande lokalt förebyggande rusmedelsarbete som inte endast omfattas av en viss förvaltningsnämnds område. Betydande aktörer inom förebyggande rusmedelsarbete är till exempel polisen och ungdomsarbete, och man vill inte koppla ihop arbetet med endast ett område inom en förvaltningsnämnd. Behovet av förebyggande rusmedelsarbete har ökat under de senaste åren. Ökad alkoholanvändning har medfört att skadorna som alkoholen orsakar ligger på rekordnivå. Den svaga sänkningen i den totala alkoholkonsumtionen vid decennieskiftet har inte sänkt den totala mängden skador påtagligt. Rökningen har minskat inom alla befolkningsgrupper men antalet sjukdomar som långvarig rökning orsakar ökar fortfarande. Experimentering med och användning av narkotika har blivit allt vanligare särskilt bland de yngre åldersgrupperna. Nästan var femte finländare har i sin närmaste krets en person som har penningspelproblem. 4

5 Syftet med reformen av lagen om nykterhetsarbete är att säkerställa att rusmedelsskador förebyggs så effektivt som möjligt i hela landet. I praktiken nås medborgarna bäst på lokal och kommunal nivå. Förebyggandet av alla rusmedelsskador ska även effektiveras genom ett omfattande samarbete som överskider förvaltningsområdenas gränser samt gränserna mellan den offentliga verksamheten samt medborgarverksamheten och näringslivet. I propositionen ingår en avvikande mening. 5

6 1 Johdanto Päihteet, erityisesti alkoholi, tupakka ja huumausaineet, aiheuttavat erilaisia sosiaalisia, terveydellisiä ja yhteiskunnallisia haittoja. Näitä haittoja pyritään vähentämään sekä ehkäisevällä että korjaavalla päihdetyöllä. Ehkäisevää päihdetyötä ei tehdä vain sosiaali- ja terveydenhuollossa, vaan sitä tehdään useilla tahoilla, kuten kouluissa ja oppilaitoksissa, nuorisoja vapaa-aikatoimessa, poliisissa, järjestöissä, seurakunnissa ja työpaikoilla. Ehkäisevä päihdetyö on toimintaa, jonka tavoitteena on edistää terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia ja perus- ja ihmisoikeuksia. Näihin tavoitteisiin pyritään edistämällä päihteettömiä elintapoja, ehkäisemällä ja vähentämällä päihdehaittoja sekä tuottamalla tutkimustietoa ilmiön ymmärtämiseksi ja hallitsemiseksi. Ehkäisevää päihdetyötä säännellään erityisesti raittiustyölaissa (828/1982) ja sen nojalla annetussa raittiustyöasetuksessa (233/1983). Nykyinen ehkäisevä päihdetyö on laaja-alaisempaa ja monipuolisempaa kuin 1980-luvulla harjoitettu raittiustyö. Ehkäisevä päihdetyö on osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Käytännössä sekä ehkäisevän päihdetyön että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminta on kuntien vastuulla. Vaikka ehkäisevää päihdetyötä tehdäänkin aktiivisesti, sitä tukevan raittiustyölain merkitys on 2000-luvulla vähentynyt. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan raittiustyölaki uudistetaan kunnissa tehtävän päihdetyön kehittämiseksi. 2 Nykytila 2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö Raittiustyölaki ja -asetus Raittiustyötä tai ehkäisevää päihdetyötä ohjaavat raittiustyölaki 828/1982 sekä raittiustyöasetus 233/1983. Lain tarkoituksena on kansalaisten totuttaminen terveisiin elämäntapoihin ohjaamalla heitä välttämään päihteiden ja tupakan käyttöä. Valtion ja kuntien tehtäväksi on asetettu yleisten edellytysten luominen raittiustyölle ja työn toteuttaminen käytännössä kuuluu kunnille ja raittiusja kansanterveysjärjestöille. Raittiustyöasetus tarkentaa kunnan raittiustyön ja aluehallintovirastojen tehtäviä. Sosiaali- ja terveysministeriölle ja sen alaisina aluehallintovirastoille kuuluu raittiustyön yleinen johto, ohjaus ja valvonta. Ministeriön yhteydessä toimii päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunta. Aluehallintovirastojen tulee kehittää alueellaan tehtävää ehkäisevää työtä, tukea kuntia ja toimia yhteistyössä eri viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Kuntien tulee lain mukaan määrätä työn toimeenpanoa varten monijäseninen toimielin, jonka tulee toimia yhteistyössä erityisesti kunnan terveys-, sosiaali- ja koulutoimen kanssa. Asetuksessa määritellään tarkemmin toimielimen tehtäviksi kunnassa tehtävän työn seuraaminen ja kehittämisaloitteiden tekeminen, alkoholiolojen seuranta, päihdehaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tehtävät aloitteet, koulutus-, tiedotus-, valistus-, neuvonta- ja ohjaustoiminnan järjestäminen, yhteistyö kunnan koulu-, sosiaali-, terveys- ja vapaa-aikatoimen sekä järjestöjen kanssa sekä tupakoinnin ehkäisytyöhön liittyvät toimet Ehkäisevään päihdetyöhön liittyvä muu lainsäädäntö Ehkäisevän päihdetyön tukena ei ole ainoastaan raittiustyölaki vaan monihallinnollinen työ tukeutuu myös muuhun lainsäädäntöön, kuten päihdehuoltolakiin (41/1986) alkoholilakiin (1143/1994), tupakkalakiin (693/1976) ja huumausainelakiin (373/2008). Ehkäisevän päihdetyön 6

7 menetelmät sopivat myös rahapelihaittojen ehkäisyyn, joten myös arpajaislain (1047/2001) tarkoituksen mukainen sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisy on käytännössä otettu mukaan ehkäisevään työhön useassa kunnassa ja järjestössä. Koska ehkäisevässä päihdetyössä ja edistävässä mielenterveystyössä on paljon yhtymäkohtia, myös mielenterveyslaki (1116/1990) on luettu lainsäädännön joukkoon. Terveydenhuollossa tehtävästä päihdetyöstä säädetään erikseen terveydenhuoltolaissa (1326/2010), jonka mukaan kunnan on järjestettävä tarpeellinen päihdetyö, johon kuuluu muun muassa päihteettömyyttä suojaavien tekijöiden vahvistaminen. Tämä sisältää muun muassa terveydenhuollossa annettavat ohjaus- ja neuvontapalvelut. Terveydenhuoltolaissa säädetään myös kunnan yleisistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen velvoitteista. Kunnan on muun muassa seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin, raportoitava väestön terveydestä ja hyvinvoinnista kunnanvaltuustolle (hyvinvointikertomus), asetettava terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja tehtävä monialaista yhteistyötä. Sosiaalihuollon palveluiksi luetaan sosiaalihuoltolaissa (710/1982) väärinkäyttäjien palvelut, mutta lain mukaan kunta on myös velvollinen toimimaan sosiaalisten olojen kehittämiseksi ja sosiaalisten epäkohtien poistamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö on uudistamassa sosiaalihuollon lainsäädäntöä ja ehdotus uudeksi sosiaalihuoltolaiksi on lausuntokierroksella kesäkuussa Työterveyshuoltolain (1383/2001) tarkoituksena on muun muassa edistää työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä. Työnantajalla on oltava kirjallinen päihdeohjelma, jonka tulee sisältää työpaikan yleiset tavoitteet ja noudatettavat käytännöt päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmaisten hoitoon ohjaamiseksi. Huumausainetestin tekeminen työnhakijalle tai työntekijälle edellyttää päihdeohjelmaa. Työterveyshuoltoasetuksen (VNA 708/2013) mukaan työterveyshuollon ammattihenkilöiden on annettava neuvontaa, ohjausta ja palautetta työnantajalle ja työntekijöille muun muassa päihteiden väärinkäytön ehkäisystä sekä päihdeongelmaisen varhaisesta tunnistamisesta sekä hoidosta ja hoitoon ohjaamisesta. Eri tahoilla tapahtuvan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kytkeytyy myös päihdehaittojen ehkäisyyn ja näin ehkäisevän päihdetyön tavoitteita tukee myös erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointia tukeva lainsäädäntö. Lastensuojelulaissa (417/2007) ja -asetuksessa (1010/1983) korostetaan lapsen oikeutta turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Nuorisolailla (72/2006) tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä, sekä parannetaan nuorten kasvu- ja elinoloja yhteisöllisyyttä ja terveitä elämäntapoja tukien. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaan opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opetukseen tai koulutukseen osallistumisen edellyttämä opiskeluhuolto, jolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Valtioneuvoston asetuksen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) mukaan kunnan toteuttamaan terveysneuvontaan kuuluu muun muassa tupakoinnin, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäisy. Terveysneuvontaa toteutetaan säännöllisesti järjestettyjen terveystarkastusten yhteydessä neuvolassa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Niin kutsutuissa laajoissa terveystarkastuksissa selvitetään myös vanhempien hyvinvointia, kuten vanhempien alkoholin käyttöä audit-lomakkeen avulla. Elokuun 2014 alusta voimaan tulleen lain oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) tarkoituksena on muun muassa edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä sekä turvata tarvittava varhainen tuki. Laki vahvistaa opiskelijoiden oikeutta kuraattori- ja psykologipalveluihin myös lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Opiskeluhuollon painopisteenä on yhteisöllinen opiskeluhuolto, 7

8 jonka avulla luodaan hyvinvoinnin edellytykset. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, jonka saamista varhennetaan ja tehostetaan. Laki koskee lähes miljoonaa opiskelijaa esiopetuksesta toiselle asteelle. Opetushallituksen määräysten (4/011/2014, 6/011/2014, 10/011/2014) mukaan peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskeluhuoltosuunnitelmissa kuvataan tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäisy ja käyttöön puuttuminen. Päihteiden käytön ehkäisy sisältyy myös terveystieto-oppiaineeseen Ehkäisevä päihdetyö käytännössä Ehkäisevän päihdetyön valtakunnallinen ohjausrakenne Ehkäisevän päihdetyön johtaminen, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle, joka on ohjannut osan tehtävistään alaisuudessaan toimiville laitoksille. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriö velvoitti 2000-luvun ensivuosikymmenellä tulossopimuksin Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen ohjaamaan kunnissa tehtävää ehkäisevää päihdetyötä. Kehittämiskeskuksen tehtävät siirtyivät Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi ehkäisevän päihdetyön aluetoimijoiden verkostoa, Pakka-verkostoa (paikallinen alkoholipolitiikka) ja ehkäisevän päihdetyön laatukehittäjien yhteistyötä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää ja välittää alan hyviä käytäntöjä sekä tekee ehkäisevän päihdetyön laatutyötä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toimii myös valtakunnallisen Alkoholiohjelman pääkoordinaattorina ja edistää myös huumeohjelmatyötä. THL koordinoi ja tukee valtakunnallisesti rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisyä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella tehdään myös preventiotutkimusta ja muuta tutkimus- ja tilastotyötä ehkäisevän päihdetyön tueksi. Tupakkatuotteiden osalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa ja tutkii tupakkalain ja tupakkavalmisteiden vähittäismyyntihintojen muutosten vaikutusta tupakoinnin yleisyyteen. Lisäksi se tukee tupakoinnin terveysvaaroihin ja haittoihin liittyvää tutkimus-, seuranta- ja kehittämistyötä. Työterveyslaitos kehittää, edistää ja tutkii päihdehaittojen ehkäisyä työpaikoilla. Aluehallintovirastoille kuuluu alueellisen ehkäisevän päihdetyön yleinen johto, ohjaus ja valvonta sekä yleisten edellytysten luominen ehkäisevän päihdetyön paikalliselle toteuttamiselle. Ehkäisevän päihdetyön kehittämiseksi aluehallintovirastot toimivat yhteistyössä eri viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Kukin aluehallintovirasto ylläpitää ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöverkostoa osana Alkoholiohjelman aluekoordinaatiota. Kaikissa kuudessa aluehallintovirastossa toimii Alkoholiohjelman ja terveyden edistämisen aluekoordinaattori, joka vastaa Alkoholiohjelman tavoitteiden toimeenpanosta omalla alueellaan ja toimii alueen haittoja ehkäisevän päihdetyön koordinaattorina. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee ehkäisevää päihdetyötä rahoittamalla nuorten huumeiden käytön ennaltaehkäisyn toimintaedellytysten parantamista, henkilöstön ja vapaaehtoisten koulutusta sekä pitkäaikaisia projekteja. Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa tapahtuvaa ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan muun muassa etsivässä nuorisotyössä, työpajatoiminnassa ja järjestötoiminnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella ja tukemana toimii myös nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus Preventiimi. Opetushallitus on keskeinen toimija koulutuspolitiikan toimeenpanossa ja koulutuksen kehittämisessä sekä siinä, miten ehkäisevä päihdetyö näkyy kouluissa ja ammatillisessa koulutuksessa ja Opetushallitus tukee myös oppilas- ja opiskelijahuollon toteuttamista. 8

9 Aluehallintovirastot vastaavat alueellisesti nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta opetusministeriön ohjauksessa. Aluehallintovirastojen tavoitteena on nuorten elinolojen parantaminen ja nuorisotyöttömyyden aleneminen tukemalla muun muassa nuorten työpajatoimintaa, ehkäisevää päihdetyötä ja etsivää nuorisotyötä. Poliisihallituksen tehtävänä on suunnitella, kehittää, johtaa ja valvoa poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja. Poliisihallitus on mukana myös eri yhteistyöverkostoissa, joissa käsitellään ehkäisevää päihdetyötä. Liikenne- ja viestintäministeriön alaiset Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Liikenneturva tekevät liikenneturvallisuuskampanjointia ja liikennekasvatusta. Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valviran alkoholihallinnon tehtäviin kuuluvat aluehallintovirastojen lupahallinnon ja valvonnan ohjaus ja kehittäminen, alkoholihallinnon tieto- ja viestintäpalveluiden tuottaminen sekä alkoholijuomien vähittäismyynnin ja anniskelun sekä mainonnan ja myynninedistämisen valvonta koko maassa. Lupahallinnon ja valvonnan ohjauksen ja kehittämisen tarkoituksena on tehostaa alkoholilain tarkoituksen saavuttamista ja turvata alkoholilain yhdenmukainen soveltaminen koko maassa. Lisäksi Valvira myöntää luvat alkoholin valmistukseen, tukkumyyntiin, maahantuontiin ja teolliseen käyttöön sekä ohjaa ja valvoo alkoholijuomien valmistajien ja maahantuojien ensi- ja omavalvontaa ja vastaa alkoholin tuotevalvonnasta. Aluehallintovirastot myöntävät alueillaan alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat ja valvovat alueellaan alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua sekä alkoholijuomien mainontaa ja muuta myynninedistämistoimintaa. Kunnat valvovat alueellaan tupakkalain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista ja myöntävät tupakkatuotteiden myyntiluvat. Valvira ja aluehallintovirastot ohjaavat kuntia tupakkalain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten toimeenpanossa ja aluehallintovirasto arvioi kuntien tupakkalain valvontasuunnitelmat. Valvira laatii tupakkalain valvonnan toimeenpanon ohjaamiseksi ja yhteensovittamiseksi valtakunnallisen tupakkalain valvontaohjelman. Valvira valvoo tupakkatuotteiden mainontakiellon noudattamista yhdessä kuntien kanssa ja tupakkatuotteiden koostumusta, laadunvalvontaa ja pakkausmerkintöjä. Työsuojeluviranomaiset valvovat tupakkalain noudattamista työpaikoilla. Poliisi valvoo tupakkalainsäädännön toteutumista julkisissa yleisötilaisuuksissa, ja tulli valvoo tupakkatuotteiden maahantuontia. Huumevalvonnan toimivaltaisia viranomaisia ovat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, poliisi sekä tulli- ja rajavartioviranomaiset. Eri viranomaisten tehtävistä säädetään huumausainelaissa. Sosiaali- ja terveysministeriön omistajaohjaukseen kuuluva Alko Oy on olennainen osa suomalaista alkoholihaittojen ehkäisyjärjestelmää. Alko Oy:n avulla pyritään säätelemään alkoholin kulutusta ja rajoittamaan haittoja Ehkäisevä päihdetyö kunnissa Kunnissa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on hallinnonalat ylittävää toimintaa. Hyvinvointijohtaminen sisältyy kiinteänä osana kunnan johtamiseen. Ehkäisevä päihdetyö on osa kuntastrategiaan sisällytettävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Kuntien ehkäisevän päihdetyön toiminnan ja järjestämistapojen kirjo on laaja. Ehkäisevää päihdetyötä voidaan järjestää seutukunnallisesti tai ostopalveluna tai kunnat järjestävät ehkäisevän työnsä itse. Kunnissa voi olla ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, yhdyshenkilö, 9

10 yksikkö tai hankkeita. Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan kunnissa monen eri hallintokunnan alaisuudessa. Usein kunnan ehkäisevän päihdetyön johto ja organisointi ovat sijoittuneet osaksi sosiaali- ja terveystoimea. Valtaosa kuntien ehkäisevästä päihdetyöstä toteutetaan käytännössä sivistystoimen alaisissa palveluissa, kuten nuoriso- ja vapaa-aikapalveluissa. Myös varhaiskasvatus- ja opetustoimessa toteutetaan runsaasti päihdekasvatus- ja valistuskampanjoita sekä projekteja myös itsenäisesti. Myös neuvolat sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat aktiivisia toimijoita päihteiden käytön ehkäisyssä Ehkäisevä päihdetyö järjestöissä Järjestöt toteuttavat ehkäisevää päihdetyötä monin eri tavoin ja painotuksin. Päätehtävänään ehkäisevää päihdetyötä tekevät järjestöt keskittyvät ehkäisevään päihdetyöhön kuten päihdekasvatukseen ja vaikuttamistyöhön. Osatehtävänään ehkäisevää työtä tekevillä järjestöillä työ on vakiintunut osa järjestön perustoimintaa. Tämän lisäksi on järjestöjä, joissa ehkäisevä päihdetyö on kirjattu strategiaan ja se huomioidaan perustoiminnan osana, kuten esimerkiksi useissa nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja kansalaisjärjestöissä. Ehkäisevässä työssä toimii myös alueellisia ja paikallisia vapaaehtoisjärjestöjä, joiden toiminnan ydin on vertais- ja vapaaehtoistoiminnassa. Ehkäisevässä päihdetyössä on myös lukuisia paikallisia, yleensä vapaaehtoisia toimijoita, joiden tavoitteena on terveiden elämäntapojen, päihteettömyyden ja yhteisöllisyyden edistäminen paikallisesti. Paikallisjärjestötoiminnan ytimessä on alueellinen ja paikallinen päihdetyön tuntemus sekä kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan aktivoiminen. Alueosastot ja yksiköt toteuttavat etujärjestönsä tai päätoimijansa yhteistä yhteiskunnallista sanomaa ja näin osaltaan toteuttavat ehkäisevän päihdetyön jalkauttamista. Ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestöjen yhteistoimintaa koordinoi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n koordinointiyksikkö. Toiminnan rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Verkosto on avoin kaikille valtakunnallisille toimijoille ja siihen kuuluu tällä hetkellä 36 järjestöä tai toimijaa. Toiminnan painopiste on päihdepoliittisessa vaikuttamistyössä sekä erilaisten palvelujen kehittämisessä järjestöjen yhteistoiminnan syventämiseksi Muut ehkäisevän päihdetyön toimijat Ehkäisevän päihdetyön tutkimus-, kehittämis- ja kouluttamistoimintaa tehdään yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Erilaisten hankkeiden, seminaarien, julkaisujen ja koulutuksien avulla kehitetään tutkintojen rinnalla ehkäisevän päihdetyön sisältöjä sekä toimintoja yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa. Poliisi tekee ehkäisevää päihdetyötä tiiviissä yhteistyössä esimerkiksi koulujen ja eri valtakunnallisten ja paikallisten verkostojen kanssa. Koulu- ja lähipoliisitoiminnalla on tärkeä osa myös ehkäisevässä päihdetyössä ja poliisi tukee työllään varhaista puuttumista. Puolustusvoimissa tehdään aktiivista tupakoinnin ehkäisytyötä, jonka kohderyhmänä ovat sekä varusmiehet että puolustusvoimien palkattu henkilökunta. Puolustusvoimien Aikalisätukipalveluun kuuluu osana ehkäisevä päihdetyö. Työmarkkinajärjestöissä on edistetty erityisesti alkoholihaittojen ehkäisyä, varhaista puuttumista ja hoitoonohjausta. Työpaikoilla on käytössä erilaisia alkoholihaittojen ehkäisyn ja tupakoimattomuuden edistämisen malleja. Työterveyshuollolla on tärkeä rooli erityisesti mini- 10

11 interventiotoiminnan kehittämisessä. Työpaikan päihdehaittojen ehkäisy on tärkeää myös työsuojelun näkökulmasta. Usealla työpaikalla on myös oma päihdeohjelmansa, jonka painopiste on ennakoinnissa ja varhaisessa puuttumisessa. Päihdeohjelma sisältää myös haittatilanteiden käsittelyn periaatteet ja ohjeet. Päihdeohjelma on osa työkykyä ylläpitävän toiminnan ja työsuojelun kokonaisuutta. Uskonnolliset yhteisöt kuten esimerkiksi Suomen evankelis-luterilainen kirkko tekevät ehkäisevää päihdetyötä muun muassa osana rippikoulutyötä. Ehkäisevässä päihdetyössä keskeisiä toimijoita ovat valtakunnalliset ja paikalliset monialaiset verkostot. Monialaisuus merkitsee sekä päihde-, hyvinvointi-, terveys-, lainvalvonta-, opetus- ja nuorisotyön eri alojen, myös kansalaisjärjestöjen ja elinkeinonharjoittajien mukanaoloa. 2.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntö Kansainvälinen kehitys Kansainvälisesti ehkäisevällä työllä on pitkät perinteet, ja esimerkiksi preventiotutkimus on aktiivista. Suomi on ollut edelläkävijä erityisesti ehkäisevän työn laadun ja menetelmien kehittämisessä. Vaikka eri maiden lainsäädännöissä käsitellään eri päihteitä eri tavoin, ehkäisevässä työssä on nähty tärkeäksi käsitellä kaikkia päihteitä yhdessä. Alkoholin, tupakan ja huumeiden lisäksi otetaan huomioon myös liimat ja liuottimet, päihdyttävät reseptilääkkeet sekä muuntohuumeet. Ehkäiseväksi työksi luetaan niin yleinen kuin riskiehkäisy sekä elinympäristöön ja -olosuhteisiin vaikuttaminen. Viime vuosina kansainvälinen kiinnostus ehkäisevän päihdetyön mahdollisuuksiin on lisääntynyt ja ehkäisevän työn poliittinen painoarvo on kasvanut. Sekä EU:ssa että YK:ssa on julkaistu omat huume-ehkäisyn laatustandardit. (EMCDDA/ EU 2011: European Drug Prevention Quality Standards; UNODC/YK 2013: International Standards of Drug Use Prevention). Otsikkotasolla huumeiden käyttöön keskittyvät standardit lukevat ehkäisyn alaan kuuluvaksi myös muut päihteet. Kansainvälisessä kehityksessä näkyy kuitenkin vielä suomalaisen tai pohjoismaalaisen ajattelun ero muuhun maailmaan. Suomessa ehkäisevää päihdetyötä on haluttu perustaa rakenteisiin kuten kaikille pakolliseen terveystietoon, koulujen ja oppilaitosten oppilas- ja opiskelijahuoltoon ja eri oppiaineisiin. Kansainvälisissä strategioissa keskitytään enemmän evaluoituihin koulu- ja muihin hankkeisiin Ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntö EU:n toimivaltaan ei kuulu tehdä lainsäädäntöä ehkäisevästä työstä tai yleensäkään kansanterveyteen liittyvistä asioista. EU:ssa on kuitenkin sitovaa lainsäädäntöä, jolla rajoitetaan eri päihteiden saatavuutta. Lainsäädäntö perustuu tällöin kansanterveyden sijasta sisämarkkinoiden toimintaan. Tupakkatuotteiden pakkauksia, varoitusmerkintöjä ynnä muuta säädellään tupakkatuotedirektiivillä (2014/40/EY) ja markkinointia tupakkamainontadirektiivillä (2003/33/EY). Huumausaineita säädellään neuvoston puitepäätöksellä laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamisesta (2004/757/YOS) ja neuvoston päätöksellä uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta (2005/387/YOS). 11

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN RAKENTEET ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN RAKENTEET ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN RAKENTEET ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEEN KUNNISSA PERUSPALVELUT, OIKEUSTURVA JA LUVAT -vastuualue 33/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Huumetilanne Suomessa 2012

Huumetilanne Suomessa 2012 RAPORTTI Vili Varjonen Hannele Tanhua Martta Forsell Riikka Perälä Huumetilanne Suomessa 2012 75 2012 RAPORTTI 75/2012 Vili Varjonen, Hannele Tanhua, Martta Forsell, Riikka Perälä Huumetilanne Suomessa

Lisätiedot

Mielenterveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön toimivuus

Mielenterveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön toimivuus Mielenterveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön toimivuus Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 194/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 194/2009

Lisätiedot

Huumetilanne Suomessa 2011

Huumetilanne Suomessa 2011 RAPORTTI Hannele Tanhua Ari Virtanen Ulla Knuuti Anna Leppo Elina Kotovirta Huumetilanne Suomessa 2011 62 2011 Raportti 62/2011 Hannele Tanhua, Ari Virtanen, Ulla Knuuti, Anna Leppo, Elina Kotovirta Huumetilanne

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sosiaalihuoltolaki. Lain tarkoitus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2015:21 VAMMAISLAINSÄÄDÄNNÖN. uudistamistyöryhmän loppuraportti

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2015:21 VAMMAISLAINSÄÄDÄNNÖN. uudistamistyöryhmän loppuraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2015:21 VAMMAISLAINSÄÄDÄNNÖN uudistamistyöryhmän loppuraportti Helsinki 2015 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Päivämäärä Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 (luonnosversio) Sisällys ESIPUHE... 5 TIIVISTELMÄ... 6 I STRATEGIA 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

TIE SAVUTTOMAAN SUOMEEN

TIE SAVUTTOMAAN SUOMEEN Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2014:10 TIE SAVUTTOMAAN SUOMEEN Tupakkapolittinen toimenpideohjelma Helsinki 2014 Tie savuttomaan Suomeen Tupakkapoliittinen toimenpideohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

Perusturva Grundtrygghet 2/12

Perusturva Grundtrygghet 2/12 Perusturva Grundtrygghet 2/12 kesäkuu juni Sisältö Pääkirjoitus: Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet uudistuvat 3 Ledare: Strukturerna inom social- och hälsovården förnyas 4 Perusturva/ Grundtrygghet

Lisätiedot

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 2 - TAMPEREEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Koulukatu 9 D PL 98 33201 TAMPERE Puhelin 314 711 Tekijät/työryhmä Raittius- ja päihdeasiain

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Sisältö. Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010. Pääkirjoitus: Askel eteenpäin pitkällä tiellä 3. Ledare: Ett steg på den långa vägen 4

Sisältö. Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010. Pääkirjoitus: Askel eteenpäin pitkällä tiellä 3. Ledare: Ett steg på den långa vägen 4 Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net Koonnut Jaana Viemerö Painopaikka

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 31-37 Asialista H 31 Antolainojen takaisinmaksuehdot... 65 H 32 Edustajan

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Johanna Suihko Sisältö 1 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustaminen... 4 1.1 Yhdistymistä valmistelevat järjestöt... 4 1.1.1 Elämä On

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa OPAS Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa Minna Laitila Tiia Järvinen (toim.) 6 Minna Laitila & Tiia Järvinen (toim.) Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09 maaliskuu mars Sisältö Sairaalaviesti 1/2009 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot